Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘BIBΛΙΟ: «ΤΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ»’ Category

Βιβλιο: «ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ» – Τα ἐκ της ὁρασεως διδαγματα (Ἀποκ. 4, 3-5) – ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΒΙΒΛΙΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 15th, 2022 | filed Filed under: BIBΛΙΟ: «ΤΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ»

Βιβλίο: «ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ» (εκδοθηκε το 1955)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστινου,  σελ. 31-39 (ΜΕΡΟΣ 7)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Η ΟΡΑΣΙΣ»

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΒΙΒΛΙΟ

Τὰ ἐκ τῆς ὁράσεως διδάγματα. – Ἐκ τῆς ἀνωτέρω συντόμου ἀναπτύξεως τῶν δύο κεφαλαίων βλέπομεν σαφῶς κατὰ ποῖον τρόπον ἡ περὶ τῶν 4 χρωμάτων περικοπὴ εἶνε συνδεδεμένη μὲ τὴν ὅλην εἰκόνα, μὲ τὴν μεγαλοπρεπεστάτην ὅρασιν.
Ἀλλʼ ἐφʼ ὅσον ἀνετρέξαμεν εἰς τὰ προηγούμενα ἄς μὴ προχωρήσωμεν ἀμέσως εἰς τὴν πρακτικὴν ἑρμηνείαν τῆς περικοπῆς: Ἄς σταματήσωμεν ἐπʼ ὀλίγον. Ἄς παρατηρήσωμεν ἐκ νέου προσεκτικώτερον τὴν ὅλην ὅρασιν, ἐξάγοντες ἐκ τῆς θέας αὐτῆς ὡρισμένα διδάγματα. Καὶ ἐν πρώτοις:

2. Τὸ μυστηριῶδες βιβλίον.

Τὸ βιβλίον, το οποῖο εἶδεν ὁ Ἰωάννης καὶ ἠδυνάτουν νʼ ἀνοίξουν καὶ ἀναγνώσουν οἱ πάντες, εἶνε κατὰ τὴν ἑρμηνείαν τῶν Πατέρων «ἡ ἀλάθητος μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πάνσοφος αὐτοῦ γνῶσις, ἡ σαφῶς ἐπισταμένη καὶ οἱονεὶ ἐμβλέπουσα καὶ ἐν βιβλίῳ ἀεὶ ἀναγιγνωσκομένῳ ἅπαντα τὰ τῶν ἀνθρώπων γεγραμμένα».
Ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ ἡ πάνσοφος! Ἀληθῶς οὐδὲν ἀγνοεῖ ὁ Θεός, οὐδὲ διαφεύγει ἐκ τῆς μνήμης Αὐτοῦ. Ποία γνῶσις ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων δύναται πρὸς αὐτὴν νὰ συγκριθῇ; Read more »

Τα εκ της ὁρασεως διδαγματα απο την Αποκαλυψη: 1. Ἡ ἐν τω Ουρανω λατρεια του Θεου (Απo ΒΙΒΛΙΟ: «ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ» του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 14th, 2022 | filed Filed under: BIBΛΙΟ: «ΤΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ»

(Ἀπo ΒΙΒΛΙΟ «ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ» Του Μητροπολιτου
Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου, σελίδες 25-30 (ΜΕΡΟΣ  6)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Η ΟΡΑΣΙΣ»

 1. Ἡ ἐν τω Οὐρανω λατρεια του Θεου.

