Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘εορτολογιο’ Category

Ὁ καρπος του Πνευματος «Ὁ καρπος του Πνευματος ἐστιν ἀγαπη…» (Γαλ. 5,22) – Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 23rd, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1182(2)

Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος
24 Ἰουνίου 2024 (2005)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ὁ καρπος του Πνευματος

«Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη…» (Γαλ. 5,22)

Μητροπολιτης Φλωρινης ΑυγουστινοςΦιλοξ. ΑβρααμΧθές, ἀγαπητοί μου, ἀλλὰ καὶ σήμερα ἡ ἁ­γία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴ μεγάλη ἑορ­τὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἀπὸ διαπρεπεῖς διδασκάλους καὶ πατέρας χαρακτηρί­ζεται ὡς ἡ ἡμέρα ποὺ γεννήθηκε ἡ Ἐκκλησία. Ἀλλ᾿ ἐνῷ τὰ ἀνθρώπινα ἔχουν ἀρχή, ἀκμὴ καὶ τέλος, ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει τέλος· μποροῦμε νὰ ποῦμε καὶ γι᾿ αὐτὴν «καὶ τῆς βασιλείας» αὐ­τῆς «οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. 1,33). Ὅσο κι ἂν τὴν πο­λεμοῦν, θὰ μείνῃ ἀήττητη, διότι ἔχει μέσα της τὴ δύναμι τοῦ ἁγίου Πνεύματος.
Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς θεότητος, ὡς Θεὸς εἶνε ἀόρατο. Ἔγινε ὅμως αἰσθητὸ ἀπὸ τὶς διάφορες ἐκδηλώσεις του τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ὑπὸ δύο μορφὲς ἔγινε αἰσθητὸ σήμερα, ὅπως λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς. Ὄχι ὅπως στὸν Ἰορδάνη «ἐν εἴδει περιστερᾶς» (ἀπολυτ. Θεοφαν.· βλ. Λουκ. 3,22). Αὐτὴ τὴ φορὰ ἦλθε ὡς πύρινες γλῶσσες, καὶ ὡς πνοὴ βιαίου ἀνέμου. Γιατί; Συμβολικὰ εἶνε αὐ­τά. Ἐμ­φανίσθηκε ὡς γλῶσσες πυρός, γιὰ νὰ δείξῃ ὅτι τὸ μόνο ὅπλο ποὺ διαθέτει ὁ χριστιανισμὸς εἶνε ἡ ἰσχυρὴ γλῶσσα, ὁ ζωντανὸς λόγος τοῦ Θεοῦ στὸ στόμα τῶν ἁγίων ἀποστόλων. Ἔγινε δὲ αἰσθητὸ ὡς βιαία πνοὴ ἀνέμου, διότι σὰν σφοδρὸς ἄνεμος ξερρίζωσε, ναὶ ξερ­ρίζωσε, τὸ πεπαλαιωμένο δέντρο τῆς εἰδωλο­λατρίας, ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ ξερριζώσῃ κανείς ἀπὸ τοὺς σοφοὺς τῆς ἀρχαιότητος. Τὸ ἁπλὸ κήρυγμα τῶν ἁλιέων τῆς Γαλιλαίας, ποὺ εἶχαν φωτιστῆ ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, αὐτὸ ξερρίζωσε τὴν εἰδωλολατρία. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Πραξ. 2,1-11) & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 22nd, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. Β΄, εδάφια 1-11

Ιερος Χρυσοστομος1 Καί ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 2 Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι· 3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 4 καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ῾Αγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι.
5 ῏Ησαν δὲ ἐν ῾Ιερουσαλὴμ κατοικοῦντες ᾿Ιουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· 6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 7 Ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 8 Καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, 9Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, ᾿Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, 11 Κρῆτες καὶ ῎Αραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό (:Το πρωί της ημέρας της Πεντηκοστής -καθώς ολοκληρωνόταν η ημέρα αυτή η οποία άρχισε από το απόγευμα της παραμονής της- όλοι οι πιστοί με μια καρδιά ήταν συναγμένοι στο ίδιο μέρος)»[Πράξ. 2,1]. Read more »

Ζουμε σε χρονια φρικτα. Ὁ διαβολος ἀπειλει να καταστρεψη τον κοσμο. Ποιος δεν τον ἀφηνει;…… Ἂς μετανοησουμε & ἂς κλαψουμε ἐνωπιον του ουρανιου Πατρος, ἂς ζητησουμε το ελεος Του. Ὦ υψιστε Θεε, ὦ ἐσταυρωμενε Λυτρωτα, δες και λυπησου το πλασμα των χειρων σου!

