Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ’ Category

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ’ ΛΟΥΚΑ, (Λουκ. 7,11-16) «Νεανισκε, σοι λεγω, εγερθητι» – Ενα ειναι παρηγορο· οτι θα γινη αναστασις νεκρων. Θα ελθη ημερα που θα σαλπισουν σαλπιγγες & οι νεκροι θ᾽ αναστηθουν. Ολοι θα παρουσιαστουμε ενωπιον του Κυριου, για να δωσουμε λογο των πραξεων μας. «Προσδοκω αναστασιν νεκρων και ζωην του μελλοντος αιωνος· αμην» (Συμβ. πίστ. 11-12)

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 10th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο Ζ΄, εδάφια 11-17

ανασταση του γιου11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς.12 ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 13 Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· μὴ κλαῖε· 14 καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι.15 Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 16 Ἒλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 17 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ.

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2412

Κυριακὴ Γ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 7,11-16)
10 Ὀκτωβρίου 2021

Μαθημα περι θανατου

«Καὶ εἶπε· Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι» (Λουκ. 7,14)

Ἀκούγοντας τὸ ὄνομα «Χριστός», ἀγαπητοί μου, πολ­λοὶ ἀκόμη καὶ θρησκεύοντες δὲν ἀντιλαμβάνονται τὴν πλήρη ἀλήθεια γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας· τὸ ὄνομα «Χριστός», μόνο του, δὲν ἀποδίδει ὅλο τὸ ὕψος καὶ τὸ βά­θος τῆς πραγματικότητος γιὰ τὸ πρόσω­πο τοῦ Σω­τῆρος μας· ἀναφέρεται κυρίως στὴν ἀνθρώπινη φύσι του. Τὸ ὄνομα «Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς» δηλώνει καὶ τὶς δύο φύσεις.
Ἡ λέξι «χριστός» (ἀπὸ τὸ ῥῆμα χρίω ποὺ ση­μαίνει «ἀ­λείφω» ἢ «ἀλείβω»), θὰ πῇ «χρι­σμέ­νος», «ἀλειμμένος». Σύμφωνα δὲ μὲ τὴν ἁ­γία Γραφή, «χριστοὶ Κυρίου», χρισμένοι – ἀ­λειμμένοι μὲ ἱερὸ λάδι γιὰ τὸν Κύριο, ἦταν καὶ ἄλ­λοι ἄν­θρωποι, οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ ἀρ­χιερεῖς, ποὺ ἀ­σκοῦσαν ἐξουσία μὲ θεϊκὴ ἐν­τολή (βλ. π.χ. Λευϊτ. 4,5,16· 21,10. Α΄ Βασ. 16,12-13· 24,7· 26,9 κ.ἀ.). Αὐτοὶ πρὶν ἀ­ναλάβουν τὰ καθήκοντά τους ἐχρί­ον­το, ἀ­λείφον­ταν, μὲ λά­δι. Αὐτοὶ ἦταν οἱ μικροὶ «χριστοί», μὲ μικρὸ χῖ. Ὁ ἕνας κατ᾽ ἐξοχὴν καὶ μοναδι­κὸς «Χρι­στὸς Κυρίου» (Λουκ. 2,26), μὲ χῖ κεφαλαῖο, εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Δὲν τὸν ἔχρισε ἄνθρω­πος μὲ λάδι· τὸν ἔχρισε αὐ­τὸς ὁ Θεὸς μὲ Πνεῦ­μα ἅγιο (βλ. Ἠσ. 61,1=Λουκ. 4,18. Πράξ. 10,38). Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΛΟΥΚΑ (Λουκα ζ’, 11- 16) Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 9th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΛΟΥΚΑ (Λουκά ζ΄, 11- 16)

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ιερος ΧρυσοστομοςΌποιος έχει πραγματικά φιλοσοφημένη σκέψη και κατευθύνεται από την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών, ούτε και τον θάνατο θα θεωρήσει ως αληθινό θάνατο. Ο δίκαιος, δηλαδή, που βαδίζει στον δρόμο του Θεού και καθημερινά περιμένει να μπει στη Βασιλεία Του, δεν ταράζεται, δεν αναστατώνεται, δεν στενοχωριέται, όταν έρχεται αντιμέτωπος με τον θάνατο, όταν λ.χ. αντικρύσει νεκρό κάποιον συγγενή ή φίλο του· γιατί γνωρίζει ότι ο θάνατος γι’ αυτούς που έζησαν ενάρετα στη γη, δεν είναι παρά μετάθεση σε μια καλύτερη ζωή, ταξίδι για έναν καλύτερο τόπο, δρόμος που οδηγεί στα στεφάνια. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. 6,31-36). Δικαιοσυνη των εθνων – Δεν πιστευουμε στους μεγαλους· πιστευουμε στον Κυριον Ιησουν Χριστον, στην υπεραγια Θεοτοκο. Αργα ή γρηγορα θα επικρα­τηση το δικαιο. Ο κοσμος θα κυβερνηθη με το νομο του Χριστου μας. Αυτο ειναι το χρυσο κλειδι, που λυνει ολα τα προβληματα: «Καθως θελετε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι, και υμεις ποιειτε αυτοις ομοιως»

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 2nd, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΛΟΥΚΑ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο ΣΤ΄, εδάφια 31-36

31 Καὶ καθὼς θέλ++ετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 32 Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. 33 Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 34 Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. 35 Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 36 Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

