Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ π. ΧΡΙΣΤΟΦ. ΚΑΛΥΒΑ’ Category

O ΠΑΠΑΣ ΛΙΓΟΥΡΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΠΩΣ Ο ΓΑΤΟΣ ΤΟ ΨΑΡΙ

author Posted by: admin on date Οκτ 15th, 2014 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ π. ΧΡΙΣΤΟΦ. ΚΑΛΥΒΑ

ΔΙΨΑ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

(Οι πάπες και σήμερα ίδιοι και χειρότεροι είναι. Για να πετύχουν τους σκοπούς τους, διακινούν μαύρο χρήμα. Βρίσκονται πίσω από την παγκόσμια μαφία με τα όπλα και τα ναρκωτικά που διακινούν. Είναι παιδεραστές ή φίλοι των παιδεραστών. Για να υποδουλώσουν την ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ συνεταιρίστηκαν με τους οικουμενιστάς επισκόπους, οι οποίοι παραδίδουν το ορθόδοξο ποίμνιο στα νύχια και στα δόντια των αιρετικών!).

Συνέχεια του βιβλίου «ΠΑΠΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ»
του π. Χριστοφόρου Καλύβα, σελ. 24-25, έκδοση 1964

papas - gatos…Καὶ ἐνῷ ἡ παπωσύνη ὠργίαζε ἔτσι στη Δύση, ἀνέβαζε καὶ κατέβαζε τοὺς βασιλεῖς και αὐτοκράτορες, μὴ αποδίδουσα τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, κατεχόμενη ἀπὸ δίψα κοσμοκρατορίας καὶ μιμούμενη κατὰ πάντα τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες, δὲν περιώρισε την ἀντιχριστιανικὴ της δρᾶσι ἐκεῖ. Ἐκπληκτικὸν ἧτο καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι, τὸ ὄνειρο τῆς παγκόσμιας κοσμικῆς καὶ πνευματικῆς κυριαρχίας του. Ἀπὸ τὴν ταινία ποὺ προβάλεται συνεχῶς κάθε μέρα καὶ κάθε νύκτα στὰ μάτια του πάπα δεν ὑπάρχει ἄλλο θέμα ἀπὸ τὸ πῶς νὰ ὑποτάξῃ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο καὶ μέσον ὅλο τὸν κόσμο. Εἶναι ἀδύνατον νὰ κοιμηθῇ εάν δὲν δῇ ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, μορφωμένους καὶ ἀμόρφωτους, διακόνους, πρεσβυτέρους καὶ ἐπισκόπους νὰ φιλοῦν την παντόφλα του, στὴν ὁποῖα εἶναι κέντημένος λευκὸς σταυρός καὶ νὰ περιβάλλεται ἀπὸ λογχοφόρους καὶ αὐλικούς, ἀπὸ στρατιωτικὰ ἐπιτελεῖα καὶ διπλωματικὰ σώματα. Δεν μπορεῖ να κοιμηθῇ ἐὰν δὲν δῇ νὰ ὑποτάσσεται κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του ἡ χριστιανικὴ ἀνατολή, ἡ Ὀρθοδοξία, τὴν ὁποῖα λιγουρεύεται ὅπως ὁ γάτος τὸ ψάρι, τὸ κυνηγητικὸ σκυλί τὸν λαγό, ὁ ποντικός τὸ τυρί, τὸ γεράκι τὸ περιστέρι, ὁ λύκος τὸ ἄκακο ἀρνί. Στὴν Δύση τοὺς ὑποτάσσει μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, μὲ τὶς ραδιουργίες, μὲ τὶς ἀλεπουδίσες πονηριές, μὲ τὴ «φωτιά καὶ τὸ σίδηρο». Ἀλλὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ; Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐλεύθερη ψυχὴ ποὺ πρέπει νὰ δεσμευθῇ. Εἶναι ἡ δημοκρατικὴ Ἐκκλησία τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ποὺ ἐλέγχει καὶ ἀποτελεῖ ἐμπόδιο τρομακτικὸ εἰς τὰ κοσμικὰ κατακτητικά σχέδια τῶν παπῶν, ποὺ ἀποκαλοῦνται ἄμεσοι διάδοχοι τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ὁ ὁποῖος συνιστὰ νὰ προσέχουν τὶς παραδόσεις, τὶς ὁποῖες οἰ πάπες πέταξαν ως άχρηστες…

 

ΦΙΛΑΡΧΟΙ, ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ, ΕΜΠΑΘΕΙΣ, ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΟΙ ΠΑΠΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Η ΠΑΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Συνέχεια του βιβλίου «ΠΑΠΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ»
του π. Χριστοφόρου Καλύβα, σελ. 20-21, έκδοση 1964

