Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Απρίλιος, 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ[:Μαρκ.15,43-16,8] – «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» (Oμιλια μακαριστου γεροντος Αθανασiου Μυτιληναiου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2023 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ[:Μάρκ.15,43-16,8]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 3-5-1998], (Β374)

π. Αθανασιος Μυτιληναιος.Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας, Κυριακή των Μυροφόρων γυναικών, τιμά όλως ιδιαιτέρως τα πρόσωπα εκείνα που συνετέλεσαν εις την φροντίδα του νεκρού σώματος του Ιησού, όπως του Ιωσήφ, του Νικοδήμου και των λοιπών μυροφόρων γυναικών.
Για να καταλάβουμε τι υπηρεσίες προσέφεραν και κάτω από ποιες συνθήκες προσέφεραν αυτές των τις υπηρεσίες, θα πρέπει να μεταφερθούμε στο κλίμα των ημερών εκείνων, του πώς δηλαδή εθεωρείτο για τους άρχοντες ο Ιησούς μετά την Σταύρωσή Του· ώστε να γράφει ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής ότι ο βουλευτής Ιωσήφ «τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ». Τολμήσας… Επήρε την τόλμη να πάει εκεί στο Διοικητήριον του Πιλάτου να ζητήσει το σώμα του Ιησού. Γιατί βάζει «τολμήσας»; Διότι εθεωρείτο κάτι πολύ φοβερό να υπήρξες γνωστός, μέτοχος του Ιησού Χριστού, του καταδικασθέντος ως κακούργου επί του Σταυρού. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (Μaρκ.15,43-16,8) & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Κατά Μάρκον, κεφ. ΙΕ΄, εδάφια 42-47 και κεφ. ΙΣΤ΄, εδάφια 1-8

++Κεφ. ΙΕ΄ 42 Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὅ ἐστι προσάββατον, 43 ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. 44 Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε· 45 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ ᾿Ιωσήφ. 46 Καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. 47 Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾿Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται.
Κεφ. ΙΣΤ’ 1 Καί διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 2 Καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. 3 Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; 4 Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 5 Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 6 Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 7 Ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 8 Καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ[:Μάρκ.15,43-16,8]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
[υπομνηματισμός των χωρίων: Ματθ.27,57-66 και Ματθ.28,1-10]

Read more »

Μυροφορες των ἡμερων μας (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 29th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ

Εὐαγγέλια νέα σειρὰ
03 Τῶν Μυροφόρων (Μᾶρκ. 15,43 – 16,8)
1961 Μυροφόρες τῶν ἡμερῶν μας – στ. 16,7

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1070(2)

Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων (Μᾶρκ. 15,43 – 16,8)
30 Ἀπριλίου 2023 (2004)
Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου

Μυροφορες των ἡμερων μας

«Ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προ­άγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε» (Μᾶρκ. 16,7)

Anastash K.Ἀκούγεται καὶ θ᾿ ἀκούγεται, ἀγαπητοί μου, ὄχι μόνο σήμερα, ἀλλὰ καὶ αὔριο καὶ μεθαύ­ριο καὶ πάντα μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα «Χριστὸς ἀνέστη».
Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶνε ἕνα γεγονὸς ποὺ μαρτυρεῖται ἀπὸ μυριάδες φωνὲς καὶ ἔχει τὶς μεγαλύτερες ἀποδείξεις. Ἀνέστη ὁ Κύρι­ος· τὸ φωνάζουν ἄνθρωποι, ἄγγελοι καὶ ἀρ­χάγγε­λοι, τὸ φωνάζουν καὶ οἱ νεκροὶ ποὺ ἀναστή­θηκαν ἀπὸ τὰ μνήματα καὶ «ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς» (Ματθ. 27,53). Τὸ φωνάζει τώρα καὶ ἡ ἄνοιξις, τὰ ποταμάκια ποὺ τρέχουν, τὸ χορτάρι ποὺ ἀναστήθηκε ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς γῆς καὶ ἔ­στρωσε τὴν ἐπιφάνειά της μὲ τάπητα, τὰ ἀρ­νάκια ποὺ παίζουν, τὰ πουλιὰ ποὺ κελαϊδοῦν, ὅλα. Τὴν περίοδο αὐτή, ὅταν ἑορτάζεται ὁ ἅ­γιος Γεώργιος, ἀκούγεται ἕνα δοξαστικὸ ποὺ λέει· «Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ (δηλαδὴ ἡ ἄνοιξι), δεῦ­τε εὐωχηθῶμεν· ἐξέλαμψεν ἡ ἀνάστασις Χριστοῦ, δεῦτε εὐφρανθῶμεν…». Ποιό ἄλλο γεγο­νὸς ἔχει τόσες ἀποδείξεις; Κάποιος σοφός, ποὺ ἀμφέβαλλε στὴν ἀρχὴ ὅπως ὁ Θωμᾶς, πῆ­ρε τὰ εὐαγγέλια, τὰ κοσκίνισε, καὶ στὸ τέλος εἶπε· Δὲν βρῆκα ἄλλο γεγονὸς ποὺ νὰ μαρτυρῆται τόσο πολύ· ὅποιος δὲν πιστεύει στὴν ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς εἶνε γιὰ τὸ φρενοκομεῖο… Διότι κανένα γεγονὸς δὲν βεβαιώνεται ὅπως αὐτό. Καὶ πράγματι· ἐὰν αὐτὸς ποὺ λέει ὅτι «δὲν ὑπάρχει Θεὸς» εἶνε «ἄφρων» (Ψαλμ. 13,1), ἄφρων εἶνε κι αὐτὸς ποὺ θὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι δὲν ἀνέστη ὁ Κύριος.
Read more »

