Αυγουστίνος Καντιώτης

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου

Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ (Λουκ. 13,10-17)
9 Δεκεμβρίου
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Σαν τα ζωα και χειροτερα…

«…Καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές»(Λουκ. 13,11)

ΤΟ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ἀγαπΚαλεσμα copyητοί μου, περιγράφει τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τῆς συγκυπτούσης.

* * *

Στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ζοῦσε μιὰ γυναίκα, ἡ ὁποία ἀρρώστησε. Ἡ ἀρρώστια της δὲν ὠφείλετο σὲ φυσικὰ αἴτια, π.χ. σὲ κάποιο μικρόβιο, ἀλλὰ στὸν σατανᾶ! Ὁ σατανᾶς καμπύλωσε τὴ σπονδυλική της στήλη, ὥστε τὸ κεφάλι της ν᾿ ἀγγίζῃ τὸ χῶμα. Ὅποιος τὴν ἀντίκρυζε, νόμιζε ὅτι περπατάει μὲ τὰ τέσσερα. Εἶχε γίνει πλέον σὰν τὸ κτῆνος.
Δὲν ἔβγαινε ἔξω. Ἔμενε στὸ σπίτι. Μόνο τὸ Σάββατο, ποὺ εἶνε ἡμέρα λατρείας τοῦ Ἰσραήλ, πήγαινε στὴ συναγωγή, στὴν ἐκκλησία.
Ἀλλὰ θὰ πῆτε·
―Καὶ τί κέρδιζε; Ἀσθενὴς πήγαινε, ἀσθενὴς γύριζε· καμπούρα ἔμπαινε, καμπούρα ἔβγαινε…
Ὄχι, δὲν εἶνε ἔτσι. Αὐτὴ πίστευε στὸ Θεό. Δὲ᾿ γόγγυσε ποτέ ἐναντίον τῆς θείας προνοίας. Καὶ μιὰ μέρα ἀξιώθηκε νὰ δῇ τὸ Χριστό.
Ὁ Χριστὸς πῆγε στὴν ταπεινὴ ἐκείνη συναγωγή. Ἐκεῖ ἄνοιξε καὶ ἑρμήνευε τὰς Γραφάς, καὶ ἡ γυναίκα αὐτὴ ῥουφοῦσε τὴ γλυκυτάτη διδασκαλία του. Τότε ὁ Χριστὸς ἔκανε τὸ θαῦμα. Τὴν εἶδε, τὴ σπλαχνίστηκε, καὶ τῆς λέει· «Γυναίκα, ἀπὸ τὴν ὥρα αὐτὴ εἶσαι ἐλεύθερη» (Λουκ. 13,12). Καὶ ἀμέσως τὸ καμπουριασμένο ἐκεῖνο κορμὶ τινάχτηκε πρὸς τὰ ἐπάνω καὶ ὑψώθηκε σὰν κυπαρίσσι.
Εἶδαν ὅλοι καὶ θαύμασαν. Μόνο μιὰ ψυχὴ φθονερή, δὲ᾿ μπόρεσε νὰ θαυμάσῃ, ἀλλὰ θέλησε νὰ κατηγορήσῃ τὸ Χριστό.

* * *

Αὐτὸ εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ θαῦμα τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου. Ἡ περικοπὴ αὐτὴ εἶνε μιὰ ζυγαριὰ γιὰ νὰ ζυγιστοῦμε ὅλοι. Γιατὶ ἐμεῖς εἴμεθα ἡ συγκύπτουσα. Ἡ γυναίκα αὐτὴ εἶνε ὁ καθρέφτης μας, ἡ φωτογραφία μας.
―Ἡ φωτογραφία μας; θὰ πῆτε.
Μάλιστα. Προσέξτε, καὶ θὰ πεισθῆτε. Read more »

Κυριακη Ι΄ Λουκα (Λουκ. 13,10-17) – Αμαρτωλος, ο χειροτερος αιχμαλωτος

date Δεκ 6th, 2019 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2244

Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ (Λουκ. 13,10-17)
8 Δεκεμβρίου 2019

Αμαρτωλος, ο χειροτερος αιχμαλωτος

«Ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔ­τη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;» (Λουκ. 13,16)

ΠΑΘΗ ΑΜ.18 χρόνια, ἀγαπητοί μου, 18 χρόνια ἡ δυσ­τυχισμένη γυναίκα τοῦ σημερινοῦ εὐ­αγγελίου ἦταν αἰχμάλωτη τοῦ διαβόλου. Για­τὶ ἡ ἀσθένειά της, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ Κύρι­ος, δὲν ἦταν μιὰ ἀσθένεια ποὺ ὠφείλετο σὲ μία ὀργανικὴ φθορὰ ἢ σὲ μία ἐπιπλοκὴ τῆς λειτουργίας τοῦ ὀργανισμοῦ της· ἦταν ἀποτέλεσμα ἐπεμβάσεως τοῦ πονηροῦ. Ἔπασχε ἡ γυναίκα αὐτή, ἀλλὰ τὸ πάθημά της δὲν ἦ­ταν κάτι φυσικό· τὸ εἶχε προκαλέσει ὁ πονηρός, κατὰ θείαν παραχώρησιν.
Ὁ σατα­νᾶς, αὐτὸς ποὺ ἄλλοτε εἶχε γεμίσει πληγὲς τὸ σῶμα τοῦ Ἰώβ, αὐτὸς ποὺ ἔβαζε τοὺς δαιμονιζομένους νὰ χτυπιῶνται στὶς πέτρες καὶ νὰ πέφτουν στὴ φωτιὰ ἢ στὸ νερό, αὐτὸς καὶ τώρα στὴν περίπτωσι αὐτὴ εἶχε δημιουργήσει μιὰ φοβερὴ πάθησι. Ἡ δυστυχισμένη αὐτὴ γυναίκα εἶχε ἄλλοτε, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, τὸ σῶμα της ὄρθιο σὰν κυπαρίσσι· ἀλλὰ ἡ δαιμονικὴ ἀσθένεια λύγισε τὴ σπονδυλικὴ στήλη της· τὸ σῶμα καμπούριασε τόσο πολύ, ὥστε τὸ κεφάλι νὰ φτάνῃ πολὺ χαμηλά· σχεδὸν ἄγγιζε τὴ γῆ!
Ἡ ταλαίπωρη αὐτὴ γυναίκα δὲν μποροῦσε ν᾽ ἀνορθωθῇ, νὰ σηκώσῃ τὸ κεφάλι καὶ νὰ δῇ ψηλὰ καὶ γύρω, νὰ χαρῇ ὅσα ὡραῖα ἔχει δημι­ουργήσει ὁ Πλάστης, ὅσα χαίρονται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴτε ψηλὰ στὸν οὐράνιο θόλο εἴ­τε στὸν ὁρίζοντα τῆς γῆς. Καὶ ὅμως, ἐνῷ ζοῦσε τόσο δύσκολα, ποτέ δὲν παρέλειπε τὰ πνευματικά της καθήκοντα· ἐνῷ βρισκό­ταν σ᾽ αὐ­τὴ τὴν ἀ­ξι­ολύπητη κατάστασι, τὸ Σάβ­βατο, ἡ­μέ­ρα ἀργίας καὶ λατρείας τῶν πιστῶν, δὲν ἐν­νοοῦ­σε νὰ μένῃ στὸ σπίτι, ἀλ­λὰ ἔδινε πάντοτε τὸ παρών. Ὅταν μάλιστα ἄ­κουσε ὅτι ἦρθε ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος καὶ κηρύττει στὴ συν­αγωγή, ἔτρεξε ἐκεῖ μὲ ὅλη τὴν προθυμία.
Γιά σκεφτῆτε. Μιὰ σακατεμένη γυναίκα ση­κώθηκε καὶ πῆ­γε σέρνοντας στὸ μέρος ὅπου δίδασκε ὁ Χριστός. Πόσοι καὶ πόσοι Χριστιανοὶ σήμερα, ποὺ εἶνε γεροὶ κ᾽ ἔχουν πόδια, τὴν Κυριακὴ μένουν στὸ σπίτι ἢ τρέχουν ἀλ­λοῦ, ἀλλὰ δὲν ἀποφασίζουν νὰ σύρουν τὰ βήματά τους μέχρι τὴν ἐκκλησία ἢ ἐκεῖ ποὺ γίνεται ἕνα ἐκκλησιαστικὸ κήρυγμα. Κουράζον­ται, σοῦ λέει ἡ κυ­ρία τῆς ἀριστοκρατίας. Ἂν ἦταν βέβαια κανένας χορὸς καὶ διασκέδασι, ἐ­κεῖ μποροῦσε νὰ μεί­νῃ ὄρθια ὧρες ὁλόκληρες, ἀλλὰ στὴν ἐκκλησία κουράζεται νὰ στα­θῇ μία ὥρα, νὰ προσ­­ευχηθῇ καὶ νὰ ζητήσῃ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ· προφασίζεται κούρασι.
Δὲν εἶνε ἡ κούρασι, ἀγαπητοί μου, αἰτία τῆς ἀπουσίας· εἶνε ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὰ πνευματικά, ἡ ἀμέλεια γιὰ τὴν σπουδαιότερη ὑπόθεσι τῆς ζωῆς μας, γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς.
Ἀλλὰ ἡ γυναίκα αὐτὴ δὲν ὑπολόγισε τὴν κούρασι, οὔτε δικαιολογήθηκε γιὰ τὴν κατάστασι τῆς ὑγείας της, οὔτε σκέφτηκε ὅτι μὲ τὴν ταπεινωτικὴ ἐμφάνισί της ἔξω στὸν κόσμο καὶ τὴν ἐ­λαττωματικὴ κίνησί της ἐκτίθεται στὰ μά­τια τῆς κοινωνίας. Πῆγε στὴ συν­αγωγή, συμμετεῖχε στὴν προσευχή, ἄκουσε τὴν ἀνάγνωσι τοῦ νόμου, καὶ παρακολούθησε μὲ προσοχὴ τὴ διδαχὴ τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ψυχή της φωτίστηκε, ἐνισχύθηκε, παρηγορή­θηκε· καί, μαζὶ μὲ τὸ φῶς ποὺ δέχθηκε στὴν καρδιά, εἶ­δε καὶ τὴ θεραπεία τοῦ σώματος. Ὁ Χριστὸς τὴν θεράπευσε. Μιὰ τέτοια ψυχὴ δὲν ἄξιζε νὰ τὴν εὐεργετήσῃ ὁ Θεός;
Read more »

