Αυγουστίνος Καντιώτης

NEW: ΥΠΟΜΟΝΗ

author Posted by: metanoeite on date Οκτ 9th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Δ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 8,4-15)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΥΠΟΜΟΝΗ

«…Καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ» (Λουκ. 8,15)

παραβ.-σπορεος

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή. Ἑορτάζουν οἱ διδάσκαλοι καὶ πατέρες τῆς Ἑβδόμης (Ζ΄) Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Σχετικὸ εἶνε καὶ τὸ εὐαγγέλιο. Εἶνε μία παραβολὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁμιλεῖ περὶ σπορέως· διότι σπορεῖς ἦταν καὶ οἱ πατέρες.
Ὁ γεωργὸς σπέρνει σπόρο, οἱ πατέρες ἔσπειραν τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ γεωργὸς σπέρνει στὰ χωράφια, οἱ πατέρες ἔσπειραν στὶς καρδιές. Καὶ πῶς ἔσπειραν; Μὲ δάκρυα, μὲ θαύματα, μὲ βίον ἅγιον, μὲ τὸ αἷμα των. Αὐτὰ τὰ τέσσερα δὲν τὰ ἔχουμε σήμερα οἱ ἱεροκήρυκες· γι᾿ αὐτὸ δὲν καρποφορεῖ ὁ λόγος μας. Ὁ σπόρος ὅμως τῶν πατέρων καρποφόρησε. ῎ Εβγαλε κρίνα καὶ ῥόδα εὐώδη καὶ ἀμάραντα. Βγῆκαν ἅγιοι καὶ μάρτυρες. ῎ Ετσι ἔγινε τὸ ὡραῖο περιβόλι, ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία μας.
Ἀλλά, ἀδελφοί μου, γιὰ νὰ παρουσιασθῇ καὶ ν᾿ ἀνθήσῃ ἡ Ὀρθοδοξία δὲν συνετέλεσε μόνο ὁ σπόρος, τὸ κήρυγμα. Δὲν φτάνει μόνο νὰ εἶνε ὁ σπόρος ἐκλεκτός· πρέπει νὰ ὑπάρχῃ καὶ γῆ καλή. Στὴν ἀπόδοσι λοιπὸν τοῦ σπόρου συνετέλεσαν καὶ οἱ ἀκροαταί, οἱ Χριστιανοὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Αὐτοὶ ἦταν ἐκλεκτὴ «γῆ». Ἦταν ἀπὸ ᾿κείνους ποὺ μὲ ἀγαθὴ καρδιὰ ἀκοῦνε τὸ λόγο, τὸν κρατοῦν, «καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ» (Λουκ. 8,15). Ἐὰν σήμερα, ἀγαπητοί μου, δὲν ὑπάρχῃ καρποφορία, εἶνε διότι λείπει ἡ ὑπομονή. Χρειάζεται ὑπομονή.

* * *

Στὴν ἐποχή μας, ἐποχὴ ἐγωϊσμοῦ, ἐποχὴ ποὺ ἡ μηχανὴ ἔκανε τὸν ἄνθρωπο νευρόσπαστο, ἐποχὴ ποὺ ἰσχύει ὁ γρόνθος καὶ ἡ δύναμις, ἡ ὑπομονὴ θεωρεῖται ἀδυναμία, γνώρισμα τῶν σκλάβων. Ἀντιθέτως ὁ θυμός, ἡ ὀργή, ἡ ἐκδίκησι θεωροῦνται γνωρίσματα τῶν ἰσχυρῶν. Ἀλλ᾿ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, δὲν θ᾿ ἀκούσουμε τί λέει ὁ κόσμος. Θ᾿ ἀκούσουμε τί λέει ὁ Χριστός. Καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ στὴ σημερινὴ παραβολὴ καὶ σὲ ἄλλα μέρη τοῦ Εὐαγγελίου, μᾶς λέει· «Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν» (Λουκ. 21,19), καὶ «Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Ματθ. 10,22· 24,13).
Ἡ ὑπομονὴ λοιπὸν εἶνε ἀρετὴ θαυμαστὴ καὶ πηγὴ εὐεργεσιῶν. Αὐτὸ τὸ καταλαβαίνει κανεὶς ἂν ῥίξῃ μιὰ ματιὰ γύρω του. Read more »

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ – ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΤΟΤΕ (1964) ΚΑΙ ΤΩΡΑ (2015)

author Posted by: metanoeite on date Οκτ 8th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

αθεϊα λύσαξε copyΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ

ΤΟΤΕ (1964) ΚΑΙ ΤΩΡΑ (2015)

(ΜΟΝΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ)

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1. – Θεωρεῖ ὅτι τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Νομοσχέδιο θεμελιώδους διὰ τὴν ὑπόστασιν τοῦ Ἔθνους σημασία, δὲν ἔπρεπε νὰ διέλθῃ έκ τῆς μικρᾶς βουλῆς καὶ νὰ ψηφιστῇ ἐπευσμένως, ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ συζητηθῇ ὑπό τῆς ὁλομέλειας τῆς Ἐθνικῆς ἀντιπροσωπείας.
2. _ Τὸ ψηφισθὲν Νομοσχέδιο καταφέρει θανάσιμα πλήγματα κατὰ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας, καθὼς ὑπὸ πολλῶν καὶ ἐκ διαφόρων πλευρῶν κατηγγέλθη, ἐφαρμοζόμενον δὲ θὰ ἀλλοιώσῃ τὸν χαρακτῆρα τοῦ Ἑλληνος καὶ θὰ ἐκτρέψῃ τὸ Ἔθνος ἐκ τῆς ὀρθῆς τροχιᾶς.
3. _Ἀνάγκη νὰ καταργηθῇ ὁπωσδήποτε τὸ ἐκτρωματικὸ Νομοθέτημα, καὶ νέος Νόμος νὰ συνταχθῇ τῇ συνεργασία ὅλων τῶν παραγόντων τῆς ἑλληνικῆς ἀγωγῆς, σαφῶς δὲ νὰ καθορίζηται ἐν αὐτῷ ὁ σκοπὸς τῆς ἀγωγῆς τῶν ἑλληνοπαίδων, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ Σύνταγμα, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλος, παρὰ ἡ μόρφωσις τῶν νέων κατὰ τὰ ἑλληνοχριστιανικὰ ἰδεώδη. Τὸ μάθημα δὲ τῶν Θρησκευτικῶν νὰ χαρακτηρίζηται, συνεπῶς πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς ἀγωγῆς ὡς βασικό.
4. _ Νὰ γίνῃ κάθαρσις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἐξ ὅλων τῶν στοιχείων ἐκείνων τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐκδηλωθῇ ὑλιστικῶς καὶ ἀντιχριστιανικῶς καὶ ἀντορθοδόξως. Read more »

Μητροπολιτης Φλωρινης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ: Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ

author Posted by: metanoeite on date Οκτ 7th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ», ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μια εἰκόνα τοῦ χιμπατζῆ, σὲ μεγένθυση, ὁπωσδήποτε να ἀνεβῇ καὶ στὴν Βουλὴ

τῶν Ἑλλήνων, αφοῦ πολεμοῦν τὴν Χριστιανικὴ Παιδεία

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

κοπρος

«…Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται! Κατὰ τὴν ἀπαισίας μνήμη περίοδο τῆς κατοχῆς ὡς ἱεροκήρυξ περιόδευσα τὴν παραμεθόριο περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ ἔφθασα εἰς ἕνα χωριό, ἦτο θέρος. Πῆγα στὸ σχολεῖο, γιὰ νᾶ συγκεντρώσω τοὺς χωρικοὺς εἰς τὴν μικρὴ αἴθουσα. Ἐκεῖ κατάπληκτος εἶδα στὸν τοῖχο, στὸν ὁποῖο ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἦτο ἡ εἰκόνα ἑνὸς… χιμπατζῆ. Ὅπως πληροφορήθηκα, ὁ δάσκαλος, μὲ ὑλιστικὰς ἀντιλήψεις ἔδειχνε τὸν χιμπατζῆ καὶ ἔλεγε στοὺς μαθητάς· Ἀπ” αὐτὸν καταγόμεθα. Ἀπορεῖτε; Ἀλλὰ τὰ ἴδια γράφει καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρύθμισις…

