Αυγουστίνος Καντιώτης

Πεντηκοστάριο

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Κατά Ματθαίον, κεφ. ΙΗ΄, εδάφια 10-20

10 ῾ΟρᾶτΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 11 Ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός.12 Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη, πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 13 Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 14 Οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται εἷς τῶν μικρῶν τούτων.
15 ᾿Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· 16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ρῆμα. 17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 18 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.
19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 20 Οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.

4219881

Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος (Ἐφ. 5,8-19)
1974 Καρποφορία τοῦ ἁγίου Πνεύματος – στ. 9

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2559

Δευτέρα τοῦ ἁγ. Πνεύματος (Ἐφ. 5,8-19)
5 Ἰουνίου 2023

Καρποφορια του ἁγιου Πνευματος

«Ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀ­γα­θωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ» (Ἐφ. 5,9)

π. Αυγουστ. 2000Χθές, ἀγαπητοί μου, ἑορτή· σήμερα πάλι ἑ­ορτή. Χθὲς ἡ Πεντηκοστή, ἡ ἡ­μέρα γε­νεθλίων τῆς ἁ­γίας μας Ἐκκλησίας· σήμερα ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος, τοῦ ἑνὸς τῶν Προσώπων τῆς ἁγίας Τριάδος. Γιὰ τὸ πανάγιο Πνεῦμα ὁμιλεῖ ὁ ἀπόστολος τῆς ἡμέρας· «Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύ­ματος» εἶνε, λέει, «ἐν πάσῃ ἀ­γαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ» (Ἐφ. 5,9). Γιὰ τὸ πανάγιο Πνεῦμα ἡ ὑ­μνολογία λέει σήμε­ρα τὰ ὡ­ραιότερα τροπάρια. Γιὰ τὸ παν­­άγιο Πνεῦ­μα μίλησαν οἱ μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκ­κλησίας μας καὶ ἰδιαιτέρως ὁ ἅγι­ος Γρηγόρι­ος ὁ Θεολόγος. Γιὰ τὸ πανάγιο Πνεῦμα λοι­πὸν ἂς ψελλίσουμε κ᾽ ἐμεῖς σὰν νήπια λίγες λέξεις στὴν παροῦσα ἑορτή.

* * *

Δύο, ἀδελφοί μου, εἶνε οἱ πραγματικότητες, δύο οἱ συνθῆκες, δύο τὰ στοιχεῖα τῆς ζω­ῆς μας· ἡ ὕλη καὶ τὸ πνεῦμα. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ του Αγιου Κυριλλου Ιεροσολυμων απο ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΖ (παραγραφοι Ε – ΛΗ)

date Ιούν 4th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Προς Εφεσίους, κεφ. Ε΄, εδάφια 8-19

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 18 Ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· 9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· 10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. 11 Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· 12 τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· 13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. 14 Διὸ λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός.
15 Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, 16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. 17 Διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. 18 Καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ.

Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΖ΄(παράγραφοι Ε΄- ΛΗ΄)

«Και εις το Πνευμα το Αγιον»:

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Ε΄. Το Άγιο Πνεύμα έχει βέβαια διάφορες ονομασίες, Ένα όμως και το Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, αυτοζωή, αυθυπόστατο και πάντοτε παρευρίσκεται με τον Πατέρα και τον Υιό. Read more »

Αγιου Ιωαννου, αρχιεπισκοπου Κωνσταντινουπολεως, του Χρυσοστομου ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

