Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘«ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»’ Category

O XIΛΙΑΣΜΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 16th, 2017 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ», ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

«Χριστιανικη Σπιθα», φυλ. 263, Ἰούλιος-Αὐγουστος 1963
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστινου Καντιώτου

«Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ανήφθη;» (Ο ΚΥΡΙΟΣ)

Ο ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ

Ἐχθροὶ τῆς Πίστεως

«Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς
ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται,
καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασι»
(Α΄ Ἰωάν. Σ, 18)

Ἐάν, ἀγαπητοί μου, εἰς ἕνα σπίτι μιᾶς πυκνωκατωκημένης περιοχῆς πιΣΑΤΑΝ ισμος ιστάση πυρκαϊά, μεγάλη άνησυχία προκαλεῖται εἰς τὴν περιοχήν. Καὶ αὐτοὶ ποὺ κοιμῶνται, ἐξυπνοῦν, καὶ ὅλοι σπεύδουν νὰ σβήσουν τὴν πυρκαϊάν. Διότι γνωρίζουν, ὅτι ἐὰν ἀμελήσουν, ἡ πυρκαϊὰ θὰ ἐξαπλωθῆ ῥαγδαίως, θὰ φθάση καὶ εἰς τὰ ἰδικά των σπίτια, καὶ ὅλη ἡ περιοχὴ θὰ γίνη παρανάλωμα τοῦ πυρός. Πόσαι περιοχαὶ καὶ πόλεις δὲν κατεστράφησαν ἀπὸ πυρκαϊάς! Διὰ τοῦτο, μόλις ἀκουσθῆ «φωτιά!», τὸ πᾶν κινητοποιεῖται διὰ τὴν κατάσβεσίν της. Καὶ ἔτσι μὲν ἐνεργοῦν οἱ ἄνθρωποι, προκειμένου νὰ σβήσουν μίαν πυρκαϊάν, ποὺ ἀπειλεῖ τὰ σπίτια των. Ἀλλά, δυστυχῶς, τὴν ἰδίαν δραστηριότητα δὲν δεικνύουν καὶ ὅταν εἰς τὸν τόπον των παρουσιασθῆ κίνδυνος ἄλλου εἴδους πυρκαϊᾶς, πυρκαϊᾶς πολὺ χειροτέρας ἀπὸ τὴν συνήθη, πυρκαϊᾶς ἡ ὁποῖα ἀπειλεῖ νὰ καταστρέψη ὄχι πλέον οἰκίας καὶ καταστήματα, ἀλλὰ περιουσίαν πνευματικήν, ἀνεκτίμητον. Περιουσία δὲ πνευματικὴ καὶ ἀνεκτίμητος εἶνε ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις μας. Ναί! Ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις εἶνε ὁ ἀνεξιχνίαστος πλοῦτος μας. Ὤ! Ἐὰν ἡμεῖς οἱ νεώτεροι Ἕλληνες ἠθέλαμεν ἐννοήσει καὶ αἰσθανθῆ τοῦτο. Πόσον ἄγρυπνοι φύλακες θὰ ἤμεθα! Ἐνῶ τώρα… Ἡμεῖς ποὺ σπεύδομεν νὰ σβήσωμεν τὴν φωτιὰν ποὺ ἀπειλεῖ νὰ καύση μίαν καλύβην, ἡμεῖς οἱ ἴδιοι ἐλάχιστα, ἤ οὐδόλως συγκινούμεθα, ὅταν βλέπωμεν ὅτι ὁ Σατανᾶς καὶ τὰ ὄργανα αὐτοῦ λαμβάνουν πῦρ ἐκ τῆς κολάσεως καὶ τὸ ῥίπτουν, διὰ νὰ καύσουν τὸ μεγάλο Σπίτι, ποὺ ὀνομάζεται Ὀρθόδοξος Ἑλλὰς.
Ἰδοὺ καὶ ὁ Χιλιασμός! Κίνδυνος μέγιστος διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ὄντως φωτιὰ καὶ λάβα τῆς Κολάσεως. Ἐὰν πρὸ πενῆντα ἐτῶν, ὅταν διὰ πρώτην φορὰν ὁ Σατανᾶς ἔρριψε τὸ πρῶτον πῦρ τοῦ Χιλιασμοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐὰν τότε οἱ φύλακες τῆς Ἑλλάδος ἠγρύπνουν, καὶ ἐλάμβανον δραστικὰ μέτρα κατασβέσεως τοῦ κατηραμένου τούτου πυρός, δὲν θὰ ἐχρειάζετο σήμερον νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὸν Χιλιασμόν. Δυστυχῶς ὅμως, δὲν ἐδόθη εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἡ δέουσα σημασία, καὶ ἰδοὺ σήμερον τὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ Ἑλλὰς πυρπολεῖται. Χιλιάδες Ἑλλήνων ἔχουν ὑποστῆ, ἐκ τῆς πυρκαϊᾶς αὐτῆς τοῦ Σατανᾶ, θανατηφόρα ἐγκαύματα, καὶ ἡ πυρκαϊὰ καθημερινῶς ἐξαπλοῦται. Οἱ Χιλιασταὶ γαυριοῦν διὰ τὴν πρόοδόν των, καὶ ἡ θρασύτης των ἔφθασεν εἰς τοιοῦτον σημεῖον, ὥστε τὸ Ἀρχηγεῖον τῆς ἐν τῶ Ἐξωτερικῶ ἑδρεούσης σατανικῆς ὀργανώσεώς των νὰ ὁρίση τὴν Ἑλλάδα ὡς τόπον διεθνοῦς Χιλιαστικοῦ Συνεδρίου. Read more »

Mητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος «ΣΠΙΘΑ»EΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΥΣΗ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 25th, 2017 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ», «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

EΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΥΣΗ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Ἀπόσπασμα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
ἀριθμ. φυλ. 251, Αὐγουστος 1962

  • Πολύ νωρίς ὁ προφητικός ἀγωνιστής Ἑλλην ἱεράρχης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης κατήγγειλε τὸν κίνδυνο τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς ἀνθέλληνες πατριάρχες καὶ προσπάθησε νὰ προλάβη τὸ κακό. Διαβᾶστε καὶ το κάτω ἄρθρο για νὰ δῆτε μέχρι ποὺ ἔφθασε ὁ ἀνθέλληνας πατριάρχης ἀκολουθοῦντας τὰ χνάρια τοῦ προκατόχου του Ἀθηναγόρα

karagkiozlikia & agapologies

1) Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης, δεν μιλᾶ τὴ γλώσσα τῆς ἀληθείας καὶ δὲν συγκινεῖ τὶς καρδιὲς τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων

Οἱ ἄξιοι πατριάρχαι ὁμολογοῦσαν τὴν Ἑλληνικη καταγωγή τους καὶ ὑπερασπίζονταν τα δικαιώματα τοῦ ποιμνίου τους
Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὅπως εἶνε σήμερα, δὲν μπορεῖ δυστυχῶς νὰ λαλήση τὴν φωνὴν ἐκείνη, ἡ ὁποῖα μπορεῖ νὰ συγκινήση τὶς καρδιὲς τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Οἱ ἐπὶ σειρὰν αἰώνων σκληρῆς δουλείας ἀοίδιμοι Πατριάρχαι, ὅσες φορὲς ἐνεφανίζοντο ἐνώπιον τῶν πλέον ἀπολυταρχικῶν Σουλτάνων, εἶχαν τὸ θάρρος νὰ λέγουν˙ «εἴμεθα Ἕλληνες τὴν καταγωγὴν καὶ ὡς πνευματικοὶ αὐτῶν ἀρχηγοὶ ὑποστηρίζομεν τὰ ὑπὸ τῆς ἐξουσίας καταπατούμενα δίκαιά των. Ὑπεραμυνόμεθα αὐτῶν μέχρι θανάτου…». Ἔτσι μιλοῦσαν ἐνώπιον τῶν Σουλτάνων οἱ ἄξιοι Πατριάρχαι.

2) Σημερινος πατριάρχης ἂν καὶ ἑλληνας, εὐκαίρως ἀκαίρως ἀκούγεται νὰ λέει ὅτι εἶναι Τοῦρκος!

Τὸ νὰ ὁμολογῇ κάποιος τὴν ἐθνικήν του καταγωγὴν δὲν ἀποτελεῖ ἔγκλημα, ἀφοῦ καὶ αὐτὸς ὁ κορυφαῖος Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, ὁ ὁποῖος διεκήρυττε, ὅτι «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θήλυ˙ πάντες γὰρ ὑμεῖς εἶς ἐστε ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3, 28), δὲν ἀρνεῖτο τὴν προγονικήν του καταγωγήν, ἀλλʼ ἐνώπιον ἀρχόντων διεκήρυττεν «ἀνὴρ Ἰουδαῖος εἰμι» (Πράξ. 21, 39 καὶ 22, 3).
Ἀλλʼ ὁ σημερινὸς Πατριάρχης, ἄν καὶ ἔλκη τὴν καταγωγήν του ἐξ Ἑλλάδος, ἄν καὶ ἐγεννήθη ἐπὶ ἑλληνικοτάτης χώρας, τῆς Ἠπείρου, ἐν τούτοις ὑπὸ τὴν φοβίαν τῶν Τούρκων ἐπισήμων καὶ ἀνεπισήμων, ἀλλὰ καὶ Ἑλλήνων ἀκόμη, εὐκαίρως ἀκαίρως, ἀκούεται νὰ λέγη «εἶμαι Τοῦρκος», ἐκθειάζει τὸ μεγαλεῖον τῆς «μεγάλης πατρίδος του Τουρκίας» καὶ ἔχει ἀναρτήσει εἰς αἴθουσαν τῶν Πατριαρχίων μεγάλην φωτογραφία τοῦ Κεμάλ, ὁ ὁποῖος ὁσονδήποτε «μέγας» καὶ ἄν θεωρῆται ὑπὸ τῶν ὁμοεθνῶν του δὲν παύει νὰ εἶνε ὁ δήμιος ἐξολοθρευτὴς ἑκατομμυρίου Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Ποιὰ ἡ ἀνάγκη τῆς ἀναρτήσεως τῆς φωτογραφίας τοῦ Κεμάλ, τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία σὲ πολλὰ σπίτια καὶ μέγαρα Τούρκων δὲν ὑπάρχει; Ἀλλʼ ὁ Ἀθηναγόρας καὶ τοὺς Τούρκους ἀκόμη ὑπερβάλλει σ’ ἐπαίνους καὶ κολακείας, ἡ δὲ ὑπερβολὴ αὐτή, ὅπως παρετηρήθηκε καὶ ἀπὸ ἄλλους, δὲν ἐπιτυγχάνει τοῦ ἐπιδιωκομένου σκοποῦ, ἀλλὰ μᾶλλον προκαλεῖ τὴν δυσπιστίαν τῶν Τούρκων διὰ τὴν εἰλικρίνειαν τῶν αἰσθημάτων του. Οἱ Τοῦρκοι θὰ ἐκτιμοῦσαν τὸν Πατριάρχην, ὅταν θὰ μιλοῦσε σ’ αὐτοὺς ὄχι μὲ γλῶσσαν Εὐρωπαίου διπλωμάτη, ἀλλὰ μὲ τὴν γλῶσσαν ἑνὸς Παύλου Ἀποστόλου.

