Αυγουστίνος Καντιώτης

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου (Ἰωάν. 5,1-15)
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΗΡΩΕΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ

Kατασκην. π. Αυγουστ...ΘΑ ῥίψω, ἀγαπητοί μου, ἕνα λακωνικὸ σύν­θημα. Καὶ θὰ παρακαλέσω ὅλοι, ἄντρες καὶ γυναῖκες, νὰ τὸ προσέ­ξετε καὶ ν’ ἀνταποκριθῆτε σ’ αὐτό. Τὸ σύνθημα εἶνε· Φανῆτε ἥρωες! Διότι ζοῦ­με σὲ χαλεποὺς καιρούς. Φανῆτε ἥρωες! Κι ὅταν λέγω ἥρωες τί ἐννοῶ;
Ἄλλη γλῶσσα ἔχει ὁ κόσμος, ἄλλη ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί· ἄλλο τὸ λεξιλόγιο τοῦ κόσμου, ἄλ­λο τὸ λεξιλόγιο τοῦ Θεοῦ. Ἥ­ρω­ας στὴ γλῶσ­σα τοῦ κόσμου εἶνε ἐκεῖνος ποὺ ὡ­πλισμένος ἀγωνίζεται μὲ γενναιότητα, ὑ­περασπίζει τὴν πα­τρίδα, νικᾷ καὶ θριαμβεύει, καὶ ἡ πατρὶς εὐ­γνωμονοῦσα τοῦ στήνει ἡρῷο καὶ ἄγαλμα. Στὴ γλῶσ­σα τοῦ Θεοῦ, στὴ γλῶσσα τῆς πίστε­ως, ὁ ἥ­ρωας παίρνει ἄλλη ἔννοια· προσ­λαμβάνει βά­θος καὶ ἔκτασι, ἀνάγεται σὲ ἐπίπεδο ὑψηλό­τερο καὶ πνευματικώτερο. Ἥρωας ἐδῶ εἶ­νε ὄχι ἐ­κεῖνος ποὺ νικᾷ ἁπλῶς ἐξωτερικοὺς ἐ­χθρούς, ἀλλ’ ἐκεῖνος ποὺ νικᾷ τοὺς τρεῖς μεγάλους ἐ­χθροὺς τοῦ ἀνθρώπου· τὴν σάρκα, τὸν κόσμο, καὶ τὸν διάβολο. Ἡ μεγαλυτέ­ρα νίκη εἶ­νε νὰ νικήσῃ καν­εὶς τὰ πάθη του. Ὅπως ἔλεγαν καὶ οἱ πρόγονοί μας, ὑψίστη νίκη εἶνε «τὸ νικᾶν ἑαυτόν», νὰ νικᾷ καν­εὶς τὸν κακὸ ἑαυτό του.
Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴ ἥρωας εἶνε ὁ Χριστι­ανὸς μαχητής. Κι ὅπως ὁ στρατιώτης εἶνε ὡ­πλισμένος μὲ ὅπλα, ἀμυντικὰ καὶ ἐπιθετικά, ἔτσι καὶ ὁ Χριστιανὸς ποὺ ἑλκύεται ἀπὸ τὸν ἡ­ρωισμὸ τῆς ἁγιότητος· διότι ἥρωας ἴσον ἅγι­ος καὶ ἅγιος ἴσον ἥρωας, τὸ ὑψηλότερο εἶδος ἡ­ρωισμοῦ εἶνε ἡ ἁγιότης. Ὅποιος λοιπὸν θέλει νὰ γίνῃ ἥρωας τῆς ἁγιότητος, πρέπει νὰ εἶνε ὡπλισμένος μὲ ἱερὰ ὅπλα.
Ἕνα δὲ ἀπὸ τὰ ὅπλα αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ ἔ­χῃ ὁ Χριστιανός ―ὅπλο δυστυ­χῶς σήμερα σκουριασμένο, μὲ τὸ ὁποῖο ὅμως οἱ Χριστιανοὶ τῶν πρώτων αἰώνων νικοῦ­σαν―, εἶνε ἡ ὑπομονή!
Ὅταν οἱ κουλτουριάρηδες, οἱ ἄθεοι καὶ ἄ­πιστοι ἀκοῦνε τώρα τὴ λέξι αὐτή, χλευάζουν καὶ μυκτηρίζουν τὸν χριστιανισμό, διότι στὸ λεξιλόγιό του περιέλαβε τὴν ὑπομονή. Ἀλλ’ ἂς μὴ μᾶς ἐπηρε­ά­ζῃ ἡ γνώμη τους. Τὸ Εὐαγγέλιο κατατάσσει τὴν ὑπομονὴ μετα­ξὺ τῶν πρώτων ἀρε­τῶν· τὴν θεωρεῖ θεμελιώ­δη. Οἱ κατήγοροι λένε· Ὄχι ὑπομονή· ἐμεῖς ἀντιθέτως, ἐπανάστασι, ἐπίθεσι, γροθιά, φωτιά!… Κα­τηγοροῦν τὴν πίστι μας, ὅτι ἀνέχεται τὴν κα­κομοιριά, τὴ δουλεία, τὴν ἐκμετάλλευσι, τὴ φτώχεια, τὴν ἀδικία. Ἐμεῖς, λένε, δὲν θέλουμε ὑπομονὴ καὶ πραότητα· κηρύττουμε ἐξέγερσι, διεκδίκησι, σύγκρουσι, βία· μόνο ἔ­τσι θὰ πάῃ μπροστὰ ὁ κόσμος…
Τί ἔχουμε ν’ ἀπαντήσουμε, ἀγαπητοί μου; Ἀπαντοῦμε, ὅτι ἡ ὑπομονὴ δὲν εἶνε ἀδυναμία τῶν δούλων, ὅπως λένε αὐτοί. Εἶνε δύναμις τῶν ἐλευθέρων καὶ ἀληθινὰ ἡρωικῶν ψυχῶν. Εἶνε Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ: ΟI EΡHMOI «Κυριε, ανθρωπον ουκ εχω…» (Ἰω. 5,7) Kai ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Πραξ, 9,32-42)

author Posted by: metanoeite on date Μάι 2nd, 2015 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου (Ἰω. 5,1-15)
Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου (Πράξ, 9,32-42)
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«’Ε “Ιόππῃ δὲ τις ἧν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά»(Πράξ, 9,336)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (pdf)

 2223b01

ΟI EΡHMOI

«Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω…» (Ἰω. 5,7)

παραλυτουΤίνος, ἀγαπητοί μoυ, εἶνε ἡ φωνὴ αὐτή; Τὸ ἀκούσα­τε σήμερα στὴ θεία λειτουργία, ὅ­ταν ὁ ἱερεὺς διάβασε τὴν περικοπὴ ποὺ ἐξιστο­ρεῖ ἕ­να ἀπὸ τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ ποὺ διαλαλοῦν τὴ θεότητά του. Μόνο σκοτεινὲς ψυχὲς ὅπως οἱ γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι τολμοῦν νὰ τ᾿ ἀμφισβητοῦν. Οἱ πιστοὶ ἀκοῦνε τὸ Εὐαγγέλιο σὰν φωνὴ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κάθε λέξι του —τί λέω;—, κάθε ψηφίο του φυτεύεται στὴν καρδιά τους σὰν λουλούδι τοῦ παραδείσου.

* * *

Ὁ Κύριος ἦρθε στὰ Ἰεροσόλυμα. Καὶ πῆγε στὸ σπίτι τοῦ πόνου ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐ­λέους τοῦ Θεοῦ, στὴ Βηθε­σδὰ ὅπως λεγόταν στὰ ἑβραϊκά. Τί ἦταν ἡ Βη­θεσδά; Μία μικρὴ φυσικὴ λίμνη κον­τὰ στὴν προβατικὴ πύλη, πρὸς τὸ βόρειο τεῖ­χος τῆς πόλεως, ποὺ τὰ νερά της κάποιες στι­γμὲς ἀ­ποκτοῦσαν ἰαματικὴ ἰδιότητα. Κατὰ δι­αστήματα ἡ ἐ­πι­φάνειά της ἀ­ναταρασσόταν ἀ­πὸ ἄγγελο Κυρίου, καὶ ὁ ἀ­σθενὴς ποὺ θὰ πρόφθανε νὰ πέ­σῃ πρῶτος στὸ νερὸ θεραπευόταν ἀ­μέσως, ὅποια κι ἂν ἦταν ἡ ἀσθένειά του. Ἡ θε­ραπεία ἦταν ἀπὸ τὸ Θεό, ὄχι ἀπὸ τὸ νερό. Γι᾽ αὐτὸ γύρω ἀπ᾽ τὴ λίμνη συνωστί­ζον­ταν πλῆθος ἀσθενεῖς, κάτω ἀπὸ πέντε στοές, κ᾽ ἐκεῖ περίμεναν μὲ ἀγωνία τὴν ταραχὴ τοῦ νεροῦ.
Ὁ Κύ­ριος σὰν ἕνας ἄγνωστος ἐπισκέπτεται αὐτὸ τὸ βασίλειο τοῦ πόνου. Ἐκεῖ ἦταν τὸ δει­­γμα­τολόγιο ὅλων τῶν χρονίων καὶ ἀνιάτων ἀ­σθενειῶν· ἐκεῖ ἕνας τυφλὸς ἐν­τείνει τὴν ἀκοή του ν᾿ ἀ­κούσῃ πότε θὰ ταραχθῇ τὸ νερό, ἕνας κουφὸς ἐντείνει τὴν ­ὅρασί του νὰ δῇ πότε θ᾽ ἀρχίσῃ ὁ κυματισμός, ἕ­νας κουτσὸς κάθεται στὸ χεῖλος ἕτοιμος νὰ κάνῃ τὸ σωτήριο ἅλμα, μιὰ μάνα κρατάει στὴν ἀγκαλιὰ τὸ ἄρρωστο παιδί της χλωμό, κίτρινο, μὲ ὄψι θανάτου…
Σὲ ὅλους ῥίχνει τὸ βλέμμα μὲ ἄπειρη συμ­πάθεια Ἐκεῖνος ποὺ εἶ­πε «Δεῦτε πρός με πάν­τες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀ­ναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11,28). Ἀλλ᾿ ἀπ᾿ ὅλους περισσό­τερο τὴν προσοχὴ τοῦ Θεανθρώπου ἑλκύει ἕ­νας παράλυτος. Ἦταν πράγμα­τι ὁ πιὸ δυστυχισμέ­νος. Ἂν στὴ Βηθε­σδὰ κρατοῦ­σαν μητρῷο τῶν ἀ­σθε­νῶν, αὐτὸς ἦ­ταν ὁ ἀρχαιότερος. 38 ὁλόκλη­ρα χρό­νια ἔμενε κάτω ἀπ᾽ τὶς στοές. Στὸ δι­­άστημα αὐ­τὸ εἶδε πολλοὺς νὰ ἔρχων­ται ἀσθε­νεῖς καὶ νὰ φεύγουν ὑγιεῖς. Ἀλλ᾿ αὐ­τὸς σὰν ἄλ­λος Προμηθέας ἔμενε καθηλωμένος ἐκεῖ. Ὁ μέγας Ἄγνωστος τὸν πλησιάζει. Μὲ λεπτὴ εὐγένεια τὸν ἐ­ρωτᾷ· «Θέ­λεις ὑγιὴς γενέσθαι;». Κι ὁ παρά­λυ­τος ἀ­­παντᾷ· «Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω…» (Ἰω. 5,7)!
Μὰ τί λές, ἄνθρωπε; δὲν κατοικεῖς στὴν ἔ­ρημο· κατοικεῖς σὲ μιὰ πόλι μὲ 200 χιλιάδες κατοίκους. Ἀ­νάμεσα σ᾽ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕ­νας νὰ σὲ βοηθήσῃ;… Οὔτε ἕνας δυσ­τυχῶς. Ἰερουσαλήμ, ἱερὴ πόλις τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ μὲ τὸν μεγαλοπρεπῆ ναό σου, κρίμα στοὺς τόσους ἱε­ρεῖς καὶ ἀρχιερεῖς, γραμματεῖς καὶ φαρισαί­ους σου! Προσ­εύχονται δημοσίᾳ, θυσιάζουν ἀ­γέλες ζῴων, καῖνε τόννους λιβάνι, δὲν ἔχουν ὅ­­μως αἰσθαν­θῆ τὸ χρέος τῆς ἀγάπης σ᾽ ἕνα συνάνθρωπο. Ὅλοι τὸν ἔχουν διαγράψει ἀπὸ τὴ μνήμη τους. Ἔρημος ἀπὸ συγγενεῖς καὶ φί­λους, πλησίαζε νὰ συμπληρώσῃ 40 χρόνια θη­τείας στὸ βασίλειο τοῦ πόνου, καὶ καμμιά ἐλ­πίδα ἀπολύσεως δὲν φαινόταν. Ἕνας μόνο θὰ τὸν ἀπέλυε ὁριστικὰ ἀπὸ τὸν πόνο· ὁ θάνατος!
«Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω». Ἀλλ᾿ ὦ παράλυτε τῆς Βηθεσδά, σκούπισε τὰ δάκρυά σου· ἔ­­φθασε ἡ ὥρα τῆς λυτρώσεώς σου. Ξέρεις ποιός εἶν᾽ αὐτὸς ὁ ἄγνωστος ποὺ στέκει ἐμπρός σου; Ἂν τὸν ἀναγνώριζες, θὰ σκιρτοῦσες ἀπὸ χα­ρὰ καὶ θὰ τοῦ ἔλεγες· —Κύριε, ἐσύ, ποὺ σὲ ζη­τῶ τὶς ἡμέρες καὶ τὶς νύχτες τῶν πόνων μου, τώρα εἶσαι ἐμπρός μου; Καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου θὰ ἔλεγε· —Παιδί μου! Ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι, οὔ­­τε κι αὐτοὶ ποὺ λέγονται εὐσεβεῖς, δὲν ἦρθαν κοντά σου, ἐγὼ ὁ Δημιουργός σου ἔγινα ἄν­θρωπος, γιὰ νὰ βρεθῶ καὶ σωματικὰ δίπλα σου. Ἀπὸ σήμερα μὴ παραπονιέσαι, ἔχεις Ἄν­θρωπο, ποὺ ἂν θέλῃς εἶνε ἕτοιμος νὰ σοῦ δώ­σῃ ὅ,τι δὲν μποροῦν νὰ σοῦ δώσουν, κι ἂν ἀ­κόμη ἔσπευδαν νὰ βοηθήσουν, ὅλα τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ὑγεία τοῦ σώματος εἶνε τὸ μικρότερο ποὺ δίνω· ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν, ἡ γαλήνη τῆς συνειδήσεως, ἡ σύνδεσι μὲ τὸν οὐρανό, ἡ ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς, αὐτὰ εἶνε Read more »

1. ΤΙΝΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 2. ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

author Posted by: metanoeite on date Μάι 1st, 2015 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ., ΣΤΗΛΗ: Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ …

http://agonasax.blogspot.gr

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΜΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Και τα μισά να είναι αληθινά πάμε για μεγάλη καταστροφή…! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΣΥΜΠΡΟΣ. ΜΕ ΑΙΡΕΤ...ΣΧΟΛΙΟ: augoustinos-kantiotis.gr Όταν τα φιλόδοξα καθάρματα, για να αρπάξουν μίτρα και πατερίτσα κάνουν τούμπα στη μασονική στοά, για να προωθηθούν στα υψηλά αξιώματα, επόμενο είναι να γίνονται επικίνδυνοι. Αντι για αντιπρόσωποι του Χριστού γίνονται αντιπρόσωποι των σκοτεινών δυνάμεων και πολεμούν από μέσα την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος έλεγε: «Αυτοί ζυγίζουν και μετρούν τις αντιδράσεις του λαού. Αν βρουν αντίσταση σταματούν προσωρινά, αν δεν βρούν γίνονται ασύδοτοι. Οι ασύδοτοι και προδότες τις Ορθοδοξίας ετοιμάζουν πανορθόδοξοι σύνοδο!!!! Αν δεν αντισταθούμε  οι χριστιανοί θα έχουν εφαρμογή το προφητικά λόγια του π. Αυγουστίνου Καντιώτου που έλεγε: «Μετά από 30 και 40 χρόνια θα είναι στην Ελλάδα μασόνοι, ἄθεοι, παπικοί, προτεστάντες, χιλιασταί και κάθε καρυδιάς καρύδι, μόνο Ορθόδοξοι χριστιανοὶ δεν θα υπάρχουν!»

488238541820556n6ldbyb7g

 ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

          Γράφει ο  Ιωάννης  Λαμπρόπουλους
        ΑΓΓΕΛ. ΣΑΛΠ.  Ελληνίδες και Έλληνες  Χριστός Ανέστη.
          Η πατρίδα μας η Ελλάδα, εισήλθε επίσημα πλέον σε κατάσταση ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ  και αυτό επιβάλλει να χρησιμοποιήσω την λέξη  ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ, που την χρησιμοποιούμαι για πολύ σοβαρές ανακοινώσεις.
          Όλα αυτά που συμβαίνουν στην χώρα είναι γεγονότα αχαρακτήριστα.    Δεν έχουν καμία σχέση με πολιτική, καμία σχέση με οικονομία και δεν ακολουθούν κανένα κανόνα διεθνών συνθηκών και διεθνούς δικαίου.
Αν τα εξετάσουμε με την λογική, παρακολουθούμε μία ακατανόητη τρέλα, που δεν έχει προηγούμενο στην παγκόσμια πολιτικο-οικονομική σκηνή.  Επειδή όμως δεν μπορούμε να δεχθούμε πως όλοι τους σε Διεθνές επίπεδο τρελάθηκαν και δεν ξέρουν τι κάνουν, όλα δείχνουν , πως τα συμβαίνοντα στην χώρα, γίνονται για την ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ καταστροφή μας.
Και άλλες χώρες χρεοκόπησαν, αλλά σε λίγο καιρό επανήλθαν, ανέκαμψαν και το ξεπέρασαν. Αυτά όμως,  που δεν γίνονται τυχαία στην χώρα,  δείχνουν πως προσπαθούν,  ώστε αυτή η χρεοκοπία της χώρας όταν ανακοινωθεί, να είναι ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ. Αυτό δείχνει το γενικό «στέγνωμα» της χώρας που επιχειρείται, με την αρπαγή όλων των ταμειακών αποθεμάτων, όπου και αν αυτά ευρίσκονται.
Ελληνίδες και Έλληνες.
          Αυτή η πορεία της χώρας, που αργά ή γρήγορα θα κατέληγε στην ΑΒΥΣΣΟ, ξεκίνησε την 23η Απριλίου του 2010 όταν ανακοινώθηκε  η προσφυγή της χώρας στον μηχανισμό στήριξης της Ε.Ε και του Δ.Ν.Τ.
          Για να γίνει αυτό τότε αποδεκτό και «νόμιμο»,  διογκώθηκε εντελώς παράνομα το εξωτερικό χρέος,  καθώς και το έλλειμμα πληρωμών από την ΕΛΣΤΑΤ, αποδεικνύοντας και στον πλέον ηλίθιο, την μεθόδευση και τον δόλο που υπήρξε, κατά των συμφερόντων της Ελλάδος.
          Όλες οι Κυβερνήσεις λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα, δέχονται συνειδητά και την μεθόδευση και τον δόλο και Read more »

O EYΣΕΒΗΣ ΛΑΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

author Posted by: metanoeite on date Απρ 30th, 2015 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Aπόσπασμα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» , Νέα έκδοση Γ΄ επηυξημένη, 2015, σελ 72-75

O EYΣΕΒΗΣ ΛΑΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

OYK AΡΝΗΣ. ΦΙΛΗ ΟΡΘΟἱ αἰῶνες κυλοῦν, μεγάλα γεγονότα θὰ ἐξελιχθοῦν εἰς τὸν κόσμο καὶ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ διωχθῇ. Ὑπάρχουν, δόξα τῷ Θεῷ, κορίτσα μικρά, ὑπάρχουν παιδία καὶ γέροντες ἀσπρομάλληδες, ὑπάρχει λαὸς ὁλόκληρος, οἱ ὁποῖοι ἐὰν παρουσιασθῇ ἀνάγκη θὰ γίνῃ κίνημα ὑπέρ τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας. Μὲ τοὺς ὀλίγους ἀρχιερεῖς, μὲ τοὺς ὀλίγους ἱερεῖς, μὲ τοὺς μοναχοὺς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μὲ τὰς γυναίκας καὶ τὰ παιδία, θὰ ὑψώσωμεν λάβαρον· λάβαρον μέγα στὴν μεγαλωστί καὶ θὰ διδάξωμεν ὅτι δὲν θὰ γίνῃ ποτὲ ἡ Ἑλλάς ἐπαρχία τοῦ Πάπα. Δὲν θὰ γίνῃ ποτὲ ἡ Ἑλλάς παράρτημα τοῦ ἑνός καὶ τοῦ ἄλλου. Ἡ Ἑλλάς θὰ παραμείνῃ χώρα Ὀρθόδοξος, πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅν παῖδες ὑμνεῖτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας

Ἀγωνισθῆτε χριστιανοί

«Ἀκούω φωνή· Ἐσεῖς δὲν ἀκοῦτε; Ἀπό τὴν Καισάρεια, ἀκούεται ἡ βροντερά φωνή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου· Ἀκούω τὴν σάλπιγγα τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Ἀκούω τὴν ἀπαστράπτουσα φωνὴ τοῦ Γρηγορίου· Ἐσεῖς δὲν ἀκοῦτε; Σάλπιγγες εἶναι. Τί μᾶς λένε; «Ἀγωνισθῆτε γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀγωνισθῆτε γιὰ νὰ καθαριστῇ ἡ Ἐκκλησία ἀπό τὰ ἀνάξια στελέχη της, γιὰ νὰ ἔρθῃ ἡ Ἐκκλησία στὸ ὕψος τῶν Πατέρων. Γιατί τὰ λέω αὐτά;
Δυστυχῶς, ὑπάρχει μία ἐσφαλμένη γραμμὴ τῶν πνευματικῶν πατέρων καὶ ἐξομολόγων. Τί λέγουν; «Ἐμεῖς τὴν ψυχούλα μας νὰ κοιτάξουμε. Τί κάνει ὁ διάκος στὴν ἐκκλησία, τί κάνει ὁ παπᾶς, τί κάνει ὁ δεσπότης; (δείχνει με το χέρι, σιωπή).