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 28th, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Κ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 975

Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς (Ἰω. 7,14-30)

Ἡ θαυμαστη διδαχη

«Τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκε.
καὶ ἐθαύμαζον οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς οὗτος γράμματα οἶδε μὴ μεμαθηκώς;» (Ἰω. 7,14-15)

Ιησους ΧριστοςΣήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τῆς Με­σοπεντηκοστῆς. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ μοιάζει μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Ὅπως ἡ Σταυροπροσκύνησις βρίσκεται στὸ μέσον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἔτσι κι αὐτὴ βρί­σκεται στὸ μέσον τοῦ Πεντηκοσταρίου, καὶ θεσπίστηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους πατέρας γιὰ νὰ συνδέῃ τὶς δύο μεγάλες ἑορτές. Πέρασαν, δη­λαδή, ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως 25 μέρες καὶ ἄλλες 25 ἀκριβῶς ὑπολείπονται γιὰ νὰ φτάσουμε στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς.
Ἐπειδὴ λοιπὸν βρισκόμαστε στὸ μέσον τοῦ Πεντηκοσταρίου, ὡρίστηκε νὰ διαβάζεται σήμερα ὡς εὐαγγέλιο ἡ περικοπὴ ποὺ ἀρχίζει μὲ τὴ φράσι «Τῆς ἑορτῆς μεσούσης…» (Ἰω. 7,14). Ποιᾶς ἑορτῆς; Ὄχι ἀσφαλῶς τῆς δικῆς μας, ἀλ­λὰ μιᾶς ἑβραϊκῆς ἑορτῆς. Οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν τρεῖς μεγάλες ἑορτές· τὸ πάσχα, τὴν πεντηκοστή, καὶ τὴ σκηνοπηγία. Τί εἶνε ἡ σκηνοπηγία; Εἶνε μιὰ ἑορτή τους, ποὺ ὡρίστηκε γιὰ νὰ τοὺς ὑπενθυμίζῃ, ὅτι κάποτε οἱ πρόγονοί τους, ὅταν ἐπὶ 40 χρόνια περιπλανῶνταν στὴν ἔρημο, κατοικοῦσαν σὲ σκηνές, ὅπως οἱ στρατι­ῶτες ἐν καιρῷ ἀσκήσεων. Οἱ Ἑβραῖοι τὴν ἑ­ορτάζουν ἐπὶ ὀκτὼ μέρες, κατὰ τὶς ὁποῖες ζοῦ­σαν σὲ σκηνές. Ἡ πρώτη μέρα ἦταν μεγαλύτερη, ἡ τελευταία ἦταν ἐπίσης μεγάλη.
Στὸ μέσον λοιπὸν τῆς ἑορτῆς τῆς σκηνοπηγίας ὁ Χριστός μας βρέθηκε στὰ Ἰεροσόλυμα. Πῆγε, λέει, στὸ ναὸ κ᾿ ἐκεῖ ἐδίδασκε. «Καὶ ἐθαύμαζον οἱ Ἰουδαῖοι» (Ἰω. 7,14). Τὸν ἤξεραν. Ἤξεραν τὴ μητέρα του. Ἤξεραν τὸν ἴδιο ποὺ ἦταν φτωχός, ἐργατικός, ἀμόρφωτος. Ἀ­ποροῦσαν λοιπὸν κ᾿ ἔλεγαν· Μὰ πῶς αὐτὸς γνωρίζει τόσα πράγματα «γράμματα μὴ μεμα­θηκώς;» (ἔ.ἀ. 7,15). Σχολεῖο δὲν πάτησε· ἀπὸ ποῦ αὐτὴ ἡ σοφία καὶ ἡ διδασκαλία;
Προκαλοῦσε θαυμασμὸ ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ στοὺς Ἰουδαίους. Καὶ μόνο στοὺς Ἰ­ουδαίους; Καὶ μέχρι σήμερα καὶ μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ θὰ προκαλῇ τὸ θαυμασμὸ ὅλου τοῦ ἐπιγείου καὶ τοῦ ἀγγελικοῦ κόσμου. Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ εἶνε οὐρανομήκης, ἄφθαστη. Δὲν ἀρ­νοῦμαι, ὅτι καὶ πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστὸν παρουσιάστηκαν ἔξοχα πνεύματα, ποιηταί, ῥή­τορες καὶ φιλόσοφοι, ποὺ ἔλαμψαν στὸν κόσμο. Ποῦ εἶνε ὅμως τώρα ἡ διδασκαλία τους, ποῦ οἱ μαθηταί τους, ποιός τοὺς θυμᾶται; Ἔ­σβησαν ὅπως οἱ ρουκκέττες τὴ νύχτα. Ἕνας εἶνε ὁ ἥλιος ὁ ἄδυτος, ὁ Χριστός. Read more »

ΓΙΑΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΝΕ ΑΓΙΟΣ (Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 21st, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο

Εορτή των Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
21 Mαΐου
Ὁμιλία Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου

ΓΙΑΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΝΕ ΑΓΙΟΣ

Αγιοι Κωνστ. & ΕλενηΗ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει καὶ πανηγυρίζει σήμερα τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τῆς μητρός του ἁγίας Ἑλένης.

Κωνσταντῖνος ὄνομα γλυκύ, Κωνσταντῖνος ὄνομα προσφιλές, Κωνσταντῖνος ὄνομα ἄστρον τῆς φυλῆς. Ὄνομα προσφιλέστατο, ὄχι μόνο σ᾿ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνας, ἀλλὰ καὶ σ᾿ ὅλα τὰ Βαλκάνια. Είτε πᾷς στὴ Σόφια, είτε στὸ Βελιγράδι καὶ στὸ Βουκουρέστι, είτε πᾷς στὸ Στάλινγκραντ καὶ στὴ Μόσχα καὶ στὰ ἄκρα τῆς Ῥωσίας τῆς ποτὲ ἁγίας, θ᾿ ἀκούσῃς τὸ ὄνομα Κωνσταντῖνος.

Ἐὰν δὲ ἀνοίξωμε τὴν ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, θὰ δωμεν, ὅτι τὸ ὄνομα Κωνσταντῖνος τὸ ἔφεραν δεκατρεῖς βασιλεῖς καὶ αὐτοκράτορες. Ἐξ αὐτῶν τῶν βασιλέων καὶ αὐτοκρατόρων οἱ ἐπισημότεροι ἦταν· πρῶτος ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ποὺ ἑορτάζει σήμερα· δεύτερος ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Παλαιολόγος, ποὺ ἔπεσε ἐνδόξως ἐπὶ τῶν τειχῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως· καὶ τρίτος ὁ Κωνσταντῖνος ὁ 12ος, ποὺ ἐλευθέρωσε τὴ Μακεδονικὴ γῆ. Κορυφαῖος μεταξύ τους εἶνε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος. Καὶ γι᾿ αὐτὸ ὀνομάζεται Μέγας, γιὰ νὰ διακρίνεται ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Read more »

«Βοηθα μας, ἅι-Γιωργη!» «Θαυμαστος ὁ Θεος ἐν τοις αγιοις αυτου» (Ψαλμ. 67,36). Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 6th, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2284

Τοῦ ἁγ. Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου
Πέμπτη 23 Ἀπριλίου 2020

«Βοηθα μας, ἅι-Γιωργη!»

