Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘MIA ZΩNTANH ISTORIA Α’ Category

ΧΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ – «Ω Χριστε μας ω γλυκυτατε Σωτηρ, Συ εισαι ο μονος οδηγος μας εις τον σαλον της ζωης»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 8th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

(«ΕΣΤΙΑ» Γραπτό κήρυγμα τοῦ ἱεροκήρυκα τῆς Κατοχῆς π. Αὐγουστίνου Καντιώτου,
Μητροπολίτου Φλωρίνης στήν Κοζάνη, τόν Φεβρουάριο τοῦ 1945, ἀριθμ. φυλ. 8, μερος 61, σελ. 161-164)

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ

ΧΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ

«Ὦ Χριστέ μας ὦ γλυκύτατε Σωτήρ, Σύ εἶσαι ὁ μόνος ὁδηγός μᾶς εἰς τόν σάλον τῆς ζωῆς»

Χριστοκρατία! Εἰς τό ἄκουσμα τοῦ συνθήματος αὐτοῦ μερικοί ἀνησυχοῦν, ταράσσονται, ἀγανακτοῦν, ἀφρίζουν ἀπό τό ἄγριον μῖσος, συκοφαντοῦν, διαστρεβλώνουν τήν ἀλήθειαν, ἀπειλοῦν. Διότι παρεξήγησαν τάς προθέσεις μας. Δέν ἀνεβάθυναν εἰς τό πνεῦμα τοῦ συνθήματος, δέν ἠθέλησαν νά ἐρωτήσουν καί νά μάθουν τί ἐστί Χριστοκρατία, καί δι’ αὐτό ἐφοβήθησαν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δια τῶν ἱεροκηρύκων της ἑτοιμάζεται νά ἱδρύσει νέο κόμμα καί νά κατέλθει εἰς τόν στίβον τῶν πολιτικῶν ἀγώνων.

Εἶναι ἀληθές, ὅτι εἰς ἄλλα ἔθνη, ὅπως εἰς τήν Ἰταλίαν, Γαλλίαν, Βέλγιον, Σουηδίαν, Φιλανδίαν, ἡ εἰς τά ἔθνη αὐτά δρῶσα «ἐκκλησία» ἐδημιούργησεν ἀξιοθαύμαστον κοινωνικήν δρᾶσιν. Συνεκέντρωσε γύρῳ,γύρω της πλῆθος ἰδεολόγων χριστιανῶν μαχητῶν, πού θέλουν νά μεταρρυθμίσουν τήν κοινωνίαν μέ βάσιν τό Εὐαγγέλιον, ἀπό δέ τήν κοινωνικήν αὐτήν κίνησιν ἐξεπήδησαν κόμματα, ὅπως οἱ χριστιανοί σοσιαλισταί, οἱ χριστιανοί δημοκράται, οἱ χριστιανοί ἐργάται κ.λ.π., οἱ ὁποῖοι σήμερον ἔχουν καί ἀντιπροσώπους εἰς τάς κυβερνήσεις τῶν χωρῶν. Καί ἔτσι ἀπό τά στόματα βουλευτῶν καί ὑπουργῶν ὄχι μόνον ἀκούεται μεγαλοφώνως ἡ χριστιανική ἰδεολογία, ἀλλά καί ὑποστηρίζεται, εἰς τρόπον ὥστε πλεῖστοι νόμοι τῶν χωρῶν τούτων νά ἀποπνέουν τό ἄρωμα τῆς ἠθικῆς τοῦ Εὐαγγελίου.

Read more »

ΑΙ ΑΚΛΟΝΗΤΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ «Ώ Εκκλησια, γλυκεια μας Μαννα! Συ χυνεις μεσα στην καρδια μας χιλιες χρυσες ελπιδες»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 7th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, ΕΣΤΙΑ φ. 7, μερος 60, σελ. 157-160
 17 Φεβρουαρίου 1945

ΑΙ ΑΚΛΟΝΗΤΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

«Ώ Εκκλησία, γλυκειά μας Μάννα! Σύ χύνεις μέσα στην καρδιά μας χίλιες χρυσές ελπίδες»

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι:  1. Ὑπεράνω ὅλων
=βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς.  2. Δι’ ὅλους
«Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου»  3. Ἐλεγκτής τῶν ἀδικιῶν τοῦ κόσμου
«Ἐγώ εἶμαι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή». 4. Ὁδηγός τῶν ἀνθρώπων εἰς τήν ἀληθινήν ζωήν.

1. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑπεράνω ὅλων. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς πνευματικός ὀργανισμός μέ Ἀρχηγόν τόν Χριστόν, δέν συνταυτίζει τήν τύχην της μέ Πολιτικά, Κοινωνικά, Οἰκονομικά συστήματα. Αὐτά, ὡς ἀνθρώπινα κατασκευάσματα, ἔχουν τάς ἀτελείας των, ὑπόκεινται εἰς ποικίλας ἀλλοιώσεις καί μεταβολάς, ἔρχονται καί παρέρχονται. Σήμερον εἶναι, αὔριον δέν εἶναι. Ὅλα καί ὅλοι ἀποθνήσκουν. «Πάντα ρεῖ» κατά τόν φιλόσοφον Ἡράκλειτον, ἕνα μόνον μένει καί ἐπιπλέει ὡς κιβωτός σωτηρίας ἐν, ἕν μέσῳ τοῦ κατακλυσμοῦ τοῦ κόσμου: ἡ Ἐκκλησία. Δι’ αὐτήν ποτέ δέν θά πεῖ κανείς ὅτι ἀπέθανε. Ἔζησε, ζεῖ καί θά ζήσει. Διότι ἔχει ὄχι ἄνθρωπον, ἀλλά Θεόν ἱδρυτήν, κατέχει ὄχι θρύψαλα ἀληθείας, ἀλλά τήν ἀλήθειαν. Τό εἶπε ἐκεῖνος καί ἡ ἱστορία 20 αἰώνων, ἡ πεῖρα 60 γενεῶν τῆς ἀνθρωπότητος, τό ἀποδεικνύει ἀληθινό: «Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δέ λόγοι μου οὐ,οὗ μή πρέλθωσιν». Τά ἄνω θά γίνουν κάτω. Τά ἄστρα θά πέσουν. Ὁ χάρτης τῆς Εὐρώπης θά ἀλλάξει 100 φορές. Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία κηρύτει τήν ἀλήθειαν τοῦ Χριστοῦ, θά παραμείνει αἰωνία.

