Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ’ Category

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΒΙΟΥ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΣΥΔΟΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 27th, 2018 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Απασχολουντα την Εκκλησιαν θεματα

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

π. A. εφ.

Πρώτον’ Η καθαρότης της Πίστεως. Ότι η Ορθόδοξος Πίστις κινδυνεύει, δεν είναι σχήμα λόγου, το οποίον δύναταί τις ν’ αναφέρη προς δημιουργίαν εντυπώσεων. Ίσως και ομιλούντες περί κινδύνου της Πίστεως να μην έχωμεν συνειδητοποιήσει όσον πρέπει τον κίνδυνον και να λάβωμεν τα αναγκαία μέτρα….

Δεύτερον’ Η καθαρότης του βίου. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να είνε «αγία και άμωμος»,«μη έχουσα σπίλον ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων» (Εφεσ. 5,27). Μέλη της Εκκλησίας, τα οποία διάγουν σκανδαλώδη και αμετανόητον βίον και μολύνουν και τα λοιπά μέλη και απειλούν να μεταδώσουν την γάγγραιναν εις όλο το σώμα, δεν έχουν θέσιν εις την Εκκλησίαν. Η κάθαρσις εκ των τοιούτων στοιχείων υπήρξεν, υπάρχει και θα υπάρχη πάντοτε το αίτημα του ευσεβούς λαού.
Αλλ’ επέστη ο καιρός να είπωμεν προς τους φωνάζοντας δια την κάθαρσιν της Εκκλησίας τα εξής: «Κύριοι, Εκκλησία δεν είναι μόνον οι κληρικοί. Ε ί ν ε και οι λ α ϊ κ ο ί. Άρα είσθε και σεις. Και όπως οι κληρικοί υποχρεούνται να ζουν κατά το Ευαγγέλιον, έτσι και σεις.
Δύο Ευαγγέλια δεν έδωσεν ο Χριστός, ένα ανώτερον και ένα κατώτερον, ένα δια τους κληρικούς και ένα δια τους λαϊκούς. Αλλ’ ένα Ευαγγέλιον έδωκε δι’ όλους. Όλοι οι βαπτισθέντες εις το όνομα της Αγίας Τριάδος οφείλουν να ζουν «σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς». Όλοι οφείλουν να είνε ηθικοί και ευσεβείς. Ουδεμία εξαίρεσις. Και όπως ο κληρικός ο παραβαίνων τον νόμον του Ευαγγελίου υπόκειται εις εκκλησιαστικάς ποινάς, ούτω και ο λαϊκός ο παραβαίνων τον ίδιο νόμο υπόκειται και αυτός εις εκκλησιαστικάς ποινάς. Ναι, κύριοι! Δεν δύναται να είνε κανείς ασύδοτος εντός της Εκκλησίας. Αναγνώσατε τους Κανόνας της Εκκλησίας και θα ίδητε, ότι ο καταπατών εντολήν της Εκκλησίας, εάν μεν είνε κληρικός καθαιρείται, εάν δε λαϊκός αφορίζεται. Τι θα πῆ «αφοριζέσθω»; Θα πῆ, ο αμαρτάνων και παραμένων αμετανόητος λαϊκός να αποκόπτεται εκ της Εκκλησίας ως σεσηπός και επικίνδυνον μέλος…
Και συνεπώς οι λαϊκοί, επίσημοι και άσημοι, αν παραβαίνετε τον νόμον του Θεού και σκανδαλίζετε τον ευσεβή λαόν και δεν δεικνύετε ειλικρινή μετάνοιαν, όπως απαιτεί το Ευαγγέλιον, υπόκεισθε εις εκκλησιαστικάς ποινάς, αι οποίαι αρχίζουν από την στέρησιν της θείας κοινωνίας επί μήνας και έτη και φθάνουν μέχρι του μεγάλου αφορισμού, της αποπομπής, δηλαδή, εκ της Εκκλησίας του Θεού».
Έτσι πρέπει να ομιλήση η σημερινή Ιεραρχία προς τους λαϊκούς, τους σκανδαλοποιούς λαϊκούς, των οποίων η φθοροποιός επίδρασις επί του λαού μας είνε αφάνταστος. Εις ωρισμένας δε περιπτώσεις δεν είνε αύτη μικροτέρα της κακής επιδράσεως ενός σκανδαλοποιού κληρικού. Όταν ο σκανδαλίζων λαϊκός κατέχη υψηλήν θέσιν, και η ακτίς της δράσεώς του είνε μεγάλη, σκανδαλίζει ίσον και περισσότερον ενός κληρικού με μικροτέραν ακτίνα δράσεως…. Read more »

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΟΠΛΟ – Καντε προσευχη και θα δειτε θαυματα 2) ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 8th, 2018 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ., ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Aπο το βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ.72-76

Η προσευχη πανισχυρο οπλο

«…Τι πρέπει να κάνουμε, ευρισκόμενοι σ’ αυτό τονΟ ΚΥΡΙΟΣ ΚΤΥΠΑ ΤΗΝ ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ αιώνα, σ’ αυτή τη γη, για να μείνουμε με το Χριστό; Ιδού τι μας συμβουλεύει ο απόστολος Παύλος. Ένα όπλο πανίσχυρο, που πρέπει πάντοτε να έχουμε μαζί μας οι Χριστιανοί, είναι η προσευχή. Να μην είμαστε άοπλοι σ’ αυτή την σκληρά μάχη.
«Το λοιπόν προσεύχεσθε, αδελφοί, περί ημών» (Β Θεσ. 3,1). Σ’ αυτά τα χρόνια που ζούμε, σας παρακαλώ πολύ, λέει ο απόστολος, προσεύχεσθε για μένα. Ένας Παύλος παρακαλούσε τους Χριστιανούς της Θεσσαλονίκης να προσεύχονται γι’ αυτόν! Το σκεφτήκατε αυτό; Αν ο Παύλος είχε ανάγκη από τις προσευχές των Χριστιανών, πόσο μάλλον εμείς;
Αλλά εμείς αυτή την προσευχή, που είναι όπλο ισχυρό – πανίσχυρο για όλες μας τις ανάγκες, υλικές και πνευματικές, την αμελούμε.
Έχουμε μεγάλο και σκληρό αγώνα. Πρέπει να νικηθούν οι δαίμονες. Και πρέπει να νικήσει ο χριστιανισμός. Βοηθήστε και εσείς οι Χριστιανοί. Και σήμερα, αν δεν έχουν επιτυχία οι επίσκοποι και οι ιεροκήρυκες, αιτία είναι ότι δεν προσεύχονται γι’ αυτούς οι Χριστιανοί…

Καντε προσευχη και θα δειτε θαυματα

ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ.Το πρωί που σηκώνεστε κάνετε προσευχή; Διαβάζετε Γραφή; Ψάλλετε το Θεό; Προσευχή, παιδιά· «αδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α Θεσ. 5,17). Θα δείτε θαύματα, παιδιά, στη ζωή σας.
Τώρα στα γηρατειά μου, κάθομαι καμιά φορά και θυμούμαι τα θαύματα που έκανε ο Θεός στη ζωή μου και δακρύζω. Θαύματα· μικρό παιδί πως εσώθηκα!Βλέπει ο άνθρωπος θαύματα στην προσευχή.
Λοιπόν έτσι να κάνετε και εσείς και ο Κύριος θα σας σώσει από σωματικούς και από πνευματικούς κινδύνους· μεγάλα και θαυμαστά θα ποιήσει ο Κύριος. Μεγάλα εν Χριστώ. Όχι εμείς οι μικροί και ανάξιοι, αλλά η δύναμη του Κυρίου, «η Θεία χάρις η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλειπόντα αναπληρούσα» (ακολ. χειροτ.).
Ο Θεός θα δώσει τη χάρη, όταν υπάρχει ταπείνωση, αγάπη, συναίσθηση ότι είμεθα ένα μηδενικό. Και τα μηδενικά αξιοποιούνται. Διαβάστε το βιβλίο «Ακολούθει μοι». Εκεί στο τέλος γράφει· Τα μηδενικά αξιοποιούνται, όταν υπάρχει μπροστά η μονάδα. Αν έχεις ένα μηδενικό, γίνεται δέκα· αν έχεις δύο μηδενικά, γίνεται εκατό· αν έχεις τρία μηδενικά γίνεται χίλια… Η συναίσθηση της μηδαμινότητος μας όταν έχουμε μπροστά τον Ένα. «Έν τω Θεώ ποιήσομεν δύναμιν» (Ψαλμ. 59,14)…

862c570e406e

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Τάξις προσευχῆς στὰ πλαίσια του Νυχθημέρου