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – Χρεη ποιμενος και ποιμνιου… -Ε­χουμε χρεος να υπακουμε τους ποιμενας. Μονο μια φορα δεν πρεπει να τους υπακουμε. Ποτε; Οταν ο ποιμην πλανηθη απο την αληθεια, γινη αιρετικος, και κηρυττη λογια που δεν συμβιβαζονται με την Ορθοδοξια

date Δεκ 5th, 2019 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2243

Τοῦ ἁγίου Νικολάου (Ἑβρ. 13,17-21)
Παρασκευὴ 6 Δεκεμβρίου 2019
Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Χρεη ποιμενος και ποιμνιου

«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες» (Ἑβρ. cf83ceb5cebb12-aceb3-nceb9cebacebfcebb13,17)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, μὲ ἀξιώνει πάλι ὁ Κύριος διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Νικολάου νὰ ἑορτάσω καὶ ἐγὼ καὶ νὰ πανηγυρίσω μαζί σας τὴν ἱερὰ μνήμη του.
Μίλησα ἄλλοτε γιὰ τὴ ζωή, τὴ δρᾶ­σι καὶ τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε καὶ κάνει ὁ ἅγιος Νικόλαος· σήμερα θὰ λάβω θέμα ἀπὸ τὸν ἀπόστο­λο, ἀπὸ τὰ θεόπνευ­στα, ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴ χάρι τοῦ ἁγίου Πνεύματος, λόγια του. Ἐπανα­­λαμβάνω τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου· Ἀ­δελφοί, «πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑ­πείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυ­χῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες» (Ἑβρ. 13,17).
Τί σημαίνουν τὰ λόγια αὐτά;