Read more »

ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατω ἀπο το λαβαρο του Χριστου «Ἀγαπατε ἀλληλους» (Απο βιβλιο: «Μια ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ὁ π. Αὐγουστινος Καντιωτης στην Κοζανη» Νο1, μερος 59,- «ΕΣΤΙΑ» ΚΟΖΑΝΗΣ, 10 Φεβρουαριου 1945)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 1st, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Απο βιβλίο: «Μιά ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στήν Κοζάνη» Νο1,
μέρος 59, σελ. 155-157- (φυλ. «ΕΣΤΙΑ» ΚΟΖΑΝΗΣ, 10 Φεβρουαρίου 1945, ἀρ. φυλ. 6

ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάτω ἀπό τό λάβαρον τοῦ Χριστοῦ
«Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»

Ένα ἔτος συνεπληρώθη, ἀφ’ ὅτου ἐν,ἕν μέσῳ μιᾶς ἀπεριγράπτου δυστυχίας τοῦ τόπου τούτου ἰδρύθει ἡ Ἑστία. Ἱδρύθη, παρ’ ὅλας τάς ἀντιδράσεις, μέ μόνον ὅπλον τήν χριστιανικήν πίστιν. Ἐξεπήδησεν ὡς φλόγα ἀγάπης μέσα ἀπό τά σπλάχνα τοῦ εὐσεβοῦς καί πατριωτικοῦ λαοῦ τῆς Κοζάνης. Ὑπεστηρίχθη ἀπό τόν Διεθνῆ Ἐρυθρόν Σταυρόν. Ἤρχισε ἀπό 50 πιάτα, δια νά φθάσει τά 200, 500, 1.000, 1.500, 2.500, 5.500.
Θεμέλιον δέ τῆς Ἑστίας μας εἶναι ἡ ἀνιδιοτελής καί ἀκομμάτιστος ἐξυπηρέτησις τοῦ συνανθρώπου. Ἡ Ἑστίαν ὡς ἕνας μικρός ἥλιος ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ἔρριπτε καί ρίπτει τάς ἀκτῖνας τῆς φιλανθρωπίας εἰς πᾶσαν δυστυχίαν. Ἄρρωστα παιδιά, γέροντες, πρόσφυγες, φυλακισμένοι, κόκκινοι, πράσινοι, κίτρινοι, αἰχμάλωτοι πολέμου, ὅλοι ἐξυπηρετήθησαν ὡς δυστυχεῖς ἀπό τήν Ἑστίαν μας.
Εἰσερχόμενοι εἰς τό δεύτερον ἔτος ὁλοψύχως εὐχόμεθα, ὅπως εἰρηνεύσει ἡ πολυβασανισμένη πατρίς μας, ἐκλείψη ἡ κοινωνική δυστυχία, εἰς ἡμᾶς δέ χαρίσει ὁ Θεός τήν χαράν ὅπως τό συντομώτερον κηδεύσωμεν τά καζάνια τῆς Ἑστίας.
Μία ἐκκαθάρισις

Read more »

Οτι θελει ὁ Χριστος. Ὑπαρχει ὡραιοτερο συνθημα απο αυτο; Να, το συνθημα μας! Ας ἀγωνισθουμε για να γινη συνειδησι σε ὅλους μας οτι ΘΕΜΕΛΙΟΝ, πανω στο ὁποιο πρεπει να κτισωμε το Ἐθνικο μας οικοδομημα ειναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ.

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 31st, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, ΕΣΤΙΑ φ. 5, μερος 58, σελ. 153-154
3 Φεβρουαρίου 1945

Χριστιανικά συνθήματα

Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

.Εἴμεθα 1000. Τό πατρικό μας σπίτι ἐκάηκε ἀπό τρεῖς μεριές!
Τρεῖς μεγάλοι ἐμπρησταί (Ἰταλοί, Γερμανοί, Βούλγαροι) ἐπῆραν τόν δαυλόν καί ἀπό ἕνα μῖσος ἄγριον ἐναντίον τοῦ λαοῦ μας, μέσα εἰς τά 3 ½ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς μας, μετέβαλον τήν ὡραίαν μας Πατρίδα εἰς ἐρείπια. Ἐπί τέλους ηὐδόκησε ὁ παντοδύναμος Θεός τῶν πατέρων μας νά ἐλευθερωθῶμεν. Ἀλλά -δυστυχία μας-, ἐνῶ περιμέναμεν ὅλοι νά ἀπολαύσωμεν τά ἀγαθά τῆς ἐλευθερίας μας, παρουσιάσθει ὁ τέταρτος ἐμπρηστής, χειρότερος τῶν τριῶν πρώτων: ἡ ΔΙΧΟΝΟΙΑ, ἡ ὁποία ἐπί τρεῖς χιλιετηρίδας μαστίζει τήν Ἑλληνικήν φυλήν. Αὐτή τώρα δια μυριοστήν φοράν παρουσιάσθει εἰς τό προσκήνιον τῆς Ἱστορίας μας καί θέλει νά ρίψει τάς τελειωτικάς βολάς ἐπάνω εἰς τό πτῶμα τῆς Ἑλλάδος. Τά τέκνα τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ ἀδελφικά συζητοῦσαν γύρω ἀπό τό ἴδιο τραπέζι, αἴφνης διεφώνησαν. Διεφώνησαν ἐπάνω εἰς τό θέμα…πως θά κτίσωμεν τό καινούργιο πολιτικό, κοινωνικό, οἰκονομικό μας σπίτι! Οἱ μέν ἐπρότειναν νά κτισθῆ μέ τά ὑλικά Α. Οἱ δέ μέ τά ὑλικά Β. Οἱ τρίτοι μέ τά ὑλικά Γ…1000 Ἕλληνες, 1010 γνῶμες καί ἰδέες. Καθένας θέλει νά στήσει τό ἰδικόν του θέλημα καί εἰς τό ἰδικό του θέλημα νά ὑποτάξει τάς θελήσεις τῶν ἄλλων. Ἔτσι ἐπῆλθε τό σημερινόν χάος, μέσα εἰς τό ὁποῖον κινδυνεύομεν νά ἐξαφανισθῶμεν πάντες.