Τὰ ἐκ τῆς ὁράσεως διδάγματα. – Ἐκ τῆς ἀνωτέρω συντόμου ἀναπτύξεως τῶν δύο κεφαλαίων βλέπομεν σαφῶς κατὰ ποῖον τρόπον ἡ περὶ τῶν 4 χρωμάτων περικοπὴ εἶνε συνδεδεμένη μὲ τὴν ὅλην εἰκόνα, μὲ τὴν μεγαλοπρεπεστάτην ὅρασιν.
Ἀλλʼ ἐφʼ ὅσον ἀνετρέξαμεν εἰς τὰ προηγούμενα ἄς μὴ προχωρήσωμεν ἀμέσως εἰς τὴν πρακτικὴν ἑρμηνείαν τῆς περικοπῆς: Ἄς σταματήσωμεν ἐπʼ ὀλίγον. Ἄς παρατηρήσωμεν ἐκ νέου προσεκτικώτερον τὴν ὅλην ὅρασιν, ἐξάγοντες ἐκ τῆς θέας αὐτῆς ὡρισμένα διδάγματα. Καὶ ἐν πρώτοις:
1. Ἡ ἐν τῷ Οὐρανῷ λατρεία τοῦ Θεοῦ. Ὡς παρατηροῦμεν καθʼ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ὁράσεως τοῦ ἐπὶ Θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου καθημένου εἰς τὴν ἀρχήν, εἰς τὸ μέσον καὶ εἰς τὸ τέλος ἠκούοντο ᾄσματα, ὕμνοι θεσπέσιοι. Εὐωδίαζεν ὁ οὐρανὸς ἐκ τοῦ θυμιάματος τῶν Ἁγίων. Ἔψαλλον ἀκαταπαύστως οἱ οὐράνιοι χοροί, τὰ Χερουβὶμ καὶ τὰ Σεραφίμ. Ἦχοι γλυκύτατοι ἐξήρχοντο ἀπὸ τὰς κιθάρας τῶν 24 πρεσβυτέρων. Πᾶν κτίσμα ὕμνει μὲ τὸν ἰδιαίτερόν του τρόπον «τὸν ζῶντα Θεόν». Ἐνόμιζέ τις ὅτι μία ὀρχήστρα ἐκ μυριάδων ὀργάνων τελείως συντονισμένων εἶχε καταρτισθῆ καὶ ὅτι ἐμμελῶς ἐψάλλοντο ὁ θαυμάσιος τοῦ Δαβὶδ ψαλμὸς ὁ 148ος, ὁ τῶν τριῶν παίδων ἐν καμίνῳ ὕμνος, οἱ καλοῦντες εἰς αἶνον καὶ δοξολογίαν ἅπασαν τὴν λογικὴν καὶ ἄλογον κτίσιν: «Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον˙ ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. Εὐλογεῖτε ἄγγελοι Κυρίου, οὐρανοὶ Κυρίου… Εὐλογεῖτε ὕδατα ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν… Read more »

Η ΟΡΑΣΙΣ – Ἰδου θρονος… θρονοι, υμνοι και δοξολογιαι, ἰδου βιβλιον ἐσφραγισμενον, ἰδου Ἀρνιον ἐσφαγμενον. (Ἀποκαλ. 4, 3-5). Τι ταυτα σημαινουν; (Ἀπo το ΒΙΒΛΙΟ του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου «ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 13th, 2022 | filed Filed under: BIBΛΙΟ: «ΤΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ»

Ἀπo ΒΙΒΛΙΟ «ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ», εκδ. του 1955
Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου, σελίδες 19-22  (ΜΕΡΟΣ  4)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Η ΟΡΑΣΙΣ»

  • Tessera Xr.«… Καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος, ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ˙ καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ Θρόνου, ὁμοίως ὅρασις σμαραγδίνων˙ καὶ κυκλόθεν τοῦ Θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους τοὺς εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς καὶ ἐκ τοῦ Θρόνου ἐκπορεύονται άστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ Θρόνου, αἵ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ…»(Ἀποκ. 4, 3-5)

 

Ἡ ὅρασις. – Ἰδοὺ θρόνος, θρόνοι, ὕμνοι καὶ δοξολογίαι, ἰδοὺ βιβλίον ἐσφραγισμένον, ἰδοὺ Ἀρνίον ἐσφαγμένον. Τί ταῦτα σημαίνουν;