date Ιούν 4th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Ιερος ΧρυσοστομοςΕίναι μεγάλα, αγαπητοί, και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που μας δώρισε σήμερα ο φιλάνθρωπος Θεός. Γι᾿ αυτό λοιπόν ας χαιρόμαστε όλοι μαζί και χορεύοντας από χαρά ας υμνήσουμε τον Κύριό μας. Γιατί η σημερινή ημέρα είναι για μας εορτή και πανήγυρη. Όπως δηλαδή η μία εποχή διαδέχεται την άλλη και το ένα ηλιοστάσιο το άλλο, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και μας πηγαίνουν από τη μία στην άλλη. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν εορτάσαμε τον Σταυρό, το Πάθος, την Ανάσταση, ύστερα από αυτά την Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουρανό. Σήμερα όμως συναντήσαμε την ίδια την κορυφή των αγαθών, φθάσαμε στη μητρόπολη των εορτών, βρισκόμαστε στην πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου: «ν γρ γ μ πέλθω, παράκλητος οκ λεύσεται πρς μς· ἐὰν δ πορευθ, πέμψω ατν πρς μς (:Σας συμφέρει να φύγω εγώ· διότι εάν δεν πεθάνω επάνω στο σταυρό και δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έλθει σε σας. Αν όμως προσφέρω πάνω στον σταυρό την εξιλαστήρια θυσία μου και φύγω από τον κόσμο αυτόν για να πάω στον Πατέρα μου, θα σας στείλω τον Παράκλητο)» [Ιω. 16, 7]. Read more »

Κυριακη Πεντηκοστης (Ἰω. 7,37-52· 8,12) Ολοι οι διψασμενοι, ἐλατε στην Πηγη! (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

date Ιούν 4th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2558

Κυριακὴ Πεντηκοστῆς (Ἰω. 7,37-52· 8,12)
4 Ἰουνίου 2023

Διψασμενοι, ολοι στην Πηγη!

«Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» (Ἰω. 7,37· βλ. & Παρ. 18,4)

++Εἶνε σὲ ὅλους γνωστό, ἀδελφοί μου, τὸ γεγο­νὸς ποὺ πανηγυρίζει σήμερα ἡ ἁ­γία μας Ἐκκλησία. Δέκα μέρες μετὰ τὴν Ἀνάληψι καὶ πενήντα μετὰ τὴν ἔνδοξο Ἀνάστασι τοῦ Κυρί­ου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦλθε στοὺς μαθητὰς καὶ ἀποστόλους του τὸ Πνεῦμα τὸ ἅ­­γιο. Ἦλθε ὡς ἄ­νε­μος σφοδρός, γιὰ νὰ ξερρι­ζώσῃ τὰ δέν­τρα τῆς πλάνης· ἦλθε ὡς φλόγες πυρός, γιὰ νὰ κά­ψῃ καὶ ν᾽ ἀπολυ­μάνῃ τὸν πλανήτη μας.
Δὲν πρόκειται, ἀγαπητοί μου, νὰ θεολογή­σω σήμερα, οὔτε ἄλλωστε ἡ διάνοιά μας φτάνει γιὰ νὰ φτερουγίσῃ σὲ τέτοια ὕψη. Τί εἶνε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο; Ὑπάρχουν πολλὰ πράγμα­τα στὸν κόσμο ποὺ τὰ νιώθουμε, τὰ βλέπουμε, ἀλλὰ δὲν ­μπο­ροῦμε νὰ τὰ ἐξηγήσουμε. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Ιω. 7,37-52 και 8,12) & EΡMHNEIA ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Κατά Ιωάννην, κεφ. Ζ’, εδάφια 37-52 και κεφ. Η΄, εδάφιο 12

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΙΣΧΣ37 ᾿Εν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. 38 Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 39 Tοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ῞Αγιον, ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.
40 Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· 41 ἄλλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· ἄλλοι ἔλεγον· μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 42 Oὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυῒδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 43 Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι’ αὐτόν. 44 Τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ’ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας.
45 ῏Ηλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; 46 Ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος.

Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Πράξ. 2,1-11) & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

date Ιούν 3rd, 2023 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. Β΄, εδάφια 1-11

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 11 Καί ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 2 Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι· 3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 4 καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ῾Αγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι.
5 ῏Ησαν δὲ ἐν ῾Ιερουσαλὴμ κατοικοῦντες ᾿Ιουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· 6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 7 Ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 8 Καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, 9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, ᾿Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, 11 Κρῆτες καὶ ῎Αραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Κα ν τ συμπληροσθαι τν μέραν τς πεντηκοστς σαν παντες μοθυμαδν π τ ατό (:Το πρωί της ημέρας της Πεντηκοστής –καθώς ολοκληρωνόταν η ημέρα αυτή η οποία άρχισε από το απόγευμα της παραμονής της- όλοι οι πιστοί με μια καρδιά ήταν συναγμένοι στο ίδιο μέρος)»[Πράξ. 2,1].