3) Ὁ πατριάρχης κόλακας καὶ ὑμνητὴς τῆς Τουρκίας!

ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ὁ Πατριάρχης παντοῦ καὶ πάντα κολακεύει τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντας τῆς Τουρκίας καὶ ψάλλει τὸ μεγαλεῖον «τῆς μεγάλης πατρίδος Τουρκίας». Περὶ δὲ τῆς Ἑλλάδος εἶνε ἰχθύος ἀφωνότερος.
Ἐὰν τώρα ὑποτεθῆ, ὅτι ὁ νῦν Πατριάρχης παίρνει ἄδεια ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ κυβέρνησι καὶ βγαίνει ἀπὸ τὴν Κων]πόλι καὶ ἐπισκέπτεται τὶς ἀκμάζουσες ἑλληνικὲς Κοινότητες τῆς Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας καὶ λειτουργεῖ στοὺς ναοὺς των, περιμένετε μὲ τοὺς λόγους του νὰ θερμάνη τὶς καρδίες τῶν ἀποδήμων Ἑλλήνων καὶ νὰ τονίση τὶς ὑποχρεώσεις, τὶς ὁποίες ἔχουν ἔναντι τῆς ἰδιαιτέρας των Πατρίδος καὶ νὰ ἐλέγξη καὶ στηλιτεύση τὶς ἀδικίες καὶ τὰ ἐγκλήματα τὰ ὁποία διέπραξαν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος οἱ κακοί τους γείτονες, οἱ ὁποῖοι καὶ τοὺς τάφους τῶν Πατριαρχῶν ἀνέσκαψαν καὶ τὰ ὅσια καὶ ἱερὰ ἐβεβήλωσαν; Νὰ εἶσθε βέβαιοι, ὅτι ὑπὲρ τῆς ταλαιπώρου καὶ ἀδικημένη μας πατρίδας καμμία φωνὴ δὲν θὰ ἀκούετο ἐκ τῶν πατριαρχικῶν χειλέων. Ὁ Πατριάρχης θὰ περιώδευεν ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς «μεγάλης πατρίδος Τουρκίας».

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

  • (Πατῆστε τὸν τίτλο καὶ κατεβάστε τὸ ἐντυπο σὲ pdf. Μοιράστε το, ἄν μπορεῖτε, γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ πιστοί. Οἱ οἰκουμενισταί προχωροῦν στὴν παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως στους αὶρετικούς ὲκμεταλλευόμενοι τήν ἄγνοια τῶν πιστῶν)

Α΄. Ο Πατριάρχης, επανειλημμένα, έχει εκφράσει το θαυμασμό του για τον σφαγέα του μικρασιατικού ελληνισμού, Κεμάλ Ατατούρκ. Έχει και τη φωτογραφία του πάνω από το γραφείο του!1 Επίσης, ο κ. Βαρθολομαίος έχει επισκεφθεί δύο φορές το σπίτι-μουσείο του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, υπογράφοντας με θερμά λόγια το βιβλίο επισκεπτών! Την τελευταία φορά, μάλιστα, έγραψε: «Ευχόμενοι, ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του[!;], ικετεύουμε τον Μεγαλοδύναμο, οι μεταρρυθμίσεις του να ζουν για πάντα και ο λόγος του, όσο περνάει ο χρόνος, να γίνεται πραγματικότητα. Με τις ευλογίες μας»!2 Για την κίνησή του αυτή πήρε τα εύσημα από την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ!3 (Ένα άλλο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο Πατριάρχης ταυτίζει τον Αλλάχ με τον Τριαδικό Θεό μας!)

Β΄. Στην επίσκεψή του, το 2009, στα κεντρικά γραφεία της Coca Cola, στις Η.Π.Α., απευθυνόμενος στον, τουρκικής καταγωγής πρόεδρό της, τού είπε, με χαρά: «Σήμερα είναι η γιορτή της πατρίδας μας, της Τουρκίας».4 Read more »

Mητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος Καντιωτης: ΗΤΟ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ ΕΞΕΛΕΓΕ ΤΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΤΟΥ, ΣΗΜΕΡΑ Ο ΛΑΟΣ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ. ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΚΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΝΑ ΦΩΝΑΖΗ Ο ΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 3rd, 2017 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«Xριστιανικὴ Σπίθα», Δεκέμβριο 1962, αρ. φυλ. 255
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

 

ΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Ἐκκλησιαστικὰ θέματα

Τὸ ἔγκλημα!

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b8%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%82Τὴν 18ην Μαΐου 1960 ἐν ἡμέρα καθημερινῆ ἐπρόκειτο νὰ λάβη χώραν χειροτονία ἐπισκόπου. Λαὸς πολὺς συνέρρευσεν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Ἀθηνῶν. Φίλοι καὶ συγγενεῖς τοῦ χειροτονουμένου, ὡς καὶ ἄλλοι πολλοί, οἱ ὁποῖοι ἐκ περιεργείας σπεύδουν νʼ ἀπολαύσουν τὸ μεγαλοπρεπὲς θέαμα τῆς χειροτονίας ἐπισκόπου, ἀπετέλουν τὸ ἐκκλησίασμα. Εἰς τὸν ναὸν ὅμως ἐκτὸς τῶν συγγενῶν, τῶν φίλων καὶ τῶν φιλοθεαμόνων τὴν ἡμέραν ἐκείνην εἶχον εἰσέλθει καὶ ἑκατοντὰς περίπου ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχον συνείδησιν τῶν δικαιωμάτων καὶ καθηκόντων των ὡς τέκνων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔτσι ἐπόθουν νὰ ἴδουν τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὸ ἀρχαῖον αὐτῆς κάλλος.
Ἡ θεία Λειτουργία εἶχεν ἀρχίσει. Ἐν τῶ ναῶ ἄκρα σιγή. Οὐδὲν σημεῖον προμηνῦον θύελλαν. Ἀρχιερεῖς περιβεβλημένοι τὴν λαμπρὰν στολήν των ἐφάνταζον ἀπὸ τὰς ὡραίας πύλης ὡς πρίγκηπες καὶ αὐτοκράτορες τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ ὥρα τῆς χειροτονίας ἐπλησίαζεν. Ἰδοὺ καὶ ἀκούεται ἡ προτρεπτικὴ φωνὴ τοῦ διακόνου πρὸς τὸν προεξάρχοντα τῆς τελετῆς τῆς χειροτονίας˙ «Κέλευσον˙ Κελεύσατε!». Ἀλλʼ εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἔκ τινος σημείου τοῦ ναοῦ ἀκούεται φωνὴ Ἀνάξιος! Ἡ φωνὴ αὕτη ἐπαναλαμβάνεται διὰ πολλῶν στομάτων, ὑψώνεται ἐντωνοτέρα, γίνεται κραυγὴ καὶ βοὴ λαοῦ, καὶ μάχεται πρὸς ἄλλας φωνάς, φίλων καὶ συγγενῶν τοῦ χειροτονουμένου, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰς κραυγάς των Ἄξιος προσπαθοῦν νὰ πνίξουν τὰς φωνὰς τῆς ἀποδοκιμασίας. Καὶ οἱ τελευταῖοι οὗτοι δὲν ἀρκοῦνται μόνον εἰς τὰ ἐπιφωνήματα Ἄξιος. Ἀλλὰ πλήρεις ὀργῆς καταφεύγουν τινὲς ἐξ αὐτῶν εἰς τὴν βίαν, χρησιμοποιοῦντες γρόνθους καὶ ῥάβδους, διὰ νὰ φιμώσουν τὰ στόματα τῶν φωναζόντων Ἀνάξιος. Ἀλλʼ αὐτοὶ ἐπιμένουν φωνάζοντες Ἀνάξιος. Εἶς δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ δέρεται ἀνηλεῶς εἰς τὸ πρόσωπον ὑπό τινος μπράβου. Τὸ αἷμα τοῦ νέου ῥέει καὶ τὸ δάπεδον τοῦ ναοῦ καὶ αἱ βαθμῖδες αὐτοῦ βάφονται ἐρυθρά. Σεβάσμιος Ἱεράρχης, ἥμισυ περίπου αἰῶνος ὑπηρετῶν τὴν Ἐκκλησίαν, ὅταν εἶδε τὸ αἷμα ἐσταυροκοπήθη καὶ εἶπεν˙ Εἰς ποίους καιρούς, Κύριε, ζῶμεν! Ἀνεμνήσθη δὲ Πατερικοῦ τινος λόγου, κατὰ τὸν ὁποῖον χειροτονία βαφόμενη διʼ αἵματος δὲν εἶνε σημεῖον εὐοίωνον διὰ τὴν Ἐκκλησίαν.
Ἐκ τῶν φωνῶν Ἄξιος – Ἀνάξιος θόρυβος μέγας ἐν τῶ ναῶ ἐδημιουργήθη. Οἱ Ἀρχιερεῖς πρὸς στιγμὴν ἐταράχθησαν καὶ ἐστάθησαν ἐνεοί, ἀποροῦντες περὶ τοῦ πρακτέου. Θὰ ἔπρεπε, συμφώνως πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας (1) νὰ σταματήσουν τὴν χειροτονίαν καὶ νὰ ἐνεργήσουν ἀνακρίσεις, διατὶ ἕκαστος ἐξ αὐτῶν ἐφώναξεν Ἀνάξιος. Ἀλλὰ δυστυχῶς εἰς ἕν νεῦμα τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου τὰ ἐν τῶ ναῶ ἀστυνομικὰ ὄργανα σπεύδουν καὶ συλλαμβάνουν ὅσους καὶ ὅσας ἀκούουν νὰ φωνάζουν τὸ Ἀνάξιος. Read more »

