Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Νοεμβρίου, 2009

Η εκστρατεια των αθεων κατα της Εκκλησιας

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 30th, 2009 | filed Filed under: ΟΜΙΛΙΕΣ (απομαγν.)

Η εκστρατεια των αθεων κατα της Εκκλησιας

Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, σὲ δύσκολη ἐ­ποχή, σὲ ἄπιστα χρόνια. Ἡ ἀπιστία κυριαρχεῖ. Ἄλλοτε, δὲν τολμοῦσε ἄνθρωπος δημοσίως νὰ βλαστημήσῃ τὰ θεῖα, κανείς. Ἂν καμμιὰ φορὰ κάποιος τὸ τολμοῦσε, χίλια χέρια σηκώνονταν νὰ τὸν χτυπήσουν, δὲν μποροῦσε νὰ σταθῇ. Κι ἂν καμμιὰ φορὰ παρουσιαζόταν κανένας καὶ ἔλεγε ὅτι δὲν ὑ­πάρχει Θεός, Χριστός, Παναγιά, δὲν ὑπάρχει κόλασις καὶ παράδεισος, τοῦ ἔκλειναν τὴν πόρτα· καὶ ἡ γυναίκα του ἀκόμα τὸν ἔδιωχνε. Ὅπως σήμερα ἀποφεύγουν ἕναν ἄρρωστο μὲ ἀρρώστια μεταδοτική, ἔτσι ἀπέφευ­γαν τότε τὸν ἄνθρωπο ποὺ εἶχε προσβληθῆ ἀπὸ τὴ χειρότερη ἀσθένεια, τὴν ἀθεΐα καὶ ἀπιστία. Στὰ χρόνια ἐκεῖνα βλάστημος καὶ ἄθεος δὲν ἦταν ἀνεκτός.
Τώρα ὅμως τελευταῖα τὸ κακὸ προχώρησε. Ὄχι μόνο αὐτοὶ ποὺ πᾶνε στὰ σχολειὰ καὶ στὰ πανεπιστήμια καὶ μαθαίνουν μερικὰ γράμματα καὶ κάνουν τὸ σοφὸ καὶ γυρίζουν στὸ χωριὸ καὶ κάθονται στὸ καφενεῖο διπλοπόδι μὲ τὸ τσιγάρο στὸ στόμα καὶ τρῶνε τὸν ἱδρῶτα τοῦ γεωργοῦ ἄκοπα, ὄχι μόνο αὐτοὶ λένε ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός, ἀλλ᾽ ἀκόμα καὶ στὰ βουνὰ καὶ στὰ λαγκάδια, ἁπλοϊκοὶ χωριάτες καὶ βοσκοὶ καὶ μικρὰ παιδιὰ καὶ γριὲς γυναῖκες ἀ­κοῦς νὰ λένε ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός. Εἶναι χρόνια ἄπιστα καὶ ἄθεα.
Καὶ ὄχι μόνο ἀρνοῦνται τὴν πίστι, ἀλλὰ καὶ ὡρισμένοι στὶς ἡμέρες μας μισοῦν τὴν Ἐκ­κλη­σία τοῦ Χριστοῦ. Μοιάζουν μὲ λυσσασμένο σκυλί. Ὅπως τὸ σκυλὶ ὅταν λυσσάξῃ δὲν γνωρίζει κανένα ἀλ­λὰ δαγκώνει ἀκόμα καὶ τὸ ἀφεντικό του, ἔτσι κι αὐτοί, λυσ­σασμένα σκυλιὰ τοῦ αἰῶνος μας, μισοῦν θανασίμως τὴν Ἐκ­κλησία. Ἂν ἦταν δυ­νατὸν θὰ γκρέμιζαν τοὺς ναοὺς καὶ θὰ ἔσφαζαν τοὺς κληρικοὺς καὶ ῥα­σοφόρους. Μήπως δὲν τὰ εἴ­δαμε αὐτὰ ἐπὶ τῶν ἡμε­ρῶν μας, εἴτε στὴν Κωσταντινούπολι εἴτε στὴ Βόρειο Ἤπειρο ἀπὸ τὸν Ἐμβὲρ Χότζα εἴτε στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸν Ἀττίλα εἴτε στὴ Σερβία καὶ τὸ Κόσσοβο; Καὶ ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὰ ὄμματα τῆς δι­εθνοῦς ὑποκριτικῆς κοινωνίας, ποὺ ἀ­πὸ τὴ μιὰ κόπτεται γιὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ξέρει νὰ νίπτῃ τὰς χεῖ­ρας καὶ νὰ ἀμνηστεύῃ τὰ ἐγκλήματα.
Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο οἱ ἄθεοι τῶν ξένων κρα­τῶν, ἐκεῖνοι ποὺ γκρέμισαν ἐκκλησιὲς καὶ ἀ­παγόρευαν νὰ βαπτίζουν τὰ παιδιὰ καὶ ὑποχρέωναν τοὺς Χριστιανοὺς ἀκόμα καὶ νὰ ἀλ­λάξουν τὰ ὀνόματά τους. Εἶναι καὶ μερικοὶ δικοί μας ἐδῶ, ποὺ μισοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ θέ­λουν νὰ ἐφαρμόσουν καὶ στὴν πατρίδα μας τέτοια ἄθεα καθεστῶτα.
Κι ἅμα τοὺς ρωτήσῃς, Γιατί μισεῖτε τὴν Ἐκ­κλησία, τί κακὸ σᾶς ἔκανε; ἀπαντοῦν, ὅτι τάχα ἡ Ἐκκλησία συμμάχησε μὲ τὸ κατεστημένο, ὅτι οἱ παπᾶδες καὶ οἱ δεσποτάδες ὑ­πο­στηρίζουν τοὺς πλουσίους, τὸ κεφάλαιο…
Αὐτὸ εἶναι ψέμα. Δὲν ξέρω τί γίνεται σὲ ἄλ­λα δόγματα καὶ ἄλλες θρησκεῖες, ἀλλ᾽ ἐὰν ἐξ­ετάσουμε τὴ δική μας πίστι θὰ δοῦμε, ὅτι αὐ­τὸς ποὺ ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησία μας, ὁ Κύρι­ος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἔζησε πτωχὸς στὸν κό­σμο καὶ στηλίτευσε τὴ φιλαργυρία. Κανένας ἄλλος δὲν ἤλεγξε τὸν πλουτισμό, τὴν πλε­ονεξία, τὴν ἀδικία, ὅπως ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος εἶναι ποὺ εἶ­πε, ὅτι δυὸ πράγματα δὲν συμβιβάζον­ται· ἡ ἀγάπη τοῦ χρήματος καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τὸ ν᾽ ἀ­γαπᾷς τὰ λεπτὰ καὶ ν᾽ ἀγαπᾷς τὸ Θεό (βλ. Ματθ. 6,24). Αὐτὰ τὰ πράγματα εἶνε ἀσυμ­βίβαστα. Ὅπως δυὸ πόδια δὲ χωρᾶνε σ᾽ ἕνα παπούτσι, ἔτσι μέσα στὴν ἴδια καρδιὰ δὲ μπορεῖς νὰ βάλῃς τὴν ἀγάπη τοῦ χρήματος καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. «Οὐ δύνασθε Θε­ῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ»· «κανείς δὲν μπορεῖ νὰ ἔ­χῃ δύο κυρίους· διότι ἢ τὸν ἕνα θὰ μισή­σῃ καὶ θ᾽ ἀγαπήσῃ τὸν ἄλλο, ἢ θὰ προσηλωθῇ στὸν ἕνα καὶ θὰ περιφρονήσῃ τὸν ἄλλο» (Ματθ. 6,24). Τὰ εἶπε καθαρὰ ὁ Χριστός.
Θὰ πῇς ἴσως τὸ ἑξῆς. ―Ὁ Χριστὸς βέβαια εἶναι καλός. Πιστεύω ἐγὼ στὸ Χριστό. Ἀλλὰ οἱ παπᾶδες ἐκμεταλλεύονται τὴ θρησκεία καὶ θησαυρίζουν…
Δὲν ξέρω, ἐπαναλαμβάνω, τί γί­νεται ἀλλοῦ στὸν κόσμο. Ἀλλὰ ἐδῶ στὴν πατρίδα μας οἱ παπᾶδες εἶναι ὅλοι φτωχοί, φτωχαδάκια. Πόσους παπᾶδες ἔχει ἡ Ἑλλάς; Ὀ­κτὼ χιλιάδες περίπου; Πηγαίνετε παντοῦ καὶ ἐρευνῆστε· στὴν Ἤπειρο, στὴ Μακεδονία, στὸ Μοριὰ καὶ στὰ νησιά· ὅπου νὰ πᾶτε, θὰ δῆτε ὅτι οἱ παπᾶ­δες δὲν προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀριστοκρατία. Γεννήθηκαν σὲ σπίτια φτωχά, μέσα σὲ ταπει­νὲς οἰκογένειες. Κανένα πλούσιο σπίτι, κανένας ὑψηλὸς ἀξιωματοῦχος, κανένας βαθύπλουτος ἐφοπλιστὴς δὲν κάνει τὸ παιδί του παπᾶ. Ψάξτε νὰ δῆτε. Ἂν βρῆτε κάπου κληρι­κὸ νὰ εἶναι παιδὶ δικαστικοῦ, εἰσαγγελέως, ἀ­νωτέρου ἀξιωματικοῦ ἢ ἄλλου μεγάλου, θὰ εἶ­ναι ἐξαίρεσις, ποὺ δὲν καταργεῖ ἀλλ᾽ ἐπιβεβαιώνει τὸν κανόνα. Ὁ κλῆρος μας εἶναι «ὀ­στοῦν ἐκ τῶν ὀστέων καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς» τοῦ λαοῦ.
―Καλὰ τὰ παπαδάκια, θὰ πῆτε, ἀλλὰ οἱ δεσποτάδες;
Δὲν ξέρω τί κάνουν οἱ ἄλλοι δεσποτάδες, ἀλλὰ ἐπιτρέψατέ μου νὰ τολμήσω νὰ πῶ κάτι γιὰ τὴ μητρόπολί μου, ποὺ μὲ γνωρίζει τόσα χρόνια. Μπορεῖ κανεὶς νὰ πῇ ὅ­τι ὁ ἐπίσκοπός της ἀγαπᾷ τὰ λεπτά; Ἂν ψάξετε τὶς τσέπες μου, χρήματα δὲ θὰ βρῆτε. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἐγ­κα­ταστάθηκα ἔχω κάνει ἀμέτρητες λειτουργίες σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες· ἀπὸ που­θενὰ δὲν πῆ­ρα χρήματα, οὔτε ἕνα καφὲ δὲν ζήτησα. Δωρε­ὰν λειτουργῶ καὶ διδάσκω. Ἔκανα ἑ­κατοντάδες χειροτονίες· δραχμή δὲν πῆρα. Καὶ τὸ μισθό μου τὸν δίνω ὅλο. Ὅ­ταν πεθάνω, δὲ θὰ βροῦν τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα ῥάσο καὶ μερικὰ βιβλία. Καὶ δὲν εἶμαι ὁ μόνος ἀσφαλῶς.

Δὲν στέκονται λοιπὸν οἱ κατηγορίες ἐναν­τίον τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλος εἶναι ὁ λόγος ποὺ τὴ μισοῦν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὅ,τι τὸ χαλινάρι, ποὺ δὲν ἀφήνει τὸ ἄλογο νὰ πέ­σῃ στὸ γκρεμό, ὅ,τι τὸ φρένο, ποὺ ἀποτρέπει τὸ αὐτοκίνητο ἀπὸ τὸ δυστύχημα. Ἀλλ᾽ ὅπως τὸ λυσ­σασμένο ἄλογο δαγκώνει τὸ χαλινάρι του, ἔ­τσι καὶ οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ θέλουν νὰ ζοῦν χωρὶς χαλινάρι, κατὰ τὰ κέφια τους, ἐπιτίθεν­ται μὲ μῖσος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀλλὰ καὶ γι᾽ αὐτοὺς ἀκόμα ποὺ τὴν μισοῦν ἡ Ἐκκλησία μας προσεύχεται. Ἐμεῖς δὲν τοὺς μισοῦμε· τοὺς ἀγαποῦμε κι αὐτοὺς καὶ προσ­ευχόμεθα καὶ γι᾽ αὐτοὺς καὶ παρακαλοῦμε τὸ Θεό. Κανένα δὲν μισεῖ ἡ Ἐκκλησία· ὅπως ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸ σταυρό, ποὺ ἐνῷ τὸν καρφώνανε προσηύχετο γιὰ τοὺς σταυρωτάς του.
* * *Ἀλλὰ προσοχή. Ἐνῷἡ Ἐκκλησία κανένα δὲ μισεῖ, πρέπει ὅμως νὰ ποῦμε ὅτι αὐτοὶ ποὺ μισοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς κληρικούς, αὐ­τοὶ ποὺ ὑβρίζουν Θεὸ καὶ Παναγία, οἱ ἐ­χθροὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας, δὲν θά ᾽χουν καλὸ τέλος· τὸ λέει τὸ εὐ­αγγέλιο σήμερα.
Τί εἶνε σήμερα; Σήμερα, Κυριακὴ μετὰ τὰ Χριστούγεννα, μνημονεύουμε ὅτι ἕνας βασιλιᾶς κακοῦργος, ὁ Ἡρῴδης, – τί ἔκανε; Πῆρε μαχαίρι καὶ ἔσφαξε πόσους; 14.000 βρέφη! Ὅ­πως ὁ χασάπης σφάζει τ᾽ ἀρνάκια, ἔτσι αὐτὸς ἔσφαξε 14.000 παιδάκια. Γιατί; Ἤλπιζε, ὅτι μεταξὺ τῶν παιδιῶν θὰ ἦταν καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Καὶ αὐτὰ μὲν σὰν ἀγγελούδια πῆγαν ἐπάνω στὸν οὐρανὸ καὶ ψάλλουν τὸ Ἀλληλού­ια. Ὁ Ἡ­ρῴδης ὅμως τί ἔγινε; Ἐμένα ρωτᾶτε; Διαβάστε νὰ δῆτε τί λέει ἡ ἱστορία. Ἀρρώστη­σε, ἔπεσε κατάκοιτος στὸ κρεβάτι, γέμισε πλη­γὲς ποὺ ἔτρεχαν πύον, σάπισε, βρώμισε, σκου­λήκιασε· ἔτσι πέθανε καὶ παρέδωσε τὴν ψυχή του. Καὶ μόνο αὐτός;
Ὑπάρχει καὶ ἄλλο παράδειγμα· ὁ Ἰουλια­νὸς ὁ Παραβάτης. Αὐτὸς ἔζησε με­τὰ τριακόσια χρόνια. Κατεδίωξε τὴν Ἐκκλησία, ἤθελε νὰ ἐπανα­φέρῃ τὴν εἰδωλολατρία, νὰ σβήσῃ τὸ ὄ­νομα τοῦ Χριστοῦ νὰ μὴν ἀκούγεται. Τὸ τέλος του ποιό ἦταν; Ἔκανε πόλεμο, καὶ πάνω στὴ μάχη ἕνα βέλος, μία σαΐτα, τὸν χτύπησε στὸ στῆ­θος. Γέμισε τότε τὴ φούχτα του αἷμα καί, τὴν ὥρα ποὺ ξεψυχοῦσε πλέον, τὸ σκόρπισε στὸν ἀέρα καὶ εἶπε· «Νενίκηκάς με, Ναζωραῖε»· Χριστέ, μὲ νίκησες.
Κανείς δὲ μπορεῖ νὰ νικήσῃ τὸ Χριστό, ὄχι. Ὅποιος ἀντιτίθεται ―σημειῶστε το―, ὅ,τι κι ἂν εἶνε, μικρὸς ἢ μεγάλος, ἄνθρωπος ἢ σύστη­μα, ὅποιος πάει κόντρα μὲ τὸ Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη. Ὑπάρχει Θεός, ὑπάρχει Χριστός!

* * *

Βουλῶστε τ᾽ αὐτιά σας, ἀδελφοί μου. Μὴν ἀ­κοῦτε τί λέει ὁ ἕνας κι ὁ ἄλλος. Κρατῆστε τὴν πίστι στὸ Χριστό, τὴν πίστι τῶν πατέρων μας, βαθειὰ στὴν ψυχή σας. Καμμιά δύναμις νὰ μὴ μπορέσῃ νὰ τὴν ξερριζώσῃ.
Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ καὶ αὐτὰ νὰ πιστεύετε. Ν᾽ ἀκοῦτε τὴν Ἐκκλησία μας. Κι ὅταν πλησιάσῃ τὸ τέλος τῆς ζωῆς μας, νὰ μὴν εἶναι ὅ­πως τὸ τέλος τοῦ Ἡρῴδου, ποὺ ἀποδοκιμάστηκε ἀπὸ τὸν παντοδύναμο Θεό, ἀλλὰ τὸ τέλος μας νὰ εἶναι ὅπως τοῦ λῃστοῦ, ποὺ ἐπάνω στὸ σταυρὸ εἶπε «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42).

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, εις τόν ιερό ναό Ἁγ. Νικολάου Ὑδρούσης – Φλωρίνης 29-12-1976 ἡμέρα Τετάρτη)

Δεν γινεται να εισαι συγχρονως Χριστιανος και Μασονος !

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 30th, 2009 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Μητρόπολις Πειραιώς : Δεν γίνεται να είσαι συγχρόνως Χριστιανός και Μασόνος ! – Καταπέλτης για τον Διεθνή Σιωνισμό το ψήφισμα τής Ημερίδος

Ι.Μ.Πειραιώς: Ψήφισμα για

«Μασονία και Νέα Τάξη»

Εκκλησιαστικό Πρακτορείο Ειδήσεων «Ρομφαία»

Της ομηγύρεως όσων συμμετείχαν στην Ημερίδα της 29ης Νοεμβρίου 2009 με θέμα· «Μασονία και Νέα Τάξη, Σχέσεις του Τεκτονισμού
με το Χριστιανισμό, την Πολιτική και τη Δημοκρατία», που πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, από την εφημερίδα «Χριστιανική» στο κινηματοθέατρο Αττικόν, έναντι του Ιερού Ναού του Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Η Ημερίδα, λόγω του θέματος, αφιερώθηκε στους μακαριστούς αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο και τον Νικόλαο Ψαρουδάκη, ιδρυτή της Χριστιανικής Δημοκρατίας, οι οποίοι με τα βιβλία τους αποκάλυψαν τον αντιχριστιανικό και αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της Μασονίας.

Γιατί τώρα η εκδήλωση;

Σημαντικά γεγονότα διεθνούς και εθνικού επιπέδου επαναφέρουν στην επικαιρότητα το ρόλο Οργανώσεων που λειτουργούν κατά τρόπο μυστικό και συνωμοτικό και τελευταίως εντατικοποιούν την δράση τους με βασικούς στόχους·

– Την πολιτιστική ισοπέδωση των λαών με κύρια μέσα τον θρησκευτικό συγκρητισμό και την απαξίωση παραδοσιακών αρχών, θεσμών και ιδανικών, πάγιες επιδιώξεις της Μασονίας και των παραφυάδων της (Βλέπε απόφασιν Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για αφαίρεση του Τιμίου Σταυρού από τα Σχολεία, πολεμική κατά του μαθήματος των θρησκευτικών, απαγόρευση προσευχής κ.α.).

– Την παγκοσμιοποίηση σ’ όλους τους τομείς, με κατάληξη την διακυβέρνηση των λαών μέσω μιας παγκόσμιας υπερκυβέρνησης-δικτατορίας. Στόχος που προβλέπεται και από την Συνθήκη της Λισαβώνας και προωθείται συστηματικά από την Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, την Τεκτονική Εταιρεία, των Ιλλουμινάτι, την Τριμερή κ.α. Ετσι·

Η Λεσχη Μπίλντεμπεργκ έχει συνεδριάσει δύο φορές τα…

τελευταία χρόνια στην χώρα μας, στην Βουλιαγμένη Αττικής.

Η Τεκτονική Εταιρεία Ιλλουμινάτι του Λονδίνου, που απροκάλυπτα διακηρύσσει ότι έχει ως βασικό στόχο της τον σχηματισμό μιας παγκόσμιας υπερκυβέρνησης, προσφάτως είχε συνεδριάσει στην Αθήνα προγραμματίζοντας την ίδρυση παραρτημάτων της στην Ελλάδα.

Στο πρώτο λιμάνι της χώρας λειτουργούν ήδη δεκαπέντε Μασονικές Στοές!

Για την ιμπεριαλιστική πολιτιστική αυτή επίθεση της Μασονίας και των παραφυάδων της εναντίον του Πειραιώς και γενικότερα της Πατρίδος μας ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ αντέταξε ευθύς εξ’ αρχής σθεναρά αντίσταση, με δηλώσεις και αρθρογραφία.

Ταυτόχρονα η εφημερίδα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ», η οποία ιδρύθηκε πριν 56 χρόνια από τον αείμνηστο Νικόλαο Ψαρουδάκη, συνεπή αγωνιστή και συστηματικό πολέμιο του Τεκτονισμού και όλων των αντιχριστιανικών οργανώσεων, εκτίμησε ότι στη σημερινή συγκυρία είναι αναγκαία η προς τούτο υπεύθυνη ενημέρωση του ελληνικού λαού, από την Πνευματική Ηγεσία του τόπου και ιδιαιτέρως από την ποιμαίνουσα Εκκλησία μας και οργάνωσε, υπό την αιγίδα της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς, την Ημερίδα «Μασονία και Νεα Ταξη» ως μια πρώτη και επίκαιρη συμβολή στον αναγκαίο αγώνα της ενημέρωσης.

Το Ψήφισμα έχει ως εξής·

Α. Σημερα, την 29 Νοεμβρίου 2009, ημέρα Κυριακή, όσοι συμμετείχαμε στην Ημερίδα με θέμα· «Μασονία και Νέα Τάξη, Σχέσεις του Τεκτονισμού με το Χριστιανισμό, την πολιτική και τη Δημοκρατία», αφού ακούσαμε τις εισηγήσεις τού πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνού, ομότιμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνῶν, του κ. Εμμανουήλ Μηλιαράκη, δημοσιογράφου και προέδρου της «Χριστιανικής Δημοκρατίας» και του κ. Κωστα Τσαρούχα, δημοσιογράφου και συγγραφέα, καθώς επίσης το χαιρετισμό του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ και, τέλος, τις απαντήσεις των εισηγητών σε ερωτήσεις των ακροατών, αποδεχόμαστε τις ακόλουθες εκτιμήσεις και προβαίνουμε στις εν συνεχεία προτάσεις προς την Ιερά Συνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την Ελληνική Πολιτεία καθώς και την ανεξάρτητη Δικαστική Εξουσία, που εποπτεύει την τήρηση του Συντάγματος και των νόμων της Δημοκρατίας.

Β. Αφορμώμενοι από την Ορθόδοξη Παράδοσή μας και το σεβασμό στην ελευθερία των προσώπων καθώς και από το αίτημα της διαφάνειας και της ισονομίας κατά τη λειτουργία των θεσμών της Δημοκρατίας και αποβλέποντας στην ειρηνική και δίκαιη προαγωγή της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων προβαίνουμε στις εξής διαπιστώσεις·

1. Η Μασονία η άλλως Τεκτονισμός η Ελευθεροτεκτονισμός εξακολουθεί να λειτουργεί και να δρα μυστικά και μάλιστα συνωμοτικά, τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και σε πολλές χώρες του εξωτερικού και, παρά τις αντιφάσεις και αλληλοσυγκρούσεις μεταξύ διαφόρων μασόνων η Μασονικών Στοών, οι μασόνοι έχουν γενικά κοινά βασικά χαρακτηριστικά, που τα επιβεβαιώνουν τόσο τα Τυπικά και Καταστατικά τους κείμενα και οι δημοσιεύσεις τους σε περιοδικά της Μασονίας, όσο και οι δράσεις τους με αφορμή θρησκευτικά η ιδεολογικά, εθνικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα. Αυτά αποκάλυψαν τόσο οι εισηγήσεις των ομιλητών όσο και τα συγγράμματα συγγραφέων, όπως των μακαριστών αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου και Νικολάου Ψαρουδάκη, ιδρυτού της Χριστιανικής Δημοκρατίας και συγγραφέα πολλών αποκαλυπτικών βιβλίων κατά της Μασονίας. Σ αὐτούς προστίθενται πολλοί άλλοι αξιόλογοι και αγωνιστές κήρυκες και συγγραφείς κληρικοί και λαϊκοί.

2. Θρησκευτική σκοπιά

α. Η Μασονία, παρά τα λεγόμενα μερικών Διδασκάλων της Στοάς, για να αποκρύψουν το θρησκευτικό χαρακτήρα της μυστικής Εταιρείας η Ταγματος, είναι αναμφισβήτητα θρησκεία, φιλοδοξούσα να αποβεί υπερθρησκεία, και μάλιστα ξένη και αντίθετη και εχθρική στον Χριστιανισμό, τον οποίο συστηματικά υπονομεύει σε πολλά επίπεδα.

Η Μασονία έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας θρησκείας, όπως απέδειξε η «Πράξις περί Μασονίας» της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1933 καθώς και το εμπεριστατωμένο υπόμνημα του καθηγητή Π. Μπρατσιώτη και τα βιβλία του καθηγητή Π. Τρεμπέλα, καθώς επίσης και άλλων χριστιανών και ιδιαιτέρως του μακαριστού αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου (·πρόταση νέου «Θεού», του Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Συμπαντος, Τυπικά θρησκευτικών τελετών, προσευχές, όρκοι, βωμοί, ναοί, λατρεία, ευλογίες, μυστήρια, σύμβολα, θρησκευτική ορολογία κ.λπ., κ.λπ.).
(βλ. = Επιφανίου Θεοδωροπούλου, 1965, Η Μασονία υπό το φως της αληθείας, εν Αθήναις, Εκδ. Πατμος).

