Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ’ Category

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 6,31-36) – Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 1st, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΛΟΥΚΑ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο ΣΤ΄, εδάφια 31-36

  • ++31 Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 32 Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. 33 Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 34 Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. 35 Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 36 Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ

«κούσατε τι ἐῤῥέθη, φθαλμν ντ φθαλμο κα δόντα ντ δόντος·γ δ λέγω μν μ ντιστναι τ πονηρ· λλ᾿ στις σε απίσει π τν δεξιν σιαγόνα, στρέψον ατ κα τν λλην·κα τ θέλοντί σοι κριθναι κα τν χιτνά σου λαβεν, φες ατ κα τ μάτιον(:Ακούσατε ότι έχει λεχθεί: ‘’Εκείνος που πλήγωσε και τραυμάτισε κάποιον, πρέπει να δώσει ένα μάτι του για το μάτι που έβλαψε, και ένα δόντι του για το δόντι που έσπασε ή πέταξε έξω με το χτύπημά του’’. Εγώ όμως σας λέω να μην προβάλετε αντίσταση στον Πονηρό, που χρησιμοποιεί ως όργανό του εκείνον που σας βλάπτει. Αλλά όποιος σε ραπίσει στο σαγόνι σου από το δεξιό μέρος, στρέψε σε αυτόν και το άλλο μέρος, για να το ραπίσει κι αυτό. Read more »

Πως ὀφειλουν να ζουν οι Χριστιανοι – «…Και ἔσεσθε υιοι Ὑψιστου» (Λουκ. 6,35)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 30th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2586

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ (Λουκ. 6,31-36)
1 Ὀκτωβρίου 2023

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Πως ὀφειλουν να ζουν οι Χριστιανοι

«…Καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου» (Λουκ. 6,35)

σ. 193) εξ. π. A. γραμΣήμερα, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο ἦταν ἀ­­πὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν, τὸ Εὐαγγέλιο ἐκείνου πού, ἐκτὸς ἀπὸ εὐαγγελιστὴς καὶ συγγρα­­­φεύς, ἦταν καὶ ζωγράφος. Ζωγραφίζει λοιπὸν μία ἰδανικὴ πολιτεία, στὴν ὁποία μᾶς καλεῖ νὰ πολιτογραφηθοῦμε καὶ νὰ ζήσουμε.
Τὸ θέμα τῆς σημερινῆς περικοπῆς εἶνε, μὲ μία λέξι, ἡ τελειότης. Ὁ Χριστός, ὅπως ἀκοῦ­με ἐδῶ, δὲν ζητάει νὰ γίνουμε «καλοὶ ἄνθρωποι»· ν᾽ ἀγαποῦμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἀγαποῦν, νὰ βο­η­θοῦμε αὐ­τοὺς ποὺ μᾶς βοηθοῦν, νὰ δανεί­ζου­­με σὲ ὅσους ἐ­πιστρέφουν τὰ δανεικά· αὐτὰ τὰ κάνουν καὶ ἄλλοι, ὄχι μόνο νομοταγεῖς πο­λῖ­τες ἀλλ᾽ ἀκόμα καὶ κλέφτες καὶ ἁμαρτωλοὶ κα­κοποιοί. Ὁ Χριστὸς ἐδῶ ζητάει κάτι ὑ­­­ψηλότερο, κάτι ποὺ ὑ­περβαίνει τὰ μέτρα τῶν ἀρ­χαί­ων φιλοσόφων καὶ ἠθικολόγων, ἀλ­λ᾽ ἀκό­μη καὶ τὶς ἐν­τολὲς αὐ­τῆς τῆς Παλαιᾶς Δι­αθήκης. Μᾶς καλεῖ ν᾽ ἀνέλθουμε στὸ ἐ­πίπεδο τῆς Και­νῆς Διαθήκης, νὰ γίνουμε τέλειοι.
Ἡ τελειότης εἶνε μία ὑψηλὴ κορυφή, πρὸς τὴν ὁ­ποία πρέπει διαρκῶς νὰ τείνουμε. Ἀλλ᾽ ὅσο καὶ ἂν προχωρήσουμε, ἡ τελειότης, ὅ­­πως εἶ­πε ἕνας ἅγιος ἀσκητής, ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμα­κος, εἶνε ἀτέλεστος, δὲν ἔχει τέλος. Εἶνε ὕ­­ψος, Ἱμαλάια, Ἄλπεις, Ὄλυμπος. Ἀπαιτεῖται κόπος διαρκὴς καὶ μόχθος ἰσόβιος, γιὰ νὰ πλησιάζῃ κανεὶς ἐκεῖ ὅλο καὶ περισσότερο. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α ΛΟΥΚΑ (Λουκα 5,1-11) – Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 24th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο Ε΄, εδάφια 1-11