Ἄς κατεβεῖ, λοιπόν, ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἂς ἀνεβεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ χιμπατζή γιὰ νὰ ἔχουν οἱ ἄθεοι συνέπεια μεταξὺ θεωρίας καὶ πράξεως. Θαυμάσιες ἐμπνεύσεις θὰ χαρίζει. Ὠραῖα πρότυπα θὰ ἔχουν καὶ διδάσκοντες καὶ οἱ μαθηταί…

Μιὰ εἰκόνα τοῦ χιμπατζῆ, σὲ μεγένθυση, ὁπωσδ ήποτε να ἀνεβῇ καὶ στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, γιατὶ ὄχι μόνον ἀνέχεται νὰ ἔχῃ ἐπικεφαλὴς στὴν ἐκπαίδευση ἕνα ὑλιστὴ, ὀρθολογιστὴ καὶ ἄπιστο, ὄχι μόνο γιατὶ ἐψήφισε νόμο ποὺ ὑποβιβάζει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ ἕναν ἄλλο λόγο. Διότι ἡ πρότασις τοῦ εὐσεβοῦς τέκνου τῆςἘκκλησίας ὁ κ. Γεώργιος Βογιατζῆς, βουλευτὴς τῆς Εὐβοίας, ζήτησε εἰς τὴν αἴθουσα τῆς Βουλῆς νὰ ἀναρτηθῇ ἡ εἰκόνα τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ ἀπερρίφθη, ἐν μέσῳ εἰρωνειῶν καὶ ἐμπαιγμῶν.

Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Βουλή, ποὺ ἀπέρριψε αὐτὴ τὴν πρότασι, ὑπέγραψε τὴν καταδίκη της; Κάποιος Κρόμβελ θὰ κτυπήσῃ τὴν θύρα… Διότι ἀληθὴς δημοκρατία, ἀληθὴς ἀνθρωπισμὸς καὶ πολιτισμός δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρχουν ὅπου δὲν ὑπαρχει ΧΡΙΣΤΟΣ. Read more »

Ο ΠΙΣΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

author Posted by: KYRIEeleison on date Οκτ 7th, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Πρόλογος ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου.
Ἔγινε στὴν Ἀθήνα στὶς 15-1-1989, στὴν αἴθουσα ὁδ. Ζωοδ. Πηγῆς 44, μὲ θέμα: «Ψευδοχριστιανοί»

Νὰ εἶστε ζωντανοὶ καὶ θαῤῥαλέοι Χριστιανοί, ἕτοιμοι τὰ πάντα νὰ θυσιάσετε

γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ…

«ΟΙ ΨΕΥTΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ»

 • «Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, ἅγιοι ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, τίμιε Πρόδρομε, ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, διδάσκαλοι καὶ πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας, ὅσιοι καὶ μάρτυρες, οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καὶ στεφανωθέντες, ποιήσατε πρεσβείαν πρὸς τὸν Κύριον, τοῦ ἐλεηθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν· ἀμήν».

Καὶ πάλιν, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἄντΕστ-πλεν...ρες γυναῖκες νέοι καὶ παιδιά, καὶ πάλιν θα σᾶς ὁμιλήσω. Δόξα τῷ Θεῷ! Τὸ τελευταῖο κήρυγμα ποὺ κάναμε ἦτο: Οἱ κρυπτο – Χριστιανοί. Δὲν πιστεύω, νά ᾿νε μέσα ἐδῶ κάποιος κρυπτοχριστιανός. ᾿Αλλὰ θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι ὅλοι εἶστε θαῤῥαλέοι Χριστιανοί, ἕτοιμοι τὰ πάντα νὰ θυσιάσετε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ…
—Τώρα στὸ θέμα, θὰ πῆτε, στὸ θέμα – ναί, στὸ θέμα…  Πολλὰ εἶνε τὰ θέματα. Μποροῦμε νὰ ὁμιλοῦμε κάθε βράδυ. ῍Αν ἤμουν κάθε βράδυ, νὰ σᾶς καλοῦμε ἐδῶ – κι ὅπως ἄλλοι συγκεντρώνονται στὰ καπηλεῖα, στὰ κέντρα, στὰ πολυώνυμα κέντρα, ἔτσι κ᾿ ἐσεῖς νὰ συγκεντρώνεστε ἐδῶ, διὰ ν᾿ ἀκούσετε λόγο Θεοῦ. Καὶ βλέπω καὶ χαίρω καὶ συγκινοῦμαι, ποὺ «ὡς ἔλαφοι διψῶσαι» παρακολουθεῖτε ἐδῶ τὴν ὁμιλίαν τοῦ γέροντος ἐπισκόπου.
Γιὰ ποιό θέματα νὰ ὁμιλήσωμε;… Τὰ θέματα μᾶς τὰ δίδει αὐτὸς ὁ λαός. ᾿Εὰν ἔχωμε κάποια ἐπαφὴ μαζί του, αὐτὸς ὁ πτωχὸς εὐσεβὴς λαός, ποὺ συλλαμβάνει τὰ σημεῖα, μᾶς δίνει τὰ θέματα. ᾿Εμεῖς οἱ ἀρχιερεῖς δὲν ἔχουμε δέκτες, ἀλλὰ ὁ λαός μας ὁ πιστὸς , ὁ φρουρὸς τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἔχει δέκτη καὶ ἡ κεραία του συλλαμβάνει τὰ μηνύματα τῶν καιρῶν, τὰ φοβερὰ μηνύματα τῶν καιρῶν.
Λοιπόν, τί θέλομε νὰ εἴπωμε; ῞Οτι νά, ἕνας λόγου χάρι – βλέπετε ἐπάνω —σᾶς εἶπα κι ἄλλοτε—, βλέπετε αὐτὸ τὸ ῥητὸ ποὺ ἔχουμε ἐπάνω γραμμένο; Δὲ᾿ μᾶς τὸ ἔδωσε θεολόγος οὔτε ἀρχιερεύς, ἕνα φτωχαδάκι εὐλογημένο, ποὺ —ἂν θέλῃ ὁ Θεός— πρέπει νὰ τὸ ἐπισκεφθῶ ἐγὼ αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, γιατὶ ἐκπνέει – ἔχει ἀσθενήσει· κάτω στὸ Κερατσίνι εἶνε ὁδοκαθαριστὴς. Καὶ μοῦ λέει· Τί χτίζεται ἐδῶ; ῎Ε, νὰ βάλῃς – ἡ αἴθουσα αὐτὴ ἔχει λόγον ὑπάρξεως, ἐὰν λαλήσῃ τὴν ἀλήθεια. ᾿Εὰν δὲν λαλήσῃ τὴν ἀλήθεια καὶ λαλῇ τὸ ψεῦδος, τότε δὲν ἔχει κανένα λόγον ὑπάρξεως. Καὶ εἶπε· Μάχου ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, καὶ μοῦ τὸ ἔφερε γραμμένο τὸ ρητό· «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σ. Σειρ. 4,28).
Βλέπετε, ἕνας πτωχός, ἕνας ὁδοκαθαριστὴς τί μᾶς εἶπε; Πρέπει νὰ προσέχωμε τοὺς λόγους. ῞Ενας πάλι ἄλλος· -Αὐτὲς τὶς ἡμέρες μπῆκα σ᾿ ἕνα ταξί, γιὰ νὰ πάω στὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο. Ὁ ταξιτζής, πτωχαδάκι εὐλογημένο ἦτο, πέρα ἀπὸ τὰ μέρη τῆς ᾿Ακαρνανίας, στὸν ᾿Αχελῷο ποταμὸ – πιάσαμε συζήτησι. Λέω· Read more »

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ – ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΘΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟ)

author Posted by: metanoeite on date Οκτ 6th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΑΠΟΛΟΓΙΑ τοῦ Ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
Ἔκδοσις Συνδέσμου Φοιτητῶν «ΑΣΠΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ», Ἀθῆνα 1965

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΛΕΥΟΥΝ  ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ!

