Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΕΚΛΟΓΕΣ’ Category

ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ (Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΠΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ) Σημερα δεν εκλεγουν, αλλα με σκοτεινους τροπους διοριζουν επισκοπους & μπαινουν στην Εκκλησια του ΧΡΙΣΤΟΥ λυκοι βαρεις

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 21st, 2023 | filed Filed under: ΕΚΛΟΓΕΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» Αύγουστος 1958, αρ. φυλ. 208
Mητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ;

«Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ ληστὴς˙ ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμὴν ἐστι
τῶν προβάτων
» (Ο ΚΥΡΙΟΣ – Ἰωάν. 10, 1-3)

Ἐκκλησιαστικὰ(*)

  • Ψηφο κληρου & λαου(*)Ἐδημοσιεύθη ὅτι κατὰ τὸν μῆνα Ὀκτώβριον ἤ Νοέμβριον ἐ.ἔ. θὰ συνέλθη ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἵνα συσκευθῆ ἐπὶ διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων. Ἐπειδὴ φρονοῦμεν, ὅτι πᾶν πιστὸν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τέκνον δὲν πρέπει νὰ ἵσταται ἀπαθὴς θεατὴς τῶν ἐν τῆ Ἐκκλησία κακῶς συμβαινόντων, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐνδιαφέρηται καὶ προφορικῶς καὶ γραπτῶς νὰ διατυπώνη τὰς σκέψεις του διὰ τὴν προαγωγὴν τῶν ἀληθινῶν τῆς Ἐκκλησίας συμφερόντων, διὰ τοῦτο δημοσιεύομεν τὸ παρὸν ἄρθρον ὅπερ θίγει σπουδαιότατον θέμα ὡς εἶνε ἡ ἐκλογὴ τῶν ἐπισκόπων. Ὤ καὶ ἐὰν ἡ ἐκλογὴ τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας ἐπανήρχετο εἰς τὴν κανονικὴν αὐτῆς τροχιάν!… Εἴθε τὸ ἄρθρον τοῦτο μαζὺ μὲ προσπάθειες καὶ ἄλλων ἀδελφῶν καὶ πατέρων πονοῦντων τὴν Ἐκκλησίαν νὰ συντελέση εἰς τὴν ἐπικράτησιν ἀρχῶν δικαιοσύνης ἐν τῆ Ἐκκλησία.

Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ δώση τὰ γνωρίσματα ἐκεῖνα ἐκ τῶν ὁποίων οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν αἰώνων θὰ διέκρινον τίνες εἶνε οἱ ἄξιοι πνευματικοὶ ἡγέται τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ ὡμίλησε μὲ ἀλληγορικὴν γλῶσσαν. Ἔλαβε μίαν εἰκόνα ἐκ τῆς ποιμενικῆς ζωῆς τῆς ἐποχῆς του ἐν τῆ ἱερᾶ γῆ τῆς Παλαιστίνης. Ἔλαβε τὴν εἰκόνα τῆς μάνδρας. Εἰς τὴν μάνδραν συλλέγονται καὶ ἀσφαλίζονται τὰ πρόβατα. Εἰς τὴν μάνδραν ὑπάρχει μία θύρα. Διʼ αὐτῆς εἰσέρχεται καὶ ἐξέρχεται καί ὁ ποιμήν, ὁ ἔχων τὰ πρόβατα. Ἀλλʼ ἐκεῖνος, ὅστις θέλει νὰ κλέψη καὶ νὰ ληστεύση, δὲν εἰσέρχεται διὰ τῆς θύρας, ἀλλὰ περιμένει νὰ δύση ὁ ἥλιος, νὰ ἁπλωθοῦν αἱ σκιαὶ τῆς νυκτός, νὰ σκοτεινιάση ἡ γῆ, καὶ τότε βαδίζων ἤ μᾶλλον ἕρπων ἐπὶ τοῦ ἐδάφους προσπαθεῖ νὰ διαφύγη τὴν προσοχὴν τῶν φυλάκων, τὴν προσοχὴν τῶν ποιμενικῶν κοινῶν, νὰ πλησιάση τὴν μάνδραν ἐκ τῶν πλαγίων, νὰ σκαρφαλώση, νὰ ὑπερπηδήση τὸ τοῖχον ἤ τοὺς πασσάλους καὶ οὕτως ὁ σατανᾶς νὰ εὑρεθῆ ἐντὸς τῆς μάνδρας. Εἶνε τοῦτο εὔκολον; Ἐὰν εἶνε νὺξ βαθεῖα καὶ ἀσέληνος, ἐὰν θύελλαι καὶ καταιγίδες πνέουν, ἐὰν κοιμῶνται οἱ φύλακες, ἐὰν πρὸ παντὸς ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ οἱ ποιμενικοὶ κύνες, τότε δὲν εἶνε δύσκολον οἱ κλέπται καὶ οἱ λησταὶ νὰ πηδήσουν τοὺς φράκτας καὶ νʼ ἀποδεκατίσουν τὸ ποίμνιον. Read more »

Η ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΟΙΟΠΟΙΗΤΩΝ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ: ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ, ΑΚΟΙΜΗΤΟ ΦΡΟΥΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΖΗΤΑ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΟΧΙ ΚΟΥΒΑΛΗΤΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ & ΝΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 2) Ανοιχτη επιστολη πιστων της Ι. Μητροπολεως Φλωρινης: Επειγουσα επιστολη προς την Ιερα Συνοδο. Προτεινουμε τρεις αξιους αρχιμανδριτες για νεο μητροπολιτη Φλωρινης, Πρεσπων & Εορδαιας.