Ποια είναι αυτή η Πεντηκοστή; Read more »

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  στο αρθρο του Γ.Μ.: Εδω παπας, εκει παπας …; που βαζει ωραιο προσκέφαλο στους χριστιανους, για να κοιμουνται ησυχα & να αλωνιζουν την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ οι κακοι ποιμενες! Τα απομαγνητοφων. αποσπασμ. ειναι απο το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ «Οι σημερινοι ἱερεις & ἀρχιερεις στα ζυγια του ἁγιου Κοσμα του Αιτωλου»

date Ιούν 2nd, 2023 | filed Filed under: ΑΞΙΟΙ & ΑΝΑΞΙΟΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  στο αρθρο του Γ.Μ.: Εδω παπας, εκει παπας …;

https://www.triklopodia.gr/%ce%b3-%ce%bcac%cf%82/

https://balsamopsyxhs.gr/2023/06/02/%ce%b3-%ce%1%cf%80%ce%ac%cf%82/

«Βαζει ωραιο προσκέφαλο στους χριστιανους, για να κοιμουνται ησυχα & να αλωνιζουν στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ οι κακοι ποιμενες!» ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ «Οι σημερινοι ἱερεις & ἀρχιερεις στα ζυγια του ἁγιου Κοσμα του Αιτωλου»

589345584235671765gogba

Τα παρακάτω αποσπάσματα περιέχονται απομαγνητοφωνημένα στο βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου: «Ο σημερινο ερες & ρχιερες στ ζύγια το γίου Κοσμ το Ατωλο»

TON KAΛΟ ΠΟΙΜΕΝΑ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΤΡΙΟ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

https://youtu.be/5AcMV_N9EGQ

589345584235671765gogba

«Ἂν σᾶς διδάξω ἄλλα λόγια, ποὺ δὲν εἶνε τοῦ Χριστοῦ,
νὰ διαλύσετε τὶς καρέκλες καὶ νὰ μὲ κυνηγήσετε...

Εξωf.«STA ZYGIA AG. KOS...» mikr. anΕἶμαι τόσα χρόνια ἐπίσκοπος, καὶ ὁμιλῶ. Δὲν σᾶς λέω δικά μου λόγια· εἶμαι κήρυκας τῶν αἰωνίων ἀληθειῶν τοῦ Χριστοῦ. Τὸ εἶπα καὶ ἄλλοτε, τὸ λέγω καὶ τώρα· Ἂν ἔρθῃ μέρα ποὺ δὲν ξέρω τί πάθω καὶ σᾶς διδάξω ἄλλα λόγια, λόγια ποὺ δὲν εἶπε ὁ Χριστὸς καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πατέρες καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, τότε ἔχετε τὸ δικαίωμα ὄχι μόνο νὰ μὴν ὑπακούσετε, ἀλλὰ καὶ νὰ διαλύσετε τὶς καρέκλες καὶ νὰ μὲ κυνηγήσετε μέχρι τὸν Ἁλιάκμονα. Ἐὰν ὅμως σᾶς συμβουλεύω τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας, ὀφείλετε νὰ ὑπακούσετε, ἂν θέλετε νὰ εἶστε Χριστιανοί… (Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης 26-6-1988)

Ἔρχονται ἡμέρες φοβερές, κατὰ τὶς ὁποῖες…

https://youtu.be/DAQWCQbmCSM

Αποσπ. ομιλίας Μητροπολίτου Αυγουστινου, από 31/1/1966)

«…Ὅσοι πιστεύουν εἰς τὸν Κύριο, δὲν θὰ μεταβαίνουν σὲ μεγάλους ναούς, μὲ χρυσοστόλιστους ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ θὰ φεύγουν μακριὰ εἰς τὰς ἐρήμους καὶ εἰς τὰ σπήλαια, γιὰ νὰ ἑορτάσουν τὸν Κύριό τους…

Αναπαυτικὸ προσκέφαλο, για τους σκανδαλοποιούς κληρικούς.