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 5.000 ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ, ΣΤΙΣ 23.8.1986, ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, για να: Δραστηριοποιηθει η Ελληνικη κυβερνηση, να ανοιξουν οι εκκλησιες & τα σχολεια. Να απομακρυνθουν τα ηλεκτροφορα καλωδια στην Αλβανια & να αποσταλει διεθνης επιτροπη στην Αλβανια για επιτοπια έρευνα για τις συνθηκες διαβιωσεως των Βορειοηπειρωτων αδελφῶν μας… & τελος του δυναμικου συλλαλητηριου, ΠΟΥ ΜΑΤΡΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΠΕΔΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (βιντεο Μερος 2ο)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 29th, 2023 | filed Filed under: VIDEO p. AYGOYST., ΑΓΩΝΕΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΩΝ 5.000 ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ

__________________

__________________

Να δραστηριοποιηθεῖ η Ελληνική κυβέρνηση γιά νά ανοίξουν οι εκκλησίες και τά σχολεία και να απομακρυνθοῦν τά ηλεκτροφόρα καλώδια στην Αλβανία,

Να αποσταλεῖ διεθνής επιτροπή στήν Αλβανία για νά κάνει επιτόπια έρευνα γιά τίς συνθῆκες διαβιώσεως τῶν Βορειοηπειρωτων αδελφῶν μας…….

3 Σεπτεμβριου1944 – Δια το μελλον της φυλης μας ΠΡΩΪΝΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΡΟΦΗΜΑ (OVALTINE) ΔΙΑ 100 ΑΣΘΕΝΙΚΑ ΠΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-21 ΕΤΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 28th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 47, σελ. 124-126

+EΣTIA+

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤ.  ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 3 Σεπτεμβρίου1944 αριθμός 14
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Η ΕΣΤΙΑ

Διανέμεται ἡμερησίως δωρεάν 3.500 μερίδες φαγητοῦ εἰς δυστυχισμένους ἀδελφούς μας. Παρασκευάζει 5 συσσίτια. Πρωΐ – Μεσημέρι – Βράδυ βράζουν τά καζάνια καί δέχονται τούς ναυαγούς τῆς ζωῆς, ἀπ’ ὅλα τά μέρη τοῦ Νομοῦ. Καθῆκον ὅλων καί ἰδιαιτέρως τῶν εὐπόρων εἶναι νά βοηθήσουν τήν Ἑστίαν εἴτε εἰς εἶδος εἴτε εἰς χρῆμα.

Δια τό μέλλον τῆς φυλῆς μας

ΠΡΩΪΝΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΡΟΦΗΜΑ (OVALTINE) ΔΙΑ 100 ΑΣΘΕΝΙΚΑ ΠΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-21 ΕΤΩΝ