Ἰδοὺ θρόνος. Ἐπὶ τοῦ θρόνου καθήμενος. Τίς οὗτος; Ὁ καθήμενος δὲν εἶναι κάποιος βασιλεύς ἐπίγειος, ο οποῖος μὲ τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς ἐμφανίσεώς του καταπλήσσει πρὸς καιρὸν ὥρας τὰ ὄμματα τῶν ἀνθρώπων καὶ κατόπιν ἐξαφανίζεται μετὰ πατάγου ἐκ τῆς σκηνῆς τοῦ κόσμου. Ὄχι. Ὁ ἐπὶ θρόνου καθήμενος, τὸν ὁποῖον εἶδεν ὁ Εὐαγγελιστής, εἶναι ὁ Θεὸς Πατήρ. Περὶ Αὐτοῦ λέγει καὶ ὁ Δανιὴλ ἐν τῇ περιφῄμω ὁράσει τοῦ 7ου κεφαλαίου τῶν προφητειῶν του: Ἐθεώρουν ἕως ὅτου οἱ θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιῶν, καὶ ἡ θρὶξ τῆς κεφαλῆς ὡσεὶ ἔριον καθαρόν, ὁ θρόνος αὐτοῦ φλὸξ πυρός, οἱ τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ φλέγον˙ ποταμὸς πυρὸς εἷλκεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ˙ χίλιοι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῷ˙ καὶ μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν αὐτῷ˙ κριτήριον ἐκάθισε καὶ βίβλοι ἠνεώχθησαν (Δαν. 7, 9-10). Read more »

«Τα τεσσερα ζωα» της Αποκαλυψεως, που εικονιζονται το ενα ὡς λεων, το δευτερον ὡς μοσχος, το τριτον ως ανθρωπος, το τεταρτον ὡς ἀετος, που ομιλει και ο προφητης Ἰεζεκιηλ εις το πρωτο κεφαλαιο της προφητειας του, καποιοι πατερες ἑρμηνευται της Ὀρθοδοξου Ἐκκλησιας φρονουν, οτι τα τεσσερα αυτα μυστηριωδη ζωα εἰκονιζουν τα τεσσαρα Εὐαγγελια

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 7th, 2022 | filed Filed under: BIBΛΙΟ: «ΤΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ», ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Απο βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ», σελίδες 22-25 (ΜΕΡΟΣ 5ο)

ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(Ἀποκ. κεφ. 4ον και 5ον)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ́
Tessera-Xr.«Τέσσαρα ζῶα», τὸ ἕν ὡς λέων, τὸ δεύτερον ὡς μόσχος, τὸ τρίτον ὠς ἄνθρωπος, τὸ τέταρτον ὡς ἀετὸς ἐν μέσῳ καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου, ἔγγιστα πάντων τὰ πρῶτα φῶτα μετὰ τὸ Πρῶτον καὶ Ἀΐδιον Φῶς κυρίως* συμβολίζουν τὰς ἀγγελικὰς τάξεις, περὶ τῶν ὁποίων ἐν τῇ ἀκολουθίᾳ τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου κατανυκτικῶς ψάλλει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
«Ἡ ἀσώματος φύσις, τὰ Χερουβίμ
ἀσιγήτοις σὲ ὕμνοις δοξολογεῖ.
Ἑξαπτέρυγα ζῶα τὰ Σεραφίμ,
ταῖς ἀπαύσταις φωναῖς σὲ ὑπερυψεῖ.
Τῶν ἀγγέλων τε πᾶσα ἡ στρατιά,
τρισαγίοις σε ᾄσμασιν εὐφημεῖ».