Ἡ ἀδιαφορία τῶν πολλῶν γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τὸ ἀναπαυτικὸ προσκέφαλο, ἐπάνω στὸ ὁποῖο κοιμῶνται μακαρίως οἱ σκανδαλοποιοὶ κληρικοί.
Θὰ κάμωμε, λέγουν ὡρισμένοι ἀρχιερεῖς ὅ,τι θέλομε. Θὰ πατάξωμεν τοὺς ἀντιδρῶντας… Θὰ συμμαχήσωμεν καὶ μὲ αὐτὸν ἀκόμη μὲ τὸν Διάβολο. Θὰ ζητήσωμε τὴν βοήθεια καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου διὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν σκοπῶν μας. Ἐμεῖς εἴμεθα ἡ Ἐκκλησία…»

(Ἀπὸ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», Φεβρ. 1965). Διαβᾶστε ὅλο τὸ ἄρθρο: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=72550

Δεσποτάδες τῶν ἐσχάτων καιρῶν
σὲ παραμονὲς Ἐκκλησίας κατακομβῶν

https://youtu.be/rLoW-sw7v2o

Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Θὰ χρησιμοποιήσῃ καὶ ἕνα τελευταῖο μέσο· θὰ ντύσῃ παπᾶδες καὶ δεσποτάδες ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας του. Θὰ τοὺς δώσῃ μῖτρες, πατερίτσες καὶ ἐγκόλπια, καὶ διὰ μέσου αὐτῶν τῶν ἀρχιερέων θὰ προσπαθήσῃ νὰ καταλύσῃ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ Χριστὸς καὶ ὁ καῖσαρ παλεύουν στὸν κόσμο. Σκοτεινὸς εἶνε ὁ ὁρίζοντας, ἀλλὰ ὁ Ἥλιος νικᾷ τὰ μαῦρα σύννεφα… Λέει ἡ ἁγία Γραφή, ὅτι «κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι» (Ματθ. 24,22. Μᾶρκ. 13,20)… Νὰ προετοιμάζουμε τον ἑαυτό μας γιὰ Ἐκκλησία κατακομβῶν και γιὰ μαρτύριο… (Αποσπ. απο ἱεραποστ. Φλ. 10.5.1983)

Προφητεῖες τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ
γιὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς τῶν ἐσχάτων καιρῶν

https://youtu.be/uEhydCZ8pLI

 (Απομαγν. απόσπ. ομιλιας, εγινε στὴν Ἀθήνα, στὶς 23/8/1965)

«…Ἕνα χρόνο προτοῦ φτερουγίσῃ ἡ ἁγία του ψυχὴ εἰς τὰ οὐράνια σκηνώματα τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἶπε δυὸ προφητεῖες γιὰ μᾶς τοὺς ῥασοφόρους, γιὰ μᾶς ποὺ κρατοῦμε τὸ ῥάσο ἀνάξια πάνω στὶς πλάτες μας. Τί εἶπε; ὅτι·
α΄) Θὰ παύσῃ ἡ ἁρμονία μεταξὺ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ. Read more »

ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατω ἀπο το λαβαρο του Χριστου «Ἀγαπατε ἀλληλους» (Απο βιβλιο: «Μια ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ὁ π. Αὐγουστινος Καντιωτης στην Κοζανη» Νο1, μερος 59,- «ΕΣΤΙΑ» ΚΟΖΑΝΗΣ, 10 Φεβρουαριου 1945)

date Ιούν 1st, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Απο βιβλίο: «Μιά ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στήν Κοζάνη» Νο1,
μέρος 59, σελ. 155-157- (φυλ. «ΕΣΤΙΑ» ΚΟΖΑΝΗΣ, 10 Φεβρουαρίου 1945, ἀρ. φυλ. 6

ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάτω ἀπό τό λάβαρον τοῦ Χριστοῦ
«Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»

