Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ· Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2. Μακεδονiα: «στωμεν καλως και μετα φοβου»!

date Ιαν 10th, 2018 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Ν’ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ

(Συνέντευξις τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, εἰς τὸν τηλεοπτικὸν σταθμὸν «Ἀντέννα»
τὴν 14-11-1992)

ΕΛΛΑΣ ΣΚΛΑΒΑ Ε.Ε.ΑΠΑΝΤΩΝΤΕΣ εἰς τὸ ἐρώτημά σας λέγομεν, ὅτι ἡ ἀγαπητή μας πατρίς, ἡ Ἑλλάς, μετὰ τὴν καταστροφὴν τῆς Μ. Ἀσίας καὶ τὴν ἀνταλλαγὴν τῶν πληθυσμῶν ἀπέβη τὸ πλέον ὁμοιογενὲς ἔθνος τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ κόσμου, πλὴν τῆς μικρᾶς γωνίας τοῦ Ἕβρου, ὅπου ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ, ἵνα μὴ εἴπωμεν ἀσυδοσίᾳ, ζοῦν καὶ μουσουλμᾶνοι.

Δὲν εἴμεθα φιλοπόλεμοι. Θέλομεν ἡ εἰρήνη νὰ βασιλεύῃ εἰς παγκόσμιον κλίμακα. Ἀλλ᾿ ἐὰν ὅμως ἐχθροί, οἱονδήποτε ὄνομα καὶ ἂν φέρουν, ἐπιχειρήσουν νὰ προσβάλουν τὴν ἀκεραιότητα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους καὶ τὴν ἐλευθερίαν, τὸ τιμιώτατον τοῦτο ἀγαθόν, ὅλοι οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες, εἴτε κατοικοῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα εἴτε εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ὡς εἷς ἄνθρωπος θὰ ἐξεγερθοῦν καὶ θὰ πολεμήσουν μέχρις ἐσχάτων ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος, ἐπαναλαμβάνοντες τὸ ἱστορικὸν «ΟΧΙ». Καὶ ὅπως τότε ἀγγλικὴ ἐφημερὶς ἔγραψεν, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἐπολέμησαν ὡς οἱ τριακόσιοι τοῦ Λεωνίδα, οὕτω καὶ τώρα οἱ Ἕλληνες θὰ προβάλωμεν ἀντίστασιν ἡρωικήν, ἔστω καὶ ἂν μᾶς ἀρνηθοῦν τὴν βοήθειάν των οἱ σύμμαχοι, ὡς καὶ κατὰ τὸ παρελθόν, ὅτε καιομένης τῆς Σμύρνης τὰ μεγάλα θωρηκτὰ τῶν λεγομένων συμμάχων δὲν ἔρριψαν οὔτε μίαν βολήν, ἀλλ᾿ ἄφησαν τὴν προκυμαίαν τῆς Σμύρνης νὰ γεμίσῃ ἀπὸ πτώματα τῆς τουρκικῆς θηριωδίας καὶ νὰ κοκκινίσῃ ἡ θάλασσα. Εἶπε τότε ὁ Ἀμερικανὸς πρόξενος· «Ντρέπομαι ποὺ εἶμαι Ἀμερικανός».
Αὐτὰ τὰ ὀλίγα εἶχον νὰ εἴπω ὁ γέρων ἐπίσκοπος, ὅστις, ὑπηρετῶν εἰς τὴν γωνίαν αὐτὴν τῆς πατρίδος ἐπὶ 25ετίαν καὶ πλέον, φυλάσσω μετὰ τοῦ λαοῦ Θερμοπύλας.
Τὸ κρατίδιον τῶν Σκοπίων, τὸ ὁποῖον ἐδημιούργησε τὸ πονηρὸν σχέδιον τῶν ἀθέων κομμουνιστῶν Τίτο καὶ Στάλιν ὡς σφῆνα εἰς τὰ Βαλκάνια, θέλω νὰ ἐλπίζω ὅτι δὲν θὰ τολμήσῃ νὰ θίξῃ τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν ἐλευθερίαν τῆς μικρᾶς ἀλλ᾿ ἐνδόξου πατρίδος μας. Ἔχοντες ὑπέρμαχον στρατηγὸν τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, θ᾿ ἀμυνθῶμεν ὑπὲρ τῆς φιλτάτης πατρίδος, τῆς ὁποίας ἀναπόσπαστον μέρος ἀπ᾿ ἀρχαιοτάτων χρόνων εἶνε ἡ Μακεδονία, ἡ χώρα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. Μὴ ἀνήκοντες εἰς οὐδὲν κόμμα, ἀλλὰ πιστεύοντες εἰς τὰς ἀξίας ΧΡΙΣΤΟΣ – ΕΛΛΑΣ, ἕνα ζητοῦμεν παρὰ τῶν πολιτικῶν μας ἀνδρῶν ἀπὸ τῆς ἄκρας δεξιᾶς ἕως τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς· ΟΜΟΝΟΙΑΝ. Ἄλλως, αὐτοὶ θὰ εἶνε ὑπεύθυνοι διὰ κάθε δυσμενῆ ἐπίπτωσιν.

Ὡς εἶπε φιλέλλην πολιτικὸς τοῦ τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, «διὰ νὰ ζήσῃ ἡ Ἑλλάς, πρέπει ν᾿ ἀποθάνουν τὰ πολιτικά της πάθη», τὰ ὁποῖα τὴν διαιροῦν καὶ τὴν τεμαχίζουν.
Ὅλοι εἰς τὸν ἀγῶνα, μὲ ἔμβλημα τὸ ἀπὸ 25ετίας σύνθημά μας· Ἡ Μακεδονία ἦτο, εἶνε καὶ θὰ εἶνε ἑλληνική!

† Ὁ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος

090634b9b49e9b3e4c9bc943

 Μακεδονiα: «στωμεν καλως και μετα φοβου»!

https://ellasnafs.blogspot.gr/2018/01/blog-post_44.html

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018
Άγια Θεοφάνεια
Θεσσαλονίκη
Λαμπροφόρος, αδελφοί μου, η σημερινή εορτή των Αγίων Θεοφανείων καθώς «τὰ άνω τοις κάτω συνεορτάζει, και τα κάτω τοις άνω συνομιλεί». Σήμερα «η ιερὰ καὶ μεγαλόφωνος των Ορθοδόξων πανήγυρις αγάλλεται». Τέτοια ευφρόσυνη μέρα, λοιπόν, που οι καρδιές μας χαίρουν και αγάλλονται, καθώς το χέρι του Βαπτιστή αγγίζει «την ακήρατον κορυφὴν του Δεσπότου Χριστού» και η χάρις του Τριαδικού Θεού διαχέεται και ευλογεί την κτίση, εντούτοις τη χαρά μας αυτή σκιάζουν τα τεκταινόμενα και όσα εις βάρος και εν αγνοία μας βυσσοδομούνται από αυτούς που έλαχε να διαχειρίζονται τις τύχες της Πατρίδος μας. 
Πράγματι με βαθιά περίσκεψη και εντονότατο προβληματισμό παρακολουθώ τη δημόσια συζήτηση που εξαίφνης ήρθε στο προσκήνιο με τα προκαταρκτικά βήματα για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της FYROM (ΠΓΔΜ) στη Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) και το ντόμινο των συνακόλουθων εξελίξεων αναφορικά με τη στάση της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης για το μείζον αυτό εθνικό θέμα της ονομασίας του γειτονικού κρατιδίου των Σκοπίων,…

Τ]ην συνέχεια εδω://ellasnafs.blogspot.gr/2018/01/blog-post_44.html

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.