Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιούνιος, 2019

Η νικη των 12 Αποστολων

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 30th, 2019 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΓ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1957

Τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

.

Η νικη των 12 Αποστολων

«Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ. 10,16)

.

Σtayr.Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια, ἀγαπητοί μου, δὲν ὑ­πῆρ­χε ἄπιστος καὶ ἄθεος. Τώρα δυστυχῶς ὄ­χι μόνο στὶς πόλεις ἀλλὰ καὶ στὸ μικρότερο χωριὸ ὑπάρχουν ἄπιστοι, ποὺ ἀρ­νοῦνται τὸ Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία· καὶ τὰ διακω­μῳ­δοῦν.
Ψέματα λοιπὸν τὰ θεωροῦν; Ἀπαντοῦμε.
Ἡ θρησκεία μας, ποὺ τὴν ἵδρυ­­σε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶνε ὅλο ἀ­λήθεια, λάμ­πει σὰν τὸν ἥλιο. Καὶ ἔχει ἀποδείξεις, ντοκου­μέντα. Πόσες ἀποδείξεις; Ἂν μπο­ρῇς νὰ μετρήσῃς τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου, ἄλ­λο τόσο μποροῦμε νὰ μετρήσουμε καὶ τὶς ἀπο­δείξεις ὅτι ἡ πίστι μας εἶνε ἡ μόνη ἀληθινή.
Ἀπ᾿ ὅλες τὶς ἀποδείξεις προβάλλει τώρα μία ἀπὸ τὶς πιὸ τρανές· κι αὐτὴ εἶνε οἱ σημερινοὶ ἅ­γιοι, οἱ 12 Ἀπόστολοι. Λίγα λόγια ἐπ᾽ αὐτοῦ.

* * *

Θ᾿ ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα, ποὺ τὸ λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ξέρετε, ὅτι στὰ βουνὰ καὶ στὰ δάση ζοῦν λύκοι. Τώρα τὸ καλοκαίρι εἶ­νε ἐκεῖ· ἀλλὰ τὸ χειμῶνα, μὲ τὸ πολὺ κρύο, τὰ ἄ­γρια αὐτὰ ζῷα πεινασμένα κατεβαίνουν χαμη­­λά, πλησιάζουν τὰ μαντριά, ὁρμοῦν σὲ κοπάδια, τρῶνε πρόβατα, κι ἀλλοίμονο στὸν τσο­πᾶνο ποὺ δὲν ἔχει σκυλιά. Πολλοὶ χωρικοί μας ἔχουν δεῖ λύκο. Ὑπάρχουν διάφορες ράτσες· οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι λύκοι εἶνε οἱ γκρίζοι.
Μιὰ παρέκβασι ἐδῶ. Στὴν Τουρκία οἱ «γκρίζοι λύκοι» ἔγιναν σῆμα καὶ ὀνομασία φανατι­κῶν ἐθνιστῶν, ὠργανωμένων σὲ ἐγκληματι­κὲς ὁμάδες μὲ στόχο ἰδίως τοὺς Χριστιανούς. Τέτοιος ἦταν ὁ Κεμάλ, καὶ στὰ ἴχνη του συ­νεχί­ζουν ἄλλοι, ποὺ ζητοῦν νὰ κατασπαράξουν ὅσους Χριστιανοὺς ἀπέμειναν ἐκεῖ.
Ἐπανέρχομαι. Ὑποθέστε λοιπόν, ὅτι ἔχετε 12 πρόβατα· καὶ στὰ ἄκακα αὐτὰ πρόβα­τα, ἐ­κεῖ ποὺ βόσκουν ἥσυχα, ἐπιτίθεται ἕνα κοπά­δι πεινασμένων λύκων. Τί περιμένετε νὰ γίνῃ; Ἀσφαλῶς οἱ λύκοι θὰ τὰ κατασπαράξουν, θὰ τὰ κάνουν μεζέ· δὲν θὰ μείνῃ οὔ­τε κόκκαλο. Ἀλλὰ σήμερα βλέπουμε ἕνα παράξενο γε­γονός, ἕνα θαῦμα· 12 πρόβατα ἔπεσαν μέσα σὲ λύκους καὶ ὅμως δὲν νικήθηκαν! Ποιά εἶ­νε τὰ πρόβατα αὐτά; Οἱ 12 Ἀπόστολοι. Ἔτσι τοὺς εἶ­πε ὁ Χριστός· «Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρό­βα­τα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ. 10,16. Λουκ. 10,3). Ἀδύνα­τοι ἦταν, ἄοπλοι, χωρὶς οὔτ᾽ ἕνα σου­­γιᾶ πά­νω τους· λεφτὰ δὲν εἶχαν, οὔτε δρα­χμὴ στὴν τσέ­πη, πάμφτωχοι· γράμματα δὲν ἤξεραν, οὔ­τε τὴν ὑ­πογραφή τους μποροῦσαν νὰ βά­λουν.
Τὰ 12 αὐτὰ πρόβατα τά ᾽βαλαν μὲ τοὺς λύκους, μὲ τὸν κόσμο τῆς εἰδωλολατρίας· βασι­λεῖς καὶ αὐτοκράτορες, στρατηγοὺς καὶ ὡ­πλι­σμένα σώματα, φυλακὲς καὶ βασανιστή­ρια, δη­μίους καὶ θηρία, σχολὲς καὶ ἀκαδημί­ες, ῥήτορες καὶ φιλοσόφους. Ὅλοι αὐ­τοί, ὅταν εἶ­δαν τοὺς ἀποστόλους, λύσσαξαν· ἔπεσαν πάνω τους νὰ τοὺς κατασπαράξουν. Κι ὅμως οἱ ἀ­πόστολοι δὲν νικήθηκαν· ἀντιθέτως, αὐτοὶ μὲ τὴ δύ­ναμι τοῦ Χριστοῦ νίκη­σαν ὅλο τὸν ἀρχαῖο κόσμο καὶ διέδωσαν παν­τοῦ τὴν ἀλήθεια τοῦ εὐ­­­αγγελίου. Δώδεκα ἦταν καὶ νίκησαν τόσους. Σήμερα ὅπου νὰ πᾷς θὰ βρῇς νά ᾽χῃ φτάσει ἡ πίστι τοῦ Χριστοῦ. Νά τὸ θαῦμα· τὰ πρόβατα νίκησαν τοὺς λύκους! Καὶ μόνο αὐτό; Read more »

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ. Τι ειναι ο Αντιχριστος; Ποια διαφορα θα εχει απο τον διαβολο; Τι θα κανη οταν ελθη και υπο ποιες συνθηκες θα ελθη…

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 30th, 2019 | filed Filed under: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εν Φλωρίνη 25.4.1977Ερωτησ. για Αντιχρ.

Ἀπαντῶντες εὶς τό ὲρώτημά σας, γνωρίζομεν ότι ὁ Αντίχριστος δέν είνε ὁ ίδιος ὁ Διάβολος, αλλά ὸργανον τοῦ Διαβόλου ποὺ θά παρουσιασθῆ εις εποχήν διαλύσεως καί καταπτώσεως τῆς κοινωνίας. Ὲπί πλέον δε αντιχριστοι εἶνε και όσοι παρουσιάζονται με τό όνομα τοῦ Χριστοῦ, ὡς ὰρνία, αλλά από μέσα εἶνε λύκοι και δροῦν ὲναντιον τοῦ Χριστοῦ. Περισσότερα ὲπί τοῦ θέματος τούτου δύνασθε να ευρητε εις σχετικά βιβλία των κ. Δελήμπαση, κ. Θεοδώρου και π. Βασιλόπουλου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ:

Καβάλα 18 Ὰπριλίου 1977

Σεβασμιώτατε Φλωρίνης ὰσπάζομαι την δεξιάν σας.
Εἶμαι ἕνας ταπεινὸς χριστιανός…
Λαμβάνω τό θάρρος νά σᾶς γράψω διότι γνωρίζω πῶς μόνον ἐσεῖς θά μοῦ δώσετε τὴν σωστὴ ἀπάντηση γύρω ἀπό τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀντιχρίστου ποὺ ἀναφέρει ἡ Ἱερα Ὰποκάλυψη τοῦ Ιωάννου στά κεφαλαιά ικ´, ιθ, και κ´. Πολύ σᾶς παρακαλῶ γράψτε μου:
Τί είναι ὁ Αντίχριστος; Read more »

Ο αποστολος Παυλος προτυπο για τους ποιμενες της Εκ­κλησιας. Επειδη κ᾽ εγω κατα τις ανεξιχνιαστες βουλες του Θεου ειμαι ενας ποιμενας, εχω κ᾽ εγω αναγκη ενισχυσεως. Θα σας παρουσιασω, προς δοξαν Θεου, 4 – 5 στι­γμι­οτυπα, κατα τα οποια οι Χριστιανοι μου εδωσαν μεγαλο θαρρος, για να συνεχισω τον αγωνα μου.