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

«καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία» (Γεν. 1,5)

Στην αγία μας Ορθοδοξία οι πιστοί που έχουν στραμμένη με θέρμη την διάθεση τους σαν αναμμένη λαμπάδα στον τριαδικό Θεό ψάχουν να βρουν τρόπους να αγωνισθούν όλο το εικοσιτετράωρο. Με την διηνεκή τους αναφορά, όπως το ηλιοτρόπιο πρασανατολισμένο στον ήλιο, έτσι και αυτοί φωτίζονται, θερμαίνονται και ζωογονούνται από τον νοητό Ήλιο της Δικαιοσύνης, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Ζωντανά και με ολοκάρδια θέληση προσεύχονται «στεναγμοῖς ἀλαλήτοις», στον Θεό Πατέρα που τον γνωρίζουμε δια του Υιού Του εν Αγίω Πνεύματι που μιλά μέσα μας καιμας βοηθά σε όλη την αδυναμία μας. Διότι, μη γνωρίζοντας εμείς πως πρέπει να προσευχηθούμε καθώς πρέπει, δηλαδή, τί να ζητήσουμε, αυτό το Πνεύμα μεσιτεύει για χάριν μας με το παραπάνω υπέρ ημών με ανέκφραστους στεναγμούς κατανύξεως. « Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν· τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθ’ ὃ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἀλλ’ αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις» (Ρωμ 8,26). Και καθώς η καρδιά τους σκιρτά από την θαλπωρή του ακτίστου περιμένουν πως και πως να επικοινωνήσουν με τον Πλάστη τους. Read more »

TA ΦΡΙΚΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΛΑΟΥΣ. ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ (Αποσπ. ηχητικης ομιλιας του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 20th, 2018 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ, ΔΙΩΓΜΟΙ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

TA ΦΡΙΚΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

(ἀπόσπασμα (1)

——-

——-

Το παντελονι δεν ειναι γυναικεια ενδυμασια· Ας το ακουσουν οι ευσεβεις κοπελλες, που αγαπουν τον Θεο. Ο επισκοπος Φλωρινης Αυγουστινος λεει την αληθεια, αδιαφορωντας για τα σχολια των επικριτων του. Ακουστε τον· «NEKPOΣ ΠEΦTΩ, ΑΛΛΑ TO EYΑΓΓEΛIO ΔEN TO ΠΑTΩ!». 2) ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΩΣ ΕΚΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΦΟΡΟΥΣΕΣ ΕΝΟΡΙΤΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 24th, 2018 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ

Ο ιερεας των Αμισιανων ζητησε απο τις γυναικες

να μην πανε με βαμμενα χειλη, με μεϊκ απ και με παντελονια στη θεια κοινωνια – “Ειναι λαθος του”, σχολιαζει ο δεσπότης του!!!

https://www.proininews.gr/o-iereas-ton-amisianon-koinonei-ypo-proypotheseis-tis-gynaikes-einai-lathos-toy-scholiazei-o-mitropolitis

090634b9b49e9b3e4c9bc943

 

Αντί για φωτογραφία δημοσιεύουμε ένα παλαιο δημοσιευμα από το Fimotro, για να προλάβουμε κάποιους «προοδευτικούς», σαν τον παραπάνω δεσπότη, που θα σχολιάσουν δυσμενως τον ἀγωνιστὴ Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο, που μιλᾶ τὴν γλώσσα τῆς ἀληθείας

—-

 Το παντελόνι δεν είναι γυναικεία ενδυμασία· ας το ακούσουν οι ευσεβείς κοπέλλες, που αγαπούν τον Θεό. Ο επίσκοπος Φλωρίνης π. Αυγουστίνος δείχνει την αμαρτία αδιαφορώντας για τα σχόλια των επικριτών του. Ακούστέ τον·

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ:

  • «Ως επίσκοπος συναισθανόμενος τας ευθύνας μου γράφω την παρούσαν εγκύκλιον , επί τη εισόδω εις την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν και ανανεώνων και συμπληρώνων προγενεστέραν εγκύκλιον περι απαγορεύσεως της εισόδου εις τους ιερούς ναούς ασέμνως ενδεδυμένων προσώπων ΑΠΑΓΟΡΕΥΩ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ,ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑΙ ΜΕ ΠΑΝΤΑΛΟΝΙΑ, ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΗΛΙΚΙΑΣ.
    Γνωρίζω, ότι και η νέα εγκύκλιος θα προκαλέση αντιδράσεις. Αλλ όπως με την βοήθειαν του Θεού η τάξις και η ευπρέπεια επεβλήθη εις όλους τους ναούς της Μητροπόλεως και ουδεμία ασέμνως ενδεδυμένη τολμά να εισέλθη εις τους ναούς , ούτω και τώρα θα επιβληθή η τάξις και η ευπρέπεια. ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΑΝΤΑΛΟΝΟΦΟΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΟΒΕΡΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ! ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΑ ΕΣΤΩΤΑ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΘΗ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ! (Βλέπε «ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑ», σελ.294-295).

NEKPOΣ ΠEΦTΩ, ΑΛΛΑ TO EYΑΓΓEΛIO ΔEN TO ΠΑTΩ!

ΦΟΥΣΤΑ

Eγώ δεν είμαι ούτε νομάρχης, ούτε διευθυντής σχολείου, ούτε επιθεωρητής. Eίμαι όμως επίσκοπος. Kαι ως επίσκοπος έχω ένα χώρο.
Δεν εξουσιάζω το σχολείο, ούτε την νομαρχία, ούτε την εισαγγελία. Eξουσιάζω όμως εδώ μέσα. Nεκρός πέφτω και το Eυαγγέλιο δεν το πατώ.
Mε γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν ξέρω τί θα κάνης και τί θα πεις, αν εσύ που με ακούς απόψε γελάς.
Δεν με ενδιαφέρει πόσοι θα με σχολιάσουν στα καφενεία και θα πουν: Πάει πάλι ο Kαντιώτης τρελλάθηκε. Αλλά πράγματα ζητά. Zητά οι γυναίκες μας και τα κορίτσια μας να μην φορούν παντελόνια.
Δεν σε υπολογίζω, λέγε ότι θες. Ανοιξε το στόμα σου και πέταξε όσα καβούρια και όσα φίδια θέλεις εναντίον μου. Δεν με ενδιαφέρει. Eγώ σας λέγω ένα πράγμα. Eδώ μέσα στην Eκκλησία δεν θα επιτρέψω καμμιά γυναίκα με παντελόνια.
Tώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι και θα αρχίση πάλι η βρωμιά να ξαπλώνεται στην πόλη, δεν θα επιτρέψω εδώ στην εκκλησία καμμιά ασχήμια, κανένα βδέλυγμα.
Eσύ κύριε που κοροϊδεύεις τον δεσπότη, αν αυτό το θεωρείς καλό, βγάλε το σακάκι σου και φόρεσε φουστάνια.

Απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτη- Φλώρινα 13-3-1971.

_______________________
Ο Μητροπολίτης δείχνει τις θέσεις της Εκκλησίας για το παντελόνι, σε μια εποχή που το παντελόνι πρωτομπῆκε στην ζωή των γυναικῶν. Λέει την αλήθεια, αδιαφορώντας για τα σχόλια και τις ειρωνείες των ανθρώπων.

Σήμερα που όλα επιτρέπονται και κανένα στόμα ούτε θεολόγου ούτε παπά, ούτε επισκόπου λέει την αλήθεια για το παντελόνι και οι γυναίκες -ακόμα και οι γριές- δεν ξέρουν ότι η Αγία Γραφή λέει, ότι· «Ουκ έσται σκεύη ανδρός επί γυναικί, ουδέ μη ενδύσηται ανήρ στολήν γυναικείαν, ότι βδέλυγμα Κυρίω τω Θεώ σου έστι πας ποιών ταύτα», και μπαίνουν ακόμα και στους ναούς με το παντελόνι·

Ας ακούσουν· 1) Τι λέει ο επίσκοπος Φλωρίνης π. Αυγουστίνος για το παντελόνι, που το βλέπει από πνευματική σκοπιά και 2) Τι λένε οι γυναίκες της Γαλλίας που το βλέπουν από άλλη οπτική γωνία.