* * *

Τὰ λόγια αὐτά, ἀγαπητοί μου, καθορίζουν τὸν κύκλο τῶν καθηκόντων ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τοῦ κλήρου, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ τοῦ λαοῦ. Ὁ κλῆρος ἔ­χει καθήκοντα, ἀλλὰ καθήκοντα ἔχει καὶ ὁ λα­ὸς τοῦ Θεοῦ. Ποιά εἶνε τὰ καθήκοντα τοῦ κλή­ρου; ποιό προπαν­τὸς εἶνε τὸ καθῆκον τοῦ ἐπισκό­που, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἡγεῖται τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ; Συνοπτικὰ λέμε, ὅτι καθῆκον τοῦ ἐπισκόπου εἶ­­νε, νὰ μένῃ ἄγρυπνος, ἀνύστακτος στὴ σκο­πιά, στὴν ἐπισκοπή του, καὶ ὅλος ὁ κλῆ­ρος στὸ ποίμνιό του. Καὶ ποιά εἶνε τὰ καθήκον­τα τοῦ λαοῦ; Μὲ μιὰ λέξι, εἶνε ἡ πειθαρχία – ὑπακοή.
Δὲν τὰ λέμε αὐτὰ ἀπὸ ἕνα πνεῦμα ἱ­εροκρα­τίας καὶ δεσποτισμοῦ· τὰ λέμε ἑρμηνεύοντες τὰς Γραφάς. Διότι κλῆ­ρος καὶ λα­ὸς –ὄχι μόνο κλῆρος ἀλλὰ καὶ λαός–, κλῆρος καὶ λαός, οἱ δύο αὐτοὶ παράγοντες, σχηματίζουν – συναπαρτίζουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅ­ταν μέσα στὴν Ἐκκλησία ὁ κλῆρος εἶνε ὑ­­πόδειγμα βίου, πρότυπο ζωῆς, ὅταν ὁ κλῆ­ρος ἐκ­­­τελῇ τὸ χρέος του, ἀγρυπνῇ ἐπὶ τοῦ ποιμνίου, κι ὅταν ὁ λαὸς εἶνε πειθαρχικὸς καὶ ὑ­πάκουος στὰ κελεύσματα τῶν ποιμένων του, τότε ὑπάρχει ἁρ­μονία καὶ εἰρήνη, ἡ ἑνότης ποὺ εὔχεται ἡ Ἐκκλησία· «καὶ (ὑπὲρ) τῆς τῶν πάν­των ἑ­νώ­σεως…», καὶ «Ἀ­γαπή­σωμεν ἀλ­λήλους, ἵνα ἐν ὁ­μονοίᾳ ὁμολογήσωμεν», καὶ «Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως…» (θ. Λειτ.), ποὺ εἶνε τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν αἴ­τημα τῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου ἡ­μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (βλ. Ἰω. 17,11,21-23).
⃝ Ποιό εἶνε τὸ χρέος τοῦ ποιμένος; Νὰ ἀ­γρυπνῇ. Αὐτὸ ἐξάγεται ἀπὸ τὰ λόγια ἐκεῖνα τῆς ἁγίας Γραφῆς ὅπου οἱ ἐργάτες τῆς Ἐκ­κλησί­ας ὀνομάζονται ποιμένες, βοσκοί. Ὁ ἴδιος ὁ Κύ­ριος εἶπε· «Ἐγώ εἰμι ὁ ποι­μὴν ὁ καλός» (Ἰω. 10,11). Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὁμιλεῖ ἐδῶ, πρὸς τὸ τέλος τῆς σημερινῆς περικοπῆς, γιὰ «τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν» (Ἑβρ. 13,20), ποὺ εἶνε ὁ Χριστός (βλ. καὶ Ἰω. 21,15-17. Πράξ. 20,28. Α΄Πέτρ. 5,1-2). Τί συνεπάγονται τὰ ῥητὰ αὐτά; Ὅτι ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ εἴμαστε οἱ μικροὶ ποιμένες, ἀλλὰ «ὁ μέγας ποιμήν», τρόπον τινὰ ὁ ἀρχιτσέλιγγας –ἂς ἐπιτραπῇ αὐτὴ ἡ λέξι–, εἶ­νε ὁ Χριστός. Ὅπως ἕνας ἀρχιτσέλιγγας, ποὺ ἔχει πολλὰ κο­­πάδια, δὲν μπορεῖ νὰ τὰ κυβερνήσῃ μόνος του ἀλλὰ παίρνει καὶ ἄλλους βοηθούς, ἔτσι καὶ ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος εἶνε «ὁ ποι­μὴν ὁ μέγας τῶν προβάτων»· καὶ ἀπέκτησε τὰ πρόβατά του ὄ­χι μὲ χρή­ματα, μὲ τὰ ὁποῖα μπορεῖ ν᾽ ἀγορά­σῃ κανεὶς πρόβα­τα, ἀλλὰ μὲ τὶς σταλαγματιὲς τοῦ τιμίου του αἵ­ματος· «ὁ Κύριος καὶ Θεὸς «περιεποιήσατο (δηλαδὴ ἀπέκτησε) τὴν ἐκ­κλησίαν διὰ τοῦ ἰδίου αἵμα­τος» (Πράξ. 20,28). Ἀρχιποίμην ὁ Χριστός, καὶ ποιμέ­­νες –μικρότεροι ἢ μεγαλύτεροι– ὅλοι οἱ κληρικοὶ ποὺ κυκλώνουμε τὸ ἱερὸ θυσιαστήριο.
Τί κάνει λοιπὸν ἕνας ποιμένας; Read more »

ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ, ΘΑ ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΤΟ ΜΩΡΟ. ΑΠΟΡΙΑ OΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ & Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2) ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ Κ.Θ., ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ «ΣΚΟΤΩΝΟΥΜΕ» ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΓΩ & ΕΧΩ

ΔΥΟ e-mail ANAΓNΩΣTOY MAΣ & Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Subject: Βαπτιση
Message Body:

 • 1. Χαίρετε μπορείτε να μας ενημερώστε αν ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι που έχει υιοθετήσει ένα μικρό παιδί, αν μπορεί να πάει να το βαπτίση;
  Καὶ  β) e-mail μετα τὴν ἀπάντηση
  2. Σας ευχαριστώ πολύ, απλά ταραχτήκαμε όταν ακούσαμε ότι εδώ στη Μελβούρνη και σε ορθόδοξο ναό θα γίνη η βάπτιση στις 15 Δεκεμβρίου.
  Δυστυχως το μικρό παιδί είναι παρμένο από την Βραζιλία, μετά από παραχωρήσει σπέρματος, σ’ έναν από τους δυο ομοφυλόφιλους. Δεν ξέρω τι να πω!!!!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οἱ Ἐκκλησία μας καθιέρωσε τὸν νηπιοβαπτισμό γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους γονείς, ποὺ σέβονται τὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὁ γάμος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 7 Μυστήρια. Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ τὸ γάμο ἀνδρα μὲ γυναῖκα καὶ εὔχεται τὴν τεκνογονία. Τὴν ὁμοφυλοφιλία ὄχι μόνο δὲν τὴν εὐλογεῖ, ἀλλὰ καὶ τὴν καταδικάζει ἡ Ἁγία Γραφή.

Διαβάστε τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή, α, 26-28:

 • «Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,  ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα..».

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἡ τιμωρία εἶναι φοβερὴ γιὰ αὐτὰ τὰ σιχαμερὰ ἁμαρτήματα. (Διαβάστε Γένεση 19, 4-29).

 • Ὁ Θεὸς κατέστρεψε δύο πόλεις τὰ Σόδομα και τα Γόμορρα ἐξ αιτίας αὐτῶν τῶν φρικτων ἁμαρτημάτων, στο νότιο άκρο της Νεκράς θάλασσης.

Ἀν ἔχετε γνωστοὺς καὶ τοὺς ἀγαπᾶτε φροντίστε νὰ διορθώσουν αὐτὸ τὸ φοβερὸ ἁμάρτημα, ποὺ τὸ ὡραιοποιοῦν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ τὸ προβάλλουν μὲ τὶς παρελάσεις «ὑπερηφανείας». Εἶναι σημεῖο τῶν καιρῶν φοβερό.
Ὅταν καταπατοῦν βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου, δὲν μποροῦν νὰ βαπτίσουν παιδί μὲ τὸν νηπιοβαπτισμό. Γιατὶ δὲν μποροῦν νὰ τὸ μεγαλώσουν φυσιολογικά καὶ δὲν μπορουν νὰ τὸ ἀναθρέψουν χριστιανικά.
Για τὴ βάπτισή του θὰ ἀποφασίση τὸ παιδὶ μόνο του, ποὺ δὲν φταίει σὲ τίποτε, ὅταν μεγαλώση. Και θα το ζητήση μόνο του, ἂν δὲν ἔχει καταστραφεῖ ψυχικά, από το περιβάλλον που θα μεγαλώση.
Εἴμαστε σὲ ἄσχημα χρόνια καὶ δὲν πρέπει νὰ παίζουμε μὲ τὴν ἁμαρτία. Χρειαζεται μεγάλη προσοχὴ καὶ προσευχή Read more »

Η αγια Βαρβαρα και οι σχεσεις των παιδιων με τους γονεις

date Δεκ 4th, 2019 | filed Filed under: εορτολογιο

Tῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Bαρβάρας
4 Δεκεμβρίου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Οι σχεσεις των παιδιων με τους γονεις

Agia Varvara

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή. Ἑορτάζει ἡ μεγαλομάρτυς ἁγία Βαρβάρα. Ὡς ἀστέρι πρώτου μεγέθους λάμπει στὸν οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας. Ἂς ποῦμε λίγα λόγια γι᾿ αὐτήν.

