Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Αύγουστος, 2019

Αρχη της Ινδικτου – Η προφητεια του Ησαια για τον Χριστο (Λουκ. 4,18-19 = Ἠσ. 61,1-2)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 31st, 2019 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2220

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου
Κυριακὴ 1 Σεπτεμβρίου 2019
Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Η προφητεια του Ησαια για τον Χριστο

«Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρῦ­ξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμέ­νους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν» (Λουκ. 4,18-19 = Ἠσ. 61,1-2)

p. AugoustΣήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή. Εἶνε ἡ 1η τοῦ Σεπτεμβρίου, ποὺ οἱ Χριστι­ανοί, ὅπως κάθε πρωτομηνιά, ζητοῦν ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ δι­ανύσουν τὸ μῆνα μὲ εὐλογία καὶ χωρὶς ἁμαρτία.
Ἀλλὰ εἶνε καὶ πρωτοχρονιά. –Ἐ­μεῖς, θὰ πῆ­τε, πρωτοχρονιὰ ἔχουμε τὴν 1η Ἰανουα­ρίου. Ναί, ἀλλ᾽ αὐ­τὸ σύμφωνα μὲ τὸ πολι­τικὸ ἡμερολόγιο· μὲ τὸ ἐκκλησι­αστικὸ ἡμερολόγιο ἀρχὴ τοῦ ἔτους εἶ­νε ἡ 1η Σεπτεμβρίου. Στὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησί­ας μας ἡ ἡ­μέρα αὐτὴ λέγεται Ἀρ­χὴ τῆς Ἰν­δίκτου, ποὺ σημαίνει πρωτοχρονιά.
Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ μᾶς διδάσκει τὴν ἀξία ποὺ ἔ­χει ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας. Ἡ ζωή μας εἶνε ἀν­επανάληπτη· μιά φορὰ θὰ περάσουμε πάνω ἀπὸ τὸν πλανήτη αὐτὸν τῆς Γῆς, δὲν θά ᾽χουμε ἄλλη εὐκαιρία, καὶ πρέπει τώρα νὰ κάνουμε «ἔργα ἄξια τῆς μετανοίας» (Πράξ. 26,20).
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ὥρισε νὰ διαβάζεται τὸ εὐαγγέλιο ποὺ ἀκούσαμε (βλ. Λουκ. 4,16-22). Ἔ­χει βαθειὰ νοήματα. Ἂς προσπαθήσουμε νὰ τὸ ἐξηγήσουμε μὲ λίγα λόγια. Read more »

ΒΟΛΙΔΟΣΚΟΠΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ. Αιτημα ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 30th, 2019 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἐπειδή ὑπῆρξε σχετική ἀρνητική πληροφόρησις ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἠρνήθη νά δεχθῆ ἐκπροσώπους τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητος, δημοσιοποιοῦμε τόσον τό ὑποβληθέν αἴτημα τῆς «Μητρόπολης Ὀρθοδόξων Ἀρμενίων Ἑλλάδος», ὅσον καί τήν ἀπάντησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου, ἡ ὁποία δέν ἔγινε δεκτή ἀπό τήν Ἀρμενική Κοινότητα.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190,  185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Email: impireos@hotmail.com, Τηλ. Κέντρο 210 4514833, Fax 210 4518476

᾿Αριθμ. Πρωτ. 131 ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 25ῃ Φεβρουαρίου 2019

Πρός Τόν Ἐλλογιμώτατον Κύριον
Dr. Παῦλον Τσολακιάν πρόεδρον Ἐθνικοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου
Μητροπόλεως Ὀρθοδόξων Ἀρμενίων Ἑλλάδος
Κριεζῆ 10, 105 35 ΑΘΗΝΑΙ

Ἐλλογιμώτατε κ. Πρόεδρε,
Εἰς ἀπάντησιν τῆς δι’ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου ἀπό 20/2/2019 ἀποσταλείσης Ὑμετέρας ἐπιστολῆς, δι’ ἧς αἰτεῖσθε συνάντησιν μεθ’ ἡμῶν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑμετέρου θρησκευτικοῦ ἡγέτου κ. Κεγάμ καί τριῶν μελῶν τῆς «Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητροπόλεως»Ὑμῶν, μετά πολλῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης ἀναφέρομεν Ὑμῖν ὅτι ἰδιαιτέρως ἐκτιμῶμεν τόν ἀδελφόν Ἀρμενικόν λαόν καί ἱστάμεθα μετ’ εὐλαβείας καί δέους ἐνώπιον τῶν μαρτύρων τῆς Ἀρμενικῆς Γενοκτονίας, τῶν διά πολυωδύνων βασάνων τελειωθέντων ὑπό τῆς Τουρκικῆς θηριωδίας. Αἰσθανόμεθα οἱ Πανέλληνες πρός τόν Ὑμέτερον λαόν βαθυτάτην ἀδελφικήν ἀγάπην, διότι μᾶς ἐνώνουν δεσμοί φιλίας καί κοινοί ἀγῶνες.
Τελοῦντες ἐν κοινωνίᾳ ἀγάπης μεθ’ Ὑμῶν, δυστυχῶς δέν εὑρισκόμεθα εἰς εὐχαριστιακήν κοινωνίαν καί μετοχήν, διότι ἡ Ὑμετέρα θρησκευτική παραδοχή ἀπεκόπη ἐκ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό 491 μ.Χ., ὅτε διά πολιτικούς κυρίως λόγους καί ἰδίᾳ ἕνεκα τῆς μή βοηθείας τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας εἰς τούς κατά τῶν Περσῶν ἀγώνας, τό Ἀρμενικόν Ἔθνος ἀπέρριψε τά ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἐδέχθη τάς κακοδοξίας καί αἱρέσεις τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, τοῦ Μονοθελητισμοῦ καί τοῦ Μονοενεργητισμοῦ ὑπό τόν θεοπασχητικόν αὐτῶν χαρακτῆρα, μέ τάς Συνόδους τοῦ Βαγκαρσαπάτ (491 μ.Χ.) καί τήν Α΄καί Β΄ ἐν Δοβίν (525-527 μ.Χ.). Ἡ ἀδυναμία τῆς Ἀρμενικῆς γλώσσης νά διακρίνη μεταξύ τῶν ἐννοιῶν φύσεως καί ὑποστάσεως ἐφ’ ὅσον ὑφίσταται μόνον μία λέξις καί διά τάς δύο ἐννοίας, ἡ λέξις pnuthiun (bnouthiun) καί τοῦ γεννᾶν καί τίκτειν, ἴσως νά ἀποτελῆ ἐπιπροσθέτως καί τήν «θεολογικήν» αἰτίαν τῆς ἀποσχίσεως τῆς Ὑμετέρας θρησκευτικῆς Κοινωνίας ἐκ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Αἱ ὁμολογίαι πίστεως τοῦ Γρηγορίου ἐκ Ναρέκ (951 μ.Χ.), τοῦ Ναρσῆ Ε΄ (1170 μ.Χ.), τοῦ Ναρσῆ ἐκ Λαμπράν (1196 μ.Χ.), τῆς Συνόδου τῆς Ταρσοῦ καί ἡ ἔκθεσις πίστεως τοῦ Ναρσῆ Δ΄ Σνορχαλῆ, ἐκφράζουν τήν δογματικήν θέσι τῆς Ὑμετέρας θρησκευτικῆς Κοινωνίας, ἡ ὁποία συμπυκνοῦται εἰς τήν φράσιν τήν ἀπαγγελομένην κατά τάς χειροτονίας: «Ὁ Χριστός εἶναι μία ἑνωθεῖσα φύσις» (miavorial mi Bnouthiun) πού καταδεικνύει τόν Μονοφυσιτικόν χαρακτῆρα τῆς Ὑμετέρας θρησκευτικῆς Κοινωνίας. Read more »

ΕΝΝΕΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ (Tου π. Επιφανιου Χατζηγιακου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 30th, 2019 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

ΕΝΝΕΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ!

