Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιούνιος, 2024

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (Λουκ. 24, 36-53) & ομιλια ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 13th, 2024 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Κατά Λουκάν, κεφ. ΚΔ΄, εδάφια 36-53

Αναληψη Κυριου36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. 37 Πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 38 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 39 Ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 40 Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. 41 Ἒτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;
42 Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου, 43 καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 44 Εἶπε δὲ αὐτοῖς· οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 45 Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, 46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ. 48 Ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. 49 Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾿ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ῾Ιερουσαλὴμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους.
50 ᾿Εξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. 51 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. 52 Καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, 53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. ᾿Αμήν.

       ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

           ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

     «Τατα δ ατν λαλοντων ατς ᾿Ιησος στη ν μσ ατν κα λγει ατος· ερνη μν (:Και ενώ μιλούσαν γι’ αυτά, ξαφνικά ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέει: ‘’Να είναι μαζί σας ειρήνη’’)»[Λουκά 24,36]. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (Πραξ. 1, 1-12) & ομιλια του ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 13th, 2024 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. Α΄, εδάφια 1-12

1 Τόν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ῾Αγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· 3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 4 Καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· 5 ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Read more »

Πεμπτη της Ἀναληψεως – Στους ουρανους – «Ἄνω σχωμεν τας καρδιας» – Δεν πλαστηκαμε για τα ἐ­πιγεια & ματαια, τα μικρα & ἀσημαντα, ἀλλα για τον ουρανο (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 12th, 2024 | filed Filed under: ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1177(2)

Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως
13 Ἰουνίου 2024 (2005)

Στους οὐρανους

ΑΝΑΛΗΨΙΣ+Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε δεσποτικὴ ἑορ­τή, ἑορτάζει ὁ δεσπότης, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰ­ησοῦς Χριστός. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς τὸν ἔλεγε «ὁ γλυκύτατος αὐθέντης καὶ Δεσπότης» (διδ. Α΄) – τί ὡραία φράσι! Αὐτὸς κρατεῖ στὰ χέρια του τὰ κλειδιὰ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Αὐτὸς εἶνε «τὸ Α (ἄλφα) καὶ τὸ Ω (ὠ­μέ­γα), ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος» (Ἀπ. 21,6). Αὐτὸς εἶνε τὸ πᾶν, ὁ δεσπότης Χριστός.
Δεσποτικὴ ἑορτὴ λοιπὸν σήμερα. Μετὰ τὰ Χριστούγεννα, τὴν Περιτομή, τὴν Ὑπαπαντή, τὴ Σταύρωσι καὶ τὴν Ἀνάστασι, ἦρθε ἡ Ἀνάληψις.

* * *

Τί εἶνε ἡ Ἀνάληψις; Ὁ Χριστὸς μετὰ τὴν ἀ­νάστασί του ἔμεινε 40 μέρες ἐδῶ στὴ γῆ καὶ τό­τε ἀνελήφθη στοὺς οὐρανούς. Χθὲς τελευ­ταία ἡμέρα ἀκούσαμε τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», ποὺ ἄλλοτε ἀντικαθιστοῦσε στὸ διάστημα αὐ­τὸ κάθε ἄλλο χαιρετισμό. Τώρα σβήνουν δυσ­τυχῶς τὰ ὡραῖα ἤθη καὶ ἔθιμά μας.
Στὸ τέλος τῶν 40 ἡμερῶν ὁ Χριστὸς ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς μαθητάς του νὰ πᾶνε σ᾿ ἕνα βου­νό, ποὺ ὠνομαζόταν Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν γιατὶ ἦταν κατάφυτο ἀπὸ ἐλιές. Ἐκεῖ ὥρισε τόπο συναντήσεως. Μαζεύτηκαν στὴν κορυφὴ σὰν σήμερα, τὴν ἁγία αὐτὴ ἡμέρα, 120 πιστοί. Τόσοι ἦταν ὅλοι· ἀλλ᾿ ὅσο ζύγιζε ὁ καθένας ἀπ᾿ αὐτούς, δὲν ζυγίζει σήμερα ὁλόκληρος ὁ ντου­νιᾶς. Μέσα σ᾿ αὐτοὺς πρώτη ἦταν ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, μετὰ οἱ ἕντεκα ἀπόστολοι (ὁ Ἰούδας αὐτοκτόνησε), μετὰ οἱ μυροφόρες γυναῖ­κες, καὶ τέλος ὅλοι οἱ ἄλλοι, ἐν ὅλῳ ἑκατὸν εἴκοσι. Αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη Ἐκκλησία· ψυχὲς ἀνεκτίμητες.
Ὁ Χριστὸς συναντήθηκε ἐκεῖ μαζί τους. Εἶπε τὰ τελευταῖα λόγια καὶ τοὺς ἔδωσε ἐν­το­λές. Καὶ μετὰ τί ἔκανε; Εὐλόγησε. Ὤ ἡ εὐ­λο­γία τοῦ Χριστοῦ! μεγάλο πρᾶγμα. Ἔλα στὴν ἐκ­κλησιὰ καὶ πάρε τὴν εὐλογία. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ[:Ιω. 9, 1-38] – «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 12th, 2024 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ[:Ιω. 9, 1-38]

    Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

                      «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 4-6-2000], (Β415)                 

  π. Αθανασιος Μ.    Ο Κύριος Ιησούς, αγαπητοί μου, είπε κάποτε: «Πλν υἱὸς το νθρώπου λθν ρα ερήσει τν πίστιν π τς γς;». Αλλά ποια πίστη ο Κύριος θα ζητούσε να βρει όταν κατά τη Δευτέρα Του Παρουσία θα επανήρχετο εις την Γην;

    Είναι ένα χωρίο, το οποίο πάρα πολύ με έχει, προσωπικά, εντυπωσιάσει· που έμμεσα δίδεται η πληροφορία ότι δεν θα υπάρχει η πίστις επί της Γης. Δηλαδή συγκεκριμένα, θα είναι σπάνια η πίστις επί της Γης. Και ποία πίστις; Στο Θεανθρώπινο πρόσωπό Του. Δηλαδή προϊόντος του χρόνου, οι άνθρωποι θα παύσουν να πιστεύουν εις τον Ιησούν Χριστόν ως τέλειον Θεόν και τέλειον άνθρωπον. Και τούτο γιατί όλοι μιλούν περί πίστεως, αλλά σε πολλούς χριστιανούς μας, διαφοροποιείται η πίστις. Προσέξτε, διαφοροποιείται η πίστις. Υπάρχει μία πίστις υποκειμενική, με πλείστες όσες παραλλαγές. Read more »

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ – «Αρκει εις ανθρωπος ζηλω πεπυρωμενος ολοκληρον διορθωσασθαι δημων» (Ἱερος Χρυσοστομος) Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου.

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 11th, 2024 | filed Filed under: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

† ΕΣΤΙΑ† Αριθ.φύλλ. 24

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ

«Αρκεί εις άνθρωπος ζήλω πεπυρωμένος
ολόκληρον διορθώσασθαι δήμων» (Χρυσόστομος).

Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος«Τί να κάμω; Ένας είμαι! Το ρεύμα του κακού είναι ισχυρόν, παρασύρει τα πάντα και τους πάντας. Τί εμπορεί να κάμη. Εδώ χρειάζονται συνεργεία ολόκληρα πρός ηθικήν κάθαρσιν της Κοινωνίας. Χελιδών μία έαρ ου ποιεί…». Αυτά ακούει τις σήμερον από τα στόματα χλιαρών χριστιανών που και μόρφωσιν έχουν και θέσεις κατέχουν και ικανότητες έχουν διά να δράσουν χριστιανικώς υπέρ της Κοινωνίας. Παγόβουνα αυτοί θρησκευτικής αδιαφορίας ζητούν να ρίψουν χιόνι και εις τας ψυχάς εκείνων είς τας οποίας καίει ένας μικρός σπινθήρ από το πυρ εκείνο της πίστεως και της δραστηριότητος που ήθελε ο Κύριος να πυρπολή ημέραν και νύκτα τας ψυχάς των οπαδών του.

«Τί νά κάμω; Ένας είμαι …..». Αλλ’ εντελῶς άλλη γνώμη είχε ένας Μεγάλος Πατήρ τής Εκκλησίας μας, ό αθάνατος Χρυσόστομος. …… Ιερός αυτός Πατήρ επίστευε καί εκήρυτε ότι καί έν μέσω της μεγαλυτέρας θρησκευτικής αδιαφορίας μία ψυχή, εις την οποίαν κοχλάζει το πύρ της πίστεως εις τον Ιησούν, δύναται να αντισταθή είς τό ρεύμα του κακού, να αγωνισθή υπέρ της αληθείας, νά θραύση τούς σιδηρούς κλοιούς της κακίας, να ελκύση καί άλλας ψυχάς πρός τον ουρανόν, καί να στήση τήν σημαίαν τού θριάμβου του Χριστού καί είς αυτό ακόμη τό ισχυρότερον φρούριο τού Σατανά.

