Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘π. Μαξιμος Καραβας’ Category

O ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΕΚ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 30th, 2021 | filed Filed under: π. Μαξιμος Καραβας

O ΓΕΡΩN MAΞIMOΣ KAΡABAΣ EΡΓAZETAI & ΣTA 82

ΕΝΩ ΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 1.8.2017

 Δεῖτε τον γέροντα σε παλαιότερο βίντεο

________________

________________

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ

ΤΟ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ, ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΕΚ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΝ

Εὐχαριστῶ τὸν πανοσιολογιότατον ποὺ ἔγραψε, ἀνωνύμως*, τὴν ἱστορίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τὴν ὁποίαν εἴχαμεν ὑπ’ ὄψιν, ἀλλ’ ὄχι τόσον λεπτομερῶς.
Γράφει, ὁ πανοσιολογιότατος, ὅτι καὶ οἱ ἀναγραφόμενοι ἱερεῖς εἶναι κτίτορες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ἐὰν ἑξαιρέσομεν τὸν μακαριστὸν ἀρχιμ. Δαμιανὸν Μαυρίδην, ὁ ὁποῖος ἔκτισε τὸ καθολικόν τῆς Μονῆς, οἱ ἄλλοι ἦλθαν μέν, κατ’ ἐντολὴν τῶν ἑκάστοτε ἐπισκόπων, ἀλλὰ μόνον γιὰ νὰ καρπωθοῦν τά πλούσια τυχερά τῆς Μονῆς καὶ ὄχι νὰ προσφέρουν. Καὶ ἐρωτῶ: Ποῖος ἐξ αὐτῶν ἔβαλε ἔστω καὶ μίαν πέτραν ἐπάνω εἰς τὴν Ἱ. Μονήν;
Καὶ ὡς ἀπόδειξιν τούτου ἀναφέρω τὸ ἑξῆς: Ὅταν ἐδιορίσθην ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς, τον Αὔγουστον τοῦ 1973, ἐβρήκα ὅλα τὰ βιβλία τῆς Μονῆς, Βαπτίσεων καὶ Γάμων, ὑπογεγραμμένα καὶ σφραγισμένα ἀπὸ ἕναν ἱερέα (διὰ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ βαπτίσει ἢ νὰ παντρέψει κανένας ἄλλος καὶ ἔτσι νὰ πάρει αὐτὸς τὰ τυχερά!)
Γράφει, ὁ πανοσιολογιότατος, ὅτι εἰς τὴν Μονὴν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ  τοῦ Αἰτωλοῦ ἐργάστηκαν χειρονακτικῶς τὰ πνευματικά του παιδιὰ καὶ διέθεσαν τοὺς μισθοὺς των διὰ τὴν ἀγορὰν χωραφιῶν καὶ ὅτι τὰ προσέφεραν εἰς τὴν Ἱ. Μονήν.
Καὶ πάλι ἐρωτῶ τὸν πανοσιολογιότατον: Τόσα χρόνια ποὺ ὁ π. Νικηφόρος καὶ τὰ πνευματικά του τέκνα ἐφέροντο ὡς μοναχοί τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, δὲν εἶχαν χέρια γιὰ νὰ ἐργασθοῦν εἰς τὴν Μονὴν στὴν ὁποίαν ἀνῆκαν; Δὲν εἶχαν μισθοὺς γιὰ νὰ προσφέρουν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου; Μόνον ὁ π. Μάξιμος εἶχε; Καὶ ἐπιπλέον, δὲν ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ διαβιοῦν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ, ὅπως ἔπραξαν μετὰ τὸ χτίσιμο τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ; Μήπως κάποιος τοὺς ἐμπόδισε; Καὶ ἂν ναί, ποιὸς νὰ ἦταν αὐτός;