________________________

  • ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟ ΙΕΡΩΣ ΕΚΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΦΟΡΟΥΣΕΣ ΕΝΟΡΙΤΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΗΣΗ

Τοῦ Λυκούργου Νάνη

Kαι μη χειρότερα! Ο ιερέας ζήτησε συγγνώμη από τις παντελονοφορούσες ενορίτισσές του γιατί στοίχησε την πρακτική του με το θέλημα του Θεού αρνούμενος θεοφιλώς να τις κοινωνήσει!! Και σαν να μην έφθανε κάτι τέτοιο εν συνεχεία κάλεσε τους πιστούς να προσέρχονται στο ναό άνευ όρων και προυποθέσεων (Βλέπε «Ζήτησε συγνώμη ο Ιερέας π. Κωνσταντίνος που αρνήθηκε να κοινωνήσει τις γυναίκες που φορούσαν παντελόνι», https://www.ekklisiaonline.gr/ellada/zitise-sygnomi-o-iereas-p-konstantinos-pou-arnithike-na-kinonisi-tis-gynekes-pou-forousan-panteloni/).( Εάν ο εν λόγω κληρικός μίλησε με άγαρμπο και άκομψο τρόπο στις ενορίτισσές του οπωσδήποτε άριστα έπραξε και ζήτησε συγγνώμη από αυτές. Ευγενικά αλλά σταθερά, απόλυτα και αδιαπραγμάτευτα και όχι άκομψα και άγαρμπα πρέπει καθε κληρικός να δρα εν προκειμένω. Πλην όμως το ρεπορτάζ διαλαμβάνει ότι ζήτησε συγγνώμη γιατί ΘΕΟΦΙΛΩΣ ενεργών δεν τους κοινώνησε. Τον παρουσίασε, τουτέστιν, ως μεταμεληθεντα επειδή συντόνισε τη στάση του με αυτή του θείου θελήματος.Τα όσα λοιπόν ακολουθούν γράφονται υπό την τελευταία αναγκαία και ικανή συνθήκη).Εκάμφθη, πιθανώς, κατόπιν σχετικής αντιδράσεως κοσμικώς φρονούντων «χριστιανών»! (Ενδεχομένως να υφίστανται και άλλοι λόγοι τους οποίους δεν γνωρίζουμε). Read more »

Η ανορθωσις της Εκκλησιας και η αναγεννησις του Εθνους μας επειγουν (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 24th, 2018 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η ανορθωσις της Εκκλησιας

και η αναγεννησις του Εθνους μας επειγουν

Ἀπόσπασμα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», τοῦ Μητροπολίτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιώτου, φ. 251, Αὔγουστος 1962. Και του νέου βιβλίου «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ· Νάρκη στην διοίκησι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας και στὸν Ἀπόδημο Ἑλληνισμό, τὴν πυροδοτεῖ ὁ πατριάρχης», σελ. 21.

GRHGOREITE π. Αυγουστ. Καντιωτης

«…Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται! Ὅσα παραπάνω γιὰ τὴν καλύτερη διοργάνωσι τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων εἴπαμε ἴσως εἰς τοὺς πολλοὺς νὰ φανοῦν ὡς ἄκρως ἐπαναστατικά, παράδοξα, ἀπροσγείωτα, ποὺ νὰ προσεγγίζουν τὰ ὅρια τῆς οὐτοπίας. Καὶ ὅμως αὐτὰ πρέπει νὰ γίνουν. Ἡ ἀνόρθωσις τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀναγέννησις τοῦ Ἔθνους μας ἐπείγουν, ἐὰν εἰς τὸ προσεχὲς μέλλον δὲν θέλωμε νὰ θρηνήσωμε μεγαλυτέρας συμφοράς. Ποιός θὰ σώσῃ τὸ Ἔθνος; Ποιός θʼ ἀνορθώσῃ τὴν Ἐκκλησία; Ποιός τὰ ὄνειρα εἰς πραγματικότητα θὰ μεταβάλῃ; Ποιός εἰς τὴν ἀρχαία δόξα τὴν Ἐκκλησία θὰ ἐπαναφέρη; Ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνησις τοῦ Ὀρθοδόξου Βασιλείου; Ἀλλʼ οἱ ἑκάστοτε πολιτικοὶ ἄνδρες τῆς Ἑλλάδος, πλὴν τοῦ ἀειμνήστου Καποδίστρια, δὲν πιστεύουν εἰς τὴν θείαν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ θεωροῦν αὐτὴν ὡς μέσον πρὸς πραγματοποίησιν πολιτικῶν σκοπῶν, μερικοὶ δὲ ἀπ᾽ αὐτοὺς ἀνήκουν σὲ Μασονικὲς στοές, ἐπιθυμοῦν νὰ βλέπουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σὲ μαρασμό ὑπὸ φαύλων καὶ ἀνικάνων στοιχείων ἐκπροσωπουμένη. Ἐὰν οἱ πολιτικοὶ ἄνδρες τῆς Ἑλλάδος ἐπίστευαν εἰς τὴν Ἐκκλησία, θὰ ἐχάρασσαν ὑγιᾶ ἐκκλησιαστικὴ πολιτικὴ καὶ μὲ κάθε θυσίᾳ ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ ἐπεδίωκαν τὴν ἀνόρθωσι της. Ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν πιστεύουν. Γι᾽αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία ἐμεῖς τοὐλάχιστο τίποτε τὸ καλὸ δὲν περιμένουμε. Ποιός λοιπὸν τὰ ὄνειρα εἰς πραγματικότητας θὰ μεταβάλῃ; Ἡ μόνη ἐλπίδα ἀνορθώσεως τῆς Ἐκκλησίας εἶνε οἱ Ἱεράρχαι. Ὄχι ὅλοι οἱ Ἱεράρχαι, ἀλλʼ οἱ ὀλίγοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ὄχι περὶ μισθῶν, ὄχι περὶ ἀπολαυῶν, ὄχι περὶ συγγενῶν καὶ φίλων, ὄχι περὶ μεταθέσεως ἐκ πτωχοτέρων ἐπισκοπῶν εἰς πλουσιωτέρας, ὄχι περὶ ἐγκοσμίων ἀγαθῶν μεριμνῶντες, ἀλλὰ τὴν Ἐκκλησίαν ὄντως πονοῦντες εἶνε ἕτοιμοι ὑπὲρ αὐτῆς κάθε θυσία νὰ ὑποστοῦν. Ὑπάρχουν τέτοιοι; Read more »

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΡΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ & ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ 1) ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΥ ΜΑΧΗΤΙΚΟ: «Εγω πεταω για την πατριδα μου»! 2) Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Σοφωτεροι των Πατερων οι Οικουμενιστες (Του Πρωτοπρ. Θεοδωρου Ζηση)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 27th, 2018 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Μηνυμα προς ολους τους Ελληνες:

«Εγω πεταω για την πατριδα μου!»

Το μήνυμα ενός πιλότου μαχητικού που αγγίζει τους Έλληνες, πόσο μάλλον σε τόσο δύσκολες εποχές σαν και αυτή που ζούμε.

 ——————-

—————-

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Σοφώτεροι τῶν Πατέρων οἱ Οἰκουμενιστές

  1. Ὑποκρισία καὶ ἀντίφαση τῶν μεταπατερικῶν

Ἔχουμε ἐπισημάνει πολλὲς φορὲς ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ποὺ ταυτίζεται μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, χαρακτηριζόμενη στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ὡς «Ἀποστολική», θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ χαρακτηρισθεῖ καὶ ὡς «Πατερική», ἂν ἐπιτρεπόταν προσθῆκες στὸ κείμενο αὐτό, τό «βραχὺ ρήματι καὶ πολὺ συνέσει», τὸ ὁποῖο οἱ Πατέρες «θεοπνεύστως ἀπεφθέγξαντο»[1].Ἡ ἴδια ἀπαγόρευση ἐμπόδισε τοὺς Ἁγίους Πατέρες νὰ προσθέσουν καὶ τὴν λέξη «Θεοτόκος», διδασκαλία ποὺ ἀποτελεῖ ἀστασίαστο πλέον δόγμα τῆς Μιᾶς, ῾Αγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς καὶ Πατερικῆς Ἐκκλησίας. Μόνον ἡ σατανικὴ ἔπαρση τοῦ Παπισμοῦ ἀγνόησε τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀπαγόρευση καὶ πρόσθεσε τὸ αἱρετικὸ «Filioque» στὸ Σύμβολο, τὴν ἐκπόρευση δηλαδὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ», μὲ συνέπεια νὰ προκαλέσει τραύματα καὶ πληγὲς στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ὁδηγήσει στὴν αἵρεση καὶ στὸ σχίσμα ὁλόκληρη τὴ Δύση, καὶ νὰ ἐπιμένει μέχρι σήμερα ἑωσφορικὰ καὶ ἐγωϊστικὰ στὴν μεγάλη αὐτὴ δογματικὴ πλάνη.