Read more »

ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ! ΟΛΟΙ ΕΧΟΜΕΝ ΑΝΑΓΚΗ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 30th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
(Μερος 57
) σελ. 151-152

«ΕΣΤΙΑ» φυλ. 4, Ιανουάριος 1945

«ΕΣΤΙΑ»

ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ!

ΟΛΟΙ ΕΧΟΜΕΝ ΑΝΑΓΚΗ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

φ. k. 4 copyφ. 4 (π)

Αύριον είναι τα Φώτα. Γιορτάζει σύμπας ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Κόσμος.Θα εορτάσωμεν και ημείς έστω υπό πένθιμον Ελληνικόν ουρανόν, τον οποίον δημιουργεί η σημερινή χαώδης κατάστασις της φυλής μας. Θα μεταβώμεν εις την εκκλησίαν.
Θ’ ακούσωμεν το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε…». Θα λάβωμεν τον αγιασμόν. Θα ραντίσωμεν τα σπίτια μας, τα ζώα, τα δένδρα και τα χωράφια μας.Αλλά δεν είναι αρκετά αυτά δια να πιστοποιήσουν τον χριστιανισμόν μας. Πέρα απ’ αυτά χρειάζεται κάτι το βαθύτερον και ριζικώτερον. Και αυτό είναι: Ν’ ΑΛΛΑΞΩΜΕΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ, να κάμωμεν επί τέλους μίαν αγίαν επανάστασιν κατά του διεφθαρμένου και εκφύλου ανθρώπου που ζει μέσα εις το υποσυνείδητόν μας, να φονεύσωμεν την Λερναίαν Ύδραν των παθών μας, και να στήσωμεν εν θριάμβω την σημαίαν του Σταυρού επάνω εις την ακρόπολιν της ψυχής μας. Ο Ιορδάνης ποταμός, εις τον οποίον εβαπτίσθη ο Χριστός, ας γίνει το σύμβολον μιας αναγεννήσεως του έθνους μας επάνω εις τα αιώνια θεμέλια της χριστιανικής θρησκείας.

Read more »

ΑΝΘΡΩΠΕ, ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (Γραπτο κηρυγμα Κατοχης απο βιβλιο Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου: «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Νο 1

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 24th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, ΕΣΤΙΑ φ. 3, μερος 56, σελ. 149-150

ΑΝΘΡΩΠΕ, ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

Εις την Θεσσαλονίκην εις ένα καροτσάκι αχθοφόρου, που με την τίμια δουλειά του αγωνίζεται να ζήσει την οικογένειάν του, είδα μια επιγραφή: “Η ΚΑΛΛΥΤΕΡΗ ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΠΙΣ”.
Πόσον είχε δίκαιον ο απλοϊκός αυτός άνθρωπος! Χωρίς ελπίδα η ζωή είναι ένα βάρος χωρίς την παραμικράν ανακούφισιν, μια ατέλειωτη νύκτα χωρίς αστέρι, μια Σαχάρα χωρίς όασιν, μια Κόλασις, έξωθι της θύρας της οποίας ο μεγαλοφυής ποιητής Δάντης έγραψε το: «Αφήσατε κάθε ελπίδα όσοι θα περάσετε από την θύραν αυτήν».
Η ελπίς είναι μια δύναμις, με την οποίαν ο άνθρωπος, κάτω από τας πλέον δυσμενείς συνθήκας, βαδίζει προς τα εμπρός. Με αυτήν νικά και κατακτά την ζωήν. Δι’ αυτό «Τρέφετε τας ελπίδας», είναι το σύνθημα των ανθρώπων, των ευγενών αγωνιστών που δεν αποκάμνουν, αλλά με ακατάβλητον δραστηριότητα εργάζονται εις όλας τας χώρας της Γης, δια να διαλυθούν τα μαύρα σύννεφα του μίσους και της αλληλοεξοντώσεως των εθνών και να ανατείλει επί τέλους ο χριστιανικός ήλιος της αγάπης του Θεανθρώπου.

Read more »

23-12-1944: ΑΥΤΟΣ Ο ΣΠΟΡΟΣ ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ! – Ἀληθεια, Δικαιοσυνη, Ἐλευθερια, Συναδελφωσις, Ἀγαπη, Εἰρηνη, Χαρα, Ευτυχια, ἰδου τι περιεχει ἡ διδασκαλια του Χριστου. Ἄνθρωποι! Παρετε ἀπο τον σπορο αυτον & σπειρετε τον παντου…- ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 17th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 55, σελ. 147-148, αρ. φυλ. 2

Η ΕΣΤΙΑ

Στην Γεννησι του Σωτηρος

ΑΥΤΟΣ Ο ΣΠΟΡΟΣ ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ!