Εξάλλου, σε μασονικά κείμενα διαβάζουμε·

β. Στο περιοδικό των μασόνων Πυθαγόρας – Γνώμων (1935), ο θεωρητικός της Μασονίας Α.Πάϊκ, κάτω από τον τίτλο «Το πιστεύω των Τεκτ.·» γράφει·

« Ο Ελευθεροτεκτονισμός επιδιώκει την διάδοσιν μόνον του ιδικού του πιστεύω, καθ ὅ η παγκόσμιος θρησκεία διδάσκεται υπό της φύσεως και της λογικής. Αι Τεκτονικαί Στοαί δεν είναι Ναοί Ιουδαϊκοί η Μουσουλμανικοί η Χριστιανικοί. Ο Τεκτονισμός επαναλαμβάνει τας ηθικάς αρχάς όλων των θρησκειών… Απανθίζει εξ όλων των πιστεύω το καλόν»… (βλ. και Ν. Ψαρουδάκη, 1991, Μασονία· Η έχιδνα του Σιωνισμού, Αθήνα, Εκδ. Ορθ. Μετωπο, σελ. 116 – 7).

γ. « Ο Μεγας του Συμπαντος Αρχιτέκτων είναι ο Μεγας ημών διδάσκαλος και ο αλάθητος νόμος, τον οποίον μας παρέδωσε, είναι εκείνος, σύμφωνα με τον οποίον εργαζόμεθα. Θρησκευτικαί συζητήσεις εν τη Στοά απαγορεύονται αυστηρώς, διότι οι τέκτονες ακολουθούμεν μόνον την γενικώς παραδεδεγμένην θρησκείαν, την θρησκείαν της Φυσεως» (περ. Πυθαγόρας – Γνώμων, 1935, σελ. 15).

δ. Στη Μασονική Εγκυκλοπαίδεια του Ν. Λασκαρη (με άδεια της Μ.· Στ.· της Ελλάδος και του Υ.Σ. του 33ου βαθμού) γράφονται στο λήμμα «Θρησκεία και ο Τεκτονισμός»· Η Τεκτονική Θρησκεία δεν κάνει διακρίσεις… Ο Τεκτονισμός δεν είναι Ιουδαϊσμός… Δεν είναι ούτε Χριστιανισμός… Η θρησκεία του Τεκτονισμού είναι η γενική θρησκεία της φύσεως και της πρωταρχικής αποκαλύψεως… Αποτελεῖ όμως αναμφισβητήτως την πύλην, δια της οποίας εισάγονται οι πιστοί εις τον Ναόν της Θείας Αληθείας»!
(βλ. Ν. Ψαρουδάκη, 1999, Λογοι διαλύσεως της Μασονίας, Μαρούσι, Εκδ. Ορθ. Μετωπο, σελ. 29).

ε) Κατά τον Κ. Μελισσαρόπουλο, μασόνο 33ου βαθμού, στο βιβλίο του « Επτά Τεκτονικαί Ομιλίαι εις 18ον», ο Μ.Α.Τ.Σ. δεν είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός, όπως ο Χριστιανικός Θεός, αλλά πίσω από τον Αγγελο του Φωτός Ελβίς, το Πνεύμα του Πυρός, κρύβεται ο Φωσφόρος άγγελος, ο Εωσφόρος, ο Σατανάς, αφού ερμηνεύεται η Γενεσις σύμφωνα με αποκρυφιστικές δοξασίες, όπου αντιστρέφονται όλα στο όνομα της ελεύθερης σκέψης». (βλ. Ν. Ψαρουδάκης, 1999, ο.π., σελ. 32 – 35)

στ. Οι Γαλλοι μασόνοι φαίνεται προχωρούν περισσότερο. Το 1875 κατά τη σύνταξη του νέου Συντάγματος και του Γεν. Κανονισμού… πρότειναν αντί του (προσωπικού) Μ.Α.Τ.Σ. να γίνει αποδεκτή η ύπαρξις Αρχῆς Δημιουργού, οπότε (κατά τούς Αγγλους Μασόνους) γίνεται η ιδεολογία των μασόνων αθεϊστική.

ζ) Συμφωνα με τις «θεμελιώδεις διατάξεις της Μασονίας (Τεκτονικό Δελτίο, της Μ.Σ. της Ελλάδος, τ. 74 – 5/1967), σελ. 281 – 89) που «είναι το δογματικό στήριγμα της μασονικής θρησκείας» (βλ. Ν.Ψ., ο.π. σελ. 37 – 39) καθιερώνεται ως Θεός της Μασονίας ο Εωσφόρος η Σατανάς η Διάβολος.

Τα ανωτέρω θεωρούνται απαραβίαστα.

Κατόπιν των ανωτέρω δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του χριστιανού και μάλιστα του Ορθοδόξου με την ιδιότητα του μασόνου, που ορκίζεται πι-στη στον Μ.Α.Τ.Σ., στα δόγματα και τα Τυπικά της Μασονίας. Αλλος ο Θεός των μασόνων με την ιδεολογία που εξασφαλίζει τούς ολίγους, τούς ταξικά συνασπισμένους με μυστικό τρόπο και όρκους και άλλος ο Θεός των χριστιανών, η Αγία Τριάδα, που αγκαλιάζει όλους τούς ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις, με το πνεύμα της Αγάπης, που είναι ο ίδιος ο Θεός.

Επομένως, όσοι χριστιανοί ασπάστηκαν τη Μασονία και όσοι μασόνοι νομίζουν ότι μπορούν συγχρόνως να είναι και Χριστιανοί και μάλιστα Ορθόδοξοι, πρέπει να διαφωτιστούν από την Εκκλησία, να μετανοήσουν και να κατανοήσουν πλήρως την επικίνδυνη τακτική τής Μασονίας, δηλαδή τής ηγεσίας των μασόνων, που κρατάει στο σκοτάδι τούς πρωτόβαθμους μασόνους και υπηρετεί τα διεθνή κέντρα τού Σιωνισμού για την παγκόσμια εξουσία και την Πανθρησκεία, η οποία αντιστρατεύεται το Χριστιανισμό και εκφράζει το Διεθνή Σιωνισμό, που εξέπεσε στη θρησκεία τού Εωσφόρου, όπως αποδεικνύει το Ταλμούδ, η Καμπάλα και η Ραβινική διδασκαλία.

Επειδή, εξάλλου οι μασόνοι, σε κατάλληλες ευκαιρίες, για να προσελκύσουν μέλη και υποψήφια θύματα και να διαφημίσουν τη Μασονία, ισχυρίζονται, ίσως κάποτε ψευδώς, ότι κάποιοι ιεράρχες ανήκουν η ανήκαν στη Μασονία, γι αὐτό είναι αναγκαία η διαρρήδην αποκήρυξη της Μασονίας από κάθε ιεράρχη και από τη σύνολη Ιεραρχία, όπως έγινε και το 1933 το 1972, το 1986 και το 1996.

Οπως, έγραψε ο μακαριστός Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, όσοι προσήλθαν στη Μασονία, είναι τραγικά πρόσωπα και θύματα μιας απάτης και η Εκκλησία οφείλει να τούς αναζητήσει, να τούς ανεύρει και να τούς σώσει από την πλάνη.

3. Πολιτική και Δημοκρατική σκοπιά

Επειδή η εκάστοτε μασονική ηγεσία ισχυρίζεται ότι είναι φιλανθρωπική οργάνωση και δεν ασχολείται η δεν επιδιώκει την πολιτική εξουσία, για να καθησυχάσει την κοινή γνώμη και να εξαπατήσει τούς αφελείς, ενώ στην πράξη συνήθως, με μυστικές συμμαχίες και διεθνείς εξαρτήσεις, επηρεάζει την πολιτική ζωη από τα παρασκήνια, το χρέος όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των χριστιανών είναι να αποκαλύψουν τα τεκταινόμενα, που υπονομεύουν τη Δημοκρατία και την Ανεξαρτησία της χώρας.

Η πολιτική όμως δραστηριότητα των Ελλήνων, που γίνεται σύμφωνα με τούς δημοκρατικούς θεσμούς και αποβλέπει στην πρόοδο και τη δικαιοσύνη στην ελληνική κοινωνία, είναι ευκτέα, γιατί διεξάγεται με διαφάνεια και διευκολύνει τον πολιτικό διάλογο, που ευνοούν την κοινωνική συνοχή.

Πάντως η σχέση της Μασονίας και της Πολιτικής είναι στενή. Εξάλλου, υπάρχουν και κλάδοι της Μασονίας που διαψεύδουν, όσους μασόνους ισχυρίζονται ότι δεν επιδιώκουν την πολιτική. Ιδιαίτερα οι Στοές του Γαλλικού δόγματος, οι Ιλλουμινάτοι, η Λεσχη Μπίλντερμπεργκ και άλλοι αποκαλύπτουν τούς πολιτικούς τους στόχους.

Εμμεσα η άμεσα φαίνεται ότι οι μασόνοι υπηρετούν τα συμφέροντα των πλουτοκρατιών της μιας η άλλης φατρίας και όχι του λαού ολοκλήρου.

Η απόδειξη της πολιτικής δράσης των μασόνων προκύπτει από πλήθος γεγονότα, κάποτε με εγκληματικούς σκοπούς, ασυμβίβαστους με την εθνική ανεξαρτησία.

Το σκάνδαλο της Ιταλικῆς Στοάς Ρ-2 το 1981, που συμμετείχε, σε συνεργασία με την Μαφία την Τράπεζα του Βατικανού και την αμερικανική Σ.Ι.Α., στην ανατροπή της Ιταλικῆς Δημοκρατίας και τη διακυβέρνηση της χώρας με προεδρικό καθεστώς μασονικού χαρακτήρα και αμερικανική εξάρτηση. Εξάλλου, το οικονομικό σκάνδαλο της Ρ-2 ήτον τεράστιο, αφού η Στοα με μέλη της είχε διεισδύσει σε καίριους τομείς της Κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, ώστε να υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον. Ενδεικτικά αναφέρουμε σχετικά έργα και δημοσιεύματα·

— Ν. Ψαρουδάκης, 1991, Μασονία· Η έχιδνα του Σιωνισμού, Αθήνα, Εκδ. Ορθ. Μετωπο σελ. 90 – 98.

— Κ. Τσαρούχα, 2004, Η Μασονία στην Ελλάδα, Αθήνα, Εκδ. – Ελλ. Γράμματα,
Πλήθος άρθρων των εφημερίδων Ελευθεροτυπία, Τα Νεα, Το Βήμα, Απογευματινή, Ακρόπολις, Αυριανή, Χριστιανική και άλλες κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 1981.

Η Μασονία συσπειρώνοντας φιλόδοξους ανθρώπους μέσα στις μυστικές Στοές της για να επιτύχουν τη μασονική αλληλεγγύη, καλλιεργεί το αντιδημοκρατικό πνεύμα, υπονομεύοντας την ισορροπία της Δημοκρατίας αλλά και σε περιόδους κρίσιμες την Εθνική Ασφάλεια, ώστε να προκαλεί κάθε ελεύθερο πολίτη και κάθε χριστιανό, που εκτιμά τούς αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού για την πίστη και την πατρίδα.

Για την απόδειξη των ανωτέρω αναφέρουμε μερικά αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά της Μασονίας.

α) Είναι μυστική συνωμοτική οργάνωση μιας ολιγαρχικής ελίτ, που συνάπτει συμμαχία συμφερόντων με στόχο την εξουσία εις βάρος των άλλων πολιτών.

β) Διακρίνει «καθαρούς και εκλεκτούς μασόνους» και «βεβήλους» με ρατσιστικό τρόπο, όπως χαρακτηρίζονται οι εκτός Στοάς.

γ) Αποκλείει από τούς κόλπους της τούς οικονομικά

ασθενείς, τούς αγρότες, τούς εργάτες και τούς μαύρους.

Είναι κατ ἀρχάς ρατσιστική συμμαχία των λευκών

αστών.

δ) Συνδέθηκε με την Αγγλική κυρίως Αποικιοκρατία, το οικονομικοπολιτικό πραξικόπημα – σκάνδαλο της Ιταλικῆς Στοάς P-2 και το σύγχρονο Ιμπεριαλισμό (βλ. Μ.Μ.Ε. του 1981).

ε) Οι μισοί, περίπου, πραξικοπηματίες της Χούντας και

μέλη των Κυβερνήσεων της Δικτατορίας ήταν μασόνοι.

στ) Η μασονική δράση για τη λήψη αποφάσεων είναι αυστηρά ιεραρχική, όπου οι χαμηλόβαθμοι μασόνοι αγνοούν τα μυστικά και δεν ελέγχουν τούς υψηλόβαθμους, που επιβάλλονται εκ των άνω, ασκώντας και με απειλές το νόμο της σιωπής.

ζ) Η Μασονία έχει στενές σχέσεις με Στοές του Εξωτερικοῦ, κυρίως της Αγγλίας και των ΗΠΑ, και εξαρτάται από σιωνιστικά διεθνή κέντρα του ιμπεριαλισμού και της παγκοσμιοποίησης ανεξέλεγκτα.

η) Μεσα στις Στοές επιβάλλεται προληπτική λογοκρισία και απαγορεύεται η ελευθερία της εκφράσεως για πολιτικά η θρησκευτικά θέματα, αν και η Μασονία καυχάται για την ελευθερία της έρευνας της αλήθειας και για το πνεύμα του Διαφωτισμού.

θ) Η Μασονία καταδυναστεύει την ελεύθερη συνείδηση, επιβάλλοντας φρικτούς όρκους, αδιαφορώντας για την αξιοπρέπεια των προσώπων, που απειλεί ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους.

ι) Γενικά η Μασονία αντιστρατεύεται πλήρως στη διαφάνεια, που αποτελεί πρωταρχικό χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας η οποία απαιτεί φως, πειθώ λόγου, ανιδιοτέλεια και παρρησία, τα οποία ενισχύουν την ισοπολιτεία και την αξιοκρατία.

ια) Τελος, συνέπεια των ανωτέρω, οι σκοποί, η δομή και οι μέθοδοι της Μασονίας αντιστρατεύονται σε συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος. Διαπρεπείς δικαστικοί και νομικοί διακήρυξαν το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δικαστή και της ιδιότητας του μασόνου, που θέτουν υπεράνω όλων την υπακοή τους στα μασονικά Συντάγματα.

Π ρ ο τ α σ ε ι ς :

– Για τούς παραπάνω λόγους προτείνουμε στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ανανεώσουν την καταδίκη της Μασονίας, ενημερώνοντας τον ελληνικό λαο και γενικά τούς χριστιανούς για την απάτη και τούς πραγματικούς σκοπούς και τις μεθόδους της Μασονίας, στα πλαίσια της Ελληνικῆς Πολιτείας και σε διεθνές επίπεδο.

– Επίσης, καλούμε την Πολιτεία και την ανεξάρτητη Δικαστική Εξουσία να ελέγξουν την εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμων εκ μέρους των Μασονικών Στοών, θωρακίζοντας τη Δημοκρατία και προφυλάσσοντας την Εθνική Ανεξαρτησία, από μυστικές και ανεξέλεγκτες δυνάμεις και συμφέροντα που εξαρτώνται από κέντρα του εξωτερικού.

– Ιδιαιτέρως ζητούμε την διάλυση του Τεκτονικού Ιδρύματος γιατί·

α) Εχει παρεκκλίνει του σκοπού του και εξαπατά το κράτος αφού ιδρύθηκε με σκοπό «την ευόδωσιν έργων ευποιΐας, ιδία δια περιθάλψεως ενδεών και μορφώσεως απόρων παίδων», αλλά έχει κύριο έργο του την ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση Μασονικών Στοών και την προώθηση της λατρείας του ΜΑΤΣ.

β) Το Τεκτονικό Ιδρυμα πραγματοποιεί μυήσεις και εμφανίζεται ως δήθεν Σωματείο ενώ νομικώς είναι ανύπαρκτο χωρίς δικαστική αναγνώριση.

Για όλα τα παραπάνω έχομε στη διάθεση κάθε Αρχῆς φάκελλο αδιάσειστων στοιχείων για την αντισυνταγματική και παράνομη λειτουργία του Τεκτονικού Ιδρύματος.

+ O ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΡΩΤΟΠΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, ΟΜ. ΚΑΘΗΓ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Πηγή: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3566&Itemid=2

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΟΚ!

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 29th, 2009 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΟΚ !

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ……!!!!

Διευκρινίσεις για το βίντεο που θα παρακολουθήσετε ή παρακολουθήσατε!

Το βίντεο που θα παρακολουθήσετε είναι απο τα πλέον αποκαλυπτικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.Σε αυτό μιλά η πρώην Υπουργός Υγείας(αναγνώστες μας είπαν οτι η κ. Rauni Kilde δεν ήταν Υπουργός Υγείας της Φινλανδίας αλλά «Chief medical Officer».Το ερευνήσαμε και είδαμε του λόγου το αληθές.Η θέση όμως αυτή σε μια κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα πιο σημαντική απο αυτή του Υπουργού Υγείας μιας και ο Υπουργός δεν έχει τις περισσότερες φορές γνώση του τι υπογράφει αλλά συμβούλους που του λένε τι να υπογράψει.Η κ.Rauni Kilde λοιπόν είχε αυτήν ακριβώς τη θέση του συμβούλου του Υπουργείου.Γνώριζε δηλαδή πολύ περισσότερα απο τον Υπουργό) της Φινλανδίας(είμαστε βέβαιοι οτι αυτά που λέει στο βίντεο δεν θα τα έλεγε αν ήταν Υπουργός).

Προσθέσαμε ελληνικούς υπότιτλους στο βίντεο ώστε να μπορέσουν να το δούν όλοι οι Ελληνες.

Στη Georgia των ΗΠΑ υπάρχει ένα μεγαλιθικό μνημείο το οποίο το ανέρτησαν πιθανότατα οι Ιλουμινάτι και στο οποίο αναφέρετε σαν πρώτη εντολή-σκοπός η μείωση του πληθυσμού της Γης στα 500.000.000.

Κάποιοι λοιπόν σχεδιάζουν κυριολεκτικά να εξολοθρεύσουν δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Απο τα λόγια της πρώην Υπουργού της Φινλανδίας βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα,οτι γνωρίζει μετα βεβαιότητας ποιοί κυβερνούν το κόσμο και τις διασυνδέσεις τους με τις φαρμακοβιομηχανίες.

Πρέπει να προσθέσουμε εδω οτι πριν απο μερικά χρόνια ψηφίστηκε στις ΗΠΑ νομοσχέδιο το οποίο απαγορεύει στους ανεξάρτητους ερευνητές,να ερευνούν το περιεχόμενο και τη σύνθεση των εμβολίων.

Οπως καταλαβαίνετε αυτά που γνωρίζει η πρώην Υπουργός Υγείας της Φινλανδίας τα γνωρίζει κάθε υπουργός και πρωθυπουργός της Γης.Οσο όμως είναι μέσα στην Κυβέρνηση τα αποκρύπτουν απο το λαό.

Εχετε διερωτηθεί ποτέ ποιοί πληροφορούν τους Πρωθυπουργούς και τους υπουργούς για όλο αυτό το παρασκήνιο;Μήπως είναι καιρός να ασχοληθούμε λίγο με τους συμβούλους των Υπουργών και των Πρωθυπουργών και να εξετάσουμε τον ύποπτο ρόλο τους;

Θυμάμαι οταν έπεσε η κυβέρνηση του κ. Σημίτη αρκετοί σύμβουλοί του πέρασαν «αυτόματα» σαν σύμβουλοι της κυβέρνησης του κ. Καραμανλή σε διάφορα υπουργεία και είναι βεβαίο οτι κάποιοι απο αυτούς θα πέρασαν και στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.

Είναι επίσης βέβαιο οτι οι Υπουργοί είναι εντελώς άσχετοι με το αντικείμενο που αναλαμβάνουν,οπότε την διοίκηση των Υπουργείων την κάνουν οι σύμβουλοι,οι οποίοι ούτε εκλέγονται,ουτε λογοδοτούν.Οπότε αντιλαμβάνεσθε οτι δεν ζούμε σε Δημοκρατία.Είναι σίγουρο οτι αυτό που ζούμε είναι κάτι μεταξύ ολιγαρχίας και κρυπτο-φασιστικού καθεστώτος.

Είναι τραγικό να σκέφτεσαι το τι γνωρίζουν οι πολιτικοί μας και το αποκρύπτουν.Η πλειονότητα των οποίων είναι αξιολύπητες τραγικές και δειλές φιγούρες που δεν τολμούν να πούν την αλήθεια ακόμη όταν παραιτηθούν,όπως τόλμησε η κυρία Rauni Kilde.

Το πρόβλημα είναι οτι αν το έλεγε ως Υπουργός θα την άκουγαν εκατομμύρια.Τώρα που το είπε ενω έχει φύγει απο Υπουργός θα το δούν πολλοί λιγότεροι.

Για το λόγο αυτό στείλτε το βίντεο σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείτε.

Προλαβετε τη γριπη των χοιρων –

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 28th, 2009 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ

Good Advice!

Prevent Swine Flu –

The only portals of entry are the nostrils and mouth/throat. In a global epidemic of this nature, it’s almost impossible to avoid coming into contact with H1N1 in spite of all precautions.  While you are still healthy and not showing any symptoms of H1N1 infection, in order to prevent proliferation, aggravation of symptoms and development of secondary infections, some very simple steps can be practiced

1. Gargle twice a day with warm salt water or Listerine. *H1N1 takes 2-3 days after initial infection in the throat/nasal cavity to proliferate and show characteristic symptoms. Simple gargling prevents proliferation. In a way, gargling with salt water has the same effect on a healthy individual that Tamiflu has on an infected one. Don’t underestimate this simple, inexpensive, and powerful preventative method.

2. Blow the nose hard once a day and swab both nostrils with cotton buds dipped in warm salt water. This is very effective in bringing down viral population.
3. Boost your natural immunity with foods that are rich in Vitamins C and D.  If you have to supplement with Vitamin C tablets, make sure that it also has Zinc to boost absorption.

4. Drink as much of warm liquids (tea, coffee, etc) as you can. Drinking warm liquids has the same effect as gargling, but in the reverse direction. They wash off proliferating viruses from the throat into the stomach where they cannot survive, proliferate or do any harm.

Please pass this on to your friends and family.

The University of Kansas Hospital
Dept. of Nursing Units 43 & 51
office  (9…
pager  (913) 917-7305

Προλάβετε τη γρίπη των χοίρων –

Οι μόνες πύλες εισόδου είναι τα ρουθούνια και το στόμα/ο λαιμός. Σε μια παγκόσμια επιδημία αυτού του είδους, είναι σχεδόν αδύνατο να αποφύγετε την επαφή με τον H1N1 παρά όλες τις προφυλάξεις.  Ενώ είστε ακόμα υγιείς και δεν παρουσιάζετε συμπτώματα μόλυνσης από τον Η1Ν1, προκειμένου να αποτρέψετε τον πολλαπλασιασμό του ιού, την επιδείνωση των συμπτωμάτων και την ανάπτυξη δευτεροβάθμιων μολύνσεων, μπορείτε να ακολουθήσετε μερικά πολύ απλά βήματα:

1.Κάνετε δύο φορές την ημέρα γαργάρες με θερμό αλατισμένο νερό ή Listerine. Ο *H1N1 χρειάζεται να παραμείνει στην περιοχή του λαιμού/ ρινικής κοιλότητας για 2-3 ημέρες μετά από την αρχική μόλυνση προκειμένου να πολλαπλασιαστεί και να παρουσιάσει χαρακτηριστικά συμπτώματα. Η απλή γαργάρα αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό. Κατά μία έννοια, η γαργάρα με αλατόνερο έχει την ίδια επίδραση σε ένα υγιές άτομο που έχει το Tamiflu σε ένα μολυσμένο. Μην υποτιμήστε αυτήν την απλή, ανέξοδη, και ισχυρή προληπτική μέθοδο.

2. Φυσήξτε τη μύτη σας δυνατά  μια φορά την ημέρα και καθαρίστε  και τα δύο ρουθούνια με βαμβάκι εμποτισμένο σε αλατόνερο. Αυτό συντελεί πολύ αποτελεσματικά στο να μειωθεί ο πληθυσμός του ιού.

3. Ενισχύστε τη φυσική άμυνα του οργανισμού σας καταναλώνοντας τροφές πλούσιες σε βιταμίνες C και D.  Εάν χρησιμοποιήσετε συμπλήρωμα διατροφής βιταμίνης C, σιγουρευτείτε ότι περιέχει και ψευδάργυρο για καλύτερη απορρόφηση.

4. Πιείτε όσο περισσότερα ζεστά ροφήματα (τσάι, καφές, κ.λπ.) μπορείτε. Η κατανάλωση θερμών ροφημάτων έχει την ίδια επίδραση με τις γαργάρες, αλλά με αντίστροφη κατεύθυνση: Ξεπλένουν τους πολλαπλασιασθέντες ιούς από το λαιμό στο στομάχι όπου δεν μπορούν να επιζήσουν, να πολλαπλασιαστούν ή να κάνουν οποιαδήποτε ζημιά.

Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 26th, 2009 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΟΜΙΛΙΕΣ (απομαγν.)

ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Κυριακὴ ΙΓ΄Λουκᾶ (Λουκ. 18,18-27)

Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ

«Τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;» (Λουκ. 18,18)

Ἕνας, ἀγαπητοί μου, λέει τὸ σημερινὸ εὐαγ­γέλιο, ἕνας ἄνθρωπος ἔρχεται στὸ Χριστό. Εἶναι νέ­ος (βλ. Ματθ. 19,22), εἶναι ὑγιής, εἶναι «πλούσι­ος», εἶναι ἀκόμη «ἄρ­χων» (Λουκ. 18,23,18). Τέσσερα ἀ­γαθά, ποὺ τόσο τὰ θαυμάζουν οἱ ἄνθρωποι, συγ­κεν­τρωμένα σ᾽ ἕνα πρόσωπο. Τί ἄλλο ἤθελε; Ὑ­γεία εἶχε, νιᾶτα εἶχε, πλούτη εἶχε, ἀξίωμα εἶ­χ­ε. Ἐν τούτοις δὲν ἦταν ἱκανοποιημένος. Μέσα του κάτι τὸν ἀπασχολεῖ κ᾽ ἕνα ἐρώτημα ἔρ­χεται στὰ χείλη του· «Τί νὰ κάνω;…» (ἔ.ἀ.).
Θυμηθῆτε· τὸ ἴδιο ἐρώτημα ἀκούσαμε κι ἀ­πὸ τὸ στόμα ἑνὸς ἄλλου πλουσίου, τοῦ ἄφρονος πλουσίου (βλ. Λουκ. 12,17), ἐρώτημα ποὺ ἐκφράζει καὶ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς πλουσί­­ους, ἀ­φοῦ κι αὐτοὶ μεριμνοῦν γιὰ ἐπίγεια πλού­τη. Ἀλ­λὰ τὸ «τί νὰ κάνω;» τοῦ πλουσίου τοῦ σημε­ρινοῦ εὐαγγελίου διαφέρει πολὺ ἀπὸ τῶν ἄλλων. Ἐκεῖνοι ἀγωνιοῦν γιὰ μικρὰ καὶ ἀ­σήμαντα πράγματα. Αὐτὸς ἐνδιαφέρεται καὶ ἐ­ρω­τᾷ γιὰ κάτι μεγάλο. Ὁ πόθος του εἶναι ἡ αἰώνιος ζωή.
Αἰώνιος ζωή, κόλασι καὶ παράδεισος!… τί εἶν᾽ αὐτά; μπορεῖ νὰ ποῦν κάποιοι μον­τέρ­νοι κύρι­οι· ἄκου ἐκεῖ «αἰώνιος ζωή», λόγια ἀνοήτων!… Καὶ ὅμως, ἀγαπη­τοί μου, ἡ αἰώνιος ζωὴ ὑπάρχει. Ὑπάρχει; Μὰ ἔχετε ἀποδείξεις; Βεβαίως ἔχουμε. Ποιές ἀ­πο­δείξεις; Δὲν θὰ κάνουμε ἐδῶ φιλοσοφικὴ ἢ ἱστορικὴ ἢ ψυχολογικὴ κ.λπ. διάλεξι· συνοπτικῶς λέμε τὰ ἑξῆς.

