Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιούλιος, 2015

H ZΩΗ ΜΑΣ ΤΡΙΚΥΜΙΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

author Posted by: admin on date Ιούλ 31st, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου (Ματθ. 14,22-34)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

H ZΩΗ ΜΑΣ ΤΡΙΚΥΜΙΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΑΚΟΥΣΑΤΕ, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝεὐαγγέλιο. Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο ἀποδεικνύει, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε ἁπλῶς ἄν­θρωπος ὅπως ἐμεῖς, ἀλλὰ εἶνε καὶ Θεός· εἶνε Θεάνθρωπος. Τὸ κηρύττει τὸ θαῦ­μα ποὺ ἀ­κούσαμε. Ἕνα θαῦμα μεγάλο, τρισ­μέγιστο, ποὺ ἔγινε ἐν συνεχείᾳ τοῦ ἄλλου ἐ­κείνου θαύ­ματος, γιὰ τὸ ὁποῖο μιλοῦσε τὸ εὐ­αγ­γέλιο τῆς προηγουμένης Κυριακῆς. Ἐκεῖ ἔλεγε, ὅτι ὁ Χριστὸς μὲ πέντε ψωμιὰ καὶ δύο ψάρια χόρτασε πέντε χιλιάδες ἀνθρώπους μέσα στὴν ἔρημο.
Μετὰ ἀ­πὸ αὐτὸ ὁ Κύριος ἀνέβηκε στὸ ὄ­ρος νὰ προσ­ευχηθῇ τὴ νύχτα μόνος. Οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἐντολήν του μπήκαν σ᾽ ἕ­να μι­κρὸ πλοῖο τῆς λίμνης Γεννησαρὲτ ἢ θαλάσ­σης τῆς Γαλιλαίας, γιὰ νὰ βγοῦν στὴν ἀ­πέ­ν­αν­τι ὄχθη. Ταξίδευαν μόνοι χωρὶς τὸν Κύ­ριο. Στὴν ἀρχὴ ἦταν γαλή­νη. Ἀλλ᾽ αἴφνης καὶ ἐνῷ κόν­τευε νὰ ξημερώ­σῃ, σηκώθηκε κῦμα δυνα­τό. Τὸ πλοιάριο βασα­νιζόταν καὶ κινδύνευε νὰ καταποντιστῇ. Τότε φάνηκε ἐκεῖ ὁ Χριστὸς νὰ περπατάῃ ἐπάνω στὰ νερά. Φοβερὸ θέαμα. Μόλις τὸν εἶδαν οἱ μαθηταί, ταράχτηκαν καὶ εἶπαν ὅτι εἶνε φάντα­σμα. Δὲν ἦταν ὅμως φάντασμα· ἦταν ὁ ἴδιος.
Ὁ Πέτρος πῆρε θάρρος καὶ λέει· ―Σύ, Κύριε, εἶσαι; Ἂν εἶσαι σύ, πές μου νὰ ᾽ρθῶ κον­τά σου βαδίζοντας κ᾽ ἐγὼ πάνω στὰ νερά. Ὁ Κύ­ριος τοῦ ἔκανε τὴ χάρι. ―Ἔλα, τοῦ εἶ­πε. Κι ὁ Πέτρος ἄρχισε νὰ περπατάῃ πάνω στὰ κύματα. Βλέποντας ὅμως τὸν ἄνεμο δυνατὸ δείλιασε κι ἄρ­χισε νὰ βουλιάζῃ. ―Κύ­ριε, σῶσε με, φωνά­ζει μὲ ἀγωνία. Ὁ Χριστὸς ἁπλώ­νει ἀ­μέσως τὸ χέρι καὶ τὸν πιάνει. ―«Ὀ­λιγό­πιστε», τοῦ λέει, «εἰς τί ἐδίστασας;» (Ματθ. 14,31). Καὶ μόλις μπῆ­καν στὸ πλοῖο, ἔγινε γαλήνη. Δόξασαν ὅλοι τὸ Θεὸ καὶ ἔλεγαν στὸ Χριστό· «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ», ἀληθινὰ εἶσαι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ (ἔ.ἀ. 14,33).

* * *

Αὐτὸ εἶνε μὲ συντομία τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Τὸ θαῦμα αὐτὸ δείχνει, ὅτι ὁ Χριστὸς ἐξουσιάζει τὰ σύμπαντα· τὸν ἥλιο, τὸ φεγγάρι, τὰ ἄστρα, τὴ γῆ, τοὺς ἀνέμους, τὴ θάλασσα, τὶς λίμνες, τοὺς ποταμούς, τὰ δέντρα, τὰ ζῷα, τὰ πάντα. Εἶνε ὁ ἐξουσιαστὴς ὅλων.
Κ᾽ ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, μολονότι εἴμεθα πά­νω στὴν ξηρά, ἐν τούτοις ποντοποροῦμε, εἴ­μεθα μέσα σ᾽ ἕνα πλοῖο. Ποιό εἶνε τὸ πλοῖο; Ἡ ἀνθρώπινη ζωή. Ἀπ᾽ τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ γεννηθῇ ὁ ἄνθρωπος μέχρις ὅτου τελειώσῃ τὴ ζωή του, εἶνε μέσα στὸ πλοῖο αὐτό, ποὺ κινδυνεύει ἀπὸ τὰ κύματα, τὰ ἄγρια κύματα.
Ποιά εἶνε τὰ κύματα αὐτά; Read more »

ΓΕΩΡΓΟΙ ΑΓΙΟΙ (Η πιστις και η αρετη χρειαζονται τολμη)

author Posted by: admin on date Ιούλ 31st, 2015 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

AΠΟ ΒΙΒΛΙΟ· ΑΓΙΟΙ «ΑΠ” ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΟΙ ΑΓΙΟΙ

 (Ἐννέα μάρτυρες – 1 Αὐγούστου)

ο γεωργοςἩ ἁγιότητα, ὅπως εἴπαμε, εἶνε ἕνα λουλούδι τοῦ οὐρανοῦ πού μπορεῖ νά φυτρώση σέ κάθε τόπο καί χρόνο. Μπορεῖ βέβαια σέ ὡρισμένες ἐποχές τό λουλούδι τῆς ἁγιότητος νἄνε τόσο σπάνιο, ὥστε νά νομίζη κανείς ὅτι ἡ ἁγιότητα δέν ὑπάρχει πιά· τό πᾶν τό κατέκλυσε καί τό διέφθειρε ἡ ἁμαρτία. Τέ-τοια ἦταν καί ἡ ἐποχή τοῦ Λώτ. Ἦταν τόσο διεφθαρμένη, ὥστε ἡ ὁργή τοῦ Θεοῦ ξέσπασε καί οἱ πόλεις Σόδομα καί Γόμορρα καταστράφηκαν μέ φωτιά καί θειάφι. Καί ὅμως ὁ Λώτ δέν ἐπηρεάσθηκε ἀπό τό διεφθαρμένο περιβάλλον, ἀλλά διατήρησε τήν ἁγνότητά του, καί γι’ αὐτό ὁ Θεός τόν ἔσωσε.

‘Αλλά καί στήν ἐποχή τοῦ προφήτου Ἠλία ἐπικρατοῦσε τόση διαφθορά, ὥστε ὁ Ἠλίας ἔλεγε, ὅτι παρέμεινε μόνος καί ζητοῦσε ἀπό τό Θεό νά τόν πάρη, γιά νά μή βλέπη τή μεγάλη διαφθορά. Μόνος! Ἀλλ’ ὁ Θεός τοῦ φανέρωσε ὅτι δέν ἦταν μόνος. Ὑπῆρχαν κι ἄλλοι στήν ἐποχή του, ἑπτά χιλιάδες, πού μέσα στά ἑκατομμύρια ἐκεῖνα τοῦ λαοῦ δέν ἔπεσαν νά προσκυνήσουν τά εἴδωλα, ἀλλ’ ἔμειναν πιστοί στόν ἀληθινό Θεό.

Τά παραδείγματα αὐτά δείχνουν ὅτι ὑπάρχουν ἅγιες ὑπάρξεις πού ἀγαποῦν τό Θεό καί στίς πιό δύσκολες μέρες. Δέν θά ἐκλείψουν ποτέ οἱ ἅγιοι ἀπ’ τό πρόσωπο τῆς γῆς· Καί ἄν ὑποτεθῆ πώς μόνο ἕνας ἅγιος ὑπάρχει στή γῆ, φτάνει αὐτός ὁ ἕνας ν’ ἀπόδειξη ὅτι ὑπάρχει Θεός. Γι’ αὐτό καί οἱ ἄπιστοι καί ἄθεοι ἀποστρέφονται καί μισοῦν τούς ἁγίους, γιατί οἱ ἅγιοι εἶνε ζωντανές ἀποδείξεις τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ. «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ». Read more »

ΕΞΩΜΟΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΕ ΣΕ ΤΖΑΜΙ!!! ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ!!!

author Posted by: admin on date Ιούλ 30th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

Απόσπασμα ἀπὸ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, Ιανουάριος 1960, αρ. φυλ. 223
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΣΘΗ!

