Αυγουστίνος ΚαντιώτηςO ΠΑΠΑΣ ΛΙΓΟΥΡΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΠΩΣ Ο ΓΑΤΟΣ ΤΟ ΨΑΡΙ

ΔΙΨΑ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

(Οι πάπες και σήμερα ίδιοι και χειρότεροι είναι. Για να πετύχουν τους σκοπούς τους, διακινούν μαύρο χρήμα. Βρίσκονται πίσω από την παγκόσμια μαφία με τα όπλα και τα ναρκωτικά που διακινούν. Είναι παιδεραστές ή φίλοι των παιδεραστών. Για να υποδουλώσουν την ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ συνεταιρίστηκαν με τους οικουμενιστάς επισκόπους, οι οποίοι παραδίδουν το ορθόδοξο ποίμνιο στα νύχια και στα δόντια των αιρετικών!).

Συνέχεια του βιβλίου «ΠΑΠΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ»
του π. Χριστοφόρου Καλύβα, σελ. 24-25, έκδοση 1964

papas - gatos…Καὶ ἐνῷ ἡ παπωσύνη ὠργίαζε ἔτσι στη Δύση, ἀνέβαζε καὶ κατέβαζε τοὺς βασιλεῖς και αὐτοκράτορες, μὴ αποδίδουσα τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, κατεχόμενη ἀπὸ δίψα κοσμοκρατορίας καὶ μιμούμενη κατὰ πάντα τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες, δὲν περιώρισε την ἀντιχριστιανικὴ της δρᾶσι ἐκεῖ. Ἐκπληκτικὸν ἧτο καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι, τὸ ὄνειρο τῆς παγκόσμιας κοσμικῆς καὶ πνευματικῆς κυριαρχίας του. Ἀπὸ τὴν ταινία ποὺ προβάλεται συνεχῶς κάθε μέρα καὶ κάθε νύκτα στὰ μάτια του πάπα δεν ὑπάρχει ἄλλο θέμα ἀπὸ τὸ πῶς νὰ ὑποτάξῃ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο καὶ μέσον ὅλο τὸν κόσμο. Εἶναι ἀδύνατον νὰ κοιμηθῇ εάν δὲν δῇ ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, μορφωμένους καὶ ἀμόρφωτους, διακόνους, πρεσβυτέρους καὶ ἐπισκόπους νὰ φιλοῦν την παντόφλα του, στὴν ὁποῖα εἶναι κέντημένος λευκὸς σταυρός καὶ νὰ περιβάλλεται ἀπὸ λογχοφόρους καὶ αὐλικούς, ἀπὸ στρατιωτικὰ ἐπιτελεῖα καὶ διπλωματικὰ σώματα. Δεν μπορεῖ να κοιμηθῇ ἐὰν δὲν δῇ νὰ ὑποτάσσεται κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του ἡ χριστιανικὴ ἀνατολή, ἡ Ὀρθοδοξία, τὴν ὁποῖα λιγουρεύεται ὅπως ὁ γάτος τὸ ψάρι, τὸ κυνηγητικὸ σκυλί τὸν λαγό, ὁ ποντικός τὸ τυρί, τὸ γεράκι τὸ περιστέρι, ὁ λύκος τὸ ἄκακο ἀρνί. Στὴν Δύση τοὺς ὑποτάσσει μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, μὲ τὶς ραδιουργίες, μὲ τὶς ἀλεπουδίσες πονηριές, μὲ τὴ «φωτιά καὶ τὸ σίδηρο». Ἀλλὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ; Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐλεύθερη ψυχὴ ποὺ πρέπει νὰ δεσμευθῇ. Εἶναι ἡ δημοκρατικὴ Ἐκκλησία τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ποὺ ἐλέγχει καὶ ἀποτελεῖ ἐμπόδιο τρομακτικὸ εἰς τὰ κοσμικὰ κατακτητικά σχέδια τῶν παπῶν, ποὺ ἀποκαλοῦνται ἄμεσοι διάδοχοι τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ὁ ὁποῖος συνιστὰ νὰ προσέχουν τὶς παραδόσεις, τὶς ὁποῖες οἰ πάπες πέταξαν ως άχρηστες…

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.