Αυγουστίνος Καντιώτης1. ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ: «ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΥΨΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ»

date Ιούλ 21st, 2016 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

«ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΥΨΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ»

ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ.Προτροπή τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου, Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου· «ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΥΨΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ». Αὐτὴ τὴν συνάντηση μὲ τὸν ΚΥΡΙΟ, μὲ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μὲ ὅλους τοὺς ἀγίους καὶ μὲ τὸν σεβαστό μας Γέροντα καὶ τοὺς ἀδελφούς, θὰ πρέπη νὰ τὴν ἐπιδιώκουμε, γιὰ νὰ μείνουμε ζωντανοὶ χριστιανοί, νὰ εὐλογήση ὁ Θεός τὸν ἀγώνα μας καὶ νὰ προστατεύση καὶ τὴν Πατρίδα μας, ποὺ βάλλετε ἀπὸ πανταχόθεν.

Καὶ σὲ συνεργάτη του στὶς 22.9.1946 ἔγραφε· «Ὁ οὐρανὸς γεμίζει σύννεφα πολύ μαῦρα καὶ ἀπαίσια.
Ἀλλά ὁ ἥλιος – Χριστός θὰ νικήση τὰ σύννεφα. Ἀνάγκη συχνότερα τὰς ἡμέρας αὐτὰς νὰ κρούωμε τὸν κώδωνα τῆς προσευχῆς πρὸς τὸν Κύριο…»
Καὶ στὶς 9.7.1950 ἔγραφε· «Θέλω νὰ προσεύχεσθε πολύ. Διότι θ’ ἀρχίση σφοδροτέρα ἡ μάχη καὶ αἱ δυνάμεις εἶναι τόσον ὀλίγαι καὶ οἱ χριστιανοί ὅλοι εἴμεθα τόσο χλιαροί. Ὁ Θεὸς ἄς δώση πνεῦμα ἀνδρείας καὶ σωφρονισμοῦ εἰς τὸν κόσμο. Διότι ἄλλως ἀπολλύμεθα..».

4219881ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 6.8.2016

Διαβᾶστε ἐδῶ:

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1115-21716——–682016

4219881

ΛΑΙΜΗΤ. ΟΙΚΟΥΜΕΝ

Ἐκκληση πρός το Ορθόδοξο Χριστεπώνυμο πλήρωμα, ἀπό ἀγιορείτες Πατέρες

Έν Αγίω Όρει 8/21 Ιουλίου 2016,

Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, Θεοφίλου Μυροβλήτου Αγιορείτου.

Έκκληση προς το Ορθόδοξο Χριστεπώνυμο πλήρωμα, .
Παρακαλούμε όπως εντείνεται τις προσευχές σας υπέρ του γέροντος Σάββα Λαυριώτου προϊσταμένου διότι σήμερα Πέμπτη από 20.00 μ.μ. Καλείται είς δίκην από τόν καθηγούμενο αρχιμανδρίτη Πρόδρομο και τούς προϊσταμένους τής συνάξεως της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους καθ`ότι ορθώνει το Ορθόδοξο φρόνημα του κατά τής Παναιρέσεως του οικουμενισμού και των αιρετικών αποφάσεων της λεγόμενης «Αγίας και μεγάλης συνόδου » Κρήτης .
Ό διωγμός εντείνεται κατά των Αγιορειτών Πατέρων αρχομένου από την Ἱερά Μονή Χιλανδαρίου ( σερβικό ), Πρός το παρόν 8 Αγιορείτες Πατέρες έχουν εκδιωχθεί.

4219881

Συνεργάτης τῆς ἰστοσελίδος ποὺ ἀγαπᾶ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα ἔστειλε τὸ μήνυμα γιὰ προσευχή καὶ τὸ δημοσιεύουμε·