Ἀπό τή στιγμή πού γύρω ἀπό τό Νεογέννητο παιδί τῆς Βηθλεέμ οἱ ἄγγελοι ἔψαλλαν τό ὁλόγλυκο τραγούδι, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καί ἐπί γῆς εἰρήνῃ, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ», ἀπό τήν στιγμήν ἐκείνην ἄρχισε νά σπείρεται εἰς τήν γῆν ὁ σπόρος τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀλήθεια, Δικαιοσύνη, Ἐλευθερία, Συναδέλφωσις, Ἀγάπη, Εἰρήνη, Χαρά, Εὐτυχία, ἰδού τί περιέχει ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἄνθρωποι! Πάρετε ἀπό τόν σπόρον αὐτόν καί σπείρετε τόν παντοῦ, ἡ Γῆ θά γίνει Κῆπος Ἐδέμ.
Ἀλλά ὁ σπόρος αὐτός εὐθύς ἐξ ἀρχῆς μέ τήν πρώτην ἀναπνοήν τοῦ Ἀθώου Βρέφους συνήντησε καί συναντᾶ μέχρι σήμερον ἐμπόδια πολλά, πού ἀγωνίζεται νά ὑπερνικήσει. Ὁ σπόρος ἔπεσε μέσα εἰς ἀγριόχορτα καί ἀγκάθια, ἐπατήθη ἀπό τά πόδια δολοφόνων, κτηνανθρώπων. Ἀλλά ἡ μυστηριώδης δύναμις πού ἐγκλείεται καί εἰς τό μικρότερον ρῆμα τοῦ Ναζωραίου, κάμνει τόν οὐράνιον σπόρον νά βλαστήσει. Γίνεται δενδράκι. Οἱ ἄπιστοι νομίζουν πώς ἠμποροῦν εἰς τήν ἀρχήν νά τό ξερριζώσουν. Μέσα εἰς τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες διοργανώνουν ἐναντίον τοῦ δέκα διωγμούς.
Read more »

H MONH ΣΩTHPIA

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 15th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 54, σελ. 146

H MONH ΣΩTHPIA

O κόσμος όλος είναι μέσα εις ένα χάος, Xάος κοινωνικό, οικονομικό, ηθικό προ παντός. Aπό το χάος αυτό ένας μόνον μπορεί να βγάλει την ανθρωπότητα, ο XPIΣTOΣ! Ένα διάταγμα αρκεί να ειρηνεύσει τον κόσμον το: «AΓAΠATE AΛΛHΛOYΣ». Ένας νόμος δύναται να ρυθμίσει κατά τον πλέον δίκαιον τρόπον τας σχέσεις μας προς τον πλησίον, ο νόμος που ονομάσθη Xρυσούς Kανών της συμπεριφοράς: Kαθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν  οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτούς ομοίως. (δηλαδή: Kάμνετε εις τους άλλους ό,τι επιθυμείτε να σας κάνουν εκείνοι). Aυτά είναι τα θεμέλια μιας πράγματι ελεύθερης ευτυχισμένης ζωής. Γρήγορα ή αργά όλοι μας θα εννοήσωμεν ότι το άστρον της Bηθλεέμ είναι ο φάρος της ευτυχίας μας. Πρός το άστρον ας προσανατολισθώμεν όλοι.

ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚA ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Το χαρτί που χρησιμοποιήθηκε είναι το πίσω μέρος από τις παλαιές αποδείξεις του Δήμου Κοζάνης.

Read more »

ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 10th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 53, σελ. 144-145

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 10 Δεκεμβρίου 1944 – αριθμός 20
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

1. Θά ἔλθει ἡμέρα πού ὁ κόσμος ὅλος θά ζωσθεῖ μέ ἕνα σύρμα καί θά ὁμιλοῦν οἱ ἄνθρωποι ὁ ἕνας ἀπό τήν Ρωσσίαν καί ὁ ἕτερος ἀπό τήν Ἀγγλίαν, ὡς νά εἶναι εἰς δύο δωμάτια χωρισμένοι.
Ἡ προφητεία τοῦ ἐξεπληρώθηκε. Διότι ἐφευρέθησαν τά τηλέφωνα καί τά τηλέγραφα πού εἰς τήν ἐποχήν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ δέν ὑπῆρχαν.
2. Θά ἔβγει ἕνα χαρτοβασίλειον, ὅπερ θά ἐμπορεύεται μέ χαρτονόμισμα, ἀλλά θά ἔχει μέγα μέλλον εἰς τήν Ἀνατολήν ἡ Ἑλλάς.
3. Ὅταν θά ἴδωσι πολλά πλοῖα πολεμικά εἰς τά παράλια τῆς Ἑλληνικῆς Χερσονήσου, ἤτοι τό χιλιάρμενον, τότε τά γυναικόπαιδα, ἰδίως ἀπό τῶν Ἁγίων Σαράντα μέχρι Ἰωαννίνων τῆς Ἠπείρου, νά φύγουν ἐπί τρεῖς ἡμέρας εἰς τά ὄρη μέχρις οὐ,οὗ διέλθη ὁ στρατός εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἔνθα γενήσεται ὁ γενικός πόλεμος, καθ’ ὅν θέλει ἐπιπλεύσει μόσχος εἰς τό αἷμα, καί μακάριος ὁ ἐπιζήσων μετά ταῦτα.
4. Προφήτευσε τό τέλος τοῦ Ἀλή πασᾶ, τοῦ θηρίου τῆς Ἠπείρου. Εἶπεν εἰς αὐτόν, ὅτι γρήγορα θά γίνει σατράπης ὅλης τῆς Ἠπείρου. Θά νικήσει τόν Κούρτ Πασᾶν καί θά κυριεύσει τήν Σατραπείαν του, θά πολεμήσει καί τόν Σουλτᾶνον καί θά ὑπάγει εἰς Κών/πολιν μέ κόκκινα γένεια.
(Καί ἡ προφητεία αὐτή ἐξεπληρώθη. Διότι ὁ Ἀλή πασᾶς νικηθείς συνελήφθη, ἀπεκεφαλίσθη, ἡ δέ κεφαλή του ἐστάλη εἰς τόν Σουλτᾶνον).
Read more »

ΟΜΙΛΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ – Η ΖΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ -Το κοινωνικο κηρυγμα της Εκκλησιας μας: Η ΕΣΤΙΑ προσφερει καθημερινως δωρεαν φαγητον εις 8.000 δυστυχουντας, ἐκ των ὁποιων 1.800 ἄπορα παιδια, 700 γεροντες, 400 προσφυγες & 600 φυλακισμενοι. Τα τροφιμα μας ειναι ἐλαχιστα. Οσοι μπορουν να βοηθησουν την Ἑστια αυτη του Λαου ας την βοηθησουν.

