Αυγουστίνος Καντιώτης

Τοῦ ἁγίου Δημητρίου τοῦ μυροβλήτου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, σε pdf

ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ;

4219881

ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ!

«Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι» (Λευϊτ. 20,7,26 = Α΄ Πέτρ. 1,16)

Ag. DimtriosΕορτὴ σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἄντρες γυναῖ­κες καὶ παιδιά. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει κάθε μέρα ἑορτή, κάποιον ἅγιο ἑορτάζει. Τρι­ακόσες ἑξήντα πέντε μέρες ἔχει τὸ ἔτος, τρι­ακόσες ἑξήντα πέντε ἑορτὲς ὑπάρχουν. Καὶ ἄλλοτε μὲν ἑορτάζει ἕνας ἅγιος, ἄλλοτε ἑ­­ορτάζουν δύο, ἄλλοτε τρεῖς, ἄλ­λοτε σαράντα, ἄλ­λοτε ἑκατό, ἄλλοτε χίλιοι, ἄλλοτε δυὸ χιλιάδες – τρεῖς χιλιάδες ἅγιοι τῆς πίστεώς μας. Εἶ­νε δη­λαδὴ ἀμέτρητοι σὰν τὰ ἄστρα τ᾽ οὐρανοῦ.
Μεταξὺ τῶν ἁγίων, σὰν ἀστέρι πρώτου μεγέ­θους, λάμπει στὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ σημερινὸς ἅγιος, ὁ ἅγιος Δημήτριος. Ἀλλὰ προτοῦ νὰ ποῦμε γιὰ τὸν ἅγιο Δημήτριο ἂς ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα, τί εἶνε ἅγιος; Ἅγιος θὰ πῇ καθαρός, καθα­ρὸς ἀπὸ κάθε μο­λυσμό, μο­λυσμὸ ἁμαρτίας, γιατὶ αὐτή εἶνε ἡ πιὸ μεγάλη ἀκαθαρσία.
Οἱ ἅ­γιοι εἶνε καθαροὶ ἀπὸ ἁμαρτία σὲ σχετι­­κὸ βα­θμό· στὸν ἀπόλυτο βαθμὸ ἕνας μό­νο εἶ­νε καὶ λέ­γεται ἅγιος ἐπὶ τῆς γῆς, ὁ Θεάνθρω­πος Ἰησοῦς Χριστός. «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰ­ησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀ­μήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.). Αὐτὸς εἶνε ὁ ἀπολύτως Ἅγιος.
Ἅγιοι σὲ σχετικὸ βαθμὸ ἔγιναν ἄν­θρωποι ἀπὸ κάθε τάξι καὶ ἐπάγγελμα, καὶ ἄντρες καὶ γυναῖκες καὶ παιδιά. Ἅγιοι δὲν εἶνε μόνο καλό­γεροι καὶ κληρικοί· κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ γίνῃ ἅγιος. Αὐτὸ εἶνε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸ βλέπουμε στοὺς βίους τῶν ἁγίων. Ἅ­γιοι π.χ. ἦταν βοσκοί, ὅπως ἐκεῖνοι ποὺ ἄ­κουσαν τὴ νύχτα τῆς Γεννήσεως τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη…» (Λουκ. 2,14) κι ὅπως ὁ ἅγιος Σπυρίδων· ἅ­γιοι ἦταν γεωργοὶ ὅπως ὁ ἅγιος Τρύφων, ῥάφτες, οἰκοδό­μοι, ἀρτοποιοὶ καὶ τόσοι ἄλλοι ἀπὸ κάθε ἐπάγ­γελμα. Αὐτὸ εἶνε τὸ μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ· δέχεται τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς. Ἔχω γράψει ἕνα βιβλίο «Ἅγιοι ἀπ᾽ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα»· σᾶς συνιστῶ νὰ τὸ διαβάσετε. Read more »

ΑΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2. Ο ΛΕΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ (ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ)

date Οκτ 24th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ καταργοῦν τὸν σωτηριολογικὸ χαρακτῆρα τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὸν ἱερὸ καὶ διαχρονικὸ χαρακτῆρα τῶν Ἱερῶν Κανόνων Της καὶ τὴν ἰσοτιμεῖ μὲ τὶς αἱρέσεις στὸ ὀλέθριο Π.Σ.Ε…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ://paterikiparadosi.blogspot.gr/2016/10/blog-post_112.html

d47

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ

«Μετά πικρίας ανέγνωμεν βλασφήμους δηλώσεις Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα καταχωρησθείσας εις απογευματινήν εφημερίδα Αθηνών δι ών εδονήθησαν θεμέλια Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως. Η κατά της Ορθοδοξίας επίθεσις και δη ακριβώς μίαν εβδομάδα προ της πρώτης Κυριακής νηστειών, καθ ήν τα πλήθη των Ορθοδόξων εορτάζουν τον θρίαμβον της Ορθοδοξίας κατά πασών των αιρέσεων, υπήρξε καθ όλας τας ενδείξεις προμελετημένη και επίβουλος.
Το Φανάριον, όπερ μέχρι και της προχθές απετέλει ένδοξον έπαλξιν των υπέρ της Ορθοδοξίας ατρύτων αγώνων, οι ηγέται του οποίου σθεναρώς ηγωνίσθησαν και εθυσιάσθησαν υπέρ της πανσέπτου Ορθοδοξίας, σήμερον με επικεφαλής τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και τινας ευαρίθμους ομόφρονας αυτώ κληρικούς, εξεστράτευσε διά να την πλήξη θανασίμως.
Εφ ώ και επεστρατεύθη η πρώτου μεγέθους κατά την πατριαρχικήν έκφρασιν φυσιογνωμία , ο μητροπολίτης δηλονότι Χαλκηδονος κ.Μελίτων, η φωνή του Φαναρίου-κατά τον πατριάρχην-όμοιον του οποίου δεν έχει πολλούς το Φανάριον και τον οποίον ασφαλώς θα απεθαύμαζε την Κυριακήν της Τυροφάγου, όταν ηέως ήκουεν αυτού, εξ Αθηνών ομιλούντος περί ανέμων και υδάτων, περί μεταμορφώσεως της Εκκλησίας, περί καρναβάλου, αλλά (άκουσον-άκουσον) και περί υποκρισίας.
Με ποίον όμως κύρος ο κ.Μελίτων ετόλμησε να στηλιτεύση υποκριτάς και υποκρισίαν , όταν ο ίδιος και δη εν ώρα θείας λατρείας μυρίους υποκριτικούς φωνητικούς αττικισμούς μεελθών και διά χειρονομιών και ποικίλων του σώματος κινήσεων , ήκιστα σοβαρών και σεμνών κατά τας μαρτυρίας ακηκοότων και εωρακότων, ουχί εις λειτουργούς του Υψίστου αλλ εις ηθοποιούς και μίμους προσιδιαζουσών, επέτυχε να πείση τους πάντας ότι όντως διαθέτει αξιόλογον τάλαντον υποκριτικής ικανότητος και τέχνης;

 • «ΚΑΤΟΠΙΝ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΙ ΩΝ ΟΥΤΟΣ ΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΩΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ΕΙΣ ΑΙΡΕΣΙΝ, ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΕΠΑΥΣΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥΤΟΥ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΙΕ ΚΑΝΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ. Του λοιπού θα Read more »

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΤΑΧΘΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΘΡΑΥΩΝΤΑΙ ΤΑ ΑΒΥΣΑΛΕΑ ΑΦΡΙΖΟΝΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ, ΓΙ᾽ΑΥΤΟ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΦΡΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΟΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΡΕΚΛΙΝEI ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Απόσπασμα απο ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου) 2. ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ «ΣΥΝΟΔΟΥ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!

ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΣΙΩΠΟΥΜΕ

ΟΤΑΝ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΡΕΚΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἀπὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα», αριθμ. φυλ. 248-249, Μαϊος Ἰουνιος 1962

doyleyoyn-ston-mamona

«...Ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης θεωρεῖται ὡς κανὼν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Διὰ τοῦτο ἡ συνείδησις τοῦ λαοῦ φρικιᾶ καὶ ἐπὶ τῆ σκέψει ἀκόμη, ὅτι ὁ Πατριάρχης δύναται καὶ ἐπʼ ἐλάχιστον νὰ παρεκκλίνη ἐκ τῶν γραμμῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Πατριάρχης ἐτάχθη νὰ εἶνε ὁ βράχος, ἐφʼ οὗ νὰ θραύωνται ὅλα τʼ ἀβυσσαλέα καὶ ἀφρίζοντα κύματα τῆς πλάνης.