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΑΘΕΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΟΥΝ, ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

A´ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 15.11.1964

Ἑλληνες, βαίνομε πρὸς ἄθρησκη παθεϊα λύσαξεαιδεία.
Ὀρθόδοξε Ἑλληνικέ λαέ, ξύπνα. Γίνου ὑπερασπιστής, τῶν τιμιωτέρων πραγμάτων ποὺ ἔχεις. Χωρὶς θρησκεία ἡ Ἑλλὰς θὰ ὀδηγηθῇ εἰς τὴν ἄβυσσο τῆς καταστροφῆς…»

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν πρόσκληση για τὸ συλλαλητήριο στη μεγάλη αἴθουσα τοῦ ΑΚΡΟΠΟΛ, στὶς 15.11.1964).

Ὁ θεολόγος Ἀθανάσιος Φραγκόπουλος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἀδελφότητος «Ο ΣΩΤΗΡ» εἶπε·

 • .«..Διώκονται οἱ θεολόγοι, διότι διώκεται ἡ Θρησκεία… Γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐκπαιδ. μεταρρυθμίσεως, ποὺ ἀφορᾶ αὐτὴν τὴν ὑπόστασι τοῦ Ἔθνους, θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ μιὰ ἔκτατη σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας, γιὰ νὰ ἀφορισθῇ τὸ ἀντίχριστο Νομοσχέδιο…»

Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, εἶπε·

 • «……Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ ἁγιότερο ὑπουργεῖο τῆς Ἑλλάδος , ἔγινε δυστυχῶς τὸ ἁμαρτωλότερο…. Τὸ συλλαλητήριο αὐτό, τὸ ὁποῖο γίνεται δυστυχῶς σήμερα εἶναι τὸ Α΄, πρέπει δὲ νὰ φθάσωμε εἰς τὸ Ω, διότι ἡμεῖς ἀνήκωμε εἰς Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω….
  Συμφωνῶ ἀπολύτως ὅτι πρέπει νὰ γίνῃ ἔκτακτος σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας, διὰ νὰ ἀφορισθῇ πανελληνίως ὁ Παπανοῦτσος καὶ οἱ ὅμοιοί του…»

Ὁ φοιτητής θεολογίας Γεν, Γραμματεὺς τοῦ φοιτητικοῦ Θεολογικοῦ Συνδέσμου, Παναγιώτης Χριστιανάκης, εἶπε·

 • «…Ἐν ἀνάγκη καὶ τὸ αἶμα μας θὰ χύσουμε γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἀγῶνος…»

Ὁ βουλευτὴς καὶ πρώην ὑπουργὸς Παιδείας Βογιατζῆς εἶπε· Read more »

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟY ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟY ΗΓΕΤOY ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

author Posted by: metanoeite on date Οκτ 5th, 2015 | filed Filed under: ΣΥΛΛΟΓΟΣ «40 MAΡΤΥΡΕΣ» ΚΟΖΑΝΗΣ

Οἱ πρόεδροι ὅλων τῶν σωματείων τοῦ Νομοῦ Κοζάνης ονομάζουν μὲ τηλεγράφημά τους στὴν ἐφημερίδα «Ἀπογευματινὴ τὸ 1954 τὸν π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη·

ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΗΡΩΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΓΕΤΗ, ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ

Ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου «Τὸ ἔργο ἑνὸς πνευματικοῦ ἡγέτου καὶ οἱ συνεργάτες του»
τῆς Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

Πνευματ. ηγετης

  H δρᾶσις τοῦ Συλλόγου τῶν «40 Μαρτύρων» Κοζάνης εἶνε πολύπλευρη. Ποιός ὅμως ἦταν ὁ ὁραματιστής, ὁ ἐμπνευστής, ὁ ὑποκινητὴς καὶ ὁ δημιουργὸς ὅλης αὐτῆς τῆς κοινωνικοθρησκευτικῆς κινήσεως; Εἶνε γνωστὸ στὴν πόλι τῆς Κοζάνης. Τὸ λένε, μὲ τηλεγράφημά τους τὸ 1954, στὴν ἐφημερίδα «Ἀπογευματινή», οἱ πρόεδροι ὅλων τῶν σωματείων τοῦ Νομοῦ.
«…Ἂς μάθουν, λοιπόν, ὅτι αὐτὸς τὸν ὁποῖον ἐκεῖνοι «κομμουνιστὴν» ἀποκαλοῦν, ἡμεῖς ΣΩΤΗΡΑ, ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΡΩΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΗΓΕΤΗΝ, ΑΓΙΟΝ ΠΑΤΕΡΑ, ὀνομάζομεν. 8.500 Ἕλληνες ὀφείλουν τὴν ὕπαρξιν καὶ τὴν ζωήν των εἰς ἐκεῖνον, δημιουργήσαντα ἑστίαν συσσιτίου ἐν Κοζάνῃ καὶ διαθρέψαντα τούτους κατὰ τὰς τραγικὰς περιόδους τῆς Κατοχῆς.
(Οἱ πρόεδροι: Ἐργατικοῦ Κέντρου Δημ. Μπέσσας, 

Ὁρθοδ. Χρ. Συλλόγου «Οἱ 40 Ἅγ. Μάρτυρες». Εὐθ. Καρμαζῆς, Ἑνώσεως Ἐφέδρων Ὑπαξ/κῶν Θ. Τζήμκας, Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Β. Κίτσιος, Ὀμοσπονδίας Ἐπαγγελματοβιοτεχνῶν Ι. Μητσόπουλος, Ἀναπήρων καὶ θυμάτων Πολέμου Α. Παπαδόπουλος, Συνδέσμου Αὐτ/στῶν Β. Παπαχατζῆς, Ἐθνικοῦ Συνδέσμου Ἀναπήρων Πολέμου Ν. Γκουλέμας, Χριστιανικῆς Νεολαίας «40 Μαρτύρων» Λ. Μαλοῦτας, Ἑνώσ. Γεωργ. Συν/σμῶν Κοζάνης – Σερβίων Ἰ. Ἰωαννίδης).

