Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Οκτώβριος, 2015

ΑΛΛΟΙ ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΙΝΟΥΝ

author Posted by: admin on date Οκτ 31st, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Ε΄ Λουκᾶ (Λουκ. 16,19-31)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ

«Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς» (Λουκ. 16,19)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ἀγολιγαρχια.απητοί μου, ποὺ ἀνεγνώσθη σήμερα, εἶνε σπουδαιότατο καὶ ἀπὸ θρησκευτικῆς καὶ ἀπὸ κοινωνικῆς πλευρᾶς.
Θρησκευτικῶς μέν, ὅπως λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος στὴν ἑρμηνεία του, μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ ζωὴ αὐτὴ εἶνε μία σταγόνα ἐμπρὸς στὸν ὠκεανὸ τῆς αἰωνιότητος. Λέει άκόμη, ὅτι ἡ ζωὴ αὐτὴ μοιάζει μὲ θέατρο, ὅπου ἀσήμαντα πρόσωπα ὑποδύονται ῥόλους ἐπισήμων, ὅταν ὅμως τελειώνῃ ἡ παράστασι ἀφαιροῦνται τὰ προσωπεῖα καὶ οἱ ἠθοποιοὶ παρουσιάζονται στὶς κανονικές τους διαστάσεις. Καθένας τώρα ἔχει ἕνα προσωπεῖο στὴν κοινωνία, στὸ τέλος ὅμως τὰ προσωπεῖα πέφτουν κι ὁ ἄνθρωπος ἐμφανίζεται γυμνὸς ἐνώπιον τῆς θείας δικαιοσύνης γιὰ νὰ δώσῃ λόγο τῶν πράξεών του. Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα μᾶς βεβαιώνει, ὅτι ἡ ζωὴ δὲν τελειώνει μὲ τὸ φτυάρι τοῦ νεκροθάφτη. Ὄχι! Ἡ ἀληθινὴ ζωή, ἡ αἰωνία, ἀρχίζει ἀπὸ τὸν τάφο καὶ πέρα· νὰ εμεθα ἀπολύτως βέβαιοι.
Ἀλλὰ τὸ Εὐαγγέλιο ἔχει καὶ κοινωνικὸ περιεχόμενο. Τὸ σημερινὸ μάλιστα εὐαγγέλιο παρουσιάζει τοὺς δύο ἀντιθέτους κόσμους, ποὺ βρίσκονται σὲ διαμάχη. Τοὺς ἀπεικονίζει σὲ δύο πρόσωπα, στὸν πλούσιο καὶ στὸ φτωχό. Ὁ Κύριος ζωγραφίζει τὴν εἰκόνα τους. Read more »

1) ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΓΟΝΑΤΙΣΟΥΝ – 2) ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗ…

author Posted by: admin on date Οκτ 31st, 2015 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΓΟΝΑΤΙΣΟΥΝ

https://youtu.be/BJHnsedl_1w

Ἀνεξάρτητα ἀπό τό πῶς θά ἀντιδράσει ὁ καθένας μας στίς κρίσιμες αυτές στιγμές γιά τήν Πατρίδα καί τό Ἔθνος μας, ὁ πρῶτος καί πιό ἀποτελεσματικός τρόπος εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ καταφυγή μέ πίστη στόν Θεό καί ἡ θερμή προσευχή μας, ὥστε Ἐκεῖνος νά ἀναλάβει νά μᾶς προστατεύσει, νά μᾶς καθοδηγήσει καὶ νὰ μᾶς σώσει ἀπὸ τὴν φρικτὴ σκλαβιά τῆς παγκοσμιοποίησης. Oἱ ἀθεοι καὶ οἱ μασόνοι ποὺ μᾶς κυβερνοῦν δουλεύουν γιὰ τὰ ξένα σκοτεινὰ κέντρα καὶ πᾶνε νὰ ἀποτελειώσουν τὸν Ἑλληνικό λαό. Ἂς μην ἀπελπιστοῦμε. Ἔχουμε ἕνα δυνατὸ ὅπλο τὴν προσευχή, ἂς τὸ ἀξιοποιήσουμε καὶ θὰ δοῦμε θαύματα.

___________

_____________

ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Μικρό ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; (ἔκδ. β´, σελ. 206)
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Tὸ «Κύριε, ἐλέησον» νὰ τὸ ποῦμε ὅλοι. Νὰ τὸ ποῦνε τὰ μικρὰ παιδιά, ποὺ κρατοῦν στὴν ἀγκαλιά τους οἱ μητέρες. Νὰ τὸ ποῦν οἱ νέοι καὶ οἱ νεάνιδες. Νὰ τὸ ποῦν οἱ ἀσπρομάλληδες γέροντες. Νὰ τὸ ποῦν μικροὶ καὶ μεγάλοι, νὰ τὸ πῇ ὅλος ὁ λαός.
«Κύριε, ἐλέησον». Νὰ τὸ ποῦμε μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας, καὶ θὰ μᾶς ἀκούσῃ ὁ Θεός. Αὐτὸς ποὺ ἔκανε τὰ αὐτιά, δὲν θὰ μᾶς ἀκούσῃ; Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι φτειάχνουμε ῥαντὰρ καὶ συλλαμβάνουμε λεπτότατους ἤχους· ὁ Θεὸς εἶνε ὅλο αὐτιὰ καὶ ἀκούει τὰ πάντα. Μάλιστα· ἂς μὴ πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, ἐμεῖς πιστεύουμε, ὅτι τὰ ῥαντὰρ τοῦ οὐρανοῦ, ἡ θεία πρόνοια, ὁ Θεὸς ὁ παντοδύναμος, ἀκούει τὶς φωνὲς ὅλων μας, ὅταν αὐτὲς εἶνε φωνὲς εἰλικρινοῦς μετανοίας καὶ ἐξέρχωνται ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας.
Ἁμαρτήσαμε ὅπως οἱ Νινευῖται, καὶ πρέπει νὰ μετανοήσουμε ὅπως οἱ Νινευῖται. Καὶ ὁ Θεός, ποὺ εἶνε πατέρας, θὰ κάνῃ τὸ ἔλεός του.
Ὁ Θεὸς δὲν θὰ ἀνοίξῃ τοὺς καταρράκτες τ᾿ οὐρανοῦ· ὄχι, ὄχι. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κακὸς καὶ διεφθαρμένος, θ᾿ ἀνοίξῃ τοὺς καταρράκτες τοῦ πυρός. Ὁ ἄπιστος καὶ ἐγκληματίας ἄνθρωπος, ποὺ εἶνε ἀγριώτερος ἀπὸ τὴν τίγρι, τὸ λιοντάρι, τὴ λεοπάρδαλι καὶ κάθε ἄλλο θηρίο, αὐτὸς θ᾿ ἀνοίξῃ τοὺς καταρράκτες τοῦ πυρός. Ἀλλὰ θὰ μᾶς ἀκούσῃ ὁ Θεός, γιατὶ εἶνε πατέρας. Ποιός πατέρας, ὅταν τοῦ ζητάῃ τὸ παιδί του ψωμί, δίνει πέτρα; Ποιός πατέρας, ὅταν τοῦ ζητάῃ τὸ παιδί του ψάρι, τοῦ δίνει φίδι; Ἂν ὁ ἀδύνατος καὶ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος τρέφει τέτοια αἰσθήματα εὐγενείας στὴν καρδιά του, πολὺ περισσότερο ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ ἔλεός του, ὅταν τὸ ζητήσουμε μὲ πίστι καὶ μετάνοια.
Θὰ σωθοῦμε, τὸ πιστεύω ἀκραδάντως, μόνο διὰ μιᾶς δυνατῆς προσευχῆς, ποὺ θὰ ἐξέρχεται ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδίας μας, καὶ διὰ μιᾶς μετανοίας ἀληθινῆς.

4219881 ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟ

ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗ

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2015/10/blog-post_664.html#more

ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΕΠΙΤΙΜΟΣ Α΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ.

ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΑ ΟΛΑ!