  *  *  *

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1612

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ (Λουκ. 6,31-36)
3 Ὀκτωβρίου
Toυ Μητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστινου

Δικαιοσυνη των εθνων

«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6,31)

ΑΚΟΥΣΑΤΕ, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο Εὐαγγέλιο. Θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι ὅλοι ἐ­σεῖς ἀγαπᾶτε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ δὲν περιμέ­νετε νὰ ᾿ρθῇ ἡ Κυριακὴ γιὰ νὰ τὸ ἀκούσετε στὸ ναό – μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα, ἀλλὰ τὸ διαβά­ζετε τακτικά, καθημερινῶς· καὶ ὄχι μόνο τὸ δια­βάζετε, ἀλλὰ καὶ προσπαθεῖτε καὶ ὡς ἄτομα καὶ ὡς οἰκογένειες νὰ τὸ ἐφαρμόζετε. Ἔ­τσι θὰ εἶστε εὐτυχισμένοι, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν» (Λουκ. 11,28).
Ὑπάρχουν ὅμως κάποιοι ἄλλοι πού, ἅμα τοὺς πῇς, Διάβαζε τὸ Εὐαγγέλιο, κάνουν ἕνα μορφασμὸ εἰρωνείας καὶ λένε· Οὔφ, καημένε τώρα! τὸ Εὐαγγέλιο ἦταν… «τῷ καιρῷ ἐκεί­νῳ»· πά­λιωσε πλέον, τώρα νέες ἰδέες ἐπικρα­τοῦν… Τί ἔχουμε ν᾽ ἀπαντήσουμε σ᾿ αὐτούς; Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Μαρκ. 8,34 – 9,1). Ομιλια Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου:Υπαρξι και αξια της ψυχης «Τι ωφελησει ανθρωπον εαν κερδηση τον κοσμον ολον, & ζημιωθη την ψυχην αυτου;» (Μᾶρκ. 8,36)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 18th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Κατά Μάρκον, κεφάλαιο Η΄, εδάφια 34-38 και κεφάλαιο Θ΄, εδάφιο 1

οι δυο δρομοιΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: 34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: 1Καί ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2408

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν (Μᾶρκ. 8,34 – 9,1)
19 Σεπτεμβρίου 2021

Υπαρξι και αξια της ψυχης

«Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36)

Θὰ σᾶς μιλήσω, ἀγαπητοί μου, πολὺ ἁπλᾶ. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶ­χαν τὰ μέσα καὶ τὶς εὐκολίες ποὺ ἔχουμε σήμερα ἐμεῖς, ποὺ ζοῦμε στὸν αἰῶνα ποὺ λέγεται τεχνολογικός. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια δὲν εἶ­χαν π.χ. ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα· μετὰ ἀπὸ τὰ δᾳδιὰ τῶν πρωτογόνων φωτίζον­ταν τὴ νύχτα μὲ λυχνάρια καὶ κεριά. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια δὲν εἶχαν ψυγεῖα, γιὰ νὰ συντηροῦν τὶς τροφές, ἀλλὰ φρόντιζαν νὰ τὶς κρατοῦν σὲ μέρη δροσερά. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια δὲν εἶχαν τὰ σημερινὰ ταχύτατα μέσα συγκοινωνί­ας (αὐ­το­κίνητα, ἀτμόπλοια, σιδηροδρόμους, ἀεροπλά­να κ.λπ.)· ἐ­κτὸς ἀπὸ τὰ πόδια τους καὶ τὰ γαϊδουρά­κια, μετακινοῦνταν μὲ κάρρα καὶ ἅμαξες ποὺ ἔσερναν ἄλογα, καὶ στὴ θάλασσα μὲ βάρκες καὶ ἱστιοφόρα πλοῖα. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια ἡ ἐπικοινωνία γινόταν ἀπὸ στόμα σὲ στόμα ἢ μὲ γράμματα ποὺ μετέφεραν ταχυδρό­μοι. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια ἡ ἐνημέρωσι τοῦ κοινοῦ γινόταν μὲ ἀναρτήσεις σὲ πίνακες ἀ­νακοινώσεων καὶ μὲ ντελάληδες ποὺ διαλαλοῦσαν μηνύματα ἢ διαταγές. Δὲν εἶ­χαν τότε οὔτε τηλέφωνα, οὔ­τε ῥαδιόφωνα καὶ τη­λεοράσεις γιὰ ν᾽ ἀκοῦνε καὶ νὰ μαθαίνουν τὰ νέα τοῦ κόσμου· τίποτε ἀπ᾽ αὐτά. Ἦταν φτω­­χοί, ῥακένδυτοι, πεινασμένοι· κατοικοῦσαν σὲ ταπεινὰ σπιτάκια καὶ σὲ καλύβες ἀπέριττες.
Παρ᾽ ὅλα ὅμως αὐ­τὰ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, πρὶν ἀπὸ διακόσα – τριακόσα χρόνια, εἶχαν ἕ­να μεγαλεῖο· μεγαλεῖο ποὺ δὲν τὸ ἔχουμε ἐ­μεῖς σήμερα. Ποιό ἦταν τὸ μεγαλεῖο ­τους· πίστευαν, πίστευαν βαθειὰ στὸ Θεό, καὶ γι᾽ αὐ­τὸ ποὺ πίστευαν δάκρυζαν. Ἔμπαιναν στὴν ἐκ­κλησία κι ὅταν περνοῦσαν τὰ ἅγια κατανύσσον­ταν, γονάτιζαν, ἔκλαιγαν. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ[:Μάρκ. 8,34-38 και 9,1] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ [Υπομνηματισμος στα εδαφια Ματθ.16,24-27]

