Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ’ Category

Ὁ Χριστος με την Ἐκκλησια του ἑνωνει, ὁ σατανας χωριζει (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 15th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΜΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2619

Κυριακὴ Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου
16 Ἰουνίου 2024
Του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου

Ὁ Χριστος με την Ἐκκλησια του ἑνωνει, ὁ σατανας χωριζει

ΚΥΡΙΕ Των δυν. ιστΣήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακὴ τῶν Πα­τέρων. Γιατί ὀνομάζεται ἔτσι ἡ Κυριακὴ αὐ­τή; Σ᾿ αὐτὸ θ᾽ ἀπαντήσουμε μὲ ἁπλᾶ λόγια.

* * *

Ὑπάρχουν δυὸ εἴδη – δύο κατηγορίες πατέρων· οἱ φυσικοὶ καὶ οἱ πνευματικοί.
Ἡ πρώτη κατηγορία, οἱ φυσικοὶ πατέρες. Ἕ­νας ἄντρας παντρεύεται μιὰ γυναῖκα, δημιουργεῖται οἰκογένεια, καὶ σύμφωνα μὲ τὸ νό­μο τοῦ Θεοῦ φέρνουν παιδιὰ στὸν κόσμο. Ἀρκεῖ αὐτό; Αὐτὸ εἶνε τὸ λιγώτερο, τὸ μικρό­­­τε­ρο. Σὲ ὅλη τὴ βιολογικὴ κλίμακα τὰ ὄν­τα γεννοῦν ἄλλα ὄντα· αὐτὸ εἶνε ἕνας νόμος φυ­­σικὸς παγκόσμιος. Δὲν ἀρκεῖ ὅμως αὐτό. Τὸ νὰ γεν­νήσῃς παιδὶ εἶνε εὔ­κολο· κάτι ἄλλο, κάτι ἐπὶ πλέον ζητεῖται.
Τὸ παιδὶ ποὺ γεννήθηκε δὲν εἶνε σκυλάκι ἢ γατάκι· εἶνε κάτι πολὺ μεγάλο καὶ ὑ­ψηλό. Δὲν ἔ­χει ἀνάγκη μόνο νὰ τὸ ταΐζῃς, ὅ­πως ταΐζεις τὸ ἄ­λογο ἢ τὴν ἀγελάδα· ὄχι δά. Τὸ παιδὶ εἶνε σὰν τὸ χωράφι. Ὅπως τὸ χωράφι τὸ καλλιεργεῖς (τὸ σκά­βεις, τὸ καθαρίζεις ἀ­­πὸ τ᾽ ἀγκάθια καὶ σπέρνεις ἐκλεκτὸ σπόρο γιὰ νὰ πάρῃς καρπό), ἔτσι καὶ τὸ παιδὶ αὐτό, ποὺ τώρα εἶνε στὰ χέρια σου, πρέπει νὰ τὸ προσέξῃς ἰδιαιτέρως· γιατὶ τὸ παιδὶ αὐτὸ μπο­­ρεῖ νὰ γίνῃ ἕνας ἅγιος ἢ ἕνας κακοῦργος. Read more »

Κυριακη του Τυφλου (Ἰω. 9,1-38) – Φταινε τα ματια; (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 9th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1077(2)

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ (Ἰω. 9,1-38)
9 Ἰουνίου 2024 (2004)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Φταινε τα ματια;

ΤΥΦΛΟΥἩ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀδελφοί μου, ἔχει πολ­λὲς ἑορτές. Κάθε ἑορτὴ ἁγίου διαρκεῖ 1 μέρα. Ἀλλ᾿ ὑπάρχει μιὰ ἑορτὴ ποὺ διαρκεῖ ὄχι 1 ἀλλὰ 40 μέρες. Εἶνε τὸ Πάσχα· 40 μέρες ἀ­κούγεται τὸ «Χριστὸς ἀνέστη». Ἔχουν περάσει τριανταέξι· τέσσερις ἀκόμη μέρες θὰ τὸ ψάλλουμε, καὶ μετά, τὴν προσεχῆ Πέμπτη, θὰ ἑορτάσουμε τὴν ἀνάληψι τοῦ Κυρίου μας.
Σήμερα εἶνε ἡ ἕκτη Κυριακὴ ἀπὸ τὸ Πάσχα, ἡ Κυριακὴ τοῦ τυφλοῦ. Τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ἰω. 9,1-38) δι­ηγεῖται τὸ μεγάλο θαῦμα πῶς ὁ τυφλὸς εἶδε τὸ φῶς του. Ἂς κάνουμε λίγες παρατηρήσεις.