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 9th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 52, σελ.141- 143

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 3 Δεκεμβρίου 1944 – αριθμός 19
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Το κοινωνικό κήρυγμα της Εκκλησίας μας

ΟΜΙΛΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

(σ. 141) EΣT. 19 Σ. Φτ.(Πᾶνε τώρα 170 περίπου χρόνια πού ἕνας πραγματικός ἄνθρωπος, ἕνας ἀλτρουϊστής, ἕνας ὄντως ἅγιος, περιώδευσε ὁλόκληρον τήν Μακεδονίαν καί ἔφθασε μέχρι τό Βεράτι τῆς Ἀλβανίας, ὅπου καί ἐμαρτύρησε. Εἶναι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Γύρω ἀπό τήν διδασκαλίαν καί τήν ζωήν του ἔχουν γραφεῖ ἄνω τῶν 100 βιβλίων. Διότι ἡ φήμη του ὡς μεγάλου ἀναμορφωτοῦ, διδασκάλου καί ἱεροκήρυκος εἶχε ξεπεράσει τήν Ἑλλάδα μας καί εἶχε φθάσει εἰς ὅλα τά Βαλκάνια. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς μέ τάς προφητείας καί τά θαύματά του ἀκόμη ζεῖ εἰς τήν ψυχήν τοῦ λαοῦ μας. Ἐδῶ εἰς τήν Κοζάνην ἔστησε Σταυρόν καί ἐκήρυξε. Ἀπό τήν διδασκαλίαν αὐτήν δημοσιεύομεν ἐδῶ ἕνα κομμάτι. Πόσο εὐτυχεῖς θά εἴμεθα, ἐάν ὅλοι μᾶς ἀκούαμεν καί ἐφαρμόζαμεν τά ἁπλά, ἀλλά γεμᾶτα ἀπό χριστιανική σοφία λόγια τοῦ ἁγίου τούτου ἀνθρώπου!).

Η ΖΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

«Πῶς νά σᾶς καταλάβω, παιδιά μου, ότι ἀγαπᾶτε τά ἀδέλφια σας; Read more »

Ο έρανος της 9 και 10 Οκτωβριου = 3.000 τροφιμα ΕΔΩΚΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ ΕΠΗΡΑΝ ΑΡΙΣΤΑ, ΑΛΛΟΙ ΔΕ 0

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 8th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 51, σελ. σελ 137-140

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 15 Oκτωβρίου 1944 – αριθμός 18
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Ο έρανος της 9 και 10 Οκτωβρίου = 3.000 τρόφιμα

ΕΔΩΚΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ
ΕΠΗΡΑΝ ΑΡΙΣΤΑ, ΑΛΛΟΙ ΔΕ 0

Ἡ πόλις μας ἀπεκλείσθη. Οὔτε μέ τό Ἀμύνταιον οὔτε μέ τήν Θεσσαλονίκην, ὅπου εἶνε αἱ ἀποθῆκαι τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ δυνάμεθα νά ἐπικοινωνήσωμεν. Τά τρόφιμα τῆς ἀποθήκης μας ἐξαντλοῦντο συνεχῶς καί ἡ Ἑστία μας ἐκινδύνευε νά κλείσει δια παντός. Ὁ ἱεροκῆρυξ ἀπό τοῦ βήματος τῆς Ἑστίας τήν παρελθοῦσαν Κυριακήν ἔκρουσε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου καί ἐκάλεσε τόν εὐγενῆ λαόν τῆς Κοζάνης, δια νά συνεισφέρει εἰς τρόφιμα ὅ,τι δύναται. Τήν ἑπομένην δέ ἡμέραν, ὡς καί τήν μεθεπομένην, συνεργεῖα, συνεργείᾳ ἐθελοντῶν νέων τῆς Ἑστίας διενήργησαν ἔρανον εἰς ὅλην τήν πόλιν, ἐκτύπησαν τίς πόρτες ὅλων. Ὁ ἔρανος ὑπῆρξε ἱκανοποιητικός. 3.000 ὀκάδες περίπου τρόφιμα συνεκεντρώθησαν, ὑπό δέ συνεργείου εὐγενῶν νέων καί δεσποινίδων συνελέγησαν 500 περίπου αὐγά καί ἀρκεταί ὀκάδες κυδώνια δια τό συσσίτιον τῶν καχεκτικῶν παιδιῶν.
Εὖγε εἰς τήν κοινωνίαν τῆς πόλεως, ἡ ὁποία ἄλλην μίαν ἀκόμη φοράν ἀπέδειξεν ὅτι τό αἴσθημα τῆς ἀλληλεγγύης δέν ἐξέλιπεν ἀπό τήν ἑλληνικωτάτην ταύτην πόλιν. Εὖγε εἰς τούς νέους καί τίς νέες, αἱ ὁποῖαι δύο ἡμέρας ἐκοπίασαν ἀνιδιοτελῶς ὑπέρ τῆς Ἑστίας:

Read more »

Μια Μεραρχια δυστυχουντων! 8.150 ΠΙΑΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ – Η μεγαλυτερα προς την Εστια δωρεα – ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1 ΑΚΑΡΠΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΞΕΡΡΙΖΩΘΗΚΕ!