Read more »

Η ορθη εννοια της αργιας (Του π. Αθανασιου Μυτιλιναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 11th, 2024 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ[Ιω. 9,1-38]

Η ορθη έννοια της αργιας

      Τοῦ π. Αθανασίου Μυτιλιναιου (28-5-1995), Β316

Το θαύμα της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού, που ακούσαμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, είχε εκπλήξει τους άρχοντας της Ιερουσαλήμ. Δεν εγνώριζαν τι εξήγηση να δώσουν. Ρωτούσαν τον ίδιον τον τυφλόν, ρωτούσαν τους γονείς του και ξαναρωτούσαν και επανήρχοντο. Αλλά το θαύμα έμενε θαύμα. Φθονούσαν οι άρχοντες τον Ιησούν. Γι’αυτό ακριβώς και πολυπραγμονούσαν περί την θεραπεία του, γιατί δεν ηνείχοντο να ακούν κάτι μεγάλο γι’ Αυτόν. Εξάλλου ο φθόνος των οδήγησε τον Ιησούν εις τον Σταυρόν. Γι’αυτό προσπαθούν τώρα να βρουν, όπως πάντοτε το έκαναν, κάτι δήθεν κατηγορήσιμο για να ψέξουν, να κατηγορήσουν τον Ιησούν και να δείξουν ότι είναι αμαρτωλός και συνεπώς δεν είναι ο Μεσσίας. Όλο το θέμα εκεί ήτο. Και συνεπώς δεν είναι ο Μεσσίας. Read more »

Ριγος απο τις αποκαλυψεις για την ένωση των εκκλησιων που ερχεται ταχεως. Στρατευμενοι πρακτορες των ΗΠΑ με ρασα!

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 10th, 2024 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

Ριγος απο τις αποκαλυψεις για την ένωση των εκκλησιων που έρχεται ταχεως. Στρατευμενοι πρακτορες των ΗΠΑ με ρασα!

-Ὅταν ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔλεγε ὅτι ἡ ἕνωση δὲν θὰ γίνει παρὰ τὸ 2054, συγγνώμη ἀλλὰ ψεύδεται!
-Τὸ 1992 διαβεβαίωνε ὅτι ἡ ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως στηρίζει τὸν μοναδικὸ γνήσιο ἐπίσκοπο Οὐκρανίας Ὀνούφριο καὶ καταδίκαζε τὸν Φιλάρετο καὶ τὸν Ἐπιφάνιο καὶ μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια τους ἔκανε Ἐκκλησία.
-Καταλήγουμε στὴν μασονικὴ θεωρία ποὺ πέρασε καὶ στοὺς προτεστάντες τῆς ἀοράτου ἐκκλησίας ὅτι ὅλοι εἴμαστε ἐκκλησία καὶ ἂς διαφέρουμε!
-Θὰ προχωρήσουν γρήγορα στὴν ἕνωση. Βιάζονται!
-Τὸ ὑπερμνημόνιο εἶναι κείμενο φτιαχτὸ κατὰ τῆς ἐκκλησίας μὲ πονηρὸ σκοπό.
-Ὁ μασόνος Μελέτιος Μεταξακης ἤθελε νὰ ἀλλάξει ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία

❈ π. Σεραφεὶμ Ζήσης (ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς 12/5/2024)

romioitispolis.gr
——-

 

Οι τρεις τηλεορασεις (Ὁμιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 10th, 2024 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΑ ομιλ. π. Αὐγουστ (αλλων ιστ. σε youtube)

Κυριακη του Τυφλου (Ἰω. 9,1-38) – Φταινε τα ματια; (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 9th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1077(2)

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ (Ἰω. 9,1-38)
9 Ἰουνίου 2024 (2004)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Φταινε τα ματια;

ΤΥΦΛΟΥἩ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀδελφοί μου, ἔχει πολ­λὲς ἑορτές. Κάθε ἑορτὴ ἁγίου διαρκεῖ 1 μέρα. Ἀλλ᾿ ὑπάρχει μιὰ ἑορτὴ ποὺ διαρκεῖ ὄχι 1 ἀλλὰ 40 μέρες. Εἶνε τὸ Πάσχα· 40 μέρες ἀ­κούγεται τὸ «Χριστὸς ἀνέστη». Ἔχουν περάσει τριανταέξι· τέσσερις ἀκόμη μέρες θὰ τὸ ψάλλουμε, καὶ μετά, τὴν προσεχῆ Πέμπτη, θὰ ἑορτάσουμε τὴν ἀνάληψι τοῦ Κυρίου μας.
Σήμερα εἶνε ἡ ἕκτη Κυριακὴ ἀπὸ τὸ Πάσχα, ἡ Κυριακὴ τοῦ τυφλοῦ. Τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ἰω. 9,1-38) δι­ηγεῖται τὸ μεγάλο θαῦμα πῶς ὁ τυφλὸς εἶδε τὸ φῶς του. Ἂς κάνουμε λίγες παρατηρήσεις.

