Αυγουστίνος Καντιώτης

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ματθ. 14, 14-22
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιώτου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν
κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις»
(Ματθ. 14, 20)

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ, ἀγαπητοί μου, τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο μᾶς διηγεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ ἀναρίθμητα θαύματα, ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνη μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἄς δοῦμε πῶς ἔγινε

* * *

Ὁ Χριστὸς μαζὶ μὲ τοὺς μαθητάς του εἶχε ἀποσυρθῆ σὲ ἔρημο τόπο. Ἀλλʼ ὁ λαός, ποὺ τὸν ἀγαποῦσε καὶ τὸν θαύμαζε, αἰσθάνθηκε πολὺ τὴν ἔλλειψί του. Ἤθελε νὰ τὸν ἀκούη, νὰ βλέπεη τὰ θαύματα καὶ νὰ ἀπολαμβάνη τὶς εὐεργεσίες του. Ὁ Χριστὸς ἦταν γιὰ τὸ λαὸ ἀναγκαῖος περισσότερο ἀπʼ ὅτι εἶνε τὸ ψωμὶ γιὰ τὸν πεινασμένο, τὸ νερὸ γιὰ τὸν διψασμένο καὶ τὸ φάρμακο γιὰ τὸν ἄρρωστο. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ [Ματθ. 14,14-22] & ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΙΛΙΩΝ

date Αυγ 7th, 2022 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ΙΔ΄, εδάφια 14-22

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΙΣΧΣ14 Καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 15 Ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 16 Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 17 Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 18 Ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. 19 Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 20 Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 21 Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τoὺς ὄχλους.

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΙΛΙΩΝ

«Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾿ ἰδίαν· καἰ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων(:Όταν λοιπόν τα άκουσε αυτά ο Ιησούς, αναχώρησε από εκεί με πλοίο σε κάποιον ερημικό τόπο, για να μείνει μόνος Του με τους μαθητές Του. Και όταν άκουσαν τα πλήθη του λαού ότι αποχώρησε σε ερημικό τόπο, Τον ακολούθησαν πεζοί από τις πόλεις)»[Ματθ. 14,13]. Read more »

Ποιος σταυρωθηκε;

date Αυγ 7th, 2022 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Α΄ Κορ. 1, 10-17

Ποιος σταυρωθηκε;

«Μεμέρισται ὁ Χριστός; μή Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν;»
(Α΄ Κορ. 1, 13)

Αποστ.ΠαυλοςΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Παῦλος, ἀγαπητοί μου, ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου. Ἦταν δὲ τότε ἡ Κόρινθος μιἀ ἀπὀ τἰς πιὀ μεγάλες πόλεις τοῦ κόσμου. Χτισμένη κοντὰ στὴ θάλασσα, στὸν περίφημο Ἰσθμό, εἶχε ἐξελιχθεῖ σʼ ἕνα σπουδαῖο ναυτικὸ καὶ ἐμπορικὸ κέντρο τῆς Μεσογείου. Χιλιάδες καράβια ἔρχονταν κʼ ἔφευγαν ἀπʼ τὸ λιμάνι της. Οἱ κάτοικοι ζοῦσαν μὲ πολυτέλεια καὶ ἀσωτία. Διεφθαρμένες γυναῖκες κοπάδια. Εἶχαν ὡς κατοικία ἕνα ναό, τὸν περιβόητο ναὸ τῆς Ἀφροδίτης, ποὺ οἱ Ἕλληνες εἰδωλολάτρες εἶχαν χτίσει γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν αἰσχρὰ θεότητα.
Φιλόσοφοι καὶ ῥήτορες ἔρχονταν ἐκεῖ ἀπʼ τὴ γειτονικὴ πόλι, τὴν Ἀθήνα, καὶ μὲ πληρωμὴ δίδασκαν τοὺς νέους τὴν πονηριὰ καὶ τὴν ψευτιά. Ἔτσι στὴν πόλι μαζεύτηκε πολλὴ κοπριά. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Α Κορ.1,10-17) & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

date Αυγ 7th, 2022 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Α΄προς Κορινθίους, κεφάλαιο Α΄, εδάφια 10-17

10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 11 Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι.
12 Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ ᾿Απολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. 13 Μεμέρισται ὁ Χριστός; Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; Ἤ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 14 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, 15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. 16 Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. 17 Οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. Read more »

Η πολις ερημος και η ερημος πoλις

date Αυγ 6th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2494

Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου (Ματθ. 14,14-22)
7 Αὐγούστου 2022
Του Μητροπολὶτου Φλωρινης π. Αυγουστίνου