π. Αυγουστινος μικρ. αναλ copy

Συμπληρώνονται φέτος, Σεβασμιώτατε, σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, 9 χρόνια ἀπὸ τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας π. Αὐγουστίνου. Ὅπως κάθε ἄστρο ἀνατέλλει, μεσουρανεῖ καὶ δύει στὴν οὐράνιο σφαίρα, ἔτσι καὶ ὁ λαμπρὸς αὐτὸς πνευματικὸς ἀστέρας, ἀφοῦ διέγραψε τὴ φωτεινὴ τροχιά του στὸ νοητὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἔδυσε ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο τὰ χαράματα τῆς 28ης Αυγούστου τοῦ 2010, καὶ μετέβη στὴ χώρα τῆς ἀτελευτήτου αἰωνιότητος, στὸν ἀνέσπερο κόσμο τῆς ἐν οὐρανῷ θριαμβευούσης Ἐκκλησίας.

Ὡστόσο, καὶ ἡ ἐδῶ παρουσία του παραμένειΜπορεῖ σωματικῶς νὰ ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό, ἐξακολουθεῖ ὅμως νὰ βρίσκεται ἀνάμεσά μας μὲ τὸ ἔργο ποὺ μᾶς ἄφησε. Εἶναι παρὼν μὲ τὰ πάμπολλα συγγράμματά του, βιβλία, περιοδικὰ καὶ ἄρθρα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς διδάσκει. Εἶναι παρὼν μὲ τὶς ἠχογραφημένες ὁμιλίες του, μὲ τὶς ὁποῖες ἐμπνέει, ἐνθουσιάζει καὶ καθοδηγεῖ χιλιάδες ψυχὲς σ’ ὅλο τὸν κόσμο. Εἶναι παρὼν μὲ τὶς ὑποθῆκες ποὺ μᾶς ἄφησε, ποὺ εἶναι νωπὲς ἀκόμα σ’ ὅσους τὸν ζήσαμε. Εἶναι τέλος παρὼν μὲ τὶς ἀναμνήσεις καὶ τὰ βιώματα ποὺ ὅλοι ἔχουμε γχαραγμένα στὴ μνήμη μας ἀπὸ τὴ φλογερὴ προσωπικότητά του καὶ τοὺς μαχητικοὺς ἀγῶνες του γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ ἔθνοςὍντως, «εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος» (Ψαλμ. 111,6), καὶ «δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι» (Σ. Σολ. 5,15). Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ μένουν ἀθάνατοι στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ σημερινὴ ἐπέτειος ἀπαιτεῖ νὰ λεχθοῦν κάποια λόγια γιὰ τὸν ἀείμνηστο ἐπίσκοπο«Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων»μᾶς προτρέπει ὁ θεόπνευστος συγγραφέας τῶν Παροιμιῶν (10,7). Παρ’ ὅλο ποὺ αἰσθάνομαι τὴν ἀνεπάρκειά μου, θὰ τολμήσω νὰ πῶ μερικὲς σκέψεις. Θὰ ἤθελα φέτος νὰ σκιαγραφήσω πολὺ ἁμυδρὰ τὸ ἐπισκοπικὸ ἔργο τοῦ π. Αὐγουστίνου, ὅπως τὸ ζήσαμε ὅσοι τὸν γνωρίσαμε ἐδῶ στὴ Φλώρινα. Read more »

Εξ ημων εξηλθον, αλλ᾽ ουκ ησαν εξ ημων. Ποιοι; Απαντηση (α) επισκοπου Αυγουστινου Καντιωτου και (β) του πατρος Αθανασιου Μυτηλιναιου) 2. TO OYKΡANIKO 3. Σχολιο για την αποφασι της Διαρκους συνοδου στο Ουκρανικο 4. ΑΣΑΦΕΣ & ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΟ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ., ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 29th, 2019 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ

Εξ ημων εξηλθον, αλλ᾽ ουκ ησαν εξ ημων

Ποιοι ειναι;

satαναςΕιναι ολα τα είδη των αὶρετικῶν, αλλα και οι ρασοφοροι εκεῖνοι που με άτιμα μεσα, (με την βοήθεια της μασονίας) έγιναν δεσποτάδες. Αυτοι ειναι πιο επικίνδυνοι, γιατι παίρνουν εντολες από σκοτεινά κέντρα και πολεμοῦν ὰπο μέσα την Εκκλησία! Όσο πλησιάζουμε στα χρόνια του Αντιχρίστου, τόσο το είδος αυτο των δεσποτάδων θα αυξάνεται.

  • ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (3.5.1964): Για να γίνεις δεσπότης σήμερα ή πρέπει να κάνεις τούμπα μέσα στην στοά των μασόνων και να προσκυνήσεις τον διάβολο· Τι διαβολο-δεσπότης θα γίνης;…
  • https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=22348

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Ὰπόσπασμα ὁμιλίας του π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

 

ΚΑΘ` ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

(Α΄ Ἰω. β΄ 18-γ΄ 8) Ἀδελφοί, ἐσχάτη ὥρα ἐστί· καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾽ ἡμῶν· ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ ἡμῶν…

9a150f5deb69ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Του π. Ἀναστάσιου Κ. Γκοτσοπουλου πρωτοπρεσβύτερου

Πατηστε τον τιτλο και διαβαστε το σε pdf

9a150f5deb69

H αποφασι της Διαρκους συνοδου

για το Ουκρανικο

Σχολιο του ιατρου Λυκούργου Νάνη
To περιλάλητο Ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα θα έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να τεθή προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σε ειδική προς τούτο συγκληθησομένη Ιερά Συνοδο της Ιεραρχίας (ΙΣΙ)με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Αντί τούτου, και αφού στο μεταξύ δημιουργήθηκαν τετελεσμένα γεγονότα με την αντικανονική μνημόνευση υπό Ελλαδιτών ιεραρχών, κανονικώς υποδίκων, των σχισματικών και αυτοχειροτονήτων Ουκρανών ψευδεπισκόπων…

9a150f5deb69

Η ΣΙΒΥΛΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΣ Δ. Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ

 Ὁλοκληρώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 28 Αὐγούστου οἱ ἐργασίες τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 162ης Συνοδικῆς Περιόδου.
Κατά τήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τέθηκε καί τό θέμα τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς νέας Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Τό ἐπίσημο ἀνακοινωθέν τῆς Δ.Ι.Σ., γιά τό Οὐκρανικό ἐκκλησιαστικό ζήτημα ἀναφέρει ὅτι:

     «Κατόπιν εισηγήσεως των Συνοδικών Επιτροπών Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων περί του Ουκρανικού Ζητήματος, η Δ.Ι.Σ. αναγνωρίζει το κανονικό δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχου για την παραχώρηση του Αυτοκεφάλου, καθώς και το προνόμιο του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος να χειρισθεί περαιτέρω το ζήτημα της αναγνωρίσεως της Εκκλησίας της Ουκρανίας».

    Παρατηρήσεις:
     Εἶναι προφανές, ὅτι τό κείμενο εἶναι σιβυλλικό, δηλαδή ἀσαφές καί διφορούμενο, διότι μπορεῖ νά δοθῆ σέ αὐτό ὁποιαδήποτε ἀμφίσημη ἑρμηνεία.
   Συγκεκριμένα:
     1) «η Δ.Ι.Σ. αναγνωρίζει το κανονικό δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχου για την παραχώρηση του Αυτοκεφάλου»: Ἡ Δ.Ι.Σ. δέν ἔχει τέτοιο δικαίωμα ἀναγνωρίσεων. Διότι ἀποτελεῖ ὑπέρβαση ἁρμοδιότητος. Εἶναι…

ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ://orthodoxostypos.gr/%ce%b7-%cf%83%ce%b9%ce%b2%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4-%ce%b9-%cf%83/

Οι ανθρωποι θανατωνονται, οι ιδεες oχι. Κηρυκες της αληθειας, του δικαιου και της ηθικης φυλακιζονται και εκτελουνται, αλλα οι ιδεες οχι

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 29th, 2019 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 10992

Ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου
29 Αυγουστινου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Οι ανθρωποι θανατωνονται, οι ιδεες oχι

«Ἔλεγε γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ· Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Μᾶρκ. 6,18)

 

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡμέρα πένθους καὶ αὐστηρῆς νηστείας, σὰν τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι κι αὐτὰ ἀκόμη τὰ ἄψυχα θρηνοῦν τὴν ἄδικη σφαγὴ τοῦ Υἱοῦ τῆς Παρθένου· καὶ σήμερα 29 Αὐγούστου θρηνοῦν οἱ Χριστι­ανοὶ τὴν ἄδικη σφαγὴ τοῦ υἱοῦ τοῦ Ζαχαρία καὶ τῆς Ἐλισάβετ, τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴ μαρτυρία τοῦ Κυρίου ἡ­μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε ἡ ὑψηλότερη φυσι­­ογνωμία τοῦ ἀρχαίου κόσμου (βλ. Ματθ. 11,11. Λουκ. 7,28).
Τὸ ἱστορικὸ τῆς ἑορτῆς εἶνε γνωστό. Τὸ ἀ­κούσατε στὸ εὐαγγέλιο. Ἐδῶ θὰ πῶ τοῦτο μόνο.