Λύομεν τὴν σιωπήν. Γνωρίζοντες τὴν ὑψηλὴν ἰδέαν, τὴν ὁποίαν ἔχει ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς περὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱστάμεθα καὶ ἡμεῖς μὲ αἰσθήματα εὐλαβείας ἀπέναντι αὐτοῦ καὶ ὁ κάλαμός μας, ὁ τόσον ὀξὺς πρὸς ἄλλας κατευθύνσεις, ὑπῆρξε πάντοτε συγκρατημένος, προκειμένου νὰ κρίνωμεν ἐνεργείας Πατριαρχικάς. Οὐκ ὀλίγαι δὲ ὑπῆρξαν αἱ περιπτώσεις, καθʼ ἅς ἐσιωπήσαμεν, ἵνα μὴ διὰ τῆς ἀρθρογραφίας μας δώσωμεν ἀφορμὴν ἀνιέρου ἐπιθέσεως εἰς τοὺς καραδοκοῦντες ἐχθροὺς τῆς Πίστεως. Φοβούμεθα τὸ ἁμάρτημα τοῦ Χάμ. Ἀλλὰ τὴν σιωπήν, τὴν ὁποίαν ἐτηρήσαμεν μέχρι τοῦδε, δὲν δυνάμεθα νὰ ἐξακολουθήσωμεν. Εἰς λύσιν σιωπῆς πιεζόμεθα ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν. Ἔσωθεν μὲν ὑπὸ τῆς συνειδήσεώς μας, ἡ ὁποία ἐξανίσταται. Ἔξωθεν δὲ ὑπὸ εὐλαβῶν τῆς Ὀρθοδοξίας τῶν τέκνων, τὰ ὁποῖα πολλαχόθεν πρὸς ἡμᾶς ἀπευθυνόμεθα ἐκφράζουν τὴν ἀπορίαν των διὰ τὴν σιωπήν μας.
Θὰ λύσωμεν, λοιπόν, τὴν σιωπήν μας καὶ θὰ ἐκφράσωμεν τὴν ταπεινήν μας κρίσιν. Εὐτυχῶς, ὑπὲρ τῆς ἐλευθέρας διατυπώσεως τῶν γνωμῶν ἐπὶ θεμάτων ποὺ συγκλονίζουν τὰ πνεύματα τῶν Ὀρθόδόξων, θερμὸν συνήγορον εὕρομεν τὸν θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον Μελόης κ. Αἰμιλιανόν, μόνιμον ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου παρὰ τῶ Π.Σ.Ε. ἐν Γενεύη, ὅστις πιστότερον παντὸς ἄλλου διερμηνεύων τὰς σκέψεις τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος γράφει εἰς τὸ ἐπίσημον ὄργανον τοῦ Πατριαρχείου «Ἀπόστολος Ἀνδρέας» τὰ ἐξῆς: «Ἄς ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι οἱ πιστοί μας νὰ ἐκφράζουν τὰς σκέψεις των καὶ νὰ ὑποδεικνύουν τὰ συμπτώματα τῶν γεγονότων, ἀναφέροντες τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας, ποὺ προὐκάλεσεν τὴν σύγχρονον ἀποστασίαν καὶ τὴν ἀναστάτωσιν τῆς μεταπολεμικῆς κοινωνίας. Ἄς ἀφεθοῦν ἐπίσης ἐλεύθεροι νὰ συζητοῦν τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ τῆς πνευματικῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς. Διότι αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ οὐσιῶδες προνόμιον ἑνὸς χριστιανοῦ, τὸ ὁποῖον μόνον εἰς ἀπολυταρχικὰ καὶ μοναρχικὰ συστήματα δὲν ἀναγνωρίζεται ὡς δικαίωμα» (Ἴδε φύλλον 17 Μαΐου 1961). Ἐκ τῶν γραφομένων σας, λοιπόν, λαμβάνομεν τὸ δικαίωμα, ἵνα ἐκφέρωμεν καὶ ἡμεῖς τὴν κρίσιν μας ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων…»

Συνεχιζεται

d47

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο »ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ»

ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ «ΣΥΝΟΔΟΥ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!

«Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. καλά κάνεις. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρίττουν» (Λόγια του αγίου αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου) Read more »

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ) 2. Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ

date Οκτ 22nd, 2016 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, σε pdf

TO EYAΓΓΕΛIO

(Ἀπόστολος Ἰακωβος ὁ Ἀδελφόθεος)

jubplsΚυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 8,26-39)

 • Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ

«Κατέπλευσεν (ὁ Ἰησοῦς) εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν»(Λουκ. 8,26)

Agia Grafi ιστ

 ΠΗΓΕ, λέει τὸ Εὐαγγέλιο, πῆγε ὁ Χριστὸς στὴ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν.
Ποιά ἦταν αὐτὴ ἡ χώρα; Βρισκόταν στὰ σύνορα τοῦ Ἰσραήλ, κοντὰ στοὺς εἰδωλολάτρες, στὴν ἀνατολικὴ ὄχθη τῆς Γεννησαρέτ.
Τί ἦταν οἱ Γαδαρηνοί; Ἰουδαῖοι ἦταν. Ἀλλ᾿ ἐνῷ πίστευαν στὸ Θεό, δὲν προσπαθοῦσαν νὰ ἐκτελέσουν τὶς ἐντολές του. Εἶχαν μὲν θρησκεία, ἀλλὰ τυπικὴ θρησκεία.
Ἡ θρησκεία ἔλεγε, ὅτι ὁ Ἑβραῖος δὲν πρέπει νὰ τρώῃ χοιρινὸ κρέας. Οἱ Γαδαρηνοὶ ὅμως εἶχαν κοπάδια ἀπὸ χοίρους. Ἔκαναν ἐμπόριο, ἐμπόριο παράνομο, ἀπηγορευμένο ἀπὸ τὸ Μωσαϊκὸ νόμο. Κοίταζαν μόνο τὰ ἐλεεινά τους συμφέροντα καὶ τίποτε παραπάνω.
Στὴ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν δὲν βασίλευε ὁ Θεός· βασίλευε ὁ σατανᾶς. Καὶ ἀπόδειξις ἦταν οἱ δαιμονιζόμενοι. Ἡ χώρα τους εἶχε πολλοὺς δαιμονιζομένους.
Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν θηρίο ἀνήμερο. Ἔσκιζε τὰ ῥοῦχα του, ἔσπαζε τὰ δεσμὰ ποὺ τὸν ἔδεναν, ἔτρεχε στὰ βουνά, ἔμπαινε σὲ σπηλιές, ἔμενε μέσ᾿ στὰ μνήματα συντροφιὰ μὲ τὰ κόκκαλα τῶν πεθαμένων, πετοῦσε πέτρες. Δὲν τολμοῦσε κανείς νὰ περάσῃ ἀπὸ ᾿κεῖ. Ἦταν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τῆς περιοχῆς.
Κι ὅμως ὁ ἄγριος αὐτὸς ἄνθρωπος ξαφνικὰ ἄλλαξε. Ἔτσι μᾶς λέει τὸ Εὐαγγέλιο σήμερα. Πῶς ἔγινε αὐτό; Ἐκεῖνος ποὺ τὸν ἄλλαξε ἦταν ὁ Χριστός. Ὁ Χριστὸς ξερρίζωσε ἀπὸ τὴν καρδιά του τὸ δαιμόνιο, καὶ ἐκεῖνος ὁ ἄγριος ἡμέρεψε κ᾿ ἔγινε ὁ πιὸ ἥσυχος ἄνθρωπος.
Ὁ Χριστὸς ἔτσι εὐεργέτησε αὐτόν, εὐεργέτησε τὴν οἰκογένειά του, εὐεργέτησε καὶ τὸ χωριό του. Μετὰ ἀπ᾿ αὐτὸ τί ἔπρεπε νὰ κάνουν; Ἔπρεπε νὰ βγῇ ὅλο τὸ χωριὸ καὶ νὰ πῇ στὸ Χριστό, Σ᾿ εὐχαριστοῦμε. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἔκαναν τὸ ἀντίθετο. Βγῆκαν ὅλοι ἔξω καὶ εἶπαν στὸ Χριστό, Φῦγε νὰ μὴ σὲ βλέπουμε. Read more »

ΠOIOΣ EIΣΑΙ ΣΥ Ο ΨΕΥΤΟΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΨΕΥΤΟΠΑΠΑΣ ΚΑΙ Ο ΨΕΥΤΟΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΠΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΤΟ ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ; (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ)

ΤΟ ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αύγουστίνου Καντιώτου

xeirofil-papaΤο χειροφίλημα του πάπα;
Μάλιστα· αυτό είναι χειρότερο απ’ όλα. Πρωτοφανές γεγονός για την Ελληνική πατρίδα.
Πού τα λές αυτά Αυγουστίνε; Στα βουνά, στα λαγκάδια, στα μνήματα; Λάθος. Πού μιλάω; Στα παιδιά της Ορθοδοξίας μιλάω;
– Ούχ ού! μας μάζεψε ο παπάς, για να μας μιλήσει για το χειροφίλημα του πάπα! Ψύλλος στ’ άχυρα! Καθυστερημένος ιεροκήρυκας. Πίσω αιώνες βρίσκεται.
Δεν είναι τίποτε το χειροφίλημα του πάπα;
Ποιος είσαι συ πού το λες; Αυτό μας έφαγε. «Δεν είναι τίποτε το ένα, δεν είναι τίποτε το άλλο». Στο τέλος τι μένει;
Ξέρετε με τι μοιάζει αυτό; Σαν να παίρνω το μαχαίρι και να σου κόβω το αυτί, και να λες· δεν είναι τίποτε. Να σου κόβω και τη μύτη, και να λες· δεν είναι τίποτε. Να σου αφαιρώ με τσιμπίδια τα κρέατα και τα νεύρα, και να λες· δεν είναι τίποτε. Να σου βγάζω τα μαλλιά και το δέρμα και ό,τι άλλο αποτελεί τον άνθρωπο, και να λες· δεν είναι τίποτε. Στο τέλος τι θα μείνη από το κορμάκι σας; Μόνο ο σκελετός· απαίσιο πράγμα και αηδές.
Έτσι λοιπόν; Δεν είναι τίποτε το ένα, δεν είναι τίποτε το άλλο. Θα μείνη επί τέλους ένας σκελετός και ένα ανεμώλιον (= ανεμώδες, κούφο, μάταιο) πράγμα η Ορθοδοξία.
Ποιος είσαι συ ο ψευτοθεολόγος και ο ψευτοπαπάς και ο ψευτοεπίσκοπος του 20ου αιώνος, πού μου λές ότι δεν είναι τίποτε το χειροφίλημα του πάπα; Έλα εδώ μπροστά, για να συζητήσουμε καθαρά και ξάστερα. Read more »

H OYNIA ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΦΡΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑ!!! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ: ΩΣΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΤΗΣΗ ΦΡΑΓΚΟΠΑΠΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. Δειτε τον Ελπιδοφορο Προυσης που καμαρώνει σαν φραγκοπαπας σε ουνιτικο ναο! Yποδεχεται τον Παπα στη Μυτιλινη! Και μετα; Συλλειτουργει με τον δεσποτη Θεοκλητο στη Φλωρινα!!!

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

  Ὁ ἀγωνιστής ἱεράρχης π. Αυγουστῖνος Καντιώτης στον Αγίο Παντελεήμονα Φλωρίνης, στις 7-3-1971, ἔλεγε:
«Όσο καιρό είμαι εγώ επίσκοπος εδώ, δεν θα πατήσει πόδι φράγκου. Δεν ξέρω τί θα γίνει σ’ άλλες μητροπόλεις, αλλά εδώ τουλάχιστον θα σχηματίσουμε σύνταγμα ηρωϊκό, έτοιμο προς θάνατον. Όσοι πιστοί – όσοι πιστοί· Έχει μεγάλη σημασία αυτό το οποίο σας λέγω, διότι σήμερον, αύριο, μεθαύριο, θα ρθουν αγκαλιασμένοι ο Πάπας με τον Πατριάρχη, θα κοινωνήσουν μαζί, ό εστί μεθερμηνευόμενον· θα δύναται ο φράγκος να μπαίνει μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία να λειτουργάει. Πράγμα το οποίο δεν θα επιτρέψουμε· διότι χάσμα μέγα χωρίζει την Δυτική από την Ανατολική Εκκλησία».