++1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. 3 Ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. 4 Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. 5 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. 6 Καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. 7 Καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 8 Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν ᾿Ιησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε· 9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, 10 ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 11 Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Read more »

Ἂς Τον ἀκολουθησουμε! Συντακτης (†) ἐπισκοπος Αυγουστινος Ν. Καντιωτης

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 23rd, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2585
Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ (Λουκ. 5,1-11)

24 Σεπτεμβρίου 2020 πρωὶ

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἂς Τον ἀκολουθησουμε!

«Ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ» (Λουκ. 5,11)

Ιησους ΧριστοςἈκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου. Μᾶς καλεῖ ν᾽ ἀ­φήσουμε κ᾽ ἐμεῖς τὰ πάντα καὶ νὰ τὸν ἀκολου­θήσουμε. Ν᾽ ἀφήσουμε τὰ πάντα; Δηλαδὴ τὰ σπίτια μας, τὰ ἐργαστήριά μας, τὰ ἐπαγγέλματά μας, τὶς ποικίλες ἀσχολίες μας; Ὄχι. Διότι ὅλα αὐ­τὰ καλοῦνται νὰ τ᾽ ἀφήσουν, ὅπως εἴδαμε, ἐ­κεῖνοι ποὺ ὡς ἀπόστολοι κλήθηκαν σὲ εἰδική, ἔκ­τακτη ἀποστολή, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπόλυτη αὐταπάρνησι καὶ ἀφιέρωσι. Ἀλλὰ τότε τί ἐννοοῦμε ὅταν λέμε ὅτι ἐκεῖνος ποὺ θέλει ν᾽ ἀκολουθήσῃ τὸν Κύριο πρέπει ν᾽ ἀφήσῃ τὰ πάντα;
Ἀκοῦστε. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πράγματα ποὺ ἀποτελοῦν τὸν ὑλικὸ πλοῦτο, ποὺ ὅλοι, καὶ οἱ πιὸ φτωχοὶ ἀκόμη, ἔχουν σὲ κάποια ποσότητα, ὑπάρχει κ᾽ ἕ­νας ἄλλος πλοῦτος, πλοῦτος ὄχι ὑλικός, ὄχι ὁ­ρατός, πλοῦτος ὄχι εὐλογημένος ἀλλὰ καταρα­μέ­νος, ὁ ὁποῖος μὲ συνέργεια τοῦ σατανᾶ ἔχει συγ­κεντρωθῆ σὲ μυστικὲς ἀποθῆκες. Καὶ αὐτὸς ὁ πλοῦ­τος εἶνε τὰ ἐλαττώματα, οἱ κακίες, τὰ πάθη. Παρ᾽ ὅ­λη τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ φθορὰ ποὺ προ­καλοῦν τὰ πάθη, ἐν τούτοις ὁ ἄνθρωπος τὰ ἀγα­πᾷ, τὰ περιθάλπει, τὰ τρέφει, καὶ δὲν ἐν­νοεῖ ἐπ᾽ οὐδενὶ νὰ τ᾽ ἀποχωριστῇ. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Μάρκ. 8,34-38 και 9,1) & ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 17th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Κατά Μάρκον, κεφάλαιο Η΄, εδάφια 34-38 και κεφάλαιο Θ΄, εδάφιο 1

  • ++ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: 34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. 36 Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 Ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.
    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: 1Καί ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Read more »

Προσκλητηριο ἐπιστρατευσεως – «Οστις θελει ὀπισω μου ἀκολουθειν, ἀπαρνησασθω ἑαυτον» (Μαρκ. 8,34) – Ομιλια Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 16th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΓ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 12872

