Αυγουστίνος Καντιώτης

ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄
(ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στὴν Κοζάνη)
Μέρος 18, σελ. 44-47

Δεν εκανα διακρισεις, ολους τους βοηθουσα

ΠAPAΔEIΓMA AΓAΠHΣ

Στη φυλακη ο εχθρος του π. Αυγ

.

«Ἦταν φοβερὴ ἡ ἐποχή. Συνέλαβαν ἀπὸ τὰ βουνὰ κάποιον ἀντάρτη· τὸν ξέρουν οἱ παλαιοὶ Κοζανῖται καὶ δεμένο τὸν ἔσερναν μέσα στὴν πόλι. Kάποιοι ἄναδροι Κοζανῖται πού, ὅταν ἦταν στὰ πράγματα, καθόταν κλαρῖνο μπροστά του, τώρα βλέποντάς τον σὰν κτυπημένο σκυλί νὰ τὸν μεταφέρουν στὴν πόλι, τὸν φτοῦσαν. Αὐτὸς ἦταν ἐχθρός μου, ἐπανειλημμένως ἐπιχείρησε νὰ μὲ σκοτώσῃ. Τὸν πιάσαν, λοιπόν, καὶ σὲ ἄθλια κατάστασι τὸν ἔρριξαν στὴν φυλακή. Ὅταν τὸ ἔμαθα, στεναχωρέθηκα. Πῆγα στὶς φυλακές, γιὰ νὰ τὸν δῶ. Οἱ ὑπεύθυνοι τῶν φυλακῶν δὲν μὲ ἄφηναν νὰ μπῶ· “Σ’ αυτόν, έρχεσαι και τοῦ φέρνεις φαγητό’’; με είπαν· “Oχι φαγητό, αλλα δηλητήριο νa τοῦ δώσης’’. Oπως ερχόμουν σ’ εσᾶς καὶ ὲφερνα φαγητο στην φυλακὴ και όχι δηλητήριο, τὸ ­ὶδιο θὰ κάνω καὶ σ’ αυτὸν τὸν φυλακισμένο, τοὺς απήντησα.
Mε άφησαν τότε καd μπῆκα. ≠Oταν ανοιξε η πόρτα και με είδε, ὲκλαυσε. Hταν σε αθλια κατάστασι. Kαι ειπε· “πάτερ Aυγουστινε, εσύ, ηρθες νa με δης! Oυτε η γυναίκα μου ουτε τa παιδιά μου δεν με επισκέφθηκαν. Tώρα πιστεύω ὸτι υπάρχει Xριστός!»