Read more »

Ουκρανια (3 & 4 -3 -2018) Δυο συναξεις για την Αποτειχιση (Ακριβεια & Οικονομια) 2) Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ, ΜΑΣΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟ! 3) Ο Επισκοπος Λογγινος-Πατερας 400 παιδιων! Μια συνεντευξη που αγγιζει την ψυχη!

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 19th, 2018 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

<Ουκρανία (3 & 4 -3 -2018)

Δυο συναξεις για την Αποτειχιση (Ακριβεια & Οικονομια) [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Ὁ σεβασμιώτατος μητροπολίτης Μπαντσένσκη π. Λογγίνος, συνεκάλεσε στήν ἱερά Μητρόπολή του, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπίσκεψης τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, 2 κληρικολαϊκές συνάξεις γιά τό θέμα τῆς διακοπῆς μνημοσύνου (ἀποτείχισης), ἀντιμετωπίζοντας τίς κακοδοξίες καί ἀποσχιστικές τάσεις στό θέμα Ἀκρίβειας καί Οἰκονομίας. Στά 2 Βίντεο πού ἀκολουθοῦν παρακολουθῆστε τίς συνάξεις αὐτές πού πραγματοποιήθηκαν στίς 3 καί 4 Μαρτίου 2018. Ἐκτός τοῦ μητροπολίτου π. Λογγίνου καί τοῦ π. Θεοδώρου, συμμετέχουν ὁ π.Ματθαῖος Βουλκανέσκου ὁ ὁποῖος ἔχει τόν ρόλο τοῦ μεταφραστῆ καί ὁ μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης. Παραθέτω καί ἕνα σύντομο βιογραφικό τοῦ ἐπισκόπου ἀμέσως μετά τά Βίντεο….

https://katihisis.blogspot.gr/2018/03/3-4-3-2018-2-2018.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943

2) Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ, ΜΑΣΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟ!

http://orthopraxiaa.blogspot.gr/2017/03/blog-post_9.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943

3) Ο Επισκοπος Λογγινος-Πατερας 400 παιδιων! Μια συνεντευξη που αγγιζει την ψυχη!

———

———

Δεν είναι ακαδημαικός,ούτε εφευρέτης,ούτε εξωγήινος.Είναι εθνικός ήρωας στην Ουκρανία παρότι είναι Ρουμάνος.Γιατί;Επειδή είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Είναι 50 ετών και έχει 400 παιδιά.Τα 33 από αυτά τα έχει υιοθετήσει,ενώ έχει την κηδεμονία των υπόλοιπων.Τα μεγαλώνει σε δύο μοναστήρια.Στο Μπαντσένι και στο Μποιάν.
Πρόκειται για τον επίσκοπο Λογγίνο.Τον γνωρίσατε πρώτη φορά μέσα από την ταινία «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ».Όταν γυρίστηκε η ταινία ήταν ο ιερομόναχος Μιχαήλ(Ζαρ).
Ξέρω ότι αυτή η ταινία άγγιξε πολλές ψυχές.Ξέρω πως άγγιξε τις ευαισθητες χορδές πολλών.Είναι μία ταινία για αγγέλους και αγίους ή αλλιώς για αγάπη και χριστιανική ομολογία.Είναι για την ψυχή μία δοκιμασία.Η παρουσία του Θεού σε αυτό το μοναστήρι είναι έντονη,τα θαύματα καθημερινά. Read more »

Να μη μας περνα η ιδεα οτι θα μας καθαιρεσουν οι οικουμενισται και χαθηκε ο κοσμος. ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΥΠ᾽ ΟΨΙΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 2) Παρακολουθηστε ζωντανα σε ιστοσελιδα της ομογενειας τo συλλαλητηριο για τη Μακεδονια στη Νεα Υορκη

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 18th, 2018 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΔΙΩΓΜΟΙ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης στo αρχονταρίκι της Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδος, μετὰ τοὺς Δ´ Χαιρετισμούς (16.3.2018)

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠ᾽ ΟΨΙΝ ΤΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ TΩN OIKOYMENIΣΤΩΝ

——–

——–
  Ὁ π. Θεόδωρο Ζήση ἀνακοινώνει στοὺς πιστούς γιὰ την μεγάλη ἡμερίδα ποὺ θὰ γίνη μετὰ τὸ Πάσχα στὴ Θεσσαλονίκη, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς ἀποτειχίσεως

Ὁ π. Θεόδωρος μιλᾶ μὲ σεβασμὸ γιὰ τους ὀρθοδόξους ἐπισκόπους τῆς Μολδαβίας καὶ Οὐκρανίας, ποὺ ὄχι μόνο δὲν τιμωροῦν τοὺς ἱερεῖς ποὺ τοὺς κόβουν το μνημόσυνο, ἀλλὰ τοὺς συμπεριφέρονται μὲ ἀγάπη.
Στὴ Ρουμανία ἔχουν κάνει πολλὰ μοναστήρια καὶ πολλοί ἱερεῖς ἀποτείχιση, δυστυχῶς ἐδῶ ὑστεροῦμε. Στὴν Μολδαβία 4 μεγάλα μοναστήρια γυναικεία καὶ ἀνδρικά ἔκαναν διακοπή μνημοσύνου. Θὰ σᾶς πῶ καὶ τὸν τρόπο τὸν καλὸ ποὺ οἱ ἐκεῖ ἐπίσκοποι ἀντιμετωπίζουν τὴν διακοπή μνημοσύνου, ἀπὸ ἱερεῖς τους. Ὄχι μόνο δεν θυμώνουν ἐναντίον τῶν ἱερέων των καὶ δὲν τοὺς διώκουν, ἀλλὰ τοὺς κάνουν καὶ τραπέζι. Παρακαθήσαμε σε ἕνα τέτοιο τραπέζι. Ὁ ἐπίσκοπος Λογγίνος ἕνας γεναῖος ἐπίσκοπος, με ἕνα τεραστιο φυλανθρωπικὸ ἔργο, λειτουργήσαμε τὴν προηγούμενη Κυριακὴ ὅλοι μαζί ἀκόμα καὶ μὲ καθηρημένους ἰερεῖς ἀπὸ ἐπισκόπους τῆς Ρουμανίας. Δὲν φοβήθηκε νὰ μὴν τὸν κατηγορήσουν για αὐτό. Ἐπομένως νὰ μὴ μᾶς περνᾶ ἡ ἰδέα ὅτι θὰ μᾶς καθαιρέσουν καὶ χάθηκε ὁ κόσμος. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς δὲν εἶναι ἐκκλησία ὁμοσπονδιων. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολική. Εἶναι καὶ ἐδῶ ἰδια καὶ σε ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς γῆς… Παντοῦ ὑπάρχει Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Δὲν θὰ μᾶς ἀφήση ὁ Θεὸς χωρίς καταφύγιο.

Ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης στην Αγία Παρασκευή Εορδαίας στους 4ους χαιρετισμούς
http://www.ptolemaidanews.gr/new/news.php?lang=173&cat=142&id=42371

862c570e406e

Παρακολουθηστε ζωντανα σε ιστοσελιδα της ομογενειας τo συλλαλητηριο για τη Μακεδονια στη Νεα Υορκη

——

——

Read more »

«ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ 2) Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – Για την Ὀρθοδοξια καυχωμεθα εν Κυριω εμεις οι Χριστιανοι Ελληνες. Αλλα τι ειναι η Ορθοδοξια, για την οποια ποταμους αιματων εχυσε το γενος των Ελληνων; ― Να ερωτημα, που αξιζει ν᾽ απασχοληση καθε Ελληνα

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 27th, 2018 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

«ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
———-

———-

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

  • Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου. Ἐκφωνήθηκε ἀπό τὸν Ραδιοφωνικό Σταθμὸ Λαρίσης, στὶς 13.3.1949 Ἐδημοσιεύθη ἀπομαγνητοφωνημένο εἰς τὸ φυλλάδιο τοῦ περιοδικοῦ «Σάπφειρος» της Λάρισας, στις 16.3.1949. Περιέχεται καὶ στὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου «Ἐκ τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτός», Ἔκδοση 1950