* * *

Τὸ σημερινὸ θαῦμα λέγεται θεραπεία τοῦ τυφλοῦ. Κακῶς ὅμως λέγεται θεραπεία. Δὲν εἶ­νε θεραπεία· κάτι ἄλλο εἶνε. Διότι ὁ τυφλὸς αὐτὸς διαφέρει ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Πρῶτον εἶ­νε τυφλὸς ἐκ γενετῆς, γεννήθηκε τυφλός. Ἀ­πὸ μιὰ νύχτα πῆγε σὲ ἄλλη· ἀπὸ τὸ σκοτάδι ποὺ εἶχε μέσα στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας, βγῆκε στὴ ζωὴ ποὺ γι᾿ αὐτὸν ἦταν πάλι σκοτάδι. Δὲν μποροῦ­­σε νὰ διακρίνῃ πότε εἶνε ἡμέρα καὶ πότε νύχτα. Ἀλλὰ τυφλοὶ ἐκ γενετῆς ὑπάρχουν κι ἄλ­λοι. Αὐτὸς εἶχε καὶ κάτι ἄλλο ἀκόμη. Δὲν ἦταν ἁπλῶς τυφλός· ἦταν ἀόμματος, δηλαδὴ δὲν εἶ­χε καθόλου μάτια. Ἔτυχε νὰ ξεθάψετε νεκρό; Εἴδατε πῶς εἶνε τὰ μάτια στὸ κρανίο; Καὶ τὰ ὡ­ραιότερα μάτια σβήνουν, καὶ μένει κάτι ἀπαίσιο· δυὸ κόγχες κενές. Ἔτσι ἦταν καὶ ὁ σημε­ρινὸς τυφλός. Δὲν εἶχε βολβοὺς τῶν ματιῶν· ἁ­πλῶς ἐπάνω στὶς κενὲς κόγχες εἶχε ἕνα λεπτὸ δέρμα. Ἀπὸ αὐτὸ καταλαβαίνετε, ὅτι τὸ ση­μερινὸ θαῦμα πρέπει νὰ λέγεται ὄχι θεραπεία ἀλλὰ κάτι ἀνώτερο· πρέπει νὰ λέγεται δημιουρ­γία ὀφθαλμῶν· διότι ὁ Κύριος σήμερα δὲν θερά­πευσε μία ὀργανικὴ πάθησι, ἀλλὰ κατασκεύα­σε ὀφθαλμούς, ἔφτειαξε μάτια, δημιούργησε βολβούς. Τί σημαίνει αὐτό; Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω.9,1-38) – Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 9th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Κατά Ιωάννην, κεφ. Θ΄, εδάφια 1-38

++1 Καί παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 3 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. 4 ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. 6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων.
8 Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; 9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. 10 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; 11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· ἄνθρωπος λεγόμενος ᾿Ιησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. 12 εἶπον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· οὐκ οἶδα. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΥΦΛΟΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ – ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ; (βιντεο) Ἀποσπασμα ὁμιλιας Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου, που κατακεραυνωνει τους γραικυλους ελληνες & τους προπαγανδιστες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Το βιντεο περιεχει & αποσπασματα απο την συγκινητικη Θεια Λειτουργια, στα ερειπια του ἱερου ναου Αγιου Αχιλλειου, στο νησακι του Αγιου Αχιλλειου Πρεσπων

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 8th, 2024 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ (αποσπασμ.), ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΥΦΛΟΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ;

(Ἀπόσπασμα ὁμιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου & βιντεοσκοπημένα ἀποσπάσματα από την συγκινητική Θεια Λειτουργία, στα ερείπια του ἱερου ναου Αγίου Αχιλλειου, στο νησακι του Αγίου Αχιλλειου Πρεσπων

