Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘εορτολογιο’ Category

Το καυχημα του σταυρου – «Ἐμοι δε μη γενοιτο καυχασθαι ει μη ἐν τω σταυρω του Κυριου ἡμων Ἰησου Χριστου, δι᾽ ου ἐμοι κοσμος ἐσταυρωται καγω τω κοσμω» (Γαλ. 6,14)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 14th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2584

Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμ. Σταυροῦ
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023
Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου

Το καυχημα του σταυρου

«Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ» (Γαλ. 6,14)

p. Augoystinos Ag. Nik. ist.Ἑορτή, ἀγαπητοί μου, μεγάλη ἑορτὴ καὶ πανήγυ­ρις. Ἡ 14η Σεπτεμβρίου θυμίζει σὲ κάθε Χρι­στιανὸ Ἕλληνα ἔνδοξες ἡ­μέρες ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πατρί­δος μας. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ τὸ 327 μ.Χ. ἡ ἁγία Ἑ­λένη, μητέρα τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, ἀξιώθηκε νὰ βρῆ στοὺς Ἁγίους Τόπους τὸν τί­μιο Σταυ­ρὸ καὶ τὸν ὕψωσε ὁ πατρι­άρχης Μα­κάριος. Καὶ τὸ 626 μ.Χ. ὁ αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντίου Ἡράκλειος νίκησε τοὺς Πέρσες καὶ πῆρε πίσω τὸν τίμιο Σταυρὸ ποὺ εἶχαν ἁρ­πάξει. Ὁ Σταυρὸς ὅμως ἐκτὸς ἀπὸ ἱστορία ἔ­χει προπαντὸς θεολογία, πέλαγος νοημάτων, ποὺ ἀνοίγονται ἐνώπιόν μας σήμερα, καὶ τὴ Μεγάλη Παρασκευή, καὶ τὴν Τρίτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.
«Σταυρὸς ὑψοῦται σήμερον…» (ἐξαποστ.). Τί εἶ­νε ὁ Σταυρός; Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Φιλιπ.2,5-11) & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 7th, 2023 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, εορτολογιο

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο Β΄, εδάφια 5-11

Ιερος Χρυσοστομος5 Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 7 ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, 8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 9 Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Read more »

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ: KOΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ (ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ – Ο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΘΑΥΜΑΤΑ – ΠΡΟΦΗΤEIΑΙ – ΑΛΒΑΝΙΑ & ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ – ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ- ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ – ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 24th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

KOΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Αριστερά· 1η έκδοση 1950 Δεξια· 29η έκδοση 2008

Aγ. KοσμAG.-KOSMAS1

________________________________________

1.    – ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Πλησιάζει η ημέρα, η 24η Αυγούστου, κατά την οποίαν συμπληρούνται 170 έτη αφ’ ότου εις ένα μικρόν χωρίον παρά τον Άψον ποταμόν της Αλβανίας παρέδωκε το πνεύμα εις τον Ουράνιον Πατέρα ένας από τους φλογερωτέρους ιεροκήρυκας του Χριστού, ο «πάτερ» Κοσμάς ο Αιτωλός.
Ω, πόσα οφείλει η Ελλάς εις τον άγιον τούτον άνδρα! Εάν οι κυβερνώντες το Έθνος τούτο είχον γνώσιν και συναίσθησιν του μεγάλου έργου, όπερ επετέλεσεν εν τω Ελληνισμώ ο ιερομάρτυς και ισαπόστολος Κοσμάς, ασφαλώς η 24η Αυγούστου, η ημέρα του μαρτυρίου του, θα είχεν ορισθή να εορτάζεται όχι μόνον εν Ιωαννίνοις, αλλά καθ’ άπασαν την Ελλάδα, δια να στρέφουν ούτως αι νεότεραι γενεαί τας διανοίας και τας καρδίας των προς τους σκοτεινούς εκείνους χρόνους της τουρκοκρατίας, κατά τους οποίους την Ελλάδα έσωσε, ναι έσωσε, το φωτοβόλον ράσον τεπεινών ιερομονάχων, οι οποίοι μηδέν εκ της ύλης έχοντες εθαυματούργησαν, διότι κατείχον το παν, διότι εις τα στήθη των είχον τον ανεκτίμητων μαργαρίτην, τον Χριστόν!

Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Φιλιπ.2,5-11) & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 15th, 2023 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, εορτολογιο

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο Β΄, εδάφια 5-11

5 Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 7 ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, 8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 9 Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός(:Εφόσον δηλαδή είστε μαθητές και δούλοι του Ιησού Χριστού, πρέπει να μιμηθείτε την ταπείνωση και την αυταπάρνησή Του. Read more »

ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ (Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 15th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο, Η ΠΑΝΑΓΙΑ

Kοίμησις της Θεοτόκου
15 Aυγούστου
Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου

ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ κάνει ζέστη. Καὶ ἂν πᾷς κάτω στὴν Ἀφρική, ἐκεῖ ἡ ζέστη εἶνε ἀφόρητη. Ἀλλὰ ὁ καλὸς Θεὸς προνόησε καὶ μέσα στὴ Σαχάρα ἀκόμα νὰ ὑπάρχῃ κάποια ὄασις.
Σαχάρα ὅμως, ἀγαπητοί μου, εἶνε καὶ ἡ ζωὴ αὐτὴ μὲ τὰ βάσανά της. Καὶ ὄασις ποιά εἶνε; Πνευματικὲς ὀάσεις εἶνε οἱ ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ ἔλεγαν καὶ οἱ πρόγονοί μας· «Βίος ἀνεόρταστος μακρὰ ὁδὸς ἀπανδόκευτος», ζωὴ χωρὶς γιορτὴ εἶνε δρόμος μακρὺς χωρὶς μέρος νὰ ξαποστάσῃς. Εἶνε ἀναγκαῖες οἱ ἑορτές. Καὶ μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες ἑορτές μας εἶνε ἡ σημερινή, ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Εἶνε σὰν ἕνα μικρὸ Πάσχα μέσα στὸ καλοκαίρι.

Read more »

Ὁ ἄνθρωπος κοντα στο Χριστο γινεται ἄγγελος, μακρια ἀπο το Χριστο γινεται θηριο & δαιμονας. Αυτο το μηνυμα ἐκ­πεμ­πει σημερα η Μεταμορφωσις του Σωτηρος. Στη Μεταμορφωσι ακουμε τη φωνη του ουρανιου Πατρος που κελευει· «Αυτου ἀκουετε». Μας καλει να ἀκουμε το Χριστο. Τον ακουμε;

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 5th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Ἑορτολόγιο
08-06 Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος (Ματθ. 17,1-9)
1986 Μὲ τὸ Χριστὸ ἄγγελοι, δίχως Αὐτὸν δαίμονες – στ. 2

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2574
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος
Κυριακὴ 6 Αὐγούστου 2023

Με το Χριστο ἄγγελοι, διχως Αὐτον δαιμονες

«Καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς» (Ματθ. 17,2)

Fos-antoliΚάθε μέρα, ἀγαπητοί μου, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ­κλησία μας ἑορτάζει ἁγίους, πνευματικὰ ἀ­στέρια· τὸν ἅγιο Δημήτριο, τὸν ἅγιο Νικόλαο κ.λπ.. Σήμερα ὅμως ἑορτάζει ὁ ἥλιος, ὁ Χριστός, ποὺ εἶνε ὁ Θεός. Τὸ πιστεύεις; εἶσαι Χριστιανός· δὲν τὸ πιστεύεις; δὲν εἶσαι Χριστιανός.
Γιὰ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ Θεὸς ὑπάρχουν ἀποδείξεις πολλές. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶνε καὶ τὰ θαύματά του, τὰ ἀ­μέ­τρητα, ποὺ εἶνε τεσσάρων εἰ­δῶν· θαύματα στὴ φύσι, στοὺς ἀνθρώπους, στοὺς δαίμονες, καὶ στὸν Ἑαυτό του.
• Θαύματα στὴ φύσι· ἔκανε τὸ νερὸ κρασί, πρόσταξε τὸν ἄνεμο καὶ τὴ θάλασσα καὶ ἔγινε γαλήνη, πολλαπλασίασε τὰ ψωμιὰ καὶ χόρτασαν χιλιάδες, διέταξε τὴ συκιὰ καὶ ξεράθηκε… Read more »