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ ΜΑΣ

Κύριε, Σέ Εὐχαριστῶ γιά τήν Ζωήν πού μοῦ ἔδωσες, καί σήμερα εὑρίσκομαι εἰς αὐτόν τόν κόσμο μέ τό ὕψιστο ἀξίωμα, ἐάν τό θελήσω, στό νά ἐπιλέξω νά ὑπερασπισθῶ μέ τήν βοήθεια Σου τήν δικαιοσύνην Σου, καί νά ἀγωνισθῶ ἐνάντια στίς πονηρές δυνάμεις τοῦ κόσμου. Σέ Εὐχαριστῶ Κύριε γιά τήν καλήν ὑγείαν, ἐργασίαν, καί τήν γέννησιν μου εἰς μίαν ὀρθόδοξη χώραν, τήν Ἑλλάδα. Μίαν χώραν μέ πλουσίαν κληρονομίαν ἀπό ἀέρος, γῆν καί θάλασσαν. Κύριε, γνωρίζεις ὅτι ὡς Ἕλλην δικαιοῦμαι μέρος τῆς ἐθνικῆς κληρονομίας τῶν δικῶν Σου θαυμασίων καί ἀγαθῶν τῆς Δημιουργίας Σου, ἐθνικῆς καί δημόσιας περιουσίας πού ἔχω χρέος νά τήν διαφυλάξω, περιουσίας καί πού μοῦ ἀναλογεῖ ἐπίσης. Γνωρίζεις Κύριε ὅτι εἶμαι καί ἐγώ ὁ ἐπίγειος κληρονόμος αὐτῆς, ὅπως γνωρίζεις Κύριε, καί μᾶς δίδαξες, ὅτι καί ἡ Δική Σου Βασιλεία εἶναι κληρονομιά τῶν δικῶν Σου παιδιῶν ˙ παιδιῶν πού θά ἀγωνισθοῦν σέ αὐτήν τήν Ζωήν πού μᾶς χάρισες γιά τήν δικαιοσύνη Σου. Κύριε, ἡ καλή ἐθνική καί καλή δημόσια περιουσία τῆς πατρίδος μου εἶναι δικά Σου ἀγαθά, εἶναι περιουσία διαφυλαττόμενη μέ τήν βοήθειαν Σου ἐκ τῶν προγόνων ἡρώων, ἁγίων καί μαρτύρων, πού ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά νά τήν ἔχουμε ἐμεῖς σήμερα , ὡς οἱ νεώτεραι γενεαί, γιά νά τήν διαφυλάττουμε καί τήν ἀπολαμβάνουμε ἐλεύθεροι. Ὅμως, Κύριε, αὐτή τήν περιουσίαν τήν καταλαμβάνουν οἱ ἐχθροί Σου, καί ἐχθροί τῆς ἐπίγειας πατρίδος ὅπου μᾶς ἐχάρισες.

Τά ἀγαθά Σου πού μᾶς συντηροῦν καί μᾶς προσφέρουν μία καλύτερη ζωήν τά προωθοῦν οἱ πονηρές δυνάμεις καί τά χρησιμοποιοῦν ὄχι ὡς ἀγαθά ἀλλά ὡς πονηρά, καί τήν περιουσία πού μᾶς ἀναλογεῖ τήν μεταλλάξαν, τήν βεβηλῶσαν, ἐκδιῶξαν ἀπό πάνω της τήν Ἁγιωσύνη Σου, καί τήν μόλυναν βιολογικά, ἀλλά καί πνευματικά μέ τήν διαστροφική παραφύση καί μαγείαν, τήν μόλυναν μέ τήν δαιμονική αἰσχρή διαφήμιση (στήν τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλπ) στό καταναλωτικό κοινό, καί μέ τά εἴδωλα τῶν ἐθνῶν πού εἶναι τά δαιμόνια. Κύριε, Σέ Παρακαλῶ πολύ, δῶσε σέ κάθε δικό Σου παιδί τό δικαίωμα στήν προστασία τῶν ἀγαθῶν Σου, καί τό δικαίωμα νά τό διαχειρισθῆ καί ὑπερασπισθῆ μέ δικαιοσύνη γιά τήν δικαιοσύνη Σου˙ κληρονομία καλή καί στίς ἑπόμενες γενιές τῶν παιδιῶν μας, καί κατά δική μας εὐχή καί προσευχή τῆς εὐλογημένης βοηθείας Σου γιά τό καλό τῶν παιδιῶν Σου˙ παιδιῶν Σου καί κληρονόμοι ὅλοι μαζί πρῶτα ἀπό ὅλα καί τῆς οὐράνιας Βασιλείας Σου. Κύριε, βοήθησε μέ νά προστατεύσω τά ἀγαθά Σου, ὥστε νά μήν καταντήσουν πονηρά. Κύριε, παιδαγῶγησον τούς παρεκτρεπόμενους, εἴθε μήν βλάφτει ἄλλος κόσμος. –

ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΤΩ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Ἀγαθά πνεύματα τῶν μικρῶν παιδιῶν μας παρακολουθοῦν σήμερα χωρίς νά τό θέλουν , οὔτε τά παιδιά οὔτε οἱ γονεῖς των τήν αἰσχράν δαιμονικήν διαφήμισιν στήν ἐφεύρεση τῆς τηλεόρασης, τήν ὥρα πού ἐπιλέχτηκαν ἀπό τούς γονεῖς τους μία μικράν ἀναψυχήν τους μέ περιεχόμενο (ταινίας ἤ ἐκπομπῆς, ἤ ντοκυμαντέρ) σέ ἐλεγχόμενον (φαινομενικά) πρόγραμμα ἐπιλογῆς ἀπό τούς γονεῖς των. Καλῶ ὅλους τούς ἀκροατές καί τηλεθεατές νά διαμαρτυρηθοῦν εἰς τούς ἰδιοκτῆτες , πρωταγωνιστές, καί ἠθοποιούς αὐτῶν τῶν τηλεοπτικῶν , ραδιοφωνικῶν, διαδικτυακῶν, κλπ, παρουσιάσεων τῶν καναλιῶν καί σταθμῶν, ὅπως καί τῶν ἀντιπροσώπων πώλησης αὐτῶν τῶν ἐμπορικῶν προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν πού προσβάλουν μέ τόσο τερατώδη καί δαιμονικό τρόπο τά ἀγαθά τῶν ἀνθρώπων καί τίς κοινωνικές ὑπηρεσίες τους. Τό ἀγαθό προϊόν παύει νά γίνεται ἀγαθό, καί ἐν ἀγνοία τοῦ κόσμου παρουσιάζεται ἐκ τῶν δαιμόνων ὡς φανερά πονηρό, καί δυστυχῶς ἀποδεκτό ἐκ τοῦ κόσμου, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή διαμαρτυρία καί ἀντίδραση. Ἡ διαφήμιση μέ αἰσχρά λόγια καί αἰσχρά ὑπονοούμενα θεωρεῖ κάθε νοήμων ὀρθόδοξος χριστιανός ὅτι ἐάν δέν σταματήσει ἀμέσως (καθώς φτάσαμε στό ἀπροχώρητο) θά βλάψει περισσότερο τόν κοινωνικό ἱστό ἀνεπανόρθωτα, καί θά θεωρηθοῦν ὅλοι ὅσοι ἀδιαμαρτύρητα τό ἀνέχονται αὐτό (κυρίως οἱ ὑπεύθυνοι καί ἁρμόδιοι φορεῖς τῆς χώρας μας) ὑπεύθυνοι, χάνοντας τήν ἐκ Θεοῦ προστασία των σέ κάποιο βαθμό, σέ προσωπικό ἐπίπεδο, ἀλλά καί εἰς συνολικό (ὡς λαός μας) ἐπίπεδο εὐθύνης. Σίγουρα ὅμως θά πρέπει καί ὀφείλουμε νά προειδοποιήσουμε , ὅτι ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος νά βλάψει πνευματικῶς τούς ὑπευθύνους καί τούς συνεργαζόμενους πού συνέβαλαν εἰς αὐτό, δηλαδή, οἱ προωθητές αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν μέ τήν μορφήν ἐμπορικῶν προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν , καθώς ἀνεχτῆκαν τήν αἰσχράν διαφήμιση γιά τό ἐμπορικό προϊόν τους. Ἤδη αὐτό τό ἐμπορικό προϊόν ἐπιβαρύνεται πνευματικῶς ἐκ τῆς μαγαρισιᾶς τοῦ δαιμονικοῦ συμβολισμοῦ του μέ τό barcode , δηλαδή τό γνωστό χάραγμα (666) ἐπάνω του. Δεύτερος λόγος εἶναι ἡ πώληση τῶν ἐθνικῶν καί δημοσίων ὀργανισμῶν, ὑπηρεσιῶν, καί ἐδαφικῆς κυριαρχίας μας τῆς χώρας μας σέ ἀντίχριστες δυνάμεις πού προωθοῦν τήν δαιμονικήν παγκοσμιοποίηση κάθε μορφῆς τῆς «νέας ἐποχῆς» (θρησκειῶν, χωρῶν, διεθνῶν ὀργανισμῶν, κλπ). –

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.