Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Μαΐου, 2016

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ & ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ! ΔΡΟΣΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ!

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 31st, 2016 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ», ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ & ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ

ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ!

ΔΡΟΣΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΩΝ!

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

_______________________________________

ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ

 Πρὸς Οἰκουμενικὴν Σύνοδον;

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

  • «Ἀπὸ ποιούς, παρακαλῶ, θὰ συγκροτηθῇ ἡ Σύνοδος αὐτή; Ποῦ τὰ μεγάλα πνευματικὰ ἀ­ναστήματα; ποῦ οἱ ἥρωες καὶ ὁμολογηταί, ποὺ θ᾽ ἀποτελοῦν ἐγγύησι Ὀρθοδοξίας; Ἀλλοίμονο, τέτοια πρόσωπα θὰ λείπουν. Κυρίαρχη δὲ θέσι θὰ κατέχουν στὴ Σύνοδο πρόσωπα ὑπόδικα ἐνώπιον τῆς Ὀρθοδόξου συνειδήσεως, ἐπίσκοποι καὶ μητροπολῖται ἄνευ ποιμνίων, μὲ τίτλος κενούς, ποὺ θὰ ἀγορεύουν ἐλαφρᾷ τῇ συνειδήσει, χωρὶς αἴσθημα εὐθύνης.

    Ὑπὸ τέτοιες συνθῆκες συγκαλουμένη ἡ Με­γάλη Σύνοδος θὰ ἀποτύχῃ οἰκτρὰ καὶ θὰ γίνῃ πηγὴ νέων πνευματικῶν συμφορῶν γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο».

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο τοῦ π. Αὐγουστῖνο, ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Χριστ. Σπίθα» (φ. 344/Ἰούλ.-Σεπτ. 1971) καὶ τὸ βιβλίο Σφενδόνη Β΄ (Ἀθῆναι 1989, σσ. 133).

Πρoς Οικουμενικη Συνοδο;

«Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ…» (Πράξ. 15,22)

Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, κατὰ τὸν ἅγιο Αὐγουστῖνο εἶνε «ὁ Χριστὸς παρατεινόμε­νος εἰς τοὺς αἰῶνας». Ἐκκλησία = Χριστός. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ θὰ συ­νεχίζεται δι᾽ αὐτῆς αἰωνίως· ἀλλὰ καὶ οἱ ἀντιδράσεις ἐ­ναντίον της δὲν θὰ λείψουν, σύμφω­να μὲ τὸ λόγο τοῦ ἰδίου στοὺς μαθητάς του· «Εἰ ἐμὲ ἐ­δίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν…» (Ἰω. 15,20).
«Σημεῖον ἀντιλεγόμενον» ὁ Χριστός (Λουκ. 2,34), «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» καὶ ἡ Ἐκκλησία του. Μόνο ἂν πάψῃ ἡ Ἐκκλησία νὰ κηρύττῃ καὶ νὰ ἐνεργῇ ὅπως ὁ Χριστός, τότε θὰ πάψῃ καὶ ἡ ἀν­τίδρασι τοῦ κόσμου ἐναν­τίον της. Τὸ Πνεῦ­μα τὸ ἅγιο μάλιστα προειδοποιεῖ, ὅτι πρὸς τὸ τέλος τῶν αἰώνων ἡ σύγκρουσι ἀληθείας καὶ ψεύδους θὰ εἶνε σφοδρότερη, ἰδίως ἐπὶ τῶν ἡ­­μερῶν τοῦ μεγάλου ἀντιχρίστου· τὸ μικρὸ ποί­μνιο θὰ δοκιμαστῇ σκληρά, οἱ πιστοὶ θὰ λιγοστέψουν πολύ. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ἡ ἐλευ­θέρα καὶ ζῶσα, ἡ Ὀρθοδοξία, θὰ περισυλλέξῃ τὰ τέ­κνα της κάτω ἀπὸ τὰ φτερὰ τοῦ μεγάλου Ἀετοῦ καὶ θὰ βγῇ στὴν ἔρημο, ὄχι μόνο τροπι­κὰ ἀλλὰ καὶ τοπικά, ἕως ὅτου ἔλθουν πάλι «καιροὶ ἀναψύξεως» (Πράξ. 3,20) γιὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.
Λυσσώδης ὁ πόλεμος κατὰ τῆς Ἐκκλησί­ας, ὅ­πως μαρτυρεῖ ἡ ἱστορία. Στοὺς τρεῖς πρώτους αἰ­ῶ­νες πολεμήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες. Κι ὅταν σταμάτησαν οἱ διωγμοί, ἄλλη θύελλα ἦλθε νὰ ταράξῃ τὴ γαλήνη της. Οἱ Χριστιανοὶ κινδύνευαν τώρα ὄχι ἀπὸ πεινασμένα θηρία τοῦ ἀμφιθεάτρου ἀλλὰ ἀπὸ νοητοὺς λύκους, τοὺς αἱρετικούς. Οἱ πρῶτοι ἐχθροὶ ὡς ὅπλο χρησιμοποιοῦσαν τὸ ξίφος, οἱ δεύτεροι χρησιμοποιοῦσαν τὴ γλῶσσα, μὲ τὴν ὁποία διέδιδαν διδασκαλίες ξένες καὶ ἀντίθετες πρὸς τὴν ἁγνὴ ἀλήθεια.
Οἱ αἱρετικοὶ ἦταν «ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα» (ἔ.ἀ. 20,30). Ὁ διάβολος δι᾽ αὐτῶν ἔ­σπερνε ζιζάνια στὸν ἀγρὸ τῆς Ἐκκλησίας, ἀ­ψίνθιον (Πράξ. 8,11), φαρμάκι.
Ἐὰν τὰ ζιζάνια ξερριζώνωνται δύσκολα ἀπὸ τοὺς ἀγρούς, πολὺ δυσκολώτερα ξερριζώνον­ται οἱ αἱρετικοὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Γι᾽ αὐτὸ οἱ ποι­μένες πρέπει νὰ ἀγρυπνοῦν, ὥστε νὰ μὴ βρίσκῃ ὁ ἐχθρὸς καιρὸ νὰ σπείρῃ ζιζάνια (βλ. Ματθ. 13,24-26).
Γιὰ νὰ καταπολεμηθοῦν οἱ αἱρέσεις καὶ νὰ διατηρηθῇ καθαρὸς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἔγιναν μεγάλοι ἀγῶνες καὶ συγκλήθηκαν τοπι­κὲς καὶ οἰ­κουμενικὲς Σύνοδοι. Αἰτία τῆς συγ­κλήσεως Οἰ­­κουμενικῶν Συνόδων ἦταν κυρίως οἱ αἱρέσεις καὶ ἔπειτα οἱ ἐκτροπὲς στὸ ἦθος καὶ στὴν τάξι. Αὐτὸ δείχνει πόση σημασία ἀ­πο­δίδει ἡ Ἐκκλη­σία στὴν καθαρότητα τῆς ἀ­ληθείας. Read more »

1. H CIA ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ; 2. ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3. O ρoλος των λαϊκων στην εκκλησια και η «Αγια και Μεγαλη» Συνοδος

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 31st, 2016 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ»

H CIA ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ;

http://orthodoxostypos.gr/h-cia-

058837d2ea8c5l

Κάποτε οἱ Κρῆτες διακρίνονταν γιὰ τὴν παλληκαριά τους καὶ τὴν προσήλωσή τους στὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΤΩΡΑ;

ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τοῦ Λυκούργου Νάνη

Από πολλά χρόνια, δεκαετΔεσπ. θρονοι επαθλα κολακωνίες ολόκληρες, διάχυτη είναι η εντύπωση ότι κάποια από τα ιερατικά ψηφίσματα και ανακοινώσεις δεν αποτελούν έκφραση των ιδεών, θελήσεων, φρονημάτων και συναισθημάτων του συνόλου των υπογραφομένων ιερέων αλλά μάλλον αποτελούν «φωνή» των προισταμένων τους επισκόπων! Υπενθυμίζω τα αλήστου μνήμης ιερατικά ψηφίσματα σε βάρος του τότε αρχιμανδρίτου π.Αυγουστινου Καντιώτη ένεκα των αγώνων που διεξήγαγε ο μακαριστός εναντίον του θεοκατάρατου και λαομίσητου μεταθετού των επισκόπων αλλά και εκείνα σε βάρος των τριών σφαγιασθέντων υπό του επαράτου σεραφειμισμού μητροπολιτών Νικοδήμου, Θεολόγου και Κωνσταντίνου.
Παραβλέποντας κανείς τα περί «πολιτιστικής και αναπτυξιακής αξίας» βαρύγδουπα ρήμ
ατα δεν μπορεί παρά να καγχάσει όταν βλέπει τους ιερείς της Κρήτης να επικαλούνται στην «αυθόρμητη» ανακοίνωσή τους το συνοδικό σύστημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας τη στιγμή κατά την οποία τόσο η σύνθεση όσο και ο κανονισμός λειτουργίας της «συνόδου» του Κολυμπαρίου έχουν ευτελίσει κάθε έννοια συνοδικότητας!