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 4th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 49,  σελ. 130-133

+EΣTIA+

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 24 Σεπτεμβρίου1944 – αριθμός 16
ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Μια Μεραρχία δυστυχούντων!

8.150 ΠΙΑΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ

Εις τας 2 Φεβρουαρίου 1944 η Εστία ήρχισε με 50 πιάτα. Σήμερον έφθασε τα 8.150 πιάτα – μερίδες. Έχει διοργανώσει τα εξής συσσίτια.

1. Συσσίτιον ασθενικών παιδιών ώρα 7,30 π. μ. αριθ. συσσιτούντων 70
2. Συσσίτιον μεσημβρινόν ώραν 11,30 π. μ. Παιδικόν αριθ. συσσιτούντων 1.330
3. Συσσίτιον μεσημβρινόν ώραν 11,30 π. μ. Γερόντων – ασθενών  750
4. Συσσίτιον μεσημβρινόν ώραν 1 μ. μ. Προσφύγων συσσιτούντων  2.700
5. Συσσίτιον απογευματινόν ώραν 4,30 μ. μ. παιδικόν συσσιτούντων  500
6. Συσσίτιον απογευματινόν ώραν 4,30 μ. μ. Προσφύγων συσσιτούντων  2.700
7. Φυλακισμένων (μεσημβρινόν και απογευματινόν) 100
Σύνολον συσσιτούντων 8.150

Η μεγαλυτέρα προς την Εστίαν δωρεά

ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1 ΑΚΑΡΠΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΞΕΡΡΙΖΩΘΗΚΕ!

f. k. 16«Πάν δένδρον μή ποιοῦν καρπόν καλόν ἐκκόπτεται καί εἰς πῦρ βάλλεται» (Ἰησοῦς Χριστός). Ξύλα! Καυσόξυλα! Δέν ὑπάρχουν εἰς τήν ἀγορά. Κάθε ξυλαράκι ἔγινε ράβδος χρυσοῦ. Καί αὐτά τά τρόφιμα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ γίνονται δῶρον ἄδωρον, ἐφ’ ὅσον δια νά ἀγοράσει ἡ πτωχή οἰκογένεια δύο ὀκάδες καυσόξυλα πρέπει νά πωλήσει μιά ὀκά ρεβίθια πού ἐπῇρεν ἀπό τόν Ε.Σ. Τά ξύλα, λοιπόν, ἔγιναν καί αὐτά εἰς τήν πλήρη δυσχερειῶν ζωήν μας πρόβλημα, πρόβλημα δια τάς πτωχάς οἰκογενείας, πρόβλημα κυρίως ὅμως δια τήν Ἑστίαν μας, εἰς τήν ὁποίαν βράζουν καθημερινῶς 12 καζάνια τῶν 600-800 μερίδων. Τά πεινασμένα στομάχια θέλουν τρόφιμα. Ἀλλά καί τά 12 καζάνια θέλουν ξύλα. Θέλουν κάθε ἡμέραν 500-600 ὀκ. ξύλα, ἕνα μῆνα 12.000 ὀκάδες, δηλαδή χρειαζόμεθα ἕνα δάσος, ἀπό τό ὁποῖον μέ ἕνα αὐτοκίνητον τοννάζ 3 τόννων νά μεταφέρωμεν κάθε τρεῖς ἡμέρας ξύλα. Ἡ ἀνάγκη τῶν ξύλων εἶναι μεγίστη, τό δέ πρόβλημα τῶν ξύλων πρός στιγμήν ἐφαίνετο ἄλυτον καί τό κλείσιμον τῆς Ἑστίας βέβαιον, ἐάν ὁ καλός Θεός δέν μᾶς ἐλυπεῖτο, δέν ἐλυπεῖτο τούς πτωχούς μας. Ἀφ’ ἑνός ἕνας ἔρανος εἰς ξύλα, πού εἰς τάς 15 Σεπτεμβρίου ἔγινε εἰς ὅλην τήν πόλιν τῆς Κοζάνης κατόπιν σχετικῆς ὁμιλίας τοῦ ἱεροκήρυκος, ἀπέδωκε περί τάς 5 χιλιάδες καυσόξυλα, ἀφ’ ἑτέρου δέ μιά δωρεά, ἡ μεγαλυτέρα πρός τήν Ἑστίαν δωρεά, πού ἰσοδυναμεῖ 10 χρυσά «κοκκοράκια», ἔρχεται νά ἀνακουφίσει τήν Ἑστίαν καί νά λύσει δια ἕνα τοὐλάχιστον εἰκοσαήμερον τό πρόβλημα τῶν ξύλων. Ποία ἡ δωρεά; Ἄς τήν γράψωμεν, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι καί ἄλλοι θά εὑρεθοῦν μιμηταί:
Read more »

8 Oκτωβρίου 1944: «ΤΟ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ» – Η ΕΣΤΙΑ Περιθαλπει 5.000 άτομα, 7 καζανια βραζουν καθημερινως. Όλοι έχομεν καθηκον να βοηθησωμεν την μοναδικη αυτη Εστια του λαου

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 3rd, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 50, σελ. σελ. 133-136

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 8 Oκτωβρίου 1944 – αριθμός 17
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Περιθάλπει 5.000 άτομα, 7 καζάνια βράζουν καθημερινώς. Όλοι έχομεν καθήκον να βοηθήσωμεν την μοναδικήν αυτήν Εστίαν του λαού.