Τὴν ψυχούλα μας νὰ κοιτάξουμε;

Τὸ θεωρῶ σατανικό τὸ ρῆμα τοῦτο.
Τὴν ψυχούλα μας νὰ κοιτάξουμε καὶ ν᾽ἀφήσουμε τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στὰ χέρια τῶν καθαρμάτων καὶ τῶν Γεροντίων καὶ τῶν ἐκφύλων; Ἔτσι λέτε; Πολύ καλά.
Εἶνε σὰν νὰ λένε· Νὰ καίγεται τὸ σπίτι καὶ τὴν ψυχούλα σου κοίταξε· νὰ μὴν σβήσῃς τὴ φωτιά.
Νὰ μποῦν στὸ κατάστημά σου κλέφται καὶ διαρρῆκται καὶ νὰ σοῦ λέει· Μὴ κουνηθῇς, νὰ μὴ εἰδοποιήσῃς τὴν ἀστυνομία, τὴν ψυχούλα σου νὰ κοιτάζῃς.
Σὰν νὰ λένε· Νὰ ἔχῃς μαντρί μὲ πρόβατα καὶ νὰ μὴν ἐνδιαφέρεσαι νὰ διώξῃς τοὺς λύκους.
Σὰν νὰ λένε· Νὰ ἔχεις ὡραῖο ἀμπέλι μὲ σταφύλια καὶ ν᾽ ἀφήσῃς  τ᾽ ἀγριογούρουνα νὰ πᾶνε μὰ τὶς μουτσοῦνες τους νὰ τὸ καταστρέψουν. Ὑπάρχει γεωργὸς ποὺ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸ γεώργιό του; Ὑπάρχει ἀμπελουργός, ποὺ ἀδιαφορῇ γιὰ τὴν ἄμπελόν του; Ὑπάρχει ποιμὴν που ἀδιαφορῇ γιὰ τὰ πρόβατά του; Ὑπάρχει ἀξιωματικός, ποὺ ἀδιαφορῇ γιὰ τὸ στράτευμά του; Δὲν μπορεῖ ἀδελφοί μου νὰ γίνῃ αὐτό.
Ἐάν εἶσαι χριστιανὸς καὶ πονεῖς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ· πρέπει κοντά στὸν ἄλλο ἀγῶνα ποὺ κάνεις γιὰ τὸν ἑαυτόν σου, ν᾽ ἀγωνισθῇς γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀνοχή αὐτή ποὺ δεικνύουμε γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶνε ἐνοχή καὶ ἔγκλημα, εἶνε ἀμαρτία. Τὴν ψυχούλα μας νὰ κοιτάξουμε καὶ ν᾽ ἀφήσουμε τὴν Ἐκκλησία νὰ περιέλθῃ στὰ καθάρματα καὶ τὰ ἀποφώλια τέρατα καὶ στοὺς Γεροντίους καὶ στὴν συνοματαξία αὐτῶν; Τὴν ψυχούλα μας νὰ κοιτάξουμε. Τὸ βιολὶ αὐτό τῶν κακῶν πνευματικῶν πατέρων ποὺ εὐνούχισαν τὸν εὐσεβή Ἑλληνικό λαό…

Διαμαρτυρόμενος ὁ λαός δὲν ἀσεβῇ

«…Διαμαρτυρόμενος ὁ λαὸς κατὰ τῶν ἀναξίων ἀρχιερέων δὲν ἀσεβῇ, διότι·Ὁ εὐσεβὴς λαὸς κατὰ τὸ κανονικὸ δίκαιο εἶνε ὁ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ καὶ ἔχει ὑποχρέωσι, ὅσες φορές κάποιος ἀρχιερεὺς παρεκκλίνει ἐκ τῶν γραμμῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ κηρύττει κάτι ποὺ εἶνε ἀσυμβίβαστον μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι, ὁ λαὸς ὄχι μόνον πρέπει νὰ διαμαρτύρεται, γιὰ τὴν παρεκτροπή, ἀλλὰ καὶ νὰ διακόπτῃ κάθε πνευματικὴ σχέση με τον παρεκτρεπόμενο ἀρχιερέα.
Ἐπικαίρως δὲ ὑπενθυμίζομε κάτι ποὺ ἐγράφη ἀπὸ Read more »

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: metanoeite on date Απρ 29th, 2015 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Εξελίξεις στην Ι.Μ. Θεσσαλονίκης σχετικά με την υπόθεση

του π. Νικολάου Μανώλη – Τα τελευταία νέα

http://katanixis.blogspot.gr/2015/04/blog-post_57.html

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η νέα εκκλησιολογία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου [ΒΙΝΤΕΟ-2015]

http://katihisis.blogspot.gr/2015/04/2015_37.html

058837d2ea8c5l«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ»

 ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ!

 Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΕΤΥΧΕ!

Ήταν μια σκέψη και έγινε πράξη! Την ενστερνίσθησαν όλοι, μικροί και μεγάλοι, αξιωματούχοι και μή, άνδρες και γυναίκες και σύσσωμος ο ιερός Κλήρος της Μητροπόλεώς μας!

Η συνέχεια στο http://mkka.blogspot.gr/2015/04/blog-post_29.html

058837d2ea8c5lΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ!!!

Συλλαλητήριο υπέρ της κάνναβης στο Σύνταγμα με την υποστήριξη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και χορηγό e-shop που πουλάει σπόρους για καλλιέργεια

http://www.iefimerida.gr/news/203165/syllalitirio-yper-tis-kannavis

058837d2ea8c5lΑπό μικρό κι΄ από τρελλό μαθαίνεις τήν αλήθεια…

«Καί λοιπόν, σάν τί θα γίνει αν βγούμε από το ευρώ;» (Χάρρυ Κλύνν) 

«…Όλοι λένε ότι θα σταματήσουν να γίνονται εισαγωγές, αλλά έκατσε κανείς από εσάς να σκεφτεί τι ακριβώς εισάγουμε και τι ακριβώς θα πάψει να έρχεται στην Ελλάδα;

Ας βγούμε λοιπόν από το ευρώ και ας σταματήσουν να γίνονται εισαγωγές. Και ας «πεινάσουμε» όπως προσπαθούν… να μας πείσουν οι ξένοι και οι Έλληνες δοσίλογοι των καναλιών.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή:
-Θα σταματήσουμε λοιπόν να εισάγουμε αυτοκίνητα ; Έ, τότε να δείτε κλάμα που θα ρίξουν Γερμανοί και  Γάλλοι που δεν θα ξαναπουλήσουν ούτε ένα αυτοκίνητο τα επόμενα χρόνια.
-Θα σταματήσουμε να εισάγουμε γάλα, τυριά, βούτυρο, και βουτύρατα; Τότε να δείτε κλάμα που θα ρίξουν τα φασιστόμουτρα οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί.
Ξηρούς καρπούς από την Τουρκία.
Καρπούζια και σταφύλια ( μέσα στο καταχείμωνο  μάλιστα ) από την Αφρική.
( Βλέπεις τά έχουμε συνηθίσει αυτά γιατί τά τρώγαμε και στο χωριό μας…)

Πηγή:  http://patrablog.blogspot.com 

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ -MEΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ

author Posted by: metanoeite on date Απρ 29th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Του Λάζαρου Αραβάνη ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ.pdf

-

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: «ΠΡΟΦΗΤΕΥΩ·  Η ΕΟΚ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»  Μητρ. π. Αυγ. 6.2.1972

https://www.youtube.com/watch?v=zi010k3oAA4

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΩΦΕΛΕΙΑ … ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ!!!!

ΟΜΩΣ,  ΕΑΝ ΔΙΑΒΑΖΑΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ποτές δέν θά ἀκουμποῦσαν στό χρῆμα τῶν τόκων.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ  ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΙΔΟΥ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ:

«Ζη­τείς από τον φτωχό εισοδήματα και αυξήσεις του πλούτου σου κάνοντας κάτι παρόμοιο όπως εάν ή­θελε κανείς από χωράφι που από την ξηρασία και τον καύσωνα εξεράθηκε να πάρει θημωνιές σιτα­ριού, ή πλήθος σταφυλιών από αμπέλι μετά την χαλαζόπτωση, ή να γεννηθούν παιδιά από στείρα κοι­λιά, ή γάλα από γυναίκες που δεν εγέννησαν». Κανείς δεν επιχειρεί τα παρά φύσιν και αδύνατα, διότι με το να μην κατορθώνει τίποτε γίνεται και καταγέλαστος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (κατά την ἄποψη μου  Λ. Α. )

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Read more »

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΛΕΙΣΑΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ»

author Posted by: metanoeite on date Απρ 28th, 2015 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Συνέχεια σελ. 30-31, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·

HΡΩΪΚΟ ΣΥΝΘΗΜΑ

Ημείς δε, ο Επίσκοπος Φλωρίνης, της ακριτικής ταύτης πόλεως, εξ αφορμής της νέας διαφωτιστικής ερεύνης, την οποίαν διενήργησε καθημερινή εφημερίς, απευθυνόμεθα προς τον ευσεβή Ελληνικόν λαόν και λέγομεν˙

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

ΚΛΕΙΣΑΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

πεταξτε τηλεορ.Κλείοντες δε τας τηλεοράσεις σας θα πράξετε έργον καθάρσεως της οικίας σας. Θα εκδιώξετε από το οικογενειακόν σας άσυλον τους δαίμονας, οι οποίοι εισβάλλουν και ρυπαίνουν με το βρωμερόν θέαμα παν το ελληνικόν, παν το χριστιανικόν. Και όπως δεν επιτρέπετε να εγκατασταθή εις την οικίαν σας μία περιβόητος πόρνη, ένας απατεών και δολοφόνος, έτσι δεν πρέπει να επιτρέψετε την δια της τηλεοράσεως είσοδον και εγκατάστασιν εντός της οικογενείας σας των νεοβαρβάρων. Κλείσατε, παρακαλώ, σφραγίσατε και απομακρύνατε την τηλεόρασιν, το κουτί αυτό του Διαβόλου.

Αντί δε της τηλεοράσεως, παρακαλούμεν, ανοίξατε την άλλην τηλεόρασιν, την τηλεόρασιν του ουρανού. Η δε τηλεόρασις του ουρανού, η οποία παρουσιάζει τα σπουδαιότερα θεάματα, είνε η Αγία Γραφή. Αλλά, δυστυχώς, αυτήν την τηλεόρασιν ο αμαρτωλός κόσμος κρατεί κλεισμένην και ουδέποτε ανοίγει. Και η ιερά Βίβλος μένει σκονισμένη εις κάποιο ράφι. Έκλεισεν ο κόσμος τα αυτιά του εις τον Θεόν, και τα ήνοιξεν εις τον Διάβολον, εις την τηλεόρασιν. Και ιδού, έρχεται ο πνευματικός και υλικός όλεθρος…

Θα χαρώ χαράν μεγάλην, εάν 10, 100, 1.000 Έλληνες Χριστιανοί, διαβάζοντες το παρόν, λάβουν την ηρωϊκήν απόφασιν να κλείσουν την τηλεόρασιν και αντί της τηλεοράσεως νʼ ανοίξουν την Αγίαν Γραφήν. Όσοι και όσαι λάβουν την απόφασιν αυτήν, παρακαλώ να μου γράψουν εις την Φλώριναν, δια να τους στείλω ένα μικρόν δώρον ως ευλογίαν. Αλλά και αν κανείς δεν μας ακούση, ας είπωμεν και ημείς˙ «Εἴπομεν, ἐλαλήσαμεν, ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν». Σεις, οι οποίοι διαβάζετε το τεύχος αυτό, εάν δεν εφαρμόσετε ό,τι σας συμβουλεύομεν, σεις θα έχετε την αμαρτίαν.