Ας τό ἀκούσουν οἱ πλούσιοι. Ἄς τό ἀκούσουν οἱ μαυρογορίται. Ἄς τό ἀκούσωμεν ὅλοι μας, καί ἄς θρηνήσωμεν, ἐάν μέσα εἰς τά στήθη μας ὑπάρχει κόκκος ἑλληνικῆς φιλοτιμίας καί φιλοπατρίας. Τό θλιβερόν ἄγγελμα εἶναι: Τό 70% τῶν παιδιῶν τῆς Θεσσαλονίκης, εἰς τήν ὁποίαν συνωστίζονται κατά ἑκατοντάδας χιλιάδων οἱ δυστυχεῖς πρόσφυγες ἀδελφοί μας, τό 60% τῶν παιδιῶν τῆς Βεροίας καί τα … τῶν παιδιῶν τῆς Κοζάνης εἶναι προφυματικά! Δέν σημειώνομεν τό ποσοστόν τῶν προφυματικῶν παιδιῶν τῆς Κοζάνης, διότι ἡ ἔρευνα τῶν καχεκτικῶν παιδιῶν τῆς πόλεώς μας συνεχίζεται εἰς τήν Ἑστίαν μᾶς ἀπό ἐπιτροπήν ἰατρῶν, οἱ ὁποῖοι, χριστιανικῶς φερόμενοι, ὡς ἄλλοι Ἀνάργυροι ἰατροί, ἀνέλαβαν δωρεάν νά ἐξετάσουν τήν πάσχουσαν νεότητα τῆς Κοζάνης. Ἀλλά ποῖος θά φροντίσει δια τά παιδιά αὐτά; Δια τά ἀσθενικά παιδιά τῆς Βερροίας ἐνδιαφέρθηκε ἡ εὐγενεστάτη κ. Σούλα, ἡ ὁποία περισυνέλεξε ἑκατοντάδα περίπου δυστυχισμένων παιδιῶν, τά μετέφερεν εἰς τό δάσος τῆς Καστανιᾶς, ἐδημιούργησε ἐκεῖ παιδικήν κατασκήνωσιν, καί τά παιδιά ἀναπνέουν καθαρόν ἀέρα, τρέφονται τετράκις τῆς ἡμέρας, ἀκούουν χριστιανικάς διδασκαλίας, καί ψάλλουν καί εὐχαριστοῦν τόν Θεόν καί τόν ἄγγελόν του, την κ. Σούλα, ἡ ὁποία, μολονότι Ὀθωμανίς τό θρήσκευμα, ἔδειξε γιά τά παιδιά τῆς Βερροίας μητρικόν ἐνδιαφέρον πού δέν δεικνύουν χιλιάδες Ἑλληνίδων κυριῶν καί δεσποινίδων τῆς ἀριστοκρατίας μας, πού δέν ἔχουν καμμίαν ἄλλην εὐγενῆ ἀπασχόλησιν παρά μόνον νά κάμουν λουτρά εἰς τήν θάλασσαν, λεμβοδρομία καί νά σύρουν μέ χρυσές ἁλυσίδες σκυλιά εἰς τούς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης…

Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (Πραξ.6,1-7). Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 28th, 2023 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. ΣΤ΄, εδάφια 1-7

Αποστ.Παυλος1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ῾Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς ῾Εβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 2 Προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. 3 Ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος ῾Αγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· 4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. 5 Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος ῾Αγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον ᾿Αντιοχέα, 6 οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας 7 καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ᾿Ιουδαίων ὑπήκουον τῇ πίστει.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ[:Πράξ.6,1-7]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

[υπομνηματισμός των χωρίων Πράξ.6,1-7] Read more »

Ανοικτη επιστολη Προς τον ευγενη Λαον της Κοζανης & των Χωριων των Επαρχιων του Νομου Κοζανης. για τα ξυλα των 7 καζανιων, για το ψωμι του προσφυγα, για το φαγητο του φυλακισμενου, για το γαλα του ασθενους, για το αυγο του φθισικου, για το πιατο του πτωχου παιδιου, για τις 3 χιλιαδας των δυστυχων αδελφων

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 27th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 46, σελ. σελ. 121-123

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη Aυγούστου1944 αριθμός 13

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Είναι η μεγαλύτερη Εστία της Δυτ. Μακεδονίας, η μοναδική Εστία του λαού εν Κοζάνη. Κάθε ημέρα βράζουν 7 καζάνια. Παρασκευάζονται πέντε συσσίτια. Το συσσίτιον των πτωχών παιδιών, των γερόντων, των ασθενών, των προσφύγων, των φυλακισμένων 3.000 ψυχαί ευρίσκουν πρωΐ και βράδυ φαγητόν εις την Εστίαν. Εις όλους παρέχει δωρεάν την περίθαλψίν της.

Ανοικτή επιστολή

Προς τον ευγενή Λαόν της Κοζάνης και των Χωρίων των Επαρχιών του Νομού Κοζάνης.

  • για τά ξύλα τῶν 7 καζανιῶν,
  • για τό ψωμί τοῦ πρόσφυγα,
  • για τό φαγητό τοῦ φυλακισμένου,
  • για τό γάλα τοῦ ἀσθενοῦς,
  • για τό αὐγό τοῦ φθισικοῦ,
  • για το πιάτο τοῦ πτωχοῦ παιδιοῦ,
  • για τάς 3 χιλιάδας τῶν δυστυχῶν ἀδελφῶν μας,