Οι ιερείς της Κρήτης, εάν επιθυμούν να προσφέρουν ουσιαστική υπηρεσία στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την Οποία επίσης επικαλέσθηκαν στην ανακοίνωσή τους, ας τοξεύσουν τα βέλη της κριτικής τους προς τους διαρκώς σκανδαλίζοντες την αδιάφθορη πανορθόδοξη συνείδηση εκκλησιαστικούς αξιωματούχους που καταπατουν αδεώς πλειάδα ιερών κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις Ορθοδόξων και αιρετικών, εξέχουσα θέση μεταξύ των οποίων κατέχει ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως!
Δεν τους είδαμε ποτέ να εκδώσουν καμία ανακοίνωση διαμαρτυρίας για τα αίσχη του Μπάλαμαντ, του Πόρτο Αλέγκρε, του Πουσάν, της Καμπέρας, τη Ραβένας, τη Γροιλανδίας, του Σαμπεζύ, της «θρονικής εορτής» στο Φανάρι, του δώρου ενός Αγίου Ποτηρίου από την πλευρά του κ.Βαρθολομαίου στον ουνίτη ψευδεπίσκοπο των Αθηνών, της Ασσίζης και των συμπροσευχών με «παπαδίνες» και «επισκοπίνες» κ.ο.κ.!
Ούτε ακούσαμε τη φωνή τους όταν ο συμπατριώτης τους Στυλιανός Χαρκιανάκης διατύπωσε φρικώδεις βλασφημίες αναφορικά με το Θεανδρικό Πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού.
Επίσης είναι γνωστό ότι στη λεγόμενη «Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης» καλλιεργείται ένα φιλο-καζαντζακικό πνεύμα και φρόνημα για το οποίο οι Κρήτες ιερείς τήρησαν και τηρούν αιδήμονα σιωπή! Αλήθεια, γλωσσοδέτη έπαθαν;
Για τη «σύνοδο» του Κολυμπαρίου όμως λύθηκε η γλώσσα τους!
Βεβαίως, εάν τολμούσαν να διαφωνήσουν οξέως κάποιοι από αυτούς για λόγους συνειδήσεως είναι πολύ πιθανόν να γευόντουσαν τη «στοργική» αντίδραση των προισταμένων τους προς δόξαν του δημοκρατικού και φιλελευθέρου ορθοδόξου εκκλησιαστικού πολιτεύματος βεβαίως-βεβαίως!
Τουλάχιστον ας μην προκαλούν επικαλούμενοι το συνοδικό σύστημα διοικήσεως της Ορθοδοξου Εκκλησίας! Πάει πολύ!

058837d2ea8c5l O ρoλος των λαϊκων στην εκκλησια και η «Αγια και Μεγαλη» Συνοδος

Δημητρίου Εμμανουήλ, ιεροψάλτη

ΜΕΡΟΣ Β΄

O IHSOYS 12etis

Είναι γνωστή η εικόνα που τίθεται στους ναούς προς προσκύνηση, την ημέρα της Μεσοπεντηκοστής: ο Κύριος δωδεκαετής στο Ναό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς εξιστορεί: «Και επήγαιναν οι γονείς του κάθε έτος εις την Ιερουσαλήμ, δια την εορτήν του Πάσχα. Και όταν το παιδίον έγινε δώδεκα ετών, ανέβηκαν μαζί με αυτό εις τα Ιεροσόλυμα, σύμφωνα με την συνήθεια που είχε καθιερώσει ο νόμος δια την εορτήν»(Λουκ.β’ 41,43) «και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν»(β’ 45). «Και …ευρήκαν αυτόν έπειτα από τρεις ημέρας να κάθεται εις την αυλή του ναού, εν μέσω των διδασκάλων, να τους ακουή και να τους ερωτά δια σπουδαία και υψηλά ζητήματα, ασυνήθη δια την παιδικήν του ηλικίαν. Και όλοι όσοι τον ήκουαν, εθαύμαζαν δια την μοναδικήν νοημοσύνην και τας απαντήσεις του» (Λουκ.β΄ 46,47).

Το σύγχρονο κήρυγμα του αντιχρίστου: «Ο Λαός του Θεού δεν δικαιούται να έχει λόγο, αλλά οφείλει τυφλή υπακοή στην “Εκκλησία”»

Ο Κύριος, δωδεκαετής, άκουγε, ρωτούσε για σπουδαία και υψηλά θεολογικά θέματα, αλλά και έδινε απαντήσεις. Και τον άκουγαν με πολύ προσοχή οι πρεσβύτεροι Γέροντες και Αρχιερείς του Ναού! Αλήθεια, ποιός σήμερα είναι σε θέση να ακούσει ένα παιδί ή το «μωρό» του Θεού; Και αν σκεφτούμε ότι οι λαϊκοί έπαιρναν μέρος στις Μεγάλες Συνόδους, δηλαδή στις Οικουμενικές, αληθινά ποιός σήμερα πιστεύει ότι οι λαϊκοί, όχι μόνο μετά την Σύνοδο αλλά και πριν από αυτήν πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο, ειδικά στην εποχή μας με τα τόσα «σημεία των καιρών»;
Ακούσαμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, στην Σύνοδο της Ιεραρχίας μεταξύ άλλων είπε: «δεν μπορώ να πάω στην Μεγάλη Σύνοδο χωρίς τους “ειδικούς’’»! Απάντηση έδωσε, αμέσως, άλλος Ιεράρχης λέγοντας: «δεν χρειαζόμαστε ειδικούς αλλά αγίους». Δυστυχώς, και πάλι στις μέρες μας εμφανίζονται οι «“γνωστικοί” που “φασκιώνουν” τους χριστιανούς», όπως τους ονόμαζε αυτούς τους πνευματικούς ο π. Παίσιος (στο ιδιόχειρο φυλλάδιό του: «Σημεία των Καιρών»). Τους ακούσαμε από άμβωνα να κηρύττουν ότι: «αν σπούδασες αρχιτέκτονας, μίλα μόνο για αρχιτεκτονική…», όπως και «Τίποτα δεν θα κάνετε έξω από την Εκκλησία. Θα ακολουθούμε την Εκκλησία. Να μην μας κοροϊδέψει ο διάβολος [λέγοντάς μας]: “είναι αιρετικός ο Πατριάρχης, είναι αιρετικός ο Δεσπότης»! (Απόσπασμα ομιλίας π. Νίκωνος, της Νέας σκήτης του Αγίου Όρους, στο Mannheim της Γερμανίας, στις 6/5/2015. www.youtube.com/watch?v=qD3nQDpHXwI)
Δηλαδή, να μην ακούμε, να μην ρωτάμε και να μην μιλάμε(!), ακόμη και όταν, φανερά, προσβάλλεται η Πίστη μας, γιατί υπάρχει κίνδυνος να …μας «κοροϊδέψει ο διάβολος»! Είναι απορίας άξιον το «θα ακολουθούμε την Εκκλησία», που εξέφρασε ο π. Νίκων. Αναρωτιέμαι: δηλαδή, υπάρχουν δύο Εκκλησίες, η Εκκλησία των Ιερέων και η Εκκλησία των Λαϊκών, και θα πρέπει η δεύτερη να ακολουθεί την πρώτη; «Ιεροκράτος» κηρύττουν οι Παπικοί (και, στον αντίποδα απ’ αυτούς, οι Προτεστάντες υπερτονίζουν το κράτος των λαϊκών, την «Λαοκρατία»). Αυτή τη διεστραμμένη εκκλησιολογία της εκπεσούσης Δύσεως θα υιοθετήσουμε κι εμείς οι ορθόδοξοι;
Η απάντηση και ταυτόχρονα η προτροπή μας, προς το Ένα σώμα της Εκκλησίας μας είναι να μελετήσουμε και τα δύο, δηλαδή και τη θέση του κλήρου, αλλά και τη θέση των λαϊκών στην Εκκλησία μας, μιάς και «αμφότερα ταύτα είναι συστατικά στοιχεία της Εκκλησίας, απολύτως αναγκαία και απαραίτητα, ηνωμένα δε και αχώριστα»! (Π. Τρεμπέλα, «λαϊκοί εν τη Εκκλησία , Σωτήρ 1976, σελ. 88)

Μεγάλη Σύνοδος χωρίς Χριστό! Read more »

ΦΟΒΕΡΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ: Η ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΥΨΙΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ, ΟΤΙ Ο ΠΟΝΗΡΟΤΕΡΟΣ, Ο ΘΡΑΣΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΔΕΣΤΕΡΟΣ, ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΛΙΒΑΝΩΤΟ ΚΑΙ ΚΟΛΑΚΕΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 30th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

Ὁ ἀνορθόδοξος τρόπος ἐκλογῆς ἐπισκόπων, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδος, ἀπὸ τὸν τουρκικό ζυγό, ἔμπασε κακούς καὶ ἀθεόθοβους ἐπισκόπους στὴν Ἐκκλησία

ΟΙ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΑΣ ΗΣΥΧΑΣΟΥΝ

ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ
τρέμομεν ἀκόμη μὲ τὴν σκέψιν ὅτι εἶνε δυνατὸν νὰ εὑρεθῶμέν ποτε ἐπὶ ἀρχιερατικοῦ θρόνου ἐν τοιαύταις χαλεπαῖς ἡμέραις, καθʼ ἅς καὶ οἱ ὦμοι ἑνὸς Χρυσοστόμου θὰ ἐκάμπτοντο.