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 22nd, 2017 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑΝ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ἓν παράδειγμα

μαϊμου

Σήμερον, ἀγαπητοί μου, θὰ σᾶς διηγηθῶμεν κάτι ποὺ εἰς τὴν ἀρχὴν θὰ σᾶς κάμῃ ἴσως νὰ γελάσητε. Ἀλλ᾿ ἐὰν παρακολουθήσητε τὴν συνέχειαν καὶ προσέξητε τὴν βαθυτέραν του ἔννοιαν, τότε τὸ γέλιο σας θὰ μεταβληθῇ εἰς κλάμα.
Ἕνας εἶχε μίαν μαϊμοῦ. Τὴν ἔμαθε νὰ χορεύῃ. Τὴν ἐστόλισε ὡς νύμφην, καὶ διὰ νὰ μὴ φαίνηται ἡ ἀπαισία ὄψις τοῦ ζῴου, κατεσκεύασεν ἓν ὡραιότατον προσωπεῖον (μάσκαν) γυναικὸς ποὺ ἐσκέπαζεν ὅλο τὸ κεφάλι, τὴν ἔφερεν εἰς τὴν πλατεῖαν τῆς πόλεως καὶ τὴν ἔβαλε νὰ χορεύσῃ. Κόσμος πολὺς ἐμαζεύθη. Ἡ μαϊμοῦ – νύμφη ἐχόρευε καὶ τοὺς πλέον ἰδιοτρόπους χοροὺς καὶ ἐλυγίζετο μὲ τόσην ἐπιδεξιότητα, ὥστε ὅσοι τὴν ἔβλεπον τὴν ἐθαύμαζον καὶ ἐνόμιζον ὅτι ἦτο ἄνθρωπος. Ἕνας ὅμως, ποὺ ἐγνώριζεν ὅτι ἡ χορεύτρια δὲν ἦτο ἄνθρωπος ἀλλὰ μαϊμοῦ καὶ δὲν ὑπέφερε νὰ βλέπῃ τὰ πλήθη νὰ χειροκροτοῦν, νὰ θαυμάζουν καὶ ν᾿ ἀποθεώνουν ἓν κτῆνος, ἀπεφάσισε ν᾿ ἀποκαλύψῃ τὴν ἀπάτην. Ἔκαμε λοιπὸν τὸ ἑξῆς. Ἐπειδὴ ἐγνώριζεν ὅτι οἱ μαϊμοῦδες ἀγαποῦν πολὺ τὰ ἀμύγδαλα, τὴν στιγμὴν ποὺ ἡ μαϊμοῦ – νύμφη ἐχόρευε καὶ ὁ κόσμος τὴν ἐχειροκροτοῦσε καὶ ὁ κύριός της ἐχαίρετο διὰ τὰς λαμπράς της ἐπιτυχίας, ὁ φίλος μας ἔρριψεν ἐμπρὸς εἰς τὰ πόδια της μερικὲς χοῦφτες ἀμύγδαλα. Αὐτὸ ἔφθασε διὰ νὰ γίνουν τὰ ἀποκαλυπτήρια. Ἡ χορεύτρια, μόλις εἶδε τὰ ἀμύγδαλα, αὐτοστιγμεὶ μετεβλήθη· ἐλησμόνησε τὸν κύριόν της, τὰ πλήθη, τὴν δόξαν, τὰ πάντα, καὶ ὥρμησεν εἰς τὰ ἀμύγδαλα. Καὶ ἐπειδὴ τὸ προσωπεῖον τὴν ἠμπόδιζε διὰ νὰ τὰ φάγῃ, μὲ τὰ νύχια της τὸ ἔσχισε, τὸ ἔκαμε κομμάτια, τὸ ἐπέταξε μακριά, καὶ τότε ἐφάνη ὁποία ἦτο· μαϊμοῦ καὶ ὄχι ἄνθρωπος! Ὅλοι ἤρχισαν νὰ γελοῦν καὶ νὰ καγχάζουν διὰ τὸ πάθημά της.
Τὸ παράδειγμα αὐτὸ (ποὺ σημειωτέον ἀναφέρει εἰς τὸ τέλος μιᾶς περιφήμου ὁμιλίας του καὶ ἕνας ἐκ τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Νύσσης Γρηγόριος, ἀδελφὸς τοῦ Μ. Βασιλείου) ἀναφέρομεν ἐδῶ, διότι νομίζομεν ὅτι εἶνε μία ζωηρὰ εἰκὼν τῆ σημερινῆς πραγματικότητος.

Ὁ ἄνθρωπος μὲ προσωπεῖον

Read more »

“ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ„…

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 16th, 2017 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«Xριστιανικὴ Σπίθα», Αὐγουστος 1962,αρ. φυλ. 251
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

“ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ„…

  • (Τὸ κύριον ἄρθρον τοῦ προηγουμένου φύλλου τῆς «Σπίθας» ὑπὸ τὸν τίτλον «ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ;» προὐκάλεσε διαταραχὴν μεταξὺ τῶν δημοσιογραφικῶν κύκλων. Ἐξ αφορμῆς σημειώματος μεγάλης πρωϊνῆς Ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδος ἠναγκάσθημεν νʼ ἀποστείλωμεν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν ἐκδότην, διαμαρτυρόμενοι διʼ ἄδικον κρίσιν. Τὴν ἐπιστολὴν ταύτην δημοσιεύομεν ὁλόκληρον πρὸς γνῶσιν τῶν ἀναγνωστῶν μας.
    Πάντως, ἐφʼ ὅσον τὸ Πολιτικὸν Γραφεῖον δὲν διαψεύδει τὴν εὐρύτατα διὰ τῶν ἐφημερίδων κυκλοφορήσασαν φήμην ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος βλασφημεῖ τὰ Θεῖα, τὸ θέμα τοῦτο παραμένει ἐκκρεμὲς καὶ ὁ εὐσεβὴς λαὸς θλίβεται διὰ τὴν ἀπάθειαν, μετὰ τῆς ὁποίας οἱ ἐν τέλει ἀκούουν τὴν φρικτὴν κατηγορίαν. Θὰ μείνουν ἄρά γε ἀπαθεῖς, ὅταν διὰ τὰς φρικτάς μας βλασφημίας ἠ γὴ τῆς Ἑλλάδος σιεσθῆ ἐκ θεμελίων διὰ σεισμοῦ τινός…;).

Μια απαντησις

Πρὸς τὸν ἀξιότιμον κ. Χ.Δ. Λαμπράκην
ἐκδότην τῶν Ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων«Βῆμα» καὶ «Νέα»
Ἐνταῦθα
Εἰς τὸ φύλλον τῆς 18-8-62 τοῦ «Βήματος» καὶ εἰς τὴν στήλην τῶν Σημειωμάτων ὑπὸ τὸν τίτλον «Παραδοξολογίαι» ὑμέτερος συντάκτης ἐδημοσίευσεν ἀρθρίδιον, διὰ τοῦ ὁποίου χαρακτηριζόμεθα ὡς θορυβοποιὸς ἱερωμένος, θορυβώδης ἱεροκῆρυξ, ἀνόητός τις καὶ παραδοξολόγος, ὅστις προτείνει πράγματα «αὐτόχρημα γελοῖα», ἀφορμὴ δὲ τῆς δημοσιογραφικῆς ταύτης ἐπιθέσεως ὑπῆρξεν ἡμέτερον ἄρθρον δημοσιευθὲν ἐν τῶ ὑπʼ ἀριθμ. 250 φύλλω τῆς «Σπίθας» ὑπὸ τὸν τίτλον «ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ;». Read more »

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΑ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΓΚΑΘΕΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 19th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Ὁ ΥΠ’  ΑΡΙΘΜΟΝ ΕΝΑ ΕΧΘΡΟΣ ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΘΕΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

«Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ανήφθη;» (Ο ΚΥΡΙΟΣ)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ, Φ.250, Ιούλιος 1962
Τοῦ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αὐγουστινου Καντιώτου

TA ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

«Τοῖς ἐρημικοῖς ἡ ζωὴ μακαρία ἐστὶ
θεϊκῶ ἔρωτοι πτερουμένοις» (Ἀναβαθμοὶ – πλάγ. Α΄)