«Εἴ τις κληρικὸς ἤ λαϊκὸς εἰσέλθοι εἰς συναγωγὴν
Ἰουδαίων ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καὶ
καθαιρείσθω καὶ ἀφοριζέσθω» (ΞΕ΄ Ἀποστολ. Κανὼν)

Ἐκκλησιαστικὰμουφτ. επισκ.
Ὅταν πρὸ μηνὸς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας μετὰ τῆς ἀκολουθίας αὐτοῦ περιώδευε τὰς χώρας τῆς Μ. Ἀνατολῆς πρὸς ἐπίσκεψιν τῶν ἱστορικῶν Πατριαρχείων Ἱεροσολύμων, Ἀντιοχείας καὶ Ἀλεξανδρείας, πολλαὶ εἰδήσεις ἐδημοσιεύοντο εἰς τὰς πολιτικὰς ἐφημερίδας σχετικῶς μὲ τὸ ταξείδιον αὐτὸ καὶ τὸν σκοπὸν τοῦ ταξειδίου. Ἀλλʼ ἐξ ὅλων τῶν εἰδήσεων μία εἴδησις ἀναστάτωσε κυριολεκτικῶς τὴν συνείδησιν τῶν ἀπανταχοῦ τῆς πιστῶν τέκνων τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Ποία ἡ εἴδησις; Τὴν ἀντιγράφομεν ὡς ἔχει ἐκ τῆς ἐπικεφαλίδος, ἡ ὁποία ἐτέθη ὑπεράνω μακρᾶς περιγραφῆς τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου εἰς Ἱερουσαλήμ˙ «Ὁ Οἰκουμ. Πατριάρχης εἰσῆλθε γυμνόπους εἰς τὸ τέμενος Ὀμὰρ καὶ ἐκεῖ προσηυχήθη ὑπὲρ τοῦ Χουσεΐν».
Εἰς τὸ τζαμὶ λοιπὸν τοῦ ψευδοπροφήτου Μωάμεθ Πατριάρχης προσευχόμενος; Κύριε ἐλέησον! Ἀλλὰ πρέπει νὰ καῆ τὸ Πηδάλιον, πρέπει νὰ ποδοπατηθοῦν οἱ Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν ἐπὶ ἀπειλῆ ἀφορισμοῦ τῶν λαϊκῶν καὶ καθαιρέσεως τῶν κληρικῶν τὴν εἴσοδον καὶ τὴν προσευχὴν εἰς κέντρα λατρείας ἀλλοπίστων καὶ αἱρετικῶν. Ἡ Ὀρθοδοξία μετʼ ἀγανακτήσεως καὶ βδελυγμίας ἀποστρέφει τὸ πρόσωπόν της καὶ ἐκ τῆς φανταστικῆς ἀκόμη εἰκόνος κληρικοῦ, ὅστις μὲ γυμνοὺς τοὺς πόδας εἰσέρχεται καὶ προσεύχεται εἰς τζαμὶ τοῦ ψευδοπροφήτου. Τοιοῦτόν τι δὲν ἀναφέρει ἡ αἱματοπότιστος ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ἀναφέρει ἀντιθέτως ἱερεῖς καὶ ἐπισκόπους καὶ πατριάρχας ἀλλὰ καὶ ἀπλοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἐπροτίμησαν μαρτυρικὸν θάνατον ἤ νὰ εἰσέλθουν καὶ νὰ συμπροσευχηθοῦν μετὰ τῶν Τούρκων εἰς τζαμί. Read more »

Δημητριος Ψαθας· ΑΝ ΑΠΛΩΝΑΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΑ ΦΙΛΟΥΣΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΑΝΤΙΩΤΗ

author Posted by: admin on date Ιούλ 29th, 2015 | filed Filed under: ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ για π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΧΘΡΟΥΣ

ΕΣΤΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ copy

Μιὰ όμολογία τοῦ εὐθυμογράφου Δημήτρη Ψαθά, ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ φίλος του ἦταν·
«Ἂν μαζευτοῦν ὅλοι οἱ παπάδες τῆς Ἑλλάδας καὶ τεντώσουν τὰ χέρια τους ἀξιώνοντας χειροφίλημα ἀπὸ μιὰ μεριὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Παπακαντιώτης ἅπλωνε τὸ χέρι του γιὰ τὸν ἴδιο λόγο δὲ᾽ θὰ εἶχα κανένα ἐνδοιασμὸ νὰ φιλήσω μόνο τὸ δικό σου χέρι π. Αὐγουστίνε».
Ὁμολογία ἄδολη, αὐθόρμητη; Σὲ μιὰ στιγμὴ εἰλικρίνειας; γιατί ὄχι;

ΤΩΡΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ!

«…Συνέλαβαν κάποιον αντάρτη ἀπὸ τὰ βουνά και δεμένο τον έσερναν μέσα στην πόλη τῆς Κοζάνης και τον έρριξαν στη φυλακή. Όταν το ἔμαθε ὁ π. Αυγουστίνος πῆγε στην φυλακὴ γιὰ νὰ τὸν δῇ. Αὐτὸς ἦταν ἐχθρός του. Πολλές φορὲς προσπάθησε νὰ τὸν σκοτώσῃ, ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφερε. Οἱ υπεύθυνοι των φυλακῶν δὲν τὸν άφηναν να περάσῃ καὶ τοῦ εἶπαν· «π. Αὐγουστῖνε αυτόν έρχεσαι νὰ δῆς; Τοῦ φέρῃς καὶ φαγητό; Ὄχι φαγητό, αλλά δηλητήριο να του δώσῃς». Και τους απάντησε·

―«Όπως ερχόμουν σ’ εσάς και έφερνα φαγητό στη φυλακή(*) και όχι δηλητήριο, το ­ίδιο θα κάνω και σ’ αυτόν τον φυλακισμένο».
Τὸν άφησαν τότε να περάσει. Όταν άνοιξε η πόρτα και τὸν είδε, έκλαυσε. Ήταν σε άθλία κατάσταση. Kαι είπε· «Πάτερ Aυγουστῖνε, εσύ ήρθες να με δῇς! Oύτε η γυναίκα μου ούτε τα παιδιά μου οὔτε κανένας δεν ενδιαφέρεται πλέον για μένα. Tώρα πιστεύω ότι υπάρχει Xριστός!».

___________

(*) Ὅλοι οἱ φυλακισμένοι τὴν Γερμανικὴ κατοχὴ, ἀλλὰ καὶ ἀργότερα συντηροῦνταν ἀπὸ τὰ συσσίτια που ἔκανε ὁ π. Αὐγουστῖνος στην Κοζάνη, ποὺ ἔφτασαν ἡμηρεσίως μέχρι 8.500 πιάτα.

Θελετε, κυριοι, Τουρισμο; Διευκολυνατε τους Ελληνας να γνωρισουν την πατριδα τους

author Posted by: admin on date Ιούλ 29th, 2015 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Απόσπασμα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ» φυλ.223, Ιανουαρίου 1960
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἕνα ἄρθρο ποὺ αντιστέκεται στὴν εἰσοδο τῶν τουριστῶν ποὺ κάνουν όργια στην Ἑλλάδα. Ο σεβάσμιος Γέροντας εἶδε τὸ κακό ποὺ θὰ ἔκαναν αυτοί οι τύποι στὸν τόπο μας καὶ διαμαρτυρήθηκε ἐγκαίρως.

Θελετε, κυριοι, Τουρισμο;

