Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ = ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ! 2) ΤΩ, ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩ (Μερος Β)

date Απρ 10th, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ=ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ = ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!

ΗΛΘΕΝ Η ΩΡΑ ΝΑ ΟΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!

Του Μητροπολίτου Καλαβρύτων Αμβροσίου

______Το νέο φρούτο, που κυριαρχεί στην εποχή μας, τόσο στον εκκλησιαστικό, όσο και στον πολιτικό χώρο, είναι Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ!
_______Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, ή αλλοιώς Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΕΙΝΑΙ ένα ρεύμα, που δραστηριοποείται στον εκκλησιαστικό χώρο και στοχεύει στην ενοποίηση των διαφόρων Θρησκειών ή θρησκευτικών Ομολογιών!
_________Αδελφάκι του είναι…………..
http://mkka.blogspot.com/2019/04/blog-post_10.html  

 090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΤΩ, ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩ

(Μέρος Α) http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=72573#more-72573 (2α Συνέχεια)

Του συνεργάτου μας Κ.Θ.

Οικουμ.-παναιρεση9. Τί άν είη ταύτα Πατριάρχα μου; «Μόλυνσις πίστεως καί ευαγγελίου... οί: Μωάμεθ, Κομφούκιος, Βούδας, Πάπας κ.λ.π.; ή ού»; Παστρικά πράματα. «Ναί, ναί. Ού, ού», / ή … Η Ημετέρα Μετριότης! Η εμοί Ελαχιστότης! Η, δήθεν, «Μέση καί βασιλική οδός»! Η (εμέσιμος) χλιαρότης! Τά μεσοβέζικα, γλυκανάλατα, πολιτικάντικα, ιδιοτελή, καιροσκοπικά καί υστερόβουλα;!
10. Τα: «ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται ταίς τού βίου πραγματίαις, ίνα τώ στρατολογήσαντι αρέση»(Β’Τιμ.2,4). «Ούκ έξεστιν, ημάς, καταλήψαντας τόν λόγον (τήν κλάσιν τού άρτου καί τάς προσευχάς) διακονείν τραπέζαις»(Πραξ.6,2). «Τιμόθεε, σύ κακοπάθησον ώς καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού»(Β’Τιμ.2,3),… πάνε στήν άκρη έν έπιγνώσει; Πυλωτικά Προγράμματα στά Σχολεία πρός γνώσιν τού τί πιστεύεται υφ’ εκάστου θρησκεύματος, καί προσωπική επιλογή ποιό (θρήσκευμα) θά διαλέξη κάθε μαθητής; Αθόρυβη καί ύπουλη, έμμεση καί (μακροπρόθεσμα) προγραμματισμένη γενοκτονία;! Ποιός γενοκτονεί ένα λαό πού δέν αξίζει;! Γνωρίζεις τί κάνεις καί ποιών τά σχέδια εξυπηρετείς! Γνωρίζεις τήν ασύγκριτη, τήν ανεκτίμητη σέ πνευματικό περιεχόμενο βαρύτητα καί αξίαν τού Ελληνικού ΄Εθνους, τής Γλώσσης, τής Πίστεως, τών Αρχών καί τού προορισμού αυτού διά τήν σωτήριον πορείαν – μέσω αυτού – πάντων τών υπολοίπων εθνών. ΄Ο ίδιος ό Κύριος «ήρε τήν βασιλείαν αυτού» από τών «μή ποιούντων καρπόν», καί «δέδωκεν έθνει ποιούντι τούς καρπούς αυτού». Ισραήλ – Ελλάς (Εβραίοι-Ελληνες). Εί, «μακρύναντες από τού Θεού, απολλύμεθα», μή, σύ «Πατήρ, ώς άρχων πατήρ –Πατριάρχης), τήν χαριστικήν βολήν ρίπτεις τώ δυσμοίρω καί αγνώμονι (εάν εστι) ημετέρω έθνει!! Ανόσιος καί παράφρων πατήρ, δολοφονεί τέκνον!! / Μήπως … «τό παίζεις» Αβραάμ(!), θυσιάζων τόν Ισαάκ – (Ελληνισμό), εντολή τού Αλλάχ ή … τού Μωάμεθ; Λέω, μήπως;

11. Ό τά πάντα ορών οφθαλμός τού Θεού, θέλει συλλάβει σε έν τή πανουργία σου, μεμφόμενος, αποπτύων καί καυτηριάζων τήν «κενόδοξον σοφίαν» σου! / Χαλάρωσε. Σύνελθε. Αψε ακροθιγώς τού παρελθόντος μετά πλείστης συγγνώμης καί βαθυτάτης μεταμελείας, μή πως γένηται σοι ίλεως Κύριος Παντοκράτωρ, καί φωτίση αμυδρώς (έστω) τό έν τή επηρμένη υπάρξει σου σκότος!! Διαχώρισε, άνευ καί τής παραμικράς ωσμώσεως, τον Ελληνοχριστιανικό Εθνικισμό σου, από τής Ισλαμοτουρκικής Φιλοπατρίας σου.
12. Θυμήσου… «Signo dato, re frumentaria preparata…»(Hannibal ante pugnam). «Δοθέντος τού συνθήματος, τών επιτηδείων παρασκευασθέντων…»
Καί, όντως, ετηρήθησαν πάσαι αί νόμιμοι διατάξεις, ώς πρός τήν Αγιοποίησιν τού ΄Οσίου Αμφιλοχίου, τού έν Πάτμω ασκήσαντος. Τί έλεγε ό μακαριστός Γέροντας, τό οποίο καί εσείς ησπάζεστω. «Ας κρατώμεν τήν σημαία τής πίστεως καί τής πατρίδος ψηλά, καί άς αντιδρώμεν μέ άκαμπτο ψυχικό σθένος κατά τών δυτικοφρόνων»!(Αμφιλόχιος Μακρής). Διαφωνείτε; Αναθεματίστε τον. (;)
13. Κολυμπάρι. Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός. Άλλος «πειρασμός»! Διαφοροποιείται από τήν «οικουμενιστική γραμμή» σου, σέ κγ΄(23) «θέσεις», αποκηρύττων ώς αίρεσιν μίαν εκάστην, καί απορρίπτων τόν «οικουμενισμόν»! Μέ ποία αντίμετρα απειλείτε αυτόν; Καί ώς σφάλλοντα είς ποία σημεία τού άρθρου του, στόν «Στύλο τής Ορθοδοξίας» τού κ. Διονυσίου Μακρή, όστις, μετά τού ώς άνω Αγίου Μακρή, χαρακτηρίζεται υφ’ υμών, ώς λέγων «τό μακρύ καί κοντό του»!!; ΄Ολοι σφάλλουν;! ΄Ολοι ευρίσκονται εκτός τής αληθείας, «αδικούντες» υμάς;! Τί άθεσμος συμπεγνία!! Τί καθυστερημένα μυαλά!!! Έτσι, έ ;!

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.