Αγιος Παντελεημων Στρατιωτης Χριστου (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 26th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Ἑορτολόγιο
07-27 Ὁ ἅγιος Παντελεήμων (Β΄ Τιμ. 2,1-10)
19842 Στρατιώτης Χριστοῦ – στ. 3

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1190(2)

Τοῦ ἁγ. μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος
Πέμπτη 27 Ἰουλίου 2023 (2005)
Του Μητροπολίτου Φλωρινης Αυγουστινου

Στρατιωτης Χριστου

«Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Τιμ. 2,3)

Αγιοσ ΠαντελεημΔὲν ἔχει, ἀγαπητοί μου, μόνο ὁ οὐρανὸς τὰ ἄστρα του· ἔχει καὶ ἡ Ἐκκλησία, ποὺ εἶ­νε ἕνας πνευματικὸς οὐρανός, τὰ δικά της ἀ­πείρως ἀνώτερα ἄστρα. Καὶ ἄστρα τῆς Ἐκ­κλησίας εἶνε οἱ ἅγιοι. Τέτοιο ἄστρο εἶνε καὶ ὁ ἅγιος Παντελεήμων ποὺ ἑορτάζουμε. Λάμ­πει μὲ τὸν ἅγιο βίο του, μὲ τὸ μαρτύριό του, μὲ τὰ θαύματά του, μὲ τὰ ἱερά του λείψανα.
Ἂς ῥίξουμε ἕνα βλέμμα στὸν ἀπόστολο τῆς ἑορτῆς του. Τί λέει; Εἶνε μία περικοπὴ ἀ­πὸ τὴν ἐπιστολὴ Β΄ πρὸς Τιμόθεον. Γράφτηκε ἀπὸ τὴ Ῥώμη, ὅπου ἦταν φυλακισμένος ὁ ἀ­πόστολος Παῦλος. Καὶ ἐνῷ ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα περίμενε νὰ ἐκτελεσθῇ, δὲν μεμψιμοιροῦσε, ἀλλ᾿ ἔγραφε στὸ μαθητή του Τιμόθεο ἐπίσκο­πο Ἐφέσου· «Σὺ κακοπάθησον ὡς καλὸς στρα­τιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Τιμ. 2,3). Ἐγὼ παραδίδω τὴ σημαία σ᾿ ἐσένα, σὺ θὰ συνεχίσῃς τὸν ἀ­γῶ­να· καὶ λάβε ὑπ᾿ ὄψιν σου ὅτι εἶσαι στρατιώτης, καὶ ὡς στρατιώτης «κακοπάθησον».
Σ᾿ αὐτὸ τὸν ὡραῖο στίχο, ἀγαπητοί μου, βλέ­πω ὁμοιότητες ποὺ ὑπάρχουν μεταξὺ στρατιώτου τῆς πατρίδος καὶ στρατιώτου τοῦ Χριστοῦ. Συνδέονται αὐτὰ τὰ δύο. Ἡ εἰκόνα τοῦ στρατιώτου ζωγραφίζει τὰ ἱερὰ καθήκοντα τοῦ Χριστιανοῦ. Ἂς δοῦμε τὶς ὁμοιότητες. Read more »

Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 26th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Τῆς ἁγίας Παρασκευῆς
26 Ἰουλίου
Συντάκτης Μητροπολίτης Φλωρίνης
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Γυναικειο προτυπο