Ἀγαπητοὶ ἀκροαταί, ἡ Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ὀνομάζεται Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατί κατ’ αὐτὴ την λαμπρὰ πανήγυρι ἐτελεῖτο καὶ τελεῖται ἀκόμη εἰς ὡρισμένα μέρη τῆς Ὀρθοδοξίας ὅπου ἀκμάζει τὸ πῦρ τῆς νικηφόρου πίστεως. Μετὰ τὴν δοξολογίαν τῆς σημερινῆς ἡμέρας σύμπας ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς κάμνουν ἱερὰν λιτανείαν, ἐξέρχονται τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὑψώνουν τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ τὰς Ἱερὰς εἰκόνας, ψάλλουν τὸ ἀπολυτίκιον: «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα Σου προσκυνοῦμεν, Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν Χριστὲ ὁ Θεὸς» καὶ εἰς τὸ τέλος τῆς ἱερᾶς λιτανείας μνημονεύονται τὰ ὀνόματα ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι μὲ σύνθημα Ὀρθοδοξία ἤ θάνατος ἠγωνίσθησαν ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῆς Ἐκκλησίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων διὰ νὰ κρατήσουν ἀκεραίαν καὶ ἀνόθευτον τὴν πίστιν. Τούτων τῶν ἀναριθμήτων ἡρώων τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν φωτεινὸν νέφος λάμπον ὡς οὐράνιον σέλας εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην, τελεῖται τὸ ἱερὸν μνημόσυνον. Τούτους ἀνευφημοῦμεν λέγοντες: «τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας προμάχων εὐσεβῶν, βασιλέων, ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Διδασκάλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, αἰωνία ἡ μνήμη». Χάρις εἰς τοὺς ἀτρύτους κόπους καὶ θυσίας τῶν ἀειμνήστων αὐτῶν ἀνδρῶν ἔχομεν ἡμεῖς σήμερον τὸν ἀνεκτίμητον αὐτὸν θησαυρὸν ποὺ λέγεται ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
Δι’ αὐτὴν τὴν Ὀρθοδοξίαν καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ ἡμεῖς οἱ Χριστιανοὶ Ἕλληνες. Ἀλλὰ τὶ εἶνε αὐτὴ ἡ Ὀρθοδοξία ὑπὲρ τῆς ὁποίας ποταμοὺς αἱμάτων ἔχυσε τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων;Ἰδοὺ ἐρώτημα, ἰδοὺ θέμα ποὺ ἀξίζει νὰ ἀπασχολήσῃ πάντα Ἕλληνα, διότι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶνε τι τὸ ἀδιάφορον διὰ τὴν Ἑλλάδα, δὲν εἶνε παρονυχίς τις, ἀλλὰ ἀποτελεῖ τὸν πολύτιμον ἀδάμαντα τῆς Ἑλλάδος.
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ! Ποῖος ἐκκλησιαστικὸς ρήτωρ θὰ ἠδύνατο νὰ ἐκφωνήσῃ σήμερον τὸν πανηγυρικόν σου; Θὰ ἔπρεπε ν’ ἀναστηθοῦν σήμερον ἐκ τῶν τάφων ὁ Μ. Ἀθανάσιος, ὁ ἱερὸς Φώτιος καὶ Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς διὰ νὰ σαλπίσουν μὲ τὰς διατόρους σάλπιγγάς των πρὸς ὅλον τὸ Ὀρθόδοξον ποίμνιον τό:«φύλακες γρηγορεῖτε», νὰ ἀφυπνίσουν καὶ εἰς τὰ στήθη τῶν πλέον ἀδιαφόρων σημερινῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων τὴν κοιμωμένην συνείδησιν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὤ μακάρια πνεύματα! Πόσον βαθειὰ εἴχατε σεῖς εἰς τὰς καρδίας σας τὴν ἰδέαν τῆς Ὀρθοδοξίας!

Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΕΧΘΡΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ 2) Η Ορθοδοξος Εκκλησια δεν εδεχθη κανενα συμβιβασμο με την πλανη. Δεν επετρεψε ουτε ενα ιωτα να προστεθη ή ν’ αφαιρεθη απο το συμβολο της πιστεως. Ορθοδοξοι Ελληνες οπουδηποτε της υφηλιου και εαν ευρισκωμεθα ας ειμεθα παντοτε εν εγρηγορσει και εν επιφυλακη, ας εχωμε τα ματια μας δεκατεσσερα για να μη μας εξαπατησουν αι διαφορες προπαγανδες & ανταλλαξωμε τον γνησιο θησαυρο της Ορθοδοξιας με τα ευτελη & κιβδηλα νομισματα των αιρεσεων

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 24th, 2018 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΕΧΘΡΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
————-

——-

Ἀπόσπασμα ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης
π. Αὐγουστίνου τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

Η Ορθοδοξος Εκκλησια δεν εδεχθη κανενα συμβιβασμο με την πλανη.
Δεν επετρεψε ουτε ενα ιωτα να προστεθη ή ν’ αφαιρεθη απο το συμβολο της πιστεως.ΟΡΘΟΔ...

«…Ἀλλὰ ἀλλοίμονον! Ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἐπετέθησαν ἄλλης φύσεως ἐχθροὶ καὶ πολέμιοι. Αὐτοὶ δὲν ἦσαν δεδηλωμένοι ἐχθροὶ ὅπως οἱ πρῶτοι. Αὐτοὶ μέσα εἰς τὴν ὀρθοδοξία εἶχαν γεννηθῇ καὶ γαλουχηθῆ. Εἰς τὸ μητρῷο τῆς ὀρθοδοξίας ἦσαν γραμμένα τὰ ὀνόματά των. Εἰς ὅλας τὰς ἱερὰς συνάξεις ἐλάμβανον μέρος. Ἐκοινώνουν τῶν ἀχράντων μυστηρίων καὶ παραδέχοντο ἀδιστάκτως ὅ,τι ὑπὸ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐδίδασκε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ἦσαν ἕτοιμοι ὑπὲρ αὐτῆς νὰ μαρτυρήσουν. Ἀλλ’ αἴφνης τὶς καρδίε των συνετάραξε τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα τῆς ὑπερηφανείας. Ἤθελαν, δηλαδὴ αὐτοὶ ὡς ἀνώτερα δῆθεν πνεύματα, μὲ τὸν πῆχυ τῆς λογικῆς νὰ μετρήσουν τὰ δόγματα, τὰς θεμελιώδεις ἐκείνας ἀληθείας ἐπὶ τῶν ὁποίων στηρίζεται τὸ οἰκοδόμημα τῆς ὀρθοδοξίας. Ἤθελαν μὲ τὸ μικρὸ κύπελλο τῆς διανοίας των νὰ ἐκκενώσουν τὸ ἄπειρον ὠκεανὸ τῆς γνώσεως τοῦ ἐν Τριἀδι Θεοῦ.Ἤθελαν μὲ τὶς ἀσθενεῖς πτέρυγές των ὡς ἄλλοι ἴκαροι νὰ διπλεύσουν τὶς ἄχανεῖς ἐκτάσεις τοῦ ἀπείρου καὶ ἔτσι ὑπερήφανοι γιὰ τις διανοητικάς των πτήσεις εἰς τὸν κόσμο τοῦ μυστηρίου παρουσιάσθησαν μία ἡμέρα εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησία καὶ εἶπαν μὲ στόμφον: «Μέχρι χθὲς συνεφωνούσαμε μαζί σου εἰς ὅλα τὰ σημεῖα τῆς διδασκαλίας σου. Ἀλλὰ τώρα ὄχι. Αὐτὸ ἐδῶ τὸ σημεῖο τῆς διδασκαλίας σου μᾶς εἶνε ἀκατάληπτον. Τὸ ἄλλο πρέπει νὰ τροποποιηθῇ ὥστε νὰ γίνῃ καταληπτὸν ἀπὸ τὴν ἀνθρωπίνην διάνοια. Τὸ τρίτον πρέπει ν’ ἀπορριφθῇ…».

Read more »

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ 2) ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (Καθε Ορθοδοξος ειναι ταγμενος φρουρος. Εχει καθηκον να επισημαινη τον κινδυνο και να σαλπιζη για να ξυπνηση ο ανυποπτος λαος.

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 9th, 2018 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ 4.2.18

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1247——-4218—–722018

8d542426c8ab5796f8b9f3ff

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

(Διαδώστε το …μήπως συνέλθουν και σωθούν ψυχές… από την πλάνη!)