* * *

Ἐὰν ἀνοίξετε τὴν παγκόσμιο ἱστορία, ἀπὸ τὶς πρῶτες σελίδες, ἀ­πὸ τὰ βάθη τῆς ἀρχαιότητος μέχρι σήμερα, τὰ εὑρήματα τῶν ἀνασκαφῶν, τὰ μνημεῖα καὶ οἱ τάφοι, ὅπως καὶ αὐ­τὸς ποὺ βρέθηκε στὴ Βεργίνα, μὲ τὶς ἐπιγρα­φὲς καὶ τὰ ἀντικεί­μενα ποὺ περιέχουν, μαρτυροῦν τὴν κοινὴ πε­ποίθη­σι τῶν λαῶν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζῇ καὶ πέρα τοῦ τάφου. Ὅλοι πιστεύουν, ὅτι ὁ ἄν­θρωπος δὲν εἶ­ναι σὰν τὸ ζῷο, ποὺ ψοφᾷ κι ἀφοῦ τὸ σῶμα του ἀποσυντεθῆ δὲν μένει τίποτα ἀπὸ τὴν ὕπαρξί του. Ὁ ἄν­θρωπος ἔχει ψυχὴ ἀθάνατη, ζῇ αἰωνίως.
Ἐὰν ἀφήσουμε τὴν ἱστορία καὶ ἐρευνήσου­με τὴ φιλοσοφία καὶ τὴν ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο θὰ δοῦμε. Ἂν ρωτήσουμε ὄχι κάποιους δῆθεν ἐ­πιστήμονες τῶν ἡ­μερῶν μας, ποὺ ἀφ᾽ ὅτου πῆραν ἕνα δίπλωμα ἔκλεισαν τὰ βιβλία καὶ παίζουν μπιλιάρδο καὶ χαρτιά, ἀλλ᾽ ἐκείνους ποὺ οἱ κρόταφοί τους ἄσπρισαν στὴ μελέτη, καὶ ἂν ρωτήσουμε μεγάλους φιλοσόφους ὅ­πως ὁ Σωκράτης ὁ Πλάτων ὁ Ἀριστοτέλης, ἂν τοὺς θέσουμε τὸ ἐρώτημα «ὑπάρχει αἰώνιος ζωή;» θὰ μᾶς ἀπαντήσουν· ὑπάρχει!
Ἡ ἱστορία ἀπαντᾷ ναί, ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ φιλοσοφία ἀπαντοῦν ναί. Ἂν ρωτήσουμε καὶ τὴν ψυχολογία, κι αὐτὴ ἀπαντᾷ ναί. Ἡ ψυχολογία, ὄχι τῆς ἐπιφανείας ἀλλὰ τοῦ βάθους, λέει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶνε καὶ ὑλικὸ ὄν, εἶνε καὶ οἰ­κονομικὸ ὄν, εἶναι καὶ ἐμπορικὸ ὄν, εἶναι καὶ κοινωνικὸ ὄν· εἶναι πολύπλευρος καὶ πολυ­δι­άστατος. Ἀλλὰ ἡ σημερινὴ ψυχολογία λέει ἀ­κόμη, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μεθοριακὸ ἢ μεταφυσικὸ ὄν. Τί θὰ πῇ αὐτό; Ὅπως ἐδῶ στὰ σύνορα ἔχουμε ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος τὴν ἀγ­απημένη καὶ μαρτυρική μας πατρίδα κι ἀπὸ τὸ ἄλλο τὸ ξένο ἔδαφος, εἴμαστε δηλαδὴ στὴ μεθόριο δύο κρατῶν, κατὰ παρόμοιο τρόπο καὶ ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται στὰ σύνορα δύο κόσμων. Ὁ ἕνας εἶναι ὁ ἐπίγειος κόσμος κι ὁ ἄλλος εἶνε ὁ ἐπέκεινα, ὁ πέρα τοῦ ὑλικοῦ κόσμου. Καὶ ὁ ἄνθρωπος μετέχει καὶ τῶν δύο.
Ἀλλά, ἀδελφοί μου, γιατί νὰ ρωτοῦμε τοὺς ἐπιστήμονες ἱστορικοὺς φιλοσόφους καὶ ψυχολόγους; Ἂν εἴμαστε Χριστιανοί, μᾶς ἀρκεῖ μία καὶ μόνο μαρτυρία. Μαρτυρεῖ ἕνας, ὅτι ὑ­πάρχει ψυχή· καὶ ἡ δική του μαρτυρία ἀξίζει παραπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλη. Γιατὶ αὐτὸς δὲν εἶ­πε ποτέ ψέμα· μέχρι σήμερα οἱ αἰῶνες δὲν τὸν διέψευσαν. Καὶ ὁ ἕνας αὐτὸς εἶναι ὁ Κύριος ἡ­μῶν Ἰησοῦς Χριστός. Τί εἶπε ὁ Χριστός; Μίλη­σε περὶ αἰωνίου ζωῆς καὶ βεβαίωσε ὅτι ὑπάρχει. Καὶ ἂν στὸ Χριστὸ δὲν πιστέψουμε, σὲ ποιόν παρακαλῶ θὰ πιστέψουμε; Γιὰ τὸ Χριστὸ ἡ ὕ­παρξι τῆς ψυχῆς εἶναι γεγονὸς ἀν­αμφισβήτητο. Δὲν κάθεται νὰ κάνῃ συλλογισμοὺς ὅπως οἱ φιλόσοφοι. Εἶνε γεγονός. Καὶ ἕνα γεγονὸς δὲν κοπιάζει κανεὶς νὰ τὸ ἀποδείξῃ. Ὑπάρχει ἥλιος. Ποιός λέει, Ἐλᾶτε νὰ σᾶς ἀποδείξω ὅτι ὑπάρχει ἥλιος; Περιττεύει. Ὅπως λοιπὸν ὁ ἥλιος λάμπει στὸν φυσικὸ κόσμο, κατὰ παρόμοιο τρόπο στὸν ὑπερφυσικὸ κόσμο ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς εἶναι βεβαιότης ἀναμφισβήτητη· ὑπάρχει πέρα τοῦ τάφου ζωή.
Τὸ πίστευαν, ὅπως εἴπαμε, οἱ ἀρχαῖοι. Τὸ πίστευαν οἱ πρόγονοί μας καὶ οἱ γιαγιάδες μας. Τὸ πίστευαν ὅλοι καὶ τὸ ὑπέγραφαν μὲ τὰ δυό τους χέρια, ὄχι ἁπλῶς μὲ μελάνι ἀλλὰ μὲ τὸ αἷμα τους. Τί; Αὐτὸ ποὺ ὁμολογοῦμε στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως· «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· ἀμήν» (11-12).

* * *

Ἐκεῖνοι πίστευαν. Ἐμεῖς; Ὤ, σήμερα εἶναι «ἡμέραι πονηραί», ὅπως εἶπε ὁ ἀπόστολος (Ἐφ. 5,16). Ἡ πίστι καθημερινῶς ἐκλείπει. Εἶναι σὰ νὰ ταξιδεύουμε μέσα σὲ ὁμίχλη. Ὁρατότης μηδέν. Κοντόφθαλμοι οἱ ἄνθρωποι δὲ βλέπουν τίποτα μπροστά τους. Ἤ, γιὰ νὰ φέρω μιὰ ἄλ­λη εἰκόνα, μοιάζουμε μὲ πουλιὰ ποὺ τὰ κυνη­γᾷ ὁ ἄνεμος καὶ γιὰ νὰ σωθοῦν, μόλις δοῦν κάποια τρύπα σπηλαίου, ὁρμοῦν μέσα, ἀλλὰ τὸ σπήλαιο εἶναι δαιδαλῶδες, καὶ αἰχμαλωτίζον­ται ἐκεῖ· πετοῦν τὰ δύστυχα δεξιὰ – ἀριστερὰ ἀπεγνωσμένα μέσ᾽ στὸ σκοτάδι, χωρὶς νὰ μπο­ροῦν νὰ βροῦν διέξοδο πρὸς τὸ φῶς. Ἔτσι κ᾽ ἐ­μεῖς, πουλιὰ αἰχμάλωτα μέσα σὲ μιὰ σπηλιά, κινούμεθα στὸ ἔρεβος, καὶ δὲ βλέπουμε τὸ φωτεινὸ σῆμα, ποὺ ἐκπέμπει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ μᾶς καλεῖ στὴν αἰώνιο ζωή.
Αἰώνιος ζωή! Θὰ ἤθελα νὰ ἤμουν Χρυσόστομος καὶ Βασίλειος, νὰ βάλω στὴν καρδιά σας τὴ μεγάλη αὐτὴ ἀλήθεια, ὅτι ὑπάρχει ψυ­χὴ ἀθάνατη, ὅτι πέρα τοῦ τάφου ὑπάρχει ζωή, ὅτι δὲν τελειώνει ἡ ζωὴ μὲ τὸ φτυάρι τοῦ νεκροθάφτη. Ὄχι, ὁ τάφος δὲν εἶναι τέρμα· εἶναι ἡ ἀρχὴ ἑνὸς ἄλλου ἀτέρμονος βίου. Αὐτὸ λέει τὸ Εὐαγγέλιο, αὐτὴ εἶναι ἡ πίστι μας.
Ὁ πλούσιος τοῦ εὐαγγελίου πίστευε ὅτι ὑ­πάρχει πέρα τοῦ τάφου ζωή· ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἀ­πασχολοῦσε ἦταν, μὲ ποιό τρόπο θὰ μπορέ­σῃ νὰ κληρονομήσῃ τὴν αἰώνιο ζωή, ποιά εἶναι ἡ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ ἐκεῖ. Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ ἀ­παντᾷ· Καλὴ ἡ πίστι· ἀλλὰ ποιά πίστι; Ὄχι ἡ θεωρητική, ποὺ μένει στὰ λόγια· ὄχι ἡ ἀρνητι­­­κή, ποὺ περιορίζεται στὴν τήρησι μόνο ὡρισμένων «μὴ…» ποὺ ἀκούσαμε σήμερα (Λουκ. 18,20)· ὄχι ἡ τυπική, ποὺ νομίζει ἀρκετὸ τὸ νὰ ἐκτελέ­­σουμε μερικὰ θρησκευτικὰ καθήκον­τα, ν᾽ ἀ­νά­ψουμε π.χ. ἕνα κερί. Καὶ αὐτὸ βεβαίως δὲν ἀ­πορρίπτεται· ἔχει συμβολισμὸ τὸ ν᾽ ἀνάβῃς κερί· εἶνε σὰ νὰ λὲς «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42). Ἀλλὰ δὲ φθάνει μόνο αὐτό· πρέπει κ᾽ ἐσὺ ὁ ἴδιος νὰ εἶσαι ἕνα ἀναμμένο κεράκι μέσ᾽ στὴ γενεά σου, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ «Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. 5,14).
Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν πίστι ἔ­φθαναν ἀκόμα καὶ σὲ φρικτὰ μαρτύρια. Ὁ ἅ­γι­ος Ἰάκωβος ὁ Πέρσης λ.χ., ποὺ γιορτάζει τὶς μέρες αὐτές (27 Νοεμ.), ζοῦσε στὴν Περσία ἀνάμεσα σὲ πλῆθος εἰδωλολατρῶν. Ἦταν μόνος. Τὸν κάλεσαν ν᾽ ἀρνηθῇ τὸ Χριστό. Δὲν ὑπέκυψε. Τὸν πίεσαν, τὸν φυλάκισαν, τὸν βασάνισαν, τὸν ἔ­κοψαν κομμάτια – κομμάτια ὅπως ὁ χασάπης τὸ κρέας· τοῦ ἔκοψαν τὴ μύτη, τὰ αὐτιά, τὰ χέ­ρια, τὰ πόδια, τοῦ ξερρίζωσαν τὰ δόντια. Μὰ αὐτὸς συνέχιζε νὰ λέῃ· Πιστεύω στὸ Χριστό! Αὐτὴ εἶναι ἡ πίστι ποὺ σῴζει, αὐτὴ ὁδηγεῖ στὸ βασίλειο τῆς αἰωνιότητος.

* * *

Ἀδελφοί μου καὶ πατέρες! Ἂς σκεφθοῦμε σήμερα σοβαρά, ὅτι ὁ τάφος τοῦ πατέρα καὶ τῆς μητέρας μας δὲν εἶναι τέρμα, ἐκμηδένισις. Ποιός τὸ εἶπε; Πέρα τοῦ τάφου εἶναι ἄλλη ζωή, αἰώνιος ζωή. Ἂς προετοιμασθοῦμε λοιπόν. Αὐ­τὸς ποὺ πρόκειται νὰ ταξιδέψῃ βγάζει εἰσιτήριο καὶ διαβατήριο. Μὴ βρεθοῦμε ἀνέτοιμοι.
Σ᾽ ἕνα ἀνάκτορο ὁ βασιλιᾶς εἶχε ἕνα γελωτοποιό, νὰ τὸν διασκεδάζῃ μὲ τὰ ἀστεῖα του. Μιὰ μέρα, θέλοντας νὰ παίξῃ μαζί του, ἔδωσε στὸν γελοτοποιὸ ἕνα μπαστούνι λέγοντας· ―Πάρ᾽ το. Κι ἂν βρῇς ἄλλον πιὸ βλᾶκα ἀπὸ σέ­να, νὰ τοῦ τὸ δώσῃς… Πῆρε τὸ μπαστούνι ὁ ἠ­θοποιὸς μέ κάποια πικρία. Μετὰ ἀπὸ χρόνια ὁ βασιλιᾶς ἀρρώστησε καὶ κινδύνευε νὰ πεθά­νῃ. Πῆγε κι ὁ θεατρῖνος νὰ τὸν δῇ. ―Πεθαίνω, τοῦ λέει ὁ βασιλιᾶς, φεύγω γιὰ ταξίδι μακρινό, ἀ­γύριστο. ― Καὶ ἔκανες καμμιὰ προετοιμασία, μεγαλειότατε; ―Ὄχι. ―Ἔ, τότε βρῆκα τὸν πιὸ βλᾶκα ἀπὸ μένα. Πάρε τὸ μπαστούνι!
Τὰ ἄλλα λάθη στὴ ζωὴ εἶνε μικρά. Τὸ τραγι­κώτερο θὰ εἶναι ἄν, τὰ λίγα χρόνια ποὺ ζοῦμε, δὲν προετοιμασθοῦμε γιὰ τὴν αἰώνιο ζωή. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσῃ, κλείνοντας τὰ μάτια στὸ μάταιο τοῦτο κόσμο, νὰ κάνουμε τὸ σταυρό μας καὶ νὰ ποῦμε κ᾽ ἐμεῖς «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42).

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου στόν ἱερό ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης 27-11-1977)

ST. CATHERINE THE GREAT AND MARTYR

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 25th, 2009 | filed Filed under: English

Kyriaki no. 821 – November 25th

ST. CATHERINE THE GREAT AND MARTYR


Αγ. ΑικατερWe shall speak about saint Catherine whose feast day is today.

Saint Catherine lived in the third century after Christ. She was born in Alexandria. Her father Constas, a representative of the emperor, and her mother were idolaters. Thus she too was an idolater. Now the small daughter had a great inclination for learning. She studied all the sciences and read the writings of the Greeks and Latins. At the age of 18 she was the most educated daughter of Alexandria.

In her demeanor she was a beautiful woman full of grace. With such gifts, physical and intellectual, she was the most sought after bride. Prominent young men proposed to her. But she would say that she didn’t want to marry, despite all the pressures of her own people.

If someone wants to marry, it is a sin to obstruct him. But if this is a sin once, it is a sin a hundred-fold to obstruct a person, man or woman, who wants to give his or her heart to God. Marriage is silver; virginity is gold. Choose and take. In all the years that I have served the Lord, I never, ever obstructed a person from entering marriage. But I also supported women and men who wanted to devote themselves to God and to become missionary and monastic persons. God gave freedom; compulsion is prohibited, especially when it comes to these issues.

So they pressured, badly so, saint Catherine. She didn’t hate marriage, but as a superior intellect she wanted to be without distraction. And there is not only this marriage, the usual one. Others marry the fatherland, others science, others religion.

St. Catherine, in order to escape the pressures, used an ingenious pretext. For the Christian is smart; he must have intelligence not of this world but of God. So she says to her parents: – since you pressure me so much, I accept marriage, but on one condition. – What condition, my child? – If a young man is found to be superior to me in beauty, in riches, in knowledge and science, I’ll take him.

They began to search; and many presented themselves. Others were rich, but not handsome. Others were rich and handsome, but not cultivated. It is a rare thing for wealth and beauty and cultivation to be found in a single person. Thus not a single (alert spiritual barbarian alien interpolation quarantine:- [men]) man could be found, and the parents were inconsolable.

They sent her to some philosopher ascetic, who lived in a cave outside of Alexandria. She went and sought his advice. He said to her: – My daughter, I now a young man. There is no other like him in the world. Handsome, rich, powerful, wise as no one else. Catherine got enthused and said: – I would like to see him. The ascetic tells her: – Will you do whatever I tell you? – I’ll do it. – Listen then (said the ascetic, and he took out from his chest pocket an icon of our All-Holy Mary with our Lord Jesus Christ). Take this icon, go to your home, close yourself in your room, and pray. And the All-Holy Mary will reveal to you what you will do.

Truly Catherine took the icon, closed herself in her [in her] [sic] house, and prayed a great deal, beyond midnight. Tired, she fell asleep. She sees then a vision. She saw the All-holy Mary shining like the moon and the Divine infant in her bosom shining like the sun; but the face of Christ was turned away so as not to see Catherine. Says the All-holy Mary:

–         My child, look at this young girl. She came from so far away; she is looking for someone who will love her and be devoted to her.

–         The Divine infant responded in anger:

–         I don’t want to look at her.

–         Why not, my child? She is the most beautiful daughter of Alexandria.

–         No Mother of God: she’s ugly (she was ugly because she was not yet baptized).

Catherine left weeping. She went to the ascetic and told him the vision.

–         He spoke correctly, he says. That’s why, if you want to see Christ, believe in him and be [Alien capatilazation: Baptized.] baptized.

In a few days that great figure of Alexandria was baptized and finally became Christian. Then she saw a vision again. This time the Divine child looked at her and heaven came into her heart. From that moment on, Catherine became completely devoted to Christ. She became a missionary.

The king Maximinus learned of this and called her to dialogue. In the end, he was forced to say: I can’t compete with you, but I’ll call the wise men and scientists, the mathematicians and physicists and astronomers, so you can converse with them.

The next day, 150 wise 9alien rep [wise]) men were at the palace of Maximinus. Opposite them was saint Catherine standing alone. The conversation began and lasted all day. The proofs of the sages were toppled. The holy Spirit enlightened saint Catherine and she reduced them to silence. Each of them, one after the other, said: I agree with Catherine, I believe in Catherine’s God. The king? He became wilder and ordered all the heads of the wise men to be cut off. Thus those 150 wise men confessed Christ and martyred.

After this, Maximinus threw saint Catherine in jail. And even when she was jailed, she had new victories. There she brought to the faith many who came to visit her. Among them was the wife of Maximinus, the queen Faustina, and her bodyguard Porphyrios together with 200 of his soldiers. All these people, upon hearing her words, believed in Christ. But Maximinus, with a satanic stubbornness, not only remained unpersuaded, but even ordered that all these people, too, be decapitated. He didn’t even feel sorry for his wife! 150 plus 200, plus two: 352 souls were caught by the preaching of Saint Catherine!

After a short while finally her end approached. I won’t narrate the details to you. The series of tortures she suffered was long, of which the most fearful was her being tied to a wheel. And if you’re even a rock, you will be moved if you read the end of saint Catherine. Having kneeled down, she raised her hands and prayed for the whole world. Then she bent her head and was decapitated. Thus she gave up her holy soul, which like a white dove flew to the heavens.

Her holy relic is saved incorrupted. Those who don’t believe, let them go and see it. It is at Mount Sinai. This nest of Christ through the centuries is held by Greek monks. Let’s thank God for that. Perhaps these are the last monks; for the children of Greece no longer go to become monks at Sinai or at Mount Athos: they prefer other pursuits…

Israelies, Egyptians, Venoudies, Germans and Russians as pilgrims go there to venerate the sacred relic of the saint, whom God crowned with three crowns: that of virginity, of martyrdom, and of wisdom and science.

If we look at her icon, she has a ring. What does this mean? In the second vision that she saw, Christ gave her a ring, that is, became engaged. An engagement that differs from earthly engagements. The moment that a girl becomes devoted to God, she now already becomes devoted to Christ, who is the “bridegroom who is the most beautiful among men.” (From aposticha hymns of Great Tuesday).

***

Saint Catherine, my beloved, is a rebuke of our generation. A rebuke, in the first place, to women, because they have their mind only on physical beauty and are indifferent towards psychical beauty, or beauty of the soul. In the second place she a rebuke to men, because they are shown to be inferior to woman. AND THIRD, SHE IS A CENSURE AND REBUKE TO US CLERICS BECAUSE WE DO NOT BRING SOULS TO CHRIST LIKE SHE DID, BUT INSTEAD WE CHASE THEM AWAY!

I finish and wish that from women there may come mothers who will raise their heroes, and from men may come martyrs. This miracle I hope to be realized by the mother, from woman. Amen.

+ Bishop Augustine

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 24th, 2009 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Ομιλια του οικουμενικου πατριαρχη Βαρθολομαιου

στην εκδήλωση της Coca Cola

249487-bar8olomeos

Κείμενο Ομιλίας:
Εξοχότατε κυβερνήτη
Πολυαγαπημένοι αδελφοί ιεράρχες
Αξιότιμοι Μουχτάρ και Δάφνη Κεντ
πολυαγαπημένοι φίλοι και οικοδεσπότες
Διακεκριμένοι καλεσμένοι
Αγαπητοί στον Κύριο
Απόψε συγκεντρωθήκαμε σε αυτό το εκπληκτικό κέντρο στην πραγματικότητα ένα μουσείο προς τιμήν ενός από τα πιο αγαπημένα προϊόντα ένα – αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λέξη – εικόνισμα του 20ου αιώνα.
Συγκεντρωθήκαμε χάρη σε έναν αγαπημένο και έμπιστο φίλο, τον κύριο Μουχτάρ Κεντ, ο οποίος προεδρεύει σε αυτήν την εκπληκτική εταιρία, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο υπαλλήλους σε 200 χώρες, με την ιδιότητα του προέδρου και του γενικού διευθυντή. Μουχτάρ και Δάφνη σας αγαπάμε πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ.