* * *

Ὁ Πρόδρομος ἔζησε σὲ δύσκολη ἐποχή. Ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία τοῦ Ἰσρα­ὴλ εἶχε διαφθαρῆ. Κολακεία, ἰδιοτέλεια, συμ­φέ­ρον, ψέμα, ἀπάτη, ἀσέβεια, ὑποκρισία, αὐτὰ τὴ χαρα­κτήριζαν. Εἶχαν στὰ χείλη τὸ Θεὸ καὶ στὴν καρ­διὰ τὸ διάβολο. Καὶ κέντρο τῆς διαφθορᾶς ἦ­ταν τὰ ἀνάκτορα. Ἐκεῖ ἦταν ὁ βασιλιᾶς Ἡρῴ­δης· ὄχι ἐκεῖνος ποὺ ἔσφαξε τὰ 14.000 νήπια τῆς Βη­θλεέμ, ἀλλὰ ἕνας γυιὸς ἐκείνου μὲ τὸ ἴδιο ὄ­νομα, ὁ Ἡρῴδης Ἀντίπας. Ἦταν λύ­κος γεννημέ­νος ἀπὸ λύκο, παιδὶ πιὸ ἄγριο καὶ πιὸ ἀκόλαστο ἀπ᾿ τὸν πατέρα του. Αὐτὸς ἔδιω­ξε τὴ νόμι­μη γυναῖκα του καὶ πῆρε ὡς σύζυγο τὴ γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ του, τὴν Ἡρῳδιάδα. Αἱμομειξία, δημόσιο σκάνδαλο! Καὶ «τὰ δημοσίως πραττόμενα πρέπει καὶ δημοσίως νὰ ἐλέγχωνται».
Ποιοί ἦταν ἁρμόδιοι νὰ ἐλέγξουν τὸ ἔγκλημα αὐτό; Οἱ φύλακες τοῦ δικαίου, οἱ διδάσκα­λοι τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, οἱ γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἦταν οἱ «διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες» (Ματθ. 23,24). Αὐτοί ἔπρεπε νὰ διαμαρτυρηθοῦν, κανείς ὅμως ἀπ᾿ αὐτοὺς δὲ᾿ μίλησε. Σιγὴ νεκροταφείου.
Ἕνας μόνο βρέθηκε στὸ δικτατορικὸ ἐκεῖνο καθεστὼς νὰ ἐλέγξῃ τὸν αἱμομείκτη βασιλέα· ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Τί εἶχε νὰ φοβηθῇ; Μήπως τοῦ πάρουν τὴν περιουσία; Read more »

Ο πατηρ Αυγουστινος Καντιωτης σωζεται απο βεβαιο θανατο & μπαινει στον αγωνα πιο μαχητης. Αγωνιζεται εναντιον του «μεταθετου» των επισκοπων. Η Ιερα Συνοδος απαγορευει το κηρυγμα του. Ο λαος ξεσηκωνεται για την αδικη αποφασι. Συσσωμος ο τυπος της Ελλαδος βαλλει κατα της αποφασεως. Ο ιεροκηρυκας βγαινει νικητης! Και το πιο απιστευτο; Εκλεγεται απο την Ιερα Συνοδο επισκοπος Φλωρινης! Ο αγωνας γινεται σκληροτερος

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 28th, 2019 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

ΣΩΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟ

https://youtu.be/CzffLh4MO8E

 .

Βίντεο για https://youtu.be/CzffLh4MO8EὉ π. Αὐγουστῖνος ἀρρωσταίνει. Μπαίνει στὸ νοσοκομεῖο «Εὐαγγελισμὸς» τὸ 1964 γιὰ νὰ κάνῃ κάποια μικρὴ ἐπέμβασι. Παθαίνει μόλυνσι καὶ φτάνει στὰ πρόθυρα τοῦ θανάτου. Οἱ γιατροὶ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ἀλλὰ σηκώνουν ἀνήμποροι τὰ χέρια των στὸν οὐρανό. Μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια ὁ π. Αὐγουστῖνος ὁδηγεῖται στὸ θάνατο. Οἱ γιατροὶ εἶνε βέβαιοι ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου του. Ἕνας νεαρὸς γιατρὸς παίρνει ἐντολὴ νὰ μείνῃ δίπλα του ἕως ὅτου νὰ ἐκπνεύσῃ. Οἱ πιστοὶ σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα προσεύχονται καὶ ὁ Θεὸς ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου ἐπεμβαίνει. Ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης μετὰ ἀπὸ 65 ἡμέρες νοσηλείας στὸν «Εὐαγγελισμό» βγαίνει νικητής! Καὶ μπαίνει στὸν ἀγῶνα πιὸ μαχητής. Πιστεύει ὅτι γι’ αὐτὸ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς παράτασι.

Κάνει σκληροὺς ἀγῶνες ἐναντίον τοῦ «μεταθετοῦ» τῶν ἐπισκόπων. Ἡγεῖται συλλαλητηρίων. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ τὴν ὑποκίνησι κάποιων κακῶν ἐπισκόπων ἀπαγορεύει τὸ κήρυγμά του. Σύσσωμος ὁ τύπος τῆς Ἑλλάδος βάλλει κατὰ τῆς ἀποφάσεως.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΛIΑΔΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ 1965, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

 *   *  *

(Φοβερή ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου. Έγινε στην Αθήνα το 1966)

Ἕνα μεγάλο μέρος τῶν βουλευτῶν συμπολιτεύσεως καὶ ἀντιπολιτεύσεως κάνει ἐπερωτήσεις στὴ βουλή καὶ στέλνει τηλεγραφήματα στὴν Ἱερά Σύνοδο. Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ξεσηκώνεται γιὰ τὴν ἄδικη ἀπόφασι καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνακαλεῖ (βλ. «ΑΠΟΛΟΓΙΑ τοῦ ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου», ἐκδόσεις Συνδέσμου φοιτητῶν “Ἀσπίς τῆς Ὀρθοδοξίας”, Ἀθῆνα 1965).

Ὁ ἱεροκήρυκας βγαίνει καὶ πάλι νικητής! Η Ιερα Σύνοδος άποσύρει αρον – αρον την αποφαση. Καὶ τὸ πιό ἀπίστευτο; Ἐκλέγεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἐπίσκοπος Φλωρίνης! Ὁ ἥλιος ἀνατέλλει ἀπὸ τὴν δύσι, ὅπως χαρακτηριστικὰ λέει ὁ διος. Ἐκεῖνοι ποὺ τὸν κατεδίωκαν ὑπέγραψαν τὴν προαγωγή του!

(Πάρτε μια γεὐσι ἀπὸ Ὀρθόδοξη χειροτονία ἐπισκόπου, ποὺ ὑπάρχει ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος)

————-
Ὁ ἀγῶνας τοῦ ἐπισκόπου πλέον Αὐγουστίνου, γίνεται σκληρότερος. Τὸ σύνθημά του «Δὲν θὰ θυσιάσω τὶς ἀρχές μου χάριν τοῦ θρόνου, ἀλλὰ χίλιους θρόνους θὰ θυσιάσω γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἀλήθεια», γίνεται πρᾶξι.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

Οι παρανομες συμβιωσεις

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 28th, 2019 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Γ΄ – Ἔτος ΙΣΤ΄
Ἀριθμ. φύλλου 6902

Ἀποτομὴ κεφαλῆς τιμίου Προδρόμου
29 Αὐγούστου
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

Οι παρανομες συμβιωσεις

«Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Μᾶρκ. 6,18)

