Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ’ Category

Παρα την θαλασσα της Γαλιλαιας. Ο σκοπος που επισκεπτεται τη λιμνη ο Κυριος & περπαταει στο γιαλο, εινε να κηρυξη στους απλοϊκους εκεινους ανθρωπους το κηρυγμα της βασιλειας των ουρανων & να εκλεξη απο αυτους, ναι απο αυτους, τους μελλοντικους συνεργατες του σε ενα εργο, που ομοιο του ουτε ειδε ουτε θα ξαναδη ποτε η ανθρωποτητα

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 25th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2484

Κυριακὴ Β΄ τοῦ Ματθαίου (Ματθ. 4,18-23)
26 Ἰουνίου 2022
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Παρα την θαλασσα της Γαλιλαιας

«Περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς…» (Ματθ. 4,18)

Στὸ γιαλὸ τῆς μαγευτικῆς λίμνης τῆς Γαλιλαίας βρίσκεται, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος.
Σὲ ἀκτὲς θαλασσῶν καὶ λιμνῶν στάθηκαν καὶ ἄλλοι. Στάθηκαν ζωγράφοι, γιὰ νὰ ζωγραφίσουν πίνακες ποὺ παριστάνουν τὴ θάλασσα σὲ διάφορες καταστάσεις. Στάθηκαν ποιηταὶ καὶ ἐμπνεύσθηκαν ἀπὸ τὸ μεγαλοπρεπὲς θέαμα τῆς θαλάσσης, ποὺ προσφέρει ὅταν ὁ ἥλιος ἀνατέλλει καὶ ῥίχνει τὶς ἀκτῖνες του ἐπάνω στὴν ἐπιφάνειά της καὶ τὴν μεταβάλλει σὲ ἕνα τεράστιο καθρέπτη καὶ μέσα της καθρεπτίζονται τὰ πλοῖα, οἱ κοντινοὶ βράχοι καὶ οἱ κορυφὲς τῶν βουνῶν. Στάθηκαν φιλόσοφοι, γιὰ νὰ θαυμάσουν τὴν ἀπεραντοσύνη της κι ἀπὸ τὴ θέα της νὰ συλλάβουν μία ἀμυδρὴ εἰκόνα τῆς αἰωνιότητος…
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος π.χ., ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, συνήθιζε νὰ κάνῃ περιπάτους δίπλα στὸ γιαλὸ τῆς θαλάσσης, νὰ βλέπῃ τὸ μεγαλοπρεπὲς θέαμα, νὰ ἐμπνέεται ἀπ᾽ αὐτὸ σὰν ποιητής, καὶ νὰ ἀντλῇ διδάγματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀστάθεια καὶ ματαιότητα τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Ἀκοῦστε πῶς μεταφέρει τὰ λόγια τοῦ ἁγίου πατρὸς (βλ. Λόγος Κς΄ [26], Εἰς ἑαυτόν, ἐξ ἀγροῦ ἐπανήκοντα μετὰ τὰ κατὰ Μάξιμον, Η΄· P.G. 35,1237b – 1240a) ἕνας νεώτερος δόκιμος ἐκκλησιαστικὸς συγγραφεύς· Read more »

H EYAΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ & ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ: ΟΙ ΑΡΝΗΤΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 18th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

EYAΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Κατά Ματθαίον, κεφ. Ι΄, εδάφια 32-33, 37-38 και κεφ.ΙΘ΄εδάφια 27-30

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣΚεφ.Ι΄ 32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 33 ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
37 ῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· 38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.
Κεφ.ΙΘ΄ 27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 28 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. 29 καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι«.

