Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ’ Category

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ. ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ! EINAI O ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 5th, 2022 | filed Filed under: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Mικρό ἀπόσπασμα ἀπὸ περιοδ. «Κιβωτός», τ. 17-18/Μάϊος 1953 του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΑΓΩΝΙΣΘ Θεὸς λοιπόν, ὁ ὕψιστος καὶ παντογνώστης, ὁ ὁρίζων χρόνους καὶ καιρούς, Αὐτὸς μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀπείρων πρὸς τὸν ἄνθρωπον εὐεργεσιῶν ἠθέλησε νʼ ἀποκαλύψη εἰς τὸν ἠγαπημένον μαθητὴν τοῦ Υἱοῦ Του, τὸν Εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην, τὰ μέλλοντα συμβαίνειν. Ἡ ἀποκάλυψις αὕτη εἶνε εὐεργεσία. Διότι σκοπὸς αὐτῆς δὲν εἶνε ἡ ἱκανοποίησις τῆς περιεργείας τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, ματαίως ἀνιχνεύοντος τὸ μέλλον, ἀλλʼ εἶνε ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἐν παντὶ καιρῶ καὶ τόπω ἀγωνιζομένων χριστιανῶν ἐν τῆ πίστει, ὅτι παρʼ ὅλα τὰ λάθη, τὰς πλάνας, τὰ ἁμαρτήματα, τὰς προσωρινὰς ἥττας τῆς χριστιανικῆς παρατάξεως καὶ τὰς νίκας τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τὸ τέρμα τοῦ μεγαλειώδους ἀγῶνος μεταξὺ φωτὸς καὶ σκότους, πίστεως καὶ ἀπιστίας, ἀγῶνος ποὺ θὰ συγκλονίση τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ καταχθόνια, τὸ τέρμα, λέγομεν, τοῦ ἀγῶνα θὰ εἶνε ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐσφαγμένου Ἀρνίου τῆς Ἀποκαλύψεως.

ΘΑ ΡΙΦΘΟΥΝ ΑΙ ΦΙΑΛΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ; (Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 4th, 2022 | filed Filed under: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» τοῦ Νοέμβριος 1961, φυλ. 242
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΘΑ ΡΙΦΘΟΥΝ ΑΙ ΦΙΑΛΑΙ;

«Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις˙ Ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν»(Ἀποκ.– 16,1)

φιαλαι ΑποκαλυψεωςΣημεῖα των καιρῶν

Ἡ Ἀποκάλυψις

Εἰς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μετά πόθου μελετοῦν τὴν Ἁγία Γραφὴ –καὶ θέλομεν νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι μεταξὺ τούτων θὰ εἶνε καὶ ὁ φίλος ἀναγνώστης μας– εἶνε γνωστόν, ὅτι τὸ τελευταῖον βιβλίον τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶνε ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Τὸ βιβλίο γράφει ἱστορία. Ἱστορία ὅμως περίεργη καὶ καταπληκτική. Ἱστορία, ἡ ὁποία δὲν ἐκθέτει πράγματα, ποὺ ἔγιναν κατὰ τὸ παρελθόν, ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ ἱστορικὰ βιβλία τοῦ κόσμου, ἀλλʼ ἐκθέτει πράγματα, ποὺ θὰ συμβοῦν κατὰ τὴν διαδρομὴ τῶν αἰώνων καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς. Ἡμεῖς, οἱ κοινοὶ θνητοὶ δὲν γνωρίζομε «τi τέξεται ἡ ἐποιοῦσα». Ὁ συγγραφεὺς ὅμως τῆς Ἀποκαλύψεως βλέπει μακράν, πολὺ μακράν. Εἶνε ὡπλισμένος μὲ πνευματικὸ τηλεσκόπιο ἀφαντάστου ἰσχύος.

Read more »

ΘΑ ΑΠΟΤΡΑΠΗ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 4th, 2022 | filed Filed under: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

ΘΑ ΑΠΟΤΡΑΠΗ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ;

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» τοῦ Νοέμβριος 1961, φυλ. 242 (Ἀπόσπ. 3)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

