Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Νοεμβρίου, 2016

Ἐνημερωση και προετοιμασια του πιστου λαου απο το Μητροπολιτη Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου για τη διακοπη μνημοσυνου του πατριαρχου, που δεν ορθοτομει τον λογο της αληθειας 2. Ομιλια του π. Θεοδωρου Ζηση, για την διακοπη του Μνημοσυνου

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 14th, 2016 | filed Filed under: ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ενημερωση και προετοιμασια του πιστου λαου

  για την διακοπη μνημοσυνου του πατριαρχου

 • Ελευθ. & Ζωσα Εκ..μ

  Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης παρακολουθεῖ τὶς ἐπικίνδυνες αἰρετικὲς κινήσεις τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα καὶ τῶν οἰκουμενιστῶν. Τὸ ὑλικὸ ποὺ βγαίνει στὴν δημοσιότητα εἶνε ἑλάχιστο καὶ ἐλεγχόμενο. Γι’ αὐτό, μὲ ἀνοικτές ἐπιστολές ποὺ δημοσιεύει κατὰ καιρούς, ἐνημερώνει τὸν πιστὸ λαό καὶ ζητᾶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν πατριάρχη νὰ ἐπιβεβαιώσῃ ἢ νὰ διαψεύση τὶς φῆμες, Συγχρόνως, προετοίμαζε τὸ ποίμνιό του καὶ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, για την διακοπή τοῦ μνημοσύνου.

 • Ἡ διακοπή ἀπὸ τὸν Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστῖνο ἔγινε τον Μάρτιο του 1970, λίγες ἡμέρες μετὰ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἀμβρόσιο  καὶ ἀκολούθησε ὁ Παραμυθίας Παῦλος. Στὴ «Σπίθα», φυλ. 322, Ἰανουαριος 1969, μὲ θέμα «οἱ αἰρέσεις» (ἀπόσπασμα):

Τι εινε αιρεσις

Αἴρεσις εἶνε ἡ δηλητήριώδις τροφή τῆς ψυχῆς· εἶνε ἡ νοθεία τῶν σωτηρίων φαρμάκων· εἶνε ἡ ὑποκλοπὴ τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης· εἶνε ἡ παραχάραξις τῶν νομισμάτων τῆς ἀληθείας· εἶνε ἡ παραποίησις τοῦ τελείου· εἶνε ἡ παρέκκλισις ἐκ τῆς ὀρθῆς γραμμῆς τὴν ὁποίαν χαράσσει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Αἴρεσις εἶνε ἡ παραδοχὴ θρησκευτικῶν ἰδεῶν, τὰς ὁποίας καταδικάζει ἡ Ἐκκλησία ὡς ψευδεῖς καὶ ἀντίθετες ἀπὸ τὴν ὀρθὴ της πίστι. Αἴρεσις εἶνε ἔγκλημα κατὰ τοῦ κύρους καὶ τῆς αὐθεντίας τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν ὁ Χριστὸς ἰδρυσεν ὡς στῦλον καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας.
Ἀλλὰ ὁ κόσμος σήμερα δὲν δίδει σημασία εἰς τὴν σοβαρότητα τοῦ ἐκ τῆς αἰρέσεως κινδύνου.
Ὦ κόσμε! Προσέχεις τὰ μικρὰ. Προσέχεις τὸ γάλα σου νὰ εἶνε γνήσιο, ἡ τροφή σου νὰ εἶνε καθαρά καὶ βιταμινοῦχος, τὰ φάρμακά σου νὰ μὴν εἶνε νοθευμένα, τὰ ἀρχαιολογικά σου καὶ τὰ χαρτονομίσματά σου νὰ μὴ εἶνε κίβδηλα, τὰ ἀρχαιολογικά σου μνημεῖα νὰ μὴ ὑποστοῦν τὴν παραμικρὴ φθορά, τὰ μέσα συγκοινωνίας, μὲ τὰ ὁποία κάμνεις τὰ ταξείδιά σου, νὰ μὴ παρεκλίνουν ἀπὸ τὰς γραμμάς των. Ὅλα τὰ προσέχεις. Ἐκτὸς ἑνός. Τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Αὐτὴ δὲν σὲ ἐνδιαφέρει. Ἀλλοίμονο, κόσμε, μὲ τὰς ἀντιλήψεις ποὺ ἔχεις καὶ μὲ τὴν ἀδιαφορία σου. Ἔτσι ἀδιαφορῶντας γιὰ τὰ μέγιστα καὶ ὕψιστα θὰ καταπέσῃς εἰς τὰ βάραθρα τοῦ Ὀρθολογισμοῦ, τοῦ Ὑλισμοῦ τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀθεΐας και τότε θὰ καταλάβῃς τί εἶνε ἡ Ὀρθοδοξία, τὴν ὁποία περιφρόνησες.
Σεῖς δέ, πισταὶ ψυχαί, ὅσοι ὑπελείφθητε εἰς τὸν αἰῶνά μας, μὴ παρασύρεσθε ἀπὸ τὰ μοντέρνα ρεύματα τοῦ κόσμου, μὴ πτοεῖσθε ἀπὸ τὰ πλήθη τῶν ἐχθρῶν, τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων, ἀλλὰ μείνατε σταθεροί τῇ ΑΠΑΞ παραδοθείσα τοῖς ἁγίοις πίστει καὶ ἔστε ἕτοιμοι ν᾽ ἀγωνισθῆτε τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν. Ἡ Ὀρθοδοξία ζῇ καὶ ὁ τελικὸς θρίαμβος ἀνήκει εἰς αὐτήν.
_________________
Καὶ μιὰ ὑποσημείωση στὸ τέλος
Ἡ Σπίθα ὄργανο μαχητικὸ τῆς στρατευομένης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, παρ᾽᾽ὅλας τὰς δυσκολίας καὶ τὸ βάρος τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἔργου τοῦ συντάκτου αὐτῆς μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ παραμένει ἡ ἴδια, ‘Υπεράσπισις τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς ἔναντι τῶν ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν. Ἀνένδοτος ὁ ἀγών. Ἀλλ᾽᾽ὁ τρόπος τῆς διεξαγωγῆς τοῦ ἀγῶνος ποικίλλει ἀναλόγως κρισιμότητος τῶν καιρῶν, κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων Πατέρων. Συμβιβασμοί, μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἔγιναν οὔτε θὰ γίνουν.