«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοις ἁγιοις αυτου» (Ψαλμ. 67,36)

Αγ. Γεωργ.Ὁ ἅγιος Γεώργιος, ἀγαπητοί μου, τοῦ ὁποί­ου τὴ μνήμη ἑορτάζει σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, εἶνε ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ δημοφιλεῖς ἁγίους. Ἀπόδειξις, ὅτι πολλοὶ ἄντρες ἀλλὰ καὶ γυναῖκες φέρουν τὸ ὄνομά του.
Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό, οὔτε καὶ τὸ ὅτι ἐκ­κλησι­αζόμαστε, ἀνάβουμε ἕνα κερὶ καὶ ἀ­σπα­ζό­μαστε τὴν εἰκόνα του. Ὁ ἅγιος Γεώργι­ος θέλει πρὸ παντὸς νὰ τὸν μιμηθοῦμε. Γι᾽ αὐ­τὸ ἂς προσπαθήσουμε νὰ σκιαγραφήσουμε τὸν βίο, τὰ θαύματα καὶ τὸ μαρτύριό του.
Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Εβρ. 2,11-18) & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 23rd, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Προς Εβραίους, κεφάλαιο 2, εδάφια 11-18

images11Ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 12 λέγων· ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· 13 καὶ πάλιν· ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ’ αὐτῷ· καὶ πάλιν· ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. 14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον, 15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 17 ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Ὃ τε γὰρ ἁγιάζων(: Καθόσον υπάρχει στενός σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού της σωτηρίας και εκείνων που σώζονται μέσω Αυτού· διότι και ο Ιησούς που μας αγιάζει και μας σώζει)», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες. δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν (:και εμείς που αγιαζόμαστε και σωζόμαστε, όλοι καταγόμαστε από έναν Πατέρα. Γι’ αυτήν ακριβώς την αιτία και ο Χριστός δεν ντρέπεται να ονομάζει αυτούς, που καλεί σε σωτηρία, αδελφούς Του)». Να πάλι πώς ενώνει τιμώντας αυτούς και παρηγορώντας και κάνοντάς τους αδελφούς Του Χριστού, σύμφωνα με αυτό, με το ότι κατάγονται όλοι από τον ίδιο Πατέρα. Στη συνέχεια πάλι βεβαιώνοντας αυτό και για να δείξει, ότι εννοεί την κατά σάρκα ένωση, πρόσθεσε το «ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι (:Εκείνος που αγιάζει και αυτοί που αγιάζονται)». Βλέπεις πόση είναι η διαφορά; Γιατί Εκείνος αγιάζει και εμείς αγιαζόμαστε. Και παραπάνω ονόμασε τον Ιησού Αρχηγό της σωτηρίας των ανθρώπων. Γιατί ένας είναι ο Θεός, από τον οποίο προέρχονται τα πάντα. Read more »

Μεγας Φωτιος Ευεργετης όχι μονο της Εκκλησιας αλλα & του Έθνους μας. Εαν δεν ήτο ο ιερος Φωτιος να αγωνισθη, για την ἁγια μας Εκκλησια, εμεις όλοι οι Ελληνες θα ειχαμε φραγκεψει & όχι μονο εμεις αλλα & Βουλγαροι & οι Σερβοι & οι Ρουμανοι & οι Ρωσοι. Και εαν γινομεθα φραγκοι ουτε Έλληνες θα ειμεθα.

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 6th, 2024 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, εορτολογιο

Μεγας Φωτιος ο Ευεργετης μας

Ομιλία του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιώτου
Πεντάβρυσο Πτολεμαΐδος 6.2.1971

_________________

______________

Σήμερα αγαπητοι μου εορτάζει ένας άγιος, εορτάζει ο ιερός Φώτιος. Ὁ Ἱερος Φώτιος είνε ένας από τους μεγάλους διδασκάλους και ποιμενάρχας τῆς Ὸρθοδόξου εκκλησίας. Εαν δεν ήτο Φώτιος να αγωνισθη καθ` ον τρόπο ηγωνίσθη για την ἁγία μας Εκκλησία, εμείς όλοι οι Ελληνες θα είμαστε φράγκοι και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες θα είμεθα φράγκοι, αλλά και Βούλγαροι και οι Σέρβοι και οι Ρουμάνοι και οι Ρώσοι. Εάν εμείς σήμερα είμαστε Ορθόδοξοι το οφείλουμε στο ιερό Φώτιο. Εάν γινόμεθα φράγκοι ούτε Έλληνες θα ήμεθα. Συνεπως, ιερός Φώτιος είνε ευεργέτης, όχι μόνο της Εκκλησίας αλλά και του Ελληνικου Έθνους. Read more »

ΥΠΑΠΑΝΤΗ – ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 2nd, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο

YΠΑΠΑΝΤΗ 2 Φεβρουαρίου

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!

YPAPANTIΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑ­παπαντῆς. Τέτοια μέρα στὴν Κωνσταν­τινούπολι, στὸ ναὸ τῶν Βλαχερνῶν (ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ ψάλαμε τὸ «Τῇ ὑ­περ­μάχῳ…») πή­γαινε ὁ λαὸς καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ παρακαλοῦ­σαν τὸ Θεό. Τότε, ποὺ οἱ ἄνθρωποι πίστευ­αν, ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἐτιμᾶτο ἰδιαιτέρως.

* * *

Τί ἑορτάζουμε σήμερα. Σ᾽ ἕνα μικρὸ χωριὸ ζοῦσε μιὰ πολὺ φτωχιὰ μάνα. Γέννησε τὸ μο­νάκρι­βο παιδί της ὄχι σὲ σπίτι οὔτε κἂν σὲ κα­λύβα ἀλλὰ μέσα σ᾽ ἕνα σταῦλο. ῾Ρουχαλάκια νὰ τὸ σκεπάσῃ δὲν εἶχε· τὸ ἀκούμπησε πάνω στὰ ἄχυρα. Ἐνῷ ἔκανε κρύο, θερμάστρα δὲν εἶχαν· τὰ ζῷα, τὸ βόδι καὶ τὸ γαϊδουράκι, ἦρ­θαν κοντὰ στὸ βρέφος καὶ μὲ τὴν ἀνάσα τους ζέσταναν τὸ κορμάκι του. Ὅλοι καταλαβαίνετε, ὅτι τὸ παιδάκι αὐ­τὸ ἦταν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ μάνα ἡ Παναγία Θεοτόκος. Κανείς δὲν τοὺς ἔδινε σημασία. Ὅπως καὶ μέχρι σήμερα· οἱ ἄν­θρωποι προσέχουν κάποιον ὅ­ταν ἔχῃ τὸ πορτοφόλι του γεμᾶτο, ὅ­ταν κατέχῃ περιουσία. Σ᾽ ἕνα φτωχὸ ἄν­θρωπο δὲ δίνουν μεγάλη ἀξία. Κανείς λοιπὸν δὲν πρόσεξε καὶ τὴ φτωχιὰ αὐτὴ μάνα ποὺ κρατοῦσε στὴν ἀγ­καλιὰ τὸ βρέφος της. Ὕστερα ὅμως ἀπὸ σαράντα μέρες φανερώθηκε ποιά ἦταν αὐτὴ καὶ ποιός ἦταν τὸ βρέφος ἐκεῖνο.

Read more »

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ» (βιντεο) 2) Οι 3 Ἱεραρχαι προτυπα ἀντιστασεως (Ομιλιες Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 30th, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ»

_____________

_____________

4219881

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1135(2)

Τῶν Τριῶν Ἰεραρχῶν
Τρίτη 30 Ἰανουαρίου 2024 (2005)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης

2) Ο τρεις Ἱεραρχαι προτυπα ἀντιστασεως

«Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ᾿ ὑμῶν» (Ἰάκ. 4,7)

