Αυγουστίνος Καντιώτης

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ

https://youtu.be/Jo6lP2g1TH4

Συνεχεῖς ἀγῶνες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης γιὰ τὴν κάθαρση τῆς Ἐκκλησίας

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ π. ΗΛΙΑ ΥΦΑΝΤΗ

ΟΧΙ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡπ. Ἠλία, δώσατε στὴν δημοσιότητα μιὰ ἁπλῆ ἐπιστολή, τὴν ὁποία στείλατε πρὶν ἀπὸ πάρα πολλὰ χρόνια στὸν ἀγωνιστὴ ἱεράρχη τῆς Φλώρινας π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ποὺ τὸν κατηγορεῖτε γιὰ ἀλλαγὴ πορείας στὸ θέμα τῆς δεσποτοκρατίας. Τὸν κατηγορεῖτε ἐπίσης καὶ γιὰ ἀδυναμία νὰ σᾶς δώσῃ ἀπάντησι στὴν ἁπλῆ σας ἐπιστολή.
Σὲ σχόλιο ἀναγνώστου σας ἐπὶ αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς ἀπαντᾶτε·

παπα-Ηλίας:
Κι όμως ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος δεν απάντησε.
Και πιστεύω, επειδή δεν είχε τι ν’ απαντήσει.

π. Ἠλία, εἶναι ἀπορίας ἄξιο, γιατί τὸ κάνατε αὐτὸ μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ Γέροντα! Δὲν νομίζουμε βέβαια νὰ περιμένατε ἀπάντησι ἀπὸ τὸν ἴδιο.
Θὰ πάρετε ὅμως μία ἀπάντησι. Ἀνέθεσε σὲ πνευματικά του παιδιά, νὰ συγκεντρώσουν μετὰ τὴν κοίμησί του ὅλες τὶς κατηγορίες, ποὺ ἐκτόξευσαν δημόσια οἱ ἐχθροί του, καὶ νὰ γραφῆ ἕνα μεγάλο βιβλίο μὲ τὶς δικές του ἀπαντήσεις ἐπὶ τῶν κατηγοριῶν. Ἔχει ἀφήσει πάρα πολὺ ὑλικὸ στὶς ὁμιλίες του, στὰ βιβλία του καὶ στὴν «Χριστιανικὴ Σπίθα».
π. Ἠλία, λυπούμεθα ποὺ θὰ κατατάξουμε καὶ ἐσᾶς στοὺς δημόσιους κατηγόρους τοῦ Γέροντα, ἀφοῦ τὴν ἁπλῆ ἐπιστολή, ποὺ στείλατε στὸν π. Αὐγουστῖνο πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, τὴν ἀνεβάσατε τὸ 2011 –ἕνα δηλαδὴ χρόνο μετὰ τὴν κοίμησί του– στὸ διαδίκτυο, καὶ τὴν κυκλοφορήσατε σὰν ἀνοικτὴ πλέον ἐπιστολή. Ἡ ἀπάντησι στὸ γιατί δὲν σᾶς ἀπήντησε βρίσκεται ἐδῶ.

ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΠΗΝΤΗΣΕ ΤΟΤΕ, ΔΙΟΤΙ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΣ ΕΣΤΑΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ

Ὁ π. Αὐγουστῖνος εἶχε ἀρχές, ποὺ δὲν τὶς παραβίαζε. Δὲν ἀπαντοῦσε καὶ δὲν δημιουργοῦσε θόρυβο γιὰ κατηγορίες ποὺ διατύπωναν ἰδιωτικῶς καὶ προσωπικῶς κάποιοι ἐναντίον του.
Κάποτε βρεθήκαμε στὸ γραφεῖο του καὶ δέχτηκε τότε ἕνα τηλεφώνημα, ὄχι ἀπὸ φίλο ἀλλὰ ἀπὸ ἐχθρό. Κλείνοντας τὸ τηλέφωνο τὸν ἀκούσαμε νὰ λέῃ·
«Μᾶς κατηγορεῖ… Ἂς μᾶς κατηγορῇ καὶ αὐτός. Δὲν εἶναι οὔτε ὁ πρῶτος οὔτε ὁ τελευταῖος. Ὁ καθηγητής μας Ἀνδροῦτσος μᾶς ἔδωσε μιὰ συμβουλή· “Νὰ μὴ σᾶς κατηγορήσῃ ποτέ ἡ συνείδησί σας, γιατὶ εἶναι τρομερό”. Αὐτὲς τὶς κατηγορίες νὰ φοβόμαστε…».

Καὶ στὴν Πτολεμαΐδα σὲ κήρυγμά του ἔλεγε·
«Δὲν ἔδωσα σὲ κανέναν ἀφορμὴ γιὰ νὰ σκανδαλισθῇ ἀπὸ διάφορες ἐνέργειές μου. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ συνείδησίς μου ὅτι διοικῶ τὴν Ἐκκλησία ὀρθοδόξως, σύμφωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνας, τοὺς ὁποίους μελετῶ ἡμέρα καὶ νύκτα. Καὶ σᾶς εἶπα κατ᾿ ἐπανάληψιν· Ἐὰν –μὴ γένοιτο– παρουσιασθῶ ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος καὶ σᾶς κηρύξω ἐναντίον τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἐναντίον τῆς Πίστεώς μας, ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ διαλύσετε τὶς καρέκλες καὶ νὰ μὲ κυνηγήσετε μέχρι τὸν Ἁλιάκμονα ποταμό. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ παραμένω Ὀρθόδοξος καὶ ὀρθοτομὸ τὸν λόγο τῆς ἀληθείας» (Πτολ. 4.6.1990)

Στὰ στελέχη τῆς Κατασκηνώσεως ρωτοῦσε νὰ μάθῃ, τί λέει ὁ κόσμος ἐναντίον του. Μιὰ φοιτήτρια τῶν Ἀθηνῶν ἀπήντησε, ὅτι ὁ καθηγητής της ἀναφέρθηκε στὸ πρόσωπό του καὶ τὸν χαρακτήρισε ὡς «ἀπολιθωμένο ὄν». Γέλασε καὶ εἶπε· «Τὸ ἀπολιθωμένο ὂν εἶναι σὰν μούμια καὶ δὲν μιλάει, ὁ Αὐγουστῖνος ἔχει στόμα ποὺ τοὺς ἐνοχλεῖ. Μ᾽ ἀρέσει ὅμως ὁ τίτλος. Θέλω νὰ μοῦ λέτε τὶς κατηγορίες ποὺ ἀκοῦτε, γιατὶ αὐτὰ εἶναι τὰ παράσημα, ποὺ μοῦ βάζουν οἱ ἐχθροί μου».

Πολλὰ τέτοια λόγια ἀπομαγνητοφωνημένα μποροῦμε νὰ δημοσιεύσουμε, π. Ἠλία, ποὺ δείχνουν ὅτι ὁ Γέροντας δὲν ἔδιδε βαρύτητα καὶ δὲν ἀπαντοῦσε σὲ κατηγορίες ποὺ δὲν ἔπαιρναν ἔκτασι· ἀπαντοῦσε μόνο σ’ αὐτὲς ποὺ γίνονταν δημόσια καὶ κλόνιζαν τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ σκανδάλιζαν τὸν πιστό λαό. Αὐτὲς φοβόταν καὶ αὐτὲς δὲν τὶς ἄφηνε ποτέ ἀναπάντητες. Γι’ αὐτὲς τὶς δημόσιες κατηγορίες ζήτησε νὰ γραφῇ τὸ βιβλίο μὲ τὶς ἀπαντήσεις του.

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΑΣΙ ΣΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

Tὸ 1973 διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴν ἀπολυταρχία τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος μὲ τὸ σύνθημα «κάτω ἡ δεσποτοκρατία». Καὶ στὰ στελέχη τῆς κατασκηνώσεως ἔλεγε·

«Ὁ μητροπολίτης δὲν πρέπει νὰ εἶνε δεσπότης (παράγωγο τοῦ ῥήματος δεσπόζω, ποὺ σημαίνει κυριεύω), ἀλλὰ ἐπίσκοπος (ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ ῥῆμα ἐπισκοπῶ, δηλαδὴ παρατηρῶ ἀπὸ πάνω μὲ προσοχή). Ὁ ἐπίσκοπος πρέπει νὰ φροντίζῃ τὰ λογικὰ πρόβατα, τοὺς πιστούς, ὅπως καὶ ὁ Χριστός».
Στὶς 18.5.1990 ἡ ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» γράφει·
«Ἐξ ἄλλου, ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Αὐγουστῖνος, προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν: “Κατάπληκτος πληροφοροῦμαι ὅτι, ἀργούσης τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου καὶ ἄνευ ἐκτάκτου προσκλήσεως καὶ ἐγκρίσεως τῶν συνοδικῶν αὐτῆς μελῶν, ὁ δικτατορικῶς ἐπὶ 17 ἔτη (ὁμιλεῖ γιὰ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ)….
Δὲν ἀνήκω εἰς οὐδεμίαν πολιτικὴν παράταξιν καὶ δὲν εἶμαι φίλος προσώπων καὶ πραγμάτων, ἀλλὰ φίλος ἰδεῶν. Μία δὲ ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων ἰδεῶν, τὰς ὁποίας ἀπὸ πεντηκονταετίας ὑποστηρίζω σθεναρῶς ἐν μέσῳ περιπετειῶν καὶ διωγμῶν, καθὼς καὶ διὰ εἰδικοῦ συγγράμματος ὑπὸ τὸν τίτλον ῾EΛEYΘEPA KAI ZΩΣA EKKΛHΣIA᾽, εἶνε ἡ ἰδέα, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ διοικῆται δικτατορικῶς, ἀλλὰ νὰ ἔχουν λόγον καὶ νὰ συμμετέχουν εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα σύμπας ὁ κλῆρος καὶ ὁ πιστὸς λαός, καθὼς συνάγεται τοῦτο καὶ ἀπὸ τὰ χειροτονητήρια ἔγγραφα τῶν ἀρχιερέων”».