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 17th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ[:Μάρκ. 8,34-38 και 9,1]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

[Υπομνηματισμός στα εδάφια Ματθ.16,24-27]

++«Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι(:Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: “Εάν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει ως μαθητής μου, ας διακόψει κάθε σχέση με τον διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του κι ας πάρει τη σταθερή απόφαση να υποστεί ακόμη και θάνατο σταυρικό και βίαιο. Κι ας με ακολουθήσει μιμούμενος σε όλα το παράδειγμά μου· και να μη διστάσει να προβεί στις αποφάσεις και τις θυσίες αυτές)»[Ματθ.16,24].
«Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του», λέγει ο ιερός Ευαγγελιστής· πότε δηλαδή; Όταν ο Πέτρος λίγο πριν είχε πει: « Ἳλεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο(:Ο Θεός να σε φυλάξει, Κύριε, από όσα φοβερά μας είπες ότι θα σου συμβούν· Δεν πρέπει να σου συμβούν αυτά)»[Ματθ.16,22]· και άκουσε ως απάντηση από τον Κύριο: « Ὓπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων (:Πήγαινε πίσω μου και φύγε από μπροστά μου, σατανά˙ μου είσαι εμπόδιο στο δρόμο του καθήκοντός μου και πειρασμός· διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν στον Θεό, αλλά εκείνα που αρέσουν στους ανθρώπους)»[Ματθ. 16,23]· διότι δεν αρκέστηκε στην επιτίμηση μόνο, αλλά θέλοντας να δείξει και με το παραπάνω και το ότι τα λόγια του Πέτρου ήταν άτοπα και ανάρμοστα και να αποκαλύψει και το κέρδος που θα πήγαζε από το Πάθος, λέγει: «Εσύ μου λέγεις: “ο Θεός να σε φυλάξει και να σε ευσπλαχνιστεί, ώστε να μη σου συμβεί αυτό”· εγώ όμως σου λέγω ότι δεν είναι μόνο επιβλαβές για σένα και ολέθριο το να με εμποδίσεις και να δυσφορείς για το Πάθος μου, αλλά ότι ούτε θα μπορέσεις να σωθείς εάν και εσύ ο ίδιος δεν είσαι προετοιμασμένος με κάθε τρόπο να πεθάνεις». Για να μη νομίσουν δηλαδή ότι είναι ανάξιο Αυτού το να πάθει, διδάσκει σε αυτούς το κέρδος του πράγματος, όχι μόνο με όσα είχαν προηγηθεί, αλλά και με όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Read more »

EYAΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ [:Ιω.3,13-17] & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Ο ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 12th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

EYAΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (Ιω.3,13-17)

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο Γ΄, εδάφια 13-17

  • ++13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. 14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟ

[Υπομνηματισμός των εδαφίων Ιω.3,13-21]

«Εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ (:Εάν σας είπα διδασκαλίες και αλήθειες θείες, οι οποίες όμως σχετίζονται με όσα συμβαίνουν πάνω στη γη και οι πιστοί αποκτούν εμπειρία γι’ αυτά στην επίγεια ζωή τους και είναι επομένως εύκολο να τις εννοήσετε και όμως δεν τις πιστεύετε, πώς, εάν σας πω υψηλές αλήθειες, που αναφέρονται στον επουράνιο κόσμο, θα τις παραδεχτείτε και θα τις πιστέψετε; Κι όμως, μόνο από Εμένα θα μάθετε τα επουράνια αυτά μυστήρια· διότι Read more »

N᾽ απαγκιστρω­θουμε απο τα παθη & να πεταξουμε ψηλα!

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 10th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2406

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. 3,13-17)
12 Σεπτεμβρίου 2021
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Να πεταξουμε ψηλα!

«Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ» (Ἰω. 3,13)

Ο Σταυρος του Χριστου η δυναμή μαςἈκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο. Δὲν ἀρκεῖ ὅμως νὰ τ᾽ ἀκούῃ κανείς, πρέπει καὶ νὰ τὸ ἐννοῇ. Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο εἶ­­νε ἕνας διάλογος, τμῆμα μᾶλλον ἑνὸς διαλόγου, ποὺ ἔκανε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν και­ρῷ νυκτὸς μὲ τὸ Νικόδημο, ἐκεῖ­νον ποὺ ἀξιώθηκε ἔπειτα μαζὶ μὲ τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ἀ­ριμαθαίας νὰ κηδεύσουν τὸ ἄχραν­το σῶμα τοῦ Κυρίου. Οἱ φιλόσοφοι θαυμάζουν τοὺς διαλόγους ποὺ ἔκανε ὁ Σωκράτης· ἀλλὰ τί εἶνε οἱ δι­άλογοι ἐκείνου καὶ ὁποιουδήποτε ἄλλου φι­λοσόφου μπροστὰ στὸν διάλογο αὐτόν!
Τὸ θέμα τοῦ διαλόγου δὲν εἶνε γήινο, εἶνε οὐράνιο, ὑπερφυσικό· εἶνε ἡ ἀναγέννησις, ζήτημα ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ κάθε ψυχή.