Η πολις ερημος και η ερημος πoλις

«Προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος» (Ματθ. 14,15)

fthinopwro-zwdia_bΟἱ πόλεις τῆς πατρίδος μας, ἀγαπητοί μου, στὴν ἐποχή μας προώδευσαν οἰκονομικῶς· ἀλλ᾽ ἀπὸ πλευρᾶς πνευ­ματικῆς καὶ ἠθικῆς ποῦ βρίσκονται; Ἐὰν στοὺς ἄλλους τομεῖς ποῦμε ὅτι βαθμο­λογοῦνται μὲ ἄ­ριστα, στὸν τομέα τῆς χριστια­νι­κῆς πίστε­ως καὶ ζωῆς ἔχω πολλὲς ἀμ­φιβολί­ες. Ὁ Χριστὸς εἶπε· Δὲν θὰ σωθῇ ὅποιος μοῦ λέει Κύριε Κύριε, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ κάνει τὸ θέλημα τοῦ οὐ­ρανίου Πατρός μου (Ματθ. 7,21).
Ἐμεῖς ἐκτελοῦμε ἆραγε τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου; ὑπάρχει χριστιανοσύνη στὶς οἰκογένειες, στὴν κοινωνία μας; Ἐδῶ εἶνε τὸ μεγάλο ἐ­ρώτημα. Δυστυχῶς κινδυνεύουμε νὰ καταν­τήσουμε Σόδομα καὶ Γόμορρα. Καὶ τὸ τέλος ποιό θὰ εἶνε; Χτίζουμε σπίτια, ἐργο­στάσια, κέν­τρα ψυχαγωγίας, τράπεζες, ἐμπορικὰ κέν­τρα, προ­οδεύουμε σ᾽ αὐτά. Καὶ στὰ Σόδομα προώδευαν σὲ πλοῦτο καὶ εὐμάρεια, ποιό ὅ­μως ἦταν τὸ τέλος; Ἐμένα ῥωτᾶτε; Ἀνοῖξτε τὴ Γραφή, τὴν Ἀ­ποκάλυψι, νὰ δῆτε· φωτιὰ καὶ θειάφι! Καὶ φρικτὸ εἶνε πάντα τὸ τέλος κοινωνιῶν καὶ ἐ­θνῶν ποὺ βαδίζουν τὴν ὁδὸ τῆς ἀποστασίας.
Λέει ἡ Ἀποκάλυψις, ὅτι ἡ γῆ θὰ ἐρημωθῇ (βλ. Ἀπ. 17,16 & 18,17). Θὰ πῶ κάτι ὡς παράδειγμα – μὴ φοβη­­θῆτε. Read more »

«Αυτου ακουετε» (Ματθ.17,5) – ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ (Απομαγνητοφωνημενη ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

date Αυγ 6th, 2022 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«Αυτου ακουετε»(Ματθ.17,5)

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 6-8-1988], (Γ103Β)

Ο σκοπός μιας εορτής, αγαπητοί μου, είναι να ξαναζωντανέψει ένα γεγονός και να δημιουργήσει, αν τούτο βέβαια είναι δυνατόν, τα ίδια βιώματα, όπως όταν το γεγονός ελάβαινε χώρα.
Έτσι, όταν οι μαθηταί Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης είδαν το υπερφυές αυτό θαύμα της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, εκινήθησαν ανάμεσα σε δύο ακραία αισθήματα. Αυτά που μέσα στην Ιστορία καλείται ο κάθε πιστός, όπως σας είπα, αυτός ο σκοπός των εορτών, να κινηθεί. Ήταν η γοητεία της θέας, ώστε ο Απόστολος Πέτρος να φθάσει να ζητήσει από τον Κύριο να μείνουν για πάντα στο Θαβώρ. Αλλά και ο τρομακτικός φόβος, ώστε να πέσουν πρηνείς, όπως πολύ ωραία το εκφράζει κατά δυναμικότατον τρόπον η βυζαντινή αγιογραφία, όταν άκουσαν την φωνήν του Ουρανίου Πατρός από το κέντρον της νεφέλης: «Καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε». «Και να, φωνή εκ της νεφέλης, η οποία έλεγε: Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός -δηλαδή ο Ιησούς- εις τον Οποίον αναπαύομαι· Αυτόν να ακούτε». Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Ματθ.17,1-13] & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ΙΖ΄, εδάφια 1-13