Στην σύνθεση τῶν φωτογραφιῶν βλέπουμε Οὐνίτες παπάδες και δεσποτάδες, μεταξύ αὐτῶν καὶ ἕναν «ορθόδοξο» ἀληθινό φραγκόπαπα! Μετὰ τὴν οὐνιτικη ὑποδοχή στην Ιταλία, τὸν κάλεσαν και στη Φλώρινα! Ὁ δεσπότης Θεόκλητος συλλειτούργησε μαζί του! Δὲν εἶναι τίποτε αὐτό; Τί λένε οἱ Ἱεροι Κανόνες;

%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%86-%cf%86%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%83(ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ)

Στο  τέλος ὑπάρχουν και ἄλλες φωτογραφίες ἀπὸ δεύτερο ουνίτικο ναό που ἐπισκέφτηκε ὁ Ἐλπιδοφόρος, που προσκύνησε, που εὐλόγησε και επαίνεσε τους «ἐκλεκτους του ἀδελφούς» οὐνίτας! Τέλος, δεῖτε και τὸ βίντεο τῶν Ιταλῶν, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πήραμε τις φωτογραφίες

Η ΟΥΝΙΑ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου του 1957

O ορθόδοξος λαός μας, αγαπητοί μου, ακούει τη λέξι «ουνίτες» και ερωτά· τί είναι οι ουνίτες; τί είναι η ουνία;

* * *

Oυνία δεν είναι ελληνική λέξι, είναι λέξι ξένη, πολωνικής μάλλον προελεύσεως, πού και μόνο αυτή αρκεί ν’ αποδείξει ότι η Ορθοδοξία δέχεται επιβουλή εκ μέρους εχθρών της πού έρχονται από έξω. Η ουνία είναι ένα από τα όπλα πού χρησιμοποιεί η παπική προπαγάνδα για να υποτάξει την Ορθόδοξο Εκκλησία.
Kαί τί δεν έκαναν εναντίον μας οι άνθρωποι του Βατικανού! Να τ’ απαριθμήσουμε; Αυθαίρετες επεμβάσεις παπών πρό του σχίσματος στην δικαιοδοσία της Ανατολικής Εκκλησίας, κατά των οποίων αντέδρασαν πατέρες της Εκκλησίας

-Οι σταυροφορίες, πού ως πρόφασι είχαν την απελευθέρωσι των Aγίων Tόπων αλλ’ ως βαθύτερο σκοπό έκρυβαν τη διάλυσι της Ορθοδόξου Bυζαντινής αυτοκρατορίας.

-Περιβόητες ψευδοενώσεις διά της βίας, όπως στή Φεράρρα και Φλωρεντία όπου αντιστάθηκε ο άγιος Μάρκος ο ευγενικός.
-Επιδρομές των Ενετών στα νησιά του ελληνικού αρχιπελάγους.
-Μηχανορραφίες των πρέσβεων του παπικού κράτους στην Κωνσταντινούπολι επί τουρκοκρατίας, με τίς οποίες γκρέμιζαν από το θρόνο γενναίους πατριάρχας και τους ωδηγούσαν στην εξορία και τα ικριώματα.
-Τα ιεροσπουδαστήρια πού λειτουργούσαν στή Ρώμη και αλλού, τα περιβόητα σεμινάρια, όπουστρατολογούσαν νεαρούς ορθοδόξους, για να τους μεταβάλουν σε προδότας της πίστεώς τους, σε γενιτσάρους του παπισμού και φανατικούς εχθρούς της Ορθοδοξίας. Oλα αυτά ήταν μέσα – όπλα, πού χρησιμοποίησαν για να κυριεύσουν το φρούριο και να παύσει να κυματίζε η σημαία της Ορθοδοξίας στην Ανατολή, για να κάνουν τους ορθοδόξους να πέσουν να προσκυνήσουν την παντούφλα του πάπα, πού η μωροφιλοδοξία των δυτικών τον ύψωσε πάνω από κάθε άλλη εξουσία.

Αλλ’ όλες οι προσβολές των παπικών κατά της πίστεώς μας αποκρούσθηκαν. Ελάχιστα και ανάξια λόγου υπήρξαν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους. Λίγες χιλιάδες ορθοδόξων υπέκυψαν στίς πιέσεις, αποστάτησαν από τη μία αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία και σχημάτισαν θρησκευτικές κοινότητες.
Tο Βατικανό όμως δεν απογοητεύθηκε. Read more »

ΤΙ ΣΟΥ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ; ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ, ΤΙ ΕΙΣΑΙ 2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΚΑΨΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ 3. «ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΨΥΧΙΚΑ» ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ 4. ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ Ή ΦΙΛΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΑΛΛΟΔΟΞΟΣ, Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΑΣ;

date Οκτ 18th, 2016 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΤΙ ΣΟΥ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ;

Νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Θεό, για τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

OYK AΡΝΗΣ. ΦΙΛΗ ΟΡΘ

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ π. Αὐγουστίνου στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Φλωρίνης 25.1.1976

Ὅπως τὸ χρυσάφι περνᾷ ἀπὸ τὸ καμίνι καὶ καθαρίζει, ἔτσι καὶ οἱ ἅγιοι πέρασαν ἀπὸ καμίνι. «Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν» αὐτόν (Σ. Σολ. 3,6).
πρέπει νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Θεό, ποὺ μέσα στὴν Ἐκκλησία του τὶς δύσκολες στιγμὲς ἔστελνε τοὺς καταλλήλους ἀνθρώπους, ἄλλοτε μὲν τὸν Μέγα Βασίλειο, ἄλλοτε τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, ἄλλοτε τὸν Μᾶρκο Εὐγενικό, ἄλλοτε τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, ἄλλοτε τὸν Μέγα Ἀντώνιο. Σειρὰ ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι κράτησαν ὑψηλὰ τὸ λάβαρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Νὰ τὸν εὐχαριστήσουμε γιὰ τοὺς πατέρας.

Τί μᾶς διδάσκουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας;

Κ᾿ ἐσύ, εἶσαι χριστιανός; Θέλῃς νὰ κρατήσῃς τὴν πίστι σου, θὰ δοκιμασθῇς. Πές μου, τί σοῦ στοιχίζει ὁ χριστιανισμός; Νομίζεις ὅτι εἶσαι Χριστιανός, ἐπειδὴ ἀνάβεις ἕνα κερὶ καὶ κάνεις μιὰ μετάνοια καὶ χασμουριέσαι τὴν ὥρα ποὺ περνᾷ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὰ Ἅγια τῶν ἁγίων; Γι᾿ αὐτὰ τὰ τυπικὰ ποὺ κάνεις θὰ σὲ πῶ Χριστιανό; Ἂν εἶσαι πιστός, θὰ διωχθῇς. Ἂν εἶσαι ὀρθόδοξος, φίλος τῆς ἀληθείας, ἄνθρωπος μὲ συνείδησι, θὰ ὑποφέρῃς. Διότι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο λέει· «Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 14,22) καὶ «Οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν… διωχθήσονται» (Β΄ Τιμ. 3,12).
Μακάρι λοιπὸν νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ διωχθοῦμε, ὅπως οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ ἐγώ, ὅταν κινδυνεύω ―καὶ ἔχω πολλὲς περιπέτειες εἰς τὸν βίον μου, γι᾿ αὐτὸ ὁ βίος τῶν πατέρων μὲ συγκινεῖ βαθύτατα―, ὅταν βλέπω νὰ μένωνται οἱ ἐχθροί μου, δοξάζω τὸν Θεὸ καὶ λέγω· Αὐγουστῖνε, κάτι πράττεις στὸν κόσμο. Σὲ πολεμοῦν, ὅταν ἀγωνίζεσαι. Τοὺς νεκροὺς δὲν τοὺς πολεμοῦν.
Ὄχι λοιπὸν νεκροί, ἀλλὰ ζωντανοὶ Χριστιανοί, πιστοὶ καὶ ἀφωσιωμένοι, παιδιὰ τοῦ Γρηγορίου, παιδιὰ τοῦ Βασιλείου, παιδιὰ τῶν μεγάλων πατέρων. Νὰ συνεχίσουμε τὴν πορεία μας, ὥστε ἡ γῆ αὐτὴ τῶν πατέρων μας νὰ εἶνε γῆ ἁγία, διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ πάντων τῶν ἁγίων. Ἀμήν.

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
Αὐγουστῖνος

4219881 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ

ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΚΑΨΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Θα δώσουμε το λόγο σε ένα πρώην μουσουλμάνο ο όποιος, ενώ ήταν εν γνώση του ότι κατά το Ισλάμ όποιος απαρνιέται την θρησκεία του Κορανίου εκτελείται, τόλμησε να απαρνηθεί αυτή την θρησκεία και δείτε τι έπαθε: του έκαψαν το πρόσωπο και παρά τρίχα γλίτωσε από τον βέβαιο θάνατο.

ΔΕΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ://nikosxeiladakis.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B7%CE%BD-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB

«ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΨΥΧΙΚΑ»

ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ

ΚΑΙ ΕΔΩ://nikosxeiladakis.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84

4219881ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ Ή ΦΙΛΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΑΛΛΟΔΟΞΟΣ, Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΑΣ;

Αυτοί που μελετούν την Εκκλησιαστική Ιστορία διαπιστώνουν…

Γράφει ο Δημήτριος Β. Εμμανουήλ, Ιεροψάλτης, Εκπαιδευτικός.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Είναι γνωστό ότι οι αιρετικοί, κατά καιρούς «επέφεραν μερικές τροποποιήσεις» στὴν ἐρμηνεία τῶν χωρίων της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Νέας. Στο ερώτημα’ «ποιοι είναι αιρετικοί;», απαντάει ο Μητροπολίτης μας, ο π. Θεόκλητος, και λέγει: «Είναι εκείνοι οι οποίοι παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Αυτοί λέγονται αιρετικοί […] Εμείς-λέει- θα είμαστε σταθεροί στην ορθοδοξία…» (15 Οκτωβρίου 2016. Πηγή: http://www.eordaia.org/index.php/8-otovrios-2016/14-eortasmos-stin-ptolemaida ).

Θεμελιώδης τώρα πρακτική των διαφόρων «χριστιανικών αιρέσεων» αποτελεί η διαστροφή του νοήματος των αγιογραφικών χωρίων, και έτσι γεννιούνται τα «πονηρά δόγματα»! Επισημαίνει σχετικά ο Ι. Χρυσόστομος: «Ου τοίνυν αρκεί το ειπείν, ότι εν τη Γραφή γέγραπται, αλλά χρη και την ακολουθίαν αναγνώναι πάσαν, επεί ει μέλλοιμεν διακόπτειν την προς άλληλα συνέχειαν αυτών και συγγένειαν, πολλά τεχθήσονται πονηρά δόγματα» (PG 56,156).
Αλήθεια, ποιος είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εχθρός της Πίστεως; Read more »

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ π. ΑΥΓOYΣTINOY ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ)

date Οκτ 16th, 2016 | filed Filed under: ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ π. ΑΥΓOYΣTINOY ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

————

———–

Η ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ TOY ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, ΓIA THN AΔIKH ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 2. Σκληρη απαντηση του Μητροπολιτη Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου, στους κληρικους εκεινους, που ελεγαν μεν, το: «Εν πρωτοις μνησθητι Κυριε του αρχιεπισκοπου ημων Αυγουστινου…, αλλα πρωτοστατουσαν στην απομακρυνση του, για να γινη δεσποτης ο π. Θεοκλητος. ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ ΟΛΑ;

date Οκτ 14th, 2016 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΩΚΤΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΪΣΙΟΥ

%ce%b8%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%83i

π. Θεόκλητε, τί θα κάνετε τώρα; Θὰ φέρετε τα ΜΑΤ, για να ἐφαρμόσετε την ἀπόφασή σας; Οἱ πιστοί στο Μοναστήρι δεν θὰ ἀφήσουν τον κτήτορα της Μονης π. Παΐσιο, για να τον πετάξετε τόσο εὔκολα. Θὰ γίνη μεγάλος ντόρος και το δικό σας ὁνομα θα διασυρθῆ παγκόσμια.

Ὁ π. Παϊσιος δεν ζητᾶ τον θρόνο σας, λόγω γήρατος, ἀλλὰ ἐφαρμόζει αὐτὰ που ἔμαθε ἀπό τὸν Γέροντα π. Αὐγουστῖνο και πρέπει νὰ το ἐκτιμήσετε. Δεν ἔχετε πολλους τέτοιους κληρικούς που νὰ θυσιάζονται για την πίστη τους.
Μην εἶστε τόσο σκληρός. Συμπεριφερθεῖτε ὅπως συμπεριφέρονταν ὁ π. Αὐγουστῖνος σε σᾶς.
Μη θυμώνετε μαζί μου, Δεν εἶμαι ἐχθρός και πολέμιός σας, ὅπως νομίζετε. Ἁπλῶς, θέλω να σᾶς ἐπενθυμίσω κάποια πράγματα που τα ξεχάσατε.  Δεν μᾶς μένει πολύ καιρός για νὰ τὰ διορθώσουμε.
Νὰ σᾶς πω κάτι; Ὁ Γέροντας που σας ἀγαποῦσε, ἀν και τὸν πικραίνατε, αὐτὸς με παρακινεῖ.
Ἀν ξέρατε μέχρι ποιό σημεῖο ἔφτασαν οἱ σχέσεις τοῦ πατριάρχη με τὸν Πάπα, μὲ τοὺς Ἀγγλικανους, μὲ τοὺς προτεστάντες με τους βουδιστάς και τοὺς μουσουλμάνους, με τους…, δεν θα τὸν δικαιολογούσατε. Ετοιμάζω ἕνα βιβλιαράκι μὲ πολύ φωτογραφικό ὑλικό, για να  δοῦν οἱ πιστοί, που δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὸ διαδίκτυο, μεχρι ποιό σημεῖο ἔφτασε ὁ πατριάρχης. Θὰ φρίξουν ἀπό τις φωτογραφίες που θα δοῦν.
Ὁ π. Αὐγουστῖνος σ’ ἕνα κήρυγμά του, ἔλεγε· «Γεννηθήκαμε Ὀρθόδοξη και δεν θα πεθάνουμε Ορθόδοξη», μπορεῖ νὰ το θυμᾶστε. Δεν φοβᾶστε ὅτι τα λόγια  αὐτὰ τοῦ Γέροντος, ἐπαληθεύονται σήμερα, ὅταν μνημονεύεται ἕνας τέτοιος Πατριάρχης;
Ἄν θέλετε, δεν ἔχω πρόβλημα, να ρθῶ να σας συναντήσω, και να σας δώσω ὅτι ὑλικό θέλετε ἀπὸ τον π. Αὐγουστίνο, για να ἀγωνιστῆ και ὁ Θεός θὰ σᾶς δώση την νίκη.

 ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81-%ce%b1%cf%85%ce%b3

(Η εγκύκλιος επιστολή τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, προς τον ἱερό κλῆρο και ὄχι στον λαό, που δεν γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή τίποτε, από τα σκληρά παρασκήνια για τὴν παραίτησιν του)

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Αριθμ. Πρωτ 1220

Εν Φλωρίνη τη 20η Αυγούστου 1999
Εγκύκλιος επισκοπικόν γράμμα προς τον ι. Κλήρον της καθ’ ημάς Ιερά Μητροπόλεως

%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%bc-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%89%ce%bd

Αιδεσιμώτατοι, Πληροφορούμεθα, ότι ωρισμένοι εκ των εφημερίων μας, ωσάν να είχον επιλύσει όλα τα προβλήματα της ενορίας των, ήρχισαν να επιδίδωνται μετά σπουδής εις αλλότρια. Έφθασαν δε μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε να επικρίνουν και αυτόν τον επίσκοπόν των, επεμβαίνοντες εις την αρχιερατικήν του συνείδησιν και θέλοντες να γίνουν ρυθμισταί του τι θα πράξη. Πως είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, πως είναι δυνατόν, από το ένα μέρος να δέωνται «Εν πρώτοις μνησθητι, Κύριε, του αρχιεπισκόπου ημών Αυγουστίνου, όν χάρισαι ταις αγίαις σου εκκλησίαις εν ειρήνη σώον, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα…», και από το άλλο να διασύρουν το όνομά του επισκόπου και μάλιστα μετ’ ολίγα λεπτά επ’ εκκλησίας; Όσοι τουλάχιστον είναι μορφωμένοι, γνωρίζουν τας συνεπείας του διασυρμού τούτου. Παρακαλώ λοιπόν άπαντας τους αιδεσιμωτάτους εφημερίους, ειδικώτερον δε εκείνους οι οποίοι δεικνύουν την τάσιν αυτήν, να επιδοθούν εις τα ενοριακά των καθήκοντα αναλογιζόμενοι τας ευθύνας των. Να είναι συνεπεις με τας διαβεβαιώσεις που έδωκαν την ημέραν της χειροτονίας των. Οι δε εξ αυτών ιερομόναχοι και με τας μοναχικάς υποσχέσεις την ημέραν της κουράς των.

Μετ’ εγκαρδίων ευχών

Ο Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

—————————–

Στην ἀνταρσία των κληρικῶν που ἔγραψε τὴν ἐγκύκλιο ὁ ἅγιος Γέροντας, δὲν ἦταν ὁ π. Παΐσιος, ἀλλὰ αὐτοὶ που τὸν πίεζαν με κάθε τρόπο, νὰ παραιτηθῇ προς χάριν του Θεοκλήτου. Γι᾽᾽αὐτὸ ἀς μην εἶναι τόσο σκληροἰ στὸν π. Παϊσιο, ποὺ δεν κάνει ἀνταρσία για να ἀρπάξη κάποιο δεσποτικό θρόνο, ἀλλα για νὰ διατηρήση την Ὀρθόδοξη Πίστη του.

O ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΙΩΚΕΙ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΑΪΣΙΟ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΑΖΕΙ ΠΟΙΟΝ; ΤΟΝ ΑΡΧIEΡATIKO TOY AMYNTAIOY ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ΤΟΠΑΛΗ! ΠΟΥ ΤΟ 2002 ΕΣΤΕΙΛΕ ΦΑΞ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΑΞ KAI METΡΗΣΤΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

date Οκτ 14th, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΩΚΕΙ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΑΪΣΙΟ

Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΠΟΙΟΝ;

Γραμμένο ἀπὸ τὴν Ἀνδρονίκη Π. Καπλάνογλου

Ὁ ἀληθινός πατριώτης και ἐπίσκοπος Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος, Καντιώτης που τὴν κατοχή ἔσωσε την Κοζάνη μὲ τὰ φλογερά κηρύγματά του και μὲ τὰ συσσίτια τῶν 8150 πιάτων ἡμηρεσίως.
Δέστε το βίντεο:https://youtu.be/w0_RJUqSpjU
Διαβᾶστε και το βιβλιο: ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ Νο 1
ΕΔΩ http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=62

%cf%86%ce%b1%ce%be-%cf%83%ce%b5%ce%b2ast-topali

Ὁ π. Αὐγουστῖνος εἶχε διωγμούς και περιπέτειες στην ζωή του, ἀλλὰ τὴν Κοζάνη δὲν τὴν ξέχασε.  Τῆς καρδιάς του ἡ πρωτεύουσα, ἔλεγε, ὅτι εἶναι ἡ Κοζάνη. Μετὰ τὴν Κατοχή ἔκτισε στὴν πόλη τὸ οἰκοτροφεῖο τῶν «40 Μαρτύρων», για τὰ φτωχὰ και ἄπορα παιδιά.
Μὲ τοὺς συνεργάτες τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ και μὲ τὸν πιστό λαό που συμπαραστέκονταν στὸ ἔργο του, ἀγοράστηκε τὸ 1954 οικόπεδο στὸ κέντρο τῆς πόλεως. Κτίστηκε μεγάλη αἴθουσα κηρυγμάτων στο ισόγειο καὶ οἰκοτροφεῖο στοὺς ἐπάνω ὁρόφους. Ἐκατοντάδες πτωχά παιδιά μπόρεσαν νὰ σπουδάσουν, χάρη σ᾽᾽αὐτὸ τὸ οἰκοτροφεῖο. Τὸ 1976 κτίστηκε καὶ δεύτερο οἰκοτροφεῖο για τοὺς μαθητάς καὶ τὸ πρῶτο που βρίσκονταν στο κέντρο, ἀνακαινίσθηκε καὶ δώθηκε στις γυναῖκες, καὶ λειτουργοῦσε ὡς οἰκοτροφεῖο θηλέων. Ἤμουν ἐκει ἀπὸ τὴν ἀρχή (1977-2003), μὲ ἐντολὴ τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου. Τὸ 2001 ὁ π. Σεβαστιανός Τοπάλης ἔφερε μια ὁμάδα ἀνθρώπων ἀγνώστων στο Σύλλογο και χωρίς νὰ εἶναι μέλη και χωρίς νὰ κάνουν ἐκλογές τοὺς ὁνόμασε Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου τῶν «40 Μαρτύρων»! Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη ἀπάτη. Ὑπ᾽᾽όψιν ὅτι ὁ π. Σεβαστιανός δὲν ἦταν κάν μέλος τοῦ Συλλόγου. Δὲν  προσέφερε ποτὲ οὔτε μια καραμέλλα στα παιδιά. Καὶ ὅμως ζητοῦσε νὰ διώξει τῆς μαθήτριες. Νὰ παραδώσει τὸ ἴδρυμα στὰ Δῆμο, για ΚΑΠΗ και νὰ πάρουν λεφτά ἀπὸ τὴν Ε.Ε.

Μᾶς πίεζαν νὰ τοὺς δώσουμε τὰ κλειδιά τοῦ Οἰκοτροφείου, για νὰ μπαινοβγαίνουν και οἱ ἄνδρες στὸ οἱκοτροφεῖο, ὡσπου νὰ μᾶς διώξουν. Μὲ τὴν συμβουλή τοῦ Γέροντος ἀντιστάθηκα. Ἔχω ηχογραφημένες τὶς συνομιλίες που ἔκανα μαζί του. Δὲν τοὺς ἔδωσα κλειδιά, ἀπὸ τοὺς χώρους ποὺ ἔμενα, προστατεύοντας τἰς πτωχὲς μαθήτριες τοῦ οἰκοτροφείου. Τότε σκέφτηκαν νὰ με παρακάμψουν, στέλνωντας φάξ στὸν π. Αὐγουστῖνο, μὲ πολύ φοβερά ψέματα. Τὸ φάξ τὸ ἔστειλε ὁ π. Σεβαστιανός Τοπάλης ἀπὸ τὸν ναό τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἀμυταίου. Εἶναι γραμμένο μὲ τὸ χέρι του και ἔχει την ὑπογραφή του

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ π. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΤΟΠΑΛΗ

Θὰ διαβάσουμε μόνο τὴν δεύτερη σελιδα του παραπάνω φαξ, για νὰ μετρήσουμε τὰ ψέματά του.

 • «…Ἡ Καπλάνογλου ἡ ὁποῖα ἐνέπλησε μεγάλη πικρία καὶ ἀπαγοήτευσιν, παρακαλῶ εὐσεβάστως νὰ μοῦ ἀνακοινώσετε τὴν θέλησίν σας καὶ τὴν ἁγία σκέψιν σας. Παρακαλῶ νὰ λάβετε ὑπ’ ὅψιν σας ὅτι ἄν τελικὰ παραχωρηθῆ ὁ χῶρος αὐτὸς ἐπὶ ἐνοικίῳ διὰ ἕνα χρονικό διάστημα εἰς τὸν Δῆμο Κοζάνης θὰ ἐπέλθη λύσις πολλῶν προβλημάτων, ποὺ ἤδη σοβοῦν, ὅπως ἡ διαγραφή τοῦ χρέους τῶν ἕξι ἐκατομμυρίων (δραχμ) εἰς τὴν τηλεθέρμανσιν (τὸ ὁποῖο μὲ τοὺς τόκους ἐγγίζει τὰ 14 ἐκατ.)(*) Θὰ συντηρηθῆ ἄριστα τὸ κτίριο μὲ ἔξοδα τοῦ Δήμου, θὰ ἀποτελέση μία μαρτυρία προσφορᾶς εἰς τὴν κοινωνία τῆς Κοζάνης καὶ τέλος θὰ δοθῆ μιὰ δυνατότητα δια νέα διακονία πρὸς δόξαν Θεοῦ.
  Πιστεύοντας στὴν ὀρθήν ἁγίαν σκέψιν σας διατελοῦμεν ἐν σεβασμῷ καὶ υικῶς ἀσπάζομαι τὴν δεξιάν σας

Ἀρχ. Σεβαστιανός Τοπάλης»%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%bc

Ὁ π. Αὐγουστῖνος κατάλαβε την πονηριά τους καὶ πέταξε τὸ φάξ. Τὸ πῆρα, ὅταν ἐπισκέφτηκα τὸν Γέροντα. Τὸ σχέδιό τους ἀπέτυχε. Αὐτοὶ ὅμως προχώρησαν. Τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν Ε. Ε. που θα ἔπαιρναν ἦταν πολλά. Ἐμπνευστης τῆς ἀπάτης ἦταν ὁ πρώην δήμαρχος και βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος, που τους κουκούλωνε. Ὁ εἰσαγγελέας Ἀγγελος Καμηλάρης λειτουργοῦσε ὡς παραδικαστικό κύκλωμα και ἔβαζε ὅλες τὶς πλαστογραφίες και τις ἀπάτες στο άρχεῖο. Ὁ Π. Κουκουλόπουλος εἶπε ψέματα τὸ παλαιό νόμιμο Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου, νὰ μην πληρώνει τὴν τηλεθέρμαση, γιατὶ θὰ τὴν  ἔκανε δωρεά ὁ Δῆμος καὶ τὸ χρέος ἔφτασε στὸ ποσὸν τῶν 4.380.00ο δραχμῶν ἐν ἀγνοία μας, ἀφοῦ δὲν μᾶς ἐρχόταν εἰδοποιητήρια. Δὲν εἶχε καθόλου τόκους. Ὁ π. Σεβαστιανος φούσκωσε το ποσόν και το ἔκανε 6.000.000, και ἔβαλε μὲ τὸ μυαλό του 8.000.000 τόκους, που οὔτε οἱ τοκογλύφοι δεν θα τὸ σκεφτόταν και ἔφτασε τὸ ποσον στὰ 14.000.000!!!

Τὰ 4.500.000 τὰ παρουσίασε στὸν Γέροντα 14.000.000, για νὰ τον τρομάξη! Αὐτὸ πῶς ὀνομάζεται; Πονηριά και ἀπάτη στον ἅγιο Γέροντα.
Δεύτερο ψέμα: Γράφει ὅτι θὰ παραχωρήσουν για ἕνα μικρό διάστημα τὴν αἴθουσα στο Δῆμο Κοζάνης, ἀλλὰ παρεχώρησαν ὁλόκληρο τὸ οἰκοτροφεῖο για πάντα, διώχνοντας μὲ ἀσφαλιστικὰ τὶς φτωχὲς μαθήτριες τοῦ Οἰκοτροφείο! Ἀλλάζοντας ὅλα τὰ ἄρθρα τοῦ καταστατικοῦ γιὰ νὰ το δώσουν στο Δῆμο. Ὑστερα ἀπὸ 13 χρόνια, ἐλάχιστοι ξέρουν ὅτι τὸ κτίριο αὐτὸ εἶναι του π. Αὐγουστίνου.
Τρίτο ψέμα: Λένε ὅτι θὰ συντηρηθη ἄριστα τὸ κτίριο. Ψέματα. Κάνανε τὰ άντίθετα. Πῆραν τὸ οἰκοτροφεῖο σὲ ἄριστη κατάσταση και σήμερα εἶναι σὲ ἄθλια κατάσταση, ἄβαφο μὲ φουσκωμένους τους τείχους.
Τέταρτο ψέμα. Γράφει ὅτι τὸν ἐνδιαφέρει ἡ ἁγία σκέψη τοῦ Γέροντα! Ψέματα. Τὰ χρήματα τῆς Ε.Ε. τοὺς ἐνδιέφεραν. Και ὅταν δεν κατάφεραν νὰ πάρουν τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστῖνο, ἔγραψαν στα παλιά τους τὰ παπούτσα τὴν ἁγία σκέψη του.
Ντροπή σου μεγάλε ἀρχιερατικὲ τοῦ Ἀμυνταιου που τώρα σοῦ ἄνοιξε ἡ ὁρεξη, μὲ τὴν βοήθεια του δεσπότη σου, να βάλης πόδι και στο μοναστήρι που ἔκανε ἀπὸ το μηδέν ὁ π. Παϊσιος. Ἔχεις προϋπηρεσία νὰ ἀρπάζης ξένους χώρους που ἄλλοι ἐκοπίασαν. Θὰ τα καταφέρεις και τώρα. Πρόσεχε ὅμως, οἱ πιστοί στο Μοναστηρι του Παϊσίου, δὲν θὰ σε αφήσουν να το πάρης με εὐκολία. Ἴσως θα χρειαστῆ να φέρης και τα ΜΑΤ! Ὅμως γνώριζε ὅτι ὁ Θεὸς δεν εὐλογεῖ την ἀδικία. Θὰ τὰ πληρώσης ὅλα κάποτε.
Ἔχουμε πολλά ἔγγραφα με φοβερὲς πλαστογραφίες και ἀπάτες, που ἔκαναν τὰ πρόσωπα τοῦ Σεβαστιανοῦ Τοπάλη μέχρι νὰ ἐμφανιστοῦν ὡς διοίκηση τοῦ Συλλόγου και νὰ ξεπουλήσουν τὸ Οἰκοτροφεῖο στον Δῆμο Κοζάνης.
Ἀν χρειασθῆ θὰ ἐπανέλθουμε μὲ νέα στοιχεῖα.
Αὐτὸν τὸν παπά τιμᾶ ὁ δεσπότης Θεόκλητος! Τέτοιους θέλει νὰ ἔχει γύρω του!!! Να τους χαίρετε.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ο ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΠΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

————————

—————-

«ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ TOY ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ», ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΑ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΕΧΘΡΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

date Οκτ 14th, 2016 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

«ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ» ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ad. exθρ. π. ΑΤῆς Ανδρονίκης Καπλάνογλου

Εὐχαριστῶ τοὺς ἐχθρούς των τιμίων γηρατειῶν τοῦ ἀείμνηστου ἱεράρχου, που ἄθελά τους, μὲ τὰ σχόλια ποὺ ἔγραψαν βοήθησαν νὰ προσθέσω κάποιες σελίδες στὸ βιβλίο «ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ». Εὐχαριστῶ περισσότερο τὶς εὐαίσθητες ἐκεῖνες χριστιανικές ψυχές, που ἔδωσαν ἀπαντήσεις. Ὅλοι μαζί γράφουμε τὸ βιβλίο που ἤθελε να κυκλοφορήσῃ ὁ σεβάσμιος Ἱεράρχης.
Τὰ σχόλια εἶναι ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα· Ομολογία – https://apotixisi.blogspot.com, που ἀναδημοσίευσε τὸ ἄρθρο μας:
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ ΕΝΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ».
Θὰ δημοσιεύσω μόνο τὰ σχόλια, που ἀφοροῦν τὸν Γέροντα καὶ ὄχι τὶς ἐπιθέσεις στὸ ἄτομό μου. Ὅλες οἱ ἐπιθέσεις εἶναι ἀνώνυμες σὲ ἐπώνυμα πρόσωπα.
Γιὰ νὰ παρακολουθήσετε τὰ σχόλια, πρέπει νὰ ἔχετε ὑπ’ όψιν τὸ βίντεο:

https://youtu.be/sEndeRxDqtk

ΣΧΟΛΙΑ ΑΥΤΟΥΣΙΑ
Ανώνυμος 12 Οκτωβρίου 2016

 • ΣΧΟΛΙΟ: Ακουσα το βίντεο της Καπλάνογλου και πραγματικά με έκαναν εντύπωση οι …συρραφές που εκανε.
  Παρακολουθήστε, οταν προσπαθούσε να πή ποιά είναι αυτά τα βιβλία γιά να μή φανή η ημερομηνία καί το συγκεκριμμένο βιβλίο, αποκόπτεται το σημείο και γίνεται συρραφή. Τι ψυχή θα παραδώσης Καπλάνογλου να ψεύδεσαι ετσι χωρίς ντροπή αρκεί να παρουσιάσεις εναν …ακέραιο μέχρι το βαθύ γήρας π. Αυγουστίνο; Λίγη ντροπή δεν βλάπτει.
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ακούμε τον π. Αυγουστίνο να τα έχει 400, να κάνει υποδείξεις, και να διορθώνει, σε ενιαίου περιεχομένου και ειρμού πρόλογο! Δεν πρόκειται για πρόλογο σε βιβλίο της νεότητός τους, αλλά μετά την παραίτησή του. Ο υπογραφέας ακούγεται σε ενιαία ενότητα και συνεχόμενο ειρμό, και η κα Νίκη, να επαναλαμβάνουν και να τους διορθώνει ο π. Αυγουστίνος, που είναι αυθεντικότατος! Ακόμα και στα γεράματά του, υπαγορεύει το κείμενο το οποίο γράφει ο υπογραφέας, και ο π. Αυγουστίνος δεν λησμονεί τους φτωχούς! Λέει: «το βιβλίο να διατεθεί δωρεάν σε φτωχές και άπορες οικογένειες»! Κι όταν ο υπογραφέας του λέει «για μικρές συμβουλές», λέει: «όχι συμβουλές, μικρές ομιλίες»!!!
  Μια τέτοια διάνοια ήθελαν 15 ετών προ του βίντεο να τη βγάλουν ότι δεν είχε σώας τας φρένας. Αυτοί είναι οι πραγματικοί εχθροί του γήρατος του π. Αυγουστίνου. Αλλά καλύτερα τα περιγράφει το ιστολόγιο «Αυγουστίνος Καντιώτης».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2η: Το μεγάλο «λάθος» των συγχρόνων μεγάλων μορφών
Βλέπω την λάσπη που ρίχνουν στον Καντιώτη και βέβαια δεν εκπλήσομαι. Τα κατάκαρπα δένδρα πετροβολούνται (ακόμα κι αν έχουν πέσει),δείχνοντας την κακία και το μένος των πετροβολούντων. Και τι λέγουν, ότι σαν υπερήλικας δεν είχε τις σωματικές δυνάμεις εφήβου!!!
Σχολιάζοντας κάποιος γέροντας το νεαρό της ηλικίας των σημερινών «φωτισμένων» και νταβαρντισμένων δεσποτάδων είπε «για νταμάρι τους θέλουμε;»
Το μεγάλο λάθος τους ήταν ότι είχαν τόσο ανοιχτή την αγκαλιά τους που η άδολη πληθωρική αγάπη τους εξέθρεψε και πολλά αγνώμονα καθάρματα. Την μακροθυμία τους την εξέλαβαν ως αδυναμία να διακρίνουν το ποιόν των «συνεργατών «τους…!!!
Κι ενώ εσείς και γώ θα τους ξαποστέλναμε πυξ λάξ αυτοί έκαναν υπομονή, και έπνιγαν την ύπουλη μοχθηρία τους και τον φθονερό εγωισμό τους με την πλέρια αγάπη τους.
Γι αυτό τους θαυμάζουμε ακόμα περισσότερο.
Κι όταν έφυγαν από κοντά μας και άρχισε να διαλύεται η νεφέλη της αγάπης ,αποκαλύπτονται, οι προδότες, οι εκκλησιαστικοί τυχοδιώκτες.
Λένε πως η οχιά όσο περισσότερο διάστημα έχει να χρησιμοποιήσει το δηλητήριο τόσο πιο δυνατό είναι…και ο ευλογημένος Αυγουστίνος έζησε αρκετά χρόνια δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το δηλητήριό τους και τώρα αφήνιασαν…
Τα ίδια δεν έγιναν και με τον Λαρίσης Θεολόγο ή τον Αγ.Ιουστίνο Πόποβιτς; Πόσο σκανδάλισαν πολλά από τα πνευματικά τους παιδιά!!!! (
Ασκληπιάδης) Read more »

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ ΕΝΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ 2. Προσκληση συμπαραστασης προς τον διωκομενο απο τον επισκοπο Φλωρινης Αρχιμ/τη π. Παΐσιο Παπαδοπουλο

date Οκτ 13th, 2016 | filed Filed under: ΑΠΑΝΤΗΣ. ΣΕ ΑΠΙΣΤΟΥΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ ΕΝΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

-π.A σημ.ist.

Ὁ Ἀνώνυμος σχολιαστής, γνωστός σὲ μας, στὸ ἄρθρο: «Η ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ TOY ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΓIA THN AΔIKH ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ π. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ», ποὺ ἀναδημοσίευσε τὸ ἱστολόγιο https://apotixisi.blogspot.gr, ἔγραφε:

Σχόλιο λιβελογράφημα: Ανώνυμος 11 Οκτωβρίου 2016 – 12:53 μ.μ.

 • Η επιστολή δεν είναι του π. Αυγουστίνου. Φέρει μεν την υπογραφή του, αλλά, όπως και πλειάδα άλλων ψευδοκαντιωτικών επιστολών, συνετάγησαν από άλλους, που επηρέαζαν τον υπέργηρο ιεράρχη. Τις καταγγελίες αυτές έκανε ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, αλλά και ο ίδιος ο Θεόκλητος είπε ότι ο Γέροντας Αυγουστίνος υπέγραφε μηχανικά ό,τι έγγραφο του έδιναν.

 Ὁ ἀνώνυμος σχολιαστής, εἶναι ἀπὸ τὰ ἑλάχιστα κακόβουλα πρόσωπα που διέδιδαν 5 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν παραίτηση τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου (1995), ὅτι ὁ Γέροντας δὲν ἔχει σώας τὰς φρένας, λόγω γήρατος και ἔστελνε ἐπιστολές, με μερικούς ἄλλους, στὸν γέροντα και σὲ διάφορα πρόσωπα, με ψεύτικα ὀνόματα και ψεύτικες διευθύνσεις, για νὰ ἐξαναγκάσουν τὸν Γέροντα ἐπίσκοπο να παραιτηθῆ. Το ὑφος του και το γράψιμο του, τον προδίδει.

KAI KATI ΦΟΒΕΡΟ

Βασάνιζαν τον Γέροντα Μητροπολίτη και μετὰ τὴν παραίτησίν του!!!

Ἔστειλαν εἰσαγγελέα, στὸ σπίτι που ἔμενε ὁ σεβάσμιος ἐπίσκοπος, μερικά χρόνια μετὰ τὴν παραίτησιν του, για να διαπιστώση μόνος του, πόσο εὔκολα μπορεῖ νὰ πάρη τὴν ὑπογραφή τοῦ π. Αὐγουστίνου. Ἤθελαν νὰ μπλέξουν τους πατέρες, που ἔμεναν πιστοί κοντά του! Ἡ εἰσαγγελέας πήγε στο σπίτι και παρακάλεσε νὰ βγοῦν ὅλοι ἔξω, αὐτὴ τὴν ἐντολή εἶχε, και νὰ μείνη μόνος ὁ Γεροντας. Τοῦ ἔδωσε νὰ ὑπογράψη τὴν καταγγελεία τους, και ἐκεῖνος τὴν πέταξε. Μετὰ προσπάθησε ξανά και ξανά, ἀλλα δὲν κατάφερε νὰ πάρη τὴν ὑπογραφή του. Μετὰ ἀπὸ μισή ὥρα, εἶπε στους πατέρες νὰ ἔρθουν κοντά του και ἐκείνη τηλεφώνησε στὸν ἀνώτερό της. Εἶπε ὅτι πολλές φορές προσπάθησε, ἀλλὰ δὲν βάζει ὑπογραφή ὁ Γέροντος, της πετάει το ἔγγραφο. Ἡ εἰσαγγελέας ἔφυγε διαπιστώνοντας ὅτι δὲν ἦταν ἡ καταγγελεία ἀληθινή και την ἔβαλε στὸ ἀρχεῖο. Ἀλλα ὁ ἀνώνυμος σχολιαστὴς μας, ποὺ εἶναι τὰ ὑπολείματα τῆς μικρῆς ἐκείνης ὁμαδούλας, ἡ ὁποια ὅμως δημιουργοῦσε μεγάλο θόρυβο με τὴν κακία της, συνεχίζει το ἴδιο το βγιολί, και μᾶς ἀναγκάζει νὰ βγάλουμε στὴν δημοσιότητα κάποια φοβερὰ παρασκήνια, που δὲν γνωρίζουν οἱ πιστοί.

Το βίντεο μὲ τὴν ἡχογραφημένη φωνή

τοῦ ἀείμνηστου ἱεράρχου π. Αὐγουστίνου πρὸς ἀπάντηση του συκοφάντη.
——-

—–

Δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ 1995, 0ὔτε ἀπὸ τὸ 1999, ποὺ διέδιδαν ὁτι δὲν ἐπικοινωνοῦσε με το περιβάλλον του. Εἶναι ἀπὸ το 2001, δύο χρόνια μετὰ τὴν παραίτησίν του, σε ἡλικία 95 ἐτῶν. Ἀκοῦστε, μὲ πόση ἄνεση ὑπαγορεύει πρόλογο στο βιβλίο μου: «Ο π. Αὐγουστῖνος τοῦ 2000, Διδάσκει-Ἐλέγχει-Συμβουλεύει-Καθοδηγεῖ». Ἐκδόθηκε ἔγχρωμο,  σὲ μεγάλο μέγεθος, μὲ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό και ἀπομαγνητοφωνημένα τὰ λόγια τοῦ σεβαστοῦ ἐπισκόπου, για νὰ τοὺς κλείσω το στόμα.

Ὁ π. Αὐγουστῖνος παρ᾽ ὅλο τὸ βαθύ του γήρας καὶ παρ᾽ ὅλο τον βαρύ σταυρό που σήκωνε ἀπ᾽ αὐτοὺς που εὐεργέτησε, ὁργωνε τὰ χωριά της Μητροπόλεως του, ἔβλεπε καθημερινά κόσμο στο Γραφεῖο, ἔλυνε τὰ προβλήματά τους, ἔδινε ἀγώνα για νὰ μη γίνη τὸ καζίνο στη Φλώρινα και τὸ πέτυχε. Ἀφοῦ κατόρθωσε νὰ πάρη με τὸ μέρος του ὅλα σχεδόν τα δημόσια πρόσωπα τῆς Φλώρινας, που στην ἀρχή ἦταν ὑπέρ του Καζίνου!

Ἡ ὁμαδούλα τοῦ ἀνωνύμου σχολιαστή ἔμεινε με την κακία της και συνέχιζε νὰ διαδίδει τὰ ἴδια λόγια, που γράφει στο σχόλιο. Μποροῦσε νὰ πείση, μόνο αὐτοὺς ποὺ βρίσκονταν μακριά ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Φλωρίνης.
Ας καταλάβει ὁ συγκεριμένος κύριος, ὅτι μόνος του ἔμεινε, νὰ χύνει το δηλητήριο του ἐναντίον του αείμνηστου Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου και νὰ ψεύδετε. Διέλυσε την ἀδελφότητα του Γέροντος στην Ἀθήνα και ἀκόμα μιλᾶ! 

Καὶ κάτι ἀκόμα: Να μη βάζει στο στόμα του, τὸ ὁνομα του αείμνηστου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που στο τέλος τους κατάλαβε τί ρόλο ἔπαιζαν, γι᾽᾽αὐτὸ ἀπομακρύνθηκε  ἀπ᾽αυτούς.

 Προσκληση συμπαραστασης προς τον διωκομενο

απο τον επισκοπο Φλωρινης Αρχιμ/τη π. Παΐσιο Παπαδοπουλο

  Καλούμε όλους τους Ορθοδόξους, να δηλώσουν την συμπαράσταση τους προς τον π. Παΐσιο, ο οποίος είχε την γενναιότητα και το σθένος να εξηγήσει και να ανακοινώσει δημοσίως, την διακοπή μνημόνευσης του Μητρ. Φλωρίνης κ. Θεόκλητου λόγω της διατήρησης της Εκκλησιαστικής κοινωνίας του εν λόγω μητροπολίτου με τον παναιρετικό πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.
Ο κ. Θεόκλητος αν και όφειλε να επαινέσει και να τιμήσει επ΄ εκκλησίας το φρόνημα του πνευματικού του παιδιού, που μένει σταθερό στην θεωρητική και βιωματική διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και των Αγίων Συνόδων, το διώκει προτιμώντας να εξυπηρετήσει τις φιλίες του με τους ετερόδοξους ψευδοποιμένες του αιώνος τούτου, που παραχαράζουν και νοθεύουν την Ορθόδοξη Πίστη οδηγώντας στην απώλεια τον λαό.

Ομάδα πιστών της Ι. Μ. Φλωρίνης

(Παρακαλούμε στείλτε email μέχρι το Σάββατο 15/10/2016 με το ονοματεπώνυμο σας, πόλη και τηλέφωνο στο:kapsala@yahoo.com)

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΠΟΥ «ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ»!!! Η ΦΗΜΗ ΤΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ! ΜΗ ΤΡΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΨΑΞΕΤΕ, ΠΡΙΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

date Οκτ 13th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 ΑΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΥ «ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ»!!! ΦΥΛΑΧΘΕΙΤΕ

 

ceb1cebdceb8cf81

Διαφημίζεται ἀπὸ κάποιες γυναῖκες, ὡς πολύ καλός πνευματικός, που «βλέπει πράγματα» καὶ τρέχουν πολλοί για νὰ τὸν γνωρίσουν, νὰ πάρουν τὴν εὐχή του και νὰ λύσουν τὰ προβλήματά τους! Προσέξτε! Ζοῦμε σὲ ἄσχημους καιρούς καὶ πρέπει νὰ προσέχουμε, γιὰ νὰ μὴ πλανηθοῦμε.
Ὑπάρχουν ἀκόμα πνευματικοί πατέρες ἅγιοι, ποὺ ἀγαποῦν τὸν Θεό καὶ ἐνδιαφέρονται για την σωτηρία τῆς ψυχῆς τῶν πνευματικῶν τους τέκνων. Νιώθουν βαριά την εὐθύνη για τις ψυχές που τους παραδίδει ὁ Θεός. Δίνουν συμβουλές ἅγιες, μετὰ ἀπὸ προσευχή και προστατεύουν τὰ πνευματικά τους τέκνα ἀπὸ ὁρατοὺς και ἀοράτους κινδύνους.
Πῶς θὰ καταλάβουμε ἐὰν ἕνας πνευματικός εἶναι καλός; Ἀκούστε τί συμβουλεύει ὁ σεβάσμιος Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης·
(ΕΔΩ)://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=28256
Στοὺς ἐσχάτους καιροὺς που ζοῦμε, ὑπάρχουν και οἱ ἐπαγγελματίες παπάδες και δεσποτάδες, που χρειάζονται ὁπαδούς.  Αὐτοὶ καὶ τὸν διάβολο προσκυνᾶνε ἀρκεῖ νὰ ἐπιτύχουν πρόσκαιρα προσωπικά ὁφέλη. Την Ὀρθόδοξη πίστη, την ἔχουν μόνο γιὰ νὰ περνοῦν καλά σ’ αὐτή την ζωή. Γιὰ τὴν ἄλλη; Δεν τους ἐνδιαφέρει! Θέλουν νὰ μαζεύουν κόσμο. καὶ νὰ τοὺς θεωροῦν ἁγίους καὶ μεγάλους γεροντάδες, για νὰ αὐτοικανοποιοῦν τὸν ἐγωϊσμό τους.

«ΠΛΑΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ»

Εἶναι ἕνας ἀρχιμανδρίτης στην Δυτική Μακεδονία, που «βλέπει πράγματα»! Δεν λέμε τὴν πόλη, γιατί ἕνας εἶναι, δὲν ὑπαρχει ἄλλος! Μπορεῖ εὐκολα νὰ τὸν βρεῖ κανείς καὶ νὰ ἀκούσει για τὴν φήμη του! Τὸν γνωρίζουμε πολύ καλά καὶ ἐχουμε εὐθύνη ἀν τὸν ἀφήσουμε νὰ παραπλανᾶ τους ἀδελφούς μας, μὲ τὴν δῆθεν ἁγιότητά του και τὸ δῆθεν σπάνιο προορατικό του χάρισμα.
Ἔχει κάποια πνευματικά τέκνα. Κάποτε τοῦ ἔδιναν το 1/10 ἀπὸ τον μισθό τους για φιλανθρωπία και ἔκανε  τα χρήματα ὅτι αὐτὸς ἤθελε.
Τώρα λόγω τῆς κρίσης, παρ’ ὅλο που αὐξήθηκαν τὰ τέκνα του, δεν μπορεῖ νὰ μαζέψει ἐκείνα τὰ ποσά, γι’ αὐτό σὲ ὁμιλία του στον ναό, παραπονέθηκε ποὺ δὲν τὸν βοηθοῦν οἰκονομικά για το ἔργο του, οὔτε τὰ πνευματικά του τέκνα!

Θὰ ἀναφέρουμε δύο παλαιότερες φιλανθρωπίες του·
Κάποια κοπέλλα ἀγόρασε αὐτοκίνητο καὶ τὰ γραμμάτια ἐρχόταν στον ναό και στο δικό του ὄνομα. Αὐτή παντρεύτηκε, ἀλλὰ ἔκανε κάτι φρικιαστικό. Αὐτός καὶ τότε, ἔκανε το πᾶν για να την ἀποκαταστήση!!
Σ’ ἕνα πνευματικό του τέκνο ἔκανε δώρο για την γιορτή του ἕνα κινητό τῶν 400 εὐρω!
Καὶ κάτι ἄλλο πιό ἐπικίνδυνο. Μια νεαρή μητέρα, εἶπε· Ἄν ὁ πνευματικός μου μοῦ πεῖ, νὰ πέσω ἀπὸ τὸ μπαλκόνι, θὰ το κάνω. Ἄν ἡ κυρία, ἐννοοῦσε αὐτὰ ποὺ ἔλεγε, τότε φαίνεται, ὅτι καλλιεργεῖ ἀρρωστημένες και ἐπικίνδυνες καταστάσεις. Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος, συχνᾶ ἔλεγε· «Ἄν κάποια φορά σᾶς ζητήσω κάτι ποὺ δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο ν᾽ ἀμολήσετε τὶς καρέκλες καὶ νὰ μὲ κυνηγήσετε μέχρι τὸν Ἀλιάκμονα».
Καλά περνάει αὐτός ὁ πνευματικός. Κάνει παραθαλάσιες διακοπές δωρεάν, σὲ σπίτια πνευματικῶν του τέκνων. Τώρα τελευταῖα βρῆκε ἕναν τρόπο που πουλάει και τραβάει κόσμο και αὐξάνει τὰ πνευματικά του τέκνα. Ἀκοῦστέ  τον·

ΛΙΓΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΟΥΝ

Πῶς μπορεῖ νὰ πείθει ὅτι «ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ», ὅπως τὸν διαφημίζουν;

Read more »

Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΚΑΤΑΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ, «ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. KONTA ΣTA AΛΛA ETOIMATA MAΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΗ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ 2. ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ! ΗΛΘΕΝ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ΜΑΣ! 3. Υλικο εκδηλωσεων 28ης Οκτωβριου 1940 [ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ] 4.ΤO MEΓΑΛEIO THΣ EΛΛAΔOΣ

date Οκτ 13th, 2016 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ

%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%80%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b7Η Παναγια Εκατονταπυλιανη «ταξιδευει» στον Πειραια

Ἀπὸ συνεργάτη τῆς ἰστοσελίδος
Η σεπτή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας Εκατονταπυλιανής, η οποία σπανίως φεύγει από την Πάρο, θα εκτεθεί σε προσκύνημα στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Πειραιώς Ταμπουρίων.
Η εικόνα θα ταξιδέψει με τιμές αρχηγού κράτους, με κανονιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού από την Πάρο την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016, ώρα 11.00.
Η επίσημη υποδοχή στο λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα, ώρα 17.30 στην προβλήτα μπροστά από τον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου.
Η ιερή εικόνα θα παραμείνει στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 οπότε και θα επιστρέψει στην Πάρο.
Παρακαλείστε όπως συμμετάσχετε στην Υποδοχή και ενημερώσετε φίλους και γνωστούς για την δυνατότητα προσκυνήσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, κλπ προβλήματα τους, και την ανατροπή τής πώλησης του λιμανιού σε επιβουλές και χέρια μη ορθοδόξων χριστιανών (ντόπιων και ξένων), καθώς αυτό δεν πρόκειται να έχει καλό τέλος για την πατρίδα μας. Είναι βεβαιότατον. Δεν πρόκειται για πολιτικό θέμα, είναι θέμα κοινωνικό, και θα χτυπήσει την ελληνική κοινωνία και ολόκληρη της πατρίδος μας.