Ag. ParaskΘὰ μιλήσω, ἀγαπητοί μου· ὑπάρχουν ἆραγε αὐτιὰ ν᾽ ἀκούσουν; Καὶ ἕνας ὅμως ν᾽ ἀκούσῃ, ἀξίζει τὸν κόπο· ἀλλὰ κι ἂν κανένας δὲν ἀκούσῃ, ἐγὼ τὸ καθῆκον μου κάνω, ἂς εἶ­μαι μιὰ «φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» (Ἠσ. 40,3. Μθ. 3,3. Μρκ. 1,3. Λκ. 3,4).
Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει σήμερα μεγάλη ἑορτὴ καὶ πανήγυρι. Γιὰ ποιό λόγο θεσπίσθηκαν οἱ ἑορτὲς καὶ δὲν ὑπάρχει ἡμέρα τοῦ ἔτους χω­ρὶς ἑορτή; Γιὰ νὰ προβάλλωνται οἱ ἅ­γιοι ὡς πρότυπα πίστεως καὶ ἀρετῆς, κ᾽ ἐ­μεῖς νὰ γίνουμε μιμηταί τους. Οἱ ἅγιοι εἶνε ἡ πιὸ τρανὴ ἀπόδειξις ὅτι ἡ θρησκεία μας εἶνε ἀληθινή· ἀπέδειξαν, ὅτι αὐτὰ ποὺ διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιο δὲν εἶνε θεωρία· ἐφαρμόζονται. Ἀπέδειξαν ὅτι, διὰ μέσου αὐτῶν, ὁ Χριστὸς ζῇ καὶ βασιλεύ­ει. Οἱ ἅγιοι εἶνε ἡ δόξα τοῦ Ἐσταυρωμένου.
Οἱ ἅγιοι ζοῦν σὲ κάθε ἐποχή· δὲν ὑπάρχει γε­νεά, ὅσο ἄπιστη κι ἂν εἶνε, ποὺ νὰ μὴν ἀναδεικνύῃ ἁγίους. Γι᾽ αὐ­τὸ εἶνε ἀναρίθμητοι, σὰν τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, γαλαξίας ὁλόκληρος.
Ἕνα ἀστέρι ἀπὸ αὐτὰ εἶνε καὶ ἡ ἁγία Παρασκευή. Μιλήσαμε καὶ ἄλλοτε γι᾽ αὐτήν· τώρα θὰ τονίσουμε τρία – τέσσερα σημεῖα. Read more »

Χριστιανες, προσεξτε το παρουσιαστικο σας – «Ἑορτη μαρτυρος μιμησις μαρτυρος» (ἱ. Χρυσοστομος)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 25th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2570

Τῆς ἁγ. ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς
Τετάρτη 26 Ἰουλίου 2023
Του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου

Χριστιανες, προσεξτε το παρουσιαστικο σας

«Ἑορτὴ μάρτυρος μίμησις μάρτυρος» (ἱ. Χρυσόστομος)