* * *

Ἡ ἁγία Βαρβάρα ἔζησε σὲ ἐποχὴ διωγμῶν, στὰ τέλη τοῦ τρίτου αἰῶνος, ἐπὶ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ. Πατρίδα της εἶνε ἡ Ἀνατολή. Πατέρας της ὁ Διόσκορος, ἕνας ἔνδοξος πλούσιος, ἀλλὰ φανατικὸς εἰδωλολάτρης.
Ἡ Βαρβάρα διακρινόταν γιὰ τὸ ἔκτακτο κάλλος καὶ τὴν ὀξύνοιά της. Προωρίζετο λοιπὸν μιὰ μέρα νὰ γίνῃ σύζυγος κάποιου μεγάλου ἀνδρός. Ὁ πατέρας ἔχτισε γι᾿ αὐτὴν ἕνα πύργο, ἕνα παλάτι, ὅπου τὴν ἐγκατέστησε μὲ πολὺ προσωπικὸ στὴ διάθεσί της.
Ἀλλ᾿ ἐκεῖ μέσα, ποὺ ἦταν ἀποκλεισμένη, ἡ κόρη πίστεψε στὸ Χριστό. Πῶς πίστεψε; Ἀπὸ μιὰ ὑπηρέτρια! (ὅποιος πίστευε τότε, μιλοῦσε γιὰ τὸ Χριστό). Ἡ ἁγία Βαρβάρα, λοιπόν, ὀφείλει τὸ ὅτι ἔγινε Χριστιανὴ σὲ μιὰ ὑπηρέτρια· αὐτὴ μίλησε στὴν καρδιὰ τῆς κυρίας της. Ἔτσι ἡ Βαρβάρα πίστεψε, ἔγινε Χριστιανή. Read more »

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ: ΤΟ ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, TOY 1990, στην ταινια: «ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΡΓΟΥ» Του Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, που γυριστηκε στη Φλωρινα & πριμοδοτηθηκε απο την Ευρωπαϊκη Ενωση με 600.000.000 δραχμες! & ενισχυθηκε απο το Ελληνικο Δημοσιο, ΗΤΑΝ ΤΥΧΑΙΟ;;; 2) ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ: Τι ειναι: 1) η ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ ή ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ 2) Η ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΣΑ ΖΩΝΗ 3) ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ 4) Τι ειναι η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (Α.Ο.Ζ), ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΘΑ (κ. Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Υποναυαρχου Λ.Σ (ε.α)

date Δεκ 4th, 2019 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ & Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ», ΠΟΥ ΕΞΕΠΕΜΠΕ Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ: «ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥ», ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 1990 ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ

Διαβαστε εδω: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=21089

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΗΜΑΝΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ. ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΟΙ  ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΟΝ ΤΙΜΗΣΑ ΣΤΑ ΠΡΕΣΠΕΙΑ ΤΟ 2008, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ Η ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
__

____

Ολόκληρη την ταινία ακούστέ την εδω: https://youtu.be/RYlniC9oTpk

ΣΤΑ ΠΡΕΣΠΕΙΑ ΤΟ 2008 ΤΙΜΗΘΗΚΕ

Ο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ!!!

Διαβαστε: www.tovima.gr, 2008/8/29
29 Αυγ 2008 … συμπληρώνουν τα Πρέσπεια, τα οποία πραγματοποιούνται σήμερα και … θα τιμήσει τον σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την προσφορά …

Διαβαστε εδῶ:
https://tvxs.gr/news/ellada/i-florina-prodidei-ton-aggelopoylo-gia-2i-fora,
Διαμαρτύρονται γιατί δὲν αφιερωσε ο δημος της Φλώρινας εναν δρόμο στην πόλη με το ονομά του!!!
Διαβάστε και ἐδῶ που βρίζουν τὸν Γέροντα μητροπολίτη οἱ Σκοπιανοί:
https://tvxs.gr/news/%
Δημοσιεύουν μιά κατηγορία τοῦ «Ριζοσπάστη, ποὺ πηγὴ εἶχε τὸν καθηρημένο Σκοπιανό Νικοδημο Τσιαρκνιά! Ὁ τίτλος Χομεϊνη που δίδουν στὸ αγωνιστη Μητροπολίτη εἶναι ἀπό το περιοδικό ΜΟΓΛΕΝΑ, που ἐξεδιδε ἡ ἀδελφη τοῦ Τσιαρκνια.
Δεῖτε ἐδῶ τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?page_id=896
Ο Δημος της Φλωρινας εδωσε το ονομά του Θ. Αγγελόπουλου, στο Πνευματικό κέντρο της Φλώρινας.

d47

ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΡΩΝ

Του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Υποναυάρχου Λ.Σ (ε.α)

Πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας για τα σύνορα της πατρίδας μας και τη φύλαξή τους. Για τους φρουρούς των συνόρων μας, τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τους Συνοριοφύλακες, το Λιμενικό Σώμα, το συρμάτινο φράχτη στον Έβρο, την πρόσφατη εξαγγελία για ηλεκτρονικό φράχτη και πολλά άλλα. Τι ακριβώς όμως συμβαίνει και τι ισχύει ;

Γενικά περί συνόρων

Σύνορα ενός κράτους, είναι τα γεωγραφικά όρια μέσα στα οποία αυτό ασκεί την πλήρη κυριαρχία του, αξιώνοντας και το απαραβίαστο αυτών.
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, σύνορα υπήρχαν από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης ως ένα μεταπτωτικό – αναγκαίο φαινόμενο, για την ύπαρξη των εθνών. Τα όρισε ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος εν τη προνοία του όρισε και τους χρόνους για την εμφάνιση και την εξαφάνισή τους.

Read more »

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ: 1) Το Φαναρι διχαζει τους Ορθοδοξους & αγκαλιαζει τους παπικους. Η τιαρα του Παπα του λειπει. Φραγκισκος προς Βαρθολομαιο: Αποφασισμενοι να αποκαταστησουμε την πληρη Κοινωνια. 2) Η ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΝ ΟΨΗ! ΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΒΙΑ & ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ AXΡΗΣTA ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ, ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ & ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΙΟΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2) Γιατι μας κοροϊδευουν; Ειναι δυνατον να αφομοιωθουν οι Μωαμεθανοι; Το Κορανιο δεν τους το επιτρεπει

date Δεκ 3rd, 2019 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Το Φαναρι διχαζει τους Ορθοδοξους και αγκαλιαζει τους παπικους – Φραγκισκος προς Βαρθολομαιο: Αποφασισμενοι να αποκαταστησουμε την πληρη κοινωνια

Του Μανώλη Κείου

Είναι τουλάχιστον πρόκληση αυτό που συμβαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο… Την στιγμή που η Παγκόσμια Ορθοδοξία διέρχεται μια τόσο σοβαρή κρίση και μοιάζει πιο διχασμένη από ποτέ, οι Φαναριώτες για μια ακόμη φορά έστησαν σόου εντυπώσεων με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα, και μάλιστα με την συνδρομή για πολλοστή φορά παπικής αντιπροσωπείας….

Διαβάστε τη συνέχεια: https://www.pentapostagma.gr/2019/12/%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1%ce%bde.html

9a150f5deb69

Μητροπολιτες, Μουφτηδες και γυναικα Πρωθυπουργου
για μια Διακηρυξη ανευ σημασιας.
Ελλειπε ο Ιησους Χριστος! [ΒΙΝΤΕΟ]

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Υπερήφανος για την υπογραφή της διακήρυξης δήλωσε ο Μουφτής Κομοτηνής κ. Χαλήλ Τζιχάζ, χαρακτηρίζοντας «πρότυπο» την αρμονική και ειρηνική συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων

Η ενδοοικογενειακή βία δεν εξαγιάζεται από το Κοράνι; Οι δημόσιες μαστιγώσεις γυναικών, το ξυλοφόρτωμα τους και οι ανισότητες στην ισλαμική οικογένεια, δε συνηγορούν ώστε να απαλειφθούν ουσιώδες διδαχές την θρησκείας του Μωάμεθ;..