Διευκολυνατε τους Ελληνας να γνωρισουν την πατρίδα τους

Χάριν τῆς ἀναπτύξεως τοῦ Τουρισμοῦ… ἡ Ἑλλάς ἡ ὁποία πολλάκις εἴπε τὸ ὄχι εἰς βαρβάρους, ἑτοίμους νὰ εἰσβάλουν εἰς τὰ ἱερά της ἐδάφη της, δὲν ἔχει τώρα τὴν δύναμιν νὰ ᾽πη ὄχι εἰς τὸν νέο βάρβαρο, τὸν [διαφθαρμένο] Τουρισμό, εἰς τὸν συγκεκαλυμμένον μαμμωνισμόν, νὰ κλείση ἐνώπιον αὐτοῦ ἐρμητικῶς τὰς θύρας της, καὶ νὰ εἴπη˙ «Κύριοι καὶ κυρίαι! Αὐτὸ τὸ ἔδαφος ποὺ πατεῖτε εἶνε ἡρώων καὶ μαρτύρων γῆ. Ἐποτίσθη μὲ ποταμοὺς αἱμάτων διὰ νὰ θάλλη ὄχι ἀπλῶς ἡ δάφνη καὶ ἡ ἐλαία, κατὰ τὸν ποιητήν, ἀλλὰ νὰ θάλλουν τὰ ἀθάνατα δένδρα τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἀγνότητος. Ἐὰν θέλετε νὰ κινηθῆτε σεμνῶς, καλῶς ἤλθατε. Ἀλλʼ ἐὰν νομίζετε ὅτι ἐδῶ θὰ εἶσθε ἀσύδοτοι διὰ νὰ κάμνετε, ὅ,τι θέλετε, ἀπατᾶσθε. Ἀναζητήσατε ἄλλον τόπον κατάλληλον πρὸς ἱκανοποίησιν τῶν ὀρέξεών σας. Ἡμεῖς δὲν θὰ ἐπιτρέψωμεν νὰ ἐκπληρωθῆ εἰς τὸν τόπον μας ἡ προφητεία ἡ λέγουσα ὅτι θὰ πλησθῆ ἡ γῆ τετραπόδων!».
Ἀλλʼ ἀκούονται φωναὶ διαμαρρτυριῶν! Ἐὰν θέσωμεν ὑπὸ τοιούτους περιορισμοὺς τὴν τουριστικὴν κίνησιν, δὲν θὰ ἔθλη κανεὶς εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ θὰ ζημιωθῆ μεγάλως ἡ οἰκονομία τῆς χώρας μας. Ἀπαντῶμεν! Ἐὰν πρόκειται νὰ μᾶς ἔλθουν οἱ ξένοι διὰ νὰ μᾶς μεταδώσουν τὸ μίασμα τῆς διαφθορᾶς, ποτὲ νὰ μὴν ἔλθουν, ὅπως δὲν θέλομεν νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν χώραν μας ἕνας ξένος προσβεβλημένος ἀπὸ μία θανατηφόρα ἐπιδημια. Τὸν ἀπομακρύνομεν πάραυτα καὶ τὸν ἀποστέλλομεν εἰς τὴν πατρίδα του, ἔστω καὶ ἐὰν μᾶς προσφέρη ὅλο τὸ πλούσιο βαλάντιόν του. Δὲν χάνεται ἡ Ἑλλὰς ἐὰν δὲν μᾶς ἔλθουν ξένοι. Read more »

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ! (Ἑλλας, Ελλας, μεριμνας και τυρβαζη περι πολλα, ενος δε εστι χρεια)

author Posted by: admin on date Ιούλ 28th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, ΔΕΚΕΝΒΡΙΟΣ 1959, αρ. φυλ. 222
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΙΠEI!

Ἑλλάς, ¨Ελλάς, μεριμνᾶς καὶ τυρβάζη περὶ πολλά, ἑνὸς δέ ἐστι χρεῖα

θνικὰ προβλήματαΤΙ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ
Εἴμεθα, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, εἴμεθα ἕνα μικρὸ καὶ πτωχὸ βασίλειο. Ἐνῶ εἰς τὴν γειτονικήν μας Τουρκία ἐπὶ ἐκτάσεως γῆς γονίμου ἑνὸς τετραγωνικοῦ χιλιομέτρου 25 «καλοί μας φίλοι» ροφοῦν μακαρίως τὸν ναργιλέν των, ἐπὶ ἵσης ἐκτάσεως γῆς, ἀγόνου ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰς τὴν Ἑλλάδα διπλάσιος καὶ τριπλάσιος ἀριθμὸς ἀνόμων βασανίζεται διὰ νὰ κερδίση τὸν ἐπιούσιον ἄρτον του. Ἐπὶ πλέον διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου μιᾶς τριπλῆς κατοχῆς καὶ εἴδομεν τὴν χώραν μας μεταβαλλομένην εἰς ράχιν Ψαρῶν, ἐπὶ τῆς ὁποίας, κατὰ τὸν ποιητήν, μόνον ὀλίγα ἄνθη δύναται νὰ συλλέξη ἡ ἐπʼ αὐτῆς περιπατοῦσα δόξα. Αἱ ἐλλείψεις μας λοιπὸν εἶνε πολλαί. Μᾶς λείπουν πολλά! Καὶ δρόμοι κατάλληλοι, ἰδίως δρόμοι, οἱ ὁποῖοι θὰ διευκολύνουν τὸν ἀγροτικὸν πληθυσμὸν εἰς τὴν μεταφορὰν τῶν προϊόντων των, τὰ ὁποῖα σήπονται εἰς τοὺς τόπους τῆς παραγωγῆς, καὶ σχολικὰ κτίρια εὐπρεπῆ, καὶ κατοικίαι πρὸς στέγασιν τῶν ἀστέγων, καὶ κλινικαί, καὶ νοσοκομεῖα, ποὺ θὰ ἐξυπηρετοῦν τὰς λαϊκὰς τάξεις χωρὶς νὰ καταρρακώνεται ἡ ἀνθρωπίνη ἀξιοπρέπεια, καὶ κέντρα-ἰνστιτοῦτα μελέτης πρὸς ἀνακάλυψιν καὶ ἀξιοποίησιν τοῦ πλοῦτου, ὁ ὁποῖος κρύπτεται κάτω ἀπὸ τὸ πτωχὸν ἔδαφός μας εἴτε ὡς μέταλλον εἴτε ὡς μαῦρος χρυσὸς (πετρέλαιον). Αὐταὶ καὶ ἄλλαι ἀκόμη εἶνε αἱ ἐλλείψεις μας ποὺ καθημερινῶς διεκτραγωδεῖ ὁ ἡμερήσιος τύπος. Οἱ ξένοι ἐπισκέπται, οἱ ὁποῖοι ζοῦν εἰς μεγάλας καὶ πλουσίας χώρας, θαυμάζουν τὸν καθαρὸν οὐρανόν, τὸ πλούσιον φῶς, τὸ ὑπέροχον κλῖμα, τὰ ὡραῖα τοπία καὶ τὰ ἀρχαιολογικὰ μνημεῖα τῆς Πατρίδος μας, ἀλλὰ βλέποντες τὴν σύγχρονόν μας ζωὴν καὶ συγκρίνοντες αὐτὴν πρὸς τὴν ἰδικήν των μᾶς χαρακτηρίζουν ὡς ἕνα ὑποανάπτυκτον λαόν, ὅστις πολλὰς δεκαετηρίδας θὰ χρειασθῆ, διὰ νὰ φθάση εἰς τὸ ὑψηλὸν ἐπίπεδον τῆς ἰδικῆς των ὑλικῆς εὐημερίας. Πολλαὶ αἱ ἐλλείψεις μας! Ἐὰν αἱ ἐλλείψεις αὐταὶ ἤθελον πληρωθῆ, τότε ἡ μικρὰ καὶ πτωχή μας χώρα ἤθελε γίνει εὐτυχής.
Εὐτυχής; Δὲν ἀρνούμεθα ὅτι ὁ ὑλικός, ὁ οἰκονομικὸς παράγων συντελεῖ κατὰ σημαντικὸν ποσοστὸν εἰς τὴν εὐτυχίαν τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ θὰ εἶνε πλάνη δεινὴ νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι ὁ οἰκονομικὸς παράγων ἀποτελεῖ τὸν μοναδικὸν παράγοντα, ἐκ τοῦ ὁποῖου ἐξαρτᾶται ἡ εὐδαιμονία τοῦ ἀνθρώπου. Ὄχι! Ἡ πηγὴ τῆς ἀνθρωπίνης εὐτυχίας εὑρίσκεται βαθύτερον ἀπὸ ὅ,τι φαντάζονται οἱ πολλοί. Read more »

ΛΟΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ (Καλλινικος, μαρτυς – 29 Ιουλιου)

author Posted by: admin on date Ιούλ 28th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

AΠΟ ΒΙΒΛΙΟ· ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΛΟΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

(Καλλίνικος, μάρτυς – 29 Ἰουλίου)λογιος

Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχουν ἄνθρωποι, πού ὁ κόσμος τούς ὀνομάζει λογίους. Τί θά πῆ λόγιος; Εἶνε ὁ ἄνθρωπος, πού ὅταν τέλειωσε τό σχολεῖο, μικρό ἤ μεγάλο, δέν ἔκλεισε τά βιβλία, δέν ἔπαψε νά μελετᾶ, ἀλλά, ἀπό μιά ἐπιθυμία ζωηρή νά γνωρίση περισσότερα πράγματα, διαβάζει συνεχῶς διάφορα βιβλία, θρησκευτικά, ἱστορικά, φυσικά καί γενικά ἐγκυκλοπαιδικά βιβλία, καί ἀπό τή μελέτη του αὐτή ἀποκτᾶ γνώσεις καί μπορεῖ νά μιλάη καί νά διαφωτίζη τούς ἄλλους σέ ποικίλα θέματα. ‘Ίσως ὁ λόγιος νά μήν ἔχη πανεπιστημιακό δίπλωμα, ἀλλά μέ τή διαρκή μελέτη μεγαλώνει τούς διανοητικούς καί πνευματικούς του ὁρίζοντες καί γνωρίζει πολύ περισσότερα ἀπό ἕναν πού σπούδασε μέν σέ ἀνώτερες σχολές ἤ πανεπιστήμια, ἀλλά δέν εἶνε φίλος τῶν βιβλίων καί τῆς μελέτης. Ὁ ἄνθρωπος, ὅσα κι ἄν μάθη, μέχρι τά βαθειά γεράματά του πρέπει νά λογίζεται ἕνας μαθητής. Γι’ αὐτό ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι: «Γηράσκω ἀεί διδασκόμενος».