Με τον πιστό λαό, χωρίς  μεγάλα συλλειτουργα με χρυσοστόλιστους πανηγυρτζίδες δεσποτάδες——

Το μεγαλειο της θρησκειας μας! Δεν ειναι λογια ἡ Πιστι μας, δεν ειναι πα­ραμυθι· ειναι ὁλοζωντανη. Το φαρμακο της ἀπιστιας ειναι στο ση­μερινο ευαγγελιο· δε χρειαζεται τιποτ᾽ ἄλλο. Ειδες αὐτη τὴ γυναικα; Ἦταν ἡ πιο ἁ­μαρτωλη. Μια πορνη, ἕνα κουρελι του διαβολου, ενα καρβουνο που μουντζουρωνε τον κοσμο & εγινε δια­μαντι. Πῶς;… (Ὁμιλια Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 2nd, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1673

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰω. 4,5-42)
Ὁμιλία Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιωτου

Τὸ μεγαλειο της θρησκειας μας

ΣαμαρειτΣήμερα, ἀγαπητοί μου, Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, παρακολουθήσαμε τὸν διάλογο τοῦ Χριστοῦ μὲ μιὰ ἁμαρτωλὴ γυναῖ­κα παρὰ τὸ φρέαρ Συχάρ. Μόνο ἕ­νας Θεὸς μποροῦσε νὰ πλησιάσῃ τὸ ἀπολω­λὸς αὐτὸ πρόβατο καὶ νὰ τὸ σώσῃ. Στὴν ἀρ­χὴ τῆς ζήτησε λίγο νερὸ ἀπ᾽ τὸ πηγάδι, ἀλλὰ στὸ τέλος τῆς ἔδωσε ἐκεῖνος νὰ πιῇ ἀπ᾽ τὸ δικό του ἀθάνατο νερό, τῆς ἀπε­κά­λυψε δηλαδὴ ὅτι αὐτὸς εἶνε ὁ Μεσσίας.
Καθὼς προχωροῦσε ἡ συζήτησι μαζί της, ὁ Κύριος ἔδειξε στὴ Σαμαρείτιδα ὅτι γνω­ρίζει τὴ ζωή της. Καὶ τότε αὐτὴ τοῦ εἶπε· Βλέπω ὅτι εἶ­­σαι προφήτης, ἀφοῦ ξέρεις τὰ μυστικά μου· μιὰ καὶ μιλᾶμε λοιπόν, λῦσε μου μιὰ ἀπορία. Ἐμεῖς ἐ­δῶ ἔ­χουμε σοβαρὴ θρησκευτικὴ δι­αφορὰ μὲ τοὺς γειτόνους μας τοὺς Ἰουδαίους (για­τὶ οἱ μεγαλύτερες διαφορὲς μεταξὺ τῶν ἀν­θρώπων καὶ τῶν λα­ῶν εἶ­νε οἱ θρησκευτικές· ἕνα χωριὸ δέκα χρόνια δὲν εἶχε ἐκκλησιά, για­τὶ διαφωνοῦσαν ποῦ νὰ τὴ χτίσουν, μέχρις ὅ­του βάλαμε κλῆρο, νὰ ποῦμε ποῦ νὰ χτιστῇ). Μαλώνουμε λοιπόν, λέει, μὲ τοὺς Ἰ­ουδαίους γιὰ τὸ ποῦ πρέπει λατρεύεται ὁ Θεός· αὐτοὶ λένε στὰ Ἰεροσόλυμα, ἐμεῖς λέμε στὸ ψηλὸ φαλακρὸ βουνὸ τὸ Γαριζίν. Ἐσὺ τί λές;
Κι ὁ Χριστὸς τί ἀπήντησε; Εἶπε λόγια, ποὺ δὲν ὑπάρχει ζυγαριὰ νὰ τὰ ζυγίσουμε, λόγια ποὺ καὶ μόνο αὐτὰ φτάνουν ν᾽ ἀποδείξουν ὅ­τι εἶ­νε Θεός· δὲν γνωρίζω ὡραιότερα λόγια ἀπ᾽ αὐ­τά· «Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦν­τας αὐ­τὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσ­κυνεῖν» (Ἰω. 4,24). Τί σημαίνουν αὐτά; Read more »