__

_

Τεράστια προσφορά

Εἶναι μεγάλη ἡ προσφορὰ τοῦ Συλλόγου τῶν 40 Μαρτύρων ἐπὶ μία 50ετία, στὴν πόλι τῆς Κοζάνης, μετὰ τὴν Κατοχή, γιατὶ στὸ τιμόνι του εἶνε ἕνας ἀληθινὸς ἡγέτης. Read more »

ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΕΘΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΣΑΛΟΝΙΩΝ

author Posted by: metanoeite on date Οκτ 5th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

ΕΚΤΑΚΤH ΣYNEΔPIAΣH ΤΗΣ IEPAΣ ΣYNOΔOY MEΣA ΣTO KAΛOKAIPI
ΓIA ΔIΩΓMO ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ AYΓOYΣTINOY ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ad. exθρ. π. Α

Ὁ μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ὁμιλεῖ στήν τράπεζα της κατασκηνώσεως, στην Φλώρινα σε εκδρομεῖς εξ’ Aθηνών, στις 27-7-1976

«…Aύριο ο επίσκοπος Φλωρίνης Aυγουστίνος δικάζεται στην Iερά Σύνοδο. Πρώτη φορά μετά 150 χρόνια συνεδριάζει η Σύνοδος το καλοκαίρι.
Tούς τρείς μήνες τον Iούλιο, τον Aύγουστο, τον Σεπτέμβριο αναπαύονται οι άγιοι πατέρες. Άλλοι πάνε στά μπάνια τους, άλλοι στις εξοχές τους. Πρώτη φορά φέτος δέν αναπαύονται, δεν ησυχάζουν και συνεδριάζουν αύριο εκτάκτως, για ένα και μόνον λόγο. Ούτε οι χιλιασταί τους ενοχλούν, ούτε οι μασόνοι, ούτε άλλοι, ο μεγάλος κίνδυνος γι᾽αὐτούς είναι ένας και μόνον, ο Φλωρίνης Aυγουστίνος. Δεν ξέρω τί θα γίνη, αλλά αυτοί έχουν δυστυχώς την μεγάλη πολυψηφία μέσα στην Σύνοδο. Δεν θέλω να ονομάσω πρόσωπα, αλλά αύριο που θα ξημερώση Tετάρτη, θα το αποφασίσουν. Aυτοί ελπίζουν ότι θα μέ καταστήσουν υπόδικο και καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να το πετύχουν.
Eγώ βέβαια έχω υποβάλλει δύο υπομνήματα ιστορικά τα οποία θα μείνουν. Aπολογούμαι δηλαδή επάνω σε αυτά που μέ κατηγορούνε. Eίνε κρίσημος ημέρα αύριο. Kαι την Πέμπτη το πρωΐ δεν αποκλείεται να ακούσετε από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις ότι η Σύνοδος καθιστά υπόδικον τον επίσκοπο Φλωρίνης ενώπιον της δικαιοσύνης. Read more »

ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

author Posted by: KYRIEeleison on date Οκτ 3rd, 2015 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
στις μαθήτριες του Λυκείου, στις κατασκηνώσεις Πρώτης

Μητρ. Φλ. Αυγ & Κοζ. Διον

Δὲν εἶνε πλέον ἡ Ἑλλὰς οἱ ὁποῖα διεκρίνετο γιὰ τὰ βαθιά της θρησκευτικά συναισθήματα. Εἶνε μία νέα Ἑλλάδα ἡ ὁποῖα κάτω ἀπὸ ἀθεϊστικὰ καὶ ὑλιστικὰ κηρύγματα ἐγαλουχίθη καὶ παρουσιάζει ἕνα οἰκτρό φαινόμενο.

Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ εἶνε σπάνια σήμερα στὴν Ἑλλάδα. Σὲ πολλὰ σπίτια δὲν ὑπάρχει πλέον τὸ εἰκονοστάσι, μπροστὰ στὸ ὁποῖο γονατιστὴ μετὰ δακρύων προσευχόταν ὁλόκληρη ἡ οἰκογένεια.
Δὲν ὑπάρχει πλέον στὰ σπίτια ἡ οἰκογενιακή προσευχή. Στὰ περισσότερα σπίτια δὲν ὑπάρχει ἡ ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἡ ἀνάγνωση τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ βιβλίου τῆς ἀνθρωπότητος. Εἰς τὰ σπίτια τὰ σημερινά κατὰ μεγάλη πλειοψηφία, ὄχι 1% καὶ λιγότερο ἀκόμη, δὲν ὑπάρχει τὴν Κυριακὴ ὁ ἐκκλησιασμός ἐκεῖνος, ποὺ λέει εἰς τὸ ὡραῖο του ποίημα ὁ Σούτσιος, ὅτι μετέβαιναν οἰκογενειακῶς στὴν ἐκκλησία καὶ ἐπέστρεφαν ὡς ἄγγελοι Κυρίου Παντοκράτορος.
Ὑπάρχει μία ὑλιστικὴ ἀντίληψη τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία ἔχει φτάσει στὰ ἄκρα αὐτά. Ὑπάρχουν δυστυχῶς καὶ γονεῖς οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν θανασίμως αὐτὴ τὴν θρησκευτική ζωή. Καὶ δὲν εἶνε λίγα τὰ παραδείγματα τῶν γονέων ποὺ ἐπιρεαζόμενοι ἀπὸ τὰ ὑλιστικὰ κηρύγματα, μισοῦν καὶ πολεμοῦν τὰ παιδιά τους, ὅταν τὰ δοῦν νὰ ἔρχονται πλησιέστερα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπαναλαμβάνεται τὸ δράμα τῆς ἁγίας Βαρβάρας, ποὺ κινδύνευσε νὰ σκοτωθῆ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ πατέρα της. Read more »

ENAΣ NOMOΣ ΦΤΑΝΕΙ

author Posted by: metanoeite on date Οκτ 3rd, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ (Λουκ. 6,31-36)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστἰνου Καντιώτου

Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΝΩΝ

«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως»(Λουκ. 6,31)π. Αυγουστινος-

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἕνα ἔξοχο δημιούργημα. Πλάστηκε «κατ᾿ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ (Γέν. 1,26). Εἶνε θρησκευτικὸ ὄν, ἔχει δηλαδὴ ἔμφυτη τὴ ῥοπὴ πρὸς τὸ Θεό. Ἀλλ᾿ εἶνε καὶ κοινωνικὸ ὄν. Δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ μόνος του, ὅπως ὁ Ροβινσὼν τοῦ ἀγγλικοῦ μυθιστορήματος. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε αὐτάρκης· ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴ βοήθεια τῶν ἄλλων. Ζῇ σὲ κύκλους ποικίλων σχέσεων· μικρὸς ζῇ μέσα στὴν οἰκογένεια, ὅπου δημιουργοῦνται σχέσεις παιδιῶν μὲ τοὺς γονεῖς καὶ γονέων μὲ τὰ παιδιά. Ὡς μαθητὴς συζῇ στὸ σχολεῖο μὲ τοὺς συμμαθητάς του. Ὡς στρατιώτης συζῇ μὲ στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικούς. Ὡς μέλος τῆς κοινωνίας συζῇ μέσα σ᾿ ἕνα εὐρύτερο κύκλο. Ἔτσι τά ᾿φτειαξε ὁ Θεός.
Ποιές ὅμως πρέπει νὰ εἶνε οἱ σχέσεις τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου πρὸς τὸν ἄλλο; ποιές οἱ σχέσεις τῶν διαφόρων μικρῶν ἢ μεγάλων ὁμάδων ἢ τῶν ἐθνῶν ἀναμεταξύ τους; Μέγα τὸ πρόβλημα. Πῶς θὰ λυθῇ; Πῶς θὰ ὑπάρχῃ ἁρμονία στὸ σπίτι, ἁρμονία στὸ σχολεῖο, ἁρμονία στὸ στρατῶνα, ἁρμονία στὴν κοινωνία, ἁρμονία στὰ ἔθνη καὶ στὴν ἀνθρωπότητα; Ῥίξτε ἕνα βλέμμα στὸν οὐρανό· ἀναρίθμητα δισεκατομμύρια εἶνε τὰ ἄστρα. Καὶ ὅλα κινοῦνται ἁρμονικῶς καὶ μὲ πειθαρχία. Ὅπως λοιπὸν ἐκεῖ ἡ ὑπακοὴ στὸν φυσικὸ νόμο τῆς παγκοσμίου ἕλξεως δημιουργεῖ τάξι στὸ σύμπαν, κατὰ παρόμοιο τρόπο καὶ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἡ ὑπακοὴ στὸν ἠθικὸ νόμο θὰ φέρῃ εἰρήνη καὶ εὐτυχία. Ποιός εἶνε ὁ νόμος αὐτός; Τὸν διατύπωσε ὁ Χριστός. Ὄχι μὲ πολλὰ λόγια σὰν τοὺς ῥήτορες καὶ φιλοσόφους. Μέσα σὲ λίγες λέξεις συμπύκνωσε τὴν θεία σοφία. Τί λέει· «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6,31).
Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε μία σύντομη ἀνάλυσι τοῦ νόμου αὐτοῦ, ποὺ γιὰ τὴν ἀξία του ὠνομάστηκε «χρυσοῦς κανών». Read more »