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 29th, 2019 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, εορτολογιο

«Ιδων ο Παυλος τους αδελφους ευχαριστησας τω Θεω ελαβε θαρσος» (Πράξ. 28,15). Ο Παυλος προτυπο για τους ποιμενες της Εκ­κλησιας. Επειδη κ᾽ εγω κατα τις ανεξιχνιαστες βουλες του Θεου ειμαι ενας ποιμενας, εχω κ᾽ εγω αναγκη ενισχυσεως. Θα σας παρουσιασω, προς δοξαν Θεου, 4 – 5 στι­γμι­οτυπα, κατα τα οποια οι Χριστιανοι μου εδωσαν μεγαλο θαρρος, για να συνεχισω τον αγωνα μου. Ἂν δὲν ἦταν αὐτοί, δὲν ξέρω ἂν τὴν ὥρα αὐτὴ θὰ βρισκόμουν ἐδῶ, ἢ θὰ εἶ­χα ἀποσυρθῆ στὸ Ἅγιο Ὄρος.

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2202

Τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων
Κυριακὴ 30 Ἰουνίου 2019 ἑσπέρας

ΕYXAΡΙΣΤΩ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

π. Αυγουστ. Καντιωτης κηρυτ. Γρεβενα

Apst. Paulos«Ἰδὼν ὁ Παῦλος τοὺς ἀδελφοὺς εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ ἔλαβε θάρσος» (Πράξ. 28,15)

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου, μετὰ ἀ­πὸ μεγάλη τα­λαι­πωρία σωματικὴ καὶ ψυ­χι­κή, φτάνει στὰ πρόθυρα τῆς ῾Ρώμης. Ἔρχε­ται κρατού­μενος γιὰ νὰ δι­καστῇ. Βγαίνουν τότε καὶ τὸν ὑ­πο­δέχονται Χριστιανοί. Καὶ ὁ συνοδός του εὐαγγελιστὴς Λου­κᾶς σημειώνει γιὰ τὴ συν­άν­­τησι αὐτή· «Ἰ­δὼν ὁ Παῦλος τοὺς ἀ­δελφοὺς εὐ­χαρι­στήσας τῷ Θεῷ ἔλαβε θάρσος» (Πράξ. 28,15), πῆρε δηλαδὴ θάρρος ἀπὸ τοὺς πιστούς.

Ἂν ὅμως ὁ Παῦλος πῆρε θάρρος ἀπὸ τοὺς ἀ­­δελφοὺς τῆς ῾Ρώμης, πόσο μᾶλλον ἐμεῖς ἔ­χου­­με τὴν ἀνάγκη αὐτή; Ὁ Παῦ­λος εἶ­νε πρότυπο γιὰ τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκ­κλησί­ας· καὶ ἐπειδὴ κ᾽ ἐγὼ κατὰ τὶς ἀνεξιχνί­αστες βουλὲς τοῦ Θεοῦ εἶμαι ἕνας ποιμένας, ἔχω κ᾽ ἐγὼ ἀνάγκη ἐνισχύ­σεως. Ὅπως σ᾽ ἐ­κεῖ­­νον ἔ­τσι καὶ σ᾽ ἐμᾶς, ποὺ ἐργαζόμεθα στὸν ἀ­γρὸ τοῦ Κυρίου, ποιός θὰ μᾶς δώσῃ θάρρος; Πρῶτα ὁ Θεὸς βέβαια. Ὄχι ὅ­μως μόνο ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ οἱ πιστοὶ ἀδελφοί.
Αὐτὸ ἔδωσε ὁ Κύριος νὰ τὸ δοκιμάσω κ᾽ ἐ­γώ. Ἐπιτρέψτε μου λοιπὸν τὴν ὥρα αὐτὴ νὰ σᾶς παρουσιάσω, πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ, 4 – 5 στι­γμι­ότυπα, κατὰ τὰ ὁποῖα οἱ Χριστιανοὶ μοῦ ἔ­δωσαν μεγάλο θάρρος, ὥστε νὰ συνεχίσω τὸν ἀγῶ­να μου. Ἂν δὲν ἦταν αὐτοί, δὲν ξέρω ἂν τὴν ὥρα αὐτὴ θὰ βρισκόμουν ἐδῶ, ἢ θὰ εἶ­χα ἀποσυρθῆ στὸ Ἅγιο Ὄρος. Μὲ τὰ λόγια, τὴ στάσι καὶ τὴν στήριξί τους μὲ ἐνίσχυσαν νὰ κρα­τηθῶ. Γι᾽ αὐτὸ τὸ χωρίο αὐτό, ὅτι «ὁ Παῦ­λος ἰ­δὼν τοὺς ἀ­δελφοὺς εὐ­χαρι­στήσας τῷ Θε­ῷ ἔλαβε θάρσος», μὲ συγκινεῖ.

* * *

Ἂς θυμηθῶ κατ᾽ ἀρχὴν τὴν πρώτη πόλι ποὺ μ᾽ ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ ὑπηρετήσω, τὸ Μεσολόγ­γι. Νέος ἐγὼ τότε, τὸ 1935, μόλις 28 ἐτῶν, ἀνέβη­κα στὸν ἄμβωνα. Ἀπὸ τὶς πρῶτες προσπάθειές μου δὲν ἔβλεπα ἀποτελέσματα. Ἕνας νέ­ος ξέρετε ζητάει νὰ δῇ ἄμεσα ἀποτελέσματα. Γι᾽ αὐτὸ ἤ­­μουν κάπως ἀπογοητευμένος. Συνέχισα βέβαια τὴ διδασκαλία, εἶχα ὅμως ἀπορία· Καὶ τί ἔ­κανες, Αὐγουστῖνε, στὸ Μεσολόγγι; τό­σα κη­ρύ­γματα, κατηχητικά, φυλλάδια, κόποι· τί βγῆ­κε ἀπ᾽ ὅλη αὐτὴ τὴν περιπέτεια, ποὺ κάθησες ἑφτὰ χρόνια (1935-1941) στὸ Μεσολόγγι;… Πάντοτε τὸ σκεπτόμουν. Read more »

ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ – «Ιδων ο Παυλος τους αδελφους ευχαριστησας τω Θεω ελαβε θαρσος» (Πραξ. 28,15)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 29th, 2019 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2201

Τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων
Κυριακὴ 30 Ἰουνίου 2019 πρωὶ
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ

«Ἰδὼν ὁ Παῦλος τοὺς ἀδελφοὺς εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ ἔλαβε θάρσος» (Πράξ. 28,15)