Ὡς πρὸς τὰ δημόσια χρήματα τὰ ὁποῖα ἐβοήθησαν διὰ τὴν ἀνέγερσιν τῆς Ἱ. Μονῆς, δηλώνω ὅτι ὁ μακαριστὸς Σταῦρος Ἀθανασιάδης, βουλευτὴς τῆς Ν.Δ. Κοζάνης, μὲ βοήθησε νὰ τὰ εἰσπράξω κατόπιν εἰσηγήσεώς μου καὶ κατόπιν πολλῶν ἀνεβοκατεβασμάτων εἰς Ἀθήνας. Ἂς γνωρίζει ὁ πανοσιολογιότατος συγγραφεὺς, ὅτι ὅταν ἀνέλαβα τὴν ἡγουμενίαν τῆς Μονῆς δὲν ὑπῆρχε οὔτε δρόμος, οὔτε νερό, οὔτε ἠλεκτρισμός, οὔτε, οὔτε, οὔτε…
Τὰ δὲ χρήματα ποὺ εἰσπράχθησαν ἀπὸ τὸ Δημόσιο ἦταν 400.000 δρχ. διὰ τὴν σύνδεσιν μὲ τὸ δίκτυον τῆς ΔΕΗ, 3.000.000 δρχ. διά τὸν δρόμον, καὶ μόνον 200.000 δρχ. διά τὰ κτίρια!
Δὲν χρησιμοποιήθηκαν λοιπὸν ὅλα, ὅπως ψευδῶς ἀναφέρει, διὰ τὴν ἀνοικοδόμησιν τῆς Μονῆς. «Λησμόνησε» ἐπίσης νὰ ἀναφέρει, ὅτι ἐπὶ 48 χρόνια ποὺ ἡγουμενεύω στὴν Ἱ. Μονὴν ἐδόθησαν καὶ οἱ μισθοί μου διὰ τὴν ἀνοικοδόμησιν καὶ συντήρησιν αὐτῆς.
Ὡς πρὸς τὶς «οἰκονομικὲς ἀτασθαλίες» τὶς ὁποῖες ἀναφέρει ὁ πανοσιολογιότατος, ψεύδεται ἢ ἀγνοεῖ τὴν ἀλήθειαν. Αὐτὲς ἐγένοντο ἐπὶ ἀρχιερέως Βασιλείου, διὰ τοῦτο καὶ ἠναγκάσθη ἀπὸ παρεκκλήσιον τοῦ Μηλοχωρίου νὰ μετατρέψει τὴν Ἁγίαν Παρασκευὴν εἰς Ἱερὰν Μονήν. Ἔγιναν μὲν καὶ ἐπὶ π. Αὐγουστίνου, ἀλλὰ γιατί δὲν ἀναφέρει τὸ ὄνομα ἐκείνου πού διέπραξε τὶς ἀτασθαλίες; Μήπως γιὰ νὰ ὑπονοεῖται ὅτι τὶς ἔκανα ἐγώ;
Καὶ τώρα ἐρχόμεθα εἰς τὴν περίφημον «ἀγάπην» τῆς Μητροπόλεως διὰ τὸν π. Ἰγνάτιον. Τόσον δὲ πολὺ τὸν «ἀγαπάει» ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης ὥστε τοῦ ἔκοψε τὸν μισθὸν καὶ τὴν ὑγειονομικήν του περίθαλψιν! Ὡς πρὸς δὲ τὴν ἀναφορὰν τῆς Μητροπόλεως διὰ «προσφορὰν αἵματος» εἰς τὸν π. Ἰγνάτιον, ἐγένετο αὔτη πρὸς κάλυψιν τῆς διώξεως τῆς Μονῆς καὶ τῶν μοναχῶν της! Ἐκεῖνο τὸ βράδυ, ὁ ἀδελφός τοῦ πατρὸς Ἰγνατίου ἔστειλε διὰ δημοσίευσιν ἔκκλησιν γιὰ αἷμα, κι ἐσεῖς, τῆς μητροπόλεως, σπεύσατε ―χωρὶς νὰ τὸν ρωτήσετε!― νὰ τὴν «καπελώσετε» καὶ νὰ μετατρέψετε τὴν ἔκκλησιν τῆς οἰκογενείας τοῦ π. Ἰγνατίου σὲ ἔκκλησιν τῆς μητροπόλεως, γιὰ νὰ φανείτε «καλοὶ» καὶ «πονόψυχοι» εἰς τὸν κόσμον! Ὁ λαὸς ὅμως δὲν εἶναι χαζός. Ξέρει πόσο «ἀγαπητικὸ» δηλητήριο χύσατε τόσον καιρὸν ἐναντίον μας. Read more »