Διαβαστε: https://katanixi.gr/2019/11/30/

9a150f5deb69

Ειναι δυνατον να αφομοιωθουν;

Γράφει ο Γεώργιος Β. Φάκος

κοβουν κεφαλια«Πολεμάτε τους απίστους» – Οι εντολές του Κορανίου, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ένταξης στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Οι μουσουλμάνοι οι όποιοι οργανωμένα και κατά κύματα κατακλύζουν την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι τάχα αφομοιώσιμοι, ή έστω προσαρμόσιμοι στις χώρες υποδοχής των: Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αναγκαίο να λαμβάνεται όπ’ όψιν εάν ό ήδη πολιτισμός αυτών εφάπτεται μέ τον υφιστάμενο ελληνο-ευρωπαϊκό, δοθέντος ότι οι ίδιοι δεσμεύονται μέ βαθεία πίστη στο Κοράνι.
Παραδείγματα ας λάβουμε από την ελληνική μετάφραση του ιερού αυτού βιβλίου, από τον ομογενή αλεξανδρινό Γ. I. Πεντάκη το 1886, και σε έκδοση «Το Βήμα» (2016).

(Προς τούς «πιστούς» ομιλεί ό θεός μέσω του αρχαγγέλου Γαβριήλ ή τού Προφήτη Μωάμεθ: Κεφάλαιο, άρθρο, σελίδα)

α). Στείλαμε το βιβλίο τής αλήθειας γιά να δικάζεις τούς ανθρώπους μέ όσα σου δίδαξε το Κοράνιο. (Δ/103.96). Βιβλίο ξεκάθαρο προορισμένο να απειλήσει τούς ανθρώπους μέ σκληρά βασανιστήρια. (ΙΗ, 2.63) Read more »

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΒΟΡΡΑΝ», ΜΕ ΘΕΜΑ: Ουτε ενωσις ουτε ενοτης ΑΛΛΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. (Στη συνεντευξη φαινεται ξεκαθαρα η θεση του Αθηναγορα να προχωρηση σε κοινο Αγιο ποτηριο με τους Παπικους). Η εφημεριδα φερει ημερομηνια 23.3.1971. Βρεθηκε στα αρχεια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου. Οι υπογραμμισεις ειναι δικες του. Την τελευταια λεξη του πατριαρχη· «αγαπω», την διεγραψε με κοκκινο & την αντικατεστησε με τη λεξη· πιστευω;

date Δεκ 2nd, 2019 | filed Filed under: ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Τρεῖς γενναῖοι Ὀρθόδοξοι Μητροπολίτες, που εἶχαν τὸ Εὐαγγέλιο πάνω ἀπό τὸ κεφάλι τους και δὲν τὸ εἶχαν κάνει πατητήρι, μετὰ τὶς παρακάτω ξεκάθαρες δηλώσεις τοῦ Ἀθηναγόρα ἔβαλαν ἐμπόδια στὴν κατηφορικὴ πορεια του και διέκοψαν τὴν μνημόνευσή του. Ἕνα χρόνο μετὰ πέθανε και δὲν μπόρεσε νὰ ολοκληρώση τὸ σατανικὸ σχέδιό του. ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ, ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΨΗΦΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΜΕ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΜΕ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Ο ΠΑΤΡ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ!!! Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΑΛΩΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΥΛΙΚΟ & ΟΔΕΥΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ζῆ και μᾶς προμηθεύει μὲ ὑλικὸ ποὺ δὲν μποροῦν, οὔτε νὰ τὸ φανταστοῦν οὔτε νὰ τὸ υπολογίσουν οἱ ἐχθροι τῆς Ὀρθοδοξίας!!!

 *  *  *

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΒΟΡΡΑΝ»

Τρίτη 23 Μαρτίου 1971

Ουτε ενωσις ουτε ενοτης

(ΑΛΛΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

ΠΡΩΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ, ΔΙΑ ΤΟ
ΚΟΙΝΟΝ ΑΓΙΟΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΝ ΜΑΣ κ. Ν. ΜΕΡΤΖΟΝ

Συνεντ. με Αθηναγορα 23.3.1971Καντε κλικ πάνω στην ἐφημεριδα για να την μεγενθύνετε
 • Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Ἀθηναγόρας ἐδέχθη εἰς τὸ Φανάρι, εἰς δύο μακρὰς ἀκροάσεις, τὸν ἀπεσταλμένον τοῦ «Ἑλληνικοῦ Βορρᾶ» κ. Ν. Ι. Μέρτζον πρὸς τὸν ὁποῖον εἶχε τὴν καλωσύνην ὅπως παραχωρήση ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσαν συνέντευξιν. Ἡ συνέντευξις ἐδόθη ὑπὸ τὸ πρῖσμα τοῦ βαρυσημάντου μηνύματος τὸ ὁποῖον ἀπηύθηνε πρὸς τὴν κορυφὴν τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Πάπας Παῦλος ὁ 6ος καὶ ἀποτελεῖ τὴν πρώτην δημοσίαν ἐκδήλωσιν τοῦ Οίκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπὶ τοῦ μηνύματος, διὰ χειλέων αὐτοῦ τούτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἡ πατριαρχικὴ δήλωσις, τὴν ὁποίαν ὁ «Ἑλληνικὸς Βορρᾶς» παραδίδει εἰς τὴν παγκόσμιον δημοσιότητα, ἔχει ὡς ἀκολούθως:

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πῶς ἐδέχθη ἡ Παναγιότης Σας τὸ μήνυμα, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Πάπας Παῦλος εὔχεται τὸ κοινὸν Ἅγιον Ποτήριον; Ἀποτελεῖ τοῦτο βῆμα πρὸς τὴν Ἕνωσιν ἤ πρὸς τὴν ἑνότητα τῶν δύο Ἐκκλησιῶν;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Τὸ ἐδέχθημεν μετὰ πολλῆς χαρᾶς καὶ συγκινήσεως. Δὲν ὁμιλῶ περὶ Ἑνώσεως οὔτε περὶ Ἑνότητος, ἀλλὰ περὶ ἀποκαταστάσεως τῶν σχέσεων. Read more »

Εχουμε ματια της ψυχης; 2) ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ: KEMI SY SHPIRTI? “Çfarë do të të bëj? Dhe ai tha: o Zot, të hap sytë dhe të shoh” (Lluk.18:41)

date Δεκ 1st, 2019 | filed Filed under: Albanian

Εχουμε ματια της ψυχης;

«Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω» (Λουκ. 18,41)

Διαβαστε:

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-admin/post.php?post=77043&action=edit

———–

ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ

————

KEMI SY SHPIRTI?