»Έστ’ αν ήλιος την αυτήν οδόν ίη, τήπερ και νυν έρχεται, μήκοτε ομολογήσειν ημέας Ξέρξη. Αλλά θεοίσι τε και ήρωσι επέξιμεν αμυνόμενοι… Συ τε του λοιπού μη επιφαίνεο!», ήταν η περήφανη απάντηση των Αθηναίων αρχόντων στον απεσταλμένο των Περσών για συνθηκολόγηση το 479 π.Χ., που σημαίνει: »Εφόσον ο ήλιος πορεύεται τον ίδιο δρόμο, τον οποίο ακολουθεί και τώρα, εμείς δεν πρόκειται να έλθουμε σε συμβιβασμόμε τον Ξέρξη. Αλλά θα αμυνόμαστε συνεχώς βασιζόμενοι στους ΘΕΟΥΣ και στους ΗΡΩΕΣ μας… Συ δε μη τολμήσεις να ξαναέρθεις!»
Πόσο θα θέλαμε και σήμερα οι τωρινοί μας »άρχοντες» να μοιάζουν με εκείνους τους παλιούς Έλληνες! Αυτούς που τότε έδιωξαν κακήν κακώς τους απεσταλμένους και μετά ενωμένοι πολέμησαν και νίκησαν στις Πλαταιές!
Δυστυχώς όμως. Οι σημερινοί άρχοντές μας, αφού έδωσαν αμαχητί »γην και ύδωρ», διχάζουν το λαό και παραδίδουν τα πάντα στους σύγχρονους βαρβάρους! Κατάντησαν ραγιάδες ραγιάδων βασιλείς! Υπακούουν, σκύβουν και εκτελούν. Μαζί κι οι παρατρεχάμενοί τους, κηφήνες, βάτραχοι κι ακρίδες! Τι κυνική υποκρισία στ’ αλήθεια, να επιμένουν να πιστέψουμε ότι μας ανασταίνουν σκοτώνοντάς μας! Read more »

META ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΙ;

author Posted by: admin on date Οκτ 30th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Ε΄ Λουκᾶ (Λουκ. 16,19-31)

META ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΙ;

π. Αυγουστινος902 ist

ΚΥΡΙΑΚΗ, ἀγαπητοί μου, σήμερα· ἡμέρα ἀ­φιερωμένη στὸ Θεό. Τί πρέπει νὰ κάνουν οἱ Χριστιανοί; Ὅλοι νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία, νὰ στα­θοῦν μὲ εὐλάβεια καὶ νὰ ποῦν ἀπ’ τὴν καρδιά τους ἕνα «Κύριε, δόξα σοι», ἕνα εὐχαρι­στῶ, ἕνα «Κύριε, ἐ­λέησον». Ὅσοι ἐρ­χόμεθα στὴν ἐκκλη­σία, ἡ σκέψι μας νά ’νε στὸ Θεό. «Ἄ­νω σχῶμεν τὰς καρδί­ας» (θ. Λειτ.). Νὰ εἴμεθα στὸ ναὸ ὄχι μόνο σωμα­τικῶς ἀλλὰ καὶ πνευ­ματι­κῶς. Ἡ ψυχὴ – τὸ πνεῦμα ἔ­χει τὴν ἀξία. Μὲ τὴν ἐλπίδα λοιπὸν ὅτι συμμε­τέχετε ψυχι­κῶς, παρακαλῶ ν᾽ ἀκούσετε ἕνα σύντομο κήρυγμα.

* * *

Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα ἀπαντᾷ σ᾽ ἕνα μεγάλο ἐρώτημα. Ποιό ἐρώτημα; Μιὰ μέρα θὰ πεθάνουμε, ὁπωσδήποτε· δὲ γλυτώνει κανείς. «Ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅ­παξ ἀ­ποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις» (Ἑβρ. 9,27). Τί γί­νεται λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος μετὰ θάνατον; Ἰλιγγι­ῶ­δες τὸ ἐρώτημα. Τί ἀπάν­τησι θὰ δώσουμε;
Ἀπαντᾷ ἡ συνείδησί μας, ἀπαντᾷ ὁ Χριστός, ἀπαντᾷ τὸ Εὐαγγέλιο – αἱ Γραφαί· ἡ ψυχὴ ζῇ.
Οἱ ὑλισταὶ καὶ ἄπιστοι κοροϊδεύουν καὶ ἐμ­παίζουν. Ἄκου ἐκεῖ, λένε, στὸν αἰῶνα τῆς ἐ­πι­­στήμης καὶ τῆς προόδου, οἱ παπᾶδες καὶ δε­σπο­­τᾶδες μᾶς μιλοῦν περὶ ψυχῆς. Ποιά ψυχή; Τί εἶνε ὁ ἄνθρωπος; Εἶνε σὰν τὸ ζῷο. Ὅπως ψο­φάει ἡ γάτα καὶ ὁ σκύλος, ἔτσι κι αὐτός…
Ἔτσι λένε αὐτοί. Σφάλλουν ὅμως. Ἡ ὑγιὴς σκέψι ἀπὸ ἀρχαιοτάτης ἐπο­χῆς πίστευε, ὅτι πέρα ἀπὸ τὸ θάνατο ὑπάρχει ἄλλη ζωή· ὑπάρ­χει ἀθανασία ψυχῆς. Κ’ ἐπειδὴ δὲν εἶνε δυνα­τὸν νὰ σᾶς παρουσιάσω ἐδῶ ὅλο τὸ πανόραμα τῆς ἀνθρωπίνης σκέψεως, ἀναφέρω μόνο ἕ­να φιλόσοφο, ποὺ ἔζησε 400 χρόνια πρὸ Χριστοῦ καὶ πίστευε στὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Read more »

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ. Η ΑΝΑΚΩΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΟ ΖΩΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ (Διαβαστε ΛΟΥΚΑ ια, 24-25)

author Posted by: admin on date Οκτ 29th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ», ΑΓΩΝΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΗΣ

ΑΝΑΚΩΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΟ ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

  • (ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ -ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (ΛΟΥΚΑ ια, 24-25)- ΑΝΑΚΩΧΗ ΚΑΙ: «῞Οταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει· ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων» (ΔΕΝ ΕΞΗΓΗΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

TOY MHTΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (Β΄)

Diamarturia

ΠΑΘΗ ΑΜ.Ὁ πνευματικὸς ἀγών, πρὸς ὑποταγὴν τῶν παθῶν καὶ κάθαρσιν τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου καὶ ἐκ τῶν ὡς ἐλαχίστων θεωρουμένων ἁμαρτημάτων, εἶνε ἀγὼν ἰσόβιος, τὸν ὁποῖον πρέπει ν᾿ ἀγωνίζεται πᾶς πιστὸς ἐπιθυμῶν τὴν σωτηρίαν του. Καθὼς ἐκήρυττεν ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, οὐδέποτε ἔχομεν ἐκκεχυρίαν τοῦ πολέμου τούτου, οὐδέποτε ἔχομεν ἀνακωχὴν κατὰ τὸν παρόντα βίον, ἀλλὰ «διηνεκὴς ὁ ἀγὼν, ἵνα καὶ λαμπρὸς στέφανος γένηται. Διὰ τοῦτο ἀεὶ ἡμᾶς Παῦλος καθοπλίζει, ἐπειδὴ ἀεὶ πολέμου καιρός, ἐπειδὴ ἀεὶ γρηγορεῖ ἐχθρός» (Ἑ.Π. Μ 60,677). Ἄνευ τοῦ ἀγῶνος πρὸς ἀγιασμόν, «οὐδείς ὄψεται τὸν Κύριον» (Ἑβρ. 12, 14). Ὁ ἀγὼν οὗτος εἶνε ὁ ἀναγκαιότερος, ἀλλὰ καὶ ὁ εὐγενέστερος καὶ ὑψηλότερος ὅλων τῶν ἀγώνων. Εἶνε ἀγὼν θεώσεως.