ΛΑΤΟΜΟΣ ΑΓΙΟΣ (Ευλογιος αγιος – 27 Απριλιου)

author Posted by: metanoeite on date Απρ 27th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

AΠΟ ΒΙΒΛΙΟ· ΑΓΙΟΙ «ΑΠ” ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΛΑΤΟΜΟΣ ΑΓΙΟΣ

λόγιος γιος - 27 πριλίου)

λατομοςὙπάρχουν, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού κάνουν προσευχή, ἀλλά στίς προσευχές τους δέν ζητοῦν πράγματα πού ἀποβλέπουν στή σωτηρία τῆς ψυχῆς, κα­θώς προτρέπει ἡ Ἐκκλησία, «τά καλά καί συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν». Ζητοῦν πράγματα ὑλικά, χρήματα, τιμές, δόξες καί ἄλλα ἀνθρώπινα μεγαλεῖα, πού φαίνον­ται στήν ἀρχή ὅτι θά τούς εἶνε ὠφέλιμα καί εὐεργετικά, κι ὅμως στό τέλος αὐτά πού ζητοῦν, ἄν τούς δοθοῦν, καταν­τοῦν ψυχικῶς ἐπιζήμια καί καταστρεπτικά.

Ἄς ἀναφέρουμε ἕνα παράδειγμα. Λένε ὅτι κάποιος φτωχός ἄνθρωπος ἀγόρασε ἕνα λαχεῖο καί πή-γαινε στίς ἐκκλησίες κι ἄναβε κεριά, προσκυνοῦσε τίς εἰκόνες καί παρακαλοῦσε νά τοῦ πέση τό λαχεῖο. Ὁ Θεός βέβαια δέν ἀκούει τέτοιες προσευχές, γιατί ξέρει τί εἶνε ἐκεῖνο πού συμφέρει στούς ἀνθρώπους. Τούς δίνει ὅμως κάποτε κατά παραχώρησι αὐτό πού ζητοῦν, γιά νά τούς διδάξη πώς αὐτό δέν ἦταν συμφέρον τους. Ἔπεσε λοιπόν καί σ” αὐτόν τό λαχεῖο. Ἔγινε εὐτυχισμένος; Ὄχι. Ἀπό τήν πολλή του χαρά τρελλάθηκε καί τόν ἔκλεισαν στό φρενοκομεῖο. Γι” αὐτό ὁ Χριστός σέ ὅλους ὅσους προσεύχονται ἔτσι ἀπαντᾶ: «Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε», δηλαδή, δέν ξέρετε τί ζητᾶτε.

Αὐτά πού λέμε γιά τήν προσευχή τά βλέπουμε στή ζωή ἑνός ἁγίου, τοῦ ἁγίου Εὐλογίου, πού γιορτάζει στίς 27 Ἀπριλίου. Στό βίο τοῦ ἁγίου αὐτοῦ ὑπάρχει κάποιο διή­γημα, πού ὅσο κι ἄν φαίνεται παράξενο καί ἀπίστευτο στούς πολλούς ὅμως περικλείει ἕνα σπουδαῖο δίδαγμα, ὅτι πρέπει νά προσέχουμε στά αἰτήματα τῶν προσευχῶν μας.

¬¬¬

Κάτω στήν Αἴγυπτο, στούς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χρι­στιανισμοῦ, σέ μιά ἔρημο πού ὠνομαζόταν Read more »

MHTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: Ευρισκομεθα κατω απο την επιδρασιν σκοτεινων δυναμεων εωσφορικης εμπνευσεως. Ο Αντίχριστος εν όψει… Τι το παραξενον αν αυριο ή μεθαυριον διαφημιζεται απο τηλεορασεως η αμβλωση, η μοιχεια, τα διαζυγια ακομα και η ομοφυλοφιλια;

author Posted by: metanoeite on date Απρ 27th, 2015 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Συνέχεια σελ. 29-30, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Ζοφερόν το μέλλον

«Κλειστε τις τηλεορασεις»Λόγω της αδιαφορίας, η κατάστασις ως προς την τηλεόρασιν όχι μόνον δεν θα βελτιωθή, αλλά προβλέπω ότι θα είνε και χειρότερα απʼ ότι είνε. Διότι μη λησμονείτε, ότι ήδη εγένετο η ένταξις μας εις την Ε.Ο.Κ. Μέσα εις την χοάνην αυτήν των εθνών που αποτελούν τον οργανισμόν αυτόν, η Ελλάς κατά τας αντιλήψεις των πολλών πρέπει να συγχρονισθή καθʼ όλα με την νοοτροπίαν των εθνών τούτων. Και όπως λειτουργεί η τηλεόρασις εις τα έθνη αυτά, έτσι πρέπει να λειτουργή και εις την Ελλάδα; Πορνική είνε εκεί η τηλεόρασις; Πορνική πρέπει να είνε και η τηλεόρασις της Ελλάδος. Όχι πλέον ελληνικά αλλʼ ευρωπαϊκά πρέπει να σκεπτώμεθα και να ενεργώμεν ως εξειλιγμένοι άνθρωποι του 20ου αιώνος. Και μήπως δεν ηκούσθη η τηλεόρασις να προπαγανδίζη υπέρ του αυτομάτου διαζυγίου; Τι το παράξενον αν αύριον ή μεθαύριον από της τηλεοράσεως προβληθή ταινία υπέρ αμβλώσεων, υπέρ καταργήσεως μοιχείας, υπέρ ομοφυλοφίλων, υπέρ…; Έτσι Read more »

ΚΑΝΑΜΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ· ΔΩΣΑΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΜΑΣ, ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΠΡΟΔΟΤΕΣ & ΤΩΡΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

author Posted by: metanoeite on date Απρ 26th, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τὰ λόγια του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, που εἶπε πρίν από 50 χρόνια, στὸν ἱ. ναὸ Αγ. Γεωργίου Ν. Ἡρακλείου Ἀττικῆς στις 17-5-1964, εἶναι ὅσο ποτέ ἐπίκαιρα. Ακούστε το τέλος της ομιλίας απομαγνητοφωνημένο.

ΠΟΥ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΑΣ;

ΣΤΟΝ ΟΗΕ; ΣΤΟ ΝΑΤΟ; ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ; ΟΧΙ.

ΘΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΘΕΟ, ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΟ ΜΑΣ

ΟΧΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ist«…Ὕστερα ἀπὸ τὶς τόσες ὑπηρεσίες και τὴν μεγάλη προσφορά τῆς Ἑλλάδος στην ἀνθρωπότητα, τί περίμενε στὸν κόσμο αὐτὸ; Δὲν περίμενε οὔτε τὰ ρούβλια τους, οὔτε τὰ δολλάριά τους, οὔτε τὰ μάρκα τους. Ἀπὸ τοὺς μεγάλους συμμάχους, ποὺ ἔψελναν (το 1940) τὸν ὕμνο καὶ τὸ ἐγκώμιό της, περίμενε λίγη δικαιοσύνη. Ἅν ὑπῆρχε ἕνα δράμι δικαιοσύνης, θὰ ᾽πρεπε ὅλοι αὐτοὶ ν’ανεβοῦν ἐπάνω στὰ ψηλὰ βουνά, στὸ Τεπελένι καὶ στὴν Τρεμπεσίνα, κ’εκεῖ νὰ προσκυνήσουν· γιατί ἄν δὲν ὑπῆρχε ἐκείνη ἡ ἀντίστασι, δὲν ξέρω πῶςθὰ ἦταν σήμερα ὁ κόσμος. Θὰ ᾽πρεπε νὰ στήσουν ἐκεῖ τὴν ἑλληνικὴ σημαῖα. Θὰ ᾽πρεπε ἀκόμη νὰ ὑψώσουν τὴν γαλανόλευκη καὶ σ᾽ ἐκεῖνο στὸ γαλ;αζιο νησί, ποὺ εἶνε πέρα ως πέρα ἑλληνικό, τὴν Κύπρο, καὶ νὰ ποῦν. Ἑλλάδα, σὲ βραβεύουμε γιὰ τοὺς κόπους καὶ τὶς θυσίες σου. Τίποτε ἀπ᾽ὅλα αὐτά! Μπίζνες, λίρες, πετρέλαια, κάρβουνα, ἐλεεινὰ συμφέροντα, αὐτὰ βασιλεύουν σήμερα στὸν κόσμο.

* * *

Πρέπει ἀδέλφια μου, νὰ ὁμολογήσουμε κάτι. Κάναμε οἱ Ἕλληνες νιὰ ἁμαρτία· δώσαμε μεγάλη ἐμπιστοσύνη καὶ ἀξία στοὺς συμμάχους μας, κι αὐτοὶ ἀποδείχθηκαν προδότες. Ἦταν μεγάλη ἁμαρτία, καὶ τώρα τὴν πληρώνουμε.

Ἀλλ᾽ ἄς μὴ ἀπελπιστοῦμε, παρὰ τὴν ἀδικία που ὑφιστάμεθα. Ἔχουμε βέβαια παράπονο. Εἴμαστε κ’εμεῖς ὅπως οἱ Ἑλληνισταὶ τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, ποὺ εἶχαν παράπονο γιατὶ ἀδικοῦνταν· κ᾽ ἐκεῖνοι μὲν πῆγαν στοὺς ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι ρύθμισαν τὸ ζήτημά τους ἀμέσως καὶ τὸ δίκιο ἐπικράτησε. Διότι ἅμα ὑπάρχη καλὴ διάθεσις, τὰ ζητήματα λύνονται μέσα σὲ μιὰ ὥρα· ἅμα ὅμως δὲν ὑπάρχη, τὰ ζητήματα περιπλέκονται. Αὐτὸ συνέβη κ” ἐδῶ σ” εμᾶς. Τὰ ζητήματά μας τὰ κάνανε κουβάρι, τὰ μπλέξανε καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ξεμπλέξη κανείς.

Τώρα λοιπὸν ἐμεῖς σὲ ποιόν ν’απευθυνθοῦμε, ποῦ νὰ ποῦμε τὸ παράπονό μας; στὰ βουνά, στὰ λαγκάδια, στὰ πελάγει;σὲ ἀνθρώπους, σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς, στοὺς μεγάλους καὶ ἰσχυρούς, στοὺς συμμάχους μας, αὐτοὺς ποὺ μᾶς πρόδωσαν καὶ μᾶς ἐγκατέλειψαν; Αὐτοὶ στὸ βάθος μισοῦν τὴν πατρίδα μας. Ὰν ζῇ ἀκόμα ὁ τόπος αὐτὸς, εἶνε ὄχι γιατί τὸ ἤθελαν αὐτοί· ζῇ γιατὶ τὸ θέλει ὁ Θεός· τὸ θέλει Ἐκεῖνος, γι᾽ αὐτὸ ζοῦμε ἀκόμα· καὶ μὲ τὴ δύναμι Ἐκείνου θὰ ζήση ὁ τόπος αὐτὸς εἰς πεῖσμα μυρίων δαιμόνων.