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 30th, 2023 | filed Filed under: ΑΞΙΟΙ & ΑΝΑΞΙΟΙ, ΕΚΛΟΓΕΣ

Η ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΟΙΟΠΟΙΗΤΩΝ

Προδοτικη συμφωνια Πρεσπων, Προδοτικες δικαστηκες αποφασεις! Εναν προδοτη δεσπότη χρειαζονται, για να ολοκληρωσουν την συμφωνια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ:

ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ, ΑΚΟΙΜΗΤΟ ΦΡΟΥΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΖΗΤΑ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΟΧΙ ΚΟΥΒΑΛΗΤΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ & ΝΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ

Μικρο απόσπασμα «Χριστιανικῆς Σπίθα»,  Ιουλίου 1965, φυλ. 282
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

«…Τὸ πρῶτον καθῆκον τοῦ ἐπισκόπου εεπισκοποιἶνε ἡ μέχρι θανάτου ὑπεράσπισις τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐκ τῶν ἐπιθέσεων τῶν ἀπίστων καὶ τῶν αἱρετικῶν. Ὁ ἐπίσκοπος, ὁ ἀληθὴς ἐπίσκοπος, πρέπει νὰ εἶνε ὁ ἀκοίμητος φρουρὸς τῆς πίστεως, ὅπως ὁ στρατιώτης εἶνε ὁ ἀκοίμητος φρουρὸς τῆς πατρίδος. Καὶ ὅπως ὁ γενναῖος στρατιώτης, ὁ φυλάσσων τὰ σύνορα τῆς πατρίδος οὐδὲ σπιθαμὴν τῆς πατρώας γῆς παραδίδει εἰς τοὺς ἐχθρούς, οὕτω καὶ ὁ ἐπίσκοπος οὐδὲ σπιθαμὴν τῆς πατρώας πίστεως, οὐδὲ ἰῶτα ἕν ἤ μίαν κεραίαν ἐγκαταλείπει ἀνυπεράσπιστον, ἀλλὰ μάχεται ὡς λέων κατὰ τὰ παραδείγματα τῶν ἀειμνήστων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι, χάριν τῆς πίστεως, καὶ θρόνους ἀπώλεσαν καὶ εἰς ἐξορίας ἐπορεύθησαν καὶ παντοειδῆ μαρτύρια ὑπέστησαν, καὶ θάνατον…»

4219881

Ανοιχτη επιστολη πιστων

της Ι. Μητροπολεως Φλωρινης: 

Επειγουσα επιστολη προς την Ιερα Συνοδο.

Προτείνουμε τρεις άξιους αρχιμανδρίτες για νέο μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

Μακαριώτατε, σεβασμιώτατοι αρχιερείς.

Όπως είναι γνωστό, μετά την υποβληθείσα παραίτηση του μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου, η μητρόπολη κηρύσσεται σε χηρεία και επίκειται η εκλογή νέου ποιμενάρχη από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως προβλέπεται από τον Καταστατικό της Χάρτη.

Με την παρούσα παρέμβασή μας, ως μέλη της τοπικής μας Εκκλησίας, απευθυνόμενοι σε καθένα από σας ξεχωριστά, τους Σεβασμιώτατους μητροπολίτες που συγκροτούν την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και που θα αποτελέσουν το σώμα των εκλεκτόρων του νέου μητροπολίτη μας, επιθυμούμε να εκφράσουμε την έμπονη αγωνία μας, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας εν όψει της επικείμενης εκλογής.

Θεωρούμε ότι δικαιούμαστε να εκφραστούμε και να έχουμε λόγο στην εκλογή του νέου μας ποιμενάρχη. Κάτι τέτοιο αποτελεί τόσο δικαίωμά μας που απορρέει από τους Ιερούς Κανόνες, όσο και επιταγή της εκκλησιαστικής μας συνειδήσεως και της Αγιοπατερικής Παραδόσεως. Το λαϊκό στοιχείο, με βάση το Κανονικό Δίκαιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεν συμμετέχει με παθητικό τρόπο στην εκκλησιαστική ζωή, αλλά ενεργά, αφού, κατά την μνημειώδη διακήρυξη – εγκύκλιο των πατριαρχών της Ανατολής της 6ης Μαίου 1848, ο λαός του Θεού αποτελεί «τον φύλακα της Ορθοδοξίας»1 και το σώμα της Εκκλησίας.