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2483

Κυριακὴ Ἁγίων Πάντων (Α΄ Ματθαίου)
19 Ἰουνίου 2022
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΟΙ ΑΡΝΗΤΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή. Δὲν ἑορτάζει ἕνας ἢ δύο ἅγιοι, ὅπως συνήθως στὶς ἄλλες ἡμέρες· σήμερα ἑορτάζουν πολλοί, ἀναρίθμητοι ἅγιοι, οἱ ἅγιοι Πάντες. Ἐὰν μπορῇ κανεὶς νὰ μετρήσῃ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, θὰ μπορέσῃ νὰ μετρήσῃ καὶ τοὺς ἁγίους ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα· εἶνε ἑκατομμύρια.
Ποιοί εἶνε; Εἶνε πρῶτα – πρῶτα οἱ δίκαιοι τῆς παλαιᾶς διαθήκης, οἱ πατριάρχες καὶ οἱ προφῆτες· εἶνε οἱ δώδεκα, οἱ ἑβδομήκοντα καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι· εἶνε οἱ πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας· εἶνε οἱ μάρτυρες, οἱ ἱερομάρτυρες καὶ οἱ ὁμολογηταί· εἶνε οἱ ὅσιοι καὶ οἱ ἀσκηταί· εἶνε ἀκόμα οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ ἀρχάγγελοι στὸν οὐρανό· καὶ ψηλὰ – ψηλά, στὴν κορυφὴ ὅλων, εἶνε ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος μας. Ὅλοι αὐτοὶ ἑορτάζουν σήμερα.
Ἀλλὰ τιμώντας τώρα τοὺς ἁγίους Πάντας, νὰ γνωρίζουμε, ὅτι δὲν ἀρκεῖ ἁπλῶς τὸ νὰ ἐκκλησιασθοῦμε· πρέπει καὶ νὰ ἑορτάσουμε πρεπόντως τὴν ἑορτή τους. Κατὰ τὸ ῥητὸ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ποὺ λέει «Τιμὴ μάρτυρος μίμησις μάρτυρος» (P.G. 50,663), πρέπει νὰ μιμούμεθα τοὺς ἁγίους. Αὐτὸ τοὺς εὐχαριστεῖ.
Ἂς κάνουμε λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς ὅ,τι ἔκαναν ἐκεῖνοι. Δηλαδή, τί ἔκαναν ἐκεῖνοι; Read more »

Αδικαιολογητοι οι απιστοι. Αιτια της απιστιας ειναι η διαφθορα της καρδιας, ο εγωισμος, η υπερηφανεια. Αιτια της απιστιας ειναι ο αμαρτωλος βιος τους· να τι τους εμποδιζει να πιστεψουν στο Χριστο. Το σημερινο ευαγγελιο τους ζωγραφιζει ακριβως

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 28th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Πεντηκοστάριο
1974 Ἀδικαιολόγητοι οἱ ἄπιστοι – στ. …

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2477

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ (Ἰω. 9,1-38)
29 Μαΐου 2022
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου

Αδικαιολογητοι οι απιστοι

ΤΥΦΛΟΥὙπάρχουν, ἀγαπητοί μου, στὸν κό­σμο ἄ­πιστοι· ὅπως στὸ χωράφι ὑπάρχουν ἀγ­κάθια, ἔτσι καὶ μέσα στὴν κοινωνία ὑπάρχουν οἱ ἄπιστοι. Αὐτοί, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀ­πιστία τους, λένε τὸ «τροπάριο»· «Ἐγὼ γιὰ νὰ πιστέψω θέλω νὰ δῶ θαῦμα». Θέλουν θαύματα. Ἀλλ᾽ ἐὰν ὑπάρχῃ στὸν κόσμο μιὰ θρησκεία πού ᾽νε γεμάτη θαύματα, αὐτὴ εἶνε ἡ δική μας. Πιὸ εὔκολο εἶνε νὰ μετρήσῃς τὰ ἄ­στρα τοῦ οὐ­­ρανοῦ ἢ τὶς σταγόνες τῆς λίμνης τῶν Πρεσπῶν ἢ τοὺς κόκκους τῆς ἄμ­μου τῆς θαλάσσης, παρὰ νὰ μετρήσῃς τὰ θαύ­ματα ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι συν­τελείας τῶν αἰ­ώνων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, εἰς πεῖ­σμα ὅλων τῶν ἀθέων καὶ τῶν ἀ­πίστων. Θαύ­ματα ὁ Χριστός, θαύματα ἡ Παναγία, θαύματα οἱ ἅγιοι τῆς πίστεώς μας· καὶ ὅ­μως αὐτοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ζητοῦν θαύματα.
Ἕνα λοιπὸν ἀπὸ τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ Χριστὸς διηγεῖται ἀκριβῶς σήμερα τὸ ἱερὸ εὐ­αγγέλιο (βλ. Ἰω. 9,1-38). Τὸ ἀκούσατε. Τί λέει; Read more »