* * *

Ἀναγέννησις! Ποιός –καὶ σήμερα, μετὰ ἀ­πὸ δυὸ χιλιάδες χρόνια Εὐαγγελίου– σκέπτε­ται τὴν ἀναγέννησι; Ἂν σᾶς μιλήσω γιὰ φουτ-μπώλ, γιὰ φίλμς κ.λπ., θὰ τεντώσετε τ᾽ αὐτιά· ἂν ὅ­μως σᾶς πῶ γιὰ ἀναγέννησι, εἶμαι βέ­­βαιος ὅτι ὄχι ἐγὼ ἀλλ᾽ ὁποιοσδήποτε, ὅσο καλὰ καὶ ἂν χειριστῇ τὸ θέμα, καὶ Χρυσόστομος καὶ Βασίλειος νά ᾽νε, καὶ ἄγγελος ἀπὸ τὰ οὐράνια νὰ τὸ ἐξηγή­­σῃ, θὰ χασμουριέστε· ἄλλα εἶνε τὰ ἐνδι­αφέρον­τά σας. Τὸ νὰ μιλήσῃ κάποιος σήμερα πε­ρὶ ἀ­ναγεννήσεως εἶνε σὰν νὰ μιλάῃ κινέζικα.
Ἔτσι ἔνιωθε καὶ ὁ Νικόδημος. Ἄνοιξε μαζί του ὁ Χριστὸς διάλογο περὶ ἀναγεννήσεως, κι αὐτὸς δὲν καταλάβαινε τίποτε. Τοῦ εἶχε πεῖ· –Νικόδημε, πρέπει νὰ ἀναγεννηθοῦμε, νὰ ξανα­γεννηθοῦμε. Κι ὁ Νικόδημος ἀπήντησε· –Μὰ πῶς, Κύριε, θὰ γίνῃ αὐτό; εἶνε δυνατὸν ἕνας γέρος ὅπως ἐγὼ νὰ ξαναμπῇ στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας μου καὶ νὰ ξαναγεννηθῇ; (βλ. Ἰω. 3,3-4). Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΜΟΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 4th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Ματθ.18,23-35]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΜΟΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ εικΌπως στην περίπτωση της κιθάρας δεν αρκεί μόνον μια χορδή για να προκληθεί μελωδία, αλλά πρέπει όλες να τις κρούουμε με τον κατάλληλο τρόπο και ρυθμό, έτσι και στην περίπτωση της ψυχικής αρετής δεν αρκεί για τη σωτηρία μας η τήρηση μόνο μίας εντολής του Κυρίου, αλλά πρέπει να τις τηρούμε όλες με ακρίβεια και αυστηρότητα, εάν βέβαια έχουμε διάθεση να επιτύχουμε πραγματική μελωδία.
Έμαθε το στόμα σου να μην ορκίζεται, όπως ορίζει μία εντολή; Έχει ασκηθεί η γλώσσα σου να λέγει σε κάθε περίσταση μονάχα «ναι» και «όχι», όπως ορίζει μία άλλη; Ας μάθει λοιπόν να αποφεύγει και κάθε κακολογία και να δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για την εντολή αυτή, επειδή χρειάζεται και περισσότερος κόπος εκ μέρους μας για την εκπλήρωσή της. Και αυτό διότι στην περίπτωση του όρκου χρειαζόταν να υπερνικήσουμε απλώς μία συνήθεια, ενώ στην περίπτωση της οργής χρειάζεται μεγαλύτερος αγώνας, επειδή αυτό είναι πάθος τυραννικό και πολλές φορές παρασύρει όσους δεν έχουν νήψη και τους γκρεμίζει στο βάραθρο της απώλειας.
Υπομείνετε λοιπόν τον εκτεταμένο λόγο μου που θα ακολουθήσει· διότι θα ήταν παράλογο να τραυματίζεστε κάθε μέρα στις αγορές, στα σπίτια σας από φίλους, από συγγενείς, από εχθρούς, από γείτονες, από δούλους, από γυναίκα, από παιδί, από τις ίδιες σας τις σκέψεις και να μη φροντίζετε για τη θεραπεία των τραυμάτων αυτών ούτε μία φορά την εβδομάδα και μάλιστα όταν γνωρίζετε ότι ο τρόπος αυτός της θεραπείας είναι και δωρεάν και ανώδυνος· διότι τώρα δεν κρατώ σίδερο στο χέρι μου, αλλά μεταχειρίζομαι λόγο αντί σιδήρου, λόγο όμως κοπτερότερο από κάθε σίδηρο, ο οποίος αποκόπτει από τη ρίζα τη σήψη της αμαρτίας, χωρίς να προκαλεί πόνο σε εκείνον που πάσχει. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Ματθ. κεφ. ΙΗ΄, 23-35) ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2) ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ομιλια Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 4th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Κατα Ματθαιον, κεφ. ΙΗ΄, εδαφια 23-35

  • 23 Διὰ τοῦΠαντοκρ. Πλατ.το ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. 25 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. 26 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι ἀποδώσω. 27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 28 ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις. 29 πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι. 30 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
    31 ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 32 τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. 33 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα; 34 καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. 35 Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ματθ. 18, 23-35
Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«Μακροθύμησον ἐπʼ ἐμοί…» (Ματθ. 18, 29)