* * *

Ποῦ νὰ ποῦμε τὸ παράπονό μας; στὸν ΟΗΕ; στὸ ΝΑΤΟ; ὄχι. Θὰ τὸ ποῦμε στὸ Θεό, στὸ μεγάλο Θεό μας. Τὸ δίκιο δὲν θάβεται. Ὅσο κι ἄν τὸ θάψουν, σὲ χίλια, σὲ δοὸ χιλιάδες μέτρα, θὰ βγῇ ἐπάνω. Τὸ δίκιο θὰ νικήση, ἡ ἀλήθεια θὰ νικήσῃ. Τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» θ’ακουστῇ πάλι στὰ βουνά, στὰ λαγκάδια καὶ στὰ πελάγη μας· καὶ τότε δόξα τῷ Χριστῷ, δόξα τῷ ἀναστάντι Χριστῷ εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

__________________________

  • Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε ὁλόκληρη ἀπὸ cd 98β΄ Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στο τηλεφωνο 2385028868)

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΓΟΓΓΥΣΜΟΥ – Τα σημεια των καιρων ειναι εγγυς. Και οι ανθρωποι ―διαβαστε τη Γραφη να δητε―, αντι να μετανοουν για τα κακα που θα τους βρισκουν, θα γογγυζουν κατα του Θεου

author Posted by: metanoeite on date Απρ 25th, 2015 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων (Πράξ. 6,1-7)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

H AMAΡΤΙΑ ΤΟΥ ΓΟΓΓΥΣΜΟΥ

«Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους»
(Πράξ. 6,1)

π. ΑυγουστινοςΟ ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων εἶνε μιὰ περικοπὴ ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων. Μέσα στὸ βιβλίο αὐτὸ θὰ δῆτε τὴν ἱστορία τῶν πρώτων Χριστιανῶν. Ἀλλ᾿ ὅπως στὸν ἥλιο ὑπάρχουν σκοτεινὲς κηλῖδες, ἔτσι καὶ οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, ποὺ εἶνε πρότυπα ἀρετῆς, εἶχαν καὶ τὶς κηλῖδες τους, τὰ ἐλαττώματά τους. Ἕνα τέτοιο ἐλάττωμα μᾶς φανερώνει σήμερα ὁ ἀπόστολος. Τί μᾶς λέει;

* * *

Ἐνῷ οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ ἦταν ὅλοι ἀγαπημένοι, ξαφνικὰ μεταξύ τους ἀκούστηκε παράπονο, «γογγυσμός» (Πράξ. 6,1). Γιατί; Παραπονέθηκαν οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη (οἱ «Ἑλληνισταί») πρὸς τοὺς ντόπιους, ὅτι οἱ ντόπιοι δὲν προσέχουν τοὺς ξένους. Κάτι παρόμοιο, δηλαδή, μ᾿ αὐτὸ ποὺ παρουσιάστηκε καὶ στὴν πατρίδα μας ὅταν ἦρθαν οἱ πρόσφυγες, οἱ ντόπιοι νὰ μὴν τοὺς κοιτάζουν ὅπως κοιτάζουν τὸν ἑαυτό τους. Κάτι τέτοιο συνέβη καὶ τότε. Καὶ ξεσηκώθηκαν οἱ ξένοι ἐναντίον τῶν ντόπιων. «Ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους» (ἔ.ἀ.).
Ἄκουσαν τὸ γογγυσμὸ αὐτὸ οἱ ἀπόστολοι καὶ δὲν ἔκλεισαν τ᾿ αὐτιά τους. Δὲν εἶπαν, Ἄσ᾿ τους νὰ φωνάζουν· θὰ φωνάξουν θὰ φωνάξουν, θὰ σταματήσουν. Ἦταν κοντὰ στὴν καρδιὰ τοῦ λαοῦ. Ἔδωσαν προσοχὴ σ᾿ αὐτὸ τὸ παράπονο καὶ ἀμέσως ἔλαβαν μέτρα, γιὰ νὰ σταματήσῃ ὁ γογγυσμός.
Ποιά μέτρα ἔλαβαν; Τοὺς εἶπαν, νὰ ἐκλέξουν ἑπτὰ ἄνδρες. Νὰ ἐκλέξουν μόνοι τους· διότι ὁ χριστιανισμὸς εἶνε ἡ ἀρίστη δημοκρατία. Δὲν διάλεξαν οἱ ἀπόστολοι κατὰ τὴν κρίσι τους, ἀλλὰ εἶπαν· Διαλέξτε σεῖς, ἀδέλφια, ἑπτὰ ἀνθρώπους, ποὺ θὰ τοὺς βάλουμε νὰ ἐπιστατοῦν στὰ συσσίτια, νὰ φροντίζουν νὰ παίρνῃ καθένας τὴν ἀνάλογο μερίδα. Καὶ διάλεξε ἡ πρώτη Ἐκκλησία ἑπτὰ ἄνδρες, τοὺς διακόνους, μεταξὺ τῶν ὁποίων πρῶτος ἦτο ὁ ἅγιος Στέφανος ποὺ ἔγινε καὶ πρωτομάρτυς. Ἔτσι ὁ γογγυσμὸς ἔπαυσε.
Ἀλλ᾿ ἐὰν ὑπῆρχε γογγυσμὸς τότε ποὺ διοικοῦσαν οἱ ἀπόστολοι, τότε ποὺ ὑπῆρχε Πνεῦμα ἅγιο, τότε ποὺ οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ἀγάπη, ἔ, τώρα στὸν αἰῶνα μας μπορεῖτε νὰ φανταστῆτε τί γογγυσμὸς ἀκούγεται; Θὰ σᾶς δώσω μερικὲς εἰκόνες τοῦ σημερινοῦ γογγυσμοῦ. Read more »

O AΓΑΠΩΝ ΤΟΛΜΑ

author Posted by: metanoeite on date Απρ 25th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Μυροφόρων
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

O AΓΑΠΩΝ ΤΟΛΜΑ

Π. Αυγουστινος«Εἰς τὸ μνῆμά σε ἐπεζήτησεν ἐλθοῦσα τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνή· μὴ εὑροῦσα δὲ ὠλοφύρετο κλαυθμῷ βοῶσα· Ομοι, Σωτήρ μου, πῶς ἐκλάπης, πάντων Βασιλεῦ;…» (Παρακλ. γ΄ ἦχ., αἶν.)

ΝΟΕΡΩΣ, ἀγαπητοί μου, εὑρισκόμεθα στὸ Γολγοθᾶ. Εἶνε ἡ ὥρα 3 μετὰ μεσημβρίαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς. Ὁ Ἐσταυρωμένος, ἀφοῦ ἤπιε ὣς τὴν τελευταία σταγόνα τὸ πικρὸ ποτήρι, ποὺ πικρότερο δὲν ἤπιε ἄνθρωπος, ἔγειρε τὴν κεφαλὴ καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα στὸν οὐράνιο Πατέρα. Στιγμὴ συγκλονιστική. Καὶ ἐνῷ ἡ ψυχή του κατεβαίνει στὸν ᾅδη, γιὰ νὰ κηρύξῃ καὶ στὰ ἐκεῖ πνεύματα τὸ ἄγγελμα τῆς λυτρώσεως, στὸ σῶμα του, σὲ ὁλόκληρο τὸ σῶμα, ἁπλώνεται ἡ ὠχρότης τοῦ θανάτου. Τὰ χέρια ἐκεῖνα, ποὺ ὅπου ἄγγιζαν ἔκαναν καὶ τὶς πέτρες νὰ τινάζουν ῥόδα (τυφλοὺς νὰ βλέπουν, κουφοὺς ν᾿ ἀκοῦνε, λεπροὺς νὰ καθαρίζωνται, νεκροὺς ν᾿ ἀνασταίνωνται), μένουν ἀσάλευτα. Τὰ πόδια ἐκεῖνα, ποὺ ἔτρεχαν κάτω ἀπὸ τὶς καυστικὲς ἀκτῖνες νὰ φέρουν τὸν Ἰησοῦ καὶ στὰ πλέον ἀπομεμακρυσμένα σημεῖα τῆς Ἁγίας Γῆς γιὰ νὰ κηρύξῃ τὴν ἀλήθεια, εἶνε τώρα ἀκίνητα, μαρμαρωμένα. Τὸ στόμα ἐκεῖνο, ἀπ᾿ τὸ ὁποῖο βγῆκαν ἀστείρευτοι ποταμοὶ θείας διδασκαλίας, σιγᾷ. Τὰ μάτια ἐκεῖνα, μὲ τὰ ὁποῖα κοίταξε τὸν Πέτρο καὶ τὸν ἔκανε νὰ συναισθανθῇ τὴν πτῶσι του καὶ ν᾿ ἀναλυθῇ σὲ δάκρυα, σβήνουν. Καὶ ἡ καρδιὰ ἐκείνη, ποὺ περιέκλειε ἕναν ὠκεανὸ ἀγάπης, παύει νὰ πάλλῃ. Ὁ Ἰησοῦς νεκρός. Οὐρανὲ καὶ γῆ, βυθιστῆτε στὸ πένθος!
Σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τῆς Ῥώμης, ὅσοι καταδικάζονταν στὸ σταυρικὸ θάνατο, δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ ταφοῦν· κανείς δὲ μποροῦσε νὰ τοὺς πλησιάσῃ, τὰ σώματά τους ἔμεναν νεκρὰ πάνω στοὺς σταυρούς. Καὶ παρουσιαζόταν τότε θέαμα ἀπαίσιο· σκυλιὰ πεινασμένα καὶ ὄρνεα νὰ ὁρμοῦν, νὰ κομματιάζουν τὰ σώματα τῶν καταδίκων, καὶ τέλος ν᾿ ἀπομένουν μόνο οἱ σκελετοί. Ἔτσι διέταζε ὁ νόμος. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ κατὰ τὰ ἰουδαϊκὰ ἔθιμα ἦταν ἁμαρτία νὰ παραμείνῃ κανεὶς ἄταφος, ἡ Ῥώμη ἐπέτρεπε τὴν ταφὴ τῶν Ἰουδαίων.
Ἤδη πάνω στὸ σταυρὸ μένει ἄψυχο τὸ ἄχραντο σῶμα τοῦ Κυρίου. Ποιά σπλαχνικὰ χέρια θὰ τὸ κατεβάσουν γιὰ νὰ τὸ ἐνταφιάσουν;