ΤΟ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΕΙΝΑΣΜ

Απ’ ἔξω ἀπό τήν Ἑστίαν ἐστέκετο χλωμό ἕνα παιδάκι. Ἦτο 7 τό πρωΐ. Ὁ οὐρανός ἦτο συννεφιασμένος, ἐφυσοῦσε ψυχρός ἀέρας, ἔπιπτεν ἡ πρώτη φθινοπωρινή βροχή, καί τό παιδάκι σάν σπουργιτάκι ἐζάρωνε κοντά στήν πόρτα. Τό καημένο ἦτο ὀρφανό. Ὁ πατέρας του – πᾶνε τώρα λίγες μῆνες – σκοτώθηκε καί ἔμεινεν ἔρημο, ἀπροστάτευτο, ὡς ἕνα ἀπό τά ἀναρίθμητα θύματα τῆς Ἐθνικῆς μας συμφορᾶς.
Τοῦ εἶπαν, ὅτι ἡ Ἑστία τό πρωΐ δίδει ρόφημα, ψωμί, βούτυρο καί μέλι, καί ἦλθε. Τό εἶδε κάποια νέα τῆς Ἑστίας, τό ἐπλησίασε, τό ἐχάϊδευσε, καί ἐκεῖνο μόλις ἀνεθάρρησε, ἤνοιξε τό στοματάκι του καί εἶπε μίαν λέξιν, πού θά γίνει τρομερόν κατηγορητήριον δια τήν ἄσπλαχνον κοινωνίαν, εἶπε τήν λέξιν: «ΠΕΙΝΩ». Τό πήραμε μέσα εἰς τήν Ἑστίαν, ἐκάθησε εἰς τό τραπεζάκι τῶν μικρῶν καί ἦτο τόσον πεινασμένο, ὥστε, ἐνῶ μιά εὐγενική κοπέλα τῆς πόλεως ἡτοίμαζε τό ρόφημά του, αὐτό ἔβαλε σάλιο εἰς τό δάκτυλό του καί ἐμάζευεν ἕνα πρός ἕνα τά ψίχουλα, πού ἦσαν ἐπάνω στό τραπέζι. Γονεῖς, πού ἔχετε ὅλα τά μέσα καί τά παιδιά σας δέν στεροῦνται τίποτε καί ροδοκόκκινα γυρίζουν προκλητικά μέσα εἰς τήν πόλιν, ρίψατε, παρακαλῶ, ἕνα βλέμμα εἰς τά ὀρφανά, τά ἄρρωστα, τά πεινασμένα παιδιά. Δέν εἶναι ὀλίγα. 95 τέτοια παιδάκια ἔχει μαζέψει μέχρι τώρα ἡ Ἑστία. Δι’ αὐτά τώρα ἐπί μῆνα ὅ,τι ἠμπόρεσεν ἔκαμεν ἡ Ἑστία. Ρόφημα, κρέας, βούτυρον, μέλι, αὐγά, σταφύλια προσέφερε εἰς τά παιδιά αὐτά. Δόξα νά’ χεῖ ὁ Θεός! Ἦσαν χλωμά καί τώρα ἀρχίζουν νά φυτρώνουν παπαροῦνες εἰς τά μάγουλά των.
Δια τά παιδάκια αὐτά, πού ὁ ἀριθμός των πρέπει νά αὐξηθεῖ, ζητοῦμεν τήν συνδρομήν ὅλης τῆς κοινωνίας.

Read more »

ΕΝΑ ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ ΛΑΛΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ ΜΑΣ. ΘΑ ΛΑΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΛΗΜΑ ΤΩΝ Θ’ ΑΚΟΥΣΘΗ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΜΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 2nd, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 48, σελ.127- 129

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 10 Σεπτεμβρίου1944 – αριθμός 15
ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Από τα θαύματα του θείου Λόγου

ΕΝΑ ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ ΛΑΛΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ ΜΑΣ. ΘΑ ΛΑΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ,
ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΛΗΜΑ ΤΩΝ Θ’ ΑΚΟΥΣΘΗ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΜΑΣ

Ἕνα νέον θαῦμα φιλανθρωπίας εἴδαμεν τήν παρελθοῦσαν Κυριακήν. Ἀπό τό πρόχειρο βῆμα τῆς Ἑστίας εἶχα ὁμιλήσει. Καί ὅπως πάντοτε, ὁ λόγος πού γίνεται εἰς τήν Ἑστίαν περιστράφηκε γύρω ἀπό τήν φιλανθρωπίαν. Ἀνέφερα συγκεκριμένα γεγονότα δυστυχίας καί ἐζήτησα τήν συνδρομήν ὅλων. Ἔσπειρα καί περίμενα τόν θερισμόν. Καί ὁ θερισμός δέν ἄργησε νά ἔλθει, καί μάλιστα πλούσιος πλουσιώτατος. Κατ’ αὐτήν τήν ὥραν τοῦ κηρύγματος δύο ἐκ τῶν ἀκροατῶν ἐδήλωσαν, ὅτι θά προσφέρουν ὑπέρ τῶν πτωχῶν ἀσθενικῶν παιδιῶν δύο δοχεῖα, ὁ ἕνας μέλι, καί ὁ ἄλλος τυρί. 400 δέ ἀκροαταί ἠγόρασαν εὐθύς μετά τό κήρυγμα 400 λαχεῖα τῶν 5 ἑκατομ. Ἀλλά τό μεγαλύτερον θαῦμα ἔγινε τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας. Ἦτο 4,30. Κάποια δεσποινίς ζητεῖ τόν ἱεροκήρυκα. Ἀκούσατε τήν στιχομυθίαν μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ ἱεροκήρυκος. «Πάτερ», λέγει ἡ δεσποινίς, «ἤμεθα σήμερον εἰς τήν Ἑστίαν. Ἠκούσαμεν καί συνεκινήθημεν πολύ. Εἰς τό τραπέζι πού καθήσαμεν τό μεσημέρι εἶπα εἰς τούς γονεῖς μου, δέν εἶναι δέ πλούσιοι οἱ γονεῖς μου, ὅτι πρέπει κάτι νά προσφέρωμεν καί ἡμεῖς εἰς τήν Ἑστίαν.