“Çfarë do të të bëj? Dhe ai tha: o Zot, të hap sytë dhe të shoh” (Lluk.18:41)

ΤΥΦΛΟΥ

Dëgjoni, të dashurit e mij, Ungjillin e shënjtë. Ungjillori Lluka n’a përshkruan sot një nga mrekullitë më të mëdha që bëri, bën dhe do të bëjë deri në fund të shekujve Zoti ynë Jisu Krisht. Edhe pse njëzet shekuj kanë kaluar që atëherë kur Krishti bëri këtë mrekulli, kjo mrekulli mund të përsëritet, mund të bëhet edhe mrekullia jonë.
-E si do të jetë kjo gjë e mundur, që të përsëritet pra kjo mrekulli?
Dëgjoni pra të dashurit e mij.
Zoti Krisht erdhi në botë për të shpërndarë dritë. Dhe filloi udhën e tij. Një ditë vjen në një qytet të madh që quhej Ieriho’. Sapo dëgjuan banorët e këtij qyteti që po vinte Krishti dolën nëpër rrugë për t’a pritur. Kalon Krishti dhe e ndjek populli nga pas.
Papritur nëpër thirrjet dhe bërtitjet e popullit dëgjohet një zë prekës, një thirrje si ato që dëgjohen gjatë Liturgjise Hyjnore, një zë që thërriste: “Mëshiro o Zot”, “Bir i Davidit mëshiromë” (Luk. 18:38). Read more »

ΠΟΘΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ – Οποιος εχει το Χριστο, ειρηνευει με το Θεο· ο Θεος ειναι γι᾿ αυτον πατερας. Ειρηνευει επισης με τον πλησιον, τον νιωθει αδελφο. Ειρηνευει ακομη με τον εαυτο του· αγγελος Κυριου στο εξομολογητηριο σβηνει οσα ο διαβολος εγραψε στο μαυρο πινακα. «Το αιμα Ιησου Χριστου… καθαριζει ημας απο τας αμαρτιας» (Α΄ Ἰω. 1,7)

date Νοέ 30th, 2019 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1861

Κυριακὴ ΚΔ΄ (Ζ΄) Λουκᾶ (Ἐφ. 2,14-22)
«Oμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ποθος ειρηνης

«Ὁ Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφ. 2,14)

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ

Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχῃ μία λέξι ποὺ ὅ­λοι ἔχουν στὰ χείλη, εἶνε ἡ λέξις εἰρήνη.
Ποιός ἀπὸ μᾶς εἶ­νε «υἱὸς εἰρήνης» (Λουκ. 10,6), ἄ­ξιος νὰ τὴν ἀ­να­φέρῃ; Θά ᾽πρεπε νὰ κατεβῇ πά­λι ἀπὸ ψηλὰ ἕνας ἄγγελος ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔ­ψα­λαν στὴ Βηθλεὲμ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐ­­πὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).
«Εἰρήνη φίλη, τὸ γλυκὺ καὶ πρᾶ­γμα καὶ ὄνομα», ὅπως λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός (P.G. 35,1132). Εἰρήνη! ἰδανικό, κορυφαῖο ἀγαθὸ τῆς ἀν­θρωπότητος. Ὅπως λέει ὁ προφήτης Ἰερεμί­ας, θά ᾽ρθῃ ἐποχὴ ποὺ θὰ λένε· «Εἰρήνη εἰρήνη. καὶ ποῦ ἐ­στιν εἰρήνη;» (Ἰερ. 6,14). Καὶ σήμερα ἀκριβῶς ἐ­φαρμόζεται ὁ προφητικὸς αὐτὸς λόγος· λέμε κ᾽ ἐμεῖς «εἰ­ρήνη εἰρήνη, καὶ ποῦ εἶσαι εἰρήνη;».
Ἐρασταὶ τῆς εἰρήνης, ἂς ἐπιχειρήσουμε τώ­ρα ἕνα νοερὸ περίπατο ζητώντας τὴν εἰρήνη.

* * *

Καὶ πρῶτα ἂς ἐπισκεφθοῦμε τὰ παλάτια καὶ μέγαρα. Μπαί­νον­τας σὲ πολυτελεῖς αἴθουσες καὶ δωμάτια ἀναζητοῦμε τὴν εἰρήνη. Ἀλλὰ εἰ­ρήνη μέ­σα ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει. Τὸ ἀντρόγυνο, ποὺ κατοι­κεῖ ἐδῶ, ἐνῷ δὲν στεροῦνται τίποτα, δὲν εἶνε ἀγαπημένοι· βρίσκονται σὲ ψυ­χρότητα, ὁδηγοῦνται σὲ διάστασι. Κάθον­ται νὰ φᾶνε μὲ σερβίτσια σπάνια, μὲ ὑπηρέτες καὶ μα­γείρους, μὰ ὄρεξι δὲν ἔ­χουν. Φαρμάκι τὸ ψωμί, τὸ γλύκυ­σμα, ὅ,τι εἶνε πάνω στὸ τραπέζι. Αὐ­τὸ ποὺ ὅλα τὰ κά­νει ἄνοστα καὶ μεταβάλλει τὸ σπίτι σὲ κό­λασι εἶνε ἡ διχόνοια, οἱ ἔριδες καὶ φιλονικίες. Ἔτσι βλέπεις πλούσια σπίτια νά ᾽νε δυσ­τυχισμένα, ἡ γυναίκα νὰ τρέχῃ σὲ δικηγό­ρους γιὰ διαζύγιο, ὁ ἄν­τρας ν᾽ ἀναστενάζῃ καὶ νὰ ζητάῃ παρηγοριὰ στὶς ἀκρογιαλιές.
Καὶ τότε θυμᾶσαι τὸ σοφὸ Σολομῶντα ποὺ λέει, ὅτι προτιμότερο νὰ τρώῃ κανεὶς ἕνα κομμάτι ξερὸ ψωμὶ μὲ εἰ­ρήνη, παρὰ μοσχάρια μὲ φιλονικί­ες· «Κρείσσων ξενισμὸς μετὰ λαχάνων πρὸς φι­λίαν καὶ χάριν ἢ παράθεσις μόσχων μετὰ ἔ­χθρας» (Παροιμ. 15,17). Ἔχω ὡραῖ­ες ἀναμνήσεις βοσκῶν τῆς ὑπαίθρου στὰ ψη­λὰ βουνά, ποὺ τὸ ἀντρόγυνο κα­τοικεῖ ἀγαπημένο στὴν καλύβα, τρῶνε μονοιασμένοι πάνω στὰ χορτάρια τῆς γῆς –τὸ εἶδα, τὸ ἀπήλαυσα αὐτό–, κάνουν τὸ σταυ­ρό τους, εὐλογοῦν τὸ Θεό. Ἡ εἰρήνη τῆς καλύβας δὲν ἀνταλλάσσεται μὲ τὰ πλούτη τῶν ἀνακτόρων. Ἐκεῖ ὑπάρχει σχετικὴ εἰρήνη, στὰ μέγαρα ἡ εἰρήνη εἶνε μὲ τὸ σταγονόμετρο. Read more »

Εχουμε ματια της ψυχης; «Τι σοι θελεις ποιησω; Κυριε, ινα αναβλεψω» (Λουκ. 18,41). Nα κρατησουμε το φως της πιστεως, να κρατησουμε την πνευματικη ορασι, για να βλεπουμε που βαδιζουμε & ως ατομα & ως Eθνος

date Νοέ 30th, 2019 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄- Ἔτος ΙΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 7382

Κυριακὴ ΙΔ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 18,35-43)
1 Δεκεμβρίου 2019 (2000) πρωὶ
Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιώτου

Εχουμε ματια της ψυχης;

«Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω» (Λουκ. 18,41)

ΤΥΦΛΟΥἈκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο. Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς μᾶς διηγεῖται σήμερα ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα θαύματα, ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι συν­τελείας τῶν αἰώνων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Δεκαεννέα αἰῶνες μᾶς χωρίζουν ἀ­πὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Χριστὸς ἔκανε τὸ θαῦμα· καὶ ὅμως τὸ θαῦμα αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπαναληφθῇ, μπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ δικό μας θαῦμα.
–Μὰ πῶς εἶνε δυνατὸν τὸ θαῦμα αὐτὸ νὰ ἐπαναληφθῇ;
Ἀκοῦστε, ἀγαπητοί μου.