Ἕνας τέτοιος λόγιος εἶνε καί ὁ ἅγιος Καλλίνικος, πού τήν ἱερά του μνήμη γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας στίς 29 Ἰουλίου.
‘Επίγεια πατρίδα τοῦ ἁγίου Καλλινίκου ἦταν ἡ Κιλικία. Ἡ Κιλικία συνορεύει μέ τή Συρία. Σπουδαία πόλις τῆς Κιλικίας ἦταν ἡ Ταρσός, πόλις ἐμπορική ἀλλά καί ἀξιόλογο κέντρο ἑλληνικῶν γραμμάτων. Στήν πόλι αὐτή γεννήθηκε καί ὁ κορυφαῖος τῶν ἀποστόλων, ὁ Παύλος. Τέκνο τῆς Κιλικίας ἦταν καί ὁ μάρτυρας Καλλίνικος.
‘Από μικρή ἡλικία πίστεψε στό Χριστό καί τόν ἀγαποῦσε περισσότερο ἀπ’ ὅλα τά πρόσωπα καί τά πράγματα. Read more »

ΟΧΙ ΕΛΛΗΝ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ!!! ΝΑ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ Ή ΠΟΥΛΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!

author Posted by: admin on date Ιούλ 27th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΓΙΝΗ ΑΓΝΩΡΙΣΤΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ Η ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΘΕΜΕΛΙΩΘΗ ΜΕ ΤΑ ΑΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚ;

Απόσπασμα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ»φυλ. 386, Ιουνίου-Ιουλίου 1977
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ELLAS EOK ιστ

«…Αντιληφθήκατε, παρακαλώ τον κίνδυνο; Είναι κίνδυνος που απειλεί αυτήν τούτην την υπόστασιν του Ελληνικού Έθνους, το οποίο διακρίνεται εν μέσω λαών δια τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εθνικής ταυτότητος του. Εκδιώκεται το θρησκευτικόν μάθημα από τα σχολεία των άλλων κρατών της Ε.Ο.Κ; Πρέπει να εκδιωχθεί και από το ιδικόν μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εισάγεται εκεί ως μάθημα αναγκαίον η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας; Πρέπει να εισαχθεί και εδώ. Εγκρίνεται εκεί το αυτόματο διαζύγιο; Και εδώ πρέπει να εγκριθεί. Εψηφίσθη εκεί ως νόμιμος πράξη η αμβλωση; Και εδώ πρέπει να ψηφισθεί. Απαλλάσσονται πάσης ποινικής και ηθικής ευθύνης οι ομοφυλόφιλοι; Και εδώ πρέπει να γίνει το ίδιο. Εις όλα πρέπει να συμπορευώμεθα με την Ε.Ο.Κ. Η νομοθεσία πρέπει να εκσυγχρονισθεί συμφώνως προς τα πρότυπα της Ε.Ο.Κ. Έτσι η Ελλάς, δεμένη πλέον εις το άρμα της Ε.Ο.Κ., κινδυνεύει να χάσει την ηθική και θρησκευτική της ταυτότητα και να γίνει αγνώριστος. Όχι Έλλην, αλλὰ Ευρωπαίος, αυτό εἶναι το ιδανικό των νεωτέρων Ελλήνων, οι οποίοι έχουν θαμβωθεί από τα «κάλλη» της Ε.Ο.Κ.

Και μόνο δια τον κίνδυνο αυτό της αλλοιώσεως του χαρακτήρα της Ελλάδος έπρεπε ν᾽ αποκρουσθεί η ένταξις. Με την ἐλεύθερη είσοδο αισχρών εραστών του μαμωνά, ανθρώπων τυχοδιωκτών, αμοραλιστών, υλιστών και αθέων, η Ελλάς, η προσφιλής μας Πατρίς, κινδυνεύει να γίνει «Γαλιλαία των εθνών». Και να ομιλήσωμε σαφέστερα, θα γίνει ἡ Ελλάς διεθνές πορνείον Ποιός τίμιος άνθρωπος ενοικιάζει, και με υπέρογκα ακόμη μισθώματα, το πτωχικόν του σπίτι, δια να γίνει οίκος ανοχής; Και πως θα επιτρέψουμε, αυτός ο μικρός οίκος, ο οποίος εθεμελιώθη με τα αίματα των προγόνων μας, να γίνει διεθνής οίκος ανοχής; Και αν ακόμη η Ε.Ο.Κ. επρόκειτο να στρώσει τους δρόμους μας με χρυσόν και να ικανοποιήσει όλας τας υλικάς επιθυμίας και ανάγκας μας, και πάλι δεν θα επιτρέπετο να δεχθώμεν την ηθικήν κατάπτωση και το “ξεπούλημα”».
Προτιμότερο πτωχοί με τον Χριστό, παρά εκατομμυριούχοι με τον διάβολο!

Read more »

OΙ ΠΙΣΤΟΙ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ

author Posted by: admin on date Ιούλ 27th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος
27 Ἰουλίου
Τοῦ Μητροπολίτυ Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

OΙ ΠΙΣΤΟΙ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ

«Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου…» (Λουκ. 21,17)Αγ. Παντελ.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ, ἀγαπητοί μου, αὐτὰ τὰ λόγια; Εἶνε προφητεία, ποὺ εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὅ,τι εἶπε ἐκεῖνος, ἔγινε, καὶ γίνεται, καὶ θὰ γίνεται μέχρι κεραίας. «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35). Ἀκοῦμε λοιπὸν τὸν Κύριο νὰ λέῃ· «Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου» (Λουκ. 21,17).
Σὲ ποιούς λέει τὰ λόγια αὐτά; Τὰ λέει στοὺς μαθητάς του στὴν ἀρχὴ τῆς δημοσίας δράσεώς του. Τί ἀντίθεσι μὲ τὸ Μωάμεθ, τὸν ἱδρυτὴ τῆς θρησκείας τῶν μουσουλμάνων! Αὐτὸς μὲ ἄλλο τρόπο μάζεψε ὀπαδούς. Ἐλᾶτε κοντά μου, λέει, καὶ θά ᾿χετε πλούτη, θά ᾿χετε ἀργύριον καὶ χρυσίον, θά ᾿χετε ἠδονὰς καὶ ἀπολαύσεις, θά ᾿χετε χαρέμια, θά ᾿χετε ὅλα τὰ ἐπίγεια ἀγαθά. Ἀντιθέτως ὁ Κύριος· δὲν ὑπεσχέθη οὔτε δόξες, οὔτε χρῆμα, οὔτε ἡδονάς, ἀλλὰ τί; Διωγμό! Θὰ διωχθῆτε, εἶπε, ἀπὸ μικροὺς καὶ μεγάλους, ἀπὸ ἐχθροὺς καὶ φίλους, «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου». Καὶ πράγματι εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ἀπὸ τὴ γέννησί του, ὁ χριστιανισμὸς ἐγνώρισε τὸν διωγμό.
Αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος, τὸ βλέπουμε νὰ ἐκπληρώνεται μέσα στὴν ἱστορία. Τὸ βλέπουμε ἐν πρώτοις στὴν ἱστορία τῶν δώδεκα ἀποστόλων. Ποιός ἀπ᾿ αὐτοὺς εἶχε τέλος εἰρηνικό; Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἰωάννη κανείς ἄλλος· ὅλοι μαρτύρησαν. Ἐκπληρώθηκε ἡ προφητεία τοῦ Χριστοῦ· οἱ κορυφαῖοι Πέτρος καὶ Παῦλος μαρτύρησαν ἐπὶ Νέρωνος στὴ Ῥώμη. Ὁ Ἀνδρέας σταυρώθηκε ἀνάποδα στὴν Πάτρα. Ὁ Ἰάκωβος ἐσφάγη σὰν ἀρνὶ στὰ Ἰεροσόλυμα… «Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου». Τὸ διο βλέπουμε καὶ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων· ἐκπληρώνονται οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ μας. Ἐδιώχθη ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ Ἰουδαίους, ἀπὸ εἰδωλολάτρες, ἀπὸ αὐτοκράτορες· δέκα αὐτοκράτορες, ὁ ἕνας κατόπιν τοῦ ἄλλου, μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διέθετε ἡ ῥωμαϊκὴ ἐξουσία, ἐδίωξαν τοὺς Χριστιανούς. Αὐτοὺς ποὺ μυρμήγκι δὲν πατοῦσαν, ἀλλὰ ―κατὰ τὴν ὁμολογία καὶ ἐχθρῶν τους― ἦταν τὰ εὐεργετικώτερα στοιχεῖα τῆς κοινωνίας, τοὺς κατεδίκαζαν. Τὸ μόνο τους ἔγκλημα ἦταν, ὅτι εἶνε Χριστιανοί. Τοὺς ἔθεταν τὸ ἐρώτημα· Εἶσαι Χριστιανός; Ἂν ἔλεγαν «ὄχι», ἔσῳζαν τὴ ζωή τους· ἂν ἔλεγαν «ναί», ἔχαναν τὴ ζωή τους. Σήμερα ἡ πίστι δὲ᾿ στοιχίζει οὔτε μιὰ δραχμὴ σ᾿ ἕνα νεκρὸ χριστιανό· τότε στοίχιζε διωγμὸ καὶ μαρτύριο.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς φοβερωτέρους διώκτας τῆς χριστιανοσύνης ἦτο ὁ Διοκλητιανός. Ἐπὶ τοῦ διωγμοῦ αὐτοῦ τοῦ αὐτοκράτορος τῆς Ῥώμης ἐδιώχθη καὶ ὁ ἅγιος Παντελεήμων. Read more »