* * *

Ἔρημοι καὶ γυμνοὶ οἱ βράχοι τοῦ Γολγοθᾶ. Ὅλοι ὅσοι ἀνέβηκαν ἐκεῖ γιὰ τὴ σταύρωσι ἔχουν τώρα ἐπιστρέψει στὴν πόλι. Καμμιά ἄλλη φωνὴ δὲν ἀκούγεται παρὰ μόνο κάπου – κάπου σπαρακτικὲς κραυγὲς τῶν δύο λῃστῶν ποὺ σταυρώθηκαν μαζὶ μὲ τὸν Ἰησοῦ καὶ οἱ ἄγριοι κρωγμοὶ ἁρπακτικῶν ὀρνέων ποὺ ἑτοιμάζονται νὰ ἐπιπέσουν στὶς σάρκες. Κανείς δὲν πλησιάζει στὸ Γολγοθᾶ γιὰ ν᾿ ἀποδώσῃ τὶς τελευταῖες τιμὲς σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ εὐεργέτησε ὅλους. Ποῦ εἶνε οἱ τυφλοὶ ποὺ τοὺς χάρισε τὸ φῶς, νὰ ἔρθουν νὰ τοῦ κλείσουν τὰ μάτια; Ποῦ εἶνε οἱ λεπροὶ ποὺ μὲ τὸ ἄγγιγμα τῶν δακτύλων του καθαρίστηκαν, νὰ ἔρθουν νὰ τοῦ καθαρίσουν τὰ χέρια ἀπὸ τὸ αἷμα; Ποῦ εἶνε οἱ παράλυτοι ποὺ ἀνώρθωσε, νὰ ἔρθουν νὰ τοῦ πλύνουν τὰ ματωμένα πόδια; Οἱ ὧρες περνοῦν καὶ κανείς δὲν φαίνεται. Οὔτε ὁ Πέτρος, ὁ πιὸ τολμηρός, ποὺ ἔλεγε «Καὶ τὴν ψυχή μου θὰ θυσιάσω γιὰ σένα» (Ἰωάν. 13,37).
Ἀλλ᾿ εὐλογητὸς ὁ Θεός! Πρὸς τὸν Γολγοθᾶ ἀναβαίνει μιὰ συνοδεία ἀνθρώπων μὲ Read more »

ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΦΕΝΤΙΚΑ!!! AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «40 ΜΑΡΤΥΡΕΣ»

author Posted by: metanoeite on date Απρ 24th, 2015 | filed Filed under: ΣΥΛΛΟΓΟΣ «40 MAΡΤΥΡΕΣ» ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «40 ΜΑΡΤΥΡΕΣ» ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΠΑΡΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟ 

Γραμμένο από την Ανδρονίκη Καπλάνογλου υπεύθυνη του Οικοτροφείου

__

 

____

  • 1. Θα παραθέσουμε σε συνέχειες, τὰ ἔγγραφα και τὰ στοιχεῖα τῆς ἀπάτης, για νὰ μείνουν στην ιστορία, μὲ τα ὁποῖα παραπέμφθηκαν, από δύο εισαγγελείς και άπό το τριμελές Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ο ψευτοπρόεδρος Κ. Βῆκας και άλλα τρία μέλη της παρέας, που εμφανίστηκαν από το πουθενά ως Δ.Σ., τοῦ Συλλόγου τῶν «40 Μαρτύρων». Παραπέμφθηκαν με την κατηγορία: «Πλαστογραφία μετὰ χρήσεως, κατ’ ἐξακολούθηση ἀπὸ κοινοῦ»· καὶ «Χρήση νοθευμένου ἔγγράφου μετὰ χρήσεως κατ’ ἐξακολούθηση ἀπὸ κοινοῦ». Ἔχοντας πλήρως την κάλυψη τοῦ τότε Δημάρχου Π. Κουκουλόπουλο και ἑνὸς εισαγγελέα Κοζάνης και ἑνὸς δεύτερου στη συνέχεια, ἔβαζαν τὰ ἔγγραφα για να παραγραφοῦν στο ἀρχεῖο!!! Ἐκ τῶν 4 ἀτόμων, που παραπέμφθηκαν μόνο ένα άτομο ήταν εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου.

Πρώτη ἐπισκεψη τῶν ἀρπακτικῶν στο οικοτροφεῖο
40 Μαρτ.1_Kτηρ. «40M» ιστΟ Κ. Βηκας έρχεται επίσκεψη για πρώτη φορά στο οικοτροφείο, με κάποια ἄτομα. Δεν είναι μέλος του Συλλόγου και δεν έχει καμία σχέση μ” αυτόν· έχει όμως σχέση με τον αρχιμανδρίτη του Αμυνταίου Σεβαστιανό Τοπάλη που είναι μέλος ο πατέρας του.  Ο Πάρης Κουκουλόπουλος,  σαν δήμαρχος, συνεργάζεται μαζί τους, τους παρέχει προστασία και καταστρώνουν το σχέδιο:

α) Της αρπαγής του Οικοτροφείου των «40 Μαρτύρων», του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου, ποὺ βρίσκεται στο κέντρο τῆς πόλεως!
β) Την αλλαγή του Καταστατικού, που ἔκανε ὁ ιδρυτὴς του Συλλόγου και τηρούσαν με ἀκρίβεια 50 χρόνια τα μέλη του Συλλόγου.
γ) Την καταστροφή της μεγάλης αἴθουσας που ἔκανε και μιλοῦσε ὁ σεβάσμιος ἱεράρχης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος, για νὰ τὴν κάνουν ΚΑΠΗ καὶ νὰ πάρουν πολλά λεφτά ἀπό την Εὐρωπαϊκή Ενωση.
δ) Για νὰ ἐξαφανίσουν, ὅπως φάνηκε εκ των υστέρων, ἀπὸ τὴν ιστορία τῆς Κοζάνης τον Μεγάλο Ευεργέτη τῆς πόλεως π. Αὐγουστίνο Καντιώτη, που ἔσωσε την Κατοχή την Κοζάνη με τα 8.500 πιάτα ημηρεσίως!
ε) Τέλος ἔκαναν σαν αφεντικά ἔξωση με  ασφαλιστικά μέτρα τις πτωχὲς μαθήτριες και τὴν ὑπεύθυνη του Οικοτροφείου, που επὶ 25 χρόνια, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ π. Αὐγουστίνου ὑπηρετοῦσε δωρεάν τα παιδιά!

Ὁ σεβάσμιος Γέροντας ἰδρυτής του Συλλόγου ἐνημερωνόταν για ὅλα, όπως θα ακούσετε στο βίντεο και συμβούλευε την ὑπεύθυνη να μην παραδώσει τα κλειδια του Οικοτροφείου.
Η ἔξωση ἔγινε βίαια, με ἐντολή του εισαγγελέα Αγγελου Καμηλάρη, τὴν ὥρα που οι μαθήτριες ἦταν στο σχολεῖο! Ἔσπασαν την πόρτα και μπήκαν σαν κλέφτες με τον δικαστικό κλητήρα στο Οικοτροφεῖο! Οι μαθήτριες ὅταν ἦρθαν ἀπὸ το σχολεῖο, ἔμειναν για πολύ ὥρα ἔξω από την πόρτα και ἔκλαιγαν, και κανείς δεν ἐνδιαφέρθηκε γι᾽αυτές. Τότε τις παρέλαβε ἡ ὑπευθυνη του Οικοτροφείου που βρέθηκε και αυτή ἐκτός και τὶς πηγε σε ἕνα ὑπόγειο του πατρικού της σπιτιού, χωρὶς νερό, χωρίς χώρους πρώτης ἀνάγκης και χωρίς ἄμεσο φωτισμό. Πάνω ἀπο τα κεφάλια των κοριτσιῶν βρίσκονταν οι σωλήνες του ὑπονόμου. Καί μιά σύμπτωση. Τα κλειδιά του υπογείου ήταν ίδια με τα κλειδιά του Οικοτροφείου! Ἐκεί ἔμεναν οι μαθήτριες για ἀρκετούς μήνες και ἐξυπηρετοῦνταν ἀπὸ συγγενικά πρόσωπα των διαμερισμάτων της οικοδομῆς, μέχρι να ελευθερωθεῖ ἕνα μικρὸ διαμέρισμα 45 τετραγωνικό της ὑπεύθυνης του Οικοτροφείου.
Οἱ ψεύτικες καταστάστεις και τα πλαστογραφημένα πρακτικά που κατέθεταν στην δικαιοσύνη θὰ τα παραθέσουμε σε  επόμενα δημοσιεύματα.
Τώρα μόνο ένα ανέκδοτο από την κατάσταση τακτοποιημένων μελῶν του 2001, θα παρουσιάσω. Η κατάσταση ἔχει 25 ονόματα, από τα οποῖα μόνον 6 εἶναι μέλη του Συλλόγου. Δίπλα από κάθε όνομα ἔχει το ποσόν των 240 δραχμῶν που πλήρωσαν ως δήθεν, ετήσια συνδρομή. Σε ἕναν, τον Π. Γκιούρκα  ἔχουν το μισό ποσόν των 120 δραχμῶν και δικαιολογούν·  Απεβίωσε 29/6/2001!!! Ο πεθαμένος τους έκανε παζάρια και τους πλήρωσε μόνο για το εξάμηνο που ζοῦσε!!! Έτσι ξεφτελίζονται αυτοί που βιαστικά και εκ των υστέρων εμφανίζουν ψεύτικα χαρτια.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

  • 2. Θα παραθέσουμε σε συνέχειες, αποσπάσματα ὁμιλιῶν τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, για να γνωρίσουμε τὸν ιδρυτή του Συλλόγου και να δούμε με τίνος θυσίες ἔγινε το Οικοτροφείο τῶν «40 Μαρτύρων», που βοήθησε πολλά παιδια για να σπουδάσουν. Οι σκοτεινές δυνάμεις φοβόταν τον Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο και το ἔργο του και στοχοποιήσαν τα ιδρύματα του.
  • Ἡ αἴθουσα τῶν «40 Μαρτύρων»

σελ. 56 AIΘOYΣA ιστΑπόσπασμα ομιλίας που έκανε ο π. Αυγοστίνου, στὶς 8- 2-1959, στην αίθουσα των «40 Μαρτύρων» Κοζάνης.