Ἕλληνες, Χριστιανοί, κάτοικοι τοῦ πολυπαθοῦς Νομοῦ Κοζάνης! Ἡ Ἑστία κάμνει ἔρανον εἰς τήν πόλιν τῆς Κοζάνης καί τά περίχωρα. Ὁ ἱεροκῆρυξ περιοδεύει τά χωρία. Ὅλοι ἑτοιμάσετε ὅ,τι ἔχετε. Κανείς νά μή μείνει ἔξω ἀπό τήν ἁγίαν αὐτήν προσπάθειαν. Ὑψώνομεν τό λάβαρον τοῦ Χριστοῦ καί καλοῦμεν ὅλους νά δώσουν. Ἰδίως καλοῦμεν τούς πλουσίους νά φανοῦν γενναιόδωροι. Πλούσιοι, μή λυπηθῆτε τά πλούτη σας. Ὁ Χριστός ζητεῖ ἀπό σας τήν φοράν αὐτήν μεγάλας θυσίας, ὡσάν τήν θυσίαν πού ἐζήτησε ἀπό τόν πλούσιον τοῦ Εὐαγγελίου. «Πώλησον τά ὑπάρχοντά σου καί δός πτωχοῖς». Ὄχι ψιχία πλέον, ἀλλά βοήθειαν πραγματικήν. Καί ὄχι μόνον οἱ ὁπωσδήποτε εὐποροῦντες πρέπει νά δώσουν, ἀλλά καί ὅλοι ἀνεξαιρέτως. Ἄς βοηθήσωμεν στό ἔργον, εἶναι ἔργον Χριστοῦ. Ὄχι μόνον ἀπό τά περισσεύματά μας, ἀλλά καί τά ὑστερήματά μας. Ὁ χειμών τοῦ 1944 πλησιάζει. Σημαίνομεν τόν συναγερμόν. Ὅλοι εἰς τάς θέσεις μας, δια νά πολεμήσωμεν τήν δυστυχίαν, δια νά μή ἐπαναληφθεῖ τό αἶσχος τοῦ χειμῶνος τοῦ 1941, πού ἐμπρός εἰς τάς ἀποθήκας μας καί τά πεζοδρόμιά μας ἀπέθνησκαν κατά χιλιάδας οἱ πτωχοί Ἕλληνες ἀδελφοί μας. Ἐμπρός λοιπόν. Ὁ Χριστός σαλπίζει. Σώσατε τούς ἀδελφούς σας. Σᾶς ὑποσχόμεθα δέ, ὅτι καί τό τελευταῖον σπυρί τοῦ σιταριοῦ, πού θά μαζεύσωμεν, θά διατεθῆ δια τόν πτωχόν μας λαόν. Ὡς σύνθημα ἡ διεύθυνσις τῆς Ἑστίας ἔχει:

Read more »

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ, ΣΤΙΣ 23.8.1986 ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ, ΕΛΛΗΝΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΕΡΑΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗ. ΜΑΝΤΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΠΕΔΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. ΕΝΩ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΗΡΘΕ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!! (ΒΙΝΤΕΟ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 27th, 2023 | filed Filed under: VIDEO p. AYGOYST., ΑΓΩΝΕΣ

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ, ΣΤΙΣ 23.8.1986

(Μερος Α)

https://youtu.be/CLXjLN8uMxA
__________________

____________________

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ, ΣΤΙΣ 23.8.1986 ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ, ΕΛΛΗΝΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΕΡΑΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗ. ΜΑΝΤΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΠΕΔΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΝΩ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΕRSEKA», ΗΡΘΕ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤIΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΒΡΗΚΕ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΥ

Η φωνή του κεκοιμημένου Μητροπολίτου π. Αυγουστίνου ακόμα τους φοβίζει, γι αυτο ολες οι προδοτικες συμφωνίες, πολιτικές, δικαστικές και άλλες, γίνονται στ Φλώρινα. Το προέβλεψε αυτό ο αγωνιστής γέροντας ιεράρχης και δήλωσε: «Ότι και από το υπερπέραν θα φωνάζει

 

 

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΕΝ ΚΟΖΑΝΗ «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ» (200 ασθενείς – νέοι και παιδιά)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 26th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 45, σελ. σελ. 118-120

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 13 Aυγούστου 1944 – αριθμός 12

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+
EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Προς νέους ορίζοντας φιλανθρωπίας

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΕΝ ΚΟΖΑΝΗ
«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ»

(200 ασθενείς – νέοι και παιδιά)

«Ἠσθένησα καί ἐπεσκέψασθέ μέ» (Ἰησοῦς Χριστός)