Μεταμοφ.1 Καί μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν· 2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 3 Καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς καὶ ᾿Ηλίας μετ᾿ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. 4 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ ᾿Ιησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν ᾿Ηλίᾳ. 5 Ἒτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε· 6 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7 Καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν· ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. 8 Ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον. 9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι ᾿Ηλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 11 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ᾿Ηλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον καὶ ἀποκαταστήσει πάντα· 12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ᾿Ηλίας ἤδη ἦλθε, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλ᾿ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτω καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾿ αὐτῶν. 13 Τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. Read more »

Ὑπομνησις «Δικαιον ηγουμαι, εφʼ οσον ειμι εν τουτω τω σκηνωματι, διεγειρειν υμας εν υπομνησει» (Β Πετρ. 1, 13)

date Αυγ 5th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Β΄ Πέτρ. 1, 10-19

Ὑπομνησις

«Δίκαιον ἡγοῦμαι, ἐφʼ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτω
τῶ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει»
(Β΄ Πέτρ. 1, 13)

Ἕνας, ἀγαπητοί μου, ἕνας ποὺ χρωστάει σὲ κάποιον δὲν ξεχνάει τὸ χρέος του. Τὸ θυμᾶται καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸ ξοφλήση. Ἀλλʼ ἄν τὸ ξεχάση καὶ περάση ἡ προθεσμία τῆς ἐξοφλήσεως, ἡ τράπεζα τοῦ στέλνει ἕνα χαρτί, ποὺ λέγεται ὑπόμνησις. Τοῦ ὑπενθυμίζει δηλαδὴ τὸ χρέος ποὺ ξέχασε καὶ τὸν καλεῖ νὰ τὸ ξοφλήση. Γιατὶ ἄν δὲν τὸ ξοφλήση ἐγκαίρως, θὰ ἔχη ὡρισμένες συνέπειες. Read more »

Γιατι μεταμορφωθηκε ο Κυριος;

date Αυγ 5th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2493

Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος (Ματθ. 17,1-9)
Σάββατο 6 Αὐγούστου 2022
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Γιατι μεταμορφωθηκε ο Κυριος;

Fos-antoliΣτοὺς Ἁγίους Τόπους, ἀγαπητοί μου, στὴ γῆ τῆς Παλαιστίνης, εἶνε ἕνα βουνὸ ποὺ λέγε­ται Θαβώρ. Δὲν εἶ­νε πολὺ ὑψηλό. Ὑπάρχουν στὸν κόσμο ἄλλα βουνὰ πολὺ ὑψηλότερα· π.χ. στὴν Ἑλλάδα ὁ Ὄ­λυμπος, στὴν Εὐρώπη οἱ Ἄλ­πεις, στὴν Ἄπω Ἀ­να­­τολὴ τὰ Ἱμαλάια. Τὸ Θαβὼρ ὅμως δοξά­στηκε ὅσο κανένα ἄλλο βουνὸ τῆς Γῆς, για­τὶ στὴν κορυφή του πάτησε ὁ Χριστός, ἐκεῖ ἔ­γινε ἡ Μεταμόρφωσις, ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα. Τί συνέβη δηλαδή; Ὅλοι ἔχουμε ἀ­κούσει τὸ ἱστορικό, ἀλλ᾽ ἂς τὸ ἐπαναλάβουμε.

* * *

Ὁ Χριστὸς συνήθιζε νὰ βγαίνῃ μὲ τοὺς μαθη­τάς του σὲ μέρη ἐρημικὰ γιὰ προσευχή. Τὸ Εὐ­αγγέλιο λέει, ὅτι κάποτε διανυκτέ­ρευε στὴν προσευχή (Λουκ. 6,12). Αὐτό, ὅτι ὁ Χριστὸς νύχτες ὁλόκληρες περνοῦσε στὴν προσευχή, εἶνε ἔ­λεγχος. Ποιός ἀπὸ μᾶς πέρασε ἄγρυπνος ἀ­­πὸ τὴ δύσι τοῦ ἥλιου ὣς τὴν ἀνατολὴ προσ­ευχόμενος στὸ Θεό; Εἴμαστε τόσο ἀδιάφοροι, ποὺ καὶ λίγα λεπτὰ προσευχῆς μᾶς κουράζουν. Read more »

Πρoκλος Κωνσταντινουπoλεως, Λoγος Η, Εις την μεταμορφωσιν του Κυριου και Θεου και Σωτηρος ημων Ἰησου Χριστου