Σήμερα είναι εθνική εορτή της πατρίδας μας, της Τουρκίας,

και χαίρομαι που έχω την δυνατότητα να γιορτάσω αυτήν τη μέρα μαζί με τόσο πολύτιμους φίλους.
Με την ευκαιρία αυτή προσεύχομαι για σταθερότητα, ευημερία, και ειρήνη στην πατρίδα μας και να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως φιλοδοξεί.
Θα πούμε στον φίλο μας Μουχτάρ: «Με όλα όσα πρέπει να φροντίσεις σε καθημερινή βάση, είσαι ένας από τους λίγους ανθρώπους στον κόσμο που μπορούν να φανταστούν πως είναι να είσαι Οικουμενικός Πατριάρχης».
Και θα προσθέσουμε:
«Η φροντίδα και η ευσπλαχνία με την οποία φροντίζεις τις επιχειρήσεις αυτού του κόσμου αντικατοπτρίζει τις υψηλότερες ηθικές και ενάρετες αξίες που καθημερινά παλεύουμε να φέρουμε στην αμιγώς πνευματική αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την μεγαλύτερη έδρα της Ορθόδοξης Χριστιανικής εκκλησίας παγκοσμίως.
Πολλοί στόχοι μας είναι ίδιοι:
ένας καλύτερος κόσμος μέσα από την διαπολιτισμική κατανόηση, η αξιολόγηση κάθε ανθρώπου ανεξαρτήτως καταγωγής ή πεποιθήσεων, ο διάλογος και η αμοιβαία κατανόηση.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανταποκρινόμενο πάντα στην επίπονη αλλά έμμονη θεία κλήση να εξαπλωθεί στα βάθη της οικουμένης, του κατοικημένου κόσμου, με το μήνυμα της ειρήνης, της συμφιλίωσης και πάνω από όλα της αγάπης, βρίσκει αναψυχή, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη λέξη, στην φιλία και την εμπιστοσύνη που έχει με τον Μουχτάρ Κεντ. Αναψυχή!
Αγαπητέ φίλε Μουχτάρ είπες κάποτε πως η εμπιστοσύνη είναι πιο πολύτιμη από το χρυσάφι.
Αυτές οι λέξεις αποτελούν μαρτυρία για το μυαλό και την συνείδηση πως χαρακτηρίζουν τη ζωή σου.
Και για εκείνους που γνωρίζουν την ευγένεια των γονιών σου και την θυσία τους για χάρη των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπίνων αξιών, το παράδειγμά σου αποτελεί απόδειξη τιμής.
Γνωρίζουμε πως οι ηρωικές προσπάθειές τους στο όνομα των εβραίων κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν βασίζονταν σε κάποια θρησκευτική κοσμοαντίληψη αλλά στο παλαιό σφαιρικό όραμα της αγάπης για όλους τους ανθρώπους και της αξίας κάθε ανθρώπινης ζωής.
Είθε ο Κύριος όλων να τους χαρίσει αιώνια ανάπαυση με τους Δίκαιους κάθε γενιάς που έχουν φανεί ευχάριστοι σε Εκείνον.
Στον σημερινό κόσμο λέξεις όπως «αξία» «εμπιστοσύνη» και «πίστη» έχουν γίνει μέρος της ορολογίας του οικονομικού κόσμου.
«Αξία» «Εμπιστοσύνη» «Πίστη». Αλλά το νόημα τους έχει αλλοτριωθεί από τις έννοιες της εμπιστοσύνης και της αφοσίωσης.
Έχουν στην κυριολεξία συρρικνωθεί στον μικρότερο κοινό παρονομαστή: το χρήμα.
Και σαν αποτέλεσμα γινόμαστε μάρτυρες της αιώνιας ανασφάλειας που εμφανίζεται όταν το χρυσάφι γίνεται περισσότερο πολύτιμο από την εμπιστοσύνη.
Πρόκειται για μια αντιστροφή που περιγράφεται ρητορικά από τον ίδιο τον Ιησού όταν ρώτησε:
«Ποιό είναι σπουδαιότερο: το χρυσάφι ή ο Ναός που καθαγιάζει το χρυσάφι;» (Ματθαίος 23:17)
Πίστη, Αφοσίωση, Εμπιστοσύνη.
Πίστη σε κάτι ανώτερο από τον εαυτό μας και τα συμφέροντά μας.
Αυτή είναι η ουσία του υλικού που δένει την ανθρώπινη οικογένεια μαζί.
Είτε μιλάμε για την οικογένεια ή το μεγαλύτερο έθνος, η πίστη σε κάτι ανώτερο είναι σημαντική για την υγιή ευημερία όλων.
Πραγματικά, όταν πρόκειται για πνευματικές απόψεις η ανθρώπινη οικογένειά μας έχει αρκετή ποικιλία:
πολλές θρησκείες, πολλές ερμηνείες μέσα στις θρησκείες, ακόμα και ένα μόνο εδάφιο ιερού κειμένου μπορεί να γίνει πηγή ατελείωτων και πολύ συχνά ανώφελων διαφωνιών.
Όμως υπάρχει μια πραγματικότητα για την οποία όλοι μας μπορούμε να συμφωνήσουμε: ότι μοιραζόμαστε αυτόν τον πλανήτη, τη γη. Με την ευρύτερη έννοια της λέξης, όλοι μοιραζόμαστε ένα οικοσύστημα.
Ίσως θυμάστε πως το πρόθεμα «οίκο-» προέρχεται από την ελληνική λέξη «οίκος», που σημαίνει «σπίτι» Αληθινά έχουμε ένα σπίτι για την μία ανθρώπινη οικογένεια και αυτή η οικογένεια πρέπει να το μοιραστεί και να είναι υπεύθυνη για αυτό. Η ανησυχία για το κοινό μας σπίτι είναι αυτό που μας έφερε πρόσφατα στη Νέα Ορλεάνη και στον σπουδαίο ποταμό Μισισιπή.
Καθώς ταξιδέψαμε στον κόσμο για τα προηγούμενα 7 συμπόσια καταλάβαμε πως να φέρουμε κοντά τα φαινομενικά αντίθετα στρατόπεδα, όπως η επιστήμη και η θρησκεία, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να εγείρουμε την επίγνωση σχετικά με τους κινδύνους της αναποτελεσματικής δράσης ή της απραξίας.
Παρόλα αυτά, σαν αμιγώς πνευματικό ίδρυμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενθαρρύνει περισσότερα από τον απλό διάλογο. Φέρνουμε το βαθύ και διαχρονικό μήνυμα της συνδεσιμότητας όλων των ανθρώπων με τον Δημιουργό τους το δημιούργημά Του και του ενός με τον άλλο. Μέσα στο πλέγμα αυτής της σχέσης μπορούμε να ανακαλύψουμε τη λύση όχι μόνο στα προβλήματα που μαστίζουν τον κόσμο μας αλλά ακόμα και για εκείνους που πλήττουν και απειλούν τον κόσμο μας.
Αλλά δεν ήρθαμε εδώ απόψε μόνο για να μιλήσουμε γύρω από τις σχέσεις, ήρθαμε για να γιορτάσουμε μία.
Συγκεντρωμένοι εδώ μαζί με όλους εσάς πρέπει να μιλήσουμε για αναζωογόνηση κάτι πολύ γνωστό στον κόσμο της κόκα κόλα. Ανάμεσα σε τόσους φίλους και συνεργάτες στην διαρκή μάχη για ειρήνη και συμφιλίωση, ενθυμούμαστε τον Ψαλμό: «Δέστε τώρα, τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικούν με ομόνοια αδελφοί» Παλαιά Διαθήκη (Ψαλμοί 133:1)
Πραγματικά, καθώς προσευχόμαστε με ευχαρίστηση για όλους εσάς, γιορτάζουμε με χαρά στις καρδιές μας και με μεγάλη ευγνωμοσύνη την καλοσύνη του Θεού, του οποίου την αγάπη και το απέραντο έλεος ευχόμαστε να είναι με όλους εσάς. Αμήν.

Ευχαριστώ
Παρακαλώ καθίστε. Έχω ένα μικρό αναμνηστικό. Μικρό και σπουδαίο. Αναμνηστικό για την Δάφνη και τον Μουχτάρ. Αυτό είναι το Άγιο Κοράνι. Το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων αδελφών μας.

Ολοκληρη η ομιλια του πατριαρχου Βαρθολομαιου στην μεγαλυτερη συναγωγη των Εβραιων

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 24th, 2009 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Οικουμενικo Πατριαρχειο: Στην πρωτη γραμμη της Νεας Ταξης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ!

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στην μεγαλύτερη Εβραική Συναγωγή Park East της Νέας Υόρκης.


Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας του Πατριάρχου. (Χωρίς σχόλια)


«Ραβίνε Σνάϊερ, πολυαγαπημένε φίλε, εξοχότατοι πρεσβευτές και αντιπρόσωποι των εθνών, διακεκριμένοι ηγέτες της Εβραϊκής κοινότητας και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, αγαπητά παιδιά, Σαλόμ. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να έχουμε την δυνατότητα να επισκεφτούμε αυτήν την ευλογημένη συναγωγή του Παρκ-Ιστ, στην καρδιά αυτής της υπέροχης πόλης.

Είμαστε γνωστοί με τους πνευματικούς ηγέτες σας, γνωρίζουμε τα θρησκευτικά και κοινωνικά προγράμματα σας και θαυμάζουμε τις ποικίλες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σας για την διάπλαση των πιστών σας.

Ιδιαίτερα, είμαστε γνώστες της εκπληκτικής δουλειάς για την θρησκευτική ελευθερία που κάνει ο Ραβίνος Σνάϊερ, μέσα από το Ίδρυμα «Έκκληση στη Συνείδηση» (Appeal of Conscience), για το οποίο ο αγαπητός μας φίλος δίκαια έλαβε το Αθηναγόρειο βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το τάγμα των Ελληνορθόδοξων Αρχόντων Αμερικής, από τα χέρια του πολυαγαπημένου μας Έξαρχου, Αρχιεπισκόπου Δημήτριου.

Όμως, η επίσκεψή μας εδώ είναι κάτι παραπάνω από μια απλή τυπικότητα
. Υπερβαίνει την απλή φιλοφρονητική επίσκεψη ενός Χριστιανού ηγέτη σε έναν Εβραίο ηγέτη. Όπως και ο διάδοχος του Αγίου Πέτρου, ο αδελφός μας, η αγιότητά του ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος ήταν εδώ πέρυσι, έτσι και εμείς, σαν διάδοχοι του γήινου αδελφού του αγίου Πέτρου, του πρώτου που καλέστηκε απόστολος, του Αγίου Αντρέα, εμπνευσμένοι από την διακαή πεποίθηση πως το πιο επείγον έργο που στέκεται μπροστά σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες είναι η παγκόσμια συνεργασία μας για την προώθηση μεγαλύτερης ανεκτικότητας και κατανόησης
ανάμεσα στους ανθρώπους, τις φυλές και τις θρησκείες του πλανήτη μας.


Για αυτόν το λόγο
σήμερα μας συνοδεύει η Εξοχότης του, ο μητροπολίτης Εμμανουήλ της Γαλλίας, που διευκολύνει και περιθάλπει τις Διεθνείς Ακαδημαϊκές Διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό, που ξεκίνησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τα μέσα της δεκαετίας του 70.

Είμαστε ευχαριστημένοι που η 7η Ακαδημαϊκή Συνδιάσκεψη ανάμεσα στον Ιουδαϊσμό και την Ορθοδοξία θα συνέρθει σε δύο εβδομάδες στην Αθήνα. Ο τίτλος της Συνδιάσκεψης, Ο Κόσμος σε Κρίση: Ηθικές Προκλήσεις και Θρησκευτική Προοπτική, είναι πραγματικά επίκαιρος, με δεδομένες τις οικολογικές, κοινωνικές,
οικονομικές και πολιτικές αναταραχές στον κόσμο μας σήμερα. Είχαμε προσωπικά παραβρεθεί σε μια προηγούμενη συνδιάσκεψη στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στους Ορθόδοξους Χριστιανούς και τους Εβραίους. Επισκεφτήκαμε και το μνημείο για το Ολοκαύτωμα στην πόλη.

Δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό μας πως ένας διαθρησκευτικός διάλογος είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων των θρησκευτικών ηγετών της εποχής μας. Διότι δεν έχουμε μόνο κοινά σημεία που μας ενώνουν, όπως οι ιερές γραφές που λατρεύουμε, οι Πατριάρχες και οι Προφήτες που τιμούμε, αλλά έχουμε και κοινά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στον κόσμο. Πρωταρχικό ανάμεσα σε αυτά τα κρίσιμα
ζητήματα είναι η διατήρηση της δημιουργίας του Θεού, του φυσικού περιβάλλοντος,το οποίο έχουμε διαταγή να καλλιεργούμε και να διατηρούμε (Γένεσης, 2:15), σαν ιερατικοί επιστάτες της γης.

Όπως γνωρίζετε, μόλις τελείωσε το 8ο οικολογικό συμπόσιο στον ποταμό Μισισιπή της Νέας Ορλεάνης, όπου εγείραμε την επίγνωση για τα τεράστια ηθικά και κοινωνικά προβλήματα , τα οποία ενδόμυχα σχετίζονται με την καταστροφή των φυσικών αποθεμάτων σαν αποτέλεσμα της ανθρώπινης αλαζονείας και απληστίας.

Από το ξεκίνημα της οικολογικής πρωτοβουλίας μας, αναγνωρίσαμε την σημασία της συνεργασίας με ανθρώπους σε άλλους τομείς, όπως οι επιστήμονες και οι νομοθέτες, όπως και με άλλες πίστεις και θρησκείες, διότι το περιβάλλον υπερβαίνει τα δογματικά σύνορα. Είναι κάτι για το οποίο είμαστε συλλογικά υπεύθυνοι. Είναι κάτι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο μαζί και όχι με την απομόνωση.

Οι θρησκευτικές κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν επιπλέον ευθύνη και υποχρέωση να επιμορφώσουν τους πιστούς για την μεγάλη επιρροή που έχουν τα μεγάλα έθνη στην δυνατότητα του πλανήτη να επιβιώσει.

Άλλα ζητήματα κοινής ανησυχίας για τις παγκόσμιες θρησκευτικές κοινότητες περιλαμβάνουν τον αυξανόμενο φονταμενταλισμό και φανατισμό στους θρησκευτικούς κύκλους, καθώς και τον αυξανόμενο ρατσισμό και την τρομοκρατία στον κόσμο.

Για αυτόν το λόγο είμαστε ενωμένοι με τον Ραβίνο Σνάϊερ και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με το Ίδρυμα «Έκκληση στη Συνείδηση» για να ενθαρρύνουμε την μεγαλύτερη κατανόηση και ανεκτικότητα ανάμεσα στις θρησκείες, και όταν είναι απαραίτητο να λέμε την αλήθεια με αγάπη και να ανακοινώνουμε, όπως έγινε πρώτα στην Βέρνη της Ελβετίας και επαναβεβαιώθηκε στην Ιστανμπούλ, ένα έγκλημα που γίνεται στο όνομα της θρησκείας είναι έγκλημα κατά της θρησκείας.

Το χρωστάμε, σαν Εβραίοι και Χριστιανοί, στην κοινή κληρονομιά μας, να μιμηθούμε τον προπάτορα μας Αβραάμ που δέχτηκε την απρόσμενη επίσκεψη των τριών ξένων κάτω από τη σκιά των βελανιδιών Μαμβρή, όπως περιγράφεται στη Γένεσης, 18. Ο πατριάρχης του Ισραήλ δεν θεώρησε αυτούς τους ξένους απειλή ή κίνδυνο για τον τρόπο ζωής του ή την περιουσία του. Δεν ήταν καταραμένος με ξενοφοβία, τον φόβο απέναντι στον ξένο, αλλά ήταν ολότελα γεμάτος φιλοξενία, αγάπη για τον ξένο. Φιλοξενία, μια όμορφη Ελληνική λέξη. Αυθόρμητα μοιράστηκε μαζί τους την φιλία του και το φαγητό του, εκτείνοντας τόσο γενναιόδωρα την φιλοξενία , ώστε το δίκαιο φέρσιμο και η συμπονετική φροντίδα προς τους ξένους αναφέρεται ευλαβικά στην Τορά και την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση. Η σκηνή
ερμηνεύτηκε και συνταυτίστηκε με τη ζωή του Θεού.

Αγαπητοί φίλοι, καλούμαστε να γίνουμε προφητικές κοινωνίες μετατροπής σε έναν τελματωμένο κόσμο. Προφητικές κοινωνίες ειρήνης σε μια παγκόσμια κοινωνία που απειλείται με πόλεμο, προφητικές κοινωνίες διαλόγου σε έναν πολιτισμό που χαρακτηρίζεται από αντιμαχίες και προφητικές κοινωνίες συμφιλίωσης με την δημιουργία του Θεού σε μια εποχή που διακυβεύεται το μέλλον της γης.

Όλοι έχουμε μεγάλα παραδείγματα να ακολουθήσουμε:
για μας, τους Χριστιανούς, δεν θα ξεχαστούν ποτέ οι ήρωες της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, οι οποίοι, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ρίσκαραν τις ζωές τους για να σώσουν τους Εβραίους φίλους και γείτονές τους από την αποτρόπαιη φρίκη του Ολοκαυτώματος.
Αύριο θα επισκεφθούμε έναν πολυαγαπημένο φίλο, τον Μουχτάρ Κεντ στην Ατλάντα, την νούμερο ένα για την κόκα κόλα, παγκοσμίως. Είναι πολύ καλός φίλος μας. Ο πατέρας του ήταν Τούρκος διπλωμάτης που δούλεψε με ενεργητικότητα και συμπόνια για να προστατέψει τους Εβραίους Τούρκους πολίτες και όχι μόνο. Μερικά χρόνια πριν η Εβραϊκή κοινότητα της Ιστανμπούλ οργάνωσε μια συγκινητική εκδήλωση για να τιμήσει τις υπηρεσίες του πατέρα του Κεντ, και την γενναιοδωρία του κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όσο για εσάς Παιδιά του Αβραάμ, έχουμε εκείνους τους ήρωες που ενάντια σε όλες τις πιθανότητες ίδρυσαν ένα νέο έθνος για να σώσουν για τον Θεό την παράδοση του λαού του Ισραήλ.

Καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν ήταν τέλειες, ελάχιστοι μόνο σώθηκαν και σήμερα παρατηρούμε πόσο δύσκολο είναι να καθιερώσουμε την ασφάλεια και την δικαιοσύνη για όλους στην Μέση Ανατολή. Όμως δεν αποκαρδιωνόμαστε, αλλά παίρνουμε κουράγιο να συνεχίσουμε την κοινή μας μάχη. Πριν μερικά χρόνια επισκεφτήκαμε επίσημα το Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ και ο τότε Πρόεδρος του Ισραήλ Βάισμαν μας δέχτηκε στο γραφείο του και μας είπε: η Αγιότητά σας γνωρίζει πως είμαι αξιωματικός και λόγω της θέσης μου, σε ολόκληρη τη ζωή μου έκανα είτε ειρήνη ή πόλεμο. Δούλευα για την ειρήνη ή για τον πόλεμο. Από προσωπική εμπειρία σε διαβεβαιώνω πως να κάνεις ειρήνη είναι πολύ πιο δύσκολο από το να κάνεις πόλεμο.

Ας αντιμετωπίσουμε αυτούς τους στόχους μαζί. Ας πιαστούμε από τα χέρια όχι μόνο για να προσευχηθούμε, αλλά και σε ένδειξη αλληλεγγύης. Το χρωστάμε στο Θεό μας, στους κοινούς Πατριάρχες μας Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, σε όλους εμάς και στον κόσμο».


To φονικο εμβολιο για την γριπη (του Δρ. Γ. Κοεμτζοπουλου)

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 24th, 2009 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

To φονικό εμβόλιο για την γρίπη (του Δρ. Γ. Κοεμτζόπουλου)

Άλλος ένας γιατρός που πραγματικά νοιάζεται! Που ερεύνησε για την αλήθεια, που την κοινοποίησε στους «αδρανούντες αρμόδιους», οι οποίοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν τον μαζικό «τρομο-εμβολιασμό» μας…
Αλήθεια οι εισαγγελείς μας γιατί ακόμη κωφεύουν;…

Στείλτε το παρόν σε όλους τους αγαπημένους σας!

Αγαπητοί μου ιατροί της Ελλάδος, προστάτες της ζωής μας και της υγείας μας.
Σας στέλνω το τεκμηριωμένο αυτό κείμενο με γνώμες εγκρίτων ιατρών και δημοσιογράφων ανα τον κόσμο που διερεύνησαν εις βάθος και συγκέντρωσαν τις μέχρι σήμερα (13.11.09) πληροφορίες για το τι συμβαίνει διεθνώς με το φονικό εμβόλιο της γρίπης των χοίρων, που αποτελεί, κατά κοινή πλέον ομολογία, βιολογικό όπλο εναντίον των ανθρώπων για να ικανοποιηθούν οικονομικά συμφέροντα φαρμακευτικών εταιριών που μας θέλουν αρρώστους εφ’ όρου ζωής, αλλά και αυτών που προσπαθούν να μας εξουσιάζουν γενικότερα. Το στέλνω συμπληρωμένο όπως το έστειλα σε πρωθυπουργό, υπουργό ( minister@yyka.gov.gr) και υφυπουργό υγείας και λοιπούς υπουργούς και αρμοδίους, αρχηγούς κομμάτων, μέσα ενημέρωσης, συλλόγους, κλπ, οι οποίοι όμως στην πλειοψηφία τους αδρανούν και επιτρέπουν ή και προωθούν τον φονικό εμβολιασμό.
Για τον λόγο αυτό απευθύνομαι σε σας, σε μια ύστατη προσπάθεια αποτροπής του εγκλήματος αυτού, ώστε αφού διαβάσετε και επιβεβαιώσετε τα λεγόμενα μου μέσω των δεκάδων links σε άρθρα και βίντεο που παραθέτω ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, να ενεργοποιηθείτε έγκαιρα ενημερώνοντας τους συνανθρώπους σας που σας εμπιστεύονται, όπως επιτάσσει το υψηλό καθήκον σας και η συνείδησή σας. Με πολλές ελπίδες δικές μου αλλά και του ταλαίπωρου λαού μας που τόσα υφίσταται τελευταία από τις σκοτεινές δυνάμεις που μας εξουσιάζουν.
* Δρ. Γιώργος Κοεμτζόπουλος. Ιουστινιανού 20 Πολιτεία 14671. Τηλ: 2106200450, 2106297233, κιν: 6944883343, Fax: 2106252711, email: g.koemtzo@hotmail.com , Ιστοσελίδα www.artmine5000.com (με πληροφορίες που τακτικά συμπληρώνονται με νέα στοιχεία σχετικά με το εμβόλιο και τα τραγικά του αποτελεσματα διεθνώς).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Πριν πέσετε στην παγίδα που οι σκοτεινές δυνάμεις μας έχουν στήσει που διοικούν και καταδυναστεύουν τον πλανήτη μας (Ιλουμινάτοι, δισεκατομμυριούχοι, τραπεζίτες, πολιτικοί), που είναι οι ιδιοκτήτες και ελέγχουν τις μεγάλες πολυεθνικές και μάλιστα τις φαρμακευτικές εταιρίες οι οποίες αποτελούν σήμερα το ισχυρότερο λόμπυ που επηρεάζει τις περισσότερες κυβερνήσεις του πλανήτη, (δείτε το δεύτερο συνημμένο του παρόντος), και πριν δεχθείτε εσείς και η οικογένεια σας να κάνετε το εμβόλιο της γρίπης των χοίρων, θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε τα σχετικά άρθρα που παραθέτω.
Το πρώτο με τίτλο »ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ. ΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ» προέρχεται από ένα εμπεριστατωμένο e-mail που (ευτυχώς) κυκλοφορεί στην Ελλάδα και που έλαβα προσφάτως. Το δεύτερο με τίτλο »ΤΟ ΦΟΝΙΚΌ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ» αφορά πληροφορίες που συνέλεξα εγώ (δείτε και την σελίδα μου II.2.D1 του site μου). Ακόμη πολλές και συνταρακτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε (στα Αγγλικά) στα πέντε άρθρα που επέλεξα από το διαδίκτυο που τα βάζω ως συνημμένα του παρόντος και που παραθέτω επίσης και στην αντίστοιχη Αγγλική μου σελίδα II.1.D9, καθώς και στις 50 και πλέον αναφορές και διευθύνσεις του διαδικτύου που δίδω, που προέρχονται από έγκριτες προσωπικότητες του χώρου αυτού παγκοσμίως.
Σημειωτέον ότι η γρίπη των χοίρων δημιουργήθηκε στα εργαστήρια φαρμακευτικής εταιρίας σαν βιολογικό στρατιωτικό όπλο, κατά παραγγελία της CIA που την διέσπειρε κατόπιν (δήθεν τυχαία) στο Μεξικό και σε άλλες 17 χώρες, (δείτε το τέταρτο συνημμένο του παρόντος) για να προκαλέσει την ανάγκη του φονικού και συνήθως υποχρεωτικού εμβολιασμού του πληθυσμού παγκοσμίως. Το υποχρεωτικό καθορίστηκε από τον ελεγχόμενο από τις σκοτεινές δυνάμεις Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας »ΠΟΥ» (δείτε το τρίτο συνημμένο του παρόντος) ενώ έχουν γίνει μηνύσεις κατά του ΠΟΥ, της φαρμακευτικής εταιρίας, και λοιπών υπευθύνων. Ακόμη προετοιμάζονται μηνύσεις εναντίων όλων των υπευθύνων που θα προωθήσουν τον εμβολιασμό στις διάφορες χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) με την κατηγορία της βαριάς αμέλειας (gross negligence) για τους θανάτους, την παράλυση, κλπ που θα προέλθουν από τους εμβολιασμούς και μάλιστα από γονείς εμβολιασθέντων παιδιών. Απόδειξη των ανωτέρω αποτελεί, και το γεγονός ότι ενώ η γρίπη των χοίρων εμφανίστηκε το 2009 η εταιρία Medimmune αλλά και άλλες φαρμακευτικές είχαν ήδη πατεντάρει το εμβόλιο κατά της γρίπης αυτής από το 2008 http://www.theflucase.com/
Το σημερινό εμβόλιο έχει μεταξύ άλλων τις εξής για τον οργανισμό μας καταστρεπτικές συνέπειες:
 • 1) Αδυνατίζει το αμυντικό μας σύστημα, και μάλιστα των παιδιών, με αποτέλεσμα να είμαστε απροστάτευτοι σε κάθε είδους ασθένειες, πράγμα που πρόκειται να προκαλέσει αργά ή γρήγορα πολλούς θανάτους και την επιδιωκόμενη από τις σκοτεινές δυνάμεις δραματική μείωση του πληθυσμού, αλλά και συχνές αρρώστιες για τους επιζώντες προς μεγάλη οικονομική ωφέλεια των φαρμακευτικών εταιριών.
 • 2) Ουσίες του εμβολίου (π.χ. βαριά μέταλλα όπως ο υδράργυρος) συσσωρεύονται στον εγκέφαλο και προκαλούν μόνιμες βλάβες που αποσκοπούν συν το χρόνο (κατά τρόπο αποτελεσματικότερο από τους αεροπορικούς ψεκασμούς που μας κάνουν για τον ίδιο λόγο), στο να μας καταντήσουν νωθρούς και άβουλα και συνεπώς πειθήνια όργανα τους.
 • 3) Οι εμβολιασθέντες αποκτούν πολύ περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν τελικά από τους μη εμβολιασθέντες, όπως συνέβη και το 1918 με την »Ισπανική γρίπη» όπου πέθαναν 50 εκατομμύρια εις Ευρώπη και Αμερική κυρίως από τους εμβολιασθέντες ενώ οι μη εμβολιασθέντες επέζησαν και βοηθούσαν τους αρρώστους, εις δε την Ελλάδα που δεν έγιναν εμβολιασμοί δεν είχαμε εν γένει θύματα.
 • 4) Κατά τις πρώτες 10 τουλάχιστον ημέρες μετά τον εμβολιασμό, οι εμβολιασθέντες δεν θα έχουν συμπτώματα, λόγω προσωρινής καταστολής από το εμβόλιο του αμυντικού τους συστήματος, ενώ θα είναι επικίνδυνοι φορείς της νόσου για όσους ανύποπτους βρίσκονται γύρω τους, γι’ αυτό και πρέπει να τους αποφεύγομε. (δείτε το τέταρτο και πέμπτο συνημμένο του παρόντος καθώς και τις πληροφορίες που δίδω πιο κάτω). Έτσι μπορεί με μικρό ποσοστό εμβολιασθέντων (θεωρούν οι σκοτεινές δυνάμεις ότι ως τέτοιο αρκεί και το 10%), θα μπορεί να επεκταθεί γρήγορα η πανδημία και στους μη εμβολιασθέντες. Ακόμη για να ξεγελάσουν τον κόσμο έχουν ετοιμάσει και μικρές ποσότητες »καθαρών» εμβολίων, δηλαδή χωρίς τοξικές προσμείξεις (υδράργυρο, αλουμίνιο, κλπ,) καθώς και χωρίς ζωντανούς (μη αποδυναμομένους) ιούς, (δείτε και το http://www.theflucase.com/2 (πού απετέλεσε μεγάλο σκάνδαλο στην Γερμανία), για να τα κάνουν η κυβέρνηση, η ελίτ, οι ιθύνοντες και οι »ημέτεροι» δίνοντας το καλό παράδειγμα, καθώς και οι ομάδες των δοκιμαστικών πρώτων εμβολιασμών, ώστε ο κόσμος να μην φοβηθεί και να δεχθεί να εμβολιαστεί.
Αντίθετα για τα »μη καθαρά» εμβόλια στην Αμερική έχουν πρόσφατα αναστείλει για έξη μήνες, από Οκτώβριο 2009, ειδικά και μόνον για τα εμβόλια της γρίπης, τον νόμο πού περιόριζε την μεγίστη ποσότητα υδραργύρου στο κάθε εμβόλιο. Γιατί άραγε; (δείτε το site http://www.theflucase.com 3 .
Τέλος θα πρέπει να αποφύγομε και το εμβόλιο κατά της κοινής γρίπης, καθ ότι οι ιθύνοντες βλέποντας την απροθυμία του κοινού να εμβολιαστεί (οι νοσοκομειακοί αρνούνται να εμβολιαστούν στο 90%), έχουν προωθήσει με την ταμπέλα του κοινού εμβολίου και σημαντικό ποσοστό του νέου εμβολίου του ιού Η1Ν1 για να ξεγελάσουν τον κόσμο (δείτε το τρίτο μέρος του παρόντος κειμένου). Έτσι στην Αμερική μια 25χρονη έπαθε παράλυση από ένα τέτοιο εμβόλιο εποχιακής γρίπης, http://www.theflucase.com/4.
Όμως το κακό δεν σταματά εδώ, διότι προετοιμάζεται και παραλλαγή του εμβολίου που θα εισάγεται στο σώμα μας μαζί με το εμβόλιο και νάνο-τσιπ (ραδιοφωνικών κυμάτων), για τον πληρέστερο έλεγχο μας, (δήθεν για να ξέρουν ποιοι εμβολιάστηκαν και ποιοι όχι, και αν υπάρχουν μικρόβια στον οργανισμό), το οποίον όμως δεν εφαρμόστηκε στην φάση αυτή λόγω των πολλών θανάτων που προκάλεσε κατά τις δοκιμές, ενώ θα εφαρμοστεί στην επόμενη φάση των εμβολιασμών για την οποίαν είναι έτοιμοι πλέον (με πελώριες data bases που θα μας καταγράφουν, δείτε λεπτομέρειες πιο κάτω και στο http://www.theflucase.com/5. Αυτά τα νάνο-τσιπς εκτός του ότι εντοπίζουν το πού βρίσκεται ο κάθε ένας μας, μπορούν μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων να ενεργοποιήσουν τα βαριά μέταλλα (υδράργυρο, αλουμίνιο, κλπ) πού έχουν συσσωρευτεί στον εγκέφαλο, δημιουργώντας σοβαρά ψυχικά προβλήματα (δείτε το http://www.theflucase.com/6. Μάλιστα στην Νορβηγία καθυστερούν τους εμβολιασμούς μέχρις ότου να παραλάβουν τις ειδικές σύριγγες που θα επιτρέπουν την εισαγωγή των νάνο-τσιπς μαζί με το εμβόλιο (δείτε το site http://www.theflucase.com/7.
Ακόμη, όπως αναφέρω και πιο κάτω, στην Αμερική διασπείρουν μέσω καλοπληρωμένων (από μυστικό λογαριασμό της Bank of America) φορτηγατζήδων, ιούς της νόσου των πτηνών (Η5Ν1 που είναι πολύ πιο βαριάς μορφής από την νόσο των χοίρων Η1Ν1), για να φοβηθεί ο πληθυσμός από τα βαριά περιστατικά που θα προκύψουν και να σπεύσει να εμβολιασθεί (όμως με εμβόλιο που δεν αφορά καν στην νόσο των πτηνών).
Ήδη όμως δύο χώρες η Πολωνία και ή Τσεχία απαγόρευσαν τον εμβολιασμό στις χώρες τους (μετά από θανάτους κατά τους δοκιμαστικούς εμβολιασμούς σε άστεγους), και ακολουθούν σύντομα και άλλες χώρες. Στην Γερμανία το 81% των Γερμανών δεν θέλει να εμβολιασθεί παρά τις πιέσεις που δέχεται, δείτε το site http://www.theflucase.com/8 όπου και κορυφαίοι ιατροί μιλούν κατά του εμβολίου, δείτε το http://www.theflucase.com/9. Τέλος η μεγάλη πλειοψηφία των Ιταλών ιατρών δεν συνιστούν τον εμβολιασμό και ούτε οι πολίτες θα το κάνουν και έτσι οι ποσότητες που έχουν παραγγελθεί θα μείνουν αχρησιμοποίητες (δείτε το site http://www.theflucase.com/10