ΑΚΟΥΣΑΤΕ, ἀγαπητοί μου, τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο. Εἶνε ἡ παραβολὴ τοῦ ὀφειλέτου μυρίων ταλάντων.
Στὴν παραβολὴ εἴδαμε ἕνα ἀξιοθρήνητο θέαμα. Εἴδαμε ἕνα δοῦλο τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς νὰ ὁδηγῆται μπροστὰ στὸν κύριό του. Εἴδαμε νʼ ἀνοίγουν τὰ διαχειριστικὰ βιβλία, στὰ ὁποῖα ἦταν καταχωρισμένα τὰ διάφορα ποσά, ποὺ ὁ δοῦλος κατὰ καιροὺς πῆρε σὰν δάνειο ἀπὸ τὸν κύριο, ποτὲ ὅμως δὲν φιλοτημήθηκε νὰ δώση κάτι ἀπέναντι τοῦ χρέους του. Καὶ τὸ χρέος βρέθηκε ὅτι ἀνερχόταν στὸ τεράστιο ποσὸ τῶν 10.000 ταλάντων. Ἄν λάβουμε ὑπʼ ὄψι ὅτι τὸ κάθε τάλαντο ἦταν ἀξίας 6.000 χρυσῶν δραχμῶν καὶ ἡ χρυσὴ δραχμὴ στὴν ἀρχαιότητα ἰσοδυναμοῦσε μὲ μιὰ χρυσῆ λίρα τῆς ἐποχῆς μας, τότε θὰ δοῦμε ὅτι τὸ τάλαντο ἰσοδυναμοῦσε μὲ 60.000 χρυσὲς δραχμές. Καὶ τὸ ποσὸ τῶν 10.000 ταλάντων ἰσοσυναμοῦσε μὲ ἑξακόσια δισεκατομμύρια δραχμές, ποσὸ ποὺ προκαλεῖ ἴλιγγο. Ὁ δοῦλος, ὅταν ἄκουσε τί χρωστοῦσε στὸν κύριό του, τὸν ἔπιασε φόβος καὶ τρόμος. Ἦταν ἀδύνατο μόνος του νὰ ἐξοφλήση τὸ ὑπέρογκο αὐτὸ ποσό, καὶ σὰν χρεώστης θὰ περίμενε νὰ κλειστῆ ἰσόβια στὴν φυλακὴ σὰν καταχραστής. Read more »

«ΕΓΚΛΗΜΑ» ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ!!! 2) ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ – Σε εποχες διαφθορας & εκφυλισμου το να πη κανεις την αληθεια ειναι «λαθος» τραγικο, κινδυνος – θάνατος. Την αληθεια ειπε ο Ιωαννης ο Προδρομος & τον αποκεφαλισε ο Ηρωδης. Την αληθεια ειπε ο Σω­κρατης στην Αθηνα & ηπιε το κωνειο.

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 28th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«ΕΓΚΛΗΜΑ» ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΓΙΑΤΙ ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΘΕΟ & ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ! ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ  ΩΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ ΤΑ ΚΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Μηπως θα επρεπε να ειναι στο εδώλιο ο Αλεξανδρουπόλεως που προκαλει συνεχως τον Ελληνικό λαό, με τα ανθελληνικά και αιρετικά φρονηματά του; Αλλά τέτοιους θέλει η νέα ταξη! Να τους χαίρεται! Να ξέρουν ενα πραγμα, οτι εχει Αφέντη ο κόσμος. Ας μη χαίρονται την βασιλεία των σκοτεινων δυνάμεων, θα έρθη και η σειρά τους.

Έπαθε….κυβέρνηση η ΔΙΣ και διχάζει την Ιεραρχία: Στέλνει τους Μητροπολίτες Κυθήρων & Αιτωλίας σε εκκλησιαστικούς ανακριτές

Ως εκκλησιαστικοί ανακριτές ορίστηκαν οι Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος και Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος-Εξηγήσεις και για το φιάσκο με την υποτιθέμενη παραίτηση του Θήρας Επιφανίου

Τραβάει το σχοινί η διοικούσα Εκκλησία και αντί να λειτουργεί ως φιλόστοργη μητέρα ομοιάζει με κακιά μητριά. Η απόφαση που έλαβε σήμερα η ΔΙΣ για τους Μητροπολίτες Κυθήρων και Αιτωλίας αναφορικά με τις κατηγορίες για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων και την απολογία τους οδηγεί σε διχασμό της Ιεραρχίας και δημιουργεί πολύ κακό προηγούμενο!…

Την συνέχεια:

https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/ekklisia-tis-ellados/7032148_epathekybernisi-i-dis-kai-dihazei-tin-ierarhia-stelnei-toys

 

4219881

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2404

Ἀποτομὴ κεφαλῆς Προδρόμου (Μᾶρκ. 6,14-30)
Κυριακὴ 29 Αὐγούστου 2021
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Ενα εγκλημα