Πρoκλος Κωνσταντινουπoλεως, Λoγος Η΄,

Εἰς τὴν μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Α΄. Ἐμπρός, ἀγαπητοί, καὶ σήμερα νὰ προσεγγίσουμε τοὺς εὐαγγελικοὺς θησαυρούς, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ θὰ ἀντλήσουμε πλοῦτο ποὺ ἄφθονα παρέχεται, καὶ καθόλου καὶ οὐδέποτε δὲν τελειώνει. Δεῦτε καὶ πάλι νὰ ἀκολουθήσωμε τὸν πάνσοφο Λουκᾶ ποὺ πολὺ καλὰ μᾶς ὁδηγεῖ, γιὰ νὰ δοῦμε τὸν Χριστὸ σὲ ψηλὸ βουνὸ νὰ ἀνεβαίνη, καὶ νὰ παίρνη ὡς μάρτυρες τῆς θείας μεταμορφώσεως τὸν Πέτρο, καὶ Ἰάκωβο καὶ Ἰωάννη. Διότι ἀφοῦ παρέλαβε, λέγει, τοὺς γύρω ἀπὸ τὸν Πέτρο ἀνῆλθε ὁ Δεσπότης σὲ ὄρος ὑψηλό (Μθ 17,1). Ὄρος ὑψηλὸ στὸ ὁποῖο ὁ Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας συνομιλοῦσαν μὲ τὸν Χριστό (Λκ 9,29). Ὄρος ὑψηλὸ στὸ ὁποῖο νόμος καὶ προφῆτες συνομιλοῦσαν μὲ τὴν Χάρι. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Β Πετρ.1,10-19) & ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Β΄ Πέτρου, κεφάλαιο Α΄, εδάφια 10-19163c36191c35bca052ce4adbae1e9fcd

  • 10 Διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε. 11 Οὕτω γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 12 Διὸ οὐκ ἀμελήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 13 Δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾿ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, 14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι. 15 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι.
    16 Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. 17 Λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, 18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. 19 Καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν.

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

«Διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε(: Γι’αυτό, αδελφοί, καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια, με περισσότερη σπουδή και επιμέλεια, ώστε, αποκτώντας τις αρετές αυτές, να διασφαλίσετε και να σταθεροποιήσετε την κλήση σας και την εκλογή σας. Διότι όταν ασκείτε τις αρετές αυτές, δεν θα σκοντάψετε ποτέ πάνω σε κάποιο εμπόδιο, αλλά θα φθάσετε με ασφάλεια στο τέρμα της σωτηρίας σας)» [Β΄Πε.1,10]. Read more »

15 Αυγουστου τιμουμε την Κοιμηση και μετασταση της Υπεραγιας Θεοτοκου και μητερας παντων ημων

date Αυγ 4th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο, Η ΠΑΝΑΓΙΑ

15  Αυγουστου τιμουμε την Κοιμηση και μετασταση της Υπεραγιας Θεοτοκου και μητερας παντων ημων

Panagia-BarnakobaΗ μεγαλύτερη Θεομητορική εορτή είναι η του 15αύγουστου. Τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι η ημέρα κατά την οποία η Υπεραγία Θεοτόκος κλείνει τον επί της γης κύκλο της ζωής. Περνά από τα γήινα με τις θλίψεις και τις δυσκολίες στην άφατο αιώνια ζωή και αγαλλίαση. Επιτέλεσε με άριστο τρόπο την επί της γης αποστολή Της.  «Χαίρε, κλίμαξ επουράνιε  δι ης κατέβη ο Θεός∙ χαίρε, γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανόν»  ψάλλομε στον ακάθιστο ύμνο. Έγινε η νέα Εύα που γέννησε τον Λόγο του Θεού και λυτρωτή του κόσμου. Κύησε επί εννεάμηνο τον Σωτήρα Χριστό. Δάνεισε τα πάναγνα αίματά Της για να σαρκωθεί ο δημιουργός του κόσμου και του ανθρώπου. Με το γάλα της έθρεψε και μεγάλωσε τον Θεάνθρωπο Κύριο. Τον σωματικό θάνατο της Θεομήτορος εορτάζομε τον 15αύγουστο, την κοίμησή Της, δηλαδή το πέρασμα από την πρόσκαιρη ζωή εις την αιώνιο Ζωή. Για αυτό οι πιστοί χριστιανοί την ημέρα αυτή με χαρά πανηγυρίζουν.
Βαθειά ριζωμένη εις τον άνθρωπο είναι η αγάπη του προς την μητέρα του. Είναι το πρόσωπο  το οποίο πρώτο αντικρίζει όταν έρχεται στη γήινη ζωή και αυτή πρώτη επικαλείται σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Την μάνα μας αναζητούμε στη χαρά και τη λύπη  και σε αυτή βρίσκομε παρηγοριά, ελπίδα και αγάπη. Read more »