862c570e406eΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ! ΗΛΘΕΝ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ΜΑΣ!

http://mkka.blogspot.gr/2016/10/blog-post_17.html
058837d2ea8c5l
Υλικο εκδηλωσεων 28ης Οκτωβριου 1940 [ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ]

http://www.tideon.org/index.php/2012-02-03-08-47-53/2012-02-16-21-05-05/3644-28-1940

058837d2ea8c5l ΤO MEΓΑΛEIO THΣ EΛΛAΔOΣ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ἀγαπητά μου παιδιά!
ΜΕ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ συγκίνησι σᾶς χαιρετῶ ὁ γέρων ἐπίσκοπος, ποὺ μὲ ἀξιώνει ὁ Θεὸς νὰ ὑπηρετῶ ἐπὶ 60 ἔτη Ἐκκλησία καὶ γένος.
Εἶσθε παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, ἡ δὲ Ἑλλὰς εἶνε μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες χῶρες τοῦ κόσμου. Σ᾿ ἐποχὴ ποὺ ἄλλοι λαοὶ ζοῦσαν μὲ πρωτόγονο τρόπο, τὸ ἔθνος μας ἔκτιζε Παρθενῶνες καὶ ἁγιες – Σοφιές. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν στὰ Ἰεροσόλυμα πληροφορήθηκε ὅτι Ἕλληνες θέλουν νὰ τὸν δοῦν, αἰσθάνθηκε ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ εἶπε· «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» (Ἰωάν. 12,23).
Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶνε μιὰ προφητεία. Διότι ἡ Ἑλλὰς μὲ τὸ Μ. Ἀλέξανδρο ἔφθασε μέχρι τὸ Γάγγη ποταμό, συνετέλεσε δὲ στὸ νὰ διαδοθῇ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς καὶ νὰ γίνῃ πρόδρομος τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς ὄχι μόνο ἔγινε πρόδρομος τοῦ χριστιανισμοῦ ἀλλὰ καὶ δέχθηκε ἀπὸ τοὺς πρώτους τὸ σπόρο τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ σὰν καλὴ γῆ ἀπέφερε πλουσίους καρπούς, μαρτυρεῖται μὲ πολλοὺς τρόπους. Τὸ μαρτυρεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ κήρυξε στὸν Ἄρειο Πάγο καὶ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῶν Ἑλλήνων ὡς ἀνθρώπων εὐλαβεστάτων, ἔστω κι ἂν ἦταν εἰδωλολάτρες. Τὸ μαρτυροῦν οἱ θεόπνευστες ἐπιστολὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὶς ὁποῖες ἔστειλε σὲ ἑλληνικὲς πόλεις καὶ περιοχὲς ὅπως ἡ Θεσσαλονίκη, οἱ Φίλιπποι, ἡ Κόρινθος, ἡ Μικρὰ Ἀσία καὶ ἡ Κρήτη, εἶνε δὲ ὅλες γραμμένες στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Τὸ μαρτυροῦν οἱ μάρτυρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ποὺ ὑπέστησαν φρικτὰ μαρτύρια γιὰ νὰ μὴν ἀρνηθοῦν τὴν πίστι στὸ Χριστό. Τὸ μαρτυροῦν μεγάλοι Ἕλληνες διδάσκαλοι καὶ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι στὴν ὡραιότερη γλῶσσα τοῦ κόσμου, τὴν ἑλληνική, ἔγραψαν τὰ σοφά τους συγγράμματα. Τὸ μαρτυροῦν οἱ τάφοι καὶ τὰ μνημεῖα τῶν ἀθανάτων νεκρῶν. Κατὰ δὲ τὸ πρόσφατο παρελθὸν ἡ μικρὴ ἀλλ᾿ ἔνδοξη πατρίδα μας ἦταν τὸ μόνο ἔθνος ποὺ ἀντιστάθηκε στὸ μαῦρο ἀλλὰ καὶ στὸν κόκκινο φασισμό, δύο ἀντιχριστιανικὰ ρεύματα ποὺ σὰν πεινασμένα θηρία ζητοῦσαν νὰ καταβροχθίσουν τὸ χριστιανικὸ κόσμο, καὶ εἶπε τὸ ἱστορικὸ ΟΧΙ τὸ 1940 προκαλώντας τὸν παγκόσμιο θαυμασμό.
Ἀγαπητά μου παιδιά!
Σεῖς εἶσθε, πρέπει νὰ εἶσθε, οἱ συνεχισταὶ τῆς ἐνδόξου πατρίδος μας, στὴν ὁποία πρέπει νὰ προσθέσετε νέες σελίδες δόξης. Read more »

Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ 2) Συγκλονιστικη επιστολη προς τον Μ. Θεοδωρακη ! . .

date Οκτ 13th, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

«ΜΗ ΠΕΠΟΙΘΑΤΕ ΕΠ᾽ ΑΡΧΟΝΤΑΣ, ΕΠΙ ΥΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΟΙΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης που έβλεπε την αθλιότητα της κοινωνίας, έλεγε· «Κοιτῶ δεξιά απελπισία, κοιτῶ αριστερά απελπισία. Κοιτῶ μπροστά μου, απελπισία. Κοιτῶ πίσω, απελπισία. Κοιτῶ κάτω, απελπισία. Κοιτῶ μέσα μου, απελπισία. Σηκώνω τα μάτια μου στον ουρανό και γεμίζω ἀπὸ χαρά και ελπίδα.
Μόνο ο Θεός μας μένει. Μόνο ὁ Χριστός δὲν ἀπαγοητεύει ποτέ. Ας το καταλάβουμε αυτό, ἀν θέλουμε νὰ σωθοῦμε, απὸ τοὺς ἀθέους και μασώνους πολιτικούς, δυστυχῶς, και θρησκευτικούς ηγέτας, που ξεπουλοῦν και την μάνα τους για τις ἐφήμερες δόξες.
Τὶς δύσκολες αὐτὲς στιγμές που περνᾶ ἡ πατρίδα μας, ας καταφύγουμε μὲ πίστη, με ταπείνωση, μὲ μετάνοια στὸ Χριστό και νὰ φωνάξουμε σαν τον Πέτρο, τό: «Κύριε σῶσον με» και θὰ δοῦμε τὸ παντοδύναμο χέρι του Θεοῦ νὰ μᾶς σώζει και νὰ μᾶς λυτρώνει. Ο Θεός που έσωσε την μικρή ιστορική βαρκούλα της Ελλάδος τόσες φορές, από τα αφρισμένα κύματα ἐξωτερικῶν και ἐσωτερικῶν ἐχθρῶν, θὰ τὴν σώση και πάλι.
Χάνουμε τὴν Πατρίδα μας, χανόμαστε και ἐμεῖς, γιατί μόνοι μας το ἐπιλέγουμε. Δίνουμε ἐμπιστοσύνη για νὰ μᾶς κυβερνήσουν μασώνοι και ἄθεοι καὶ ἀθεόφοβοι πολιτικοί και ιδού τὰ ἀποτελέσματα. Αλλά νὰ μην ἀπελπιστοῦμε, ποτέ δὲν εἶναι ἀργά.

Συγκλονιστική επιστολή προς τον Μ. Θεοδωράκη ! . .

Φοβερό κείμενο , που αξίζει να το διαβάσετε προσεκτικά μέχρι τέλους !

Eπιστολή του κομμουνιστή Τάκη Λαζαρίδη προς τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος είχε οργανώσει μια γιορτή μνήμης στη Μακρόνησο το έτος 2003.
Ο κ. Τάκης Λαζαρίδης, Λαρύμνης 7, Αθήνα, απεύθυνε μέσω της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» την παρακάτω ανοιχτή επιστολή προς τον Μίκη Θεοδωράκη:

«Αγαπητέ Μίκη,
Προς αποφυγήν τυχόν παρεξηγήσεων, είμαι υποχρεωμένος ευθύς εξαρχής να δηλώσω την ταυτότητά μου.
Είμαι παλιός συναγωνιστής σου στους αγώνες για «λαϊκή δημοκρατία», «ειρήνη» και «σοσιαλισμό». Καταδικασμένος σε θάνατο μαζί με τον Μπελογιάννη και εν συνεχεία τρόφιμος, επί δεκαπενταετία, των εγκληματικών φυλακών της χώρας. Ο πατέρας μου, ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ, Γραμματέας του Εργατικού ΕΑΜ στην Κατοχή, καταδικάστηκε για την αντιστασιακή του δράση σε θάνατο από γερμανικό στρατοδικείο και εκτελέστηκε το Μάη του ’43. Και η μητέρα μου καταδικάστηκε για την αντιστασιακή της δράση σε ισόβια δεσμά από βουλγαρικό στρατοδικείο και στη διάρκεια του Εμφυλίου πέρασε και αυτή από τη Μακρόνησο…
Στη φυλακή, Μίκη, είχα το χρόνο να διαβάσω αρκετά, να σκεφτώ πολλά και να καταλάβω περισσότερα. Και μετά τη φυλακή, διαπιστώνοντας τη σκληρή πραγματικότητα στις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού», βλέποντας τις αλλεπάλληλες λαϊκές εξεγέρσεις στις χώρες αυτές και τις ισάριθμες επεμβάσεις των σοβιετικών τανκς στους δρόμους της Βουδαπέστης, του Βερολίνου και της Πράγας, κατάλαβα τη φοβερή αλήθεια. Read more »