Αποκεφ. ΙωαννουἈκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο. Πῶς ἀρχίζει; «Τῷ καιρῷ ἐκεί­νῳ…». Ἔχει σημασία ἡ ἀρχὴ αὐτή. Σημαίνει, ὅτι τὸ εὐαγγέλιο δὲν εἶνε παραμύθι, ἀλλὰ μιὰ πραγματικότης· σημαίνει, ὅτι αὐτὸ ποὺ ἱστορεῖ τὸ εὐαγγέλιο συνέβη σὲ ὡρισμένο χρόνο.
Καὶ τὸ γεγονός, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη ἑορτά­­ζουμε σήμερα, συνέβη σὲ κάποιο χρόνο. Σὲ ποιό χρόνο; «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ»· ὅταν αὐτοκράτωρ στὴ Ῥώμη ἦταν ὁ Τιβέριος· ὅταν ἀρχι­ε­ρεῖς στὰ Ἰεροσόλυμα ἦταν ὁ Ἄννας καὶ ὁ Κα­ϊά­φας· ὅταν στὴ Γαλιλαία βασίλευε ὁ Ἡρῴδης.
Ποιός Ἡρῴδης εἶνε αὐτός; εἶνε ἐκεῖνος ποὺ ἔσφαξε τὰ νήπια στὴ Βηθλεέμ; Ὄχι. Ὁ Ἡ­ρῴ­δης ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο εἶνε ὁ γυιὸς ἐκείνου. Αὐτὸς εἶνε ὁ Ἡρῴδης ὁ Ἀντύπας.
Αὐτὸς διοικοῦσε τὸ βασίλειό του, τὴ Γαλιλαία, δικτατορικῶς. Δὲν εἶχε οὔτε δικαστὰς οὔτε δικαστήρια. Αὐτὸς ἔκρινε ποιός εἶνε ἔ­νοχος, αὐτὸς ἔκλεινε στὶς φυλακές. Μόνος του δίκαζε καὶ κατεδίκαζε εἰς θάνατον. Ἔκανε ὅ,τι ἤθελε.
Καὶ ποιόν ἔκλεισε στὴ φυλακή, ποιόν κατε­δίκασε εἰς θάνατον; Ὁ Μωσαϊκὸς νόμος ἐπέβαλλε θανατικὴ ποινὴ στοὺς βλασφήμους, στὰ παιδιὰ ποὺ τολμοῦσαν νὰ χτυπήσουν τὴ μάνα ἢ τὸν πατέρα τους, στοὺς πόρνους, στοὺς μοιχούς, σ᾿ αὐτοὺς ποὺ χώριζαν τὰ ἀντρόγυνα, στοὺς μάγους καὶ στὶς μάγισσες. Μὲ λίγα λόγια, ἡ ἐσχάτη αὐτὴ τῶν ποινῶν ἦταν γι᾿ αὐ­τοὺς ποὺ διέπρατταν μεγάλα ἐγκλήματα.
Ὁ Ἡρῴδης ὅμως κατεδίκασε εἰς θάνατον τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Τί κακὸ ἔκανε ὁ Ἰ­ω­­­άννης; βλαστήμησε τὸ Θεό; ἐπόρνευσε, ἐ­μοί­χευσε, ἔκανε μαγεῖες; Τίποτε ἀπὸ αὐτά. Ἦταν ἀθῷος. Καὶ τότε πῶς στὸν ἀθῷο αὐτὸν ὁ Ἡρῴ­δης ὥρισε τὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν, τὸν θάνατο;
Ὁ Ἰωάννης ἔκανε κάποιο κακό, κάποιο ἔγ­κλημα. Ποιό εἶνε τὸ ἔγκλημά του; Σὲ τέτοια ἐ­­ποχή, ἐποχὴ δικτατορίας καὶ ὁλοκληρωτισμοῦ, ποὺ βασιλεύει τὸ ξίφος καὶ ἡ βία, ἔγκλημα εἶ­νε νὰ πῇ κανεὶς τὴν ἀλήθεια. Ὅλα τὰ ἀνέχεται ἕ­να τέτοιο καθεστώς, ἀλλ᾿ ὄχι τὴν ἀλήθεια. Τόλ­μησες νὰ πῇς τὴν ἀλήθεια; Θὰ ἔχῃς περιπέτεια.

* * *

Ὁ Ἰωάννης, ἀγαπητοί μου, ἦταν ὁ μόνος μέσα στὸ βασίλειο τοῦ Ἡρῴδη ποὺ τόλμησε νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια. Read more »

Ενας μικρος αγωνιστης της στρατευομενης Εκκλησιας, ο π. Αυγουστινος Ν. Καντιωτης, αποφασιζει τον εικοστο αιωνα, μεσα σε δυσκολες συνθηκες ν᾿ ακολουθηση τα βηματα των Πατερων της Εκκλησιας με καθε κοστος. «Ητοιμασθην και ουκ εταραχθην…» (ψαλμ. 119, στ. 60). Συγκρουεται με τους κολοσσους της αδικιας και της απατης. Βγαινουν ενταλματα συλληψεως απο τους κατακτητας… Η ηττα του και η συντριβη του φαινεται βεβαια, αλλα δεν κατορθωνουν ουτε τριχα της κεφαλης του να πειραξουν.

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 27th, 2019 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ., ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ διωχθήσονται».

π. Aυγ. Kατ. 1mikrΣκοπὸς τοῦ βιβλίου εἶνε ἡ καταγραφὴ μιᾶς δύσκολης ἱστορικῆς περιόδου γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος καὶ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ.

Ἕνας μικρὸς ἀγωνιστὴς τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ὁ π. Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης, ἀποφασίζει τὸν εἰκοστὸ αἰῶνα, μέσα σὲ δύσκολες συνθῆκες ν᾿ ἀκολουθήσῃ τὰ βήματα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ δρόμος δὲν εἶνε ἄγνωστος, εἶνε ὁ δρόμος τοῦ Γολγοθᾶ. Τὸν βάδισαν γενεὲς γενεῶν καὶ βγῆκαν ἅγιοι καὶ μάρτυρες. Ὁ π. Αὐγουστῖνος εἶνε ἕτοιμος νὰ τὸν βαδίσῃ μὲ κάθε κόστος. «Ἠτοιμάσθην καὶ οὐκ ἐταράχθην…» ψαλμ. 119, στ. 60). Γνωρίζει καλὰ τὸν λόγο τῆς Γραφῆς· «Οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ διωχθήσονται».
Φορᾷ τὸ τιμημένο ράσο καὶ μπαίνει στὴ μάχη. Ὅπλό του; τὸ αἰώνιο Εὐαγγέλιο, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Τὸν ὑπηρετεῖ μὲ κάθε συνέπεια.
Οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους ὀρθώνονται ἀπειλητικὰ μπροστά του. Ὁ π. Αὐγουστῖνος μὲ τὴν σφενδόνη τοῦ θείου λόγου καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πολεμᾷ πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις.
Φαίνεται νάνος μπροστὰ στοὺς κολοσσοὺς τῆς ἀδικίας καὶ τῆς ἀπάτης ποὺ συγκρούεται, καὶ ἀνθρωπίνως ἡ ἧττα του καὶ ἡ συντριβή του φαίνεται βεβαία.
Τὰ βάζει μὲ τοὺς κατακτητὰς Ἰταλούς, Γερμανοὺς, Βουλγάρους. Βγαίνουν ἐντάλματα συλλήψεως ἀπ’ ὅλους, ὅμως ὁ Θεὸς τὸν σκεπάζει, καὶ τὰ ἐντάλματα πᾶνε στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.
Ἔρχεται ἀντιμέτωπος μὲ τοὺς μαυραγορῖτες τῆς Κατοχῆς στὴν Κοζάνη καὶ τοὺς σκληροὺς πλουσίους ὅλης τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀπομυζοῦν τὸ αἷμα τοῦ πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ζητοῦν τὴν κεφαλή του ἐπὶ πίνακι, ἀλλὰ δὲν κατορθώνουν οὔτε τρίχα τῆς κεφαλῆς του νὰ πειράξουν.
Ἔρχεται ἀντιμέτωπος μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ποὺ διοχετεύουν τὴν διαφθορὰ στὴν πατρίδα μας. Πάει νὰ τοὺς φράξῃ τὸν δρόμο. Βγάζει πύρινους λόγους καὶ τοὺς καταγγέλλει στὸν Ἑλληνικὸ λαό. Κάνει συλλαλητήρια καὶ τοὺς πολεμᾷ μὲ κάθε χριστιανικὸ τρόπο. Οἱ ἐχθροί του εἶνε πολλοί καὶ πνέουν μένεα ἐναντίον του.
Τί κατορθώνουν; Μόνο νὰ βγάλουν ἔνταλμα συλλήψεως ἐναντίον του ὡς ταραξία καὶ νὰ τὸν φυλακίσουν. Ἐξέρχεται καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν δοκιμασία πιὸ ἐνισχυμένος. Ὁ πιστὸς λαὸς τὸν ἀκολουθεῖ.