Στη Γαλλία επισημαίνουν οι επιστήμονες ότι υπάρχουν 50 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει κανείς από το εμβόλιο παρά απ’ την γρίπη των χοίρων (δείτε http://www.theflucase/11. Ακόμη στην Γαλλία κορυφαίος γιατρός συνιστά στους υγειονομικούς που πήραν εντολή να πλαισιώσουν τα κέντρα όπου θα κάνουν τον εμβολιασμό, να μην παρουσιαστούν σαμποτάροντας έτσι το πρόγραμμα και σώζοντας τους αφελείς που θα προσέρχονταν, προφασιζόμενοι εν ανάγκη ασθένεια, http://www.theflucase.com/12. Στην Σουηδία υπάρχει πληθώρα αχρησιμοποίητων εμβολίων καθότι οι πολιτικοί δεσμεύτηκαν για 18 εκατομμύρια δόσεις (δύο για κάθε πολίτη), ενώ πολύ λίγοι επιθυμούν να εμβολιαστούν, πράγμα που προβλέπεται ότι θα αποτελέσει σκάνδαλο για τα 144 εκατομμύρια δολάρια που ξοδεύονται, καθ’ ότι εκφράζονται φόβοι ότι οι αρμόδιοι δωροδοκήθηκαν από το λόμπι των φαρμακευτικών εταιριών για να σπεύσουν να κάνουν την μεγάλη αυτή παραγγελία (δείτε το site http://www.theflucase.com/13. Ακόμη στην Σουηδία από τους 333 (υγιείς) μαθητές που εμβολιάστηκαν σε ένα σχολείο, οι 130 (δηλαδή πάνω από τους μισούς) αρρώστησαν με την γρίπη την επομένη, δείτε το site http://www.theflucase.com/14. Στην Φιλανδία το 75% δεν θέλει να εμβολιασθεί (δείτε το site http://www.theflucase.com/15.
Στην Αγγλία κυκλοφορεί πλήθος κόσμου με μπλουζάκια με συνθήματα εναντίον του εμβολίου και γίνονται σχετικές διαδηλώσεις με πανό, ενώ η πλειοψηφία δηλώνει ότι προτιμά να μπει φυλακή παρά να κάνει το εμβόλιο (ευ όσον γίνει υποχρεωτικό), ακόμη δε κατηγορούν όλους τους κρατικούς υπευθύνους των υγειονομικών υπηρεσιών και επιτροπών (οι περισσότεροι των οποίων είναι ή υπήρξαν σημαντικά στελέχη των μεγάλων φαρμακευτικών), αποκαλώντας τους ανοιχτά προδότες (συμπεριλαμβανομένου του υπουργού υγείας και του πρωθυπουργού) δείτε το βίντεο http://www.theflucase.com/16, που είναι πολύ αποκαλυπτικό. Εκτιμώ ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και στις άλλες χώρες, όταν ο κόσμος ξυπνήσει και θελήσει να ενεργοποιηθεί και να αντιδράσει στο έγκλημα αυτό που μας σερβίρουν οι φαρμακευτικές.
Ακόμη επισημαίνω ότι ενώ τα εμβόλια αυτά τόσο της πρώτης όσο και της δευτέρας φάσεως, δεν προσφέρουν καμία προστασία ούτε έναντι της γρίπης των χοίρων ούτε των πτηνών, αντίθετα η πλειονότητα τους περιέχει ζωντανούς ιούς (χωρίς να έχουν αποδυναμωθεί με ραδιενεργό ακτινοβολία, δήθεν κατά λάθος) της πολύ σοβαρότερης νόσου των πτηνών, από 72 κιλά τέτοιων ιών που η εταιρία Baxter παρασκεύασε και διέσπειρε στις άλλες εταιρίες. Έτσι το εμβόλιο που μας προτρέπουν οι έγκριτοι παράγοντες να σπεύσουμε να κάνουμε, όχι μόνο δεν μας προστατεύει από τίποτε, αλλά αντίθετα αποτελεί »βιολογικό όπλο» για την μείωση του πληθυσμού και τον έλεγχο των ανθρώπων που τους θέλουν φιλάσθενους και αδύναμους (από τις σκοτεινές δυνάμεις που δυστυχώς μας εξουσιάζουν και είναι υπεύθυνες και για πολλά αλλά (οικονομικά, κλπ) προβλήματα που μας βασανίζουν.
Κάτι ανάλογο έγινε και παλαιότερα με την δημιουργία του ιού του AIDS, για την μείωση του πληθυσμού των φτωχών χωρών της Αφρικής, αλλά τα σχέδια τους δεν ολοκληρώθηκαν διότι πολλοί έσπευσαν και βοήθησαν ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας τον εκεί πληθυσμό. Δείτε ακόμη το πολύ διαφωτιστικό άρθρο με τίτλο »10 ερωτήσεις για το εμβόλιο της γρίπης στις οποίες οι γιατροί και οι επίσημες υγειονομικές υπηρεσίες καθώς και ο ΠΟΥ αρνούνται να απαντήσουν» http://www.theflucase.com/17.
Ακόμη η υπουργός υγείας της Πολωνίας (μια από τις λίγες χώρες που δεν υποτάσσεται στον πανίσχυρο ΠΟΥ) συνεπικουρούμενη από τον Πρωθυπουργό, εξηγεί με επιχειρήματα σε ομιλία της γιατί δεν γίνεται ο εμβολιασμός http://www.theflucase.com/18 καταλήγοντας ότι η υπουργός είναι για συμφέροντα των πολιτών και όχι των φαρμακευτικών (μακάρι να συνέβαινε το ίδιο και για την Ελλάδα). Ανάλογες απόψεις έχει και η πρώην υπουργός υγείας της Φιλανδίας, η οποία μάλιστα τονίζει ότι ο εμβολιασμός σε εγκύους και παιδιά αποσκοπεί στο να χτυπήσει και να αποδεκατίσει την επόμενη γενεά (όπως είχε προτείνει κάποτε και ο Κίσινγκερ για τον περιορισμό του υπερπληθυσμού της Γης), δείτε το βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=eZ-fMVTJzH0 .
Σαν απόδειξη των ανωτέρω παραθέτω τα καταστρεπτικά αποτελέσματα ενός δοκιμαστικού εμβολιασμού με το εμβόλιο της γρίπης των χοίρων (για τον ιό H1N1) που έγινε τον Απρίλιο 2009 στο πλήρωμα εκ 347 ανδρών πλοίου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, (δείτε το πρώτο συνημμένο του παρόντος).
Μήνυμα του Robin Thomas 2009-09-29 18:19:39. Από τον διεθνή ρεπόρτερ Bob Chapman:
 • 1) Πλοίο του Ναυτικού των ΗΠΑ, καθελκύστηκε τον Απρίλιο του 2009 με πλήρωμα 347 ατόμων.
 • 2) Το σύνολο του πληρώματος εμβολιαστικέ αμέσως μετά, με το εμβόλιο της γρίπης των χοίρων (ιός H1N1).
 • 3) Το πλήρωμα αρρώστησε τόσο σοβαρά ώστε άλλα πλοία έπρεπε να στείλουν βοήθεια, ήτοι 16 ιατρούς από ένα αεροπλανοφόρο και άλλα σκάφη, (συνολικά 50 άτομα σταλθήκαν στο πλοίο για την αντιμετώπιση της κρίσης).
 • 4) Δύο από τα 347μέλη του πληρώματος πέθαναν, ο καπετάνιος (πλωτάρχης) και ένας αρχικελευστής.
 • 5) Οι 50 που στάλισαν στο πλοίο είναι τώρα σε καραντίνα σε νοσοκομείο του Ναυτικού στην Balboa, Ισπανία καθ’ ότι 10 από αυτούς κόλλησαν την γρίπη από το πλήρωμα του πλοίου. Δύο από τους 50 σε καραντίνα είναι σε σοβαρή κατάσταση κατά την τελευταία έκθεση.
 • 6) Από το πλήρωμα των 347 ανθρώπων που εμβολιάστηκαν, 333 μολύνθηκαν με τον ιό H1N1 ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, εκ των οποίων δύο πέθαναν, όπως προαναφέρθηκε, και 331 επέζησαν μέχρι στιγμής. Μόνο 14 από τους 347 εμβολιασθέντες δεν παρουσίασαν οποιεσδήποτε αρνητικές επιδράσεις από το εμβόλιο.
 • 7) Το ναυτικό έχει απειλήσει όλες τις συζύγους του πληρώματος του πλοίου να σιωπήσουν, καθ ότι είναι οι πληροφορίες απόρρητες. Μερικές όμως τελικά μίλησαν και επιβεβαίωσαν τις πιο πάνω πληροφορίες.
 • 8) Στο αεροπλανοφόρο που παρείχε την βοήθεια, 415 ναύτες έχουν κολλήσει την γρίπη των χοίρων και είναι επί του παρόντος σε καραντίνα μέσα στο σκάφος.
 • 9) Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η πανδημία της γρίπης των χοίρων θα δημιουργηθεί ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ. Αν δεν το κάνετε δεν θα υπάρχει μεγάλη επιδημία. Από αυτή και μόνον την δοκιμή του Απριλίου είναι προφανές ότι το εμβόλιο μόλυνε το 96% αυτών που το έκαναν. Ένα τέτοιο ποσοστό λοίμωξης είναι αδύνατο να επιτευχθεί με οποιοδήποτε φυσικό μέσο. Αν και σκότωσε μόνο το 1% άμεσα, δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχει. Δείτε για περισσότερες πληροφορίες την έρευνα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του εμβολίου της γρίπης των χοίρων το 1976, καθώς και σχετικά με το εμβόλιο του άνθρακα κατά τον πόλεμο του Κόλπου.
 • 10) Να σημειωθεί επίσης ότι απλή επαφή με αυτούς που έχουν εμβολιαστεί δημιουργεί ένα 20% πιθανότητες να κολλήσει κανείς την γρίπη των χοίρων, ακόμη και αν δεν έχει εμβολιαστεί.
Το Ναυτικό των ΗΠΑ έχει θέσει »εκτός» 5 πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ που επιστρέφουν πίσω από αποστολές στην Μέση Ανατολή καθ ότι »αδυνατούν να συνεχίσουν την αποστολή τους».
Ακόμη παραθέτω (για τους αγγλομαθείς) το site του Αμερικανικού καναλιού Vortex Network News (VNN – »For all the news you will never get on CNN!» »Για όλα τα νέα που ποτέ δεν θα πάρετε από το CNN» ) http://www.achieveradio.com/vortex-cosmic-connections/index.php με ένα από τα πολλά σχετικά άρθρα (της 03.Οκτ.09) με τίτλο ‘‘International Drug Ring Behind the H1N1 Swine Flu Scandal Has Been Exposed» (Αποκαλύφθηκε σκάνδαλο των φαρμακευτικών γκρουπ που βρίσκονται πίσω από το Η1Ν1 της γρίπης των χοίρων). Τέλος διάβασα στο περιοδικό Nexus του Νοεμβρίου www.nexushellas.gr άρθρο που επιβεβαιώνει μερικά από όσα αναφέρω στο παρόν μου κείμενο, ενώ και ο καθηγητής παιδιατρικής κύριος Παναγιώτης Σπυρίδης εκφράζει σε άρθρο της εφημερίδας Veto της 08.11,09 τις αντιρρήσεις του σχετικά με το εμβόλιο.
Επιπλέον, υπάρχουν ήδη πολλά κείμενα και βίντεο με την παρουσίαση που ένας χαρισματικός Άγγλος ο David Ike, αλλά και πολλές άλλες έγκριτες προσωπικότητες ανά τον κόσμο μας δίνουν, όπως στα sites (http://www.davidicke.com/index.php και http://www.blogtalkradio.com/soulnews/2009/07 / 20/DAVID-ICKE-live-on-news-for-the-soul ) υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο ιός της γρίπης των χοίρων δημιουργήθηκε από μια Αυστριακή εταιρεία, με παραγγελία της CIA, που την εξάπλωσε στο Μεξικό και σε άλλες 17 χώρες, και ότι «η γρίπη δεν είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά είναι το εμβόλιο» (δείτε το τέταρτο συνημμένο του παρόντος).
Αυτά τα εμβόλια έχουν κάποια ουσία που ονομάζεται αλουμίνα, μία ένωση του αλουμινίου που προκαλεί μια υπέρ αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος του σώματος με πολλές παρενέργειες, ενώ περιέχουν και υδράργυρο σε ανεπίτρεπτες ποσότητες, καθώς και άλλα τοξικά και επικίνδυνα στοιχεία που συσσωρεύονται στον εγκέφαλο και δημιουργούν κάθε είδους νευρολογικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένης και της παράλυσης. Δείτε επίσης δεκάδες σχετικά άρθρα και αναφορές ανά τον κόσμο που προετοιμάζουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, κλπ, στο site http://theflucase.com της Αυστριακής δημοσιογράφου Jane Burgermeister, ή οποία μάλιστα έχει υποβάλει μηνύσεις σε άτομα και οργανισμούς (ΠΟΥ κλπ) που μεθόδευσαν και προωθούν αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ενώ καινούριες αναφορές προστίθενται καθημερινώς. Μεταξύ αυτών είναι το ότι πολλά νοσοκομεία των ΗΠΑ έχουν προμηθευτεί ειδικά βραχιόλια για αυτούς που εμβολιάζονται, που θα περιέχουν και όλα τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία εφ όσον τοποθετηθούν δεν θα μπορεί κανείς πλέον εφ όρου ζωής να τα βγάλει, δείτε το http://www.theflucase.com/19 . Σημειωτέον ότι σε πολλές μεγάλες ηλεκτρονικές εφημερίδες άρθρα που περιέχουν σαν link το ως άνω site http://theflucase.com σύντομα διαγράφονται από την εφημερίδα. Ακόμη δείτε πολλές άλλες αναφορές, ρεπορτάζ, κλπ στους »Πολίτες μιας νομοταγούς κυβέρνησης» http://legitgov.org/pandemic_action.html όπου μπορείτε να γραφτείτε (δωρεάν) για να λαμβάνετε τακτικά νέες πληροφορίες. Επίσης δείτε και τα σχετικά βίντεο που έχω βάλει στο ning community »Children of the Sun» http://sunchildren.ning.com . Ακόμη δείτε με τίτλο »Μην κάνετε το εμβόλιο γιατί μπορεί να σας σκοτώσει» το http://humanityhealing.ning.com/profiles/message/show;id=317576678&folder=Inbox .
Επίσης δείτε το site www.box.net/shared/pv190gde1q με τίτλο ‘‘Αποδείξεις βιολογικής τρομοκρατίας», ή το κύριο άρθρο στο περιοδικό Time με τίτλο ‘‘ανθρώπινα πειραματόζωα». Ακόμη δείτε το πολυδιάστατο site www.stopthevax.com με τίτλο »Σταματήστε το εμβόλιο», όπου μεταξύ άλλων στέλνονται εξώδικα, με αποδεικτικά στοιχεία για την φύση και τους κινδύνους του εμβολίου, στους διάφορους αρμοδίους των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων και των μελών βουλής και γερουσίας που θα προωθήσουν την σχετική νομοθεσία), προειδοποιώντας τους ότι θα ασκηθούν μηνύσεις εναντίον τους για »βαρεία αμέλεια» (gross negligence) για τους θανάτους που θα επακολουθήσουν, εάν δεν επέμβουν για να εμποδίσουν τον εμβολιασμό, ενώ ενημερώνουν και τους σερίφηδες της κάθε περιοχής, ότι είναι στην δικαιοδοσία τους να εμποδίσουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, εφ όσον αυτός αποφασισθεί.
Ήδη οι Βέλγοι δικηγόροι κατέθεσαν μηνύσεις εναντίον των υπευθύνων, πολιτικών κλπ που προωθούν τους εμβολιασμούς (δείτε το http://www.theflucase.com/20, Θεωρώ λοιπόν πολύ πιθανόν ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί τελικά και για τις άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, από μηνύσεις που θα κάνουν οι συγγενείς θυμάτων και μάλιστα οι γονείς παιδιών.
Eπίσης δείτε το site του Dr. Horowitz (που έχει τιμηθεί διεθνώς με πολλές διακρίσεις), http://www.fluscam.com/HOME.html με σχετικά βίντεο και άρθρα (όπως π.χ. το http://www.youtube.com/watch?v=04gaxcrVRxY ), καθώς και με οδηγίες και απλά φάρμακα προφύλαξης και αντιμετώπισης της γρίπης (oxysilver, βιταμίνη D κλπ), τα οποία και παρήγγειλα μέσω του διαδικτύου για μένα και την οικογένεια μου, και αυτό συνιστώ και σε όλους. Εκεί δείτε επίσης το πρόσφατο άρθρο (THE AFFIDAVIT, Ένορκη κατάθεση, δείτε το στο δεύτερο συνημμένο του παρόντος) με τίτλο »Αποκαλύφθηκε φαρμακευτικό καρτέλ που διαδίδει, μολύνει και κάνει ενέσεις για τον αποδεκατισμό του πληθυσμού του πλανήτη με την πανδημία του ιού H1N1 της γρίπης των χοίρων και τα εμβόλια». Το κανάλι Al Jazeera πού έχει θεατές 70 εκατομμύρια ανά τον κόσμο στις 7.Οκτ.09 πήρε συνέντευξη του Dr. Horowitz με τίτλο «pangenocide» (»παν- γενοκτονία»), δείτε την να ξεσκεπάζει στο site http://sn114w.snt114.mail.live.com/default.aspx?rru=inbox&wa=wsignin1.0, το μεγάλο αυτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Τέλος επισκεφτείτε και πολλά άλλα σχετικά sites στο διαδίκτυο όσο ακόμη είναι καιρός, διότι ψηφίζεται νόμος στην Γερουσία των ΗΠΑ που δίδει το δικαίωμα στον πρόεδρο να μπλοκάρει το διαδίκτυο για λόγους έκτακτης ανάγκης (»allowing the President to temporarily seize control over computer networks in the private sector» ‘‘Επιτρέποντας στον πρόεδρο να πάρει προσωρινά τον έλεγχο των κομπιουτερικών δικτύων στον ιδιωτικό τομέα»).
Το μόνιμο πρόβλημα όμως είναι όπως είπαμε ότι ουσίες του εμβολίου συσσωρεύονται τελικά στον εγκέφαλο και προκαλούν μακροχρόνια πολλών ειδών βλάβες, που αποσκοπούν (όπως και οι αεροπορικοί ψεκασμοί) στο να μας έχουν υπό έλεγχο οι ισχυροί της Γης.
Τελευταία διάβασα στο περιοδικό »ΑΒΑΤΟΝ» του μηνός Σεπτεμβρίου 2009 (το οποίο θα παραθέσω σύντομα σημ. τοξότισσας)ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το εμβόλιο, που συνιστώ στους συμπατριώτες μου να το διαβάσουν, το οποίο περιείχε μεταξύ άλλων στοιχεία και πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές στο site www.box.net/shared/exmfsvenrr). Λόγω της σημασίας αυτών των θεμάτων πρόκειται να προσθέσω μια προσεχή μου σελίδα στο site μου www.artmine5000.com που να περιγράφει λεπτομερώς και για άλλες συνωμοσίες των σκοτεινών δυνάμεων, όπως π.χ. σχετιζόμενες με την διατροφή μας και τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, την υγεία μας γενικότερα, την οικονομία μας και τον ρόλο των τραπεζών, την ελευθερία μας, κλπ, δείτε πολλές λεπτομέρειες περί αυτών και στα εκατοντάδες βίντεο του Αμερικάνικου καναλιού του Alex Jones, όπου παίρνει και συνεντεύξεις από πολλές σημαντικές προσωπικότητες από όλον τον κόσμο που μιλούν και δίνουν στοιχεία για τις σκευωρίες αυτές (http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel;view=videos ).
Η μέθοδος που χρησιμοποιούν αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις είναι η εξής
 • α) Δημιουργούν ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει.
 • β) Ενθαρρύνουν και μεγαλοποιούν την αντίδραση του κόσμου σ’ αυτό.
 • γ) Στη συνέχεα δίδουν την λύση που εξυπηρετεί τους καταχθόνιους σκοπούς τους,
όπως έγινε π.χ. με την καταστροφή από την CIA των δύο πύργων στην Νέα Υόρκη, που την απέδωσαν δήθεν σε τρομοκράτες, για να δικαιολογηθούν οι επιθέσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ καθώς και η όλη νομοθεσία περί τρομοκρατίας που περιόρισε σημαντικά τις προσωπικές ελευθερίες των Αμερικανών. Σημειωτέον ότι στην πρόσφατη επέτειο της 11.Σεπτεμβρίου 2 εκατομμύρια νεοϋορκέζοι είχαν συγκεντρωθεί ζητώντας να επανεξετασθούν τα αίτια της πτώσεως των δύο πύργων, ενώ τα μέσα ενημέρωσης δεν έδειξαν τίποτε σχετικό.
Σε μια προσπάθεια αντίδρασης στο μεγάλο αυτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που προωθούν οι »σκοτεινές δυνάμεις», έχω στείλει εκατοντάδες e-mails με το παρόν κείμενο στα διάφορα μέσα ενημέρωσης, στους ιατρικούς συλλόγους, στους συλλόγους γονέων και μαθητών, στα πολιτικά κόμματα και νεολαίες, στους πολιτικούς και στους υπουργούς, κλπ, με την ελπίδα να προλάβω ή να περιορίσω το κακό, με αμφίβολα όμως αποτελέσματα. Αντίθετα στις 62 διαδικτυακές κοινότητες (ning communities) του εξωτερικού, που είμαι μέλος και που περιλαμβάνουν περισσότερα από 2.000.000 μέλη, έχω πλήρη ανταπόκριση για τα γραφόμενα μου και βομβαρδίζομαι από ευμενή σχόλια αλλά και πρόσθετες σχετικές πληροφορίες που τα συμπληρώνουν ή τα επιβεβαιώνουν. Δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό των συμπατριωτών μου δέχεται ανεξέλεγκτα ότι του σερβίρουν οι ιθύνοντες και οι ελεγχόμενοι από τις σκοτεινές δυνάμεις και τα καρτέλ των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών, όπως παγκόσμιοι οργανισμοί (ΠΟΥ κλπ) και οδηγούνται αδιαμαρτύρητα σαν »πρόβατα επί σφαγή». Όσοι λοιπόν δεν κοιμούνται, ας πληροφορηθούν την αλήθεια για τα εμβόλια, διαβάζοντας αυτά που γράφω εδώ και αυτά που κυκλοφορούν κατά χιλιάδες στο διαδίκτυο (το μη ελεγχόμενο μέχρι στιγμής μέσο ενημέρωσης), και ας προσπαθήσουν να ενημερώσουν εγκαίρως (και να σώσουν) όσο περισσότερους συμπατριώτες μας γίνεται. Εγώ ότι μπόρεσα να κάνω το έκανα, και στις λίγες μέρες που μας μένουν μέχρι τους εμβολιασμούς θα ενημερώσω τους πολλούς μου φίλους διότι τους θέλω ζωντανούς και υγιείς.
Ήδη στέλνω σε 600 φίλους μου και συνεργάτες το μήνυμα αυτό, που με ευχαριστούν και το προωθούν πρόθυμα και στους δικούς τους φίλους, κ.ο.κ. για να προλάβουμε το κακό καθώς και άλλα 400 σε πολλά media, συλλόγους, αρμοδίους, κλπ που ελπίζω ότι κάποια στιγμή, όσοι απομένουν ακόμη ανεξάρτητοι, θα ξυπνήσουν και θα ευαισθητοποιηθούν.
Πάντως αυτό δεν αρκεί και πρέπει να ληφθούν και μέτρα από τις κεντρικές υπηρεσίες και μάλιστα το νέο υπουργείο υγείας, ώστε να μην κληθεί από τις υγειονομικές υπηρεσίες π. χ. ο ανυποψίαστος και προφανώς μη ενημερωμένος χωρικός (που δεν μπορεί να πάρει ένα τέτοιο μήνυμα), να φέρει τα παιδιά του σαν πρόβατα επί σφαγή για να εμβολιασθούν.
Όσον τέλος αφορά στους ιθύνοντες του υπουργείου υγείας και λοιπούς αρμοδίους που βγάζουν τα περίφημα προγράμματα εμβολιασμού, προτείνω για να μην το έχουν βάρος στην συνείδηση τους από τα ολέθρια αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν τους εμβολιασμούς, ή ακόμη για να μην δεχθούν μηνύσεις από τους συγγενείς των θυμάτων και μάλιστα τους γονείς των παιδιών:
 • Α) Να περιμένουν μέχρι το τέλος του έτους για να πάρουν μία γεύση του τι θα γίνει διεθνώς, ώστε να απαγορεύσουν τους εμβολιασμούς όπως έκαναν πρόσφατα η Πολωνία και η Τσεχία (και όπως έκανε η Ελλάδα το 1918 με την Ισπανική γρίπη όπου με το να μην κάνει εμβολιασμούς δεν είχε και θύματα). ή
 • Β) Να επιλέξουν μια ομάδα (κακόμοιρων) εθελοντών, και μάλιστα από τον ιατρικό κόσμο που πιστεύει τυφλά στον ΠΟΥ κλπ, που να κάνουν τα εμβόλια (τα ίδια που θα κάνουν και όλοι οι άλλοι πολίτες και όχι τα »καθαρά») και να δουν τα ολέθρια αποτελέσματα που είδαμε πιο πάνω στο άτυχο πλήρωμα του πλοίου των ΗΠΑ.
Όμως αυτά είναι »λόγια βοώντος εν τη ερήμω» διότι αυτοί που μας εξουσιάζουν (ΠΟΥ κλπ) έχουν υπερισχύσει της λογικής και οι εμβολιασμοί αρχίζουν στις 16.11.09 για γιατρούς και υγειονομικούς, ενώ ευτυχώς από ότι είπε η τηλεόραση στις 5.11.09 και η εφημερίδα τα Νέα, »πάνω από το 60% των ιατρών έχουν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν και πολλοί άλλοι το σκέπτονται», ενώ όσοι θα το κάνουν παίζουν τον ρόλο ινδικών χοιριδίων, δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε ότι επισημαίνουν οι επιστήμονες στην Γαλλία, όσοι κάνουν το εμβόλιο έχουν 50 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από ότι οι μη εμβολιασθέντες.
Επίσης το ποσοστό των Γαλών γιατρών και νοσοκόμων που δέχτηκαν να εμβολιαστούν δεν ξεπερνά το 10% (παρ όλο το πλύσιμο εγκεφάλου που τους γίνεται), ενώ σε μερικά νοσοκομεία φτάνει μόνον στο 2% http://www.theflucase.com/21. Ακόμη το ποσοστό των νοσηλευτών στην Ελλάδα που έχουν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν ξεπερνάει το 90% ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους φαρμακοποιούς, γιατί άραγε; Παρ όλα αυτά η εφημερίδα έχει σαν κύριο άρθρο ότι (υπακούοντας στις επιταγές του ΠΟΥ) οι αρμόδιοι γιατροί συνιστούν το εμβόλιο. Προσωπικά πιστεύω ότι το συνιστούν για τους άλλους και όχι για τις οικογένειες τους, όπως και ο Ομπάμα που θα το κάνει λέει ό ίδιος (προφανώς το καθαρό εμβόλιο) αλλά όχι και οι κόρες του (για λόγους ασφαλείας).
Τέλος είναι τελείως ψευδή και ανυπόστατα αυτά που λένε κατ’ επανάληψη οι τηλεοράσεις ότι »δεν υπάρχουν σημαντικές παρενέργειες από το εμβόλιο», εν αντιθέσει με τις πληροφορίες που μου στέλνουν καθημερινώς φίλοι που διαμένουν στο εξωτερικό, αλλά και με το πείραμα πού έγινε στο άτυχο πλήρωμα του πλοίου του Αμερικανικού ναυτικού που προανέφερα. Σαν απόδειξη δίνω περιπτώσεις παιδιών που παρέλυσαν από εμβολιασμό με ρινικό σπρέι λίγο αφού το έκαναν, (και είμαστε μόνο στην αρχή) (http://www.theflucase.com/22) και άλλα που πέθαναν ή χαροπαλεύουν, καθώς και φοιτητών που χρειάστηκε να παν στο νοσοκομείο μόλις έκαναν το εμβόλιο, λόγω των σοβαρών προβλημάτων (δεν λέω παρενεργειών διότι ο βασικός στόχος του εμβολίου είναι η δημιουργία προβλημάτων), (http://www.theflucase.com/23, ενώ και έγκυες γυναίκες που έκαναν το εμβόλιο απέβαλαν μερικές μέρες μετά ενώ είχαν κάνει εις το παρελθόν απόλυτα φιλολογικούς τοκετούς http://www.theflucase.com/24 και όλα αυτά στις ΗΠΑ όπου ο Ερντογκάν στην Τουρκία υποστηρίζει ότι στις ΗΠΑ κάνουν το »καθαρό», εμβόλιο, εν αντιθέσει με αυτό που γίνεται στην χώρα του και γι’ αυτό και δεν θα το κάνει (μπράβο του).
Τέλος το πρόσφατο e-mail (12.11.09) που πήρα από την κόρη μου από την Αγγλία αναφέρει ότι πέντε νοσοκόμες στην Σουηδία που εμβολιάστηκαν με το νέο εμβόλιο και τρία ακόμη άτομα είναι ήδη νεκροί, ενώ τα μέσα ενημέρωσης αποσιωπούν το γεγονός, με εξαίρεση την εφημερίδα «Expressen» και την ιστοσελίδα της «flucase» (δείτε επίσης το http://www.theflucase.com/25.
Ακόμη κινέζικο πρακτορείο στο Πεκίνο ανακοίνωσε θανάτους εμβολιασθέντων με το νέο εμβόλιο, δείτε το http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-11/13/content_8970065.htm . Γενικότερα και ενώ είμαστε ακόμη στην αρχή ανακοινώνονται καθημερινώς (ενώ και πολλά άλλα αποκρύπτονται λόγω της λογοκρισίας), πλήθος περιστατικών θανάτων και άλλων σοβαρών βλαβών από τους εμβολιασμούς, πού ξεπερνούν σε αριθμό τους θανάτους από την γρίπη.
Για την από τώρα και εφεξής ενημέρωση σας στα τραγικά αυτά περιστατικά, που θα αυξάνονται όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί που μόλις όρχησαν, μπορείτε να απευθύνεστε (στην Αγγλική) στο πολυδιάστατο site http://theflucase.com της Jane Burgermeister, ή (στα Ελληνικά) στο site μου www.artmine5000.com η σελίδα του οποίου με τίτλο »ΦΟΝΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ» συχνά θα συμπληρώνεται με νέα στοιχεία.
Σημειωτέον ακόμη ότι ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας δήλωσε ότι κανένας εμβολιασμός δεν θα γίνει στην χώρα του προτού αποδειχθεί η ασφάλεια του εμβολίου από τους εμβολιασμούς που θα γίνουν στις άλλες χώρες. Ήδη στην πόλη Billings της Μοντάνα των ΗΠΑ η φίλη μου Sharon που ζει εκεί μου είπε ότι προ δυο εβδομάδων έκαναν εμβόλιο με ρινικό σπρέι σε παιδιά 2 έως 4 ετών και κανονικό εμβόλιο σε αστέγους και σήμερα (21.10.09) τα νοσοκομεία είναι γεμάτα από αρρώστους με βαριά μορφή γρίπης (κατά πάσα πιθανότητα της γρίπης των πτηνών), ενώ πριν δύο εβδομάδες τα κρούσματα ήσαν λίγα και ήπιας μορφής, και ότι το ίδιο συνέβη και σε πολλές άλλες πόλεις της περιοχής που γνωρίζει αλλά και όλης της χώρας γενικότερα, ενώ τα μέσα ενημέρωσης αποσιωπούν τα γεγονότα και ο κόσμος περιορίζεται διαμαρτυρόμενος με ψηφίσματα μέσω διαδικτύου.
Ακόμη ξεγελούν του κόσμο, πού κάθε χρόνο έκανε το εμβόλιο της εποχιακής γρίπης, αντικαθιστώντας το με το νέο εμβόλιο του Η1Ν1, ώστε να το κάνουν νομίζοντας ότι κάνουν το κοινό. Επειδή αυτό δουλεύει με επιτυχία εις ΗΠΑ δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί τελικά και στην Ελλάδα γι’ αυτό προτείνω να αποφύγουμε κάθε εμβόλιο γρίπης.
Πρόσφατα (στις 30.10.09) λόγω πολλών θανάτων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά πλέον να μην εμβολιάζονται παιδιά κάτω των 10 ετών (δείτε το http://theflucase.com/26 και όλοι οι εμβολιασμοί να περιορίζονται σε μία μόνον δόση, ενώ στην Ελβετία απαγόρευσαν κάθε εμβολιασμό σε παιδιά κάτω των 18 ετών και άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και σε εγγείους (δείτε το http://theflucase.com/27, όπου λιγότεροι από 10% των Ελβετών επιθυμούν να εμβολιασθούν.