Ένα ἔτος συνεπληρώθη, ἀφ’ ὅτου ἐν,ἕν μέσῳ μιᾶς ἀπεριγράπτου δυστυχίας τοῦ τόπου τούτου ἰδρύθει ἡ Ἑστία. Ἱδρύθη, παρ’ ὅλας τάς ἀντιδράσεις, μέ μόνον ὅπλον τήν χριστιανικήν πίστιν. Ἐξεπήδησεν ὡς φλόγα ἀγάπης μέσα ἀπό τά σπλάχνα τοῦ εὐσεβοῦς καί πατριωτικοῦ λαοῦ τῆς Κοζάνης. Ὑπεστηρίχθη ἀπό τόν Διεθνῆ Ἐρυθρόν Σταυρόν. Ἤρχισε ἀπό 50 πιάτα, δια νά φθάσει τά 200, 500, 1.000, 1.500, 2.500, 5.500.
Θεμέλιον δέ τῆς Ἑστίας μας εἶναι ἡ ἀνιδιοτελής καί ἀκομμάτιστος ἐξυπηρέτησις τοῦ συνανθρώπου. Ἡ Ἑστίαν ὡς ἕνας μικρός ἥλιος ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ἔρριπτε καί ρίπτει τάς ἀκτῖνας τῆς φιλανθρωπίας εἰς πᾶσαν δυστυχίαν. Ἄρρωστα παιδιά, γέροντες, πρόσφυγες, φυλακισμένοι, κόκκινοι, πράσινοι, κίτρινοι, αἰχμάλωτοι πολέμου, ὅλοι ἐξυπηρετήθησαν ὡς δυστυχεῖς ἀπό τήν Ἑστίαν μας.
Εἰσερχόμενοι εἰς τό δεύτερον ἔτος ὁλοψύχως εὐχόμεθα, ὅπως εἰρηνεύσει ἡ πολυβασανισμένη πατρίς μας, ἐκλείψη ἡ κοινωνική δυστυχία, εἰς ἡμᾶς δέ χαρίσει ὁ Θεός τήν χαράν ὅπως τό συντομώτερον κηδεύσωμεν τά καζάνια τῆς Ἑστίας.
Μία ἐκκαθάρισις

Read more »

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΣ, ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ΤΟ ΛΕΥΚΟΝ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ: (4. ΤΟ ΘΕΙΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ & Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ)

date Ιούν 1st, 2023 | filed Filed under: BIBΛΙΟ: «ΤΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ»

AΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
«ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ» (Σελίδες 58-60)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

Β΄) ΤΟ ΛΕΥΚΟΝ ΧΡΩΜΑ

Tessera-Xr.Τέλος διὰ τοῦ λευκοῦ χρώματος συμβολίζεται:
4. – Τὸ θεῖον μεγαλεῖον καὶ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. Νοερῶς ἀνέλθωμεν καὶ ἡμεῖς εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους Θαβώρ. Ὁ Κύριος ἐκεῖ. Ὡς διηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος κατὰ τὴν ὥραν τὴς Μεταμορφώσεως τὰ ἱμάτια τοῦ Κυρίου «ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν ὡς χιών, οἷα γναφεὺς οὐ δύναται λευκᾶναι» (Μαρκ. 9, 2). Ἡ λαμπρότης, τὴν ὁποίαν εἶχεν ἡ περιβολὴ τοῦ Κυρίου ἦτο κἄτι τὸ ἀπερίγραπτον. Ἐνίκα πᾶσαν λευκότητα. Οὐδὲν βαφεῖον θὰ ἠδύνατο νὰ προσδώσῃ τοιαύτην λευκότητα εἰς τὸ ὕφασμα, ὅσην λευκότητα προσέλαβον τὰ ἱμάτια τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ Κύριος ἐν λευκοῖς, φῶς περιβαλλόμενος ὡς ἱμάτιον. Ὤ! ὁποῖον θέαμα. «Κύριε! Καλὸν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι» ἀκούεται λέγων ὁ Πέτρος, ὅστις ἐπροτίμα νὰ μένῃ ἐπʼ ἄπειρον εἰς τοὺς γυμνοὺς ἐκείνους βράχους θεώμενος τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου ἤ νὰ κατοικῇ εἰς τὰς μεγαλοπρεπεστάτας τῶν ἐπιγείων ἀνακτόρων αἰθούσας. Μία μόνον ἀκτὶς ἐφάνη καὶ τόσον ὁ Πέτρος ἐνθουσιάσθη. Ἀλλʼ ὅταν ὄχι μία ἀκτίς, ἀλλʼ ὁλόκληρος ὁ ἥλιος τῆς θεϊκῆς ἐκείνης δόξης, Αὐτὸς ὁ Κύριος ἐμφανισθῇ, ὁποία χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις! Read more »