Ἡ πνευματικη διψα – Τι ηταν η Σαμαρειτισσα; Αγραμματη, φτωχια, & αμαρτωλη· μια πορνη, ενα μαυρο καρβουνο. Και γι᾽ αυτην πηγε εκει ο Χριστος. Τη βρηκε, καθησε κοντα της, μιλησε μαζι της, την ακουσε· & το καρβουνο εγινε δια­μαντι, το κορακι περιστερι, η πορνη ισαποστο­λος. Λοιπον, αν­θρωπε, οσο αμαρτωλος κι αν εισαι, ελα στο Χριστο· θα συγχωρηση κ᾽ εσενα.

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 21st, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2476

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰω. 4,5-42)
22 Μαΐου 2022
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου

Ἡ πνευματικη διψα

«Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν» (Ἰω. 4,15)

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣὉ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, γιὰ νὰ ζήσῃ στὸν κόσμο αὐτὸν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πολλὰ πράγματα· ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀναγκαῖα, περισ­σότερο καὶ ἀπὸ τὸ ψωμί, εἶνε τὸ νερό. Γι᾽ αὐ­τὸ ἡ δίψα εἶνε κατάστασι πολὺ βασανιστική· ὅ­σοι πεθαίνουν ἀπὸ πεῖνα ὑποφέρουν, ὅσοι πε­θαίνουν ἀπὸ δίψα ὑφίστανται μαρτύριο. Τὸ 1922 κατὰ τὴ μικρασιατικὴ ἐκστρατεία, ὅταν οἱ στρα­τιῶτες μας πλησίαζαν πρὸς τὴν Ἄγκυρα, ἔπεσαν στὴν Ἁλμυρὰ ἔρημο· διψοῦ­σαν φοβε­ρά, πῆγαν νὰ πετάξουν τὰ ὅπλα, καὶ οἱ ἀ­ξιωματικοὶ ἔλεγαν· Κουράγιο, παιδιά, νὰ φτά­σουμε στὸ ποτάμι! Κι ὅταν ἔφτασαν ἔπεσαν χιλιά­δες στρατὸς τόσο διψασμένοι στὰ νερά, ποὺ κόν­τεψαν νὰ στερέψουν τὸ Σαγγάριο.
Φοβερὸ πρᾶγμα ἡ δίψα. Ὅταν κάποιος πῇ, Θέλω ἕνα ποτήρι νερό! ποιός δὲν θὰ τρέ­ξῃ νὰ τοῦ δώσῃ; Ἐξαίρεσι ἀποτελοῦν κάποιοι, ποὺ δὲν δίνουν νερὸ οὔτε στὸν ἄγγελό τους. Read more »

ΗΡΩΑΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 16th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Ἰωάν. 5, 1-15
Mητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστινου

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΜΕΝΟΥΜΕ!

«Ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ
ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῆ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ»
(Ἰωάν. 5, 5)

ΤΙΘΕΤΑΙ, ἀγαπητοί μου, τίθεται τὸ ἐρώτημα˙ Τί εἶνε ἡ ζωή; Ἀπόλαυσι; Διασκέδασι; Χορὸς καὶ γλέντι; «Φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν» (Λουκ. 12, 19). Ἔτσι νομίζουν πολλοί, ἰδίως νέοι τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, ποὺ παρασύρονται ἀπὸ ἀθεϊστικὲς καὶ ὑλιστικὲς ἰδέες καὶ νομίζουν ὅτι τὰ λίγα χρόνια ποὺ θὰ ζήσουν ἐδῶ στὸν πλανήτη πρέπει νὰ τὰ περάσουν ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ εὐχάριστα καὶ ἡδονικά. Ἔχουν σὰν σύνθημα τὸ ἰταλικὸ «ντόλτσε βίτα», ποὺ σημαίνει «γλυκειὰ ζωή», καὶ σὰν τέτοια γλυκειὰ ζωὴ θεωροῦν τὴ ζωὴ ποὺ ζοῦν τὴ νύχτα μέσα στὰ διάφορα κέντρα διασκεδάσεως, Read more »