π. Αυγουστ. 2000Πολλές, ἀγαπητοί μου, εἶνε οἱ γυναῖκες ποὺ ἔζησαν κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τόσο στὴν παλαιὰ ὅσο καὶ στὴν καινὴ διαθήκη, ἁ­γί­ασαν καὶ τι­μῶν­ται ἀπὸ τὴν ἁγία μας Ἐκ­κλη­σία. Παραπάνω βέβαια ἀπ᾽ ὅλες καὶ ἀπ᾽ ὅ­λους, ἀν­θρώπους καὶ ἀγγέλους, στέκεται ἡ ὑ­περαγία Θεοτόκος. Ὕστερα ἀπὸ τὴν Παν­α­γία ἔρχον­ται ἄλλες ἐξαίρετες γυναῖκες, μεγάλες μορφὲς μαρτύρων. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶνε ἡ ἁγία ποὺ ἑ­ορτάζει σήμερα, ἡ ὁσιομάρτυς Παρασκευή.
Τιμοῦμε τὴν ἁγία Παρασκευή. Ἀλλ᾽ ἆραγε –θέ­λω σήμερα νὰ ῥωτήσω– ἡ ἁγία μένει εὐχαριστημένη ἀπὸ τὶς τιμές μας; Καλὰ εἶνε καὶ τὰ κεριὰ καὶ οἱ λαμ­πάδες καὶ τὰ προσκυνήματα στὴν εἰκόνα καὶ οἱ λιτανεῖ­ες, κα­λὰ ὅλα αὐτά· πῶς βλέπει ὅμως ἡ ἁγία αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις μας;
Νὰ ἔχουμε στὸ νοῦ μας τὸ λόγο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου· «τιμὴ μάρτυρος, μίμησις μάρτυ­ρος» (ὁμιλ. Εἰς μάρτυρας· P.G. 50,663). Ὅλοι λοιπὸν καὶ ἰδίως οἱ γυναῖκες νὰ μιμηθοῦμε τὴν ἁγία Παρασκευή.
–Ἄ, δύσκολο αὐτό, θὰ μοῦ πῆτε. Read more »

Εορτη του προφητου – Ἠλια – Μεταξυ Θεου και Βααλ- Με το Ευαγγελιο ἢ τα ἀντι-ευαγγελια; Ἐγω ειμαι ὑπερ της ἐλευθεριας. Καθενας ἂς διαλεξη ὅ,τι ἐπιθυμει· ας γινη μασονος, μαρξιστης, ἰσ­λαμιστης, ο,τι θελει. Και να μεινουν λιγοι. «Οσοι πιστοι»! Ἐγω πιστευω, ὅτι ὑπαρχει ἀ­κομα πολυς λαος, λαος προδομενος. Τον προδωσαν δεξιοι & ἀριστεροι, ἀπο μεσα & ἀπ᾽ εξω.

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 20th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Ἑορτολόγιο
07-20 Προφήτης Ἠλίας
1975 Μεταξὺ Θεοῦ καὶ Βάαλ

Τοῦ προφήτου Ἠλιοὺ
Πέμπτη 20 Ἰουλίου 2023
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιωτου

Μεταξυ Θεου και Βααλ

cf80-ceb1-cebcceb9cebacf81«Ἕως πότε ὑμεῖς χωλανεῖτε ἐπ᾽ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις; εἰ ἔστι Κύριος ὁ Θεός, πορεύεσθε ὄπισθεν αὐτοῦ· εἰ δὲ ὁ Βάαλ, πορεύ­εσθε ὄπισθεν αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπεκρίθη ὁ λαὸς λόγον» (Γ΄ Βασ. 18,21)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, 20 Ἰουλίου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τοῦ προφήτου Ἠλία. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ ὁμιλία μας αὐτόν θὰ ἔχῃ ὡς θέμα.

Ἀλλὰ ποιός εἶνε ἱκανὸς νὰ περιγράψῃ τὴ ζωή του καὶ νὰ τὸν ἀνυμνήσῃ; Ὁ προφήτης Ἠλίας δὲν εἶνε τυχαῖος· εἶνε ἱστορικὸ πρόσω­πο, ὄχι μῦθος. Εἶνε μία μεγάλη καὶ σπάνια μορφὴ τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ἀστέρι πρώτου μεγέθους στὸν οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τὸν περιγρά­φει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη. Ἦταν καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος «ὁ­μοι­ο­παθὴς ἡ­μῖν», ὅπως λέει ὁ σημερινὸς ἀ­πόστολος (Ἰακ. 5,17)· ἀλ­λὰ μὲ τὴν πίστι, τὴν προσευχή, τὴν αὐταπάρνησί του ἔφτασε πολὺ ψηλά, ἔγινε «ἔνσαρκος ἄγ­γελος» (ἀπολυτ.) καὶ φτερούγισε στὸν οὐρανό. Read more »