+apostoloidwdekaΟ αποστ.. ΠαυλοςΝὰ πῶ, ἀγαπητοί μου, τί αἰσθάνομαι τὴν ὥρα αὐτή; Αἰσθάνομαι κάτι ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ αἰ­σθανόταν ὁ ἀ­πόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἑ­ορ­τάζει σήμερα μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἁγίους Ἀ­ποστόλους. Προλαμβάνω τὴν παρεξήγησι·
–Μὰ τολμᾷς, θὰ πῆτε, νὰ συγκρίνῃς τὸν ἑ­αυτό σου μὲ τὸν Παῦλο, ποὺ ὅπως λέει ὁ ἅγι­ος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶνε ἀσύγ­κριτος;
Ὄχι βέβαια. Τί εἶμαι ἐγώ, τί εἴμαστε ὅλοι ἐ­μεῖς! ἑρπετὰ μπροστὰ στὸν ἀετό· νὰ μᾶς στύ­ψῃς ὅλους, δὲν κάνεις οὔτε τὸ νυχάκι τοῦ Παύ­λου. Ἐν τούτοις ὁ ἴδιος μᾶς λέει· «Μιμηταί μου γίνεσθε καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 11,1). Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὸν μιμηθοῦ­με· εἶνε τὸ πρότυπο γιὰ κάθε ποιμένα· εἶνε τὸ πρότυπο ἀ­κόμα καὶ γιὰ τὸν πιὸ ἁ­μαρτωλό. Γιατὶ καὶ ὁ Παῦλος ἦταν ἁμαρτωλός, βλάσφημος καὶ δι­ώ­κτης τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ξέρουμε, καὶ γι᾽ αὐ­τὸ εἶπε «Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁ­μαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ» (Α΄ Τιμ. 1,15).
Ἡ ζωὴ τοῦ Παύλου, μὲ τὶς πτώσεις καὶ τ᾽ ἁ­μαρτήματά του ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς νίκες καὶ τοὺς θριάμβους του, εἶνε μία μεγάλη παρηγορία γιὰ κάθε Χριστιανό. Κάποιοι ζητοῦν θαύματα, ἀλ­λὰ καὶ μόνο ὁ Παῦλος εἶνε ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θαύματα τῆς πίστεώς μας.
Θέλετε νὰ δῆτε τὸν Παῦλο; Ἀνοῖξτε τὸ βιβλίο Πράξεις τῶν ἀποστόλων, βιβλίο ἱστορικὸ τὸ ὁποῖο, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰ ἄλλα, ποὺ εἶνε ἱ­στορίες ἐρίδων, πολέμων, ὕλης, σαρκός, αἵμα­τος, ἱστορία τοῦ Ἀδάμ, τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώ­που, αὐτὸ εἶνε ἡ ἱστορία τοῦ Πνεύματος, ἱστορία τοῦ νέου Ἀδάμ. Δὲν ψάλλει μιὰ ἔριδα, σὰν ἐ­­­κεί­νην τοῦ Ἀχιλλέως στὴν ἀρχὴ τῆς Ἰλιάδος τοῦ Ὁ­μήρου. Ἐδῶ ὁ εὐ­αγγελιστὴς Λουκᾶς ψάλλει τὸ ἔργο τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος, τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ· πῶς ἕνας διώκτης ἔγινε κορυφαῖος ἀπό­στολος, πῶς ἕνα σκοτάδι ἔ­γινε φῶς, πῶς ἄνθρω­ποι ποὺ ζοῦσαν σὰν τετράποδα ἔγιναν ἄγγελοι.
Ψάλε μας, Λουκᾶ, τὰ μεγαλεῖα τοῦ Παύλου – γιατὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν Πράξεων ὁ­μιλεῖ γι᾽ αὐτόν. Μακάρι νὰ μπορούσαμε νὰ προ­βάλουμε τὴ ζωή του σὲ μιὰ ταινία μὲ τίτλο «Ὁ Παῦλος». Ἀπ᾽ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Παύλου θὰ σᾶς παρουσιάσω τώρα μόνο ἕνα στιγμιότυπο. Read more »

ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΕΜΕΝΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ, ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΤΙΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΒΟΛΟΥΣΕΣ ΜΙΤΡΕΣ ΤΟΥΣ (Βιντεο) 2. Η φωνη του Παυλου προς την συγχρονη Ελλαδα

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 28th, 2019 | filed Filed under: εορτολογιο

ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΛΕΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΕΜΕΝΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ,

ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΤΙΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΒΟΛΟΥΣΕΣ ΜΙΤΡΕΣ ΤΟΥΣ
———-
Δεῖτε εδῶ: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=71168

«ΠΑΣΑ ΒΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΣΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗ αλλοτριαι εισιν της ιερατικης ταξεως και καταστασεως…» (16ος ΚΑΝΟΝΑΣ, της Ζ´ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ)

 Πατῆστε τον παρακάτω τίτλο
  για να ὰκοῦστε το φλογερό ὰπόσπασμα
τῆς ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

862c570e406e

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1894

Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
Ὁμιλία τοῦ π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Η φωνη του Παυλου προς την συγχρονη Ελλαδα

Ἑορτάζει, ἀγαπητοί μου, ὁ μεγάλος ἀπόστο­λος τῶν ἐθνῶν, ὁ ἱδρυτὴς τῶν πρώτων ἐκκλησιῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Καὶ πρὸς αὐτόν, τὸν «πρῶτο με­τὰ τὸν Ἕνα», τὴν κολοσσιαία αὐτὴ φυσιογνω­μία τοῦ Χριστιανισμοῦ ποὺ ἀκτινοβολεῖ λαμπρὰ τὸ φῶς τοῦ Λυτρωτοῦ καὶ φωτίζει τοὺς αἰ­ῶ­νες, στρέφονται σήμερα μὲ εὐγνωμοσύνη οἱ καρδιὲς τῶν Χριστιανῶν Ἑλλήνων.
Ἄρρηκτοι δεσμοὶ συνδέουν Παῦλο μὲ τὴν χριστιανικὴ Ἑλλάδα. Εἶνε ὁ πρῶτος ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν πατρί­δα μας. Περι­ώδευσε τὶς πόλεις της, πότισε τὰ ἐδάφη της μὲ τοὺς ἱδρῶτες τῶν ἀποστολικῶν του κόπων. Καὶ ἀξιώθηκε, μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ κέν­τρο τοῦ ἀρ­χαίου εἰδωλολατρικοῦ κόσμου, τὴν Ἀθήνα, νὰ δώσῃ τὴ μεγάλη, τὴν ἱστορικὴ ἰδεολογικὴ μάχη κα­τὰ τῆς συνασπισμένης φιλοσοφίας, νὰ νικήσῃ καὶ νὰ στήσῃ ἐκεῖ τὴ σημαία τοῦ Ἐ­σταυρωμένου. Ὁ ποταμὸς κοντὰ στοὺς Φιλίππους, αὐτὸς ὁ Ἰ­ορδάνης τῆς Εὐρώπης ὅ­πως τὸν χαρακτήρισαν, ὅπου βαπτίσθηκαν οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ τῆς ἠ­πείρου μας, τὰ ἱ­στο­ρικὰ τείχη τῆς Θεσσαλονίκης, τὰ δρομάκια τῆς Βεροίας, οἱ βράχοι τῆς Ἀκροπόλεως, ὁ ἰσθμὸς τῆς Κορίνθου, οἱ ἀκτὲς τῆς Κρήτης, τῆς Κύπρου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τὰ βουνά, οἱ θάλασσες καὶ τὰ πελάγη μας ἀντηχοῦν ἀ­κόμη ἀπὸ τὰ ῥήματά του, ποὺ ἔσεισαν τὸν εἰδωλολατρικὸ κόσμο καὶ φύτεψαν στὴν Εὐ­ρώπῃ τὶς πρῶτες χριστιανικὲς ἐκκλησίες.
Ἔτσι, ἔχοντας ὁ Παῦλος τὴν πατρίδα μας ὡς πεδίο ἱεραποστολικῆς δράσεως, ἔκανε τὸ ὄ­νομα τῆς Ἑλλάδος ἀκόμη λαμπρότερο σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ὅπου κυκλοφορεῖ ἡ Καινὴ Διαθή­κη –καὶ κυκλοφορεῖ σήμερα σὲ χίλιες καὶ πλέον γλῶσσες καὶ διαλέκτους– τὰ ὀνόματα τῶν Φιλίππων, τῆς Θεσσα­λονίκης, τῆς Βεροίας, τῆς Κορίνθου, τῆς Ἐφέσου, τῆς Νικοπόλεως εἶνε γνωστὰ – πασίγνωστα· τὰ ξέρουν καὶ τὰ παιδιὰ τῶν κατηχητι­κῶν σχολείων, τὰ ξέρουν ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων καὶ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου. Πλῆθος Χριστιανοὶ ζητοῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ μέρη ὅπου πρωτοαντήχησε ἡ φωνὴ τοῦ πρωταθλη­τοῦ τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Στὴ Βέροια εἶ­δα στρατιῶτες ἀπὸ διάφορες χῶ­ρες τῆς Εὐ­ρώπης, τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Ἀνατολῆς, περνώντας ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴ αὐτὴ πόλι, νὰ κατε­βαίνουν ἀπὸ τὰ στρατιωτικὰ αὐ­τοκίνητά τους καὶ ν᾽ ἀναζητοῦν, ποῦ εἶνε τὸ βῆμα ἀπ᾽ ὅπου κήρυξε ὁ μεγάλος ἀπόστολος. Read more »

