Αυγουστίνος Καντιώτης

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Προς Εβραίους, κεφάλαιο ΣΤ΄, εδάφια 13-20

  • Αποστ.Παυλος13 Τῷ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ’ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ’ ἑαυτοῦ, 14 λέγων· ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε· 15 καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. 16 ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος· 17 ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, 18 ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· 19 ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, 20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Τῷ γάρ᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ᾿ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ᾿ ἑαυτοῦ λέγων(:Οι επαγγελίες του Θεού θα πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε· διότι όταν έδωσε ο Θεός τις επαγγελίες στον Αβραάμ, ορκίστηκε ότι θα τις πραγματοποιήσει. Και επειδή δεν είχε κανένα ανώτερό Του ο Θεός να ορκιστεί σε Αυτόν, ορκίστηκε στον εαυτό Του και είπε:) ‘’Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε’’(:‘’Σου υπόσχομαι αληθινά ότι θα σε ευλογήσω πολύ πλούσια και θα πληθύνω πάρα πολύ τους απογόνους σου)· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας(:Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση του Θεού. Και αφού περίμενε με υπομονή πολλά χρόνια, πέτυχε την εκπλήρωση της ευλογίας που του υποσχέθηκε ο Θεός, ως προς το σημείο που αναφερόταν στην επίγεια ζωή του. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρκ.9,14-29) & Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ

date Απρ 14th, 2024 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Κατά Μάρκον, κεφ. Θ΄, εδάφια 14-29

++14 Καὶ ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδεν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας αὐτοῖς. 15 καὶ εὐθέως πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. 16 καὶ ἐπηρώτησε τοὺς γραμματεῖς· τί συζητεῖτε πρὸς ἑαυτούς; 17 καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 18 καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 19 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. 20 καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. 21 καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. 22 καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. 23 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 24 καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.
25 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 26 καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 27 ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 28 Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. 29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ

Read more »

Ἡ παλαια γενεα ευθυνεται για τη νεα – Κραυγη για βοηθεια, ενος δυστυχισμενου πατερα. Αυτη κραυγη βγαινει & ἀπο τα στοματα των σημερινων γονεων. Ο Χριστος δειχνει τους ὑπεθυνους & ἐλεγχει τους μεγαλους για την καταντια των παιδιων.

date Απρ 13th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν (Μάρκ. 9,17-31)
14 Ἀπριλίου 2024 (2000
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ παλαια γενεα ευθυνεται για τη νεα

(περὶ πατρίδος καὶ οἰκογενείας)

atenizei ΕσταυρωμenoΤὸ θέμα τῆς σημερινῆς ὁμιλίας, ἀγαπητοί μου, εἶνε μιὰ κραυγὴ γιὰ βοήθεια, εἶνε ἕνα ΣΟΣ (SOS). Ποιός φωνάζει «βοήθεια»; Εἶνε ἡ φωνὴ ὲνὸς δυστυχισμένου πατέρα, ποὺ εἶχε παιδὶ δαιμονιζόμενο (βλ. Μάρκ. 9,17-31). Κάτω ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ ἀκαθάρτου δαιμονίου τὸ παιδὶ σπαρταροῦσε σὰν τὸ ψάρι ὅταν τὸ βγάζουν στὴν ἀμμουδιά. Τὸ ἔπιαναν κρίσεις κ᾽ ἔπεφτε στὴ φωτιὰ ἢ στὸ νερό. Ἄφριζε κ᾽ ἔτριζε τὰ δόν­τια, παρουσίαζε θέαμα σπαραξικάρδιο. «Βοήθεια», φώναζε ὁ πατέρας στοὺς μάγους, στοὺς γιατρούς, σὲ κάθε ἄνθρωπο. «Βο­ήθεια», φώ­ναξε καὶ στοὺς ἀποστόλους. Ἐπὶ τέλους, ἀπελπισμένος, ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ καὶ φώναξε «βοήθεια». Read more »

«Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ» (Oμιλια μακαριστου γεροντος Αθανασiου Μυτιληναiου)

date Απρ 13th, 2024 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 9-4-1989], [Β213]

Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, προβάλλει τον άγιον Ιωάννην της Κλίμακος, ηγούμενον της Ιεράς Μονής του Σινά και μέγαν ασκητήν. Ο σκοπός αυτής της προβολής, αν και γιορτάζει στις 30 Μαρτίου, είναι πιθανώς ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ανάγνωσμα εις την τράπεζαν των μοναστηριών, εχρησιμοποιείτο αυτό του το σύγγραμμα, «Κλίμαξ». Έτσι ελέγετο. Σκάλα. Κλίμαξ. Αλλά προβαλλόμενος, όμως, ο άγιος Ιωάννης, ουσιαστικά προβάλλεται το κλασικό αυτό σύγγραμμά του «Κλίμαξ» που είναι προβολή ανόθευτος και ορθόδοξος της πνευματικότητος της Ορθοδόξου Ανατολικής μας Εκκλησίας. Read more »

Και στον πολεμο και στην ειρηνη «Χαιρε, δι᾿ ης εγειρονται τροπαια· χαιρε, δι᾿ ης εχθροι καταπιπτουσι» (Ακαθ. υμν. Ψ5)

date Απρ 12th, 2024 | filed Filed under: Η ΠΑΝΑΓΙΑ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΕ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2076

Δ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν
16 Μαρτίου 2018 βράδυ
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Και στον πολεμο και στην ειρηνη

«Χαῑρε, δι᾿ ἧς ἐγείρονται τρόπαια·
χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι» (Ἀκάθ. ὕμν. Ψ5)

Ἆσμα, ἀγαπηγοί μου, ᾆσμα δηλαδὴ τρeik.PLATYTERAαγούδι, ποὺ ἔψαλαν οἱ πρόγονοί μας, οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Βυζαντίου, εἶνε ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος. Περιλαμβάνει ἑκατὸν σαραντατέσσερα (144) «Χαῖρε», μὲ τὰ ὁποῖα ἐπαναλαμβάνει τὸν χαιρετισμὸ ποὺ εἶπε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ πρὸς τὴν Θεοτόκο «Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ…» (Λουκ. 1,28).
Συνήθως, σὲ ὀλιγόλεπτα κηρύγματα, ἑρμηνεύουμε ἕνα ἢ δύο χαιρετισμοὺς τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου. Σήμερα θὰ προσπαθήσουμε νὰ δώσουμε μιὰ ἑρμηνεία στὸ «Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι» (Ἀκάθ. ὕμν. Ψ5). Τί σημαίνει αὐτό· Χαῖρε, Παναγία, γιατὶ μὲ τὴ δική σου βοήθεια ὑψώνονται ἀπὸ μᾶς μνημεῖα νίκης, ἐνῷ οἱ ἐχθροί μας καταπίπτουν νικημένοι.

Read more »

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ – ΤΗΝ ΗΡΩΪΚΗ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ. ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΓΙΑ ΥΠΝΟ ΕΝΩ ΦΑΙΝΟΝΤΑΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ -Όλη η εκδηλωση χωρις μονταζ! Καταιγιστικοι: Ν. Αργυροπουλος & π. Γ. Σχοινας!

ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΓΙΑ ΥΠΝΟ!

Όλη η εκδήλωση χωρίς μοντάζ! Καταιγιστικοί:
Ν. Αργυρόπουλος & π. Γ. Σχοινάς!

——–

———

 

ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ

Ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης γνωρισε τον Μακάριο προσωπικά, ὅταν το 1949 σαν στρατιωτικος Ιερευς  βρισκόταν στη Φλώρινα. Τόν ἔδωσαν ἐντολή να τον ξεναγίση στα στρατὀπεδα της Μακεδονίας.

Ὁ σεβάσμιος Γέροντας σε μια συγκέντρωση στελεχῶν της κατασκηνώσεως ἀνέφερε τρία περιστατικά που του ἔκαναν ἐντύπωση ἀπό τον Μακάριο τότε.

Ἔβαλε χῶμα σε ἕνα σακουλάκι, για να το μεταφέρει στην Κυπρο και εἶπε θα το βάλλει σε μια γλάστρα για να φυτευση ἕνα Κυπριακό λουλουδι σε χωμα ἀπό την Μακεδονικη γη.

Δυο πράγματα τοῦ ἔκαναν κακή ἐντύπωση ἀπό τον Μακάριο. Τό ὅτι κάπνιζε πολύ. Καί το ἄλλο το φοβερότερο: Κάθισαν στο τραπέζι για να φανε, και ἐκεῖνος ἔκανε κάποιες κινήσεις που ἄρχισαν να σηκώνονται τα πιατα μόνα τους, ἦταν πνευματιστής. Οι πνευματισταί, οι μασωνοι & οι σημερινές λέσχες μπιλτεμπεργκ εἶναι ἐπικινδυνες φωλιες των σκοτεινων δυνάμεων. Αυτοί ὅταν παρουν ἐντολές ἀπό τα σκοτεινά κέντρα τους, τις ἐκτελοῦν χωρις δεύτερη κουβέντα. Αυτό ἔγινε και στην Κύπρο. Οι μασόνοι πολιτικοί & οι φιλομασόνοι δεσποτάδες εἶναι οι οδοστροτηρες της Ελλάδος και τις Κύπρου. Και ὅταν ἕναν θελουν να τον προβάλουν τον ὁνομάζουν και ἐθναρχη!!! Ὅπως τον μασόνο, τον γερο Καραμαλή, & τον Μακάριο τῆς Κύπρου. Σε λίγο θα βαπτισουν γενάρχη και τον Μητσοτάκη, που δεν ἔχουν τίποτε ἱερό και ὅσιο.

Ὁ Μακάριος τότε τα εἶχε βρῆ σκουρα, ἀπό τρεῖς γενναίους ἱεράρχες της Κυπρου, που αγωνιζονταν να εφαρμοστουν οι Ἐκκλησιαστικοί νόμοι. Γιατι ἀπαγορευουν οι Ἱεροί κανόνες στους κληρικους να ἔχουν και κοσμική ἐξουσία, νά πολιτευονται. Του εἶπαν να διαλέξη ή το ἕνα ή το ἄλλο.Ἕνας ἀπό αὐτους ἦταν και ὁ Πάφουν Γενάδιος. Read more »

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: ME ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΤΡΟΜΑΝΙΑ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ

date Απρ 11th, 2024 | filed Filed under: ΚΑΚΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

ME ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΤΡΟΜΑΝΙΑ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ

???U???Q?O?????????? ????Q?O??? Lo?U ??d??//?U???ýU

???U???Q?O?????????? ????Q?O??? Lo?U ??d??//?U???ýU

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΡΩΤΑ ΤΟΝ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ:
Ποιά είναι η γνώμη σας για το εκκλησιαστικό θέμα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: «Παλιόπαιδα από την νεότητά τους, που δεν εἶχαν οὔτε Θεό, οὔτε τίποτε, εἶδαν την μίτρα, εἶδαν την μπαστούνα, εἶδαν τα μεγαλεῖα καὶ ἤθελαν να γίνουν δεσποτάδες. Πάσχουν από μιτρομανία μέ γιώτα και μέ ήττα. Aυτή εἶναι η ιστορία.
Oι περισσότεροι από αυτούς δεν πιστεύουν τίποτε.
Tότε στην περίοδο του Iερωνύμου εξελέγησαν δέκα, που δεν παρακαλέσαν κανέναν. Eἶχαν αδελφότητα αυτοί και ἔκαναν μιά καλή εκλογή. Tώρα ο Σεραφείμ μεταχειρίζεται υβριολόγιο που ούτε οι χαμάληδες του Πειραιῶς δεν έχουν, αλλά μή ασχολεῖστε μέ αυτούς».
ΕΡΩΤΗΣΗ: «Eμεῖς πάτερ πῶς μποροῦμε να ασφαλίσουμε τον ἑαυτό μας από την αγανάκτηση αυτῶν των επισκόπων, που τόσο ταλαιπωροῦν την Ἐκκλησία, γιατί αγανακτῶντας και ιεροκατηγοροῦμε».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: «Πρέπει να ἔχουμε το ἔνστικτο τοῦ δικαίου καὶ νὰ τὸ αἰσθανόμεθα αὐτό· «Mακάριοι οι πεινῶντες και διψῶντες την δικαιοσύνη», λέει ο Xριστός.

Read more »

«Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

date Απρ 11th, 2024 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

    Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

Ο  ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

++[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 10-3-1991], (Β243)

Σήμερα η Εκκλησία μας σεβασμιώτατε, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζει την προσκύνησιν του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Το Συναξάριον της ημέρας αναφέρει ότι ευρισκόμεθα εις το μέσον της πορείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ο κόπος από την άσκησιν είναι αρκετός και φανερός, ώστε η Εκκλησία μας, τρίτη Κυριακή των Νηστειών σήμερα, προβάλλει, όπως λέγει το Συναξάριο, εις ημάς, ως βοήθημα κραταιότατον, τον Πανάγιον Σταυρόν, την χαράν του κόσμου, των πιστών την δύναμιν, των δικαίων το στήριγμα και των αμαρτωλών την ελπίδα, ίνα ευλαβώς Αυτόν κατασπαζόμενοι, λάβωμεν χάριν και δύναμιν προς τελείωσιν του θείου της νηστείας αγώνος.

     Αλλά γιατί ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού είναι η χαρά, είναι η δύναμις, το στήριγμα και η ελπίδα πάντων; Διότι αποτελεί το θεμέλιον της σωτηρίας μας. Από τον Τίμιον Σταυρό του Χριστού πηγάζει η Εκκλησία· και όλα εκείνα τα μυστήρια τα οποία την συνιστούν: το Βάπτισμα, η Θεία Ευχαριστία και όλα τα άλλα μυστήρια. Συνεπώς ο Τίμιος Σταυρός είναι το θεμέλιον της Εκκλησίας. Read more »

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (βιντεο 1980). Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΖΗΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ & ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΕΙ: α) «Οι εχθροι της πατριδος θελουν να ἀρχιση το ξηλωμα της Ελλαδος ἀπο Φλωρινα, ἀλλα αυτο δεν θα περαση» (Εβλεπε, τι θα ακολουθηση). & β) «Ερχεται θυελλα ἐκ βορρα, για να σαρωση την Ἑλλαδα, ἀλλα ἡ Ἑλλαδα θα σταθη στα ποδια της, με την βοηθεια του Ἐσταυρωμενου Λυτρωτη του κοσμου.

Βιντεο ἀπό τη γιορτή τοῦ ἀγωνιστοῦ τῆς Ἐκκλησίας & τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρεσπῶν & Ἐορδαίας π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου, ἄγρυπνου φύλακα της Μακεδονίας μας, στο μεγάλο γήπεδο τῶν Κατασκηνώσεων, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, στίς 15.6.1980

——–

———-

 Στήν ὁμιλία του ὁ σεβάσμιος Μητροπολίτης ζητᾶ τίς προσευχές τῶν πιστῶν και βροντοφωνεῖ:

«Οι ἔχθροί  της πατρίδος θέλουν να ἀρχίση το ξήλωμα της Ελλάδος ἀπό τη Φλώρινα, ἀλλά αυτό δεν θα περάση..». 

-Μήπως ἔβλεπε την προδοτική συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, που ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου 2018; Τα Ελληνικά δικαστήρια στηρίζουν ἀκόμα την προδοσία αυτῶν των απατεώνων.
-Μήπως ἔβλεπε,
10 χρόνια μετά το κήρυγμα, τα 600.000.000 δραχμές, που ἔδωσε η ΕΟΚ, στον Θ. Αγγελόπουλου, για να γυρίση, κάτω ἀπό τα παράθυρα της Μητροπόλεως Φλωρίνης και του Μητροπολιτικοῦ ναοῦ Αγίου Παντελεήμονος, το ἔργο: «Το Μετέωρο Βημα του Πελαργοῦ», που ἔστελνε το μήνυμα ἀπό τη Φλώρινα: «Κάτω τα σύνορα». https://youtu.be/0Nvr2EHp7q8?si=HF0wJ2PP5ykedSLS.
Ὁ υπερασπιστής των Ελληνικῶν συνόρων,
Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστῖνος, βρῆκε και διαβασε το σενάριο. Το ἔδωσε και σε ἄλλους να το διαβάσουν και ἀγωνίστηκε για να το ἐμποδίση. Αλλά τα χρήματα που πῆρε ὁ κ. Ἀγγελόπουλος ἦταν πολλά και στις ἐκλίσεις του Μητροπολίτου δεν ἀπαντοῦσε. Αναγκάστηκε, για πρωτη φορά στη ζωή του, ὁ αυστηρός Μητροπολίτης να διαβάση αφορισμό, στις 17.12.1990, και μάλιστα μικρο ἀφορισμό, ἐλπίζοντας στη μετάνοια του. https://youtu.be/L7-aA4HY-E8.

Δυστυχῶς
,
ἔμεινε αμετανόητος και το φρικτό του τέλος ἦρθε. Διαβάζουμε στο διαδίκτυο. https://www.news247.gr/ellada/pethane-o-thodoros-angelopoulos. Σκοτωθηκε ενω γυριζε μια νέα του ταινία. Και το σπίτι του & ὅλα τα αρχεια του κάηκαν στο Μάτι: https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3854504/kaike-to-spiti–sto-mati
Ὁ ἀγωνιστης Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος συνεχίζοντας την μικρή του ὁμιλία, βροντοφωνεῖ:
«Ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρᾶ, για νά σαρώση τήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἡ Ἑλλάδα θὰ σταθῆ στά πόδια της και θά ἀγωνιστῆ μέχρις ἐσχάτων. Και ὁ τόπος αὐτός που ἐβάφη μὲ αἵματα Ἑλληνικά, θά μείνη γαλάζιος, μέ τον Ἐσταυρωμένο Λυτρωτή τοῦ κόσμου. (Μή φανταστεῖ κανείς ὅτι ἐννοεῖ την ΝΔ, πού μόνο γαλάζια δεν εἶναι. Οἱ μασόνοι πολιτικοί εἶναι ὑπηρέτες ξενων σκοτεινῶν δυνάμεων και δεν άγαποῦν τήν Πατρίδα. Να μη περιμένουμε τίποτε καλό από αυτούς. Ὅταν βροῦν τά δύσκολα, παίρνουν τα ἐλικόπτερα & φεύγουν. Ὁ Ἑλληνικός λαός μένει μέ τόν Ἐσταυρωμένο Λυτρωτή του κόσμου & με τη βοήθειά του σώζει την Πατρίδα & σώζεται. Οι ἄθλιοι πολιτικοι δεν θα ἔχουν καλύτερο τέλος από τον Ιούδα. Ὅταν το καταλάβουν θα εἶναι ἀργά.

589345584235671765gogba
Ζητᾶ τις προσευχές τῶν πιστῶν πού τον ἔσωσαν ἀπό βέβαιο θάνατος τό 1964.
Ὅσοι θέλουν νά μάθουν περισσότερα γι᾽ αυτό το θαύμα:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=38151 

https://youtu.be/CzffLh4MO8E

Βίντεο για https://youtu.be/CzffLh4MO8EὉ π. Αὐγουστῖνος ἀρρωσταίνει. Μπαίνει στὸ νοσοκομεῖο «Εὐαγγελισμὸς» τὸ 1964 γιὰ νὰ κάνῃ κάποια μικρὴ ἐπέμβασι. Παθαίνει μόλυνσι καὶ φτάνει στὰ πρόθυρα τοῦ θανάτου. Οἱ γιατροὶ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ἀλλὰ σηκώνουν ἀνήμποροι τὰ χέρια των στὸν οὐρανό. Μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια ὁ π. Αὐγουστῖνος ὁδηγεῖται στὸ θάνατο. Οἱ γιατροὶ εἶνε βέβαιοι ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου του. Ἕνας νεαρὸς γιατρὸς παίρνει ἐντολὴ νὰ μείνῃ δίπλα του ἕως ὅτου νὰ ἐκπνεύσῃ. Οἱ πιστοὶ σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα προσεύχονται καὶ ὁ Θεὸς ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου ἐπεμβαίνει. Ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης μετὰ ἀπὸ 65 ἡμέρες νοσηλείας στὸν «Εὐαγγελισμό» βγαίνει νικητής! Καὶ μπαίνει στὸν ἀγῶνα πιὸ μαχητής. Πιστεύει ὅτι γι’ αὐτὸ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς παράτασι.

Κάνει σκληροὺς ἀγῶνες ἐναντίον τοῦ «μεταθετοῦ» τῶν ἐπισκόπων. Ἡγεῖται συλλαλητηρίων. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ τὴν ὑποκίνησι κάποιων κακῶν ἐπισκόπων ἀπαγορεύει τὸ κήρυγμά του. Σύσσωμος ὁ τύπος τῆς Ἑλλάδος βάλλει κατὰ τῆς ἀποφάσεως.

ΣΤΑΥΡΟ ΔΙΑΛΕΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΞΑΦΝΙΚΑ α´) Την μαχη αντιμετωπισεως του καθε σταυρου δεν μπορουμε να την δωσουμε μονοι μας β´) Όσον μπορουμε αυτη την μαχη να την διεξαγουμε μαζι με άλλους αδελφους γ´) Να ξεχναμε τον σταυρο μας αναλογιζομενοι τον σταυρο των αλλων δ´) Ας εχουμε ως προτυπο τον Σιμωνα τον Κυρηναιο ε´) Να σκεπτομαστε οτι υπαρχει σκοπιμοτητα του Θεου που μας διδει σταυρο στ´) Εν τελει ο σταυρος ειναι ευεργεσια του Θεου για μας (Ἀρχιμ. Μελετιου Βαδραχανη)

date Απρ 9th, 2024 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

ΣΤΑΥΡΟ ΔΙΑΛΕΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΞΑΦΝΙΚΑ

Του ἀρχιμανδριτου Μελέτιου Βαδραχάνη

Ο σταυρος Χριστου σωτηριαΤο κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τον κάθε σταυρό που έρχεται στη ζωή μας είναι ότι δεν τον διαλέγουμε εμείς αλλά ο Θεός. Δεν έχουμε καμμία δυνατότητα επιλογής. Επίσης μεγάλο πρόβλημα είναι η ξαφνική εμφάνιση του σταυρού στην ζωή μας. Στα καλά καθούμενα και μάλιστα όταν δεν το περιμέναμε.

Όταν κάποιος αποφασίσει να υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις του στρατού (καταδρομείς, αλεξιπτωτιστές, βατραχάνθρωποι, πεζοναύτες), γνωρίζει ότι η εκπαίδευση είναι σκληρή, οι απαιτήσεις υπεράνθρωπες, ο κίνδυνος μεγάλος. Κύρια άσκηση στις δυνάμεις αυτές είναι, η ξαφνική και απρόσμενη διαταγή για εκτέλεση δυσκόλων αποστολών, με κόπο ασυνήθιστο και ενέργεια εξοντωτική.

Αλλά, επειδή αυτός που κατατάσσεται το θέλει και το επιθυμεί, είτε για δόξα είτε για περιπέτεια είτε για να μεθύσει από τις ορμόνες που παράγει ο οργανισμός όταν κινδυνεύει, συμμετέχει σε όλα τα γυμνάσματα που απαιτούνται με όρεξη-πόθο-πείσμα και χαίρεται όταν επιλεγεί για τις δυνάμεις αυτές.

Αν όμως κάποιος αναγκαστεί να υπηρετήσει, χωρίς να το θέλει, τότε η ζωή του γίνεται κόλαση και η κάθε προσπάθειά του αποβλέπει στο πως να ξεφύγει από την εκπαίδευση αυτή. Read more »

ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ: α) Το κακο γινεται κρυφα, γιατι υπαρχει ντροπη β) Φευγει η ντροπη & γινεται φανερα & με αναιδεια. γ) Το κακο στεφανωνεται, με τιμες και με νομο!!! – Αποσπασμα ομιλιας του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου, με θεμα: «ΕΣΤΕΜΜΕΝΟ(ΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΟ) ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ». 2) «Αλλοτριοας δε βοτανης απεχεσθαι, ήτις εστιν αιρεσις» (Αγιος Ιγνατιος ο Θεοφορος)

date Απρ 8th, 2024 | filed Filed under: MASONIA - satanismos, Αδιαντροποι

ΕΣΤΕΜΜΕΝΟ(ΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΟ) ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

Η εξέλιξη και η ανάπτυξη του κακού σε τρεις διαδοχικούς κύκλους:

α) Το κακό παλαιοτερα γινοταν κρυφα. Κλειναν τις πόρτες και τα παράθυρα αυτοί που το ἔκαναν. Κάτι ἦταν και αυτό. Ξεραν ὅτι ἦταν κακο και ντρεπονταν να μην τους δουν οι ἄνθρωποι.
β) Θα φύγει η ντροπή και το κακό θα γίνεται δημόσια και με ἀναίδια.
γ) Το κακό προχωρεί με άλματα. Δεν θα ντρέπονται και δεν κρύβονται αυτοί που το κάνουν. Θα βγαίνουν στους δρόμους και θα πανηγυρίζουν! Κάνουν παρελάσεις «υπερηφανίας» = αηδίας! Οι ἕλληνες βουλευτές τους στεφανώνουν και δεν ντρέπονται, καταπατώντας τους θείους και ἀνθρωπίνους νόμους. Τους βραβευουν, για να κάνουν την Ελλάδα Σόδομα και Γομμόρα, γιατί τέτοια εντολή παίρνουν από τα μασονικά αφεντικά τους. και αντί να ντρέπονται καμαρώνουν για το αμαρτία, αλλά θα βραβεύεται με βραβείο Νόμπελ. Και το βραβείο του ακού είναι ο έσχατος όρος της διαφθοράς…θα βραβέυεται και στεφανώνεται.
Ακοῦστε ἀπόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου: «Το εστεμμένο θηρίο της Αποκαλύψεως», που εκφωνήθηκε στην Αθήνα την 16-10-1988

——–

———–

589345584235671765gogba

2) «Αλλοτριοας δε βοτανης απεχεσθαι, ήτις εστιν αιρεσις»

(Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος – Προς Τραλλιανοίς VI, 37-38)

ΜΕΡΟΣ Α΄

Προκατειλημμένες (εσφαλμένες) στην ουσία τους είναι οι αναφορές των Οικουμενιστών και πολλών αντι-οικουμενιστών (;) στην εκκλησιολογία – διδασκαλία του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου «περί Εκκλησίας και Επισκόπου».

Οι αναφορές τους είναι μια ασύμμετρη (λαθεμένη) ανάπτυξη της εκκλησιολογίας του Αγίου, ξεκινώντας από μια διάθεση απόκρυψης της αλήθειας∙ διάθεση απλουστευτική, που συνοψίζει το φρόνημά τους, το οποίο στερείται της πνευματικής καθαρότητας που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα.

Ακόμη και η κοσμική φιλοσοφία, υπογραμμίζει:

«συνοψίζω, σημαίνει, μοιραία, απλουστεύω, και απλουστεύω σημαίνει, κατά ένα ποσοστό, προδίνω» (Αγγ. Τερζάκης).

Βλέπουμε συχνά τους οικουμενιστές επισκόπους και κληρικούς, να καταγγέλλουν τις ορθόδοξες αντιστάσεις των πιστών, τις Κανονικές, ως στάσεις παρακοής έναντι της Εκκλησίας και του επισκόπου, επικαλούμενοι λόγια του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, (παράδειγμα) όπως: Read more »

« ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ;» (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

date Απρ 8th, 2024 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ[:Μάρκ.8,34-9,1]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

« ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ;»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 30-3-1997], [ Β 353 ] Έκδοσις Β΄

π. Αθανασιος Μ.Σήμερα, Κυριακή Γ΄Νηστειών, αγαπητοί μου, η επιλεγομένη της Σταυροπροσκυνήσεως. Η Εκκλησία μας προβάλλει τον Τίμιον Σταυρόν προς προσκύνησιν. Ο λόγος αυτής της σταυροπροσκυνήσεως είναι πρώτον η ενίσχυσις των πιστών εις το μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και όπως λέγει το Ωρολόγιον ότι συνήθως εις το μέσον ενός έργου υπάρχει φανερή πια η κόπωσις, ώστε κατά τρόπον τέτοιον να βοηθηθεί κανείς από αυτόν τον κάματον· βλέποντας προβαλλόμενον τον Τίμιον Σταυρόν. Και δεύτερον, η προβολή του Σταυρού του Χριστού, που είναι το σύμβολον του εσταυρωμένου βίου. Ο Χριστιανός πρέπει να έχει πάντοτε εσταυρωμένον βίον αν θέλει να είναι γνήσιος μαθητής του μεγάλου διδασκάλου και εσταυρωμένου Ιησού Χριστού. Εάν αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει στον Χριστιανόν, τότε είναι παντελώς αδύνατον να θεωρείται Χριστιανός. Και πρέπει το στοιχείο αυτό να το βιώνει. Να έχει, δηλαδή, τη μετοχή του εις τον Σταυρό του Χριστού. Read more »

Αγιου Γρηγοριου του Παλαμα ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

date Απρ 7th, 2024 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Αγιου Γρηγοριου του Παλαμα
ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

      ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑΟ Σταυρός του Χριστού προαναγγελλόταν και προτυπωνόταν μυστικά από παλαιές γενεές, και κανείς ποτέ δεν συμφιλιώθηκε με τον Θεό χωρίς τη δύναμη του Σταυρού. Πραγματικά μετά την προγονική εκείνη παράβαση στον παράδεισο του Θεού δια του δέντρου, η μεν αμαρτία αναπτύχθηκε, εμείς δε πεθάναμε, έχοντας υποστεί και πριν από τον σωματικό θάνατο, τον θάνατο της ψυχής, όπως προκύπτει από τον χωρισμό της από τον Θεό. Όσο ζούσαμε μετά την παράβαση, ζούσαμε στην αμαρτία και τη σαρκική ζωή· η δε αμαρτία «τ γρ νόμ το Θεο οχ ποτάσσεται· οδ γρ δύναται· ο δ ν σαρκ ντες Θε ρέσαι ο δύνανται (:δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, επειδή ούτε έχει και τη δύναμη να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν είναι παραδομένοι σε σαρκική και κοσμική ζωή δεν μπορούν να αρέσουν στον Θεό)»[Ρωμ. 8, 7-8]. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ – Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Μαρκ.8,34-38 και 9,1]

date Απρ 7th, 2024 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Κατά Μάρκον, κεφ. Η΄, εδάφια 34-38 και κεφ. Θ΄, εδάφιο 1

οι δυο δρομοιΚεφ. Η΄ 34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν. 36 Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 Ἤ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 Ὅς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.
Κεφ. Θ΄ 1 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

«Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι(:Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: Εάν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει ως μαθητής μου, ας διακόψει κάθε σχέση με τον διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του και ας πάρει τη σταθερή απόφαση να υποστεί ακόμη και θάνατο σταυρικό και βίαιο. Και ας με ακολουθήσει μιμούμενος σε όλα το παράδειγμά μου. Και μη διστάσει να προβεί στις αποφάσεις και τις θυσίες αυτές)»[Ματθ.16,24].

Read more »

Οι ἐχθροι και το ὅπλο – «Ἀπαρνησασθω ἑαυτον & ἀρατω τον σταυρον αυτου» (Μαρκ. 8,34) – Με το Σταυρο θα πολεμησουμε τους τρεις μεγαλους ἐχθρους· τον ἑαυτο μας, τον κοσμο, & τα πονηρα πνευματα – τον διαβολο & θα φτασουμε νικηται στην ἁγια Ἀναστασι.

date Απρ 6th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Γ΄ – Ἔτος ΙΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 6752

Κυρ. Γ΄ Νηστ.-Σταυρ/σεως (Μᾶρκ. 8,34 – 9,1)
7 Ἀπριλίου 2024 (1999)
Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου

Οι ἐχθροι και το ὅπλο

«Ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ» (Μᾶρκ. 8,34)

Εχθροι & το οπλο μαςΚάτι πολὺ περίεργο, ἀγαπητοί μου, λέει τὸ ση­με­ρινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Μάρκ. 8,34 – 9,1). Θὰ προσπαθήσω μὲ ἁπλᾶ λόγια νὰ σᾶς δώσω νὰ τὸ καταλάβετε.
Λέει ὅτι ὅσοι ἔχουν βαπτισθῆ εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος, εἶνε δηλαδὴ Χριστιανοί, ὅλοι αὐ­τοὶ εἶνε στρατιῶτες. Στρατιῶτες ὄχι σὰν αὐτοὺς ποὺ βλέπουμε στὶς παρελάσεις. Διαφέρει ὁ στρα­τιώτης τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες τῶν ἐπιγείων κρατῶν.
Στὴ στρατιὰ τοῦ Κυρίου μας προσκαλούμεθα ὅλοι νὰ καταταγοῦμε, ἀπὸ τὸ μικρὸ παιδάκι μέχρι τὸν ἀσπρομάλλη γέρο. Κάνει σήμερα μ᾿ ἄλ­λα λόγια ὁ Χριστός μας γενικὴ ἐπιστράτευσι. Μᾶς καλεῖ ὅλους, ἄντρες καὶ γυναῖκες, μαύρους καὶ ἄσπρους, κόκκινους καὶ κίτρινους, νὰ γίνου­με στρατιῶτες του καὶ νὰ ὑποταχθοῦμε στὸ βασίλειό του. Μὲ μόνη τὴ διαφορά, ὅτι ἡ ἐπιστράτευσις αὐτὴ δὲν εἶνε ὑποχρεωτική.
Μποροῦσε ὁ Χριστὸς καὶ εἶχε δικαίωμα νὰ μᾶς πάρῃ ἀπὸ τὸ αὐτὶ καὶ νὰ μᾶς βάλῃ βιαίως στὴν Ἐκκλησία. Δὲν τὸ κάνει αὐτό· σέβεται τὴν ἐλευθερία μας. Μᾶς ἀφήνει νὰ διαλέξουμε· ἢ νὰ πᾶμε μαζί του ἢ νὰ πᾶμε μὲ τὸν διάβολο. Βάζει μπροστά μας τὸ νερὸ καὶ τὴ φωτιὰ καὶ μᾶς λέει· Διαλέξτε· ἂν θέλετε, βάλτε τὸ χέρι σας στὸ νε­ρὸ καὶ θὰ δροσιστῆτε, ἂν θέλετε βάλτε το στὴ φω­τιὰ καὶ θὰ καῆτε (βλ. Σ. Σειρ. 15,16). Εἶστε ἐλεύθεροι. Γι᾿ αὐτὸ ἔτσι ἀρχίζει τὸ εὐαγγέλιο· «Ὅστις θέλει ὀ­πίσω μου ἀκολουθεῖν…», ὅποιος θέλει (Μάρκ. 8,34). Δὲν ἀναγκάζει κανέναν ἀπολύτως ὁ Χριστός.
Στρατιῶτες λοιπὸν εἴμαστε. Ἀρχηγός μας εἶ­νε ὁ Χριστός. Σάλπιγγά του εἶνε τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Καὶ μᾶς καλεῖ σ᾿ ἕνα πόλεμο ἱερὸ καὶ ἅγιο. Νὰ πολεμήσουμε τοὺς ἐχθρούς μας. Ποιοί εἶνε οἱ ἐχθροί μας; Read more »



Ανακαλύψτε την απόλυτη διασκέδαση στο Gambling24, ένα κορυφαίο καζίνο στην Κύπρο, που προσφέρει μια εκτεταμένη συλλογή συναρπαστικών παιχνιδιών και αποκλειστικών μπόνους. Ζήστε την εμπειρία του cyprus online casino και αναβαθμίστε τη διασκέδασή σας σήμερα!