____________________________________________
(*) Περὶ τῶν τεσσάρων ζώων ὁμιλεῖ καὶ ὁ προφήτης Ἰεζεκιὴλ εἰς τὸ πρῶτον κεφάλαιον τῆς προφητείας του. Τινὲς τῶν ἑρμηνευτῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας φρονοῦν, ὅτι τὰ τέσσαρα ταῦτα μυστηριώδη ζῶα εἰκονίζουν τὰ τέσσαρα Εὐαγγέλια, ἡ δὲ τοιαύτη ἑρμηνεία εὗρε θέσιν καὶ εἰς τὴν χριστιανικὴν τέχνην, ἡ ὁποία εἰς τὰς γωνίας, τὰ ἡμιθόλια τοῦ τρούλλου τῶν Βυζαντινῶν Ναῶν ἤ καὶ ἀλλαχοῦ ζωγραφίζει τοὺς τέσσαρας Εὐαγγελιστὰς καὶ παραπλεύρως ἑνὸς ἑκάστου ἐξ αὐτῶν τὸ συμβολικὸν αὐτοῦ ζῶον. Read more »

Η ΟΡΑΣΙΣ – Ἀποκαλυψη κεφ. 4ον και 5ον – Εισαγωγη (Ἀπo ΒΙΒΛΙΟ «ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ» Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου, εκδοσ 1955

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 25th, 2022 | filed Filed under: BIBΛΙΟ: «ΤΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ»

(Ἀπo ΒΙΒΛΙΟ «ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ»
Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου) sel. 14-19

(ΜΕΡΟΣ 3)

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΟΡΑΣΙΣ

(Ἀποκ. κεφ. 4ον και 5ον)

  • «… Καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος, ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ˙ καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ Θρόνου, ὁμοίως ὅρασις σμαραγδίνων˙ καὶ κυκλόθεν τοῦ Θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους τοὺς εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς καὶ ἐκ τοῦ Θρόνου ἐκπορεύονται άστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ Θρόνου, αἵ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ…»
  • (Ἀποκ. 4, 3-5)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Ἀνάβασις. – «Ἀνάβα ὧδε καὶ δείξω σοι ὅ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα». Εἶναι φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὡς φωνὴ σάλπιγγος λαλούσης, ἡ ὁποία απευθύενται πρὸς τὸν Ἰωάννην τὸν Εὐαγγελιστήν. Τὸν καλεῖ εἰς ἀνάβασιν. Τὸν καλεῖ εἰς θεωρίαν. Τὸν καλεῖ νʼ ἀφήσῃ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, νὰ ἀπογειωθῇ καὶ διʼ ἱερῶν πτερύγων νὰ πετάξῃ, νὰ φθάσῃ εἰς ὕψη, εἰς τὰ ὄρη ἐκεῖνα τὰ ὑψηλά, εἰς τὰ ὁποῖα μᾶς καλεῖ καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Προφήτου Μιχαίου λέγοντος: «Ἐγγίσατε ὄρεσιν αἰωνίοις» (Μιχ. 2, 9). Καρδιά μου! Ἀνάστα καὶ πορεύου, διότι ἐδῶ εἰς τὰ κάτω, τὰ χαμαιπετῆ καὶ ρέοντα, δὲν ὑπάρχει ἡ ἀνάπαυσις. Ἐκεῖ εἰς τὰς κορυφὰς θὰ ἴδῃς. Ὤ, ὁποία θέα! Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως ταύτης ἡ Ἀποκάλυψις εἶναια ἕνα θέατρον ἐξαίσιον, μοναδικόν, πρωτότυπον. Διότι πρὸς ποῖον τῶν θεάτρων δύναται νὰ συγκριθῇ τὸ Ἱερὸν τῆς Ἀποκαλύψεως θέατρον; Πρὸς τὰ σημερινὰ θέατρα; Ἀλλὰ ταῦτα εἶνε διδάσκαλοι τῆς φαυλότητος, τῆς ἀνηθικότητος, τοὺ ἐγκλήματος. Τὰ ἐπὶ σκηνῆς τῶν θεάτρων καὶ ὀθόνης τῶν κινηματογράφων προβαλλόμενα ἔργα, πλὴν ἐλαχίστων καὶ τούτων δυστυχῶς ἀναμείκτων μετὰ σκοτεινῶν στοιχείων, μετὰ σταγόνων ἁψινθίου, δραστικοῦ τῆς κακίας δηλητηρίου, ἱκανοῦ νὰ ἐξουδετερώνῃ πᾶσαν τυχὸν ἐκ τοῦ καλοῦ ὠφέλειαν, αἰσχρὸν ἐστὶν καὶ λέγειν. Ἀλλὰ νὰ συγκρίνωμεν τὴν Ἀποκάλυψιν πρὸς τὰ θέατρα ἐκεῖνα τῶν ἀρχαίων προγόνων μας, εἰς τὰ ὁποῖα κατὰ κανόνα ἀναβιβάζοντα ἔργα σοβαρά, ὡς αἱ τραγωδίαι τῶν κορυφαίων ποιητῶν Αἰσχύλου, Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου; Read more »