THΣ KAPΔIAΣ MOY H ΠPΩTEYOYΣA
EINE H KOZANH

Απόσπασμα ομιλίας στην αιθουσα των 40 Μαρτύρων στην Κοζάνη το 1959

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν.
Εὐσεβὲς ἀκροατήριο…. εἶνε ἆραγε ἀνάγκη νὰ ἐκφράσω τὸν ἐσωτερικό μου κόσμο, εἶνε, λέγω, ἀνάγκη νὰ πῶ ὅτι τὴν ὥρα αὐτὴ αἰσθάνομαι μίαν ὅλως ἰδιαιτέραν χαρὰν καὶ συγκίνησιν;
Eὑρίσκομαι εἰς τὴν Κοζάνη καὶ αὐτὸ ἁπλῶς τὸ γεγονὸς ὅτι εὑρίσκομαι εἰς τὴν Κοζάνη καὶ μόνον αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἄσχετον πρὸς τὴν ὁμιλίαν εἶνε δι’ ἐμέ, πηγὴ χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως. Ἡ πόλις τῆς Κοζάνης δὲν εἶνε δι’ ἐμὲ μία ἀπὸ τὰς πολλὰς πόλεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μὲ ἠλέησε ὁ Θεὸς νὰ εἶμαι ἱεροκήρυξ. Μὲ ἠλέησε ὁ Θεὸς νὰ κηρύξω εἰς πολλὰς πόλεις καὶ τῆς Βορείου καὶ τῆς Νοτίου Ἑλλάδος. Μὲ ἠλέησε ὁ Θεὸς νὰ περιοδεύσω ἀρκετὰ τμήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τέλος, μὲ ἡλέησε ὁ Θεὸς νὰ εὐρίσκομαι μέσα εἰς τὰς Ἀθήνας ἱεροκήρυξ, ἀλλὰ δι’ ἐμὲ ἡ πόλις τῆς Κοζάνης ἔχει μίαν ὅλως ἰδιαιτέραν σημασίαν ἢ διὰ νὰ ἐκφραστῶ ἁγιογραφικῶς, εἶνε δι’ ἐμὲ ἡ ἰδία πόλις, εἶνε ἡ πόλις ἐκείνη μὲ τὴν ὁποία μὲ συνδέουν ἀναμνήσεις ἀλησμόνητες, μὲ συνδέουν δεσμοὶ ποὺ δὲν θὰ μπορέσῃ κανένας σατανᾶς νὰ διαλύσῃ τοὺς ἱεροὺς τούτους δεσμούς.
Kάποια μέρα μέσα στὴν Ἀθῆνα, ἕνας θερμὸς ἀναγνώστης τοῦ περιοδικοῦ «Σπίθα», μὲ σταμάτησε καὶ λέγει· «Ἔχω μιὰ ἀπορία· Xρόνια τώρα εἶσαι μέσα στὴν Ἀθηνα, ἔχεις φύγει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἀπὸ τὴν Κοζάνη, γιατὶ στὸ περιοδικὸ αὐτὸ ποὺ βγάζεις, δὲν ἀλλάζεις τόπο, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖς τώρα 15 ὁλόκληρα χρόνια, ποὺ ἔφυγες ἀπὸ τὴν Κοζάνη νὰ βάζης ἐπάνω στὴν πρωμετωπίδα τοῦ περιοδικοῦ νὰ γράφης Kοζάνη;»
Tοῦ ἀπήντησα· “Eχεις δίκαιο’’, ἀλλὰ διὰ μένα ὑπάρχουν δύο χάρτες· ὁ ἕνας ποὺ εἶνε κρεμασμένος στὰ σχολεῖα, ὁ γεωγραφικὸς χάρτης, δείχνει ὡς πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος μας τὴν Ἀθῆνα. Ἀλλὰ ἐκτὸς αὐτοῦ τοῦ γεωγραφικοῦ χάρτου ὑπάρχει ἕνας ἄλλος χάρτης τῆς καρδιᾶς καὶ ὁ χάρτης τῆς καρδιᾶς μου λέγει ὅτι πρωτεύουσα δι’ ἐμένα δὲν εἶνε ἡ Ἀθῆνα, ἀλλὰ ἡ Kοζάνη».
Δὲν εἶνε, λοιπόν, σχῆμα λόγου, ὅταν λέγω ὅτι αἰσθάνομαι μία ἰδιαιτέρα συγκίνησι ¬ταν εὑρίσκομαι εἰς τὴν Κοζάνη καὶ ἡ χαρά μου αὐτὴ κορυφοῦται, ὅταν, ἐκτὸς τοῦ ¬τι εὑρίσκομαι εἰς τὴν Κοζάνη, ἔχω τὴν χαρὰ νὰ ὁμιλήσω πρὸς ὑμᾶς.
\Επὶ παλαιῶν ἡμερῶν, ἐκκλησιαστικοῦ ἀπολυταρχικοῦ καθεστῶτος, ὄχι νὰ μιλήσωμεν στὴν Κοζάνη, αὐτὸ ἦτο ἀνέφικτον, ὄχι νὰ μείνωμεν εἰς τὴν Κοζάνη καὶ αὐτὸ ἤτανε δύσκολο, γιατὶ μᾶς παρακολουθεῖ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία. Θὰ ἔφθαναν ἀκόμη, ἂν μποροῦσαν, νὰ μᾶς ἀπαγορεύσουν καὶ νὰ ἀναπνέωμεν τὸν καθαρὸν ἀέρα τῆς πόλεως, διότι ἦτο ἔγκλημα ὁ ἱεροκήρυξ, ὁ ἱερομόναχος νὰ παραμένη καd μίαν ἀκόμη ἡμέρα εἰς τὴν Kοζάνη. ^Η Ἱερὰ Σύνοδος κατ’ ἐπανάληψι συνεδρίασε ἑὰν καὶ κατὰ πόσον πρέπει νὰ πατοῦμε τὴν Kοζάνη. Tώρα χάρις εἰς τὸ φιλελεύθερον πνεῦμα τοῦ νῦν ἱεράρχου τῆς Κοζάνης (Διονυσίου), ἔχω τὴν χαρὰν νὰ εὑρίσκωμαι ἑνώπιόν σας. Ἐπετράπῃ καὶ εἰς ἐμένα νὰ ὁμιλήσω εἰς τὴν ἀγάπην σας, ἂν καὶ πιστεύω ὅτι ἡ πόλις δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ κηρύγματα. Ὁμιλεῖ ὁ καλός σας δεσπότης, ὁμιλεῖ ὁ ἱεροκήρυξ τῆς Μητροπόλεως, ὁμιλεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος, ὁμιλοῦν οἱ μορφωμένοι κληρικοί, ὁμιλοῦν οἱ θεολόγοι στρατιῶται, ὁμιλοῦν ὅλοι. Καὶ ποιός δὲν ὁμιλεῖ; Κατ’ ἐμέ, δὲν φαντάζομαι ἄλλη πόλι στὴν Ἑλλάδα νὰ ἔχῃ ἀκούσῃ τόσα πολλὰ κηρύγματα, ὅσα ἔχει ἀκούσει ἡ πόλις τῆς Kοζάνης. Ἔχετε χορτάσει συνεπῶς δὲν ὑπῆρχε ἀνάγκη νὰ ὁμιλήσω πρὸς ὑμᾶς. Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται ἡ πόλις εἶνε ἕνα. Δὲν εἶνε τόσο ἡ ἀκρόασις τοῦ θείου λόγου, ὅσο εἶνε ἡ ἐφαρμογή. Ἐὰν αὐτὰ ποὺ ἀκούσατε 20 χρόνια καὶ πλέον, ἀπὸ διαφόρους ἱεροκήρυκας τὰ ἐφήρμοζε ἡ πόλις, θὰ ἦταν πολὺ διαφορετική ἀπὸ ὅτι εἶνε τώρα.
Ἐν πᾶση περιπτώσει, θὰ σᾶς ὁμιλήσω. Ρήτορας δὲν εἶμαι. Ἐὰν κανεὶς ἐδῶ μέσα ἦρθε ν’ ἀκούσῃ ρήτορα, θὰ ἀπαγοητευθῇ. Δὲν θὰ ὁμιλήσω ρητορικῶς, δὲν θὰ ὁμιλήσω μὲ πυροτεχνήματα, δὲν θὰ ὁμιλήσω, γιὰ νὰ σᾶς κάνω ἐντύπωσι. Τὰ χρόνια περνᾶνε. Θὰ σᾶς ὁμιλήσω ἁπλά. Θέλω νὰ μὲ ἐννοήσετε καὶ ἡ γριὰ καὶ ὁ νέος καὶ ὁ μικρὸς καὶ ὁ ἀγράμματος καὶ ὅλοι, ποὺ εἶστε ἐδῶ πέρα, θέλω νὰ μὲ ἐννοήσετε. Θὰ σᾶς κουράσω λιγάκι. Μιὰ φορὰ κι ἐγὼ περνῶ ἀπὸ τὴν Κοζάνη καὶ θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ κάνετε ὑπομονή, κοντὰ στὴν ὑπομονὴ ποὺ ἔχετε, γιὰ νὰ ἀκούσετε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, σως γιὰ τελευταία, τὸν ἱεροκήρυκα, τὸν ἱερομόναχο Αὐγουστῖνο.
Θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ ἔχετε ἐδῶ τὸν νοῦ σας, γιατὶ τὸ κήρυγμα δὲν εἶνε ἕνα εἶδος σπόρ, δὲν εἶνε μία διασκέδασις. Ἐγὼ τὸ κήρυγμα δὲν τὸ νιώθω ἔτσι. Δὲν εἶνε μία ψυχαγωγία, ὅπως πᾶμε στὸ γήπεδο, καὶ δὲν ξέρω ποῦ πᾶμε. Ἐγὼ τὸ κήρυγμα τὸ θεωρῶ μάχη, μάχη στὴν ὁποία πρῶτα ἀγωνίζεται ὁ ἱεροκήρυκας ἢ νὰ πέση ἢ νὰ ἐπιδράση καὶ νὰ δημιουργήση καταστάσεις μέσα στὸ ἔθνος του. Καὶ ὡς μαχητάς, ὄχι ἁπλῶς θεατάς, ἀλλὰ ὡς ἀγωνιστὰς ὡς συναγωνιστάς, ὑπὸ τὴν καλήν ἔννοια, ἐκλαμβάνω· ὅλους τοὺς ἀγαπητούς χριστιανούς.