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» τοῦ Νοέμβριος 1961, φυλ. 242
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΔΗΛΩΣΙΣ

cebcceb5cf83cebfcebb-ceb9ceb5cf81cebfceb8-ceb9cf83cf84

Εἰς ἐφημερίδας τῶν ἐπαρχιῶν καὶ τῆς Πρωτευούσης ἐγράφη, ὅτι πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀθρόα ἀπεστάλησαν τηλεγραφήματα καὶ ἀναφοραὶ ἐκ μέρους ἰδιωτῶν καὶ σωματείων τῆς πόλεως Μεσολογγίου καὶ περιχώρων, διὰ τῶν ὁποίων ζητεῖται ἡ εἰς ἐπίσκοπον προαγωγή μας.
Ἐπειδὴ ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἀναφορῶν καὶ τηλεγραφημάτων τούτων πολὺς θόρυβος ἐδημιουργήθη πέριξ τοῦ ταπεινοῦ μας ὀνόματος, κρίνομεν ἀναγκαῖον νὰ προβῶμεν εἰς τὴν παροῦσαν δήλωσιν.
Ὁ Κύριος ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς γνωρίζει, ὅτι οὐδένα ὑπεκινήσαμεν διὰ τὴν ὑποβολὴν ἀναφορῶν καὶ τηλεγραφημάτων. Μένομεν σταθερῶς ἀκλόνητος εἰς ὅσα ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς προαγωγῆς μας ἔχομεν ἤδη δηλώσει εἰς τὰ ὑπʼ ἀριθ. 193 καὶ 240 φύλλα τῆς «Σπίθας». Ἡ ὁδός, διʼ ἧς ἀνέρχεταί τις σήμερον εἰς τὰ ὕψιστα ἀξιώματα εἶνε γνωστή. Δὲν τὴν ἐβαδίσαμεν. Ἐὰν τὴν βαδίσομεν, θὰ ἤμεθα πρὸ πολλοῦ ἐπίσκοπος καὶ μητροπολίτης. Ἀπησχολημένος εἰς τὸ κύριον ἔργον τοῦ κηρύγματος, δὲν ἔχομεν καιρὸν νὰ κρούωμεν τὰς θύρας τῶν ἰσχυρῶν. Πρὸ εἴκοσι καὶ πλέον ἐτῶν, νεώτατος, ὑπηρέτησα ὡς πρωτοσύγκελλος εἰς τὴν ἱερὰν Μητρόπολιν Ακαρνανίας. Τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ μετὰ τὴν παρέλευσιν δύο δεκαετηρίδων ὁ εὐσεβὴς λαὸς τῆς Ἱερᾶς Πόλεως καὶ τῶν περιχώρων ἐξακολουθεῖ νὰ ἐνθυμῆται τὸν ἱεροκήρυκα, μὲ συγκινεῖ βαθύτατα. Δάκρυα ἔρχονται εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου ὁσάκις ἀναπολῶ τὰς ἡμέρας, κατὰ τὰς ὁποίας πλήθη λαοῦ κατέκλυζον μέχρι ἀσφυξίας τὸν εὐρύχωρον ναὸν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Μεσολογγίου… Ἐκ τῆς ἐργασίας ἐκείνης αὐθόρμητος ἐξεπήδησεν ἡ φωνὴ τοῦ λαοῦ. Πρὸς ὅλα τὰ σωματεῖα τῆς πόλεως, τὰ ὁποῖα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸ Ἐργατικὸν Κέντρον Μεσολογγίου ἐκινήθησαν ὑπὲρ ἡμῶν, αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκην νὰ ἐκφράσωμεν τὰς εὐχαριστίας μας διὰ τὰ ἁγνὰ ἀπέναντι ἡμῶν αἰσθήματα, τὰ ὁποῖα ὁ μακρὸς χρόνος δὲν ἠδυνήθη νὰ μαράνη, ἀλλὰ καὶ νὰ δηλώσωμεν ἔτι ἅπαξ ἐνώπιον τοῦ Πανελληνίου, ὅτι ὄχι μόνον δὲν ἐπιδιώκομεν τὴν προαγωγήν μας εἰς τὸ ὕψιστον ἐν τῆ Ἐκκλησία ἀξίωμα, ἀλλὰ τρέμομεν ἀκόμη μὲ τὴν σκέψιν ὅτι εἶνε δυνατὸν νὰ εὑρεθῶμέιν ποτε ἐπὶ ἀρχιερατικοῦ θρόνου ἐν τοιαύταις χαλεπαῖς ἡμέραις, καθʼ ἅς καὶ οἱ ὦμοι ἑνὸς Χρυσοστόμου θὰ ἐκάμπτοντο ὑπὸ τὸ βάρος τῶν ἱερῶν ὑποχρεώσεων ἀπέναντι τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ πονοῦντος καὶ ἀναστενάζοντος λαοῦ μας. Read more »

1. ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΣ-ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ….Ο Μ Ο Φ Ω Ν Η Σ …. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ. 2. προβληματικη Αγια και Μεγαλη Συνοδος 3. ΘΡΑΣΥΤΑΤΟ ΑΡΘΡΟ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ! 4. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΤΑΤΑΡΝΗΣ ΔΟΣΙΘΕΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 29th, 2016 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ., ΣΤΗΛΗ: Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης

Η Μεσοπεντηκοστη και η προβληματικη Αγια και Μεγαλη Συνοδος [mp3 – 2016]

http://katihisis.blogspot.gr/2016/05/mp3-2016_64.html

 

ΘΡΑΣΥΤΑΤΟ ΑΡΘΡΟ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ!

http://www.amen.gr/article/i-katadiki-tou-theologikou-fodamedalismou-i-istoriki-proklisi-tis-panorthodoksis-synodou

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΤΑΤΑΡΝΗΣ ΔΟΣΙΘΕΟΥ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====«ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ»
Ανέγνωσα με προσοχή αυτά που αναφέρει στο ιστολόγιο ΑΜΗΝ ο Καθηγούμενος της Ι. Μονής Παναγίας της Τατάρνης Αρχιμ. Δοσίθεος. Ξιφουλκεί λαύρος ο Γέροντας κατά των «υπερορθοδόξων, ζηλωτών, στερεοελλαδιτών». Όλοι αυτοί, πάλι κατά το Γέροντα, «ουδέν καλόν ευρίσκουσιν εις τας ενεργείας του Πατριαρχείου».
Ο π. Δοσίθεος συγχέει δύο κατηγορίες ανθρώπων: τους αντιοικουμενιστές με τους δεδηλωμένους εχθρούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι οι αντιοικουμενιστές σέβονται, τόσο τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου όσο και τη σταυρωμένη Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν. Όμως αυτό δεν εμποδίζει τους καλώς φρονούντας να αντιμάχονται πάσαν εκτροπήν εκ της Ορθοδόξου πίστεως, όπως συμβαίνει δυστυχώς στις μέρες μας….