Εἰσαγωγη του βιβλιου «ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ» (Αποκαλυψις κεφ. 6, 1-4) – ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ & ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ, ΟΤΑΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ 1955, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ) & ΣΧΟΛΙΟ, ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 24th, 2022 | filed Filed under: BIBΛΙΟ: «ΤΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ»

Ἀπo ΒΙΒΛΙΟ «ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ»
Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου, σελίδες 13-16

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Tessera-Xr.Πρὸς ὅλην τὴν εἰκόνα. – Ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ, ὡς εἴπομεν, προτιθέμεθα νὰ ἑρμηνεύσωμεν τὴν περικοπὴν ἐκείνην τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ ὁποία ὁμιλεῖ περὶ τῶν τεσσάρων χρωμάτων (Ἀποκ. 6, 1-8). Ἀλλὰ βασικὸς κανὼν τῆς ἑρμηνείας τῶν Ἱερῶν κειμένων εἶναι ὅτι οὐδεμία περικοπὴ πρέπει νὰ ἑρμηνεύεται χωρὶς νὰ συσχετίζεται καὶ νὰ παραλληλίζεται πρὸς ἄλλα χωρία τὰ ὁποῖα ρίπτουν περισσότερον φῶς ἐπὶ τῆς Ἑρμηνευομένης περικοπῆς. Ἡ Γραφὴ διὰ τῆς Γραφῆς. Συνεπῶς καὶ οἱ περὶ τῶν τεσσάρων διαφόρου χρώματος ἵππων θαυμασία περικοπὴ δὲν δύναται νὰ νοηθῇ καὶ ἑρμηνευθῇ μεμονομένως. Τὴν περικοπὴν πρέπει νὰ συσχετίσωμεν ἐν πρώτοις με τὰ προηγούμενα. Πρέπει νὰ τὴν θεωρήσωμεν ὡς ἕνα κρῖκον μιᾶς χρυσῆς ἀλύσεως ἰδεῶν. Πρέπει νὰ τὴν ἴδωμεν μέσα εἰς τὴν ὅλην εἰκόνα. Καὶ ὅπως ἐκεῖνος, ὅστις ἵσταται ἐνώπιον μιᾶς πολυσυνθέτου εἰκόνος μεγάλου ζωγράφου καὶ θέλει νὰ κατανοήσῃ τὴν εἰκόνα, πρέπει πρῶτον νὰ ρίψῃ ἕν βλέμμα εἰς τὴν ὅλην εἰκόνα καὶ νὰ συλλάβῃ τὴν κεντρικὴν ἰδέαν, ἡ ὁποία ἐκίνει τὸν χρωστῆρα τοῦ ζωγράφου καὶ ἔπειτα νὰ στρέψῃ τὴν προσευχήν του καὶ νὰ ἐξετάσῃ ἕν ἕκαστον σημεῖον τῆς εἰκόνος, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐδῶ πρέπει νὰ πράξωμεν. Read more »

«ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ» (ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ εκδ. 1955) – «Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς» (Ἀποκ. 2, 10)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 2nd, 2022 | filed Filed under: BIBΛΙΟ: «ΤΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ»

Το βιβλιο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου εκδόθηκε το 1955. Εχει εξαντληθει από πολλων ετων. Ειναι  επίκαιρο. Με την ευχή του Γέροντα, θα σας το προσφέρουμε δωρεάν σε συνέχειες.