ΑΓΙΟΙ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΓΙΟΣ (Aγιος Διονυσιος ο Αρεοπαγιτης -3 Οκτ.), ΡΑΦΤΗΣ ΑΓΙΟΣ (Μακαριος νεομαρτυς – 6 Οκτ.), ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΣ (Λογγινος μαρτυς – 16 Οκτ.), ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΓΙΟΣ (Δημητριος μεγαλομαρτυς – 26 Οκτ.), ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΑΓΙΟΣ (Νικολαος νεομαρτυς – 31 Οκτ.)

author Posted by: KYRIEeleison on date Οκτ 1st, 2015 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ· ΑΓΙΟΙ «ΑΠ” ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΓΙΟΣ

(Διονύσιος ὁ “Αρεοπαγίτης – 3 Ὀκτωβρίου)

ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Στίς 3 Ὀκτωβρίου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία γιορτάζει τή μνήμη τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ “Αρεοπαγίτου. Γι” αὐτόν τόν ἅγιο θα μιλήσουμε ἐδῶ. Οἱ βίοι τῶν ἁγίων, σ” ὁποιαδήποτε ἐποχή κι ἄν ἔζησαν, εἶνε τό Εὐαγγέλιο στήν πρᾶξι. Ὅ,τι δίδαξε ὁ Χριστός καί ὁ κόσμος τό θεωρεῖ ἀνεφάρμοστο, οἱ ἅγιοι ἀποδεικνύουν ὅτι μπορεῖ νά ἐφαρμοστῆ. Ἕνας καί μόνο ἅγιος φτάνει ν” ἀποδείξη, πώς ἡ θρησκεία μας δέν εἶνε μιά οὐτοπία, δέν εἶνε κάτι τό ἀπραγματοποίητο, ἀλλά μπορεῖ νά ἐφαρμοστῆ. Καί δέν εἶνε μόνο ἕνας ἅγιος. Χιλιάδες, ἑκατομμύρια εἶνε οἱ ἅγιοι, πού ἄκουσαν καί ἐφάρμοσαν τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Καί στήν ἐποχή μας, ἄν θέλουμε, μποροῦμε νά τόν ἐφαρμόσουμε.

←←←

Μιά ἐκλεκτή ψυχή ὑπῆρξε στήν ἐποχή του ὁ ἅγιος Διονύσιος. Γεννήθηκε στίς ἀρχές τοῦ πρώτου αἰῶνα μετά Χριστόν. Γεννήθηκε στήν πόλι τῶν Ἀθηνῶν, πού εἶχε ἀναδείξει τούς πιό πολλούς φιλοσόφους, ποιητάς καί τεχνῖτες. Στήν πόλι αὐτή συνέρρεαν ἀπ” ὅλη τήν τότε οἰκουμένη νέοι γιά νά σπουδάσουν. Ὁ Διονύσιος, παιδί ἀρχοντικῆς οἱκογενείας, διακρινόταν ἀνάμεσα στούς συνομηλίκους του γιά τήν εὐφυΐα του στά γράμματα. Σπούδασε ὅλες τίς ἐπιστῆμες, ἀλλά δέν ἀρκέστηκε μόνο στή γνῶσι καί ἐπιστήμη πού μποροῦσε νά τοῦ δώση ἡ Ἀθήνα. Μαζί μέ ἄλλους συμπατριῶτες του ταξίδεψε στήν Αἴγυπτο. Ἐπισκέφθηκε τήν Ἡλιούπολι, μιά πόλι τῆς Αἰγύπτου, πού ἦταν περίφημη γιά τή σοφία τῶν ἱερέων της.
Ὅταν βρισκόταν στήν Αἴγυπτο, συνέβη κάποιο γεγονός. Ὁ ἥλιος μιά μέρα στή μέση του μεσημεριοῦ σκοτείνιασε. Read more »

ΝΑ, ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ KAI ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Τ” ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ!

author Posted by: KYRIEeleison on date Σεπ 30th, 2015 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ, ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟ

Ἄν ποτέ, μπορέσῃ κανείς νὰ γράψῃ ὁλόκληρη τὴν ἱστορία του, θὰ δῇ τοὺς μεγάλους ἀγώνες του, τοὺς φοβεροὺς πανίσχυρους ἐχθροὺς του, ἀλλὰ καὶ τὴν συνεχὴ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴν ζωή του! Ἐμεῖς κατὰ καιροὺς ρίχνουμε κάποιες μικρὲς φωτοβολίδες ἀπὸ τὴ ζωή του. Γράφουμε κάτι λίγα ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες του, βάζουμε κάποια ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν του. Παρουσιάζουμε κάποιους ἐχθρούς του. Δείχνουμε τὴν ἀχαριστία αὐτῶν, ποὺ ἔφαγαν ψωμί κοντά του. Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι κάτι ἐλάχιστα ἀπὸ τὴν ζωή του καὶ τοὺς ἀγῶνες του. Καὶ ἐξηγοῦμε:

 • Μόνο για τὴν προσφορὰ τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν Κοζάνη, γράψαμε 4 βιβλία «ΕΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ», «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης τὴν Κατοχή στὴν Κοζάνη» Νο1, σελ. 288, «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Νο2, σελ. 368, «ΡΙΧΝΩ ΤΟΝ ΚΟΥΒΑ ΜΟΥ ΒΑΘΕΙΑ» σελ. 128 καὶ ὅμως ὅσα γράψαμε εἶναι κάτι ἐλάχιστο ἀπὸ τὴν ζωή καὶ τοὺς ἀγῶνες του στὸ λαό τῆς Κοζάνης, ποὺ τὸν κράτησε τὴν κατοχή στὴν ζωή. 

Τὸ εὐχαριστῶ, ὅταν ἦταν δήμαρχος Κοζάνης ὁ Πάρης Κουκουλόπουλος τοῦ τὸ εἶπε, μὲ τὸν πιὸ ἀπαίσιο τρόπο. Ὄχι μόνο δὲν ἔβαλε μιὰ ὀδό στ᾽ ὄνομά του, ποὺ ζητοῦσαν οἱ παλαιοὶ Κοζανίτες. Ὄχι μόνο δὲν τὸν κατέγραψε στοὺς εὐεργέτες τῆς πόλεως, σὲ βιβλίο ποὺ ἐκδόθηκε μὲ χρήματα τῆς Ε. Ε. που προλόγισε ὁ ἴδιος, ἀλλά ἄρπαξαν μὲ παράνομο τρόπο καὶ τὰ ἰδρύματά του στὴν Κοζάνη, γιὰ νὰ πάρῃ ὁ Δῆμος λεφτά ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ ἔνωση καὶ νὰ ἐξαφανίση τὸ ἔργο του στὴν πόλη!!!