Ἐπισκεφθήκατε ποτέ τον ἀσθενῆ, τόν πτωχό ἀσθενῆ; Σᾶς συνιστῶ νά ἐπισκεφθῆτε τό χαμηλό ἐκεῖνο σπίτι ὅπου εἶναι τώρα ἑβδομάδες ἄρρωστος ἕνας πτωχός νέος. Ὁ ἰατρός συνιστᾶ δίαιταν, ἀλλά πού χρήματα; Οἱ καημένοι οἱ γονεῖς! Τίμιοι βιοπαλαισταί, πού δέν ἀνήκουν εἰς τάς τάξεις τῶν μαυραγοριτῶν, μόλις καί μετά βίας κατώρθωσαν νά ἀγοράσουν τό ψωμί τῆς πολυμελοῦς οἰκογενείας των. Πού τώρα χρήματα δια τό ἀσθενικό παιδί των; Δέν ἔχουν δια νά ἀγοράσουν τά φάρμακα, ἕνα αὐγό, 10 δράμια βούτυρο, 100 δράμια κρέας, μισῆ ὀκά γάλα. Καί οἱ γονεῖς κλαίουν, ἀναστενάζουν, γογγύζουν βλέποντες τήν ἀδιαφορίαν, τήν σκληρότητα τῆς σημερινῆς κοινωνίας… Καί οἱ νέοι αὐτοί, τῶν ὁποίων ἡ ὑγεία λόγῳ τοῦ μακροχρονίου ὑποσιτισμοῦ καί τῆς σκληρᾶς βιοπάλης ἔχει κλονισθεῖ, εἶναι πολλοί, εἶναι τόσοι ὅσους δέν ἠμποροῦν νά φαντασθοῦν ἐκεῖνοι πού ζοῦν μέσα εἰς τήν εὐμάρειαν. Ὅσοι ὅμως ἔρχονται εἰς καθημερινήν ἐπαφήν μέ τά παιδιά καί τούς νέους, αὐτοί δύνανται νά μαρτυρήσουν ποῖος κίνδυνος μέγας ἐπικρέμαται δια τό μέλλον τῆς φυλῆς μας, ἐάν δέν ληφθοῦν σοβαρά μέτρα δια τήν σωτηρίαν, δια τήν ὑγείαν τῆς νεότητος. Εἰς τήν Βέρροιαν, π. χ., ἰατρική ἐξέτασις τῶν παιδιῶν πού ἐγένετο κατά τό παρελθόν ἔτος ἀπέδειξε, ὅτι ἐπί τῶν 100 παιδιῶν τά 60 εὑρίσκονται εἰς τό στάδιον τῆς προφυματιώσεως. Ἐάν δέ καί ἕν Κοζάνη διενεργεῖτο παρομοία ἰατρική ἐξέτασις, τό ποσοστόν τῶν ἀσθενικῶν παιδιῶν καί νέων τῆς πόλεως μας, ἐάν δέν ἔφθανε τό ποσοστόν τῆς Βερροίας, πάντως δέν θά ἦτο ἀσήμαντον. Εἴμεθα εἰς θέσιν νά διαπιστώσωμεν, ὅτι σημαντικός ἀριθμός παιδιῶν καί νέων παρουσιάζουν ὅλα τά πρόδρομα σημεῖα τῆς ἐπαράτου νόσου, τῆς φθίσεως, ἥτις μαστίζει τήν Ἑλληνικήν φυλήν. Ὑπέρ τῆς νεότητος αὐτῆς πρέπει πάντες νά ἐνδιαφερθῶμεν.

Read more »

Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΝΑΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ «ΠΝΟΗ» 2) Περι των ἀπιoντων εἰς Ἱεροσoλυμα 4) Ελπιδοφορος Σωτηριαδης Ιατρoς καθ. επιδημιολογiας, ομιλει υπο βροχη στις 22/04/23 Π.Ο.Ε.Υ. κατω απο το αγαλμα του Μεγαλου Αλεξανδρου 4) Θρακη: Τι λεει η γυναικα που δεχθηκε επιθεση για την ελληνικη σημαια- » Το τουρκικο προξενειο έχει δωσει εντολη να με καθαρισουν» (Βιντεο)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 26th, 2023 | filed Filed under: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ π. Ι. Ν.

Του ιερέως Ιωάννου Νικολόπουλου
από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Πατηστε τον τίτλο και διαβαστε το άρθρο

589345584235671765gogba

Του ιερέως Ιωάννου Νικολόπουλου
από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ
Κειμενο & μεταφραση

589345584235671765gogba

Ομιλια του κατω απο το αγαλμα Μεγαλου Αλεξανδρου, υπο βροχη

____________

______________

Εθνικά θέματα

Θρακη: Τι λεει η γυναικα που δεχθηκε
επιθεση για την ελληνικη σημαια- »

Το τουρκικο προξενειο έχει δωσει εντολη να με καθαρισουν» (Βιντεο)

Σοκαριστική είναι η καταγγελία της γυναίκας που ζούσε σε χωριό της Θράκης και το 2020 δέχτηκε επίθεση από συγχωριανούς της επειδή είχε βάλει στο σπίτι της την ελληνική σημαία. «Το τουρκικό προξενείο έδωσε εντολή να με καθαρίσουν» αποκάλυψε η ίδια το πρωί της Τρίτης (25/4) μιλώντας στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα Mega» εξηγώντας πως το απίστευτο περιστατικό που έζησε σημειώθηκε στις 25 Μαρτίου του 2020.