Αὐτὸ τὸ μαρτυροῦν καὶ οἱ ἀγῶνες καὶ οἱ περιπέτειες τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου. Θὰ σᾶς ὑπενθυμίσουμε μερικούς:

1. Κατεδίκαζε τὸν σημερινὸ ἀνορθόδοξο τρόπο ἐκλογῆς τῶν ἐπισκόπων, χωρὶς δηλαδὴ τὴν συμμετοχὴ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Read more »

EKATO ΔPAMIA ΦAKEΣ (ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ)

ΤΟ ΔΙΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΜΙΑ ΦΑΚΕΣ

(Ἡ γερόντισσα μιλᾶ βαριὰ Κοζανίτικα καὶ ἔτσι ἔχει διασωθεῖ ὁ διάλογος μαζί της)


ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
(Ἐβδομαδιαία ἐφημερίδα Κοζάνης 1965)

ceb5cf83cf84ceb9ceb1-cf84cebfceb9cf87

Ἕνα πρωϊ ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της στὴν Ἑστία Συσσιτίων, ποὺ εἶχε δημιουργήσει ἡ πίστη καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον τοῦ πατέρα Αὐγουστίνου, μιὰ γριούλα, διπλωμένη στὰ δυὸ ἀπ’ τὸ βάρος ποὺ τῆς ἔδιναν τὰ χρόνια ποὺ σήκωνε στὴν καμπουριασμένη ράχη της, ἀργοσέρνοντας τὰ πόδια της καὶ κρατώντας στὰ χέρια της ἕνα σακουλάκι, ἐνῶ μὲ τ’ ἄλλο στηρίζονταν στὸν τοῖχο, νὰ μὴ γονατίση ἀπ’ τὴν πεῖνα. Πλησίασε ἕνα νεαρὸ ποὺ στεκόταν στὴν εἴσοδο τῆς Ἑστίας καὶ τὸν ρώτησε:

―Ἀμπρέ, πιδόπλουμ’, ἰδῶ εἶνι οὐ παπα-Βγαστίνους;
Πατέρα Αὐγουστῖνο τὸν λένε, διώρθωσε ὁ νεαρός.
―Μὴ μὶ συνιρίζισι, γιέ μ’ ! Ἀγράμματ’ γυναῖκα εἶμι κι δὲν τὰ κλώθου καλά. Κι ἄν κάμνου κι κάναν ἀλάθους, ἂς μὶ σχουρέσ’ οὐ Θός!
Δὲν πειράζει… Μέσα εἶναι. Τί τὸν θέλεις, γιαγιά;
―Χαλέβου νὰ τοὺν γ’ ἰδῶ ψίχα, κὶ νὰ τοὺν δώσου κὰτ’ ἀπ’ τοὺν φιρα…
Ἔλα μαζί μου...
Τὴν ἔπιασε ἁπαλὰ ἀπ’ τὸ μπράτσο καὶ τὴν ὡδήγησε στὸ γραφειάκι, ποὺ βρισκόταν στὴν ἄκρη τῆς αὐλῆς. Πλησίασε τὴ θύρα καὶ φώναξε στὸν πατέρα Αὐγουστῖνο.
Γέροντα! Μιὰ γριούλα ζητάει νὰ σὲ δῇ.
―Ἂς περάση, ἀκούστηκε ἡ φωνὴ του ἀπὸ μέσα.
Ἔλα, γιαγιά! Καὶ τὴν πέρασε στὸ γραφειάκι.
Μόλις ἡ γριούλα εἶδε τὸν πατέρα Αὐγουστῖνο, αὐθόρμητα ἔσκυψε νὰ τοῦ φιλήσῃ τὸ χέρι. Ἐκεῖνος τὸ ἀποτράβηξε μαλακὰ καὶ πιάνοντας τὸ δικό της χέρι, τῆς τὸ φίλησε μὲ σεβασμό. Ξαφνιάστηκε ἡ γριούλα ἀπὸ τούτη τὴ χειρονομία του. Τὰ ‘χασε γιὰ μιὰ στιγμὴ καὶ σὰν συνῆλθε λιγάκι, εἶπε:
―Μπᾶ, γιέ μ’! Τ’ ἦταν ἰτούτου πάλι! Παπᾶς νὰ φ’λάῃ τοῦ χέρ’! Ποιὸς τούειδιν κὶ πῶς νὰ τ’ ἀκούσ’ν οἱ ἄλλοι; Read more »

ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ;

date Νοε 29th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» Μάρτιος 1959, αρ.φ. 214
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ;

Αποστολ. Ανδρέας.

Καὶ πάλιν, αγαπητοί μας κάτοικοι τῶν Πατρῶν, μὲ τὸ φύλλον τοῦτο δίδομεν τὸ «παρὼν», ἔστω καὶ ἐὰν ἡ φωνή μας, μικρᾶ καὶ ἀσθενής, συμπνίγεται ἀπὸ τὸν δαιμονιώδη θόρυβον τῶν Καρναβαλικῶν ἑορτῶν.
Πρὸ ἑπταετίας ἐδημοσιεύσαμεν καὶ ἐκυκλοφορήσαμεν εἰς τὴν πόλιν σας τὸ πρῶτον κατὰ τοῦ Καρναβάλου ἄρθρον. Ὑβρίσθημεν χυδαίως ὑπὸ τῶν κοσμικῶν κύκλων τῆς πόλεώς σας καὶ τῶν Ἀθηνῶν. Χρονογράφοι μᾶς ἐπετέθησαν διὰ τὰς καλογηρικάς μας ἀντιλήψεις, διὰ τὴν καθυστέρησίν μας εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον τῆς προόδου καὶ τῆς πυρηνιῆς ἐνεργείας… Καὶ ὅταν ἠθελήσαμεν νὰ κατέλθωμεν εἰς τὴν πόλιν ἵνα διʼ εἰρηνικῶν ὅπλων, διὰ τῶν ὅπλων τοῦ φωτός, καταπολεμήσωμεν τὸ καρναβαλικὸν ὄργιον, ἔκπληκτοι εἴδομεν ὅτι ἡ Α. Μ. ὁ Καρνάβαλος διετέλει ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ Ἐπισήμου Κράτους. Ἐχαρακτηρίσθημεν ὡς ἐπικίνδυνοι εἰς τὴν δημοσίαν ἀσφάλειαν, συνελήφθημεν ἔξω τῶν Πατρῶν καὶ ἐξετοπίσθημεν μακρὰν τῆς πόλεως. Ἕνας Ἕλλην κληρικὸς ποὺ ὑπηρέτησε Πίστιν καὶ Πατρίδα δὲν δύναται νὰ κινηθῆ ἐλευθέρως εἰς τὴν πόλιν σας. Ἔχουν ὅμως κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς θέσιν, ἄδειαν κυκλοφορίας, ὅλοι οἱ δανδῆδες, αἱ πόρναι καὶ αἱ παλλακίδες, αἱ ἱέρειαι τῆς ἡδονῆς τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ἔρχονται διὰ νὰ θύσουν καὶ νὰ ἀπολέσουν… Read more »

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

date Νοε 28th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ  Πρωτοκλήτου
30 Νοεμβρίου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μερικὰ στιγμιότυπα

ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣHMEPA, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας, ποὺ ἐπονομάζεται  Πρωτόκλητος, διότι εἶνε ὁ πρῶτος  ἀπὸ τοὺς μα θητὰς ποὺ ἐκάλεσε ὁ Κύριος  στὸ ἀποστολικὸ ἔργο. Θὰ ἐπιστήσω τὴν  προσοχή σας σὲ ὡρισμένα μόνο  στιγμιότυπα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ  μαρτυρίου του.

* * *

 Ὡς πρὸς τὸν τόπο καὶ τὴν καταγωγή  του, ὁ ἅγιος Ἀνδρέας δὲν γεννήθηκε  οὔτε στὴν πόλι τῶν φιλοσόφων (τὴν  Ἀθήνα), οὔτε στὴν πόλι τῶν στρατηγῶν  (τὴ Ῥώμη), οὔτε στὴν πόλι τῶν πλουσίων  (τὴν Ἀλεξάνδρεια), οὔτε σὲ καν ένα ἄλλο  ἀξιόλογο κέντρο τοῦ ἀρχαίου κόσμου.  Ἰδιαιτέρα του πατρίδα ἦτο ἕνα μικρὸ  καὶ ἄσημο χωριὸ τῆς Παλαιστίνης, ἡ  Βηθσαϊ δά, χτισμένο στὴν παραλία τῆς  λίμνης Τιβεριάδος. Ἡ οἰκογένειά του  ἦτο ταπεινή. Ὁ πα τέ ρας του ψαρᾶς. Ὁ  ἀδελφός του, ὁ Πέτρος, ψαρᾶς. Ὅλη ἡ  οἰκογένειά του ἀσχολοῦνταν μὲ τὰ  δίχτυα. Καὶ ὅμως αὐτὸ τὸν ψαρᾶ, ὅπως  καὶ τοὺς ἄλλους, διάλεξε ὁ Κύριος γιὰ νὰ  γί νουν οἱ κήρυκες τῆς νέας  πίστεως. Ποιοί; οἱ ψα ρᾶδες, αὐτοὶ  οἱ περιφρονημένοι ἄνθρωποι.
Τί μᾶς διδάσκει αὐτό; Μᾶς διδάσκει  ἕνα μεγάλο δίδαγμα. Ὁ ἁπλὸς λαός, ὁ  ὄχλος, ναὶ ὁ ὄχλος, ποὺ τὸν περιφρονοῦν  οἱ μεγάλοι καὶ ἰσχυροί, αὐτὸς κλείνει  στὰ βάθη του ἀποθέματα ἀνεκτιμήτου  ψυχικοῦ μεγαλείου.
Ἀκόμα αὐτὸ διδάσκει ἐμᾶς τοὺς  ἐκκλησια στικοὺς ἡγέτας, ὅτι δὲν πρ έπει νὰ περιμένου με τὴν ἀναγέννησι  καὶ τὴν πρόοδο τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ δ ῆθεν μορφωμένους κληρικούς, ποὺ  ἔχουν φοιτήσει σὲ θεολογικὲς σχολές.  Ὄχι. Ἡ πρόοδος τῆς Ἐκκλησίας  ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἕναν ἄλλο παράγοντα.  Ὁ δὲ ἄλλος παράγων ποιός εἶνε; Στὴ ζωὴ τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ ἀτόμου, διὰ τῆς  ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰσῆλθε ἕνας ἀόρατος  παράγων χῖ, τὸ ἄγνωστο χῖ. Καὶ ὅπως  ὡρισμένα προβλήματα δὲν λύνονται  παρὰ μόνο ἐὰν καταλήξουμε σὲ μία  ὡρισμένη μορφὴ ἐξισώσεως, κατὰ  παρόμοιο τρόπο καὶ ὡρισμένα προ βλήματα τῆς Ἐκκλησίας δὲν λύνονται  παρὰ μόνο ἂν βρεθῇ ὁ ἄγνωστος χῖ. Ὁ δὲ  ἄ γνωστος χῖ, τὸν ὁποῖον δυστυχῶς  ἀρχιερεῖς ἀρχιεπίσκοποι καὶ  πατριάρχαι ἀγνοοῦν, εἶνε τὸ Πνεῦμα τὸ  ἅγιο. Ἀγνοοῦν ὅτι, πέρα ἀπὸ τὰ διπλώματα, πέρα ἀπὸ τὶς ἀκαδημίες, πέρα ἀπὸ τὶς γλῶσσες, πέρα ἀπὸ τὴν  ἐγκυκλοπαιδικὴ μόρφωσι, γιὰ μᾶς τοὺς  Χριστιανούς, εἶνε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο.  Ναί, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, ποὺ ἔλαβε ἕνας  ψαρᾶς τῆς Γαλιλαίας καὶ νίκησε τὸν  Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ ἀνεδείχθη παγκόσμιος διδάσκαλος.
Κόσμε πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων μὲ τὰ  διπλώματά σου καὶ τὶς ἀκαδημίες  σου, δῶστε μου ἕνα ψαρᾶ σὰν τὸν ἅγιο  Ἀνδρέα, γιὰ νὰ ἀναγεννηθῇ ὅλη ἡ  πατρίδα μας! Δὲν ἔχουμε ἀνάγκη τόσο  ἀπὸ μορφωμένους, ὅσο ἔχουμε ἀνάγκη  ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ νὰ ἔχουν μέσα τους  τὴν πνοὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Read more »

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ἤ ΠΑΝΘΕΪΣΜΟΣ;

date Νοε 28th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»,  Σεπτέμβριος 1960, αρ. φ. 230
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

 • (Στὸ ἄρθρο αὐτὸ τῆς «Σπίθας», ποὺ ἐγράφη τὸ 1960, π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης διαμαρτύρεται γιατί ἡ Φρειδερίκη ἡ βασίλισσα ἐκφράστηκε πανθεϊστή. Σήμερα, ποὺ ὄχι μια γυναῖκα, ἔστω καὶ ἐὰν αὐτὴ ὁνομάζονταν βασίλισσα τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ὁ ἰδιος ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ οἱ παπόφιλοι ἐπίσκοποι μιλοῦν πανθεϊστη, τί θὰ τοὺς ἔγραφε;;;
  Ἡ Φρειδερίκη, ὅπως διαδόθηκε, ἦταν βουδίστρια, ὁ πατριάρχης καὶ οἱ ὅμοιοί του (ἐπίσκοποι, θεολόγοι καὶ λοιποί, ποὺ πληρώνονται ὡς ἐκπρόσωποι τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας), σὲ ποιά ἆραγε θρησκεία ἀνήκουν καὶ μιλοῦν τὴν ἴδια μὲ τὴν Φρειδερίκη γλῶσσα;;;)

