Αυγουστίνος Καντιώτης

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἀπαντησι στους κατηγορους των ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΟΡΘΟΔ. ιστ

Τον περασμένο Ἰούλιο, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς μνήμης τῶν Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου ἀνοίξαμε ἕνα θέμα. Ἡ μνήμη τώρα τῶν Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου καὶ τὸ πνεῦμα ὑποτιμήσεως τόσο τῶν ἁ­γί­ων πατέρων («μεταπατερικὴ» θεολογία) ὅσο καὶ τῶν ἱερῶν κανόνων («κωδικοποίηση»), μᾶς δίνουν πάλι τὴν εὐκαιρία νὰ συνεχίσουμε.

Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ἐγκύψῃ κανεὶς στὴ μελέτη τῶν ἱερῶν κανόνων ὅπως τοὺς ἑρ­μηνεύουν σοφοὶ κανονολόγοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἐὰν πρὸ παντὸς πιστεύῃ ὅτι οἱ ἱεροὶ κανόνες εἶνε ἀποφάσεις ὄχι ἑνὸς ὑ­πουργικοῦ συμβουλίου ἢ κάποιας βου­λῆς ἀλλὰ ἱερῶν ἀνδρῶν ποὺ συνέρχονται καὶ συσκέπτονται ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, τότε θὰ τοὺς βλέπῃ μὲ διαφορετικὸ βλέμμα. Θὰ βλέπῃ τὸ βάθος τῆς πατερικῆς σκέψεως καὶ ὄχι τὴν ἐ­πιφάνεια, τὸ πνεῦμα καὶ ὄχι τὸ γράμμα. «Τὸ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ» (Β΄ Κορ. 3,6). Ἡ οὐσία, ποὺ περικλείεται στὰ σχήματα τῶν ἱερῶν κανόνων, ἔχει αἰώνια ἀξία.
Μερικοί, γιὰ νὰ ἐξευτελίσουν καὶ διακωμῳ­δήσουν τοὺς ἱεροὺς κανόνες, ἀναφέρονται σὲ μερικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θίγουν διάφορα ζητήμα­τα ἠθικῆς τάξεως καὶ ὠχυρωμένοι πίσω ἀπὸ τὸ γράμμα τους ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ κανό­νες δὲν ἔχουν πλέον θέσι στὴ σύγχρονη ζωή.

* * *

Ἐμεῖς τοὺς ἀπαντοῦμε τὰ ἑξῆς.
1. Λένε ὅτι οἱ κανόνες, ἀφοῦ θεσπίσθηκαν πρὸ 1.200 – 1.600 ἐτῶν, εἶνε παμπάλαιοι. Λησμο­νοῦν ὅμως ὅτι μερικὰ πράγματα δὲν παλιώνουν. Παράδειγμα ὁ ἥλιος, ποὺ παρὰ τὴν ἡλικία του εἶνε γιὰ ὅλους ἀπολύτως ἀπαραίτητος. Μπορεῖ νὰ καταργηθῇ ὁ ἥλιος;
Ἀλλ᾽ ὅ,τι εἶνε γιὰ τὸ ὑλικὸ σύμπαν ὁ ἥλιος, εἶνε γιὰ τὸ πνευματικὸ σύμπαν ὁ ἠθικὸς νόμος, τὰ ἀθάνατα ῥήματα τοῦ Ναζωραίου στὸ Εὐαγγέλιο· εἶνε τὸ φῶς, πρὸς τὸ ὁποῖο σπεύδουν οἱ ψυχὲς ποὺ ζητοῦν τὴν ἀλήθεια. «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς» φωνάζει ὁ προφήτης Ἠσαΐας (26,9). Ὅσοι αἰῶνες κι ἂν περάσουν καὶ ὅσες μεταβολὲς κι ἂν γίνουν, ὁ εὐαγγελικὸς νόμος θὰ ἐξακολου­θῇ νὰ ἰσχύῃ. Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἔ­λεγε ὁ Τερτυλλιανός, εἶνε φύσει χριστιανική.
Καὶ οἱ ἱεροὶ κανόνες εἶνε οἱ ἀκτῖνες τοῦ πνευματικοῦ ἡλίου, ποὺ κατεβαίνουν μέχρι τὶς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς μας πρὸς καθαγι­ασμὸν καὶ διαθλῶνται στὰ χρώματα τῶν ποικίλων ἀρετῶν. Φωτεινὲς ἀκτῖνες οἱ ἱεροὶ κανό­νες, ἀπαύγασμα τοῦ ἥλιου τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁποιονδήποτε κανόνα καὶ ἂν ἐξετάσῃς, θὰ δῇς ὅτι δὲν εἶνε αὐθύπαρκτος ἀλλὰ στηρίζεται σὲ κάποιο θεόπνευστο λόγο τῆς ἁγίας Γρα­φῆς, τὸν ὁποῖο θέλει νὰ ἐφαρμόσῃ σὲ ὡρισμέ­νη περίπτωσι τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.
Ὁ ἥλιος δὲν μεταβάλλεται· καὶ ἡ ἠθικὴ τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ἐκφράζεται στοὺς ἱεροὺς κανόνες, δὲν μεταβάλλεται. Παραμένει ἡ ἴδια, ὅσες χιλιάδες χρόνια κι ἂν περάσουν. Τὸ εἶπε ὁ Κύριος· «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσον­ται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35).
2. Οἱ ἱεροὶ κανόνες, λένε, εἶνε ὄχι μόνο παμ­πάλαιοι ἀλλὰ καὶ ἀνεφάρμοστοι. Ἀνεφάρμοστη λοιπὸν ἡ χριστιανικὴ ἠθικὴ ποὺ εἰσηγοῦν­ται οἱ κανόνες; ἀνεφάρμοστη ἡ νηστεία, ὁ τακτικὸς ἐκκλησισμός, ἡ ἐξομολόγησις, ἡ παρθενικὴ ζωή, ἡ μονογαμία καὶ τὸ ἰσόβιο τοῦ γά­μου, ἡ ἀφιλαργυρία καὶ ἡ ἀκτημοσύνη;… Ὄχι! Ἐφ᾽ ὅσον καὶ ἕνας ἄνθρωπος πάνω στὴ γῆ θὰ ἐφαρμόζῃ στὴ ζωή του τὶς ἐντολὲς τοῦ ἠθικοῦ νόμου, φτάνει αὐτὸς γιὰ ν᾽ ἀποδείξῃ ὅτι ἡ χριστιανικὴ ἠθικὴ δὲν εἶνε ἀνεφάρμοστη. Γιατὶ Read more »

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ· NA ZHTHΣOYME ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΩΝ! ΤΟΥΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ)

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 25th, 2015 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΠΑΝΤΗΣ. ΣΕ ΑΠΙΣΤΟΥΣ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
_______

_______

ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΟΤΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΟΥΣ!
ΤΟΥΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ. ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΨΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΨΟΥΝ, ΓIATI MIΣOYN THN EΛΛAΔA.

Aκουστε ολόκληρο το απόσπασμα της ομιλίας του σεβάσμιου αγωνιστού ιεράρχου. Ο λόγος του είναι προφητικός και επίκαιρως.

Μας πρήξαν οι πολιτικοί και τα κανάλια για την βοήθεια που περιμένουν από τους Ευρωπαϊους. Ο Γέροντας δίνει την απάντηση, ακούστε τον·

ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 25th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

Κυριακὴ Πατέρων Δ΄ Οἰκουμ. Συνόδου

H ANAΓΚΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

  • Ἡ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων, ποὺ ἑορτάζουμε, καὶ κάποια συνέδρια ποὺ γίνονται τώρα τελευταῖα ἀπὸ θεολόγους μὲ διάθεσι ὑποτιμήσεως τόσο τῶν ἁγίων πατέρων («μεταπατερικὴ» θεολογία) ὅσο καὶ τῶν ἱερῶν κανόνων («κωδικοποίηση»), μᾶς δίνουν τὴν εὐκαιρία νὰ ξαναθυμηθοῦμε μερικὰ διδάγματα τοῦ π. Αὐγουστίνου μὲ διαχρονικὴ ἐπικαιρότητα.π. Αυγουστ

Πρὶν μερικὰ χρόνια ἔγινε, ἀ­γαπητοί μου, ἀ­πόπειρα νὰ διαγραφοῦν ἀπὸ τὸ Σύντα­γμα καὶ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκ­κλησίας οἱ ἱεροὶ κανό­νες ποὺ συνετά­γησαν ἀπὸ τοὺς ἁ­γίους πατέρες μὲ τὴν πνοὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος γιὰ τὴν διακυβέρνησι τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ ἐξοβελισμὸς αὐτὸς προκάλεσε, ὅπως ἦ­ταν ἑπόμενο, τὴν ἀγανάκτησι κάθε ὀρθοδό­ξου Χριστιανοῦ, ἀκούστηκαν δὲ καὶ ἐκ μέρους ἱεραρχῶν ζωηρὲς φωνὲς διαμαρτυρίας.
Οἱ ἱεροὶ κανόνες συνδέονται ἄρρηκτα μὲ τοὺς θεοφόρους πατέρας, ὅπως οἱ ποταμοὶ μὲ τὶς πηγές τους. Ἢ παραδέχεσαι τοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ μαζὶ μ᾽ αὐτοὺς δέχεσαι καὶ τοὺς πατέρες, ἢ ἀπορρίπτεις τοὺς κανόνες καὶ μαζί τους συναπορρίπτεις καὶ τοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ «ἔξω οἱ κα­νόνες» εἶνε ταυτόση­­μο μὲ τὸ «ἔξω οἱ πατέρες». Ὅποιος τιμᾷ τοὺς κα­νόνες τιμᾷ καὶ τοὺς πατέρες καὶ ὅποιος ἀτιμάζει τοὺς κανόνες ἀτιμάζει καὶ τοὺς πατέρες. Πόσο ἀληθινὸ εἶνε αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅσοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ εἶνε ὀ­παδοὶ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, προ­σπαθώντας νὰ κλονίσουν τὸ κῦρος τῶν ἱε­ρῶν κανόνων, μιλοῦν φανερὰ ἢ συνεσκιασμέ­να καὶ γιὰ τοὺς πατέρες μὲ περιφρόνησι.
Ἔξω οἱ ἱεροὶ κανόνες, ἔξω οἱ θεῖοι πατέρες, ποὺ τὰ συγγράμμα­τά τους δὲν εἶνε παρὰ ἡ ἀ­νάπτυξις τῶν συν­τόμων ἐκείνων προτάσεων πε­ρὶ ἐκκλησιαστι­κῆς ἠ­θικῆς καὶ εὐταξίας, τὶς ὁ­ποῖ­ες διατύπωσαν σὲ οἰ­κου­μενικὲς καὶ τοπικὲς Συνόδους, γιὰ νὰ κατανο­οῦνται εὔκολα καὶ νὰ ἐφαρμόζωνται ἀπὸ ὅ­λους. Ζήτω λοιπὸν τὸ πνεῦ­μα τῆς σαρκός, ποὺ ἔχει τὴν ἀναίδεια νὰ κρίνῃ ὀρθολογιστικὰ καὶ νὰ περιφρονῇ καὶ νὰ ὑβρί­ζῃ τὸ ἅγιο Πνεῦμα! Ἀλλὰ προτοῦ νὰ δοῦμε τὶς ὕβρεις κατὰ τῶν ἱ­ερῶν κανόνων ἂς μιλήσουμε γιὰ τὴν ἀναγ­καιότητα τοῦ ἠθικοῦ νόμου τὸν ὁποῖον ἐκ­φράζουν οἱ ἱεροὶ κανόνες. Read more »

Μεγαλοι αυτοι, μικρος ο Χριστος!…

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 24th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Ἁγίων Πάντων (Α΄ Ματθαίου)

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Μεγαλοι αυτοι, μικρος ο Χριστος!…

«Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φι­λῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος» (Ματθ. 10,37)

Οποιος, ἀγαπητοπ. Αυγ. ομιλί μου, ἀκούσῃ τὰ λόγια αὐ­­τὰ τοῦ εὐαγγελίου, μπορεῖ νὰ σκανδαλισθῇ, νὰ νομίσῃ ὅτι ἡ πίστι μας εἶνε ἐναν­τί­ον τοῦ γάμου, τῆς οἰκογενείας, τῶν γονέων, τῶν παιδιῶν. Ἀλλὰ τὸ νόημα τῶν λόγων αὐ­τῶν τοῦ Κυρίου εἶνε πολὺ διαφορετικό. Θὰ προσπαθή­σω νὰ δώσω τὴν ὀρθὴ ἔννοιά τους σύμφωνα μὲ τὴν ἑρμηνεία τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

* * *

Ἂν ἀνοίξουμε, ἀγαπητοί μου, τὴν ἁγία Γρα­φή, θὰ δοῦμε ὅτι ὁ Κύριος εἶνε ἐκεῖνος ποὺ θέσπισε τὸ θεσμὸ τῆς οἰκογενείας. Αὐ­τὸς ἔ­φτειαξε τὰ δύο φῦλα, «ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίη­σεν αὐτούς» (Ματθ. 19,4. Μᾶρκ. 10,6), δημιούργησε τὸν ἄν­τρα καὶ τὴ γυναῖκα. Αὐτὸς ἕνωσε τὸ πρῶτο ἀν­τρόγυνο καὶ εἶπε «Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς» (Γέν. 1,28· 9,1,7). Αὐτὸς ἔδωσε τὴν ἐντολὴ νὰ σέβωνται οἱ ἄνθρωποι τοὺς γονεῖς· «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου…» (Ἔξ. 20,12. Δευτ. 5,16).
Κι ὅταν ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος ἐδῶ στὴ γῆ, πολλὲς φορὲς τίμησε τὴν οἰκογένεια. Γεννήθηκε ἀπὸ κόρη παρθένο γιὰ νὰ τιμή­σῃ τὴν παρθενικὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ ἀρραβωνιασμέ­νη γιὰ νὰ τιμήσῃ τὸ γάμο· γεννήθηκε ὡς βρέφος γιὰ νὰ εὐλογήσῃ τὴ γέννησι τῶν παιδιῶν. Καὶ ὅ­ταν κατόπιν βγῆκε στὸ δημόσιο βίο, τὸ πρῶτο θαῦ­μα του τὸ ἔκανε στὸ γάμο τῆς Κανᾶ, ὅπου ἔ­κανε τὸ νερὸ κρασί. Ὁ Χριστὸς εἶνε ἐκεῖνος ποὺ πῆρε στὴν ἀγκαλιά του τὰ παιδιά, τὰ εὐ­λό­γησε καὶ εἶπε· «Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με…» (Μᾶρκ. 10,14). Καὶ ὅταν πάνω στὸ σταυρὸ μέσα σὲ φρικτοὺς πόνους ἔσβηνε ὅπως σβήνει τὸ καν­τήλι, δὲν λησμόνησε τὴ Μη­τέρα του, ἀλ­λὰ φρόντισε γι᾽ αὐτὴν καὶ εἶπε στὸν Ἰωάν­νη «Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου»· κι ἀπὸ τὴν ὥρα ἐ­κείνη ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης παρέλαβε τὴν Παν­αγία ὑπὸ τὴν προστασία του (Ἰω. 19,27).
Δὲν εἶνε ἑπομένως ὁ Χριστός μας ἐναντίον τῆς οἰκογενείας. Τότε λοιπὸν τί νόημα ἔχουν τὰ λόγια του «Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐ­μὲ οὐκ ἔ­στι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑ­πὲρ ἐ­μὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος» (Ματθ. 10,37); Σημαίνουν τὸ ἑξ­ῆς. Ὅτι παραπάνω ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἀγαπητά μας πρόσω­πα πρέπει νὰ ἔχουμε αὐτόν.

* * *

Γιατί; Διότι αὐτὸς μᾶς ἀ­γάπησε ἀπείρως πε­ρισσότερο κι ἀπὸ τὴ μάνα κι ἀπὸ τὸν πατέρα κι ἀπὸ κάθε ἄλλον. Γιά σκεφτῆτε. Ἀφοῦ μᾶς δη­μιούργησε ἀ­πὸ τὸ χῶμα, μᾶς ἔδωσε τὸ νοῦ, τὴ θέλησι, ὅλο τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀνθρωπίνης ὑποστάσεως. Αὐτὸς φρόντισε νὰ μᾶς βάλῃ ἐπάνω σ᾿ αὐτὸ τὸν θαυ­μάσιο πλανήτη, αὐτὸς «ἐποίη­σε πάντα τὰ ὡ­ραῖα τῆς γῆς» (Ψαλμ. 73,17). Εἶνε μικρὸ τὸ ὅτι μό­νο ἡ Γῆ –ἀπ᾽ ὅ,τι λένε μέχρι στιγμῆς οἱ ἀστρο­νό­μοι– εἶνε κατοικία κατάλληλη γιὰ τὸν ἄν­θρωπο; Read more »

ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΝΑΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ; ΠOIOΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ;

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 23rd, 2015 | filed Filed under: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

 ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ;

Ετοιμ. για δεσπ.Ο  ένας υποψήφιος είναι φαναριώτης και οικουμενιστής μέχρι το κόκκαλο. Πήγε και στον Πάπα, για να πάρει την ευχή του!!! Tου χάρισε και μια εικόνα, για να τον κολακεύσει! Την εικόνα αγίου των καθολικών Φραγκίσκου! Ξέρει καλά τον δρόμο για να πάρει προαγωγη και να γίνει διαβολο-δεσπότης! Έφερε από το Βατικανό και λείψανα της αγίας Βαρβάρας (αν βέβαια είναι της αγίας Βαρβάρας και δεν είναι κάποιου διεφθαρμένου Πάπα ή καρδινάλιου)!

 Ο άλλος υποψήφιος είναι ένας φιλόδοξος παπάς που θέλει να γίνει και αρχιεπίσκοπος. Είναι ο μαϊδανός των δεσποτάδων! Όπου γάμος και χαρά είναι και αυτός εκεί. Κολλάει σε γέροντες μητροπολίτες για να βοηθήσει στην απομάκρυνση τους. Τελικά, ποιός θα γίνει δεσπότης; Ασφαλώς ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΝΑΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ!!!

Να μπεί στο σύστημα για να μην τον φοβούνται οι σκοτεινές δυνάμεις! Να οικουμενίζει και να λιβανίζει θεούς και δαίμονες και ας είναι τενεκές ξεγάνωτος, χωρίς Πνευμα Άγιο!
Κάποτε έτρεμαν οι ευλαβείς κληρικοί το επισκοπικό αξίωμα και έφευγαν στας ερήμους και στα όρη για να το αποφύγουν. Εκεί τους εύρισκε ο ευσεβείς κλήρος και ο ορθόδοξος λαός και δια της βίας τους έκανε επισκόπους, γι” αυτό είχαμε μεγάλους αγίους. Σήμερα γίνεται το αντίθετο! Σκοτεινοί και φιλόδοξοι άνθρωποι αρπάζουν δια της βίας το επισκοπικό αξίωμα!

Μας καταλαμβάνει φρίκη όταν βλέπουμε, ποια πρόσωπα και με ποιον τρόπο γίνονται μητροπολίτες, για να εξυπηρετήσουν το άθεο σύστημα!!! Έφτασαν δεσποτάδες της Εκκλησίας της Ελλάδος να θέσουν θέμα στην «πανορθόδοξη σύνοδο», που ετοιμάζουν οι οικουμενισταί· άκουσον, άκουσον· Να  μην θεωρείται αμαρτία, το σιχαμερό και φρικτό αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας, που ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και Γόμορα!  Αν αυτοί οι δεσποτάδες δεν είναι τέρατα της κολάσεως και όχι εκπρόσωποι του Χριστού, τί είναι; Μήπως βρισκόμαστε στους έσχάτους καιρούς της Αποκαλύψεως και στα χρόνια που έλεγε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ότι· Οι κληρικοί θα γίνουν χειρότεροι από τους λαϊκους;;;

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης, που ήταν πραγματικός πατέρας της Εκκλησίας και δεν κολάκευε κανέναν, έλεγε·

«Δυστυχώς και μέσα στην Εκκλησία μπήκε η μασονία. Διαβάστε παλαιότερες «ΣΠΙΘΕΣ» και θα το δείτε. Εγώ κατήγγειλα επίσημα με στοιχεία ότι και επίσκοποι και μητροπολίται και πατριάρχαι είναι μασόνοι… Για να γίνεις δεσπότης ή πρέπει να περάσεις από τα σκαλοπάτια της μασονίας ή άμα δεν περάσεις, -γιατί δεν είναι όλοι οι δεσποτάδες μασόνοι-, όμως είναι γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιοι ύποπτοι στην Εκκλησία. Δεν ανακοινώνουν τα ονόματά τους όσο ζουν, άμα πεθάνουν τότε τους φανερώνουν. Εμείς όμως τους ξέρουμε και τους παρακολουθούμε.
Για να γίνεις δεσπότης σήμερα ή πρέπει να κάνεις τούμπα μέσα στην στοά των μασόνων και να προσκυνήσεις τον διάβολο· Τι διαβολο-δεσπότης θα γίνεις; Ή θα επιτρέψει η μασονία να γίνεις εάν δεν την πολεμάς και έχεις ευγένεια απέναντί της. Γι’ αυτό βλέπεις όλοι αυτοί που είναι υποψήφιοι δεσποτάδες σιωπούν, κανείς τους δεν μιλά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ξέρουν πολύ καλά ότι θα τους φάει το φίδι.
Μωρέ χίλιες φορές διάκονος, χίλιες φορές καλόγερος και να φωνάζω μέρα νύκτα ότι είστε σατανάδες, παρά να με δώστε μήτρες και μπαστούνες. Και αν με κάνετε δεσπότη, τί θα γίνει; Σας τα χαρίζω όλα βρε διαβόλοι. Read more »

ΘΑ ΕΝΩΘΗ ΠΟΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ; ΕΝΩΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 22nd, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυρ. Πατ. Α΄ Οἰκ. Συνόδου (Ἰω. 17,1-13)

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΘΑ ΕΝΩΘΗ ΠΟΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ;

«…Ἵνα πάντες ἓν ὦσι» (Ἰω. 17,21)

Ενότης! συγχ.ιστΣτὸ ἄκουσμα καὶ μόνο τῆς λέξεως αὐτῆς ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος, ποὺ ζῇ μέσα σ᾽ ἕνα ἀπερίγραπτο κοινωνικὸ χάος, θὰ κουνήσῃ μελαγχολικὰ τὸ κεφάλι καὶ θὰ μᾶς ρωτήσῃ· Ἑνότης; ποῦ ὑ­πάρχει; Καὶ ὅμως ὑ­πάρχει ἑνότης, ἀγαπητέ μου φίλε! Ἑνότης θαυμα­στή, ἡ ὁποία στὸν προσεκτικὸ θεατὴ προκαλεῖ κατάπληξι, θάμβος καταπλήξεως.

* * *

Ὑπάρχει ἑνότης στοὺς οὐρανούς. Θέλεις νὰ δῇς ἑνότητα; θέλεις νὰ τὴν ἀπολαύσῃς σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο; Περίμενε νὰ νυχτώσῃ. Ξεκάρφωσε τότε τὸ βλέμμα σου ἀ­πὸ τὸ μικρο­σκοπικὸ τοῦτο πλανήτη ποὺ λέγεται Γῆ καὶ ὕ­ψωσέ το ἐπάνω. Τί βλέπεις; Ἄστρα μικρὰ καὶ μεγάλα τρεμολάμπουν καὶ σὰν καντήλια ἑνὸς ἀχανοῦς ναοῦ φωτίζουν τὸν οὐράνιο θόλο. Πόσα εἶνε; Ἂν ρωτήσετε τοὺς ἀστρονόμους, θὰ σᾶς ποῦν· ἀμέτρη­τα. Μὲ τὰ σύγχρονα τηλεσκόπια, ποὺ ἔ­χουν στήσει σὲ κορυφὲς βου­νῶν, ἀνα­καλύπτουν ὁλοένα καὶ νέα μεμονωμένα ἄστρα, συστήματα ἀστέρων, γαλαξίες ὁ­λόκληρους. Καὶ ἕνα μόνο γαλαξία ἂν τολμοῦσε νὰ μετρήσῃ κάποιος, θὰ ἄρχιζε τὴ μέτρησι σὰν μικρὸ παιδί, θὰ τὴ συνέχιζε νέος, καὶ σίγουρα θ᾽ ἄ­σπριζαν τὰ μαλλιά του καὶ θὰ κατέβαινε στὸν τάφο, ἀλλὰ ἡ καταμέτρησι δὲν θὰ τελείωνε… Κανένας ἀστρονόμος δὲν θὰ μπορέσῃ ποτὲ νὰ δώσῃ τὸν ἀκριβῆ ἀριθμὸ τῶν ἄστρων. Ὤ πόσο μεγάλος εἶσαι, Θεέ μου!
Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ περισσότερο μᾶς κάνει νὰ θαυμάζουμε δὲν εἶνε τόσο ὁ ἀριθμός τους ὅσο κάτι ἄλλο· Read more »

ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΑΓΙΟΙ (Κωνσταντινος και Ἑλενη — 21 Μαϊου)

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 21st, 2015 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

AΠΟ ΒΙΒΛΙΟ· ΑΓΙΟΙ «ΑΠ” ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΑΓΙΟΙ

(Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη — 21 Μαΐου)

Στή σειρά τῶν ὁμιλιῶν αὐτῶν εἴδαμε, ἀγαπητοί μου, ἁγίους λαϊκούς νά προέρχωνται ἀπό διάφορα ἐπαγγέλματα.Αγ. konstantinos_kai_eleni6 Στήν ὁμιλία μας αὐτή θά παρουσιάσουμε καί ἁγίους βασιλεῖς. Ἀλλά μπορεῖ νά πῆ κανείς: Εἶνε δυνατόν βασιλεῖς νά γίνουν ἅγιοι; Οἱ βασιλεῖς περισσότερο ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους ἔχουν νά παλέψουν καί νά νικήσουν μεγάλους πειρασμούς, ὅπως εἶνε οἱ πειρασμοί τῆς βίας, τῆς δόξης, τοῦ πλούτου, τῶν ἡδονῶν καί τῶν διασκεδάσεων. Ζοῦν μέσα σ” ἕνα κόσμο ματαιότητος. Ἀνεξέλεγκτοι καθώς εἶνε, εὔκολα μποροῦν νά διαπράξουν ἀτιμίες καί ἐγκλήματα, ὅπως ὁ Ἡρώδης ἐκεῖνος, πού ἔσφαξε τά νήπια καί ἔδιωξε τή νόμιμη γυναῖκα του καί ζοῦσε μέ παλλακίδα. Καί ὅμως, παρ” ὅλα αὐτά τά ἐμπόδια καί τούς πειρασμούς, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἱστορία, ὑπάρχουν παραδείγματα βασιλέων, πού κατώρθωσαν νά ζήσουν ὄχι ἀναμάρτητοι – γιατί τό ἀναμάρτητον ἀνήκει μόνο στόν Κύριο ἡμῶν Ιησοῦ Χριστό -, ἀλλά νά ζήσουν μιά ζωή, πού, ἄν κριθῆ στό σύνολο καί ὄχι στίς λεπτομέρειες, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὑπῆρξε χριστιανική. Ἅγιος, ὅπως εἴπαμε καί ἄλλοτε, σέ ἀπόλυτη ἔννοια δέν ὑπάρχει, πλήν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἅγιοι ὀνομάζονται σέ σχετική ἔννοια ἄνθρωποι πού διέπραξαν μέν ἁμαρτήματα, ἀλλά πίστεψαν καί μετανόησαν εἰλικρινά καί ἀνυψώθηκαν πνευματικά. Ἄν ἀφαιρέσουμε τή μετάνοια, ὁ παράδεισος θ’ ἀδειάση καί θα μείνουν μόνο λίγοι πού βαφτίστηκαν καί πέθαναν σέ νηπιακή ἡλικία.
Μέ τήν ἔννοια αὐτή τοῦ ἁγίου μποροῦν νά ὀνομασθοῦν ἅγιοι καί ὁ βασιλιᾶς Κωνσταντῖνος καί ἡ μητέρα του Ἑλένη, πού ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει τή μνήμη τους στίς 21 Μαΐου. Ὁ Read more »

EINAI H EΛΛΑΔA XΡΙΣTIANIKO KΡATOΣ;

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 21st, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

 EINAI H EΛΛΑΔΑ XΡΙΣTIANIKO KΡATOΣ;

Μ. ΚωντΕΑΝ, ἀγαπητοί μου, ἀνοίξουμε τὴν παγκόσμιο ἱστορία, θὰ δοῦμε ὅτι πέρασαν ἄνδρες ἔξοχοι, ποὺ προσέφεραν μεγάλες ὑπηρεσίες στὸν κόσμο, καὶ γι᾿ αὐτὸ τοὺς δόθηκε τὸ ὄνομα «μέγας». Παράδειγμα ὁ Ἀλέξανδρος, ποὺ ἔφθασε μέχρι τὶς Ἰνδίες, ἵδρυσε τὴ μεγάλη ἑλληνικὴ αὐτοκρατορία, καὶ ἔσπειρε παντοῦ τὸ σπόρο τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὡς πρόδρομο τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως λοιπὸν ἐκεῖνος, ἔτσι καὶ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ποὺ ἑορτάζει σήμερα ὠνομάστηκε μέγας. Γιατί ἆραγε; Τί ἔπραξε, ὥστε νὰ ὀνομασθῇ ἔτσι;

* * *

Γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν προσφορὰ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ᾿ ὄψιν ποιά ἦταν ἡ κατάστασι τοῦ κόσμου πρὶν ἀπὸ αὐτόν. Μέχρι τότε οἱ Χριστιανοὶ ἐδιώκοντο. Ἦταν «ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ. 10,16). Τὸ ἔγκλημά τους ἦταν ὅτι πίστευαν στὸ Χριστό. Ἔχαναν περιουσίες καὶ ἀξιώματα, τοὺς ἔρριχναν σὲ φυλακὲς καὶ σὲ θηρία, τοὺς ὑπέβαλλαν σὲ μαρτύρια. Ὑπολογίζεται ὅτι μαρτύρησαν τότε δώδεκα ἑκατομμύρια (12.000.000)! Ἀλλὰ ὁ Θεὸς ἄκουσε τοὺς στεναγμοὺς τῶν πιστῶν καὶ τὸ 313 ὑπεγράφη διάταγμα ποὺ ἔλεγε· «Οἱ Χριστιανοὶ ἐλεύθεροι»! Εἶνε τὸ διάταγμα τοῦ Μεδιολάνου περὶ ἀνεξιθρησκείας. Ποιός τὸ ὑπέγραψε; Τὸ γενναῖο χέρι τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Καὶ μόνο γι᾿ αὐτὸ εἶνε σπουδαῖος.
Ἀλλὰ μέγας εἶνε καὶ διότι μὲ μιὰ μικρὰ φάλαγγα γενναίων πέρασε σὰν ἄλλος Ἀννίβας τὶς Ἄλπεις, ἔπεσε σὰν κεραυνὸς στὴν Ἰταλία, κ᾿ ἔφθασε ἔξω ἀπ᾿ τὴ Ῥώμη. Καὶ ἐνῷ ὁ ἐχθρός του ἦταν ὑπέρτερος, αὐτὸς κατόπιν ὁράματος νίκησε. Τὸ ὅραμα δὲν εἶνε ψέμα· τὸ μαρτυροῦν οἱ ἱστορικοί, Χριστιανοὶ ἀλλὰ καὶ εἰδωλολάτρες. Εἶδε στὸν οὐρανὸ σύμπλεγμα ἀστέρων ποὺ σχημάτιζαν σταυρὸ καὶ τὴν ἐπιγραφὴ «Ἐν τούτῳ νίκα». Τότε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος κατήργησε τὶς ῥωμαϊκὲς σημαῖες μὲ τοὺς ἀετούς, ὕψωσε λάβαρο μὲ τὸ μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὥρμησε. Στὴ Μουλβία γέφυρα ἔγινε ἡ μάχη· ὁ Μαξέντιος νικήθηκε καὶ ὁ Κωνσταντῖνος μπῆκε στὴ Ῥώμη.
Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλης πλευρᾶς ὑπῆρξε μέγας ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος. Ἀντελήφθη, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ἀποτελοῦν τὸ ὑγιὲς μέρος τῆς κοινωνίας κι ὅτι δὲ μπορεῖ νὰ στηριχθῇ πλέον στὸν διεφθαρμένο εἰδωλολατρικὸ κόσμο. Στηρίχθηκε λοιπὸν στοὺς Χριστιανούς. Γι᾿ αὐτὸ μετέφερε τὴν πρωτεύουσά του ἀπὸ τὴ Δύσι στὴν Ἀνατολή, στὸ Βόσπορο, ἐκεῖ ὅπου ἕνας μικρὸς πορθμὸς χωρίζει καὶ ἑνώνει τὶς δύο ἠπείρους, Εὐρώπη καὶ Ἀσία. Ἐκεῖ ἔχτισε τὴ νέα πόλι, ποὺ ἔκτοτε φέρει τὸ ὄνομά του, Κωνσταντινούπολις. Οἱ Τοῦρκοι μετὰ τὴ μικρασιατικὴ καταστροφὴ τὴν ὀνομάζουν Ἰσταμπούλ – ἂν στείλετε γράμμα γράφοντας «Κωνσταντινούπολι», θὰ σᾶς ἐπιστραφῇ· δὲν δέχονται τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα. Ἀλλ᾿ ὅσο κι ἂν ἐπιμένουν, καὶ τὰ λιθάρια ἀκόμα μαρτυροῦν πότε κτίσθηκε καὶ τίνος τὸ ὄνομα πῆρε. Read more »

»ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ»

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 20th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

«ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ»

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το όλο

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΕΤΟΣ 2015 ΜΑΪΟΣ: Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε. Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

https://youtu.be/7RqXLOAWdHg»

SYLLYPHTHRIAΑλέξης Τσίπρας: Συγχαρητήρια! Πείτε του τα συγχαρητήριά μου.

————————————————————
Ἀμοιβαία Χαρά λοιπόν ;;;; (ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ) σέ κάτι ὅπου ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΩΡΑ ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΛΥΠΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ;;; ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΔΕΙΝΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.

«ΑΤΥΧΗ» ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Ἀλλά γιά αὐτήν τήν «ἀτυχίαν» ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ. ΕΙΘΕ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (κυβερνῆτες) ΟΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΑΝΙΑΣΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ. ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ λοιπόν ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΡΑΧΙΑ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΣΕΝΟΚΟΙΤΙΑ . Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ «ΛΕΠΡΑ». Ὁμιλεῖ ὁ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=Zp8E4Ib4ZVA

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ.

ΘΕΜΑ: Ἀλέξης Τσίπρας: «Συγχαρητήρια! Πεῖτε του τά συγχαρητήριά μου.»
Κι” ἄλλο ἕνα σκληρό μπουνίδι, τοῦ κου Ἀλέξη κατά τῆς συνειδήσεως του. Πότε θά τήν ὑπερασπισθῆτε κύριε Τσίπρα (τήν συνείδησιν σας); πότε θά τήν ξεμπαζώσετε ἀπό τό βρωμερό λιπῶδες πουρί τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου; ὅπου τό ἀφήνεται καί ἐπικάθεται ἐπάνω της;
Σημείωση: Το ξεμπάζωμα δέν ἰσχύει μόνον γιά τόν πρωθυπουργό, ἀλλά εἶναι καθῆκον ὅλων τῶν ἀνθρώπων, καί ὅλοι τό ζοῦμε (λιγότερο ἤ περισσότερο) καθῆκον μας λοιπόν νά πλενώμεθα, (μετάνοια καί ἐξομολόγηση) ψυχή καί σώματι, γιά νά μή βρωμίζομε.
Ἐρώτηση: Read more »

Ο ανθρωπος εξω απο το Χριστο εινε μια αθλιοτης, μαζι με το Χριστο εινε μεγαλειο απεριγραπτο.

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 20th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἀθλιότης καὶ μεγαλεῖο

ΕΟΡΤΗδαιμονισμενος ιστ, ἀγαπητοί μου, σήμερα. Δεσποτικὴ ἑορτή, ὅπως καὶ τὰ Χριστούγεννα, ἡ Ὑ­παπαντή, ἡ Βάπτισις, ἡ Μεταμόρφωσις, ἡ Σταύρωσις καὶ κατ᾽ ἐξοχὴν ἡ Ἀνάστασις.
Τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ οἱ Ἑβραῖοι σταύρωσαν τὸ Χριστὸ καὶ νόμιζαν ὅτι ἔτσι θὰ σβήσουν πιὰ τὸ ὄνομά του. Ἀλλὰ δὲν πέρασαν τρεῖς μέρες κ᾽ ἐκεῖνος, ὡς Θεάνθρωπος, ἀναστήθη­κε ἀπὸ τὸν τάφο. Τὸ ὅτι ἀναστήθηκε εἶνε ἱ­στορικὸ γεγονὸς μαρτυ­ρη­μένο καὶ βεβαιωμένο. Τὸν εἶδαν, τὸν ἄκουσαν, τὸν ψηλάφησαν.
Μετὰ τὴν ἀνάστασί του ὁ Χριστὸς ἔμεινε 40 μέρες ἐπάνω στὴ γῆ καὶ ἐμφανίστηκε κατ᾽ ἐπανάληψιν σὲ πολλούς. Τὴν τελευταία ἡμέρα βγῆκε ὣς τὴ Βηθα­νία, προάστιο τῶν Ἰερο­σολύμων, κ᾽ ἐ­κεῖ, στὸ λόφο τῶν Ἐλαιῶν, ἀποχαιρέτισε τοὺς μαθητάς του. Τοὺς ἔδωσε τὶς τε­λευταῖες ὁδη­γίες γιὰ τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγε­λίου στὸν κόσμο καὶ τὴν ἐντολὴ νὰ μὴ φύγουν ἀπ᾽ τὰ Ἰεροσόλυμα ἕως ὅτου ἐνδυθοῦν «δύναμιν ἐξ ὕ­ψους» (Λουκ. 24,49-50), τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο.
Καὶ ὕστερα; Ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, ἐμεῖς πιστεύουμε. Τὰ ἅ­για πόδια τοῦ Χριστοῦ, ποὺ περπάτησαν καὶ κουρά­στηκαν γιὰ νὰ μεταδοθῇ τὸ εὐαγγέλιο καὶ τέλος οἱ Ἑβραῖοι τὰ κάρφωσαν στὸ σταυρό, ἔ­παυσαν πιὰ νὰ πατοῦν τὴ γῆ! Ἀνάλαφρος ὁ Χριστός, ὑψώθηκε. Ἂν ὁ ἄνθρωπος κατώρθω­σε νὰ ὑψώνῃ ἀεροπλάνα καὶ πυραύλους, ὁ παντοδύ­ναμος Θεὸς δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ κάτι ἀνώτερο;
Κατάπληκτοι οἱ μαθηταὶ κοίταζαν τὸν Θεάνθρωπο ν᾽ ἀνεβαίνῃ μὲ τὸ σῶμα του πρὸς τὰ ἐ­πάνω, καὶ διαρκῶς νὰ μικραίνῃ μέχρις ὅτου ἐξαφανίστηκε στοὺς αἰθέρες τοῦ οὐρανοῦ.
Ἀλλὰ καὶ ὁ οὐράνιος κόσμος, οἱ ἄγ­γελοι καὶ ἀρχάγγελοι, τὰ Χερουβὶμ καὶ τὰ Σεραφίμ, ὅταν ὁ Χριστὸς πέρασε τὸν τρίτο οὐρανό, κα­θὼς ἔβλεπαν ἄν­θρωπο νὰ φθάνῃ στὸ θρόνο τῆς Θεότητος, κατάπληκτοι ἔ­λεγαν· «Ποιός εἶν᾽ αὐτός;…» (Ἠσ. 63,1). Πράγματι, ἐκτὸς τοῦ Ἠ­λία ―ποὺ κι αὐτὸς δὲν ἔφθασε στὸν θεῖο θρόνο―, κανένας δὲν ἀνέβηκε στὸν οὐρανό. Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ μόνος, δὲν ὑπάρχει ἄλλος. Ἀ­νέβηκε καὶ κάθησε «ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός», ὅ­πως λέει τὸ Σύμβολο τῆς πίστεως, καὶ ἀπὸ ᾽κεῖ πρόκειται στὴ συντέλεια τοῦ κόσμου νὰ ἔρθῃ πά­λι «μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς».
Αὐτὸ μὲ συντομία εἶνε τὸ γεγονὸς ποὺ ἑ­ορτάζουμε σήμερα, ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου.

* * *

Θέλω, ἀγαπητοί μου, νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας στὸ ὅτι ὁ Χριστὸς ἀνέβηκε στοὺς οὐ­ρανοὺς καὶ ὡς ἄνθρωπος. Τί μεγαλεῖο περικλείεται ἐδῶ! Ἐὰν θαυμάζουμε τοὺς ἀστροναῦ­τες, πόσῳ μᾶλλον τὸ Χριστό, ποὺ ἔφερε τὴν ἀνθρώπινη φύσι ὄχι μέχρι τὸ διάστημα μεταξὺ γῆς καὶ σελήνης ἀλ­λὰ μέχρι τὸ θρόνο τοῦ Ὑ­ψίστου! Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει, ὅτι ἡ φύσις μας ἔφθασε στὸ ἀκρότατο σημεῖο τῶν δυνατοτήτων της. Ὁ ἄνθρωπος ἔξω ἀπὸ τὸ Χριστὸ εἶνε μία ἀθλιότης, μαζὶ μὲ τὸ Χριστὸ εἶνε ἕνα μεγαλεῖο ἀπερίγραπτο. Ἀθλιότης καὶ μεγαλεῖο συγκρούονται μέσα στὴν καρδιά του. Παρακαλῶ προσέξτε τὰ λίγα λόγια ποὺ θὰ σᾶς πῶ, γιὰ νὰ διασαφηνίσω αὐτὴ τὴν πρότασι.
Ἡ ἀθλιότης ποιά εἶνε; Αὐτὸ ποὺ ἔπαθε ὁ Ἀδάμ. Ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο ὡς τὸ τελειότερο δημιούργημα τῆς ὁρατῆς κτί­σε­ως, διπλό, μὲ σῶμα καὶ ψυχή, ὕλη καὶ πνεῦμα.
Τὸ σῶμα εἶνε ἕνα μεγαλούργημα μέχρι καὶ τὸ ἐλάχιστο μόριό του, σύνολο ὀργάνων καὶ αἰ­σθήσεων, τὸ τελειότερο ἐργοστάσιο. Τὰ μάτια τέλεια φωτογραφικὴ μηχανή, τὰ αὐτιὰ ῥαν­­τάρ, τὸ στομάχι, τὰ πνευμόνια, ἡ καρδιά, οἱ νε­φροί, ὅλα τέλεια. Πῶς παίρνει τὴν τροφή, πῶς τὴν κά­νει αἷμα, πῶς αὐτὸ διοχετεύεται καὶ ποτίζει ὅλο τὸ σῶμα, καὶ πῶς τὸ αἷμα γίνεται ἀλ­λοῦ μυϊ­κὸς ἱστός, ἀλλοῦ κόκκαλο, ἀλλοῦ νύχι, ἀλ­λοῦ τρίχα, ἀλλοῦ ἐγκέφαλος, ἀλλοῦ…; Ἐδῶ ὑπάρχει ἕνα ὑδραυλικὸ σύστημα, μὲ ἀν­τλία τὴν καρδιὰ καὶ σωληνώσεις μήκους χιλιομέτρων. Ποιός τά ᾽φτειαξε ὅλα αὐτά;…
Κι ἂν εἶνε θαυμαστὸ τὸ σῶμα, πόσῳ μᾶλ­λον ἡ ψυχή; Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε μόνο κόκκαλα φλέβες στομάχι κοιλιά, ὅπως λένε οἱ ὑ­λισταί. 99% εἶ­νε πνεῦμα, καὶ 1% εἶ­νε ὕλη. Τὸ πνεῦμα κυριαρχεῖ· ἡ σκέψις, τὸ αἴσθημα, ἡ θέ­λησις. Ἡ ψυχὴ εἶνε εἰκόνα τοῦ θείου Δημιουργοῦ μας. Read more »

Ναi ανεληφθη ο Κυ­ριος και θα ερθη «μετα δοξης» μεγαλης, ας μη πιστευουν οι απιστοι, δικαιωμα τους

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 19th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΤΑΣΙ;

«ἌνδΑΝΑΛΗΨ.ρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν;…» (Πράξ. 1,11)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε μεγάλη δεσπο­τικὴ ἑορτή, ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυ­ρίου. Ποιό εἶνε τὸ ἱστορικὸ τῆς ἡμέρας; Θὰ μιλήσω ἁπλᾶ, νὰ μὲ καταλάβουν ὅλοι, νὰ μὴν εἶνε τὸ κήρυ­γμα «φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» (Ματθ. 3,3).

* * *

Πέρασαν σαράντα μέρες ἀφ᾽ ὅτου ὁ Κύρι­ός μας ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. Ἐμφανίστηκε σὲ πολλούς. Οἱ μαθηταὶ τὸν εἶδαν νὰ τοὺς εὐ­λο­γῇ, τὸν ἄκουσαν, τὸν ψηλάφησαν. Κι αὐτὸς ἀ­κόμα ὁ Θωμᾶς ἀναγ­κάστηκε νὰ πῇ «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ἰω. 20,28). Στὶς σα­ράντα μέρες, τοὺς εἶπε νὰ συγ­κεντρωθοῦν στὸ Ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἕ­να βουναλάκι σὲ μικρὴ ἀ­πόστασι ἀπ᾽ τὰ Ἰερο­σόλυμα. Ἐκεῖ μαζεύτηκαν. Ἦταν ὁ Πέτρος, ὁ Ἰ­άκωβος, ὁ Ἰωάννης, ὁ Ἀν­δρέας, ὁ Φί­λιππος, ὁ Θωμᾶς, ὁ Βαρθολο­μαῖ­ος, ὁ Ματθαῖος, ὁ Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου, ὁ Σίμων ὁ Ζηλωτής, καὶ ὁ Ἰούδας Ἰακώβου. Μαζί τους ἦταν οἱ μυροφόρες, ἡ Μαρία ἡ Παναγία μητέρα τοῦ Κυρίου ὅ­πως βλέπουμε στὴν εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως, καὶ οἱ λεγόμενοι ἀδελφοί του (βλ. Πράξ. 1,13-14).
Καθὼς περίμεναν, ὁ Χριστὸς ἐμ­φα­νίζεται μπροστά τους, τοὺς μιλάει, δίνει τὶς τελευταῖ­ες πα­ραγγελίες, τοὺς εὐλογεῖ, καὶ τότε ―ἂς μὴ πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, δικαίωμά τους― ἔ­γινε θαῦμα. Ἐνῷ τὸν ἔβλεπαν, τὰ πόδια του τὰ ἅ­για, ποὺ εἶχαν βαδίσει χιλιόμετρα νὰ βροῦν τὸ πλανεμένο πρόβατο, τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρω­πο, τὰ πόδια ἐκεῖνα ποὺ ἀκόμα εἶχαν νωπὰ τὰ σημάδια τῶν καρφιῶν τοῦ σταυροῦ, ἄρχισαν νὰ μὴν πατοῦν πιὰ τὴ γῆ ἀλλὰ νὰ ὑψώνωνται… Read more »

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (19 Mαίου ηρα πενθους…ημερα μνημης)

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 19th, 2015 | filed Filed under: ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

_______

_______

19 Mαίου ημέρα πένθους…ημέρα μνήμης

Tῆς Αργυρώς Ξανθοπούλου

Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (1914-1924). Η δεύτερη μεγάλη γενοκτονία του αιώνα (πρώτος των Αρμενίων και τρίτος των Ασσυρίων) . Περισσότεροι από 350.000 αριθμούν οι νεκροί μας βρίσκοντας μαρτυρικό θάνατο από τους Νεότουρκους και τους Κεμαλικούς. Βουνά και χαράδρες του Πόντου γέμισαν από τα πτώματα αθώων θυμάτων της τούρκικης θηριωδίας.

Με τρίπτυχο «ένα κράτος, μια θρησκεία, ένας λαός», και έχοντας ως συμβουλάτορες Γερμανούς αξιωματικούς, οι Νεότουρκοι αρχικά και στη συνέχεια ο Μουσταφά Κεμάλ, σχεδίασαν και εκτέλεσαν τις δύο πρώτες γενοκτονίες. Το 1915 την γενοκτονία των Αρμενίων και από το 1914 έως το 1923 τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Τρομοκρατία, τάγματα εργασίας (αμελέ ταμπουρού), εξορίες, κρεμάλες, πυρπολήσεις των χωριών, βιασμοί και δολοφονίες ανάγκασαν τους Έλληνες του Πόντου να ανέβουν στα βουνά οργανώνοντας αντάρτικο. Τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα, αν δεν υπήρχε το επικό αυτό αντάρτικο. Με την επικράτηση του Κεμάλ οι διωγμοί συνεχίστηκαν με μεγαλύτερη ένταση. Έτσι με την εξόντωση του μισού πληθυσμού (353.000) και τον εκτοπισμό-ξεριζωμό του άλλου μισού, τον Αύγουστο του 1923 ο Μουσταφά Κεμάλ αναφώνησε θριαμβευτικά: «Επί τέλους τους ξεριζώσαμε».

Η ιστορία είναι γνωστή..Για πάνω από 70 χρόνια, η λέξη γενοκτονία ήταν σχεδόν απαγορευμένη προς χάριν της Ελληνοτουρκικής φιλίας.

Οι Πόντιοι όμως δεν ξεχνάμε ποτέ το δράμα των προγόνων μας. Πάντα έρχεται στο νου μας η εικόνα των γονιών και των παππούδων, που όταν ανέφεραν τη λέξη «πατρίδα», γέμιζαν τα μάτια τους δάκρυα .

Με τον νόμο 2193 της 8/11/3/94, η 19η Μαΐου, καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η ημερομηνία αυτή επιλέχτηκε επειδή ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στις 19 Μαΐου του 1919 στην Σαμψούντα . Η τελευταία πράξη του δράματος ξεκινά.

ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ …

Αρκεί Read more »

ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ (Θαλλελαιος μαρτυς – 20 Μαΐου

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 19th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

(Θαλλέλαιος μάρτυς – 20 Μαΐου)

ιατρ. αγΣτη Μεσόγειο, ἀγαπητοί μου, ἀπέναντι στήν ἀνατολική πλευρά τῆς Κύπρου βρίσκεται ἡ χῶρα Λίβανος. Στίς μέρες μας ἡ μικρή αὐτή χῶρα ἔγινε γνωστή σ” ὅλο τόν κόσμο ἀπό τόν ἐμφύλιο πόλεμο τῶν κατοίκων της. Ἄλλοτε ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς μικρῆς αὐτῆς χώρας ἦταν χριστιανοί. Ἀλλά ἀργότερα ἦρθαν καί ἐγκαταστάθηκαν καί μωαμεθανοί, καί ἔτσι ἀλλοιώθηκε θρησκευτικά ἡ χῶρα. Στό χριστιανικό Λίβανο ἔζησαν καί μαρτύρησαν πολλοί χριστιανοί καί στά τελευταῖα χρόνια παρετηρεῖτο μιά ζωηρή χριστιανική κίνησις. Ἀλλά ὁ ἐμφύλιος πόλεμος, πού χρόνια τώρα συνεχίζεται, κοντεύει νά ἐρημώση τήν ὡραία αὐτή χῶρα.

Ἕνα λουλούδι ἀπό τόν χριστιανικό κῆπο τοῦ Λιβάνου εἶνε καί ὁ ἅγιος μάρτυς Θαλλέλαιος, πού ἡ μνήμη του γιορτάζεται στίς 20 Μαΐου.

←←←

Ὁ Θαλλέλαιος ἔζησε καί μαρτύρησε τόν τρίτο αἰῶνα μετά Χριστόν, στή φοβερή δηλαδή ἐποχή τῶν διωγ-μῶν ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ. Γεννήθηκε στό Λίβανο καί καταγόταν ἀπό λαμπρή χριστιανική οἰκογένεια. Ἀνατράφηκε «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυ-ρίου». Ἔμαθε τά ἱερά γράμματα καί ὅταν ἦρθε σέ ἡλικία ἐπόθησε ἀπ” ὅλες τίς τέχνες καί τίς ἐπιστῆμες νά σπουδάση τήν ἰατρική ἐπιστήμη, διότι εἶχε τή γνώμη ὅτι αὐτή εἶνε μιά ἀναγκαία ἐπιστήμη καί μ” αὐτήν μπορεῖ κανένας νά προσφέρη μεγάλες ὑπηρεσίες στήν ἀνθρωπότητα πού πάσχει καί ὑποφέρει. Ἔτσι ἔβλεπε τήν ἐπιστήμη καί ὄχι σάν ἕνα μέσο πού νά βγάζη λεφτά καί νά θησαυρίζη. Λόγῳ τῆς εὐφυΐας του ἔμαθε καλά τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί ἄρχισε νά ἀσκῆ τό ἔργο τοῦ γιατροῦ. “Αλλά πολύ διαφορετικά ἀπ” ὅ,τι τό ἀσκοῦσαν οἱ εἰδωλολάτρες γιατροί, πού ἀπέβλεπαν μόνο στά ὑλικά συμφέροντα. Ὁ Θαλλέλαιος, ἔχοντας μέσα στήν καρδιά του τή χριστιανική ἀγάπη, πού σάν ἥλιος θέρμαινε ὅλη τή ζωή του, δεχόταν στό σπίτι του ὅλους τούς ἀνθρώπους, ξένους καί ντόπιους, τούς περιποιόταν καί τούς πρόσφερε κάθε ἀνάπαυσι. Τό σπίτι του ἔγινε ὄχι μόνο ἰατρεῖο, ἀλλά καί ξενοδοχεῖο φτωχῶν, καί ὁ ἅγιος αἰσθανόταν ἰδιαίτερη χαρά ὅταν ἔβλεπε ὅτι οἱ ἀσθενεῖς του θεραπεύονταν. Τόση ἦταν ἡ ἀγάπη του στούς φτωχούς ἀρρώστους, ὥστε ὁ ἴδιος, χωρίς κανένας νά τόν καλέση, πήγαινε στίς καλύβες καί τούς ἔβλεπε. Κάποτε τόν εἶδαν νά σηκώνη στήν πλάτη του ἕναν ἄρρωστο καί νά τόν μεταφέρη στό ἰατρεῖο του.
Ἔτσι ἡ φήμη του σάν λαμπροῦ γιατροῦ ξαπλώθηκε. Ὁ ἅγιος ἔγινε πιό ξακουστός ὅταν ἀπέκτησε τό χάρισμα νά κάνη θαύματα, νά θεραπεύη χωρίς φάρμακα ἀλλά μόνο μέ τήν πίστι στό Χριστό. Ν” ἀναφέρουμε ὅλα τά θαύματα πού ἔκανε ὁ ἅγιος Θαλλέλαιος; Εἶνε πολλά. Θ” ἀναφέρουμε λίγα μόνο, τά ἑξῆς.
Πρῶτον. Read more »

ΟΙ ΧΟΙΡΟΙ ΕΙΣ Τʼ ΑΝΘΗ;

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 18th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»
Mητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Ιούνιος 1959, αρ. φυλ. 217

ΟΙ ΧΟΙΡΟΙ ΕΙΣ Τʼ ΑΝΘΗ;

«Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ἔμπροσθεν τῶν χοιρῶν…»(Ματθ. 7, 6)

Σημεῖα τῶν καιρῶν

οι χοιροι στα ανθηΤί πρίεργα πράγματα συμβαίνουν, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται, κατὰ τοὺς τελευταίους καιρούς! Συμβαίνει π.χ. δέκα, ἑκατόν, χίλια, χίλια μόνον; κορίτσια νὰ «ξεπορτίζουν», νὰ ζοῦν τὴν πλέον ἀναξέλεγκτον κοσμικὴν ζωήν, νὰ τρέχουν ἀπὸ πρωΐας μέχρι βαθείας νυκτὸς εἰς κέντρα ποὺ διαφθείρουν τὰ ἤθη, νὰ κάμνουν πάρτυ, νὰ χαρτοπαίζουν, νὰ μεθύουν, νὰ χορεύουν ἐξωφρενικοὺς χορούς, νὰ «γδύνωνται» καὶ νὰ βραβεύωνται δημοσία διὰ τὰ κάλλη των, νὰ ἐμπορεύωνται αἰσχρῶς τὰς σάρκας των; Οὐδεὶς ὁ κατηγορῶν καὶ ἐξανιστάμενος. Τοὐναντίον θερμοὶ ἔπαινοι ἀκούονται. «Θαυμάσια» κορίτσια, ἐξειλιγμένα, ποὺ ἠμποροῦν νὰ συναγωνίζωνται τὰ κορίτσια τῶν εὐρωπαϊκῶν μεγαλοπόλεων. Τὸ Παρίσι, ἡ Κυανῆ Ἀκτή, τὸ Χόλλυγουντ ἧλθον εἰς τὰς Ἀθήνας. Ἀλλὰ συμβαίνει μέσα εἰς τὰς χιλιάδας τῶν κοριτσιῶν μία θεοφιλὴς κόρη νὰ ἀηδιάση τὴν ἀθλίαν κοσμικὴν ζωὴν καὶ νὰ ζητήση λιμένα ψυχικῆς γαλήνης εἰς μίαν γωνίαν γυναικείας Μονῆς; Ὤ! Τότε. Πόλεμος κηρύσσεται, πόλεμος ἀμείλικτος, πόλεμος Τρωϊκός. Ὡσὰν νὰ συνέβη ἔγκλημα ἀπαίσιον, ταράσσεται ὅλος ὁ κόσμος. Οἱ γονεῖς κτυποῦν τὰ στήθη των, κλαίουν καὶ ἀναστενάζουν. Φέρετρον ἔχουν. Συγγενεῖς καὶ φίλοι ἐρεθίζονται, ἀγανακτοῦν, ἀφρίζουν καταρῶνται. Ἀφήνουν τὰς ἐργασίας των καὶ ξεκινοῦν διὰ τὴν ἀνεύρεσιν τοῦ «ἀπολωλότος»! Καταφεύγουν εἰς τὴν Ἀστυνομίαν, ζητοῦν τὴν ἐπέμβασιν τῆς Εἰσαγγελίας, κατηγοροῦν, ὑβρίζουν, συκοφαντοῦν, ἀπειλοῦν ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι, κατὰ τὴν κρίσιν των, συνετέλεσαν νὰ λάβη τὴν ἡρωϊκὴν ἀπόφασιν ἡ κόρη. Θεέ μου! Καὶ ἐναντίον τινὸς δὲν βάλλουν; Κατηχηταὶ καὶ κατηχήτριαι, ἱεροκήρυκες, ἱερεῖς σεβάσμιοι ὡς ὁ πατὴρ Ἀρσένιος τῆς Ναυπάκτου, ὁ πατὴρ Νεκτάριος τῆς Κορίνθου καὶ ὁ πατὴρ Χρυσόστομος Ἄργους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔδωκαν καμμίαν ἀφορμὴν δυσφημήσεως, ἐξυβρίζοντας χυδαίως. Ἐὰν ἧτο δυνατόν, θὰ τοὺς ἐσταύρωνον. Ἀλλὰ μήπως δὲ τοὺς σταυρώνουν μὲ τὰ πικρά των λόγια; Ἐπὶ τέλους εὑρίσκεται ἡ κόρη. Νέα ἐπεισόδια, νέαι σκηναὶ ἀκολουθοῦν. Ἡ κόρη δηλεῖ ἐνώπιον πολλῶν ὅτι ζῆ τὰς ὡραιοτέρας ἡμέρας τῆς ζωῆς της, ἀλλʼ οἱ συγγενεῖς δὲν θέλουν ἐπʼ οὐδενὶ λόγω νʼ ἀκούσουν τί λέγει ἡ κόρη, δὲν λαμβάνουν ποσῶς ὑπʼ ὅψιν τὴν θέλησιν αὐτῆς, ἀλλʼ ὡς νὰ ἐπρόκειτο περὶ δραπετεύσεως κτήνους θέλουν νὰ τὴν ἀποσπάσουν ἀπὸ τὴν μοναχικὴν ἀδελφότητα καὶ νὰ τὴν σύρου βιαίως. Ἀπειλοῦν ὅτι ἐὰν αὶ μοναχαὶ δὲν τὴν διώξουν, θʼ ἀνατινάξουν τὸ μοναστῆρι εἰς τὸν ἀέρα. Ἀλλὰ πῶς αἱ μοναχαὶ νὰ τὴν ἐκδιώξουν; Δὲν θὰ ἔλθουν εἰς σύγκρουσιν πρὸς τὸν λόγον τοῦ Κυρίου εἰπόντος «τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω»; (Ἰωάν. 6, 37). Θʼ ἀνατινάξουν – λέγουν – μὲ δυναμίτην τὸ μοναστῆρι. Τὶ σατανικὴ μανία! Κανεὶς πατέρας καὶ καμμία μητέρα δὲν ἠπείλησε νʼ ἀνατινάξη ἕνα ἀπὸ τὰ ἀναρίθμητα κέντρα διαφθορᾶς τοῦ αἰῶνος, ποὺ λειτουργοῦν ἐν μέσω πόλεων καὶ μεταμορφώνουν τὰ παιδιά των εἰς τετράποδα, εἰς πιθήκους, εἰς ἀναίσχυντα καὶ κακοποιὰ ὄντα, εἰς τεντυ-μπόϋδες ποὺ ἐν μέση μεσημβρία ἐπιτίθενται κατα γυναικῶν. Τὰ διαφθορεῖα οὐδέποτε ἠπειλήθησαν μέχρι τοῦδε παρʼ οὐδενός. Τὰ ἱερὰ ὅμως ἐνδιαιτήματα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀπειλοῦνται. Καὶ δὲν εἶνε τοῦτο, ἀγαπητοί μου, σημεῖον τῶν ἐσχάτων καιρῶν ποὺ ζῶμεν;

Καὶ τὸ κακὸν δὲν σταματᾶ ἕως ἐδῶ. Read more »

TA ΛΕΙΨΑΝΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ. ΑΚΟΥΣΤΕ, ΤΙ ΛΕΕΙ, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

author Posted by: KYRIEeleison on date Μάι 17th, 2015 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡAΣ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΝΑ ΤΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Ακούστε τον Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστῖνος Καντιώτης τί λέει, για την απάτη των λειψάνων που ξεφουρνίζουν τα υπόγεια του Βατικανού

________________

 

________

O π. Νικόλαος Μανώλης απαντά στην ἐρώτηση, αν ἔπρεπε να φέρουν  για προσκύνηση το λείψανο της ἁγίας Βαρβάρας ἀπό το βατικανό

______

 

____

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

Σάλο προκάλεσε η δήλωση του γιατρού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μιχελογιαννάκη ότι ως γιατρός πιστεύει στη θαυματουργική συμβολή των λειψάνων.

Επικαλέστηκε την ιατρική του εμπειρία εδώ και τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Πρόσθεσε, ανάμεσα στα άλλα, πως το AIDS μεταδίδεται με το σάλιο και πως με τη δύναμη του Θεού δεν κολλά κανείς τον ιό μέσω της θείας κοινωνίας, αν και αντικειμενικά έπρεπε να κολλήσει.