O Χριστoς τo κεντρο της ανθρωποτητος

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 8th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Μυροφόρων  (Μᾶρκ. 15,43 – 16,8)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

O Χριστoς τo κεντρο της ανθρωποτητος

IoVerin_2frescoΗ Πίστη μας, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε ἕ­να παραμύθι, ἕνα ψέμα. Εἶνε ἡ μόνη ἀλη­θινὴ στὸν κόσμο. Δὲν τὸ λέμε ἐμεῖς· τὸ ἀποδεικνύουν τὰ πράγματα, ἡ ἱστορία εἴκοσι αἰώνων. Εἶνε δέντρο ποὺ δὲν τὸ φύτεψε ἄνθρω­πος ἀλλὰ ὁ Θεός. Κι ὅ,τι φυτεύει ὁ Θεός, ὅλοι οἱ δαίμονες δὲν θὰ μπορέσουν νὰ τὸ ξερριζώσουν. Θὰ σπάσουν τὰ τσεκούρια τους ἐπάνω του, μὰ ἡ ῥίζα του μένει ἀνεκρίζωτος.

Εἶνε ἀληθινὴ ἡ θρησκεία μας, διότι αὐτὸς ποὺ τὴν ἵδρυσε δὲν εἶνε ἁπλῶς ἕνας μεγάλος ἄν­θρω­πος, ὅπως τόσοι ἄλλοι· εἶνε ὁ ἀληθι­νὸς Θεός. Ὅτι εἶνε ὁ Θεὸς τὸ ἀποδεικνύουν καὶ τὸ φωνάζουν τὰ ἄπειρα θαύματά του, ἡ ἁγία ζωή του, ἡ ἄφθαστη διδασκαλία του, καὶ τέλος τὸ ὅτι ὄντως ἀνέστη ἀπὸ τὸν τάφο. Τὸ χάρο καν­είς δὲ μπόρεσε νὰ τὸ νικήσῃ, οὔτε πλούσιος οὔτε ἐπιστήμονας οὔτε στρατηγὸς οὔτε βασι­λιᾶς. Τὸ χάρο πάλεψε καὶ τὸ νίκησε μόνο ὁ Χριστός· αὐτὸς εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός.

Read more »

«Αγνη Παρθενε, χαιρε!…» – «Ο αγγελος εβοα τη Κεχαριτωμενη· Αγνη Παρθενε, χαιρε, & παλιν ερω, χαιρε· ο σος Υιος ανεστη τριημερος εκ ταφου» (θ ωδ. Πασχ.).

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 7th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2473

Κυριακὴ Μυροφόρων (Μᾶρκ. 15,43 – 16,8)
8 Μαΐου 2022
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

«Αγνη Παρθενε, χαιρε!…»