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ εικΜία λέξι, ἀγαπητοί μου, ποὺ ἀκούγεται πο­λὺ στὸν καιρό μας εἶνε ἡ λέξι ἀντίστασις. Λέγοντας ἀντίστασι ἐννοεῖται ἡ περίοδος ποὺ ἡ πατρίδα μας διατελοῦσε ὑπὸ κατο­χήν. Τότε ἄντρες ποὺ δὲν ὑπέφεραν τὴ σκλαβιὰ ἐγκατέλειψαν τὶς πόλεις, ἀνέβηκαν στὰ βουνὰ καὶ πολέμησαν κατὰ τῶν κατακτητῶν. Αὐτοί, ἀσχέτως παρατάξεως ποὺ ἀνῆκαν, ἐφ᾿ ὅ­σον τὰ ἐλατήριά τους ἦταν ἁγνὰ καὶ ὅ,τι ἔ­καναν προερχόταν ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὴν ἐ­λευ­θερία καὶ τὴν πατρίδα, εἶνε ἄξιοι τιμῆς.
Ἀλλ᾿ ἐγὼ σήμερα, ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψιν τὰ διδάγματα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας, δίδω στὴ λέξι ἀντίστασις ἄλ­λες διαστάσεις. Ἡ ἔννοια τῆς ἀντιστάσεως ἔ­χει βάθος καὶ πλάτος πολὺ μεγαλύτερα. Τί θέ­λω νὰ πῶ· ὅτι δὲν εἶνε μόνο ἡ ἀντίστασι μὲ τὰ ὅπλα. Ὑπάρχει καὶ μία ἀνώτερη ἀντίστασι. Καὶ αὐτὴ εἶνε ἡ ἠθικὴ ἀντίστασι. Read more »

ΕΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ (Αγιος Mαρκος ο Eυγενικος)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 18th, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο

Tου αγίου Mάρκου του Eυγενικου
19 Iανουαρίου
Του Μητροπολίτου Φλωρινης Αυγουστινου

ΕΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ

ΣHMEPA, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ὁ ἅγιος Μᾶρκος Ἐφέσου ὁ Εὐγενικός. Στὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι Μᾶρκοι. Ἕνας εἶνε ὁ εὐαγγελιστής, ποὺ ἔγραψε τὸ δεύτερο Εὐαγγέλιο. Ἄλλος Μᾶρκος εἶνε ὁ ἀσκητὴς ποὺ ἔζησε στὴν ἔρημο. Ὁ σημερινὸς λέγεται Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, καὶ ἦταν μητροπολίτης Ἐφέσου.
Read more »

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Ομιλία Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινο)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 17th, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου

17 Ιανουαρίου

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ» (Ψαλμ. 67,36)

ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ιστΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ ἑνὸς γίγαντος τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Ἀν­τωνίου, ποὺ ὠνομάσθη «ὁ ἥρωας τῆς ἐρήμου».
Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος εἶνε ἀγαπητὸς στὸ λαό μας. Ἐκκλησίες κτισμένες ἐπ᾽ ὀνόματί του σὲ διάφορα μέρη πανηγυρίζουν σήμερα, καὶ πολ­λοὶ ἄντρες ἀλλὰ καὶ γυναῖκες φέρουν τὸ ὄνομά του (Ἀντώνιοι καὶ Ἀν­τωνίες) καὶ ἑορτάζουν.
Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο ἐφαρ­μοσμένο καὶ εἰκονογραφημένο. Ἀπέδειξε, ὅτι τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶνε θεωρία· γίνον­ται πρᾶξι. Ὁ βίος του εἶνε ἕ­νας κῆπος. Ἀλλ᾽ ὅ­ταν ἐπισκεπτώμεθα ἕνα κῆπο, δὲν κόβουμε ὅ­­λα τὰ λουλού­δια· διαλέγουμε μερικὰ καὶ φτει­άχνουμε μιὰ ἀν­θο­δέσμη. Ἔτσι καὶ σήμερα θὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸν πνευματικὸ κῆπο, τὸν βίο τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου, θὰ ποῦμε μερικὲς λεπτο­μέ­ρειες ἀπὸ αὐτόν, θὰ συλλέξουμε μερι­κὰ ἀνέκδοτα διδακτικὰ καὶ ὠφέλιμα γιὰ μᾶς.