ΔΙΔΑΓMATA AΠO TON BIO TOY AΓIOY ΠANTEΛEHMONOΣ

author Posted by: admin on date Ιούλ 26th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΔΙΔΑΓMATA AΠO TON BIO TOY AΓIOY ΠANTEΛEHMONOΣ

Αγιοσ ΠαντελεημΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους ἀθλητὰς τῆς πίστεώς μας, ὁ ἅγιος Παντελεήμων. Τὰ ἐγκώμια ποὺ τοῦ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία εἶνε πολλά. Ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερο ἐγκώμιο νομίζω ὅτι εἶνε τὸ διο τὸ ὄνομά του, τὸ ὄνομα Παντελεήμων.
Δὲν δίνει ἡ Ἐκκλησία τυχαίως τὸ ὄνομα στὸν καθένα μας. Ὅλοι ἔχουμε ὀνόματα· δὲν εμεθα μὲ νούμερα. Σὲ ἄλλα κράτη εἶνε μὲ νούμερα. Θά ᾿ρθῃ ἐποχὴ ποὺ θὰ σβήσουν τὰ ὀνόματα καὶ οἱ ἄνθρωποι θά ᾿νε μὲ νούμερα. Ἀλλὰ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶνε μὲ νούμερα. Ἐδῶ ἔχει ὁ καθένας τὸ ὄνομά του. Ἄλλος λέγεται Γεώργιος, ἄλλη Μαρία… Εμεθα λοιπὸν ὑποχρεωμένοι νὰ τιμήσουμε τὸ ὄνομά μας μὲ τὴ ζωή μας. Μὴ μᾶς ποῦν οἱ ἅγιοι, ὅταν πᾶμε πάνω στοὺς οὐρανούς, Τί σχέσι εχατε σεῖς μαζί μας; Καθένας ἐδῶ νὰ τιμήσῃ τὸ ὄνομά του, ὅπως τὸ τίμησε ὁ ἅγιος Παντελεήμων καὶ ἀποτελεῖ αὐτὸ ἐγκώμιό του.
Τὸ εἰδωλολατρικὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου ἦταν Παντολέων, καὶ τοῦ τὸ ἔδωσαν ἄνθρωποι (ὁ πατέρας, ἡ μάνα, οἱ συγγενεῖς, ὅπως συνήθως). Τὸ ὄνομα Παντελεήμων τοῦ τὸ ἔδωσε ὁ οὐρανός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὅπως στὸν κορυφαῖο μαθητὴ εἶπε, Σύ, Σίμων, θὰ ὀνομάζεσαι Πέτρος (βλ. Ματθ. 16,18), ἔτσι κ᾿ ἐδῶ· ὅταν ὁ Παντολέων πίστεψε καὶ ἦρθε τὸ τέλος του, ἀπὸ αὐτὸ τὸν Κύριο ὠνομάστηκε Παντελεήμων. Καὶ δικαίως. Διότι εἶχε καρδιὰ ποὺ ἐλεοῦσε τοὺς πάντας καὶ ἀγαποῦσε ὅλο τὸν κόσμο, χωρὶς ἐξαίρεσι καὶ διάκρισι.
Αὐτὸ τὸν ἔνδοξο μεγαλομάρτυρα ἑορτάζουμε σήμερα. Δὲν θὰ διηγηθοῦμε τὸ βίο του. Ἂν θέλετε τὸ βίο του, πηγαίνετε στὰ συναξάρια, τὰ ἅγια αὐτὰ βιβλία, ποὺ τώρα ἐμεῖς τὰ κλείσαμε καὶ τὰ σφραγίσαμε. Ἀνοῖξτε τὰ συναξάρια, πού ᾿νε γεμᾶτα διαμάντια, μαργαριτάρια. Ἄχ χρόνια παλιά, εὐλογημένα! Δὲν ὑπῆρχαν τότε σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια. Μὰ στὶς καλύβες τους οἱ Ἕλληνες εἶχαν τὴ συνήθεια τὰ βράδια ν᾿ ἀνοίγουν τὸ συναξάρι καὶ νὰ διαβάζουν τὸ βίο τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας. Κι ἀκούγανε τὰ παιδιά, καὶ βουρκώνανε τὰ μάτια· γιατὶ βλέπανε τὰ μαρτύρια, τὰ αἵματα, τὶς θυσίες γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας. Καὶ μετὰ κάνανε τὴν προσευχή τους καὶ σὰν ἄγγελοι πήγαιναν γιὰ ὕπνο. Τώρα; Εἶνε ζήτημα ἂν σὲ κάθε ἐνορία μιὰ οἰκογένεια διαβάζῃ συναξάρι. ―Τώρα βίους τῶν ἁγίων θὰ διαβάζουμε;… Ἄ! τώρα τὰ κορίτσια δὲν ξέρουν τὸ βίο τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, τῆς ἁγίας Ἑλένης, τῆς ἁγίας Μαρκέλλας, καὶ τ᾿ ἀγόρια τὸ βίο τοῦ ἁγίου Νικολάου, τοῦ ἁγίου Δημητρίου, καὶ ἄλλων μαρτύρων· τὰ ξεχάσανε αὐτά. Ξέρουν κάτι ἄλλα· ξέρουν τὰ ὀνόματα τῶν παικτῶν ποὺ δίνουν κλωτσιὲς μέσα στὰ γήπεδα· κι ἀντὶ νὰ ἔχουν εἰκόνες ἁγίων, ἔχουν φωτογραφίες ἠθοποιῶν. Αὐτοὺς θαυμάζουν κι αὐτοὺς ἔχουν ὡς ὑποδείγματα. Ὕστερα ἀποροῦμε γιὰ τὰ ἐγκλήματα; Ἰδού τ᾿ ἀποτελέσματα· κλείσαμε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὰ συναξάρια, καὶ γέμισαν οἱ φυλακὲς καὶ τὰ ψυχιατρεῖα καὶ τὰ φρενοκομεῖα. Κι ἀκόμα εἴμεθα στὸ ἄλφα. Read more »

Σεμνη ιεραποστολος με οπλο την Γραφη

author Posted by: admin on date Ιούλ 25th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Τῆς ἁγίας Παρασκευῆς  26 Ἰουλίου
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Σεμνη ιεραποστολος με οπλο την Γραφη

Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕΟΡΤΗ. Ἑορτάζουμε σήμερα, ἀγαπητοί μου, τὴν ἑορτὴ τῆς μεγαλομάρτυρος ἁγί­ας Παρασκευῆς. Ἀλλὰ πῶς ἑορτάζουμε; Αὐτὸ εἶνε τὸ μεγάλο θέμα. Διότι λέει κάπου στὴ Γραφὴ ὁ Θεός· «Μισῶ τὶς ἑορτὲς καὶ πανηγύ­ρεις σας» (βλ. Ἀμ. 5,21· Ἠσ. 1,14). Γιατί; Διότι ὑπάρχουν δύο τρόποι ἑορτασμοῦ· ὁ εὔκολος καὶ ὁ δύσκολος. Ὁ εὔκολος εἶνε, νὰ ’ρθοῦμε ν᾽ ἀ­νά­ψουμε τὸ κερί μας καὶ νὰ προσ­κυνήσουμε τὴν εἰκόνα. Κανείς δὲν τὰ κατηγορεῖ αὐτά· δὲν εἴμεθα προτεστάνται καὶ χιλιασταί. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ περιοριστοῦμε σ᾽ αὐτὸ τὸν εὔκολο ἑορτασμό. Ὁ ἄλλος, ὁ δύσκολος ἑορτασμός, ποιός εἶνε; Γιατί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τοὺς ἁγίους; Τοὺς παρουσιάζει ἐνώπιόν μας ὡς πρότυπα, ὡς μοντέλλα. Διότι οἱ ἅγιοι ἀπέδειξαν, ὅτι αὐτὰ ποὺ διδάσκει ὁ Χριστός, δὲν εἶνε θεωρία, δὲν εἶνε οὐτοπία, δὲν εἶνε ἀπραγματοποίητα. «Καὶ ποιός τὰ κάνει!…», ἀκοῦμε συνήθως. Οἱ ἅγιοι διαψεύδουν αὐτὸ τὸν ἰσχυρισμό· διότι ἀπέδειξαν μὲ τὴ ζωή τους, μὲ τὸ κήρυγμά τους καὶ μὲ τὸ αἷ­μα τους, ὅτι αὐτὰ μποροῦν νὰ ἐκτελεσθοῦν. Ἀπέδειξαν, ὅτι ὁ Χριστὸς ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς αἰῶνας αἰώνων στὸ πρόσωπο τῶν ἁγίων καὶ τῶν μαρτύρων.
Καὶ ὄχι μόνο στὴν παλαιὰ ἐποχή. Καὶ σήμε­ρα ὑπάρχουν ἅγιοι, στὸν αἰῶνα αὐτόν, ὅπως λ.χ. ὁ ἅγιος Νεκτάριος ποὺ ἔζησε στὶς ἡμέρες μας καὶ οἱ ἅγιοι τῶν χωρῶν ὅπου ὑπάρχει ἀθεΐα. Δὲν ὑπάρχει ἐποχὴ χωρὶς νὰ ἔχῃ τοὺς ἁγίους καὶ μάρτυράς της.
Δὲν εἶνε ἕνας καὶ δύο· εἶνε ἀναρίθμητοι, ἕνας ἀστερισμός, ἕ­νας γαλαξίας. Ἕνα ἀστέρι ἀπὸ τὸν γαλαξία αὐτόν, ἀ­στέρι πρώτου μεγέθους, εἶνε καὶ ἡ ἁγία Παρασκευή.
Δὲν θὰ διηγηθῶ τὸν βίο της. Θὰ σᾶς δώσω μὲ λίγες γραμμὲς μία εἰκόνα της.