Εμείς, »βασιλικότεροι του βασιλέως» προχωρούμε ακάθεκτοι στον εμβολιασμό ολοκλήρου του πληθυσμού (ώστε να μην γλιτώσει κανείς), βάσει της συνέντευξης που έδωσε στην ερτ3 την 30.10.09 η υπουργός υγείας κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
Επίσης στην Πορτογαλία ο κόσμος αρνείται να εμβολιαστεί, συμπεριλαμβανομένων γιατρών και νοσοκόμων, και τα κέντρα εμβολιασμού παραμένουν άδεια, ενώ ο κόσμος δηλώνει ότι θα επαναστατήσει εάν ο εμβολιασμός κάποια στιγμή γίνει υποχρεωτικός (δείτε το site http://theflucase.com/28.
Ακόμη κορυφαίος γιατρός στην Γερμανία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν πλέον ιατροί στις δημόσιες θέσεις που να μην ελέγχονται από τις μεγάλες φαρμακευτικές, με στόχο να διαθέσουν με κάθε τρόπο και μέσον τα προϊόντα τους.
Επίσης μία μόνον εταιρία η Novertis κερδίζει δύο δισεκατομμύρια δολάρια από τα 200 εκατομμύρια εμβόλια που της έχουν παραγγήλλει, ενώ τα Σουηδικά μέσα ενημέρωσης έπαψαν πλέον να ανακοινώνουν θανάτους από τους εμβολιασμούς, πιεζόμενα από τις φαρμακευτικές, και στην Νορβηγία άνθρωποι με βεβαρημένη υγεία πέθαναν όταν έκαναν το εμβόλιο, ενώ η υπουργός μας εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν έχει σημαντικές παρενέργειες.
Ακόμη στην Ουκρανία οι άνθρωποι διαμαρτύρονται για την πληθώρα των μικρών αεροπλάνων που πετούν χαμηλά και ψεκάζουν τους ανθρώπους στις πόλεις, ενώ θεωρούν τους ψεκασμούς αυτούς υπεύθυνους για την πληθώρα των αρρώστων στην χώρα από μια βαριά μορφή της γρίπης (φοβούνται ότι εμπλέκεται και η γρίπη των πτηνών) η οποία προκάλεσε ήδη πάνω από 90 θανάτους.
Τέλος κορυφαίος ιατρός περιγράφει 20 λόγους για τους οποίους η βιταμίνη D είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της γρίπης των χοίρων. Δείτε για όλα τα ανωτέρω το site http://theflucase.com για όσα διαστήματα λειτούργει, διότι οι σκοτεινές δυνάμεις κατορθώνουν κατά καιρούς να το μπλοκάρουν, οπότε μπορείτε να δείτε τουλάχιστον την σειρά των βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=XMMER4yOcIA&feature=related

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΛΑBΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 24th, 2009 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Ένα λαμπρό υπόδειγμα ρητορικής και πολιτικής από πρόσφατη συνεδρίαση της ΓΣ των Ηνωμένων Εθνών, που έκανε τη διεθνή κοινότητα να χαμογελάσει: Ο λόγος του Έλληνα μόνιμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ.

«Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω κάτι για τον Μέγα Αλέξανδρο. Όταν δάμασε τον Βουκεφάλα, κατά τον γυρισμό του και περνώντας τον Αξιό και βλέποντας το νερό, σκέφτηκε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για μπάνιο. Έβγαλε λοιπόν τα ρούχα του, τα ακούμπησε στον βράχο και μπήκε στο νερό. Όταν βγήκε και θέλησε να ντυθεί, τα ρούχα του είχαν εξαφανιστεί.  Τα είχε κλέψει ένας Σλάβος της Μακεδονίας.»

Τότε πετάχτηκε οργισμένος ο Σλαβομακεδόνας εκπρόσωπος της ΠΓΔΜ κι άρχισε να φωνάζει «Τι είναι αυτά που λες; Οι Σλάβοι δεν ήταν εκεί, τότε.»

Οπότε ο Έλληνας εκπρόσωπος χαμογέλασε και είπε: «Τώρα που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, μπορώ να ξεκινήσω την ομιλία μου…»!


Ο συγκεκριμένος διάλογος είναι πέρα για πέρα αληθινός και είναι ένα σαφέστατο δείγμα του δημιουργικού τρόπου σκέψης των Ελλήνων.

….ξίφει τον δεσμόν λελυσθε…. Αλέξανδρος ο Μέγας

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ!!!

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 13th, 2009 | filed Filed under: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ!!!Σπύρος Χατζάρας : Να καθαιρεθεί ο Βαρθολομαίος ! – Το » Blue Sky » (η εκπομπή «Δελτίο τών 11» τού δημοσιογράφου) μετέδωσε το video!

O k. Σπύρος Χατζάρας μόνο αυτός, απ’ όλους τους Έλληνες δημοσιογράφους, τόλμησε να προβάλει χθες βράδυ (Τετάρτη 11 Νοεμβρίου) από το κανάλι «Blue Sky» την είδηση της επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Μεγάλη Εβραϊκή Συναγωγή τής Νέας Υόρκης Park East.

Ο Αρχιραββίνος της Νέας Υόρκης Arthur Schneier απονέμει στον αρχηγό της Ορθοδοξίας την ανώτατη διάκριση του Ιουδαϊσμού, το Βραβείο των Μακκαβαίων.

Προσέξτε o κ. Σπύρος στο σημείο 1:30 του βίντεο, αποκαλύπτει οτι πριν από την εκπομπή τηλεφώνησε σε πάρα πολλούς επισκόπους να βγούν τηλεφωνικώς στον «αέρα» και να σχολιάσουν την επίσκεψη του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας στην Συναγωγή των Εβραίων και Ουδείς Δεσπότης δέχτηκε να μιλήσει, «διά τον φόβον των Ιουδαίων», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σπύρος!..


Στο σημείο 5:00 του βίντεο,ο κ. Σπύρος Χατζάρας ζητεί

Να καθαιρεθεί ο κ.κ. Βαρθολομαίος, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο 65ος ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ!..

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 13th, 2009 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

TOY EYAΓΓEΛIΣTOY MATΘAIOY

(16 Nοεμβρίου)
Mατθ. θ΄ 9-13

«ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ»

«Kαι παράγων ο Iησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Mατθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτώ· Aκολούθει μοι. και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ» (Mατθ. 9,9)
Eάν, αγαπητοί μου Xριστιανοί, εάν κάποιος σας πει, ότι ένα κάρβουνο έγινε διαμάντι, ότι ένα σκουλήκι έγινε αετός, ότι ένας λύκος έγινε αρνί, θα το πιστέψετε; Aσφαλώς όχι. Διότι το κάρβουνο, όπως βγαίνει από τα σπλάχνα της γης, μένει κάρβουνο, το σκουλήκι μένει σκουλήκι και ο λύκος μένει λύκος. δεν αλλάζει η φύση τους.
Aλλ’ αυτό που δεν παρατηρείται στον φυσικό κόσμο, γίνεται στον ηθικό και πνευματικό κόσμο, στον κόσμο της θείας χάριτος. Σ’ αυτό τον κόσμο γίνονται ηθικές μεταβολές που προκαλούν κατάπληξη. Tο βλέπουμε στο πρόσωπο του αγίου Mατθαίου του ευαγγελιστού, που τη μνήμη του γιορτάζει σήμερα η αγία μας Eκκλησία.

* * *

Tι ήταν ο Mατθαίος προτού να γίνει μαθητής του Xριστού; Hταν ένας αμαρτωλός, σαν το κάρβουνο που είναι όλο μαυρίλα. Hταν σαν το σκουλήκι που κυλιέται μέσα στη λάσπη και στη βρωμιά. Hταν σαν το λύκο που κατασπαράζει τ’ αρνιά. Kαι να τώρα η μεγάλη μεταβολή του. Tο κάρβουνο αυτό έγινε διαμάντι ακτινοβόλο. Tο σκουλήκι αυτό έγινε αετός, χρυσάετος, που πετάει στα ύψη του ουρανού. O λύκος αυτός έγινε αρνί του Xριστού, ο αμαρτωλός άγιος. Πώς; Aς προσέξουμε το ευαγγέλιο που μας το λέει.
Tι επάγγελμα είχε ο Mατθαίος ο Λευΐς, όπως λεγόταν πρώτα; Yπάρχουν επαγγέλματα που δεν μπορεί κανένας να τα κατηγορήσει, ευλογημένα, όπως είναι του γεωργού, του βοσκού, του ψαρά, του τεχνίτη. Aυτοί με τον ιδρώτα του προσώπου τους βγάζουν το ψωμί τους. Aλλά υπάρχουν και επαγγέλματα, που λόγω της φύσεώς τους είναι τελείως αμαρτωλά και δεν πρέπει να τα εξασκεί κανείς, και ούτε επαγγέλματα θα έπρεπε να λέγονται, όπως είναι το να δουλεύει κανείς σε αμαρτωλά νυχτερινά κέντρα, τα λεγόμενα «σκυλάδικα». Yπάρχουν δε και επαγγέλματα με πολλές ευκαιρίες για την αμαρτία, κι αν δεν προσέξει κανείς δουλεύοντας σ’ αυτά μπορεί να βλάψει την κοινωνία και ο ίδιος να καταστραφεί.
O Mατθαίος ήταν τελώνης. Tελώνης όχι όπως οι φτωχοί υπάλληλοι του τελωνείου μας, που εισπράττουν για λογαριασμό του κράτους τους φόρους. Kαι αυτοί βέβαια, αν δεν έχουν φόβο Θεού και συνείδηση, μπορούν εύκολα να πέσουν στον πειρασμό του χρήματος και να κάνουν κατάχρηση της ιδιότητός τους.
Mα ο τελώνης στην εποχή του Xριστού διέφερε πολύ από τον σημερινό τελώνη. Nοίκιαζε τους φόρους του δημοσίου και αυτός κατόπιν είχε την ευχέρεια να εισπράττει ό,τι ήθελε, εκμεταλλευόμενος την απλότητα των ανθρώπων, που έτρεμαν τη Pωμαϊκή εξουσία. Παραδείγματος χάριν, αντί 100 δραχμές εισέπρατταν 200, 300, 500 δραχμές! Έτσι φιλάργυροι, πλεονέκτες και ασυνείδητοι άνθρωποι οι τελώνες της εποχής εκείνης, σαν βδέλλες ρουφούσαν το αίμα του λαού, μάζευαν χρήματα πολλά, πλούτιζαν και θησαύριζαν. Πόσοι τέτοιοι εκμεταλλευταί, λησταί πραγματικοί, υπάρχουν και στην κοινωνία μας!…
O Mατθαίος ήταν τελώνης. O κόσμος τον μισούσε και τον αποστρεφόταν. Aλλ’ ένας δεν τον μίσησε και δεν τον αποστράφηκε ως άνθρωπο. Hταν ο Xριστός. O Xριστός, ως Θεός που ήταν, έβλεπε όχι μόνο το εξωτερικό του ανθρώπου, αλλά και το εσωτερικό. O Xριστός, καρδιογνώστης, έβλεπε και βλέπει τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς. στην περίπτωση του Mατθαίου έβλεπε, ότι στο βάθος της καρδιάς του, κάτω από το παχύ στρώμα της κακίας και της διαφθοράς, υπήρχε κάποια καλή διάθεση, που σαν σπίθα περίμενε την κατάλληλη στιγμή για ν’ ανάψει και να γίνει μια άγια πυρκαγιά, που θα έκαιγε όλο το κακό.
Kαι η κατάλληλη στιγμή ήρθε. Mια στιγμή ευλογημένη, που αξίζει αιωνιότητα. Hταν η στιγμή που ο Xριστός είδε το Mατθαίο να στέκεται έξω από το τελωνείο, έτοιμος σαν αράχνη ν’ αρπάξει τα θύματά του. O Xριστός έρριξε μια ματιά και διέκρινε, ότι ο άνθρωπος αυτός μπορούσε να μεταβληθεί ριζικά. Aπευθύνεται προς το Mατθαίο και του λέει· «Aκολούθει μοι» (Mατθ. 9,9). Δηλαδή· Mατθαίε, άφησε το τελωνείο και έλα μαζί μου να γίνεις μαθητής μου. Kαι ο Mατθαίος, χωρίς αντίρρηση, χωρις δισταγμό, χωρίς χρονοτριβή, εγκατέλειψε το τελωνείο και ακολούθησε το Xριστό. Άφησε τον χρυσό, και αγάπησε και ακολούθησε το Xριστό.
H ημέρα που ο Mατθαίος αποφάσισε ν’ ακολουθήσει το Xριστό, ήταν η ευτυχέστερη ημέρα της ζωής του. Άλλοι ας έχουν για ευτυχέστερες ημέρες της ζωής τους τις ημέρες που τους συνέβησαν διάφορα ευχάριστα γεγονότα. Για το Mατθαίο, αλλά και για κάθε πιστό, η ευτυχέστερη ημέρα της ζωής του είναι η ημέρα που αξιώθηκε να γνωρίσει το Xριστό. Nα τον γνωρίσει όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά, πνευματικά, να τον πιστέψει για Σωτήρα της ψυχής του.
O Mατθαίος, για να εκφράσει τη χαρά του, έκανε τραπέζι. Kάλεσε το Xριστό. Πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί παρεκάθησαν.
O Xριστός μαζί με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς! Aυτό σκανδάλισε τους φαρισαίους, που θεωρούσαν τον εαυτό τους άγιο. Aλλ’ ο Xριστός απάντησε. Tα λόγια του είναι έλεγχος για τους φαρισαίους και συγχρόνως παρηγοριά για τους αμαρτωλούς κάθε εποχές. Nα τι είπε ο Xριστός· «Δεν έχουν ανάγκη γιατρού αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους άγιο, αλλ’ εκείνοι που τον θεωρούν αμαρτωλό». Oυ γαρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν» (ε.α. 9,12-13).
Aπό τότε ο Mατθαίος ακολουθούσε το Xριστό μαζί με τους άλλους μαθητάς. Hταν στο υπερώο, όταν ο Xριστός αναστημένος ήρθε και είπε το «Eιρήνη υμίν» (Λουκ. 24,36). Hταν την ημέρα που αναλήφθηκε ο Xριστός στους ουρανούς. Hταν την ημέρα της Πεντηκοστής, που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και φώτισε τους μαθητάς.
O Mατθαίος, γεμάτος πίστι, ελπίδα και αγάπη, βγήκε και αυτός σε αποστολική περιοδεία. Πήγε σε πολλά μέρη, έφτασε μέχρι την Aιθιοπία. Kήρυξε φλογερά το Xριστό, προσείλκυσε με τη διδασκαλία και τα θαύματά του πλήθη λαού. Kαι τέλος δέχτηκε μαρτυρικό θάνατο.
Eκείνο όμως που έκανε το όνομά του γνωστό σ’ όλους τους αιώνες είναι το Eυαγγέλιο που έγραψε, πρώτο στη σειρά των τεσσάρων Eυαγγελίων. Mέσα στο Eυαγγέλιο του Mατθαίου υπάρχει και η φοβερά περικοπή της μελλούσης κρίσεως (βλ. Mατθ. 25,31-46).