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ἤ ΠΑΝΘΕΪΣΜΟΣ;

«Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα,
παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ και γῆς
ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων»

Ζητήματα πίστεωςΟρθοδοξια -πανθεϊσμος
Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται, ὁ ἄνθρωπος εἶνε ὄν κατʼ ἐξοχὴν θρησκευτικόν. Καί, ἵνα διʼ εἰκόνος ἀρχαίου τινὸς φιλοσόφου τῆς Πατρίδος μας ὁμιλήσωμεν, ὁ ἄνθρωπος εἶνε δένδρον, τοῦ ὁποίου αἱ ῥίζαι τῆς ὑπάρξεως βυθίζονται εἰς τὸν οὐράνιον, τὸν μεταφυσικὸν κόσμον. Ἐκείθεν ἀντλεῖ τοὺς χυμοὺς διὰ νʼ ἀνθῆ καὶ νὰ καρποφορῆ. Ἐὰν αἱ ῥίζαι του διʼ οἱονδήποτε λόγον κοποῦν, τὸ οὐράνιον τοῦτο δένδρον, ὁ ἄνθρωπος, μαραίνεται, ξηραίνεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. Διὰ τοῦτο ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὰ ἄνω ἔλκεται. Πρὸς τὸν ούρανὸν στρέφει τὰ βλέμματά του. Πρὸς τὸν Θεόν, τὸν Δημιουργόν, τὴν πηγὴν παντὸς ἀγαθοῦ κατευθύνεται.
Ἀλλὰ ποιός ὁ Θεός, πρὸς τὸν ὁποῖον φέρεται ὁ ἄνθρωπος; Οἱ λαοί, καὶ οἱ πλέον πρωτόγονοι, οἱ εἰς τὰ σπήλαια καὶ τὰς καλύβας τῶν ποταμῶν καὶ τῶν λιμνῶν κατοικοῦντες, ἔμφυτον ἔχοντες τὴν ἰδέαν τοῦ θείου, ὁρμεμφύτως κλίνουν τὸ γόνυ πρὸ τοῦ Ὑπερτάτου Ὄντος. Αἱ διάνοιαι τῶν φιλοσόφων ἀνιχνεύουν τὸ μυστήριον καὶ ζητοῦν νὰ συλλάβουν καθαρώτερον τὴν ἔννοιαν. Ἱδρυταὶ τῶν θρησκειῶν διὰ τῆς διδασκαλίας των τὴν ἰδέαν τοῦ Θεοῦ ζητοῦν νὰ ἀναπτύξουν εἰς τὰς διανοίας καὶ τὰς καρδίας τῶν ὁπαδῶν του, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς πρώτης ἐννοίας, ὡς ἀπὸ κέντρου, ἐξαρτοῦν ὅλας τὰς ἄλλας θρησκευτικὰς καὶ ήθικὰς ίδέας, ὅλα τὰ καθήκοντα τῶν πιστῶν. Οὕτω μελετῶντες τὴν ἱστορίαν τοῦ άνθρωπίνου γένους ἐξ ἐπόψεως θρησκείας, βλέπομεν ὅτι ἡ ἰδέα τὴν ὁποίαν περὶ τοῦ Θεοῦ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι εἶνε ποικίλη. Ὑφίσταται ἀμφιταλαντεύσεις. Ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται. Λόγω τῆς ἁμαρτίας, ἥτις ἐπέφερε σύγχυσιν τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας, ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ συνεσκοτίσθη, ἠμαυρώθη, κατέπεσε μέχρι τοιούτου σημείου ὥστε, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ὁ Παῦλος, οἱ ἄνθρωποι «ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν» (Ρωμ. 1, 23).
Θέλετε νὰ ἴδητε, ἐρωτᾶ σοφός τις, ὁποία ἐκ τῶν θρησκειῶν εἶνε ἀληθής; Δύνασθε νὰ τὸ ἐξακριβώσητε ἐὰν ἀνοίξητε τὰ βιβλία τῶν θρησκειῶν καὶ ἐρευνήσητε, τὶ περὶ τοῦ Θεοῦ μία ἑκάστη ἐξ αὐτῶν διδάσκει. Ἐκ τῆς ἐννοίας, τὴν ὁποίαν δίδουν αἱ διάφοροι θρησκεῖαι περὶ Θεοῦ, ἐὰν δὲν εἶσθε προκατειλημμένος, δὲν θʼ ἀργήσητε νʼ ἀντιληφθῆτε ὁποία θρησκεία ἔχει θείαν τὴν προέλευσιν. Βεβαίως ὅλαι αἱ θρησκείαι περὶ Θεοῦ ὁμιλοῦν. Διότι θρησκεία ἄνευ Θεοῦ δὲν νοεῖται. Ποῖα ὅμως ἐξ αὐτῶν ἔχει τὴν καθαρωτέραν περὶ Θεοῦ ἔννοιαν; Ἀναμφισβήτως ἡ θρησκεία τοῦ Σταυροῦ. Ὁποία διαφορὰ παρουσιάζεται μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν! Ὅσον τὸ φῶς, ὅπερ ἐκπέμπει ἐν μεσημβρία ὁ ἥλιος, διαφέρει ἀπὸ τὸ φῶς ὅπερ ἐκπέμπουν οἱ ἀστέρες ἐν νυκτί, τόσον τὸ πνευματικὸν φῶς, ὅπερ ἔρριψεν ἐπὶ τῆς ἰδέας τοῦ Θεοῦ ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, διαφέρει ἀπὸ τὸ φῶς, ὅπερ παρέχουν καὶ αἱ λαμπρότεραι διδασκαλίαι τῶν μεγαλυτέρων φιλοσόφων τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Διʼ ὁλίγων λέξεων μεστῶν ὑψίστων νοημάτων δίδει τὴν ἰδέαν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡ Καινὴ Διαθήκη. Ἐν δὲ τῆ γνώσει τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, διεκήρυξεν ὁ Θεάνθρωπος, ἔγκειται τὸ μυστικὸν τῆς εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἰδοὺ οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου: «Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰωάν. 17, 3). Ὀρθῶς παρετηρήθη ὅτι παῖς ἀναγινώσκων τὸ Εὐαγγέλιον ἤθελεν ἐκπλήξει καὶ Πλάτωνας ἀκόμη καὶ Ἀριστοτέλας μὲ τὰς ἀπαντήσεις του ἐπὶ τῶν ὑψίστων θεμάτων τῆς θρησκείας. Εἰς τὴν ἐρώτησίν των διατὶ εὑρίσκεται εἰς τὸν κόσμον, ἤθελον λάβει τὴν ἀπάντησιν: «Διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Θεὸν καὶ ἀγαπήσω καὶ δουλεύσω αὐτὸν καὶ ἀπολαύσω τὴν αἰώνιον ζωήν».
Δὲν εἶνε λοιπὸν ἄσχετος πρὸς τὴν σωτηρίαν, πρὸς τὴν ἀληθινὴν θρησκευτικὴν ζωὴν ἡ ἰδέα, τὴν ὁποίαν περὶ τοῦ Θεοῦ ἔχει ὁ ἄνθρωπος. Ἡ ἰδέα περὶ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἔχει ὁ ἄνθρωπος. Ἡ ἰδέα περὶ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εἶνε ὡς ὁ ἥλιος, ὅστις φωτίζει καὶ θερμαίνει ὁλόκληρον τὸν θρησκευτικὸν καὶ ἠθικὸ κόσμον τοῦ ἀνθρώπου. Εἶνε το κέντρον τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ Ἐκκλησία ἡ ὁποία φυλάσσει ἀγρύπνως τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην, τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου, δὲν ἔμεινεν ἀδιάφορος πρὸς ἑτεροδιδασκαλίας, αἱ ὁποῖαι ὑπούλως εἰσέδυον διὰ νὰ νοθεύσουν τὴν περὶ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἰδέαν, ὡς αὕτη ἀπεκαλύφθη ἐν τῶ Ἰησοῦ Χριστῶ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς δὲν δυνάμεθα νὰ μείνωμεν ἀδιάφοροι πρὸς διδασκαλίαν, ἡ ὁποία ἐσχάτως ὡς νεόκοπον λάμπον νόμισμα ἤρχισε νὰ κυκλοφορῆ μεταξὺ τῶν ἀνωτάτων στρωμάτων τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Θὰ φθάση ἄράγε εἰς τὰς καλύβας τῶν χωρικῶν μας ἤ θὰ μείνη ὡς τὸ νόμισμα τῆς ἀριστοκρατίας;
Ἀλλὰ πρὶν ἴδωμεν τὶς ἡ ξένη αὕτη διδασκαλία, ἡ νοθεύουσα τὸ Εὐαγγελικὸν κήρυγμα, ἄς ἴδωμεν ὁποία κατὰ τὴν διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας εἶνε ἡ περὶ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἔννοια. Read more »

Αν αφαιρεσουμε την ιδεα της αιωνιας ζωης, τι πλεον μας μενει;

ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

Εἶνε ἀπερίγραπτα τὰ κάλλη της. Δὲν ὑπάρχει γλώσσα γιὰ νὰ τὰ ἐκφράσουμε

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

Σβήνουμε ἐδῶ στὴν γῆ, ἀλλὰ ἀνατέλλουμε σ᾿ ἕναν ἄλλο κόσμο αἰώνιο. Ἐὰν τὸ σκεφτόμασταν αὐτὸ καὶ εἴχαμε πνευματικοὺς πόθους θὰ ἦταν διαφορετικὴ ἡ γῆ.

Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος σκεφτόταν τὴν αἰωνιότητα καὶ ἔδειχνε τὸ ἕνα μυριαστὸ τῆς δραστηριότητες τὸ ὁποῖο δείχνει γιὰ τὴν κατάκτηση τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, θὰ εἶχε ἀγγελοποιηθῆ ἡ γῆ. Θὰ εἶχε ἁγιοποιηθῆ καὶ μεταβληθῆ ἡ γῆ. Ἀλλ δὲν ὑπάρχει αὐτὸ τὸ ἐνδιαφέρον. Ἔχουμε ὑλικούς πόθους. Πνευματικούς πόθους δὲν ἔχουμε.
Ὑλισμὸς καὶ ἐπικουρισμός. «Φάγωμεν ποίωμεν αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν», γι᾿ αὐτὸ ἄς καλλιεργοῦμε τὴν ἱδέα τῆς αἰωνιότητος. Εἶνε ἀπερίγραπτα τὰ κάλλη. Δὲν ὑπάρχει γλώσσα γιὰ νὰ τὰ ἐκφράσουμε.
Ἐμεῖς μάλλον μοιάζουμε μὲ τοὺς ναῦτες τοῦ Κολόμβου. Ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλό του ὅτι ὑπάρχει καὶ ἄλλη χώρα. Τὸ λέει ἡ ἰστορία.
Ἐπὶ 5000 χρόνια δὲν ἢξεραν ὅτι ὑπάρχει Ἀμερική καὶ θεωροῦσαν τὸ πιὸ μακρυνὸ μέρος τὸ Γιβραλτάρ, πέρα στὴν Ἰσπανία. Μέχρι ἐκεῖ περιοριζόταν ὁ κόσμος ποὺ ἥξεραν, παραπέρα δὲν εἶχαν καμιὰ ἱδέα ὅτι ὑπάρχει κι ἄλλος κόσμος.
Ἧταν καιρὸς φαίνεται νὰ ἀνακαλυφθοῦν οἱ νέες χῶρες καὶ ἀπὸ ἔμπνευσι Θεοῦ ὁ Κολόμβος εἶπε ὅτι ὑπάρχει καὶ ἄλλος κόσμος. Τὸν πέρασαν γιὰ τρελλὸ. Πῆγαν νὰ τὸν πιάσουν καὶ νὰ τὸν βάλλουν στὸ τρελλοκομεῖο.
Μὲ πολὺ κόπο ἔπεισε τὸν βασιλειὰ νὰ τὸν δώση καράβι καὶ ναῦτες γιὰ ν’ ἀνακαλύψη τὶς νέες χῶρες.
Μπῆκαν στὸ καράβι καὶ ταξιδεύαν. Ταξιδεύαν μέρες, μὲ τὰ μέσα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καὶ βλέπαν ἕναν ἀπέραντο ὡκεανό. Ὅσο οἱ ἡμέρες περνοῦσαν καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Κολόμβου δὲν βλέπαν στεριά, τόσο ἡ ἀνισυχία τους καὶ ἡ ἀγανάκτισή τους μεγάλωνε.
Συζητοῦσαν μπροστὰ του καὶ λέγαν: Ποῦ μᾶς ἔφερε αὐτὸς ὁ τρελλός ἄνθρωπος μέσα στὸν ὡκεανό; Χάσαμε τὶς γυναῖκες μας, χάσαμε τὰ παιδιά μας, χάσαμε τὶς οἰκογένειές μας καὶ τώρα θὰ χαθοῦμε καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Read more »

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΠΟΘΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

date Νοε 27th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΠΟΘΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

«Πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς…» (Λουκ. 18,22)

Κυριακὴ ΙΓ΄Λουκᾶ (Λουκ. 18,18-27)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΤΡΕΧΕΤΕ ΑΓΩΝΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ισ

ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ, ἀγαπητοί μου, τὸ σημερινὸ εὐ­αγγέλιο; Νὰ ἔρχεστε στὴν ἐκκλησία τοὐ­λάχιστον ἀπὸ τὸ «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός…» καὶ νὰ προσέχετε τὰ ἱερὰ λόγια. Ἂν πᾶτε στὸ Στάλινγκραντ καὶ στὴ Μόσχα, τὴν ὥρα ποὺ διαβάζεται τὸ Εὐαγγέλιο, ὅ­λοι εἶνε μέσ᾽ στὴν ἐκκλησία· καὶ παρακολουθοῦν καὶ κλαῖ­νε, ἐνῷ ἐμεῖς χασμουριόμαστε. Ἐὰν αὐτὴ τὴν ὥρα καλέσω μιὰ γυναῖκα ἢ ἕναν ἄν­τρα καὶ ρω­τήσω, τί εἶπε ὁ ἀπόστολος – τί εἶπε τὸ εὐ­αγ­γέλιο, ποιός μπορεῖ ν’ ἀπαντήσῃ;…
Γιατί αὐτὴ ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὰ μεγάλα καὶ ὑψηλὰ πράγματα; Ὅ,τι ὑψηλό, ὅ,τι μέγα, ὅ,τι ἅγιο, εἶνε μέσα στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔλεγε· Ἅμα ἀνοίγω τὸ Εὐ­αγγέλιο, βρίσκω διαμάντια καὶ μαργαριτάρια.

* * *

Ἀκούσατε λοιπὸν σήμερα τί λέει; Περι­έ­χει βαθύτατα διδάγματα. Μᾶς παρουσιάζει ἕ­ναν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἔρ­χεται στὸν Κύριο καὶ λέει· Χριστέ, ζητῶ βοήθεια!
Τί ἦταν αὐτός; Ἦταν φτωχός, ζητιάνος, ποὺ πεινοῦσε; Ἦταν ἄρρωστος βαρειά, ἀπελπισμένος ἀπὸ γιατροὺς καὶ φάρμακα; Ἦταν γέρος, ποὺ ζητοῦσε στήριγμα καὶ παρηγορία; Τίποτε ἀπ’ αὐτά. Θέλεις τὴν ταυτότητά του; Τί λέει τὸ εὐαγγέλιο· ἦταν ἄνθρωπος μὲ ὅλα τὰ καλά. Ἦταν νέος (βλ. καὶ Ματθ. 19,22), στὸ ἄν­θος τῆς ὡραίας ἡλικίας. Εἶχε ὑγεία· δὲν παρα­πονεῖται γιὰ καμμιά ἀσθένεια. Ἦταν «πλούσι­ος σφόδρα» (Λουκ. 18,23). Εἶχε ἀκόμα καὶ ἀξίωμα, ἦταν «ἄρχων» (ἔ.ἀ. 18,18). Τί ἄλλο ἤθελε; Ἐν τού­τοις δὲν ἔνιωθε εὐτυχής· γιὰ νὰ βεβαιώνεται ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ἕνας σοφός· Μὲ τὰ λεφτὰ ὅ­λα μπορεῖς νὰ τ᾽ ἀγοράσῃς, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εὐτυχία. Μυστικὴ εἶνε ἡ πηγὴ τῆς εὐτυχίας. Καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτός, μὲ ὅλ’ αὐτὰ ποὺ εἶχε, μέσα στὴν ψυχή του αἰσθανόταν ἕνα κενό. Γι’ αὐτὸ ζητοῦσε κάτι ἀνώτερο, ὑψηλότερο. Ποιό ἦταν αὐτό; Ζητοῦσε τὴν «ζωὴν αἰώνιον» (ἔ.ἀ.).
Δὲν θαυμάζετε τὸν πόθο του; Μακάρι καὶ σήμερα ἡ νεολαία μας νὰ εἶχε τέτοιες εὐγενεῖς ἀναζητήσεις. Ποιός πιστεύει σήμερα σὲ «ζωὴν αἰώνιον»; Αὐτὸς ὅμως πίστευε. Πίστευε ὅτι ὑπάρ­­χει Θεὸς κι ὅτι πέραν τοῦ τάφου ἀρ­χί­­ζει μιὰ νέα ζωή, ἀπείρως ὡραιοτέρα ἀπ᾽ αὐ­τὴν ἐδῶ. Εἶνε αὐτὸ ποὺ δίδασκαν καὶ ὁ Πλάτων κι ὁ Ἀ­ριστοτέλης, ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς.
Ποθοῦσε λοιπὸν ὁ νέος αὐτὸς τὴν αἰωνιότητα. Γι’ αὐτὸ ἦρθε στὸ Χριστὸ καὶ ρωτοῦσε· Τί πρέπει νὰ κάνω, γιὰ νὰ γίνω κληρονόμος -μέτοχος τῆς αἰωνιότητος; Κι ὁ Χριστὸς τοῦ ἀπαντᾷ. Τοῦ δίνει ἕνα χρυσὸ κλειδί, μὲ τὸ ὁ­ποῖο μποροῦσε ν’ ἀνοίξῃ τὴν πόρτα τοῦ παρα­δείσου. Τὸ χρυσὸ κλειδὶ ποιό εἶνε; Εἶνε ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν. Τοῦ ὑπενθυμίζει μερι­κὲς ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ δόθηκαν στὸ ὄρος Σινά· τὸ «μὴ μοιχεύσῃς», τὸ «μὴ φονεύσῃς», τὸ «μὴ κλέψῃς», τὸ «μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» (ἔ.ἀ. 18,20). Read more »

AN ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΠΥΡΑΝΑΛΩΜΑ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΩΝΤΩΝ H EΛΛΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ 5-10 ΑΝΘΡΩΠΟΙ

date Νοε 26th, 2015 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ 5-10 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ

ΕΚΕΙΝΟΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ

+Σmυrna_ -neo copyΟ ἀγωνιστὴς ἱεράρχης τῆς Φλώρινας π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης διαμαρτυρήθηκε ἐντονότατα καὶ ἀντιστάθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, για νὰ μὴ γίνουν οἱ βάσεις τῶν πυραύλων στὴν Ἑλλάδα. Ἀκοῦστε τί ἔλεγε τότε:
«Έχουμε το θέμα των πυραύλων.
Θέλουν οι α΄ ή οι β΄ να κάνουν στην Eλλάδα βάσεις πυραύλων, τα συμφέροντά τους την δουλειά τους κάνουν.
Δέν είναι η πρώτη φορά που μας ἀπάτησαν οἱ ξένοι. Όταν στην M. Aσία το κύμμα της Σμύρνης εκοκκίνιζε από το αίμα τῶν Ἑλλήνων, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι διώχνανε μέ τα κουπιά τους Έλληνας που πήγαιναν να σωθούν, στά καράβια τους.
Δέν είναι η πρώτη φορά που μας ἀπάτησαν.
Λοιπόν, να γίνει δημοψήφισμα, νὰ ερωτηθεῖ ὁ λαός:
Θές, Eλληνικὲ λαέ, να γίνει η Eλλάς βάσεις πυραύλων;
Δυό γνώμες ὑπάρχουν· Ἄλλοι θέλουν και άλλοι δεν θέλουν.
Πολύ καλά. Nά γίνει ψηφοφορία σε όλη την Eλλάδα και άμα οι Eλληνες νομίζουν ότι έφτασε η ὧρα να γίνουν πάλι Mεσολόγγι και εάν οι Έλληνες νομίζουν ότι πρέπει να γίνουν Aρκάδι, εάν θέλουν να γίνουν κατακαϊδια, να ψηφίσουν ναί, εάν όμως δεν θέλουνε, εάν οι Έλληνες δεν θέλουν να γίνουν πυρανάλωμα των μεγάλων συμφερώντων, των μεγάλων εθνών, θα πούν όχι κύριοι δεν θέλουμε βάσεις πυραύλων στὴν πατρίδα μας. Nά έχη την ευθύνη ο λαός.
Πώς εσεῖς κύριε, μιά χούφτα, 5-10 άνθρωποι αποφασίζετε για την ζωή 18.000.000 Ἑλλήνων; Που είναι η δημοκρατία, Που είναι η Δημοκρατία σας; Γιατί αυτοί που φωνάζουν, γιὰ τὶς βάσεις σε μιά στιγμή μέ τα ελικόπτερα καὶ μέ τα αεροπλάνα θα φύγουνε από την Eλλάδα. Θα φύγουνε από την Eλλάδα καὶ θα μείνουμε εμείς μέ το ράσσο, εδώ μέσα στά βουνά και στά λαγκάδια, μαζί μέ τον λαό μας. Έτσι, λοιπόν, ο λαός μας να αποφασίσει. Θέλει πυραύλους, ναί· δεν θέλει όχι. Eίνε δίκαιο αυτό ή δεν είναι δίκαιο;

ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ! (TOY MHTΡΟΠΟΛITOY ΦΛΩΡINHΣ AYΓΟΥΣTINOY KANTIΩTOY)

date Νοε 26th, 2015 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ!

(Δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου τῆς 30-12-1992)

ΛΗΣΤΟΣΥΜ

 

Ὅπως εἴδαμε καὶ εἰς τὰς χθεσινὰς δηλώσεις τοῦ «πλανητάρχου» Μπούς, ὅστις μετ᾿ ὀλίγον παραδίδει τὴν ἐξουσίαν, αἱ διαθέσεις τοῦ ἀμερικανικοῦ κράτους δὲν εἶνε ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῶν Σκοπίων. Παρ᾿ ὅλας τὰς προσπαθείας ποὺ καταβάλλει ἡ σημερινὴ κυβέρνησις ἵνα πείσῃ τοὺς λεγομένους ἐν τῇ Δύσει συμμάχους μας ὑπὲρ τῶν δικαίων τῆς μικρᾶς καὶ μαρτυρικῆς πατρίδος μας Ἑλλάδος, ἡ ὁποία τὰ πάντα ἐθυσίασεν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ δικαίου, ἐν τούτοις οἱ σύμμαχοί μας δὲν ἔχουν τὴν διάθεσιν νὰ ἐνεργήσουν ὑπὲρ ἡμῶν. Ἕνα ἀρχαῖον ῥητὸν λέγει, ὅτι διὰ νὰ εὕρῃ κανεὶς τὸ δίκαιόν του χρειάζονται τρία τινά. Πρῶτον νὰ ἔχῃ δίκαιον. Δεύτερον νὰ ἠμπορῇ νὰ ὑποστηρίξῃ τὸ δίκαιόν του. Καὶ τρίτον νὰ ὑπάρχῃ ἐκεῖνος ποὺ θὰ τοῦ ἀποδώσῃ τὸ δίκαιον. Ἐν προκειμένῳ ἡ Ἑλλὰς καὶ δίκαιον ἔχει, καὶ ὑποστηρίζει αὐτὸ σθεναρῶς, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ἐκεῖνος ποὺ θὰ τῆς ἀποδώσῃ τὸ δίκαιον. Ἂς εἴπωμεν τὴν πικρὰν ἀλήθειαν, ὅτι οἱ λεγόμενοι σύμμαχοι μᾶς ἐμπαίζουν! Καὶ ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ποικιλοτρόπως ἐξοπλίζουν τὴν Τουρκίαν, ἡ ὁποία μισεῖ θανασίμως τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀφορμὴν ζητεῖ νὰ ἐπιτεθῇ κατ᾿ αὐτῆς πρὸς ἐπανίδρυσιν τῆς πάλαι ποτὲ μεγάλης τουρκικῆς αὐτοκρατορίας, ἥτις ἄλλοτε ἔφθασε μέχρι τῶν πυλῶν τῆς Βιέννης. Φόβος ὑπάρχει νὰ ἐπαναληφθοῦν τὰ θλιβερὰ γεγονότα τοῦ 1922, ὅτε εἰς τὸν λιμένα τῆς Σμύρνης τὰ θωρηκτὰ τῶν συμμάχων ἐθεῶντο ἀπαθῶς τὴν σφαγὴν τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῷ ὀλίγαι ὁμοβροντίαι θὰ ἠδύναντο νὰ δημιουργήσουν ἀσφαλὲς τρίγωνον, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ κατέφευγον προσωρινῶς οἱ Ἕλληνες ἕως ὅτου ἀναχωρήσουν ἐκ τῆς Μ. Ἀσίας. Ὁ δὲ τότε Ἀμερικανὸς πρόξενος Χόρτον, βλέπων τὴν ἄδικον σφαγὴν τοῦ ἑλληνισμοῦ, εἶπε· «Αἰσχύνομαι διότι λέγομαι ἄνθρωπος». Τὸ ἰσλαμικὸν τόξον δυστυχῶς ἐνισχύεται, καὶ αἰτία αὐτοῦ εἰς τὸ βάθος εἶνε, ὅτι ἡ Ἑλλὰς ὡς καὶ οἱ ἄλλοι βαλκανικοὶ λαοὶ (Σερβικός, Ῥουμανικὸς καὶ Βουλγαρικός) εἶνε λαοὶ ὀρθόδοξοι, ἐνῷ οἱ λεγόμενοι ἐν Δύσει σύμμαχοί μας ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸν παπικὸν ὁλοκληρωτισμόν, ὅστις ἐπιθυμεῖ νὰ ἴδῃ τὴν Ὀρθοδοξίαν ἐξαφανιζομένην καὶ τὴν Τουρκίαν ν᾿ ἀναδύεται ὡς φοβερὸν θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως.

 

Ἔσχατοι καιροί! Ν᾿ ἀπελπισθῶμεν; Ὄχι. Ἀλλ᾿ ἐνώπιον τοιούτου ἐθνικοῦ κινδύνου εἶνε ἀνάγκη ἡ Ἑλλὰς νὰ παρουσιασθῇ ἡνωμένη πολιτικῶς, νὰ ὑπάρξῃ ὁμόνοια καὶ ὁμοψυχία, καὶ νὰ καταβληθοῦν προσπάθειαι πρὸς δημιουργίαν τῆς Βαλκανιάδος κατὰ τὸ ὅραμα τοῦ Ῥήγα Φεραίου. Οὕτω μόνον θὰ δυνηθῶμεν ν᾿ ἀντεπεξέλθωμεν εἰς τὴν φοβερὰν ἀπομόνωσιν, εἰς τὴν ὁποίαν θέλουν νὰ καταδικάσουν τὴν Ἑλλάδα οἱ λεγόμενοι σύμμαχοί μας.

† Ὁ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙO; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ; ΓΙΑΤΙ;

date Νοε 25th, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

http://www.pontos-news.gr/article/137990

Για ὁλόκληρη τὴν συνέντευξή του, πατήστε τον ἐπάνω σύνδεσμο

Γραμμένο ἀπὸ τὴν Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου

ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τὸ παρακάτω ἄρθρο ἐδημοσιεύθη στὶς 13.8.2015, μετὰ ἀπὸ ἔρευνα, τὴν ὁποία δὲν δημοσιεύω ὁλόκληρη. Δὲν θὰ τὸ ἀφήσω νὰ πάει στο ἀρχεῖο, ἂν δεν στείλει δικά του ἀποδεικτικά στοιχεῖα για τὴν μικρασιατική του καταγωγή καὶ θὰ τὰ δημοσιεύσω.  Ἡ σιωπή του θὰ ἐπιβεβαιώσει τὸν τίτλο·

TO ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙO; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ;

ΓΙΑΤΙ;

Θὰ τὸν παρακαλέσουμε νὰ συμπληρώσει το κενά, ποὺ δημιουργεῖ ἡ διήγησή του, μὲ ἀποδεικτικά στοιχεῖα

λαλ. πετεινου

1. Γνωρίζοντας τὸν π. Ιουστίνο Μπαρδάκα ἀπὸ μικρὸ παιδί καὶ ρωτωντας αὐτοὺς ποὺ τὸν ξέρουν πολύ καλά, ἀκόμα και πολύ κοντινὰ συγγενικά του πρόσωπα, εἶπαν: Ὅτι δεν γνωρίζαν τίποτε για τὴν Μικρασιατική του καταγωγή, τώρα τ᾽ἀκούσαν. Ενα μάλιστα ἀπ” αυτά, εἶπε· Αν εἶχε προπάππο Μικρασιάτη, ἐμεῖς δὲν θὰ τὸ ξέραμε; Αρβανίτικα μιλοῦσε και ὁ προπάππός του Θανάσης, (Τανάσης ἔλεγε, ὅτι ὁνομάζεται,  γιατὶ δὲν μποροῦσε νὰ μιλήση τὰ  ἑλληνικὰ καλά, ἀλλὰ μόνο τὰ ἀρβανίτικα!) Καὶ ἡ γιαγιά τοῦ μπαμπά του με τὴν ἀδελφή της Φροσύνη ἀρβανίτικα μιλοῦσαν. (Δὲν εἶναι κακὸ ποὺ εἶναι Ἀρβανίτες, κακό εἶναι τὸ ψέμμα. Μὲ τὸ ψέμμα ξεφτελιζόμαστε). Στη Μελίτη εἶναι 5 οικογένειες Μικρασιατῶν, ποὺ της ξέρουμε.  Ἐμᾶς, εδῶ, δεν μας ἔδινε οὔτε ὅπλα το κράτος γιατί οι παπποῦδες μας ἦταν ἀντάρτες ἀπὸ την ἄλλη μεριά.

2. Αν ήταν Μικρασιάτης ὁ προπάππος του, θὰ το ἔλεγε και θὰ τὸ ἔκανε και θεατρικὸ ἔργο στις Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεως. Το πατριωτικό στοιχεῖο ἦταν πολύ ἀνεβασμένο, ἐπὶ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου, γι᾽ αυτό οἱ Σκοπιανοί ἀπειλοῦσαν τον Μητροπολίτη.
Ὁ π. Ιουστίνος ὅταν ἦταν μαθητής τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λυκείου ἔγραφε και ἔπαιζε σε σκέτσ με πατριωτικό περιεχόμενο, στις γιορτές τῆς κατασκηνώσεως. Σε μία ἀπ᾽ αὐτές θα παρουσίαζε τον προπάππο του να μαλώνει με τον μπέη και νὰ φεύγει με τα αδέλφια του ἀπὸ «το χωριό Χορόσκιοϊ ποὺ βρίσκεται λίγο έξω από τη Σμύρνη» καὶ νὰ ἔρχεται στην ἄλλη ἄκρη της Ελλάδος, σὲ μια μικρὴ φτωχή πόλι, που εἶχε και αυτή Τούρκους και μπέηδες! Αφοῦ ἡ Φλώρινα ελευθερώθηκε το 1912.

3. Ακούγεται σαν παραμύθι ἡ διήγησή του και έχει πολλά κενα. Τον παρακαλοῦμε νὰ τα συμπληρώση με στοιχεῖα. Ἐμεῖς οἱ Μικρασιάτες θέλουμε αποδεικτικό υλικό για νὰ πιστέψουμε.
Ας μᾶς πει, πῶς λέγαν τοὺς Μακεδονομάχους προπάππους του;  Πότε ἔφυγαν ἀπὸ τὸν Πειραιά και ἦρθαν στην Μακεδονία; Σε πιο μέρος ἔπεσαν; για να το ἐρευνήσουμε. Και «ὁ φουρνος ποὺ τοὺς χάρισε το Ἑλληνικό κράτος ἦταν κοντά στον Λευκό Πύργο, δηλαδή κοντά στην Καλαμαριά; (Τί σύμπτωση!) Άρα το Ελληνικό κράτος εἶχε στοιχεῖα για να τους κάνει μια τέτοια δωρεά. Μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει αυτά τὰ στοιχεῖα και “εμᾶς, για να καλύψουμε τα κενά και νὰ μην ἀμφισβητοῦμε τα λεγόμενά του;

4. Λίγο ἀπίστευτο! Αυτοί ποὺ φοβήθηκαν τον μπέη του χωριού τους και ἔφυγαν το 1903 κρυφά ἀπὸ τον τόπο τους, χωρὶς νὰ τοὺς ενδιαφέρει, τι απέγιναν οι 4 αδελφές τους, πιθανόν και οι γονείς τους, νὰ μπῆκαν στη μεγάλη περιπέτεια τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος και να θυσιάστηκαν! Read more »

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ο π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ! ΠΟΥ «ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ Ο ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ»!!!! ΜΠΡΑΒO ΤΟΥ! ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΔΙΠΛΑ!!!

date Νοε 24th, 2015 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

Ἐδημοσιευθη στις 11.6.2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ

ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: katihisis.blogspot.gr/2015/06/2015_9

ΚΟΝΤΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ, ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ NEAΣ KΡHNHΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΧΗΜΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Ο ανώνυμος  σχολιαστή στις 9 Ιουνίου 2015 – 5:29 μ.μ., sto istologio katihisis.blogspot.gr γράφει:

 •  «Στη Φλώρινα ο π. Ιουστίνος Μπαρδάκας αγωνίστηκε να εκλεγεί μητροπολίτης Φλωρίνης ο Θεόκλητος, και να παραιτηθεί ο γέρων Αυγουστίνος Καντιώτης…

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Π. ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ

Tα παλαιά δημοσιευματα

1. ΜΙΑ ΠΤΥΧΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

3. ΑΝΑΝΔΡΟΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΙ

4. O MHTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ TΟΥ, το 2001

Ακούστε με πόση ἄνεση υπαγορεύει το κείμενο.