Πως σωζεται ο αμαρτωλος; (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου στην εορτη των Αποστολων Πετρου & Παυλου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 28th, 2019 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2200

Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
Σάββατο 29 Ἰουνίου 2019
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὺγουστίνου Καντιώτου

Πως σωζεται ο αμαρτωλος;

«Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ» (Α΄ Τιμ. 1,15)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΤί εἶνε ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου; Γιὰ ἐ­κεῖ­νον ποὺ δὲν πιστεύει, ποὺ δὲν τὸν ἀπασχολεῖ τὸ ζήτημα τῆς σωτηρίας καὶ ζῇ χωρὶς σκο­πὸ στὸν κόσμο, ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε τίποτα· μπορεῖ ὁ κάθε ἀσήμαντος νὰ τὸν ὑβρίζῃ καὶ νὰ τὸν βλα­­σφημῇ. Γιὰ ὅποιον ὅμως πιστεύει πρα­γμα­τικά, ὁ Χριστὸς εἶνε τὸ πᾶν. Εἶνε παραπάνω ἀπ᾽ ὅλους καὶ ἀπ᾽ ὅλα (πρβλ. Φιλ. 2,9). Εἶνε ὁ πλάστης καὶ δημιουργὸς τοῦ παντός, τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠ­μέγα (Ἀπ. 1,8· 21,6· 22,13), «τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω. 8,12), ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, «ὁ ἀρ­χη­γὸς» τῆς ζω­ῆς, τῆς πίστεως, καὶ τῆς σωτηρί­ας μας (Πράξ. 3,15. Ἑβρ. 12,2· 2,10), αὐτὸς ποὺ κρατάει στὰ χέρια του τὰ κλειδιὰ τῆς ζωῆς, «τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου» (Ἀπ. 1,18), εἶνε ὁ βασιλεὺς τῶν ἀγγέλων καὶ ἀρ­χαγ­γέλων. Ὁ Χριστός, ὅπως ὁμολογοῦμε στὸ Σύμ­βο­λο τῆς πίστεως, εἶνε ὄχι ἁπλῶς ἕνας ἄν­θρωπος ὅπως ἐμεῖς, ἀλλὰ ὁ Θεός, ὁ ἀληθινὸς Θεός· «φῶς ἐκ φωτός, Θεὸς ἀληθινός» (ἄρθρ. 2).
Τὸ φωνάζει ὅλη ἡ δημιουργία. Ἀπὸ τὰ μικρό­τερα ἕως τὰ μεγαλύτερα, ἀπὸ ἕνα φύλλο δέν­τρου, ἕναν κόκκο ἄμμου καὶ μιὰ σταγόνα τοῦ ὠκεανοῦ μέχρι τὰ οὐράνια σώματα καὶ τὰ σμή­νη τῶν ἄστρων, ὅλα ὁμολογοῦν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε Θεός. Τὸ βεβαιώνουν ἀκόμη τὰ ἀμέτρητα θαύματά του, ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κά­νῃ μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων εἰς πεῖσμα τῶν ἀ­θέων καὶ ἀπίστων ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Read more »

Ἐρωτηση στον Μητροπολιτη Φλωρινης Αυγουστινο· «ΕΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑ ΑΣΚΗ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ» & Η ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 27th, 2019 | filed Filed under: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ

Επιτρεπ. να ψαλλουν γυναικἘν Φλωρίνῃ τῆ 27 Μαΐου 1977

παντῶντες εἰς τὴν ὑμετέραν ἐπιστολήν, σας γνωρίζομε, ὅτι κατά τό Κανονικό Δίκαιο τῆς Ὲκκλησίας μας ἡ γυναῖκα δέν ἐπιτρέπεται νὰ ὰσκῇ καθήκοντα ἱεροψάλτου εἰς τοὺς ναούς, πλήν μόνον ὅταν πρόκηται περί Ναῶν γυναικείων μοναστηρίων, ὅπου τοῦτο ἐπιτρέπεται κατ᾽ ἄκραν συγκατάβασιν, ὡς και εἰς ἐξωκκλήσια, ὅπου τό ἐκκλησίασμα ἀποτελεῖται κυρίως ἀπό γυκαῖκας. Ὰλλά οἱ γυναῖκες, οἱ ὁποῖες εἰς τις περιπτώσεις αὐτές ἀναλαμβάνουν καθήκοντα ἱεροψάλτου, πρέπει νά εἶνε ὑποδείγματα χριστιανικῶν γυναικῶν.

Μετ’ ἐγκαρδίων εὺχῶν

+Ο Φλωρίνης Πρεσπῶν και Εορδαίας

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

4219881

Σε προφορική ἐρώτηση ἂν σε κάποιο χωριό δὲν ὑπάρχει ψάλτης, μπορεῖ νὰ ψάλλει γυναικα;
Ἀπάντηση: Ναι, κατὰ ἄκρα συγκατάβαση.

Κάποιες γυναῖκες ἀνεβαίνουν στό ψαλτήρι, ἑνῶ ὑπάρχουν ψάλτες. Αὐτὸ δέν ἐπιτρέπεται.

 

Ε Ρ Α Ν Ι Σ Μ Α ΑΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ – ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ Α Λ Η Θ Ε Ι Ω Ν

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 27th, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ π. Ι. Ν.

Ε Ρ Α Ν Ι Σ Μ Α

ΑΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ – ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ

Του συνεργάτου μας Κ.Θ.

ΟΡΘΟΔ...Ή ανάγκη τού Θεού, είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη τού αέρα, είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη τού φαγητού. Κι’ αυτό, ξέρω πόσο παράξενο ακούγεται. Αλλά το μεγάλο λάθος είναι, ότι ακούγεται παράξενο, ενώ είναι αυτονόητο. Ό Θεός μάς λείπει!
«Βάλε (άσε) το νού σου στον άδη και μην απελπίζεσαι» (Γέρων Σιλουανός). Ή σωτηρία σου, ή αγιότητα και ή Χάρις, δεν είναι κατόρθωμα δικό σου. Είναι δώρο τού Θεού.
Ή πίστη είναι πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο, βλέπει τά πάντα. Όλοι πιστεύουμε. Κανένας δεν είδε το μποζόνιο τού Higgs, τό οποίο δεν ανατρέπει και τίποτα το καημένο, υπάρχει, ό Θεός το έκανε.
Πίστις, και μετά ή απόδειξις.
Το μυστήριο τής Θείας Κοινωνίας, είναι κάτι πού υπερβαίνει την δυνατότητά μας να το κατανοήσουμε. Όπως είναι ή αγάπη τού Θεού, όπως είναι κάθε τί πού έχει να κάνη με τόν Θεό. Είναι θαύμα.
Ό πιο αμαρτωλός, ό πιο διεστραμμένος, κρύβει μέσα του σπόρο θεϊκής Χάρτιτος.
Ή αγιότητα και ή Χάρις τού Θεού δεν είναι κατόρθωμα.
Τί προτιμάς; Μορφωμένο πού μπορεί να σέ ζαλίση, ή άγιο πού μπορεί να σέ ξυπνήση;
Τί όμορφο όταν ή κοσμική γνώση, ζευγαρώνει με τη Σοφία του Θεού;!
Ή αλήθεια δεν εκφράζεται από αυτούς πού διατείνονται ότι είναι μισοί Μακεδόνες, αλλά από αυτούς πού αποδεικνύουν πώς είναι ολόκληροι Έλληνες.
Για να γίνη ψυχοσωματική ένωση, πρέπει να είναι συμπληρωματικοί οί άνθρωποι, όχι ίδιοι. Δέν ενώνονται δύο άνδρες μαζί, ούτε δύο γυναίκες. Συμπληρωματικοί ανατομικά , είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα.
Ό αυθεντικός Χριστιανός ζητεί τη χαρά μέσα από την άσκηση, τη στέρηση, τή θυσία. Ζεί την ελπίδα μέσα από τόν πόνο, τήν ασθένεια, τη διακριτική επιβεβαίωση τής Χάριτος τού Θεού, τη συνεχή προσδοκία (αναμονή) τού σημείου, πού δεν το ζητεί, αλλά το περιμένει, και όταν έρχεται δεν τον ξαφνιάζει. Ζεί την ταπείνωση μέσα από τίς ευλογίες τού Θεού και τίς χαρές. Αυτά όλα στηρίζονται στην πίστη.
Πού είσαι Σεβαστιανέ (Κονίτσης); Πού είσαι Παπαφλέσσα; Πού είσαι Άγιε Μάρκε Ευγενικέ; Τώρα, πού σάς έχουμε τόσο ανάγκη; ; ; Read more »