Σε δηλώσεις της η Αϊσέ Ιμάμ, η γυναίκα που καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από τους συγχωριανούς της στο χωριό Άνω Θέρμες στη Θράκη επεσήμανε: «Η μάνα μου πριν από 50 χρόνια έβαλε την ελληνική σημαία και μετά, πριν από εννέα χρόνια, πέθανε. Κι όταν πέθανε η μάνα μου μού ζήτησε εάν κάποτε γυρίσω στο χωριό, στην αυλή του πατέρα μου πρέπει να βάλω την ελληνική σημαία να κυματίζει. Και όπου πήγα στην Ξάνθη πρώτα έβαζα την ελληνική σημαία και μετά έμπαιναν τα πράγματα. Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν γεννήθηκε ο γιος μου. Γιατί όταν γεννήθηκε ο γιος μου και μαθεύτηκε ότι είναι από χριστιανό πατέρα και όταν έγινε έξι χρονών δεν τον άφηναν να πάει στο σχολείο».

Όπως περιέγραψε η ίδια, το 2019 ξεκίνησε ο πόλεμος που δέχτηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ψωνίζει στα μαγαζιά του χωριού και να πρέπει να κατέβει στη Ξάνθη.

«Το 2019, 15 Αυγούστου, ήρθαν και μου έσκισαν τη σημαία, με αποτέλεσμα μαζεύτηκαν, αφού είχε 2.500 κόσμο και μετά μαζεύτηκαν.

Read more »

23 Iουλίου1944: 5 ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΗΜΗΡΕΣΙΩΣ – 3.000 ΨΥΧΩΝ α) Παιδικον ΣΥΣΣΙΤΙΟ -1300 (παιδια ἡλικιας 6-19 ἐτων, β) απογευματινο ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – 500, γ) συσσιτιο ΓΕΡΟΝΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ – 600 (Ναυαγων της ζωης) δ) συσσιτιο ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ε) Συσσιτιο ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 25th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 44, σελ. σελ. 115-117

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 23 Iουλίου1944 αριθμός 11

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Διευθυντής τοῦ φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ἱεροκῆρυξ

Ἕνα βασίλειον φτώχειας καί πόνου

5 ΣΥΣΣΙΤΙΑ – 3.000 ΨΥΧΑΙ

Ἕλληνες χριστιανοί τῆς Κοζάνης

3.00 p.Δεν βλέπετε; Δέν ἀκοῦτε; Δέν αἰσθάνεσθε; Δέν λαμβάνετε μιάν ἀπόφαση; Ἡ δυστυχία αὐξάνει. Νέοι πρόσφυγες καταφθάνουν καθημερινῶς εἰς ἐλεεινήν κατάστασιν, ὡς ράκη μιᾶς ἄνευ προηγουμένου ἐθνικῆς συμφορᾶς. Ἡ Ἑστία μας, μολονότι εἶναι ἡ πτωχοτέρα Ἑστία τῆς Μακεδονίας, δέν ἠδύνατο νά μείνει ἀδιάφορος ἐμπρός εἰς τό νέον κῦμα τῆς δυστυχίας πού κατακλύζει ἀπό ἡμερῶν τήν ἱστορικήν πόλιν τῆς Κοζάνης. Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Ἐσταυρωμένου, κάτω ἀπό τόν Σταυρόν τοῦ ὁποίου εὑρίσκουν τήν μοναδικήν των παρηγορίαν ὅλαι αἱ θλιμμέναι ψυχαί, καί μέ τήν βεβαίαν ἐλπίδα, ὅτι οἱ εὐγενεῖς κάτοικοι τῆς Κοζάνης θά συντρέξουν ὁπωσδήποτε τό ἔργον τῆς περιθάλψεως 3.000 πτωχῶν, ἡ Ἑστία μας ἀπεφάσισε νά ἐπεκτείνει τήν φιλανθρωπικήν της δρᾶσιν, νά ἐξαπλώσει περισσότερον τό δίκτυον τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, δια νά περισυλλέξει καί ἄλλους ναυαγούς τῆς ζωῆς. Καί προστέθηκαν νέα περίπτερα. Ἤδη ἐν τῇ Ἑστίᾳ λειτουργοῦν καθημερινῶς 5 συσσίτια καί διανέμονται ἄνω τῶν 3.000 μερίδων. Τά συσσίτια τοῦτα εἶναι τά ἑξῆς:

Ἀ΄παιδικον ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ -1300 (παιδιά ἡλικίας 6-19 ἐτῶν)
Β΄απογευματινον ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – 500
Γ΄συσσιτιον ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ – 600 (Ναυαγῶν τῆς ζωῆς)
Δ΄συσσιτιον ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ἐ΄συσσιτιον ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Ὡς βλέπετε, τά νέα συσσίτια εἶναι τῶν προσφύγων καί τῶν φυλακισμένων. Δέν εἶναι ἀνάγκη νά περιγράψωμεν τήν δυστυχίαν των. Ὁ καθένας ἄς φαντασθεῖ πρός στιγμήν τόν ἑαυτόν του εἰς τήν θέσιν τοῦ πρόσφυγος καί τοῦ φυλακισμένου, καί ὅ,τι θά ἤθελε νά κάμουν οἱ ἄλλοι δι’ αὐτόν, ἐάν ἦτο πρόσφυξ καί φυλακισμένος, αὐτό ἄς κάμει καί αὐτός δια τούς δυστυχεῖς συνανθρώπους του. Τό ἀπαιτεῖ ὁ ἀνθρωπισμός, ἡ χριστιανική μας ἀγάπη, ἡ ἐθνική μας ἀλληλεγγύη. Καί ἐάν δέν συγκινοῦν ὅλα αὐτά, τότε, ὦ ἄνθρωπε, τό ἀπαιτεῖ καί τό συμφέρον σου: διότι, ὅπως εἶπε εὐγενές τέκνον τῆς Κοζάνης πού ἐδώρησε εἰς τήν πόλιν ὁλόκληρον φιλανθρωπικόν ἵδρυμα, «ἐκεῖνος πού ἐργάζεται δια τήν εὐδαιμονίαν τῶν ἄλλων, ἀσφαλίζει πρωτίστως τήν ἀτομικήν του εὐτυχίαν». Χριστιανοί τῆς Κοζάνης! Σπογγίσατε τά δάκρυα τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας. Μή κοιμᾶσθε κάθε βράδυ ἐάν προηγουμένως δέν ἐρωτήσετε τόν ἑαυτό σας: Τί ἔπραξα σήμερον; Τί σκέπτεσαι νά πράξεις αὔριον δια τά νέα αὐτά θύματα τῶν τραγικῶν μας συμφορῶν

Read more »

ΝΟΘΟΣ ΕΞΙΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Του ιερεως Ιωαννου Νικολοπουλου) 2) Για τους ψηφοζητιανους που μας προσβαλλουν 3) 21 Σεπτεμβριου του 1957- Γραμμενο στην εφημεριδα της Ἄρτας «Ἐλευθερος Λογος», ἀπο τον Ἰατρο Κωνσταντινο Κοντογιαννη (1912-1979), χειρουργο & γενικο διευθυντη του Νοσοκομειου του Μοναχου την περιοδο 1954-1961.

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 25th, 2023 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ π. Ι. Ν.

ΝΟΘΟΣ ΕΞΙΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Του ιερέως Ιωάννου Νικολόπουλου
από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Πατηστε τον τίτλο και διαβαστε το άρθρο

50751235unled5

Για τους ψηφοζητιανους που μας προσβαλλουν

Αυτά συμβαίνουν στην Θράκη μας

Κώστας Καραΐσκος

50751235unled5

21 Σεπτεμβριου του 1957

 Ἰατρος Κωνσταντινος Κοντογιαννης

Τὸ ἀκόλουθο κείμενο δημοσιεύτηκε τὴν 21 Σεπτεμβρίου τοῦ 1957 στὴν ἐφημερίδα τῆς Ἄρτας «Ἐλεύθερος Λόγος» ἀπὸ τὸν Ἀρτινό Ἰατρὸ Κωνσταντῖνο Κοντογιάννη (19121979), χειροῦργο καὶ γενικὸ διευθυντὴ τοῦ Νοσοκομείου τοῦ Μονάχου τὴν περίοδο 19541961.