ΣTPATIΩTIKOΣ IEPOKHPYΞ

Ὄχι δὲ μόνον ὡς ἱεροκήρυξ τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ ὡς στρατιωτικὸς ἱερεὺς εὑρέθην πάλιν ἐν Κοζάνῃ, κατ’ ἀρχὰς μὲν ὡς ἱεροκήρυξ τῆς 15ης Μεραρχίας, ὑπὸ τὸν ἡρωικὸν στρατηγὸν Μαντᾶν, ἔπειτα δὲ ὡς διευθυντὴς τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ B΄ Σώματος Στρατοῦ

SYNEXIZETAI

Τα ἐκ της ὁρασεως διδαγματα της Αποκαλυψεως: 3. Το Ἀρνιον το ἐσφαγμενον (Απο το βιβλιο «ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ», του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

date Φεβ 8th, 2023 | filed Filed under: BIBΛΙΟ: «ΤΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ»

Απο βιβλιο «ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ»,
του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου, σελίδ. 39-46

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Τὰ ἐκ τῆς ὁράσεως διδάγματα. – Ἐκ τῆς ἀνωτέρω συντόμου ἀναπτύξεως τῶν δύο κεφαλαίων βλέπομεν σαφῶς κατὰ ποῖον τρόπον ἡ περὶ τῶν 4 χρωμάτων περικοπὴ εἶνε συνδεδεμένη μὲ τὴν ὅλην εἰκόνα, μὲ τὴν μεγαλοπρεπεστάτην ὅρασιν.
Ἀλλʼ ἐφʼ ὅσον ἀνετρέξαμεν εἰς τὰ προηγούμενα ἄς μὴ προχωρήσωμεν ἀμέσως εἰς τὴν πρακτικὴν ἑρμηνείαν τῆς περικοπῆς: Ἄς σταματήσωμεν ἐπʼ ὀλίγον. Ἄς παρατηρήσωμεν ἐκ νέου προσεκτικώτερον τὴν ὅλην ὅρασιν, ἐξάγοντες ἐκ τῆς θέας αὐτῆς ὡρισμένα διδάγματα. Καὶ ἐν πρώτοις:

3. Τὸ Ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον.