Ἐλατε στο Χριστο! Ὅλες οι θεωριες & θρησκειες του κοσμου ειναι λασπονερια. Μονο ὁ Χριστος ειναι το ἀθανατο νερο. Διψασμενε & πονεμενε ἄνθρωπε, ἔλα στο Χριστο να αισθανθης θεϊκο μεγαλειο! αυτο φωναζει ἡ ἁγια Φωτεινη (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 1st, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Πεντηκοστάριο
Τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰω. 4,5-42)
1974 Ἡ σκοτεινὴ ἔγινε Φωτεινὴ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΜΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2618

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰω. 4,5-42)
2 Ἰουνίου 2024

Ἡ σκοτεινη ἔγινε Φωτεινη

π. Aυγουστiνos_Ἐάν, ἀγαπητοί μου, σᾶς ἔλεγε κάποιος, ὅ­τι ἕ­να κοράκι ἔγινε περιστέρι, ποιός θὰ τὸ πίστευε; Ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ καταπληκτικὸ γίνεται στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χρι­στοῦ· τὸ βλέπει κανεὶς στὴν ἱστο­ρία ἀντρῶν καὶ γυναικῶν ποὺ πιστεύουν ἀκράδαντα στὸν Κύριό μας. Ἕνα τέτοιο θαῦμα λοιπὸν διηγεῖ­ται σήμερα τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ἰω. 4,5-42). Μιὰ ψυχή, ποὺ ἦταν μαύρη σὰν τὰ φτε­ρὰ τοῦ κόρακα, γίνεται ἕνα λευκὸ περιστέρι. Ποιό εἶνε τὸ κοράκι αὐτό;

* * *

Εἶνε μιὰ γυναίκα. Κατοικοῦσε στὴ Συχὰρ τῆς Σαμαρείας. Γράμματα δὲν ἤξερε, ἦταν ὅ­μως τετραπέρατη. Αὐτὴ ἐκεῖ στὸ περιβάλλον της ἦταν ἕνα δημόσιο σκάνδαλο. Παν­τρεύτηκε ἕ­ναν ἄντρα· τὸν ἄφησε ἢ τὸν ἔδιωξε, πῆρε δεύ­τερο· ἔδιωξε τὸ δεύτερο, πῆρε τρίτο· ἔ­διωξε τὸν τρίτο, πῆρε τέταρτο· ἔδιωξε τὸν τέ­ταρτο, πῆρε πέμ­πτο· κι αὐ­τὸς ποὺ τώρα συ­ζοῦσε μαζί της ἦ­ταν ἕκτος ἄν­τρας. Παρ᾽ ὅ­λα αὐτὰ δι­ατηροῦσε μέσα της μιὰ σπίθα, κάτι διέσῳζε ἀπὸ μιὰ ἀρ­χικὴ εὐγένεια. Δηλαδή· ἔπεφτε στὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ εἶχε ντροπή. Πῶς τὸ καταλαβαίνουμε; Τὸ λέει τὸ εὐαγγέλιο.
Ἔξω ἀπὸ τὸν οἰκισμό τους ἦταν ἕ­να πηγάδι ὅ­που πήγαιναν οἱ νοικοκυρὲς νὰ πάρουν νε­ρό. Ὅ­λες, ὅπως ξέρουμε ἀπ᾽ τὰ χωριά μας, πηγαίνουν γιὰ νερὸ ἢ πρωὶ – πρωὶ μὲ τὴ δροσιὰ ἢ τὸ σούρουπο μὲ τὸ ἡ­λιοβασίλεμα. Αὐτὴ πῆ­­γε ἐκεῖ γιὰ νερὸ καταμεσήμερο, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἥ­λιος ἔ­καιγε τὶς πέτρες· ὁλομόναχη.