Ἐκκλησιαστικὰ θέματα

ΛΑΙΜΗΤ. ΟΙΚΟΥΜΕΝ

Νὰ κλείσουν! Ἡ κραυγὴ τοῦ Διαβόλου.
Περὶ μοναστηρίων θὰ γράψετε; Δὲν ἔχετε ἄλλα θέματα διὰ νʼ ἀσχοληθῆτε; Θὰ μᾶς εἴπουν οἱ πολλοί. Μοναστήρια! Δυστυχῶς, καὶ μόνον ἡ λέξις προκαλεῖ τὰς εἰρωνείας, τοὺς χλευασμοὺς καὶ τοὺς μυκτηρισμοὺς τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων. Ἕκαστος ἐξ αὐτῶν ἔχει νὰ διηγηθῆ καὶ ἕν εὐτράπελον ἀνέκδοτον ἐξ ἐκείνων, τὰ ὁποῖα εἰς βάρος τῆς μηχανικῆς ζωῆς καὶ πολιτείας κατασκευάζει ἡ νοσηρὰ φαντασία τῶν πολεμίων (*) τοῦ μοναχισμοῦ. Οἱ τοιοῦτοι ἄνθρωποι, ὡς μυῖαι ἀκάθαρτοι, δὲν ἐλκύονται ἀπὸ τὰ ἄνθη, ἀλλὰ μετὰ μανίας ἀναζητοῦν πληγάς˙ διότι ἀρέσκωνται νὰ ὀσφραίνωνται τὴν δυσοσμίαν καὶ νʼ ἀνασκαλεύουν τὸ πύον. Διὰ τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς καὶ ὁ πλέον ἰδεώδης μοναχὸς θʼ ἀποτελέση ἀντικείμενον δυσμενοῦς κριτικῆς, ἥτις κρίνει τὴν ἥλιον ἐκ τῶν κηλίδων αὐτοῦ, παραβλέπουσα τὸ ἄπλετον φῶς τοῦ ἄστρου τῆς ἡμέρας. Εἰς τὸν εἰκοστὸν αἰῶνα, τὸν αἰῶνα τοῦ διαστήματος, κατὰ τὸν ὁποῖον οἱ ἀστροναῦται ἱπτάμενοι δὲν συνήντησαν πτερὰ ἀγγέλων, δὲν πρέπει, λέγουν, νὰ ὑπάρχουν μοναστήρια. Εὑρίσκονται ἐκτὸς τοῦ ῥυθμοῦ τῆς συγχρόνου ζωῆς. Εἰς τὴν θέσιν τῶν μοναστηρίων πρέπει νὰ κτισθοῦν τουριστικὰ κέντρα, διὰ νὰ κάμνουν ἐκεῖ τὰς ἐκδρομάς των κατὰ τὰς Κυριακὰς τὰ μέλη τῶν φυσιολατρικῶν συλλόγων καὶ νὰ προσφέρουν τὴν λατρείαν των εἰς τὸν θεὸν Πᾶνα, νὰ λατρεύουν τὴν κτίσιν ἀντὶ τοῦ Κτίσαντος! Καὶ ἤδη ἤρχισεν ἡ ἀνέγερσις τουριστικῶν κέντρων εἰς κορυφὰς ὀρέων, τὰς ὁποίας ἄλλοτε ἡ εὐσέβεια τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶχεν ἀφιερώσει εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστόν, εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καὶ εἰς τοὺς Ἁγίους. Μοναὶ καὶ ἐξωκκλήσια ἐστόλιζον ἄλλοτε τὰς κορυφὰς μαγευτικῶν τοπίων τῆς Ἑλλάδος, στῆλαι διαλαλοῦσαι τὴν εὐλάβειαν τῶν Ἑλλήνων. Νέα θεότης, ὁ Τουρισμός, ἐξαπλώνει τὴν κυριαρχίαν του καὶ τὰ πάντα θέλει νὰ μεταβάλλη εἰς ναοὺς καὶ ναΰδρια τῆς σαρκολατρίας τοῦ αἰῶνος μας. Τὰ πάντα διὰ τὸ σῶμα, διὰ τὰς ἀνέσεις καὶ ἀπολαύσεις τοῦ σαρκίου. Διὰ τὸ πνεῦμα οὐδεμία θέσις. Πανταχόθεν τοῦτο ἐκτοπίζεται. Ἐπιστρέφομεν εἰς εἰδωλολατρίαν. Ἐντὸς ὀλίγου δὲν θὰ ἀκούεται πλέον ὁ γλυκὺς ἤχος τῆς καμπάνας τῶν ἐξωκκλησίων μας, ποὺ αὐτὸς καὶ μόνος ἔφθανε διὰ νὰ ὑπενθυμίζη εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλα καθήκοντα, ὑψηλότερα, καὶ ὅτι ἄλλος κόσμος μᾶς ἀναμένει, τοῦ ὁποίου ὁ παρὼν κόσμος εἶνε μία σκιά. Ἀλλὰ καὶ αὐταὶ ἀκόμη αἱ ὑπομνήσεις τῆς αἰωνιότητος ἐνοχλοῦν τοὺς συγχρόνους ἀνθρώπους, καὶ πρέπει καὶ αὐταὶ νὰ σβήσουν. Οὔτε κρούσεις κωδώνων, οὔτε ψαλμωδίαι, οὔτε θυμιάματα, Read more »

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 9th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ

Ὁλόκληρη ἡ ἀνοικτή ἐπιστολή πρὸς τὸν πατριάρχη Ἀθηναγόρα, τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, στὴν «Χριστιανικὴ Σπίθα», αριθμ. φυλ. 248-249, Μαϊος Ἰουνιος 1962

  • «Πᾶς ὁ λέγων παρὰ τὰ διατεταγμένα, κἄν ἀξιόπιστος ἦ, κἄν νηστεύη, κἄν παρθενεύη, κἄν σημεῖα ποιῆ, κἄν προφητεύη, λύκος σοι φαινέσθω ἐν προβάτου δορᾶ, προβάτων φθορὰν κατεργαζόμενος» (Θεοφόρος Ἰγνάτιος)

    OYK AΡΝΗΣ. ΦΙΛΗ ΟΡΘ

Ζητήματα πίστεως
Παναγιώτατε Δέσποτα,

Ἐν πρώτοις ὀφείλω νὰ κάμω μίαν ἐξομολόγησιν. Νὰ γνωρίσω ὑμῖν, ὅτι ὁ ὑποφαινόμενος, πρὶν ἤ λάβω τὴν τολμηρὰν ἀπόφασιν νʼ ἀπευθύνω πρὸς Ὑμᾶς, τὴν κορυφὴν τῆς Iεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν, διῆλθον διά τινος ἐσωτερικῆς κρίσεως. Ἐπάλαισα πολὺ μὲ τὸν ἑαυτόν μου, προσπαθῶν νὰ ὑπερνικήσω τοὺς δισταγμούς, τοὺς ὁποίους ἐγέννα εἰς τὸ πνεῦμά μου ἡ σκέψις, ὅτι ἐλάχιστος ἐγὼ ἱερομόναχος ἀναγκάζομαι νὰ ἔλθω εἰς διαφωνίαν καὶ σύγκρουσιν μὲ τὴν Ὑμετέραν Παναγιότητα. Ναί! Ἐδίσταζον. Διότι Ὑμεῖς δὲν εἶσθε ἕνα κοσμικὸν πρόσωπον, δὲν εἶσθε ἄρχων πολιτείας, τὸν ὁποίον δημοσία παρεκτρεπόμενον καὶ σκανδαλίζοντα τὸν λαὸν δυνάμεθα εὐχερῶς νὰ ἐλέγξωμεν, ἐπαναλαμβάνοντες ἐν τῆ συγχρόνω ἐποχῆ τὸ «οὐκ ἔξεστί σοι» τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Μάρκ. 6, 18). Οὕτως ἐν τῆ δημοκρατικῆ μας πατρίδι διʼ ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς ἠλέγξαμεν τὸν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων, ὅταν εἴδομεν ὅτι ὡρισμένη ἐνέργεια, υπογραφὴ Β. Διατάγματος προστατεύοντος τὴν ἀντίχριστον Μασονίαν, ὑπενόμευε τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ἧς οὗτος ὡς βασιλεὺς Ὀρθοδόξου βασιλείου ἔχει ὁρκισθῆ νὰ εἶνε φρουρὸς (Ἴδε «Σπίθαν», φύλλον 179/1956). Τὸν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων ἠλέγξαμεν, ἀλλὰ πῶς νὰ παρατηρήσωμεν, πῶς νὰ ἐλέγξωμεν ἕνα ἀνώτατον ταγὸν τῆς Ἐκκλησίας, ἕνα Πατριάρχην, καὶ μάλιστα ὄταν ὁ Πατριάρχης αὐτὸς κατέχη τὸν ἐνδοξότερον Θρόνον τῆς Ὀρθοδοξίας; Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἐν τῆ συνειδήσει ὅλων τῶν ὀρθοδόξων, τῶν κατοικούντων εἰς τὴν μικρὰν αὐτὴν γωνίαν τῆς γῆς, ἡ ὁποία ὀνομάζεται Ἑλλάς, ἔχει θέσιν ἰδιάζουσαν, περιβάλλεται μὲ πνευματικὴν αἴγλην αἰώνων, ὑπενθυμίζει σκληροὺς καὶ αἱματηροὺς ἀγῶνας. Πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔστρεφον ἐναγωνίως τὰ βλέμματά των γενεαὶ γενεῶν Ἑλλήνων καὶ ἐκεῖθεν ἐλάμβανον πνευματικὴν καθοδήγησιν καὶ ἐνίσχυσιν ἐν δυσχειμέροις καιροῖς. Ὡς τηλαυγῆ φάρον μὲ παγκόσμιον ἀκτινοβολίαν θέλουν νὰ βλέπουν καὶ οἱ νεώτεροι Ἕλληνες τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως. Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῆ συνειδήσει τοῦ λαοῦ μας εἶνε ἔννοιαι ταὐτόσημοι. Ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης θεωρεῖται ὡς κανὼν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Διὰ τοῦτο ἡ συνείδησις τοῦ λαοῦ φρικιᾶ καὶ ἐπὶ τῆ σκέψει ἀκόμη, ὅτι ὁ Πατριάρχης δύναται καὶ ἐπʼ ἐλάχιστον νὰ παρεκκλίνη ἐκ τῶν γραμμῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Πατριάρχης ἐτάχθη νὰ εἶνε ὁ βράχος, ἐφʼ οὗ νὰ θραύωνται ὅλα τʼ ἀβυσσαλέα καὶ ἀφρίζοντα κύματα τῆς πλάνης. Read more »

ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ «Ο ΠΡΑΫΣ ΕΣΤΩ ΜΑΧΗΤΗΣ» (Ἰωηλ 4, 11)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 22nd, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» , φυλ. 246-247, Μαρτιος- Ἀπριλιος 1962
(Το κίνημα των φοιτητών της Θεολογίας)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

«Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ανήφθη;» (Ο ΚΥΡΙΟΣ)

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

«Ὁ πραΰς ἔστω μαχητὴς» (Ἰωὴλ 4, 11)

Agia-Grafi-ιστ copyἘξέγερσιςΑΓΩΝΙΣΘ
Ἐκ τῶν ἐφημερίδων ὁ εὐσεβὴς Ἑλληνικὸς λαὸς ἐπληροφορήθη τὴν ἐξέγερσιν τῶν φοιτητῶν τῶν δύο Θεολογικῶν Σχολῶν μας, Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης. Μετὰ λύπης ἀνέγνωσε τὰ σοβαρὰ ἐπεισόδια ποὺ ἔλαβον χώραν εἰς τὸν πρὸ τοῦ Πανεπιστημίου χῶρον, ὅταν χίλιοι περίπου φοιτηταὶ τῆς Θεολογίας ἐπεχείρησαν νὰ κάμουν εἰρηνικὴν διαδήλωσιν καὶ μὲ πλακὰτ νὰ φθάσουν μέχρι Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦν ἐντόνως διὰ τὰς ἀντιθρησκευτικὰς ἐκδηλώσεις τῶν ἡμερῶν μας. Οἱ Θεολόγοι ὅμως εὑρέθησαν πρὸ τείχους Ἀστυνομικῶν δυνάμεων. Ἐπῆλθε σὐγκρουσις καὶ αἷμα ἔβαψε τὰ προπύλαια τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου. Εἰς τὰς ἐφημερίδας καὶ τὰ ἔκτακτα παραρτήματα ποὺ ἐξεδόθησαν λεπτομερῶς ἐξετέθησαν τὰ γεγονότα καὶ ἐδημοσιεύθησαν φωτογραφίαι τῶν τραυματισθέντων. Ἐν τῆ Βουλῆ ἐξ ἀφορμῆς τῶν γεγονότων σφοδρὰ διεξήχθη συζήτησις. Ὡμίλησεν ὁ Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας, οἱ Ἀρχηγοὶ τῶν κομμάτων καὶ αὐτὸς ὁ Πρωθυπουργός.
Ὁ εὐσεβὴς λαὸς κατάπληκτος ἀκούων καὶ πληροφορούμενος ταῦτα διερωτᾶται: Διατὶ ἡ μεγάλη αὐτὴ ἐξέγερσις καὶ διαταραχὴ τῶν πνευμάτων; Οἱ Θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται ὡς τὰ συντηρητικώτερα καὶ ἠρεμώτερα στοιχεῖα τοῦ φοιτητικοῦ κόσμου, τὶ ἔπαθον, ὥστε νὰ ἐξεγερθοῦν τόσον σφοδρῶς, νὰ κλείσουν τὰς Σχολὰς καὶ νὰ μὴ ἐννοοῦν νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὰ μαθήματά των; Τίνα τὰ ἐλατήρια καὶ οἱ σκοποὶ τῆς πρωτοφανοῦς ταύτης ἐξεγέρσεως;
Οἱ πολλοὶ ἐπιπολαίως βλέπουν καὶ κρίνουν τὰ πράγματα. «Ψωμάκι ζητοῦν καὶ αὐτοί», εἶπον οἱ ὑλιστικώτερον σκεπτόμενοι. «Πολιτικὰ ἐλατήρια εἶνε ἐκεῖνα ποὺ ὑποδαυλίζουν τὴν πυράν», εἶπον οἱ κυβερνητικοὶ παράγοντες. Κυβερνητικὴ δὲ ἐφημερίς, ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων, μὴ δυνάμενη νὰ ἐμβαθύνη εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ ἀγῶνος τῶν φοιτητῶν, ἔγραψεν, ὅτι πρόκειται, ὡς συνήθως, περὶ ἐξεγέρσεως θερμοαίμων νέων, τοὺς ὁποίους ὀλίγον ψυχρὸν ὕδωρ ὑδραντλίας ἤ ὀλίγαι ὥραι κρατήσεως εἰς τὰ Ἀστυνομικὰ κρατητήρια ἀρκοῦν διὰ τὸν κατευνασμὸν τῶν νεύρων των.
Ἀλλὰ πόσον πλανῶνται οἱ οὕτω πως ἑρμηνεύοντες τὴν ἐξέγερσιν τῶν Θεολόγων!
Ἡ ἐξέγερσις αὕτη δὲν προέρχεται ἐκ πολιτικῶν ἐλατηρίων. Οὔτε εἰς τὸ θερμόαιμων τῶν νέων πρέπει νʼ ἀποδοθῆ. Οὔτε εἰς τοὺς νυγμοὺς τοῦ στομάχου. Τὰ ἐλατήρια, ποὺ τὴν στιγμὴν αὐτὴν κινοῦν τὴν φάλαγγα τῶν 1000 τούτων νέων τῆς Ἑλλάδος, εἶνε βαθύτερα. Οἱ σκοποί των μεγάλοι καὶ ὑψηλοί, ποὺ κάμνουν ὥστε ἡ ἐξέγερσίς των νὰ διαφέρη οὐσιωδῶς ἀπὸ τὰς ἐξεγέρσεις τῶν φοιτητῶν τῶν ἄλλων Σχολῶν, τῶν ὁποίων τὰ αἰτήματα ἀποβλέπουν μόνον εἰς τὴν οἰκονομικὴν διευκόλυνσιν τῶν σπουδῶν των καὶ εἰς τὴν ἐπαγγελματικήν των ἀποκατάστασιν. Οἱ ἐκλεκτοὶ νέοι, οἱ ὁποῖοι ἡγοῦνται τοῦ Θεολογικοῦ ἀγῶνος καὶ τῶν ὁποίων τὰς ἀρχὰς ἐπικροτεῖ ἐνθουσιωδῶς ὅλη ἡ παράταξις τῶν σπουδαστῶν τῆς Θελογίας, δονοῦνται ἀπὸ βαθέα συναισθήματα. Αἱ κεραῖαι τῶν νεανικῶν των ψυχῶν, εὐαίσθητοι ὅπως εἶνε, συλλαμβάνουν τὰ μηνύματα τῶν καιρῶν. Αἱ καρδιαί των ἔχουν πικρανθῆ πολὺ ἀπὸ τὴν ἄδικον μεταχείρισιν τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὴν σύγχρονον κοινωνικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν τοῦ τόπου μας. Ζοῦν τὴν ἀγωνίαν τῆς ἰδικῆς των Γεθσημανῆ, πίνουν καὶ αὐτοὶ τὸ πικρὸν ποτήριον ποὺ τοὺς προσφέρει ὁ ἀποστάτης κόσμος.
Τὴν πικρίαν, μὲ τὴν ὁποίαν τώρα εἰς τὰ νεανικά τους χρόνια ποτίζονται οἱ νεαροὶ βλαστοὶ τῆς Θεολογίας. Θὰ προσπαθήσωμεν νὰ ἀναλύσωμεν καὶ νἀ εἰσέλθωμεν οὕτω εἰς τὸ βαθύτερον νόημα τῆς ἐξεγέρσεως των. Read more »

«KATEΡINH» – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1961 (ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 19th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ, Φ.243, Δεκ. 1961
Τοῦ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αὐγουστινου Καντιώτου

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

«Ὑμεῖς γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα,
ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν»
(Α΄ Πέτρου 2,9)

Ἐθνικὰ προβλήματα

Ὀρθόδοξον Βασίλειον;
Ἡ Ἑλλάς, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται, ἡ Ἑλλάς, ἡ προσφιλής μας πατρὶς εἶνε χώρα Ὀρθόδοξος. Μύρια στόματα διαλαλοῦν τοῦτο. Ἐν πρώτοις τὸ Ἑλληνικὸν Σύνταγμα διαπρυσίως κηρύττει τὴν πίστιν τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν συγκινητικὴν ἐπικεφαλίδα του˙ «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος». Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ εἶνε οἱ βασιλεὶς τῆς χώρας μας καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας πρέπει νὰ σκέπτωνται καὶ νὰ ἐνεργοῦν κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν. Σταυρὸς εἰς τὴν σημαίαν μας. Ἐσταυρωμένος εἰς τὰ σχολεῖά μας. Εὐαγγέλιον εἰς τὰς ἕδρας των δικαστηρίων μας. Ἐπίσημος Θρησκεία τοῦ Κράτους ἡ Ὀρθοδοξία. Ὀρθοδοξίαν φωνάζουν τὰ ὀνόματά μας, ὀνόματα τὰ ὁποῖα ἔφερον καὶ ἐτίμησαν ἥρωες τῆς πίστεώς μας. Ὀρθοδοξίας τὸ ἔνδοξον παρελθὸν ὑπενθυμίζουν πολλαὶ τοπωνυμίαι τῆς χώρας μας. Βουνὰ καὶ νάπαι ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῶν ἐξωκκλησίων, ποὺ εἶνε ἐκτισμένα ἐπʼ αὐτῶν, ἔχουν λάβει τὰς ὀνομασίας των. Πλοῖα μικρὰ καὶ μεγάλα ποντοποροῦντα εἰς θάλασσας καὶ ὠκεανοὺς φέρουν καὶ αὐτὰ ὀνόματα ἁγίων. Συνοικισμοί, χωρία, κωμοπόλεις, πόλεις καὶ νῆσοι τιμῶνται ἐπʼ ὀνόματι ἁγίων ἤ ἔχουν ὡς πολιοῦχον ἕνα ἐκ τῶν διαλαμψάντων ἁγίων προσώπων τῆς πίστεώς μας. Μεγαλοπρεπεῖς δὲ ἑορταὶ καὶ πανήγυρεις, συνεγείρουσαι ὁλόκληρον τὸν πληθυσμόν, τελοῦνται κατὰ τὴν ἐπέτειον μνήμην τῶν ἁγίων.
Ὅλα ἐδῶ φωνάζουν Ὀρθοδοξία! Ἀλλʼ ἐν τῆ ἰδιωτικῆ καὶ δημοσία ζωῆ μας ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τιμῶμεν πράγματι τὴν Ὀρθοδοξίαν; Εἴμεθα ὁποῖοι φαινόμεθα; Συμφωνεῖ ἡ καθημερινὴ ζωὴ τῶν ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων πρὸς τὴν Ὀρθόδοξο πίστιν; Ἤ μήπως – ἀλλοίμονον! – μόνον τὰ ὀνόματα ἔχουν ἀπομείνει, ἐν δὲ τῆ πράξει ζῶμεν ἀντιθέτως πρὸς τὸ ὑψηλὸν κήρυγμα τῆς Ὀρθοδοξίας; Ἔχομεν τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἀλλʼ ἔχομεν καὶ τὴν Ὀρθοπραξίαν; Ἐὰν ὄχι, τότε ἡμεῖς εἴμεθα οἱ χειρότεροι διαφημισταὶ τοῦ μεγαλείου τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἰδοὺ ἐρωτήματα σοβαρά, τὰ ὁποῖα ἡ μικρὰ αὕτη ἐφημερὶς δὲν παύει νʼ ἀπευθύνη πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν καὶ νὰ καλῆ αὐτὸν σὲ αὐτοέλεγχον, διότι εἶνε φοβερὸν τὸ ἔθνος νὰ βαδίζη κατὰ κρημνὸν καὶ ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι νὰ ζῶμεν μὲ τὴν αὐταπάτην, ὅτι τὰ πάντα βαίνουν καλῶς εἰς τὸν τόπον μας.
Ἐξ ἀφορμῆς ἐπισκέψεώς μας εἰς μίαν πόλιν, ἐξ ὅσων εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν ἐν αὐτῆ, θʼ ἀνασύρωμεν μίαν πτυχὴν τῆς ἠθικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τῆς Πατρίδος μας καὶ πάλιν ἐν τῶ μέτρω τῶν δυνάμεών μας θὰ κρούσωμεν διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. «Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω».
Μία ὡραία πόλις Read more »