Αξίζει να σημειώσουμε, την πάγια εκκλησιαστική τάξη που επικρατούσε τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, όταν δεν είχε ακόμη λόγο η Πολιτεία στην εκλογή των ποιμένων, με βάση την οποία ο πιστός και ευσεβής λαός ήταν αυτός που εξέλεγε τους επισκόπους που επρόκειτο να τον διαποιμάνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο ειδωλολάτρης Ρωμαίος αυτοκράτορας Αλέξανδρος Σεβήρος εμιμείτο τους Χριστιανούς στο θέμα της συμμετοχής του λαού στην εκλογή των αρχόντων! Read more »

ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΠΟΥ ΡΙΜΑΞΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ZHTOYN THN ΨΗΦΟ ΜΑΣ! Θα ειμαστε συναυτουργοι στα εγκληματα τους εαν τους ξαναψηφισουμε. Ακουστε τι λεει ενα τετοιο κορακι 2) Η ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (Επισκ. Αμβροσιου. 3) ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ_(Επισκ. Αυγουστινου) 4) «ΣΑΛΕΥΘΗΝΑΙ… ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΝΑΙ» (Θεσ. 2, 2-3). Γνωρισμα των εσχατων καιρων η εξαπατηση. Υπαρχουν & οι Τσιοδρες Νο2, τους χρησιμοποιει το συστημα

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 23rd, 2023 | filed Filed under: MASONIA - satanismos, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ, ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΠΟΥ ΡΙΜΑΞΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΘΗΚΑΝ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΜΗΤΣΟΤΑΚΟ-ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ,
ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΠΙΛΤΕΜΠΕΡΓΚ & ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Κορακια ΑντιχρistoyΕδω: https://youtu.be/jFC8wUoQqJ8

Οι μασονοι πολιτικοι, που κυβερνουν την Ελλάδα, τα 50 τελευταια χρόνια έγιναν οδοστρωτηρες του Εθνους. Ότι απέκτησε η πατριδα με κοπους, θυσίες και αιματα των παιδιῶν της, αυτοί οι ανθέλληνες κατώρθωσαν να το ξεπατώσουν και τωρα μας κάνουν τον δάσκαλο!!! Ζητοῦν την ψηφο μας!!! Θα είμαστε συναυτουργοί στα εγκλήματά τους εαν τους ξαναψηφίσουμε.

No 15 – Η ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ: «Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΦΕΥΡΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ,
ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ!

Πατηστε τον υπογραμισμένο τιτλο και διαβαστε το αρθρο του επισκόπου Αμβροσίου

589345584235671765gogbaΕντυπο ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ_

Του μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστινου Ν. Καντιώτου

Πατηστε τον τίτλο και κατεβάστε την ομιλία

589345584235671765gogba«ΣΑΛΕΥΘΗΝΑΙ… ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΝΑΙ»

Εδω: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=60110

  • Προσοχη, υπάρχουν και υποκριται που λενε ωραια λόγια, κάνουν τον σουπερ χριστιανό και τον σουπερ πατριωτη, μεχρι να πάρουν την ψήφο μας και μετά γινονται αφαντοι. Τους χρησιμοποιει το συστημα και ξεχνουν τα παντα. Αυτοι ειναι πιο επικινδυνοι. Γιατί ένας χριστιανος & πατριωτης δεν ψηφιζει τον μασόνο, που τον ξέρει, γιατί δεν του έχει εμπιστοσύνη.

Read more »

Η πορεια του Δημ. Νατσιου ή θα δικαιωση τους επικριτες του ή θα τους αποστομωσει 2) «Ω Κακιστοι κοχλιαι, των οικων υμων εμπιπραμενων, υμεις αδετε;» (Αισωπος) 3. Αλλη μορφη συγχρονης δουλειας (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 14th, 2023 | filed Filed under: ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ;, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

Η πορεια του κ. Νατσιου ή θα δικαιωση τους επικριτες
του ή θα τους αποστομωσει

Κατω τα χερια από την Μακεδ.Τους επικινδυνους παλαιους απατεωνες πολιτικους, που ρημαξαν την Ελλάδα τους ξέρουμε & δεν τους ψηφιζουμε. Θελουν, με τις νεες εκλογες, να παρουν πλειοψηφια και να αλλάξουν το Συνταγμα, για να νομομιμοποιησουν τις προδοσίες που εκαναν και να παραδώσουν ότι αλλο εμεινε ορθιο  στην Ελλάδα. Τους νέους πολιτικους που θελουν, τωρα,  να μπουν στη βουλή τους ξέρουμε; Διαβασαμε οτι: Οι Αμερικανοι(*) αναστωθηκαν με το νεο κομμα που ειναι στα πρόθυρα της βουλης, γιατι φοβουνται οτι δεν θα μπορουν να τους κουμαντάρουν! Και τωρα τι κάνει το στενο επιτελειο του κόμματος;  Ξηλώνει μελη με πολλους σταυρους και τους αντικαθιστα με αλλους; Ειναι αυτό τίμιο;

(*) https://www.pronews.gr/pronewstv/anisyxia-ipa-gia-endexomeni-eisodo-tis-nikis-sti-vouli-einai-rosofiloi-den-mporoun-na-enimeronontai-gia-tis-kiniseis-tou-nato/