Τὴν ὥρα ἐκείνη βλέπει κάποιον ξένο νὰ κά­θεται στὸ πηγάδι. Τί ἦ­ταν αὐ­τός; Δὲν εἶνε ἕνας τυχαῖ­ος. Κουρασμένος ἀπὸ ὁδοιπορία, μὲ σκονισμένα τὰ πόδια, φαινόταν ἄσημος, ἕνας ξένος διαβάτης. Καὶ ὅμως ἦταν βασιλιᾶς, καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλους τοὺς βασι­λιᾶδες τοῦ κόσμου! Μὰ οἱ βασιλιᾶ­δες, θὰ πῆτε, ταξιδεύουν μὲ ἁ­μά­ξια, τοὺς στρώνουν χαλιὰ νὰ πατήσουν, αὐτὸς ὅμως κάθεται ἐκεῖ ἀπέριττος, ἁ­πλός, ταπεινός, σεμνός. Κι ὅμως εἶ­νε ἀ­νώτερος ἀπ᾽ ὅλους τοὺς βασιλιᾶδες τοῦ κόσμου· εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός! Read more »

Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ (Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 26th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου (Ἰωάν. 5,1-15)

Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

«Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται» (Ἰωάν. 5,14)

`π. `αυγ. ιστΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τὸ Θεό, ποὺ μὲ ἀξιώνει νὰ κηρύξω καὶ πάλι. Θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ δώσετε προσοχή. Τὰ λόγια θὰ εἶνε ἁπλᾶ καὶ σύντομα.
Ὑπῆρχε, ἀγαπητοί μου, ἐποχὴ ποὺ οἱ ἄν­θρωποι στὰ βουνὰ καὶ στὰ λαγκάδια τῆς πατρίδος μας δὲν ἤξεραν γράμματα πολλά, συχνὰ δὲν ἤ­ξεραν οὔτε τὴν ὑπογραφή τους νὰ βάλουν, δὲν εἶχαν σχολειὰ καὶ πανεπιστήμια καὶ ἀκαδημίες. Ἀλ­λὰ τί μὲ τοῦτο; Ἐκεῖνοι ἦ­ταν ἅγιοι ἄνθρωποι. Ἄ­ξιζαν παραπάνω ἀπὸ ἐ­πιστήμονες μὲ διπλώματα. Οἱ παπποῦδες μας εἶχαν τὴν πραγματικὴ σοφία. Γιατὶ ποιό εἶν᾽ ἐ­κεῖνο ποὺ ἔχει τὴν ἀξία; Δὲν περιφρονοῦμε τὰ γράμματα καὶ τὶς ἐπιστῆμες· ὁ Θεὸς τὰ ἔδωσε κι αὐτά. Ἐ­κεῖνο ὅμως ποὺ ζυγίζει περισσότερο εἶνε ἡ καρδιά, εἶνε ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Παλαιὰ στὰ σχολεῖα ἔγραφαν· «Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου» (πρβλ. Σ. Σειρ. 1,14,18). Ἐφοβοῦντο τὸν Θεό, ἐσέβοντο τὸ ὄνομά του τὸ ἅγιο, τηροῦσαν τὶς ἐντολές του. Ἡ γιαγιὰ ἡ ἀ­γράμμα­τη δίδασκε, παιδαγωγοῦσε, μάλωνε καὶ τιμωροῦσε τὰ ἐγγόνια της· καὶ τότε αὐτὰ ἦταν ἀγγελούδια, καὶ εὐλογία Θεοῦ φτερούγιζε πάνω ἀπ᾽ τὴν πατρίδα μας. Read more »

Κολυμβηθρα και μαρτυριο – Ἡ ἱστορια της Ἐκκλησιας ειναι αιματοβαμμενη… Μακαριες οι ψυχὲς αυτες. (Ομιλια Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 25th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΓ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1258(2)

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου (Ἰωάν. 5,1-15)
26 Μαΐου 2024 (2006)