«Γεννήθηκα καὶ μεγάλωσα στὴν Ἄρτα, δίπλα σ’ ἀνθρώπους φτωχοὺς ἀλλὰ ἔντιμους, ποὺ στερήθηκαν πολλὰ γιὰ νὰ μοῦ δώσουν μιὰ καλύτερη ζωή. Μεγαλώνοντας μὲ ψωμὶ κι ἁλάτι, κόπιασαν γιὰ νὰ ἔχει τὸ μοναχοπαίδι τους μόρφωση καὶ ἀξία στὴν κοινωνία. Ὁ πατέρας μου δούλευε γιὰ τὸ μεροκάματο ἀπ’ τὰ χαράματα ὡς τὸ σούρουπο στὸν κάμπο τῆς Ἄρτας, καὶ τὸν θυμᾶμαι νὰ γυρίζει στὰ σκοτάδια, τσακισμένος ἀπὸ τὴν κούραση ἀλλὰ πάντα μὲ τὸ χαμόγελο, σὰν νὰ ἤξερε ὅτι ὁ μόχθος ὁ δικὸς του ἦταν ἡ δικιὰ μου ἡ λευτεριά. Πηγαίναμε κάθε Κυριακὴ στὴν ἐκκλησία, ἐγὼ ὁ πατέρας μου καὶ ἡ μάνα μου. Read more »

ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ & ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ (-Ηχητικο- Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου) 2) Απαγορευμενος ή νενικημενος θανατος; To αναστασιμο μηνυμα κατα των νεοταξιτικων Χαραρηδων (του Κωνσταντινου Ι. Βαθιωτη, Καθηγητου Ποινικου Δικαιου – Δικηγορου Αθηνων)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 24th, 2023 | filed Filed under: ΜΑΣΟΝΙΑ - ΡΟΤΑΡΥ, ΝΕΑ ΤΑΞΗ-ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ

ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ & ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ

Απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

_______________

________________

Απαγορευμενος ή νενικημενος θανατος;
To αναστασιμο μηνυμα κατα των νεοταξιτικων Χαραρηδων

Γράφει ο Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου – Δικηγόρος Αθηνών

Αν ο πόλεμος ενάντια στον βιολογικό θάνατο –όπως και όλοι οι άλλοι πόλεμοι, δηλ. κατά της τρομοκρατίας, της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής– επιβληθεί ως κρατική φιλοσοφία, επί τη βάσει της οποίας θα καθορίζεται η αντίστοιχη πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, τότε ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την εφαρμογή ενός καταναγκαστικού ιατρικού πατερναλισμού που θα μετατρέψει τη ζωή του ανθρώπου σε επίγεια κόλαση:
Εφόσον όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν στον πόλεμο ενάντια στον θάνατο, όντας τρόπον τινά υποχρεωμένοι να μην πεθαίνουν, η βούληση του ίδιου του ασθενούς δεν θα έχει πλέον καμία απολύτως σημασία. Ο ασθενής θα είναι έρμαιο του κράτους και των ιατρών, αναγκασμένος να ζει παρά τη θέλησή του, υποβαλλόμενος στις «θεραπείες» που θα αποφασίζονται ερήμην του. Read more »

ΓΙΑΤΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΝΕΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ 2) ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΑΒΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Απρ 24th, 2023 | filed Filed under: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

EPΩΤΗΣΗ: ΓΙΑΤΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΝΕΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ;

π. Αυγ. προ παραιτησ.ιντAΠΑΝΤΗΣΗ TOY MHTΡΟΠΟΛΙΤΟΥ: Διότι βλέπει ότι εσεῖς κάνετε πόλεμο εναντίον του.
Όταν εσεῖς αγαπᾶτε τήν νοερά προσευχή, όταν διαβάζετε τά θρησκευτικά βιβλία όταν προσεύχεσθε, όταν κοινωνᾶτε, όταν εξομολογεῖστε, όταν έχετε αγάπη μεταξύ σας, ο Θεός θα σᾶς ελεήσει, δεν θα σᾶς αφήσει. Kαι εάν όλος ο κόσμος σας αρνηθεῖ, ο Θεός θα σας προστατεύσει.
Λοιπόν, στο καλό παιδιά. Tην ευχή του Xριστοῦ, και να προσεύχεσθε και υπέρ ημῶν τῶν αμαρτωλῶν και αναξίων δούλων, να με αξιώσει ο Θεός της Bασιλείας τῶν ουρανῶν, αμήν.

† O Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Eορδαίας Aυγουστῖνος

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΑΒΙΑ

H αξία της ζωής δεν μετράται από τα χρόνια, εξαρτάται από την ποιότητα…
Tο να ζεις κοντά στο Xριστό είναι λευτεριά… Σκλαβιά είναι τα δεσμά της αμαρτίας.
Tο μυστικό της ευτυχίας είναι στην εφαρμογή των λόγων του Θεού.
Nα είστε πρόσωπα ωφέλημα στην κοινωνία. Xριστιανός που δεν ωφελεί τον συνάνθρωπό του δεν είναι χριστιανός.

(Συμβουλές του επίσκοπου π. Aυγουστίνου Kαντιώτου στις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως του, το καλοκαίρι του 1987)

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Ιω.20,19-31) & ΕΡΜΗΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 23rd, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο Κ΄, εδάφια 19-31

Ψ. Απ. Θωμας19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. 20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. 21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· 23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται Read more »