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 1st, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, Φ.241, Σεπτ. Οκτωβριο 1961
Τοῦ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αὐγουστινου Καντιώτου

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

«Ἰδὼν τοὺς ὄχλους εὐσπλαχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμένοι ὠσεὶ πρὸβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα» (Ο ΚΥΡΙΟΣ – Ματθ. 9, 36)
«Τὰ πάντα ἰσχύω ἐν τῶ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῶ» (Παῦλος – Φιλιπ. 4, 13)

Ἐθνικὰ θέματα

«Ὁ παπᾶς»
Ὁ «παπᾶς»! Μὲ πόσην περιφρόνησιν προφέρει σήμερον τὴν λέξιν αὐτὴν ὁ πολὺς κόσμος! Τὸν βλέπει μὲ βλέμμα εἰρωνικὸν καὶ ἐμπαικτικόν. Ἐπὶ τῆ ἐμφανίσει κληρικοῦ ἀνάγωγοι καὶ ἀσεβεῖς νέοι, διατὶ ὄχι καὶ ἡλικωμένοι καὶ γέροντες καὶ ἐλεεινὰ ἀκόμη δεσποινάρια καὶ παιδάρια, ἐκτρέπονται εἰς ἀστειολογίας, εἰς βωμολοχίας καὶ αἰσχρὰς ἀκόμη χειρονομίας. Εἰς τὰ λεωφορεῖα, τὰ κατάμεστα κόσμου, οὐδεὶς ἐγείρεται προθύμως διὰ νὰ παραχωρήση θέσιν εἰς κληρικόν, ὀξεῖα δὲ ἀκούεται ἡ φωνὴ τοῦ εἰσπράκτορος˙ «Μία θέση διὰ τὸν παπᾶ». Εἰς τὰ μέγαρα τῆς ἀριστοκρατίας, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ ἱερεὺς καλεῖται ἀναγκαστικῶς νὰ τλέση γάμον ἤ βάπτισμα, ἀπομονώνεται εἰς ἰδιαίτερον δωμάτιον, ἕως ὅτου ἔλθη ἡ ὥρα τῆς τελέσεως. Εἶνε, βλέπετε, λίαν ἀποκρουστικὴ ἡ ἐμφάνισις τοῦ ἱερέως ἐν μέσω τῶν ἀριστοκρατικῶν κύκλων. Εἰς τὰ δημόσια γραφεῖα, ἐνῶ τμηματάρχαι καὶ διευθυνταὶ καὶ νομάρχαι καὶ ὑπουργοὶ ἐγείρονται καὶ ὑποκλίνονται ἐνώπιον κυρίων καὶ δεσποινίδων ἰσχυρῶν οἴκων, οἱ κύριοι αὐτοὶ ἀντιθέτως κρατοῦν ἐνώπιών των, ἐπὶ ὥρας ἐνίοτε, ὀρθίους σεβασμίους κληρικούς. Ὑπάρχουν παλαιότερα, ἀλλὰ καὶ νεώτερα παραδείγματα, κατὰ τὰ ὁποῖα οἱ τὴν κρατικὴν ἐξουσίαν διαχειριζόμενοι ἐν Ἑλλάδι μὲ τὸν ἀσεβέστατον τρόπον συμπεριεφέρθησαν πρὸς αὐτὰς τὰς κορυφὰς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας. Ὑπενθυμίζομεν τὴν συμπεριφορὰν τοῦ ἀνεκδιηγήτου ἐκείνου Ἕλληνος ἁρμοστοῦ τῆς Σμύρνης Στεργιάδου πρὸς τὸν ἀείμνηστον ἐπίσκοπον Σμύρνης Χρυσόστομον τὸν ἐθνομάρτυρα. Ὑπενθυμίζομεν ζωηρὸν ἐπεισόδιον τοῦ μακαρία τῆ λήξει γενομένου μητροπολίτου Ἰωαννίνων Σπυρίδωνος Βλάχου, μετὰ ταῦτα ἀρχιεπισκόπου, μετά τινος γενικοῦ διοικητοῦ Ἠπείρου… Πόσα παραδείγματα ἀνοικείου συμπεριφορᾶς λαοῦ καὶ ἀρχόντων πρὸς τὸν κλῆρον δὲν θὰ ἠδυνάμεθα νʼ ἀναφέρωμεν! Τὸ ῥάσον, ὅπου ἐμφανισθῆ, περιφρονεῖται, γίνεται στόχος δυσμενῶν σχολίων, εἰρωνειῶν καὶ ἐμπαιγμῶν. Καὶ εἶνε τόση ἡ πρὸς τὸ ῥάσον περιφρόνησις ὥστε μικρόψυχοί τινες νεώτεροι κληρικοί, μὴ δυνάμενοι νὰ φέρουν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτὸν τοῦ Χριστοῦ, ζητοῦν νʼἀποβάλουν τὸ τετιμημένον ῥάσον καὶ νὰ φορέσουν σακάκι καὶ γραβάτα… Ἀλλʼ οἱ τοιοῦτοι εἶνε δειλοὶ στρατιῶται τῆς στρατιᾶς τοῦ Κυρίου! Read more »

ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΥΡΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 1st, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται,Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΤΥΠΑ ΤΗΝ ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Νεώτερος δόκιμος ἑρμηνευτὴς τῆς Βίβλου, δίδων μεταφορικὴν καὶ πνευματικὴν ἑρμηνείαν εἰς τὸν 23ον ψαλμὸν καὶ συσχετίζων αὐτὸν μὲ τὸν λόγον τῆς Ἀποκαλύψεως «Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω…» (Ἀπ. 3,20), παρατηρεῖ, ὅτι ὁ Χριστός, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων καὶ Κύριος τῆς δόξης, ἵσταται καὶ πνευματικῶς ἔξωθεν ὄχι πλέον τοῦ ναοῦ ἀλλὰ τῆς καρδίας ἑκάστου ἀνθρώπου, καὶ κρούει τὴν θύραν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ζητεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν, διὰ νὰ ἐγκαταστήσῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ κράτος τῆς βασιλείας του, νὰ ἐκδιώξῃ ἐκεῖθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους ―ὁ ὁποῖος ἐπικρατεῖ δυστυχῶς εἰς τὰς περισσοτέρας καρδίας―, καὶ νὰ βασιλεύσῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων. Πᾶς ἄνθρωπος πιστεύων εἰς τὸν Χριστὸν εἶνε ἕνας πνευματικὸς ναός, τὸν ὁποῖον δὲν δύναται νὰ καταλύσῃ ἡ κακία τῶν ἀντιχρίστων. Αὕτη δύναται νὰ κρημνίζῃ μόνον χειροποιήτους ναούς. Καὶ ἂν ἀκόμη ὑποθέσωμεν, ὅτι ὁ διάβολος μὲ τὰ ὄργανά του κατορθώσῃ κάποτε νὰ κρημνίσῃ ὅλους τοὺς ναοὺς ποὺ ἀνεγείρουν οἱ Χριστιανοί, καὶ πάλιν ὁ Χριστός, ὡς βασιλεὺς κραταιὸς καὶ αἰώνιος, θὰ βασιλεύῃ εἰς τοὺς πνευματικοὺς ναούς, ὁποῖοι εἶνε αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων. Χαρὰ δὲ καὶ ἀγαλλίασις ἐπικρατεῖ εἰς τὰς καρδίας τῶν πιστῶν ποὺ ἔχουν ἐν ἑαυτοῖς τὸν βασιλέα Χριστόν, ἔστω καὶ ἂν στερῶνται τοῦ πλούτου καὶ τοῦ μεγαλείου τῶν βασιλέων τοῦ κόσμου τούτου.
Καὶ ὅσον μὲν διαρκεῖ ἀκόμη ἡ παροῦσα ζωή, ὁ Χριστός, ἐπειδὴ σέβεται τὴν ἐλευθερίαν τῶν λογικῶν του δημιουργημάτων, εἶνε βασιλεὺς ἐκείνων μόνον οἱ ὁποῖοι ἐλευθέρως τὸν πιστεύουν, τοῦ ἀνοίγουν τὴν θύραν τῆς καρδίας των καὶ τὸν δέχονται νὰ ἐνθρονισθῇ ἐν αὐτῇ. Κατὰ τὴν ἡμέραν ὅμως τῆς δευτέρας παρουσίας του καὶ καθ᾽ ὅλην τὴν ἐπέκεινα αἰωνιότητα ὁ Χριστὸς θὰ ἀναγνωρισθῇ παρὰ πάντων. Θὰ εἶνε παγκόσμιος βασιλεύς. Ὅλοι τότε θὰ πέσουν καὶ θὰ τὸν προσκυνήσουν. Read more »

ΦΟΒΕΡΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ: Η ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΥΨΙΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ, ΟΤΙ Ο ΠΟΝΗΡΟΤΕΡΟΣ, Ο ΘΡΑΣΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΔΕΣΤΕΡΟΣ, ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΛΙΒΑΝΩΤΟ ΚΑΙ ΚΟΛΑΚΕΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 30th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

Ὁ ἀνορθόδοξος τρόπος ἐκλογῆς ἐπισκόπων, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδος, ἀπὸ τὸν τουρκικό ζυγό, ἔμπασε κακούς καὶ ἀθεόθοβους ἐπισκόπους στὴν Ἐκκλησία

ΟΙ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΑΣ ΗΣΥΧΑΣΟΥΝ

ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ
τρέμομεν ἀκόμη μὲ τὴν σκέψιν ὅτι εἶνε δυνατὸν νὰ εὑρεθῶμέν ποτε ἐπὶ ἀρχιερατικοῦ θρόνου ἐν τοιαύταις χαλεπαῖς ἡμέραις, καθʼ ἅς καὶ οἱ ὦμοι ἑνὸς Χρυσοστόμου θὰ ἐκάμπτοντο.

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» τοῦ Νοέμβριος 1961, φυλ. 242
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΔΗΛΩΣΙΣ

cebcceb5cf83cebfcebb-ceb9ceb5cf81cebfceb8-ceb9cf83cf84

Εἰς ἐφημερίδας τῶν ἐπαρχιῶν καὶ τῆς Πρωτευούσης ἐγράφη, ὅτι πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀθρόα ἀπεστάλησαν τηλεγραφήματα καὶ ἀναφοραὶ ἐκ μέρους ἰδιωτῶν καὶ σωματείων τῆς πόλεως Μεσολογγίου καὶ περιχώρων, διὰ τῶν ὁποίων ζητεῖται ἡ εἰς ἐπίσκοπον προαγωγή μας.
Ἐπειδὴ ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἀναφορῶν καὶ τηλεγραφημάτων τούτων πολὺς θόρυβος ἐδημιουργήθη πέριξ τοῦ ταπεινοῦ μας ὀνόματος, κρίνομεν ἀναγκαῖον νὰ προβῶμεν εἰς τὴν παροῦσαν δήλωσιν.
Ὁ Κύριος ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς γνωρίζει, ὅτι οὐδένα ὑπεκινήσαμεν διὰ τὴν ὑποβολὴν ἀναφορῶν καὶ τηλεγραφημάτων. Μένομεν σταθερῶς ἀκλόνητος εἰς ὅσα ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς προαγωγῆς μας ἔχομεν ἤδη δηλώσει εἰς τὰ ὑπʼ ἀριθ. 193 καὶ 240 φύλλα τῆς «Σπίθας». Ἡ ὁδός, διʼ ἧς ἀνέρχεταί τις σήμερον εἰς τὰ ὕψιστα ἀξιώματα εἶνε γνωστή. Δὲν τὴν ἐβαδίσαμεν. Ἐὰν τὴν βαδίσομεν, θὰ ἤμεθα πρὸ πολλοῦ ἐπίσκοπος καὶ μητροπολίτης. Ἀπησχολημένος εἰς τὸ κύριον ἔργον τοῦ κηρύγματος, δὲν ἔχομεν καιρὸν νὰ κρούωμεν τὰς θύρας τῶν ἰσχυρῶν. Πρὸ εἴκοσι καὶ πλέον ἐτῶν, νεώτατος, ὑπηρέτησα ὡς πρωτοσύγκελλος εἰς τὴν ἱερὰν Μητρόπολιν Ακαρνανίας. Τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ μετὰ τὴν παρέλευσιν δύο δεκαετηρίδων ὁ εὐσεβὴς λαὸς τῆς Ἱερᾶς Πόλεως καὶ τῶν περιχώρων ἐξακολουθεῖ νὰ ἐνθυμῆται τὸν ἱεροκήρυκα, μὲ συγκινεῖ βαθύτατα. Δάκρυα ἔρχονται εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου ὁσάκις ἀναπολῶ τὰς ἡμέρας, κατὰ τὰς ὁποίας πλήθη λαοῦ κατέκλυζον μέχρι ἀσφυξίας τὸν εὐρύχωρον ναὸν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Μεσολογγίου… Ἐκ τῆς ἐργασίας ἐκείνης αὐθόρμητος ἐξεπήδησεν ἡ φωνὴ τοῦ λαοῦ. Πρὸς ὅλα τὰ σωματεῖα τῆς πόλεως, τὰ ὁποῖα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸ Ἐργατικὸν Κέντρον Μεσολογγίου ἐκινήθησαν ὑπὲρ ἡμῶν, αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκην νὰ ἐκφράσωμεν τὰς εὐχαριστίας μας διὰ τὰ ἁγνὰ ἀπέναντι ἡμῶν αἰσθήματα, τὰ ὁποῖα ὁ μακρὸς χρόνος δὲν ἠδυνήθη νὰ μαράνη, ἀλλὰ καὶ νὰ δηλώσωμεν ἔτι ἅπαξ ἐνώπιον τοῦ Πανελληνίου, ὅτι ὄχι μόνον δὲν ἐπιδιώκομεν τὴν προαγωγήν μας εἰς τὸ ὕψιστον ἐν τῆ Ἐκκλησία ἀξίωμα, ἀλλὰ τρέμομεν ἀκόμη μὲ τὴν σκέψιν ὅτι εἶνε δυνατὸν νὰ εὑρεθῶμέιν ποτε ἐπὶ ἀρχιερατικοῦ θρόνου ἐν τοιαύταις χαλεπαῖς ἡμέραις, καθʼ ἅς καὶ οἱ ὦμοι ἑνὸς Χρυσοστόμου θὰ ἐκάμπτοντο ὑπὸ τὸ βάρος τῶν ἱερῶν ὑποχρεώσεων ἀπέναντι τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ πονοῦντος καὶ ἀναστενάζοντος λαοῦ μας. Read more »

ΘΑ ΡΙΦΘΟΥΝ ΑΙ ΦΙΑΛΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 26th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» τοῦ Νοέμβριος 1961, φυλ. 242
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΘΑ ΡΙΦΘΟΥΝ ΑΙ ΦΙΑΛΑΙ;

«Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις˙ Ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν»(Ἀποκ.– 16,1)

Σημεῖα των καιρῶν

Ἡ Ἀποκάλυψις

φιαλαι Αποκαλυψεως

Εἰς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μετά πόθου μελετοῦν τὴν Ἁγία Γραφὴ –καὶ θέλομεν νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι μεταξὺ τούτων θὰ εἶνε καὶ ὁ φίλος ἀναγνώστης μας– εἶνε γνωστόν, ὅτι τὸ τελευταῖον βιβλίον τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶνε ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Τὸ βιβλίο γράφει ἱστορία. Ἱστορία ὅμως περίεργη καὶ καταπληκτική. Ἱστορία, ἡ ὁποία δὲν ἐκθέτει πράγματα, ποὺ ἔγιναν κατὰ τὸ παρελθόν, ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ ἱστορικὰ βιβλία τοῦ κόσμου, ἀλλʼ ἐκθέτει πράγματα, ποὺ θὰ συμβοῦν κατὰ τὴν διαδρομὴ τῶν αἰώνων καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς. Ἡμεῖς, οἱ κοινοὶ θνητοὶ δὲν γνωρίζομε «τὶ τέξεται ἡ ἐποιοῦσα». Ὁ συγγραφεὺς ὅμως τῆς Ἀποκαλύψεως βλέπει μακράν, πολὺ μακράν. Εἶνε ὡπλισμένος μὲ πνευματικὸ τηλεσκόπιο ἀφαντάστου ἰσχύος. Τώρα τὸ πῶς κάτι, ποὺ θὰ λάβη χώρα μετὰ 1000 καὶ 2000 ἔτη, μπορεῖ νὰ τὸ δῇ ὁ προφήτης, ὅπως βλέπει κάποιος ἐπὶ κινηματογραφικῆς ταινίας τὰς κινουμένας σκιάς, αὐτὸ βεβαίως δὲν μπορεῖ νὰ ἐννοήση ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος τὰ πάντα μετρεῖ μὲ τὸν πῆχυν τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας. Εἶνε, λέγει ὁ ὀρθολογιστικῶς σκεπτόμενος, εἶνε δυνατόν, νὰ ἐξιστορήσωμε πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἀκόμη δὲν ἐγεννήθησαν, νὰ περιγράψωμεν πράγματα, τὰ ὁποῖα ἀκόμη δὲν συνέβησαν; Ποιός μπορεῖ νὰ διασχίση τὸν πυκνὸ πέπλο τοῦ μέλλοντος καὶ νὰ ἴδη τὰς ποικίλας ἐξελίξεις, ποὺ θὰ λάβη ὁ ἀενάως μεταβαλλόμενος βίος τῆς ἀνθρωπότητος; Δύναμαι νὰ εἴπω, ὅτι μετὰ 1000 ἔτη ἡ ἀράχνη θὰ ὑφαίνη τὸν ἱστόν της ὡς καὶ ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους, διότι τὰ ζῶα κινοῦνται ἐντὸς τοῦ σιδηροῦ κλοιοῦ τῶν ἐνστίκτων, ἀλλὰ διὰ τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος διαθέτει λογικὸν καὶ ἐλευθερίαν καὶ ἄλλοτε μὲν ὑψοῦται μέχρι τῶν αστρων, ἄλλοτε δὲ καταπίπτει μέχρι τοῦ ἅδου καὶ δημιουργεῖ ποικιλίαν σχημάτων καὶ πολιτισμῶν, τὶς δύναται νὰ προΐδη τὰ ἐν τῶ μέλλοντι συμβησόμενα; Ποιός ἔχει δύναμιν προγνώσεως χρόνων καὶ καιρῶν; Ἡ πίστις ἀπαντᾶ, ὅτι «τὰ ἀδύνατα παρʼ ἀνθρώποις δυνατὰ ἐστι παρὰ τῶ Θεῶ». Ἐὰν πιστεύωμεν εἰς τὸν Θεόν, πρέπει νὰ πιστεύωμεν καὶ εἰς τὴν πανσοφίαν καὶ παγνωσίαν Αὐτοῦ. Τὰ πάντα βλέπει, τὰ πάντα ἐφορᾶ, τὰ πάντα κατευθύνει. Ἐνώπιον Αὐτοῦ παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον εἶνε ὡς ἀνοικτὸν βιβλίον, τοῦ ὁποίου πᾶσα σελίς, πᾶσα γραμμή, πᾶσα λέξις, πᾶν γράμμα εἶνε ἐξ ἴσου γνωστὰ εἰς τὸν ἀναγνώστην. Read more »