Read more »

O αγιος Iωαννης ο Kαλυβιτης (Απομαγνητοφωνημενη ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου, σε ιερο ναο των Aθηνων, στις 15-1-1960

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 15th, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο

Tου αγίου Iωάννου του Kαλυβίτου
15 Iανουαρίου

O αγιος Iωαννης ο Kαλυβιτης

Thumb0588OΠOIOΣ, αγαπητοί μου, προσέχει στην εκκλησία, ωφελείται απ’ όλα. Σήμερα, 15 Iανουαρίου, ας διδαχθούμε από τον άγιο που εορτάζει, τον άγιο Iωάννη τον Kαλυβίτη. Eίναι ο καλύτερος διδάσκαλος· όχι τόσο με τα λόγια του όσο με τή ζωή του.

Στις αρχές του πέμπτου αιώνος μετά Xριστόν στην Kωνσταντινούπολι ζούσε ένα ευγενές και πλούσιο αντρόγυνο, ο Eυτρόπιος και η Θεοδώρα. O σύζυγος είχε μεγάλο αξίωμα, ήταν συγκλητικός· η δε Θεοδώρα ήταν από τις πρώτες γυναίκες του Bυζαντίου. Eίχαν τρία παιδιά. Tα δύο έγιναν αξιωματικοί. Θα περίμενε κανείς κι ο μικρότερος, ο Iωάννης, να πάρει παρόμοιο δρόμο. O Θεός όμως νωρίς άναψε στην καρδιά του τη φωτιά της αγάπης του. Aπόδειξις οι προτιμήσεις που είχε· γιατί από μικρό το παιδί δείχνει ποιά θά ‘ναι η πορεία του. Kάθε Kυριακή ήταν πρώτος στην εκκλησία, προσηλωμένος στο μέγα μυστήριο της θείας λειτουργίας. Kι απ’ όλα τα βιβλία αυτός αγαπούσε το Eυαγγέλιο. Xαρακτηριστικό είναι το εξής.

Read more »

ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΑΓΡΥΠΝΙΑ, ΗΧΗ «Ο ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 15th, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ

ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Ακουστε β απόσπασμα https://youtu.be/760ctGbyRXI

Για την απόπειρα δολοφονίας του Μεγάλου Αθανασίου, από 5.000 στρατιῶτες, που ορμησαν με εντολή τοῦ Αρειανου αυτοκράτορα σε αγρυπνια σε ναο της Αλεξάνδρειας τα μεσάνυκτα, για να τον δολοφονήσουν. Εκεινη τη στιγμη, ο ηρωας αυτος τῆς Ορθοδοξίας δίνει εντολή απο τον αμβωνα στο εκκλησιασμα να ψαλλουν τον «Πολυέλαιο». Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος σταματά σε αυτό το σημειο το κήρυγμα, για να ψάλλουν το κατανυκτικό αυτο τροπάριο.

________________________________
Το τελευταιο απόσπασμα της ομιλιας για τον Μεγα Αθανάσιο ανεβηκε από λαθος δυο φορές. Το β απόσπασμα για την απόπειρα δολοφονίας του Μεγάλου Αθανασίου, επειδή ειναι μεγαλύτερο, χρειαζεται λιγο χρόνο για να ανεβει

________

______________

Ὁ Ἰορδανης γεωγραφικως, ἱστορικως και ἀλληγορικως (Συντακτης (†) ἐπισκοπος Αυγουστινος Ν. Καντιωτης)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 5th, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο

Δωδεκαήμερο
Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΜΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2596

Τὰ ἅγια Θεοφάνεια
Σάββατο 6 Ἰανουαρίου 2024
Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ Ἰορδανης γεωγραφικως, ἱστορικως και ἀλληγορικως

«Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην» (Μᾶρκ. 1,9)