__________________________________

_______________________________

    Ο νεαρός π. Ιουστίνος Μπαρδάκας, νεοχειροτονημένος ιερεύς· «αγωνίστηκε να εκλεγεί μητροπολίτης Φλωρίνης ο Θεόκλητος, και να παραιτηθεί ο γέρων Αυγουστίνος Καντιώτης». Αυτό δεν είναι ψέμα· όμως δεν τιμᾶ ούτε αυτόν που το λέει, ούτε αυτόν που το έκανε, γιατί είναι άτιμο πράγμα. Αν δεν ανέβαινε στον θρόνο ο π. Θεόκλητος πως θα προβάλλονταν και θα γίνονταν γνωστός στους επισκόπους ο π. Ιουστίνος, που κοιμόταν και ξυπνοῦσε με το όνειρο να πάρει μίτρα και πατερίτσα; Πῶς θ” άνοιγε ο δρόμος για να γίνει και αυτός δεσπότης; Δυστυχῶς, οι ιεράρχες μας δεν ψάχνουν ή δεν θέλουν αγίους ιεράρχας, αλλά προωθοῦν εκείνους που δε θα φέρουν εμπόδια στό άθεο και Oικουμενιστικό σύστημα!

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ· 1. ΜΙΑ ΠΤΥΧΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Πιο «σημαντικό έργο» εκανε ο π. Ιουστίνος Μπαρδάκας; Μπορεί ο ανώνυμος σχολιαστής νὰ μας γράψει, εκτὸς ἀπό τις πανηγυρικὲς εκδηλώσεις που διοργάνωνε και τις εκδρομές που έκανε, έστω και ένα σπουδαίο πνευματικό έργο που έκανε στη μητρόπολη Φλωρίνης και να μας το στείλει με e-mail, για να το δημοσιεύσουμε; Του περίσσευε χρόνος από τα ταξίδια που έκανε και από τα πανηγύρια που πήγαινε; Στα πιο απίθανα μέρη της Ελλάδος ακόμα και του εξωτερικού τον συναντούσαν οι χριστιανοί! Στις πανηγυρικές εκδηλώσεις και στις ονομαστικές γιορτές των δεσποτάδων, τον βλέπαμε σε φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν και σε βίντεο! Ακόμα και ο πατριάρχης Ιεροσολύμων τους παρασημοφόρησε, μετά την υποδοχή του Πάπα! Δεν τους άγγιξε ούτε στην επιδερμίδα ο λόγος και οι θυσίες του αγωνιστού ιεράρχου που τους χειροτόνησε; Αλλά πῶς θα γινόταν δεσπότης ο πρωτοσύγκελλος;

1.  Μετά από εκείνη την φοβερή επίσκεψη με τον Πάπα-Βαρθολομαίο-πατριάρχη Ιεροσολύμων,  στους Αγίους Τόπους, που μίλησε ο ουρανός και πήρε φωτιά το Σπήλαιο της Γεννησεως του Χριστού, πήγε ο Ιουστίνος Μπαρδάκας με τον δεσπότη του και εκδρομείς από την Φλώρινα να  πάρουν την ευχή του πατριάρχη!!! Τους έπρεπαν τα παράσημα! Αυτός είναι ο χριστιανισμός τους! Αυτό εἶναι το σπουδαίο έργο που έκαναν;

2. Μήπως σημαντικό έργο θεωρεί την αποκαντιωτοποίηση της Φλώρινας; Γι” αυτό βραβεύτηκε από τους δεσποτάδες. Αν είχε το πνεύμα του Γέροντα δεν θα έβλεπε ούτε στον ύπνο του τον δεσποτικό θρόνο.

3. Μήπως εννοεῖ την ανακάλυψη του αγίου Αγαθαγγέλου ἐκ Μοναστηρίου, που τον βάπτισε, εκ Φλωρίνης! Και διοργάνωσε γιορτές και πανηγύρια, που είχε ἐλειψη η Μητρόπολη Φλωρίνης, στα 33 χρόνια της επισκοπικής δράσεως του αγωνιστού ιεράρχου π. Αυγουστίνου;

4. Για να αποκτήσει το Μητροπολιτικό Μέγαρο της Φλώρινας σαλόνι ξοδεύτηκαν πάνω ἀπὸ 1.500.000 ευρώ! Γκρέμισαν τον τοίχο του γραφείου του π. Αυγουστίνου και το συνέδεσαν με το σαλόνι. Σφράγισαν την πόρτα του γραφείου, για να βάλουν το ανσανσέρ και δεν άφησαν τίποτε που να θυμίζει το γραφείο του Γέροντος, που θα έπρεπε να το κρατήσουν ως ιερό χώρο, για να τον επισκέπτονται οι πιστοί. Και 15 τώρα χρόνια το μητροπολιτικό μέγαρο  είναι ακατοίκητο, γιατί στο εσωτερικό του χρειάζονται πολλά χρήματα για να τελειώσει. Μήπως αυτό το έργο ἐννοεῖ ο σχολιαστής σημαντικό και μεγάλο;

5. Ποιος κέρδισε από την άνοδο του π. Θεοκλήτου στην εξουσία; Ο λαός τῆς Φλώρινας; Οι αρχιμανδρίτες τῆς μητροπόλεως; ή ο π. Ιουστίνος Μπαρδάκας; Αυτός που κερδίζει υλικά αγαθά και μεγάλες θέσεις, γι᾽αυτόν λέει ο λαός ότι έχει κουτάλα και τρώει.

Και κάτι ακόμα· Read more »

ΕΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ!

date Νοε 24th, 2015 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

Εδημοσιεύθη στις 6/09/2012, 10:25

ΟΙ ΝΑΝΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΓΙΓΑΝΤΑ!!!

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=28459

Επανέρχομαι στις εκδηλώσεις για τα 100χρονα από την απελευθέρωση της Φλωρίνης 1912- 2012, για να δώσω απάντηση στον πρωταγωνιστή των εκδηλώσεων π. Ιουστίνο Μπαρδάκα που αφήρεσε από την ιστορία της Φλώρινας τον γίγαντα της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού Έθνους, τον φύλακα άγγελο του Φλωρινιώτικου λαού, τον Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο Καντιώτη.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ;

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=16148

Και οι πέτρες της Φλώρινας τον γνωρίζουν από τα πανηγύρια που διοργανώνει και από την φιλοδοξία που έχει για να γίνει δεσπότης!!! Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο στην ιστοσελίδα “Ιδιωτικη Οδός». Εγράφη μετά την κοίμηση του αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, στις

 • 5 Μαρτίου 2009 1:17 π.μ.
 • Ανώνυμος είπε…
 •     «Τον Ιουστίνο λίγο γνωρίζω. Φαίνεται όμως ότι όντως είναι φιλόδοξος. Αν και οι φιλοδοξίες του κόπηκαν νομίζω με την εκλογή Ιερωνύμου. Εκτός και αν είναι τόσο αίλουρος….»

 Αν είναι αίλουρος, το βλέπουμε σήμερα. Κάποιοι λένε ότι ετοιμάζεται να γίνει επίσκοπος Πιερίας! Εβαλε στόχο στην ζωή του να γίνει δεσπότης και δεν βλέπει το χάος που βρίσκεται στα πόδια του. Χάος πνευματικό, χάος ηθικό, χάος εθνικό, χάος πανανθρώπινο.

Ο αείμνηστος μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης έλεγε· Κοιτάω δεξιά με πιάνει απελπισία. Κοιτάω αριστερά, απελπισία. Κοιτάω μπροστά· απελπισία. Κοιτάω πίσω απελπισία. Κοιτάω κάτω απελπισία. Σηκώνω τα μάτια μου ψηλά στον Κύριο και γεμίζω χαρά και ελπίδα.

Ο φιλόδοξος άνθρωπος εκτός από επισκοπικούς θρόνους, μίτρες και πατερίτσες δεν βλέπει τίποτε άλλο. Ταλαίπωρη πατρίδα που κατάντησες! Κάποτε έβγαζες αγίους επισκόπους και έτρεχες για να τους βρεις στις ερημιές και στα όρη και δια της βίας τους έδινες το επισκοπικό αξίωμα. Τώρα ο κάθε φιλόδοξος άγαμος κληρικός στριφογυρίζει γύρω από τους επισκόπους, τον αρχιεπίσκοπο, γιατί όχι και τον πατριάρχη. Γλύφει τους πάντες, μιλά κατά την καρδίαν των, προσκυνά θεούς και δαίμονες. Αν χρειασθεί και στη μασονική στοά πάει για να αρπάξει έναν επισκοπικό θρόνο!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Η ΑΙΤΙΑ;

Ενας σοβαρός λόγος που ο πρωτοσύγκελλος δεν μνημόνευσε ούτε το όνομα του μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στα 100χρονα της πόλης 1912-2012 πιθανόν να είναι και η παρουσία του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στις εκδηλώσεις.

ΓΙΑΤΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ «ΞΕΧΑΣΕ» ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ

ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ;

Θα αναφέρω κάποιο περιστατικό που συνέβη το 1993 και πιθανόν να δώσει την εξήγηση. Δεν θα το έφερνα στο φως, αν η απαράδεκτη στάση του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στη Φλώρινα και του πρωτοσυγκέλλου Ιουστίνου Μπαρδάκα, που προσπάθησε να τον ευχαριστήσει δεν προκαλούσε.

Ο π. Αυγουστίνος το 1993 είναι συνοδικός και ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ του λέει· Πρέπει να αναλάβεις κάποια συνοδική επιτροπή. Θα αναλάβω, απαντά ο Γέροντας, υπό εναν όρο. Να πάρω κάποια ουσιαστική επιτροπή, για να προσφέρω έργο στην Εκκλησία και όχι να τρώω άσκοπα το χρόνο μου στην Αθήνα. Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ του λέει· Ποια επιτροπή θέλεις; Επί του τύπου, απαντά ο π. Αυγουστίνος. (Θέλει να βροντά και να αστράφτει η Ιερά Σύνοδος. Να γίνεται πραγματική ενημέρωση στον λαό και τα ανακοινωθέντα της να τα τρέμουν οι εχθροί της Ορθοδοξίας). Αυτή την επιτροπή θα την πάρει ο Λειβαδίας Ιερωνυμος, λέει ο αρχιεπίσκοπος.

Ο π. Αυγουστίνος γνωρίζοντας καλά τον τότε Λειβαδίας και νυν αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, αυθόρμητος και ειλικρινής όπως ήτο απήντησε·

Και τι θα πει ο Λεβαδείας; Αυτός είναι νεώτερος και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να γίνει αρχιεπίσκοπος. Αυτό το έμαθε ο Ιερώνυμος και δεν μπορεί, όπως φαίνεται, να το ξεπεράσει. Ετσι εξηγείται η σιωπή του στη Φλώρινα· Δεν είπε λέξη για τον αείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο που φύλαγε θερμοπύλες μισό αιώνα στη Φλώρινα. Δεν είπε λέξη ούτε στον μεγαλοπρεπή Μητροπολιτικό ναό του αγίου Παντελεήμονος, έργο του Γέροντος π. Αυγουστίνου, δεν είπε λέξη ούτε στην Πρέσπα. Δεν επανέφερε στην τάξη τον πρωτοσύγκελλο Ι. Μπαρδάκα, που έβγαλε από την ιστορία της Φλώρινας τον γίγαντα της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού Έθνους π. Αυγουστίνο Καντιώτη.  Κάποιος αδελφός από Θεσσαλονίκη με διόρθωσε· Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είπε σε δημοσιογράφους για τον π. Αυγουστίνο μια μέρα προ της ταφής του Γέροντα, που ήρθε στη Φλώρινα· Είπε ότι ήταν ακραίος ο Γέροντας Αυγουστίνος! Ήταν ακραίος ο π. Αυγουστίνος και είναι νορμάλ αυτοί, που βλέπουν να καίγεται ο τόπος και μένουν άλλαλοι και βουβοί!!! Εναι ακραία η μάνα που βλέπει το παιδί της να κινδυνεύει και κραυγάζει για να το σώσει. Η στάση του αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου στη Φλώρινα αποδεικνύει ότι· Δεν ήθελε τον αγωνιστή ιεράρχη  εν ζωή και αποφεύγει να τον μνημονεύει και μετά την κοίμησήν του. Επομένως ο πρωτοσύγκελλος Φλωρίνης Μπαρδάκας μίλησε κατά την καρδία του!