Ποιημα για τον λεβεντη ιερεα της Χiου 2) Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΤΕΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ!!! Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑΔΑ! ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΘΕΟΙ & ΜΑΣΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΤ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ!!! 3) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 26th, 2019 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Εικονες ντροπης

απο το pride της Θεσ/νικης – Θα παρεμβει η δικαιοσυνη;

Υποτίθεται πως διεκδικούν τα δικαιώματά τους αλλά στην πραγματικότητα απαιτούν την διάλυση των θεμελίων της κοινωνίας μας. Δεν αναγνωρίζουν θρησκεία και πατρίδα. Αυτή είναι η κατάσταση του σήμερα.

https://www.pentapostagma.gr/2019/06/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b5%cf%82-%

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

Παρά τις ατελείωτες προσπάθειες της ΕΛ.ΑΣ. που προσπαθούσε να τους σταματήσει: 80-100 μέλη του Ιερού Λόχου ΕΚΑΝΑΝ ΠΟΡΕΙΑ απόψε στη Θεσσαλονίκη ΕΝΑΝΤΙΑ στο gay pride.

 

 4219881

Ποιημα για τον λεβεντη ιερεα της Χiου

προδοτεσ

Τό παλικάρι τοῦ Χριστοῦ,
τῆς Χίου τό καμάρι,
νά ἐπαινέσω ἤθελα
καί δέν ζητάω χάρη.

Νά ἐπαινέσω ἤθελα
τόν τοῦ Θεοῦ λευίτη,
πού ἐδίωξε τόν ἄθεο
ἀπ’ τοῦ Θεοῦ τό σπίτι.

Τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τόν βουλευτή,
πατρίδος τόν προδότη,
τῆς Πίστεως τόν ἀρνητή,
ἐχθρόν τοῦ Φωτοδότη. Read more »

«Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ». ΑΠANTHΣΗ ΣΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ· ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ & ΝΑ ΕΥΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖIΑ ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ & ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 26th, 2019 | filed Filed under: ΜΑΣΟΝΙΑ - ΡΟΤΑΡΥ

 

ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑ Ή ΑΓΕΝΕΙΑ ΕΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ.

Ἐμεῖς ρωτοῦμε: Τι δουλεια έχει να πάει στον προθάλαμο τῆς μασονίας ἕνας ὀρθοδοξος κληρικός· για να εισπράξει τυχερά;

«Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΘΕΩΡΩ ΑΞΙΟΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΘΕ ΚΛΗΡΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤΟ» (Απόφαση της Ιεραρχίας της Ελλάδος)
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=43031#more-43031

Ο Κληρικός σας απλά, ευλόγησε ένα τραπέζι Ροταριανών και αποχώρησε αμέσως. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω καλοπροαίρετα τα εξής:

1) Ήταν λογικό εφόσον ζητήθηκε Κληρικός, απλά να τους να ευλογήσει το τραπέζι, αυτός να αποχωρήσει αμέσως χωρίς να φάει ούτε μπουκιά;; Αυτό ήταν αγένεια και για τους προσκαλούντες τον ΚληρικόMasonia π.

ΔΕΝ ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΟΥ ΕΚΛΗΘΗΚΕ ΕΠΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΛΥΕ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑ

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστινος Καντιώτης λίγους μῆνες μετὰ τὴν χειροτονία του εἰς ἐπίσκοπον, δεν ευλόγησε το τραπέζι που ἔκανε η δικτατορία στη Φλώρινα,προς τιμη τῆς επισκέψεως του Παττακου. Ἦταν Τεσσαρακοστή και φυσικὰ στὸ τραπέζι εἶχαν κρέατα καὶ γουρουνόπουλα. Ὁ ἐπίσκοπος πῆγε, ἀλλὰ δὲν ευλόγησε τὸ τραπέζι και ἔφυγε. Εἶπε στὸν Παττακό· Σήμερα εἶναι ἡ ἡμέρα νηστείας και ἐδῶ τὴν καταπατεῖτε, γι᾽᾽αυτὸ δὲν μπορῶ νὰ εὐλογήσω τὸ τραπέζι, ἀν θέλετε στὴν Μητρόπολη ἔχουμε φακές, ἐλάτε ἐκεῖ νὰ φᾶμε. Προς τιμή τοῦ Παττακοῦ ἀφησε τὸ στρωμμένο τραπέζι καὶ τοὺς ἐπισήμους και έφαγε φακές στη Μητρόπολη.
Ξεσηκώθηκε θύελλα εναντίον του γενναίου επισκόπου, από τις αρχες και εξουσίες, που ηταν στο τραπέζι. Πίεσαν τον ‘αρχιεπίσκοπο Ιερωνυμο Α, για να τον πετάξη από τη Μητρόπολη Φλωρίνης. Δεν τα κατάφεραν. Ο Ιερωνυμος ‘αντιστάθηκε και δεν υποχώρησε στις πιέσεις τους.

Διαβάστε συνέντευξη του ‘αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α´, που εδωσε το 1975, στην εφημεριδα:

EΘNIKOΣ KHPYΞ 21/3/1975
Διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Γραμμένο ἀπὸ τὸν τ. Ἀρχιεπίσκοπο κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

«Ἀπομακρύνατε τὸν Καντιώτη πρὶν ἀναγκασθῶμεν νὰ λάβωμεν μέτρα!»

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2015/12/%CE%91%CF%81%CF%87.-%CE%99%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BD.-%CF%80.-%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84.jpgAI ΠIEΣEIΣ TOY TOTE YΠOYPΓOY B. EΛΛAΔOΣ, TOY ΓENIKOY EΠITEΛEIOY KAI THΣ K.Y.Π., ΩΣ KAI TO IΣTOPIKON THΣ YΠOBOΛHΣ TOY EIΣ IATPIKHN EΞETAΣIN. Διαβαστε την συνέχεια εδω: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=50293#more-50293

Τότε ἔβαλαν εφαρμογή την μέθοδο των ὁλοκληρωτηκῶν καθεστώτων και εστειλαν ψυχιάτρους για να τον βγάλουνε τρελλό! Ο διοικητης της αστυνομίας Φλωρίνης στάθηκε παλληκάρι. Δεν τους συνόδευσε στην Μητρόπολη και υπέβαλε την παραίτησή του.
Οἱ σημερινοι δειλοί, φιλοδοξοι ἐπίσκοποι, που ἐνδιαφέρονται μόνο για πανηγύρια, θελουν να λένε καλημέρα και στο Θεό και στο διαβολο, για να μη χάσουν την εὐνοια τῶν μασόνων και των ἀθέων!!

Ο κ. Ιερώνυμος (Νικολόπουλος) Δεσπότης Λαρίσης απαντά στην ανοικτή επιστολή του κ. Χρίστου Παναγιώτου σχετικά με τους ΡΟΤΑΡΥ και δημιουγεί περισσότερες απορίες αντί να επιλύει. Οι πιστοί πλέον επιφυλάσσονται μαζί του
https://agonasax.blogspot.com/2019/05/blog-post_42.html Read more »

ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ Α-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ!!! – Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ !!!! 2. Η ΠΕΘ προς τον Υπουργο Παιδειας για το Θρησκευμα στους Απολυτηριους τιτλους των μαθητων

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 25th, 2019 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ Α-ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

& ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ!!!

****αθεϊα-ανωμ Δημ..
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ & ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ !!!!

«καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν»
(ΕΦΕΣ. 1,11-12)

_______Με πολύ πόνο ψυχής γράφουμε σήμερα δυό λόγια για να αναφερθούμε σε ένα πολιτικό πρόσωπο, που κατέχει ένα πολύ ευαίσθητο Κυβερνητικό πολιτικό θώκο και σαν στόχο του έχει βάλει να διαλύσει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, δηλ. την Μάννα καί Τροφό του Έθνους!
http://mkka.blogspot.com/2019/06/blog-post_49.html

diaxor.

Η ΠΕΘ προς τον Υπουργο Παιδειας για το Θρησκευμα στους Απολυτηριους τιτλους των μαθητων

Προς
Αξιότιμον κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου,
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων,
Ανδρέα Παπανδρέου 3715180 Μαρούσι Αθήνα

ΚΟΙΝ.:
1) Διαρκή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
2) Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμον και άπαντες τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
3) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας
Θέμα: Η υποχρεωτική αναγραφή του Θρησκεύματος στα υπηρεσιακά σχολικά βιβλία, έντυπα και στους Απολυτήριους τίτλους των μαθητών/τριών.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μετά από πολλές επιστολές που λάβαμε από Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας αλλά και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για τα παρακάτω:
Σύμφωνα με την Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-01-2018:
α) Στο άρθρο 11, παρ. 1, αναφέρεται ότι στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατομικό Δελτίο κατά την εγγραφή ή κατά τη διάρκεια φοίτησης του/της μαθητή/τριας είναι μεταξύ άλλων και το Θρήσκευμα.
β) Στο ίδιο άρθρο 11 παρ. 3, αναφέρεται ότι «στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) των γονέων ή του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας».

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι: Read more »

ΟΛΟΚΛΗΡΗ H ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Το Ουκρανικο Αυτοκεφαλο και η νεα Εκκλησιολογια του Φαναριου» 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ΜΑΣ 3. Ο ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΔΙΩΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΓΙΑΤΙ ΘΙΓΟΝΤΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ!

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 25th, 2019 | filed Filed under: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ H ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ:

«Το Ουκρανικο Αυτοκεφαλο &

η νεα Εκκλησιολογια του Φαναριου»

Η αιφνίδια αλλαγή στάσης του Φαναρίου και η χορήγηση Αυτοκεφάλου στις σχισματικές ομάδες Ορθοδόξων της Ουκρανίας, κατά παράβαση των ιερών κανόνων.

4219881

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ΜΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
Παναγιώτατε, εξαιτούμεθα τήν προσοχήν Σας!  Συγχωρήσατε ημίν την παρρησίαν!

ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ:  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ = ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!
ΗΛΘΕΝ Η ΩΡΑ ΝΑ ΟΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!
Ο Οικουμενισμός δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά το πνεύμα το ακάθαρτο!».

_______Το νέο φρούτο, που κυριαρχεί…………………

4219881

Ο ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΔΙΩΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΓΙΑΤΙ ΘΙΓΟΝΤΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ!

ΕΔΩ: https://www.kalami.us/2019/omogeneia/elpis-1_letter.html

To παρακάτω, που βασίζεται σε 100% αυθεντικά γεγονότα, είναι μόνο γιά νοήμονες:

Η Τουρκία, o »πατριάρχης», τα εθνικά θέματα και η Ομογένεια ΗΠΑ

»Hellenic American Leaders & Organizations» (ΕλληνoΑμερικανοί Ηγέτες και Οργανώσεις)… Δημιουργήθηκε -άτυπα- από τον πρ. αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα, άνοιξη 1999, λίγο μετά την Λαμπρή. Με αφορμή την διοργάνωση ειδικών μαζικών εκδηλώσεων-διαδηλώσεων στην Νέα Υόρκη και αλλού, γιά την (τότε) 25η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο (Ιούλιο) και την κατοχή του 1/3 της νήσου. Στόχος, η ένωση όλων των ομογενειακών Οργανώσεων, γιά να έχουν μία δυνατή φωνή στην Ουάσιγκτον.
Oι Ομογενείς παράγοντες, άφησαν στην άκρη τις διαφορές τους και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Ακόμα και ο μη φιλικός στην Εκκλησία, ο μακαρίτης Θεοδ. Σπυρόπουλος, ως πρόεδρος του »Ελληνοαμερικάνικου Εθνικού Συμβούλιου» και της ελλην. Ομοσπονδίας Σικάγου.
Το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να αντιδράσει άμεσα και έντονα το πατριαρχείο γιά να μην θιγούν, η Τουρκία και τα συμφέροντά της. ‘Ηταν η αρχή του τέλους γιά τον Σπυρίδωνα, του μόνου αρχιεπίσκοπου Αμερικής, που είχε γεννηθεί στις ΗΠΑ. Ο διαχρονικός »προβοκάτορας» της Ομογένειας, η εφημερίδα »Εθνικός Κήρυξ» (που στήριζε παλαιότερα και την χούντα των συνταγματαρχών), ανάλαβε δράση με τον »εκκλησιαστικό συντάκτη» της, Θεόδωρο Καλμούκο, κατά παραγγελία του »εισπράκτορα του πατριάρχη» στις ΗΠΑ, του συνεργάτη της CIA, »φάδερ ‘Αλεξ» Καρλούτσου. Η »προβοκάτσια» συνοδεύτηκε και από τις »αυθόρμητες αντιδράσεις» κατά Σπυρίδωνα, του κατευθυνόμενου -από τον »φαδερ ‘Αλεξ»- όχλου γραφικών νεογενίτσαρων, νεοραγιάδων »αρχόντων του πατριαρχείου», Αμερικανών ελληνικής καταγωγής.
Το »ραντεβού» γιά την δεύτερη σημαντική-καθοριστική συνάντηση όλων των ηγετών ομογενειακών Οργανώσεων, γιά να γίνει πραγματικότητα η παναμερικάνικη Οργάνωση με μία δυνατή φωνή στην Ουάσικγτον, δεν έγινε ποτέ. Δεν έγιναν και οι μεγάλες συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, διαδηλώσεις γιά την Κύπρο. Ο ελληνολάτρης Σπυρίδων »παραιτήθηκε» 19 Αυγούστου 1999, με απαίτηση του ελεγχόμενου -και εκβιαζόμενου- από »Υπηρεσίες» νεογενίτσαρου, του Βαρθολομαίου. Read more »

Η μεταναστευσι· Απο το ᾿50 μεχρι το ᾿60, εφυγαν απο την Ελλαδα τα καλυτερα παιδια της, το ανθος της Ελλαδος. Να προσευχεσθε για τα ξενιτεμενα παιδιa μας. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 25th, 2019 | filed Filed under: Αυτοκτονει η Ελλας
  • (ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΠΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ Ο ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΣ ΦΛΟΓΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ.
    Σήμερα, 60 χρονια μετά την ομιλία του η ιστορία επαναλαμβάνεται σε χειρότερο βαθμό.
    Η ομιλία ειναι πολυ επίκαιρη. Εφυγαν τα καλύτερα παιδιά της Ελλαδος και οι καλύτεροι επιστήμονες, γιατί δεν εβρισκαν δουλειά στην Ελλάδα ούτε για σκουπιδιάρη και στη θέση τους μας κουβαλουν  όχι μονο κακομοίρηδες πρόσφυγες, ‘αλλα ολόκληρο στρατό επικίνδυνων αλλοδαπων! Για εκείνους έχουν λεφτα!!! Τους ταίζουν, τους ποτίζουν, τους δίνουν και μισθους! Τους πληρώνουν σπίτια για να μένουν, τους πληρώνουν το ρευμα και το νερό. Τους κάνουν και Ελληνες πολίτες, για να αντικαταστήσουν τα Ελληνόπουλα που έδιωξαν! Τους νοικιαζουν ξενοδοχεια! Εχουν ακριβα κινητά και όταν τους δώσουν σημα να ξεσηκωθουν εναντίον μας θα τους βρουμε αδίστακτους μπροστά μας).

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Απόσπασμα ‘απομαγνητοφωνημένης ομιλίας του 1961, στην Κοζάνη
από το βιβλίου «ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ἡ μετανάστευσι

Πρῶταμεταναστευση copy – πρῶτα ἡ μετανάστευσι. Ναί, ἡ μετανάστευσι.
Τὰ δέκα τελευταῖα χρόνια, ἀπὸ τὸ ᾿50 μέχρι τὸ ᾿60, ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὰ καλύτερα παιδιά της, τὸ ἄνθος τῆς Ἑλλάδος.
Δὲν ὑπάρχει μέριμνα ἐκ μέρους τοῦ κράτους καὶ φροντίδα ἐκ μέρους τῶν πολιτικῶν. M᾿ αὐτὰ ποὺ λέγω δὲν θέλω νὰ δώσω ἀφορμὴ σὲ καν­ένα νὰ πῇ ὅτι ἀναμειγνύομαι στὴν πολιτική. Δὲν ἀνήκω σὲ καμμιά πολιτικὴ παράταξι· κ᾿ ἐσεῖς οἱ Kοζανῖται τὸ ξέρετε πολὺ καλά, ὅτι μέσ᾿ στὴν καρδιά μου εἶνε μόνο τὸ γαλάζιο χρῶμα, ἡ πατρίδα μου, καὶ παραπάνω ὁ Xριστός μου, καὶ δὲ μὲ ἐνδιαφέρει τὸ πολιτικὸν μέρος. Μ᾿ ἐνδιαφέρει ἀσφαλῶς καὶ αὐτό, ἀλλὰ λόγῳ τοῦ ῥάσου μου δὲν ἀνακα­τεύομαι σὲ πολιτικὰς διενέξεις· γι᾿ αὐτὸ ἔχω καὶ τὸ θάρρος, ἀφοῦ μένω ἐκτὸς πολιτικῆς, νὰ ἐλέγχω ὅλους ἀνεξαιρέτως μὲ χριστιανικὰ κριτήρια.
Ἔφυγε λοιπὸν τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια τὸ ἄνθος τῆς πατρίδος μας. Ἔφυγαν νέοι, ἄλκιμοι νέοι, θαυμάσιοι νέοι, ὑγιέστατοι. Τοὺς ἐξετάζουνε γιὰ νὰ τοὺς πάρουν στὴν Αὐστραλία, γιὰ νὰ τοὺς πάρουν στὸν Καναδᾶ· περνᾶνε ἀπὸ ἐπιτροπές, κόντρα ἐπιτροπές. Παίρνουν ἔτσι τὰ ὑγιέστερα παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, καὶ μένουν ἐδῶ πέρα – τί μένουν;… Αὐτὰ τὰ ὑγιέστερα παιδιά, ποὺ μιὰ μέρα τὰ χρειάζεται ἡ χώρα τους ὡς ἀκρίτας καὶ φρουροὺς τῆς πατρίδος, φεύγουν.
Πόσα παιδιὰ φύγανε κατὰ τὰ δέκα αὐτὰ χρόνια; Ἔφυγε διπλάσιος ἀριθμὸς ἀπὸ τὸ στρατὸ τῆς μικρᾶς μας χώρας ὅταν ξεκίνησε ἡνωμένη ἡ πατρίδα μας καὶ πέρασε τὴ Mελούνα καὶ χύθηκε μέσ᾿ στοὺς κάμπους τῆς Μακεδονίας. Οἱ παλαιότεροι ἐνθυμεῖσθε τὸ στρατό μας καὶ τὸ ἱππικό μας καὶ τὸ πυροβολικό μας —ποὺ ἦταν τότε ἡνωμένη ἡ πατρίδα μας—, ὅταν περάσανε τὰ φανταράκια τὴ Μελούνα καὶ ῾ρίφθησαν μέσα εἰς τὴν Μακεδονία, καὶ ἄφησαν ἐκεῖ τὰ κόκκαλά τους. Εἶχαν ἕνα ἁγνὸ πατριωτισμό, ποὺ δὲν ξαναεῖδε ὁ κόσμος.

Read more »

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. Λειπουν 1.700.000 νεοι Ελληνες! Ποιος τους εφαγε;

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 24th, 2019 | filed Filed under: Αυτοκτονει η Ελλας

Απόσπασμα βιβλίου «ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Λειπουν 1.700.000 νεοι Ελληνες!

https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=59733

αυτ. ΕλλαςΔηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἀπογραφὴ ποὺ ἔγινε διαπιστώνεται, ὅτι λείπουν 1.700.000 νέοι Ἕλληνες. Ἀκοῦτε; Ἀπὸ τὴν ἀπογραφὴ τῆς Ἑλλάδος βγαίνει, ὅτι λείπουν 1.700.000 Ἕλληνες. Μὲ ἀκοῦτε;
Mοῦ ἔρχεται νὰ κατεβῶ κάτω καὶ νὰ τελειώσω τὸ κήρυγμα. Γιατὶ εἶστε ὅλοι ἔξυπνοι, πιάνετε πουλιὰ στὸν ἀέρα, καὶ μπορεῖτε τὰ ὑπόλοιπα νὰ τὰ συμπληρώσετε, κύριοι καὶ κυρίες καὶ αἰδεσιμώτατοι πατέρες καὶ ἀδελφοί. Ναί, εἶνε εὔκολο.
Nά τὸ ἔγκλημα τὸ τεράστιο. Δὲν λέγω πιὰ θρησκευτικὸ ἔγκλημα, γιὰ νὰ μὴ ταράζω τὰ νεῦρα μερικῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι νομίζουν ὅτι ἔχουν μοντέρνες ἰδέες μέσα στὰ κεφάλια τους, ἀλλὰ λέγω τὸ τεράστιον ἐθνικὸν ἔγκλημα, ἔγκλημα ἐναντίον τῆς μικρᾶς μας πατρίδος. Ἕνα ἑκατομμύριο ἑπτακόσες χιλιάδες Ἕλληνες λείπουν ἀπὸ τὴν ἀπογραφή.

Ποιός τοὺς ἔφαγε

Ποιός τοὺς ἔφαγε; Ποιός λάκκος, ποιό σκοτάδι τοὺς ἔφαγε; Τί λάκκο ἄνοιξε καὶ τοὺς κατέπιεν ἡ γῆ ἕνα ἑκατομμύριο ἑπτακόσιους; Κάναμε πολέμους, σκορπίσαμε τὰ κόκκαλά μας μέχρι τὸ Καλὲ-Γκρότο καὶ τὴν Ἄγκυρα. Φθάσαμε τὰ παιδιά μας καὶ οἱ πατέρες μας μέχρι τὰ στενὰ τῆς Κρέσνας. Βαδίσαμε μέσα στὰ ὀχυρὰ τῆς Ἀλβανίας. Διεσπάσαμε σὰν ἀετοὶ καὶ ἄλογα καὶ ἵπποι τῆς Ἀποκαλύψεως τὰ πέρατα τοῦ κόσμου, μὰ τέτοια ἀπώλεια δὲν ξαναεῖδε τὸ Ἑλληνικὸν κράτος.
Ἴσως μόνον ἡ ἀπώλεια αὐτὴ νὰ φτάνῃ τὴν ἀπώλεια τῆς Μικρᾶς Ἀ­σί­ας, ποὺ ἀπὸ ἕνα τέκνο τῆς Ἄγαρ —σατανᾶς καὶ «Ἀπολλύων» τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀπ. 9,11), ποὺ ἀπαξιῶ νὰ τὸν ὀνομάσω(*)—, ποὺ γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας οἱ χωροφύλακές μας φυλάττουν τὸ σπίτι του κάτω στὴ Θεσσαλονίκη, ἀπὸ ἕνα τέτοιο τέρας τῆς Ἀποκαλύψεως σκορπίσανε 2.000.000 Ἕλληνες καὶ ἐτάφησαν μέσα στὰ βάθη τῆς Μικρᾶς Ἀ­σίας. Ἀλλὰ ἡ Ἑλλὰς ἦτο πεπρωμένο νὰ ταπεινωθῇ καὶ νὰ φυλάττῃ τὸ σπίτι – τὴ φωλιὰ ἑνὸς θηρίου, ποὺ ἐσκόρπισε καταστροφὴ στὴ Μικρὰ Ἀσία.
Mόνο ἡ καταστροφὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἰσοφαρίζει μὲ τὴ νεώτερη αὐτὴ καταστροφὴ τῆς πατρίδος μας. Read more »

ΑΜΑΡΤΙΑ & ΥΓΕΙΑ – Ὁ κοσμος μας φλεγεται. Ἡ κοινωνια μας τεινη να γινει ενα δραματικο θεατρικο εργο… 2) Τα ολεθρια αποτελεσματα της αμαρτιας: Καταστρεφει την περιουσια, την υγεια, τὴν τιμη & το καλο ονομα του ανθρωπου. Ἀφαιρει τη γαληνη της συνειδησεως. Στερει την ελευθερια & σκλαβωνει. Η κολασις υψιστη τιμωρια

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 24th, 2019 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α., ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

Διαβαστε ολόκληρο ἄρθρο σε pdf,
πατὠντας τον παρακάτω τίτλο

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ.pdf

ΠΑΘΗ ΑΜ.

Πονημα ερευνητου Λ.Α.

Ὁ παρατηρητικός χριστιανός , ὁ ἔχων νοῦν, καθημερινά βλέπει, ἀκούει, καί διαισθάνεται ὅτι ὁ κόσμος μας δέν πηγαίνει καλά, ἡ ζωή στόν ὑποτίθεται πολιτισμένο ἄνθρωπο ὁλοένα καί παρεκκλίνει σέ κάτι νοσηρό, ἄσχημο, καί δαιμονικό θά λέγαμε χωρίς ὑπερβολή. Οἱ καθημερινές τραγικές εἰδήσεις τό ἐπιβεβαιώνουν δυστυχῶς μέ τά καθημερινά ὁλοένα αὐξανόμενα θλιβερά γεγονότα ἐγκληματικῶν πράξεων. Ὁ κόσμος μας φλέγεται. Ἡ κοινωνία μας τείνη νά γίνει ἕνα δραματικό θεατρικό ἔργο , ὅπως τοῦ Ντοστογιέφσκι, πού ἔγραψε τήν θεατρική ἐκείνη παράσταση: «οἱ δαιμονισμένοι». Τό ἐρώτημα λοιπόν ἀπό τόν γερμανικό τύπο ἦταν εὔλογο πρός τόν γερμανικό λαό: νά ἀνησυχοῦν οἱ γερμανοί γιά τήν σπουδαία πολιτικό τους ; (τήν Καγκελλάριο Μέρκελ) ἤ δέν πρέπει νά ἀνησυχοῦν;…

9a150f5deb69

Τα ολεθρια αποτελεσματα της αμαρτιας

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; σελ. 36-46
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου

Ἀλλά, ἀδελφοί μου, ὅποιος θέλει νὰ δῇ τί εἶνε ἡ ἁμαρτία, ἂς μὴν ἀκούσῃ τὸν ἄλφα ἢ τὸν βῆτα· ἂς βουλώσῃ τ᾿ αὐτιά του στὸν διάβολο. Διότι, δυστυχῶς, στὰ χρόνια αὐτὰ ποὺ ζοῦμε ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία ἑνὸς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων προφητῶν τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ποὺ ἔλεγε· Θὰ ἔρθουν χρόνια τέτοια, ποὺ ἡ ἁμαρτία πλέον δὲν θὰ προκαλῇ τὴν φρίκη· οἱ ἄνθρωποι θὰ συνηθίσουν μ᾿ αὐτὴν καὶ θὰ παίζουν μαζί της.
Ἔτσι σήμερα παίζουμε μὲ τὴν ἁμαρτία. Πίνουμε τὴν ἁμαρτία ὅπως πίνουμε ἕνα ποτήρι νερό. Ἀλλ᾿ ἂν θέλουμε νὰ δοῦμε τὸν κίνδυνο ποὺ διατρέχουμε ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἁμαρτία, ἀπὸ τὸ μικρότερο ψέμα ἕως τὴν μεγαλυτέρα προδοσία τοῦ χριστιανισμοῦ, δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ δοῦμε ἕνα κρυστάλλινο καθρέπτη ποὺ μᾶς παρουσιάζει ἡ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ. Εἶνε ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου (βλ. Λουκ. 15,11-32).
Θὰ ἤθελα νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας ἐπάνω στὶς καταστροφικὲς συνέπειες, ποὺ δημιουργεῖ στὸν ἄνθρωπο ἡ ἁμαρτία, ὅπως φαίνονται στὴν περίπτωσι τοῦ ἀσώτου υἱ

Ἡ ἁμαρτία καταστρέφει τὴν περιουσία τοῦ ἀνθρώπου

Ὁ ἄσωτος κληρονόμησε ἀπὸ τὸν πατέρα του μία τεραστία περιουσία, καὶ αὐτὴ τὴν κατεσπατάλησε «ζῶν ἀσώτως» (Λουκ. 15,13). Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς δύο λέξεις καθένας ἀπὸ μᾶς μπορεῖ νὰ φαντασθῇ, ποιά ζωὴ ὀργίων, διασκεδάσεων καὶ σπατάλης ἔζησε ὁ ἄσωτος υἱός.
Ἀλλ᾿ αὐτὸ ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ σὲ κάθε ἁμαρτωλό. Δὲν ξέρω στὸν κόσμο αὐτὸ νὰ ὑπάρχῃ ἄλλο πρᾶγμα περισσότερο πολυέξοδο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.
Κάθε κράτος δημοσιεύει ἀπολογισμό, καὶ μέσα σ᾿ αὐτὸν σημειώνονται τὰ διάφορα κονδύλια ποὺ ξοδεύει γιὰ τὶς διάφορες ἀνάγκες του.
Ἐὰν μποροῦσε καὶ ὁ διάβολος νὰ μᾶς δημοσιεύσῃ τὸν ἀπολογισμὸ τῆς ἁμαρτίας, θὰ βλέπατε τεράστια ποσὰ νὰ ξοδεύωνται γι᾿ αὐτήν. Ἡ ἁμαρτία εἶνε ἡ μεγάλη φαγάνα τοῦ ἀτομικοῦ, οἰκογενειακοῦ καὶ ἐθνικοῦ προϋπολογισμοῦ.
Ἡ ἁμαρτία καταστρέφει τὴν περιουσία τοῦ ἀνθρώπου.
Καὶ ἐξηγοῦμαι. Ἐλάχιστα εἶνε τὰ χρήματα ποὺ δίδει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν Θεό. Ἐλάχιστα εἶνε τὰ χρήματα ποὺ δίδει γιὰ νὰ βοηθήσῃ τὸν πλησίον. Ἀλλὰ ἐλάχιστα εἶνε καὶ τὰ χρήματα ἐκεῖνα ποὺ ξοδεύει γιὰ τὶς πραγματικές του ἀνάγκες· γιὰ τὸ ψωμί του, γιὰ τὸ ροῦχο του, γιὰ τὸ παπούτσι του, γιὰ τὰ φάρμακά του. Καὶ ἂς ἀνεβαίνῃ ὁ τιμάριθμος. Τὰ πολλὰ χρήματα τὰ ξοδεύει ὄχι στὰ ἀναγκαῖα πράγματα, ἀλλὰ στὰ περιττά, στὰ εἴδη πολυτελείας καὶ ἄλλα ἁμαρτωλὰ πράγματα.
Θέλετε ἀποδείξεις; Ἀνοῖξτε τὶς ἐφημερίδες, καὶ θὰ δῆτε. Πάρτε κιμωλία καὶ γράψτε. Read more »