* * *

Ὁ Κύριος ἦρθε γιὰ νὰ σκορπίσῃ φῶς στὸν κόσμο. Καὶ ἄρχισε τὴν περιοδεία του. Μιὰ μέρα ἔρχεται σὲ μιὰ μεγάλη πόλι, τὴν Ἰεριχώ. Μόλις ἄκουσαν οἱ κάτοικοι τῆς Ἰεριχοῦς ὅτι ἔρχεται ὁ Χριστός, βγῆκαν ὅλοι νὰ τὸν ὑποδε­χθοῦν. Περνάει ὁ Χριστός. Τὸν παρακολουθεῖ ὁ κόσμος.
Ξαφνικά, πάνω ἀπὸ τὶς φωνὲς καὶ τὶς ζητω­κραυγές, ἀκούγεται μιὰ φωνὴ συγκλονιστική, φωνὴ σὰν αὐτὲς ποὺ ἀκούγονται καὶ στὴ θεία λειτουργία, μιὰ φωνὴ ποὺ ἔλεγε· «Κύριε, ἐλέησον»· «Υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με» (Λουκ. 18,38). Read more »

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τι ειναι εκεινο: α) που πηρε τον ψαρα & τον ανεδειξε οικουμενικο διδασκαλο; β) που τον εκανε να πεση στη μεγαλη περιπετεια του Eυαγγελιου; γ) που τον εκανε να αντεξη στα μαρτυρια; δ) που τον ανεδειξε θαυματουργο;…Μια η απαντησις. Οτι ο Χριστος ζη! Ναι ζη! Ζη, εις πεισμα των δαιμονων, εις πεισμα των αθεων & ειναι η αιωνια ελ­πιδα μας. Εαν σωθουμε απο τον τριτο παγ­κοσμιο πολεμο, θα σωθουμε μονο με την ελ­πιδα στο ΧΡΙΣΤΟ.

date Νοέ 29th, 2019 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἀποστ. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ο αποστολος Ανδρεας

Μερικα στιγμιοτυπα

Σήμερα,ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας, ποὺ ἐπονομάζεται Πρωτόκλητος, διότι εἶνε ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς μαθη­τὰς ποὺ ἐκάλεσε ὁ Κύριος στὸ ἀποστολικὸ ἔργο. Θὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας σὲ ὡρισμένα μόνο στιγμιότυπα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ μαρτυρίου του.

* * *

 Ὥς πρὸς τὸν τόπο καὶ τὴν καταγωγή του, ὁ ἅγιος Ἀνδρέας δὲν γεννήθηκε οὔτε στὴν πόλι τῶν φιλοσόφων (τὴν Ἀθήνα), οὔτε στὴν πόλι τῶν στρατηγῶν (τὴ Ῥώμη), οὔτε στὴν πό­λι τῶν πλουσίων (τὴν Ἀλεξάνδρεια), οὔτε σὲ κανένα ἄλλο ἀξιόλογο κέντρο τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Ἰδιαιτέρα του πατρίδα ἦταν ἕνα μικρὸ καὶ ἄσημο χωριὸ τῆς Παλαιστίνης, ἡ Βηθσαϊδά, χτισμένο στὴν παραλία τῆς λίμνης Τιβεριάδος. Ἡ οἰκογένειά του ἦταν ταπεινή. Ὁ πατέρας του ψαρᾶς. Ὁ ἀδελφός του, ὁ Πέτρος, ψαρᾶς. Ὅλη ἡ οἰκογένειά του ἀσχολοῦν­ταν μὲ τὰ δίχτυα. Καὶ ὅμως αὐτὸ τὸν ψαρᾶ, ὅπως καὶ τοὺς ἄλλους, διάλεξε ὁ Κύριος γιὰ νὰ γίνουν οἱ κήρυκες τῆς νέας πίστεως. Ποιοί; οἱ ψαρᾶδες, αὐτοὶ οἱ περιφρονημένοι ἄνθρωποι.

Τί μᾶς διδάσκει αὐτό; Μᾶς διδάσκει ἕνα μεγάλο δίδαγμα. Ὁ ἁπλὸς λαός, ὁ ὄχλος, ναὶ ὁ ὄχλος, ποὺ τὸν περιφρονοῦν οἱ μεγάλοι καὶ ἰσχυροί, αὐτὸς κλείνει στὰ βάθη του ἀποθέματα ἀνεκτιμήτου ψυχικοῦ μεγαλείου.
Ἀκόμα αὐτὸ διδάσκει ἐμᾶς τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτας, ὅτι δὲν πρέπει νὰ περιμένουμε τὴν ἀναγέννησι καὶ τὴν πρόοδο τῆς Ἐκ­κλησίας ἀπὸ δῆθεν μορφωμένους κληρικούς, ποὺ ἔχουν φοιτήσει σὲ θεολογικὲς σχο­λές. Ὄχι. Ἡ πρόοδος τῆς Ἐκκλησίας ἐξ­αρτᾶται ἀπὸ ἕναν ἄλλο παράγοντα. Ὁ δὲ ἄλ­λος παράγων ποιός εἶνε; Στὴ ζωὴ τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ ἀτόμου, διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰσῆλθε ἕνας ἀόρατος παράγων χῖ, τὸ ἄγνωστο χῖ. Καὶ ὅπως ὡρισμένα προβλήματα δὲν λύνονται πα­ρὰ μόνο ἐὰν καταλήξουμε σὲ μία ὡρισμένη μορφὴ ἐξισώσεως, κατὰ παρόμοιο τρόπο καὶ ὡρισμένα προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας δὲν λύνονται παρὰ μόνο ἂν βρεθῇ ὁ ἄγνωστος χῖ. Ὁ δὲ ἄγνωστος χῖ, τὸν ὁποῖον δυσ­τυχῶς ἀρχιερεῖς ἀρχιεπίσκοποι καὶ πατριάρχες ἀγνοοῦν, εἶνε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο. Ἀγνοοῦν ὅτι, πέρα ἀπὸ τὰ διπλώματα, πέρα ἀπὸ τὶς ἀκαδημίες, πέρα ἀπὸ τὶς γλῶσσες, πέρα ἀπὸ τὴν ἐγκυκλοπαιδικὴ μόρφωσι, γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανούς, εἶνε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο. Ναί, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, ποὺ ἔλαβε ἕνας ψα­ρᾶς τῆς Γαλιλαίας καὶ νίκησε τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ ἀναδείχθηκε παγ­κόσμιος διδάσκαλος.
Κόσμε πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων μὲ τὰ διπλώματά σου καὶ τὶς ἀκαδημίες σου, δῶστε μου ἕνα ψαρᾶ σὰν τὸν ἅγιο Ἀνδρέα, γιὰ νὰ ἀ­ναγεννηθῇ ὅλη ἡ πατρίδα μας! Δὲν ἔχουμε ἀ­νάγκη τόσο ἀπὸ μορφωμένους, ὅσο ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ νὰ ἔχουν μέσα τους τὴν πνοὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Read more »

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ 2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 4. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ απεστειλαν προς τον Πατριαρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ & τους Προκαθημενους των κατα τοπους Αγιωτατων Αυτοκεφαλων Ορθοδοξων Εκκλησιων κανονικην αιτησιν αμεσου συγκλησεως Πανορθοδoξου Συνoδου

date Νοέ 29th, 2019 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ 2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 4. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Παρασκευή 29ῃ Νοεμβρίου 2019

ΑΙΤΗΣΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΟἱ Σεβ. Μητροπολίται Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ὡς διαποιμαίνοντες Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί οὕτω μέλη τῆς ὁποτεδήποτε συγκληθησομένης Πανορθοδόξου Συνόδου (ἀκριβέστερον Οἰκουμενικῆς) ἀπέστειλαν πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ καί τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κανονικήν αἴτησιν ἀμέσου συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συνόδου διά τήν ὑπέρβασιν τοῦ ἀνακύψαντος Οὐκρανικοῦ ζητήματος.