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΤΙΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙΟ πάπας Βονιφάτιος Η΄ (1303) ο οποῖος διεκρίνετο για τὴν υπερβολλική φιλαρχία και εμπάθεια και είχε την απαίτηση ν’ ἀσκῇ ἐποπτεία σ᾽ὅλες τις πολιτικές ὑποθέσεις τῶν κρατῶν. Ὅταν ὁ Βονιφάτιος ἔγραφε ὡς κυρίαρχος τῶν πάντων εἰς τὸν Φίλιππον βασιλιά τῆς Γαλλίας, τὸν Ὡραῖον, ὁ Φίλιππος τοῦ ἀπήντησε ὅτι «πρέπει ἡ αὐτοῦ μωρία νὰ μάθῃ ὅτι ὁ βασιλεύς ἐν τοῖς πολιτικοῖς οὐδενὶ ὑπόκειται, ἄν δ᾽ ἄλλως φρονῇ, εἶναι ἀνόητος καὶ παράφρων». Ἀντιστάσεως μὴ οὔσης ὁ Βονιφάτιος πρόσέθεσεν εἰς τὴν παπικὴν τιάραν καὶ δεύτερο στέμμα γιὰ νὰ δείξῃ ἐμφανῶς τὴν πνευματικὴν καὶ πολιτικὴν ἐξουσίαν. Ἀρχίζει ἡ κατάπτωση τοῦ παπισμοῦ, ἡ μετάθεση τῆς παπικῆς ἔδρας εἰς Ἀβινιῶνα, καὶ ἡ ταπείνωση τῶν παπῶν δια τῆς ἐξαρτήσεως των ἀπὸ τη Γαλλική Αὐλή. Τὸ νόστιμο ὅμως εἶναι ὅτι ὁ πάπας Οὐρβανὸς ὁ Ε΄ προσέθεσε καὶ τρίτο στέμμα καὶ ἡ παπικὴ τιάρα ἔγινε τριώροφη. Ἐχρησιμοποιεῖτο κατά τὰς ἐπισημοτέρας τελετάς.

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΠΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ

Ὁ πάπας Ἰωάννης ὁ ΚΒ΄ ἄπληστος καὶ φιλοχρήματος, πεθαίνονττας ἄφησε το 1334 δώδεκα ἑκατομμύρια χρυσῶν νομισμάτων, δαμάντια καὶ ἄλλους πολυτίμους λίθους ἀξίας ἑπτὰ ἑκατομμυρίων. Διεφθαρμένος ὑπῆρξε καὶ ὁ ληστής των θαλασσῶν, μετέπειτα πάπας, Ἰωάννης ὁ ΚΓ΄, ἐναντίον τοῦ ὁποίου κυκλοφορεῖ κατὰ χιλιάδες σήμερα βιβλίο, ὁ ὁποῖος ἀποπλανοῦσε παντρεμένα κορίτσια και μοναχές, ἐξαφανίζοντας κάθε ἄνδρα που τον αντιστέκονταν. Κατόρθωσε νὰ ἑλκύσῃ τὸν πάπα εἰς Βολωνια, ἐφόνευσεν αὐτὸν δολίως, με δηλητήριο σ᾽ αὐτή την πόλι καὶ ἐκβίασε τοὺς καρδιναλίους νὰ τὸν ἐκλέξουν πάπα.

Μετά ἀπ᾽ αὐτόν, ὅμοιός του στὸ ἤθος· ἦτο καὶ ὁ Ἰννοκέντιος ὁ Η΄ (1492), «ὁ ὁποῖος εἶχε 16 νόθα παιδιά, γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ λαὸς τὸν ὁνόμαζε, σκώπτων αὐτόν, πατέρα τῆς πατρίδος, ἐν συνεχείᾳ δε ὁ αἱμομίκτης πάπας Ἀλέξανδρος ὁ ΣΤ΄ (1503), μὲ τὰ νόθα τέκνα τῶν Βοργιῶν, ἐναντίον τῶν ὁποίων ἐξεγέρθη ὁ Σαβοναρόλας ποὺ ἐκάῃ ζωντανός. Αὐτὴ ἡ ἐξαχρείωση τῶν παπῶν ἐπέφερε καὶ τὸ ἐσωτερικό τοὺς τότε σχίσμα καὶ τὴν κατάπτωση τῆς παπωσύνης οἱ ὁποία ἀπὸ ἀπόψεως πολιτικῆς ἰσχύος καὶ ἐπηρεασμῶν τῶν Κρατικῶν Ἡγεμόνων, κατελύθη κατὰ τὶς ἡμέρες μας με τὸν περιορισμὸ τῆς ἕδρας τῶν παπῶν εἰς τὸν μικρὸν χῶρον τοῦ Βατικανοῦ ἐπὶ Βίκτωρος Ἐμμανουήλ καὶ δὲν μένουν παρὰ τὰ λείψανα τῆς ἀρχίας πολιτικῆς αἴγλης τῶν παπῶν πρὸς μεγάλη θυυμηδία τῶν ἰσχυρῶν ἀλλὰ καὶ λύπη τῶν χριστιανικῶν λαῶν δια τὸ κατάντημα τοῦ ἀρχιερέως τῆς Ρώμης ποὺ ὁραματίζετο κοσμικὴν βασιλεία ἐπι τῆς γῆς, παρὰ τὰ λεχθέντα ὑπὸ τοῦ Κυρίου ὅτι «ἡ Βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου (Ἰωάν. ιη΄36).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