Παραθετουμε αρθρο του π. Μαξιμου Καραβα, που με αγνη καρδια, διαμαρτυρεται για την σκληρη πολεμικη, που εξασκουν καποιοι χριστιανοι εναντιον του κ. Νατσιου. Ο γεροντας τον γνωριζει, πριν ανακατευθει με την πολιτικη, αλλά ο κ. Νατσιος ειναι τωρα ο ίδιος;

Ω Κακιστοι κοχλιαι, των οικων υμων
εμπιπραμενων, υμεις αδετε; (Αισωπος)

Πατηστε τον παραπανω τιτλο και διαβαστε το άρθρο

Ο σεβάσμιος γεροντας στο  δημοσιευμα του παραθετει παλαιους αγωνες του κ. Νατσιου, που εγιναν αιτια να τον πεταξουν απο τις εκπομπες, που έκανε στο «θρησκευτικό» καναλι 4Ε! Αλλά τωρα, που ανακατεύθηκε με την πολιτική δεν ξερουμε αν παραμένει ο ίδος. Η πολιτικη διαφθειρει τους ανθρώπους και δεν υπάρχουν σήμερα Καποδίστριες. Και αν κάποιος πάει να τον μοιάσει τον εξαφανίζουν. «Διαολοι ολοι ειναι», έλεγε ο θεολόγος Νικολαος Σωτηρόπουλος. «Να ψάξουμε να βρουμε & να ψηφίσουμε τον διαβολο με τα μικρότερα κέρατα». Οι χριστιανοι πιστευουν ότι ειναι λιγο καλυτερος ο κ. Νατσιος απο τους άλλους και θα του δωσουν μια ευκαιρια με την ψηφο τους. Απο αυτον εξαρτάται, αν την σεβαστη και τους χαροποιησει με τους αγωνες του υπερ πιστεως & πατριδος, ή δικαιώσει τους επικριτας του και εκθεσει τους σεβαστους εκεινους εργατες του Ευαγγελιου, που τον υπερασπίστηκαν. Οψόμεθα

589345584235671765gogba

Βιβλίο ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ; του Μητροπολίτου Φλωρίνης
Αυγουστίνου Καντιώτου, εκδοση 1985, σελ. 61-64

Αλλη μορφή σύγχρονης δουλείας.
Ποιά εἶναι αὐτή; Εἶναι ἡ χωρὶς ἐπιφυλάξεις τυφλή προσκολλησι στὸ πολιτικό κόμμα.

Ἄνθρωπος πιονι

«… Τὸ νὰ ἀνήκει κανείς σὲ κάποιο κόμμα μὲ συνετὴ λογικὴ χρήσι μὲ τὸ δικαίωμα ποὺ ἔχει κάθε πολίτης νὰ ἐκλέγη μὲ τὴν ψῆφο τοὺς καλύτερους γιὰ πολιτικοὺς ἄρχοντες, ἐπιβάλλεται, εἶνε καθῆκον του. Μόνο ἄνθρωποι τελείως ἀτομικισταί, φίλαυτοι, κλεισμένοι σὰν τὸν σαλίγκαρο στὸ καβούκι τους μποροῦν νὰ μένουν ἀδιάφοροι γιὰ τὴν τύχη τοῦ τόπου ποὺ κατοικοῦν.
Εἶσαι λοιπὸν ἐλεύθερος νὰ ἐκλέξης ὁποιαδήποτε πολιτικὴ ἰδεολογία θέλεις. Ἀλλὰ πρόσεξε, ἀγαπητέ, πρόσεξε μήπως τὸ κόμμα ποὺ διάλεξες σὲ ὑποτάξη μέχρι τέτοιο σημεῖο, ὥστε ἡ προσωπικότητά σου νὰ ἐκμηδενισθῆ τελείως καὶ νὰ καταντήσης ἕνα πιόνι, ποὺ τὸ παίρνει καὶ τὸ μεταχειρίζεται ὅπως θέλει ὁ δεινὸς παίκτης, γιὰ νὰ πετύχη τὴ νίκη τοῦ ἀντιπάλου του.
Θὰ γνωρίζης βεβαίως, ὅτι σὲ ξένες χῶρες ἀλλὰ καὶ στὴν πατρίδα μας ἐφανίσθηκαν κατὰ καιροὺς κόμματα ποὺ ἐξυπητετοῦν ὁλοκληρωτικὰ δικτατορικὰ καθεστῶτα. Τέτοιο εἴδους κόμματα δὲν ἐπιτρέπουν οὔτε στὰ ἴδια τὰ μέλη τους νὰ ἐκδηλώνουν διαφορετικὴ γνώμη ἀπὸ ἐκείνη ποὺ χαράζει γιὰ ὅλους τὸ κόμμα. Read more »