πυρρινος ιπποςἘὰν ἐκραγῆ ὁ λεγόμενος πυρηνικὸς πόλεμος καὶ πέσουν αἱ φιάλαι τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ καταστροφὴ θὰ εἶνε ἄνευ προηγουμένου. Ἐκ τῶν 100 ἀνθρώπων ὑπολογίζεται, ὅτι οἱ 4 μόνον θὰ ἐπιζήσουν. Καὶ αὐτοὶ οἱ 4 θὰ ζοῦν μὲ τὸν ἐφιάλτην μήπως εἰς τὸ αἷμά των ὑπεισῆλθον ἀδιόρατα μόρια τῆς ραδιενεργείας.
Θὰ γίνη ὁ πόλεμος αὐτός; Ὄχι, λέγουν οἱ αἰσιόδοξοι. Ἄνθρωποι, κοιμηθῆτε ἡσύχως. Μὴ σᾶς τυρρανοῦν ἐφιάλται. Μὴ σᾶς παρασύρουν φόβοι παγκοσμίου συρράξεως. Πόλεμος δὲν γίνεται. Εἰρήνη θὰ βασιλεύση. Διατί, ὦ αἰσιόδοξοι; Διότι, ἀπαντοῦν, ὑπάρχει ἡ ἰσορροπία τοῦ τρόμου. Ἀλλʼ εἶνε ἀνάγκη νὰ εἴπωμεν ὅτι ἡ ἰσορροπία τοῦ τρόμου δὲν ἀποτελεῖ ἀσφαλῆ ἐγγύησιν τῆς εἰρήνης; Ὅταν τὰ πάθη τῆς ἐκδικήσεως κυριαρχοῦν καὶ συσκοτίζουν τὰς διανοίας τῶν «μεγάλων», τότε ἡ σύνεσις ὑποχωρεῖ καὶ οὐδεὶς σώφρων λογισμὸς ὑπολείπεται διὰ νὰ συγκρατήση τὰ θηρία. Λέγουν, ὅτι λέων καὶ τίγρις εἶνε ἰσόπαλα καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀποφεύγουν τὴν σύγκρουσιν. Ἀλλʼ ἐάν ποτε συγκρουσθοῦν, ἡ σύγκρουσίς των εἶνε φοβερά. Εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης οὐχὶ σπανίως καὶ τὰ δύο αἱμοβόρα θηρία πίπτουν νεκρά. Τὰ θηρία, λέγει τὸ βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, θὰ συγκρουσθοῦν καὶ θʼ ἀλληλοσπαραχθοῦν. Θηρία ἐννοοῦνται τεράστια πολιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ συγκροτήματα ἐθνῶν καὶ λαῶν. Read more »

Οι γεματες αλαζονια & επαρσι δυναμεις του Αντιχριστου εμφανιζονται ατρωτες, παντοδυναμες!… Απειλουν & πλανουν, για να απομακρυνουν τους οπαδους του Χριστου απο την πιστι τους. Η αντιχριστος εξουσια & ο ιδιος ο Αντιχριστος, κατα τους εσχατους καιρους, θα συντριβουν… Οι χριστιανοι να μη τους φοβουνται & με πιστη να ατενιζουν τον ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΡΙΟ που ειπε: «εξηλθε νικων & ινα νικηση».

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 7th, 2021 | filed Filed under: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Υπο την σκεπη του ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

Ἀπό βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ. Χαράλαμπου Βασιλόπουλου «Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ (ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ)

Ἡ συντριβη του Ἀντιχριστου και θριαμβος της Εκκλησιας

Τόμος 5ος, σελ. 3, εκδ. 1974

ΠαντοκρατΟἱ δυνάμεις τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅπως βλέπομε ἀπὸ τὸ ἱερό κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως, πολεμοῦν μὲ ὅλες τοὺς τὶς σατανικὲς δυνάμεις τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἐξαπολύουν ἄγρια καὶ θυελλήδη τὴν βία τους. Σπέρνουν τρομακτικὴ τὴν δόλια καὶ ψυχοκτόνο πλάνη τους.
Γεμᾶτα ἀλαζονία καὶ ἔπαρσι τὰ δύο θηρία καὶ ὁ ψευδοπροφήτης προσπαθοῦν νὰ κάνουν σεισμικὴ τὴν παρουσία τους. Ἀπειλοῦν, πλανοῦν, γιὰ νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν πίστι τους. Ἐμφανίζονται ὡς δυνατοί, κραταιοί, ἄτρωτοι, παντοδύναμοι!…
Ἡ Αντίχριστος ἐξουσία καὶ ὁ ἰδιος ὁ Ἀντίχριστος, κατὰ τοὺς ἐσχάτους καιρούς, θὰ συντριβοῦν…
Οἱ πιστοὶ πρέπει νὰ σκέπτωνται, συνεχῶς, τὸν λόγο τοῦ Κυρίου, ποὺ «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήση». Σὲ κάθε στιγμὴ καὶ εἰδικοτερα ὅταν ὁ Ἀντίχριστος ἀπειλῆ, οἱ χριστιανοὶ πρέπει μὲ πίστι ν᾽ ἀτενίζουν τὸν Παντοκράτορα, τὸν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς καὶ Νικητ`ή τοῦ θανάτου.