Για την συνεχεια εδω·

https://apotixisi.blogspot.gr/2016/05/blog-post_67.html

ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΑΤΑΡΝΗΣ

Τοῦ Λυκούργου Νάνη

ΕΥΓΕ στο συντάκτη της τεκμηριωμένης και εμπεριστατωμένης κριτικής που άσκησε σε βάρος των ΕΠΕΙΚΕΣΤΑΤΑ απαράδεκτων και προκλητικότατων θέσεων-δηλώσεων καθώς και των προσβλητικότατων, σε βάρος όσων θεοφιλώς αντιδρούν και ανθίστανται στη σύγκληση της προβληματικότατων προδιαγραφών επικειμένης να διεξαχθεί συνόδου της Κρήτης, χαρακτηρισμών του συγκεκριμένου ηγουμένου.
Δυστυχώς, στην περίπτωση κάποιων προσώπων, ο πόνος και η αγάπη προς το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, που όντως χειμάζεται, πορευόμενο διά μέσου των αιώνων εν μέσω αντιχριστιανικών και ανθελληνικών συμπληγάδων, και ο οποίος δονεί κάθε ελληνική ψυχή που δεν έχει αλλοτριωθεί από τον εθνομηδενιστικό και εθνοαποδομητικό λίβα που επιχειρεί λυσσωδώς να αποξηράνει κάθε ικμάδα φιλοπατρίας, παραθεωρεί την ΑΣΥΓΚΡΙΤΩΣ θλιβερότερη πραγματικότητα επί τη βάσει της οποίας το Φανάρι, από τις αρχές του περασμένου αιώνα, έχει υιοθετήσει στον κατ εξοχήν ευαίσθητο τομέα των διαχριστιανικων, κατ αρχήν, και των διαθρησκευτικών, κατά τα επόμενα έτη, σχέσων μία καταστροφική και μειοδοτική πολιτική που αντίκειται και αντιτίθεται οξέως προς το γράμμα και το πνεύμα των Θείων και Ιερών Κανόνων, των εν Πνεύματι Αγίω ρυθμιζουσών τις σχέσεις Οροδοξίας και αιρέσεων, αμβλύνει την Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία του ποιμνίου επί τη βάσει της οποίας η Ορθόδοξος Εκκλησία αποτελεί τον ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ φορέα της Αληθείας και τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ενώ οι άλλες χριστιανικές ομολογίες αποτελούν σχισματικές και αιρετικές κοινότητες, κατασκανδαλίζει τις ψυχές των ορθοφρονούντων πιστών, υποθάλπει και πυροδοτεί διαιρέσεις και σχίσματα, ακυρώνει την αληθινή έννοια της Ορθοδόξου Ιεραποστολης προς τους ετεροδόξους και αλλοθρήσκους και εν γένει προδίδει την Ορθοδοξία….
Για την συνέχεια http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2016/05/blog-post_414.html

 
ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΣ-ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ….Ο Μ Ο Φ Ω Ν Η Σ …. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος

Μετά από την προδοσία της πατρίδος, που συντελείται από αυτά τα αποβράσματα της Βουλής, που έπρεπε κανονικά να υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού και της Ελλάδος, βλέπουμε τώρα μπροστά μας, να σχεδιάζεται και η ΠΡΟΔΟΣΙΑ της Ορθόδοξης Εκκλησίας, από κάποια άλλα αποβράσματα, που κανονικά και αυτά θα έπρεπε να υπηρετούν τον ΧΡΙΣΤΟ και τα συμφέροντα του Ορθόδοξου λαού.
Αλλά όπως οι πολιτικοί που άλλα λένε και άλλα κάνουν, έτσι και αυτοί ΥΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ και προδίδουν τον Ορθόδοξο λαό.
‘Ο ισαπόστολος άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός γράφει: «οί κληρικοί τών εσχάτων καιρών θα γίνουν οί χειρότεροι καί ασεβέστεροι όλων» ‘Ο Άγιος Κύριλλος λέει: «Θα ξεσηκωθούν επίσκοποι κατά επισκόπων καί κληρικοί κατά κληρικών». Ο ξεπεσμός τών κληρικών θα είναι τόσο μεγάλος, ώστε μόνον ελάχιστοι άπό τούς Ιερείς θα διατηρήσουν ακμαία τήν πίστιν των. «Θα τρέχωμε χιλιόμετρα νά συναντήσωμε καλό κληρικό».
Τους χειρότερους λοιπόν και τους ξεπεσμένους, προσωπικά τους αποκαλώ αποβράσματα και κατακάθια της κοινωνίας.
Αυτοί λοιπόν, που έχουν σήμερα με δόλιους Σιωνιστικούς τρόπους διεισδύσει μέσα στην Εκκλησία μας και έχουν φορέσει το τιμημένο ράσο, αυτοί ετοιμάζονται να προδώσουν εκ των έσω την Ορθοδοξία.
Αυτό που θέλουν να κάνουν στην Σύνοδο της Κρήτης, που την ονόμασαν και «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ», είναι σχεδόν το ίδιο, με την προδοσία της Ορθοδοξίας, που είχαν προσπαθήσει να κάνουν στην Σύνοδο της Φερράρας Φλωρεντίας το 1439.!!!!!!! Read more »

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΟΛΟΥΣ· ΠΑΠΑΔΕΣ, ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟ, ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 29th, 2016 | filed Filed under: ΟΜΙΛΙΕΣ (απομαγν.)
Ἀπόσπασμα ὁμιλίας Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΟΛΟΥΣ

«…Ἐμεῖς σή­­μερα εἴμεθα περισσότερο ἁμαρτωλοί. Ζοῦμε σὲ χρόνια μεγάλης διαφθορᾶς. Ποτέ ἄλλοτε οἱ ἄνθρωποι δὲν ἁμάρταναν ὅπως τώρα. Ἡμέρες συντελείας μοιάζουν οἱ μέρες μας. Μπορεῖ νά ’χουμε σπίτια μεγάλα μὲ ῥαδιόφω­να καὶ τη­λεοράσεις· μπορεῖ τὰ παιδιά μας νὰ σπου­δάζουν, νά ’χουμε τὸ πορτοφόλι γε­μᾶ­το, νὰ διαθέτουμε αὐτοκίνητο, νὰ γλεν­τοῦμε καὶ νὰ διασκεδά­ζουμε· ἀλλὰ εἴμεθα ἁ­μαρτωλοί, πολὺ ἁμαρτωλοί. Τὸν παλιὸ καιρὸ στὰ χωριά μας εἶχαν καλύ­βες, ἀλ­λὰ μέσ᾿ στὶς καλύβες, μὲ τὰ κεριὰ καὶ τὰ δᾳ­διά, κατοικοῦσαν ἅγιοι. Τώρα μέσα στὰ μέγαρα κατοικοῦν δαίμονες.
Ἀλλάξαμε, διαφέρουμε πολὺ ἀπὸ τοὺς προ­γό­νους μας. Πρὸ ἑκατὸ ἐτῶν δὲν ὑπῆρχε ἄ­πιστος, τώρα καὶ μικρὰ παιδιὰ σοῦ λένε «Δὲν ὑπάρχει Θεός». Ἄλλοτε οἱ ἄνθρωποι δὲν ἅ­πλωναν σὲ δικαστήριο τὸ χέρι στὸ Εὐαγγέλιο, τώρα μὲ εὐκολία παίρνουν καὶ ψεύτικο ὅρ­κο. Ἄλλοτε δὲ βλαστημοῦσαν, τώρα μέρα – νύ­χτα βλαστημοῦν ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅσιο. Ἄλλοτε χτυποῦσε ἡ καμπάνα καὶ ―φτερὰ στὰ πό­δια― ὅλοι ἔτρεχαν στὴν ἐκκλησία, καὶ κλαίγανε ὅ­ταν περνοῦσαν τὰ ἅγια καὶ βρέχανε τὴ γῆ τὰ δάκρυά τους, καὶ γίνονταν θαύματα· τώρα χτυπᾷ ἡ καμπάνα καὶ μέσα στοὺς δέκα Χριστιανοὺς ἕνας ἔρχεται, κι αὐτὸς δὲ βλέπει τὴν ὥρα πότε νὰ σχολάσῃ ἡ ἐκκλησία νὰ βγῇ ἔξω. Ἄλλοτε τὸ διαζύγιο ἦταν ἄγνωστο, τώρα βγάζουν τὰ διαζύγια ὅπως ἡ φάμπρικα βγάζει τὰ τοῦβλα· οἱ δικηγόροι ζοῦν ἀπὸ τὰ διαζύγια, καὶ οἱ γιατροὶ ἀπὸ τὶς ἐκτρώσεις. Read more »

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΠΤΕΤΑΙ 2. Η ΔΥΝΑΜΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 3. ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 28th, 2016 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

(Τρεις ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου (Οἱ δύο πρῶτες εἶναι σε pdf)

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΠΤΕΤΑΙ

Κυριακὴ Σαμαρείτιδος (Ἰω. 4,5-42)

 

2. Η ΔΥΝΑΜΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Κυριακὴ Σαμαρείτιδος (Πράξ. 11,19-30)

3. ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ

«Διασπαρέντες οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ…» (Πράξ. 11,19)