ΤΟ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟ ΑΡΝΙΟΠοιός εκ των πιστῶν μελετῶν τὴν Ἀποκάλυψιν δὲν ἐννοεῖ, ὅτι τὸ Ἀρνίον εἰκονίζει τὸν Κύριον ἠμῶν Ἰησοῦν Χριστόν; Ἡ εἰκὼν τοῦ Ἀρνίου πόσον εἶναι προσφιλής! Βεβαίως καὶ κατʼ ἄλλους πολλοὺς τρόπους ἐν τῇ γραφῇ εἰκονίζεται ὁ Κύριος, τὸ θαυμαστὸν Αὐτοῦ καὶ ἔνδοξον ἔργον καὶ αἱ ποικίλαι πρὸς τὸν κόσμον καὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκδηλώσεις Αὐτοῦ. Μόλις εἰς τὸν προηγούμενον στίχον (κεφ. 5 στίχ. 5ον) ὁ Κύριος παρουσιάζεται μὲ δύο εἰκόνας. Read more »

ΠEPIΠETEIA ME AΛATI: Ἔρχεται διαταγη ἐν καιρω νυκτος: Ὁ Αὐγουστινος Καντιωτης να συλληφθη, ὡς καταχραστης του Δημοσιου πλουτου. Δεν με ξεραν οἱ ἄνθρωποι. Ἂς ειναι αιωνια ἡ μνημη του Θεοκλητου ἐπισκοπου Γρεβενων, που με ἀγαπουσε πολυ & με ὑπερασπιστηκε. Τους ειπε· “Συλλαβεται ἐμενα, διοτι ὁ Αὐγουστινος δεν ἔφαγε σπυρι ἀπ’ αὐτο το ἁλατι, το διεθεσε ἐξ ὁλοκληρου για το λαο’’.

date Φεβ 7th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄
(ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στὴν Κοζάνη)
Μέρος 17, σελ. 42-43

ΠEPIΠETEIA ME ΤΟ AΛATI

π. Αυγ. π«Στὰ συσσίτια είχαμε ἀνάγκη ἀπὸ ἁλάτι. Ὅποιος τὸ εἶχε, εἷχε χρυσάφι. Οἱ βοσκοὶ ζητοῦσαν ἁλάτι. Ὅλοι ζητοῦσαν ἁλάτι, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχε τίποτε, δὲν εὕρισκαν πουθενά. Τὸ κατέσχον οἱ Γερμανοί, εἰς τὰς ἁλυκάς.
Tότε βρέθηκε ὁ ἀνεψιὸς τοῦ καπετὰν Μάρκου, ὁ Τσιπουρίδης. Ζεῖ, αὐτὸς τώρα; (…)
“Mὴ στεναχωριέσαι’’, μοῦ λέει, “ὁ μπάρμπας μου εἶνε ἀρχηγὸς τῶν Κουμουνιστικῶν δυνάμεων στὴν Βέρροια. Πᾶμε ἐκεῖ καὶ θὰ μᾶς δώσῃ’’. Πῆγα, λοιπόν ἐκεῖ, παρουσιάστηκα στὸν Καπετὰν Μάρκο καὶ τὸν εἶδα μ’ ὅλη τὴν δύναμίν του. Τότε ἤμουν νέος, νεώτατος. Μοῦ δίνει ἕνα σημείωμα, ἦταν παραμονὴ τῆς Βάρκιζας. Τί θὰ πῇ Bάρκιζα; Ξέρετε Ἱστορία; Εἶνε μιὰ συμφωνία καὶ ἦταν ὑπὸ διάλυσει αὐτοί. Μοῦ δίνει ἕνα σημείωμα ὁ Καπετάν Μάρκος, ―ποὺ κάποτε θὰ μ’ ἔπαιρνε τὸ κεφάλι― καὶ μοῦ λέει· “Tώρα παραδίδομε καὶ ἐμεῖς, ἀλλὰ νὰ πᾶτε κάτω στὴν Θεσσαλονίκη, στὸ μονοπώλειο καὶ πᾶρτε ὅλο τὸ ἁλάτι”. Πάω καὶ ἐγὼ μὲ κάτι Καρμαζῆδες καὶ μὲ φορτηγά ἐκεῖ. Δίνω τὸ χαρτί καὶ τοὺς βλέπω νὰ συζητοῦν. Εὐφυέστατοι αὐτοὶ κάναν σύσκεψι καὶ εἶπαν μεταξύ τους· “Aὔριο, ποῦ ξέρουμε τί θὰ γίνῃ; Μπορεῖ νὰ πέσῃ ὁ Καπετὰν Μᾶρκος, γιατὶ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς τὴν εὐθύνη’’. Πατριῶται ἦσαν. Read more »