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τῆς ἀ­ποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου Ἰ­ωάννου τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ τοῦ Κυ­ρίου ἡ­μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νὰ ἐγκωμιάσουμε ἐ­μεῖς τὸν ἅγιο; Τὰ ἀν­­θρώ­πινα ἐγκώμια δὲν ἀξίζουν· τὸν ἐγκωμίασε ὄχι ἄνθρωπος ἀλλὰ ὁ Θε­άνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶπε, ὅτι μεταξὺ ὅλων τῶν ἀν­θρώπων, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου μέχρι τότε, δὲν παρουσιάστηκε πρόσωπο ἀνώτερο ἀ­πὸ αὐ­τόν· «οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναι­κῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ» (Ματθ. 11,11).
Τὸν ἑορτάζουμε σήμερα, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία μας τὸν τιμᾷ καὶ σὲ ἄλλες ἡμέρες· στὶς 23 Σεπτεμβρίου εἶνε ἡ σύλληψίς του· στὶς 24 Ἰουνί­ου εἶνε ἡ γέννησίς του· στὶς 7 Ἰανουαρίου, τὴν ἑπομένη τῶν Θεοφανείων, εἶνε ἡ σύναξις πρὸς τιμήν του γιατὶ ἀξιώθηκε νὰ βαπτίσῃ τὸν Κύριό μας. Ἀλλὰ τὸν τιμᾷ καὶ τὴν Τρίτη ἑ­κάστης ἑβδομάδος μὲ ὕμνους στὸν ὄρθρο.
Ἡ σημερινὴ ἑορτή του εἶνε μεγάλη. Πρὸς τιμήν του ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τοὺς πιστοὺς σὲ πένθος· πενθεῖ ὁ οὐρανός, ἡ γῆ, ὁ Ἰορδά­νης, ἡ ἔρημος, οἱ ἀσκηταί, ὅλος ὁ χριστιανι­κὸς κόσμος. Σήμερα ἡ ἡμέρα ἔχει κάτι ἀπὸ τὴ Μεγάλη Παρασκευή· τότε προσ­κυνοῦμε τὰ σεπτὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ, σήμε­ρα τιμοῦμε τὸ μαρτυ­ρικὸ τέλος τοῦ Προδρόμου. Γι᾽ αὐτὸ σήμερα ἔ­­χουμε νηστεία αὐστηρή· μόνο ὅταν ἡ ἑορτὴ πέσῃ Σάββατο ἢ Κυριακὴ ἔχουμε κατάλυσιν ἐλαίου. Ὅσοι πιστοὶ λοιπόν, ὅσοι κρατοῦν τὶς παραδόσεις καὶ ζοῦν ὀρθοδόξως, σήμερα νηστεύουν γιὰ τὸ τέλος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου.
Ὁ βίος τοῦ Προδρόμου δὲν ἔληξε μὲ ἕνα φυσικὸ θάνατο. Εἶχε ἕνα βίαιο καὶ κατὰ κόσμον ἄδοξο τέλος· φαινόταν ὅτι ἡττήθηκε ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἁγιότης, κατίσχυσε καὶ θριάμβευσε ἡ φαυλότης καὶ τὸ ψέμα. Διέπραξε κάποιο ἔγκλημα ὁ Ἰωάν­νης, ὥστε νὰ τιμωρηθῇ μὲ ἀποκεφάλισι; Ὄχι. Ἢ μᾶλλον ναί, διέπραξε ἕ­να «ἔγκλημα». Ποιό τὸ ἔγ­κλημά του; Ὅτι εἶπε τὴν ἀλήθεια! Καὶ σὲ ἐ­ποχὲς διαφθορᾶς καὶ ἐκφυλισμοῦ τὸ νὰ πῇ κανεὶς τὴν ἀλήθεια εἶνε «λάθος» τραγικό, κίνδυνος – θάνατος. Τὴν ἀ­λήθεια εἶπε ὁ Σω­κράτης στὴν Ἀθήνα καὶ ἤπιε τὸ κώνειο· ἔ­τσι καὶ ὁ Ἰωάννης στὰ Ἰεροσόλυμα, καὶ ἡ ποι­νὴ ἦ­ταν νὰ σιγήσῃ ἡ γλῶσσα του.
Ἀλλ᾽ ἂς δοῦμε συντόμως, ὑπὸ ποιές συνθῆκες διεπράχθη αὐτὸ τὸ «ἔγκλημα». Read more »

Παντου ο Χριστος! Το πλοιο της Τιβεριαδος εικονιζει την ατομικη, την οικογενειακη & την εθνικη μας ζωη. Το πλοιο μας απειλειται απο εσωτερικους & εξωτερικους κινδυνους· επιδρομες βαρβαρων, αναξιους κυβερνητες & προδοσιες. Ειναι θαυμα, οτι δεν καταποντιστηκε μεχρι τωρα. Οσοι πονουμε το εθνος μας, να πα­ρακαλουμε το Θεο με τα λογια του Πετρου· Κυριε, σωσε το μαρτυρικο μας γενος. Τελος, το πλοιο εικονιζει την Εκκλησια του Χριστου. Ας προσεξουμε η Ορθοδοξια δεν θα χαθει, εμεις ομως μπορει να την χασουμε

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 21st, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ΙΔ΄, εδάφια 22-34

  • Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 23 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. 26 καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 27 εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. 28 ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. 29 ὁ δὲ εἶπεν, ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. 30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με. 31 εὐθέως δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας; 32 καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος· 33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. 34 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ.

862c570e406e

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2402

Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου (Ματθ. 14,22-34)
22 Αὐγούστου 2021
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Παντου ο Χριστος!