αγ. Ν.Κ.Ὅλοι, ἀγαπητοί μου, σ᾽ αὐτὴ τὴ ζωὴ ζητοῦν ἕνα πρᾶγμα· τὴν εὐτυχία. Ἐν τούτοις ἡ εὐτυχία εἶνε πουλὶ ἄπιαστο. Τὸ κυνηγοῦν, μὰ δὲν πιάνεται.
Ἂς πᾶμε νὰ ρωτήσουμε κάθε ἄνθρωπο, εἶ­νε εὐτυχής; Μπαίνω σὲ μιὰ καλύβα κι ἀκούω· «Πεινῶ…». Μπαίνω στὰ μεγάλα σπίτια μὲ τὶς ἀ­νέσεις, κι ἀκούω ἕναν ἄρρωστο νὰ μοῦ λέῃ· «Που­λῶ τὸ παλάτι, δός μου τὴν ὑγειά μου. Προτι­μῶ νὰ κατοικῶ σὲ τσαντίρι, παρὰ νὰ πάσχω ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν ἀρρώστια…». Φεύγω ἀπὸ ᾿κεῖ, συναν­τῶ στὸ δρόμο ἕναν καὶ μοῦ λέει· «Στενοχωριέμαι· σπίτι δὲν ἔφτειαξα, οἰκογένεια δὲν ἔ­χω, ὁλομόναχος εἶμαι, σύντροφο ζητάω, δυσ­­τυχισμένος εἶμαι…». Συναντῶ παρακάτω κάποιον ἄλ­λο ποὺ εἶνε παντρεμένος, καὶ τὸν ρωτῶ· Εἶ­σαι εὐτυχισμένος; Μοῦ λέει· «Καταραμένη ἡ μέρα ποὺ παντρεύτηκα. Κόλασι ἔ­χω μέσα στὸ σπίτι…». Συναντῶ κάποιο ἀν­τρόγυνο ποὺ δὲν ἔχει παιδιὰ κι ἀναστενάζει. Συναντῶ ἕναν ἄλλο ποὺ ἔχει παιδιά, ἀλλὰ κλαίει γιατὶ τὰ παιδιά του κάθε μέρα τὸν ποτίζουν φαρμάκι…
Ποῦ νὰ πάω; Στὰ ἐργοστάσια ἀναστενάζουν οἱ ἐργάτες, στὰ καράβια ὑποφέρουν οἱ ναυτικοί, στὰ νοσοκομεῖα βογγοῦν οἱ ἄρρωστοι… Ὅποιον ἄνθρωπο κι ἂν βρῶ, ὁπουδήποτε κι ἂν πάω, συναντῶ μιὰ δυστυχία ἀπερίγραπτη, ἕνα πόνο καὶ μιὰ θλῖψι ἀφόρητη.
Λένε γιὰ κάποιο βασιλιᾶ, ὅτι εἶπε στὸν ὑ­πασπιστή του· Ἐγὼ παρὰ τὰ πλούτη μου δὲν εἶμαι εὐτυχισμένος. Γύρισε τὸ βασίλειο, καὶ ἂν βρῇς κάποιον εὐτυχισμένο, πάρε τὸ πουκάμισό του νὰ μοῦ τὸ φέρῃς. Γυρίζει ὁ ὑπασπι­στὴς παντοῦ, ἀλλὰ δὲ βρῆκε κανέναν ἀ­πόλυτα εὐτυχισμένο. Μόνο σὲ μιὰ καλύβα βρῆκε κάποιον ποὺ τοῦ εἶπε, πὼς εἶνε εὐτυχισμένος. Λέει ὁ ὑπασπιστής· –Δόξα τῷ Θεῷ! δός μου τὸ πουκάμισό σου νὰ τὸ πάω στὸ βασιλιᾶ. –Μὰ δὲν ἔχω πουκάμισο, ἀπαντᾷ ὁ φτω­χός. Καταλάβατε; ἕνας βρέθηκε εὐτυχισμένος, κι αὐτὸς δὲν εἶχε οὔτε πουκάμισο…
Ἡ εὐτυχία, λοιπόν, εἶνε πόθος πανανθρώπινος. Τὴν ἀναζητοῦν ὅλοι. Ἐν τούτοις δὲν τὴ βρίσκουν. Ἡ θλῖψι καὶ ἡ δυστυχία εἶνε ὁ καθημερινὸς σύντροφος. Γι᾿ αὐτὸ περὶ θλίψεων θὰ μιλήσουμε κ᾿ ἐμεῖς. Read more »

ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΥΚΟ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΑΡΝΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΡΑΚΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 27th, 2016 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰωάν. 4,5-42)
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ἀληθινη αλλαγη; Μονο ο Χριστος!

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο διηγεῖται ἕνα θαῦμα. Μὰ ἐ­μεῖς, θὰ πῆ­τε, δὲν ἀκούσαμε θαῦμα. Θαῦμα εἶνε ἕνας τυφλὸς νὰ δῇ τὸ φῶς, ἕνας κουφὸς νὰ ἀκούσῃ, ἕνας παράλυτος νὰ περπατήσῃ, ἕνας νεκρὸς ν᾽ ἀναστη­­θῇ. Τέτοιο πρᾶγμα δὲ λέει τὸ εὐαγγέ­λιο… Ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐπιμένω· διηγεῖται θαῦμα ἀνώτερο ἀ­πὸ τὰ θαύματα αὐτά. Ποιό εἶνε λοιπὸν τὸ θαῦμα;

* * *

Στὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ στὴν πόλι Συχὰρ τῆς Σαμαρείας τῆς Παλαιστίνης ζοῦσε μιὰ γυναίκα. Ἡ ζωή της δὲν ἦταν καλή. Ζοῦσε ἄτακτα. Εἶχε χωρίσει μὲ τὸν πρῶτο ἄν­τρα της καὶ πῆρε δεύτερο, ἔπειτα χώρισε μὲ τὸ δεύτερο καὶ πῆρε τρίτο, χώρισε μὲ τὸν τρίτο καὶ πῆρε τέταρτο, χώρισε καὶ μὲ τὸν τέταρτο καὶ πῆρε πέμπτο· τέλος χώρισε καὶ μ᾽ αὐτὸν καὶ συζοῦ­σε μ᾽ ἕναν ἕκτο παρανόμως. Τί νὰ ποῦ­με; Ἡ γενεά μας δὲ μπο­ρεῖ νὰ τὴν κατακρίνῃ· εἴ­μεθα κ᾽ ἐμεῖς σὲ μεγάλη διαφθορά. Read more »

ΘΑ ΡΙΦΘΟΥΝ ΑΙ ΦΙΑΛΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 26th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» τοῦ Νοέμβριος 1961, φυλ. 242
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΘΑ ΡΙΦΘΟΥΝ ΑΙ ΦΙΑΛΑΙ;

«Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις˙ Ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν»(Ἀποκ.– 16,1)