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ «Ζηλων ἐζηλωκα Κυριω παντοκρατορι» (Γ Βασ. 19,10)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 20th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ προφήτου Ἠλιοὺ
20 Ἰουλίου
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιωτου

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

«Ζηλῶν ἐζήλωκα Κυρίῳ παντοκράτορι» (Γ΄ Βασ. 19,10)

Προφ. ΗΛΙΑΣΕΟΡΤΑΖΕΙ σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἕνας ἥ­ρωας τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς, ἕνας ἀ­πὸ τοὺς μεγαλυτέρους ἄνδρες τοῦ ἀρχαίου κόσμου, τῆς ἐποχῆς τῆς παλαιᾶς διαθήκης, ὁ ἅγιος προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης.

Ὅπως ἄστρο ἀπὸ ἄστρο διαφέρει στὴ λάμψι καὶ λουλούδι ἀπὸ λουλούδι διαφέρει στὴν ὄψι καὶ τὸ ἄρωμα, ἔτσι καὶ κάθε ἅγιος ἔχει κάτι ἰδιαίτερο ποὺ τὸν διακρίνει ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους. Γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία δίπλα στὸ ὄνομα κάθε ἁγίου θέτει κ᾽ ἕνα ἐπίθετο· Παν­τε­λε­­ή­μων ὁ ἰαματικός, Δημήτριος ὁ μυροβλήτης, Σπυρίδων ὁ θαυματουργός, Κοσμᾶς καὶ Δαμι­ανὸς οἱ ἀνάργυροι. Καὶ τὸν σημερινὸ προ­φήτη τὸν ὀνομάζει ζηλωτήν· Ἠλίας ὁ ζηλωτής. Ὁ προφήτης Ἠλίας εἶχε ζῆλο.

Τί θὰ πῇ ζῆλος; Ἡ καρδιὰ νὰ μὴν εἶνε ψυχρή, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ φωτιά, δυνατὴ ἐπιθυμία. Καὶ τί ἐπιθυμία εἶχε ὁ Ἠλίας; Ἤθελε ὅλοι νὰ γνωρίσουν τὸν ἀληθινὸ Θεό, παντοῦ νὰ λατρεύεται ὁ ἅγιος Θεός. Καὶ τὴν ἐπιθυμία αὐτὴ δὲν τὴν ἄφηνε κρυμμένη μέσα του, δὲν τὴν ἄ­φηνε νὰ μένῃ θε­ωρητική, ἀλλὰ τὴν ἐξεδήλωνε.

Read more »

Συναξ. των Δωδεκα ἀποστολων (Ματθ. 9,36–10,8) – Νεοι ἀποστολοι (β) «Ὁ μεν θερισμος πολυς, οι δε ἐργαται ὀλιγοι· δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου ὅπως ἐκβαλη ἐργατας εις τον θερισμον αὐτοῦ» (Ματθ. 9,37-38)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 30th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2565

Σύν. τῶν Δώδεκα ἀποστόλων (Ματθ. 9,36–10,8)
Παρασκευὴ 30 Ἰουνίου 2023
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Νεοι ἀποστολοι (β΄)

«Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ» (Ματθ. 9,37-38)