Ὅπως φαίνεται, καὶ ἄλλος δήμαρχος ἀκολουθεῖ τὰ ἴχνη του. Ἂν δημοσιεύσουμε ποιός εἶναι, τί ἔκανε, καὶ ποιόν ἔχει σύμβουλο, (ποὺ τὸν ὑψώνει μέχρι τ ἄστρα), θὰ φρίξῃ τὸ πανελλήνιο ἀπὸ τὴν ἀχαριστία τους. Οἱ σκοτεινές δυνάμεις δουλεύουν ὑπουλα καὶ ὅπως φαίνεται, συνεργάζονται μὲ ἀθεόφοβους δημάρχους, για νὰ ἐξαφανίσουν ὄχι μόνο τὸ ἔργο του, ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνομά του! Ἂς μή κοιμᾶται ἡσυχος καὶ αὐτὸς ὁ νεώτερος ἐχθρός του, γιατί δὲν θὰ ἀργήσουμε νὰ δημοσιεύσουμε τ᾽ ὄνομά του καὶ νὰ δοῦμε τότε, πῶς θὰ σταθῇ στὴν πόλη;

Τρέμουν τὸν ἀγωνιστή ἱεράρχη οἱ σκοτεινές δυνάμεις καὶ τὸν πολεμοῦν μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, ἀκόμα νεκρό, γιατί τὸν φοβοῦνται. Νομίζουν ὅτι ἐξαφανίζοντας κάθε τί δικό του, θὰ καταστρέψουν τὸ ἔργο του καὶ θὰ κλείσουν τὴν φωνή του, ἀλλὰ ἀπατοῦνται οἰκτρᾶ. Ὁ ἀγωνιστὴς ἱεράρχης βρίσκεται στὰ  χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ εἶναι ἀσφαλής. Ἀπὸ ἐκεῖ ἐπάνω, κατευθύνει καλύτερα τὸν ἀγώνα του ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τῆς Ορθοδόξου πίστεως καὶ τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος.

Ἂς ἀκούσουν, τί εἶπε σὲ κήρυγμά του, γιὰ νὰ πάρουν μιὰ γεύση: «Ἐγώ θὰ φύγω. Ποῦ θὰ πάω; ῞Οπου και ἄν πάω, ἄν δῶ ὅτι ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ κινδυνεύει θα κάνω επανάσταση θα χτυπήσω συναγερμό. Δεν θα αφήσω την Εκκλησία του Χριστοῦ οὔτε στους αθέους οὔτε στους μασόνους οὔτε στους οικουμενιστάς…». Ὅσο γιὰ τὰ ἱδρυματά του μᾶς προειδοποίησε ὅτι θὰ τὰ καταλάβουν οἱ ἄθεοι στὴν περίοδο τῶν διωγμῶν.

Ἀξίζει νὰ ἀκούσετε τώρα, τὸ παρακάτω μικρό ηχητικό μήνυμα, για νὰ δῆτε τὸν παλμό ποὺ δημιουργοῦσε στὶς κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς του ἡ παρουσία του.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΤΥΠΑΕΙ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
Απόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τῶν Κυπρίων, στὶς 15.7.1990,
στὶς Κατασκηνώσεις Πρώτης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης.
_____________________

_____________________

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΝΕΑ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ» ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ, ΠΟΛΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

author Posted by: KYRIEeleison on date Σεπ 27th, 2015 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»

Ἕνα βιβλίο προφητικό και Ὁρθόδοξο για κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό

Εξ. Χριστιανοι στουσ εσχ

 Τὰ λόγια τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου δίνουν θάρρος, δύναμη και παρηγοριά σὲ κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό.
Διαβάσετε τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου και θὰ πάρετε την πρώτη εὐεργετικὴ δόση, για νὰ ἀντιμετωπίσετε τὰ δύσκολα που ἔρχονται. Ὅλα εἶναι λόγια τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου (Υπάρχουν εἴτε ἠχητικά ποὺ ἀπομαγνητοφωνήθηκαν, εἴτε γραπτὰ ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» ἡ ὁποια ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ 1944, ἀπὸ τὴν Κατοχὴ στὴν Κοζάνη).

Τὰ λόγια τοῦ Γέροντος στηρίζονται στὴν Ἁγία Γραφή και στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, γι᾽ αὐτὸ εἶναι προφητικὰ, ἀληθινὰ καὶ ἐπίκαιρα.
Οἱ νεοπατέρες οἱκουμενισταί ἱεράρχαι, ποὺ συμμάχησαν μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, μας νανουρίζουν καὶ μᾶς ὀδηγοῦν στὴν αἴρεση, ἄς προσέχουμε· ἐνῶ οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, μᾶς ξυπνοῦν και μᾶς κραττοῦν σε ἐγρηγόρηση.

Πολλὰ ἀποσπάσματα του βιβλίου δημοσιεύσαμε κατὰ καιροὺς στὸ ιστολόγιό μας. Σήμερα δημοσιεύουμε τὸν πρόλογο και ὅλα τὰ περιεχόμενα τῆς Γ´ἐπηυξημένης ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου, (σελ. 160): «OI XΡΙΣTIANOI TΩN EΣXATΩN KAIΡΩN», που μόλις ἐκυκλοφόρησε.
Τὸ βιβλίο θα το βρῆτε στη Φλώρινα στὸ βιβλιοπωλεῖο ἡ «ΕΛΑΦΟΣ» τηλ. 23850 28868 καὶ στὴ Θεσσαλονίκη στὸ βιβλιοπωλεῖο τῆς ἀδελφότητος τῶν θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Δὲν σᾶς θεωρῶ ἀκροατάς, ἀλλὰ συναγωνιστάς.
Ἔχετε κάποιο ἐνδιαφέρον θρησκευτικό, ποὺ εἶνε σπάνιο πρᾶγμα σήμερα, καὶ αἰσθάνεσθε ἕνα πόνο γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα. Γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο θέλω νὰ σᾶς ἀνακοινώσω τὰ ἑξῆς ἀναγκαῖα.
Ὡς στρατιῶται Χριστοῦ, ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, ἀλλὰ νὰ δείχνουμε ζωηρὸν ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ εἶνε ἀγωνισταί. Καὶ ὅταν λέμε νὰ εἶνε ἀγωνισταί, δὲν ἐννοοῦμε νὰ πάρουν ῥόπαλα, τουφέκια, καραμπῖνες, ὅπλα. Ὄχι. Μακριὰ αὐτὰ ἀπὸ μᾶς. Χρειαζόμεθα ὅπλα πνευματικά. Καὶ πνευματικά μας ὅπλα εἶνε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· εἶνε ἡ διαμαρτυρία μας, εἶνε οἱ φωνές μας, τὸ «αἶσχος», ὅλο αὐτὸ τὸ κλίμα τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ δημιουργήσωμε, ποὺ εἶνε τὸ φραγγέλλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπῃ νὰ ὑψώσουμε διαμαρτυρόμενοι γιὰ τὴν ἀθλία κατάστασι τῆς κοινωνίας.
Στὰ μαρτυρολόγια μένουμε κατάπληκτοι βλέποντας τὴν ἀνδρεία τῶν Χριστιανῶν. Ἐμφανίζονταν μπροστὰ στοὺς αὐτοκράτορας καὶ τοὺς τυράννους καὶ φωνάζανε· Αἶσχος, ντροπή σας, ἀπάνθρωποι καὶ σκληροί! Διαμαρτύροντο γιὰ τὴν σκληρότητά των. Τοὺς πιάνανε κι αὐτοὺς καὶ τοὺς βασανίζανε. Τέτοιοι ζωντανοὶ Χριστιανοὶ ἦταν ἐκεῖνοι.
Ἔχουν σύστημα οἱ ἄθεοι νὰ γκρεμίσουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ὑπερασπίσουμε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Νὰ μὴν ἀναπαυώμεθα στὸ «ἔχει ὁ Θεός» καὶ στὸ «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,18). Ἀσφαλῶς δὲν θὰ σβήσῃ ἡ Ἐκκλησία· ἀλλὰ μπορεῖ νὰ σβήσῃ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἔσβησε καὶ ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία. Ποῦ εἶνε ἡ Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας; ποῦ εἶνε οἱ πενήντα μητροπόλεις της; ποῦ εἶνε οἱ ναοί της; ποῦ εἶνε τὰ μοναστήρια της; ποῦ εἶνε τὰ προσκυνήματά της; ποῦ εἶνε τὰ λείψανά της; ποῦ; ποῦ; ποῦ;
Ἂν ἔχετε διάθεσι ν’ ἀγωνιστῆτε, ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ νικήσωμε· ἂν δὲν ἔχετε διάθεσι, θὰ μᾶς σαρώσῃ τὸ κῦμα τῆς ἀπιστίας τῆς ἀθεΐας καὶ ὅλων τῶν αἱρέσεων.
Ἐγὼ σήμερα – αὔριο φεύγω, γέρος ἄνθρωπος εἶμαι. Ἀλλὰ σᾶς προειδοποιῶ καὶ σᾶς λέγω· Θὰ δῆτε πολλὰ δεινὰ στὴν πατρίδα μας, φοβερώτερα ἀπὸ ὅ,τι εἴδαμε ἐμεῖς. Ἀλλὰ ὅ,τι καὶ ἂν συμβῇ, καὶ τὰ ἄστρα νὰ πέσουν καὶ τὰ ποτάμια νὰ στερέψουν καὶ τὰ πάντα νὰ καταστραφοῦν, ἕνα θὰ μείνῃ· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὅν παῖδες ὑμνεῖτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν

ΠΕΡIEXONENA ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Ἀντὶ προλόγου………………
Χριστιανός, ὄνομα καὶ πραγματικότης……..
Προσόντα Χριστιανοῦ σύμφωνα μὲ τοὺς Μακαρισμοὺς……
Φῶς καὶ ἁλάτι……………………………………………..
Ὁ Χριστιανὸς εἶνε τὸ ἁλάτι τοῦ κόσμου….…….
Ἄνοδος καὶ κάθοδος τοῦ Χριστιανοῦ……..…..
Ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ τῆς Θεσσαλονίκης……….
«Ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν»……………………..
Ὁ Χριστὸς παρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας…………
Οἱ Χριστιανοὶ τῆς Ῥώμης……………………………….
Διαχωρισμὸς (λατρεία ἐν μέσῳ διωγμῶν)…………
Ἀσυμβίβαστοι (διαχωρισμός)……………………..
Ἔμμεσος διωγμὸς – Πρέπει ν’ ἀντιδράσουμε……..
Ἄμεσος διωγμὸς – Πρέπει ν’ ἀντισταθοῦμε………….
«Τὰ κλέψατε ἀπὸ τὸ λαὸ»……………………………
Θὰ καταλάβουν τὰ ἱδρύματα καὶ θὰ σᾶς ἐκδιώξουν
Νὰ ἑτοιμαζώμεθα γιὰ ἐκκλησία κατακομβῶν………….
Νὰ μιλᾷ ἡ ζωή μας γιὰ τὸ Χριστὸ……………………
Πόσοι θὰ μείνουν;………………………………….
Εἶστε σημαδεμένοι
Δενμεμέληδες Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες, ξυπνῆστε! Read more »

ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; Β΄ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

author Posted by: KYRIEeleison on date Σεπ 27th, 2015 | filed Filed under: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

Μικρο ἀπόσπασμα καὶ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ;
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

 • Ἡ Νεὰ ἐπηυξημένη ἔκδοση του 2015, σελ. 256. Εἶναι ἕνα βιβλίο Πατερικό, μὲ πολλὰ παραδείγματα ἀπό τὴν Ἁγία Γραφή, ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ τὴν καθημερινή ζωή. Εἶναι σε ἁπλὴ γλώσσα, φαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου.
  Ἃν θέλουμε νὰ νιώσουμε τὴν μεγαλύτερη χαρὰ στὴν ζωή μας καὶ νὰ συντελεστῇ μέσα μας τὸ μεγαλύτερο θαυμα χρείαζεται ταπείνωση, ἀληθινὴ μετάνοια καὶ καλή ἐξομολόγηση. Τὸ βιβλίο ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου, αὐτὸ τὸν σκοπὸ ἔχει, νὰ μᾶς οδηγήση στὸν δρόμο τῆς σωτηρίας.
  Ἡ πρώτη ἐκδοσή κυκλοφόρησε το 2002, σελ. 200 καὶ τὸ προλόγισε ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας Μητροπολίτης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

«ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ»

Νέα ἔκδοση ἐπηυξημένη, σελ. 12

«…ΕὑρισκόμεΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ ιστθα ἐγγὺς τοῦ κρημνοῦ, ἐγγὺς τῆς κατάρας, ἐγγὺς τῆς καταστροφῆς, ἐγγὺς Ἁρμαγεδῶνος.
Μιὰ μόνον ἐλπὶς ὑπάρχει. Ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, Ἀνατολὴ καὶ Δύσις, ὅλων τῶν χρωμάτων καὶ ἀποχρώσεων, θὰ σωθοῦμε, μόνο ἂν κάνωμε στροφὴ 180 μοιρῶν πρὸς τοὺς αἰωνίους δρόμους τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸ νόμο τῆς συνειδήσεως, πρὸς τὸ νόμο τοῦ Δεκαλόγου, πρὸς τὸ νόμο τοῦ Εὐαγγελίου.
Μόνον ἐὰν ἐγκαταλείψουμε τὴν ἁμαρτία καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς τὸν Θεό, θὰ σωθῇ ὁ κόσμος. Μόνον ἐὰν πραγματικῶς μετανοήσωμεν, θὰ ἔρθῃ ἡ σωτηρία».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ………………………………
«Μετανοεῖτε»……………………………………
Α΄. Η ΑΜΑΡΤΙΑ
Ἡ ἀποστασία τῶν καιρῶν μας……………………….
Τί εἶνε ἡ ἁμαρτία .……………………………..
1. Γλύκυσμα μὲ στρυχνίνη…… ………………….
2. Παιχνιδάκι – βόμβα……………………………
3. Παράβασις……………………………………
Τὰ σωτήρια «μὴ»…………………………………
4. Ἐπανάστασις κατὰ τοῦ Θεοῦ……………………..
5. Ἀχαριστία » ………………………………
6. Ἀνασταύρωσις τοῦ Χριστοῦ………………………
7. Τὸ μεγαλύτερο κακὸ……………………………
Πῶς νὰ παρομοιάσουμε τὴν ἁμαρτία;…………………
8. Τὸ ἑπτακέφαλο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως…………….
Ἀπογειωθεῖτε, ξεκολήστε ἀπὸ τὴ λάσπη………………
Τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα……………………………..
Ποιά εἶνε τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα;……………………
Παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφὴ…………………..
Παραδείγματα ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόσμο………………….
Παράδειγμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἁμαρτωλῶν σωτηρία………..
Νὰ φοβηθοῦμε τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα………………….
Τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας………………
Ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου……………………………
Ἡ ἁμαρτία καταστρέφει τὴν περιουσία τοῦ ἀνθρώπου……
Καταστρέφει τὴν ὑγεία……………………………
Καταστρέφει τὴν τιμὴ καὶ τὸ καλὸ ὄνομα…………….
Ἀφαιρεῖ τὴ γαλήνη τῆς συνειδήσεως………………..
Στερεῖ τὴν ἐλευθερία καὶ σκλαβώνει……………….
Ἡ κόλασις ὑψίστη τιμωρία………………………..
Πῶς θ᾿ ἀπαλλαγοῦμε;……………………………. Read more »