Θα ψηφισουμε ενα κομμα που αγαπαει το Χριστο & την πατριδα, με τη γενικη της εννοια. Δεν κοιταμε λεπτομερειες, γιατι θα γινουμε σκοποχωρι & θα βασιλευσουν οι αθεοι & οι μασονοι (Aφιερωμενω στον Οδυσσεα, που εγραψε & ανεβασε το βιντεο, αλλα δεν ακουσε τα λογια του π. Ευθυμιου, που εκτιμα, αλλα πολεμα με παθος ένα τετοιο χριστιανικο κομμα). 2) Ο Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος: «Δινοντας την ψηφο μας σε ὑλιστας, βλασφημους, μασονους & ἀθεους, θα πληρωσουμε με τοκο κ᾽ ἐπιτοκιο αὐτη την ἁμαρτια μας»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 7th, 2023 | filed Filed under: ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΑΣΩΝΟΥΣ & ΑΘΕΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΜΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΩΣ ΚΟΜΜΑ

Ενα πολυ μικρο απομαγνητοφωνημενο απόσπασμα της ομιλίας του π. Ευθυμίου Τρικαμηνα

Η ομιλία έχει ως θέμα: «Οι Οροι της Πίστεως & η εννοιες τους». Στο τέλος, στα 31,15΄ ο π. Ευθυμιος δίνει μια συμβουλη για την θεση μας ως Χριστιανοι στις εκλογες, εδω:

https://youtu.be/4njlmCAop7I,

prosexe την ψηφο«Η θέση μου παραμένει η ίδια, όσον αναφορά το κόμμα που θα ψηφίσουμε. Να μην ψηφίσουμε αθέους και μασώνους, αλλά να ψάξουμε να βρουμε εναν, που ως κομμα, όχι ως ατομο, να έχη Ορθόδοξη γραμμή. Να αγαπαει τον Χριστο και την Πατρίδα. Να μη κοιτάμε λεπτομέρειες. Βλέπετε, έγινε νόμους για τους ανωμάλους… Έδωσαν το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανους. Εχουν ξεπουλήση τα πάντα: Λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα τρένα… Να βρουμε, λοιπόν, ένα κόμμα που να αγαπάει το Χριστο και την Πατρίδα, με την γενική της έννοια. Δεν κοιταμε λεπτομερειες, γιατί θα γίνουμε σκοποχώρι & θα βασιλεύσουν οι αθεοι & οι μασόνοι…
Ο αειμνηστος θεολόγος Νικολαος Σωτηροπουλος
,
που έβλεπε μασόνους και αθεους να μας κυβερνουν και να μας οδηγουν στο γκρεμό, έλεγε: «Ολοι διαβόλοι είναι. Να ψηφίζουμε τον διάβολο με τα μικρότερα κέρατα»

Και ο αγωνιστής Μητροπολίτης Φλωρινης π. Αυγουστινος Καντιωτης μας ενημέρωσε, πριν από 63 χρόνια, που θα οδηγούσαν την πατρίδα μας οι μασώνοι και άθεοι πολιτικοί που ψηφίζουμε! Σήμερα πληρώνουμε αυτή την κακή μας εκλογή. Αλλα ακόμα μυαλό δεν βάλαμε.  Ας ακούσουμε, έστω και την τελευταία στιγμή τον σεβασμιο ιεραρχη:

ΠΟΙΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

(Απὸ τὸ βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης «Ἐθνικὰ προβλήματα», μέρος Ζ΄ – Τὸ πολίτευμα, Ἀθῆναι 1961, σσ. 256-262, μτγλ.)

«Δινοντας την ψηφο μας σὲ ὑλιστάς, βλασφήμους, μασόνους καὶ ἀθέους, θὰ πληρώσουμε μὲ τόκο κ᾽ ἐπιτόκιο αὐτὴ τὴν ἁμαρτία μας»

 

  • «…Ὄχι ἀδιάφοροι. Ὕστερα ἀπὸ λίγες μέρες… θὰ γίνουν ἐκλογές. Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς θὰ κληθῇ ν᾽ ἀναδείξῃ μὲ τὴν ψῆφο του κυβέρνησι. Ὡς Ἕλληνες πολῖτες δὲν μποροῦμε νὰ μείνουμε ἀπαθεῖς θεαταὶ τοῦ ἐκλογικοῦ σάλου, ποὺ τ᾽ ἀφρισμένα κύματά του προξενοῦν μεγάλη ζάλη καὶ ναυτία στοὺς πολλούς· δὲν μποροῦμε νὰ προσπεράσουμε τὸ γεγονὸς τελείως ἀδιάφοροι, σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ ἐκλογὴ ποὺ θὰ γινόταν σὲ κάποια ἀπομακρυσμένη γωνία τῆς ὑφηλίου, π.χ. στὴ Γροιλανδία. Ὡς Ἕλληνες πολῖτες ἔχουμε καθῆκον ἀπέναντι στὴν πατρίδα. Ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ποὺ πάνω ἀπὸ ἐπίγειες πατρίδες θέτουμε τὴν πίστι, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δώσουμε τὴν ψῆφο μας στὸν τυχόντα.