+Αρχιμ. ΧΑΡΑΛ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
«Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ» (σελ.227)

ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ

«Τίθεται τώρα ένα κεφαλαιώδες ερώτημα, τι θα κάνωμε σ’ αυτή την γενική επίθεσι των Σκοτεινών Δυνάμεων και του Οικουμενισμού κατά της Εκκλησίας του Χριστού;
Ποιο είναι το επιτακτικό χρέος μας;
Πως θα προφυλαχθούμε οι πιστοί σήμερον από τον Οικουμενισμόν;
Τι θα κάνωμε ημείς οι Ορθόδοξοι;
Πως θα γλιτώσουμε από την σύγχυσι, την αναταραχή και το ναυάγιο, στο οποίο προσπαθεί να οδηγήση την ανθρωπότητα ο Οικουμενισμός;
Τι θα κάνωμε, δια να προφυλάξωμε την Πίστιν μας ανόθευτη εις την επίθεσιν, που κάνουν οι Οικουμενισταί σήμερον κατά της Εκκλησίας;
Θα σταυρώσωμε τα χέρια και θα μείνωμε απαθείς σε μία καταστροφική αδράνεια κι ’απραξία;
Θα αφήσουμε το απειλητικό μαχαίρι ελεύθερο και ανεμπόδιστο, να κτυπάη την Εκκλησία του Χριστού;
ΟΧΙ! ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ! Τι λοιπόν πρέπει να κάνωμε;

1ον)ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΙΣ
Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της γης, όλοι οι Επίσκοποι και Ποιμένες και Ιερείς και Θεολόγοι, όλος ο Πιστός Λαός, σύσσωμη η Ορθοδοξία, είναι ανάγκη να αντισταθούν γενναίως στα ενωτικά σχέδια του Οικουμενισμού. Έχομε ταχθή όλοι, Κληρικοί και λαϊκοί, από τον Θεό, ακοίμητοι φρουροί και σκοποί άγρυπνοι για την φύλαξη του πολυτιμοτέρου θησαυρού της ανθρωπότητος: Της αληθείας, την οποίαν έφερε στον κόσμο ο Θεός. Πρέπει ν’αντισταθούμε για να μη χάσωμε τον θησαυρόν της Ορθοδόξου Πίστεως, που μας ενεπιστεύθη ο Κύριος.
Έχομε ταχθή από τον Θεό να προφυλάξωμε αμόλυντη την Ορθοδοξία. Να την υπερασπίσωμε με πάσαν θυσίαν από τον πολυμήχανο σκοτεινό Οικουμενισμό. Από ημάς άλλωστε τους φρουρούς θα ζητήση ο Θεός το αίμα των ψυχών όλων εκείνων, που σκοτώνει το θηρίον του Οικουμενισμού. Ο κάθε Πιστός Ορθόδοξος είναι και ένας φρουρός της Ορθοδόξου Πίστεως και δεν πρέπει να την αφήση να του την πάρουν από τα χέριά του οι εχθροί του Χριστού.
«Ο σκοπός – γράφει ο Προφήτης Ιεζεκιήλ– εάν ίδη την ρομφαίαν ερχομένην και μη σημάνη τη σάλπιγγι και ο λαός μη φυλάξηται και ελθούσα η ρομφαία λάβη εξ αυτών ψυχήν… και το αίμα εκχειρός του σκοπού εκζητήσω» (Ιεζέκ. λγ´. 6,7) Read more »

Οικουμενισμος – συντελειται προδοσια (ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 7th, 2018 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ», ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Τοῦ Μ. Φωτίου πατριάρχου Κων/λεως
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστινου

Οικουμενισμος – συντελειται προδοσια

prodotes-orΣήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν ἐπέτειο τῆς ἐκδημίας πρὸς Κύριον τοῦ ἱεροῦ Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (820-893 μ.Χ.).
Εἶπαν, ὅτι ἡ ἱστορία εἶνε μιὰ πινακοθήκη, στὴν ὁποία ὁ χρόνος ἀναρτᾷ ἑκάστοτε εἰ­κό­νες μεγάλων μορφῶν. Καὶ στὴν χριστιανικὴ ἱ­στο­ρία ὑ­πάρχουν μεγάλες μορφές, ποὺ συν­ετέλε­σαν στὴν ἐξάπλωσι καὶ ἑδραίωσι τῆς ἁγί­ας μας πίστεως. Μετὰ τὴν ἄχραν­τη εἰκό­να τοῦ Κυρίου ἡ­μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπάρχουν ἄλ­λες μορφές. Ἀπὸ πλευρᾶς ἀγώνων γιὰ τὴν δι­ατήρησι τῆς πα­ρακαταθήκης τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀγώνων νὰ κρα­τηθῇ ἁγνὸ τὸ εὐαγγέ­λιο, ξεχωρίζουν τρεῖς μορ­φές· πρῶτος ὁ ἀπόστολος Παῦλος, δεύτερος ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, καὶ τρίτος ὁ σημερινὸς ἅγιος.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀγωνίστηκε ἐναν­τί­ον τῆς τάσεως ἰουδαϊκῶν κύκλων νὰ νοθεύσουν τὸν χριστιανισμὸ ὥστε νὰ παρουσιασθῇ ὡς μία παραφυάδα τοῦ ἰουδαϊσμοῦ. Ἀντιστάθηκε σ᾽ αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ στὸν ἀπόστολο Πέτρο, ὁ ὁποῖος εἶχε βέβαια τὸ ἴδιο φρόνημα μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὸ σημεῖο αὐτὸ φάνηκε γιὰ λίγο κάπως ὑποχωρητικός. Ὁ Παῦλος διακήρυξε, ὅτι στὴ νέα πίστι, τὴν πίστι τῆς χάριτος, δὲν ἰσχύουν πλέον οἱ τύποι, ἡ ἰουδαϊκὴ λατρεία, οἱ θυσίες καὶ ἡ περιτομή, ἀλλὰ «καινὴ κτίσις» (Γαλ. 6,15). Στὸν Παῦ­λο ὀφείλουμε τὸν διαχωρισμὸ τοῦ χριστι­ανισμοῦ ἀπὸ τὸν ἰουδαϊσμὸ καὶ τὴν αὐτοτέλεια τῆς χριστιανικῆς μας Ἐκκλησίας.
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἀγωνίστηκε ἐναντίον τῶν τάσεων τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, ἐναν­τί­ον δηλαδὴ ἐκείνων ποὺ ἤθελαν νὰ ποῦν ὅτι, ὅ­πως οἱ ἀρχαῖοι εἶχαν τοὺς ἡμιθέους, ἔ­τσι στὴ νέα πίστι ὁ Χριστὸς εἶνε ἕ­να εἶδος ἡμιθέ­ου, ποὺ ποτέ δὲν μπορεῖ νὰ φτά­σῃ τὸν Θεὸ Πα­τέρα. Ἐναντίον αὐτῆς τῆς τάσε­ως ὑπεστήριξε, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶνε τὸ ἕ­να ἀπὸ τὰ τρία πρόσωπα τῆς τρισηλίου Θεότητος, τῆς ἁγίας Τριάδος.
Καὶ ὁ ἱερὸς Φώτιος, ποὺ ἑορτάζουμε σήμε­ρα, ἀγωνίστηκε πολὺ σὲ ἕνα ἄλλο σπουδαιότατο ἀγῶνα, ἐναντίον τῶν ἐπεμβάσεων τοῦ κράτους στὴν ἐκκλησία· ὑποστήριξε ἐκεῖ­νο ποὺ εἶπε ὁ Κύριος· «Ἀπόδοτε τὰ καίσαρος καί­σαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθ. 22,21). Ἀγωνίστηκε ἐναν­τί­ον τῆς τάσεως τοῦ παπισμοῦ νὰ ὑποτάξῃ ὑπὸ τὴν ἐξουσία του τὴν Ὀρθοδοξία. Ἀγωνίστηκε ἐ­ναντίον τοῦ πρωτείου τοῦ πάπα, ποὺ ἔκανε τότε τὴν ἐμφάνισί του μὲ ἀξιώσεις ἐπὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Ἀγωνίστηκε κυρίως –καὶ αὐτὸ εἶνε τὸ σπουδαιότερο– ἐ­ναντίον τῶν καινοτομιῶν, ποὺ ἔρχονταν νὰ ἀλ­λοιώσουν τὸ περιεχόμενο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ἐναντίον τῆς «ἀθέου» προσθήκης στὸ ἱερὸ Σύμβολο τῆς πίστεως τοῦ λεγομένου Φιλιόκβε (Filioque), μὲ τὸ ὁποῖο καταλύεται τὸ τριαδικὸ δόγμα, τὸ ἁγιώτερο καὶ μυστηριωδέστερο δό­γμα τῆς πίστεώς μας. Καὶ οἱ τρεῖς ὑπέστησαν πολλὲς δοκιμασίες γιὰ τοὺς ἀγῶνες τους. Read more »

TO MEΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 7th, 2018 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΕΙ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

«Ομολογω εν βαπτισμα εις αφεσιν αμαρτιων»

  • Αγιο Βαπτισμα

    Το παρόν, με την φροντίδα του βαπτίζοντος ιερέως, δίδεται ευθύς μετά την βάπτισιν εις τους γονείς και εις τον ανάδοχον του βαπτισθέντος. Παρακαλώ να μη καταστραφεί, αλλά ν’ αναγνωσθεί ως ανάμνησις του ευτυχούς οικογενειακού γεγονότος της βαπτίσεως. Ιδιαιτέρως παρακαλώ την μητέρα, όταν το παιδί μεγαλώσει και μάθει γράμματα, να παραδώσει το παρόν εις το παιδί, και δια μίαν ακόμη φοράν να υπενθυμίσει εις αυτό τας ιεράς υποχρεώσεις, τας οποίας ανέλαβε κατά την ώραν του βαπτίσματος. Και το παιδί ας κάμει μίαν προσευχήν και υπέρ εμού του επισκόπου, ίνα εύρω έλεος κατά την φοβεράν ημέραν της Κρίσεως, ότε μεταξύ άλλων ο Κριτής θα ζητήσει και από εμέ λόγον δι’ όλα τα παιδιά της επαρχίας μου.