«…Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων» (Ματθ. 14,23)

τρυκιμ. θαλασσα ιστΓιὰ νὰ καταλάβουμε, ἀγαπητοί μου, τὸ θαῦ­μα ποὺ περιγράφει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι στὴν Παλαιστίνη ὑπάρχει μιὰ χαριτωμένη λίμνη μὲ ἁ­πλοϊκοὺς ψαρᾶδες, ποὺ ὀνομάζεται «λίμνη Γεν­νησαρέτ» (Λουκ. 5,1) καὶ «θά­λασσα τῆς Γαλιλαίας» (Ματθ. 15,29. Μᾶρκ. 1,16· 7,31. Ἰω. 6,1) ἢ τῆς «Τιβεριάδος» (Ἰω. 6,1,23· 21,1). Σ᾽ αὐτὴν πέφτουν τὰ νε­ρὰ τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ξεχειλίζουν ἀ­πὸ τὸ νότιο μέρος καὶ πέφτουν μέσα στὴ Νεκρὰ Θάλασσα. Ἡ λίμνη αὐτὴ ἦταν κέντρο τῆς δρά­σεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Στὴ λίμνη αὐτὴ λοιπόν, λέει τὸ εὐαγγέλιο, ταξίδευε ἕνα μικρὸ πλοῖο, μέσα στὸ ὁποῖο ἦ­ταν οἱ δώδεκα μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς δὲν ἦταν μαζί τους. Ποῦ ἦταν; Ἀνέβηκε στὸ βουνὸ κ᾽ ἐκεῖ ὅλη τὴ νύχτα προσ­ευχόταν. Τὸ παράδει­γμά του διδάσκει κ᾽ ἐμᾶς ν᾽ ἀναζητοῦμε καὶ νὰ ἔχουμε ὧρες πνευ­ματικῆς περισυλλογῆς καὶ προσευχῆς.
Ἀλλ᾽ ἐνῷ ὁ Χριστὸς ἦταν στὸ βουνό, κάτω στὴ θάλασσα συνέβαιναν πράγματα σοβαρά. Τὸ πλοῖο στὴν ἀρχὴ ταξίδευε ἥσυχα. Τὴ νύχτα ὅμως φύσηξε ἄνεμος δυνατός, ἔγινε θύελλα· σηκώθηκαν κύματα μεγάλα, ποὺ χτυποῦσαν τὸ μικρὸ σκάφος κι αὐτὸ κινδύνευε.
Κ᾽ ἐνῷ οἱ δώδεκα μαθηταὶ ἀγωνιοῦσαν γιὰ τὴ φουρτούνα, ξαφνικὰ σὲ κάποια ἀπόστασι διέκριναν κάτι ἀλλόκοτο· εἶδαν κάποιον νὰ περπατάῃ ἐπάνω στὰ κύματα! Νόμισαν πὼς εἶ­νε φάντασμα, τρομοκρατήθηκαν κι ἀπὸ τὸ φό­βο τους ξεφώνισαν. Μὰ δὲν ἦταν φάντασμα, ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός! Ἄ­κουσαν τότε τὴ γλυκειὰ φωνή του νὰ τοὺς λέῃ· «Θαρσεῖ­τε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε» (Ματθ. 14,27). Ὁ Πέτρος, ὅταν ἄκουσε τὴ γνώριμη φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, πῆρε θάρρος καὶ τοῦ ζήτησε νὰ τὸν προσ­τά­ξῃ νὰ περιπατήσῃ κι αὐτὸς πάνω στὰ κύματα. Read more »

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΩΦΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 8th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

 

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Θ΄, εδάφια 27-35

27 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ ᾿Ιησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυῒδ. 28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε. 29 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. 30 καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. 31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.
32Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον· 33 καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ. 34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
35 Καὶ περιῆγεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΩΦΟΥ

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ εικ«Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ(:και ενώ έφευγε από εκεί ο Ιησούς, Τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι φώναζαν δυνατά και έλεγαν: “Σπλαχνίσου μας και θεράπευσέ μας, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ”).ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε(:και όταν έφθασε στο σπίτι, ήλθαν κοντά Του οι τυφλοί, και ο Ιησούς τους λέει: “Πιστεύετε ότι έχω τη δύναμη να κάνω αυτό που μου ζητάτε;” Και εκείνοι του απαντούν: “Ναι, Κύριε”).τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν(:τότε άγγιξε με τα δάκτυλά Του τα μάτια τους και τους είπε: “Ας γίνει αυτό που ζητάτε σύμφωνα με την πίστη σας”). καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί (:και aνοίχτηκαν τα μάτια τους)»[Ματθ.9, 27-30]. Read more »

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ – «Οσοι πιστοι», να ευχαριστητε το Θεο που σας εδωσε την πιστι. Η πιστι ειναι λαχειο. Μεσα στο διεστραμμενο κοσμο αντισταθητε, υπερασπισθητε την πιστι μας. Μελετατε βιβλια απολογητικα, οπλιζεσθε. Η αληθινη επιστημη δεν αρνειται το Θεο, αντιθετως τον κηρυττει. Ακολουθητε το Χριστο και ζητε μαζι Του.

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 6th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2400

Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου (Ματθ. 9,27-35)
8 Αὐγούστου 2021
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου

Πνευματικη τυφλωσις

«Καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί» (Ματθ. 9,30)