Ὁ Χριστιανός, ὅστις πολεμεῖ καὶ νικᾷ καὶ συνεχῶς προοδεύει εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐνδομύχως αἰσθάνεται χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, οἵαν δὲν ᾐσθάνθη καὶ ὁ μεγαλύτερος ἐκ τῶν δορυκτητόρων τοῦ κόσμου, νικῶν καὶ ὑποτάσσων ὑπὸ τὸ σκῆπτρον αὐτοῦ ἔθνη καὶ αὐτοκρατορίας τοῦ κόσμου τούτου. Διὰ τῆς χαρᾶς, ἡ ὁποία συνοδεύει τοὺς νικηφόρους ἀγῶνας, ἀπὸ τοῦ νῦν ὁ πιστὸς προγεύεται τῆς ἀνεκφράστου ἐκείνης εὐφροσύνης ἣν ἐκ περισσοῦ θὰ ἀπολαύσουν οἱ νικηταὶ ἐν τῇ μελλούσῃ ζωῇ καὶ βασιλείᾳ· «Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ μου» (Ἀπ. 2,7). Ἀλλ᾿ ὁ πιστὸς δὲν περιορίζεται μόνον εἰς τὴν νίκην, τὴν ὁποίαν κερδίζει πολεμῶν τὰ ἑαυτοῦ πάθη καὶ προαγόμενος εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἁγιασμοῦ. Λυτρωθεὶς διὰ τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπολαύων ἐν ἑαυτῷ τῶν πνευματικῶν εὐλογιῶν τῆς ἐν Χριστῷ νίκης, ῥίπτει βλέμμα καὶ εἰς τὸν πέριξ αὐτοῦ κόσμον καὶ βλέπει αὐτὸν ἀλύτρωτον ἠθικῶς καὶ πνευματικῶς, δεδεμένον δι᾿ ἁλύσεων, τὰς ὁποίας χαλκεύουν τὰ πάθη, στενάζοντα καὶ προσπαθοῦντα διὰ διαφόρων μέσων ν᾿ ἀπαλλαγῇ τῶν συνεχόντων αὐτὸν κακῶν. Διὰ τοῦτο ὁ πιστός, ὅστις ἐξ ἰδίας πείρας ἐγνώρισε τὸ μέσον τῆς λυτρώσεως, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην νὰ μεταφέρῃ τὸ μήνυμα τοῦ Λυτρωτοῦ, εἰ δυνατὸν εἰς ὅλον τὸν κόσμον, κηρύττων ὅ,τι ἐν φλογερᾷ καρδίᾳ ἐκήρυττεν ὁ ἀπόστολος Πέτρος· «Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ͺὧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. 4,12). Read more »

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

author Posted by: admin on date Οκτ 29th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ», ΑΓΩΝΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΤΡΕΧΕΤΕ ΑΓΩΝΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ισΗ λέξις ἀγὼν σημαίνει ἐπίμονη προσπάθεια πρὸς ἐπίτευξιν κάποιου σκοποῦ. Εἰς τὴν γενικὴν αὔτην ἔννοια συμπεριλαμβάνονται παντὸς εἴδους ἀγῶνες. Ὄχι μόνον εἰς τὰ γυμναστήρια και εἰς τὰ στάδια ἀθλητικοὶ ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι προκαλοῦν ζωηρὸν τὸ ἐνδιαφέρον τῆς συγχρόνου γενεᾶς, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι ἀγῶνες, εἰς τοὺς ὁποίους ἀπ᾿ ἀρχαιοτάτης ἐποχῆς ἀποδύονται οἱ ἄνθρωποι, μὴ στέργοντες νὰ παραμένουν εἰς ἣν κατάστασιν εὑρίσκονται, ἀλλὰ τὴν συνεχῆ πρόοδον καὶ βελτίωσιν τῶν ὅρων τῆς ζωῆς ἐπιδιώκοντες. Τὸ ἐλατήριον τῆς προόδου, ἀκοίμητον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὠθεῖ πρὸς κίνησιν, ἐργασίαν, δραστηριότητα, ἀγῶνας. Ὁποῖοι ἀγῶνες ἐχρειάσθησαν, ἵνα ἡ ἀνθρωπότης ἐκ τῆς πρωτογόνου ζωῆς τῶν καλυβῶν καὶ τῶν σπηλαίων φθάσῃ εἰς τὰ σημερινὰ ὕψη τοῦ πολιτισμοῦ! Ἡ ἀγρία φύσις προέβαλλε μυρίας δυσκολίας εἰς τὸν ἄνθρωπον. Ἡ γῆ ἔπρεπε νὰ καλλιεργηθῇ. Δρόμοι ἔπρεπε νὰ διανοιχθοῦν διὰ τὴν συγκοινωνίαν. Ποταμοὶ ἔπρεπε νὰ ζευχθοῦν διὰ γεφυρῶν. Θάλασσαι καὶ ὠκεανοὶ ἔπρεπε νὰ διαπλευσθοῦν. Ἡ φύσις ἐν γένει ἔπρεπε νὰ ἐξημερωθῇ καὶ νὰ ὑποταχθῇ εἰς τὸν ἄνθρωπον. Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν ὁπόσοι ποταμοὶ ἱδρώτων ἐχύθησαν, ὁπόσοι ἀγῶνες ἐχρειάσθησαν! Καὶ δὲν ἦσαν οἱ ἀγῶνες αὐτοὶ οἱ μόνοι ἀγῶνες, εἰς οὓς ἀπεδύθη ἡ ἀνθρωπότης. Ἔχομεν ἀγῶνας πρὸς καταπολέμησιν ἀσθενειῶν, πρὸς ἐξάλειψιν προλήψεων καὶ δεισιδαιμονιῶν, πρὸς κατάλυσιν ἀπολυταρχικῶν καὶ τυραννικῶν καθεστώτων, πρὸς ἀπόκρουσιν βαρβαρικῶν ἐπιδρομῶν, πρὸς ἀπελευθέρωσιν ὑποδούλων λαῶν. Ἐσχάτως ἔχομεν καὶ ἀγῶνας πρὸς κατάκτησιν ὄχι πλέον τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ διαστήματος…

Ὁ χριστιανισμός, χωρὶς νὰ ὑποτιμᾷ τοὺς ἀνωτέρω ἀγῶνας, διὰ τῶν ὁποίων ἐπιδιώκεται ἡ πρόοδος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, στρέφει κυρίως τὴν προσοχὴν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς ἕνα ἄλλον ἀγῶνα, ὁ ὅποιος λόγῳ τῆς ἰδιαιτέρας φύσεως, τῶν μέσων καὶ τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ, διακρίνεται ὅλων τῶν ἄλλων ἀγώνων καὶ ὀνομάζεται χριστιανικὸς ἀγών.
Ὁ ἀγὼν αὐτὸς συνιστᾶται ὑπὸ τῶν λόγων τοῦ Κυρίου λέγοντος· «Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν» (Λουκ. 13,24). Κηρύττεται δὲ καὶ ὑπὸ τῶν συγγραφέων τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐν τοῖς ἑξῆς κυρίως χωρίοις· «δι᾿ ὑπομονῆς τρέχομεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. 12,1), «ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως» (Α΄ Τιμ. 6,12), Read more »

EN MEΣΩ ΝΕΚΡΙΚΗΣ ΣΙΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΑΚΟΥΕΤAI ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ· ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΦΩΝΑΖΕΙ· ΤΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

author Posted by: admin on date Οκτ 28th, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΝ ΜΕΣΩ ΝΕΚΡΙΚΗΣ ΣΙΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ  ΑΚΟΥΕΤΑΙ ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΑΡΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ

__________

____________

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΛΑΦΟΣ

ιερομόναχου από το Αγιος Ορος προς τον Τσίπρα

βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Η παρακάτω επιστολή κόλαφος εστάλη από τον ιερομόναχο Δαμασκηνό από το περιβόλι της Παναγίας προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Η επιστολή δημοσιεύθηκε αρχικά στην ιστοσελίδα pentapostagma.gr την οποία και αναδημοσιεύουμε:Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς

Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 4/10/2015, Τ.Θ. 73,  63086 Καρυαὶ,  Ἅγιον Ὄρος Ἄθω

Τῷ Ἐξοχωτάτῳ κυρίῳ
Ἀρ. πρωτ. 59 Ἀλεξίῳ Τσίπρᾳ
Πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος Ἀθήνας
Κοιν. :Ὡς πῖναξ ἀποδεκτῶν· (ὅρα τελευταίαν σελίδα)
Θέμα: «Αἴτια τοῦ ἀδιεξόδου ἐκ τῆς κρίσεως»

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπ΄ ἀρ. 6-2-2013 καὶ ὑπ΄ ἀρ. 55/ 20-3-2015 ἡμετέρων ἐπιστολῶν πρὸς τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, μὲ ἐθνικὴν θλῖψιν, ἐξ αἰτίας τῶν ἐξελίξεων γράφω Ὑμῖν τὰ κάτωθι:
Ἐξαπατᾶτε καὶ παραπλανᾶτε, –θέλω νὰ πιστεύω ὄχι ἠθελημένα -, τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, ἐμμένοντες εἰς τὴν ἀδιέξοδον πολιτικὴν τῶν προκατόχων Κυβερνήσεων, ἤτοι εἰς τὴν παραμονὴν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν καὶ κυρίως εἰς τὸ Εὐρὼ καὶ τὴν Εὐρωζώνην.
Ἡ πολιτικὴ αὕτη ὁδηγεῖ εἰς τὴν ὁλοκληρωτικὴν καταστροφὴν καὶ τὸ ξεπούλημα τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν ἠλλοίωσε πνευματικῶς, πολιτιστικῶς καὶ οἰκονομικῶς τὴν Ἑλλάδα.
Ἐξυπηρετεῖ μόνον τὴν Παγκοσμιοποίησιν καὶ τὰ σκοτεινὰ ἀντιλαϊκὰ κέντρα. Καταλύει τὴν Δημοκρατίαν.

_______

_____________

Ἀποκόπτει τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα τοῦ Πολιτισμοῦ της, τὰ ὁποῖα τὴν ἐκράτησαν δι΄ αἰῶνας καὶ χιλιετίας εἰς τὸ προσκήνιον τῆς ἱστορίας. Read more »

H Παναγiα η μητερα του Θεου, η Θεοτοκος, αλλα και η μητερα ολων των Χριστι­ανων, ειναι η Σκεπη του κοσμου

author Posted by: admin on date Οκτ 28th, 2015 | filed Filed under: OMIΛΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΣΚΕΠΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

MANA TOY KODSMOY

Η Παναγία, ἀγαπητοί μου, τῆς ὁποίας τὴν Σκέπη ἑορτάζουμε, εἶνε πρόσωπο ἱ­ερό. Ἀλλ᾿ ὅπως ὁ Υἱός της ἔγινε «σημεῖον ἀντιλεγό­μενον» (Λουκ. 2,34), ἔτσι καὶ ἐκείνη ποὺ τὸν φιλο­ξένησε στοὺς ἁγίους κόλπους της ὡς ἄνθρωπο. Μετὰ τὸν Χριστὸ ἡ Παναγία εἶνε σημεῖον ἀντιλεγόμενον. Ἄλλοι τὴν ὑβρίζουν καπηλικώτατα, τὴ βλα­­σφημοῦν, τὴν περιφρονοῦν· ἄλλοι ὅμως τὴν ἀ­γαποῦν, τὴ σέβονται, τὴν τιμοῦν, τὴν ὑψώ­νουν ὣς τὰ οὐράνια. Οἱ πα­πικοὶ ἔφθασαν ἀκόμη καὶ στὴν αἵρεσι τῆς «Μαριολατρίας», δηλα­δὴ νὰ τὴ λατρεύσουν ὡς θεά, ὅπως ἔκαναν γιὰ ἄλλες γυναῖκες οἱ ἀρ­χαῖοι πρόγονοί μας.
Ἡ Ὀρ­θόδοξος Ἐκ­κλησία ἀπέχει καὶ ἀπ’ τοὺς προτεστάντες ποὺ τὴ θεωροῦν ὡς ἁ­πλῆ γυναῖ­­κα, καὶ ἀπ’ τοὺς φράγκους ποὺ τὴν ἔχουν σχε­δὸν θεοποιήσει μὲ τελετὲς καὶ ἀγάλ­ματα. Οἱ ὀρθόδοξοι ἀκολουθοῦμε τὴ μέση καὶ βασιλι­κὴ ὁδό· τὴν τιμοῦμε ὑπεράνω ὅ­λων τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλ’ ὄχι ὡς Θεόν. Ἀπὸ κα­ταβολῆς μέχρι συντελείας τοῦ κόσμου δὲ θὰ γεν­νηθῇ ἄλλο λογικὸ κτίσμα σὰν αὐτήν. Εἶνε ἡ «ἁ­γία ἁγίων μείζων» (Ἀκάθ. ὕμν. Ψ), ὑπερ­ά­νω τῶν ἁγί­ων ἀνδρῶν παλαιᾶς καὶ καινῆς δια­θήκης, ὑπερ­άνω πατριαρχῶν καὶ προφητῶν, ὑ­περάνω τοῦ τι­μίου Προδρόμου, ὑπεράνω πατέ­ρων καὶ μαρτύρων καὶ ὁσίων, ὑπεράνω ―προ­χω­ροῦμε― καὶ ἀγ­­γέλων καὶ ἀρχαγγέλων. Ναί, ἀλ­λὰ Θεὸς δὲν εἶνε. Θεὸς ἕνας εἶνε, ὁ Κύρι­ος ἡ­μῶν Ἰησοῦς Χρι­στός. Ὅπως στὸν οὐρανὸ ―λέ­νε οἱ πατέρες― ὑ­­π­άρχει ἕνας ἥλιος, μία σελήνη καὶ πολλὰ ἄστρα, ἔτσι στὸν πνευματικὸ οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας ἥλι­­ος πνευματικὸς ἄδυτος εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, σελήνη – πανσέληνος ἡ Παναγία, καὶ ἑκατομμύρια ἄστρα οἱ ἅγιοι. «Οὐρανὸς πολύ­φωτος ἡ ἐκκλησία ἀνεδείχθη…» (κοντ. 13ης Σεπτ.)
Τιμοῦμε λοιπὸν τὴν Παναγία μας. Καὶ λόγῳ τῆς ἰδιαιτέρας σχέσεώς της μὲ τὸν Κύριο ἡ­μῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὴν ἔχουμε μεσίτρια. Ἐ­κείνη προσεύχεται διαρκῶς στὸ Χριστὸ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Καὶ ἀφοῦ κατὰ τὴ Γραφὴ «πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη» (Ἰακ. 5, 16), πολὺ περισσότερο «ἰσχύει δέησις μη­τρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου» (Μ. Ἀπόδ.).
Ἡ Παναγία εἶνε ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ Θεοτόκος, ἀλλὰ καὶ ἡ μητέρα ὅλων τῶν Χριστι­ανῶν, «ἡ γλυκειά μας μάνα». Γι’ αὐτὸ καθένας, ὅποιος κι ἂν εἶνε καὶ σὲ ὅποια περίστασι κι ἂν βρεθῇ, ἐκείνην φωνάζει.
Ἡ Παναγία εἶνε ζωντανή. Ζῇ καὶ βασιλεύει, καὶ κάνει θαύματα, εἰς πεῖσμα τῶν ἀθέων. Μὲ τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν παρρησία της, ἑλκύει τὸ ἔ­λεος τοῦ Θεοῦ. Τὰ θαύματά της εἶνε πολλά. Read more »

Η μικρη Ελλαδα αντιστεκεται στον σιδηροφρακτο Γολιαθ της Ιταλιας και νικα, το 1940! ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ;

author Posted by: admin on date Οκτ 27th, 2015 | filed Filed under: ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

Η μικρή Ελλάδα αντιστέκεται στον σιδηρόφρακτο Γολιάθ της Ιταλίας και νικά, το 1940!