Εἰς τήν πρότασιν ὅλοι εὑρέθημεν σύμφωνοι. Καί ἰδού σοῦ προσφέρομεν αὐτό τό χαρτάκι…»…. Τό ἀνοίγω καί ἔκθαμβος βλέπω μίαν λίρα, ἕνα Γαλλικό χρυσό εἰκοσόφραγκο, ἕνα Ναπολεόνι ἐκδόσεως 1854, ἕνα «κοκκοράκι», ὅπως λένε οἱ χρηματισταί τῆς Θεσσαλονίκης. «Τό ὄνομά σας; Ἠρώτησα μόλις συνῆλθα ἀπό τήν πρώτην ἔκπληξιν. «Ὄχι! Θέλομεν νά μείνωμεν ἀνώνυμοι. Κανείς νά μή μάθει τό ὄνομά μας…»…. Χριστιανοί τῆς πόλεως ταύτης! Προσευχηθῆτε, παρακαλῶ, ὑπέρ τῆς νέας ἀνωνύμου δωρητρίας μας.

Read more »

3 Σεπτεμβριου1944 – Δια το μελλον της φυλης μας ΠΡΩΪΝΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΡΟΦΗΜΑ (OVALTINE) ΔΙΑ 100 ΑΣΘΕΝΙΚΑ ΠΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-21 ΕΤΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 28th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 47, σελ. 124-126

+EΣTIA+

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤ.  ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 3 Σεπτεμβρίου1944 αριθμός 14
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Η ΕΣΤΙΑ

Διανέμεται ἡμερησίως δωρεάν 3.500 μερίδες φαγητοῦ εἰς δυστυχισμένους ἀδελφούς μας. Παρασκευάζει 5 συσσίτια. Πρωΐ – Μεσημέρι – Βράδυ βράζουν τά καζάνια καί δέχονται τούς ναυαγούς τῆς ζωῆς, ἀπ’ ὅλα τά μέρη τοῦ Νομοῦ. Καθῆκον ὅλων καί ἰδιαιτέρως τῶν εὐπόρων εἶναι νά βοηθήσουν τήν Ἑστίαν εἴτε εἰς εἶδος εἴτε εἰς χρῆμα.

Δια τό μέλλον τῆς φυλῆς μας

ΠΡΩΪΝΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΡΟΦΗΜΑ (OVALTINE) ΔΙΑ 100 ΑΣΘΕΝΙΚΑ ΠΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-21 ΕΤΩΝ

Ας τό ἀκούσουν οἱ πλούσιοι. Ἄς τό ἀκούσουν οἱ μαυρογορίται. Ἄς τό ἀκούσωμεν ὅλοι μας, καί ἄς θρηνήσωμεν, ἐάν μέσα εἰς τά στήθη μας ὑπάρχει κόκκος ἑλληνικῆς φιλοτιμίας καί φιλοπατρίας. Τό θλιβερόν ἄγγελμα εἶναι: Τό 70% τῶν παιδιῶν τῆς Θεσσαλονίκης, εἰς τήν ὁποίαν συνωστίζονται κατά ἑκατοντάδας χιλιάδων οἱ δυστυχεῖς πρόσφυγες ἀδελφοί μας, τό 60% τῶν παιδιῶν τῆς Βεροίας καί τα … τῶν παιδιῶν τῆς Κοζάνης εἶναι προφυματικά! Δέν σημειώνομεν τό ποσοστόν τῶν προφυματικῶν παιδιῶν τῆς Κοζάνης, διότι ἡ ἔρευνα τῶν καχεκτικῶν παιδιῶν τῆς πόλεώς μας συνεχίζεται εἰς τήν Ἑστίαν μᾶς ἀπό ἐπιτροπήν ἰατρῶν, οἱ ὁποῖοι, χριστιανικῶς φερόμενοι, ὡς ἄλλοι Ἀνάργυροι ἰατροί, ἀνέλαβαν δωρεάν νά ἐξετάσουν τήν πάσχουσαν νεότητα τῆς Κοζάνης. Ἀλλά ποῖος θά φροντίσει δια τά παιδιά αὐτά; Δια τά ἀσθενικά παιδιά τῆς Βερροίας ἐνδιαφέρθηκε ἡ εὐγενεστάτη κ. Σούλα, ἡ ὁποία περισυνέλεξε ἑκατοντάδα περίπου δυστυχισμένων παιδιῶν, τά μετέφερεν εἰς τό δάσος τῆς Καστανιᾶς, ἐδημιούργησε ἐκεῖ παιδικήν κατασκήνωσιν, καί τά παιδιά ἀναπνέουν καθαρόν ἀέρα, τρέφονται τετράκις τῆς ἡμέρας, ἀκούουν χριστιανικάς διδασκαλίας, καί ψάλλουν καί εὐχαριστοῦν τόν Θεόν καί τόν ἄγγελόν του, την κ. Σούλα, ἡ ὁποία, μολονότι Ὀθωμανίς τό θρήσκευμα, ἔδειξε γιά τά παιδιά τῆς Βερροίας μητρικόν ἐνδιαφέρον πού δέν δεικνύουν χιλιάδες Ἑλληνίδων κυριῶν καί δεσποινίδων τῆς ἀριστοκρατίας μας, πού δέν ἔχουν καμμίαν ἄλλην εὐγενῆ ἀπασχόλησιν παρά μόνον νά κάμουν λουτρά εἰς τήν θάλασσαν, λεμβοδρομία καί νά σύρουν μέ χρυσές ἁλυσίδες σκυλιά εἰς τούς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης…

Read more »