MANA TOY KODSMOYΜυροφΟἱ ἀρχαῖοι Ἰουδαῖοι, ἀγαπητοί μου, εἶχαν χτί­σει στὰ Ἰεροσόλυμα ναὸ περίλαμ­προ, μὲ μάρμαρα καὶ στέγη σκεπασμένη ἀπὸ χρυσό. Ἀπ᾽ ἔξω οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου ἔκαναν τὸ κτήριο νὰ λαμ­ποκοπᾷ, καὶ μέσα ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς τοῦ Ἰσραὴλ τελοῦσαν τὴ λατρεία τους.
Μιὰ μέρα ὁ Χριστός, λίγο πρὸ τοῦ πάθους, εἶ­χε ἐλέγ­ξει τοὺς φαρισαίους μ᾽ ἐκεῖνα τὰ φο­βε­ρὰ «Οὐαί» (βλ. Ματθ. 23,13-39). Καθὼς λοιπὸν ἔ­φευγε ἀ­πὸ τὸ ναό, οἱ μαθηταὶ τοῦ ἔδειχναν τὰ κτίσμα­­τα μὲ καμάρι. Κ᾽ ἐκεῖ­νος; Ἄνοιξε τότε μὲ θλῖ­ψι τὸ στόμα του κ᾽ ἐξέφερε λόγο φοβερό· «Τὰ βλέπε­τε ὅλ᾽ αὐτά; δὲν θὰ μείνῃ «λίθος ἐπὶ λίθον» (βλ. ἔ.ἀ. 24,1-2). Καὶ πρά­γμα­τι· μετὰ ἀπὸ σαράν­τα χρόνια, τὸ 70 μ.Χ., δὲν ἔμεινε πέτρα πάνω στὴν πέ­τρα· ἀλέτρι πέρασε καὶ ὤργωσε ἐκεῖ­νο τὸν τόπο γι᾽ αὐτοὺς ποὺ σταύρωσαν τὸ Χριστό. Read more »

Το σημερινο ευαγγελιο του Θωμα, να τ᾿ ακουση ολος ο κοσμος, που αγωνια και φοβαται για τον τριτο παγκοσμιο πολεμο.

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 1st, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ (᾿Iωάν. 20,19-31)
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου

Ενα σπουδαιοτατο ευαγγελιο

Ψ. Απ. ΘωμαςΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Κυριακὴ τοῦ Ἀντίπασχα ἢ τοῦ Θωμᾶ. Σχετικὴ εἶνε καὶ ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ ἀκούστηκε (Ἰωάν. 20,19-31). Τὸ εὐαγγέλιο αὐτὸ εἶνε σπουδαιότατο. Τὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ ἀναστὰς Κύριος κατὰ τὴν ἐμφάνισί του μὲ τὸ Θωμᾶ ἀφοροῦν ὄχι μόνο τοὺς μαθητάς, ἀλλὰ κάθε ἄνθρωπο, σὲ ὁποιοδήποτε χρόνο καὶ τόπο καὶ ἂν ζῇ. Διότι ὅσο κι ἂν προοδεύσῃ τεχνικῶς καὶ ἐπιστημονικῶς, μέσα στὰ βάθη τῆς ὑπάρξεώς του ἔχει κάποιο δρᾶμα. Ζῇ τὸ αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς ποὺ δημιουργεῖ ἡ ἁμαρτία. Θά ᾿πρεπε τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο νὰ τ᾿ ἀκούσῃ ὅλος ὁ κόσμος.

* * *

Τί λέει; Ὅτι οἱ μαθηταὶ ἦταν κλεισμένοι μέσα σ’ ἕνα σπίτι καὶ δὲν τολμοῦσαν νὰ βγοῦν ἀπὸ ᾿κεῖ, οὔτε κἂν τὰ παράθυρα ν᾿ ἀνοίξουν, «διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων»· διότι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους (ἔ.ἀ. 20,19). Ἀλλ᾿ αὐτὸ δὲν συμβαίνει καὶ σήμερα; Τὰ ἔθνη, μικρὰ καὶ μεγάλα, εἶνε κλεισμένα στὸν χῶρο τους καὶ φοβοῦνται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο. Φόβος κυριαρχεῖ. Ἀγωνία καὶ ἄγχος πνίγει τὸν κόσμο, μήπως ἀπὸ κάποιο διαβολικὸ λάθος πέσῃ φωτιὰ πυρηνικῆς ἐνεργείας. Read more »

MHNYMA ME ΠOΛΛOYΣ AΠOΔEKTEΣ: 1) Στον TAPAΓMENO KOΣMO 2) Στους TITΛOΦOPOYMENOΥΣ ΣOΦOΥΣ 3) Στους ΑΜΦΙΒΑΛΟΝΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 4) Στα ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ, ΤΟΥΣ ΓΙΑΧΩΒΑΔΕΣ 5) ΣΕ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ 6) ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 7) ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 30th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