Φλογερή ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στην Αγία Σκέπη Πτολεμαϊδος στις 28-10-1980 στη δοξολογια.

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ;

_______________

__________________

Ἂς φωνάξουμε κ᾽ ἐμεῖς ὅπως ὁ Πέτρος «Κύριε, σῶσε μας!»

Ἀδελφοί! Τὸ πλοῖο τῆς Ἑλλάδος ἐξακο­λουθεῖ νὰ κλυδωνίζεται. Μέσα σ᾽ αὐτὸ εἴμαστε ὅ­λοι. Τέτοιες ὧρες ποιός θὰ μείνῃ ἀναίσθητος; Ὅταν τὸ πλοῖο κινδυνεύει, ἀπὸ τὸν πλοίαρχο μέχρι τὸν τελευταῖο ναύτη ὅλοι ἀγωνίζονται γιὰ τὴ σωτηρία του. Ὅλοι ἂς κοπιάσουμε, ἂς ἀ­γρυπνήσουμε γιὰ τὴν πατρίδα. Ταυτοχρόνως νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸν ἀσύρματο τῆς προσ­ευχῆς μὲ τὸ σῆμα «Κύριε, σῶσόν με!».
Ἂς φωνάξουμε κ᾽ ἐμεῖς ὅπως ὁ Πέτρος «Κύριε, σῶσε μας!», καὶ τότε θὰ δοῦμε τὸ θαῦμα. Ὁ ἄνεμος σύντομα θὰ κοπάσῃ, τὰ κύματα θὰ σταματήσουν, ἡ χώρα θὰ εἰρηνεύσῃ, κι ἀδελφωμένοι κάτω ἀπὸ τὴ σκιὰ τοῦ σταυροῦ θὰ ψάλουμε ὅλοι μαζί· «Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται…» (Ἔξ. 15,1 κ.ἑ.).

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, τοῦ ἔτους 1949. Ἀπὸ τὸ βιβλίο ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ, σ. 62 κ.ἑ)

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

author Posted by: admin on date Οκτ 27th, 2015 | filed Filed under: ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=54

Πατῆστε τὸν ἐπάνω σύνδεσμο καὶ διαβάστε ὁλόκληρο τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ», ποὺ ἔχει ἐξαντλήθη

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Κλείσε μέσα στην καρδιά σου την Ελλάδα,
για να αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο».
(Διονύσιος Σολωμός)

image005

Εμείς οι Χριστιανοί Έλληνες δεν είμαστε σοβινιστές, φανατικοί δηλαδή εθνικιστές, οι οποίοι παίρνουν την ιδέα του έθνους και την κάνουν είδωλο λατρείας, την ανυψώνουν σε θεότητα και χάρη της θεότητας αυτής είναι έτοιμοι να διαπράξουν και τα απαισιότερα εγκλήματα, όπως οι Ναζιστές, Γερμανοί και Ιάπωνες. Δε λέμε ότι μόνο η Ελλάδα αξίζει να ζήσει και τα άλλα έθνη ας πεθάνουν, ας αυτοκτονήσουν. Δεν υιοθετούμε το αντιχριστιανικό εκείνο δόγμα, το οποίο μόνο ως σύνθημα θηρίων της ζούγκλας μπορεί να νοηθεί «Ο θάνατός σου ζωή μου». Ως χριστιανοί αγαπούμε μεν την Ελλάδα ως την ιδιαίτερη μας πατρίδα, στην οποία γεννηθήκαμε, ζούμε και αναπνέουμε τον αέρα της ελευθερίας αλλά η αγάπη μας προς την Ελλάδα δε δημιουργεί μίσος κατά άλλων εθνών. Μέσα στην καρδιά μας, την οποία ο Χριστός με την αγάπη του κατέστησε απεριόριστα ευρύχωρη, έχουν θέση όλα τα έθνη, και αυτά ακόμη τα οποία είτε από παρεξήγηση είτε από συμφέρον είτε από φθόνο και κακία σήμερα μισούν και πολεμούν την Ελλάδα. Η χριστιανική μας αγάπη επεκτείνεται και μέχρι τα έθνη εκείνα, τα οποία τελείως αναίτια επιτέθηκαν κατά της χώρας μας και υπέβαλαν τους κατοίκους της σε μύρια μαρτύρια. Η Ελλάδα, η μαρτυρική πατρίδα μας, από το ύψος του Σταυρού, ακολουθώντας τα θεία διδάγματα του Ναζωραίου, είναι έτοιμη να συγχωρήσει και τους σταυρωτές της, αρκεί τα έθνη, τα οποία τη σταύρωσαν, εμπράκτως να αποδείξουν ότι ειλικρινά μετανοούν για όσα απαίσια εγκλήματα διέπραξαν κατά ενός αθώου λαού, του οποίου το μόνο έγκλημα ήταν ότι ήθελε να ζήσει βίο ελεύθερο και ανεξάρτητο υπό τον ήλιον.
Ως χριστιανοί, λοιπόν, αγαπώντας ιδιαίτερα την πατρίδα μας δε μισούμε τα άλλα έθνη ούτε ποθούμε την εξόντωση και την εξαφάνισή τους από τον πολιτικό χάρτη της γης. Το αντίθετο, εμπνεόμενοι από την υπέροχή διδασκαλία του Θεανθρώπου και πιστεύοντας ότι κάθε έθνος έχει θεόθεν δική του αποστολή επί της γης, ευχόμαστε ολόψυχα όλα τα έθνη να ζουν ελεύθερα και ευτυχισμένα κάτω από τον ήλιο της ελευθερίας. Η ψυχή μας ως χριστιανών φλέγεται από το χριστιανικό όραμα, κατά την προφητεία του Χριστού, η ανθρωπότητα ολόκληρη να γίνει μία ποίμνη με ένα ποιμένα, το Χριστό, τα διάφορα έθνη, όχι με τη βία αλλά με την αγάπη, τη βαθιά αλληλοεκτίμηση και το σεβασμό των δικαιωμάτων τους, να ενωθούν ως αδελφά έθνη και να αποτελέσουν μια μεγάλη οικογένεια εθνών, μέσα στην οποία καθένα απ’ αυτά, χωρίς να απορροφηθεί από άλλα πλουσιότερα και ισχυρότερα, να διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του και να συμβάλλει στην κοινή ευημερία της ανθρωπότητας. Read more »

ΘΕΕ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΟΗΘΕΙ ΜΑΣ!

author Posted by: admin on date Οκτ 26th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Δημητρίου
26 Ὀκτωβρίου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

ΘΕΕ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΟΗΘΕΙ ΜΑΣ!

ag. Dimitrios 2Σήμερα εἶνε ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ χιλιάδες κόσμος ἑορτάζει. Ἑορτάζουν πολλὰ χωριὰ καὶ πόλεις, γιατὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Δημητρίου εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ προσφιλῆ καὶ ἀγαπητὰ ὀνόματα στὴν Ὀρθοδοξία.