Σημεῖα των καιρῶν

Ἡ Ἀποκάλυψις

φιαλαι Αποκαλυψεως

Εἰς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μετά πόθου μελετοῦν τὴν Ἁγία Γραφὴ –καὶ θέλομεν νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι μεταξὺ τούτων θὰ εἶνε καὶ ὁ φίλος ἀναγνώστης μας– εἶνε γνωστόν, ὅτι τὸ τελευταῖον βιβλίον τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶνε ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Τὸ βιβλίο γράφει ἱστορία. Ἱστορία ὅμως περίεργη καὶ καταπληκτική. Ἱστορία, ἡ ὁποία δὲν ἐκθέτει πράγματα, ποὺ ἔγιναν κατὰ τὸ παρελθόν, ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ ἱστορικὰ βιβλία τοῦ κόσμου, ἀλλʼ ἐκθέτει πράγματα, ποὺ θὰ συμβοῦν κατὰ τὴν διαδρομὴ τῶν αἰώνων καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς. Ἡμεῖς, οἱ κοινοὶ θνητοὶ δὲν γνωρίζομε «τὶ τέξεται ἡ ἐποιοῦσα». Ὁ συγγραφεὺς ὅμως τῆς Ἀποκαλύψεως βλέπει μακράν, πολὺ μακράν. Εἶνε ὡπλισμένος μὲ πνευματικὸ τηλεσκόπιο ἀφαντάστου ἰσχύος. Τώρα τὸ πῶς κάτι, ποὺ θὰ λάβη χώρα μετὰ 1000 καὶ 2000 ἔτη, μπορεῖ νὰ τὸ δῇ ὁ προφήτης, ὅπως βλέπει κάποιος ἐπὶ κινηματογραφικῆς ταινίας τὰς κινουμένας σκιάς, αὐτὸ βεβαίως δὲν μπορεῖ νὰ ἐννοήση ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος τὰ πάντα μετρεῖ μὲ τὸν πῆχυν τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας. Εἶνε, λέγει ὁ ὀρθολογιστικῶς σκεπτόμενος, εἶνε δυνατόν, νὰ ἐξιστορήσωμε πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἀκόμη δὲν ἐγεννήθησαν, νὰ περιγράψωμεν πράγματα, τὰ ὁποῖα ἀκόμη δὲν συνέβησαν; Ποιός μπορεῖ νὰ διασχίση τὸν πυκνὸ πέπλο τοῦ μέλλοντος καὶ νὰ ἴδη τὰς ποικίλας ἐξελίξεις, ποὺ θὰ λάβη ὁ ἀενάως μεταβαλλόμενος βίος τῆς ἀνθρωπότητος; Δύναμαι νὰ εἴπω, ὅτι μετὰ 1000 ἔτη ἡ ἀράχνη θὰ ὑφαίνη τὸν ἱστόν της ὡς καὶ ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους, διότι τὰ ζῶα κινοῦνται ἐντὸς τοῦ σιδηροῦ κλοιοῦ τῶν ἐνστίκτων, ἀλλὰ διὰ τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος διαθέτει λογικὸν καὶ ἐλευθερίαν καὶ ἄλλοτε μὲν ὑψοῦται μέχρι τῶν αστρων, ἄλλοτε δὲ καταπίπτει μέχρι τοῦ ἅδου καὶ δημιουργεῖ ποικιλίαν σχημάτων καὶ πολιτισμῶν, τὶς δύναται νὰ προΐδη τὰ ἐν τῶ μέλλοντι συμβησόμενα; Ποιός ἔχει δύναμιν προγνώσεως χρόνων καὶ καιρῶν; Ἡ πίστις ἀπαντᾶ, ὅτι «τὰ ἀδύνατα παρʼ ἀνθρώποις δυνατὰ ἐστι παρὰ τῶ Θεῶ». Ἐὰν πιστεύωμεν εἰς τὸν Θεόν, πρέπει νὰ πιστεύωμεν καὶ εἰς τὴν πανσοφίαν καὶ παγνωσίαν Αὐτοῦ. Τὰ πάντα βλέπει, τὰ πάντα ἐφορᾶ, τὰ πάντα κατευθύνει. Ἐνώπιον Αὐτοῦ παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον εἶνε ὡς ἀνοικτὸν βιβλίον, τοῦ ὁποίου πᾶσα σελίς, πᾶσα γραμμή, πᾶσα λέξις, πᾶν γράμμα εἶνε ἐξ ἴσου γνωστὰ εἰς τὸν ἀναγνώστην. Read more »

MΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΗ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ, ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΡΑΞΗ; Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ. ΤΑ ΑΙΜΟΒΟΡΑ ΘΗΡΙΑ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΝΕΚΡΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 26th, 2016 | filed Filed under: ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

ΘΑ ΑΠΟΤΡΑΠΗ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ;

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» τοῦ Νοέμβριος 1961, φυλ. 242 (Ἀπόσπασμα 3)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

πυρρινος ιππος

Ἐὰν ἐκραγῆ ὁ λεγόμενος πυρηνικὸς πόλεμος καὶ πέσουν αἱ φιάλαι τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ καταστροφὴ θὰ εἶνε ἄνευ προηγουμένου. Ἐκ τῶν 100 ἀνθρώπων ὑπολογίζεται, ὅτι οἱ 4 μόνον θὰ ἐπιζήσουν. Καὶ αὐτοὶ οἱ 4 θὰ ζοῦν μὲ τὸν ἐφιάλτην μήπως εἰς τὸ αἷμά των ὑπεισῆλθον ἀδιόρατα μόρια τῆς ραδιενεργείας.
Θὰ γίνη ὁ πόλεμος αὐτός; Ὄχι, λέγουν οἱ αἰσιόδοξοι. Ἄνθρωποι, κοιμηθῆτε ἡσύχως. Μὴ σᾶς τυρρανοῦν ἐφιάλται. Μὴ σᾶς παρασύρουν φόβοι παγκοσμίου συρράξεως. Πόλεμος δὲν γίνεται. Εἰρήνη θὰ βασιλεύση. Διατί, ὦ αἰσιόδοξοι; Διότι, ἀπαντοῦν, ὑπάρχει ἡ ἰσορροπία τοῦ τρόμου. Ἀλλʼ εἶνε ἀνάγκη νὰ εἴπωμεν ὅτι ἡ ἰσορροπία τοῦ τρόμου δὲν ἀποτελεῖ ἀσφαλῆ ἐγγύησιν τῆς εἰρήνης; Ὅταν τὰ πάθη τῆς ἐκδικήσεως κυριαρχοῦν καὶ συσκοτίζουν τὰς διανοίας τῶν «μεγάλων», τότε ἡ σύνεσις ὑποχωρεῖ καὶ οὐδεὶς σώφρων λογισμὸς ὑπολείπεται διὰ νὰ συγκρατήση τὰ θηρία. Λέγουν, ὅτι λέων καὶ τίγρις εἶνε ἰσόπαλα καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀποφεύγουν τὴν σύγκρουσιν. Ἀλλʼ ἐάν ποτε συγκρουσθοῦν, ἡ σύγκρουσίς των εἶνε φοβερά. Εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης οὐχὶ σπανίως καὶ τὰ δύο αἱμοβόρα θηρία πίπτουν νεκρά. Τὰ θηρία, λέγει τὸ βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, θὰ συγκρουσθοῦν καὶ θʼ ἀλληλοσπαραχθοῦν. Θηρία ἐννοοῦνται τεράστια πολιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ συγκροτήματα ἐθνῶν καὶ λαῶν.
Γενικὸν ἀφοπλισμόν, προτείνουν ἄλλοι. Καὶ ἐπὶ μακρὰ ἔτη ἀδιάκοποι διεξάγονται συζητήσεις περὶ τοῦ τρόπου τοῦ ἀφοπλισμοῦ. Ἀλλʼ εἰς κανὲν θετικὸν συμπέρασμα δὲν κατέληξαν αἱ συζητήσεις. Διατί; Διότι λείπει ἡ εἰλικρίνεια μεταξὺ τῶν μεγάλων ἐθνῶν. Οἱ ἡγέται των ἄλλα ἔχουν εἰς τὰ χείλη καὶ ἄλλα κρύπτουν εἰς τὴν καρδίαν. Ἡ γλῶσσα τῆς ὑψηλῆς διπλωματίας εἶνε ὅλως ἀκατάλληλος διὰ τὴν συνεννόησιν καὶ τὴν εἰρήνην. Διότι εἶνε γλῶσσα ψεύδους, εἶνε γλῶσσα τοῦ Διαβόλου. Read more »

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ. ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ! EINAI O ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 25th, 2016 | filed Filed under: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΝΑΙ

ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Mικρό ἀπόσπασμα ἀπὸ περιοδ. «Κιβωτός», τ. 17-18/Μάϊος 1953 του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

 

ΑΓΩΝΙΣΘ

Ὁ Θεὸς λοιπόν, ὁ ὕψιστος καὶ παντογνώστης, ὁ ὁρίζων χρόνους καὶ καιρούς, Αὐτὸς μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀπείρων πρὸς τὸν ἄνθρωπον εὐεργεσιῶν ἠθέλησε νʼ ἀποκαλύψη εἰς τὸν ἠγαπημένον μαθητὴν τοῦ Υἱοῦ Του, τὸν Εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην, τὰ μέλλοντα συμβαίνειν. Ἡ ἀποκάλυψις αὕτη εἶνε εὐεργεσία. Διότι σκοπὸς αὐτῆς δὲν εἶνε ἡ ἱκανοποίησις τῆς περιεργείας τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, ματαίως ἀνιχνεύοντος τὸ μέλλον, ἀλλʼ εἶνε ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἐν παντὶ καιρῶ καὶ τόπω ἀγωνιζομένων χριστιανῶν ἐν τῆ πίστει, ὅτι παρʼ ὅλα τὰ λάθη, τὰς πλάνας, τὰ ἁμαρτήματα, τὰς προσωρινὰς ἥττας τῆς χριστιανικῆς παρατάξεως καὶ τὰς νίκας τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τὸ τέρμα τοῦ μεγαλειώδους ἀγῶνος μεταξὺ φωτὸς καὶ σκότους, πίστεως καὶ ἀπιστίας, ἀγῶνος ποὺ θὰ συγκλονίση τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ καταχθόνια, τὸ τέρμα, λέγομεν, τοῦ ἀγῶνα θὰ εἶνε ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐσφαγμένου Ἀρνίου τῆς Ἀποκαλύψεως.