589345584235671765gogba

ΑΡΧΙΜ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Tessera-Xr.
ΕΚΔΟΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»
ΑΘΗΝΑΙ 1955

 

«Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς» (Ἀποκ. 2, 10)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας
τοῦ βιβλίου τούτου»
(Ἀποκ. 22, 7)

Συνήθως οἱ τὸν Θεῖον λόγον κηρύττοντες δὲν λαμβάνουν τὰ θέματα τῶν λόγων καὶ ὁμιλιῶν των ἐκ τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου. Ποιά ἠ αἰτία; Μία αἰτία εἶνε, ὅτι ἐπʼ ἐκκλησίας κατὰ τὴν Θεία λειτουργία τῶν Κυριακῶν καὶ τῶν ἑορτῶν καθʼ ὅλο τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔτος δυστυχῶς δὲν ἀναγινώσκεται οὔτε μία περικοπὴ τοῦ ἱεροῦ τούτου βιβλίου, ἐνῷ θὰ ἔπρεπε καὶ τοῦ τούτου ὡς θεοπνεύστου καὶ ἰσοτίμου μὲ τὰ λοιπὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς βιβλία νʼ ἀναγινώσκονται περικοπαί. Ὡρισμέναι μάλιστα τῆς Ἀποκαλύψεως περικοπαί, αἱ ὁποῖαι καὶ εἶνε εἰκονογραφημέναι εἰς τοὺς νάρθηκας ἀρχαίων βυζαντινῶν ναῶν, διὰ τὸ ὑπέροχον μεγαλεῖον τῶν ἠθικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἰδεῶν ποὺ περικλείουν, θὰ ἦσαν ὡς ἀναγνώσματα ἐξ ἴσου ὠφέλιμοι μὲ τὰς ὡραιοτέρας περικοπὰς τῶν λοιπῶν βιβλίων τῆς Κ. Διαθήκης. Ἐὰν δʼ εἰς τὸ παρελθὸν ὑπῆρχε κάποιος δισταγμός διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ μυστηριώδους τούτου βιβλίου κατὰ τὴν δημοσίαν λατρεῖαν, σήμερον, που ἡ ἀνθρωπότης, λόγῳ τοῦ ἐπιπολάζοντος κακοῦ, ζῆ ἀγωνιώδες ἡμέρες καὶ οἱ προφητικαὶ τῆς Ἀποκαλύψεως εἰκόνες ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην ἐποχὴν προσλαμβάνουν ἐξαιρετικὴν ζωηρότητα ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μας, σήμερον, που ὁ Χριστιανικὸς κόσμος, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, διέρχεται μίαν περίοδον χλιαρότητος ἐνῷ αἱ ἀντίχρισται δυνάμεις μαίνονται, κάθε δισταγμὸς θὰ ἔπρεπε νʼ ἀρθῇ καὶ ἡ Ἀποκάλυψις κανονικῶς νὰ εἰσαχθῇ ὡς ἀνάγνωσμα εἰς τὴν δημοσίαν λατρείαν τῶν Ὀρθοδόξων. Οἱ ἐκκλησιαζόμενοι μετὰ συγκινήσεως θὰ άκουαν τὸν ἠγαπημένον μαθητὴν τοῦ Κυρίου νὰ διηγῆται τις δράσεις, τις ὁποίες εἶδε ἐπὶ τῆς νῆσου Πάτμου. Read more »