* * *

Τί ἦταν ὁ ἅγιος Δημήτριος; Καλόγερος; Ὄχι. Τί ἤτανε; Παπᾶς καὶ δεσπότης; Ὄχι. Λαϊκὸς ἦταν. Ἤτανε στρατιώτης. Καὶ ὅμως ἁγίασε. Αὐτὸ τί σημαίνει; Ὅτι κανένα ἐπάγγελμα δὲν ἐμποδίζει ὥστε νὰ γίνῃ κάποιος Χριστιανὸς καὶ ν᾿ ἁγιάσῃ. Οἱ ἅγιοι εἶνε ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα.
Ἅγιος λοιπὸν ἤτανε ὁ Δημήτριος. Μὰ τί θὰ πῇ ἅγιος; Ἅγιος θὰ πῇ ἥρωας. Ὄχι στὴ μικρὰ καὶ ταπεινὴ ἔννοια, ποὺ δίνει ὁ κόσμος. Ἥρωα λέει ὁ κόσμος ἕναν, ποὺ πῆρε τὰ ὅπλα, ἀνέβηκε στὰ βουνά, πολέμησε καὶ σκότωσε. Αὐτοὺς θεωρεῖ ἥρωες καὶ τιμᾷ ὁ κόσμος. Ἀλλὰ παραπάνω ἀπὸ τοὺς ἥρωες αὐτούς, ποὺ νικοῦν στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ὑπάρχουν ἄλλοι ἥρωες. Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔλεγαν, ὅτι «τὸ νὰ νικᾷ κανεὶς τὸν ἑαυτό του, αὐτό εἶνε ἡ ὑψίστη νίκη». Μπορεῖ κάποιος νὰ ὑποτάξῃ τὸν κόσμο ὅλο, ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, καὶ ὅμως νὰ εἶνε δοῦλος τῶν παθῶν του. Ἥρωας λοιπὸν εἶνε αὐτὸς ποὺ νικάει τὰ ἐλαττώματά του, νικάει τὰ πάθη του, τὶς κακίες, τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο ποὺ ἔχει μέσα στὴν καρδιά του. Ἥρωας εἶνε αὐτὸς ποὺ νικάει, ὅπως λένε οἱ πατέρες, «κόσμον, σάρκα καὶ διάβολον». Αὐτὸ εἶνε τὸ ἀνώτερο εἶδος ἡρωϊσμοῦ.
Ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν ἄποψι ἦταν ἥρωας ὁ ἅγιος Δημήτριος. Καὶ ἦταν ἅγιος γιατί; Πρῶτα – πρῶτα πίστευε στὸ Χριστό. Καὶ τὴν πίστι του αὐτὴ δὲν τὴν ἔκρυβε· δὲν ἦταν κρυπτοχριστιανός. Ὅποιος ἔχει ἕνα τέτοιο βαθὺ αἴσθημα, δὲν τὸ κρύβει, ἀλλὰ τὸ φανερώνει, τὸ ἐκδηλώνει, τὸ κηρύττει. Αὐτὸ ἔκανε καὶ ὁ ἅγιος Δημήτριος. Δὲν ἔκρυβε μόνο μέσα στὴν καρδιά του τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τὸ φανέρωνε, τὸ κήρυττε παντοῦ, ὅπου καὶ νὰ εὑρίσκετο.
Μέσα στὴν πόλι τῆς Θεσσαλονίκης προσπαθοῦσε καὶ ἄλλους ἀνθρώπους νὰ κάνῃ Χριστιανούς. Δὲν ἡσύχαζε, ἂν δὲν ἔκανε τοὺς εἰδωλολάτρες Χριστιανούς. Ἰδιαίτερα εἶχε στρέψει τὴν προσοχή του στὰ παιδιὰ καὶ στοὺς νέους. Αὐτοὺς προσπαθοῦσε νὰ κερδίσῃ γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ σ᾿ αὐτοὺς ἐκήρυττε τακτικὰ τὸ Χριστό. Ὅπως σήμερα ἕνας κατηχητὴς χτυπᾷ τὴν καμπάνα καὶ μαζεύει τὰ παιδιὰ καὶ κάνει κατηχητικὸ σχολεῖο, ἔτσι μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἔκανε καὶ ὁ ἅγιος Δημήτριος. Ἦταν ἕνας λαμπρὸς κατηχητής, ἕνας λαμπρὸς κήρυκας τῆς ἀληθείας. Μέσα στὴ Θεσσαλονίκη εἶχε μαζέψει παιδιὰ καὶ ἐφήβους καὶ νέους, ποὺ τοὺς κατηχοῦσε. Μιὰ ἱερὰ φάλαγγα εἶχε κοντά του ὁ ἅγιος Δημήτριος. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες, ποὺ ἐκπαίδευε σὰν ἀξιωματικὸς στὰ στρατόπεδα, εἶχε καὶ ἕναν ἄλλο στρατό, εἰρηνικό, πειθαρχικὸ στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ· καὶ αὐτὸς ἦταν τὰ παιδιὰ ποὺ κατηχοῦσε.
Γι᾿ αὐτὴ τὴ χριστιανικὴ δρᾶσι, ποὺ ἀνέπτυσσε ὁ ἅγιος Δημήτριος, ξεσήκωσε τὴν ἀντιπάθεια τῶν εἰδωλολατρῶν. Τὸν κατηγόρησαν, τὸν συνέλαβαν, τὸν καθῄρεσαν ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του, καὶ τὸν ἔρριξαν στὴ φυλακή. Read more »

ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ!

author Posted by: admin on date Οκτ 25th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Δημητρίου τοῦ μυροβλήτου
26 Ὀκτωβρίου
Τοῦ Μυτροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ!

«Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι» (Λευϊτ. 20,7,26 = Α΄ Πέτρ. 1,16)

Αγ. Δημητριος φυλ.Εορτὴ σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἄντρες γυναῖ­κες καὶ παιδιά. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει κάθε μέρα ἑορτή, κάποιον ἅγιο ἑορτάζει. Τρι­ακόσες ἑξήντα πέντε μέρες ἔχει τὸ ἔτος, τρι­ακόσες ἑξήντα πέντε ἑορτὲς ὑπάρχουν. Καὶ ἄλλοτε μὲν ἑορτάζει ἕνας ἅγιος, ἄλλοτε ἑ­­ορτάζουν δύο, ἄλλοτε τρεῖς, ἄλ­λοτε σαράντα, ἄλ­λοτε ἑκατό, ἄλλοτε χίλιοι, ἄλλοτε δυὸ χιλιάδες – τρεῖς χιλιάδες ἅγιοι τῆς πίστεώς μας. Εἶ­νε δη­λαδὴ ἀμέτρητοι σὰν τὰ ἄστρα τ᾽ οὐρανοῦ.
Μεταξὺ τῶν ἁγίων, σὰν ἀστέρι πρώτου μεγέ­θους, λάμπει στὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ σημερινὸς ἅγιος, ὁ ἅγιος Δημήτριος. Ἀλλὰ προτοῦ νὰ ποῦμε γιὰ τὸν ἅγιο Δημήτριο ἂς ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα, τί εἶνε ἅγιος; Ἅγιος θὰ πῇ καθαρός, καθα­ρὸς ἀπὸ κάθε μο­λυσμό, μο­λυσμὸ ἁμαρτίας, γιατὶ αὐτή εἶνε ἡ πιὸ μεγάλη ἀκαθαρσία.
Οἱ ἅ­γιοι εἶνε καθαροὶ ἀπὸ ἁμαρτία σὲ σχετι­­κὸ βα­θμό· στὸν ἀπόλυτο βαθμὸ ἕνας μό­νο εἶ­νε καὶ λέ­γεται ἅγιος ἐπὶ τῆς γῆς, ὁ Θεάνθρω­πος Ἰησοῦς Χριστός. «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰ­ησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀ­μήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.). Αὐτὸς εἶνε ὁ ἀπολύτως Ἅγιος.
Ἅγιοι σὲ σχετικὸ βαθμὸ ἔγιναν ἄν­θρωποι ἀπὸ κάθε τάξι καὶ ἐπάγγελμα, καὶ ἄντρες καὶ γυναῖκες καὶ παιδιά. Ἅγιοι δὲν εἶνε μόνο καλό­γεροι καὶ κληρικοί· κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ γίνῃ ἅγιος. Αὐτὸ εἶνε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸ βλέπουμε στοὺς βίους τῶν ἁγίων. Ἅ­γιοι π.χ. ἦταν βοσκοί, ὅπως ἐκεῖνοι ποὺ ἄ­κουσαν τὴ νύχτα τῆς Γεννήσεως τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη…» (Λουκ. 2,14) κι ὅπως ὁ ἅγιος Σπυρίδων· ἅ­γιοι ἦταν γεωργοὶ ὅπως ὁ ἅγιος Τρύφων, ῥάφτες, οἰκοδό­μοι, ἀρτοποιοὶ καὶ τόσοι ἄλλοι ἀπὸ κάθε ἐπάγ­γελμα. Αὐτὸ εἶνε τὸ μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ· δέχεται τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς. Ἔχω γράψει ἕνα βιβλίο «Ἅγιοι ἀπ᾽ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα»· σᾶς συνιστῶ νὰ τὸ διαβάσετε.
Δὲν ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου, τάξις ἀπ᾽ τὴν ὁ­­­ποία νὰ μὴν ἀναδείχθηκε κάποιος ἅγιος. Καὶ ἀπόδειξις ὁ σημερινὸς ἅγιος, ὁ ἅγιος Δημήτρι­ος. Τί ἦταν; Δὲν ἦταν παπᾶς οὔτε καλόγερος, δὲν ἔ­ζησε σὲ ἀσκητήρια καὶ σπηλιές, δὲν κρατοῦ­σε κομποσχοίνια. Ἦταν λαϊκός, ζοῦσε μέσα στὴ διεφθαρμένη εἰδωλολατρικὴ κοινωνία τῆς Θεσσαλονίκης ὡς ἀξιωματικὸς τοῦ ῥω­μαϊκοῦ στρατοῦ, καὶ μὲ τὴν ἀνδρεία του εἶχε ἀνεβῆ ὅλους τοὺς βαθμοὺς καὶ εἶχε φθάσει στὸ ἀξίωμα τοῦ χιλιάρχου, εἶχε γίνει δηλα­δὴ στρατηγός. Ἀλλὰ στὴν καρδιά του, χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν οἱ ἄλλοι, εἶχε τὸ Χριστό. Ὅταν ὅμως κηρύχθηκε διωγμὸς ἐναντίον τῶν Χριστια­νῶν, τὸν κατήγγειλαν ὅτι εἶνε Χριστιανὸς καὶ συν­ελήφθη. Ὡμολόγησε τὴν πίστι του στὸ Χριστό, τὸν καθαίρεσαν ἀπὸ τὸ ἀξίωμα καὶ τὸν ἔρριξαν δεμένο στὴ φυλακή. Ἐκεῖ ἔμεινε ἕως ὅ­του ἦρθε ἡ εὐλογημένη ὥρα ποὺ μὲ λόγχες μαρτύρησε γιὰ τὸν Κύριο. Αὐτὸς μὲ συντομία εἶνε ὁ βίος τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ποὺ καλεῖ κ᾽ ἐμᾶς νὰ τὸν μιμηθοῦμε.
Σήμερα ἂν μᾶς ποῦν, Πιστεύεις στὸ Χριστό; δὲν στοι­χίζει τίποτα νὰ ποῦμε Πιστεύω. Τότε στοίχιζε· ἂν ἔ­λεγες Πιστεύω, μαρτυροῦσες. Read more »