++Ἀρχίζω, ἀγαπητοί μου, μὲ ἕνα παράδειγμα παρμένο ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη. –Μπᾶ, θὰ πῇ κανείς, τί σχέσι ἔχει ἡ ἐπιστήμη μὲ τὸ Θεό;…
Ἐν τούτοις ἡ ἐπιστήμη εἶνε κι αὐτὴ ἔργο τοῦ Θεοῦ. Γιατί; Διότι, ἂν ὁ Θεὸς δὲν ἤθελε νὰ κάνῃ τὸν ἄνθρωπο ἐπιστήμονα, δὲν θὰ τοῦ ἔδι­νε λογικό, νοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο προοδεύει διανοητι­κά. Ὁ νοῦς λοιπὸν προϋπόθεσι τῆς ἐπιστήμης.
Νοῦ βέβαια, μυαλὸ – ἐγκέφαλο, ἔχουν καὶ τὰ ζῷα· ἂν ζυγίσουμε τὸν ἐγκέφαλο τοῦ πιθήκου, τὸ βάρος καὶ ὁ ὄγ­κος του δὲν ἔχουν μεγάλη δι­αφορὰ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλ­λο ὅμως τὸ μυα­­λὸ τοῦ ἀν­θρώ­­που καὶ ἄλλο τὸ μυαλὸ τοῦ πι­θήκου. Ἂν πάρουμε ἕνα πίθηκο καὶ τὸν καθί­σουμε στὸ θρανίο ὄχι ἕνα χρόνο, καὶ δέκα χρόνια, δὲν μαθαίνει τὸ ἀλφάβητο· δὲν ἔχει πρόοδο.
Ἡ πρόοδος λοιπόν, ποὺ σημειώνει ὁ ἄν­θρω­πος, εἶνε προϊὸν τοῦ νοῦ, καὶ ὁ νοῦς τοῦ ἀν­θρώπου εἶνε δῶρο τοῦ Θεοῦ, δῶρο ἔξοχο. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 9,1-8) 2. Θανατος στην αμαρτια δια της μετανοιας!

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 31st, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατά Ματθαίον, κεφ. Θ΄, εδάφια 1-8

1 Καί ἐμβὰπαραλ.ς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 3 καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. 4 καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; 6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

862c570e406e

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2398

Κυριακὴ ΣΤ΄ Ματθαίου (Ματθ. 9,1-8)
1 Αὐγούστου 2021
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Θανατος στην αμαρτια δια της μετανοιας!

Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, πλάστηκε ἀ­πὸ τὸ Θεὸ γιὰ νὰ ζῇ εὐτυχισμένος. Κι ὅ­σο ἔμενε προσ­­ηλωμένος στὸ ἅγιο θέλημά του ἦ­ταν ὄντως εὐτυχισμένος. Ζοῦ­σε μέσα στὸν παράδεισο. Ἐκεῖ τὰ εἶχε ὅ­λα ἄ­φθονα· δὲν ὑ­πῆρ­χαν οὔτε κόποι γιὰ τὴ συντήρησί του, οὔ­τε μικρόβια καὶ ἀσθένειες, οὔτε ὁ θάνατος. Ὅταν ὅμως ἀθέτησε τὴν ἐν­τολὴ τοῦ Θεοῦ, ὅ­­ταν δηλαδὴ ἔπεσε στὴν ἁ­μαρτία, τότε ἐκδι­ώχθη­κε ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν ἰδανικὸ τόπο τῆς χα­ρᾶς καὶ εὐτυχίας, καὶ βρέθηκε στὴ γῆ αὐτὴ τοῦ μόχθου καὶ τοῦ πόνου, τῶν στεναγμῶν καὶ τῶν θρήνων. Ἐδῶ ἡ ζωή του ἄλλαξε ῥιζικά. Τὸ γεγονὸς αὐ­τὸ στὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ θεολογι­κὴ γλῶσσα λέγεται πτῶσις τοῦ ἀνθρώπου.
Μετὰ τὴν πτῶσι μαζὶ μὲ τὴν ἁμαρτία μπῆ­καν πλέον στὴ φύσι καὶ στὴ ζωὴ τῶν θνητῶν ὅλα τὰ κακά. Στὸ ἑξῆς ἰσχύει ἡ παν­­­ανθρώπινη καὶ διαχρονικὴ διαπίστωσι, ὅτι τὴν ἁ­­μαρ­τία, ἀργὰ ἢ γρήγορα, ἀκολουθεῖ πάν­τοτε ἡ δυσ­τυχία· ὅπου ἁμαρτία, ἐ­κεῖ καὶ δυστυχία. Read more »

Η ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΙΑ – «Ινα τι υμεις ενθυμεισθε πονηρα εν ταις καρδιαις ὑμῶν;» (Ματθ. 9, 4) – Ο λογος αυτος αποδεικνυει τη θεοτητα του Ιησου Χριστου. Μονο ο Θεος γνωριζει τα βαθη της καρδιας του ανθρωπου.

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 31st, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ματθ. 9, 1-8

Η ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΙΑ

ΚΥΡΙΕ Των δυν. ιστ«Ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;»
(Ματθ. 9, 4)

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ, ἀγαπητοί μου, βρίσκεται ὁ Χριστὸς σὲ μιὰ πόλι τῆς ἁγίας γῆς. Βρίσκεται στὴν Καπερναούμ, ποὺ ὁ ἴδιος τὴν ὀνομάζει «ἰδίαν πόλιν» (Ματθ. 9, 1), δική του πόλι, διότι αὐτὴ ἡ πόλι εἶχε γίνει τὸ κέντρο τῆς δράσεώς του.
Σʼ αὐτὴ λοιπὸν τὴν πόλι συνέβη τὸ ἐξῆς γεγονός. Σπλαχνικοὶ ἄνθρωποι σήκωσαν καὶ ἔφεραν ἐμπρός του ἕναν παράλυτο. Τὸν ἔφεραν μὲ τὴν ἀκράδαντη πίστι, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἱκανὸς νὰ τὸν θεραπεύση. Ὁ Χριστὸς ὑπῆρξε, ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχη ὁ μοναδικὸς ἰατρὸς τῆς ἀνθρωπότητος, διότι εἶνε, ὅπως εἴπαμε καὶ σὲ προηγούμενη ὁμιλία μας, ὁ ἀληθινὸς Θεός. Read more »