Αγαπητοί γονείς του νεοφωτίστου

Προ ολίγου έγινε μυστήριον. Το μυστήριον του Βαπτίσματος. Τον αγαπητόν σας τέκνον εβαπτίσθη. Τι σημαίνει εβαπτίσθει; Όπως διδάσκει η αγία μας Εκκλησία, κάθε άνθρωπος που πίπτει από την κοιλίαν της μητέρας του ομοιάζει με ένα μήλο που πίπτει από την μηλιά. Αλλά μηλιά που η ρίζα της δεν είναι γερή, αλλ’ έχει προσβληθεί από ασθένειαν, και δι’ αυτό τα μήλα που κάνει η μηλιά αυτή δεν είναι γερά, αλλ’ έχουν μέσα τους σκουλήκι. Σκουληκιασμένη μηλιά σκουληκιασμένα μήλα κάνει. Έτσι και οι άνθρωποι που έρχονται εις τον κόσμον φέρουν μέσα των ένα φοβερό σκουλήκι, το σκουλήκι αυτό είναι η αμαρτία. Διότι η ρίζα, από την οποίαν προέρχονται όλοι οι άνθρωποι, είναι αμαρτωλή. Και ποία είναι ρίζα; Είναι το πρώτον ανδρόγυνον. Είναι ο Αδάμ και η Εύα. Και επειδή, όπως είναι γνωστόν, οι πρώτοι αυτοί γονείς ημάρτησαν, η αμαρτία μετεδόθη κληρονομικώς εις όλους τους ανθρώπους. Διά τούτο κάθε άνθρωπος που γεννάται εις τον κόσμον, είναι ψυχικώς ακάθαρτος. Τούτο πιστεύουν και όλοι οι λαοί του κόσμου, από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερον. Δι’ αυτό, μόλις γεννηθεί ένα παιδί, το υποβάλλουν εις διαφόρους τελετάς καθάρσεως. Αλλά την αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννάται ψυχικώς ακάθαρτος βεβαιώνει προπαντός η Αγία Γραφή. Εις τον πεντηκοστόν Ψαλμόν, τον Ψαλμόν της μετανοίας, ο αμαρτωλός άνθρωπος θρηνεί δια την αμαρτωλότητά του και λέγει προς τον Κύριον: «Ιδού γαρ εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου». Με απλά λόγια: Ω Κύριε! Λυπήσου με, διότι να! Από αμαρτωλούς γονείς έγινεν η σύλληψίς μου και μέσα εις καθημερινάς αμαρτίας ήτο η μητέρα μου όταν ήτο έγκυος.

Ο λόγος, λοιπόν, δια τον οποίον είναι ανάγκη να βαπτίζεται ο άνθρωπος, είναι το προπατορικό αμάρτημα. Ο άνθρωπος πριν βαπτισθεί ομοιάζει εις την ψυχήν του με ένα χωράφι γεμάτο αγκάθια. Τα αγκάθια πρέπει να καούν δια να γίνει το χωράφι καρποφόρον. Ο αβάπτιστος άνθρωπος ομοιάζει ακόμη με σπηλιά, που μέσα της φωλιάζουν λησταί ή άγρια θηρία και φαρμακερά φίδια. Δια να γίνει η σπηλιά κατοικήσιμος, δια να γίνει ένα ευλογημένο μαντρί προβάτων, οι λησταί ή τα άγρια θηρία και τα φίδια πρέπει να φύγουν.

Αγκάθια, λησταί, άγρια θηρία και φαρμακερά φίδια είναι το κακό που υπάρχει μέσα μας, είναι η αμαρτία και τα πονηρά πνεύματα που κυριαρχούν εις τον κόσμον, εις τους αβαπτίστους και τους απίστους ανθρώπους. Πως θα φύγουν; Read more »

H ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 14th, 2017 | filed Filed under: Xαιρετισμοι της Παναγιας, εορτολογιο, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

H ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

MANA TOY KODSMOY

     «Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν
καὶ καθαρωτέραν λαμπηδόνων ἡλιακῶν,
τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας,
τὴν Δέσποιναν τοῦ κόσμου ὕμνοις τιμήσωμεν»

ΑΠΟΨΕ ἡ ὁμιλία θὰ εἶνε δογματική· θὰ μιλήσουμε πάνω σὲ ἕνα δόγμα τῆς πίστεως.
Τί θὰ πῇ δόγμα; Δόγμα εἶνε αὐτὸ ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας καὶ πρέπει νὰ τὸ πιστεύουμε καὶ νὰ τὸ παραδεχώμεθα ὡς ἀπόλυτη ἀλήθεια. Τί διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας; Πολλὰ πράγματα. Διδάσκει ―καὶ ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ξέρῃ― τί εἶνε ὁ κόσμος, τί εἶνε ὁ ἄνθρωπος, τί εἶνε τὸ σῶμα καὶ τί ἡ ψυχή, τί εἶνε ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, τί εἶνε ἁγία Τριάς, τί εἶνε Θεὸς Πατήρ, τί εἶνε Υἱός, τί εἶνε Πνεῦμα ἅγιο, τί εἶνε παράδεισος καὶ τί κόλασις, τί εἶνε Ἐκκλησία, τί εἶνε τὰ μυστήρια, τί εἶνε ἡ βάπτισις, ὁ γάμος, ἡ θεία εὐχαριστία κ.τ.λ.. Ὅλα αὐτὰ εἶνε μαθήματα, ποὺ πρέπει νὰ τὰ ξέρῃ.
Δυστυχῶς ὑπάρχει μεγάλη ἄγνοια. Οἱ Χριστιανοὶ οὔτε τὸ ἀλφαβητάριο τῆς πίστεως δὲν ξέρουνε. Καὶ ὄχι μόνο οἱ ἀγράμματοι ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ τάχα ἐπιστήμονες. Ξέρουν πολλὰ ἄλλα πράγματα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ θρησκεία μας ἔχουν μεσάνυχτα. Καὶ πῶς νὰ ξέρουν, ὅταν στὴν ἐκκλησία δὲν πατᾶνε παρὰ μόνο Χριστούγεννα καὶ Πάσχα;
Ἂς δοῦμε λοιπὸν τώρα, τί διδάσκει ἡ Ὀρθοδοξία μας γιὰ τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας. Ἔχει δὲ μεγάλη σημασία τὸ δόγμα περὶ τῆς Θεοτόκου, διότι συνδέεται ἀμέσως μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Read more »

Περιμενουμε απο τον Γεροντα ηγουμενο της Ιερας Μονης Δοχειαριου, ν᾽ αναψη το φυτιλι και ν᾽ ανατιναξη το καστρο της φραγκιας & της πανθρησκειας, που στηθηκε στο Αγιον Ορος, πριν ειναι αργα! Ποιον φοβουνται τον Τουρκο Πατριαρχη, που συμμαχησε με τις σκοτεινες δυναμεις και οχι τον Θεο; 2) «Ας σταματησει η Ορθοδοξη Εκκλησια να παιανιζει αυτο το πικρο τραγουδι του Οικουμενισμου» ΤO KAΣΤΡΟ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 12th, 2017 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΑ ΤΗΝ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Θὰ προχωρήση στὸ ἐπόμενο βήμα; Τὴν δυναμικὴ διακοπή τοῦ μνημοσύνου; Περιμένουμε

Μητρ.Φλωρινης -ΑΓ.ΟΡΟΣ

Παρακολουθοῦμε τὰ φλογερὰ ἄρθρα τοῦ Γέροντα Γρηγόριου Καθηγούμενος Ι.Μ. Δοχειαρίου. Στὴν ἀρχή ἀσχολήθηκε θέματα φλέγοτα, ποὺ δὲν ἄγγιζαν τὸν αἰρετικὸ πατριάρχη Βαρθολομαῖο.