Χαιρε, οτι βασταζεις τον βασταζοντα παντα»

date Αυγ 4th, 2022 | filed Filed under: Η ΠΑΝΑΓΙΑ

Χαιρε, οτι βασταζεις τον βασταζοντα παντα»

(Χαιρετισμοί – Στάσις πρώτη)

%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%80%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b7Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που διατηρεί (διαχρονικά) ακέραιους τους σκοπούς της Ορθόδοξης Ποιμαντικής, είτε ως προσαρμογή του πιστού στο κοινωνικό περιβάλλον, είτε ως θεολογική – πνευματική ανύψωσή του, είτε ως στάση αγώνα έναντι των αιρέσεων – ετεροδιδασκαλιών, ιδιαίτερο ποιμαντικό ρόλο έχει και η πνευματική υπόσταση των Αγίων Εικόνων.
Με κάθε συντομία θα μπορούσαμε να πούμε:
Πνευματική υπόσταση της Εικόνας είναι η Δογματική έννοιά της και η σιωπηλή διδασκαλία της.
«Για την Ορθόδοξο Εκκλησία η Εικόνα είναι κάποια γλώσσα που εκφράζει τα δόγματά της και τις εντολές της, τόσο καλά, όσο και ο λόγος» (Λεωνίδας Ουσπένσκη. Ήτο καθηγητής Εικονογραφίας στο Ορθόδοξο Ρωσικό Ινστιτούτο της Γαλλίας).
Ο ασπασμός και η τιμητική προσκύνηση των Αγίων Εικόνων είναι σταθερή διδασκαλία και των προ της 7ης Οικουμενικής Συνόδου Θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας, όντως συνεχιστών της διδασκαλίας των Αγίων Αποστόλων. Απόδειξη ο Μ. Βασίλειος (+ 379 μ. Χ.), ο οποίος με απόλυτη κατηγορηματικότητα είχε τονίσει: Read more »

Μεταμορφωση του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, του Λυτρωτη και Σωτηρος του κoσμου.

date Αυγ 3rd, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο

Μεταμορφωση του Κυριου ημων Ιησου Χριστου,
του Λυτρωτη και Σωτηρος του κoσμου.

Την 6η Αυγούστου η Αγία μας εκκλησία εορτάζει μια μεγάλη Δεσποτική εορτή. Τη  Μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Η Μεταμόρφωση του Κυρίου είχε συμβεί πριν από το εκούσιο πάθος Του. Σαράντα ημέρες πριν από τη Σταύρωσή Του. Η εορτή συνέπιπτε την περίοδο της νηστείας και δια τούτο εορτάζεται 40 ημέρες πριν από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου). Η Μεταμόρφωση τιμάται στο μέσον περίπου της εορταστικής περιόδου Πάσχα – Χριστούγεννα. Της δεσποτικής αυτής εορτής προηγείται αυστηρά νηστεία και μόνο την ημέρα της εορτής επιτρέπεται η κατάλυση ψαριών. Η νηστεία αυτή ανήκει στη νηστεία του 15αυγούστου. Ουσιαστικά πρόκειται για δυο συνεχόμενες νηστείες, μια προς τιμή της Μεταμορφώσεως του Χριστού και μια προς τιμή της Παναγίας. Προηγείται λοιπόν αυστηρά νηστεία όπως και στις δυο άλλες προαναφερθείσες δεσποτικές εορτές. Μεγάλη δεσποτική εορτή. Όσο βασική και σπουδαία για την σωτηρία μας είναι η εορτή των Χριστουγέννων και της Αναστάσεως τόσο σπουδαία και σημαντική είναι και η εορτή της Μεταμορφώσεως. Εφανερώθη η Θεότητα του Κυρίου, για μια ακόμη φορά. Read more »

ΤΑΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΩΤΕΡ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΩΣ ΠΟΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΜΑΚΡΟΘΥΜEI; (Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου -ηχητικο). 2) ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Όμιλιες π Ευθυμιου Τρικαμηνα

date Αυγ 3rd, 2022 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΩΤΕΡ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ,

ΑΛΛΑ ΕΩΣ ΠΟΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΜΑΚΡΟΘΥΜEI;

___

___

589345584235671765gogba

2. ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ:

Όμιλίες π Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

https://www.youtube.com/channel/UCJEcc4i7_mrTAfdtAAT1tVw