+apostoloidwdekaΟἱ Δώδεκα ἀπόστολοι, ἀγαπητοί μου, εἶνε μονα­δικοὶ καὶ ἀν­επανάληπτοι μέσα στὴν ἱστορία. Δὲν θὰ τοὺς φτάσῃ ποτὲ κανείς ἄλλος. Ἐν τούτοις σὲ κάθε γενεὰ ὄχι μόνο οἱ πιστοὶ ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίας παρατη­ροῦν νὰ δοῦν καὶ συγκρίνουν ἂν ὑπάρχουν κάποιοι μιμη­ταὶ τῶν ἀποστό­λων. Καὶ ὅ­ταν καὶ ὅπου τοὺς βρίσκουν, ἡ μὲν Ἐκ­κλησία τοῦ Χριστοῦ μεγαλύνε­ται, οἱ δὲ ἄ­πιστοι φιμώνονται· ὅταν ὅμως συν­αν­τοῦν κακέκ­­τυπα ἐκείνων, οἱ μὲν πιστοὶ πενθοῦν, οἱ δὲ ἄπιστοι χαιρεκακοῦν καὶ βρίσκουν προφάσεις τῆς κακίας των. Γιὰ τὴν κατάστασι αὐ­τὴ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο εὐθύνονται βεβαίως καὶ ἄλ­λοι. Ἐμεῖς, ἀ­φήνοντας τὸν ὑπόλοιπο κό­σμο, ἂς στρέ­ψουμε τώ­ρα τὴν προσοχὴ στὴν πατρίδα μας. Ἄλ­λοι ἂς ἐξετάζουν τὸ ἔθνος μας ἀπὸ ἄλ­λες πλευρές (ἐπιστη­μονικῶς, οἰκονομικῶς, γεωρ­γικῶς, ἐμ­πορικῶς, ναυ­τικῶς, στρατιωτικῶς, ἐκπαιδευτι­κῶς, ἀθλητι­κῶς καὶ …τουριστικῶς)· ἐμεῖς ἂς ἐξ­ετάσουμε τὴν πατρίδα μας ἱεραποστολικῶς.
Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ [Ματθ.9,36 και Ματθ.10,1-10] & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 30th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ

ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Κατά Ματθαίον, κεφ. Θ΄εδάφια 36-38 και κεφ. Ι΄εδάφια 1-10

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΙΣΧΣΚεφ. Θ΄ 36᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 37 Τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. 38 Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμόν αὐτοῦ.
Κεφ. Ι΄ 1Καί προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, 4 Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ᾿Ιησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε· 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. 7 Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. Read more »

Οι προγονοι μας δεχονται το Ευαγγελιο! «Ἐληλυθεν ἡ ὥ­ρα ἵνα δοξασθη ὁ υιος του ἀν­θρωπου» (Ἰω. 12,23)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 28th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2564

Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
Πέμπτη 29 Ἰουνίου 2023
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστινου

Οι προγονοι μας δεχονται το Ευαγγελιο!

«Ἐληλυθεν ἡ ὥ­ρα ἵνα δοξασθη ὁ υιός του ἀν­θρώπου» (Ἰω. 12,23)

Πετρου & ΠαυλουὌμορφη, ἀγαπητοί μου, πεντάμορφη εἶνε ἡ Ἑλλάδα μας. Τὴν ὀμορφιά της ψάλλει ὁ ποι­ητὴς Λορέντζος Μαβίλης, ποὺ ἔπεσε γιὰ τὴν ἐλευθερία στὰ ἠπειρωτικὰ βουνὰ τὸ 1912· «Πατρίδα, σὰν τὸν ἥλιο σου ἥλιος ἀλλοῦ δὲ λάμπει…». Καὶ ὄ­χι μόνο δικοί μας· ξένοι ἀκόμη ἐπισκέπτες, ἀπὸ μέρη ὅπου ὁ οὐρανὸς εἶνε ὅλο σύννεφα, χαίρονται τὶς ὀμορφιές της, δὲν τοὺς κάνει καρδιὰ νὰ φύγουν, θέλουν νὰ μείνουν μονίμως ἐδῶ.
Ὄμορφη ὅλη ἡ Ἑλλάδα, ἰδιαιτέρως ὅ­μως ἡ Μακεδονία εἶνε γεμάτη χάρες καὶ καλωσύνες. Ἡ Μακεδονία, μὲ τὰ ψηλὰ βουνά, τὶς χιονισμέ­­νες κορφές, τὰ μεγάλα ποτάμια, τὶς λίμνες, τοὺς κάμπους, ἡ Μακεδονία μὲ τὸ Ἅγιο Ὄ­ρος σὰν στέμμα βασιλικό, ἔχει ἰδιαίτερη χά­ρι κ᾽ εἶνε εὐλογημένη ἀπὸ τὸ Θεό.
Ὡραία ἡ Μακεδονία, γεωγραφικῶς ἀλλὰ πο­λὺ ὡραιότερη ἱστορικῶς. Read more »