Ἔφτασε στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν «ἐκκλησιῶν» = αἰρετικῶν, που χρόνια τωρα ἐκπαιδεύει τὴν 5η φάλαγγα των οἰκουμενιστῶν, τῶν καλοπερασάκιδων και ἀθεόφοβων επισκόπων, τῶν ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Γέροντας ἔβαλε φωτία στὰ μπαντσάκια τους, με τον δυνατό του λόγο.
Προχώρησε στὴν φραγκιά, που δὲν ἀφήνει τίποτε ὄρθιο στὸ πέρασμά της.

  • «…μὲ τὰ συγχωροχάρτια, μὲ τὸ καθαρτήριο πῦρ, μὲ τὴν ἱερὰ ἐξέταση, μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς Παναγίας, καὶ τόσα ἄλλα φρικτὰ καὶ φοβερά, ποὺ δὲν ἔχουμε τὸν χρόνο νὰ τὰ μνημονεύσουμε. Ξεχάσαμε τὶς καταραμένες σταυροφορίες. Ξεχάσαμε ὅτι οἱ Φράγκοι, ὅταν μπῆκαν στὴν Ἁγια-Σοφιά, ὅπως λέγει ὁ ἱστορικὸς τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἐπάνω στὴν ἁγία Τράπεζα ἀσέλγησαν καὶ ἐβίασαν τὶς Ρωμιοποῦλες, ἐνῶ ὁ Μωάμεθ ὁ κατακτητής, εἰσερχόμενος στὴν Ἁγία Σοφία, ἀνέβηκε πάνω στὴν ἁγία Τράπεζα καὶ προσευχήθηκε στὸν θεό του, ποὺ τὸν ἀξίωσε νὰ καταπλακώση τὴν ρωμιοσύνη...».

Διαβᾶστε το παρακάτω, νέο κείμενο τοῦ Γέροντος ἡγουμένου Γρηγορίου http://www.pentapostagma.gr/2017/07/ml

Ὅλα δείχνουν ὅτι ὁ Γέροντας Γρηγόριος δὲν θὰ σταματήση ἐκεῖ. Ἄναψε το φυτίλι τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ θ᾽ ἀνατινάξη την σατανική πυριτιδαποθήκη τοῦ οἰκουμενισμοῦ στὸ Ἅγιον Ὄρος!
Τὸ Ἅγιο Ὄρος, τὸ προπύργιο ἄλλοτε τῆς Ὀρθοδοξίας, δὲν μπορεῖ νὰ παραδώθηκε ἐξ ὁλοκλήρου στὸν Τοῦρκο Πατριάρχη τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ τῆς Φραγκιᾶς. Ἐκτός ἀπὸ τὴν Ι.Μ. Ἑσφιγμένου ποὺ διώκεται ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι μοναχοι και ἡγούμενοι, ποὺ δὲν εἶναι προδότες τῆς Πίστεως. Ἔδωσαν ὑποσχέσεις ἐνώπιον Θεοῦ και ἀγγέλων, ὅτι θὰ ζήσουν καὶ θὰ πεθάνουν Ὀρθόδοξοι καὶ θὰ τὶς τηρήσουν ἀδιαφορώντας γιὰ τοὺς διωγμούς καὶ περιπέτειες. Ὅλοι αὐτοί περιμένουν κάποιο παλληκάρι τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ τραβήξη μπροστά γιὰ νὰ ξεσηκωθοῦν.  Πιστεύουμε ὅτι θὰ ὑψώθη καὶ πάλι τη σημαία της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἐλπίζουμε ὅτι τὰ ἐπόμενα βήματα τοῦ καθηγουμένου Γρηγορίου νὰ εἶναι καθοριστικά.

d47

Γέροντας Γρηγόριος Καθηγούμενος Ι.Μ. Δοχειαρίου: Να πείτε στον Πατριάρχη ότι…

«Ας σταματήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία να παιανίζει αυτό το πικρό τραγούδι του Οικουμενισμού»

ΤO KAΣΤΡΟ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ

Ὅταν διερχώμαστε τὴν ἱστορία, βρίσκουμε ἑκατοντάδες κάστρα: τῶν Ἀσσυρίων, τῶν Αἰγυπτίων, τῶν Ἑβραίων, τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, τῶν Βυζαντινῶν… Ὅλα αὐτὰ ἔμειναν μόνον στὴν ἱστορία, μόνον ἀπὸ περιγραφὲς τὰ γνωρίζουμε ἢ ἀπὸ ἐλάχιστα λείψανα ποὺ ἔχουν ἀπομείνει ἀπὸ αὐτὰ τὰ μνημεῖα. Πὲς οἱ ἐχθροί, πὲς οἱ ἀπολίτιστοι καὶ βάρβαροι κατακτητές, τὰ ρήμαξαν, τὰ κατέστρεψαν, δὲν μποροῦνε πιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ ἀκροπόλεις, ἀλλὰ μόνον τόποι νὰ τοὺς περιδιαβαίνουν οἱ τουριστάδες. Τὸ κάστρο ὅμως τῆς Φραγκιᾶς, ποὺ λέγεται Βατικανό, προστατευόμενο πάντοτε ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, ἔμεινε ἄσειστο καὶ ἐμεῖς, ἡ χιλιοματωμένη ρωμιοσύνη, ἐνῶ πραγματικὰ σουβλιστήκαμε ἀπὸ τὴν παπικὴ ρομφαία, σὰν τάχατες νὰ εἴμαστε οἱ καλοὶ χριστιανοί, οἱ ἀμνησίκακοι, τὰ ξεχνᾶμε ὅλα, ἐπισκεπτόμαστε τοὺς αἰώνιους ἐχθρούς μας καὶ ἀνοίγουμε κουβέντες γιὰ ἕνωση. Ὁ Θεός, μετὰ τὴν πτώση τοῦ διαβόλου, δὲν ἔκανε κανένα διάλογο μαζί του γιὰ τὴν ἐπαναφορά του. Κι ἐμεῖς σήμερα πᾶμε νὰ γίνουμε ἀνώτεροι ἀπὸ τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ συνάπτουμε διαλόγους, ποὺ χαρακτηρίζονται «θεολογικοί».
Στὴν ἀρχή, σχεδὸν ὅλοι εἴχαμε παρασυρθῆ. Λησμονήσαμε τὰ συγγράματα ποὺ κυκλοφόρησε ἡ Δύση μετὰ τὸ σχίσμα, «ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς βλακεῖες». Κι ἀφοῦ, κατὰ κάποιον τρόπο ἀπηλλάγησαν ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς «βλακεῖες», ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς παραδόσεις, ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση, μετρῆστε μόνοι σας πόσες ἑκατοντάδες βλακεῖες ἔκανε ἡ Ρώμη μὲ τὰ συγχωροχάρτια, μὲ τὸ καθαρτήριο πῦρ, μὲ τὴν ἱερὰ ἐξέταση, μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς Παναγίας, καὶ τόσα ἄλλα φρικτὰ καὶ φοβερά, ποὺ δὲν ἔχουμε τὸν χρόνο νὰ τὰ μνημονεύσουμε. Ξεχάσαμε τὶς καταραμένες σταυροφορίες. Ξεχάσαμε ὅτι οἱ Φράγκοι, ὅταν μπῆκαν στὴν Ἁγια-Σοφιά, ὅπως λέγει ὁ ἱστορικὸς τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἐπάνω στὴν ἁγία Τράπεζα ἀσέλγησαν καὶ ἐβίασαν τὶς Ρωμιοποῦλες, ἐνῶ ὁ Μωάμεθ ὁ κατακτητής, εἰσερχόμενος στὴν Ἁγία Σοφία, ἀνέβηκε πάνω στὴν ἁγία Τράπεζα καὶ προσευχήθηκε στὸν θεό του, ποὺ τὸν ἀξίωσε νὰ καταπλακώση τὴν ρωμιοσύνη.
Ὑπῆρξε μεγάλη συσκότιση ἀπὸ αὐτὴν τὴν οἰκουμενικὴ κίνηση, ἕως ὅτου τὸ ἁγιασμένο στόμα τοῦ Ἰουστίνου Πόποβιτς ἦρθε καὶ εἶπε: «Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ παναίρεσις ὅλων τῶν αἰώνων». Ἀναρτοῦσαν εἰκόνες, στὴν μέση ὁ Χριστὸς καὶ δεξιὰ κι ἀριστερὰ ὁ πάπας κι ὁ Ἀθηναγόρας νὰ τοὺς εὐλογῆ ὁ Θεός! Ὅταν πήγαινα νὰ προσκυνήσω τὶς ἅγιες εἰκόνες, βλέποντας κι αὐτὴν τὴν εἰκόνα, δὲν μοῦ πῆγε ποτὲ νὰ τὴν προσκυνήσω. Read more »