* * *

Ἡ ἁγία Παρασκευὴ γεννήθηκε τὸν 2ο αἰῶ­να στὴν πρωτεύουσα τοῦ κόσμου, στὴν κοσμοκράτειρα ῾Ρώμη, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς. Γεννήθηκε ἡμέρα Παρασκευή, καὶ γι᾽ αὐτὸ τὴν ὠνόμασαν Παρασκευή. Διακρινόταν γιὰ τὸ κάλλος της. Σὰν κόρη πλουσίας οἰκογενείας μποροῦσε νὰ συνάψῃ γάμο μὲ τὸ λαμ­πρότερο πατρίκιο. Ἐν τούτοις σκέφθηκε κάτι ἀνώτερο. Μὴ παρεξηγηθοῦν αὐτὰ ποὺ λέμε. Δὲν περιφρονοῦμε τὸ γάμο. Κ᾽ ἐμεῖς δὲν γεννηθήκαμε ἀπὸ βράχο· ἀπὸ μάνα γεννηθήκαμε. Ἡ Ἐκκλησία δὲν περιφρονεῖ τὸ γάμο· τιμᾷ ὅμως παραπάνω τὴν παρθενία. Read more »

Ο Σατανας βαλθηκε να σας διαλυση

author Posted by: admin on date Ιούλ 24th, 2015 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Χίλιες φορές φτωχός με τον Χριστόν παρά εκατομμυριούχος με τον διάβολον

ΤΡΕΧΕΤΕ ΑΓΩΝΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ισ«Χίλιες φορές φτωχός με τον Χριστόν παρά εκατομμυριούχος με τον διάβολον. Χίλιες φορές υπηρέτρια, να σκουπίζεις τα πεζοδρόμια παρά κυρία του Κολωνακίου να ζεις με φαυλότητα και ανηθικότητα. Χίλιες φορές διάκος, χίλιες φορές καλόγερος με Χριστό, παρά πατριάρχης ποδοπατών θείους και Ιερούς Κανόνας. Χίλιες φορές εξόριστος στα μπουντρούμια, παρά άθλιος ρασοφόρος κηρύττων το ψεύδος».

ι σκοτεινές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν τα πάντα και εργάζονται για την διάλυση της ανθρωπότητας, αλλά ας μη φοβηθούμε). Ο γέροντας αγωνιστής ιεράρχης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος έλεγε·

«Δεν θα νικήσουν οι άθεοι, δεν θα νικήσουν οι άπιστοι, θα νικήσει ο Χριστός….
Αν έρθη ημέρα κατηραμένη που όλοι στο σπίτι σου αρνηθούν τον Χριστό, εσύ παιδί μου, να μήν τον αρνηθείς. Και εάν έρθη ημέρα που όλοι στην πόλι σου αρνηθούν το Χριστό και γίνουν γιαχωβάδες, προτεστάντες, παπικοί και άπιστοι, εσύ να μείνεις πιστός στο Χριστό και να λες· Πιστεύω Κύριε. Και αν έρθη ημέρα που θα μείνεις μόνος στον κόσμο όλο, να μη φοβηθείς, εσύ ο ένας με το Χριστό θα νικήσεις».

‘Aπόσπασμα επιστολής του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου σὲ συνεργάτες του από τὴν Κοζάνη. Ἐστάλη ἀπὸ Κάρυστο 16 Απριλίου 1951 καὶ δίδει τὰ γνωρίσματα τοῦ χριστιανικοῦ ἀγῶνος·

  • Αγαπητοί μου αδελφοί…,
    Έλαβα τα γράμματά σας και χαίρω χαράν μεγάλην δια την πρόοδόν σας. Έχοντες ως θεμέλια της εργασίας σας τὴν πίστι τὴν ἀκράδαντη, τὴν ταπείνωσι την ειλικρινή, την γνήσια ἀγάπη καὶ πρόθυμη εξυπηρέτησι τῶν πασχόντων ἀδελφῶν, μὴ φοβηθῆτε ποτέ, ἔστω καὶ ἂν
  • ὅλοι οἱ δαίμονες μαζευθοῦν καὶ σᾶς ἐπιτεθοῦν. Δὲν θὰ μπορέσουν νὰ σᾶς βλάψουν. Τὸ οἴκημα μπορεῖ νὰ τὸ γκρεμίσουν καὶ νὰ τὸ κάνουν γιαπί, μὰ οἱ ψυχὲς ποὺ γνώρισαν τὴν ἐν Χριστῷ φιλία δὲν παραδίδονται εἰς κατακτητάς, εἰς τοὺς «κατακυριεύοντας τῶν ἐθνῶν».
  • Αποτελούμεν ζώσαν διαμαρτυρίαν εντός των κόλπων της επισήμου Eκκλησίας. Ημείς οι ελέγχοντες ευεργετούμεν αυτήν απείρως και όχι οι κολακεύοντες θεολόγοι και ιεροκήρυκες, οι οποίοι κάμνουν τούμπες, αρκεί να τα έχουν καλά και να μη διωχθούν. Οπωσδήποτε ανατέλλει ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.
    -Προβλέπω, ότι ο ΑΓΩΝ εναντίον σας θα προσλάβη ακόμη μεγαλυτέραν σφοδρότητα. Ο Σατανάς βάλθηκε να σας διαλύση. Ξεύρει αυτός τι ειμπορεί να προκύψη από αυτό το ταπεινό γκαράζ. Δεν ενθυμείσθε τον πόλεμον που υφιστάμεθα τας πρώτας ημέρας που ιδρύθη η Εστία; Εάν υπεκύπταμεν τότε, ο Σατανάς θα εθριάμβευε. Μας εβοήθησεν ο Θεός και εμείναμεν σταθεροί. Έτσι και τώρα. Ηνωμένοι με άρρηκτον αγάπην αντιστθήτε. «Αντίστητε τω Διαβόλω και φεύξεται αφ’ υμών». Άμα ίδη την υπομονήν και επιμονήν σας εις το έργον του Κυρίου, θα σας αφήση.

Read more »

Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΩΕ – ΜΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

author Posted by: admin on date Ιούλ 23rd, 2015 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

ΜΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Aπό το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» (Βιβλιο Β΄, σελ.3-6)
εκδοση Γ΄ επηυξημένη, 2015

Ἡ προφητεία του Κυρίου που πραγματοποιεῖται στις μέρες μας·
«῞Ωσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε….» (Mατθ. 24, 37)

Κυβωτ. Νωε

ΘΥΜΑΣΤΕ, ἀγαπητοί μου, τὴν σχετικὴ διήγηση τῆς ῾Αγίας Γραφῆς; ῾Η γενεὰ ποὺ ζοῦσε τὴν ἐποχὴ τοῦ Νῶε, παρεσύρθηκε ἀπὸ τὴν δύναμι τοῦ κακοῦ, κατεπάτησε τὸν ἠθικὸ Νόμο, ἔπνιξε τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεως καὶ ζοῦσε ὡς ἄθεα στὸν κόσμο. ᾿Αποτέλεσμα τῆς ὑλιστικῆς αὐτῆς ἀντιλήψεως ἦτο ἡ παγκόσμια διαφθορά. ῾Η ἀνθρωπότης ἐπιδόθηκε στὴν λαγνεία, τὴν ἰκανοποίησι τῶν ἁμαρτωλῶν ὀρέξεων καὶ ἐπιθυμιῶν. Ἡ πίστις, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλπίδα, ἡ δικαιοσύνη ἐξέλιπαν. ῾Η εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἐξαφανίσθηκε. ῾Η ὕλη ἐκυριάρχησε. Κτῆνος δίποδο κατάντησε ὁ ἄνθρωπος, σάρκα χωρὶς πνευματικὴ ἰκμάδα. ῞Οπως γράφει χαρακτηριστικὰ ἡ Γραφή «ἡ γῆ ἐπλήσθη ἀδικίας».