Ὁ λογος του Θεου (θαυμαστα ἀποτελεσματα του κηρυγματος) Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 15th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2561

Τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου
Πέμπτη 15 Ἰουνίου 2023
Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

Ὁ λογος του Θεου

(θαυμαστα ἀποτελεσματα του κηρυγματος)

«Ἐὰν ἐξαγάγῃς τίμιον ἀπὸ ἀναξίου, ὡς τὸ στόμα μου ἔσῃ» (Ἰερ. 15,19)

π. Αυγουστ. στην ΚλαδοραχηΑἰσθάνομαι τὸ χρέος, ἀγαπητοί μου, νὰ κηρύττω τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ σήμερα αὐ­τὸ δὲν εἶνε εὔκολο. Μετανοοῦν τώρα, λένε «Μνήσθη­τί μου, Κύ­ριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42);
Ὅταν πρόκειται νὰ κηρύξω, ἀ­κούω μιὰ σατανικὴ φωνή· –Δὲν κουράστηκες; κηρύττεις τόσα χρόνια, καὶ ποιά τ᾽ ἀ­πο­τελέσματα; ὁ κόσμος δὲν ἀλλάζει… Εἶνε ὁ μεγα­­­­λύτερος πειρασμὸς ποὺ ἔχω αὐ­τὸ τὸν καιρό. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν δέχομαι τὴ φωνὴ τοῦ διαβό­­λου. Ἀκούω τὴ φωνὴ τοῦ Χρι­στοῦ «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πά­σῃ τῇ κτίσει» (Μᾶρκ. 16,15)· ἀ­κούω τὸν ἀπόστολο Παῦλο ποὺ λέει «Οὐ­αί μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι», ἀλ­­λοί­μονό μου ἂν δὲν κηρύττω (Α΄ Κορ. 9,16). Ἔτσι δὲν ἔπαυσα νὰ λαλῶ.
Ἀλλ᾽ ὅπως ἔρχεται σ᾽ ἐμένα ὁ πειρα­σμός, ἔτσι ἔρχεται καὶ σ᾽ ἐσᾶς. –Ἔ, σοῦ λέει, μιὰ – δυὸ χρονιὲς ἄκουσες κηρύγματα· τί προκο­πὴ ἔ­κα­νες; σταμάτα νὰ τρέχῃς ἐκεῖ… Νικῆστε, ἀ­­δελφοί μου, αὐτὸ τὸν πειρασμὸ καὶ ἀπαν­τῆ­στε· –«Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ» (πρβλ. Ματθ. 16,23). Συνεχίστε νὰ παρακολουθῆτε τὰ κηρύ­­γμα­τα τοῦ Εὐαγγελίου.
–Ναί, μὰ δὲν βλέπω νὰ ὠφελοῦμαι.
Λάθος κάνεις. Ἂν ῥίξῃς ἕνα καλάθι μέσα στὸ πηγάδι, νερὸ δὲν παίρνεις, ὅμως τὸ καλάθι μουσκεύει, καθαρίζεται, δὲν εἶνε ὅπως προηγουμένως. Καὶ ἡ ψυχή μας λοιπόν, ὅσο ἀκοῦμε λόγον Θεοῦ, κάτι ὠφελεῖται. Ἡ συν­αίσθησι, τὸ «γνῶθι σαυτόν», εἶνε τὸ πρῶ­το βῆ­μα πρὸς μετάνοιαν, λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Read more »