ΑΙΣΧΗ ΤΩΝ ΠΑΠΩΝ! ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ!!!

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΑΔΕΛΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!!! ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;;

Αν δείτε το παρακάτω σκίτσο, θα το καταλάβετε

ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΤΩΝ ΠΑΠΩΝ

Από βιβλίο π. Χριστοφόρου Καλύβα«ΠΑΠΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ», σελ. 18-20, έκδοση 1964

θεοσ του ΒαρθολΠαρακολουθήστε την ηθική κατάπτωση των παπών με τα κοσμικά μυαλά και τις κοσμικές επιδιώξεις.
Σέργιος ο Γ΄ (911), Ιωάννης ο Ι΄(928), Ιωάννης ο ΙΒ΄ (963) «ήσαν υποχείριοι φαύλων γυναικών».
Οι πάπαι των χρόνων αυτών ήσαν ως επί το πλείστον «άνδρες διεφθαρμένοι και θηλυπρεπείς» και εξ αυτού προήλθε και ο μύθος του Ροΐδη «η πάπισσα Ιωάννα. Ὁ πάπας Ἰωάννης ὁ Η΄, εμπλακεὶς μετὰ τοῦ Αὐτοκράτορος Ὄθωνος ἠτύχησε νὰ κατηγορηθῇ για ἐγκλημα καὶ νὰ ὑποστῆ δοκιμασίες λόγῳ τῶν κοσμικῶν του ἐπιδιώξεων. Μέσα εἰς ένα χρονικὸ διάστημα 100 ἐτῶν παπικῆς διαφθορᾶς, ἕνας Σίλβεστρος Β΄ (999-1003) ὕψωσε τὸ ἀνάστημά του, ἐνῶ ὁ Βενέδικτος ὁ Θ΄ (1033-1048), ὁ ὁποῖος ἔγινε πάπας μόλις 10 ἐτῶν! «κατήσχυνε δια τῶν αἰσχροτέρων πράξεων τὸν παπικὸν θρόνον» τὸν ὁποῖον ἐπώλησεν εἰς τὸν Γρηγόριον τὸν Στ΄, ἀντὶ χιλίων ἀργυρῶν. Φοβερός καὶ τρομερὸς πάπας ὑπῆρξε ὁ Γρηγόριος ὁ Ζ΄ (1073-1085), κλασικὸς τύπος κοσμικοῦ ἄρχοντος, ὁ ὁποῖος ἀνάγκασε τὸν αὐτοκράτορα Ἑρρῖκο, ὁ ὁποῖος ἀντιτίθετο εἰς τοὺς σκοπούς του, νὰ ζητήσῃ συγχώρησι κατὰ τὸν πλέον ταπεινωτικὸν καὶ ἐξευτελιστικὸν δι᾽ αὐτοκράτορα τρόπον. Ὁ ἱστορικὸς σημειώνει: «Ὁ αυτοκράτωρ ὑπεχρεώθη νὰ περιμένη πρὸ τοῦ φρουρίου ὁπου εὑρίσκετο ὁ πάπας εν καιρῷ δριμυτάτου χειμῶνος τρεῖς ἡμέρες γυμνόπους καὶ ἐνδεδυμένος ἐνδυμα μετανοίας». Καὶ μεταμελήθη βέβαια ὁ Ἑρρῖκος διὰ τὴν ταπείνωσιν κατορθώσας νὰ πετάξη ἀπὸ τὸν παπικὸ θρόνο τὸν Γρηγόριο, ἀλλ᾽ ὅμως παραμένει τὸ στίγμα τῆς ἠθικῆς τοῦ παπισμοῦ ἀνεξίτηλο.

Εν μέσω ἐναλλαγῶν τῆς παπικῆς καὶ κοσμικῆς  ἐξουσίας οἱ Read more »