Ἡ αἴθουσα αὐτή, ἀγαπητοί, εἶνε «σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων»(Γέν. 2,23)τοῦ ἱεροκήρυκος. Δὲν ἔχουν ἀξία τὰ ντουβάρια τῆς αἰθούσης ταύτης· ἀξία ἔχει ἡ ἱστορία, μὲ τὴν ὁποία εἶνε δεμένη ἡ αἴθουσα αὐτή. Μιὰ ἱστορία παρελθόντος, μιὰ ἱστορία ζυμωμένη μὲ δάκρυα καὶ αἵματα τοῦ ἱστορικοῦ τούτου λαοῦ. Δὲν ξεφύτρωσε ἔτσι τὸ κτήριο αὐτό. Ξεφύτρωσε κάτω ἀπὸ ὡρισμένας συνθήκας καὶ ὡρισμένα γεγονότα. Ἡ αἴθουσα αὐτὴ εἶνε καρπὸς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὅταν σπείρεται μέσα σὲ ἐκλεκτὲς καρδιὲς κάνει θαύματα, δημιουργεῖ ἔργα εὐποιΐας καὶ πραγματικὸ ψυχικὸ πολιτισμό. Ἡ αἴθουσα αὐτὴ εἶνε τρανὴ ἀπόδειξις τῆς μεγάλης ἐκείνης ἀληθείας τὴν ὁποίαν σήμερα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ διεκήρυξε ὁ κορυφαῖος τῶν ἀποστόλων, ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος εἶπε· ὅτι εἴμεθα πτωχοὶ ὅσο κανείς ἄλλος στὴ γῆ – ὑπῆρχαν ἄλλοι πτωχότεροι ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους; καὶ ὅμως, ἐνῷ εἴμεθα πτωχοί, «πολλοὺς πλουτίζομε». Λέει παρακάτω κάτι ἄλλο, ποὺ εἶνε μιὰ δυνατὴ ἀλήθεια στὸν κόσμον αὐτόν· «ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες»(Β΄ Κορ. 6,10). Δὲν ἔχομε τίποτε ἀπολύτως, ἀλλὰ κατέχομε τὰ πάντα.
Ἡ αἴθουσα αὐτὴ εἶνε ἀπόδειξις τῆς ἀληθείας αὐτῆς τοῦ ἀποστόλου. Ἡ αἴθουσα αὐτὴ εἶνε καρπὸς τοῦ κηρύγματος. ―Λάθος κάνεις. Δὲν εἶνε μόνον ἡ αἴθουσα αὐτὴ καρπὸς κηρύγματος. Προτοῦ νὰ γίνῃ ἡ αἴθουσα αὐτή, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐδῶ στὴν Κοζάνη, εἶχε καὶ ἄλλους καρπούς. Ἡ αἴθουσα δὲν εἶνε ὁ πρῶτος καρπός.
Πρὸ τῆς αἰθούσης ταύτης, πρῶτος καρπός, ποῖος εἶνε, ἀγαπητοί;                                                    

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

  • 3. Θα διαβάσουμε και ἐπιστολές των οικοτρόφων για να δοῦμε πόσο μεγάλη ἦταν η προσφορά του Οικοτροφεῖο, που ἔβαλε χέρι ο Δήμος Κοζάνης χωρὶς να ἔχει το δικαίωμα να αγγιξει πέτρα απ” αυτό.

Νά τί λέει ἡ μαθήτρια Ἀναστασία Τσιάτη, ποὺ ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸ σχολεῖο πρόλαβε στὴν πόρτα ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σφράγιζαν την πόρτα μὲ ἀσφαλιστικὰ μέτρα.
«Ἤξερα τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ δὲν μποροῦσα νὰ φανταστῶ ὅτι θὰ μᾶς πετοῦσαν στὸ δρόμο. Δὲν εἴχαμε μὲ τὴν ἀδελφή μου στὴν Κοζάνη κανένα συγγενικὸ ἢ γνωστὸ πρόσωπο νὰ μείνουμε. Δὲν εἴχαμε χρήματα γιὰ νὰ πᾶμε σὲ ξενοδοχεῖο ἢ νὰ ἀγοράσωμε κάτι νὰ φᾶμε…, ὁ πατέρας μου ἔδωσε ὑπεύθυνη δήλωσι γι’ αὐτό».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΓΙΝΑΝ ΚΥΡΙΟΙ ΝΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΩΝ «40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ» ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΑΝ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!!! ΔΕΣΤΕ ΤΑ ΜΑΪΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΒΑΛΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ!

author Posted by: metanoeite on date Απρ 24th, 2015 | filed Filed under: ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ «40 MAΡΤΥΡΕΣ» ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΕ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΚΥΡΙΟΙ ΝΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Ο ΚΛΕΨΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΨΑΝΤΟΣ

Αριστερά το μαϊμού πρακτικό εγγραφής μελών. Προσέξτε τις υπογραφές!!! Μόνο δύο είναι γνήσιες!    

Δεξιά μια από τις αναφορές, Αρ. Πρωτ. 1050, που εστάλησαν στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

ψευτ. praktik. eggr μελ.Αρειο Παγο αρθ. πρ. 1050Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν τό ᾿χουν τίποτα νὰ κλέψουν· ἁπλώνουν τὸ χέρι τους κι ἁρπάζουν ὅτι μποροῦν. Ανάλογα της θέσεως που κατέχουν και τους συνεργάτες που ἔχουν, εἶναι και τα κλοπημαία τους.

Εδῶ δεν θα γράψουμε για τους μεγάλους κλέφτες της Ελλάδος, που ἄδειασαν τα ταμεία του κράτους, αλλά για κάποιους μικρότερους, που ἔκλεψαν με τον πιο αδίσταχτο τρόπο δύο Οικοτροφεία του π. Αυγουστίνου Καντιώτου στην Κοζάνη και ἔγιναν κύριοι νομεῖς της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου. Κατέστρεψαν την αἴθουσα διδασκαλίας που ἔκανε και ομιλοῦσε ο μεγαλύτερος ευεργέτης της Κοζάνης, ὁ αγωνιστής ιεράρχης της Φλώρινας π. Αυγουστίνος Καντιώτης. Ἄλλαξαν ὅλα τα ἄρθρα του Καταστατικού του Συλλόγου· ἄλλαξαν ἀκόμα και τον κληρονόμο που ὁριζε το επίσημο Καταστατικό. Αλλαξαν και το ἄρθρο περι του σκοπου·

Αρθρο 2
«Σκοπὸς τοῦ Συλλόγου εἶναι α) Ἡ δι᾿ Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ ἡ κατὰ Χριστὸν μόρφωσις τῶν μελῶν αὐτοῦ καὶ ἡ ἀκριβὴς τήρησις τῶν θείων καὶ Ἱερῶν κανόνων Ἀποστολικῶν καὶ Συνοδικῶν τῆς Ἁγίας καὶ μόνης Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ β) ἡ προστασία καὶ ἀνακούφισις τῶν πασχόντων καὶ ἐχόντων ἀνάγκην βοηθείας»

Τὸ ἄρθρο 38 ἔλεγε· «Πάντα τὰ ἄρθρα τοῦ καταστατικοῦ δύνανται νὰ μεταβληθοῦν ἐκτὸς τῶν ἄρθρων τῶν πραγματευομένων περὶ ἐπωνυμίας τοῦ Συλλόγου καὶ τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ». Αυτοι τα ἄλλαξαν όλα!

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΝΟΜΕΙΣ ΞΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μιὰ μικρὴ ὁμάδα ἀνθρώπων μὲ ψεύτικα καὶ πλαστογραφημένα ἔγγραφα καὶ πρακτικά  κατέλαβαν χωρὶς ἐκλογές καὶ χωρὶς νὰ εἶναι μέλη στὶς 24-1-2001 τὴν διοίκηση του ἱστορικοῦ Συλλόγου τῶν «40 Μαρτύρων», ὅταν ὁ Σύλλογος εἶχε μείνει μὲ 4 μέλη (ἀπὸ τὰ 7) στὴν διοίκηση καὶ λιγότερα ἀπὸ 10 μέλη στὴν Γενικὴ Συνέλευση καὶ δὲν μποροῦσε νὰ σχηματίσῃ ἀπαρτία οὔτε στὴν διοίκηση οὔτε στὴν συνέλευση αὐτοῦ καὶ ἔπρεπε νὰ ἐφαρμοστοῦν οἱ διατάξεις τοῦ νόμου περὶ διαλύσεως τοῦ Συλλόγου, ὅπως ὅριζε τὸ 39 ἄρθρο τοῦ ἐγκεκριμμένου Καταστατικό τοῦ Συλλόγου και η ακίνητη περιουσία να πάει σ᾽ένα από τα παλιά ιδρύματα του Μητροπολίτου Φλωρίνης και να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του. Το οικοτροφεῖο του πατρός Αυγουστίνου λειτουργοῦσε κανονικά, με λίγες φτωχές μαθήτριες και με πολλά παιδιά στα κατηχητικά.

Στην αίθουσα του Οικοτροφείου γινόταν ομιλίες, από καθηγητάς που ερχόταν από την Φλώρινα. Στη μεγάλη σκηνή της αίθουσας γινόταν οι γιορτές του Οικοτροφείου και των κατηχητικών.

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ;

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ή ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ; ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ!

Μικρό απόσπασμα από γιορτή του Οικοτροφείου των «40 Μαρτύρων», πριν καταστρέψει την αἴθουσα ο Δήμος Κοζάνης, Αξίζει να το δείτε

________________

___________

Ἡ αἴθουσα τῶν «40 Μαρτύρων» ἔργο του ιεροκήρυκος της Κατοχής π. Αυγουστίνου Καντιώτου στην Κοζάνη

(Απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα ομιλίας του π. Αυγουστίνου στην αιθουσα των «40 Μαρτύρων» Κοζανης 8-2-1959)

«…Ἡ αἴθουσα αὐτή, ἀγαπητοί, εἶνε «σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων»(Γέν. 2,23)τοῦ ἱεροκήρυκος. Δὲν ἔχουν ἀξία τὰ ντουβάρια τῆς αἰθούσης ταύτης· ἀξία ἔχει ἡ ἱστορία, μὲ τὴν ὁποία εἶνε δεμένη ἡ αἴθουσα αὐτή. Μιὰ ἱστορία παρελθόντος, μιὰ ἱστορία ζυμωμένη μὲ δάκρυα καὶ αἵματα τοῦ ἱστορικοῦ τούτου λαοῦ. Δὲν ξεφύτρωσε ἔτσι τὸ κτήριο αὐτό. Ξεφύτρωσε κάτω ἀπὸ ὡρισμένας συνθήκας καὶ ὡρισμένα γεγονότα. Ἡ αἴθουσα αὐτὴ εἶνε καρπὸς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὅταν σπείρεται μέσα σὲ ἐκλεκτὲς καρδιὲς κάνει θαύματα, δημιουργεῖ ἔργα εὐποιΐας καὶ πραγματικὸ ψυχικὸ πολιτισμό. Ἡ αἴθουσα αὐτὴ εἶνε τρανὴ ἀπόδειξις τῆς μεγάλης ἐκείνης ἀληθείας τὴν ὁποίαν σήμερα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ διεκήρυξε ὁ κορυφαῖος τῶν ἀποστόλων, ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος εἶπε· ὅτι εἴμεθα πτωχοὶ ὅσο κανείς ἄλλος στὴ γῆ – ὑπῆρχαν ἄλλοι πτωχότεροι ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους; καὶ ὅμως, ἐνῷ εἴμεθα πτωχοί, «πολλοὺς πλουτίζομε». Λέει παρακάτω κάτι ἄλλο, ποὺ εἶνε μιὰ δυνατὴ ἀλήθεια στὸν κόσμον αὐτόν· «ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες»(Β΄ Κορ. 6,10). Δὲν ἔχομε τίποτε ἀπολύτως, ἀλλὰ κατέχομε τὰ πάντα.
Ἡ αἴθουσα αὐτὴ εἶνε ἀπόδειξις τῆς ἀληθείας αὐτῆς τοῦ ἀπο-στόλου. Ἡ αἴθουσα αὐτὴ εἶνε καρπὸς τοῦ κηρύγματος. ―Λάθος κάνεις. Δὲν εἶνε μόνον ἡ αἴθουσα αὐτὴ καρπὸς κηρύγματος. Προτοῦ νὰ γίνῃ ἡ αἴθουσα αὐτή, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐδῶ στὴν Κοζάνη, εἶχε καὶ ἄλλους καρπούς. Ἡ αἴθουσα δὲν εἶνε ὁ πρῶτος καρπός.
Πρὸ τῆς αἰθούσης ταύτης, πρῶτος καρπός, ποῖος εἶνε, ἀγαπητοί;…»

βεβαιωσεις 2Στις εθνικές γιορτές χρησιμοποιούσε την αίθουσα το Βαλταδώρειο Γυμνασίου και το 19 Νηπιαγωγείο και ὅλα λειτουργούσαν κανονικά.

