Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ’ Category

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1971 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 12th, 2024 | filed Filed under: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1971

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

«Ως επίσκοπος εκφράζω την χαράν και ευαρέσκειάν μου προς το αγαπητόν ποίμνιον του Αμυνταίου και των περιχώρων, διότι όλοι συνετελέσατε εις την κατάργησιν του καρναβάλου.»

«ΜΙΑ ΝΙΚΗ»

(Υπ’ αριθμ. 131/2-3-1971 εγκύκλιος προς τον λαόν του Αμυνταίου)

Ευλογει με δυο χ«Αφ’ ης ημέρας, χάριτι θεία, ανελάβομεν την διαποίμανσιν της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως, δεν επαύσαμεν προφορικώς και γραπτώς να τονίζωμεν τα καθήκοντα των χριστιανών. Πόθος μας είνε ν’ αποβάλουν οι χριστιανοί κακίας και πάθη, προλήψεις και δεισιδαιμονίας, ειδωλολατρικά ήθη και έθιμα, και να γίνουν συνειδητοί χριστιανοί, γνωρίζοντας τι πρέπει να πιστεύουν και τι πρέπει να πράττουν, αγωνιζόμενοι δια την επικράτησιν του θελήματος του Θεού. Διότι δυστυχώς πολλοί ονομάζονται, αλλ’ ολίγοι είνε πραγματικοί χριστιανοί.

Εν ειδωλολατρικόν έθιμον ήτο και ο καρνάβαλος Αμυνταίου. Τι είνε ο καρνάβαλος και διατί καταδικάζεται υπό της Εκκλησίας, εξηγήσαμεν προφορικώς και γραπτώς κατά τα τρία προηγούμενα έτη. Δυστυχώς ο καρνάβαλος υποστηρίζετο υπό διαφόρων παραγόντων και εφαίνετο αήττητος. Αλλ’ ημείς δεν εδειλιάσαμεν, δεν υπεχωρήσαμεν προ των εμποδίων και δεν απεγοητεύθημεν. Επολεμήσαμεν το αντιχριστιανικόν έθιμον με όλη μας την δύναμίν μας. Την ημέραν της καρναβαλικής πομπής ηρχόμεθα εις το Αμύνταιον, διενέμοντες προκηρύξεις, δαιφωτίζομεν τον λαόν, ετελούμεν μέγαν εσπερινόν, εις τον οποίον συνέρρεε λαός και εκτός της περιφερείας Αμυνταίου, εκηρύττομεν τον λόγον του Θεού και εκρούομεν πενθίμος τους κώδωνες της εκκλησίας. Και εγίνετο μεν ο καρνάβαλος, αλλ’ ήτο πλέον φανερόν, ότι η επίδρασίς του επί του λαού είχεν αρχίσει να εξασθενή. Φανατικοί άλλοτε διοργανωταί των καρναβαλικών εορτών απεσύροντο, μη επιθυμούντες πλέον να παρουσιάζονται ως καρναβαλισταί. Ο καρνάβαλος κατά τα τρία προηγούμενα έτη συνετηρείτο εις την ζωήν με ενέσεις. Και όταν αι ενέσεις εξέλιπον, ο καρνάβαλος απέθανεν!

Εφέτος εις το Αμύνταιον καρνάβαλος δεν έγινεν. Η πόλις δεν ανεστατώθη με εξάλλους χορούς, με κραυγάς και μέθας και διασκεδάσεις. Η πόλις την Κυριακήν της Τυρινής διήλθε με ηρεμίαν και ευπρέπειαν. Οι χριστιανοί προσήλθον εις τον ναόν και παρηκολούθησαν την ιεράν ακολουθίαν του εσπερινού. Read more »