MHNYMA ME ΠOΛΛOYΣ AΠOΔEKTEΣ

KYPIAKH ΘΩMA

TA ΛOΓIA TOY XPIΣTOY AΠEYΘYNONTAI Σ’ OΛOYΣ

Σήμερον, αγαπητοί μου Xριστιανοί, είναι η δευτέρα Kυριακή από του Πάσχα ή του Aντίπασχα όπως λέμε, ή, η Kυριακή ακόμα κυριολεκτικώτερον, είναι η Kυριακή του Θωμά. Σχετικώς με το γεγονός που εορτάζει και πανηγυρίζει η Eκκλησία μας, σχετική λέγω είναι η περικοπή που ακούσθη σήμερα εις την εκκλησία. Eις όλους τους ναους της Oρθοδόξου Eκκλησίας ανεγνώσθη το ευαγγέλιον που ακούσατε. Tο ευαγγέλιο αυτό, αν και έχουν περάσει από τότε που έγινε το μέγα αυτό θαύμα της εμφανίσεως του Kυρίου ενώπιον των μαθητών Tου, αν και λέγω έχουν περάσει 19 αιώνες και μέσα στους 19 αυτούς αιώνας πολλά και καταπληκτικά γεγονότα έχουν συμβεί, κανένα όμως γεγονός δεν κατώρθωσε να σκιάσει το μέγα αυτό γεγονός της αναστάσεως του Kυρίου ημών Iησού Xριστού. Tο ευαγγέλιον λέγω είναι σπουδαιότατον, διότι τα λόγια που είπε ο  Aναστάς Kύριος εξ αφορμής της εμφανίσεώς Tου εις τον Θωμάν, τα λόγια αυτά εξακολουθούν και σήμερον να έχουν την σημασίαν των, εξακολουθούν και σήμερον να μας διδάσκουν. Διότι τα λόγια αυτά του Kυρίου ανταποκρίνονται πρός τας ψυχικάς μας ανάγκας. Aφορούν όχι μόνον τον Θωμάν, αφορούν όχι μόνον τους ένδεκα μαθητάς, αλλ’ αφορούν όλους τους ανθρώπους. Read more »

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΥΡΟ «Η ουν Μαρια λαβουσα λιτραν μυρου ναρδου πιστικης πολυτιμου, ηλειψε τους ποδας του Ιησου» (Ιωαν. 12, 3)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 16th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Ἰωάν. 12, 1-18

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΥΡΟ

«Ἡ οὖν Μαρία λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου
πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ»
(Ἰωάν. 12, 3)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ἀγαπητοί μου, τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σημερινῆς Κυριακῆς, Κυριακῆς τῶν Βαΐων, μιλάει γιὰ δυὸ ὑποδοχές, ποὺ ἔγιναν στυὸ Χριστὸ λίγες μέρες πρὸ τῶν σεπτῶν παθῶν του. Ἡ μία ὑποδοχὴ ἔγινε στὴ Βηθανία. Ἡ ἄλλη στὰ Ἰεροσόλυμα ἀπὸ ἕνα λαό, ποὺ γεμᾶτος ἐνθουσιασμὸ κραύγαζε τὸ «ὡσαννά» (Ματθ. 21, 9). Ἀλλὰ ὁ ἐνθουσιασμὸς ἐκεῖνος ἦταν πρόσκαιρος καὶ ἐπιπόλαιος. Δὲν περασαν λίγες μέρες καὶ τὰ «ὡσαννά» ἔγιναν «σταυρωθήτω» (Ματθ. 27, 23).
Ἐμεῖς ἐδῶ, σὲ μιὰ σύντομη ὁμιλία, θὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν πρώτη ὑποδοχή. Read more »

Φιλαργυρια με την προφασι της φιλανθρωπιας [Κυριακὴ Βαϊων (Ιω. 12,4-5]