No 8 – ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ …..ΑΣΤΕΡΕΣ – ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ» 2) ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ ΝΑ ΤΙΜΑ Η ΧΩΡΑ ΣΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 3) «Συνθηκη» των Πρεσπων, Τι κανουμε τωρα. | Μαρια Δεληβανη 2. Οι Τουρκοι καταπατουν την κυριαρχια μας στο Αιγαιο με τις ευλογιες του Κογκρεσου;

No 8 – ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ …..ΑΣΤΕΡΕΣ

Αίγιον, 6/02/2023
«Αναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ ».
Και πάλι …..ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ KAI ME TO ΔΑΚΤΥΛΟ ΣΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ…. ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ Νο 8
Η αχίλλειος πτέρνα των Κομμάτων: ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ»
Πατηστε τον τίτλο και διαβάστε το άρθρο του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

589345584235671765gogba

ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ ΝΑ ΤΙΜΑ Η ΧΩΡΑ ΣΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf 

Πατηστε τον τίτλο

589345584235671765gogba

«Συνθηκη» των Πρεσπων, Τι κανουμε τωρα. | Μαρια Δεληβανη
____

____
Μαρια Νεγρεποντη-Δελιβανη : Οι Τουρκοι καταπατουν την κυριαρχια μας στο Αιγαιο με τις ευλογιες του Κογκρεσου;

Της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Στην Κυριακάτικη Δημοκρατία της 29/1 η εξαιρετική δημοσιογράφος μας Κύρα Αδάμ προβαίνει σε συντριπτικές, δυστυχώς, αποκαλύψεις, που επικυρώνουν τη θλιβερή πραγματικότητα, σχετικά με τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, σχετικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με την Αμερική, αλλά και σχετικά με τη δική μας (αναγκαστική;) αδιαφορία. Read more »

Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος Καντιωτης: Με καλεσαν οι κομμουνισται & μου ειπαν· «Λογω της δρασεως σου, τιμης ἔνεκεν ἀποφασισαμε να σε ἐγγραψωμε στον καταλογο των ἐπισημων κομμουνιστων». Και τους ἀπαντω· «Tο σκεφτηκατε πολυ ὥρα αυτο»; “Nαι’’, λενε, “το σκεφθηκαμε’’. Tους ἀπαντω. ―«Ἐκει που ειστε ἐσεις, δεν ἔρχομαι, ἐκει που ειμαι ἐγω, θα ρθητε μια μερα & ἐσεις».

date Φεβ 6th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄
(ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στὴν Κοζάνη)
Μέρος 16, σελ. 41-42

«NA ΣE ΓPAΨΩME ΣTOYΣ KATAΛOΓOYΣ TΩN EΠIΣHMΩN»

ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ π. Α. στην Μακεδ.

.

Tότε ἡ ζωὴ δὲν εἶχε καμμία ἀξία. Ἐσώθην ἀπὸ πολλὲς περιπτώσεις, ὁ Θεὸς νὰ μοῦ δίνῃ μετάνοια.
Τὰ χρόνια ἐκείνα τὰ τρομερά, ὁ Παφίλης ὁ Γεώργιος ἦταν ἐκεῖνος ποὺ μὲ ἀγαποῦσε, φρόντιζε γιὰ μένα καὶ μὲ φύλαγε. Εἶχε ἀνοίξει τὸ σπίτι του καὶ σ’ ἕνα ὑπόγειο κοιμόμουν καὶ κρυβόμουν. Τὸ βράδυ μὲ τὴν ἀδελφή τους Ἄννα παρακολουθοῦσαν τὰ βήματα τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ μὴ ᾿ρθοῦν καὶ μὲ πιάσουν.
Ἐσώθην μιὰ φορὰ ποὺ ἦρθαν οἱ κουμμοῦνες νὰ μὲ συλλάβουν. Περίεργοι ἄνθρωποι ἦταν, θηρία φοβερά. Καὶ ἐμένα μὲ θεωροῦσαν κομμουνιστή, λόγω τῶν ριζοσπαστικῶν κηρυγμάτων, ἀλλὰ ἐγὼ πρέπει νὰ τὸ γράψω αὐτὸ μέσα στὶς ἀναμνήσεις μου.
Mιὰ μέρα μὲ κάλεσαν αὐτοί, ἦταν ὁ Βαφειάδης καὶ ἄλλοι, ἦταν καὶ ὁ δεσπότης Ἰωακείμ. Μὲ κάλεσαν καὶ μοῦ εἶπαν· «Λόγω τῆς δράσεώς σου, τιμῆς ἔνεκεν ἀποφασίσαμε νὰ σὲ ἐγγράψωμε στὸν κατάλογο τῶν ἐπισήμων κομμουνιστῶν». Καὶ τοὺς ἀπαντῶ·
«Tὸ σκεφτήκατε πολὺ ὥρα αὐτό»; “Nαί’’, λένε, “τὸ σκεφθήκαμε’’.
Tοὺς ἀπαντῶ.
―«Ἐκεῖ ποὺ εἶστε ἐσεῖς, δὲν ἔρχομαι, ἐκεῖ ποὺ εἶμαι ἐγώ, θὰ ρθῆτε μιὰ μέρα καὶ ἐσεῖς».
«Δηλαδή», μοῦ λένε, «πῶς τὸ ἐννοεῖς αὐτό;» Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ [:Λουκ. 18, 9-14] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΗ

date Φεβ 6th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ [:Λουκ. 18, 9-14]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΗ

«…Έχεις όμως και τρίτο δρόμο που φέρνει στη μετάνοια. Και σου παρουσίασα πολλές οδούς μετάνοιας, για να σου κάνω με την ποικιλία τους εύκολη τη σωτηρία. Όμως ποια είναι αυτή η τρίτη οδός; Η ταπεινοφροσύνη. Έχε ταπεινό φρόνημα και εξάλειψες το πλήθος των αμαρτιών σου. Και έχεις και γι᾽ αυτό απόδειξη από την Αγία Γραφή, από την ανάγνωση της παραβολής του Τελώνη και του Φαρισαίου [:Λουκα 18, 10-14 ]. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ [:Λουκ. 18, 9-14] Ομιλια του Αγιου Κυριλλου, αρχιεπισκοπου Αλεξανδρειας,

date Φεβ 5th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ [:Λουκ. 18, 9-14]

Αγίου Κυρίλλου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας,

++Ἐξήγησις ὑπομνηματική εἰς τό κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον,
κεφ.ιη΄, εδάφια 9-14: η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου
[…] Για να μάθεις όμως πόση ζημία προκαλεί το να κατακρίνουμε τους άλλους και να μη μετανοούμε για τα δικά μας πταίσματα, θα σου το επιβεβαιώσω και από τα ίδια τα Ευαγγέλια. Λέγει πράγματι αυτός ο μακάριος Λουκάς για τον Σωτήρα μας Χριστό: «Εἶπε δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾿ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶ δίκαιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιπούς, τὴν παραβολὴν ταύτην(:Σε μερικούς μάλιστα που είχαν τη βεβαιότητα και την αυτοπεποίθηση ότι είναι δίκαιοι και ενάρετοι, και γι’ αυτό περιφρονούσαν τους άλλους, είπε την παραβολή αυτή)»[Λουκ.18,9]. Και ποια είναι η παραβολή;
«Ἂνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται (:Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό για να προσευχηθούν· ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε όρθιος, για να φαίνεται καλά, και προσευχόταν προς τον εαυτό του και για τον εαυτό του με τα εξής λόγια: ‘’Σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου, διότι δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, που είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και σαν αυτόν εκεί τον τελώνη· ενώ δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι ένοχοι και αξιοκατάκριτοι, εγώ είμαι ο μόνος ανένοχος. Σ’ ευχαριστώ λοιπόν, διότι δεν βλέπω στον εαυτό μου τις τόσες κακίες που έχουν οι άλλοι. Έχω όμως και αρετές: Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Δίνω το ένα δέκατο απ’ όλα εκείνα που αποκτώ, ακόμη και από τα πιο μικρά και τιποτένια, για τα οποία δεν επιβάλλει ο νόμος τη «δεκάτη»’’. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ & ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Κατά Λουκάν, κεφ. ΙΗ΄, εδάφια 10-14

ΤΕΛΩΝΟΥ-ΦΑΡΙΣ110 Ἂνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. 11 Ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· 12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. 13 Καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14 Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Ὁμιλία εἰς τήν κατά τόν Τελώνην καί τόν Φαρισαίον τοῦ Κυρίου παραβολήν
Εφευρετικός είναι για το κακό ο νοερός προστάτης της κακίας· ικανός ν’ αφαιρέσει ευθύς από την αρχή τα θεμέλια της αρετής που ήδη κατατίθενται στην ψυχή, μέσω της ανελπιστίας και της απιστίας, αλλά επίσης ικανός πάλι να επιτεθεί μέσω της αδιαφορίας και της ραθυμίας εναντίον των τοίχων της οικίας της αρετής, την ώρα που ανεγείρονται, ακόμη δε και να κρημνίσει μέσω της υπερηφάνειας και της παραφροσύνης τον όροφο των αγαθών έργων οικοδομημένο ήδη. Αλλά κρατηθείτε, μην πτοηθείτε· Read more »

Ὑπερηφανευεσαι; θα πεσης! (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

date Φεβ 4th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2530

Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου (Λουκ. 18,10-14)
5 Φεβρουαρίου 2023

Ὑπερηφανευεσαι; θα πεσης!

«Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται» (Λουκ. 18,14)

τελωνου ΦαρισὉ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, εἶνε γεμᾶτος κακίες καὶ ἐλαττώματα. Ἂν ἔχετε ἀν­τίρ­­ρησι, ἀ­κοῦστε τὸν Σωκράτη, ποὺ ἔζησε τετρα­­κό­σα χρόνια πρὸ Χριστοῦ καὶ διδάσκει τὰ ὑ­περή­φανα πνεύματα τὸ «γνῶ­θι σαυτόν». Ὅ­ποιος νομίζει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶνε ἰ­δανι­κός, ἄ­­ψογος, αὐτὸς πλανᾶται· ἀγνοεῖ τὸν ἑ­αυτό του, ἀγνοεῖ τί διδάσκει ἡ πίστι μας, ποιό εἶνε τὸ θέ­­­λημα τοῦ Θεοῦ, σὲ ποιό ὕψος μᾶς καλεῖ Ἐ­κεῖνος.
Σκεφτῆτε κάποιον πού, ἐνῷ στὸ πρό­σωπό του ἔ­χει μουτζοῦρες, αὐ­τὸς καυ­χᾶ­ται πὼς εἶ­νε καθαρός, ὁ καθαρώτερος στὸν κόσμο. Γιὰ νὰ μὴ μένῃ λοιπὸν στὴν πλάνη καὶ νομίζῃ πὼς εἶνε καλὸς χριστιανός, ἂς πάῃ στὸν καθρέφτη. Καὶ ὑπάρχει ἕνας καθρέφτης κρυστάλ­λινος, ποὺ δὲν κολακεύει κανένα, δείχνει στὸν καθένα τὶς ψυχικὲς ἀσχημίες του. Ποιός εἶνε ὁ καθρέ­φτης; Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Διαβάστε ἐκεῖ π.χ. τὴν τραγῳδία ποὺ λέ­­γεται βιβλίο τοῦ Ἰώβ, ὅ­που ἀκοῦμε τὰ λόγια· «ἄνθρωπος σα­­πρία καὶ υἱ­ὸς ἀνθρώπου σκώληξ», ὁ ἄνθρω­πος εἶνε σαπίλα, διαφθορά, ἕνα σκουλήκι (Ἰὼβ 25,6).

Ἂν θέλουμε λοιπὸν ν᾽ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς ἁ­μαρτίες μας, ἂς ἀνοίγουμε ἰδίως τὸ Εὐ­αγγέλιο, ποὺ εἶ­νε γραμμένο στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, καὶ ἂς καθρεφτιζώμαστε σ᾽ αὐτό, γιὰ νὰ δεχθοῦ­με τὴν πνευματικὴ μεταμόρφωσι, ποὺ μό­νο τὸ βιβλίο αὐτὸ χαρίζει. Καθρέφτης εἶνε καὶ τὸ σημε­ρινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Λουκ. 18,10-14). Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Τιμ.Β 3,10-15) & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

date Φεβ 4th, 2023 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Προς Τιμόθεον Β΄, κεφάλαιο Γ΄, εδάφια 10-15

Αποστ.Παυλος10 Σύ δέ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν ᾽Αντιοχείᾳ, ἐν ᾽Ικονίῳ, ἐν Λύστροις· οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. 12 Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ διωχθήσονται· 13 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 14 Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, 15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. 16 πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 17 ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Σύ δέ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ(:Εσύ όμως έχεις παρακολουθήσει τη διδασκαλία μου)»[Β΄Τιμ.3,10]. «Ο στόχος σου ήταν να είσαι ισχυρός· δεν ήρθες απλώς, αλλά ‘’έχεις παρακολουθήσει’’». Εδώ δηλώνει ότι ο χρόνος ήταν πολύς, με το να πει «έχεις παρακολουθήσει τη διδασκαλία μου»: αυτό λέγεται για τον λόγο, την προφορική διδασκαλία του Παύλου· «τῇ ἀγωγῇ(:τη γενικότερη συμπεριφορά μου)»: αυτό λέγεται για τον βίο του· «τῇ προθέσει (:την πρόθεση και τα ελατήριά μου)»: αυτό λέγεται για την προθυμία και την καρτερικότητα της ψυχής του. «Αυτά», λέγει, «δεν τα έλεγα χωρίς να τα εφαρμόζω και ούτε φιλοσοφούσα μόνο με λόγια». Read more »

ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ (Πνευματικα θησαυρισματα απο ομιλιες του αγιου Ιωαννου του Χρυσοστομου)

date Φεβ 3rd, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ[:Λουκ. 18, 9-14]

Πνευματικά θησαυρίσματα από ομιλίες του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ

++Αν θέλεις να συνετίσεις έναν υπερήφανο άνθρωπο, μη μεταχειριστείς πολλά λόγια. Θύμισέ του μόνο την ανθρώπινη φύση του και τη ρήση του σοφού Σειράχ: «Τί ὑπερηφανεύεται γῆ καὶ σποδός;(:Γιατί έχει τόση αλαζονεία και υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, που είναι χώμα και στάχτη;)»[Σοφία Σειράχ 10,9]. Κι αν εκείνος σου πει ότι χώμα και στάχτη θα γίνει μετά τον θάνατό του, δώσε του να καταλάβει ότι και τώρα, που ζει δεν είναι τίποτα περισσότερο. Ας μην ξεγελιέται, βλέποντας την ομορφιά του· έχοντας την υγεία του, νιώθοντας τη δύναμη του, απολαμβάνοντας τις χαρές της σύντομης επίγειας ζωής. Χώμα και στάχτη είναι, «αφού, και όσο ακόμα ζει, αρχίζει η φθορά του»[Σοφ.Σειρ.10,9: «Ὅτι ἐν ζωῇ ἔῤῥιψα τὰ ἐνδόσθια αὐτοῦ(:Διότι του υπερήφανου ανθρώπου, ενόσω ακόμη ζούσε, έριξα κάτω τα εντόσθιά του)»]. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ – Πνευματικα θησαυρισματα απο ομιλιες του αγιου Ιωαννου του Χρυσοστoμου Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ

date Φεβ 3rd, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ[:Λουκ. 18, 9-14]

Πνευματικά θησαυρίσματα από ομιλίες του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ

Ιερος ΧρυσοστομοςΑν η αμαρτία, όταν είναι ενωμένη με την ταπεινοφροσύνη, τρέχει τόσο γρήγορα στο δρόμο της θεϊκής ευσπλαχνίας, ώστε μπορεί να ξεπεράσει και την αρετή που τρέχει με αλαζονεία, τότε πού δεν θα φτάσει η αρετή, όταν συνυπάρχει με την ταπεινοφροσύνη; Αν εκείνοι που ομολογούν τα αμαρτήματά τους, βρίσκουν έλεος από τον Κύριο, τότε πόσα στεφάνια δεν θα κερδίσουν εκείνοι που έχουν πλήρη επίγνωση των αγαθών τους πράξεων και παραμένουν ταπεινοί;
Έχεις πραγματοποιήσει αναρίθμητα καλά έργα; Έχεις αποκτήσει κάθε αρετή; Όλα αυτά είναι μάταια και ανώφελα, αν δεν συνοδεύονται από την ταπεινοφροσύνη. Κανένα, μα κανένα κατόρθωμα δεν μπορεί να σταθεί δίχως αυτήν. Read more »

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

date Φεβ 3rd, 2023 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου
από την ερμηνεία του στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφ.Β΄,εδάφια 22-26

«Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ». «Όταν επληρώθησαν –δεύτερη πράξις τώρα- το πρώτο ἐπλήσθησαν αναφέρεται εις τις οκτώ ημέρες. Τώρα έχομε ένα δεύτερο ἐπλήσθησαν – δηλαδή συνεπληρώθησαν- τι; Οι σαράντα ημέρες του καθαρισμού. Τώρα, αυτός ο καθαρισμός αναφέρεται εις την μητέρα. Όχι εις το παιδί πλέον. Η μητέρα θεωρείται ακάθαρτος έως την τεσσαρακοστήν ημέραν, εφόσον το παιδί που θα γεννούσε θα ήτο αγόρι. Εάν ήτο κορίτσι, ο καθαρισμός της επληρούτο την ογδοηκοστήν ημέραν. Δηλαδή σε ογδόντα ημέρες. Διπλάσια απ’ ό,τι εις το αγόρι. Στις ογδόντα μέρες έπαιρνε η γυναίκα τον καθαρισμό της. Read more »

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ[:Λουκ. 2,22-40]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

«Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλία.καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ, καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται (:Και όταν συμπληρώθηκαν οι οκτώ ημέρες για να γίνει στο παιδί η περιτομή, του έκαναν περιτομή, για να επιβεβαιωθεί και με την πράξη αυτή ότι ήταν γνήσιος απόγονος του Αβραάμ. Και Του δόθηκε το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο άγγελος προτού ακόμα συλληφθεί το παιδί στην κοιλιά της μητέρας του. Και η παρουσίαση και η αφιέρωση αυτή γινόταν σύμφωνα με εκείνο που είχε γραφεί στο νόμο του Κυρίου, ότι κάθε αρσενικό παιδί που για πρώτη φορά ανοίγει τη μήτρα της μητέρας του και γεννιέται, δηλαδή κάθε πρωτότοκο και πρωτογενές, πρέπει να θεωρείται και να ονομάζεται αφιερωμένο στον Κύριο)»[Λουκ.2,22-23]. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ & ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Κατά Λουκάν, κεφ. Β΄, εδάφια 22-40

alb17-900x450-122 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ῾Ιεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ, 23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, 24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν.
25 Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν ῾Ιεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτόν· 26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. 27 Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· 29 νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, 31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν.32 Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ.33Καὶ ἦν ᾿Ιωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. 35 Καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί. Read more »