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν (Μᾶρκ. 8,34–9,1)
17 Σεπτεμβρίου 2023 (2006)
Ομιλια Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

Προσκλητηριο ἐπιστρατευσεως

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν» (Μᾶρκ. 8,34)

Χριστος & ψυχη μικρΤὸ Σεπτέμβριο, ἀγαπητοί μου, ποὺ ὁ λαός μας τὸν λέει καὶ τρυγητὴ γιατὶ τρυγοῦν τὸν εὐλογημένο καρπὸ τῆς ἀμπέλου, εἶνε ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Σταυροῦ. Προσκυνοῦμε τὸ σταυρό, ποὺ κάνει θαύματα. Γιὰ παράδειγμα, στὴ Θήβα, σ᾿ ἕνα χωριό, κάποιος ἔκοψε ἕνα πεῦκο καὶ μέσα στὸν κορμὸ εἶδε ζωγραφισμένο σταυρό, κ᾿ ἔμεινε κατάπληκτος· χτύ­πη­σε ἡ καμπάνα, μαζεύτηκε λαὸς καὶ κλῆρος μὲ τὸ δε­σπότη κ᾿ ἔκαναν δέησι. Καὶ μόνο αὐ­τό; Ἀν­αρί­θμητα τὰ θαύματα τοῦ σταυροῦ. Ἀλ­λὰ τὸ μεγαλύτερο, ἐμπρὸς στὸ ὁποῖο ὅλα τ᾽ ἄλλα ὠχρι­οῦν, εἶνε ὅτι ὁ σταυρὸς –κι ὅταν λέμε σταυρὸ ἐννοοῦμε τὸν Ἐσταυρωμένο– τί ἔκανε; Πῆρε ἕνα λύκο καὶ τὸν ἔκανε ἀρνί· πῆ­ρε τὸ λῃστή, ποὺ τὰ χέρια του ἔσταζαν αἷμα, καὶ τὸν ἔκανε νὰ πῇ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42). Αὐτὰ τὰ θαύ­ματα, ποὺ μεταβάλλουν τὸν ἄνθρωπο, εἶ­νε τὰ μεγαλύτερα. Read more »

Ἀγαπουμε ἐμεις τον Χριστο; (Ομιλια Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Ν. Καντιωτου_

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 9th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2582

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. 3,13-17)
10 Σεπτεμβρίου 2023
Του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Ν. Καντιωτου

Ἀγαπουμε ἐμεις τον Χριστο;

ΣΩΤΗΡ (π. Αυγ.) σελ. 70 ιντ«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔ­δωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3,16)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑ­ψώσεως. Σὲ λίγο ὅλος ὁ ὀρθόδοξος κόσμος, ἀ­πὸ τὰ Οὐράλια μέχρι τὴν Κρήτη κι ἀπὸ τὴν Κέρκυρα μέχρι τὴν Κύπρο, θὰ ἑορτάσουμε τὴν Ὕψω­σι τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ἡ ἁ­γία μας Ἐκκλησία ὥ­ρισε νὰ διαβάζεται σήμε­ρα ἀ­πὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο (κεφ. 3ο) ἕνα μέρος τοῦ διαλόγου ποὺ εἶχε ὁ Κύριος τὴ νύχτα μὲ τὸ Νικόδημο (εἶνε ὁ κρυ­φὸς μαθη­τής του, ποὺ μα­ζὶ μὲ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὶς μυροφόρες ἐκήδευσαν τὸ ἄχραντο σῶμα του στὸν κῆ­πο τοῦ Γολγο­θᾶ). Ἀπὸ ὅλη τὴν περικοπὴ παίρνω τὸ ῥητὸ ποὺ ἀκούσατε. Ἀλλὰ πρὶν ἐπιχει­ρήσω μίαν ἀβαθῆ ἑρ­μηνεία στὸν ὠ­κεανὸ ποὺ περιέχει τὸ ῥητό, θὰ σᾱς πῶ ἕνα ἀνέκδοτο. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ.21,33-46). Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 3rd, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ΚΑ΄, εδάφια 33-46

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ιστ33 ῎Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν. 34 Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ.
35 Καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 36 Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37 Ὑστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 38 Οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 39 Καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτειναν. Read more »

Ευθυνη για την Αμπελο – Ειναι δυσ­­­τυχημα οτι η αμπελος του Κυριου ε­πεσε σε κακα χερια, σε κακους γεωργους. Ξερετε οτι σας λεω την ἀληθεια. Τα τελευ­ταια χρονια, λογω ἀναξιας ἡγεσιας, πολιτικης & ἐκκλησιαστι­κης η Ελλαδα εφτασε στο χειλος της ἀβυσσου, ἔγινε ἀμπελι ξεφραγο & ειμαστε ὅλοι ὑπευθυνοι. Ἀλλα ἡ Ἑλλαδα πρεπει να ζηση & να δοξαστη. Ἂς ἐργαστουμε λοιπον & ὁ Θεος θα ειναι μαζι μας & αγγελοι θα φρουρουν τα συνορα μας. (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 2nd, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2581

Κυριακὴ ΙΓ΄ Ματθαίου (Ματθ. 21,33-42)
3 Σεπτεμβρίου 2023
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιωτου

Ευθυνη για την Ἄμπελο

«Λέγουσιν αὐτῷ· Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν» (Ματθ. 21, 41)

ΟΙ δυο Μητρ. Κοζανης Διον. & Φλωρ. ΑυγἈκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐ­αγγέλιο.
Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν εἶνε ἕνα ἐ­πιστημονικὸ βι­βλίο, μία ἄλγεβρα· δὲν εἶνε φιλοσοφικὸ βιβλίο, μὲ δύσ­κο­λους ὅρους, συλλογισμοὺς καὶ γριφώδη αἰνί­γματα. Ὁ κόσμος τὸ μισὸ χρόνο, ἀπ᾽ ὅσο δαπανᾷ γιὰ νὰ δια­βάζῃ διάφορα βιβλία, ὡς ἐ­πὶ τὸ πλεῖστον ἄχρηστα, ἐὰν τὸν δι­­έθετε γιὰ νὰ με­λετήσῃ τὸ Εὐαγγέλιο, θὰ ἦταν πολὺ καλύτερος. Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε βιβλίο ἁ­πλό· μπο­ρεῖ νὰ τὸ καταλάβῃ καὶ ὁ ἀγράμματος.
Ἀλλὰ ἐδῶ εἶνε τὸ σπουδαῖο. Αὐτὸ τὸ ἁπλὸ βιβλίο ἔχει τέτοιο βάθος καὶ πλάτος, ὥστε καὶ ὁ πιὸ σοφὸς ἐπιστήμονας, ἑκατὸ χρόνια νὰ τὸ μελετᾷ, δὲν θὰ τὸ ἐξαντλήσῃ. Ὅλοι θαυ­μάζουν τὸ Εὐαγγέλιο· εἶνε τὸ αἰώνιο βιβλίο τῆς ἀνθρωπότητος. Σωστὰ εἶπαν, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο μοιάζει μὲ τὴν ἀπέραντη θάλασσα πού, ἐνῷ στὴν ἀκρογιαλιά της παίζουν καὶ κολυμ­ποῦν μι­κρὰ παιδιά, στὰ μεγάλα βάθη καὶ πλάτη της κινοῦν­­ται πλοῖα μεγάλα, ὑ­περωκεάνια καὶ φάλαινες. Καὶ στὸ Εὐαγγέλιο ἡ μὲν ἁπλότης τῶν διδαγμάτων του εἶνε προσιτὴ καὶ σὲ ἀγράμματους ψαρᾶ­δες, τὸ βάθος ὅ­μως τῶν ἀ­ληθειῶν του κάνει καὶ σοφοὺς νὰ ἐντρυφοῦν καὶ ζαλισμένοι νὰ μένουν ἐνεοί.
Μετὰ τὰ γενικὰ αὐτὰ ἂς ἔλθουμε τώρα στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 21,33-42), ποὺ εἶνε μιὰ εἰ­κόνα ἀ­πὸ τὸ φυσικὸ κόσμο, ἀπὸ τὴ γεωργικὴ ζωή. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ.19,16-26). Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΝΕΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 27th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ΙΘ΄, εδάφια 16-26

++16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; 17 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 18 Λέγει αὐτῷ· ποίας; Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε· τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 19 τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 20 Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ; 21 Ἒφη αὐτῷ ὁ ῾Ιησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 22 Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.
23 ῾Ο δὲ ᾿Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 24 Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 25 Ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 26 Ἐμβλέψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι.

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΝΕΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ

«Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;(:Και ιδού Τον πλησίασε κάποιος και Του είπε: ‘’Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;’’)»[Ματθ.19,16]. Read more »

Ολοι ἁμαρτωλοι, στην Ἐκκλησια του Χριστου να κατα­φευγουμε. Καμμια δυναμι δεν θα μπορεση πο­τε να τη γκρεμιση (Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 26th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2579

Κυριακὴ ΙΒ΄ Ματθαίου (Ματθ. 19,16-26)
27 Αὐγούστου 2023
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Ν. Καντιώτου

Ὅλοι ἁμαρτωλοι

«Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός» (Ματθ. 19,17)

Χριστος & ψυχη μικρΤὸ εὐαγγέλιο σήμερα (βλ. Ματθ. 19,16-26) λέει, ἀγαπητοί μου, ὅτι ἕνας ἄνθρωπος ἦρθε στὸ Χριστὸ καὶ τὸν παρακαλοῦσε. Ποιός νὰ ἦταν αὐ­τός; μήπως καν­ένας ἄρρωστος ποὺ ζητοῦ­σε θεραπεία ἢ φτωχὸς ποὺ ζητοῦσε βο­ή­θεια; Δὲν ἦταν φτωχός, πλούσιος ἦταν· δὲν ἦταν ἄρ­­­ρωστος, ἦταν ὑγιὴς καὶ νέος, στὴν ἀκμὴ τῆς ἡλικίας του· ἦταν ἀκόμα καὶ ἔνδοξος, ὅπως πληροφορεῖ ὁ ἄλ­λος εὐαγγελιστής· εἶχε ἀξίωμα, ἦταν «ἄρ­χων» (Λουκ. 18,18), εἶχε ἐξουσία. Τρία πρά­γματα εἶχε ὁ ἄν­θρωπος αὐτός· νιᾶτα, λεφτά, δόξα. Αὐ­τὰ δὲν ζητᾶνε σήμερα οἱ πολλοί; Καὶ ὅποιον ἔχει λεφτά, ἐξουσία, νιᾶτα, ὑγεία, τὸν θεωροῦν εὐ­­τυχισμένο. Αὐ­τὸς τὰ εἶχε ὅλα αὐτά· ἦταν λοιπὸν εὐτυχισμένος; Θὰ ἔπρεπε νὰ εἶνε. Καὶ ὅμως δὲν φαίνεται εὐχαριστημένος. Μπορεῖ κανεὶς νὰ μὴν ἔχῃ φράγκο στὴν τσέπη, νὰ κατοικῇ σὲ μιὰ καλύβα, νά ᾽νε ἀ­­κόμα καὶ μέσ᾽ στὴ φυλακή, ὅπως ἦταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ τὸν ἀκοῦμε σήμερα (βλ. Α΄ Κορ. 15,1-11), μπορεῖ ἀκόμα νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὸ ἐκ­τελεστι­κὸ ἀπόσπασμα, καὶ ὅμως νὰ εἶνε εὐτυ­χισμένος – τί μυστήριο εἶνε ὁ ἄνθρωπος! Καὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἔχῃ ὅλες τὶς ἀνέσεις καὶ τ᾽ ἀ­­γαθὰ τῆς ζωῆς, νὰ κάθεται σὲ μέγαρα καὶ πα­λάτια, νὰ ἔχῃ λεφτὰ καὶ μεγαλεῖα καὶ δόξες, καὶ ὅ­μως νά ᾽νε δυστυχισμένος. Ἡ εὐτυχία τοῦ ἀν­θρώπου –τὸ δείχνει τὸ εὐαγγέλιο σήμερα– δὲν βρίσκεται στὰ ἐξωτερικὰ ἀγαθά· ἐλάχιστα συμ­βάλλουν αὐτά· κατ᾽ ἐξοχὴν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἐσωτερικὸ πλοῦτο, τὸν πλοῦτο τῆς ψυχῆς. Read more »

Ἡ συγχωρητικοτητα (Oμιλια Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 19th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2577

Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου (Ματθ. 18,23-35)
20 Αὐγούστου 2023
Του Μητροπολιτου Φλωωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου

Ἡ συγχωρητικοτητα

ΣΩΤΗΡ (π. Αυγ.) σελ. 70 ιντ«Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;» (Ματθ. 18,21)
Ἡ εἰρήνη, ἀγαπητοί μου, εἶνε μυριοπόθητη. Ἀλλ᾽ ὅσο εἶνε ποθητή, τόσο στὴν πρᾶξι εἶνε δυσ­κατόρθωτη. Ἡ Ἱστορία εἶνε γεμάτη φρικτοὺς πολέμους ἐξ αἰτίας ἰδιοτελῶν συμφερόντων καὶ ἀδικι­ῶν. Οἱ ἄνθρωποι μὲ τὰ πάθη τους ἀποδεικνύονται ἀγριώτεροι κι ἀπὸ τὰ θηρία.
Καὶ ὅμως θὰ μποροῦσε νὰ ἐπικρατήσῃ στὸν κόσμο ἡ εἰρήνη. Πῶς; Ὄχι ἀσφαλῶς μὲ ἕνα πόλε­μο. Ἡ Ἱστορία μαρτυρεῖ, ὅτι κανένας πόλεμος δὲν ἔβαλε τέρμα στοὺς πολέμους· ἡ εἰρήνη ποὺ ἐπιβάλλεται μὲ τὴ βία τῶν ὅπλων εἶνε σὰν χάρτι­νος πύργος. Ὑπάρχει ἄλλος τρόπος, ὑπάρχει «ὁ­δὸς εἰρήνης» (Ψαλμ. 13,3=῾Ρωμ. 3,17)· εἶνε τὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Χριστός· «Κα­θὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄν­θρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6,31). Ὑπάρχει πιὸ ἀ­σφα­λὴς τρόπος; Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ.17, 14-23) & Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 13th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ΙΖ΄, εδάφια 14-23

++4 Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 15 Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 16 Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 17 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! Ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. 18 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 20 Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 21 Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
22 ᾿Αναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων 23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. Καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ

Read more »

Ἡ σκληρη πραγματικοτητα (Toυ Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 12th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

1965 Ἡ σκληρὴ πραγματικότητα – στ. 19-20

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2575

Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου (Ματθ. 17,14-23)
13 Αὐγούστου 2023

Ἡ σκληρη πραγματικοτητα

Ιησους Χριστος«Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπον· Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν» (Ματθ. 17,19-20)
Ἀφάνταστα μεγαλοπρεπής, ἀγαπητοί μου, ἦ­ταν ἡ σκηνὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου στὸ Θαβώρ. Οἱ τρεῖς μαθηταί του, ποὺ ἀξιώθηκαν νὰ τὴ δοῦν, ζητοῦσαν εἰ δυνατὸν νὰ μεί­νουν ἐκεῖ γιὰ πάντα.
Μέσα στὴ χαρά τους λησμονοῦσαν τοὺς ἄλ­λους ἐν­νέα συμμαθητάς τους, ποὺ ἐ­κεῖ στοὺς πρόποδες τοῦ ὄρους περνοῦσαν δύσ­κολες στι­γμές, εἶχαν ἀνάγκη ἀπὸ βοήθεια καὶ ἂν μποροῦ­σαν θὰ φώναζαν, Τρέξτε γρήγορα, ὁ ἐχθρὸς μᾶς νικᾷ, ἡ συνοδεία μας ἐκτίθεται!… Στὴν κορυφὴ δηλαδὴ τοῦ Θαβὼρ γαλήνη καὶ φῶς, ἐνῷ στοὺς πρόποδες σκοτάδι καὶ ταραχή. Κάτω ἐκεῖ ἡ δυσ­τυχία θρηνεῖ, ἡ μοχθηρία χύνει πικρία· ἐκεῖ τὰ δαιμόνια ἀφρίζουν, ὁ ἐχθρὸς θριαμβεύει.
Ἀλλὰ ὁ Κύριος, ποὺ ὡς Θεὸς γνωρίζει τὰ πάν­τα, δὲν θὰ ἄφηνε κ᾽ ἐκεῖνα τὰ παιδιά του μόνα. Ἔτσι αὐτός, ποὺ χαμήλωσε ἀ­πὸ τὰ οὐ­ράνια γιὰ νὰ βρεθῇ στὴ γῆ καὶ νὰ μᾶς παραδειγματίσῃ μὲ τὴν ταπείνωσί του, τώρα κατεβαίνει ἀπὸ τὸ ὄρος στὴν πεδιάδα, ἔρχεται κον­τὰ στοὺς ἀνθρώπους τῆς δυστυχίας καὶ τῆς θλίψεως. Read more »

Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινος: Ἄπιστε, ἐξακολουθεις να ειρωνευεσαι & να λες, Αυτα ηταν «τω καιρω ἐκεινω»; Ἀδερφια μου, σας μιλω με πονο. ειμαστε ἀναξια παιδια του Χριστου & της Ἑλλαδος, ἀναξιοι να λεγωμαστε Χριστιανοι… Ακουστε με: Μεγαλο πραγμα ειναι η πιστι στο Θεο. Εχεις την ευλογια του Θεου; χωμα θα πιανης – μαλαμα θα γινεται.

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 29th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2571

Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου (Ματθ. 14,14-22)
30 Ἰουλίου 2023
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Ν. Καντιώτου

Ἡ ευλογια του Θεου

Συσσιτια ΚατοχησΔὲν ζῇ ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, χωρὶς τὴν θρησκεία. Ὅπως τὸ ψάρι σπαρταρᾷ ἔ­ξω ἀπ᾽ τὸ νερό, ἔτσι καὶ ἡ ψυχή μας ἀγωνιᾷ μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό.
Πολλὲς εἶνε οἱ θρησκεῖες, παλιὲς καὶ νέες. Ἀλλ᾽ ἐὰν ῥωτήσετε, ποιά ἀπ᾽ ὅλες εἶνε ἡ ἀ­ληθινή, καὶ οἱ πέτρες ποὺ πατᾶτε θὰ σᾶς ἀπαν­τήσουν· ἡ μόνη ζωντανὴ θρησκεία εἶνε ἡ δική μας. Γιατί; Διότι δὲν τὴν ἔφτειαξε ἄνθρωπος, ὅπως τὶς ἄλλες, ἀλλὰ τὴν φύτεψε ὁ Θεός. Αὐ­τὸς ποὺ ἔ­στησε τὴν Ἐκκλησία, ὁ Κύριος ἡ­μῶν Ἰησοῦς Χριστός, δὲν εἶνε ἁπλῶς ἕνας ἄν­θρωπος, ἕ­νας σοφός, ἕνας ῥήτορας, ἕνας κοινωνιολόγος· ὁ Χριστός μας εἶνε Θεός. –Θεός; Ναί, Θεός! Τὸ φωνάζει ἡ ἁγία του διδασκαλία, ποὺ σὰν αὐτὴν ἄλλη δὲν ἀκούστηκε στὴ γῆ· τὸ φωνάζει ἡ ἁγία του ζωή, ποὺ δὲν παρουσι­άζει τὴν παραμικρὴ σκιά, ἴχνος ἁμαρτίας· τὸ φω­νά­­ζουν τὰ ἔργα του, τὰ θαύματά του. Πόσα θαύμα­τα; Ἀμέτρητα. Ἂν μπορῇ κανεὶς νὰ μετρή­σῃ τὴν ἄμμο τῆς θαλάσσης καὶ τὰ ἄστρα τ᾽ οὐρανοῦ, τότε μπορεῖ νὰ μετρήσῃ καὶ τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι συν­τελείας ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ θαύματά του εἶνε καὶ αὐτὸ ποὺ διηγεῖται τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 14,14-22). Τὸ ἀκούσατε; Τί λέει; Read more »