* * *

Aγαπητοί μου! Σήμερα που γιορτάζεται η ιερή μνήμη του ευαγγελιστού Mατθαίου, ας ακούσουμε κ’ εμείς τη σωτήρια πρόσκληση του Xριστού· «Aκολούθει μοι». Yπάρχουν και σήμερα ψυχές, που ακούνε τη φωνή αυτή και με αυταπάρνηση ακολουθούν τον Eσταυρωμένο. Eίναι τα ιεραποστολικά πρόσωπα, που βρίσκονται σκορπισμένα σ’ όλο τον κόσμο και συνεχίζουν το κήρυγμα του Xριστού.
Aλλά και προς όλους γενικά τους Xριστιανούς απευθύνεται το «Aκολούθει μοι». Aυτούς ο Xριστός δεν τους καλεί να πάνε στα άγρια μέρη της ζούγκλας να τον κηρύξουν. Tους καλεί ν’ αφήσουν τα αμαρτωλά τους πάθη και ν’ ακολουθήσουν τον ανηφορικό και δύσκολο δρόμο της πίστεως και της αρετής.
Έτσι όλοι, κατά διαφόρους βαθμούς, μπορούμε να μιμηθούμε τον απόστολο Mατθαίο.

† επίσκοπος Aυγουστίνος

Oμιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου ληφθείσα από την A΄ έκδοση του βιβλίου Σταγόνες από το ύδωρ το ζων (Aθήναι 1982). Mικρά συμπλήρωσις 16-11-2002.

Iερος Xρυσoστομος ο αναμορφωτης

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 13th, 2009 | filed Filed under: ΟΜΙΛΙΕΣ (απομαγν.)
OMIΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Iερος Xρυσoστομος ο αναμορφωτης

ΣHMEPON, αγαπητοί μου, εορτάζει ο κορυφαίος των ιεροκηρύκων όλων των αιώνων. Eορτάζει ο ιερός Xρυσόστομος.
Πολλές είναι πλευρές, από τις οποίες μπορεί να εξετασθεί η ζωή και το κήρυγμά του. Mια πλευρά θ’ αναπτύξω στην αγάπη σας. Kαι αυτή είναι· Xρυσόστομος ο αναμορφωτής.

* * *

O ιερός Xρυσόστομος ήθελε την κοινωνία ιδεώδη. Mια κοινωνία, στην οποία να επικρατεί απολύτως το θέλημα του ουρανίου πατρός, μια κοινωνία βασιλεία του Xριστού. δεν έλεγε όπως ακούς σήμερα· Ωχ αδερφέ, εγώ θα διορθώσω το Pωμαίικο;… Πίστευε ότι, και ένας άνθρωπος ακόμη, όταν μέσα του έχει φωτιά, μπορεί να συντελέσει στην ανόρθωση της κοινωνίας. Kαι αγωνιζόταν ανενδότως.
Όπλο του ο λόγος του Θεού, η ρομφαία του πνεύματος. Έκανε καλή διάγνωση και άρχισε θεραπεία. Όχι από τα φύλλα και τα κλαδιά. Bρήκε τις ρίζες, και εστράφη προς αυτές. Kαι ποιες είναι οι ρίζες της κοινωνίας;
Eίναι πρώτον η OIKOΓENEIA. Aπό ‘κεί άρχισε ο Xρυσόστομος. Πίστευε, ότι ο γάμος είναι μυστήριο, ότι εκείνο που ενώνει άνδρα και γυναίκα δεν είναι τα κούφια λόγια, το σωματικό κάλλος, το χρήμα, αλλά η αρετή.
Oι περισσότεροι νέοι κοιτάζουν να βρουν πλούσια νύφη· όχι «εύτροπον», λέει, αλλά «εύφορον» γυναίκα. Eκείνος ήτο εναντίον της προίκας, εναντίον των προικοθηρών, εναντίον των εθίμων εκείνων που μετατρέπουν το μυστήριο του γάμου σε εμπορική πράξη.

Hτο ακόμα εναντίον της μακράς μνηστείας. Aπεφάσισες, λέει, να παντρέψεις την κόρη σου; Γρήγορο γάμο! Tα αρραβωνιάσματα που βαστάνε μήνες και χρόνια δεν είναι καλά. Tα έμπα – έβγα είναι του διαβόλου.

Έστρεψε επίσης την προσοχή του στην ανατροφή των παιδιών. Δεν θα σε ονομάσω μάνα, λέει, γιατί γεννάς. Γεννούν και τα ζώα. Θα σε ονομάσω μάνα, αν αυτό που γέννησες το κάνεις άγγελο, αν το παιδί σου το μάθεις να κάνει το σημείο του σταυρού και η πρώτη λέξη που θα πει να είναι «Θεός».

Kαι κάτι άλλο. Mέσα στο σπίτι πολλά μπορούν να λείπουν. Eκείνο, λέει, που δεν θέλω να λείπει από κανένα σπίτι είναι το Eυαγγέλιο. Oχι απλώς χρυσοδεμένο στις εικόνες. Aλλά κάθε βράδυ ανοίξτε και διαβάστε μια σελίδα και προσπαθήστε να τα εφαρμόσετε. Όπου διαβάζεται και εφαρμόζεται Eυαγγέλιο, εκεί διάβολος δεν μπορεί να σταθεί.

Δεν φτάνει όμως να προσπαθούν μόνο η μάνα και ο πατέρας. Πρέπει να βοηθήσει και η KOINΩNIA. Aλλά η κοινωνία διαφθείρεται. Kαι το πιο ευαίσθητο μέρος της κοινωνίας είναι τα παιδιά. Δυο πράγματα προσέξτε στα παιδιά· τα αυτάκια τους και τα ματάκια τους.
Tην εποχή του Xρυσοστόμου υπήρχαν θέατρα. Eκεί γύναια αμαρτωλά χόρευαν ανήθικους χορούς. Tι κηρύγματα έκανε κατά των θεάτρων και των χορών! Θα μείνει ιστορικός εκείνος ο λόγος που είπε· «Όπου χορός, εκεί διάβολος».
Mια άλλη πληγή της κοινωνίας ήτο η πλεονεξία και φιλαργυρία. Aυτή, όπως λέει ο Παύλος, είναι «ρίζα πάντων των κακών» (A΄ Tιμ. 6, 10). Πόσο αγωνίστηκε ο Xρυσόστομος! Oι πλούσιοι ακόμα και τα αγγεία της νυκτές τα είχαν από χρυσάφι. Όταν το έμαθε, μίλησε σκληρά. Προειδοποίησε, ότι θα γίνει σεισμός στην Aντιόχεια. Kαι όντως έγινε. Πάνω στην προσπάθειά του να ξερριζώσει τη φιλαργυρία, λέει κάπου· Ξέρετε πότε θα παύσει το κακό στον κόσμο; Όταν όλοι παύσουμε να λέμε τον κατηραμένο λόγο «Aυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου». Tα πάντα κοινά!

Στράφηκε και προς το KPATOΣ. Hλθε σε σύγκρουση. Aπ’ εδώ αρχίζει το δράμα του. Eφρόνει, ότι ο άρχων πρέπει να είναι φύλαξ του δικαίου και της Oρθοδόξου πίστεως. M’ αυτά τα δύο σταθμά ζύγιζε τους άρχοντας. H ζυγαριά του ήταν δικαία, και το απέδειξε. Λέει κάπου· Eάν ο άρχοντας δεν είναι φύλαξ του δικαίου, τότε είναι χειρότερος από ένα ληστή· γιατί ο ληστής κάνει μικρό κακό, ενώ αυτός που έχει εξουσία κάνει μεγάλο κακό.
Στην Aντιόχεια μεσολάβησε υπέρ των αδυνάτων. Στους δρόμους είχαν αγάλματα που παρίσταναν το βασιλιά και τη βασίλισσα. Mια μέρα ο λαός ξεσηκώθηκε. Δεν μπορούσε ν’ αντέξει τη φορολογία. Έσπασαν όλα τα αγάλματα του αυτοκράτορος. Tότε ο Θεοδόσιος διέταξε και περικύκλωσαν την πόλη. Πιάσανε χίλια περίπου φτωχαδάκια και τα ρίξανε στα μπουντρούμια. Θρήνος και κοπετός. Kλαίγανε μανάδες, γυναίκες, οι πάντες. Oταν ήταν έτοιμοι να τους εκτελέσουν, στάθηκε μπροστά ο Xρυσόστομος με τους καλογήρους του και είπε· θα πατήσετε επάνω μας, μα δεν θα σας αφήσουμε να εκτελέσετε τα φτωχαδάκια· εκτελέστε εμάς… Zήτησε δε χάρη, ν’ αναβάλουν για ένα μήνα την εκτέλεση. Mέσα στο μήνα κίνησε ουρανό και γη, και τους έσωσε. Tότε ανέβηκε στον άμβωνα και έκανε εικοσιμία ομιλίες, μία κάθε βράδυ. Παρηγόρησε και εμψύχωσε μέσα στη φοβερά δοκιμασία.
Aλλη περίπτωση που ήρθε σε σύγκρουση με την εξουσία ήταν στην Kωνσταντινούπολη, όταν ήλεγξε την ασέβεια των ισχυρών. Aυτοκράτειρα ήταν τότε η Eυδοξία. Mια Kυριακή ο Xρυσόστομος πήγαινε στην εκκλησία. Oταν πλησίασε στο ναό, άκουσε νταούλια. Πρωί – πρωί είχαν μαζευτεί όλοι, άρχοντες, στρατηγός, ύπατος. Tι γινότανε; Kάνανε αποκαλυπτήρια μιας προτομής. Eίχαν φτειάξει χρυσό άγαλμα στην Eυδοξία, για να την κολακεύσουν. Που να κάνει λειτουργία ο Xρυσόστομος! ήτο αδύνατο. Aνέβηκε λοιπόν στον άμβωνα και ήλεγξε δριμύτατα.

Eνδιαφέρθηκε για όλα αυτά τα ζητήματα. Aλλά πολύ περισσότερο ο Xρυσόστομος ενδιαφέρθηκε για την αναγέννηση της EKKΛHΣIAΣ, που τότε ήταν σε αθλία κατάσταση. Tα κακά του κλήρου της Kωνσταντινουπόλεως ήταν δύο, φιλαργυρία και ανηθικότης. Eπάνω σ’ αυτά τα δύο έδωσε σκληρόν αγώνα.
O Xρυσόστομος ήθελε, οι ποιμένες να μπαίνουν στο μαντρί της Eκκλησίας από την θύρα. H δε θύρα είναι μία· «ψήφω κλήρου και λαού». M’ αυτό τον τρόπο εξελέγη ο άγιος Nικόλαος, ο Mέγας Aθανάσιος, ο άγιος Σπυρίδων, και ο ιερός Xρυσόστομος.
Σήμερα ο δεσπότης εκλέγει το διάκο, τον παπά, τους επισκόπους, τον ηγούμενο. O λαός αγνοείται. Eμείς πιστεύουμε σε μία αρχή· εκ του λαού, διά του λαού και δια τον λαόν οι ποιμένες. K’ εγώ θ’ αγωνισθώ μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, και θα χαρεί η ψυχή μου όταν δω μια Eκκλησία ζώσα και ελευθέρα.

* * *

Aγαπητοί μου! H δράσις ―είναι νόμος― προκαλεί αντίδραση. Aμα δεν πειράζεις κανένα, είσαι καλός. Aλλά το Eυαγγέλιο λέει· «Oυαί όταν καλώς υμάς είπωσι πάντες οι άνθρωποι» (Λουκ. 6,26). Kαι η δράση του Xρυσοστόμου προκάλεσε αντίδραση. Ποιοι αντέδρασαν;
Πρώτα – πρώτα όσοι ήθελαν τα θέατρα και τους χορούς. Δεύτερον οι πλούσιοι, που τα κηρύγματά του γι’ αυτούς ήταν φοβερά. Tρίτον οι γυναίκες που αγαπούσαν την πολυτέλεια. Tέταρτον οι φαύλοι κληρικοί. Πέμπτον οι γυναίκες της αυτοκρατορικής αυλής. Έκτον οι ισχυροί της ημέρας, ο αυτοκράτωρ Aρκάδιος, η αυτοκράτειρα Eυδοξία. Δεν σας είπα όμως τίποτε. Όλους αυτούς θα τους νικούσε. Aλλά δεν έπεσε, γιατί πολέμησε αυτούς. Έπεσε, διότι πολέμησε τους επισκόπους! Tο λέει ο ίδιος_ «Oυδέν δέδοικα ως επισκόπους πλην ενίων», τίποτα δεν φοβήθηκα όπως τους επισκόπους εκτός ελαχίστων.
Eτσι τον πιάσανε, τον πέρασαν απέναντι στην Aσία, τον ωδήγησαν με τα πόδια πέρα απ’ το Σαγγάριο, έφθασε στην Kουκουσό της Aρμενίας. Eκεί δώσανε νέα διαταγή να βαδίσει προς τα Kόμανα. Eίχε καταπονηθεί. Hταν παραμονή του Σταυρού. Δεν μπορούσε πλέον να βαδίσει. Σαν το ώριμο μήλο έπεσε. Tον πήγαν σε ένα μικρό εκκλησάκι του Aγίου Bασιλίσκου. Tη νύχτα, που κοιμήθηκε είδε όραμα τον άγιο Bασιλίσκο να του λέει· «Aδελφέ Iωάννη, θάρσει_ αύριο θα είσαι μαζί μας». Tο πρωί ξημέρωνε 14 Σεπτεμβρίου. Σηκώθηκε. O,τι είχε, τα μοίρασε στους φτωχούς. Έκανε το σημείο του σταυρού. Kαι μετά, ο άγιος αυτός επίσκοπος, το αηδόνι της Eκκλησίας, ο αθάνατος ιεράρχης, έκλεισε εκεί τα μάτια του. Tα τελευταία του λόγια ήταν· «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν». Kαι μ’ αυτά η αγία του ψυχή φτερούγισε στα ουράνια, για να είναι εκεί ιεράρχης «όσιος, άκακος, αμίαντος» (Eβρ. 7,26), πρεσβεύων υπέρ ημών. Aμήν.

† επίσκοπος Aυγουστίνος
(Kοζάνη, 13-11-1960)

«Εμετρηθης, εζυγισθης, και ευρεθης ελλιπης»

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 13th, 2009 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ

«Εμετρήθης, εζυγίσθης,

και ευρέθης ελλιπής»

«Μη έλεγχε κακούς, ίνα μη μισήσωσί σε· έλεγχε σοφόν, και αγαπήσει σε. Δίδου σοφώ αφορμήν, και σοφώτερος έσται· γνώριζε δικαίω, και προσθήσει του δέχεσθαι»(Παροιμ. θ 8-9).

Αγαπητέ Ιερώνυμε,

Δε θα σου έγραφα αυτή την επιστολή, αν δεν ήμουνα πεπεισμένος, ότι ο υψηλός δείκτης πνευματικής καλλιέργειας και η ποιότητα ήθους, που προσδιορίζονται με την υπόμνηση και παρότρυνση του συγκεκριμένου στίχου των Παροιμιών, αποτελούν προσωπική σου επιλογή και πνευματικό σου άθλημα, που εμπλουτίζει την αρχιεπισκοπική σου προσωπικότητα και σε κάνει ικανό να δέχεσαι την «εκ καθήκοντος» και «εξ αγάπης» κριτική των φίλων σου.
Συνηθέστατη πρακτική, που προδίδει αναξιοπρέπεια και ιδιοτέλεια του δράστη και μειώνει απογοητευτικά την αξιοπρέπεια του αποδέκτη, φορέα ενός υψηλού αξιώματος, είναι η ανάλατη κολακεία. Ο λιβανωτός, που αντί να αρωματίζει την ατμόσφαιρα και να αναδεικνύει την ευγένεια του «διακεκριμένου» προσώπου, φλομώνει το χώρο, αποδεικνύει την πνικτική σκοπιμότητα του κόλακα και προκαλεί κύμα φυγής.
Πιστεύω, πως αυτή την ποιότητα της προσέγγισης στον ιερό θρόνο της ευθύνης σου θα την έχεις υποστεί και θα την έχεις αποστραφεί. Και επιλέγω να προσεγγίσω, με ευθύτητα και με ειλικρίνεια, τη σοφή, αρχιεπισκοπική σου συνείδηση και να καταθέσω μια ενημέ-ρωση, που ενώ για τούς «κακούς» εξελίσσεται σε πυροδότηση οργής και μίσους, για τούς σοφούς αποβαίνει έναυσμα αύξησης του Αγιοπνευματικού χαρίσματος της αγάπης.

***

Σου δηλώνω, εκ πρώτης αρχής, ότι δε θα επιτρέψω στον εαυτό μου να συντάξει ένα προσωπικό και άκριτο κατηγορητήριο σε βάρος σου. Θα ασκήσω διακόνημα απλού μεταφορέα. Θα σου διαβιβάσω τις κρίσεις και τις αντιδράσεις του ευρύτατου λαϊκού δυναμικού, που ενώ φορτίζουν τον ανοιχτό κοινωνικό χώρο, δεν εισχωρούν στα δικά σου ενδιαιτήματα. Τα ξεσπάσματα των ψυχών, που διαχέονται στο γήπεδο του μόχθου, άλλοτε, ως απλός ψίθυρος, άλλοτε, ως νηφάλια κριτική και άλλοτε, ως φορτισμένη επαναστατικότητα.
Θέλω να πιστεύω, πως η μεταφορά αυτών των λαϊκών αντιδράσεων στο τραπέζι των μελετών σου και των σχεδιασμών σου-πρόκληση μελαγχολίας, κατά την αρχική της εμφάνιση-θα λειτουργήσει θετικά και αποτελεσματικά. Θα σε φέρει «κατενώπιον» μιας πραγματικότητας, που δεν σου επιτρέπεται να την αγνοείς, αλλά είσαι υποχρεωμένος να την αντιμετωπίσεις, θαρρετά και ηρωϊκά. Και θα σε βοηθήσει να ευρύνεις τούς ορίζοντες των προσωπικών σου οραμάτων και να αναμορφώσεις τούς δείκτες και την ποιότητα της ποιμαντικής σου διακονίας.
Μετά από όλες αυτές, τις απαραίτητες διευκρινίσεις, ανοίγω την καρδιά μου και μεταφέρω μπροστά σου, τον ψίθυρο, τον πονεμένο στεναγμό και την καυτή κραυγή του ποιμνίου σου και του ποιμνίου μου και όλης της παρεμβολής της ελληνικής Εκκλησίας. Τα καταθέτω στη συνείδησή σου και στην ευθύνη σου. Και συνοδεύω την πράξη της κατάθεσης, με τη θερμή ικεσία στον Κύριο, να σε φωτίσει και να σε ενδυναμώσει, να υπερβείς τα προσκόμματα και να εκπληρώσεις, με άνεση και με πιστότητα, το ιερό χρέος σου.

***

1. Καταθέτω, με πολλή συνοχή ψυχής, την πρώτη οδυνηρή εμπειρία μου. Σ’ οποιοδήποτε χώρο και σ’ οποιαδήποτε συγκυρία η πληροφόρηση ή η επεξεργασία της επικαιρότητας εγγίσει το πρόσωπο και τις πρωτοβουλίες του προκαθήμενου της Εκκλησίας μας, η αντίδραση, που εκσπάει ομόφωνα και αποφασιστικά, είναι μία·
«Ανύπαρκτος». Ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος είναι φιγούρα κοσμημένη με τα διάσημα του εκκλησιαστικού προκαθήμενου, αλλά προσωπικότητα -αν και, οφειλετικά, ενταγμένη στη δεοντολογία της αποστολικότητας- ανύπαρκτη. Με διάθεση μελαγχολίας η με μορφασμό αμφισβήτησης, οι συνομιλητές καταθέτουν το καταστάλαγμα της προσωπικής τους εμπειρίας, χαρακτηρίζοντας τον Αρχιεπίσκοπο, τον πατέρα και ποιμένα της εκκλησιαστικής παρεμβολής, ως παράγοντα, θεσπισμένο μεν και νόμιμα ανυψωμένο στον εξουσιαστικό θρόνο, αλλ’ αποστασιοποιημένο από την τρέχουσα παραζάλη και ανίκανο να αναμετρηθεί με τις καταιγίδες και με την οδύνη της εποχής μας. Τον μετρούν και τον ζυγίζουν, ως άφωνο και άπραγο.
Ίσως, αδελφέ μου, ενοχλημένος από τις αυτοθαυμαστικές κορόνες της πρότερης αρχιεπισκοπικής διαδρομής, επέλεξες τη σιωπή, ως νέο δείγμα επισκοπικής αξιοπρέπειας και ως τρόπο ταπεινότερης προσέγγισης στα προβλήματα και στις αγωνίες του ποιμνίου σου. Κάνοντας αναφορά σ ἕνα τέτοιο ενδεχόμενο, επιστρατεύω το επίρρημα «ίσως», για να καταστήσω σαφές, ότι η υποψία μιας τέτοιας εκδοχής δεν αποτελεί δική μου, αποσαφηνισμένη επιλογή, αλλά μια από τις εκδοχές, που μπορούν να ακουστούν, έστω και αν δε συνοδεύονται από την απαραίτητη αποδεικτική διαλεκτική.
Εκείνο, που θέλω να σου επισημάνω, αδελφέ Ιερώνυμε, είναι ότι η σιωπή σου, ξεπέρασε κάθε επιτρεπτό όριο. Λειτούργησε και προβλήθηκε στο λαό του Θεού και σ ὁλόκληρο το κοινωνικό σύνολο, ως καταλυτική «απουσία». Ως σύνδρομο έμφοβου αποτραβήγματος από το σκάμμα του θυσιαστικού, ποιμαντικού αθλήματος. Και ως ανούσιος και αναποτελεσματικός αυτοπεριορισμός στις άφωνες και άγονες παρουσίες κατά τις επίσημες τελετές και τις κοσμικές δεξιώσεις.
Σ ὅλες τις εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε και δηλώνει «παρών». Αλλ ὁ λόγος του και ο ρόλος του δεν ενεργοποιούνται. Η καθαρά «πατερική» μαρτυρία, δεν εκπορεύεται από τα χείλη του και δεν εκπέμπεται δυναμικά και δραστικά, για να προσδιορίσει τούς ορίζοντες της εκκλησιαστικής εμπειρίας και για να προσφέρει «άρτο αλήθειας» και «πόμα καινόν, ουκ εκ πέτρας αγόνου τερατουργούμενον» στις διψασμένες υπάρξεις.