Read more »

AIΣΧΟΣ, ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΑΘΕΟΥΣ & ΜΑΣΩΝΟΥΣ __«Δινοντας την ψηφο μας σε ὑλιστας, βλασφημους, μασονους & ἀθεους, θα πληρωσουμε με τοκο κ᾽ ἐπιτοκιο αυτη την ἁμαρτια μας» (Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος) 2) Τις ελιες με το λιγοτερο δακο 3) «Αν ηταν στην εξουσια σας δεν θα αφηνατε άθικτο μητε το σακκο του Διογενη…» (Αγ. Γρηγοριος ο Θεολογος – «προς τους πολιτευομενους» – Επιστολη 98)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 31st, 2023 | filed Filed under: ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Δινοντας την ψηφο μας

AISXOS-που ψηψιζετε αθεους & μασονουςΤου Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

σὲ ὑλιστάς, βλασφήμους, μασόνους καὶ ἀθέους, θὰ πληρώσουμε μὲ τόκο κ᾽ ἐπιτόκιο αὐτὴ τὴν ἁμαρτία μας»

Κατεβάστε το εντυπο: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=102818

50751374unled13

 Τις ελιές με το λιγότερο δάκο

(Του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ:

 ..Αλλά κι εσύ, ω Έλλην ψηφοφόρε, πρόσεξε κατά την εκλογή…..Κακώς εκλέγων οδηγείς εις βάραθρα την Ελλάδα και ματαίως κατόπιν θα καταράσαι την ημέρα κατά την οποία όλως ακρίτως και επιπολαίως έδωκες την ψήφο σου
50751374unled13

«Αν ήταν στην εξουσία σας δεν θα αφήνατε άθικτο μήτε το σάκκο του Διογένη…»
(Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος – «προς τους πολιτευομένους» – Επιστολή 98)

Στη μεστή (μικρή) αυτή επιστολή του ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος στηλιτεύει και ελέγχει τις απληστίες των πολιτικών, ως έκπτωση του ρόλου της ανθρώπινης εξουσίας.
Αποδοκιμάζει την πολιτική συμπεριφορά της (τότε) εξουσίας έναντι του ανθρωπίνου προσώπου, εις βάρος αυτών που ευρίσκοντο στις χαμηλές βαθμίδες του κοινωνικού συστήματος, όπως αυτό είχε θεμελιωθεί – δημιουργηθεί από τους εξουσιαστές (άρχουσα τάξη).
Ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει, για το κοινωνικό δεδομένο της πολιτικής, σύγχρονο γι’ αυτόν:
«Υμείς μοι δοκείτε, μηδ’ αν της Διογένους πήρας, ει καθ’ υμάς ην, αποσχέσθαι του Σινωπέως, αλλά κακείνω τας χείρας επιβαλείν, τέχνην επικαλούντες αυτώ, τον τρίβωνα και την βακτηρίαν και αυτό το κεκτήσθαι, μηδέν εκ φιλοσοφίας, άλλοτε δε άλλη θύρα προσφοιτάν εική διαζώντα και όθεν έτυχεν». Read more »

ΕΥΤΥΧΩΣ, ὑπαρχουν ακομη ΙΕΡΕΙΣ, που τιμουν το ρασο τους & αγαπουν την πατριδα! Ιερεας της Χιου, πεταξε στο προσωπο του βουλευτη του ΣΥΡΙΖΑ μια χουφτα κερματα, λεγοντας: «ΠΡΟΔΟΤΗ, ΠΑΡΕ ΤΑ 30 ΑΡΓΥΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ! 2) ΠΟΙΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – «Δινοντας την ψηφο μας σε υλιστας, βλασφημους, μασονους & ἀθεους, θα πληρωσουμε με τοκο & ἐπιτοκιο αὐτη την ἁμαρτια μας» (Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος το 1961)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 12th, 2023 | filed Filed under: ΕΚΛΟΓΕΣ

«ΠΡΟΔΟΤΗ, ΠΑΡΕ ΤΑ 30 ΑΡΓΥΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»!!!!!!!!!!!!!!

Αίσθηση προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε το πρωΐ της Κυριακής στην Εκκλησία των Φλατσίων, όπου ο Ιερέας της Κοινότητας Κοινής, πέταξε χούφτα με κέρματα στο πρόσωπο του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Μιχαηλίδη.
Σύμφωνα με ‘ρεπορτάζ’ ο ιερέας της Κοινότητας Κοινής τελούσε σήμερα μνημόσυνο στην Εκκλησία των Φλατσίων, όταν παρόντος του βουλευτή Α. Μιχαηλίδη κατέβηκε από το ιερό βήμα πλησίασε τον βουλευτή, πήρε από τον δίσκο στο παγκάρι μια χούφτα με κέρματα και τα πέταξε στο πρόσωπο του φωνάζοντας:
Προδότη πάρε τα 30 αργύρια που πούλησες την Μακεδονία….

https://odysseiatv.blogspot.com/2023/05/blog-post_999.html

589345584235671765gogba

ΠΟΙΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

«Δινοντας την ψηφο μας

σὲ ὑλιστάς, βλασφήμους, μασόνους καὶ ἀθέους, θὰ πληρώσουμε μὲ τόκο κ᾽ ἐπιτόκιο αὐτὴ τὴν ἁμαρτία μας»