Όμως ο χρόνος απέδειξε πόσο δίκαιο είχε ο π. Αυγουστίνος. Ο Λειβαδίας Ιερώνυμος έγινε αρχιεπίσκοπος, αλλά ποτέ δεν πήρε θέση σε κανένα φλέγων θέμα της Εκκλησίας. Δεν άνοιξε ποτέ το στόμα του για να υπερασπιστεί τα όσια και τα ιερά της Ορθοδόξου πίστεως. Δεν ήλεγξε ποτέ κανέναν οικουμενιστή ή σκανδαλοποιό επίσκοπο και τα πηγαίνει μέλι γάλα με την πολιτεία.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

Αν αυτοί  έβγαλαν από την ιστορία της Φλωρινας τον αείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνου τα έργα του το φωνάζουν. Όλοι οι μεγαλοπρεπείς ναοί και στο μικρότερο χωριό της Φλώρινας έγιναν επί των ημερών του. Ο μεγαλοπρεπής σταυρός που δεσπόζει στην πόλη της Φλώρινα και φωτίζεται τη νύχτα, στο ύψωμα 1020 είναι έργο δικό του. Το γηροκομείο δικό του. Ο συνοικισμός των νεοφωτίστων δικό του.  Οι  κατασκηνώσεις που έγιναν χωρίς δάνεια είναι δικές του. To Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο δικό του, το Οικοτροφείο δικό του. Ο ραδιοφωνικός Σταθμός «ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» δικός του….. Οι πιστοί που κατακλύζουν τους ιερούς ναούς είναι της χάριτος του Θεού και της δικής του εργασίας. Τά πάντα στη Φλώρινα έγιναν επί των ημερών του. Αυτοί τι έχουν να μας παρουσιάσουν 12 χρόνια μετά την παραίτηση του Γέροντος; Μόνο γιορτές και πανηγύρια;

Το μοναδικό έργο που μπορεί να καυχώνται είναι το Μητροπολιτικό μέγαρο της Φλώρινας, που άρχισε αμέσως μετά την παραίτηση του  π. Αυγουστίνου Καντιώτου και δεν ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα, παρ” ότι ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα!

Η Μητρόπολη μετά την παραίτηση του σεβασμίου Γέροντος έκλεισε. Νοικιάζεται οίκημα της αδελφότητος του Μητροπολίτου Θεοκλήτου, της «Αγίας Μακρίνας» και εκεί στεγάζεται μέχρι σήμερα.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΥΧΩΝΤΑΙ Ή ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ;

Σήμερα που ο κόσμος υποφέρει θα δώσουν λόγο στο Θεό, αλλά και στον λαό όσοι δαπάνησαν το δημόσιο χρήμα σε περιττά πράγματα. Η Μητρόπολη δεν ήταν στο χάλι που την παρέλαβε ο γέροντας Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος. Δεν χρειάζονταν κουβάδες στα δωμάτια για να μαζεύουν τα νερά της βροχής. Δεν υπήρχαν σπασμένα πατώματα. Δεν κυκλοφορούσαν από τις χαραμάδες των σανιδιών ποντίκια… Ήταν ένα κτίριο χωρίς είδη πολυτελείας, αλλά κατοικήσιμο και ανακαινισμένο.

Και όμως όταν έφυγε από την Μητρόπολη ο Γέροντας, σαν βρήκαν άφθονο χρήμα αποφάσισαν να αλλάξουν τα πάντα στη Μητρόπολη.

Η διαμόρφωση που έκανε ο Γέροντας κατά την ανακαίνηση του 1971 δεν τους άρεσε. Το απλό γραφείο του Μητροπολίτη ήταν μικρό και φτωχό για την αφεντιά τους!!! Γι” αυτό γκρέμισαν τους τοίχους, εξαφάνισαν το γραφείο του Γέροντος και δημιούργησαν χώρους υποδοχής και σαλόνια για τον μητροπολίτη! Τα γραφεία του πρώτου όροφου που εξυπηρετούσαν τον πιστό λαό της Φλώρινας τα κατέβασαν στο υπόγειο της Μητροπόλεως, ως δευτερεύοντα.  Όλες αυτές οι αλλαγές έπρεπε να γίνουν με την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας γι” αυτό δαπανήθηκαν χιλιάδες ευρώ για την ασφάλεια του κτιρίου.

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΣΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ;

Εκτισθη το 1920, ανακαινίσθη το 1971, από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο Καντιώτη. Τότε το κτίριο ήτο σε άθλια κατάσταση και εκινδυνευε να καταρεύσει… Την ημέρα των εγκαινείων του Μητροπολιτικού Μεγάρου, στις 3-10-1971, έδωσε ο λιτός και ασκητικός μητροπολίτης μια εικόνα της καταστάσεως του κτιρίου που παρέλαβε, και είπε: «Ότε προ 4ετίας ανέλαβα την διοίκηση της Μητροπόλεως η κατάσταση του κτιρίου ήτο αθλία. Τα όμβρια ύδατα κατήρχοντο εκ της στέγης, διεπότιζαν ολόκληρο το κτήριο και έφθαναν μέχρι του υπογείου. Τα λιγα έπιπλα και ότι υπολείφθη εκ του αρχείου της ιεράς Μητροπόλεως εκινδύνευαν να καταστραφούν. Τί έπρεπε να γίνει; … Εδύσταζα να προχωρίσω στην ανακαίνηση, διότι εφρόνουν και φρονώ ότι το μέγαρον τούτο έπρεπε να γίνει στο τέλος  όλων των έργο που με την βοήθεια του Θεού σκέπτομαι να αναγείρω στην πόλιν ταύτην, αλλά ενα τυχαίο γεγονός συνετέλεσε να ανακαινισθεί το κτίριον τούτ0…

Πόσο στοίχισε η ανακαίνιση του κτηρίου, τότε που το Μητροπολιτικό μέγαρο ήτο σε άθλια κατάσταση; Το λέει ο ίδιος ο π. Αυγουστίνος, που έδιδε πάντοτε αναφορά στο λαό.·

200.000 δραχ + 250.000 δραχ + 100.000 δραχ=550.000 δραχμ (δωρεές από το υπουργείο Αθλητισμού, από το υπουργειο συντονισμού και από τον Φίλιππο Δραγούμη εις μνήμη του αειμνήστου Παύλου Μελά). Αυτά τα ποσά δόθηκαν για την ανακαίνιση του Μητροπολιτικού μεγάρου, χωρις να τα ζητηση όπως λέει στην ομιλία του ο π. Αυγουστίνος. Συμπλήρωσε βέβαια για την ολοκλήρωση του έργου κάποιες άλλες μικρές δωρεές. Η ανακαίνιση «έγινε εκ βάθρων». Έμειναν μόνο οι εξωτερικοί τοιχοι και η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων έγινε από το Γέροντα. Στον α΄ όροφο έγιναν τα γραφεία για να εξυπηρετούν τον λαό.  Στο υπόγεια υπήρχε αίθουσα που γινόταν κύκλος Αγίας Γραφής στους άνδρες και στους νέους από τον επίσκοπο. Όταν ερχόταν πολλοί επισκέπτες και δεν χωρούσαν στο δωμάτιο αναμονής, που ήταν στον α΄ όροφο, ο επίσκοπος Αυγουστίνος κατέβαινε στην αίθουσα του υπογείου και τους μιλούσε. Δεν χρειαζόταν ασανσέρ, παρ” ότι ήταν γέροντας· Μέ τα πόδια ανέβαινε όλα τα σκαλοπάτια του Μητροπολιτικού μεγάρου και με τα πόδια κατέβαινε, όσες φορές την ημέρα και αν χρειαζόταν. Στον β΄ όροφο έγινε ένα μικρό εκκλησάκι του Ιερού Χρυσοστόμου, η κουζίνα και τα υπνοδωμάτια του επισκόπου και των συνεργατών, που ζούσαν κοινοβιακή ζωή. Ο β΄ όροφος ήταν άβατος στις γυναίκες.

Η νέα ανακαίνιση 2001-2012 στοίχισε μέχρι στιγμης πάνω από 1.200.000 ευρώ!!!

Θα παρουσιάσω μόνο τα τρια τελευταία μεγάλα ποσά που δόθηκαν από διάφορους κρατικούς φορείς.

573.415 ευρώ (όπως βλέπετε πάνω, στην αριστερή πινακίδα) + 110.000 ευρώ (στην δεξια πινακίδα)+300.000 (τελευταία από την περιφέρεια) =983.415 ευρώ. Όμως και πριν απ” αυτά υπήρχε μια άλλη πινακιδα, με πάνω από 200.000 ευρώ. Είχαν δωθεί στη Μητρόπολη Φλωρίνης, για το Μητροπολιτικό Μέγαρο, αρκετά εκατομμύρια, όταν ήταν εν ενεργεία Μητροπολίτης ο αείμνηστος Γέροντας π. Αυγουστίνος, ο οποίος δεν τα χρησιμοποίησε.

Ο πακτωλός χρημάτων που ξοδεύτηκε για την νέα ανακαίνιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Φλωρίνης, είναι ντροπή και σκάνδαλο.

Ας μη καυχώνται λοιπόν για το μοναδικό έργο που έκαναν μέσα στην 12ετια

_____

ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  http://radioflorina.blogspot.com/2012/09/blog-post_3705.html#ixzz260HNjUGI

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012 7:07:00 μ.μ. EEST

Aνώνυμος είπε…

Το θέμα με την αποσιώπηση του ονόματος του π.Αυγουστίνου έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στη Φλώρινα κι όχι μόνο. Καλό θα είναι να δοθούν εξηγήσεις απ τον π.Ιουστίνο ούτως ώστε να μην πλανώνται στον ορίζοντα διάφορες εικασίες. Read more »

OI EXΘΡOI TOY ΣTAYΡOY (ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ)

date Νοε 23rd, 2015 | filed Filed under: OMIΛΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

OI EXΘΡOI TOY ΣTAYΡOY

_____________

_____________

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΝΕΑ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ» ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ, ΠΟΛΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»

Ἕνα βιβλίο προφητικό και Ὁρθόδοξο για κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό

Εξ. Χριστιανοι στουσ εσχ

 Τὰ λόγια τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου δίνουν θάρρος, δύναμη και παρηγοριά σὲ κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό.
Διαβάσετε τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου και θὰ πάρετε την πρώτη εὐεργετικὴ δόση, για νὰ ἀντιμετωπίσετε τὰ δύσκολα που ἔρχονται. Ὅλα εἶναι λόγια τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου (Υπάρχουν εἴτε ἠχητικά ποὺ ἀπομαγνητοφωνήθηκαν, εἴτε γραπτὰ ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» ἡ ὁποια ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ 1944, ἀπὸ τὴν Κατοχὴ στὴν Κοζάνη).

Τὰ λόγια τοῦ Γέροντος στηρίζονται στὴν Ἁγία Γραφή και στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, γι᾽ αὐτὸ εἶναι προφητικὰ, ἀληθινὰ καὶ ἐπίκαιρα.
Οἱ νεοπατέρες οἱκουμενισταί ἱεράρχαι, ποὺ συμμάχησαν μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, μας νανουρίζουν καὶ μᾶς ὀδηγοῦν στὴν αἴρεση, ἄς προσέχουμε· ἐνῶ οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, μᾶς ξυπνοῦν και μᾶς κραττοῦν σε ἐγρηγόρηση.

Πολλὰ ἀποσπάσματα του βιβλίου δημοσιεύσαμε κατὰ καιροὺς στὸ ιστολόγιό μας. Σήμερα δημοσιεύουμε τὸν πρόλογο και ὅλα τὰ περιεχόμενα τῆς Γ´ἐπηυξημένης ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου, (σελ. 160): «OI XΡΙΣTIANOI TΩN EΣXATΩN KAIΡΩN», που μόλις ἐκυκλοφόρησε.
Τὸ βιβλίο θα το βρῆτε στη Φλώρινα στὸ βιβλιοπωλεῖο ἡ «ΕΛΑΦΟΣ» τηλ. 23850 28868 καὶ στὴ Θεσσαλονίκη στὸ βιβλιοπωλεῖο τῆς ἀδελφότητος τῶν θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Δὲν σᾶς θεωρῶ ἀκροατάς, ἀλλὰ συναγωνιστάς.
Ἔχετε κάποιο ἐνδιαφέρον θρησκευτικό, ποὺ εἶνε σπάνιο πρᾶγμα σήμερα, καὶ αἰσθάνεσθε ἕνα πόνο γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα. Γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο θέλω νὰ σᾶς ἀνακοινώσω τὰ ἑξῆς ἀναγκαῖα.
Ὡς στρατιῶται Χριστοῦ, ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, ἀλλὰ νὰ δείχνουμε ζωηρὸν ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ εἶνε ἀγωνισταί. Καὶ ὅταν λέμε νὰ εἶνε ἀγωνισταί, δὲν ἐννοοῦμε νὰ πάρουν ῥόπαλα, τουφέκια, καραμπῖνες, ὅπλα. Ὄχι. Μακριὰ αὐτὰ ἀπὸ μᾶς. Χρειαζόμεθα ὅπλα πνευματικά. Καὶ πνευματικά μας ὅπλα εἶνε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· εἶνε ἡ διαμαρτυρία μας, εἶνε οἱ φωνές μας, τὸ «αἶσχος», ὅλο αὐτὸ τὸ κλίμα τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ δημιουργήσωμε, ποὺ εἶνε τὸ φραγγέλλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπῃ νὰ ὑψώσουμε διαμαρτυρόμενοι γιὰ τὴν ἀθλία κατάστασι τῆς κοινωνίας.
Στὰ μαρτυρολόγια μένουμε κατάπληκτοι βλέποντας τὴν ἀνδρεία τῶν Χριστιανῶν. Ἐμφανίζονταν μπροστὰ στοὺς αὐτοκράτορας καὶ τοὺς τυράννους καὶ φωνάζανε· Αἶσχος, ντροπή σας, ἀπάνθρωποι καὶ σκληροί! Διαμαρτύροντο γιὰ τὴν σκληρότητά των. Τοὺς πιάνανε κι αὐτοὺς καὶ τοὺς βασανίζανε. Τέτοιοι ζωντανοὶ Χριστιανοὶ ἦταν ἐκεῖνοι.
Ἔχουν σύστημα οἱ ἄθεοι νὰ γκρεμίσουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ὑπερασπίσουμε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Νὰ μὴν ἀναπαυώμεθα στὸ «ἔχει ὁ Θεός» καὶ στὸ «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,18). Ἀσφαλῶς δὲν θὰ σβήσῃ ἡ Ἐκκλησία· ἀλλὰ μπορεῖ νὰ σβήσῃ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἔσβησε καὶ ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία. Ποῦ εἶνε ἡ Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας; ποῦ εἶνε οἱ πενήντα μητροπόλεις της; ποῦ εἶνε οἱ ναοί της; ποῦ εἶνε τὰ μοναστήρια της; ποῦ εἶνε τὰ προσκυνήματά της; ποῦ εἶνε τὰ λείψανά της; ποῦ; ποῦ; ποῦ;
Ἂν ἔχετε διάθεσι ν’ ἀγωνιστῆτε, ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ νικήσωμε· ἂν δὲν ἔχετε διάθεσι, θὰ μᾶς σαρώσῃ τὸ κῦμα τῆς ἀπιστίας τῆς ἀθεΐας καὶ ὅλων τῶν αἱρέσεων.
Ἐγὼ σήμερα – αὔριο φεύγω, γέρος ἄνθρωπος εἶμαι. Ἀλλὰ σᾶς προειδοποιῶ καὶ σᾶς λέγω· Θὰ δῆτε πολλὰ δεινὰ στὴν πατρίδα μας, φοβερώτερα ἀπὸ ὅ,τι εἴδαμε ἐμεῖς. Ἀλλὰ ὅ,τι καὶ ἂν συμβῇ, καὶ τὰ ἄστρα νὰ πέσουν καὶ τὰ ποτάμια νὰ στερέψουν καὶ τὰ πάντα νὰ καταστραφοῦν, ἕνα θὰ μείνῃ· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὅν παῖδες ὑμνεῖτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν

ΠΕΡIEXONENA ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Ἀντὶ προλόγου………………
Χριστιανός, ὄνομα καὶ πραγματικότης……..
Προσόντα Χριστιανοῦ σύμφωνα μὲ τοὺς Μακαρισμοὺς……
Φῶς καὶ ἁλάτι……………………………………………..
Ὁ Χριστιανὸς εἶνε τὸ ἁλάτι τοῦ κόσμου….…….
Ἄνοδος καὶ κάθοδος τοῦ Χριστιανοῦ……..…..
Ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ τῆς Θεσσαλονίκης……….
«Ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν»……………………..
Ὁ Χριστὸς παρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας…………
Οἱ Χριστιανοὶ τῆς Ῥώμης……………………………….
Διαχωρισμὸς (λατρεία ἐν μέσῳ διωγμῶν)…………
Ἀσυμβίβαστοι (διαχωρισμός)……………………..
Ἔμμεσος διωγμὸς – Πρέπει ν’ ἀντιδράσουμε……..
Ἄμεσος διωγμὸς – Πρέπει ν’ ἀντισταθοῦμε………….
«Τὰ κλέψατε ἀπὸ τὸ λαὸ»……………………………
Θὰ καταλάβουν τὰ ἱδρύματα καὶ θὰ σᾶς ἐκδιώξουν
Νὰ ἑτοιμαζώμεθα γιὰ ἐκκλησία κατακομβῶν………….
Νὰ μιλᾷ ἡ ζωή μας γιὰ τὸ Χριστὸ……………………
Πόσοι θὰ μείνουν;………………………………….
Εἶστε σημαδεμένοι
Δενμεμέληδες Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες, ξυπνῆστε! Read more »

ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; Β΄ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

date Νοε 23rd, 2015 | filed Filed under: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

Μικρο ἀπόσπασμα καὶ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ;
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

 • Ἡ Νεὰ ἐπηυξημένη ἔκδοση του 2015, σελ. 256. Εἶναι ἕνα βιβλίο Πατερικό, μὲ πολλὰ παραδείγματα ἀπό τὴν Ἁγία Γραφή, ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ τὴν καθημερινή ζωή. Εἶναι σε ἁπλὴ γλώσσα, φαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου.
  Ἃν θέλουμε νὰ νιώσουμε τὴν μεγαλύτερη χαρὰ στὴν ζωή μας καὶ νὰ συντελεστῇ μέσα μας τὸ μεγαλύτερο θαυμα χρείαζεται ταπείνωση, ἀληθινὴ μετάνοια καὶ καλή ἐξομολόγηση. Τὸ βιβλίο ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου, αὐτὸ τὸν σκοπὸ ἔχει, νὰ μᾶς οδηγήση στὸν δρόμο τῆς σωτηρίας.
  Ἡ πρώτη ἐκδοσή κυκλοφόρησε το 2002, σελ. 200 καὶ τὸ προλόγισε ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας Μητροπολίτης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

«ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ»

Νέα ἔκδοση ἐπηυξημένη, σελ. 12

«…ΕὑρισκόμεΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ ιστθα ἐγγὺς τοῦ κρημνοῦ, ἐγγὺς τῆς κατάρας, ἐγγὺς τῆς καταστροφῆς, ἐγγὺς Ἁρμαγεδῶνος.
Μιὰ μόνον ἐλπὶς ὑπάρχει. Ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, Ἀνατολὴ καὶ Δύσις, ὅλων τῶν χρωμάτων καὶ ἀποχρώσεων, θὰ σωθοῦμε, μόνο ἂν κάνωμε στροφὴ 180 μοιρῶν πρὸς τοὺς αἰωνίους δρόμους τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸ νόμο τῆς συνειδήσεως, πρὸς τὸ νόμο τοῦ Δεκαλόγου, πρὸς τὸ νόμο τοῦ Εὐαγγελίου.
Μόνον ἐὰν ἐγκαταλείψουμε τὴν ἁμαρτία καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς τὸν Θεό, θὰ σωθῇ ὁ κόσμος. Μόνον ἐὰν πραγματικῶς μετανοήσωμεν, θὰ ἔρθῃ ἡ σωτηρία».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ………………………………
«Μετανοεῖτε»……………………………………
Α΄. Η ΑΜΑΡΤΙΑ
Ἡ ἀποστασία τῶν καιρῶν μας……………………….
Τί εἶνε ἡ ἁμαρτία .……………………………..
1. Γλύκυσμα μὲ στρυχνίνη…… ………………….
2. Παιχνιδάκι – βόμβα……………………………
3. Παράβασις……………………………………
Τὰ σωτήρια «μὴ»…………………………………
4. Ἐπανάστασις κατὰ τοῦ Θεοῦ……………………..
5. Ἀχαριστία » ………………………………
6. Ἀνασταύρωσις τοῦ Χριστοῦ………………………
7. Τὸ μεγαλύτερο κακὸ……………………………
Πῶς νὰ παρομοιάσουμε τὴν ἁμαρτία;…………………
8. Τὸ ἑπτακέφαλο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως…………….
Ἀπογειωθεῖτε, ξεκολήστε ἀπὸ τὴ λάσπη………………
Τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα……………………………..
Ποιά εἶνε τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα;……………………
Παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφὴ…………………..
Παραδείγματα ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόσμο………………….
Παράδειγμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἁμαρτωλῶν σωτηρία………..
Νὰ φοβηθοῦμε τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα………………….
Τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας………………
Ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου……………………………
Ἡ ἁμαρτία καταστρέφει τὴν περιουσία τοῦ ἀνθρώπου……
Καταστρέφει τὴν ὑγεία……………………………
Καταστρέφει τὴν τιμὴ καὶ τὸ καλὸ ὄνομα…………….
Ἀφαιρεῖ τὴ γαλήνη τῆς συνειδήσεως………………..
Στερεῖ τὴν ἐλευθερία καὶ σκλαβώνει……………….
Ἡ κόλασις ὑψίστη τιμωρία………………………..
Πῶς θ᾿ ἀπαλλαγοῦμε;……………………………. Read more »