Ο ΠΡΑΫΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΧΗΤΗΣ 1. ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 29 ΜΑΪΟΥ 1953. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ KANTΙΩΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ· «ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ! ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ, ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙΡΟΣ, Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ…» 2. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ α) 29 Μαϊου, 6:30 μ.μ. στο πολιτιστικο κεντρο του Δημου Ευοσμου β) ΑΘΗΝΑ…

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 25th, 2016 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ἀπόσπασμα ἀπὸ περιοδ. «Κιβωτός», τ. 17-18/Μάϊος 1953 του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ«…Ἀδελφοὶ Ἕλληνες! Μὲ πόνο ψυχῆς καὶ δάκρυα σᾶς προσφωνῶ κατὰ τὴ θλιβερὴ αὐτὴ ἐπέτειο. Ἂς βάλουμε τὸ χέρι στὴν καρδιὰ κι ἂς ρωτήσουμε καθένας τὸν ἑαυτό του κι ὁ ἕνας τὸν ἄλλο· Ζῇ μέσα μας ἡ ὀρθὴ πίστι, ἡ ἀνυπόκριτη ἀγάπη στὸν Κύριο καὶ τὸν πλησίον; Ἂν εἶνε μαζί μας ὁ Κύριος, τότε ἡ πατρίδα μας θὰ εἶνε ἀπόρθητο φρούριο. Ἂν ὅμως πλήθυνε ἡ ἀνομία, πάγωσε ἡ ἁγνὴ ἀγάπη, νεκρώθηκε ἡ Ὀρθόδοξος πίστις, ὑψώθηκαν ἀνάμεσά μας ξένοι βωμοί, νέα εἴδωλα τοῦ ψευτοπολιτισμοῦ, τότε νέα συμφορά, μεγαλύτερη σὲ βάθος καὶ ἔκτασι ἀπὸ τὴν ἅλωσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως, θὰ πέσῃ στὸ ταλαίπωρο ἔθνος μας. Ὁ «Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται», δὲν ἐμπαίζεται (Γαλ. 6,7). Εἶνε «πῦρ καταναλίσκον», φωτιὰ ποὺ κατατρώει (Δευτ. 4,24· 9,3. Ἑβρ. 12,29). Κανένας ἔξυπνος οἰκονομικὸς συνδυασμός, καμμιά συμμαχία μὲ ξένα κράτη δὲ θὰ μᾶς σώσῃ, ἂν ἀπιστοῦμε καὶ νεοειδωλολατροῦμε καὶ βλασφημοῦμε καπηλικῶς τὰ θεῖα. Ἱστὸ ἀράχνης ὑφαίνουμε, ἕνα λεπτὸ καλάμι θὰ μᾶς διαλύσῃ.
Ἀδελφοὶ Ἕλληνες! Ἀπὸ μᾶς, ὅσο ὑπάρχει ἀκόμη καιρός, ἐξαρτᾶται ἡ ἀποτροπὴ μιᾶς νέας συμφορᾶς. Ἐμπρός μας σήμερα βρίσκονται «ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος»(βλ. Δευτ. 30,19. Σ. Σειρ. 15,17)· ἡ ζωὴ μαζὶ μὲ τὸ Χριστό, ὁ θάνατος μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστό. Ἂς ἐκλέξουμε τὴ Ζωὴ τὴν ἀθάνατη. Ἂς γευθοῦμε τὴν ἀθάνατη Ζωή, τὸ Χριστό, κοινωνώντας μαζί του μὲ λόγια, μὲ ἔργα καὶ μὲ τὰ μυστήρια. Ὁ Χριστὸς νὰ πηγαίνῃ μπροστὰ καὶ νὰ ὁ δηγῇ. Ὁ Χριστὸς ἂς βασιλεύσῃ μέσα στὴν καρδιά μας. Αὐτὸς ἂς ῥυθμίζῃ τὴν ἀτομική, τὴν οἰκογενειακὴ καὶ τὴν ἐθνική μας ζωή. Αὐτὸς καὶ μόνο νὰ εἶνε ὁ Θεός μας· τὸ ὄ νομά του ἔχουμε ἐπικαλεσθῆ· ἐκτὸς ἀπὸ αὐ τὸν δὲν ξέρουμε ἄλλον. Ἂν προσπέσουμε ἐμπρός του μὲ μετάνοια νινευϊτικὴ ζητώντας τὸ ἄπειρο ἔλεός του, τότε ὑπάρχει ἐλπίδα, ἐλπίδα ὄχι ἀπατηλή, ὅτι ἡ πατρίδα μας ἀπ᾽ τὸ σκοτάδι θὰ βγῇ σὲ νέο φῶς, θὰ δῇ καλύτερες ἡ μέρες, καὶ σὰν ὀρθρινὸ ἀστέρι θὰ λάμπῃ πάλι ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως!

2. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

29 Μαϊου, 6:30 μ.μ. στο πολιτιστικο κεντρο του Δημου Ευοσμου

Η εκδήλωση θα γίνει ανήμερα της μαύρης επετείου της Άλωσης της Πόλης, Κυριακή 29 Μαϊου, 6:30 μμ, στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ευόσμου (Θεσσαλονίκης), που βρίσκεται κοντά στην πλατεία του Ευόσμου.

Ομιλητής είναι ο γνωστός αγωνιστής εκπαιδευτικός κ.Δημήτριος Καραγιαννίδης ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα.

Παράλληλα με την ομιλία, θα γίνεται προβολή διαφανειών και θα προβληθούν σχετικά αφιερώματα ενώ θα γίνουν και αναφορές στην σημερινή κατάσταση της Ελλάδος και στον κίνδυνο μιας νέας «Άλωσης», τόσο στην Ορθοδοξία όσο και στην πατρίδα μας.

 *  *  *

3. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Σ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΔΑΡΑ

Ο Πατριωτικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αφορμή τη συμπλήρωση 563 ετών από τη μαύρη επέτειο της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, διοργανώνει Εκδήλωση (ομιλία) την Κυριακή 29 Μαίου του 2016 και ώρα 12 το μεσημέρι στο Ξενοδοχείο Ιμπέριαλ στη Λάρισα με θέμα: τα αίτια και οι Συνέπειες από την Άλωση και η Νέα Άλωση που βρίσκεται Προ των Πυλών.Στην Εκδήλωση θα μιλήσει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας Καρδίτσης και Ιατρός Κώστας Καρδαράς. Είσοδος Ελεύθερη.

4. «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»

29 ΜΑΪΟΥ 1453

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama

(Ἐκδηλώσεις Ἀθηνας)

_________ *   *  * __________

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ» ΣΥΝΟΔΟΣ

                                            ΜΕΡΟΣ Α΄                                    

O IHSOYS 12etis          «Ο ΠΡΑΫΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΧΗΤΗΣ» (Ιωηλ 4, 11)

 (Σκέψεις με αφορμή τη γιορτή της Μεσηπεντηκοστής)

Η γιορτή της Μεσοπεντηκοστής  είναι η καλύτερη αφορμή και το γερό εκείνο θεμέλιο πάνω στο οποίο θα θέλαμε να στηρίξουμε λόγο αγάπης και αλήθειας για το χρέος και την ευθύνη των λαϊκών, μιάς και τα εκκλησιαστικά πράγματα –εν’όψει της «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου»– βαίνουν κατά κρημνών.