Παραδοξοτητες ενος Αρχιεπισκοπου

date Μαι 31st, 2023 | filed Filed under: ΚΑΚΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

Παραδοξoτητες ενoς Αρχιεπισκoπου

Γράφει ο Δημήτρης Ποντίκας*
 
Ακολουθεί η  δήλωση του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου και σε παρένθεση τα δικά μου σχόλια και ερωτήματα προς τον Αρχιεπίσκοπο.
«Επιτρέψτε μου να επαναλάβω τα αυτονόητα σε μία ιδιαίτερα περίεργη στιγμή κατά την οποία επιχειρείται, αλυσιτελώς βεβαίως, η «προβολή», δια ερωτημάτων η δια υπονοουμένων, αλλά πάντως με ανάρμοστο, ανοίκειο και δόλιο τρόπο και προς εξυπηρέτηση προφανών σκοπιμοτήτων, της δήθεν «εμπλοκής» της Εκκλησίας μας και κληρικών Της, και δη Ιεραρχών και εμού προσωπικώς, στα πολιτικά δρώμενα του τόπου μας ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών.
Η Εκκλησία είναι θεανθρώπινος οργανισμός και όχι κοσμικός και εξουσιαστικός θεσμός.=
(Τότε γιατί πήρατε θέση σε επιστημονικό ζήτημα – βλέπε τσιμπηματάκια – και προχωρήσατε σε δίωξη κληρικών και μέρος του ποίμνιου σας; Ήταν ζήτημα θεανθρώπινο;)

Οτι θελει ὁ Χριστος. Ὑπαρχει ὡραιοτερο συνθημα απο αυτο; Να, το συνθημα μας! Ας ἀγωνισθουμε για να γινη συνειδησι σε ὅλους μας οτι ΘΕΜΕΛΙΟΝ, πανω στο ὁποιο πρεπει να κτισωμε το Ἐθνικο μας οικοδομημα ειναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ.

date Μαι 31st, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, ΕΣΤΙΑ φ. 5, μερος 58, σελ. 153-154
3 Φεβρουαρίου 1945

Χριστιανικά συνθήματα

Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

.Εἴμεθα 1000. Τό πατρικό μας σπίτι ἐκάηκε ἀπό τρεῖς μεριές!
Τρεῖς μεγάλοι ἐμπρησταί (Ἰταλοί, Γερμανοί, Βούλγαροι) ἐπῆραν τόν δαυλόν καί ἀπό ἕνα μῖσος ἄγριον ἐναντίον τοῦ λαοῦ μας, μέσα εἰς τά 3 ½ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς μας, μετέβαλον τήν ὡραίαν μας Πατρίδα εἰς ἐρείπια. Ἐπί τέλους ηὐδόκησε ὁ παντοδύναμος Θεός τῶν πατέρων μας νά ἐλευθερωθῶμεν. Ἀλλά -δυστυχία μας-, ἐνῶ περιμέναμεν ὅλοι νά ἀπολαύσωμεν τά ἀγαθά τῆς ἐλευθερίας μας, παρουσιάσθει ὁ τέταρτος ἐμπρηστής, χειρότερος τῶν τριῶν πρώτων: ἡ ΔΙΧΟΝΟΙΑ, ἡ ὁποία ἐπί τρεῖς χιλιετηρίδας μαστίζει τήν Ἑλληνικήν φυλήν. Αὐτή τώρα δια μυριοστήν φοράν παρουσιάσθει εἰς τό προσκήνιον τῆς Ἱστορίας μας καί θέλει νά ρίψει τάς τελειωτικάς βολάς ἐπάνω εἰς τό πτῶμα τῆς Ἑλλάδος. Τά τέκνα τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ ἀδελφικά συζητοῦσαν γύρω ἀπό τό ἴδιο τραπέζι, αἴφνης διεφώνησαν. Διεφώνησαν ἐπάνω εἰς τό θέμα…πως θά κτίσωμεν τό καινούργιο πολιτικό, κοινωνικό, οἰκονομικό μας σπίτι! Οἱ μέν ἐπρότειναν νά κτισθῆ μέ τά ὑλικά Α. Οἱ δέ μέ τά ὑλικά Β. Οἱ τρίτοι μέ τά ὑλικά Γ…1000 Ἕλληνες, 1010 γνῶμες καί ἰδέες. Καθένας θέλει νά στήσει τό ἰδικόν του θέλημα καί εἰς τό ἰδικό του θέλημα νά ὑποτάξει τάς θελήσεις τῶν ἄλλων. Ἔτσι ἐπῆλθε τό σημερινόν χάος, μέσα εἰς τό ὁποῖον κινδυνεύομεν νά ἐξαφανισθῶμεν πάντες.