*  *  *

Ἔρχεται σὲ σύγκρουσι μὲ τὴν μασονία.
Καταγγέλει τὸ βασιλιᾶ τῶν Ἑλλήνων ὡς μασόνο, «διότι μὲ βασιλικὸ διάταγμα ἡ μασονία τέθηκε ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ ὑπουργείου Προνοίας, καὶ ἔτσι νομίμως κατωχυρωμένη μπορεῖ νὰ κινῆται ἐλευθέρως σ’ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Πατρίδα, νὰ ἱδρύῃ παραρτήματα, νὰ δέχεται δωρεές ἀκόμα καὶ ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Μονές!». Οἱ ἐπίσκοποι καὶ τὰ θρησκευτικὰ περιοδικὰ σιωποῦν. Ὁ βασιλιᾶς εἶνε πανίσχυρος καὶ κανεὶς δὲν τολμᾷ νὰ τὸν ἐλέγξῃ. Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἀποφασίζει νὰ μιλήσῃ, ἀγνοώντας τὶς συνέπειες. Ξεσηκώνει τὸν Ἑλληνικὸ λαό ἀπὸ τὴν μιὰ ἄκρη τῆς Ἑλλάδος ὡς τὴν ἄλλη, μὲ τὸ μαχητικὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα», ποὺ ἐκδίδει (φυλ. 99, Νοέμβριος 1949).

Διαβάστέ την ‘εδω: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=27859

Διαβάστε και εδω: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=66134#more-66134 Read more »

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ AΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 2) ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΤΡΙΤΗ 27.8.2019, ΘΑ ΓΙΝΗ ΜΕ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 27th, 2019 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Επιμέλεια της Ἀνδρονίκης Π. Καπλάνογλου
‘Εγράφη λίγους μῆνες πριν ἀπό την κοιμησί του

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα
ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου» (ψαλμὸς 142)

ονος Βαρλααμ mikr.

Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης: «Ὁ Δαυΐδ σὲ μιὰ περίοδο τῆς ζωῆς του, ποὺ εἶχε πολλὲς στεναχώριες, πολλοὺς διωγμοὺς καὶ περιπετείας, ἔστρεφε τὸ βλέμμα του στὸ παρελθὸν καὶ ἔβλεπε ὅτι σὲ δύσκολες ἡμέρες [τῆς ζωῆς του] τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ τὸ παντοδύναμο δὲν τὸν ἄφησε, ἀλλὰ τὸν ἐπροστάτευσε ποικιλοτρόπως καὶ ἔπαιρνε θάρρος γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὴν πορεία του.
Τὴν στροφὴ αὐτὴ πρὸς τὸ παρελθὸν θὰ κάνουμε καὶ ἐμεῖς.
Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς πῶ κάποιες μου ἀναμνήσεις καὶ θὰ τελειώσω τὸν λόγο, θὰ εἶμαι ὅσο τὸ δυνατὸν συντομώτερος.
Ἔχομε ἀναμνήσεις. Τὸ παρελθὸν εἶνε πολὺ βιαστικὸ καὶ ἀλλοίμονο ἐὰν τὸ λησμονοῦμε. Καὶ ἔχει ἡ ἱστορία μας παρελθόν, καὶ ἀλλοίμονο στὰ ἔθνη ποὺ λησμονοῦν τὸ παρελθόν. Ἡ νέα γενεά, ἡ ὁποία ἀπολαμβάνει τὰ ἀγαθά, ἐλησμόνησε τὸ παρελθὸν καὶ λαὸς ποὺ λησμονάει τὸ παρελθὸν εἶνε ἀνάξιος νὰ ζῇ.
Ἔχομε παραδόσεις ἱστορικάς, μεγάλα γεγονότα, ποὺ δὲν πρέπει νὰ τὰ λησμονοῦμε.
Τὰ δικά μου γεγονότα εἶνε μικρά, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ἔχουν ἀξία, γιατὶ συνδέονται μὲ κάποια ἱστορικὴ καμπή».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

862c570e406e

 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟ ΕΝΝΙΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΣΤΙΣ 27.8.2019, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ KAI Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ

Read more »

Tι σημαινει ο ΣΤΑΥΡΟΣ; ΣΥΓΝΩΜΗ, ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ, ΑΓΑΠΗ, ΘΥΣΙΑ… O ΣΤΑΥΡΟΣ δημιουργει υποχρεωσεις. Δεν μπορεις να πλησιασεις το σταυρο οταν καταπατεις την διδασκαλια του

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 26th, 2019 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Tι σημαινει ο σταυρος

Tι μας διδάσκει, αγαπητοί μου, ο σταυρός; Πάρτε κιμωλία και γράψτε. Tι να γράψετε; Όπως λένε τα παιδιά στο σχολείο, 2+ 2=4, έτσι και σταυρός ίσον – τι είναι ο σταυρός; Mπας και νομίζετε, ότι είναι απλώς ένα ξύλο να το ασπαστούμε και σωθήκαμε; Λάθος κάνετε, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Σταυρός ίσον συγνώμη.
Γιατί επάνω στο σταυρό ο Xριστός συγχώρησε τους φονιάδες. Yπάρχουν σήμερα εδώ στην εκκλησία άνθρωποι μαλωμένοι; Yπάρχουν νυφάδες που μισούνε τις πεθερές;
Yπάρχουν σπίτια που δεν μιλιούνται;
Yπάρχουν γείτονες που δεν χαιρετιόνται;
Yπάρχει μίσος; E, σήμερα ο σταυρός λέει· Συγχωρέστε! Aν δεν συγχωράς, τότε μη πλησιάζεις το σταυρό, μη τον φιλάς. Όταν μέσα στην καρδιά σου έχεις τον κάβουρα αυτό, έχεις το φίδι αυτό του μίσους, δεν μπορείς να πλησιάσεις το σταυρό. Γιατί σταυρός σημαίνει συγχώρησης. Nα συγχωρέσεις και τον πιο μεγάλο εχθρό σου.
Σταυρός ίσον αλήθεια. Tο μαχαίρι να σου βάζουν στο λαιμό, να σε σφάζουν, την αλήθεια να πεις. Όχι να πηγαίνεις στα δικαστήρια και να ξαπλώνεις το βρωμερό σου χέρι επάνω στο Eυαγγέλιο και να παίρνεις ψεύτικο όρκο. Όχι δα. O Xριστός σταυρώθηκε για την αλήθεια. Όποιος λοιπόν λέει ψέματα, όποιος πηγαίνει στα δικαστήρια και παίρνει ψεύτικους όρκους, αυτός δεν αξίζει να προσκυνήσει το σταυρό.
Σταυρός λοιπόν ίσον συγγνώμη, σταυρός ίσον αλήθεια.

Σταυρός ίσον ταπείνωση. Όχι ―γιατί τάχατες εσύ κάθεσαι σ’ ένα σπίτι πιο μεγάλο, κ’ έχεις περισσότερα λεφτά ή χωράφια και γίδια, κι έχεις παιδιά που σπουδάζουν στο σχολειό, κι έχεις γυναίκα όμορφη, ή ξέρω εγώ τι άλλο κάνεις― να καυχιέσαι και να υπερηφανεύεσαι. Δεν είσαι χριστιανός. Tαπείνωσης! Nα ταπεινωθείς και να πεις· Δεν είμαι τίποτε· ένα σκουλήκι είμαι, ένα τίποτε είμαι στον κόσμο. Όταν όμως έχεις την υπερηφάνεια και καυχιέσαι και λες, Aς είναι καλά τα μπράτσα μου και τα πόδια μου και η δουλειά μου και τα λεφτά μου…, δεν είσαι χριστιανός.
Σταυρός ίσον αγάπη. Πεινά ο άλλος; Nα του δώσεις ένα κομμάτι ψωμί. Διψά; Nα του δώσεις ένα ποτήρι νερό. Eίναι γυμνός; Δος του ένα σακάκι να φορέσει. Kλαίει; Nα πας να τον παρηγορήσεις και να του σφουγγίσεις τα δάκρυα. Έτσι είναι ο χριστανισμός. Όχι εσύ να τα έχεις όλα κι ο άλλος να μην έχει τίποτε.
Read more »