* * *

Τὸ σημερινὸ θαῦμα λέγεται θεραπεία τοῦ τυφλοῦ. Κακῶς ὅμως λέγεται θεραπεία. Δὲν εἶ­νε θεραπεία· κάτι ἄλλο εἶνε. Διότι ὁ τυφλὸς αὐτὸς διαφέρει ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Πρῶτον εἶ­νε τυφλὸς ἐκ γενετῆς, γεννήθηκε τυφλός. Ἀ­πὸ μιὰ νύχτα πῆγε σὲ ἄλλη· ἀπὸ τὸ σκοτάδι ποὺ εἶχε μέσα στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας, βγῆκε στὴ ζωὴ ποὺ γι᾿ αὐτὸν ἦταν πάλι σκοτάδι. Δὲν μποροῦ­­σε νὰ διακρίνῃ πότε εἶνε ἡμέρα καὶ πότε νύχτα. Ἀλλὰ τυφλοὶ ἐκ γενετῆς ὑπάρχουν κι ἄλ­λοι. Αὐτὸς εἶχε καὶ κάτι ἄλλο ἀκόμη. Δὲν ἦταν ἁπλῶς τυφλός· ἦταν ἀόμματος, δηλαδὴ δὲν εἶ­χε καθόλου μάτια. Ἔτυχε νὰ ξεθάψετε νεκρό; Εἴδατε πῶς εἶνε τὰ μάτια στὸ κρανίο; Καὶ τὰ ὡ­ραιότερα μάτια σβήνουν, καὶ μένει κάτι ἀπαίσιο· δυὸ κόγχες κενές. Ἔτσι ἦταν καὶ ὁ σημε­ρινὸς τυφλός. Δὲν εἶχε βολβοὺς τῶν ματιῶν· ἁ­πλῶς ἐπάνω στὶς κενὲς κόγχες εἶχε ἕνα λεπτὸ δέρμα. Ἀπὸ αὐτὸ καταλαβαίνετε, ὅτι τὸ ση­μερινὸ θαῦμα πρέπει νὰ λέγεται ὄχι θεραπεία ἀλλὰ κάτι ἀνώτερο· πρέπει νὰ λέγεται δημιουρ­γία ὀφθαλμῶν· διότι ὁ Κύριος σήμερα δὲν θερά­πευσε μία ὀργανικὴ πάθησι, ἀλλὰ κατασκεύα­σε ὀφθαλμούς, ἔφτειαξε μάτια, δημιούργησε βολβούς. Τί σημαίνει αὐτό; Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω.9,1-38) – Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 9th, 2024 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Κατά Ιωάννην, κεφ. Θ΄, εδάφια 1-38

++1 Καί παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 3 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. 4 ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. 6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων.
8 Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; 9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. 10 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; 11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· ἄνθρωπος λεγόμενος ᾿Ιησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. 12 εἶπον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· οὐκ οἶδα. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΥΦΛΟΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ – ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ; (βιντεο) Ἀποσπασμα ὁμιλιας Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Ν. Καντιωτου, που κατακεραυνωνει τους γραικυλους ελληνες & τους προπαγανδιστες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Το βιντεο περιεχει & αποσπασματα απο την συγκινητικη Θεια Λειτουργια, στα ερειπια του ἱερου ναου Αγιου Αχιλλειου, στο νησακι του Αγιου Αχιλλειου Πρεσπων

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 8th, 2024 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ (αποσπασμ.), ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΥΦΛΟΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ;

(Ἀπόσπασμα ὁμιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου & βιντεοσκοπημένα ἀποσπάσματα από την συγκινητική Θεια Λειτουργία, στα ερείπια του ἱερου ναου Αγίου Αχιλλειου, στο νησακι του Αγίου Αχιλλειου Πρεσπων

Με τον πιστό λαό, χωρίς  μεγάλα συλλειτουργα με χρυσοστόλιστους πανηγυρτζίδες δεσποτάδες——

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Πρaξ.16,11-34) & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 8th, 2024 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. ΙΣΤ΄, εδάφια 16-34