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΣΕ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΕΙΝΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

author Posted by: KYRIEeleison on date Σεπ 27th, 2015 | filed Filed under: VIDEO p. AYGOYST., ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Mικρὸ ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου
Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΧΡΙΣΤΕ, ΜΕΙΝΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

   «…Ὅπως οἱ μαθηταί ἐκεῖνοι ποὺ περπατοῦσαν στὸν δρόμο πρὸς Ἐμμαούς ἦταν λυπημένοι, σκυθρωποί, μελαγχολικοί, ἔτσι εἶναι καὶ σήμερα ὁ κόσμος λυπημένος… Οὐδέποτε ὁ ἄνθρωπος ἦταν τόσο στεναχωρεμένος, τόσο λυπημένος, τόσο πικραμένος ὅπως εἶναι στὶς ἡμέρες μας…

XΡIΣTE, μεῖνε μαζί μας! Δὲν ὑπάρχει ἄλλο ἀποκούμπι, ἡ νύκτα ἔφτασε… Δὲν θέλω νὰ πᾶτε μὲ ἄγχος στὰ σπίτια, ἀλλὰ νὰ μὴ λέμε ψέμματα, ἔγγιζει ἡ ἡμέρα… Τὰ σημάδια ὅτι ἔρχεται ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος [φαίνονται].
Ὦ, ΧΡΙΣΤΕ, λυπήσου μας! Πέφτουμε στὰ πόδια Σου… μὴ μᾶς ἀφήσεις πάλι νὰ δοκιμαστοῦμε· νὰ πέσῃ ἡ φωτιά πάλι στη γῆ…. Χριστέ, ἔρχεται ἡ νύκτα, ἡ μεγάλη νύκτα. Μεῖνον μεθ᾽ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἐσπέραν ἐστιν καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα.
Ἄς μείνει μαζί μας ὁ Χριστός καὶ ὅταν μείνει μαζί μας, θὰ ποῦμε ἐκεῖνο ποὺ λέγει ὁ Ρῆγας ὁ Φερρέος. Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωὴ παρὰ 40 χρόνια σκλαβιά καὶ φυλακή.
Καλύτερα μιὰ ὥρα μὲ τὸ Χριστό, παρά χίλια χρόνια μὲ τὸν διάβολο. Ἄς ζήσωμε μὲ τὸν Χριστό.
Δὲν εἶναι παραμύθι, δὲν εἶναι ἀστεῖο. Αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ λέμε, δὲν θὰ τὰ λέγαμε ἐὰν δὲν τὰ πιστεύαμε.
Πιστεύσατε στὸ Χριστό, ἀγαπήσατε τὸν Χριστό, πέσατε [στὰ γόνατα] γιὰ τὸν παρακελέσουμε, ὥστε νὰ μείνει μαζί μας. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς αἰῶνας αίώνων. Ἀμἠν».

Ἀκοῦστε ζωντανά, ἀπὸ τὸν σεβάσμιο Γέροντα, ὁλόκληρο τὸν ἐπίλογο τῆς ὁμιλίας

_____________________________________________

___________________________________

ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΡΟΠΟ· Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

author Posted by: KYRIEeleison on date Σεπ 27th, 2015 | filed Filed under: VIDEO p. AYGOYST., ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΚΑΙ Η ΦΛΟΓΕΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ

Πάρτε μια γεὐσι ἀπὸ Ὀρθόδοξη χειροτονία ἐπισκόπου, ποὺ δεν παρακάλεσε κανέναν για νὰ γίνη ἐπίσκοπος. Ποὺ ἐδιώχθη ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους, γιατί τους ἤλεγχε για το μεταθετό και για ἄλλες εκτροπές ἀπὸ τὴν πίστη. Δύο χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν χειροτονία του ἀπαγορεύθηκε ἀπὸ τὴν Σύνοδο το κήρυγμά του καθ᾽ ἄπασαν την Ἑλλάδα  καὶ ἦταν ἕτοιμοι νὰ τὸν καθαιρέσουν. Ἦταν τόσο ἀπίθανο νὰ γίνη ἐπίσκοπος, ὅσο ἀπίθανο εἶναι να ἀνατείλη ὁ ἤλιος ἀπὸ την δύση. Αὐτοὶ ποὺ τὸν κατεδίωκαν ψήφισαν για την προαγωγή του!

Στην χειροτονία του  ἦταν φανερή ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος και συμμετείχαν 15.000  πιστοὶ ἀπὸ ὅλη την Ἑλλάδα.

Παρακολουθήστε μερικά μικρά ἀποσπάσματα ἀπό την χειροτονία και τον παλμό τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἀκοῦστε και την φλογερή ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου.

________________

_______________

Οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν σημερινῶν ἐπισκόπων ἐκλέγονται με ἀντορθόδοξες μεθόδους γι᾽αὐτὸ δὲν μιλοῦν ὅταν Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ προδίδεται ἀπὸ μικροὺς καὶ μεγάλους ρασοφόρους.

Ο Γέροντας αγωνιστής ιεράρχης π. Αυγουστίνος Καντιώτης λέει σε ομιλία του, στις 3.5.1964, γι” αυτούς·

 • «Δυστυχώς και μέσα στην Εκκλησία μπήκε η μασονία. Διαβάστε παλαιότερες «ΣΠΙΘΕΣ» και θα το δείτε. Εγώ κατήγγειλα επίσημα με στοιχεία ότι και επίσκοποι και μητροπολίται και πατριάρχαι είναι μασόνοι… Για να γίνεις δεσπότης ή πρέπει να περάσεις από τα σκαλοπάτια της μασονίας ή άμα δεν περάσεις, -γιατί δεν είναι όλοι οι δεσποτάδες μασόνοι-, όμως είναι γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιοι ύποπτοι στην Εκκλησία. Δεν ανακοινώνουν τα ονόματά τους όσο ζουν, άμα πεθάνουν τότε τους φανερώνουν. Εμείς όμως τους ξέρουμε και τους παρακολουθούμε.
  Για να γίνεις δεσπότης σήμερα ή πρέπει να κάνεις τούμπα μέσα στην στοά των μασόνων και να προσκυνήσεις τον διάβολο· Τι διαβολο-δεσπότης θα γίνεις; Ή θα επιτρέψει η μασονία να γίνεις εάν δεν την πολεμάς και έχεις ευγένεια απέναντί της. Γι’ αυτό βλέπεις όλοι αυτοί που είναι υποψήφιοι δεσποτάδες σιωπούν, κανείς τους δεν μιλά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ξέρουν πολύ καλά ότι θα τους φάει το φίδι.
  Μωρέ χίλιες φορές διάκονος, χίλιες φορές καλόγερος και να φωνάζω μέρα νύκτα ότι είστε σατανάδες, παρά να με δώστε μήτρες και μπαστούνες. Και αν με κάνετε δεσπότη, τί θα γίνει; Σας τα χαρίζω όλα βρε διαβόλοι.
  Ο Δουλγέρης που ήταν ένας φωστήρας, ένας ήλιος, -δεν υπήρχε πιο μορφωμένος και πιο ικανός και πιο δυνατός και δραστήριος ιεροκήρυκας-, και όμως δεν έγινε επίσκοπος. Εψηφίστηκε κάτω στην Κύπρο επίσκοπος. Μαζευτήκαν όλοι οι μασόνοι και είπαν· Ο Δουλγέρης επίσκοπος; Μας έφαγε. Αν γίνει αυτός δεσπότης θα μας σβήσει. Είπαν όχι οι μασόνοι και δεν τον έκαναν επίσκοπο· πέθανε ιερομόναχος… Υπό διωγμό.
  Και μέσα στην Εκκλησία η μασονία…»

Read more »