Κολυμβηθρα και μαρτυριο

Μητροπολιτης Φλωρινης ΑυγουστινοςἈρχίζω, ἀγαπητοί μου, μὲ μιὰ παραβολή. Ὑποθέστε, ὅτι ἔχω χρήματα πολλά, 250 περίπου χρυσὲς λίρες, καὶ σᾶς λέω· θὰ τὶς πετάξω ψηλά, κι ὅσες προλάβῃ ν᾿ ἁρπάξῃ ὁ καθένας στὸν ἀέρα, θὰ εἶνε δικές του. Φαντάζεστε τί θὰ γίνῃ. Εἶνε ζήτημα ἂν μία λίρα θὰ πέσῃ κάτω· ὅλες θὰ τὶς πιάσουμε. Τί θέλω νὰ πῶ· δὲν κρατῶ στὰ χέρια μου χρήματα καὶ λίρες, ἀλλὰ παρ᾿ ὅλη τὴν ἀναξιότητά μου κρα­τῶ κάτι ποὺ ἀξίζει παραπάνω ἀπὸ τὰ χρυσᾶ νομίσματα· εἶνε τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, εἶνε τὸ ἱε­ρὸ εὐαγγέλιο, εἶνε ἡ σημερινὴ περικοπή (βλ. Ἰω. 5,1-15). Ἂν μετρήσετε τὶς λέξεις της, εἶνε 250 πε­ρίπου. 250 λέξεις – 250 χρυσὲς λίρες, θησαυ­ρὸς ἀνεκτίμητος. Κι ὅπως προσέχουμε νὰ μὴ πέσῃ κάτω οὔτε μία λίρα, ἔτσι πρέπει νὰ προσέχουμε νὰ μὴν μᾶς ξεφύγῃ οὔτε μία λέξις.
Γιὰ νὰ λάβετε μιὰ ἰδέα τί θησαυρός χρυ­σῶν νομισμάτων εἶνε οἱ ἱερὲς περικοπές, ἀπ᾿ ὅλο τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο θὰ πάρουμε μόνο μία λέξι, τὴ λέξι «κολυμβήθρα»· τρεῖς φο­ρὲς ἀναφέρεται στὸ ἱερὸ κείμενο (ἔ.ἀ. 5,2,4,7). Τί εἶνε λοιπὸν ἡ κολυμβήθρα; Read more »

ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΨΕΜΑ Η ΠΙΣΤΙ ΜΑΣ (Ὁμιλια Μητροπολιτου Φλωρινης – Πρεσπων & Εορδαιας Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 14th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ (Ἰωάν. 20,19-31)

 ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΨΕΜΑ Η ΠΙΣΤΙ ΜΑΣ

IoVerin_2frescoΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή. Εἶνε ἡ δευτέρα Κυριακὴ τοῦ Πάσχα ἢ Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ. Καὶ λέγεται Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, γιατὶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ὥρισε νὰ δια­βά­ζεται τὸ εὐαγγέλιο ποὺ ὁμιλεῖ γιὰ τὸ Θωμᾶ.

* * *

Τί ἦταν ὁ Θωμᾶς; κανένας πλούσιος, κανένας ἐπιστή­μων, κανένας διάσημος τῆς ἐπο­χῆς ἐκείνης; Τίποτε. Ἕνα ἀγράμματο φτωχα­δάκι ἦταν. Καὶ ὅμως ἔγινε πασίγνωστος. Καὶ ἐνῷ μεγάλοι καὶ τρανοὶ λησμονήθηκαν, αὐτὸς ζῇ στὴ μνήμη ὅλων. Τί συνέ­βη ἆραγε; Κάτι ἄλ­λαξε στὴ ζωὴ τοῦ Θωμᾶ, καὶ τὸ πτωχαδάκι ἔγινε μιὰ μεγάλη φυσιογνωμία. Τί συνέβη; Read more »

Κυριακη του Θωμα (Ἰωαν. 20,19-31) – Ζωη πιστεως (Ὁμιλια Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 11th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 11702

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ (Ἰωάν. 20,19-31)
10 Μαΐου 2024 (2005)

Ζωη πιστεως

p. AugoustΕὐχαριστῶ, ἀγαπητοί μου, τὸν Κύριον ἡ­μῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ποὺ μ᾿ ἀξιώνει γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, τώρα στὰ βαθειὰ γεράματά μου, νὰ κηρύξω τὰ λόγια του. Θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς μιλήσω ὅπως μιλάει ὁ πατέρας στὰ παιδιά του, νὰ μιλήσω μὲ γλῶσσα ἁπλῆ. Θέλω νὰ μὲ προσέξετε.