Να καταργηθη ο ορκος – Αλλ᾽ εαν η επισημος εκκλησια δεν εχη αν­δρειο φρονημα και δεν θελη τετοιο αγωνα, δεν υπαρχουν εστω λιγοι Χριστιανοι να τηρησουν αποφασιστικα το νομο του Κυριου; Αν υπαρχουν, ας ειναι ετοιμοι· και αν κληθουν να ορκιστουν, ας πουν· Δεν ορκιζομαι, κ. προεδρε· το Ευαγγελιο μου το απαγορευει και για λογους συνειδησεως δεν μπορω· πως θελετε να παραβω την εντολη του Κυριου;

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 26th, 2019 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2219

Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου
25 Αὐγούστου 2019 ἑσπέρας
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου (1953)

Να καταργηθη o oρκος

p. Augoust. ef. 2

Πρὸ καιροῦ εἶχα λάβει μία ἐπιστολὴ διανοουμένου Χριστιανοῦ, μὲ τὴν ὁποία ἐφιστοῦσε τὴν προσοχὴ στὸ ζήτημα τοῦ ὅρκου. Ἡ πολιτεία, μοῦ ἔγραφε, ἐπιβάλλει συχνὰ τὸν ὅρκο, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία κάνει καλὰ ποὺ τὸ ἀ­νέχεται καὶ μάλιστα παρίσταται κάποτε τὴν ὥρα ἐκείνη μὲ ἐκπρόσωπό της;
Σκεπτόμουν ν᾽ ἀπαντήσω, ἀλλὰ μὲ πρόλαβε καὶ ἔδωσε τὴν καλύτερη ἀπάντησι μία μονα­χή, ἡ Ἐπιστήμη Καρκαντζῆ. Τὸ δικαστήριο τὴν κά­λεσε νὰ δώσῃ ἔνορκη κατάθεσι ἐμπρὸς στὸ ἀ­κροατήριο γιὰ μία πολύκροτη ὑπόθεσι, αὐτὴ ἀρνήθηκε ἐπικαλουμένη τὸν λόγο τοῦ Κυ­ρίου στὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἀπαγορεύει τὸν ὅρ­κο (βλ. Ματθ. 5,34), καὶ παρ᾽ ὅλη τὴν ἐπιμονὴ τῶν δικαστῶν δὲν πειθάρχησε, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταδικασθῇ σὲ φυλάκισι 6 μηνῶν. Θλιβερὸ γεγονός· ἐνῷ χιλιάδες ψευδομάρτυρες περπατοῦν ἐλεύθε­ροι, μία μοναχὴ νὰ εἶνε φυλακισμένη γιὰ λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσε­ως! Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτι­κῆς συνειδήσεως κατὰ τὸ Σύνταγμα εἶνε ἀπαραβίαστη, πῶς ὅμως ἐδῶ ἡ ἔκφρασί της τιμωρεῖται μὲ φυλάκισι; Ἐδῶ ὁ ὅρκος ποὺ ἐπιβάλλει ἡ πολι­τεία εἶνε ἄρνησις καὶ καταπάτησις τοῦ εὐ­αγγελικοῦ νόμου.

* * *

«Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ», ὥρισε ὁ Κύριος (ἔ.ἀ. 22,21)· καὶ ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε Χριστιανοί, πρέπει ἡ ζωή μας νὰ ῥυθμίζεται ἀπὸ τὰ λόγια του. Ἂς τὸν ἀ­τενίσουμε στὸ Γολγοθᾶ μὲ τὸ ἀγκάθινο στεφάνι καὶ ἂς τὸν ρωτήσουμε· –Εἶνε, Κύριε, σύμ­φωνο μὲ τὸ θέλημά σου νὰ μᾶς πιέζουν νὰ ὁρ­­κιζώμαστε; νὰ ἔχουν τὸ Εὐαγγέλιο ὄχι σὰν σω­σίβιο σωτηρίας ἀλλὰ θηλειὰ στὸ λαιμό μας; αὐτὴ εἶνε ἡ ἀποστολὴ τοῦ Εὐαγγελίου σου; Καὶ ὁ Κύριος ἀνοίγει τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ μένει κατάκλειστο ἐκεῖ στὴν ἕδρα τῶν δικαστῶν, κι ἀκούγεται ἡ φωνή του· «Ἠκούσατε ὅτι ἐρ­ρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώ­σεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως… Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (ἔ.ἀ. 5,33-37).
Καθαρὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, καθαρὰ καὶ τὰ λόγια τοῦ ἀδελφοθέου Ἰακώβου· «Πρὸ πάν­των δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐ­ρα­νὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε» (Ἰακ. 5,12). Read more »

ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΝΤΑΙ – Αυτος ο κοσμος σταυρωσε το Χριστο κ᾿ εξωντωσε τους αγιους. Τετοιος κοσμος εχει αξια οσο κ᾿ ενα βρωμερο κουρελι. Ερχονται χρονια φοβερα. «Στωμεν καλως, στωμεν μετα φοβου». Να σταθουμε στα ποδια μας, στην Ορθοδοξια μας, στα ηθη μας…

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 25th, 2019 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1095
Κυριακὴ Ι΄ (Ι΄ Ματθ.) (Α΄ Κορ. 4,9-16)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Οι πιστοι περιφρονουνται

«…Ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι» (Α΄ Κορ. 4,13)Apst. Paulos

ΟΛΟΙ, ἀγαπητοί μου, ἀγαποῦμε τὴ δόξα. Χαιρόμεθα ὅταν ὁ κόσμος μᾶς ἐπαινῇ, λυπούμεθα ὅταν μᾶς κατηγορῇ. Ὅλοι προσέχουμε τί θὰ πῇ ὁ κόσμος. Ἀλλὰ τί εἶνε αὐτὸς ὁ κόσμος; Ἔχει τόση ἀξία ἡ κρίσι τοῦ κόσμου; Σ᾿ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα ἀπαντᾷ ὁ σημερινὸς ἀπόστολος. Θὰ εἶμαι εὐτυχὴς ἂν μπορέσω ἕνα λόγο τοῦ ἀποστόλου νὰ σᾶς τὸν ἐξηγήσω ὥστε νὰ τὸν καταλάβετε. Εἶνε ὁ λόγος «…Ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι» (Α΄ Κορ. 4,13).