῾Η γῆ, ἡ κατοικία τοῦ ἀνθρώπου, ἔγινε ἀκάθαρτη. Οἱ δρόμοι, οἱ πλατεῖες, τὰ σπίτια, τὰ βουνά, οἱ κάμποι, τὰ πάντα ἐμολύνθηκαν, ὁ κόσμος ἐβρώμισε καὶ εἶχε ἀνάγκη ἑνὸς γενικοῦ καθαρισμοῦ. ῾Ο κόσμος «προσώζεσε καὶ ἐσάπησε» κατὰ τὸν ψαλμῳδό, ἦτο μία πληγή, ἡ ὁποία ἐγέμισεν ἀπὸ πῦον, ἀπὸ ἀκαθαρσία, καὶ ὁ ἱατρὸς ἔπρεπε νὰ πάρῃ τὸ νυστέρι, ν’ ἀνοίξῃ τὸ ἀπόστημα, νὰ καυτηριάσῃ, νὰ καθαρίσῃ τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ὁ Πάνσοφος καὶ ὁ Δίκαιος Θεὸς ἔκαμε τὴν ἔγχείρησι, τὸν καθαρμό. Τὸν ἔκανε διὰ τοῦ κατακλυσμοῦ….

Ἡ ἐποχή μας ὅμοια μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ Νῶε

Αὐτὸ ἦτο τὸ τραγικὸν τέλος τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποστατήσει ἀπὸ τὸν Θεό. ᾿Αλλὰ καὶ ἡ σημερινή μας ἐποχὴ ἔχει πολλὲς ὀμοιότητας μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ Νῶε. ῾Ο Κύριος προφήτευσε ὅτι θὰ καταντήσωμε εἰς μία τέτοια ἐποχή. «῞Ωσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε»! ῾Η διαφθορὰ ἀτόμων, οἰκογενειῶν, κοινωνιῶν καὶ λαῶν ἔχει αὐξηθεῖ εἰς τὸ κατακόρυφο. Εἶνε ἀδύνατον εἰς τὸν μικρὸ τοῦτο χῶρο νὰ ἀναφέρωμε στατιστικές, παραδείγματα, νὰ περιγράψωμε λεπτομερῶς τὴν ἠθικὴ καὶ κοινικὴ διαφθορά τῆς κοινωνίας. Τόσον μόνον γράφομε, ὅτι οὐδέποτε ἄλλοτε ὁ κόσμος καταπάτησε τὶς ἐντολὲς τῆς Θεοῦ ὅσο σήμερα. ῾Ως πρὸς δὲ τὴν ἀδικίαν καὶ τὴν ἐγκληματικότητα ἡ ἐποχή μας ὑπερέβη τὴν ἐποχὴν τοῦ Νῶε. Μὲ φρίκη οἱ μέλλουσες γενεὲς θὰ διαβάζουν τὰ ἐγκλήματα τὶς ἁδικίες τοῦ αἰῶνος μας. ῾Η γῆ, παρὰ τ’ ἀναρίθμητα σχολεῖα, Πανεπιστήμια καὶ ᾿Ακαδημίας, «ἐπλήσθη ἀδικίας».

Ἡ προθεσμία περνᾶ ἄπρακτη

Οἱ ἡμέρες μᾶς κυλοῦν «ὥσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε! Οἱ κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου, οἱ ὁποῖοι συνιστοῦν μετάνοιαν καὶ ἐπιστροφὴ, ἐμπαίζονται καὶ χλευάζονται, ὅπως ἐνεπαίζετο καὶ ἐχλευάζετο ὁ Νῶε, ποὺ συνιστοῦσε μετάνοια εἰς τοὺς συγχρόνους του. 120 χρόνια προθεσμία εἶχε δώσει ὁ Κύριος γιὰ νὰ μετανοήσῃ ἡ γενεὰ τοῦ Νῶε. ᾿Εν τούτοις οὔτε ἕνας μετανόησε. ῾Η προθεσμία πέρασε ἄπαρκτη γιὰ τοὺς ἀνθρῴπους ἐκείνους.
᾿Αδελφοί μου συναμαρτωλοί! ῎Ας τὸ καταλάβωμε, ὅτι σύμφωνα μὲ τὴν προφητεία τοῦ Κυρίου, οἱ ἡμέρες μας εἶνε «ὥσπερ αἱ ἡμέραι Νῶε». Read more »

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ

author Posted by: admin on date Ιούλ 22nd, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Τοῦ Λάζαρου Ἀραβανη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡ.Οἱ ἀναγνῶστες φίλοι μας, τό πρῶτο (θαρρῶ) πού θά σκεφτοῦν βλέποντας αὐτήν τήν εἰκόνα τοῦ ἐξωφύλλου (μέ την παρέα ἀνδρῶν) νά κοιτάζουν τόν σάκκο μέ τό σύμβολο τοῦ εὐρώ, θά εἶναι σίγουρα ἐτοῦτο: « Χαζέψανε; ναρκωθήκανε; λωλαθήκανε; Τί νομίζουν τέλος πάντων ὅτι βλέπουν; Τά ἄστρα μέ τόν οὐρανό; Φουκαριάρηδες, πῶς καταντήσατε, ζήτουλες καί πραγματικά ράκη γιά λύπηση.» Καί ὅμως ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης προφητικά τούς τά εἶπε ὅλα, τούς ἐξήγησε ὅτι τό κλειστό σακκούλι εἶναι ἀνοιχτό βιβλίο, εἶναι ὄλεθρος, τό σακκούλι ἐκεῖνο εἶναι ἕνα σύγχρονο ἀσκί τοῦ Αἰόλου, καί πώς μόλις τό ἀνοίξουνε, ἀντί γιά θησαυρό καί καλό θά αἰσθανθοῦν στό πετσί τους τόν ὄλεθρο. Τό παρόν πόνημα στηρίζεται στό ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ στόν κόσμο μας, πολύ ἰδιαιτέρως μάλιστα καί σέ συγγραφικά πονήματα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη, πού βγῆκαν πολλά κείμενα του προφητικά καί ἀληθινά, ὡς νά τά διαβάζουμε σήμερα καί νά νομίζουμε ὅτι διαβάζουμε τά σημερινά γεγονότα μέσα ἀπό τίς ἐφημερίδες μέ τήν ἐπικαιρότητα.-

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΕΣ –ΔΕΙΤΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ!!! (τά πρόσωπα)
Τὶς φωτογραφίες πατήστε στὸν τίτλο γιὰ νὰ τὶς δεῖτε ἀπὸ τὸ pdf

ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑΝ «ΚΑΡΑΦΛΟ», εἶναι ὁ Βαρουφάκης !! Μή γελᾶτε ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες , ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ! Καί βεβαίως προφητικά στήν εἰκονογραφία εἰσέρχεται καί ἄλλος ἕνας πρωταγωνιστής. Τώρα, γιά τούς ἄλλους δύο, δέν θά τό διακινδυνέψω νά ἀναφερθῶ σέ πρόσωπα, πάντως ὅλοι τους εἶναι μιά παρέα, καί αὐτό ἔχει σημασία. Μία παρέα, πού ὁ ἡγέτης τους (Α. Τσίπρας) δέν ἔχει στάση ποδιῶν πού δείχνει ἐπαναστατική διέξοδος, καθώς ὁ πρώην ἐπαναστάτης, ὁ ὁραματιστής καί θαυμαστής τοῦ Τσε Γκεβάρα, ἐάν τόν εἶχε μπροστά του τόν Ἕλλην . . «ἐπαναστάτη», θά τόν . . βάραγε μέ μιά βρεγμένη σανίδα. ΤΙΠΟΤΑ λοιπόν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ στόν κόσμο μας, καί φυσικά οὔτε τό εἰκονογράφημα πού χρησιμοποίησε ὁ σκιτσογράφος γιά νά ἀπεικονίσει μία παρέα ἀνδρῶν, ἔχοντας ἄγνοια γιά τό τί περιέχει ὁ σάκκος τῆς ΕΟΚ ἔμπροσθεν τους. Αὐτή ἡ παρέα στό εἰκονογράφημα θεωρῶ ὅτι δέν πρέπει νά εἶναι μία ὁποιαδήποτε παρέα ἀνθρώπων, ἐάν προσέξετε καλά τόν περισσότερο ψηλό κατά κεφαλήν ἄνθρωπο στό εἰκονογράφημα, θά διαπιστώνεται ὅτι ἐκεῖνος θά πρέπει νά εἶναι ἡ κεφαλή (ἡγέτης) στήν παρέα. Ποιός λοιπόν εἶναι ὁ ἄνδρας-κεφαλή στά δεξιά; Μά φυσικά θά διαπιστώσετε παρακάτω (στίς ἑπόμενες σελίδες) ὅτι ἐκεῖνος, ἡ κεφαλή στήν παρέα τῶν ἀγνοημένων ἤ χαμένων στό διάστημα χρόνου καί τόπου πού παρακολουθοῦν ὡς ναρκωμένοι τό σάκκο τῆς ΕΟΚ, δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλος ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ πολιτικοῦ κόμματος μέ τήν ὀνομασία: ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τόν Ἀλέξη Τσίπρα! Ἡ δέ παρέα του, εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καί ἑπόμενο εἶναι ἀφοῦ ἦρθε πρῶτο κόμμα στίς ἐκλογές νά καταλάμβαναν καί τίς κυβερνητικές θέσεις.