* * *

Ὅπως γνωρίζουμε, ἀπὸ τοὺς δώδεκα μαθη­τὰς τοῦ Χριστοῦ ἕνας, ὁ Ἰούδας, τὸν πρόδωσε. Μετανόησε ὕστερα γι᾿ αὐτὸ κι ἀπελπισμένος πῆγε καὶ κρεμάστηκε. Μεγάλο κακὸ ἡ αὐτοκτο­νία· σὰν τὸν Ἰούδα εἶνε αὐτοὶ ποὺ αὐτοκτονοῦν… Read more »

«Ὡσαννα» ἰσοβια, ὄχι της στιγμης (Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 28th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΜΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2612

Κυριακὴ τῶν Βαΐων (Ἰω. 12,1-18)
28 Ἀπριλίου 2024 πρωὶ
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιωτου

«Ὡσαννα» ἰσοβια, ὄχι της στιγμης

«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ» (Ἰω. 12,13)

Φτάσαμε, ἀγαπητοί μου, στὴν τελευταία Κυ­ριακὴ τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακο­στῆς· σήμερα εἶνε Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Ποιά εἶ­νε ἡ σημασία τῆς Κυριακῆς αὐτῆς γιὰ τοὺς Χρι­στιανούς; Αὐτὸ θὰ προσπαθήσω νὰ ἐξηγήσω. Read more »

«Οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων…» (α´ αποσπασμα ὁμιλιας Μητροπολιτου ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ & β´ αποσπασμα)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 22nd, 2024 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων

(α´ απόσπασμα ὁμιλιας Μητροπολιτου ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ)

————

————-

Τό (β): https://youtu.be/omhDEaPF1AM?si=gK7pmqwPIRG6FYro

589345584235671765gogba

Απομαγνητοφωνημενη ἡ ὁμιλία: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=109398

«Οιδατε ὅτι οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων» (Μαρκ. 10,42) – (Βιντεο – Αποσπασμα ὁμιλιας του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 21st, 2024 | filed Filed under: VIDEO p. AYGOYST., ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Οιδατε ὅτι οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων» (Μαρκ. 10,42)

————

———–

Μας χωριζει αβυσσος «Οιδατε ὅτι οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων» (Μαρκ. 10,42)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 20th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΜΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2611

Κυριακὴ Ε΄ Νηστειῶν (Μάρκ. 10,32-45)
21 Ἀπριλίου 2024
Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου

Μας χωριζει αβυσσος

«Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν» (Μάρκ. 10,42)

ὍσοΣΩΤΗΡ (π. Αυγ.) σελ. 70 ιντι, ἀγαπητοί μου, ἐνδιαφέρονται ὄχι γιὰ τὰ θρησκευτικά –τὸ τονίζω–, ἀλλὰ γιὰ τὰ κοινωνικά, πατριωτικὰ καὶ πολιτικὰ πρά­γματα τοῦ τόπου μας ἀλλὰ καὶ ὅ­λου τοῦ κόσμου, θά ᾽πρεπε νά ᾽νε σήμερα στὴν ἐκ­κλησία, ν᾽ ἀκούσουν τὸ εὐ­­αγγέ­λιο (βλ. Μάρκ. 10,32-45), γιὰ νὰ φύ­γῃ ἀπ᾽ τὸ μυαλό τους ἡ ἐσφαλμένη ἰ­δέα, ὅτι τὸ Εὐ­αγγέλιο δείχνει τὸ δρόμο μόνο γιὰ τὴν πέρα τοῦ τάφου ζωή. Ἀσφα­λῶς τὸ Εὐ­αγγέλιο δείχνει τὸν οὐρανό, τὴν αἰώνιο ζωή· δὲν ἀ­διαφορεῖ ὅμως καὶ γιὰ τὴν ἐπίγεια ζωή. Ἐν­δι­αφέρεται γιὰ τὴν οὐράνια ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐ­­πίγεια ζωή, ποὺ εἶνε τὸ προοΐμιο τῆς αἰ­ωνίου ζω­ῆς καὶ μακαριότητος. Τὸ Εὐαγγέλιο, ὅ­πως εἶπε κάποιος, εἶνε ὁ χάρτης τῆς ἐπιγείου καὶ τῆς οὐ­ρανίου πολιτείας. Ἀνεκτίμη­τα τὰ λόγια του! Ἂν τὰ λίγα αὐτὰ ποὺ εἶπε σήμερα ὁ Κύριος τὰ ἔ­βαζαν στὴν καρδιά τους αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν τὸν κόσμο καὶ χειρίζον­­ται τὶς τύχες καὶ τὴν πρόοδο τοῦ λαοῦ μας, ἡ γῆ αὐ­τὴ θὰ γινόταν παράδεισος.