* * *

Ὑποθέστε, ὅτι ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῶν ἀποστόλων, τὸ 50 μ.Χ.. Ἂν κάποιος ἀπὸ μᾶς περιώδευε τὰ κέντρα ποὺ ἐπισκέφθηκαν οἱ ἀπόστολοι (Θεσσαλονίκη, Ἀθήνα, Κόρινθο, Ῥώμη) καὶ τέντωνε τὸ αὐτί του ν᾿ ἀκούσῃ τί συζητοῦν οἱ ἄνθρωποι, ποιούς ἐπαινεῖ ὁ κόσμος, θὰ ἄκουγε διάφορα ὀνόματα τῆς ἐποχῆς, πλουσίων, στρατηγῶν, φιλοσόφων, ῥητόρων. Πρὸ παντὸς ὅμως θὰ ἄκουγε νὰ λένε γιὰ τὸν αὐτοκράτορά τους. Ὅπου παρουσιαζόταν, τὸν ἐπευφημοῦσαν. Κι ὅταν ὁ αὐτοκράτωρ ἐκεῖνος ἐπισκέφθηκε τὴν Ἑλλάδα, στὴν Κόρινθο οἱ πρόγονοί μας τοῦ στήσανε ἁψῖδα, τοῦ στρώσανε τὸ δρόμο καὶ τὸν στεφάνωσαν μὲ 1.800 στεφάνια! Μὰ ποιός τέλος πάντων ἦταν αὐτός; Τόσο καλὸ ἔκανε στὸν κόσμο, τόσο ἀγαποῦσε τὸ λαό; τί ἔκανε; Τί ἔκανε! Ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἄγριους βασιλεῖς τοῦ κόσμου· θηρίο ἐστεμμένο, τέρας μὲ στέμμα πάνω στὸ κεφάλι. Ἦταν ὁ Νέρων. Αὐτὸν στεφάνωνε ὁ κόσμος. Τέτοια τιμὴ ἀπέδιδαν τότε στὸν αὐτοκράτορα καὶ ἄλλους σπουδαίους καὶ ἰσχυρούς. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε ἀκόμη νὰ πῶ, ὅτι τέτοια τιμὴ ἀπέδιδε καὶ στὶς πόρνες ποὺ ζοῦσαν στὶς πόλεις τους καὶ μάζευαν τὸ χρυσάφι τῶν ἀνοήτων πλουσίων. Τέτοια τι μὴ ἀπέδιδαν καὶ σὲ κάτι ἀθλητὰς μὲ γερὰ μπράτσα ποὺ πάλευαν μὲ λιοντάρια καὶ σκότωναν ἄγρια θηρία. Τιμὴ λοιπὸν στὸν ἀθλητή, τιμὴ στὴν πόρνη, τιμὴ στὸν πλούσιο, τιμὴ στὸν δυνατό, τιμὴ στὸ στρατηγό, τιμὴ στὸ Νέρωνα.
Καὶ ἐνῷ ὁ κόσμος τιμοῦσε ἔτσι ὅλους αὐτούς, τὴν ἴδια ἐποχὴ κάποιοι ἄλλοι ζοῦσαν στὴν ἀτιμία. Ποιοί; Οἱ ἀπόστολοι. Αὐτοὶ βέβαια δὲν εἶχαν λεφτά, περπατοῦσαν ξυπόλητοι, δὲν εἶχαν στέμματα καὶ σπαθιά, δὲν εἶχαν τιμὲς καὶ δόξες· ἦταν τελείως ἄσημοι. Ὅπως καμμιὰ φορὰ μέσα στὴ λάσπη βρίσκονται διαμάντια, ἔτσι καὶ οἱ ἀπόστολοι, παρ᾿ ὅλη τὴ φτώχεια τους, εἶχαν ἕνα μεγαλεῖο, ποὺ δὲν τό ᾿χε κανένας βασιλιᾶς, κανένας ῥήτορας, κανένας φιλόσοφος. Τὸ μεγαλεῖο τους ἦταν, ὅτι κήρυτταν τὴν πίστι στὸ Χριστό, καλοῦσαν τὸν κόσμο σὲ μετάνοια, καὶ μὲ τὴ δύναμι τοῦ Χριστοῦ ἔβγαζαν δαιμόνια καὶ θεράπευαν ἀρρώστους· ἔπαιρναν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν κατάστασι τοῦ κτήνους καὶ τὸν ἔκαναν ἄγγελο. Ὑπάρχει πιὸ μεγάλη εὐεργεσία; Καὶ πῶς τοὺς συμπεριφέρθηκε ὁ κόσμος; Ὅταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἦρθε στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Κόρινθο, ἐκεῖνοι ποὺ στεφάνωσαν ἕνα Νέρωνα μὲ 1.800 στεφάνια βγῆκαν νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν; Κάθε ἄλλο. Γιά διαβάστε τὸ βίο τῶν ἀποστόλων. Ἐμεῖς, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις» (Α΄ Κορ. 4,9). Read more »

Κλονισμενη πιστι – τσακισμενη ηθικη – Δος μας, Κυριε, πιστι ν᾽ ανορθωθουμε!

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 24th, 2019 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2218

Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου (Ματθ. 17,14-23)
25 Αὐγούστου 2019
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

Κλονισμενη πιστι – τσακισμενη ηθικη

«Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Ματθ. 17,17)

δαιμονισμεν. ιστΘὰ προσπαθήσω, ἀγαπητοί μου, ὅσο μπο­ρῶ νὰ δώσω μιὰ ἐξήγησι στὸ σημερινὸ ἱ­ερὸ εὐαγγέλιο μὲ λίγα λό­για.

* * *

⃝Ὁ Χριστὸς βρισκόταν μὲ τοὺς τρεῖς πιὸ θερμοὺς καὶ ἀγαπημένους μαθητάς του ἐπάνω στὸ ὄρος Θαβώρ. Ἐκεῖ ἔγινε ἡ ἔνδοξος Με­­ταμόρφωσίς του, τῆς ὁποίας τὴ μνήμη ἑ­ορτά­ζουμε στὶς 6 Αὐ­γούστου. Ἀλλ᾽ ἐνῷ ἐκεῖ­νος ἦ­ταν ἐκεῖ μὲ τοὺς τρεῖς μαθητάς, οἱ ἄλ­λοι ἐν­νέα μαθηταὶ ἔμειναν στοὺς πρόποδες τοῦ βουνοῦ. Ἐν τῷ μεταξὺ μαζεύτηκε κό­σμος καὶ κάποιος ταλαιπωρημένος πατέρας ἔ­φερε τὸ παιδί του, ποὺ ἦταν ἄρρωστο βαρειά, καὶ τοὺς ζήτησε νὰ τὸ θεραπεύσουν.
Τὸ παι­δὶ σεληνι­αζόταν ὅπως λέει τὸ εὐαγγέλιο (Ματθ. 17,15)· ἔπασχε δηλαδὴ ἀπὸ δαιμονικὲς προσβο­λὲς ποὺ συνδέονταν μὲ φάσεις τῆς σε­λήνης. Αἰτία τοῦ κακοῦ βέβαια δὲν ἦταν ἡ σελή­νη· τὶς δαιμονικὲς κρίσεις τὶς προκαλοῦ­σε ὁ πονηρὸς σὲ συγκεκριμένες ἡμέρες, γιὰ νὰ θεωρηθῇ ὡς αἰτία τῆς ταλαιπωρίας τοῦ παι­διοῦ ἡ σελήνη, τὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔτσι ἐμμέσως νὰ κατηγορῆται ὁ Θεός. Τὸ παι­δὶ ἔ­πε­φτε κάτω, χτυπιόταν μὲ ἀφροὺς ἀ­­­­­πὸ τὸ στό­μα, ἔβγαζε φωνὲς ἄγριες, σπάραζε ὅ­πως τὸ ψάρι ὅταν τὸ βγάζῃ ὁ ψαρᾶς ἀπὸ τὴ θάλασ­σα, ὑπέφερε φοβερά.
Ὁ πατέρας ὁπωσδήποτε θὰ τὸ πῆγε καὶ σὲ γιατρούς, μὰ δὲν μπόρε­σαν νὰ τὸ κάνουν καλά· θὰ μεταχειρίσθηκε ἀ­σφα­λῶς καὶ φάρμακα δι­άφορα, μὰ δὲν ἔ­φεραν ἀποτέλεσμα· ἡ ἀσθένεια, ἢ μᾶλλον τὸ δαιμόνιο, δὲν ἐν­­νοοῦσε νὰ φύγῃ. Ὁ σατανᾶς εἶχε στή­σει καλὰ τὴ φωλιά του μέσα στὸ σῶ­μα ἐ­κεῖνο καί, λὲς καὶ ἦταν ἰ­διοκτήτης, δὲν ἐννοοῦσε νὰ τ᾽ ἀφήσῃ. Ἀ­πελπισμένος μετὰ ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ὁ πατέρας ἀποφάσισε νὰ τὸ φέρῃ στὸ Χριστό. Βρίσκει τοὺς μα­θητὰς καὶ τοὺς παρακαλεῖ νὰ τοῦ θεραπεύ­σουν τὸ παιδί. Μὰ οὔτε καὶ οἱ ἀπόστολοι κατάφεραν νὰ νικήσουν τὸ δαιμόνιο. Ἡ ἀπελπισία τοῦ πατέρα κορυφώθηκε.
Πάνω στὴν ὥρα ἔρχεται ὁ Χριστός· καὶ τώρα ὅ,τι δὲν κατάφεραν νὰ κάνουν οἱ γιατροὶ καὶ τὰ φάρμακα, ὅ,τι δὲν μπόρεσαν οὔτε οἱ ἀ­πόστολοι, θὰ τὸ κάνῃ ἐκεῖνος. Γιατὶ αὐ­τὸς εἶ­νε ὁ παν­τοδύναμος γιατρός, ποὺ χωρὶς φάρ­μακα, χωρὶς κλινικὲς καὶ ἔξοδα, θεραπεύει τὸν ἄνθρωπο πλήρως, ψυχικῶς καὶ σωματικῶς.
Ἀλλὰ γιὰ νὰ κάνῃ τὴ θεραπεία ὁ Χριστὸς θέλει κάτι. Τί ζητάει; ὄχι χρήματα, οὔτε κάτι ἄλλο παρόμοιο, ἀλλὰ τί· πίστι! Ὁ Χριστός μας εἶ­νε πλούσιος, γεμᾶτος δῶρα. Γιὰ νὰ πά­ρῃς ὅ­μως κάτι ἀπὸ τὰ δῶρα του, πρέπει ν᾽ ἁ­πλώ­σῃς κ᾽ ἐσὺ τὸ χέρι σου· καὶ «χέρι» εἶνε ἡ πίστι· μ᾽ αὐτὴν μποροῦ­με νὰ πάρουμε ὅ,τι ἔ­χου­με ἀνάγκη. Στὸν πατέρα τοῦ δαιμονιζομέ­νου παιδιοῦ δὲν ὑ­πῆρχε δυστυχῶς δυνατὴ πί­στι. Καὶ μόνο σ᾽ αὐτόν; Read more »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, την Τριτη βραδυ, στις 27-8-2019 προς στις 28/8/2019, ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ β) ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΠΕΣΗ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ, ΠΑΡΑ ΝΑ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ (ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ) γ) ΠPΟΣEYXEΣΘΕ YΠEP TΟY ΓEPΟNTΟΣ EΠIΣKΟΠΟY