ΕΚ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

+ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ
+ Μητροπολίτης Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
+ Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων ΣΕΡΑΦΕΙΜ
+ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ΚΟΣΜΑΣ

Read more »

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ, ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 5), ΛΟΓΩ «ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ». Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΕΠΙ ΤΣΙΠΡΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙ ΝΔ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ, ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΙΓΕ

date Νοέ 27th, 2019 | filed Filed under: ΔΙΩΓΜΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ, ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 5), ΛΟΓΩ «ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ»

Παραθέτουμε ἑνα παλαιότερο δημοσίευμα ποὺ γράψαμε ἐπι τῶν ἡμερῶν τοῦ Τσίπρα· Διαβάστέ το.

αθεϊα-ανωμ.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΛΟΓΩ «ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ» & ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & Τ᾽ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΟΥ
  Εὐσυνείδητος φίλος εκπαιδευτικός (γυμναστής), με βαθεια πίστη στο Θεό, που διδάσκει σε Γυμνάσιο τῆς Πτολεμαΐδος εδώ και 17 χρόνια, χωρις κανένα πρόβλημα και καμιά αναφορά εις βάρος του, ἀρνεῖται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να υλοποιήσει τον Θεσμό της «Θεματικής Εβδομάδας». Αν και δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τα θέματα που θα παρουσιάσουν στους μαθητές ο εν λόγω εκπαιδευτικός υποστηρίζει πως χρέος και ευθύνη όλων των λειτουργών μέσης Εκπαίδευσης είναι η καθολική αποχή τους από την σοδομιτική εβδομάδα.

  Διαβάστε τη συνέχεια:
  http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=73421

Ὅπως φαίνεται τό κακό καὶ ἐπι ΝΔ συνεχίζεται και ἐπαυξάνεται, ἀφοῦ τώρα ἀλλάξαν τὸ κατηγορητήριο καὶ τοῦ δείχνουν τὴν πόρτα τῆς ἐξόδου ἀπό τὴν ἐκπαίδευση!!! Κάποιοι ὅπως φαίνεται μ᾽αὐτὸν τὸν τρόπο παίρνουν τὶς προαγωγές τους, ἀπό τοὺς ἀθέους ποὺ δουλεύουν γιὰ λογαριασμό ὅλων τῶν κομμάτων!

ΝΕΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ

Αύριο Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, στην οδό Μακρυγιάννη αριθ. 5 και ώρα 12:00-14:00 μ.μ. ο εν λόγω εκπαιδευτικός θα δικαστῆ, μὲ τὴν ἑξῆς φοβερὴ κατηγορία:

Ὅτι υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της «αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας»!!

Ένας άνθρωπος που δεν συμμετείχε στις γνωστές σε όλους μας σοδομιτικές θεματικές εβδομάδες δικάζεται μὲ φοβερὸ κατηγορητήριο.

ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ!
Γιὰ τις απαρχαιωμένες- ξεπερασμένες-πεπαλαιωμένες θρησκευτικές αντιλήψεις του καὶ τὶς εκφράζει όταν θίγει θέματα:
για την Ομοφυλοφιλία,
για το νόμιμο πλέον δικαίωμα των 15χρονων στη αλλαγή ταυτότητας φύλου,
για την αποδόμηση της χριστιανικής οικογένειας,
για τη δωρεά οργάνων,
για τους «φακέλους» του μαθήματος των θρησκευτικών,
για τη γιόγκα και τον διαλογισμό εντός των Γυμνασίων,
για την ενδυμασία των μαθητών (όταν φορούν εντός σχολείου μπλε μπλούζες με το θεραπευτικό φυτό της κάνναβης),
για τον τρόπο αντιμετώπισης της βίας στα σχολεία,
για τις εξελίξεις στο Μακεδονικό,
για θεατρικές ομάδες που εισβάλουν εντός των σχολικών ορίων!

Παρακαλούμε όλους εκείνους, που αγωνίζονται για την ελευθερία του λόγου μέσα στα ελληνικά σχολεία να αγωνιστούν κι αυτοί την ώρα αυτή «για τα παιδιά», γι’ αυτά που ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε «Αφήστε τὰ παιδία ἐρχέσθω πρὸς με…», δηλαδή μην τα εμποδίζετε να βρούν την Αλήθεια, την υγεία την πνευματική, τη σωματική και ψυχική, τη θεραπεία από τα πάθη και ειδικώς το της ομοφυλοφιλίας.

Σημειώνουμε πως η ΠΟΙΝΗ που θέλουν τελικά να επιβάλλουν είναι ΜΙΑ: Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Που εἶσαι πάτερ Αὐγουστῖνε, ποὺ φύλαγες τῆς Θερμοπύλες τοῦ Βορρᾶ! Ἐφυγες ἐσύ καὶ ὁ διάβολος χορεύει στη Μητρόπολή σου! Την Πρέσπα διάλεξαν οἱ ἀνθέλληνες γιὰ νὰ παραδόσουν, ὡς πρώτη δώση: Τ᾽ ὁνομα, τὴν γλώσσα καὶ την ταυτότητα τῆς Μακεδονίας στοὺς Σκοπιανούς! Καὶ τώρα διώκουν εὐσυνείδητο καθήγητη τῆς Πτολεμαΐδος,  γιατί δὲν μπαίνει στο σύστημα

Θα σας κρατούμε ενήμερους!

Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΚΑΓΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΕΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΑΠ’ ΟΠΟΙΑ AΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΠΟΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ & ΑΝ ΕΙΝΑΙ!! ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΜΙΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΤΣΕΣ

«Ανοιχτη Θεια Κοινωνια»

επιβαλλει ο κ.Ναθαναηλ στο Σικαγο!…

ΟΡΘΟΔ.ΕΚΚΛ. & ΕΧΘΡΟΙ

Δεν μας έφταναν οι λοιποί νεωτερισμοί που απειλούν την εθνική μας ταυτότητα έχουμε και τους νεωτεριστές και Οικουμενιστές της Ορθοδοξίας να επιχειρούν να αλλάξουν τα ιερά και τα όσια… 

Μαθαίνουμε από την θρησκευτική ιστοσελίδα:

http://protectingorthodoxchurch.blogspot.com/2019/11/analysis-chicagos-new-open-communion.html ότι o κ.Ναθαναήλ την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου σε συνάντηση των ιερέων της Μητρόπολης Σικάγου, επέβαλλε σε όλους τους ιερείς να μην εμποδίζουν την θεία κοινωνία σε κανένα και να την προσφέρουν χωρίς να ανακοινώνουν κανένα περιορισμό.

Read more »