Read more »

AIΣΧΟΣ, ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΑΘΕΟΥΣ & ΜΑΣΩΝΟΥΣ __«Δινοντας την ψηφο μας σε ὑλιστας, βλασφημους, μασονους & ἀθεους, θα πληρωσουμε με τοκο κ᾽ ἐπιτοκιο αυτη την ἁμαρτια μας» (Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος) 2) Τις ελιες με το λιγοτερο δακο 3) «Αν ηταν στην εξουσια σας δεν θα αφηνατε άθικτο μητε το σακκο του Διογενη…» (Αγ. Γρηγοριος ο Θεολογος – «προς τους πολιτευομενους» – Επιστολη 98)

date Μαι 31st, 2023 | filed Filed under: ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Δινοντας την ψηφο μας

AISXOS-που ψηψιζετε αθεους & μασονουςΤου Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

σὲ ὑλιστάς, βλασφήμους, μασόνους καὶ ἀθέους, θὰ πληρώσουμε μὲ τόκο κ᾽ ἐπιτόκιο αὐτὴ τὴν ἁμαρτία μας»

Κατεβάστε το εντυπο: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=102818

50751374unled13

 Τις ελιές με το λιγότερο δάκο

(Του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ:

 ..Αλλά κι εσύ, ω Έλλην ψηφοφόρε, πρόσεξε κατά την εκλογή…..Κακώς εκλέγων οδηγείς εις βάραθρα την Ελλάδα και ματαίως κατόπιν θα καταράσαι την ημέρα κατά την οποία όλως ακρίτως και επιπολαίως έδωκες την ψήφο σου
50751374unled13

«Αν ήταν στην εξουσία σας δεν θα αφήνατε άθικτο μήτε το σάκκο του Διογένη…»
(Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος – «προς τους πολιτευομένους» – Επιστολή 98)

Στη μεστή (μικρή) αυτή επιστολή του ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος στηλιτεύει και ελέγχει τις απληστίες των πολιτικών, ως έκπτωση του ρόλου της ανθρώπινης εξουσίας.
Αποδοκιμάζει την πολιτική συμπεριφορά της (τότε) εξουσίας έναντι του ανθρωπίνου προσώπου, εις βάρος αυτών που ευρίσκοντο στις χαμηλές βαθμίδες του κοινωνικού συστήματος, όπως αυτό είχε θεμελιωθεί – δημιουργηθεί από τους εξουσιαστές (άρχουσα τάξη).
Ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει, για το κοινωνικό δεδομένο της πολιτικής, σύγχρονο γι’ αυτόν:
«Υμείς μοι δοκείτε, μηδ’ αν της Διογένους πήρας, ει καθ’ υμάς ην, αποσχέσθαι του Σινωπέως, αλλά κακείνω τας χείρας επιβαλείν, τέχνην επικαλούντες αυτώ, τον τρίβωνα και την βακτηρίαν και αυτό το κεκτήσθαι, μηδέν εκ φιλοσοφίας, άλλοτε δε άλλη θύρα προσφοιτάν εική διαζώντα και όθεν έτυχεν». Read more »

ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ! ΟΛΟΙ ΕΧΟΜΕΝ ΑΝΑΓΚΗ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

date Μαι 30th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
(Μερος 57
) σελ. 151-152

«ΕΣΤΙΑ» φυλ. 4, Ιανουάριος 1945

«ΕΣΤΙΑ»

ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ!