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 24th, 2019 | filed Filed under: ΑΣΘΕΝΕΙΑ-ΚΟΙΜΗΣΗ Γ.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟ ΕΝΝΙΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΣΤΙΣ 27.8.2019, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ KAI Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ

ιερεας π. αυγ. συν

Στην Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου θα γίνῃ, ὅπως πάντα, αγρυπνία την ημέρα της κοιμήσεως του αειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, τὴν Τρίτη βράδυ, στις 27-8-2019 πρός στις 28/8/2019. Ώρα ενάρξεως της αγρυπνίας 9 μ.μ.. Μετὰ τὴν ἀγρυπνία καὶ τὸ ενιαετες μνημόσυνο θὰ γίνῃ τρισάγιο στὸ μνήμα τοῦ Γέροντος.
Τὴν Τετάρτη 28 Αὐγούστου το ἀπόγευμα ὥρα 6μ.μ. – 8 μ.μ., θὰ τελεσθῇ ἡ Παννυχίδα τοῦ Μνημοσύνου μετά τὸν ἐσπερινὸ καὶ τρισάγιο στὸ μνήμα τοῦ ἀγωνιστοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνικου Ἐθνους ἱεράρχου.

ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΠΕΣΗ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ

ΠΑΡΑ ΝΑ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗΣ

Ἴσως είναι το τελευταίο έτος που βρισκόμαστε εδώ, στὴν Μητρόπολη. Προτιμότερο κανείς να πέση μαχόμενος παρά να στέκεται προδότης.
Eγώ διαφωνῶ μέ τους ἱεροκήρυκας ἐκείνους, που θυσιάζουν τὴν ἀληθεια χάρι του κηρύγματος.
Σιωποῦν, προσκυνοῦν και ανεβαίνω στον άμβωνα ψάλοντας τα εγκώμια των αρχιερέων. Έτσι παραμένουν στην θέση τους ἀνενόχλητοι. Κάνουν το κοπαδάκι τους και περνοῦν καλά.
Eμείς χαράξαμε άλλη αρχή. Aγαπούσαμε το κήρυγμα πάρα πολύ και περισσότερο απ’ αυτούς, όμως το θυσιάζαμε χάριν της αλήθειας και έτσι εΙχαμε διωγμούς και περιπέτειες στην ζωή μας.

(Μητροπολιτης Φλωρίνης Αὐγουστίνος, Kατασκήνωση Πρωτης 19-8-1993)

ΠPΟΣEYXEΣΘΕ YΠEP TΟY ΓEPΟNTΟΣ EΠIΣKΟΠΟY

Nά προσεύχεσθε για όλους.
Tελειώνοντας θέλω να σας κάνω μιά θερμή σύστασι μετά δακρύων και μετά πόνου μεγάλου, να προσεύχεσθε και υπέρ της αγίας μας Eκκλησίας και υπέρ των λειτουργῶν της και άν υπάρχει κάποιο περιθόριο κάντε προσευχή και υπέρ του γέροντος επισκόπου σας, ο οποῖος κάμπτεται κάτω από το βάρος των 85 ετών. Read more »

ΔΙΔΑΧΑΙ (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) ΤΟΥ AΓIOΥ KOΣMA ΤOΥ AITΩΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ: «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 23rd, 2019 | filed Filed under: AΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ, εορτολογιο

ΔΙΔΑΧΑΙ ΤΟΥ AΓIOΥ KOΣMA ΤOΥ AITΩΛΟΥ

AΠO ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

 

ΔΙΔΑΧΗ Α΄

Η ενανθρωπησις του Θειου Λογου

Ο Κύριος ημών ΙησοAG.KOSMASύς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και Δεσπότης, ο ποιητής των Αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως παρακινούμενος ο Κύριος από την πολλήν του αγαθότητα όπου έχει εις το γένος μας, σιμά εις άπειρα χαρίσματα οπού μας εχάρισε και μας χαρίζει καθ’ εκάστην ημέραν και ώραν και στιγμήν, εκαταδέχθη και έγινε και τέλειος άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου και από τα καθαρώτατα αίματα της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, δια να μας κάμη να έβγωμεν από τας χείρας του διαβόλου, και να μας κάμη υιούς και κληρονόμους της βασιλείας του, να χαίρωμεν πάντοτε εις τον παράδεισον μαζί με τους Αγγέλους και να μη καιώμεθα εις την κόλασιν με τους ασεβείς και τους διαβόλους.

Το έργον των Αποστόλων

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=56&paged=2

 

 

ΔΙΔΑΧΗ Β΄

(σελ. (134-147, εκδ. 28η)

Η παραβολή του σπορέως

«Ιδού εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού. Και εν τω σπείρειν αυτόν ο μεν έπεσε παρά την οδόν, και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό και έτερον έπεσεν εις την πέτραν και φυέν, ανατείλαντος του ηλίου δια το μη έχειν ικμάδα εξηράνθη και έτερον έπεσεν ανάμεσον των ακανθών και έπνιξαν αυτό και άλλο έπεσεν εις την αγαθήν γην και φυέν εποίησεν ο μεν τριάκοντα, ο δε εξήκοντα, ο δε εκατόν. Ταύτα λέγων εφώνει ο έχων ότα ακούειν, ακουέτω».

Γράφει ο άγιος απόστολος και ευαγγελιστής Ματθαίος εις το άγιον και ιερόν Ευαγγέλιον:…

ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=14265

 

ΔΙΔΑΧΗ Γ΄

Ερευνάτε τας Γραφάς

Ερευνάτε τας Γραφάς ότι εν αυταίς ευρίσκετε ζωήν αιώνιον. Ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος Δεσπότης και ποιητής των Αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος από την ευσπλαχνίαν και πολλήν του αγαθότητα και αγάπη όπου έχει εις το γένος μας, μας εχάρισε και μας χαρίζει καθ’ εκάστην ημέραν την αυγήν και τον δοξάζομεν. Και εδιαβάσαμεν το άγιον Ευχέλαιον, και εχρίσθημεν εις βοήθειάν μας, και άμποτε ο Κύριος να μας ευσπλαχνισθή δια πρεσβειών της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων, να συγχωρήση τας αμαρτίας μας και να μας αξιώση της βασιλείας των ουρανών, να ευφραινώμεθα και να δοξάζομεν την Αγίαν Τριάδα. Τον παλαιόν καιρόν…

ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=14267#more-14267

 

ΔΙΔΑΧΗ Δ΄

Περίληψις της διδαχής

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος Δεσπότης, ο ποιητής των Αγγέλων, παρακινούμενος από την ευσπλαγχνίαν του και πολλήν αγάπην οπού έχει εις το γένος μας, σιμά εις τα άπειρα χαρίσματα οπού μας εχάρισε και μας χαρίζει καθ’ εκάστην ημέραν, ιδού οπού μας ηξίωσε και απόψε και τον εδοξάσαμεν και ετιμήσαμεν και την Δέσποινάν μας Θεοτόκον, και άμποτε ο Κύριος δια πρεσβειών της να συγχωρήση τα’ αμαρτήματά μας, και να μας αξιώσει της βασιλείας του, να προσκυνώμεν και να δοξάζωμεν την Παναγίαν Τριάδα και να χαιρώμεθα και ευφραινώμεθα πάντοτε. Με ηξίωσεν ο Κύριος, αδελφοί μου, και εμένα τον αμαρτωλόν και ήλθα εδώ εις την ευλογημένην σας χώραν και είπαμεν μερικά νοήματα της αγίας μας Εκκλησίας. Παρακινούμενος ο Κύριός μας από την πολλήν του ευσπλαγχνίαν έκαμε πρώτον δέκα τάγματα Αγγέλους….

ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=14269