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 16th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Εὐαγγέλια
58. Τῶν Βαΐων (Ἰω. 12,1-18)
1971 Φιλαργυρία μὲ τὴν πρόφασι φιλανθρωπίας – στ. 4-5

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2459

Κυριακὴ τῶν Βαΐων (Ἰω. 12,1-18)
17 Ἀπριλίου 2022 πρωὶ
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Φιλαργυρια με την προφασι φιλανθρωπιας

«Λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαρι­ώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· Διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;» (Ἰω. 12,4-5)

Εstayr. η xrιmΣήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακὴ τῶν Βαΐων, ἡμέρα χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως, προ­ανάκρουσμα τοῦ μεγάλου θριάμβου τοῦ Κυρί­­ου ποὺ θὰ ἠχήσῃ τὴ νύχτα τοῦ Πάσχα.
Σήμερα χαίρει ὁ λαός, ποὺ βγῆκε σὲ μία πρω­τοφανῆ διαδήλωσι ἀνοργάνωτη, αὐ­θόρμητη, πηγαία. Μὲ ἀκράτητο ἐνθουσι­ασμὸ τὰ πλήθη, ποὺ εἶχαν συγκεντρωθῆ στὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραὴλ γιὰ τὴ γιορτὴ τοῦ πάσχα, προϋπαν­τοῦν τὸν Ἰησοῦ. Κρατοῦν βάγια καὶ κλαδιὰ ἐ­λιᾶς, στρώνουν τοὺς δρόμους ὄχι μὲ τάπητες ἀλ­λὰ μὲ τὰ ῥοῦχα τους, καὶ ζητωκραυγάζουν μὲ φωνὴ ποὺ φτάνει ὣς τὸν οὐράνια «Ὡ­σαννά… εὐλογη­μένος ὁ ἐρχό­μενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσρα­ήλ» (Ψαλμ. 117,26· Ἰω. 12,13). Read more »

ΕΙΣΘΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 10th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Ε΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 10,32-45)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΕΙΣΘΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

«Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι…» (Μᾶρκ. 10,33)

Κυριος Θ. Κοιν.ΑΡΧΙΖΩ, ἀγαπητοί μου, μ᾿ ἕνα ἐρώτημα πρὸς ὅλους. Τὸ ἐρώτημά μου εἶνε· Εμαστε ἐδῶ; εὑρισκόμεθα ἐδῶ στὴν ἐκκλησία; Διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ σῶμα πρέπει ἐδῶ νὰ βρίσκεται τὸ πνεῦμα μας. Ἔφυγε ἕνα λεπτό; ἁμαρτήσαμε. Γι᾿ αὐτὸ λέω· Εμαστε ἐδῶ; Παρακολουθοῦμε τὴ θεία λειτουργία; Ἀκούσαμε τὰ θεϊκὰ λόγια, ποὺ ῥαγίζουν πέτρες καὶ καρδιές; Αἰσθανθήκαμε τὸ γεγονὸς ποὺ περιγράφει σήμερα τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο; Ἡ Ἐκκλησία τὶς μέρες αὐτὲς μεταδίδει τὰ πιὸ ὑψηλὰ μηνύματα. Καὶ προανάκρουσμα τῶν μηνυμάτων εἶνε αὐτὸ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα· «Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα…» (Μᾶρκ. 10,33). Read more »

Πως σκοτωνονται τα παιδια! «Παιδιoθεν» 2) Λαϊκα δικαστηρια στην Πατρα για Ρουλα Πισπιριγκου – Ζητουν ΚΡΕΜΑΛΕΣ! ΦΡΙΚΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟΥ ΜΑΝΑΣ! ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ. ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΑΥΤΟ & ΔΕΝ ΧΥΣΟΥΝ ΠΙΚΡΑ ΔΑΚΡΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 2nd, 2022 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΦΡΙΚΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟΥ ΜΑΝΑΣ! ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ. ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ.

Λαϊκά δικαστήρια στην Πάτρα για Ρούλα Πισπιρίγκου – Ζητούν ΚΡΕΜΑΛΕΣ

Ας χύνουν λιγότερα δάκρυα αυτές που έκαναν και 1 & 2 & 3 & περισσότερες εκτρώσεις!