Μέχρι ἐδῶ τίποτα τό παράξενο, καθώς ἔτσι φαινόταν τά ὁδεύουν καί νά προγραμματίζονται τά πράγματα στόν πολιτικό στίβο τῆς χώρας. Read more »

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ 1976: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΡΧΙΑ. «ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΘΑ ΚΛΟΝΙΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ, ΕΙΤΕ ΔΕΞΙΑ ΕΙΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΙΤΕ ΚΕΝΤΡΩΑ, ΘΑ Τ᾽ ΑΠΑΞΙΩΣΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΡΧΙΑ. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΘΑ ΕΚΠΗΔΗΣΗ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ, ΠΟΥ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ

author Posted by: admin on date Ιούλ 21st, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΡΧΙΑ

ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΚΠΗΔΗΣΗ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ

ΠΟΥ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ

Τὸ μήνυμα τοῦ ΠΕΙΡΑΤΑΙ-ιστ copyΜητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου νὰ σταλῇ στοὺς βουλευτάς ἐκείνους ποὺ πῆραν ψήφους ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό, γιατί πίστεψαν ὅτι ἔχουν κόκκινες γραμμές καὶ δὲν θὰ τὶς παραβιάζουν.

  • Ας μάθουν «οι πατριῶτες» βουλευτές, ὅτι γιὰ τὰ ευρώ τῶν τογλύφων δὲν ξεπουλᾶμε τὴν πατρίδα!
  • Ας προσέξουν τί εἶπε ὁ αγωνιστὴς ἱεράρχης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης πριν  ἀπὸ 40 χρόνια σε κύκλο ανδρῶν  ερμηνεύοντας τὴν Β΄ Θεσσαλονικῆς ἐπιστολή καὶ βγαίνουν προφητικά σήμερα.
  • «Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις θὰ κλονίσουν ὅλα τὰ καθεστῶτα, εἴτε δεξιὰ εἴτε ἀριστερὰ εἴτε κεντρῷα, θὰ τ᾽ἀπαξιώσουν στα μάτια τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ φέρουν τὴν ἀναρχία. Αυτὸ δὲν γίνεται καὶ στὴν Ἑλλάδα; Τὰ μεγάλα κόμματα δεξια, ἀριστερα καὶ κεντρώα ξεφτελίστηκαν με τα μνημόνια τῶν τοκογλύφων, που ἐπέβαλαν στὸ λαό. Τὰ μικρὰ κόμματα ποὺ συνεργάστηκαν καὶ στήριξαν αὐτὲς τὶς κυβερνήσεις ἐξαφανίστηκαν (Καρατζιαφέρης, Κουβέλης… Καὶ ο Καμμένος μὲ τὶς κόκκινες γραμμές, τὸν ἴδιο ολισθηρό δρόμο ἀκολουθεῖ). Τί μένει στοὺς Ἕλληνες; Απογοητευμένοι καὶ αηδισμένοι ἀπὸ ὅλους νὰ μην πᾶνε νὰ ψηφίσουν καὶ τότε θὰ γίνει αὐτὸ ποὺ ἔχουν στόχο οἱ μασόνοι. Θὰ γίνει ἀναρχία, ποὺ εἶναι τὸ κατάλληλο κλίμα γιὰ νὰ ἀναλάβει δράσι ο ἀντίχριστος!

Ας ἀκούσουμε τί λέει ο Γέροντας ἱεράρχης. Τὰ λόγια του εἶναι ἀπομαγνητοφωνημένα. Ὑπάρχουν  και ηχητικά.

«Ἔρχεται ἡ ἀναρχία. Αὐτὸ ἐπιδιώκουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις. Θὰ κλονίσουν ὅλα τὰ καθεστῶτα, εἴτε δεξιὰ εἴτε ἀριστερὰ εἴτε κεντρῷα, θὰ τ᾽ἀπαξιώσουν στα μάτια τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ φέρουν τὴν ἀναρχία.
Τί θὰ πῇ ἀναρχία; Ἂς ὑποθέσουμε, ὅτι αὐτὴ τὴν ὥρα δὲν ὑπάρχει στρατός, δὲν ὑπάρχει χωροφυλακή, δὲν ὑπάρχει καμμιά ἐξουσία. Φαντάζεστε τί μπορεῖ νὰ γίνῃ; Θὰ ἐπικρατήσουν ἀμέσως τὰ ἄτακτα στοιχεῖα. 30, 40, 50, τὰ πλέον ἀπίθανα ἄτομα, θὰ ἔρθουν ἐπάνω στὴν ἐπιφάνεια καὶ θὰ δημιουργήσουν μιὰ χαώδη κατάστασι. Θὰ στήσουν στὴν πλατεῖα καρμανιόλα καὶ θὰ κόβουν κεφάλια, ἐν ὀνόματι κάποιας ἀγνώστου δυνάμεως.
Θὰ πέσουν, λοιπόν, τὰ καθεστῶτα καὶ θὰ δημιουργηθῇ μιὰ ἀναρχία παγκόσμια. Θὰ γίνῃ αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις. Καὶ μέσα στὸ κλῖμα αὐτὸ τῆς ἀναρχίας θὰ ἐκπηδήσῃ ὁ ἀντίχριστος. Αὐτὸς θὰ εἶνε ὁ παγκόσμιος δικτάτωρ.
Βλέπουμε σήμερα εἶνε ἡ ἀναρχία νὰ ἐπεκτείνεται. Θὰ στραφοῦν οἱ γονεῖς κατὰ τῶν τέκνων, τὰ τέκνα κατὰ τῶν γονέων. Οἱ γυναῖκες κατὰ τῶν ἀνδρῶν, οἱ ἄνδρες κατὰ τῶν γυναικῶν. Οἱ ἐργάτες κατὰ τῶν πλουσίων, οἱ πλούσιοι κατὰ τῶν ἐργατῶν, οἱ μικροὶ κατὰ μεγάλων. Οἱ ἱερεῖς κατὰ ἱερέων, οἱ ἀρχιερεῖς κατὰ τῶν ἀρχιερέων…..
Τὸ ἴδιο τὸ παιδί σου θὰ σὲ σκοτώσῃ· καὶ θὰ ἔχῃ τὸ σπίτι σου ξενοδοχεῖο ὕπνου καὶ φαγητοῦ. Καὶ δὲ᾿ θὰ τολμᾷς νὰ τοῦ μιλήσῃς.

Μέσα ἀπὸ τὴν ἀναρχία θὰ ξεπηδήσῃ ὁ Ἀντίχριστος

Θὰ ἔρθῃ λοιπὸν μιὰ ἀναρχία στὸν κόσμο. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀναρχία θὰ εἶνε τὸ κατάλληλο κλῖμα, ποὺ θὰ γεννηθῇ ὁ ἀντίχριστος. Αὐτὸς θὰ συγκεντρώσῃ ἐπάνω του πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ θὰ διοικῇ κατὰ τρόπον ἀπαίσιον καὶ ἐλεεινόν.
Αὐτὸς θὰ καταργήσῃ ὅλες τὶς ἐξουσίες καὶ θὰ μείνῃ μονοκράτωρ καὶ κοσμοκράτωρ στὸν κόσμο. Τί μυστήρια πράγματα θὰ γίνουν!
Στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη εἶνε τώρα 145 σημαῖες. Θὰ φύγουν ὅλες αὐτὲς καὶ θὰ ὑψωθῇ ἡ σημαία τοῦ ἀντιχρίστου. Καὶ θὰ εἶνε φοβερὰ καὶ τρομερὰ τὰ πράγματα. Καὶ δὲν θὰ συγκρίνεται σὲ φρίκη ἡ δουλεία αὐτὴ οὔτε μὲ τὴ δουλεία τοῦ Νέρωνος οὔτε μὲ τοῦ Στάλιν ἢ τοῦ Χίτλερ. Ἀλλὰ ἄξια ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν.
Ὡς τιμωρία τῆς ἀνθρωπότητος θὰ ἐπέλθῃ αὐτὴ ἡ κατάστασι.