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, Η «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΜΗΤΕΡΑΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

author Posted by: admin on date Οκτ 21st, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΣΤΗΛΗ: Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/10/blog-post_58.html

«Και οι λίθοι κεκράξονται …» Κάρτα Πολίτη-Πλαστικό χρήμα-Ηλεκτρονικό φακέλωμα-Κάρτα φιλάθλου: Η εκκλησία σιωπά αλλά η φωνή της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ εξαπλώνεται ραγδαία

 d47

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Η «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΜΗΤΕΡΑΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος

ΙΕΡΑΡΧΑΙ αναξιοι

Ο χρόνος που μας απομένει μέχρι να δεχθούμε την τελική επίθεση των δυνάμεων του Αντίχριστου, είναι λίγος και γι’ αυτό δεν πρέπει να τον σπαταλάμε σε άνευ σημασίας ενδιαφέροντα. Αυτό είναι ο κανόνας σήμερα, αν θέλουμε να μην μας πιάσουν στον ύπνο οι εξελίξεις. Πρέπει όμως να κάνετε και σεις μία υπέρβαση και να πάτε κόντρα στο σύστημα του Αντίχριστου, που σας κοιμίζει καθημερινά με τα ίδια και τα ίδια πράγματα, εδώ και πέντε χρόνια. Και αν ακούσετε σημερινές τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές και ακούσετε και τις ίδιες εκπομπές πριν τρία χρόνια, θα δείτε πως τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τα ίδια λένε.
ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ΑΛΛΟ ΠΙΑ.

Αν σε αυτήν την χώρα είχε σταθεί ένας από τους θεσμούς όρθιος και είχε μείνει αμετακίνητος στις θεσμικές του αρχές, τότε δεν θα είχαμε οδηγηθεί σε αυτήν την ατελείωτη εθνική τραγωδία. Και εδώ που φθάσαμε δεν μας επιτρέπεται να εθελοτυφλούμε άλλο. Την μεγαλύτερη ευθύνη για αυτήν την εθνική τραγωδία, την έχει η ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ.

Γιατί άλλο είναι να πολεμούν την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, άθεοι και διεφθαρμένοι πολιτικοί, και άλλο να συνεργάζεται σ’ αυτό και η «ΜΗΤΕΡΑ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Read more »

Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΝΑ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΥΠΝΟΙ – ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ!!!

author Posted by: admin on date Οκτ 21st, 2015 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

 http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2015/10/n_25.html…

Νίκος Χειλαδάκης

Ο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ Ο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ» ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

  Διαβάστε καὶ σχόλια

http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/10/blog-post_71.html#more

d47

 http://mkka.blogspot.gr/2015/10/blog-post_26.html

 ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΣΩΝΙΑΣ!!!!!!!ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΚΑΙ ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ….
ΑΙΣΧΟΣ! Η ΜΑΣΣΩΝΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΟΥ;

 

____________Είναι ηλίου φαεινώτερον, ότι η Μασσωνία, το σκοτεινό αυτό παγκόσμιο Εβραϊκό καταστροφικό σύστημα, υπονομεύει την συνοχή των Εθνών καί μάχεται ευθέως τις έννοιες «Χριστιανισμός» καί «Πατρίδα»! Για όσους τυχόν αμφιβάλλουν, ας σκεφθούν τι είχε πει ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Κίσινγκερ: «Πλήξτε τους Έλληνες στη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους και την εθνική τους συνείδηση»! Έπειτα από τόσα χρόνια όλα αυτά έχουν επιτευχθή! Οι νεώτεροι Έλληνες ΔΕΝ γνωρίζουν πια την Ελληνική Γλώσσα, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ εθνική συνείδηση και ευαισθησία, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ συνειδητή σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Μάννα και Τροφόν του Γένους!

(Για τη συνέχεια μπῆτε στὸ ἰστολόγιο τοῦ σεβασμιωτάτου)

  • Σχολιο τῆς ἰστοσελίδας μας: Τὸ ὅτι ὁ Πάπας εἶναι μασόνος δὲν εἶναι παράξενο σεβασμιώτατε. Αὐτὸς ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι  καὶ μπορεῖ νὰ προσκυνήσῃ ὅποιο διάολο θέλει. Οἱ δικοί μας πατριάρχαι, ἐπίσκοποι καὶ ἡγούμενοι, ποὺ οἰκουμενίζουν καὶ μασονίζουν τί γίνεται;

ΑΝ ΑΓΑΠΟΥΣΑΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ… TIΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕ ΑΠO KONTA TOY

author Posted by: admin on date Οκτ 21st, 2015 | filed Filed under: OMIΛΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΑΝ ΑΓΑΠΟΥΣΑΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ…

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρινης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

(Τὶς δύο προηγούμενες Κυριακὲς εἴδαμε, ὅτι τὸ μεγαλύτερο ἁμάρτημα ἑνὸς Χριστιανοῦ εἶνε τὸ νὰ μὴν ἀγαπᾷ τὸ Χριστό, καθὼς καὶ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ τὸν ἀγαποῦμε. Ἂς δοῦμε τώρα καὶ πῶς ἐκδηλώνεται  ἡ ἀγάπη πρὸς Τὸν ΧΡΙΣΤΟ).