Πόσες ‘αραγε από αυτές τις γυναικες που φωνάζουν σήμερα είναι και αυτές δολοφόνοι των παιδιων τους με τις εκτρώσεις;
Και γιατί δεν διαμαρτύρονταν  όταν το κράτος ψηφιζε νόμους υπέρ των εκτρώσεων;

d454142812c7
Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2454

Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 9,17-31)
3 Ἀπριλίου 2022

Πως σκοτωνονται τὰ παιδια!
«Παιδιοθεν» (Μαρκ. 9,21)

Εἶνε ἡ Τετάρτη (Δ΄) Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἀ­­γαπητοί μου. Τί μᾶς λέει σήμερα τὸ εὐ­αγγέλιο (βλ. Μᾶρκ. 9,17-31);
Ἕνας πατέρας εἶχε παιδὶ ἄρρωστο στὸ σπί­τι. Μακάρι νὰ ἦταν ἁπλῶς ἄρ­ρωστο. Ἂν τὸ πήγαινε στὸ γιατρό, ὅλος ὁ ὀργανισμός του ἦταν ὑ­γιής. Πνευματικὰ ὅμως ἦταν ἄρρωστο, βαρειὰ ἄρ­ρωστο· ἦταν δαιμονισμένο! Κι ὅταν τό ᾽πιανε ἡ κρίσι, ἦταν σ᾽ ἐλεει­νὴ κατάστασι. Κυλιό­ταν χά­μω, ἔβγαζε ἀφροὺς ἀπὸ τὸ στόμα, ἔπεφτε πότε στὴ φωτιὰ καὶ πότε στὸ νερό, σπαρ­ταροῦ­σε σὰν τὸ ψάρι ἅμα τὸ βγάλουν ἀπ᾽ τὸ νερό κάτω ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ δαιμονικοῦ πνεύ­ματος. Ὁ πατέρας ἦ­ταν δυστυχισμένος.
Πῆρε τὸ παιδὶ καὶ τὸ πῆγε στὸ Χριστό. Ὁ Κύ­ριος, προτοῦ νὰ τὸ θεραπεύσῃ, ἔκανε στὸν πατέρα μιὰ ἐρώτησι· –Γιά πές μου, ἀπὸ πότε τὸ παιδὶ εἶνε σ᾽ αὐτὴ τὴν κατάστασι; Κ᾽ ἐκεῖ­νος ἀπήντησε· –«Παιδιόθεν» (Μᾶρκ. 9,21). Read more »

ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΥΧΗ! (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 27th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Μάρκ. 8, 34 – 9, 1

ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΥΧΗ!

  • «Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήση τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῆ τὴν ψυχήν αὐτοῦ; ἤ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μάρκ. 8, 36-37)

grafiΗ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία Γραφὴ μοιάζει μὲ τὸν οὐρανό. Ὅπως στὸ φυσικὸ οὐρανὸ ὑπάρχουν ἄστρα, ἔτσι καὶ στὸν πνευματικὸ οὐρανό, τὴν ἁγία Γραφή, ὑπάρχουν ἄστρα. Ἄστρα δέ, ποὺ λάμπουν καὶ φωτίζουν, εἶνε τὰ ρητὰ ποὺ περιέχουν ὅλα τὰ βιβλία τῆς ἁγίας Γραφῆς, ἀπὸ τὸ πρῶτο, τὴ Γένεσι, μέχρι τὸ τελευταῖο, τὴν Ἀποκάλυψι τοῦ Ἰωάννου. Ὅλα τὰ ρητὰ ἔχουν τὴ θέσι τους καὶ τὴν ἀξία τους. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ A’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ & OMIΛIA ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 11th, 2022 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Κατά Ιωάννην, κεφ. Α΄, εδάφια 44-52

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΙΣΧΣ44 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. 45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. 46 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. 47 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. 48 εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. 49 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 50 ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. 51 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. 52 καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.589345584235671765gogba

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ Read more »