Άνεση, ανάπαυση και ασφάλεια

Η γιορτή της Μεσοπεντηκοστής που η Εκκλησία μας γιορτάζει πάντοτε Τετάρτη, ημέρα αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό, έχει σχέση με μια από τις τρεις μεγάλες γιορτές του Ισραήλ, τη γιορτή της Σκηνοπηγίας. Η γιορτή αυτή διαρκούσε 7 ημέρες σύμφωνα με την εντολή του Θεού: «Εορτήν σκηνών ποιήσεις σε αυτώ επτά ημέρας» (Δευτ .16,13). Στο διάστημα αυτό των 7 ημερών οι Ισραηλίτες έπρεπε να δοξολογούν και να ευγνωμονούν τον Θεό για τη λήξη της συγκομιδής των προϊόντων της γης, να προσφέρουν θυσίες (ζώων και καρπών) και να μένουν μέσα σε σκηνές προς ανάμνηση του γεγονότος ότι για 40 χρόνια έμειναν οι πρόγονοι τους μέσα σε σκηνές στην έρημο. Τις σκηνές αυτές, από πράσινα κλωνάρια, τις έστηναν πάνω σε ταράτσες σπιτιών, σε πλατείες, ακόμα και στη γύρω περιοχή της Ιερουσαλήμ. Κρατούσαν στα χέρια τους κλαδιά με καρπούς ή και μόνο με φύλλα και όλα αυτά συμβόλιζαν τα πλούσια προϊόντα που τους έδινε ο Θεός, όπως επίσης την άνεση, την ανάπαυση και την ασφάλεια που τους χάριζε.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ – «Αγραμμάτους σοφία εδίδαξεν» Read more »

ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ: «ΣΕΙΣ, ΖΗΣΑΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ. ΑΦΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ. ΜΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΥΣΕΤΕ. ΤΟΣΟ ΣΚΛΗΡΟΙ ΕΙΣΤΕ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 24th, 2016 | filed Filed under: ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»τοῦ Νοέμβριος 1961, φυλ. 242 (Ἀπόσπασμα)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

«ΑΦΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ»

επιτὍλοι ποὺ ἀγαπᾶμε τὴν εἰρήνη νʼ ἀφήσουμε τὴν ἀδράνειά μας, τὴν μοιρολατρίαν μας καὶ νὰ ἐγερθῶμεν εἰς πάγκοινον καὶ ἔντονον διαμαρτυρίαν κατὰ τῶν φιλοπολέμων, κατὰ τῶν ἐμπόρων τοῦ θανάτου». Καὶ ἰδοὺ φωναὶ εἰρήνης ὑψώνονται.
Στο Λονδίνο ὁ φιλόσοφος Ράσελ με πολλοὺς ἄλλους νηστεύει καὶ κάθεται εἰς κεντρικὴν ἀρτηρίαν τῆς πόλεως διαμαρτυρόμενος.
Μαθηταὶ δημοτικοῦ σχολείου ἀποστέλλουν συγκινητικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς μεγάλους τῆς γῆς. «Σεῖς, γράφουν οἱ μαθηταί, ζήσατε τὴν ζωήν σας. Ἀφήσατε καὶ ἡμᾶς τοὺς μικροὺς νὰ ζήσωμεν. Μὴ θέλετε νὰ μᾶς καύσητε. Τόσον σκληροὶ εἶσθε;…»
9.235 ἐπιστήμονες τῆς Ἀμερικῆς ὑπογράφουν δήλωσιν καὶ παρακαλοῦν νὰ παύσουν αἱ πυρηνικαὶ δοκιμαί. Καὶ τὰ συγκινητικώτερα˙ 29 γυναῖκες ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Φραγκῖσκο, διαπλέουν τὸν Ὠκεανόν, ἀποβιβάζονται εἰς τὴν Εὐρώπη καὶ ἀπὸ χώρα εἰς χώρα φθάνουν εἰς τὴν Μόσχαν καὶ φωνάζουν: Κάτω ὁ πυρηνικὸς πόλεμος! Καὶ ἀναγκάζουν τὴν σύζυγον τοῦ ἐρυθροῦ δικτάτορος νὰ εἴπη˙ Ἐὰν ἡμεῖς αἱ γυναῖκες ἐκυβερνούσαμεν τὸν κόσμον, οὐδέποτε θὰ ἐγίνετο πόλεμος.
Τέλος ἕνας πιστὸς χριστιανὸς ἐκ Λιβάνου κατασκευάζει σταυρὸν ὕψους 3 μέτρων καὶ βάρους 42 κιλῶν καὶ αἴρων τὸν σταυρόν του, πρὸς διαμαρτυρίαν κατὰ τῶν νέων σταυρωτῶν τῆς ἀνθρωπότητος, σιωπηλὸς διαβαίνει ἀπὸ χώρας εἰς χώραν…
Ὅλες οἱ χῶρες κατὰ τὸ μᾶλλον ἤ ἧττον διαμαρτύρονται. Καὶ ὲδῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα τί κάμνομεν; Ἆ! ἐδῶ εἰς τὴν μακαρίαν χώραν μας οἱ βάτραχοι τῆς Ἀποκαλύψεως κοάζουν τὸ «βρεκεκὲξ κοὰξ κοὰξ» τοῦ Ἀριστοφάνους. Ἀλλὰ περὶ τῶν βατράχων τούτων, τῶν ἐσχάτως ἐν Ἑλλάδι ἐμφανισθέντων, θὰ εἴπωμεν εἰς προσεχὲς φύλλον.

1. ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ 2. ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ!!! ΒΙΝΤΕΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ!!! ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ!!! ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΩΡΑ!!! ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 24th, 2016 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου
————-

————-

ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ!!! ΒΙΝΤΕΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ!!! ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ!!! ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΩΡΑ!!! ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ!!!

http://www.volcanotimes.com/2016/05/blog-post_211.html#more

GERONTAS SOFRONIOS

ProdotispΠαγκοσμιοπ...

Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟ. Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΟΧΑ, ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΑ, ΣΙΩΠΑ, ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΝΗΜΟΣYΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΜΑΣ. ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΙΩΠΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ….ΣΙΩΠΗ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΑΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑ 50% … ΣΙΩΠΗ.
ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ, ΚΑΙ ΣΙΩΠΟΥΝ… ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΟΤΑΝ ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΛΟ ΣΤΟΥΣ ΛΑΙΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΣΑΣ.
ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΔΩΡΟ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΣΕ ΧΟΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΙ ΣΕ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ. Ο ΑΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ, ΤΑΧΑΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ! ΠΟΙΟΣ ΜΩΡΕ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ; …..ΑΙΣΧΟΣ ……..ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΜΟ, ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ.
ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑΧΑΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΤΙΝΟΥΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΚΑΤΑΠΑΝΤΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟ. Read more »

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ.

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 23rd, 2016 | filed Filed under: ΣΤΗΛΗ: Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,
ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ

Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος

Χριστός Ανέστη

κορακια παγκοσμιοποιησης

Έχω γράψει από πολύ παλιά, αλλά όπως φαίνεται πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια γιατί τα ξεχνάμε. «Δεν πρόκειται να ξεκινήσει η «Νέα Eβραϊκή» Τάξη» τα παγκόσμια γεγονότα , αν δεν «ξεμπερδέψουν» πρώτα με τους Έλληνες.

Και αυτό το «ξεμπερδέψουν» με τους Έλληνες, έχει ένα και μόνο νόημα. ΝΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ. Γιατί αν υποταχθούν οι Έλληνες, τότε δεν θα υπάρξει και καμία αντίσταση, από κανέναν λαό στον κόσμο.
Ο πόλεμος που συντελείται παγκοσμίως σήμερα είναι θρησκευτικός και στόχος δεν είναι οι διάφορες ψεύτικες θρησκείες του κόσμου, αλλά η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ που είναι η μόνη ΑΛΗΘΙΝΗ και ΖΏΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.
Και όταν μιλάμε για θρησκεία μιλάμε για τον Θεό. Και ο Θεός είναι η μέγιστη δύναμη στο σύμπαν. Και αυτήν την μέγιστη Θεϊκή δύναμη, την έχουμε και την κρατάμε στα χέρια μας εμείς οι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
Αυτό τους πονάει, αυτό τους φοβίζει, γι’ αυτό μας πολεμούν.

Το ζητούμενο λοιπόν γι’ αυτούς, είναι να υποταχθούμε σε ότι μας κάνουν. Και όπως βλέπετε μέχρι στιγμής το κατορθώνουν. Περνάνε τα μέτρα ΥΠΟΤΑΓΗΣ που θέλουν, χωρίς να αντιδρά κανένας από αυτούς που ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ πως πρέπει να αντιδράσουν. ΟΧΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ, αλλά ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. Read more »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ AYΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ. ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΤΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ & Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΠΡΟΜΑΧΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 23rd, 2016 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. AYΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Layout 1Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ σεβ. μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης
μὲ τὴν συνεργασία – τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» Θεσ/νίκης
– τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Θεσ/νίκης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ»
– τῶν Ἐκδόσεων Θεσ/νίκης «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» καὶ
– τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»

Ἡ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ παρουσιάζει τὴν νέα ταινία (ντοκυμανταίρ) π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ἡ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα του
• «Φωνὴ βοῶντος» (Α΄ ΜΕΡΟΣ ἱερομόναχος)
• «Σκοπὸν δέδωκά σε» (Β΄ ΜΕΡΟΣ ἐπίσκοπος)
Ἡ ταινία, μετὰ τὴν ἐπιτυχία ποὺ σημείωσε στὶς πόλεις Φλώρινα, Πτολεμαΐδα καὶ Ἀμύνταιο, προβάλλεται τώρα καὶ στὴν Συμπρωτεύουσα τὴν Κυριακὴ 12 Ἰουνίου 2016, στὸ Βελλίδειο Συνεδριακὸ Κέντρο καὶ ὥρα 7 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