Τί εἶπε ὁ Κύριος; Ἀφορμὴ ἦταν ἕνα ἐπεισό­διο, ποὺ συνέβη στὴν συνοδεία του ὅταν γιὰ τελευταία φορὰ ἀ­­νέ­βαιναν στὰ Ἰεροσόλυμα.

* * *

Καθώς, δηλαδή, οἱ μαθηταὶ τὸν συνοδεύουν, ὁ Κύριος τοὺς προλέγει τὰ θλιβερὰ ποὺ πρόκειται νὰ πάθῃ· ὅτι θὰ παραδοθῇ στοὺς ἐ­χθροὺς καὶ θὰ ὑπομείνῃ τὰ πάνδεινα. Τότε λοι­πὸν οἱ δώ­δεκα, ἀντὶ νὰ συμμεριστοῦν τὰ αἰσθήματά του καὶ νὰ δείξουν συμπάθεια, κα­τὰ ἕνα περίεργο τρόπο ἐκ­φράζουν μιὰ νοοτρο­πία ἐν­τελῶς ξένη πρὸς τὶς σκέψεις τοῦ Κυρίου. Read more »

Ἡ παλαια γενεα ευθυνεται για τη νεα – Κραυγη για βοηθεια, ενος δυστυχισμενου πατερα. Αυτη κραυγη βγαινει & ἀπο τα στοματα των σημερινων γονεων. Ο Χριστος δειχνει τους ὑπεθυνους & ἐλεγχει τους μεγαλους για την καταντια των παιδιων.

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 13th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν (Μάρκ. 9,17-31)
14 Ἀπριλίου 2024 (2000
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ παλαια γενεα ευθυνεται για τη νεα

(περὶ πατρίδος καὶ οἰκογενείας)

atenizei ΕσταυρωμenoΤὸ θέμα τῆς σημερινῆς ὁμιλίας, ἀγαπητοί μου, εἶνε μιὰ κραυγὴ γιὰ βοήθεια, εἶνε ἕνα ΣΟΣ (SOS). Ποιός φωνάζει «βοήθεια»; Εἶνε ἡ φωνὴ ὲνὸς δυστυχισμένου πατέρα, ποὺ εἶχε παιδὶ δαιμονιζόμενο (βλ. Μάρκ. 9,17-31). Κάτω ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ ἀκαθάρτου δαιμονίου τὸ παιδὶ σπαρταροῦσε σὰν τὸ ψάρι ὅταν τὸ βγάζουν στὴν ἀμμουδιά. Τὸ ἔπιαναν κρίσεις κ᾽ ἔπεφτε στὴ φωτιὰ ἢ στὸ νερό. Ἄφριζε κ᾽ ἔτριζε τὰ δόν­τια, παρουσίαζε θέαμα σπαραξικάρδιο. «Βοήθεια», φώναζε ὁ πατέρας στοὺς μάγους, στοὺς γιατρούς, σὲ κάθε ἄνθρωπο. «Βο­ήθεια», φώ­ναξε καὶ στοὺς ἀποστόλους. Ἐπὶ τέλους, ἀπελπισμένος, ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ καὶ φώναξε «βοήθεια». Read more »