Αποστ.Παυλος16 ᾿Εγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. 17 αὕτη κατακολουθήσασα τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ ἔκραζε λέγουσα· οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 18 τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπε· παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ.
19 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, 20 καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπον· οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν ᾿Ιουδαῖοι ὑπάρχοντες. 21 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ρωμαίοις οὖσι. 22 καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ᾿ αὐτῶν. καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ραβδίζειν, 23 πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς· 24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφὼς ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον. 25 Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν· ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι. 26 ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, ἀνεῴχθησάν τε παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. 27 ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάμενος μάχαιραν ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους. 28 ἐφώνησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ ὁ Παῦλος λέγων· μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν· ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε.
29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησε, καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσε τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, 30 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη· κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; 31 οἱ δὲ εἶπον· πίστευσον ἐπὶ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. 32 καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 33 καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα, 34 ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρέθηκε τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ – Αγ. Γρηγοριου του Παλαμα: ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Η΄ ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ [Ιω.20,11-18]

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 7th, 2024 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά:

                        ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

                   Η΄ ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ[Ιω.20,11-18]

                  (το οποίο διαβάζεται κατά την Κυριακή του Τυφλού)

  Όπου εκτίθεται και ότι μεγάλων δωρεών θα αξιωθούν όσοι παραμένουν έως το τέλος με ευλάβεια στις ιερές συνάξεις.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

++    Ο Ιωάννης ο  Παρθένος είναι ο μόνος που απέκτησε και πλούτισε κατά χάρη μητέρα την μόνη από τις μητέρες Παρθένο, ο εξαιρετικά αγαπημένος του Χριστού, ο περισσότερο από τους άλλους ευαγγελιστές θεωρούμενος ως υιός βροντής, την οποία ο Κύριος ανέβηκε στους ουρανούς και κρότησε· γι΄αυτό, χρησιμοποιώντας πιο μεγαλόφωνο κήρυγμα, για να μας διατρανώσει το συμβάν της δεσποτικής αναστάσεως από τους νεκρούς και να ιστορήσει τον τρόπο της φανερώσεως μετά την ανάστασή Του, την περασμένη Κυριακή[:Κυριακή της Σαμαρείτιδος, ανάγνωση στον όρθρο του Ζ΄ Εωθινού Ευαγγελίου, Ιω.20,1-10] ακούστηκε να λέγει δια της περικοπής του ευαγγελικού συγγράμματός του: «Τ δ μι τν σαββάτων Μαρία Μαγδαλην ρχεται πρωΐ σκοτίας τι οσης ες τ μνημεον, κα βλέπει τν λίθον ρμένον κ το μνημείου. τρέχει ον κα ρχεται πρς Σίμωνα Πέτρον κα πρς τν λλον μαθητν ν φίλει ησος(:Αφού πέρασε το Σάββατο, την επόμενη ημέρα, που ήταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στο μνημείο πρωί, όταν ήταν ακόμη σκοτάδι, και βλέπει ότι ο λίθος που έφραζε την είσοδο του τάφου ήταν σηκωμένος από το μνήμα. Όταν λοιπόν είδε το μνήμα ανοιχτό, τρέχει κι έρχεται στον Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς)»[Ιω.20,1-2], δηλώνοντας στο σημείο αυτό τον εαυτό του. Read more »

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ (Του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ) 2) Που καταντησαμε; Ἀντι να διαφημιζεται ἡ Ἑλληνικη πολυτεκνη οικογενεια, που ηταν παντα το καμαρι της Ελλαδος, διαφημιζεται & κανει παρελασεις υπερηφανειας η σοδομητικη, πολυχρωμη, ανωμαλη οικογενεια!! -Θεσσαλονικη – Πορεια Διαμαρτυριας κατα της καταστροφης της οικογενειας, 29/6, 12.30 μ.μ., Πάρκο ΧΑΝΘ.

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 7th, 2024 | filed Filed under: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

030 – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

Του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

(Πατηστε τον τιτλο και διαβάστε την ἐπιστολη)

Θέμα: Σ Η Μ Ε Ρ Α
• Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ περιφρονεῖται!
• Τό ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ποδοπατεῖται!
• Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εὑρίσκεται ἐν διωγμῷ!
• Ὁ ΔΙΑΒΟΛΟΣ κυβερνᾶ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ!

50751235unled5

Θεσσαλονικη – Πορεια Διαμαρτυριας κατα της καταστροφης της οικογενειας,

29/6, 12.30 μ.μ., Παρκο ΧΑΝΘ.

Read more »

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΓΥΣ (Ομιλια του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 6th, 2024 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΑ ομιλ. π. Αὐγουστ (αλλων ιστ. σε youtube)

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΓΥΣ -Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Ἡ ὁμιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου ἀπό την Κυριακή των Βαϊων

—-