(Ο σοφός Γέροντας Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστῖνος Καντιώτης το είπε, πριν από 63 χρόνια, που θα οδηγούσαν την πατρίδα μας οι μασώνοι και άθεοι πολιτικοί που ψηφίζαμε! Σήμερα πληρώνει ο Ελληνικός λαός αυτή την κακή του εκλογή. Αραγε θα βάλουμε μυαλό ή θα συνεχίσουμε να ψηφίζουμε τετοιους απατεωνες & προδοτες πολιτικούς που ξεπούλησαν και κατεστρεψαν την πατρίδα μας; Ας τον ακούσουμε, έστω και την τελευταία στιγμή)

εκλογες«…Ὄχι ἀδιάφοροι. Ὕστερα ἀπὸ λίγες μέρες… θὰ γίνουν ἐκλογές. Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς θὰ κληθῇ ν᾽ ἀναδείξῃ μὲ τὴν ψῆφο του κυβέρνησι. Ὡς Ἕλληνες πολῖτες δὲν μποροῦμε νὰ μείνουμε ἀπαθεῖς θεαταὶ τοῦ ἐκλογικοῦ σάλου, ποὺ τ᾽ ἀφρισμένα κύματά του προξενοῦν μεγάλη ζάλη καὶ ναυτία στοὺς πολλούς· δὲν μποροῦμε νὰ προσπεράσουμε τὸ γεγονὸς τελείως ἀδιάφοροι, σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ ἐκλογὴ ποὺ θὰ γινόταν σὲ κάποια ἀπομακρυσμένη γωνία τῆς ὑφηλίου, π.χ. στὴ Γροιλανδία. Ὡς Ἕλληνες πολῖτες ἔχουμε καθῆκον ἀπέναντι στὴν πατρίδα. Ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ποὺ πάνω ἀπὸ ἐπίγειες πατρίδες θέτουμε τὴν πίστι, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δώσουμε τὴν ψῆφο μας στὸν τυχόντα. Καὶ ὡς κληρικοὶ δὲν ἐπιτρέπεται ν᾽ ἀφήσουμε ἀδιαφώτιστο τὸν εὐσεβῆ λαὸ στὸ φλέγον τοῦτο ζήτημα τῶν ἡμερῶν. Μὲ ὅσα πάντως θὰ γράψουμε γι᾽ αὐτὸ δὲν πρόκειται ἐμεῖς νὰ ὑποδείξουμε νὰ ἐκλεγοῦν ὡρισμένα πρόσωπα τῆς ἀρεσκείας μας· θὰ ὑποδείξουμε τὸ μέτρο τῆς ἐκλογῆς, θὰ διατυπώσουμε δηλαδὴ καὶ θὰ ὑπογραμμίσουμε ὡρισμένες ἰδέες καὶ ἀρχές, βάσει τῶν ὁποίων κάθε ὀρθόδοξος Χριστιανὸς Ἕλληνας πρέπει νὰ κρίνῃ καὶ νὰ δίνῃ τὴν ψῆφο του.

Ποιό εἶνε τὸ μέτρο τῆς ἐκλογῆς; Ἂς μιλήσουμε μὲ ἕνα παράδειγμα.

Ὑποθέστε, ὅτι κάποιος κρατάει στὰ χέρια του ἕνα σπαθί. Πολλοὶ τοῦ τὸ ζητᾶνε. Σὲ ποιόν θὰ τὸ δώσῃ; Ἂν δώσῃ τὸ σπαθὶ σ᾽ ἕνα μικρὸ παιδί, ποὺ τὸ ζητάει ἐπίμονα, τὸ παιδί, ποὺ δὲν ξέρει πῶς τὸ χρησιμοποιοῦν, θὰ τὸ κάνῃ παιχνίδι, θὰ παίζῃ μ᾽ αὐτό, καὶ στὸ τέλος θὰ κόψῃ τὰ χέρια του καὶ αἱμόφυρτο θὰ κλαίῃ γοερά. Ἀνόητε, σ᾽ ἕνα παιδάκι ἐμπιστεύθηκες τὸ σπαθί;… Ἂν πάλι ἀφήσῃ καὶ τὸ σπαθὶ ἔρθῃ στὰ χέρια ἑνὸς τρελλοῦ, ὁ τρελλὸς θὰ τὸ χρησιμοποιήσῃ γιὰ καταστροφὴ καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῶν ἄλλων. Ἕνας τρελλός, ποὺ θὰ βρεθῇ ὡπλισμένος μὲ σπαθιὰ καὶ ὅπλα, εἶνε κάτι τρομερό… Ἀλλὰ καὶ ἀπ᾽ τὴν περίπτωσι αὐτὴ ὑπάρχει μιὰ ἄλλη τρομερώτερη· τὸ σπαθὶ νὰ παραδοθῇ στὰ χέρια κάποιου μὲ ἀποδεδειγμένα κακοῦργα καὶ φονικὰ αἰσθήματα, ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ διψάει γιὰ αἷμα καὶ ἐγκλήματα. Τὸ σπαθὶ στὴν περίπτωσι αὐτὴ θὰ γίνῃ λαιμητόμος ποὺ θὰ κόβῃ κεφάλια ἀνθρώπων ἢ κάτι χειρότερο· θὰ γίνῃ ἡ λόγχη τοῦ ἀγροίκου ἐκείνου ῾Ρωμαίου στρατιώτη, μὲ τὴν ὁποία κεντήθηκε ἡ πλευρὰ τοῦ Ἰησοῦ. Ἀνόητε, σὲ χέρια τρελλῶν καὶ ἐγκληματιῶν ἐμπιστεύθηκες τὸ σπαθί;… Ἀλλ᾽ ἐὰν τὸ σπαθὶ ποὺ κρατᾷς τὸ δώσῃς σὲ ἕναν ἔμπειρο γιατρό, ὁ γιατρὸς θὰ μετατρέψῃ τὴ λεπίδα του σὲ χειρουργικὸ μαχαίρι καὶ μ᾽ αὐτὸ θὰ κάνῃ ἐγχειρήσεις, θ᾽ ἀποκόψῃ σαπισμένα κρέατα καὶ θὰ σώσῃ ἀνθρώπους. Ἔτσι στὰ χέρια τοῦ γιατροῦ τὸ φονικὸ σίδερο θὰ γίνῃ ὄργανο σωτηρίας.

Προσοχὴ στὴν ψῆφο! Καταλάβατε τί θέλω νὰ πῶ, ἀγαπητοί μου; Παραβολικὰ εἶνε αὐτὰ ποὺ εἴπαμε, συμβολικὴ εἶνε ἡ εἰκόνα ποὺ σᾶς παρουσιάζω. Τὸ σπαθὶ εἶνε ἡ πολιτικὴ ἐξουσία. Αὐτὸς ποὺ κρατάει τὸ σπαθὶ εἶνε ὁ Ἑλληνικὸς λαός, εἶνε ὁ κάθε Ἕλληνας πολίτης πού, σύμφωνα μὲ τὸ κοινοβουλευτικὸ πολίτευμα τῆς χώρας μας, μὲ τὴν ψῆφο του ἀναδεικνύει τοὺς ἀντιπροσώπους του καὶ τοὺς ἀνεβάζει στὰ ὑψηλότερα πολιτικὰ ἀξιώματα. Καὶ ἐὰν μὲν αὐτοὶ ποὺ ἐκλέγει εἶνε ἄξιοι, τότε θὰ κάνουν καλὴ χρῆσι τῆς ἐξουσίας καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ εὐτυχήσῃ· ἂν ὅμως τὰ πρόσωπα τῆς προτιμήσεώς του εἶνε ἀνάξια, τότε θὰ κάνουν κακὴ χρῆσι τῆς ἐξουσίας, ὅπως κάνει κακὴ χρῆσι τοῦ σπαθιοῦ τὸ παιδάκι ἢ ὁ τρελλὸς ἢ ὁ κακοῦργος, καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ δυστυχήσῃ· καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴ δυστυχία της θὰ εἶσαι κ᾽ ἐσὺ ποὺ ἐκλέγεις, Read more »

ΠΡΙΝ ΨΗΦΙΣΕΙΣ…. ΔΕΣ ΑΥΤΌ…!!!! 2) Δημοσιευμα αυστριακης εφημεριδος για την οικογενεια Μητσοτακη, που κατεστρεψε την Ελλαδα & θεωρει ολους τους Ελληνας δουλους της. (ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΞΕΦΟΡΤΩΘΟΥΜΕ, ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΜΑΣΟΝΟΥΣ & ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΟΥΤΙΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ) 3. Εν οψει των επικειμενων εκλογων ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 11th, 2023 | filed Filed under: ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΙΝ ΨΗΦΙΣΕΙΣ…. ΔΕΣ ΑΥΤΌ…!!!!

_________

_____________

Σοκαριστικο δημοσιευμα αυστριακης

εφημεριδας κατα της οικογενειας Μητσοτακη!

«Ελλάδα, η μοναδική κληρονομική δημοκρατία της Ευρώπης»! Α πα πα πα…

ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

Του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποναύαρχου Λ.Σ (ε.α)

Ως ψηφοφόροι το έχουμε ζήσει πολλές φορές, και τελευταία πολύ έντονα, να εκφραζόμαστε με απογοήτευση για την πολιτική κατάσταση και τους – με τη δική μας ψήφο – εκπροσώπους μας στην πολιτική σκηνή είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε στο ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι Βουλευτικές αλλά και οι Αυτοδιοικητικές εκλογές Α’ και Β’ βαθμού που πρόκειται να διεξαχθούν φέτος, μας δίνουν την ευκαιρία, ως πολίτες – ψηφοφόροι, να επιλέξουμε σωστά τα πρόσωπα τα οποία θα προωθηθούν σε θέσεις ευθύνης για να διαχειριστούν τα τοπικά και τα εθνικά μας θέματα.
Επιλέγουμε ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να προσφέρουν. Που βγαίνουν μέσα από την κοινωνία και τις διεργασίες της. Που έχουν ανησυχίες και οράματα και όχι απλώς «αναγνωρισιμότητα».
Εκτιμώ ότι, μεταξύ άλλων, τρία είναι τα πιο βασικά κριτήρια επιλογής των προσώπων που θα κληθούμε να εκλέξουμε για να διαχειριστούν υπεύθυνες θέσεις: Read more »