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ «ΙΔΩΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΕΚΛΑΥΣΕΝ ΕΠʼ ΑΥΤΗ». Η ΦΟΒΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΑΦΗΝΕΙ ΦΩΝΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ: «ΕΝΔΟΞΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΕΛΟΣ – Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΡΚΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 27th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΑΘΗΝΑΙ

«Χριστιανικὴ Σπίθα ἀρ. φ. 93 Απρίλιος 1949
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου


   «Καὶ ὡς ἤγγισεν (ὁ Χριστός) ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπʼ αὐτῆ, λέγων ὅτι εἰ
ἔγνως καὶ σύ, καὶ γε ἐν τῆ ἡμέρα σου ταύτη, τὰ πρὸς εἰρήνην σου! Νῦν δὲ ἐκρύβη
ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου˙ ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά
σοι καὶ περικυκλώσουσί σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοί λίθον
ἐπὶ λίθω ἀνθʼ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς επισκοπῆς σου» (Λουκ. 19, 41-44).

Νυμφιοσ

Ἱεροσόλυμα! Σιών! Πόλις τοῦ Θεοῦ! Δίδαξε τὰς Ἀθήνας καὶ ὁλόκληρον τὴν Πατρίδα μας. Ἀλλὰ πῶς;

Ἄς ἀναπαραστήσωμεν μίαν σκηνὴν ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ Θεανθρώπου, ὅπως αὕτη ἐξετυλίχθη πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν μας κατὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν Του. Βεβαίως ἡ Μ. Ἑβδομὰς τοῦ 1949 παρῆλθε. Παρῆλθε ἐν μέσω τοῦ πόνου καὶ τῶν δακρύων τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς. Ἀλλὰ ἡ ἀνάμνησις τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἕνα εἶδος στιγμιαίας κινηματογραφικῆς προβολῆς, ἡ ὁποία εὐκόλως λησμονεῖται, ἀλλὰ μία διαρκὴς ψυχικὴ στροφὴ καὶ ἐνατένισις τοῦ πιστοῦ καθʼ ὅλον τὸ ἔτος πρὸς τὸν Ἐσταυρωμένον. Ὅστις «ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσετε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ». (Α’ Πέτρ. 2, 21).

  *   *   *

Ὁ Χριστὸς διὰ τὴν τελευταῖαν φορὰν ἀναβαίνει εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. Ἐκ τῆς Βηθανίας, ὡραίου προαστείου τῆς πρωτευούσης τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους, μίαν πρωΐαν, τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸ μικρὸν ἐπιτελεῖον τῶν 12 ἀσήμων συνεργατῶν Του ἐκκινεῖ ὁ Βασιλεὺς τοῦ κόσμου, ὁ Μέγας Κατακτητὴς τῶν ἀνθρωπίνων καρδιῶν. Σκοπὸς τῆς πορείας του ταύτης, ἀπόφασίς του σταθερὰ καὶ ἀμετάκλητος εἶνε νὰ δώση τὴν ΜΑΧΗΝ, τὴν μάχην τὴν σπουδαιοτέραν ἐξ ὅλων τῶν μαχῶν ποὺ ἀναφέρει ἠ παγκόσμιος Ἱστορία, τὴν μάχην, τῆς ὁποίας τὰ ἀπείρως εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα θὰ ἐπεκτείνωνται καὶ ὁλοὲν θὰ εὐρύνωνται μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων ἕως ὁτου «πᾶν γόνυ κάμψη ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Φιλιπ. 2, 10). Ὁ Χριστὸς θὰ δώση τὴν μάχην μέσα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. Θὰ τὴν δώση μὲ ὅπλα ἐντελῶς διαφορετικὰ ἀπʼ ἐκεῖνα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἑκάστοτε δορυκτήτορες τῆς γῆς. Θὰ συντρίψη τὴν κεφαλὴν τοῦ Ὄφεως καὶ θὰ στήση εἰς τὸν λόφον τοῦ Γολγοθᾶ τὴν σημαίαν τῆς ἐλευθερίας τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἔκτοτε οὐδέποτε θὰ ὑποσταλῆ. Read more »

ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΣΗΜΕΡΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 21st, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», φυλ. 240, Αύγούστου 1961
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ;

«Οὐχ ἑαυτῶ τις λαμβάνει τὴν τιμήν,
ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ»
(Ἑβρ. 5, 4)

Ἐκκλησιαστικὰ θέματα

Ἡ ἀδιαφορία ἔγκλημα

Περὶ ἐπισκόπων καὶ πάλιν, ἀγαπητοί μου, ὁ λόγος. Διότι φρονοῦμεν, ὅτι ἡ ἐκλογὴ Ἐπισκόπου, προωρισμένου νὰ ποιμάνη τὸν λαὸν ἐπαρχίας ἰσοβίως, ἐπὶ πολλὰ ἔτη, δεκαετηρίδας ὁλοκλήρους, ποὺ προκύπτουν ἐνίοτε καὶ ἥμισυ αἰῶνος, δὲν ἀποτελεῖ παρονυχίδα. Ὄχι. Δὲν εἶνε θέμα ποὺ ἐνδιαφέρει μόνον τοὺς «παπάδες», τοὺς «καλογέρους» καὶ τοὺς ἐπιτρόπους τῶν ναῶν, ἀλλὰ εἶνε θέμα ποὺ πρέπει νὰ προκαλῆ ζωηρὸν καὶ ἔντονον τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς ἐπαρχίας καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος. Ἐὰν ὁ Ἕλλην ὡς πολίτης, μέλος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας δὲν ἐπιτρέπεται νʼ ἀδιαφορῆ διὰ τὴν κοινότητά του καὶ ἐπαρχίαν του, διὰ τὸ ποῖος θὰ εἶνε ὁ πρόεδρος ἤ ὁ δήμαρχος καὶ ποῖος θὰ εἶνε ὁ βουλευτής του, καὶ διὰ τὴν ἐκλογὴν τοὺ ἱκανωτέρου, κατὰ τὴν κρίσιν του, δὲν διστάζη νὰ διεξάγη εὐπρεπῶς πολιτικὴν μάχην διὰ νὰ πείση τοὺς συμπολίτας του εἰς ποίαν κατεύθυνσιν εὑρίσκεται τὸ ἀληθὲς πολιτικὸν συμφέρον των, πολὺ περισσότερον ὁ Ἕλλην ὡς Χριστιανός, ζῶν μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν πρέπει νʼ ἀδιαφορῆ διὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα τοῦ τόπου του. Δὲν πρέπει νʼ ἀδιαφορῆ ποῖοι θὰ εἶνε οἱ ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ, πολὺ περισσότερον δὲν πρέπει νʼ ἀδιαφορῆ ποῖος θὰ εἶνε ὁ ἰερεὺς τῆς ἐνορίας του, ὅστις θὰ εἰσέρχηται εἰς τὴν οἰκίαν του διὰ νʼ ἁγιάζη αὐτήν, ἀσυγκρίτως δὲ περισσότερον δὲν πρέπει νʼ ἀδιαφορῆ ποῖος θὰ εἶνε ὁ ἐπίσκοπος ὅστις ἰσοβίως θὰ κυβερνήση τὴν ἐπαρχίαν του.
Ἡ ἀρχαία νομοθεσία τῆς Ἀθηναϊκῆς Πολιτείας «ἀχρείους» (ἀχρήστους) καὶ ἀτίμους ἀπεκάλει ἐκείνους ἐκ τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι οὐδὲν ἐνδιαφέρον ἐδείκνυον διὰ τὰ κοινά, ἀλλὰ παρέμενον ἀπαθεῖς καὶ ἀδιάφοροι, μόνον διὰ τʼ ἀτομικὰ καὶ οἰκογενειακά των συμφέροντα ἐνδιαφερόμενοι, καὶ διὰ τῆς ἀπαθείας καὶ ἀδιαφορίας των ταύτης ἄφηνον τοὺς ἀγύρτας καὶ τοὺς δημαγωγοὺς νὰ καταλαμβάνουν τὰ ὕψιστα τῆς Πολιτείας ἀξιώματα καὶ νὰ ὁδηγοῦν αὐτὴν εἰς τὰ βάραθρα τῆς καταστροφῆς. Read more »