_________

Ἡ Διακοπη του Μνημοσυνου Επισκοπων
-ΙΕ΄ Κανων Πρωτοδευτερας Συνοδου

_____

_________

(Εἰσαγωγή)

Ἀπομαγνητοφωνήσαμε τὴν ὁμιλία τοῦ π. Θεοδώρου, γιατὶ πρόκειται γιὰ ἕνα σημαντικὸ κείμενο ποὺ ἀσφαλῶς θὰ προβληματίσει καὶ ἐκείνους ποὺ στέκονται μὲ δισταγμὸ στὸ πρόβλημα τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου τῶν Οἰκουμενιστῶν. Read more »

ΤO MΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡYΣOΣTOMOY

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 13th, 2016 | filed Filed under: εορτολογιο
Τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Ὁμιλία τοῦ π. Αὐγουστίνου  Καντιώτου (13 Νοεμβρίου)

———

———-

ΤO MΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡYΣOΣTOMOY

13 Νοεμβρίου. Ἑορτάζει, ἀγαπητοί μου, σή­μερα ἕ­νας ἀπὸ τοὺς πιὸ μεγάλους δι­δασκάλους καὶ πατέρας τῆς ἁγίας μας Ἐκ­κλησίας, κορυφαῖος πνευματικὸς ὁδηγός, οὐ­ράνιος ἄνθρωπος, χρυσῆ σάλπιγξ, στόμα Χριστοῦ· ἑορτάζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἡ Ἐκκλησία σήμερα ἐξαγγέλλει τὸν ἔ­παινόν του. Τὰ τροπάρια, τὰ ἀπολυτίκια, οἱ ὕ­­μνοι, ποὺ ἔψαλε σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, εἶνε ἐξαίσιοι· χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ κοσμητικὰ ἐπίθετα γιὰ νὰ τὸν ἐξυμνήσῃ. Εἰκοσιδύο (22) δὲ ῥήτορες, διδάσκαλοι καὶ πατέρες τῆς Ἐκκλησί­ας, ἔχουν ἐκφωνήσει λόγους ἐπαινώντας τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο.
Ἐγώ, μολονότι δὲν θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου ἄ­ξιο νὰ ὑμνήσῃ τὸν πατέρα αὐτὸν τῆς Ἐκκλη­σίας ―αἰσθάνομαι ἀνάξιος καὶ νὰ ἀσπασθῶ τὰ πανάχραντα πόδια του―, ἀλλὰ θαυμαστὴς ἀ­πὸ τὴν παιδική μου ἡλικία τοῦ ἱεροῦ πατρός, θὰ τολμήσω νὰ πῶ λίγες λέξεις. Δὲν θὰ διηγηθῶ ὁλόκληρο τὸν βίο του, διότι θὰ ἐχρειάζον­το ὧρες πολλές· θὰ διηγηθῶ μόνο τὶς τελευταῖες ἡμέρες του, τὸ τέλος τῆς ζωῆς του. Read more »

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ (AΓIOΣ IΩΑNNΗΣ EΛEHMΩΝ) 2. ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 12th, 2016 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐλεήμονος
12 Νοεμβρίου
Δύο ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου. Ἡ πρώτη εἶναι σέ pdf

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

862c570e406e

ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

Αγ. Ιωαννης ΕλεημωνΤΙΜΑ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τὴ μνήμη τοῦ μεγάλου πατρὸς ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐλεήμονος, πατριάρχου Ἀλεξανδρείας (609-620).
Ὁ Ἰωάννης γεννήθηκε στὴν Ἀμαθοῦντα τῆς Κύπρου ἀπὸ οἰκογένεια εὐκατάστατη. Ὁ πατέρας του Ἐπιφάνιος ὑπῆρξε κυβερνήτης τῆς μεγαλονήσου. Νωρὶς οἱ γονεῖς ὡδήγησαν τὸν Ἰωάννη σὲ γάμο. Ἀλλὰ ἡ γυναίκα καὶ τὰ παιδιά του δὲν ἔζησαν πολύ. