Αυγουστίνος Καντιώτης

«ΕΣΥΛΗΘΗΝ Ο ΤΑΦΟΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΣΥΛΗΘΗ Ο ΤΑΦΟΣἈγαπητοί ἀναγνῶστες, ὅπως καί σέ προηγούμενα πονήματα ἀναφερθήκαμε ὅτι τίποτα στόν κόσμο μας δέν εἶναι τυχαῖο, ἔτσι καί σήμερα ἐδῶ στό παρόν πόνημα θά τό ἐπαναλάβουμε. Καί θά τό ἐπαναλάβουμε, ὑπογραμμίζοντας καί τονίζοντας ἐπίσης τήν σημασίαν ὅπου ἔδιδε ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Φλώρινας στήν ἐπικαιρότητα. Εἶναι ἀρκετά χρόνια τώρα ὅπου οἱ ἀρχαιολόγοι ἕλληνες καί ξένοι ἔχουν ἐπικεντρωθεῖ στά ἀρχαιολογικά εὑρήματα τῆς Ἀμφίπολης στή Μακεδονία μας, καί στά μέσα τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 2014 ἔρχεται στό φῶς μέσα ἀπό τήν ἐπικαιρότητα ἡ μεγάλη ἀποκάλυψη˙ ἀποκάλυψη ὅταν ἀνακοινώθηκε ἀπό τούς ἀρχαιολόγους ὅτι στά σπλάχνα τῆς μακεδονικῆς γῆς ὑπάρχει ἕνας μεγάλων διαστάσεων ἀρχαῖος τάφος. Ὁ τάφος ὅπως μᾶς διαβεβαιώνουν οἱ καλοί καί ἔμπειροι ἀρχαιολόγοι ἔχει συληθεῖ, καί φυσικό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἔχει συληθεῖ, καθώς πλῆθος ἱστορικῶν γεγονότων, ἀλλά καί τά εὑρήματα καί τά μή εὑρήματα τό ἀποδεικνύουν περίτρανα. Τό ἐρώτημα λοιπόν ὅπου τίθεται στό παρόν πόνημα εἶναι: πρῶτον, γιατί παρέμειναν ἀνέπαφες σχεδόν οἱ Καρυάτιδες ; ὡς ἀκοίμητες παροῦσες στόν τάφον; καί δεύτερον, τί θέλουν νά μᾶς φανερώσουν; καθώς ὅπως προείπαμε τίποτε στόν κόσμο μας δέν εἶναι τυχαῖο, καί γιά ὅλα ὑπάρχει τόσο ἡ παραχώρηση, ὅσο καί ἡ Πρόνοια τοῦ μεγαλοδύναμου Θεοῦ μέ *διδακτικά νοήματα (*να ξ ατν διδακτικό νόημα εναι τό σημερινό θέμα μας, μεταξύ κα λλων πολλν διδαγμάτων που σως πρχουν κα δν θ ναφερθομε). Ἕνα λοιπόν δίδαγμα (π τά πολλά) γιά τόν σύγχρονο κόσμο μας μέσα ἀπό τόν τάφο τῆς Ἀμφίπολης, εἶναι ἡ σεμνή φορεσιά τῶν Καρυάτιδων, και ἡ διατήρηση στούς αἰῶνες πομνουσα λμψη τς ληθεας, δηλαδή ἡ ὑπομονήν. Καί οἱ δυό εἶναι πολύτιμες διδακτικές ἀρετές. Μᾶς ὑποδεικνύουν τα ἀρχαῖα ἐκεῖνα ἀγάλματα λοιπόν πώς στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ὑπῆρχε κάποτε ὁ καλός της πολιτισμός, ἐκεῖνος τῆς εὐπρεποῦς ἐνδυμασίας τῶν γυναικῶν, καί ὅτι ὁ πολιτισμός στήν ἀρχαῖα Ἑλλάδα μας ἄρχισε νά φθείρεται καί νά σκλαβώνεται ἀπό τήν στιγμήν ὅπου εἰσῆλθε ὡς πνευματικόν δηλητήριον ἡ γυμνότης τῶν ἀγαλμάτων της. Ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης, ὅταν τοῦ προέβαλαν τόν ἰσχυρισμόν ὅτι ὁ πολιτισμός τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος εἶχε μέσω τῶν ἀγαλμάτων της τό δῆθεν κάλλος τῶν γυμνῶν σωμάτων, ἀπαντοῦσε:
Τό παραπάνω εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: ’’ΕΛΕΓΧΟΣ’’ σελ. 302, εἶναι ἀπό τό συγγραφικό πόνημα τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη, καποτελε τό πνευματικόν λατριον γι τό παρόν συγγραφικό πόνημα ὅπου διαβάζετε (Ἐσυλήθην ὁ τάφος).
Ὅσο γιά την ὑπομονήν τῶν Καρυάτιδων, αὐτό τό μαρτυράει ἡ ἱστορία τῶν Καρυατίδων, ὅταν λέγεται ὅτι προορίστηκαν ἀπό τούς Ἕλληνες προγόνους μας σέ μίαν τιμωρίαν, ἕνα εἶδος φυλακῆς, ὅπως κρατοῦν μέ τά κεφάλια τους τήν ὀροφήν ἑλληνικῶν ἀρχιτεκτονικῶν ναῶν, κλπ˙ νά κρατοῦν δηλαδή τόν ἀρχαῖον πολιτισμόν της. Πιστεύω ἀκόμα ὅτι, καί παλαιότερα ὅταν κρατοῦσαν οἱ γυναῖκες στήν κεφαλήν τους δοχεῖα μέ νερό, δέν ἦταν (κ πψεως συμβολισμο) καθόλου τυχαῖο. Στό χωριό μου μάλιστα (Καρυά Λευκάδος) ἐνθυμοῦμαι κάποτε ὡς μικρό παιδί ὅπου ἤμουν, τίς γυναῖκες ὅπου ἔσπευδαν στήν πηγήν, κουβαλώντας στήν κεφαλήν των τά μεταλλικά, κλπ, δοχεῖα τους μέ τό νερό τῆς βουνήσιας πηγῆς˙ ἔσπευδαν μέ τήν παραδοσιακήν ἐκείνην ὄμορφη φορεσιά τους, πόσο πολύ λοιπόν ὁμοίαζαν ὡς κάποιες σύγχρονες Καρυάτιδες!!.
Σήμερα τό ἴδιο ἐκεῖνο χωριό (Καρυά) τό ἔχει ἁλώσει ὁ «πολιτισμός» μας, ὅπως καί κάθε ἄλλωστε χωριό (σχεδόν) στήν Ἑλληνικήν μας ἐπικράτεια. Οἱ γυναῖκες λοιπόν εἶναι προορισμένες ἐκ φύσεως ἐάν τό θελήσουν, καί τό πιστέψουν, νά ξεδιψάσουν τήν ἀνθρωπότητα μέσα ἀπό τήν καλήν καί ὀρθόδοξα χριστιανικήν παιδαγωγίαν τους˙ ἀναφέρομαι στήν παιδική ἡλικίαν ὅπου διαπαιδαγωγῆται κυρίως ἀπό τίς μητέρες. Ὕδωρ πνευματικῆς Ζωῆς, ὅπου ξεδιψάει καί τό σῶμα, καί αὐτό μπορεῖ νά τό δώσει μόνον ὁ ἄρχων τῆς Ζωῆς, ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί Θεός μας. Μποροῦν οἱ γυναῖκες (ἐάν τό θέλήσουν) νά ξεδιψάσουν καί αὐτές καί ὁ κόσμος ὁλόκληρος μέ ὕδωρ πραγματικόν καί αἰώνιον (γαν Γραφή-ρθδοξη χριστιανικήν Παιδαγωγίαν), καί ὄχι νά καυτηριάζουν τόν κόσμο (πως σήμερον) ἐπιδεικνύοντας τήν ἁμαρτωλήν καί ψυχοκτόνον δημοσίαν ἡδονήν˙ τήν ἀστείρευτη ἐκείνη παθολογική δίψαν ὅπου ποτίζει μέ τό «τρελό νερό» τόν ἄφρονα κόσμον˙ δημοσίαν ἡδονήν (πεζοδρόμια, τηλεόραση, χώρους ργασας, κλπ, κλπ) ὅπου ὡς ἀφηνιασμένο τρελό ἄλογον καλπάζει καί κλωτσάει ἀριστερά καί δεξιά, ἐμπρός καί ὄπισθεν σέ ὅποιον σταθεῖ δίπλα του , προκαλώντας του τραύματα δαιμονικῆς ἀγαλλίασης (βλέπε: γαλμα= λεανση το γλματος, κα που σημαίνει: γαλλαση.)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ὁ τάφος τῆς Ἀμφίπολης ! ἔρχεται νά μᾶς ὑπενθυμίσει τό δικό μας τάφο, ἕναν τάφο καρδίας ὅπου ἔχουμε μέσα στά στήθη μας ἄνδρες καί γυναῖκες. Εἶναι ὁ τάφος-σπήλαιον, ὅπου εἴτε δέχθηκε τό ἀληθινό φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί ἀπελευθέρωσις Τοῦ κυρίου μας (ησο Χριστο), ἤ δέν τό ἔχει δεχθεῖ ἀκόμα, καί οἱ καρδιές μας, εὑρίσκονται ἔρημες καί σκοτεινές, ὡς σκοτεινές σπηλιές παραδομένες και παραχωμένες στή λήθη τοῦ χρόνου. Ἡ καρδιά ὅμως περιμένει !! καθώς εἶναι ὄχι δικό μας δημιούργημα πλάσεως, ἀλλά τοῦ μεγαλοδύναμου Θεοῦ, καί ὡς δικό του δημιούργημα ἀποζητᾶ τόν πλάστη της, ἀποζητᾶ ὅπως θεραπευτεῖ καί ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τό σκότος ἐκεῖνο, σκότος ἀνελέητο μέσα στή φυλακή τοῦ σαρκικοῦ σπηλαίου της. Μέσα ἐκεῖ στό σαρκικό σπήλαιο, σαρκικό σπήλαιο ὅπου εἶναι ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει καί ὁ ἦχος τῆς ὑπάρξεως της , καί ἐκεῖνος εἶναι οἱ χτύποι τῆς καρδιᾶς, τό βιολογικό ἐκεῖνο ζωντανό ρολόι τοῦ ἀνθρώπου. Τάφο ὅμως μήν τό ξεχνοῦμε εἴχαμε καί κάποιον ἄλλον, τόν περίλαμπρο ἐκεῖνο Τάφο τῆς Ἀναστάσεως, τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως Τοῦ μοναδικοῦ καί ἀληθινοῦ Σωτήρα μας, ὅπου ἐξέπεμψε ὡς φάρος σωτηρίας : ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ γιά ὁλόκληρη την ἀνθρωπότητα. Ἐάν εἰς τήν γεωγραφικήν ἔκτασιν στή γῆ ὑπάρχει
κάποια ὀνομασίαν ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ, στόν πνευματικόν καί πραγματικόν κόσμο, τό γεωγραφικόν στίγμα του εἶναι ὁ Τάφος Τοῦ Ἀναστά-σιμου Κυρίου μας. Ἐκεῖ θά συναντηθοῦν γιά νά ἐναγκα-λισθοῦν οἱ χτύποι τῆς καρδιᾶς μέ τό Ἀναστάσιμο Φῶς Τοῦ Κυρίου μας. Ἐκεῖ θά συναντηθοῦν νά ἐναγκαλισθοῦν Ἅγιο Φῶς, καί Ἅγιος Ἦχος μαζί, ὅπως οἱ χαρμόσυνοι ἦχοι ἀπό τίς καμπάνες ὅπου χτυποῦν χαρμόσυνα στήν ἄφιξη Τοῦ Ἁγίου Φωτός κάθε χρόνο στά Ἱεροσόλυμα, καί στίς ἐκκλησιές τῆς ὀρθόδοξης χριστιανοσύνης ὅλης τῆς ὑφηλίου (που πρχουν).

Καλό πλοιπο νγνωσης. ΕΣΥΛΗΘΗΝ Ο ΤΑΦΟΣ
συγγραφες Λ. Α.

8e5075126da0

ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ  22.9.2014

http://www.fotgrammi.gr

ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

(Ἐφημερίδα Δημοκρατία 14.9.2014)

Μία ἐμπεριστατωμένη ἐνημερωτικὴ ἀναφορὰ στὴν ἐπιτυχῆ ἐκδήλωσί μας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο τὴν 10.9.2014 ἀπὸ τὸν Ἀντώνη Μακατούνη.
Δημήτρης Ελ Χούρι Ένας Ρωμιός του Λιβάνου μιλά για τη φρίκη των τζιχαντιστών: Παίζουν ποδόσφαιρο με κομμένα κεφάλια!
Παναγιώτης Σαββίδης11/09/201416:1630

Η ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΣ TV
http://www.acheloostv.gr/online/culture/3718(Ὀλόκληρη ἡ ἐκδήλωσις θὰ προβληθῆ τὶς προσεχεῖς ἡμέρες, καὶ αὐτὸ εὐγενὴς προσφορὰ τῶν ἀνιδιοτελῶν ἀδελφῶν Μπόκα καὶ τῶν ἄξιων συνεργατῶν τους. Τοὺς εὐχόμαστε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὑγεία καὶ δύναμι).

ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΑΒΟΦΩΝΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΛΙΒΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΝ 10.9.2014

https://www.facebook.com/levantparty.org

رئيس حزب المشرق يُشعل أثينا متحدثاً عن معاناة مسيحيي الشرق

في الحدث اللبناني, غير مصنف 21 سبتمبر, 20142:12 مساءً  239 زيارة
- See more at: http://www.alhadathnews.net/archives/136691#sthash.IRziBZVp.dpufhttps://www.facebook.com/nosoralrum/photos/a.1406197159610584.1073741829.1404880363075597/1546152598948372/?type=1&theaterالخطاب كان حماسياً ، بعض الموجودين بكوا تأثراً ، وبعضهم الآخر وقفوا ليهتفوا بأنهم يريدونه «رئيساً لحكومتهم» . مرددين كلمة «مستحق – اكسيوس » مرات عديدة .
الخوري كان اتجه الى اليونان بناء على دعوة منظمة «تاما تو اثنوس» ، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين اليونانيين السياسيين والدينيين ، وكان له لقاء هامشي مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس.
وفيما يلي نص الخطاب كاملاً :
http://www.lebanondebate.com/details.aspx?id=181626

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option

______

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ

author Posted by: metanoeite on date Σεπ 22nd, 2014 | filed Filed under: ΕΡΜΗΝΕΙΑ Β´ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

Aπόσπασμα από την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην (Β΄ Θεσ. 3,3),
στον κύκλο ανδρών του Μητροπολίτου Φλώρινης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

   πολιτεκνη οικογενειαΠαντρεύτηκες; πρέπει νὰ κάνῃς παιδιά. Σοῦ τὸ λέει ὁ Θεὸς καὶ σοῦ ἐγγυᾶται, ὅτι ―Ἐγὼ θὰ τ᾿ ἀναλάβω, ὅ,τι καὶ ἂν συμβῇ. Δὲν θὰ τ᾿ ἀφήσω μόνα, θὰ τὰ προστατεύσω. Πίστεψε στὸ Θεό. ―Ὄχι, ἀπαντᾷ αὐτός. Ἐγώ, γιὰ νὰ ἔχω ἕνα παιδί, πρέπει καὶ νὰ τὸ ἀποκαταστήσω· νὰ ἔχω ἕνα διαμέρισμα, νὰ ἔχω τὸ αὐτοκίνητο καὶ κάποια περιουσία στὴν τράπεζα…
Ἀνόητε ἄνθρωπε, παλιάνθρωπε, ἄπιστε· τὸ διαμέρισμα εἶνε ἡ ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν σου; Δὲν πιστεύεις στὸ Θεό, ἀλλὰ στὸ μαμωνᾶ… Αὐτὸς πιστεύει στὰ σπίτια, στὰ διαμερίσματα, στὰ αὐτοκίνητα, στὸ χρῆμα, καὶ κάνει πρόγραμμα καὶ λέει· Τόσα ἔχω, τόσα παιδιὰ θὰ κρατήσω. Τὰ χρήματα ὅμως αὐτά, στὰ ὁποῖα στηρίζεται, φεύγουν, καταστρέφονται καὶ διαλύονται. Γίνεται ἕνας σεισμός, ἕνας πόλεμος, καὶ πέφτουν καὶ χάνονται.
Ὁ Θεὸς δὲν πέφτει, εἶνε αἰώνιος. Ἂν εἶχαν οἱ ἄνθρωποι ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό, θὰ ἔκαναν παιδιά. Ἐκλονίσθη ἡ πίστις, δὲν πιστεύουν στὸ Θεό, γι᾿ αὐτὸ δὲν κάνουν παιδιά. Καὶ εἶνε αὐτὸ μιὰ ἀπόδειξι τῆς ἀπιστίας τους. Εἴμεθα ἄπιστοι. Ὅταν πιστεύῃς ὅτι ὑπάρχει Θεὸς κι ὅτι αὐτὸς ὁ Θεὸς ποὺ φροντίζει γιὰ τὰ κοράκια καὶ δὲν τ᾿ ἀφήνει νηστικά, δὲν θ᾿ ἀφήσῃ τὰ παιδιὰ τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου, γίνονται θαύματα.
Ἔχουμε παιδιὰ πλουσίων ἀνθρώπων, μονάκριβα, ποὺ γίνανε λωποδύτες καὶ ἀπατεῶνες καὶ πέθαναν. Καὶ ἔχουμε παιδιὰ πτωχοτάτων οἰκογενειῶν, ποὺ μένει κανεὶς κατάπληκτος πῶς μεγάλωσαν, πῶς ἐξελίχθηκαν καὶ πῶς ἀναδείχθηκαν στὴν κοινωνία. Χωρὶς νὰ ἔχουν τίποτε, μόνο μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐχὴ τοῦ πολυτέκνου πατέρα. Τὰ ἐγέννησε, τὰ ἔφερε στὸν κόσμο, καὶ εἶπε· Θεέ μου, σ᾿ ἐσένα τὰ ἐμπιστεύομαι. «Ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα» (ἐκκλ. εὐχή).
Σᾶς τὸ εἶπα καὶ ἄλλοτε, τὸ ἐπαναλαμβάνω καὶ τώρα, γιατὶ μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι. Ἑκατὸ στρατηγοὶ περάσανε ἀπὸ τὸ γραφεῖο μου ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ ἔγινα ἐπίσκοπος. Ὅλοι τους εἶχαν ἕνα – δύο παιδιά. Μὲ ἐξώργισαν, μὲ ἔφεραν στὸ ἀμήν. Δὲν τὸ ὑπέφερα πλέον, καὶ στὸν τελευταῖο ἐξερράγην. ―Ἀμάν, τοῦ λέω· περάσατε ἀπὸ ἐδῶ ἐθιμοτυπικὰ ἑκατὸ ἀνώτατοι ἀξιωματικοί, ταξίαρχοι καὶ στρατηγοί, καὶ κανείς ἀπὸ σᾶς δὲν ἔχει παιδιά· μόνο ἕνα – δύο. Ντροπή, τοῦ λέω· τί πάθατε καὶ ἔχετε μόνο δύο παιδιά;…
Ἦταν ταπεινὸς ὁ στρατηγὸς αὐτός. Ἄλλοι, ὅταν τοὺς ἐλέγχω, σηκώνονται καὶ φεύγουν δημιουργώντας ἐπεισόδια στὸ γραφεῖο. Γιατὶ ―δὲν ξέρω πῶς― μὲ τοὺς μικροὺς ἀναπαύομαι. Ἂν ἔρθῃ ἕνας, ὁ πιὸ πτωχός, στὸ γραφεῖο μου, μπορῶ νὰ καθήσω καὶ νὰ κουβεντιάσω μαζί του ὥρα ὁλόκληρη· μ᾿ αὐτοὺς τοὺς μεγάλους ταράζομαι. Δὲν πιστεύουν στὸ Θεό. Σᾶς τὸ λέω μετὰ λύπης· μιλᾶνε γιὰ Χριστὸ Θεὸ Παναγία, καὶ στὶς γιορτὲς τὶς μεγάλες ἔρχονται μέσα στὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ πέρα τούτου, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, δὲν πιστεύουν τίποτε. Ἀλλὰ καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ ἄλλοι ἐγγράμματοι (δάσκαλοι, καθηγηταί, ἐπιστήμονες…), ἐπειδὴ ἔχουν ὑπερηφάνεια, δὲν πιστεύουν. Τί διαφέρουν δηλαδὴ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν κόκκινη ἀθεΐα; Αὐτοὶ εἶνε λευκὴ ἀθεΐα. Ἀλλὰ εἴτε κόκκινη εἴτε λευκὴ ἀθεΐα, τὸ ίδιο πρᾶγμα εἶνε. Εἴτε μαῦρος σκύλος σὲ δαγκάσῃ εἴτε λευκός, τὸ ἴδιο κακὸ θὰ κάνῃ. Δάγκωμα εἶνε καὶ τὸ ἕνα, δάγκωμα καὶ τὸ ἄλλο.
Ὁ στρατηγὸς ὅμως αὐτὸς ἦταν ταπεινὸς ἄνθρωπος καὶ ἄρχισε νὰ συγκινῆται. Καὶ μοῦ λέει· ―Δέσποτα, πρώτη φορὰ μοῦ ἔκανε τέτοια ἐρώτησι ἐπίσκοπος. Καὶ μοῦ διηγήθηκε τὴν ἱστορία του. ―Εἶμαι ἀπὸ τὴ Μάνη, μοῦ εἶπε. Ὁ πατέρας μου ἦτο πάμπτωχος· τσαρούχια φοροῦσε, μάζευε ἐλιὲς καὶ κλάδευε τ᾿ ἀμπέλια καὶ ψάρευε γιὰ νὰ ζήσουμε. Πόσα, λέτε, παιδιὰ ἔκανε ὁ πάμπτωχος πατέρας μου; Δεκαπέντε παιδιά· κ᾿ ἐγὼ εἶμαι ὁ τελευταῖος!… Τὰ ἔλεγε αὐτὰ καὶ ἔκλαιγε. ―Πῶς, τοῦ λέω, ὁ Read more »

Η ΑΘΕΪΑ ΞΑΠΛΩΘΗΚΕ ΠΑΝΤΟΥ, ΜΕΧΡΙ ΤΣΟΠΑΝΑΡΑΙΩΝ

author Posted by: metanoeite on date Σεπ 21st, 2014 | filed Filed under: ΕΡΜΗΝΕΙΑ Β´ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΣ ΜΑΣ ΠΙΣΤΙ, ΧΡΙΣΤΕ!

Μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ερμηνεία της Αγίας Γραφής,
στην (Β΄ Θεσ. 3,3), στον κύκλο ανδρών από το Μητροπολίτη Φλώρινης π. Αυγουστίνο Καντιώτη

ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ιστ.Τὸ 1820, τὶς παραμονὲς τῆς ἐπαναστάσεως, ἦρθε στὴν Ἑλλάδα ἕνας ξένος, Ἄγγλος περιηγητής. Αὐτὸς θαύμαζε, πῶς μιὰ χούφτα ἀνθρώπων ἀποφάσισαν νὰ κλονίσουν μιὰ μεγάλη αὐτοκρατορία. Ἦρθε λοιπὸν στὴν ὕπαιθρο καὶ βρῆκε ἕνα τσοπᾶνο ποὺ καθόταν ἔξω ἀπὸ ἕνα ἐκκλησάκι μὲ τὴν πλάτη ἀκουμπισμένη στὴν ἐκκλησία κ᾿ ἔπαιζε φλογέρα στὰ πρόβατά του. Τοῦ λέει ὁ Ἄγγλος· ―Τί πιστεύεις;… Ἦταν ἀπὸ χώρα ἐξελιγμένη καὶ προοδευμένη καὶ τὸ εἶπε αὐτὸ μὲ διάθεσι εἰρωνείας.
Θὰ τοὺς τιμωρήσῃ ὁ Θεὸς ὅσους ἀσεβοῦν. Τὴ Ῥωσία θὰ τὴν τιμωρήσῃ γιὰ τὴν ἀθεΐα της. Τὴ Γαλλία γιὰ τὴν πορνεία της. Τὴν Ἀγγλία γιὰ τὴ φιλαργυρία της. Τὴ Γερμανία τὴν τιμώρησε καὶ θὰ τὴν τιμωρήσῃ ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ὑπερηφάνειά της. Τὴν Ἀμερικὴ θὰ τὴν τιμωρήσῃ γιὰ τὴν ἀναρχία της. Κ᾿ ἐμᾶς θὰ μᾶς τιμωρήσῃ ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ἀπιστία μας καὶ τὴν ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας.
Κανένα κράτος τῆς γῆς δὲν ἔχει τόσα λίγα παιδιά. Ἐντὸς ὀλίγου γηροκομεῖο θὰ γίνουμε. Ἕνα – δύο παιδιά, ἔγινε μόδα πλέον. Ἐπεκράτησε κι αὐτὸ τὸ κακὸ στὴν πατρίδα μας. Καὶ τὴν εὐθύνη τὴν φέρουν οἱ ὑπάλληλοι. Αὐτοὶ μπορεῖ ἐθνικῶς νὰ ὠφέλησαν τὸν τόπο, τὸν βλάπτουν ὅμως ἠθικῶς καὶ θρησκευτικῶς. Γλέντια, διασκεδάσεις, χοροί, ξενύχτια, μόδες, μὲ νύχια βαμμένα… Τὶς κορόϊδευαν τὶς καημένες τὶς χωριάτισσες, ποὺ ἦταν ἅγιες γυναῖκες. Αὐτή ἦταν ἡ πατρίδα μας, αὐτός ἦταν ὁ Ἑλληνισμός μας. Τὶς λέγανε κουνέλλες καὶ δὲν ξέρω τί ἄλλα ἐπίθετα, ἐπειδὴ εἶχαν πολλὰ παιδιά. Ἦταν εὐσεβὴς ὁ τόπος αὐτός, αὐτοί τὸν χάλασαν…
Λοιπόν, λέει ὁ Ἄγγλος στὸν τσοπᾶνο ποὺ ἔβοσκε τὰ πρόβατά του· ―Τί πιστεύεις; Ἐκεῖνος χτυπᾷ μὲ τὴ γκλίτσα του τὸν τοῖχο τῆς ἐκκλησίας καὶ λέει· ―Ὅ,τι πιστεύει ἐτούτη, κ᾿ ἔκανε τὸ σταυρό του. ―Καὶ τί πιστεύει ἐτούτη; ρώτησε ὁ Ἄγγλος. ―Ὅ,τι πιστεύω ἐγώ, ἀπήντησε ὁ τσοπᾶνος. Καὶ θαύμασε ὁ Ἄγγλος.
Ποῦ εἶνε τώρα ἡ πίστι αὐτή; Ἡ ἀθεΐα ξαπλώθηκε παντοῦ, μέχρι τοὺς τσοπαναραίους. Θὰ διαλυθοῦμε… Δός μας πίστι, Χριστέ!

Γιατι οι ανθρωποι δεν πιστευουν στο Θεο – Μονο ο Χριστος μενει πιστος στις υποσχεσεις του

author Posted by: metanoeite on date Σεπ 20th, 2014 | filed Filed under: ΕΡΜΗΝΕΙΑ Β´ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γιατι οι ανθρωποι δεν πιστευουν στο Θεο;

Δίνει απάντηση ο αγωνιστής ιεράρχης της Φλώρινας π. Αυγουστίνος Καντιώτης, σε ηχητικό μήνυμα 15 λεπτών. Απόσπασμα ερμηνεία Αγίας Γραφής, στην (Β΄ Θεσ. 3,2), στον κύκλο ανδρών στη Φλώρινα

Δὲν εἶνε λοιπὸν ἡ πίστι ζήτημα γνώσεως. Μπορεῖ ἕνας ν᾿ ἀκούσῃ χίλια κηρύγματα καὶ νὰ μὴν καταλάβῃ γρῦ· κινέζικα καὶ γιαπωνέζικα νὰ τοῦ φαίνωνται. Κι ὁ ἄλλος ν᾿ ἀκούσῃ ἕνα λόγο καὶ νὰ σωθῇ. Χρειάζεται φωτισμός.
«Οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις». Λίγοι εἶνε αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν. Οἱ ἄλλοι δὲν πιστεύουν. Ὄχι γιατὶ ἡ πίστι μας δὲν ἔχει ἐπιχειρήματα ―ἔχει τὰ μεγαλύτερα ἐπιχειρήματα―, ἀλλὰ διότι οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν διάθεσι, δὲν θέλουν νὰ πιστεύσουν. Γι᾿ αὐτὸ παραμένουν στὸ σκοτάδι.

_____

_____

Προνόμιο εἶνε νὰ πιστεύῃ κανεὶς στὸ Χριστό, εἶνε πολὺ μεγάλη δωρεά, εἶνε χάρις Θεοῦ.
Τώρα, σὲ ποιούς βρίσκεται ἡ πίστι; Ποῦ βλαστάνει; Ὅπως τὸ λουλούδι δὲ᾿ φυτρώνει ὅπου νά ᾿νε, ἀλλὰ θέλει καλὸ χῶμα – καστανόχωμα καὶ νερὸ γιὰ νὰ βλαστήσῃ καὶ ν᾿ ἀναπτυχθῇ, καὶ φυτρώνει καὶ ἀνθίζει μέσα στὴ γλάστρα καὶ ὄχι στὸν πατημένο δρόμο, ἔτσι καὶ ἡ πίστι ἀνθίζει στὴ γλάστρα ποὺ ἔχει μέσα χῶμα. Ἡ δὲ γλάστρα αὐτὴ λέγεται ταπείνωσις. Ὅπου εἶνε ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ εἶνε καὶ ἡ πίστι.
Πῶς νὰ πιστέψῃ ἐκεῖνο τὸ παλιόπαιδο, ποὺ πῆγε στὸ γυμνάσιο καί, ἐνῷ δὲν ξέρει ποῦ πᾶν᾿ τὰ τέσσερα, νομίζει ὅτι τὰ ξέρει ὅλα; Πῶς νὰ πιστέψῃ ὁ ἄλλος, ὁ ἀνόητος, ποὺ εἶνε φαντασμένος καὶ νομίζει ὅτι, ἐπειδὴ πῆγε στὴν παιδαγωγικὴ ἀκαδημία(*) ἢ σὲ ἄλλες σχολές, εἶνε πάνσοφος, ἐνῷ εἶνε τελείως ἀγράμματος καὶ οὔτε τὴν ὑπογραφή του δὲν ἔμαθε νὰ βάζῃ;
Ὅπου ὑπάρχει ὑπερηφάνεια, ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει πίστι. Ὅπου ὑπάρχει ταπείνωσι, ἐκεῖ βρίσκεται ἡ πίστι.
«Λάλει Κύριε, καὶ ὁ δοῦλος σου ἀκούει» (βλ. Α΄ Βασ. 3,9-10). Ὅπως τὸ παιδάκι ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸν πατέρα του, ἔτσι κ᾿ ἐμεῖς πρέπει νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὸν πατέρα μας, τὸ Θεό.

Μoνο o Χριστoς μενει πιστος στις υποσχεσεις του

στίχ. 3. «πιστὸς δέ ἐστιν ὁ Κύριος».

Ὅλοι μπορεῖ νὰ μᾶς ἀπατοῦν, ἕνας δὲν μᾶς ἀπατᾷ ποτέ, ὁ Θεός. Ὅ,τι ὑποσχέθηκε ὁ Χριστός, θὰ μᾶς τὸ δώσῃ. Δὲν εἶνε σὰν κάτι τράπεζες ποὺ χρεωκοποῦν.
Τώρα τί θὰ γίνῃ μὲ τὶς καταθέσεις, δὲν θέλω νὰ μιλήσω. Καταθέτουν στὶς τράπεζες τὰ χρήματά τους οἱ ἄνθρωποι καὶ κάθονται ἥσυχοι. Μέχρι στιγμῆς κρατιέται ἡ πίστις στὶς τράπεζες, καὶ εἶνε καλὸ αὐτό. Ἔτσι ἔχουν μαζέψει τὰ ταμιευτήρια χρήματα πολλά, μὲ τὰ ὁποῖα γίνονται τὰ ἔργα, γέφυρες δρόμοι κ.ἄ..
Ἐκεῖ στὰ Γρεβενά, θυμᾶμαι, ἦταν κάποιος φοβερὸς τσιγγούνης καὶ δὲν ἔδινε καμμιά ἐλεημοσύνη. Τοῦ εἶχα πεῖ μιὰ φορά· ―Κατάθεσε κ᾿ ἐσὺ μιὰ φορὰ στὴν τράπεζα τοῦ Θεοῦ· «δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν» (Παρ. 19,17). ―Ἄσε με, μωρέ, λέει, ἐγὼ ξέρω τί κάνω· ξέρω ποῦ βάζω τὰ χρήματά μου. Μετὰ ἔγινε ἕνα κράχ, χρεωκόπησε τὸ κράτος, καὶ οἱ τριακόσες χιλιάδες ποὺ εἶχε στὴν τράπεζα δὲν εἶχαν ἀξία οὔτε γιὰ τριακόσα πλατανόφυλλα.
Τίποτε δὲ᾿ μένει σταθερὸ καὶ ἀκλόνητο. Καὶ οἱ μεγαλύτερες τράπεζες χρεωκοποῦν. Ὅλα πέφτουν, ὅλα εἶνε ματαιότης καὶ μιὰ ψευτιά. Μέσα στὴν Ἀθήνα πρὸ 60 ἐτῶν, ὅταν ἔγινε ἡ Ῥωσικὴ ἐπανάστασι, περπατοῦσαν διωγμένοι πλουσιώτατοι Ῥῶσοι, ἔκπτωτοι πρίγκιπες, ποὺ εἶχαν τὰ ρούβλια καὶ τά ᾿διναν μὲ τὴν ὀκᾶ γιὰ νὰ πάρουν τσιγάρα. Τὸ ρούβλι ἦταν τότε ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα νομίσματα τῆς ἐποχῆς. Ἀλλὰ ξέπεσε μὲ τὶς ἐπαναστάσεις.
Λοιπὸν ὅλα μᾶς ἀπατοῦν, ἕνας δὲ᾿ μᾶς ἀπατᾷ, ὁ Χριστός. Πρέπει νὰ ἔχουμε πίστι. Ὅλοι ἐὰν σ᾿ ἐγκαταλείψουν, ὁ Χριστὸς δὲ᾿ θὰ σ᾿ ἐγκαταλείψῃ. Τὸ εἶπε ὁ ίδιος· Πιστεύεις σ᾿ ἐμένα, μ᾿ ἀκολουθᾷς, ἐκτελεῖς τὸ θέλημά μου; δὲ᾿ θὰ σ᾿ ἐγκαταλείψω, δὲ᾿ θὰ σὲ ἀφήσω, θὰ σ᾿ ἔχω κάτω ἀπὸ τὴν προστασία μου (βλ. Γέν. 28,15· Δευτ. 31,6· Γ΄ Βασ. 6,13· Α΄ Παρ. 28,20· Ἰουδίθ 7,30).

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ

author Posted by: metanoeite on date Σεπ 19th, 2014 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν (Μᾶρκ. 8,34–9,1)
Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν» (Μᾶρκ. 8,34)

ΣΥΝΑΧΘΗΣΟΝΤΑΙΤΟΝ Σεπτέμβριο, ἀγαπητοί μου, ποὺ ὁ λαός μας τὸν λέει καὶ τρυγητή, γιατὶ τρυγοῦν τὸν εὐλογημένο καρπὸ τῆς ἀμπέλου, εἶνε ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Σταυροῦ. Προσκυνοῦμε τὸ σταυρό, ποὺ κάνει θαύματα. Γιὰ παράδειγμα, στὴ Θήβα, σ᾿ ἕνα χωριό, κάποιος ἔκοψε ἕνα πεῦκο καὶ μέσα στὸν κορμὸ εἶδε ζωγραφισμένο σταυρό, κ᾿ ἔμεινε κατάπληκτος. Χτύπησε ἡ καμπάνα, μαζεύτηκε λαὸς καὶ κλῆρος μὲ τὸ δεσπότη κ᾿ ἔκαναν δέησι. Καὶ μόνο αὐτό; Ἀναρίθμητα τὰ θαύματα τοῦ σταυροῦ. Ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερο, ἐμπρὸς στὸ ὁποῖο ὠχριοῦν ὅλα τὰ ἄλλα, εἶνε ὅτι ὁ σταυρὸς ―κι ὅταν λέμε σταυρὸ ἐννοοῦμε τὸν Ἐσταυρωμένο― τί ἔκανε; Πῆρε ἕνα λύκο καὶ τὸν ἔκανε ἀρνί· πῆρε τὸ λῃστή, ποὺ τὰ χέρια του ἔσταζαν αἷμα, καὶ τὸν ἔκανε νὰ πῇ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42). Αὐτὰ τὰ θαύματα, ποὺ μεταβάλλουν τὸν ἄνθρωπο, εἶνε τὰ μεγαλύτερα.
Τὸν Σεπτέμβριο λοιπὸν ἡ πιὸ μεγάλη γιορτὴ εἶνε ἡ Ὕψωσις τοῦ Σταυροῦ. Τὸν ἄλλο μῆνα, τὸν Ὀκτώβριο, οἱ Ἕλληνες ποὺ πιστεύουν στὸ Χριστὸ καὶ ἀγαποῦν τὴν πατρίδα περιμένουν νὰ ἑορτάσουν τὴν ἑορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ποὺ γράφτηκε στὴν ἱστορία. Ἡ Ἰταλία μὲ τὸ δικτάτορά της χτύπησε τὴν πόρτα μας καὶ εἶπε· «Ἑλλάς, παραδόσου! προθεσμία τρεῖς ὧρες». Καὶ ἡ Ἑλλὰς μὲ τὸ στόμα τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ της ἀπήντησε «Μολὼν λαβέ!» (αὐτὸ ποὺ εἶπαν οἱ πρόγονοί μας στὶς Θερμοπύλες)· εἶπε τὸ «Ὄχι». Ἤμουν νεαρὸς διάκονος στὸ Μεσολόγγι κι ἀκούω τὴ νύχτα νὰ χτυποῦν καμπάνες, νὰ τοιχοκολλοῦν προκηρύξεις καὶ ὅλοι νὰ λένε· Πόλεμος! ἐπιστράτευσις!… Εκοσι ἡλικίες κατετάγησαν. Ἄλλαξε ἡ ὄψι τῆς Ἑλλάδος. Οἱ γεωργοὶ ἄφησαν τὰ δρεπάνια, οἱ βοσκοὶ τὰ πρόβατα, οἱ ἐργάτες τὰ ἐργαλεῖα, οἱ δασκάλοι τὰ σχολεῖα. Τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸ σταυρουδάκι τοῦ Κυρίου στὸ στῆθος, μὲ τὴν εὐχὴ μανάδων καὶ συζύγων ποὺ τοὺς φώναζαν «Ἡ Παναγιὰ μαζί σας», ἀνέβηκαν στὰ βουνὰ τῆς Πίνδου. Καὶ πῆραν τὶς κορυφὲς καὶ τὶς ἕνωσαν μὲ τ᾿ ἀστέρια! Ἡ Ἑλλὰς γνώρισε μοναδικὴ τιμή. Τότε, ὅταν στὴ Νέα Ὑόρκη καὶ στὸ Λονδῖνο ἔβλεπαν Ἕλληνα, τὸν σήκωναν στὰ χέρια. Τέτοια δόξα εἶχε τὶς μέρες ἐκεῖνες ἡ πατρίδα μας ἑνωμένη ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Θὰ μοῦ πῆτε· Καλὰ εἶν᾿ αὐτά, ἀλλὰ νὰ τὰ πῇ ὁ δάσκαλος, ὁ καθηγητής, ὁ νομάρχης, ὁ πρωθυπουργός, ὁ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας. Ἐμεῖς ἀπὸ σένα περιμένουμε ν᾿ ἀκούσουμε λόγο ἐκκλησιαστικό, ὄχι ἐθνικό.

* * *

Ἀπαντῶ. Γιὰ μᾶς οἱ γιορτὲς ἔχουν διπλὸ χαρακτῆρα, θρησκευτικὸ καὶ ἐθνικό. Πίστις καὶ πατρὶς εἶνε ἑνωμένα ὅπως τὸ κρέας μὲ τὸ νύχι. Ὅποιος ἀγαπάει τὸ ἕνα, ἀγαπάει καὶ τὸ ἄλλο. Στὰ ψηλὰ βουνά, ποὺ ἀνεβήκαμε τὰ χρόνια ἐκεῖνα ὡς στρατιωτικοὶ ἱερεῖς, κάθε βράδυ γινόταν προσκλητήριο, καὶ ἄκουγες· «Ἀπών· ἔπεσε ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος»! Κι ὅταν κατελάμβαναν μιὰ κορυφὴ καὶ ὕψωναν τὴ σημαία μας, ἔψαλλαν «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια…». Συνεπῶς, δὲν εἶμαι ἐκτὸς θέματος. Ἄλλωστε καὶ τὸ εὐαγγέλιο σήμερα ταιριάζει μὲ αὐτὰ ποὺ λέω. Πῶς ταιριάζει;
Ἂν ἀγαποῦμε τὴν πατρίδα μιὰ φορά, χίλιες φορὲς πρέπει ν᾿ ἀγαποῦμε τὸ Χριστό μας, ποὺ εἶνε πάνω ἀπὸ τὴν πατρίδα κι ἀπ᾿ ὅλο τὸ σύμπαν. Κι ὅπως ἡ πατρίδα κάνει ἐπιστράτευσι, ἔτσι καὶ ὁ Χριστὸς κάνει ἐπιστράτευσι. Εἶνε ὁ ἀρχηγός μας, ὁ ἀρχιστράτηγός μας, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλέων. Σημαία του ὁ τίμιος σταυρός· σάλπιγγα τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου· στρατιῶτες ὅλοι ἐμεῖς. Κι ὅπως ὁ στρατιώτης βγάζει τὰ ροῦχα του καὶ βάζει τὴ στολὴ τοῦ στρατοῦ, ἔτσι κ᾿ ἐμεῖς. Καὶ τὸ εὐαγγέλιο σήμερα, μὲ ἁπλᾶ λόγια, τί λέει; Κάνει προσκλητήριο. Πόλεμος γίνεται! ὄχι ὁρατός, ἀλλὰ ἀόρατος καὶ ἀσυγκρίτως σπουδαιότερος. Ἐπιστράτευσι κάνει ὁ Χριστός. Τὸν ἀκούσατε τί εἶπε; «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν…» (Μᾶρκ. 8,34). Σᾶς καλῶ ὅλους, ἄντρες – γυναῖκες – παιδιά, μικροὺς – μεγάλους, δεξιοὺς – ἀριστερούς, ὅλων τῶν χρωμάτων, νὰ καταταχθῆτε μὲ τὴ θέλησί σας ὑπὸ τὴν σημαία μου. Δὲν βιάζει κανένα. Θέλει ἐθελοντάς, ὄχι διὰ τῆς βίας. Ὁ Χριστὸς σέβεται τὴν ἐλευθερία μας.
Τί χρειάζεται; Ἕνα, δύο, τρία πράγματα. Τὸ ἕνα· «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν». Τὸ δεύτερο· «καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ». Τὸ τρίτο «καὶ ἀκολουθείτω μοι» (ἔ.ἀ.). Ἀπὸ αὐτὰ θὰ ἐξηγήσω τὸ πρῶτο, «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν».

* * *

Ὅποιος θέλει νὰ εἶνε Χριστιανός, «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν». Τί σημαίνει «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν»; Read more »

Απαντηση εις ενστασι οτι· η τηλεοραση οπως λειτουργει δεν εχει μονο αρνητικα αλλα και θετικα στοιχεια

author Posted by: metanoeite on date Σεπ 18th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ σελ. 25-27

λ) Απάντησις εις άλλην ένστασιν

Ψητο δηλητ. τηλεορΑλλʼ ακούοντες κάποιοι το σφοδρό τούτο κατηγορητήριο κατά της τηλεοράσεως ίσως προβάλουν το επιχείρημα, ότι η τηλεόρασις, όπως λειτουργεί σήμερον, δεν έχει μόνον αρνητικά στοιχεία, αλλʼ έχει και θετικά. Δεν ωραιοποιεί και δεν ηρωοποιεί μόνον τους δράστας του κακού. Παρουσιάζει και σκηνάς, δια των οποίων μορφώνεται, διδάσκεται και ψυχαγωγείται ο άνθρωπος. – Συνεπώς, λέγουν, ας καταδικάσωμεν την κακήν χρήσιν της τηλεοράσεως, και όχι την καλήν χρήσιν αυτής. Ας μη είμεθα απόλυτοι…

Απαντώμεν. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται, ότι το επιχείρημα τούτο είνε λογικόν. Αλλʼ εάν βαθύτερον εξετάσωμεν τα πράγματα, θα ίδωμεν, ως και άλλοι παρετήρησαν, ότι το θετικό στοιχείον είνε ελάχιστον, ενώ πλεονάζει το αρνητικόν. Αλλά και αν υποθέσωμεν, ότι το αρνητικόν στοιχείον περιορίζεται, εφʼ όσον αι τηλεοράσεις θα ευρίσκωνται υπό την διεύθυνσιν ανθρώπων κοσμικών, ανθρώπων οι οποίοι δεν φρονούν τα του Θεού, αλλά τα του Διαβόλου, εκ της πονηράς και διεστραμμένης αυτών καρδίας, της πηγής του κακού, θα εκχύνεται δια μέσου των καναλιών και πάλιν το δηλητήριον, και η ζημία θα επέρχεται όχι κατά τρόπον αισθητόν, αλλά βαθμιαίως και ασφαλώς.

Ένα παράδειγμα

 • Ας ομιλήσωμε δια παραδείγματος. Πεινάς; Κάποιος σου ετοιμάζει ένα εκλεκτό φαγητό της αρεσκείας σου, μαγειρευμένο κατά τον καλύτερο τρόπο. Σου το προσφέρει, και συ είσαι έτοιμος να γευθής το εκλεκτό τούτο φαγητό. Αλλʼ εάν ένας σου πη, ότι εις το εκλεκτό τούτο φαγητό κάποιος έχει ρίψει μερικές σταγόνες δηλητήριο, σε ερωτώ, θα φάγης το φαγητό; Ασφαλώς όχι. Θα προτιμήσης να φας ένα κομάτι ξερό ψωμί και να πίης ένα ποτήρι κρύο νερό παρά να δοκιμάσεις το φαγητό, που είναι εκλεκτής μεν ποιότητος και κατασκευής, αλλʼ εις το οποίο υπάρχουν σταγόνες δηλητήριο. Καταλαβαίνετε τι θέλομε να πούμε; Και η πνευματική τροφή, την οποίαν προσφέρει η σύγχρονος τηλεόρασις, όπως έχουν σήμερον τα πράγματα, δεν μπορεί να είνε κατά πάντα αμόλυντος από τις σταγόνες του ηθικού δηλητηρίου. Και συνεπώς υπάρχει φόβος, το δηλητήριον, το οποίον με τόσην επιτηδειότητα αναμιγνύεται, να είνε ικανόν να εξουδετερώση παν τυχόν άλλο αγαθόν στοιχείον των εκπομπών και να προκαλέση ανεπανόρθωτη ζημία και συμφορά.
  Αλλά δυστυχώς, ενώ οι άνθρωποι είμεθα τόσον προσεκτικοί δια να μη λαμβάνωμε τροφήν αποσυντεθειμένην και δηλητηριασμένη και είμεθα έτοιμοι να καταγγείλωμε και να μηνύσωμε τους νοθευτάς και δηλητηριαστάς των υλικών τροφών, το δε Κράτος έτοιμον να επιβάλη αυστηράς ποινάς κατά των επιβουλευμένων την σωματικήν υγείαν, προκειμένου περί προφυλάξεως της ψυχικής υγείας εκ των ανηθίκων θεαμάτων, ουδείς λόγος. Και απόδειξις το ότι, μολονότι συνεπληρώθη 15ετία αφʼ ότου ο δαίμων της τηλεοράσεως εισήλασεν εις την πατρίδα μας, ουδεμία σοβαρά προσπάθεια εγένετο δια την κάθαρσιν της τηλεοράσεως. Το κακόν συνεχίζεται. Μόνον εάν το Κράτος μας, όχι εν λόγοις αλλʼ εν έργοις, γίνη Κράτος χριστιανικόν, και την διοίκησιν του Κράτους τούτου αναλάβουν ποτέ άνδρες θρησκευτικής και ηθικής περιωπής ενός Καποδιστρίου, έχοντες ως γνώμονα το Ευαγγέλιον και μόνον, τότε είνε δυνατόν και η τηλεόρασις από οργάνου ποικίλης διαφθοράς να γίνη όργανον ζωής και σωτηρίας. Επί του παρόντος πικρά είνε η διαπίστωσις, ότι η τηλεόρασις όχι μόνον εις την πατρίδα αλλά και εις τον κόσμον όλον ευρίσκεται υπό την εξουσίαν του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου, δηλαδή του Διαβόλου. Έτσι επί των ημερών μας επέπρωτο να εκπληρωθή λαϊκή τις προφητεία αποδιδομένη εις τον Άγιον Κοσμάν τον Αιτωλόν, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις «θὰ βγῆ τὸ κουτὶ τοῦ Διαβόλου καὶ θὰ ξετρελλάνη τὸν κόσμο».

ΟΙ ΑΘΕΪΟΙ ΣΦΥΡΟΚΟΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

author Posted by: metanoeite on date Σεπ 17th, 2014 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΑ

Να φανταστείτε στο σχολείο μας το βιβλίο των Θρησκευτικών λέγεται Χριστιανισμός και Θρησκεύματα (Β Γενικου Λυκείου). Θα ήθελα γρήγορα μια απάντηση σε αυτό το θέμα. Σκέφτηκα ακόμα και την απαλλαγή… Ωστόσο σαν βιβλίο θέτει εξαιρετικά επιχειρήματα ενάντια στην αθεΐα (Σχόλιο μαθητού στο βίντεο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου)
 Η ΑΘΕΪΑ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ!!!)

________

__________

Απάντηση·
Αγαπητέ Νίκο… να ξέρεις ότι τα θρησκευτικά θα γίνουν ακόμα χειρότερα, αλλά εσύ να παρακολουθείς το μάθημα. Ενα παιδί της Εκκλησίας δεν παίρνει απαλλαγή. Αν δεις μέσα στο βιβλίο σου κάτι που δεν ειναι σωστό, δεν είναι ορθόδοξο να το πεις στον καθηγητή σου μέσα στην τάξη, για να πάρει και αυτός θέση. Ετσι θα βοηθήσεις και τ” άλλα παιδιά να προσέχουν τις παγίδες που τους στήνουν αυτοί που θέλουν άθεα την Ελληνική παιδεία.
Καλά είναι να επισημάνεις εκ των προτέρων στο βιβλίο σου τα καινούργια πράγματα που πρόσθεσαν οι μασόνοι. και οι άλλες συμμορίες των αθεων. Αν έχεις κάποια απορία, μπορείς να μας την γράψεις στο e-mail της ιστοσελίδος μας www.augoustinos-kantiotis.gr και θα σε απαντήσουμε.
Μη ψάχνεις να βρείς μεσα στο νέο βιβλίο των θρησκευτικών ύμνον υπέρ της αθεΐας, για να αντιδράσεις. Δεν είναι τόσο ανόητοι, για να το κάνουν· Ύπουλα και λίγο- λίγο ρίχνουν το δηλητήριο στα παιδιά της Ελλάδος.
Εσύ αν αγαπάς το ΘΕΟ και είσαι ζωντανό μέλος της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ κάνε προσευχή και θα σου δώσει ο Θεός φωτισμό και ηρωϊκό φρόνημα, για να αντισταθείς στους δολοφόνους των μεγάλων ιδανικών. ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΑΘΕΪΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αλαλούμ με την απαλλαγή από τα θρησκευτικά…(πατήστε εδώ)

Συμβουλές του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου σε μαθητας

1) Αγαπητά μου παιδιά…
Να πάτε κόντρα στὸ παγκόσμιο ρεῦμα τῆς διαφθορᾶς. Κόντρα μ᾿ ὅλους τοὺς δαίμονες. Θ᾿ἀντισταθοῦμε ὡς Ἓλληνες, ὡς Ἑλληνίδες, ὡς χριστιανοὶ καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι ὅσον ὁλίγοι καὶ νὰ εἶστε δὲν θὰ νικήσουν οἱ ἂθεοι καὶ οἱ ἂπιστοι, θὰ νικήσουν οἱ πιστοί, γιατὶ πράγματι ὁ Χριστὸς δὲν ἀπέθανε, ἀλλὰ ζῆ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων (Σε μαθητάς και μαθήτριες των κατηχητικών της Πτολεμαΐδας το 1978)

2) «Υμείς εστε το φως του κόσμου» (Mατθ. 5,14), Mε τα λόγια αυτά ο Xριστός ζητά να είστε φως στο σχολείο, στο σπίτι, στη γειτονιά, παντού. Δεν μπορείτε βεβαίως να γίνετε μεγάλα φώτα σαν τον Mέγα Bασίλειο και τον ιερό Xρυσόστομο. Mπορείτε όμως να γίνετε ένα μικρό κεράκι. Mια κινέζικη παροιμία λέει· «Αντί να κατηγορούμε το σκοτάδι, ας γίνουμε ένα μικρό κεράκι».
Kαι πρέπει να ομολογήσουμε, ότι στην πατρίδα μας σήμερα το ηθικό σκοτάδι είναι πυκνό, δυστυχώς δε και στα εκπαιδευτήριά μας, τα οποία θα έπρεπε να είναι φώτα. Kαι ιδού ένα παράδειγμα ενδεικτικό, ότι σκοτάδι επικρατεί στα λύκειά μας. Διδάσκουν, ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον ουρακοτάγγο και όχι από το Θεό! Δεν θα έπρεπε να ονομάζωνται λύκεια, με μιά λέξι δηλαδή που είναι ταυτόσημη με το φως, αλλά Read more »

Η ΑΝΔΡΕΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

author Posted by: metanoeite on date Σεπ 16th, 2014 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

ΟΥΑΙ ΤΟΙΣ ΔΕΙΛΟΙΣ

Aπο το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ 127-128

  ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΣΧ. Κ.Η ανδρεία είνε ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του γνησίου χριστιανού. Χριστιανός και δειλός είνε δύο έννοιες εντελώς ασυμβίβαστες. Ο Ιωάννης εις την Αποκάλυψη του είδε φρικτόν θέαμα· Λίμνην καιομένη εις την οποία εις τα παφλάζοντα κύματα πρώτους είδε τους δειλούς.
Τοις δειλοίς και απίστοις και εβδελυγμένοις και φονεύσι και πόρνοις και φαρμακοίς και ειδωλολάτραις και πάσι τοις ψευδέσι το μέρος αυτών εν λίμνη τη καιομένη εν πυρί και θείω (Απ. 21, 8).
Και ερωτώμεν. Ημείς οι λεγόμενοι χριστιανοί του αιώνος τούτου έχομεν την αρετήν αυτήν; Ασφαλώς η ανδρεία, η περιφρόνησις των κινδύνων εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων ως αρετή έχει και αυτή τας διαβαθμίσεις της. Αρχίζει από τα μικρά και προχωρεί και φθάνει εις τας υψίστας βαθμίδας της αυτοθυσίας. Πριν φθάσωμεν εις τας υψίστας όμως αυτάς βαθμίδας καλώ τους αγαπητούς μου ακροατάς να γυμνάσωμεν τους εαυτούς μας εις τα χαμηλά εκείνα επίπεδα, εις τα οποία δεν χρειάζεται και τόση  μεγάλη τόλμη.
 
ΝΑ ΓΥΜΝΑΖΩΜΕΘΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ

Ιδού, αγαπητέ μου, ταξιδεύεις. Είναι μεσημέρι και εισέρχεσαι εις ένα εστιατόριο της πόλεως. Εις τα τραπέζια του εστιατορίου έρχονται και κάθονται χιλιάδες ανθρώπων, γυναικών και ανδρών, αλλά κανείς απ” αυτούς, ούτε εις την αρχήν ούτε εις το τέλος του φαγητού του κάνει το σημείον του Σταυρού. Τρώγουν ως κτήνη, χωρίς καμμίαν ανάμνησιν της Θεότητος. Αλλά συ εν μέσω ενός κόσμου που έχει λησμονήσει τον Ευεργέτην, όστις τροφοδοτείαενάως ολόκληρη την κτίσιν, υπενθύμισε την στιγμήν αυτήν την εξαρτησίν μας από τον Κύριον. Τόλμησε να κάμης το σημείον του Σταυρού. Μη φοβηθής τις ειρωνείες των παρακαθημένων. Το θεωρείς μικρόν; Δοκίμασε λοιπόν, και θα δης ότι μια μωρά ιδέα που ενσφηνωθη μέσα εις τον εγκέφαλόν σου περί του πώς ο κόσμος θα σχολιάση την εκδήλωσιν αυτήν της πίστεως σου, σε τρομοκρατεί και παραλύει το χέρι σου και θα χρειασθή τόλμη δια να φέρεις τα δάκτυλά σου εις το μέτωπο και κάμης το σημείον του Σταυρού.
Άλλη περίπτωση που καλείσαι να δείξης τόλμη, ελαχίστη τόλμη. Ευρίσκεσαι κάπου και αίφνης και τα δύο τύμπανα της ακοής σου κινδυνεύουν να διαρραγούν από μίαν αισχράν βλασφημίαν, που με φωνήν Κύκλωπος και με λύσσαν δαιμονικήν εξεσφενδόνισε δημόσια κάποιος. Τον ακούεις και τον βλέπεις. Είναι ενώπιόν σου! Πιστέ, τί κάθεσαι; Τόλμησε να τον πλησιάσης και μ” όλην την σοβαρότητα να διαμαρτυρηθής και να  του πης, ότι χριστιανός αυτός  βαπτισμένος δεν επιτρέπεται εις τον 20ον αιώνα να γίνεται χειρότερος των Εβραίων και με τας αισχράς του βλασφημίας να σταυρώνη δημόσια τον Κύριον της δόξης. Και εάν την ενέργεια σου αυτή μιμηθούν άλλοι 10-20 τολμηροί χριστιανοί, να είσαι βέβαιος, ότι είσθε αρκετοίι για να εξαλείψετε την βλασφημία από ολόκληρη την πόλι σας.
Τρίτη περίπτωσις. Ευρίσκεσαι εις κύκλον διανοουμένων και κάποιος, δια να φανή ως πνεύμα ανώτερον, αρχίζει να εκφράζεται με πολλήν ειρωνείαν δι” ό,τι δια σε και εκατομμύρια πιστών αποτελεί το αντικείμενον της λατρείας σου. Όλοι τον ακούουν και ίσως δεν συμφωνούν με τα λεγόμενά του, αλλ” εν τούτοις σιωπούν εκ του φόβου μήπως χαρακτηρισθούν άνθρωποι θρησκευτικοί απηρχαιωμένων αντιλήψεων! Θα σιωπήσης λοιπόν και σύ; θα κλεισθής μεσα εις το καβούκι της δειλίας σου; Αλλ” όχι! Όπως ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας και ο Νικόδημος έβγα από την κρύπτην σου και λάβε θέσιν και μη αφήνης τον άπιστον να περιϋβρίζη την πίστιν σου και να κερδίζη ευκόλους νίκας και να παρασύρει τους αφελής. Αντιτάχθητι γενναίως και  πολέμησον την απιστίαν του αιώνος μας. Δώσε να ενοήση, ότι παρήλθεν η εποχή, καθ” ην  η απιστία δια του στόματος ημιμαθών και κούφων επιστημόνων εφλυάρει και οι πάντες ήκουον και εχειροκρότουν.

ΠΟΤΕ Θ” AKOYΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ; ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ· (ηχητικο)

author Posted by: metanoeite on date Σεπ 12th, 2014 | filed Filed under: ΕΡΜΗΝΕΙΑ Β´ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣTOY

_______

 

________

«…Χιλιάκης σας το έχω πει· Αν σας πούμε κάτι, που δεν είναι του Χριστού και είναι ενάντια του Χριστού, να λύσετε τις καρέκλες και να μας κυνηγήσετε μέχρι τον Αλιάκμονα ποταμό. Εάν όμως, αυτό που σας λέμε, δεν είναι δικό μας αλλά είναι μέσα από το Ευαγγέλιο, οφείλετε να υπακούσετε…»

 (Απο την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, Β΄Θεσ. 3, 6, του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, στους άνδρες. ΑΚΟΥΣΤΕ KAI TH ΣYNEXEIA ΤΟY ΜΙΚΡΟY ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ)

 •  Τα παραπάνω λόγια τολμούν να τα πουν οι οικουμενισταί επίσκοποι, οι αρχιεπίσκοποι, οι πατριάρχαι, που έγιναν όργανα των σκοτεινών δυνάμεων και καταπατούν τα πάντα;;; Μπορούν να τα πουν οι άλαλοι και κουφοί επίσκοποι, που ενώ βλέπουν το κακό να φουντώνει γύρω τους, οι άνθρωποι να υποφέρουν και να χάνονται, να βομβαρδίζεται άγρια η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, αυτοί είναι μόνο για πανηγύρια!!!
 • Θα υπακούμε σε ορθοδόξους επισκόπους, που μιλούν· «ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», όπως ο απόστολος Παύλος. Αν δεν έχουν τα γνωρίσματα του αποστόλου και είναι προδότες της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ δεν θα υπακούσουμε ποτέ

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

author Posted by: metanoeite on date Σεπ 9th, 2014 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

Ο ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ

Γράφει η Ανδρονίκη Καπλάνογλου

 δηλητηριο...Είναι από την Αυστραλία, ο Τζιουμ…, Δεν γράφουμε ολόκληρο το επίθετο, αφού το κρύβει και ούτε βάζουμε τ’ όνομά του, αφού εμφανίζεται στο ιστολόγιο μ’ άλλο όνομα στην Ελλάδα, με τ” όνομα “ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ“.

Θα πούμε όμως κάτι γι’ αυτόν· ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΔΥΝΑΜΙΤΗ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ και έστειλε ακόμα και εξώδικο στη Φλώρινα τον Γέροντα αγωνιστή ιεράρχη π. Αυγουστίνο!!!

Ήρθε για να σπουδάση στην Ελλάδα, αλλά ανακάτεψε την αδελφότητα του π. Αυγουστίνου, έπαιξε διαλυτικό ρόλο σ” αυτήν και όταν τελείωσε την δουλειά του ξαναεπέστρεψε  στην Αυστραλία. Είναι κάτοικος Αυστραλίας και δουλεύει εκεί. Εμφανίστηκε και πάλι στην Ελλάδα δια του ιστολογίου του, αποκρύπτοντας την ταυτότητά του και την έδρα του, για να το παίζει χριστιανός εκ του ασφαλούς!!! Όταν παλαιότερα ρωτήσαμε τον αδελφό Νικόλαο, ποιος χρησιμοποιεί τ” όνομά του στο ιστολόγιό του, δεν γνώριζε τίποτε, ούτε κάν ότι υπήρχε τέτοιο ιστολόγιο, πιθανών αργότερα να το έμαθε. (Για να μη γίνει παρεξήγηση, λέμε· Δεν είναι ο Αντώνης από την Αυστραλία,  που είναι μέλος της αδελφότητος, έχει φόβο Θεού και έμεινε μέχρι τέλους πιστός στον δάσκαλό του Νικόλαο).

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδος, που εμφανίζεται να τιμά τον αδελφό Νικόλαο, αντί να δώση ειδήσεις και φωτογραφικό υλικό από την εξόδιο ακολουθία του κεκοιμημένου μεγάλου θεολόγου Νικολάου, έβαλε απόσπασμα ομιλίας του, που αναφέρεται στα δαιμόνια που φώναζαν στην Εύβοια, στον όσιο Δαυϊδ και έλεγαν· «Η αδελφότης του Καντιώτη έκανε μεγάλη ζημιά σ” εμάς τους δαίμονες· θα την πολεμήσουμε για να την διαλύσουμε».

Και ερωτώ· Αυτός άκουσε την ομιλία;

  Δεν θ” αναφερθώ στον ρόλο που έπαιξε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, στα πρό της παραιτήσεως γεγονότα, αλλά στις συκοφαντίες που εκτόξευε από τα κανάλια μετά την παραίτηση του Γέροντος  από τον επισκοπικό θρόνο και σ” αυτά που γράφει στο ιστολόγιό του και σήμερα εναντίον των τιμίων γηρατειών του σεβάσμιου ιεράρχου.
Ο προσωπικός γιατρός του π. Αυγουστίνου, ο κ. Τσιαντήλας από την Θεσσαλονίκη, όταν τον άκουσε σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών να παρουσιάζει σε άθλια κατάσταση τον σεβάσμιο ιεράρχη, αγανάκτησε, βγήκε στον αέρα και τον διέψευσε. Αλλά και εμείς ανεβάσαμε προς χάρι του, τέτοιο ηχητικό υλικό με τον Γέροντα, για να καταλάβει την πλάνη του. Ν” ακούσει τους προλόγους που έκανε σε βιβλία και τις συμβουλές που έδινε το διάστημα που αυτός τον παρουσίαζε φυτό!!! Ταλαίπωρε συκοφάντη των τιμίων Γηρατειών του αγωνιστού ιεράρχου, άκουσε πρώτα εσύ τα λόγια των δαιμόνων που σ” έκαναν όργανό τους για να πολεμήσουν τον αγωνιστή Μητροπολίτη Φλωρίνης και το έργο του και μετά να ζητάς να τ” ακούσουν οι άλλοι!

Η αυθάδειά του δεν έχει όρια! Μια μέρα επισκέφτηκε τον π. Αυγουστίνο στη Φλώρινα, στο σπίτι που έμενε; Ήρθε από την Αθήνα για να του κάνει κάποιες ερωτήσεις και να τις καταγράψει σε μαγνητόφωνο. Περίμενε να του πει ότι δεν θέλει να τον θάψουν στο Μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου, αλλά στο βουνο το 1020. Μια 10ετία πριν από την κοίμηση του, αυτοί κανόνιζαν για τον τάφο του!!! Ήμουν αυτόπτης και αυτήκος μάρτυς. Ήταν ώρα επισκεπτηρίου και τον άκουσα μ” έκπληξη να ζητά από τον Γέροντα να τους βγάλει όλους έξω, ακόμα και τον π. Λαυρέντιο, που τον διακονούσε, για να καταγράψει αυτά που ήθελε με την άνεση του!Δεν κατάφερε  να παγίδεψει τον Γέροντα και να πάρει αυτά που ήθελε, μόνο έδωσε για να μιλήσει στο τηλέφωνο με τον αδελφό Νικόλαο. Αυτό το θύμισα στον κεκοιμημένο αδελφό, ένα χρόνο πριν την αναχώρησή του.

Ας μη ξεχάσει Read more »

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ – ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΜΑΘΕΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ

author Posted by: episkopos on date Σεπ 8th, 2014 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

ΜΙΑ ΠΤΥΧΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

(Το δημοσίευμα περιέχει πλούσιο αποδεικτικό υλικό· επίσημα έγγραφα, επιστολές, «προκηρύξεις», δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων και πλήθος άλλων στοιχείων)

**********************************************************

εν μεσω σκορπ    1. ΠΟΙΟΙ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΟΤΑΝ, ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΥΓΕΙΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΤΟΝ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΕΡΑΡΧΗ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΠΟΥ ΦΥΛΑΓΕ ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ,  ΠΑΡΑ ΤΟ ΒΑΘΥ ΤΟΥ ΓΗΡΑΣ;
    2. ΠOIOI ΔOYΛEΨAN ΜΕ ΘΕΜΙΤΑ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΑ ΜΕΣΑ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ, ΓIA NA ΤΟΝ ΦΘΕΙΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ;
   3. ΠΩΣ KATEΓPAΨE ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΩΝ, O TOΠIKOΣ TYΠOΣ THΣ ΦΛΩPINAΣ;

[Για όλα αυτά δίνουμε απαντήσεις και αποδεικτικό υλικό, για να μην μπορούν να μας διαψεύσουν οι κατήγοροι του Γέροντος  και να μείνουν στην ιστορία.

 • ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ. Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ ΠΟΛΕΜΑ. «Ως λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ».
 • Ο Γέροντας  πολεμήθηκε από την νεότητά του, αλλά με την βοήθεια του Θεού άντεξε. Έφτασε στα 104 του χρόνια και  έφυγε για την αιωνιότητα νικητής, αφου άφησε έναν τεράστιο θησαυρό στους αγωνιζομένους χριστιανούς και την ευλογία του.
 • (Το άρθρο είναι γραμμένο από την Ανδρονίκη Καπλάνογλου. Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα, στις 24-2-2009· Από τότε βρίσκεται καταχωρημένο στο αρχείο της ιστοσελίδας· στις ετικέτες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.
 • Ήταν το πρώτο άρθρο που άφησε να έρθουν κάποια στοιχεία στο φως που αναστάτωσαν τους ενόχους. Μετά την παρέλευση λίγων ημερών πήγε στο αρχείο, με μία όμως προειδοποίηση, θα την διαβάσετε στο τέλος. Ακολούθησαν και άλλα άρθρα, με πολύ προσοχή και με το σταγονόμετρο.
 • Σήμερα το ανασύρω από το αρχείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, για την προσβολή που έγινε στην μνήμη του αειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στο τριετές μνημόσυνο από τον Προικοννήσου Ιωσήφ και δεν αποκαταστάθηκε από τον μητροπολίτη Θεόκλητο, που ήξερε την αλήθεια. Θυμίζουμε ότι ο Προικοννήσου  ήρθε στις εκδηλώσεις για το τριετές μνημόσυνο καλεσμένος από τον πρωτοσύγκελλο Ιουστίνο Μπαρδάκα και από το μητροπολίτη Θεόκλητο. O Προικονήσου είπε, ότι· ο π. Αυγουστίνος όταν πήγε στην Κωσταντινούπολη (1987) ζήτησε συγνώμη από τον Πατριάρχη γιατί έπαυσε το μνημόσυνο του (οικουμενιστή και αρχιμασόνου) πατριάρχου Αθηναγόρα (το 1970-1972)… Ο π. Αυγουστίνος σε θέματα πίστεως δεν έκανε ποτέ πίσω. Έπαυσε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα, με δυό άλλους γενναίους μητροπολίτας, γιατί αυτό επιτάσσουν οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας και δεν μετάνοιωσε ποτέ. Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα κόψη και το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου για τα αιρετικά του ανοίγματα, αλλά λόγω ηλικίας και για το ότι δεν βρήκε δύο άλλους μητροπολίτας έτοιμους για θυσίες δεν το έκανε].

KΑΙΡΟΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛAOΣ

Ο άγιος γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης από την Δράμα προφητεύει το μαρτυρικό τέλος του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτου: «στον Αθανάσιο Βογατίνη, που διάβαζε το φυλλάδιο “Σπίθα”, που εκδίδει ακόμα ο μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, λέει: Ο Αυγουστίνος θα ομολογήσει για την δόξα του Κυρίου» (σελ. 127).

Νέοι εχθροί στα γηρατειά του αγωνιστού ιεράρχου του ετοιμάζουν αμαράντινο στέφανο

π. Αυγ. ΣπιθαΕχθροί και φίλοι αναγνωρίζουν και ομολογούν την ανιδιοτελή προσφορά του πατρός Αυγουστίνου στην Εκκλησία και στο Έθνος. Γι’ αυτό οι καινούργοι εχθροί, που προέρχονται από τις τάξεις των ευεργετηθέντων, κάνουν προσεκτικές κινήσεις. Δεν θέλουν να εκτεθούν στον ευσεβή λαό.  Τον πολεμούν εκ του ασφαλούς και δεν μπορεί να τους αντιληφθεί ο κόσμος. Ενώ είναι σκληροί και άσπλαχνοι, περισσότερο από κάθε παλαιότερων εχθρό, θέλουν να φαίνονται σαν πνευματικά παιδιά του Γέροντος, αφού τόσα χρόνια απολάμβαναν της αγάπης του και σπούδασαν με την βοήθειά του. Δεν αμφισβητούν τους αγώνας του και την προσωπικότητά του. Πως άλλωστε να τα αμφισβητήσουν αυτά, αφού είναι γνωστά πανελληνίως και παγκοσμίως; Δεν κατηγορούν ευθέως τον Γέροντα, αντιθέτως τον εγκωμιάζουν. Πως όμως; Λένε· «Ο πατήρ Αυγουστίνος ήταν αετός, τέτοιοι άνθρωποι σπάνια εμφανίζονται, ένας στα 200 χρόνια, αλλά γέρασε ο καημένος και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, γι αυτό άλλοι τον κουμαντάρουν». Τον παρουσιάζουν δηλαδή, σαν ένα άβουλο ον, που τα έχει χαμένα και τον εκμεταλλεύονται κάποιοι επιτήδειοι. Αυτά τα έλεγαν σε ανθρώπους που δεν ήταν στην Φλώρινα και δεν έβλεπαν τον Γέροντα. Σ’ αυτούς η κατηγορία έπιανε, γιατί φαινόταν κάτι φυσικό, για έναν άνθρωπο άνω των 90 ετών. Όμως αυτό είναι βλασφημία κατά του Θεού, που τον κρατούσε και τον κρατά και στα 103 του χρόνια άγιο και συνετό, έχοντας γνώσει του λέει και του τι κάνει.

O ΓEPONTAΣ ΣΙΩΠΑ

Δεν θέλω να μιλήσω παιδάκι μου, έλεγε προ της παραιτήσεως του. Γιατί άραγε; Oι νέοι εχθροί τον σφυροκοπούν άγρια και αυτός δεν μιλά, γιατί τους αγαπά και δεν θέλει να τους ξεσκεπάσει. Δεν λέει τίποτε στον πιστό λαό για να μην τον σκανδαλίσει. Μαρτυρεί σιωπηλά όχι πλέον από Γερμανούς, Ιταλούς, μασόνους, αθέους και διαφόρους άλλους εχθρούς της πίστεως, που κατά καιρούς στην περιπετειώδη και πολύκλαυτη ζωή του, τον πολέμησαν με μίσος και έφτασε επανειλημμένος στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά από πρόσωπα που ευεργετήθηκαν μέχρι τις τρίχες της κεφαλής τους. Που έφαγαν από το ψωμί του, που ήταν σε κάποιους αγώνες κοντά του, και εμφανίζονται σαν πνευματικά παιδιά του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου.

ΜΙΛΑ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ

π. Αυγ..π.Χρυσ π. ΕπιφΛέει, με πολύ πόνο ο ίδιος σε μια ιεραποστολική συγκέντρωση, στις 24-8-1981: «Επέπροτω στα τέλη της ζωής μου να πιω τα πικρότερα ποτήρια από τα δήθεν πνευματικά μου τέκνα. Πικρίες εγκαταλείψεις, εγωϊσμοί φατρίες καπετανάτα….» (απομαγνητοφ.). Και είναι από τις σπάνιες φορές που μιλά τόσο ανοιχτά, γι’ αυτόν τον πόνο. Και αυτή ήταν  η αρχή του μεγάλου μαρτυρίου που θα επακολουθούσε.

O Γέροντας έχει αρχές. Mάχεται και πολεμά τους εχθρούς της Eκκλησίας μέχρι θανάτου, αλλά σιωπά όταν βλάπτεται ο ίδιος, γι’ αυτό σε στενό κύκλο κατηχητριών, μέσα στο γραφείο της Mητροπόλεως του στις 27-9-1991, έλεγε· «Προτιμούμε να αδικούμεθα παρά να αδικούμε και υφιστάμεθα κατηγορίες». Και για την εγκατάλειψη, είπε· «Στο Xριστό παιδί μου…συνέβησαν αυτά. Όταν είπε ένα σκληρό λόγο, τον εγκατέλειψαν όλοι. Kαι έμεινε μόνο με τους 12 αποστόλους. Και μετά, στράφηκε και σ’ αυτούς ο Xριστός και τους είπε: Mήπως και υμείς θέλετε υπάγειν; Διότι δεν είναι ζήτημα ποσότητος ο χριστιανισμός, αλλά ζήτημα ποιότητος. Προτιμότερο, λέει, «είς ποιών το θέλημα του Θεού ή μύριοι παράνομοι». Για την διαίρεση και τις φατρίες, που γινόταν στο ποίμνιό του, λέει· «Σάματι, διαίρεση δεν έκανε και ο… εδώ πέρα… Kάθονται εκει μέσα και ψι, ψι, ψι, ψι κ.λ.π…. Ότι καλό κάνουμε το βλέπουν με άλλας διόπτρας και ότι κακό κάνουν αυτοί, το εγκρίνουν και το ενισχύουν. Tο βλέπουμε, είναι μία διαίρεσης η οποία με θλίβει συνεχώς. Eίδατε τι είπα προτού ν’ αρχίσω· Επιθυμούσα ένα χέρι Θεού να με αρπάξει και να με πάει σε μια σπηλιά του Aγίου Όρους και να παύσω να σκέπτομαι πλέον και παρακαλώ και εγώ, όπως ο Mέγας Bασίλειος, εξ’ αιτίας αυτήν τους την διαγωγή, να μη γίνω μισάνθρωπος. Aυτά λέγει ο Mέγας Bασίλειος. Δεν είναι μικρά η υπόθεσις αυτή. Aυτό είναι συγκλονιστικό». Kαι στις 24-7-1992, σε στενό κύκλο στελεχών λέει·

«…H μείωση των μαθητών, η μείωση των Kατηχητικών Σχολείων είναι αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων και της διαιρέσεως που υπάρχει. Nα, τώρα δεν απουσιάζει ο …; E, Read more »

ΕΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ!

author Posted by: episkopos on date Σεπ 8th, 2014 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

Εδημοσιεύθη στις 6/09/2012, 10:25

ΟΙ ΝΑΝΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΓΙΓΑΝΤΑ!!!

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=28459

Επανέρχομαι στις εκδηλώσεις για τα 100χρονα από την απελευθέρωση της Φλωρίνης 1912- 2012, για να δώσω απάντηση στον πρωταγωνιστή των εκδηλώσεων π. Ιουστίνο Μπαρδάκα που αφήρεσε από την ιστορία της Φλώρινας τον γίγαντα της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού Έθνους, τον φύλακα άγγελο του Φλωρινιώτικου λαού, τον Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο Καντιώτη.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ;

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=16148

Και οι πέτρες της Φλώρινας τον γνωρίζουν από τα πανηγύρια που διοργανώνει και από την φιλοδοξία που έχει για να γίνει δεσπότης!!! Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο στην ιστοσελίδα “Ιδιωτικη Οδός». Εγράφη μετά την κοίμηση του αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, στις

 • 5 Μαρτίου 2009 1:17 π.μ.
 • Ανώνυμος είπε…
 •     «Τον Ιουστίνο λίγο γνωρίζω. Φαίνεται όμως ότι όντως είναι φιλόδοξος. Αν και οι φιλοδοξίες του κόπηκαν νομίζω με την εκλογή Ιερωνύμου. Εκτός και αν είναι τόσο αίλουρος….»

 Αν είναι αίλουρος, το βλέπουμε σήμερα. Κάποιοι λένε ότι ετοιμάζεται να γίνει επίσκοπος Πιερίας! Εβαλε στόχο στην ζωή του να γίνει δεσπότης και δεν βλέπει το χάος που βρίσκεται στα πόδια του. Χάος πνευματικό, χάος ηθικό, χάος εθνικό, χάος πανανθρώπινο.

Ο αείμνηστος μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης έλεγε· Κοιτάω δεξιά με πιάνει απελπισία. Κοιτάω αριστερά, απελπισία. Κοιτάω μπροστά· απελπισία. Κοιτάω πίσω απελπισία. Κοιτάω κάτω απελπισία. Σηκώνω τα μάτια μου ψηλά στον Κύριο και γεμίζω χαρά και ελπίδα.

Ο φιλόδοξος άνθρωπος εκτός από επισκοπικούς θρόνους, μίτρες και πατερίτσες δεν βλέπει τίποτε άλλο. Ταλαίπωρη πατρίδα που κατάντησες! Κάποτε έβγαζες αγίους επισκόπους και έτρεχες για να τους βρεις στις ερημιές και στα όρη και δια της βίας τους έδινες το επισκοπικό αξίωμα. Τώρα ο κάθε φιλόδοξος άγαμος κληρικός στριφογυρίζει γύρω από τους επισκόπους, τον αρχιεπίσκοπο, γιατί όχι και τον πατριάρχη. Γλύφει τους πάντες, μιλά κατά την καρδίαν των, προσκυνά θεούς και δαίμονες. Αν χρειασθεί και στη μασονική στοά πάει για να αρπάξει έναν επισκοπικό θρόνο!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Η ΑΙΤΙΑ;

Ενας σοβαρός λόγος που ο πρωτοσύγκελλος δεν μνημόνευσε ούτε το όνομα του μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στα 100χρονα της πόλης 1912-2012 πιθανόν να είναι και η παρουσία του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στις εκδηλώσεις.

ΓΙΑΤΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ «ΞΕΧΑΣΕ» ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ

ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ;

Θα αναφέρω κάποιο περιστατικό που συνέβη το 1993 και πιθανόν να δώσει την εξήγηση. Δεν θα το έφερνα στο φως, αν η απαράδεκτη στάση του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στη Φλώρινα και του πρωτοσυγκέλλου Ιουστίνου Μπαρδάκα, που προσπάθησε να τον ευχαριστήσει δεν προκαλούσε.

Ο π. Αυγουστίνος το 1993 είναι συνοδικός και ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ του λέει· Πρέπει να αναλάβεις κάποια συνοδική επιτροπή. Θα αναλάβω, απαντά ο Γέροντας, υπό εναν όρο. Να πάρω κάποια ουσιαστική επιτροπή, για να προσφέρω έργο στην Εκκλησία και όχι να τρώω άσκοπα το χρόνο μου στην Αθήνα. Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ του λέει· Ποια επιτροπή θέλεις; Επί του τύπου, απαντά ο π. Αυγουστίνος. (Θέλει να βροντά και να αστράφτει η Ιερά Σύνοδος. Να γίνεται πραγματική ενημέρωση στον λαό και τα ανακοινωθέντα της να τα τρέμουν οι εχθροί της Ορθοδοξίας). Αυτή την επιτροπή θα την πάρει ο Λειβαδίας Ιερωνυμος, λέει ο αρχιεπίσκοπος.

Ο π. Αυγουστίνος γνωρίζοντας καλά τον τότε Λειβαδίας και νυν αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, αυθόρμητος και ειλικρινής όπως ήτο απήντησε·

Και τι θα πει ο Λεβαδείας; Αυτός είναι νεώτερος και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να γίνει αρχιεπίσκοπος. Αυτό το έμαθε ο Ιερώνυμος και δεν μπορεί, όπως φαίνεται, να το ξεπεράσει. Ετσι εξηγείται η σιωπή του στη Φλώρινα· Δεν είπε λέξη για τον αείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο που φύλαγε θερμοπύλες μισό αιώνα στη Φλώρινα. Δεν είπε λέξη ούτε στον μεγαλοπρεπή Μητροπολιτικό ναό του αγίου Παντελεήμονος, έργο του Γέροντος π. Αυγουστίνου, δεν είπε λέξη ούτε στην Πρέσπα. Δεν επανέφερε στην τάξη τον πρωτοσύγκελλο Ι. Μπαρδάκα, που έβγαλε από την ιστορία της Φλώρινας τον γίγαντα της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού Έθνους π. Αυγουστίνο Καντιώτη.  Κάποιος αδελφός από Θεσσαλονίκη με διόρθωσε· Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είπε σε δημοσιογράφους για τον π. Αυγουστίνο μια μέρα προ της ταφής του Γέροντα, που ήρθε στη Φλώρινα· Είπε ότι ήταν ακραίος ο Γέροντας Αυγουστίνος! Ήταν ακραίος ο π. Αυγουστίνος και είναι νορμάλ αυτοί, που βλέπουν να καίγεται ο τόπος και μένουν άλλαλοι και βουβοί!!! Εναι ακραία η μάνα που βλέπει το παιδί της να κινδυνεύει και κραυγάζει για να το σώσει. Η στάση του αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου στη Φλώρινα αποδεικνύει ότι· Δεν ήθελε τον αγωνιστή ιεράρχη  εν ζωή και αποφεύγει να τον μνημονεύει και μετά την κοίμησήν του. Επομένως ο πρωτοσύγκελλος Φλωρίνης Μπαρδάκας μίλησε κατά την καρδία του!

Όμως ο χρόνος απέδειξε πόσο δίκαιο είχε ο π. Αυγουστίνος. Ο Λειβαδίας Ιερώνυμος έγινε αρχιεπίσκοπος, αλλά ποτέ δεν πήρε θέση σε κανένα φλέγων θέμα της Εκκλησίας. Δεν άνοιξε ποτέ το στόμα του για να υπερασπιστεί τα όσια και τα ιερά της Ορθοδόξου πίστεως. Δεν ήλεγξε ποτέ κανέναν οικουμενιστή ή σκανδαλοποιό επίσκοπο και τα πηγαίνει μέλι γάλα με την πολιτεία.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

Αν αυτοί  έβγαλαν από την ιστορία της Φλωρινας τον αείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνου τα έργα του το φωνάζουν. Όλοι οι μεγαλοπρεπείς ναοί και στο μικρότερο χωριό της Φλώρινας έγιναν επί των ημερών του. Ο μεγαλοπρεπής σταυρός που δεσπόζει στην πόλη της Φλώρινα και φωτίζεται τη νύχτα, στο ύψωμα 1020 είναι έργο δικό του. Το γηροκομείο δικό του. Ο συνοικισμός των νεοφωτίστων δικό του.  Οι  κατασκηνώσεις που έγιναν χωρίς δάνεια είναι δικές του. To Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο δικό του, το Οικοτροφείο δικό του. Ο ραδιοφωνικός Σταθμός «ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» δικός του….. Οι πιστοί που κατακλύζουν τους ιερούς ναούς είναι της χάριτος του Θεού και της δικής του εργασίας. Τά πάντα στη Φλώρινα έγιναν επί των ημερών του. Αυτοί τι έχουν να μας παρουσιάσουν 12 χρόνια μετά την παραίτηση του Γέροντος; Μόνο γιορτές και πανηγύρια;

Το μοναδικό έργο που μπορεί να καυχώνται είναι το Μητροπολιτικό μέγαρο της Φλώρινας, που άρχισε αμέσως μετά την παραίτηση του  π. Αυγουστίνου Καντιώτου και δεν ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα, παρ” ότι ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα!

Η Μητρόπολη μετά την παραίτηση του σεβασμίου Γέροντος έκλεισε. Νοικιάζεται οίκημα της αδελφότητος του Μητροπολίτου Θεοκλήτου, της «Αγίας Μακρίνας» και εκεί στεγάζεται μέχρι σήμερα.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΥΧΩΝΤΑΙ Ή ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ;

Σήμερα που ο κόσμος υποφέρει θα δώσουν λόγο στο Θεό, αλλά και στον λαό όσοι δαπάνησαν το δημόσιο χρήμα σε περιττά πράγματα. Η Μητρόπολη δεν ήταν στο χάλι που την παρέλαβε ο γέροντας Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος. Δεν χρειάζονταν κουβάδες στα δωμάτια για να μαζεύουν τα νερά της βροχής. Δεν υπήρχαν σπασμένα πατώματα. Δεν κυκλοφορούσαν από τις χαραμάδες των σανιδιών ποντίκια… Ήταν ένα κτίριο χωρίς είδη πολυτελείας, αλλά κατοικήσιμο και ανακαινισμένο.

Και όμως όταν έφυγε από την Μητρόπολη ο Γέροντας, σαν βρήκαν άφθονο χρήμα αποφάσισαν να αλλάξουν τα πάντα στη Μητρόπολη.

Η διαμόρφωση που έκανε ο Γέροντας κατά την ανακαίνηση του 1971 δεν τους άρεσε. Το απλό γραφείο του Μητροπολίτη ήταν μικρό και φτωχό για την αφεντιά τους!!! Γι” αυτό γκρέμισαν τους τοίχους, εξαφάνισαν το γραφείο του Γέροντος και δημιούργησαν χώρους υποδοχής και σαλόνια για τον μητροπολίτη! Τα γραφεία του πρώτου όροφου που εξυπηρετούσαν τον πιστό λαό της Φλώρινας τα κατέβασαν στο υπόγειο της Μητροπόλεως, ως δευτερεύοντα.  Όλες αυτές οι αλλαγές έπρεπε να γίνουν με την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας γι” αυτό δαπανήθηκαν χιλιάδες ευρώ για την ασφάλεια του κτιρίου.

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΣΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ;

Εκτισθη το 1920, ανακαινίσθη το 1971, από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο Καντιώτη. Τότε το κτίριο ήτο σε άθλια κατάσταση και εκινδυνευε να καταρεύσει… Την ημέρα των εγκαινείων του Μητροπολιτικού Μεγάρου, στις 3-10-1971, έδωσε ο λιτός και ασκητικός μητροπολίτης μια εικόνα της καταστάσεως του κτιρίου που παρέλαβε, και είπε: «Ότε προ 4ετίας ανέλαβα την διοίκηση της Μητροπόλεως η κατάσταση του κτιρίου ήτο αθλία. Τα όμβρια ύδατα κατήρχοντο εκ της στέγης, διεπότιζαν ολόκληρο το κτήριο και έφθαναν μέχρι του υπογείου. Τα λιγα έπιπλα και ότι υπολείφθη εκ του αρχείου της ιεράς Μητροπόλεως εκινδύνευαν να καταστραφούν. Τί έπρεπε να γίνει; … Εδύσταζα να προχωρίσω στην ανακαίνηση, διότι εφρόνουν και φρονώ ότι το μέγαρον τούτο έπρεπε να γίνει στο τέλος  όλων των έργο που με την βοήθεια του Θεού σκέπτομαι να αναγείρω στην πόλιν ταύτην, αλλά ενα τυχαίο γεγονός συνετέλεσε να ανακαινισθεί το κτίριον τούτ0…

Πόσο στοίχισε η ανακαίνιση του κτηρίου, τότε που το Μητροπολιτικό μέγαρο ήτο σε άθλια κατάσταση; Το λέει ο ίδιος ο π. Αυγουστίνος, που έδιδε πάντοτε αναφορά στο λαό.·

200.000 δραχ + 250.000 δραχ + 100.000 δραχ=550.000 δραχμ (δωρεές από το υπουργείο Αθλητισμού, από το υπουργειο συντονισμού και από τον Φίλιππο Δραγούμη εις μνήμη του αειμνήστου Παύλου Μελά). Αυτά τα ποσά δόθηκαν για την ανακαίνιση του Μητροπολιτικού μεγάρου, χωρις να τα ζητηση όπως λέει στην ομιλία του ο π. Αυγουστίνος. Συμπλήρωσε βέβαια για την ολοκλήρωση του έργου κάποιες άλλες μικρές δωρεές. Η ανακαίνιση «έγινε εκ βάθρων». Έμειναν μόνο οι εξωτερικοί τοιχοι και η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων έγινε από το Γέροντα. Στον α΄ όροφο έγιναν τα γραφεία για να εξυπηρετούν τον λαό.  Στο υπόγεια υπήρχε αίθουσα που γινόταν κύκλος Αγίας Γραφής στους άνδρες και στους νέους από τον επίσκοπο. Όταν ερχόταν πολλοί επισκέπτες και δεν χωρούσαν στο δωμάτιο αναμονής, που ήταν στον α΄ όροφο, ο επίσκοπος Αυγουστίνος κατέβαινε στην αίθουσα του υπογείου και τους μιλούσε. Δεν χρειαζόταν ασανσέρ, παρ” ότι ήταν γέροντας· Μέ τα πόδια ανέβαινε όλα τα σκαλοπάτια του Μητροπολιτικού μεγάρου και με τα πόδια κατέβαινε, όσες φορές την ημέρα και αν χρειαζόταν. Στον β΄ όροφο έγινε ένα μικρό εκκλησάκι του Ιερού Χρυσοστόμου, η κουζίνα και τα υπνοδωμάτια του επισκόπου και των συνεργατών, που ζούσαν κοινοβιακή ζωή. Ο β΄ όροφος ήταν άβατος στις γυναίκες.

Η νέα ανακαίνιση 2001-2012 στοίχισε μέχρι στιγμης πάνω από 1.200.000 ευρώ!!!

Θα παρουσιάσω μόνο τα τρια τελευταία μεγάλα ποσά που δόθηκαν από διάφορους κρατικούς φορείς.

573.415 ευρώ (όπως βλέπετε πάνω, στην αριστερή πινακίδα) + 110.000 ευρώ (στην δεξια πινακίδα)+300.000 (τελευταία από την περιφέρεια) =983.415 ευρώ. Όμως και πριν απ” αυτά υπήρχε μια άλλη πινακιδα, με πάνω από 200.000 ευρώ. Είχαν δωθεί στη Μητρόπολη Φλωρίνης, για το Μητροπολιτικό Μέγαρο, αρκετά εκατομμύρια, όταν ήταν εν ενεργεία Μητροπολίτης ο αείμνηστος Γέροντας π. Αυγουστίνος, ο οποίος δεν τα χρησιμοποίησε.

Ο πακτωλός χρημάτων που ξοδεύτηκε για την νέα ανακαίνιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Φλωρίνης, είναι ντροπή και σκάνδαλο.

Ας μη καυχώνται λοιπόν για το μοναδικό έργο που έκαναν μέσα στην 12ετια

_____

ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  http://radioflorina.blogspot.com/2012/09/blog-post_3705.html#ixzz260HNjUGI

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012 7:07:00 μ.μ. EEST

Aνώνυμος είπε…

Το θέμα με την αποσιώπηση του ονόματος του π.Αυγουστίνου έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στη Φλώρινα κι όχι μόνο. Καλό θα είναι να δοθούν εξηγήσεις απ τον π.Ιουστίνο ούτως ώστε να μην πλανώνται στον ορίζοντα διάφορες εικασίες. Read more »

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

author Posted by: episkopos on date Σεπ 8th, 2014 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

_

1. ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΕΠΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ· http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=35

Εδημοσιεύθη στις 24-02-2009

2. TI EΛΕΓΕ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ· http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=29

Εδημοσιεύθη στις 7-10-2008

3. ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ;

 «Ποιοι είναι και ποια συμφέροντα εξυπηρετούν αυτοί που θέλουν με το ζώρι να αποδείξουν ότι ο π. Αυγουστίνος δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον του, μετά τα 90 του χρόνια»; Θα απαντήσω στο ερώτημα του αναγνώστου, όσο ποιο λακωνικά μπορώ·

Πατήστε εδώ·  ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ, ΤΙ ΑΡΑΓΕ ΖΗΤΟΥΝ;

Εδημοσιεύθη στις 10/01/2012, 23:03

4. ΑΝΑΔΡΟΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΙ (ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ)

Πατήστε εδώ· http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=24306

Εδημοσιεύθη στις 09/11/2011, 18:14

5. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ

Εδημοσιεύθη στις 20/12/2011, 11:06

Οι συκοφάντες των τιμίων γηρατειών του σεβάσμιου ιεράρχου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου όπως φαίνεται ούτε αισθάνονται,  ούτε βλέπουν ούτε ακούνε. Σκληροί και απαίσιοι παραμένουν στις θέσεις τους.

Διαβάζουμε στο ιστολόγιό τους

1. «…Είναι παραπάνω από σίγουρο ότι ο π. Αυγουστίνος όσο είχε σωστή αντίληψη των πραγμάτων, μνήμη και στοιχειώδεις νοητικές ικανότητες…»

2. Πριν το 2001 ο π. Αυγουστίνος ήταν σε παροπλισμό λόγω βαθυτάτου γήρατος Πριν το 2001 ο π. Αυγουστίνος ήταν σε παροπλισμό…

(Το παραπάνω συκοφαντικό άρθρο εγράφη στις 7-9-2014 και το προσθέσαμε στην ιστοσελίδα μας την ίδια μέρα. Δεν βλέπει ο ψεύτης αρθρογράφος, απο την Αυστραλία, που την ταυτότητά του μας την απεκάλυψε 3 ημέρες μετά την κοίμηση του ο αδελφός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, πως ο Γέροντας προλογίζει το βιβλίο· «Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 2000» |εκδοση του 2001|; Έτσι είναι οι παροπλισμένοι γέροντες;;;

ΑΠΑΝΤΩ·

Mετά από τα όσα έφερα στο φως, και απέδειξα με ηχητικά ντοκουμέντα και δημοσιεύματα, ότι ο σεβάσμιος Γέροντας είχε πλήρη διαύγεια πνεύματος και μετά την παραίτησιν του από τον επισκοπικό θρόνο, θα περίμενε κανείς οι συκοφάντες των τιμίων γηρατειών του  να δείξουν τη στοιχειώδη  ντροπή και ευαισθησία, να κλείσουν το στόμα τους και να παύσουν να τον συκοφαντούν. Θα περίμενε κανείς να μαλακώσουν οι σκληρές καρδιές τους ακούγοντας την φωνή του π. Αυγουστίνου δύο χρόνια μετά την παραίτησιν του.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΕ ΠΟΣH ΑΝΕΣΗ ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ,
2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ ΤΟΥ (το 2001) 


____________

Και 4 χρόνια μετά την παραίτησή του, τον Δεκέμβριο του 2003, στο  δεύτερο βιντεο (ΕΔΩ) Ο ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΥΓ. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΠΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, θ” ακούσετε σε κάποιο σημείο, να δίνει συμβουλές και μ” ενισχύει, σαν υπεύθυνη του οικοτροφείου των «40 Μαρτύρων», για να μη παραδώσω τα κλειδιά του ιδρύματός του στα αρπακτικά, που με δικαστικό μανδύα κατέστρεψαν την ιστορική αίθουσα διδασκαλίας του Συλλόγου, για να πάρουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκη Ένωση και έκαναν έξωση τις πτωχές μαθήτριες του οικοτροφείου, εν καιρω χειμώνος. Πρωτοστάτης σ” αυτη την επιχείρηση ήτο ο Δήμος Κοζάνης, με δήμαρχο τον Πάρη Κουκουλόπουλο.

Τα γεγονότα μόνα τους μιλούν και κανείς δεν μπορεί ν” αμφισβητήσει τον χρόνο που έγιναν. Η φωνή του Γέροντος ακούεται πεντακάθαρα και διαψεύδει τους συκοφάντες. Ο π. Αυγουστίνος που έκανε προλόγους σε βιβλία, είχε την δύναμη να ξεσκεπάσει και τους ενόχους, αλλά δεν το ήθελε. Σήκωσε το σταυρό της αχαριστίας και του μαρτυρίου σιωπών, γιατί ειχε μεγάλη καρδια και αγιότητα.

Δηλώνω για ακόμη μία φορά. Δεν έχω τιποτε προσωπικο με τους συκοφάντες. Ήταν ευγενείς απέναντί μου και δεν με πίκραναν ποτε, όμως δεν μπορώ να ανεχτώ την βρώμικη επιχειρηση που έστησαν γύρω από τον σεβάσμιο γέροντα αγωνιστή ιεράρχη π. Αυγουστίνο Καντιώτη, για να τον κάμψουν και να τον οδηγήσουν σε παραίτηση!!! Και αφού πέτυχαν τον σκοπό τους, δεν έκλεισαν το στόμα τους, συνεχίζουν και σήμερα να συκοφαντουν τα τίμια γηρατεια του. Όπως φαίνεται το πρόβλημα είναι στα δικά τους μυαλά.

Τους παρακαλώ να σταματήσουν. Δεν θέλω να προχωρήσω σε περισσότερες αποκαλύψεις και να αναφέρω πρόσωπα και πράγματα. Αν προχωρήσω αυτοι θα φταίνε. Όπως βλέπουν δεν γράφω δικά μου λόγια, αλλά δημοσιεύω στοιχεία. Ξέρουν πολύ καλά ότι ήμουν πάντα με ένα μαγνητόφωνο στο χέρι και κατέγραφα τα πάντα. Ως εκ τούτου, βρίσκεται στα χέρια μου πολύ υλικό που μπορεί όχι μόνο να αποκαλύψει τους ενόχους, αλλά και τα αίτια που τους οδήγησαν σ” αυτή την συνομοσία.

Θα ήθελα να ξανακούσουν από το βίντεο την φωνή του Γέροντος και να απαντήσουν σε ποιο σημείο του προλόγου βλέπουν έναν π. Αυγουστίνο διαφορετικό, που στερείται τις «στοιχειώδεις νοητικές ικανότητες». Όπως βλέπουν, κάθε λέξι που χρησιμοποιεί στον πρόλογο του βιβλίου μου την ζυγίζει και εμένει στις θέσεις του. Ξέρει πολύ καλά τι λέει. Κάνει πρόλογο στο πρώτο μου βιβλίο και βλέπει τα επόμενα που ακολουθούν. (Πάνω από 10 νέα του βιβλία στα Ελληνικά εκδόθηκαν, 7 στα Ρουμάνικα, 1 στα Σέρβικα και κάποια μικρά ετοιμάζονται στα Αγγλικά).

 • Ο π. Αυγουστίνος μιλά για πολλά βιβλία και ο π. Λαυρέντιος διορθώνει· «Να μη μιλάμε πάτερ για βιβλία. Ένα βιβλίο είναι…», αλλά ο Γέροντας που βλέπει πιο μακρυά, επιμένει· Δεν είναι μόνον ένα βιβλίο…», και συνεχίζει· «Εκ τις πωλήσεως των βιβλίων τούτων, ως και των άλλων που θα εκδώσει….».
 • Στο τέλος με ρωτά αν συμφωνώ. Ο π. Αυγουστίνος ήτο πάντοτε δημοκράτης. Είπε την γνώμη του, για το που να πάνε τα έσοδα απο τα βιβλία του και ρώτησε εαν συμφωνώ. Το ίδιο έκανε, λίγες ημέρες πριν, όταν σε μια ομάδα κοριτσιών, που βοηθά στην απομαγνητοφώνηση των κηρυγμάτων του, από την Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος Φλωρινης και από την Κοζάνη ρώτησε μία -μία τις κοπέλλες εάν δέχονται να μ” έχουν υπεύθυνη, για την έκδοση των νέων του βιβλίων.
 • Ο π. Αυγουστινος ειναι πολύ προσεκτικός στις λέξεις του κειμένου. Λέει μια λέξη, δεν του αρέσει και την διορθώνει μόνος του. «Μικράς ομιλίας» και «όχι πτωχας» (Γιατι επιμένει σ” αυτη τη λεπτομέρεια; Γιατι ο λόγος του Θεού δεν είναι ποτέ πτωχός, όσο μικρος και εαν ειναι) Διορθώνει στη συνέχεια τον π. Λαυρέντιο· «Όχι μωρε συμβουλάς»· «τας ομιλίας». Η παραπάνω συνομιλία δειχνει έναν γέροντα σεβάσμιο, με πεντακάθαρο μυαλό και δική του γνωμη. Όσο για εκείνα που εργολαβικά διέδιδαν πριν απο την παραίτηση του, πως τάχα δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον του, αποκαλύπτη την πλεκτάνη τους.

Αν κάπoιοι αναγνώσται της ιστοσελίδος τους επηρεάζονται και πιστεύουν στα λόγια τους, ας ακούσουν την φωνή του Γέροντος και ας βγάλουν μόνοι τα συμπεράσματά τους. Μαγνητοφώνησα τα λόγια του Γέροντος τότε, γιατί γνώριζα ότι θ” αμφισβητήσουν την γνησιότητά τους.

Και τώρα, θα απαντήσω στο σχόλιο κάποιου αναγνώστου της ιστοσελίδος τους, που ερωτά·
«Έχω περιέργεια να μάθω τι έχει να πει η δεσποινίς που διαχειρίζεται το ιστολόγιο αφιερωμένο στον Αυγουστίνο Καντιώτη…μπορεί να μας απαντήσει τι φρονούσε για τον αφορισμό του Νικ. Σωτηροπούλου ο π. Αυγουστίνος; Γιατί σιωπά; Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!
16 Δεκεμβρίου 2011 11:43 π.μ.

Η απάντηση είναι απλή·  Ο π. Αυγουστίνος ήταν εναντίον του αφορισμού.

 Ο υπεύθυνος του ιστολογίου με το ψευδώνυμο Πρόδρομος αν και δεν απευθύνεται ο σχολιαστής σ” αυτόν, απαντά·

Αγαπητέ αυτή η δεσποινίδα όπως την αποκαλείτε, κακώς, πολύ κακώς, πάρα πολύ κακώς έχει το όνομα του π. Αυγουστίνου στο ιστολόγιο της. Θα έπρεπε να βάλει το δικό της όνομα ως τίτλο και όχι το όνομα του π. Αυγουστίνου. Ελπίζουμε να μην πιστεύσατε τα λόγια της, αν και από ότι φαίνεται, δεν τα πιστεύσατε. Μην μας προκαλείτε άλλο αγαπητέ λεγοντάς μας γι” αυτήν γιατί θα ξεχειλίσει το ποτήρι της υπομονής μας και θα αναγκαστούμε να γράψουμε γι” αυτήν.
16 Δεκεμβρίου 2011 1:16 μ.μ

ΓΙΑΤΙ ΕΒΑΛΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ

Η ιστοσελίδα με το όνομα του Γέροντος, δεν είναι χθεσινή. Ανέλπιστα μπήκα στο διαδίκτυο το 2008, όταν από κάποιο λάθος του ΟΤΕ, εγκατέστησε το ιντερνέτ στην εργασία μου  αντι για το σπίτι του μεγαλου αδερφού μου, για το οποιο έγινε αίτηση.
Δεν γνώριζα τίποτε απο το διαδίκτυο. Αναζήτησα με την βοήθεια άλλου το όνομα· «π. Αυγουστίνος Καντιώτης» και βγήκε πρώτο ένα δημοσίευμα που πηγη είχε τον σκοπιανό Τσιαρκνιά. Ερεύνησα το δημοσίευμα και απάντησα στις 7-10-2008 στους Σκοπιανούς συκοφάντες. Η απάντηση βρισκεται στο επάνω μέρος της ιστοσελιδος, με  τον τιτλο· ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ· μπορειτε να το διαβάσετε. Οι σκοπιανοί κρατούσαν ένα συκοφαντικό άρθρο της Ελευθεροτυπίας από το 2000 πρώτο. Και στην αναζήτηση του ονόματος ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ έβγαινε εκείνο. Εκείνοι δούλευαν και εμείς κοιμόμασταν. Το λάθος του ΟΤΕ ήταν για μένα η φωνή του Θεού, που με καλούσε ν” ασχοληθώ με κάτι που δεν γνώριζα.

Έκανα την ιστοσελίδα, με το όνομα και την ευλογία του Γέροντα, για να πολεμήσω την Σκοπιανή προπαγάνδα. Και πράγματι μέσα σε λίγο καιρό η ιστοσελίδα του σεβαστού Ιεράρχου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου έβγαινε πρωτη στην αναζήτηση και η σκοπιανή ιστοσελίδα βυθίστηκε στον Αδη.

 

ΣΚΛΗΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

author Posted by: episkopos on date Σεπ 7th, 2014 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Εδημοσιευθη στις 21/10/2011, 12: 08

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΩΡΥΕΤΑΙ

ΑΛΛΑ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ

 • pal.Αν διαβάσουμε την Αγία Γραφή, αν ανατρέξουμε στην εκκλησιαστική ιστορία, αν ρίξουμε μια ματιά στη ζωή των συγχρόνων μεγάλων αγίων εκκλησιαστικών μορφών θα δούμε ότι δίπλα τους ξεφύτρωναν Ιούδαι, Δημάδες, ψευδάδελφοι, σκληροί και απαίσιοι άνθρωποι.
 • Κοντά στον Κύριο εμφανίστηκε ο Ιούδας. Είδε θαύματα, άκουσε την ουράνια διδασκαλία του, απήλαυσε της αγάπης του Θεανθρώπου και όμως τον πρόδωσε! Το ίδιο επαλαμβάνεται σ” όλες τις μεγάλες εκκλησιαστικές μορφές τῆς ιστορίας, παλαιές και νέες.
 • Αυτό συνέβη και με το Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο Καντιώτη

Θα δώσουμε κάποια ελάχιστα στοιχεία στη δημοσιότητα για να καταγραφούν στην Ιστορία και να φανεί ο μεγάλος σταυρός που σήκωσε, με την βοήθεια του Θεού, σιωπών, ο μεγάλος αγωνιστής ιεράρχης, προ της παραιτήσεως του.

Τα στοιχεία δημοσιεύει η Ανδρονίκη Καπλάνογλου

ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ

+ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ἐν Φλωρίνη τῇ 14-7-1999

Πρὸς κ. Σωτήριον Εὐσταθίου…. ΑΘΗΝΑ
Ἔλαβον τὴν ἀπὸ 30-6-1999 ἐξώδικον ἀπάντησίν σας. Ἔμεινα ἐμβρόντητος. Τὸ ὕφος σας ἱταμὸν, αὔθαδες, ἐξοργιστικόν.
Τὰ φάρμακά μου διὰ σᾶς ἐτελείωσαν πλέον. Σᾶς ἐπιστρέφω ὡς ἀπαράδεκτον τὸ κείμενον τῆς ἀπαντήσεως σας ὄχι διὰ τὴν ιστορίαν ἀλλὰ πρὸς ἔλεγχον ὑμῶν.
Μὲ ἐξουθενώσατε και μὲ ἐξευτελίσατε ὅσον οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν μου. Ἡ ἀνωτέρω ἀπαντησις σας ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἐπὶ δεκαετίας παράμονή σας πλησίον μου οὐδόλως σᾶς  ὡφέλησεν. Εἴθε ὁ Κύριος νὰ γίνῃ ίλεως.
Ἡ ἐμμονὴ εἰς τὸ θέλημα σας φαίνεται ἀθεράπευτος. Δὲν ἔχετε παρὰ νὰ ἐξέλθετε και νὰ ἱδρύσετε ἰδίαν μάνδραν διοικουμένην κατὰ τὰς ἐπιθυμίας σας. Εἰς αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν θα ἔπρεπε να ἔχετε προβῇ πρὸ πολλοῦ, ἀφήνοντες τὴν μικρὰν μας Ἀδελφὀτητα νὰ εἰρηνεύσῃ.

Μετὰ βαθυτάτης πικρίας Read more »

OΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΕΧΘΡΟΙ

author Posted by: episkopos on date Σεπ 7th, 2014 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

6. AΝΩΝΥΜΑ ΒΕΛΗ

Διαβάστε εδώ  www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=20092

Εδημοσιεύθη 11/03/2011, 11:02

7. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Εδημοσιεύθη στις 11-1-2011 & ώρα 01: 06 και βρίσκεται μαζί με άλλα άρθρα στην πρώτη σελίδα, χωρίς ποτέ να διαμαρτυρηθούν οι θιγόμενοι, πλήν κάποιων ανωνύμων σχολίων. Εντάσεται στα «ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ» του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου και δίδεται στην δημοσιότητα για να μη θαφτεί η αλήθεια.

___________________

_

Απαντηση σε ανώνυμο σχόλιο, στις 17 Απριλίου 2012 12:23 μ.μ. Read more »