Στὶς 24-1-2001 ἐπισκέπτονται τον Α΄ ὄροφο τοῦ Οἰκοτροφείου, για πρώτη φορά, ἄγνωστα πρὸς τὸν Σύλλογο πρόσωπα και αὐτὴ την ἐπίσκεψη την παρουσιάζουν στὸ  μαϊμου πρακτικὸ ἐκλογῶν 1/511-2001 ὡς ἡμέρα ἐκλογῶν!!!

 ΤΟ ΜΑΪΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΓ. ΚΑΜΗΛΑΡΗ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

ΟI ANΔΡEIOI: Χριστιανoς και δειλoς δεν συμβιβαζονται

author Posted by: metanoeite on date Απρ 24th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Μυροφόρων  (Μᾶρκ. 15,43 – 16,8)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΟI ANΔΡEIOI

«Ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ» (Μᾶρκ. 15,43)

αποκαθήλωσηΑΓΩΝΙΣΘΘὰ ἔπρεπε, ἀγαπητοί μου, πάντοτε νὰ ἐξοι­κονομοῦμε χρόνο, ἐν ἀνάγκῃ νὰ κλέβου­με ὧρες κι ἀπὸ τὸ φαγητὸ κι ἀπὸ τὸν ὕπνο μας, γιὰ νὰ μελετοῦμε τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Τότε μα­ζὶ μὲ τὸ Δαυῒδ θὰ λέγαμε κ᾽ ἐμεῖς· «Ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου, ὑπὲρ μέλι τῷ στό­ματί μου. Ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου συνῆκα· διὰ τοῦτο ἐμίσησα πᾶσαν ὁδὸν ἀδικίας» (Ψαλμ. 118,103-104). Ποιός μελέτησε τὸ Εὐαγγέλιο μὲ πίστι, μὲ ἀ­γάπη, μὲ σκέψι ἀπερίσπαστη, καὶ δὲν αἰσθάνθηκε τὴ γοητεία του; Ὁ Ναπολέων, ἐξόριστος στὴ νησῖδα τῆς Ἁγίας Ἑλένης, τὸ Εὐαγγέλιο εἶχε παρηγορία του καὶ μὲ στρατιωτικὴ γλῶσσα ἔλεγε· «Ὅσες φορὲς τὸ μελετῶ μοῦ φαίνεται ὅτι μπροστά μου παρελαύνει στρατιὰ οὐ­ρανίων ἰδεῶν ποὺ μὲ καταπλήσσουν».
Ἀπὸ τὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων θὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας σὲ μία μόνο λέξι τοῦ ἱεροῦ κειμένου, τὴν ὁποία χρησιμοποίησε ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος γιὰ νὰ χαρακτηρίσῃ τὴν πρᾶξι τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ. «Τολμήσας», γράφει, ὁ Ἰωσὴφ «εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐ­τήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ» (Μᾶρκ. 15,43).
Ὥστε χρειαζόταν τόλμη ὁ «εὐσχήμων βου­λευτὴς» γιὰ ν᾿ ἀνέβῃ στὸ πραιτώριο καὶ νὰ ζη­τήσῃ τὸ σῶμα τοῦ Νεκροῦ; Ἂς πλησιάσουμε ὅμως προηγουμένως τὸν φρικτὸ Γολγοθᾶ, καὶ θὰ ἐκτιμήσουμε καλύτερα τὴ χειρονομία του, ὡς ἕνα καρπὸ τόλμης, χριστιανικῆς ἀνδρείας, ποὺ βλάστησε ἀπὸ τὴ ρίζα τοῦ σταυροῦ.

* * *

Νοερῶς βρισκόμαστε στὸ Γολγοθᾶ. Εἶνε ἡ ὥρα 3 μ.μ. τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς. Ὁ Ἐ­σταυρωμένος, ἀφοῦ ἤπιε ὅλο τὸ πικρὸ ποτήριο, ἔκλινε τὴν κεφαλὴ καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα στὸν οὐράνιο Πατέρα. Στιγμὴ συγκλονιστική! Καὶ ἐνῷ τὸ πνεῦμα του κατεβαίνει στὸν ᾅδη γιὰ νὰ κηρύξῃ κ᾽ ἐκεῖ τὴ λύτρωσι, στὸ σῶμα του ἁπλώνεται ἡ ὠχρότης τοῦ θανάτου. Τὰ χέρια ἐκεῖνα, ποὺ θεράπευαν καὶ σκόρπιζαν εὐλογί­ες, καὶ τὰ πόδια ἐκεῖνα ποὺ ἔτρεχαν καὶ στὰ πιὸ ἀπόμακρα μέρη γιὰ νὰ βροῦν τὸ ἀπολωλός, εἶναι τώρα ἀκίνητα, νεκρά, μαρμαρωμένα. Τὸ στόμα ἐκεῖνο, ἀπ᾽ τὸ ὁποῖο βγῆκαν ποταμοὶ θείας διδασκαλίας, κλείνει. Τὰ μάτια ἐκεῖ­να, ποὺ κοίταξαν τὸν Πέτρο καὶ τὸν ἔ­καναν ν᾿ ἀνα­λυθῇ σὲ δάκρυα, σβήνουν. Καὶ ἡ καρδιά, ποὺ ἔ­κλεινε ὠκεανὸ ἀγάπης, παύει νὰ πάλλῃ. Ὁ Ἰησοῦς νεκρός. Οὐρανὲ καὶ γῆ, πενθῆστε!
Σύμφωνα μὲ τὸ σκληρὸ νόμο τῆς ῾Ρώμης, οἱ κατάδικοι δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ ταφοῦν. Τὰ σώματα ἔμεναν στὸ σταυρό. Κανείς δὲν ἐπιτρε­­πόταν νὰ πλησιάσῃ. Κ᾽ ἔβλεπες τότε θέαμα ἀ­παίσιο· σκυλιὰ πεινασμένα καὶ ὄρνεα σαρ­κο­φά­γα ἔρχονταν καὶ καταβρόχθιζαν τὶς σάρκες καὶ μόνο οἱ σκελετοὶ ἔμεναν νὰ κρέμωνται. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ κατὰ τὰ ἰουδαϊκὰ ἔθιμα δὲν ἐπιτρέπεται κανείς νὰ παραμένῃ ἄταφος, ἡ ῾Ρώμη, ὑποχωρώντας σὲ ζητήματα θρησκείας τῶν ὑποδούλων της, ἐπέτρεπε τὴν ταφὴ Ἰουδαίων ποὺ καταδικάζονταν σὲ σταύρωσι.
Καὶ τώρα εἶνε νεκρὸς πάνω στὸ σταυρό του ὁ Ἰησοῦς. Ποιά σπλαχνικὰ χέρια θὰ τὸν ἀποκαθηλώσουν καὶ θὰ τὸν ἐνταφιάσουν; Τὸ βλέμ­μα στρέφεται ἕνα γῦρο στὸ Γολγοθᾶ καὶ ζητάει νὰ δῇ ποιοί θ᾿ ἀποδώσουν τὶς τελευταῖες τιμὲς στὸ Νεκρό. Ὦ σεῖς τυφλοὶ ποὺ εἴδατε τὸ φῶς, ἐλᾶτε νὰ τοῦ κλείσετε τὰ μάτια. Ἐσεῖς λεπροί, ποὺ καθαριστήκατε, ἐλᾶτε νὰ τοῦ καθαρίσετε τὰ χέρια ἀπ᾽ τὰ αἵματα. Κ᾽ ἐσεῖς, παράλυτοι, ποὺ περπατήσατε, τρέξτε νὰ τοῦ πλύ­νετε τὰ πόδια. Οἱ ὧρες ὅμως περνοῦν καὶ καν­είς δὲ φαίνεται· οὔτε ὁ τολμηρὸς Πέτρος, ποὺ εἶχε πεῖ «Τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω» (Ἰω. 13,37).
Ἀλλὰ δόξα τῷ Θεῷ! Πρὸς τὸ Γολγοθᾶ ἀνεβαίνει μία συνοδεία ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν μὲ ἐ­πὶ κεφαλῆς τὸν Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἀριμαθαίας. Ἦταν κι αὐτὸς μέλος τοῦ Μεγάλου Συνεδρίου, ποὺ τὴ νύχτα τῆς Μεγάλης Πέμπτης καταδίκασε τὸν Ἰησοῦ. Αὐτὸς δὲν συγκατετίθετο «τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν» (Λουκ. 23,50), δὲν εἶχε ὅμως τὸ θάρρος καὶ νὰ ἐλέγξῃ τοὺς δολοφόνους ἐκείνους δικαστάς. Γι᾽ αὐτὸ θὰ αἰσθάνθηκε λύπη. Ὁ σταυρός, ποὺ ὑψώθηκε, ἐλέγχει τὴν ψυχή του. «Ἰωσήφ», ἀκούει, «γιατί δειλιάζεις;…».
Δὲν ὑποφέρει τὸν ἔλεγχο τοῦ σταυροῦ! Ἡ ψυχή του φονεύει τὴ δειλία, λυτρώνεται ἀπὸ τὸ φόβο τῶν ἀνθρώπων, περιφρονεῖ τὶς τιμές, ὑψώνεται στὴ σφαῖρα τῶν ἡρωικῶν ἀποφάσε­ων καὶ ἀποφασίζει ν᾽ ἀποδώσῃ τιμὲς στὸ μεγά­λο Νεκρό! Δὲ χάνει καιρό. Ἀνεβαίνει στὸ πραι­τώριο, ἐμφανίζεται ἐμπρὸς στὸν Πιλᾶτο, ζητάει τὸ σῶμα, παίρνει τὴν ἄδεια, ἀγοράζει σεν­τόνι καθαρὸ καὶ ἀρώματα πολύτιμα, καὶ μαζὶ μὲ τὸ Νικόδημο καὶ τὶς μυροφόρες γυναῖκες τρέχει στὸ Γολγοθᾶ καὶ ἐκτελεῖ τὴν ἱερὰ πρᾶ­ξι τῆς ἀποκαθηλώσεως. Σὲ λίγο ὁ ἥλιος ἔδυε.
Ἔτσι, χάρις στὴν τόλμη τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ ἀ­πὸ Ἀριμαθαίας, ἐκεῖνος ποὺ θανατώθηκε ὡς κακοῦργος ἐτάφη ὡς Βασιλεύς.

* * *

Ἡ τόλμη, ποὺ ἔδειξαν ὁ Ἰωσὴφ καὶ ὁ Νικόδημος μὲ τὶς μυροφόρες γυναῖκες, ἂς εἶνε καὶ γιὰ μᾶς παράδειγμα ἄξιο μιμήσεως. Ἡ ἀν­δρεία εἶνε γνώρισμα τοῦ γνησίου Χριστιανοῦ. Χριστιανὸς καὶ δειλὸς Read more »