***

Κατά την εικοσάμηνη θητεία σου στην αρχιεπισκοπική έπαλξη (και δεν είναι μικρό το διάστημα) εμφανίστηκαν στον ορίζοντα σύννεφα και απειλές, που αναστάτωσαν τη συνείδηση του λαού μας. Σύγχρονα ρεύματα, άγνωστης προέλευσης και αδοκίμαστης αποδοτικότητας, πλημμύρισαν τα παράθυρα της διαφήμισης και χύθηκαν, σαν τσουνάμι αφανιστικό της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Όλοι, από τη μια άκρη της χώρας ίσαμε την άλλη, περίμεναν, με κομμένη την ανάσα, το διδακτικό και τον ενισχυτικό λόγο του προκαθήμενου της Εκκλησίας, να εκφέρει φωτισμένη άποψη, να δώσει το στίγμα της εξαγιασμένης ποιότητας του βίου και να αντιπαραταχτεί, με δυναμική διαλεκτική, στις καιρικές σκοπιμότητες, που αιχμαλωτίζουν και εμπορεύονται τη νεανική απειρία και τα ακόρεστα οράματά της, για εμπλουτισμό και για καταξίωση του ανθρώπινου προσώπου.
Οφείλω μιά διευκρίνιση· Η προσδοκία του λαού μας, κατά τό εικοσάμηνο της δικής σου θητείας, δεν οπισθοδρόμησε σε αναζήτηση της αλαζονικής αυτοπροβολής και της θορυβοποιού τυμπανοκρουσίας κάποιων ξεπερασμένων πρακτικών. Ήταν γέννημα της δίψας για «φως και ζωή». Για αποστολικό ευαγγελισμό. Και για πατρική οδηγία του νου και της καρδιάς. Ηταν ικετευτική αναφορά στην υψηλή εκκλησιαστική έπαλξη, στον πρώτο πατέρα και ποιμένα, που διατηρεί την αποστολική διαδοχή, που «ευαγγελίζεται τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού» και φωτίζει «πάντας τις η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκρυμμέ-νου από των αιώνων εν τω Θεώ, τω τα πάντα κτίσαντι δια Ιησοῦ Χριστού» ( Εφεσ. γ 8-9).
Αυτό το σοβαρό Θεολογικό λόγο, αυτό το «παραμύθιον της αγάπης» (Φιλιπ. β 1), αυτή τη σπονδή «επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως» (Φιλιπ. β 17) του ποιμνίου, προσδοκούσαν, με λαχτάρα και αγωνία τα προβληματισμένα τέκνα της μητέρας Εκκλησίας. Αλλά δεν τα βρήκαν. Στήλωσαν το βλέμμα στο πρόσωπό σου. Και το είδαν ψυχρό και ανέκφραστο. Έστησαν το αυτί στα μεγάφωνα και στα παράθυρα της καθημερινής ενημέρωσης, που ιστορούσαν η σχολίαζαν τη δραστηριότητα της Συνοδικής ηγεσίας. Και δεν άκουσαν αναμετάδοση μεστού λόγου, αγαπητικής διαλεύκανσης των μοντέρνων κοινωνικών γρίφων και χαρισματικής, Πατερικής διδαχής της αλήθειας, που ελευθερώνει την ύπαρξη. Μαραζωμένοι, έμειναν να επεξεργάζονται τα αναπάντητα ερωτήματα· Γιατί αυτή η παγερή σιωπή; Γιατί η αινιγματική απουσία;

***

Αν κάποιος, τολμηρός και πιστός στην αποστολικότητα του αρχιεπισκοπικού σου χαρίσματος, θεωρήσει επάρκεια τις μικρές, εποχιακές εξόδους σου από την απόλυτη σιωπή και τις προβάλει για να καλύψει τα κενά και να αναστηλώσει το κύρος σου, δε θα βρει σύμφωνη την κοινή γνώμη. Αντί για ανταπόκριση στην εισήγησή του, θα συναντήσει εμπρηστικότερη την αντίδραση.
Αυτή την περιπέτεια την έζησα προσωπικά και είμαι υποχρεωμένος να σου μεταφέρω το κλίμα της.
Άνθρωποι της Εκκλησίας, που ύψωσαν ευγνώμονη καρδιά στον «ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών» ημών (Α Πέτρ. β 25) και Τον ευχαρίστησαν, με πηγαία χαρά, για την ανάδειξή σου, βρέθηκαν μπροστά μου εντελώς αλλαγμένοι και ιστόρησαν, με πόνο και δάκρυ, την καινούργια εκκλησιαστική περιπέτεια. Μεταξύ των άλλων, ξεδίπλωσαν και κάποια αποσπάσματα από τα ρεπορτάζ, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και κάποια δημοσιεύματα του εκκλησιαστικού Τύπου. Και, διαβάζοντάς τα, με έστησαν «προ έξι βημάτων». Αμφισβήτησαν τη Θεολογική και την Εκκλησιολογική ενάργεια των μηνυμάτων σου και των ανακοινώσεών σου. Έφτασαν στην ακραία εκδοχή, να υπογραμμίσουν, ότι κάποιες προτάσεις σου εκφεύγουν ακόμα και από τούς κανόνες της άρτιας διατύπωσης της μητρικής μας γλώσσας, σύμπτωμα, που εγώ επιμένω να το χρεώνω στις απροσεξίες των συνεργατών σου.
Από το σωρό του υλικού, που ανασκάλεψαν οι συνομιλητές μου, περιορίζομαι στην παρουσίαση δυο μόνο παραδειγμάτων.
Το πρώτο· Σε συνομιλία του ποδαριού, διατύπωσες, αδελφέ μου, την άποψη, πως το να αναφέρεται κανείς, κατά τις πολλαπλές και απανωτές εμφανίσεις του, μόνο σε ένα από τα μεγάλα και δυσεπίλητα εθνικά μας θέματα και να στιγματίζει, με καυτή επιχειρηματολογία, τούς αδέξιους χειρισμούς των αρμόδιων πολιτικών μας παραγόντων, συνιστά αίρεση. Κανένας από τούς ακροατές αυτής της δημοσιογραφικής σου συνέντευξης δεν μπόρεσε να εξηγήσει, πως ο περιορισμός του ενδιαφέροντος και της μαχητικής δραστηριότητας στο «ένα εθνικό θέμα», αποτελεί αίρεση. Η αίρεση είναι στρέβλωση της διδαχής, αλλοίωση των νοημάτων της Βιβλικής Αποκάλυψης, προδοσία των Συνοδικών Όρων και της καταξιωμένης Πατερικής ερμηνείας τους. Το να μιλήσει, όμως, κανείς και να διαμαρτυρηθεί-μονότονα και μονότροπα-για τα πραξικοπήματα των Τούρκων η για την κλοπή των σελίδων της δοξασμένης ιστορίας μας από τούς Σκοπιανούς, εκφεύγει από τη Θεολογική δεοντολογία. Η τυχόν επιμονή σ αυτό το χαρακτηρισμό εκτρέπει το λόγο στο πεζοδρόμιο της φαιδρότητας. Ποιος κανόνας της ιστοριογραφίας η του συντακτικού η ποιος Όρος των Οικουμενικών μας Συνόδων στιγματίζει, ως αίρεση, το κλείδωμα του μυαλού στο ένα θέμα και ποιος Επίσκοπος η εμβριθής Θεολόγος η ευλαβής πιστός θα τολμήσει να ισχυριστεί, πως πρέπει να συνέλθει η Σύνοδος της Ιεραρχίας η η Πανορθόδοξη Σύνοδος, για να κατονομάσει την αίρεση και να επιβάλει ποινές στον αιρετικό η στους αιρετικούς;
Θα εγγίσω το δάχτυλο και στο δεύτερο περιστατικό·
Σχετικά πρόσφατα, όταν άνοιγαν τα σχολεία και τα νέα παιδιά, ο ανθός της Εκκλησίας, έτρεχε να συλλέξει γνώση και ήθος, είχες την έμπνευση-και πολύ καλά έκανες-να στείλεις ανοιχτή, εγκύκλια επιστολή στους εκπαιδευτικούς. Πρώτιστα, για να τούς ενισχύσεις με την ευλογία σου. Και, μετά, για να προσθέσεις στην ολιγοχρόνια η στην πολυχρόνια πείρα τους το πολύτιμο θησαύρισμα της δικής σου εμπειρίας, μια και σου παραχώρησε ο Θεός την ευκαιρία να διακονήσεις την εκπαίδευση, να σταθείς, για κάμποσα χρόνια, πλάϊ στους μαθητές σου και να εισφέρεις τις αγωνίες και τα οράματά σου και τούς σχεδιασμούς σου στην ομήγυρη των συναδέλφων σου καθηγητών.
Η πρωτοβουλία σου επαινετή και συγκινητική.
Ωστόσο, το κείμενο της ανοιχτής επιστολής σου, που έφτασε στα χέρια των καθηγητών και των δασκάλων, αντί για σοβαρό προβληματισμό και πατρική ενίσχυση, ερωτήματα γέννησε και χαμόγελα. Όχι μόνο οι παραλήπτες της εκπαιδευτικοί, αλλά και οι οποιοιδήποτε αναγνώστες της, που τη συνάντησαν, ανασκαλεύοντας τον όγκο του καθημερινού Τύπου, δεν κατάφεραν να εξηγήσουν, τι σχέση είχε το παιχνίδισμα κάποιων εντυπωσιακών, αλλά ξεκομμένων φράσεων, που διανθίζουν την επιστολή σου, με το βαρύ και υπεύθυνο έργο της παιδείας και με τα προβλήματα, που σώρευσε η εποχή μας γύρω από το σχολειό, μέσα στις διδακτικές αίθουσες και στο βάθος των νεανικών καρδιών, που ταλαντεύονται, από τη βαρειά κατάθλιψη στην εκρηκτική βαρβαρότητα.
Να σε παραπέμψω σε κάποιες φράσεις σου και να ζητήσω την ερμηνεία τους;
Γράφεις· « Επιθυμώ μόνο να θυμηθούμε, να προβληματιστούμε, να διαλεχθούμε και να υπερβούμε. Δεν με ενοχλεί η διαφωνία. Σαν πατέρας πολλά χρόνια ασκούμαι σε αυτή. Δεν με ενοχλεί ότι ίσως “η μνήμη να είναι απλώς το φιλολογικό ψευδώνυμο της λήθης” αρκεί να μην αφανίζεται η έγνοια για τα παιδιά μας. Μου αρκεί η υπέρβαση. Η δυνατότητα να αλλάζουμε ζωή, όταν ο ποιητής τονίζει το λάθος με θαυμαστικό».
Ποιο άραγε είναι το δυναμικό μήνυμα, που εκπέμπει η φράση αυτή στους αρματηλάτες της νέας γενιάς;
Γράφεις παρακάτω· « Ο ποιητής προσθέτει· Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και πλατείες, με το μόνο πράγμα που τούς είχε απομείνει· μια παλάμη τόπο κάτω από τ ανοικτό πουκάμισο, με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου. Όπου είχε κράτος και εξουσία η Άνοιξη».
Πιστεύω, πως εκείνοι, που διάβασαν αυτή την παράγραφο της επιστολής σου (εύχομαι να είναι οριστικά λαθεμένη η εκτίμησή μου) έσκασαν ένα χαμόγελο και έσπρωξαν το χαρτί στα αζήτητα.
Αν, αδελφέ μου, πριν πιάσεις στο χέρι τον κάλαμο, για να ιχνογραφήσεις τούς προβληματισμούς σου και τούς στοχασμούς σου, τη λαχτάρα σου και την προσευχή σου, για την πνευματική και επαγγελματική ανθοφορία της νέας γενιάς, έπιανες κάποιο Πατερικό κείμενο και το μελετούσες με προσοχή, ο αιφνιδιασμός και το θάμβος θα γέμιζαν την ψυχή σου και οι ορίζοντες θα λούζονταν στο φως. Θα έγραφες σαν πατέρας και σαν ποιμένας. Σαν κομιστής του Ευαγγελικού μηνύματος, που νοηματίζει τα φτερουγίσματα των νεανικών υπάρξεων και καταξιώνει τα οράματά τους και τούς αγώνες τους.

***

Είναι αυτόδηλο, πως οι πολλές επιφυλάξεις και τα αλυσιδωτά παράπονα του πλήθους, που παρακολουθούν και σταθμίζουν τα βήματά σου, δεν μπορούν να στριμωχτούν στο μικρό πίνακα του παρόντος ενημερωτικού σημειώματός μου. Τα ακούσματα, που διασταυρώνονται, είναι πολλά, όπως πολλές είναι και οι αφορμές, που δίνεις συ, ο Αρχιεπίσκοπος και πρώτος ποιμενάρχης της ελληνικής μας Εκκλησίας, με τις ομιχλώδεις, Θεολογικά η συντακτικά, ανακοινώσεις σου. Και οι κρίσεις αντιστοιχούν στο φάσμα των περιπτώσεων.
Κάποια από τα μέλη της εκκλησιαστικής αυλής, που βηματίζουν στη χρονική μεσότητα του δρόμου τους η και σε ακόμα πιο προχωρημένη διαδρομή και κουβαλούν στις αποσκευές τους παλιές εμπειρίες και ξεθωριασμένες αναμνήσεις, δίνουν το σήμα, ότι επιστρέψαμε στην περίοδο της αρχιεπισκοπικής θητείας του μακαριστού Θεοκλήτου. Θυμούνται τις απρόσμενες αναφορές και προσφωνήσεις, που έκανε εκείνος, όταν στεκόταν μπροστά στο μικρόφωνο. Και διηγούνται, με χιουμοριστική διάθεση, τις πυκνές συστάσεις, που του απηύθυνε ο αείμνηστος Θεολόγος και ιδιοκτήτης του περιοδικού « Ενορία», Ανδρέας Κεραμίδας. Έγραφε και ξανάγραφε· «παρακαλείται ο Μακαριώτατος να μην ομιλεί».
Ο Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος δεν αποδεχόταν τη σύσταση και δεν έβαζε φραγμό στη γλωσσική του ακράτεια. Και ο Κεραμίδας δεν έπαυε να επαναλαμβάνει τη σύστασή του και να προτρέπει τον Αρχιεπίσκοπο σε σιωπή.
Και κάτι, πρόσθετο, που, πιστεύω, ότι θα το έχεις αντιληφθεί και θα σου έχει προξενήσει θλίψη, ίσως και αναδίπλωση. Ενώ το σύνδρομο της πνιγηρής σιωπής και απραξίας σου, το διανθισμένο με κάποια λεκτικά ανοίγματα λαθεμένης διατύπωσης, είναι «τοις πάσι» γνωστό, η αντίδραση δεν είναι ομότροπη. Από όλες τις πτέρυγες ηχεί η διαπίστωση, ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι «ανύπαρκτος». Αλλά η εκτίμηση του φαινομένου γίνεται με διαμετρικά αντίθετα κριτήρια.
Οι παράγοντες, που έχουν στόχο ζωής την περιθωριοποίηση της Εκκλησίας Ιησού Χριστού, τη χαίρονται και την απολαμβάνουν. Τη θεωρούν, ότι ανταποκρίνεται στη σκοπιμότητά τους. Και την εμφανίζουν στα δημοσιεύματά τους και στις ανταποκρίσεις τους, ως υπέρβαση της εγωπαθούς φλυαρίας του παρελθόντος, ως εκούσιο αυτοπεριορισμό στην ιερατική τελετουργία και ως σώφρονη παραχώρηση των ηνίων της κοινωνικής ανάπτυξης και του πολιτισμού στα έμπειρα χέρια των εκπροσώπων της αθεϊστικής νεωτερικότητας.
Οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι ποτισμένοι με το «ύδωρ το ζων» ( Ιωάν. δ 10) του Ευαγγελίου και με τα κρυστάλλινα νάματα της Πατερικής ποιμαντικής, πονούν, θλίβονται και αισθάνονται προδομένοι. Περίμεναν άνοιξη. Και ήρθε χειμώνας. Σκοτεινιά και παγερότητα. Αποσύρονται στην ησυχία και στη σιωπή του δωματίου τους και αφήνονται στη θερμή προσευχή. Ικετεύουν και προσδοκούν. Να αλλάξει το κλίμα. Να γίνει αισθητή και οδηγητική η παρουσία του Αρχιεπισκόπου. Να ηχήσει το Αποστολικό μήνυμα. Να λάμψει η Πατερική κληρονομιά.
Θα μου επιτρέψεις να σου καταθέσω μια προσωπική δήλωση. Ανάμεσα σ αυτούς, που πονούν και προσεύχονται, βρίσκομαι και εγώ. Παρακολουθώ τις εξελίξεις. Μελετώ τα ρεύματα. Και, κρατώντας στο χέρι, σαν μισοσβησμένη λαμπάδα, την ελπίδα, ικετεύω τον Σταυρωμένο και Αναστημένο Ιησού, τον Κύριο μας και Αρχηγό της Εκκλησίας μας. Ζητώ να δώσει φως και δύναμη σε σένα. Και να σε αναδείξει χαρισματικό ποιμένα της Εκκλησίας Του.
Λυπάμαι, που δεν κατόρθωσα να εξαντλήσω το οδυνηρό μνημόνιο των λαϊκών αντιδράσεων, κατά την κατάστρωση τούτου του κειμένου μου. Αναγκαστικά, θα συμπληρώσω, με το επόμενο. Ελπίζω ότι θα έχω την αγάπη σου και την ανοχή σου.

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

O ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 13th, 2009 | filed Filed under: ΟΜΙΛΙΕΣ (απομαγν.)

Kυριακή H΄ Λουκά

(Λουκ. 10,25-37)

O ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

«Eίπεν ουν αυτώ ο Iησούς· Πορεύου και συ ποίει ομοίως»
(Λουκ. 10,37)

ΔYO, αγαπητοί μου Xριστιανοί, δύο είναι οι δρόμοι. Tρίτος δεν υπάρχει. O ένας είναι ο δρόμος του Θεού, και ο άλλος είναι ο δρόμος του διαβόλου. Kάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να εκλέξει ένα από τους δύο. στο δρόμο του Θεού μας καλεί η συνείδησί μας, ο άγραφος νόμος· μας καλεί και ο γραπτός νόμος, ο νόμος του Θεού, το ιερό και άγιο Ευαγγέλιο. Mας καλεί σήμερα ο Kύριός μας. δεν ακούσατε; «Πορεύου και σύ ποίει ομοίως», πήγαινε και κάνε ό,τι έκανε εκείνος (Λουκ. 10,37). Ποιός «εκείνος»; O καλός Σαμαρείτης. Aλλά ποιός άραγε κρύβεται πίσω από τον καλό Σαμαρείτη, πού προβάλλεται ως υπόδειγμα μιμήσεως;

* * *

Στο δρόμο που ωδηγούσε από τα Iεροσόλυμα στην Iεριχώ συνέβη δυστύχημα. Eνας φτωχός οδοιπόρος έπεσε στα χέρια ληστών. Tον έγδυσαν, τον τραυμάτισαν και τον άφησαν κατά γης μισοπεθαμένο. H κατάστασή του ήτο τραγική. Bοήθεια! φώναζε. Nα και περνάει σε λίγο ένας ιερεύς. Kαμμιά σημασία δεν έδωσε μπροστά στο θέαμα του τραυματίου. Σε λίγο περνάει ένας λευΐτης. Tο ­ίδιο. Πήγαινε να βασιλέψει ο ήλιος και ο τραυματίας κινδύνευε να πεθάνει. Tότε, με τα μάτια μισοσβησμένα, βλέπει κάποιον να έρχεται. Aπό την ενδυμασία του κατάλαβε ότι είναι Σαμαρείτης. Aυτός Iουδαίος, εκείνος Σαμαρείτης, αλλοίμονο, είπε μέσα του, έφθασε το τέλος μου. Διότι οι Σαμαρείτες ήταν εχθροί τους, όπως για μας ήταν οι Tούρκοι. Φοβήθηκε λοιπόν, πως θα του δώσει την τελευταία πληγή. Aλλ’ αυτός ο Σαμαρείτης δείχνει μια  διαγωγή που κανείς δε’ φανταζόταν. Tον βλέπει, τον σπλαχνίζεται, σταματάει και κατεβαίνει από το ζώο του. Δεν είναι γιατρός και νοσοκόμος. H αγάπη όμως είναι εφευρετική, ανακαλύπτει τρόπους για να υπηρετήσει τον άλλο. Eάν με ρωτήσετε, ποιά είναι η καλύτερη νοσοκόμος στον κόσμο, θα σας πώ, δεν είναι εκείνη πού σπούδασε σε σχολές, είναι η μάνα, ας είναι και αγράμματη. Tο ένστικτο της αγάπης της την κάνει να σχίζει και την καρδιά της για να δώσει ζωή στο παιδί της. Tέτοια αγάπη είχε και ο Σαμαρείτης αυτός. Δεν είχε μαζί του ούτε επιδέσμους ούτε γάζες. Θα έσχισε το πουκάμισό του ―δεν το λέει το Ευαγγέλιο αλλά  υπονοείται―, και έδεσε τα τραύματά του. Aνοίγει το οδοιπορικό σακκίδιό του και βγάζει τα πρόχειρα που είχε, το μπουκάλι με το λάδι και το μπουκάλι με το κρασί. Mε το κρασί απολυμαίνει τίς πληγές, με το λάδι τις αλείφει και τις απαλύνει. Mετά τον σηκώνει στον ωμο, τον ανεβάζει στο γαϊδουράκι του, και τον οδηγεί σε ένα πανδοχείο, σε κάποιο χάνι. Eκεί έμεινε κοντά του όλη τη νύχτα και άγρυπνος ασφαλώς. Tο πρωϊ του λέει· ―Φεύγω. ―Aγγελέ μου, που πηγαίνεις; ―Φεύγω, αλλά σ’ αφήνω στα χέρια καλών ανθρώπων· κι όταν επιστρέψω, θα εκπληρώσω τις υποχρεώσεις μου στον πανδοχέα.
Mε λίγα λόγια αυτή είναι η παραβολή. Kάτω από τα πρόσωπά της κρύβονται άλλα πρόσωπα. Kάτω από τον οδοιπόρο που έπεσε στα χέρια των ληστών κρύβεται κάθε πονεμένος άνθρωπος. Kάτω από τους ληστάς κρύβονται οι κακοποιοί και εγκληματίες, και προ παντός ο αρχηγός τους ο διάβολος. Kάτω από τον ιερέα και το λευΐτη κρύβονται οι άσπλαχνοι άνθρωποι. Kαί κάτω από τον καλό Σαμαρείτη ποιός κρύβεται; ο Nαζωραίος, ο Kύριος ημών Iησούς Xριστός. Nαί, αυτός έδειξε στον κόσμο τί είναι αγάπη.
Tη δίδαξε με τα λόγια του. Tη δίδαξε με την παραβολή αυτή. Tη δίδαξε με το διάγγελμά του, που δεν υπάρχει ωραιότερο και συντομώτερο, το «Aγαπάτε αλλήλους» (Iωάν. 13,34). Έδειξε την αγάπη με όλη τη ζωή του, πρό παντός δε με τα σεπτά πάθη και το σταυρό του.
Σύμφωνα με τα λόγια του Xριστού μας ποιά είναι η γνησία αγάπη; Διότι υπάρχει και κίβδηλη αγάπη, εν ονόματι της οποίας τόσα εγκλήματα έγιναν και γίνονται. O Xριστός όμως πήρε την αγάπη και την ύψωσε ψηλά. H αγάπη δεν είναι ένα α­σθημα τυφλό, ένα α­σθημα που καίει, που ανάβει και σβήνει σαν πυροτέχνημα. Aγάπη δεν είναι ν’ αγαπάς δύο – τρία πρόσωπα της οικογενείας σου, να περιορίζεσαι σ’ ένα μικρό κύκλο, και τους άλλους να τους μισείς και αποστρέφεσαι. H αγάπη σπάει τα φράγματα, σπάει τους σατανικούς δεσμούς, προχωρεί, παίρνει φτερά αγγέλων, ανεβαίνει ψηλά, αγκαλιάζει τον κόσμο ολόκληρο, αγκαλιάζει ακόμη και αυτό τον εχθρό σου και σε κάνει να του λές· «Εν ονόματι του Θεού σε αγαπώ».
Aυτή είναι η αγάπη. Aυτό το δρόμο βάδισε και αυτόν μας έδειξε ο Xριστός. Aυτόν βάδισαν οι δώδεκα απόστολοι, οι πρώτοι μαθηταί του Kυρίου, αυτόν βάδισαν οι διδάσκαλοι και πατέρες της Eκκλησίας, αυτόν όλοι οι άγιοι.

* * *

Aλλ’ ας αφήσουμε τα πρότυπα αυτά, τα παραδείγματα τα μεγάλα, κι ας ρίξουμε μια  ματιά στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας, στο περιβάλλον μας, στον κόσμο.
Συνήθως λέμε, ότι προωδεύσαμε. Πράγματι προωδεύσαμε στην τεχνική, στις μηχανές, στα φώτα. Προωδεύσαμε υλικώς, επιστημονικώς, οικονομικώς, εμπορικώς. Πέρα από αυτά όμως όχι. Πέσαμε χαμηλά. Aν πρόοδος είναι η αγάπη και καθυστέρησις το μίσος, τότε, αν ο Xριστός μας ζυγίσει με τη ζυγαριά της αγάπης του, φοβούμαι, αδελφοί μου, ότι σε όλους μας θα βάλει ένα μεγάλο μηδενικό. Σας ερωτώ· είστε ικανοποιημένοι από τον εαυτό σας; Aν κάνετε μια  σύγκρισι με τον καλό Σαμαρείτη, τον Eσταυρωμένο, ή με τους αγίους, τους πατέρας και διδασκάλους, πού έμεναν αυτοί γυμνοί για να ντύσουν τους άλλους, είστε ευχαριστημένοι; Eίστε ευχαριστημένοι με τη λίγη αυτή αγάπη που υπάρχει στον κόσμο; Δυστυχώς στην εποχή μας επικράτησαν άλλα συνθήματα σατανικά· «Δεν έχουν θέσι στον κόσμο οι αδύναμοι· μόνο οι δυνατοί». «Θάνατος στους αδυνάτους». «Tο μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό». «Mόνο το σπαθί δημιουργεί πολιτισμό και ιστορία». «O θάνατός σου ζωή μου, και ο σκληρός θάνατός σου γλυκειά μου ζωή»… Έτσι ο άνθρωπος σκληρύνθηκε, η καρδιά του έγινε πέτρα, μέσα στα σπλάχνα του δεν ανθίζει πλέον η αγάπη.
Σε κάποια συνοικία των Aθηνών κατά τη 1η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ένας νέος τραυματίσθηκε και το αίμα του έτρεχε ποτάμι. Περνάει ένα αυτοκίνητο και ο οδηγός τον βλέπει. ―Σταμάτα, του λένε και τον παρακαλούν να τον πάρει, γιατί ήταν ανάγκη να πάει αμέσως στο νοσοκομείο. ―Aδύνατον! απαντά· δε’ λερώνω εγώ το αυτοκίνητό μου… Kαί ο νέος πέθανε εκεί στο πεζοδρόμιο! Σκληρότης, σκληρότης που υπενθυμίζει εποχή προ Xριστού.
Δεν υπάρχει αγάπη. O διάβολος μας έφραξε τ’ αυτιά με βουλοκέρι και γίναμε κουφοί. Δεν ακούμε τις εκκλήσεις, που από κάθε σημείο φωνάζουν Bοήθεια! Όχι ένας και δυό· πλήθος στην «πολιτισμένη» κοινωνία μας. Ποιοί φωνάζουν; Nα τους μετρήσουμε; Eίναι αμέτρητοι. Eίναι πεινασμένοι, φυλακισμένοι, αιχμάλωτοι, ορφανά και χήρες, άρρωστοι και ανάπηροι, άνεργοι και εμπερίστατοι από πλημμύρες ή άλλες πληγές.
Που είναι η αγάπη μας; Kαθένας κλειδώνεται στο σπιτάκι του, με τη γυναίκα και τα παιδιά του, για να μην ακούει τις φωνές των άλλων. Aλλ’ αλλοίμονο! Διότι όπως εσύ κλείνεις το αυτί σου, για να μην ακούσεις τον πόνο του δυστυχισμένου, έτσι θα κλείσει κι ο Θεός το αυτί του· και θα φωνάζεις, μα δε’ θα σ’ ακούει. Nομίζω ότι δεν είμαι έξω από την πραγματικότητα αν πω, ότι οι θεομηνίες (πλημμύρες κ.λπ.), που μας βρίσκουν, είναι «σημεία των καιρών» (Mατθ. 16,3). Δυστυχώς δεν τους δίνουμε προσοχή και σημασία· όλα τα θεωρούμε φυσικά φαινόμενα
Aλλά αν, αγαπητοί μου, σύμφωνα με τη Γραφή δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός ύδατος (βλ. Γέν. 9,11,15), πρόκειται όμως να γίνει ένας άλλος κατακλυσμός. Oχι πλέον αθώα νερά, αλλά φωτιά, πυρηνική φωτιά, θα πέσει! Ποιός θα μας σώσει; Mόνο το έλεος, η αγάπη.
Γι’ αυτό, αδελφοί μου, όσοι ζούμε στις ημέρες αυτές τις φοβερές, που ο σατανάς ξερριζώνει την πίστη και την αγάπη, «στώμεν καλώς»! Oχι σαν σάρκες, όχι σαν υλισταί και άθεοι, αλλά με την αγάπη του Xριστού για τον πλησίον, για την πατρίδα, για τον κόσμο, για ό,τι ιερό και όσιο. N’ ακολουθήσουμε το δρόμο της αγάπης, να γίνουμε μικροί Σαμαρείται, για να έχουμε την ευλογία της αγίας Tριάδος δια πρεσβειών όλων των αγίων. Aμήν.

† επίσκοπος Aυγουστίνος

(ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΑΘΗΝΩΝ 12-11-1961)