Αυγουστίνος Καντιώτης

Περίοδος Γ΄ – Ἔτος ΙΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 684

Κυριακὴ Ε΄ Ματθαίου (Ματθ. 8,28 – 9,1)
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

«Κατα κρημνου»

«Καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ
εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν» (Ματθ. 8,32)

γκρεμΤὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου, μιλάει γιὰ δύο δαιμονισμένους ποὺ θεράπευσε ὁ Χριστός. Δύο οἱ δαιμονισμένοι στὸ εὐαγγέλιο· ἀλλὰ στὴ σημερινὴ κοινωνία οἱ δαιμονισμένοι εἶνε τόσοι ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς μετρήσουμε. Κάθε ἀμετανόητος ἁ­μαρτωλὸς εἶνε κ᾿ ἕ­νας δαιμονισμένος. Καὶ ὅ­ποιος βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ πονηροῦ πνεύματος, εἶνε ἐπικίνδυνος στοὺς συνανθρώπους του ὅ­πως ἦταν καὶ οἱ δαιμονιζόμενοι τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς.
Θέλετε ἀπόδειξι; Λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι ἐ­κεῖ ποὺ ἦταν οἱ δαιμονισμένοι δὲν τολμοῦσε νὰ περάσῃ κανείς. Δὲ μοῦ λέτε, καὶ σήμε­ρα στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ καὶ σ᾿ ἄλλες πόλεις, δὲν ὑ­πάρχουν μέρη καὶ δρόμοι, ποὺ ὅταν νυχτώ­σῃ φοβᾶται νὰ περάσῃ ὁ ἄνθρωπος;
Λέει ἀκόμη τὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι οἱ δύο δαιμο­νισμένοι ἦταν ἀναιδέστατοι· ἔσχιζαν τὰ ῥοῦ­χα τους καὶ παρουσιάζονταν γυμνοί, χωρὶς ντροπὴ στὸν κόσμο. Δὲ μοῦ λέτε, καὶ σήμερα δὲν γίνεται αὐτό; δὲν παρουσιάζονται οἱ γυναῖκες ξεγυμνωμένες, χωρὶς καμμιὰ ντροπή; Ἑπομένως, κι αὐτὲς εἶνε κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν ἴδιων πονηρῶν πνευμάτων, καὶ σκαν­δαλίζουν καὶ βάζουν φωτιὰ στὴν κοινωνία.
Γιὰ δυὸ δαιμονισμένους μᾶς μιλάει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο. Ἀλλ᾿ ἐγὼ θ᾿ ἀποσπάσω τὴν προσοχή σας ἀπὸ τὰ ἄλλα σημεῖα τῆς περικοπῆς καὶ θὰ τὴν στρέψω σὲ ἕνα. Ποιό εἶν᾿ αὐτό; Εἶνε ὁ «κρημνός», ὁ γκρεμός (Ματθ. 8,32).
Θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ προσέξετε. Read more »

Της αγιας Ευφημιας και η Μνημη του θαυματος της Δ΄ Οικουμενικης Συνοδου

date Ιούλ 11th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 793

Τῆς ἁγίας Εὐφημίας – θαῦμα Δ΄ Οἰκ. Συν.
Σάββατο 11 Ἰουλίου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου

Μνημη του θαυματος της Δ΄ Οικουμενικης Συνοδου

Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τὴν ἁγία μεγαλομάρτυρα Εὐφημία. Ἡ μνήμη της βέβαια εἶνε τὸ Σεπτέμβριο. Θαυμάζεις ἐ­κεῖ, πῶς ἀγωνίστηκε ἐναντίον τοῦ Διοκλητι­ανοῦ, ἐναντίον τῶν εἰδωλολατρῶν· θαυμάζεις πῶς μαρτύρησε. Οἱ ἀγῶνες της ὅμως δὲν σταματοῦν ἐκεῖ. Χρόνια ἀργότερα ἔκανε ἕναν ἄλλο ἀγῶνα καὶ πάλι νίκησε. Ἔκανε ἕνα μεγάλο θαῦμα. Αὐτὸ τιμοῦμε σήμερα.

* * *

Πέρασαν, ἀγαπητοί μου, 150 χρόνια ἀπὸ τὸ μαρτύριο τῆς ἁγίας Εὐφημί­ας. Οἱ διωγμοὶ εἶ­χαν πλέον σταματήσει. Ἡ Ἐκ­κλησία ὅμως βρι­­σκόταν τότε σὲ ἀγῶνα δο­γμα­τικό, ὁ ὁποῖος τὴν ὡδήγησε νὰ διατυπώ­σῃ τὸ δό­γμα, τὴ διδασκαλία της. Τὸ μεγάλο ζήτημα, ποὺ ἀπασχολοῦσε τοὺς πιστοὺς τὴν περίοδο ἐκείνη, ἦταν ἡ διδασκαλία γιὰ τὸ Θεανδρικὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία κήρυττε, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε Θεὸς καὶ ἄνθρωπος. Ἀλλὰ πολλοί, καὶ μέχρι σήμερα, δὲν θέλουν νὰ τὸ ἐννοήσουν. Παραδέχονται τὸ Χριστὸ σὰν ἕνα ποιητή, σὰν ἕνα φιλόσοφο, σὰν ἕνα κοινωνιολόγο, σὰν ἕναν ἐπαναστάτη. Τὸν ὑψώνουν πολὺ ψηλά· ἀλλὰ δὲν θέλουν νὰ ὁμολογήσουν, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶ­νε Θεός. Αὐτὸ λοιπὸν ἀκριβῶς, τὸ δόγμα τῆς θεότη­τος τοῦ Χριστοῦ ποὺ κηρύττει ἡ Ἐκκλησία, ἦταν ἡ πέτρα τοῦ σκανδάλου καὶ γύρω ἀπὸ αὐτὸ δόθηκαν οἱ με­γάλες μάχες τῶν ἁγίων πατέρων μας. Read more »

Πiστις καi oμολογiα

date Ιούλ 11th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ρωμ. 10, 1-10

Πiστις καi oμολογiα

π. A. εφ.«Ἐὰν ὁμολογήσης ἐν τῶ στόματί σου
Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσης ἐν τῆ
καρδία σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν
ἐκ νεκρῶν, σωθήση˙ καρδία γὰρ
πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι
δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν»
(Ρωμ. 10, 9-10)

Η ΠΙΣΤΙΣ, ἀγαπητοί μου, ἡ πίστις, ὅσο καὶ ἄν θέλουν πολλοὶ νὰ τὴν περιφρονοῦν, ἔχει στενή σχέσι μὲ τὴ ζωή. Καὶ ὅταν λέμε ζωή, ἐννοοῦμε ὅλα ὅσα κάνει, ὅσα λέει καὶ ὅσα σκέπτεται ὁ ἄνθρωπος. Ὅπως πιστεύει κανείς, ἔτσι ζῆ, ἔτσι ὁμιλεῖ, ἔτσι σκέπτεται. Ἡ πίστι στρέφει καὶ προσανατολίζει ὅλη τὴν πορεία του πρὸς μία συγκεκριμένη κατεύθυνσι. Μοιάζει ἡ πίστι μὲ τὴν πυξίδα τοῦ πλοίου. Ὅπου δείχνει ἡ πυξίδα, ἐκεῖ θὰ κινηθῆ καὶ τὸ πλοῖο. Δείχνει σωστὰ ἡ πυξίδα; τὸ πλοῖο φθάνει στὸ λιμάνι. Δείχνει λάθος ἡ πυξίδα; τὸ πλοῖο δὲν βρίσκει τὸν προορισμό του. Read more »

ΣΤΟ ΣΤΑΥΛΟ ΑΥΤΟ THΣ EΛΛHNIKHΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ΔΑΥΪΔ ΘΑ ΕΛΕΓΕ· «Ανθρωπος εν τι­μη ων ου συνηκε, παρασυνεβληθη τοις κτηνε­σι τοις ανοητοις και ωμοιωθη αυτοις» (Ψαλμ. 48,13,21).

date Ιούλ 10th, 2020 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2305

Κυριακὴ Ε΄ Ματθαίου
12 Ἰουλίου 2020 ἑσπέρας
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Στη Γυαρο

ολιγαρχια.(Στὸ ταραγμένο κλῖμα τοῦ σκανδάλου τῶν καλλιστείων, ποὺ ἄρχισε τὸ 1952, συνεχίζει καὶ ὁ ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καν­­τιώτης τὸ ἑπόμενο θέρος τὴν σχετικὴ μαχητικὴ ἀρθρογραφία μὲ νέα ἄρθρα στὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα». Ὁ ἀγώνας αὐτὸς εἶνε σκληρὸς καὶ θὰ διαρκέ­σῃ, ὅπως θὰ δοῦμε, ἀφοῦ τὸ κακὸ ὑποστηρίζεται καὶ ἐπιχορηγεῖται ἀπὸ τὸ κράτος. Ἀφορμὴ νὰ γράψῃ παίρνει ἀπὸ μία εἴδησι τῶν ἡμερῶν.)

Τὸ μάθατε; Ἕνα ὀνάριο στὸν Πειραιᾶ δάγ­κωσε μιὰ κοπέλλα, κι αὐτὴ μήνυσε τ᾽ ἀ­­φεν­τικό του. Τέτοιος ὄνος, σχολί­ασε κά­ποιος, χρειαζόταν νὰ βρεθῇ καὶ στὴν αἴθουσα τῶν καλλιστείων, νὰ «περιποιη­θῇ» τὶς τόσες καλλονές… Θὰ διαφωνήσουμε ὅμως· ὄχι δὲν χρει­­α­ζό­ταν, ὑπῆρχαν ἐκεῖ πολλοὶ σὰν …κι αὐ­τόν, μόνο ποὺ αὐτοὶ βαδίζουν ὄχι μὲ τὰ τέσ­σερα ἀλλὰ ὄρθιοι, ἔχουν τίτλους μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸν στάβλο ποὺ λέγεται ἑλληνικὴ ἀριστοκρατία.
–Εἶνε γλῶσσα αὐτὴ ἱεροκήρυκα, νὰ παρομοιάζῃς τέτοιους ἀνθρώπους μὲ γαϊδάρους;
Ἀντιθέτως, κύριοι· οἱ γάιδαροι θὰ θεωροῦ­σαν ὕβρι νὰ τοὺς ποῦν ἀνθρώπους ἔτσι ποὺ καταν­τήσαμε τὸν ἄνθρωπο· τὰ ζῷα δὲν κάνουν τὰ αἴσχη ποὺ κάνουν οἱ ἄνθρωποι σήμερα. Read more »

Απαλλαγη απο τα δαιμoνια

date Ιούλ 10th, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2304

Κυριακὴ Ε΄ Ματθαίου (Ματθ. 8,28 – 9,1)
12 Ἰουλίου 2020 πρωὶ
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτη

Απαλλαγη απο τα δαιμoνια

Φοβερά, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὅσα διηγεῖ­ται σήμερα στὸ εὐαγγέλιο ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (Ματθ. 8,28 – 9,1). Περιγράφει τὴν κατάστασι δύο δαιμονιζομένων, ἀλ­λὰ καὶ τὴ θεραπεία τους.

* * *

⃝ Ποῦ ζοῦσαν, ἀδελφοί μου, οἱ δύο δαιμονιζό­­­μενοι; Στὴ χώρα τῶν Γεργεσηνῶν (ἔ.ἀ. 8,28. Μᾶρκ. 5,1) ἢ Γαδαρηνῶν (Λουκ.. 8,26,37). Εἶνε μία περιοχὴ ἡ ὁποία βρισκόταν στὴ «λίμνην Γεννησαρέτ» (Λουκ. 5,1) ἢ «θά­λασσαν τῆς Γαλιλαίας» (Ματθ. 15,29. Μᾶρκ. 1,16· 7,31. Ἰω. 6,1) ἢ τῆς «Τιβεριάδος» (Ἰω. 6,1,23· 21,1), ἀπέναν­­­τι ἀπὸ τὴν Καπερναούμ. Ἀπὸ τὸ μέρος αὐ­τὸ κατάγονταν οἱ δύο ταλαίπωροι ἄνθρωποι.
Δὲν ἦταν ἀνέκαθεν δαιμονιζόμενοι. Ἦταν κάποτε ἐποχὴ ποὺ οἱ δύο αὐτοὶ ἄντρες ζοῦ­σαν καλά. Ὁ σατανᾶς δὲν εἶχε ἀκόμη ἐξουσία νὰ τοὺς πει­ράξῃ. Ἦ­ταν δυὸ γερὰ παλληκάρια ποὺ ἔ­μεναν στὸ σπίτι τους καὶ δούλευαν στὰ κτήμα­τά τους· κανένα δὲν ἐνωχλοῦσαν, ἦταν καμάρι τοῦ χωριοῦ τους.
Ἀλλὰ μιὰ μέρα, μέρα κατηραμένη, τὸ δαιμό­νιο βρῆκε εὐκαιρία νὰ πειράξῃ τοὺς δύο νέ­ους. Σὰν λῃστὴς χτύπησε τὴν πόρτα τῆς ψυ­χῆς τους, τὴ βρῆ­κε ἀνοιχτὴ καὶ μπῆκε μέσα. Ἀπὸ τὴ μέρα ἐ­κείνη ἄλλαξε ἀπότομα ἡ ζωή τους. Ἔ­γιναν ἀγνώριστοι· προηγουμένως ἦ­ταν ἥ­συ­­χα παιδιὰ καὶ τώρα ἔγιναν ἄγρια θηρία, ἦ­ταν ἐργατικοὶ καὶ τώρα ἔγιναν ἄνεργοι γυρίζοντας ἀπὸ μέρος σὲ μέρος χωρὶς δουλειά, ἦταν ἡ χαρὰ τοῦ χωριοῦ τους καὶ τώρα ἔγιναν τὸ φόβητρο ὅλων. Στὸ σπίτι τους δὲν ἔ­­με­­­ναν. ῾Ροῦχο δὲν φοροῦσαν πάνω τους. Τὴν ἡμέρα γύριζαν ἐδῶ κ᾽ ἐκεῖ· καὶ τὴ νύχτα, σὰν τὰ ἄγρια θηρία, κοιμοῦνταν μέσα σὲ σπηλιὲς ποὺ οἱ ἀρ­χαῖοι τὶς χρησιμοποιοῦσαν καὶ γιὰ νεκροταφεῖα. Ἐκεῖ μέσα ἔμεναν. Κι ὅταν ξημέρωνε αὐτοὶ ἄφηναν τὴ σπηλιά, σκαρφάλωναν σὲ ῥάχες, ἔστηναν ἐκεῖ τὸ παρατηρητήριό τους καὶ δὲν ἄφηναν νὰ περάσῃ καν­ένας ἀπὸ τὸ μέρος τους· σὰν λυσσασμένα σκυλιὰ ὡρμοῦσαν σὲ κάθε περαστικό.

Οἱ διαβάτες τοὺς φοβοῦνταν περισσότερο κι ἀπὸ τοὺς λῃ­στές. Οἱ λῃστὲς ἔχουν καὶ κάποια λογική, ἐνῷ αὐτοὶ δὲν λογικεύονταν· ἦ­ταν χειρότεροι ἀπὸ τοὺς λῃστές, για­τὶ οἱ λῃ­στὲς ἔχουν σωματικὴ δύναμι μὰ ἡ δύ­ναμι τῶν δαιμο­νιζομένων ἦταν πολὺ πιὸ μεγάλη, ὑπερ­­άνθρω­πη. Τὸ λῃστὴ μπορεῖς νὰ τὸν δέ­σῃς, νὰ τὸν κλείσῃς στὴ φυλακὴ κ᾽ ἐκεῖ μέσα νὰ σαπί­σῃ· μὰ αὐτοὺς δὲν μποροῦσε ἄνθρωπος νὰ τοὺς δεσμεύσῃ· οἱ συγγενεῖς τοὺς ἔ­δεναν μὲ ἁλυσίδες κι αὐτοὶ τὶς ἔσπαζαν ὅπως σπᾶμε ἐ­μεῖς τὴν κλωστὴ καὶ τὸ σπάγκο.
Δυστυχισμένοι οἱ δαιμονιζόμενοι. Δυστυχι­σμένοι ὅμως καὶ οἱ συγγενεῖς καὶ φίλοι τους· δυσ­τυχισμένη καὶ ὅλη ἐκείνη ἡ περιοχή, τὴν ὁ­ποία ταλαιπωροῦσαν καὶ τυραννοῦσαν –ἄθελά τους βέβαια– αὐτοὶ οἱ ­δυό. Read more »

ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ; ΦΡΙΚΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ! ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου) 2) ΑΝΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ (του π. Ιωαννου Κ. Διωτη)

date Ιούλ 9th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ;

ΦΡΙΚΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ! 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Αυτοι που τον καλοῦν, εκτελοῦν εντολές των σκοτεινῶν δυνάμεων και είναι οργανα του Αντιχρίστου

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστινου Καντιωτου
——————-

—————

ΑΝΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ,

ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ

Του Αιδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Ιωάννου Κ. Διώτη,

Μυστική συμπαιγνία;

Εδημοσιοποιήθη ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προσεκάλεσε τον Πάπαν εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις των 200 ετών από την κήρυξιν της Ελληνικής Επαναστάσεως του έτους 1821.

Τι συμβαίνει; Εάν ο κ. Πρωθυπουργός έπραξεν αυτό άνευ γνώσεως και συγκαταθέσεως της εν Ελλάδι Διοικούσης Εκκλησίας, τότε είναι ο χειρότερος περιφρονητής της Εκκλησίας. Εάν όμως, η πρόσκλησις αυτή απεφασίσθη παρασκηνιακώς από κοινού Κράτους και Εκκλησίας, τότε η εν «κρυπτώ και παραβύστω» αυτή σύμπραξις είναι μία μυστική συμπαιγνία, η οποία προσβάλλει ευθέως τον Ορθόδοξον Ελληνικόν λαόν.

Εκάστη, των δύο τούτων πλευρών έχει αδήριτον υποχρέωσιν να ενημερώση σχετικώς την κοινήν γνώμην, σαφώς και απεριφράστως.

Εξευτελισμός της προσωπικής αξιοπρεπείας Read more »

Ὁ μεγαλομαρτυς Προκοπιος και το ευαγγελιο της μνημης του αγιου

date Ιούλ 9th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2302

ἁγ. Προκοπίου (Λκ. 6,17-19· 9,1-2· 10,16-21)
Τρίτη 7 Ἰουλίου 2020 ἑσπέρας
Το[υ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Ὁ μεγαλομαρτυς

«Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις…» (Λουκ. 10,21)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ καὶ πανή­­γυρις τοῦ ἁγίου μεγαλο­μάρ­τυρος Προκοπίου. Δὲν εἶνε πολὺ γνωστὸς ὁ ἅγιος Προκό­πιος καὶ ἀξίζει νὰ τὸν γνωρίσουμε καλύτερα. Στὴ ζωή του ἔχει κάτι ποὺ μοιάζει μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο καὶ τὸν μέγα Κωνσταντῖνο.
Δύο μέρη θὰ ἔχῃ τὸ κήρυγμα αὐτό· θὰ δοῦμε πρῶτα τὸν βίο τοῦ ἁγίου Προκοπίου, καὶ μετὰ τὸ εὐαγγέλιο ποὺ διαβάζεται στὴν ἑορτή του.

* * *

Τί ἦταν ὁ ἅγιος Προκόπιος, ἀγαπητοί μου; Γεννήθηκε στὰ Ἰεροσόλυμα στὰ χρόνια τοῦ αὐ­το­κράτορος Διοκλητιανοῦ (284-304 μ.Χ.), διώκτου τῶν Χριστιανῶν. Ὁ πατέ­ρας του ἦ­ταν Χριστι­α­νὸς καὶ λεγό­ταν Χριστο­φόρος. Ἡ μητέρα του ἦ­­τ­αν ἐ­θνικὴ – εἰ­δωλολάτρισσα καὶ λεγόταν Θεοδο­σία. Ὁ πατέρας ὅμως πέθανε νωρὶς καὶ τὸ παιδί, ποὺ τότε λεγό­ταν Νεανίας, ἔμεινε στὰ χέρια τῆς μητέρας. Αὐτὴ τὸ φρόντιζε, ἀλλὰ τὸ κα­τηύ­­­θυνε κατὰ τὰ φρονήματά της. Ὁ ἅγιός μας λοιπὸν στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς του ἦ­ταν εἰ­δω­λολάτρης, ὅπως εἰδωλολάτρις φανα­τικὴ μάλιστα ἦταν ἡ μητέρα του. Ζοῦσαν στὸ σκοτά­­δι, δὲν εἶχαν δεῖ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.
Μὲ τὰ μέσα ποὺ διέθετε ἡ μητέρα προώθησε τὸ παιδί της ψηλά. Ὅταν ὁ Νεανίας ἔ­φτασε σὲ ὥριμη ἡ­λικία, ἡ Θεοδότη τὸν ὡδήγη­σε στὸν βασιλέα, ποὺ τότε βρισκόταν στὴν Ἀν­τι­ό­χεια, καὶ τὸν ἔ­θεσε στὴν ὑ­πηρεσία του. Ὁ Δι­­οκλητιανὸς εἶ­δε τὰ προσόν­τα τοῦ νέου, τὸν κα­τέταξε στοὺς ἀξιωματού­χους του καὶ μὲ τὶς πα­ρακλήσεις τῆς μητέρας τὸν ὕψωσε τόσο στὴν ἱεραρχία τοῦ κράτους ὥστε τὸν ὠνόμασε δοῦ­κα τῆς Ἀλεξανδρείας, διοικητὴ τῆς Αἰγύπτου.
Ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτὴ τοῦ ἔδωσε ἀμέσως διαταγή, νὰ ἐνεργήσῃ διωγμὸ κατὰ τῶν Χριστι­­ανῶν τῆς Αἰγύπτου. Αὐτὸς πῆρε στρα­τὸ καὶ ξεκίνησε γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια. Στὸ δρόμο ὅ­μως τὴ νύχτα δέχθηκε ἀποκάλυψι ὅπως περίπου ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἄ­κου­σε κάποιον νὰ τὸν καλῇ μὲ τ᾽ ὄνομά του, Νεα­νίαν, καὶ νὰ τὸν ἀπειλῇ μὲ θάνατο ἂν συ­νεχί­σῃ τὸ δι­ω­γμό· εἶδε ἕνα σταυ­ρὸ νὰ λάμ­πῃ σὰν κρύσταλ­λο κι ἀπ᾽ τὸ σταυρὸ ἀκούστηκε φωνὴ νὰ τοῦ λέῃ· «Ἐγώ εἰ­μι ὁ ἐ­σταυρωμέ­νος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ». Αὐτὰ τὸν ἔ­καναν νὰ πιστέ­ψῃ ἀκραδάν­τως στὸ Χριστό. Read more »

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΝΑ ΜΗ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ 13η ΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ & ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΝΑ ΜΗ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ

 13η ΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ & ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
_________

_______

Το απόσπασμα της ομιλίας
του Μητροπολίτου Φλωρίνης  π. Αυγουστίνου  ειναι από τις 29.6.1968

Μετὰ τὰ Γιάννενα (Χριστούγεννα 1941) ἦρθα στὴν Κοζάνη (1943-1945). Δὲν θὰ σᾶς διηγηθῶ τὰ τῆς Κοζάνης, μόνο ἕνα στιγμιότυπο θὰ ἀναφέρω Ἤμουν στὴν Θεσσαλονίκη καὶ θὰ πήγαινα στὴν Κοζάνη. Μοῦ ἔστειλαν ἕνα γράμμα καὶ μοῦ λένε: «Μὴ πατήσης στὴν Κοζάνη, φωτιά, καίγεσαι!»
Τί νὰ κάνω; Βρίσκω στὴν προκυμαία ἕναν ἁπλοϊκό ἄνθρωπο καὶ τοῦ λέω: Μοῦ εἶπαν, νὰ μὴ πάω στὴν Κοζάνη (κινδυνεύω). Ἂ! ὄχι μοῦ λέει, θὰ πᾶς. Διάβασε τὸν [εὐαγγελιστὴ] Ἰωάννη. Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, γράφει, ὅτι εἶναι 12 ἡμέρες. Νὰ μὴ προσθέσης, ἄλλη ἡμέρα στὴν ζωή σου. Ἀλλοίμονο στὸν ἄνθρωπο, ποὺ προσθέτη 13η ἡμέρα στὴν ζωή του».
Θὰ κάνω κάποτε μάθημα, ποιά εἶναι ἡ 13η ἡμέρα στὴν ζωή μας. Μετρημένες εἶναι οἱ ἡμέρες τῆς ζωῆς μας, ἀλλὰ ἐὰν προδώσης τὸ καθῆκον, μπορεῖ νὰ προσθέσης ζωὴ 2 καὶ 3 καὶ 4 χρόνια, ἀλλὰ τὰ 2 καὶ 3 χρόνια εἶναι ἡ 13η ὥρα, τὴ ὁποια δὲν φωτίζουν πλέον τὰ ἄστρα τῆς φύσεως καὶ εἶναι ἔτη προδοσίας καὶ καταστροφῆς.
«Νὰ μή προσθέσης ἄλλες ἡμέρες στὴν ζωή σου. Νὰ πᾶς στὸ καθῆκον σου καὶ ὁ Θεὸς θὰ εἶναι μαζί σου».
Αὐτὸς ὁ ἁπλοϊκός ἄνθρωπος μοῦ ἄνοιξε τὸν δρόμο.
Πάω (μετὰ τὴν Κοζάνη 1945-1946) στὰ Γρεβενά. Μὲ σπρώχνανε, σὰν φουτ μπόλ, κράπ, καὶ πάω στὰ Γρεβενά. Ἐκεῖ πια ἦταν ἡ ἀπαγοήτευση! Ἀγνοια, δεισιδαιμονία, πω, πώ, πώ! Φοβερὴ ἡ κατάστασι! Θεέ μου λέω δῶσε με θάρρος…

(Ὁ σεβάσμιος Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος ποὺ δὲν ἡθελε νὰ προσθέση ὄχι 13η ἡμέρα, ἀλλὰ οὔτε καὶ 13 ὥρα στὴν ζωή του, διέτρεξε πολλούς κινδύνους, ἔφτασε πολλές φορές τὰ πρόθυρα τοῦ θανάτου, ἀλλὰ ὁ Θεός φύλαγε τὴν ζωή του καὶ ἐκοιμήθη 104 ἐτῶν, 1907-2010).

Προληψεις και δεισιδαιμονiες

date Ιούλ 8th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τῆς ἁγ. μεγαλομ. Κυριακῆς (Γαλ. 3,23 – 4,5)
7 Ἰουλίου
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Προληψεις και δεισιδαιμονiες

«Ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι» (Γαλ. 4,3)

π. Αυγουστ. στην ΚλαδοραχηΚαταλάβατε τίποτε ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ εἴπαμε; «Ὅτε ἦμεν νήπιοι», λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος – τὸν ἀκούσατε. Σήμερα εἶνε τῆς ἁγίας Κυριακῆς τῆς μεγαλομάρτυρος καὶ διαβάζεται ὁ ἀπόστολος αὐτός· «Ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεθα δε­­δουλωμένοι…» (Γαλ. 4,3). Τί καταλάβαμε; Γι᾽ αὐτὸ παρακαλῶ νὰ προσέξουμε ἐδῶ.
Λέμε, ἀγαπητοί μου, καὶ ὄχι ἁπλῶς λέμε ἀλ­λὰ καὶ καυχώμαστε, ὅτι ἡ πίστι μας εἶνε ἡ πιὸ ὡραία στὸν κόσμο, εἶνε ἡ ἀληθινὴ πίστις· καὶ κατηγοροῦμε τοὺς ἄλλους ποὺ δὲν ἔχουν τὴ δική μας πίστι. Ἀλλ᾽ ἆραγε φτάνει αὐτό, τὸ νὰ καυχώμαστε γιὰ τὴν πίστι αὐτή; Τὸ ὅτι ἡ πίστι μας εἶ­νε ἡ μόνη ἀληθι­νὴ δὲν ὑπάρχει καμμιά ἀμφιβολία· ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ ἐξετάσουμε εἶνε, ἐὰν ἐμεῖς εἴ­μαστε πραγματικοὶ Χριστιανοί. Εἴμαστε πρα­γματικοὶ Χριστιανοί; εἴμαστε ἐ­κεῖνο ποὺ φαινόμαστε; Ἐὰν ἐξετάσου­με τὸν ἑαυτό μας, τὴν κοινωνία μας, θὰ δοῦμε ὅτι ἡ πίστι δὲν μᾶς ἔχει ἀγγίξει πολύ· τὸ νερὸ ὅταν βαπτισθήκαμε δὲν πέρασε πιὸ βαθειά, μόνο τὸ πετσί μας ἔβρεξε – ἀκοῦτε τί σᾶς λέω; Read more »

Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΥΣ (Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος) 2) Προεδρος Πολωνιας: Πλεον επικινδυνος ο σοδομισμος aπo τoν μπολσεβικισμoν! 3) Γερμανια. Και νεες παρεμβασεις κατα της σκοπιανικης προπαγανδας!

date Ιούλ 8th, 2020 | filed Filed under: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΥΣ

Ακούστε, τι λέει ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης, σ” ένα κατάμεστο εκκλησίασμα, σε εσπερινό κήρυγμα, στην Αγία Τριάδα Πτολεμαϊδος, στις 10-12-1978, για την ομοφυλοφιλία·

—————–

—————–

«…Το μάθατε; Διαβάσατε το πρώτο κεφάλαιο την προς Ρωμαίους επιστολή για να δείτε…. Το ζώο έχει ευπρέπεια, δεν βγαίνει από τα φυσικά όρια που καθόρισε ο Δημιουργός. Επιτρέψατέ μου αγαπητοί μου, να μιλήσω και εγώ με την γλώσσα του Παύλου· Αρσενικό με αρσενικό δε σμίγει, Δεν θα το δείτε σ’ όλη την πλάσει. Αρσενικό με αρσενικό δεν σμίγει, θηλυκό με θηλυκό δεν σμίγει. Το παράφυση είναι άγνωστο. Και όμως υπάρχει η αμαρτία αυτή. Και άλλοτε στην Πατρίδα μας μετριούνταν στα δάκτυλα αυτοί; Τώρα κάτω στην Ομόνοια, κάτω στο Σύνταγμα υπάρχει πλήθος απ’ αυτούς…»

Πρόεδρος Πολωνίας:

Πλεον επικινδυνος ο σοδομισμος

απο τον μπολσεβικισμον!

 8 Ιουλίου, 2020

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ δὲν εἶναι (εὐτυχῶς) ὅλοι ἴδιοι. Ἔστω καὶ λίγοι, ξεχωρίζουν ἀπὸ τὴν πλειοψηφία, οἱ ὁποῖοι «πουλᾶνε» ὅ,τι ἀρέσει καὶ ὅ,τι ἐπιδιώκει ὁ σύγχρονος ἀποστατημένος κόσμος. Ἕνα ἀπὸ τὰ μείζονα πνευματικὰ καὶ ἠθικὰ προβλήματα τοῦ κόσμου στὶς τραγικὲς καὶ ἐσχατολογικὲς ἡμέρες μας, εἶναι καὶ ἡ ἁλματώδης διάδοση τοῦ σοδομισμοῦ, ὡς δῆθεν «φυσιολογική, ἐναλλακτικὴ ἐρωτικὴ ζωή»!
Ὁ Πρόεδρος τῆς φιλήσυχης καὶ πολιτισμένης Πολωνίας Andrzej Duda ἔχει, ὄχι ἁπλὰ διαφορετικὴ ἄποψη, ἀλλὰ χαρακτηρίζει τὴν ἰδεολογία τῶν LGBT, πιὸ ἐπικίνδυνη καὶ ἀπὸ αὐτὴ τῶν μπολσεβίκων! Δεῖτε τὴν εἴδηση:
https://orthodoxostypos.gr/%CF%80%CF%81%CF%CF%82/

Γερμανια·
Και νεες παρεμβασεις
κατα της σκοπιανικης προπαγανδας
απο τον Ιερο Λοχο Γερμανιας!

Το Σάββατο της 4 Ιουλίου 2020, έλαβε χώρα στο κέντρο της Στουτγάρδης στην Königstraße 9 ειρηνική διαμαρτυρία με θέμα την ονομασία των Σκοπίων που προπαγανδίζεται με σημαίες ζωγραφισμένες σε δημόσιους χώρους φέροντας το όνομα «Macedonian».
Τα μέλη του Συλλόγου μας κατέθεσαν το φυλλάδιο με την ιστορική αλήθεια στον Ρουμάνο ζωγράφο (συμπτωματικά ή όχι και ο ζωγράφος στην Κολωνίας που προπαγανδίζει υπέρ των σκοπίων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είναι Ρουμάνος) εκεί ακριβώς που θα ζωγράφιζε την σημαία των Σκοπίων….
https://ierosloxos2012.blogspot.com/2020/07/blog-post.html

Αρχιεπισκοπη ΗΠΑ, δηλ. »θεατρο σκιων και παρασκηνιων» 2) ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ!! ΣΑΝ ΠΑΖΑΡΟΣΚΥΛΟ ΓΥΡΙΖΕ ΣΕ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟΥΣ & ΟΥΝΙΤΙΚΟΥΣ ΝΑΟΥΣ & ΔΕΝ ΦΟΒΟΤΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟ! ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ; ΤΑΛΑΙΠΩΡΕ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΣ!! ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΠΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΔΙΔΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑ & ΟΧΙ Η ΑΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ.

Αρχιεπισκοπή ΗΠΑ, δηλ. »θέατρο σκιών και παρασκηνίων»

…Την εποχή αυτή, αρχές Ιουνίου 2020, τώρα που »σφίξαν οι ζέστες», αφού -στην φαντασία μας- λύθηκαν όλα τα προβλήματα, προέκυψε κόντρα μεταξύ αρχιεπίσκοπου Ελπιδοφόρου και μητροπολιτών, γιά το πως θα γίνεται η »Θεία Κοινωνία». Θα γίνεται με »κοχλιάρια» (κουταλάκια μεταλλικά), θα γίνεται με πετσέτα ή με χαρτοπετσέτα;;; Θα χρησιμοποιείται »λαβίδα» ή όχι;…

Απο www.kalami.us

ΟΤΑΝ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΕΜΗΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ!

«Ὅπως πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, (βλ. «Ρομφαία», 25.5.2020), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος σὲ ἐκτενὲς Ὑπόμνημά του στὶς 18.5.2020… γράφει:

«Ἡ ἐνορία θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖ πολλαπλὰ μεταλλικὰ κουτάλια ποὺ θὰ εἶναι μιᾶς χρήσης κατὰ τὴ διανομὴ τῆς Ἁγίας Κοινωνίας. Ὁ ἐνορίτης θὰ πλησιάζει τὸ δισκοπότηρο καὶ θὰ τοῦ ζητηθεῖ νὰ γείρει τὸ κεφάλι του πίσω καὶ νὰ ἀνοίξει τὸ στόμα του πλατιά, ἔτσι ὥστε ἡ Κοινωνία νὰ πέσει μέσα στὸ στόμα του. Ὁ ἱερέας θὰ χρησιμοποιήσει ἕνα νέο κουτάλι, γιὰ νὰ προσφέρει Κοινωνία καὶ στὴ συν­­έχεια θὰ τοποθετήσει τὸ κουτάλι σὲ ξεχωριστὸ δοχεῖο πρὶν ἀπὸ τὸν ἑπόμενο ἐνορίτη. Ἀντὶ τῆς μάκτρας, (Communion Cloth), ἡ ἐνορία θὰ ἔχει διαθέσιμες πετσέτες μιᾶς χρήσης γιὰ τοὺς πιστούς, καὶ ὅταν πλησιάζει τὸ δισκοπότηρο, ὁ ἐνορίτης θὰ πάρει μία χαρτοπετσέτα, θὰ τὴν κρατᾶ κάτω ἀπὸ τὸ πηγούνι του, θὰ σκουπίζει τὸ στόμα του καὶ στὴ συνέχεια θὰ πετάει τὴν πετσέτα. σὲ ἕνα δοχεῖο στὸ σολέα, τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου θὰ καεῖ τὴν ἴδια μέρα. Μετὰ ἀπὸ κάθε ραντεβού, τὰ κουτάλια θὰ βυθιστοῦν σὲ βραστὸ νερὸ, γιὰ νὰ καθαριστοῦν»….
Την συνέχεια:

https://orthodoxostypos.gr/%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bd-%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%b980%ce%b9/

 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑ & ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΔΕΞΙΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ & ΚΕΝΤΡΩΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΛΕΣΧΕΣ & ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ! 1) ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΠΡΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!! 2) Ο Φιοντορ Ντοστογιεφσκι για τον παπισμο «… Ο ρωμαιοκαθολικισμος ειναι πιστη μη χριστιανικη… Ο καθολικισμος της Ρωμης ειναι χειροτερος απο τον αθεϊσμο…

date Ιούλ 7th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑ & ΑΠΟΚΟΜΑΤΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΔΕΞΙΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ! ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΛΕΣΧΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ.


ΓΕΜΙΣΕ Α
ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΚΙΝΔΠΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!!! ΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΒΑΖΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ, ΘΑ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΛΙΩΣΗ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΟ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ!
ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΛΕΓΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σε τί διαφέρει ο αθεος Τσιπρας, από τον μασόνο Μητσοτακη, που τον ανέβασε στην εξουσία η λέσχης Μπιντεμεργκ, κοροϊδευοντας τον Ελληνικό λαό, πουλώντας των δήθεν πατριωτισμό, μεχρι να αρπάξει την εξουσία!

σ.σ. Με σταθερά βήματα υλοποιείται το σχέδιο αφανισμού του έθνους των Ελλήνων.