%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1Ἕνα, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἀν­θρώπου εἶνε τὸ νερό, ποὺ γάργαρο καὶ διαυγὲς ἀ­ναβλύζει ἀπὸ τὶς πη­­γές. Νερὸ ἔχει μόνο τοῦτος ὁ πλανήτης, κανένας ἄλλος· γι᾽ αὐτὸ πουθενὰ ἀλ­λοῦ στὸ σύμπαν δὲν ὑ­πάρ­χει ζωή.
Οἱ πηγὲς σχηματίζουν ῥυάκια, τὰ ῥυ­άκια ποταμούς, λίμνες καὶ θάλασσες. Ποταμοὶ μεγάλοι, ὅ­πως ὁ Βόλγας τῆς ῾Ρωσί­­ας, ὁ Μισσισιπ­πῆς τῆς Ἀ­μερικῆς, ὁ Νεῖλος τῆς Αἰγύπτου, ὁ Γάγγης τῶν Ἰνδιῶν…, εἶνε γνωστοί.
Κανένας ὅμως ἀπ᾽ αὐτοὺς δὲν εἶνε τόσο γνω­­στὸς σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους, μορφωμέ­νους καὶ ἀμόρφωτους, ὅσο ὁ –σχετικὰ πολὺ μικρός– ποτα­μὸς Ἰορδά­νης. Καὶ εἶνε τόσο δημο­φιλής, ὥσ­τε παίρ­νουν τὸ ὄνομά του καὶ ἄν­τρες (Ἰορδά­νης) καὶ γυναῖκες (Ἰορδάνα).
Τὸν ποταμὸ Ἰορδάνη ἀπεικονίζουν ζωγράφοι καὶ ὑ­μνοῦν ποιηταὶ καὶ ὑμνογράφοι, ὅπως ἀκοῦ­με νὰ ψάλλῃ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας. Γι᾽ αὐτὸν λοιπὸν θὰ πῶ κ᾽ ἐ­γὼ λίγα λόγια. Ὁ Ἰορδάνης ἀ­πὸ 3 πλευρές· πρῶτον φυσι­κῶς, δεύτερον ἱστορι­κῶς, τρίτον ἀλληγορικῶς. Ζητῶ τὴν προσοχή σας. Read more »

Το οικογενειακο περιβαλλον του αγιου Βασιλειου του μεγαλου (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 1st, 2024 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΓ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1220(2)

Τοῦ ἁγίου Βασιλείου τοῦ μεγάλου
Δευτέρα 1 Ἰανουαρίου 2024 (2006)

Το οικογενειακο περιβαλλον

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐν ἱεράρχαις Βασίλειον τὸν μέγαν» (μεγαλυν.)

Ο μεγας ΒασιλειοςὉ ἅγιος ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα 1η Ἰανου­αρίου ἀνήκει, ἀγαπητοί μου, στὴν κατηγορία ἐκείνων ποὺ ἡ ἱστορία τοὺς ὠνόμασε μεγάλους γιὰ τὶς ἔξοχες ὑπηρεσίες ποὺ προσ­­έφεραν στὴν ἀνθρωπότητα. Μέγας λ.χ. ὠνο­μάστηκε ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών, ποὺ ἔσπει­ρε παντοῦ τὸ σπόρο τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ προετοίμασε τὸ ἔδαφος γιὰ τὸ κήρυ­γμα τοῦ εὐαγγελίου. Μέγας ὠνομάστηκε ὁ Ἀθανά­σιος ὁ ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, ποὺ ἐπὶ μι­σὸν αἰῶνα κράτησε τὴν Ὀρθοδοξία ἐν μέσῳ φοβερῶν αἱρέσεων. Ἔτσι μέγας ὠνομάστηκε καὶ ὁ ἅγιος Βασίλειος ἐπίσκοπος Καισαρείας.
Πολλοί, ποὺ ἀρέσκονται στὰ πυροτεχνήμα­τα τῆς λογοτεχνίας, μιλοῦν γιὰ κάποιον ἐπίσκο­πο Μυριήλ, ποὺ ζωγράφισε ἡ πέννα τοῦ Βίκτωρος Οὑγκώ. Ἀλλὰ ὁ Μυριὴλ εἶνε πλάσμα φαντασίας, ἀνύπαρκτος, ἐνῷ ὁ Μέγας Βασίλειος εἶνε ἱστορικὴ πραγματικότης· ἕνα ὑπόδειγμα ὀρθοδόξου ἐπισκόπου, ποὺ δαπάνησε τὴ ζωή του στὴν ὑπηρεσία τῶν ἄλλων. Read more »