Εσταυρ..

ΕΑΝ τὴν ὥρα αὐτή, ἀγαπητοί μου, εἶχα κάποιο κλειδὶ καὶ ἄνοιγα τὶς καρδιές σας, τί ἆραγε θὰ εὕρισκα μέσα; Ζητῶ στὴν καρδιά σας μιὰ θέσιΟ ΚΥΡΙΟΣ γιὰ τὸ Χριστό. Εδατε καμμιὰ φορὰ στὰ λεωφορεῖα; κάθονται νεώτεροι, μπαίνει κάποιος ποὺ ἔχει ἀνάγκη, κανείς δὲν παραχωρεῖ θέσι, κι ἀκούγεται τότε ἡ φωνὴ «Μιὰ θέσι παρακαλῶ!». Ἔτσι κ᾿ ἐδῶ. Ὅλες οἱ θέσεις τῆς καρδιᾶς μας εἶνε κατειλημμένες ἀπὸ τὰ ἐγκόσμια πράγματα. Μία θέσι γιὰ τὸ Χριστὸ δὲν ὑπάρχει. Δὲν τὸν ἀγαποῦμε δυστυχῶς.
   Ἂν ἀγαπούσαμε πραγματικὰ τὸ Χριστό, ἡ ἀγάπη δὲν κρύβεται. Εἶνε ὅπως τὸ φῶς, φαίνεται· εἶνε ὅπως ὁ ἦχος, ἀκούγεται· εἶνε ὅπως ἡ φωτιά, θερμαίνει. Δὲν κρύβεται ἡ ἀγάπη. Ἂν εἴχαμε ἀγάπη στὸ Χριστό, θὰ φαινόταν. Πῶς ἐκδηλώνεται ἡ ἀγάπη; Τὸ εἶπε ὁ Ἴδιος· «Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε» (Ἰω. 14,15).
   Ἔπειτα, ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν ἀγάπη, ἐπιδιώκουν τὴ συνάντησι μεταξύ τους. Ὁ χωρισμὸς τοὺς πονεῖ· προσπαθοῦν νὰ βρίσκουν εὐκαιρία συναντήσεως. Κι ὅταν συναντῶνται, κάθονται καὶ κουβεντιάζουν ὧρες ὁλόκληρες. Ἂν λοιπὸν εἴχαμε ἀγάπη, θὰ προσπαθούσαμε κ᾿ ἐμεῖς νὰ βροῦμε εὐκαιρία νὰ συναντηθοῦμε μὲ τὸ Χριστό. Ποῦ μποροῦμε νὰ τὸν συναντήσουμε;
* Συναντώμεθα μαζί του τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς. Τότε τὸ σκουλήκι, ὁ ἄνθρωπος, συνομιλεῖ μὲ τὸν Κύριο καὶ Δημιουργό του.
* Συναντώμεθα στὴ μελέτη τῆς Γραφῆς. Ὅταν ἀνοίγῃς καὶ διαβάζῃς, ἀκοῦς τὴ φωνή του.
* Τὸν συναντοῦμε ἀκόμη στὸν ἐκκλησιασμό. «Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων…» (Ψαλμ. 83,2-3).
* Συναντώμεθα μὲ τὸ Χριστὸ ἐπίσης στὴν ἐλεημοσύνη. Κάθε φορὰ ποῦ ἐλεεῖς τὸ φτωχό, εἶνε σὰν νὰ συναντᾷς τὸν διο τὸ Χριστό.
* Ἡ μεγαλυτέρα ὅμως συνάντησι μὲ τὸ Χριστὸ γίνεται «ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου» (Λουκ. 24,35), στὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας. Τότε, ὅταν κοινωνοῦμε ἀξίως τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα του, αἰσθανόμεθα τὴν καρδιά μας νὰ φλέγεται γι᾿ αὐτόν, ὅπως οἱ δύο μαθηταὶ ποὺ ἐπορεύοντο πρὸς Ἐμμαούς, καὶ θὰ λέμε κ᾿ ἐμεῖς· Κύριε, «μεῖνον μεθ᾿ ἡμῶν» (ἔ.ἀ. 24,29). Read more »

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΓΑΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

author Posted by: admin on date Οκτ 20th, 2015 | filed Filed under: OMIΛΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΟΥΜΕ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

(Τὴν περασμένη Κυριακὴ εἴδαμε, ὅτι τὸ μεγαλύτερο ἁμάρτημα ἑνὸς Χριστιανοῦ, ἁμάρτημα γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ Παῦλος κρίνει τὸν ἁμαρτωλὸ ἄξιο ἀναθεματισμοῦ, εἶνε τὸ νὰ μὴν ἀγαπᾷ τὸ Χριστό. Τώρα θὰ δοῦμε, γιατί πρέπει ν᾿ ἀγαποῦμε τὸ Χριστό)

Kατασκην. π. Αυγουστ...

ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ἀγαπητοί μου, μύριοι λόγοι, γιὰ τοὺς ὁποίους πρέπει ν᾿ ἀγαποῦμε τὸν Κύριο καὶ ἡ καρδιά μας νὰ φλέγεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη του. Ποιοί εἶνε οἱ λόγοι αὐτοί;
Πρέπει ν᾿ ἀγαποῦμε τὸν Κύριο πρῶτον γιὰ τὶς ὑλικὲς εὐεργεσίες του. Εἶνε ὁ Δημιουργὸς καὶ Πλάστης μας. Ῥίξτε ἕνα βλέμμα γύρω στὴ φύσι. Κοιτάξτε τὸ ταπεινὸ χορταράκι. Λὲς καὶ κάποιος μυστικὸς ἀργαλειὸς δουλεύει ὅλο τὸ χειμῶνα μέσ᾿ στὰ σπλάχνα τῆς γῆς καὶ ὑφαίνει περσικοὺς τάπητες, καὶ τὴν ἄνοιξι στρώνει ὅλη τὴ γῆ. Τὸ χορτάρι ποὺ πατοῦμε δὲν εἶνε δικό μας· εἶνε τοῦ Χριστοῦ. Τὰ δέντρα, ποὺ τὰ κλαδιά τους λυγίζουν ἀπὸ τοὺς καρπούς, τοῦ Χριστοῦ εἶνε. Τὰ ῥυάκια ποὺ κελαρύζουν, οἱ ποταμοὶ ποὺ κυλοῦν τὰ ῥεύματά τους, ἡ θάλασσα ποὺ ἁπλώνεται μεγάλη κι ἀφρίζει, ἔργα τοῦ Χριστοῦ εἶνε. Τὰ ζῷα ποὺ μᾶς ὑπηρετοῦν, τὰ πουλιὰ ποὺ ψάλλουν μέσ᾿ στὰ δάση, ὅλα τοῦ Χριστοῦ εἶνε. Ὁ ἀέρας, μὲ τὸ ὀξυγόνο ποὺ ἀναπνέουμε, τοῦ Χριστοῦ εἶνε. Ὁ ἥλιος, ποὺ μᾶς θερμαίνει, τοῦ Χριστοῦ εὐεργεσία εἶνε. Ἀτενίστε καὶ τὴ νύχτα τὸν οὐρανό· θὰ δῆτε στὰ ὕψη μυριάδες ἀστέρια, καντήλια καὶ πολυελέους τοῦ Ὑψίστου. Ὅλα αὐτὰ εὐεργεσίες τοῦ Χριστοῦ μας εἶνε.
Δὲ᾿ σᾶς εἶπα τίποτα. Περισσότερο ἀπ᾿ ὅλα αὐτά, ἐλᾶτε νὰ σᾶς πάω κάπου ἀλλοῦ νὰ θαυμάσετε τὸ Θεό. Ἐκεῖ πλέον κι ὁ ἄπιστος γίνεται πιστός. Read more »