Μεγαλες αλλαγες φερνει το νομοσχεδιο του ΥΠΕΣ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ὅλα ὡς πρός τήν χορήγηση ἰθαγενείας τούς ἀλλοδαπούς πού ζοῦν στήν χώρα μας βάσει τοῦ νομοσχεδίου πού παρουσίασε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Παναγιώτης Θεοδωρικάκος στό χθεσινό Ὑπουργικό Συμβούλιο. Τό νομοσχέδιο γιά τήν πολιτογράφηση ἀλλογενῶν ἀλλοδαπῶν ἔχει ὡς κύριο στόχο τήν ἐπιτάχυνση τῆς ὅλης διαδικασίας, προκειμένου ἡ ἀπόδοσις ἰθαγενείας νά γίνεται σέ χρόνους ἐξπρές ἀλλά καί τό διοικητικό κόστος νά μειωθεῖ στό ἐλάχιστο.

Συνέχεια 9a150f5deb69

Ο Φιοντορ Ντοστογιεφσκι για τον παπισμο

«… Ο ρωμαιοκαθολικισμός είναι πίστη μη χριστιανική… 

Ο καθολικισμός της Ρώμης είναι χειρότερος από τον αθεϊσμό… 
Ο αθεϊσμός κηρύττει μονάχα το μηδέν, ο καθολικισμός, όμως, προχωρεί πιο πέρα ακόμα˙ κηρύττει ένα διαστρεβλωμένο Χριστό, ένα Χριστό αντίθετο του Χριστού. Κηρύττει τον Αντίχριστο». 

«… Η Ρώμη ανακήρυξε ένα Χριστό που υπέκυψε στον τρίτο πειρασμό του σατανά… 
Διακήρυξε σε όλο τον κόσμο πώς ο Χριστός δεν μπορεί να βασιλέψει χωρίς την επίγεια βασιλεία. Ήταν το ίδιο σαν να ανακήρυξε ο καθολικισμός τον Αντίχριστο, κι αυτό ήταν που κατέστρεψε την Δύση».

«… Ο πάπας άρπαξε γη, έκατσε σε γήινο θρόνο και επήρε ξίφος στα χέρια του. Read more »

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΒΡΩΜΙΣΕ; ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ. Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΑΣΟΝΟΣ; ΙΔΟΥ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΡΙΚΗΣ

date Ιούλ 6th, 2020 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΒΡΩΜΙΣΕ;
ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ

Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΑΣΟΝΟΣ;

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕ, ΒΓΕΣ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΕΙΣΤΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΙ & ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΙ & ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ιερωνυμ. λαγοςΔιεύθυνση:
Οδ. Αγίας Φιλοθέης 21, Τ.Κ. 105 56, Αθήνα
Τηλεφωνικό κέντρο:
210-3352.300 και 210-3248.731-34
Για θέματα που αφορούν στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Μακαριωτάτου:
id.grafeion@iaath.gr Για θέματα γενικού περιεχομένου: iaath.gr@gmail.com

ΙΔΟΥ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΡΙΚΗΣ

«…Θα πρέπει συνειδητοποιήσουν, ότι σε θέσεις Επισκόπων και Αρχιεπισκόπων, δεν ανεβαίνει (σχεδόν) κανείς, αν δεν έχει περάσει από τις Μασονικές Στοές. Και ο Ιερώνυμος, δεν αποτελεί εξαίρεση. ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ, είναι κατασκευάσματα του μιαρού έθνους των εβραίοΣιωνιστών και οι έχοντες υψηλούς βαθμούς, δηλωνουν απόλυτη πίστη στον Σατανά. Αυτά τα επιγραμματικά, για να μάθη ο λαός, και να γνωρίζει, ότι το αποκούμπι του είναι ολίγοι απλοί ιερείς και μοναχο…»
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: https://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%%83-%CF%80/

Ο Αρχιεπισκοπος εχει τιμηθει με τον Αστερα του Ταγματος των Ναϊτων

του Κώστα Ζαφειρίου

Οι σχέσεις του αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου με το Τάγμα των Ναϊτών χρονολογείται από το 2009 την εποχή που τιμήθηκε με τον Αστέρα του Τάγματος των Ναϊτών και του απενεμήθη το σχετικό Δίπλωμα ενώ παρέλαβε και επιταγή 1.000 δολαρίων ως πρώτη δόση για τα έργα επισκευής του Καθεδρικού Ναού.
Αυτό διαβάζουμε σε δημοσίευμα του εντύπου «Ναϊτικά Νέα» (φωτο).
Μάλιστα στο ίδιο δημοσίευμα διαβάζουμε ότι ο μακαριώτατος έδωσε τον Νοέμβριο του 2009 εντολή στον μητροπολίτη Μαραθώνος κ. Μελίτωνα να παραστεί ως εκπρόσωπός του σε «Τελετή Περικοσμήσεως των Νέων Ιπποτών»….
ΔΙΑΒΑΣΤΕ & ΕΔΩ:
http://www.ierovima.gr/pages/article.aspx?id=3916

Προφήτευσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλος καὶ εἶπε ὅτι οἱ δεσποτάδες τῶν ἐσχάτων καιρῶν θὰ εἶναι χειρότεροι ὅλων τῶν ἀνθρώπων
Καὶ ὁ ἀείμνηστος αγωνιστής ιεράρχης π. Αυγουστῖνος, ειπε:

«Δυστυχώς και  μέσα στην Εκκλησία μπήκε η μασονία. Διαβάστε παλαιότερες «ΣΠΙΘΕΣ» και θα το δείτε. Εγώ κατήγγειλα επίσημα με στοιχεία ότι και επίσκοποι και μητροπολίται και πατριάρχαι είναι μασόνοι… Για να γίνεις δεσπότης ή πρέπει να περάσεις από τα σκαλοπάτια της μασονίας ή άμα δεν περάσεις, -γιατί δεν είναι όλοι οι δεσποτάδες μασόνοι-, όμως είναι γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιοι ύποπτοι στην Εκκλησία. Δεν ανακοινώνουν τα ονόματά τους όσο ζουν, άμα πεθάνουν τότε τους φανερώνουν. Εμείς όμως τους ξέρουμε και τους παρακολουθούμε.

Για να γίνεις δεσπότης σήμερα ή πρέπει να κάνεις τούμπα μέσα στην στοά των μασόνων και να προσκυνήσεις τον διάβολο· Τι διαβολο-δεσπότης θα γίνεις; Ή θα επιτρέψει η μασονία να γίνεις εάν δεν την πολεμάς και έχεις ευγένεια απέναντί της. Γι’ αυτό βλέπεις όλοι αυτοί που είναι υποψήφιοι δεσποτάδες σιωπούν, κανείς τους δεν μιλά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ξέρουν πολύ καλά ότι θα τους φάει το φίδι.

Read more »

«Εν πασι τοις διωγμοις υμων» (Β΄ Θεσ. 1,4). ΘΑ ΓΙΝΗ ΔΙΩΓΜΟΣ! ΕΚΕΙ ΠΑΜΕ. ΘΑ ΚΟΣΚΙΝΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΛΙΓΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ. Θα τα δητε εσεις που θα ζησετε, εγω γερος ανθρωπος ειμαι.

Aπο το βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ. 14

«Εν πασι τοις διωγμοις υμων» (Β΄ Θεσ. 1,4)

Εξ. Χριστιανοι στουσ εσχ

Ἐκεῖ πᾶμε. Θὰ ἐπανέλθουμε στοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους. Αὐτὸ θὰ γίνῃ ἢ μέσα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἢ ἀπ᾿ ἔξω μὲ ἐξωτερικὸ διωγμό. Ὅπως στὴ Ῥωσία ἦταν ἑκατομμύρια ψευτοχριστιανοί. Μετὰ ἦρθε τὸ μεγάλο κόσκινο καὶ κοσκινίστηκαν οἱ Χριστιανοί. Τώρα ὑπάρχουν λίγοι, ἀλλὰ πραγματικοὶ Χριστιανοί. Ζήτημα μέσα στὴ Μόσχα, ποὺ εἶνε 8 ἑκατομμύρια, νὰ ὑπάρχουν 100 – 200 Χριστιανοί. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἔχουν μέσα τους δύναμι. Ὁ βίος τους, τὸ παράδειγμά τους, ἡ αὐτοθυσία τους τὸ δείχνει.
Ἐδῶ ἐμεῖς εἴμαστε ὅλοι χριστιανοὶ τοῦ γλυκοῦ νεροῦ. Ἂν πιστεύαμε στὸ Θεό, θὰ εἴχαμε ἐγκαταλείψει κάθε ἄλλη κοσμικὴ ἀσχολία. Τί νὰ τὰ κάνῃς τ᾿ ἄλλα· τὸ Εὐαγγέλιο ποιός ἐφαρμόζει.
Στὴ Θεσσαλονίκη ὅμως τότε ἦταν πραγματικοὶ Χριστιανοί. Καὶ ἀπόδειξις, ὅτι δὲν λυγίζανε στοὺς διωγμούς. Ἐκεῖνα τὰ πτωχαδάκια πάλευαν μ᾿ ὅλες τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἐξουσίες, ποὺ ἦταν ἐχθρικές. Αὐτοὶ οἱ λίγοι Χριστιανοὶ ἐθεωροῦντο ἀμελητέοι, δὲν τοὺς ὑπολόγιζαν· καὶ ὅμως αὐτοὶ ἦρθαν σὲ ῥῆξι μὲ ὅλους τοὺς ἰσχυροὺς τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ὑπέστησαν πολλοὺς διωγμούς.
Ἀλλὰ καὶ πάντοτε τὰ πτωχαδάκια διώκονται, καὶ μένουν κοντὰ στὸ Χριστό. Οἱ ἄλλοι, ποὺ ἔχουν ἀξιώματα, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πολεμοῦν τὸ Χριστό.
Θὰ γίνῃ διωγμός. Θὰ τὰ δῆτε ἐσεῖς ποὺ θὰ ζήσετε, ἐγὼ γέρος ἄνθρωπος εἶμαι. Θὰ γίνῃ διωγμός, καὶ θὰ δῆτε ὅλους τοὺς δασκαλάκους νὰ προσκυνᾶνε τὸ κόκκινο θηρίο. Τριάντα χιλιάδες εἶνε ὅλοι οἱ δάσκαλοι· ζήτημα νὰ μείνουν ἑκατὸ ποὺ νὰ ποῦν· Προτιμοῦμε νὰ γίνουμε λοῦστροι στὴν πλατεῖα τῆς πόλεως, παρὰ νὰ κηρύττουμε ἀθεΐα. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, μὲ ὅση εὐκολία χειροκροτοῦσαν τὸν Παπαδόπουλο, μὲ ὅση εὐκολία χειροκροτοῦσαν τὸν Καραμανλῆ, μὲ τὴν ἴδια εὐκολία θὰ χειροκροτοῦνε καὶ τὸν ἀντίχριστο. Θὰ τὰ δῆτε αὐτά. Συμφέρον καὶ μόνο συμφέρον εἶνε σήμερα οἱ ἄνθρωποι, καὶ τίποτε περισσότερο. Τέτοιοι εἶνε καὶ οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγηταὶ καὶ οἱ ἀξιωματικοί, γιατί ὄχι καὶ οἱ παπᾶδες καὶ οἱ δεσποτάδες – δὲν κάνω καμμία διάκρισι. Read more »

Ο εκατονταρχος του σημερινου Ευαγγελιου μοιαζει με διαμαντι πεταμενο μεσα στο βουρκο της αισχρας ειδωλολατριας. Ω Κυριε, ποσο διδασκομαστε απο το υπεροχο παραδειγμα του εξοχου αυτου ανθρωπου! Ποσο μικροι ειμαστε μπροστα στον εκατονταρχο! Που ειναι η ἀγαπη μας; Που η πιστι μας; Που η ταπεινωσι μας;

date Ιούλ 5th, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ματθ. 8, 5-13

Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ

«Προσῆλθεν αὐτῶ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτόν»(Ματθ. 8, 5)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ἀγαπητοί μου, τὸ Εὐαγγέλιο μιλάει σήμερα γιὰ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ τὸν ʼπαίνεσε καὶ τὸν βράβευσε ὁ Χριστὸς δημοσίως. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν ἦταν ἰουδαῖος. Δηλαδὴ δὲν ἀνῆκε στὴν ἀληθινὴ θρησκεία τοῦ Ἰσραήλ. Ἦταν εἰδωλολάτρης στὸ θρήσκευμα, στὴν πατρίδα Ρωμαῖος, στὸ ἐπάγγελμα ἀξιωματικὸς τῆς πανίσχυρης Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ποὺ ἐξουσίαζε ὅλο τὸν τότε κόσμο. Ὁ βαθμός του ἦταν ἑκατόνταρχος, ποὺ ἀντιστοιχοῦσε μὲ τὸ σημερινὸ βαθμὸ τοῦ λοχαγοῦ, καὶ εἶχε στὶς διαταγές του ἑκατὸ στρατιῶτες. Κατοικοῦσε δὲ προσωρινὰ στὴν πόλι Καπερναούμ, ὅπου ὑπηρετοῦσε ὡς ἀξιωματικός.
Read more »