ΟΛΟΙ ΕΧΟΜΕΝ ΑΝΑΓΚΗ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

φ. k. 4 copyφ. 4 (π)

Αύριον είναι τα Φώτα. Γιορτάζει σύμπας ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Κόσμος.Θα εορτάσωμεν και ημείς έστω υπό πένθιμον Ελληνικόν ουρανόν, τον οποίον δημιουργεί η σημερινή χαώδης κατάστασις της φυλής μας. Θα μεταβώμεν εις την εκκλησίαν.
Θ’ ακούσωμεν το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε…». Θα λάβωμεν τον αγιασμόν. Θα ραντίσωμεν τα σπίτια μας, τα ζώα, τα δένδρα και τα χωράφια μας.Αλλά δεν είναι αρκετά αυτά δια να πιστοποιήσουν τον χριστιανισμόν μας. Πέρα απ’ αυτά χρειάζεται κάτι το βαθύτερον και ριζικώτερον. Και αυτό είναι: Ν’ ΑΛΛΑΞΩΜΕΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ, να κάμωμεν επί τέλους μίαν αγίαν επανάστασιν κατά του διεφθαρμένου και εκφύλου ανθρώπου που ζει μέσα εις το υποσυνείδητόν μας, να φονεύσωμεν την Λερναίαν Ύδραν των παθών μας, και να στήσωμεν εν θριάμβω την σημαίαν του Σταυρού επάνω εις την ακρόπολιν της ψυχής μας. Ο Ιορδάνης ποταμός, εις τον οποίον εβαπτίσθη ο Χριστός, ας γίνει το σύμβολον μιας αναγεννήσεως του έθνους μας επάνω εις τα αιώνια θεμέλια της χριστιανικής θρησκείας.

Read more »

ΟΡΘΟΔΟΞIA ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ (ηχητικο, του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου)

date Μαι 30th, 2023 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΟΡΘΟΔΟΞIA ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ

_________________

____________________

Πριν την Άλωση της Πολεως μια μεγαλη προδοσια της Πιστεως (Αποσπασμα ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου) – 4 κειμενα για την θλιβερη επετειο της 29ης Μαΐου 1453 σε pdf: 1) Ομιλια Παλαιολογου λιγο πριν απο την αλωση 2) 29 Μαϊου 1453 Εαλω η Πολις…; 3) Ο Μωαμεθ προς τους στρατιωτες του… 4) Κωνσταντινουπολη 29 Μαΐου 1453. «θα πεθανουμε για την πιστη του Χριστου & την πατριδα μας». Ο τελευταιος Λογος του Κωνσταντ. Παλαιολογου (Toυ Μυργιωτη Παναγιωτη Μαθηματικου)

Πριν την Άλωση της Πολης μια μεγαλη προδοσια της Πιστεως

Αποσπασμα ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρινης Αυγουστινου

_____________

_______________

4 κείμενα για την θλιβερή επέτειο της 29ης Μαΐου 1453.
Πατηστε τους τίτλους και διαβάστε τα άρθρα

1. Ομιλια Παλαιολογου λιγο πριν απο την αλωση

589345584235671765gogba

29 Μαϊου 1453 Εαλω η Πολις…;

589345584235671765gogba

2. Ο Μωαμεθ προς τους στρατιωτες του…

589345584235671765gogba

3. Κωνσταντινουπολη 29 Μαῒου 1453
«Πεθαινω για την Πιστη στο ΧΡΙΣΤΟ»

Ο τελευταίος Λόγος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.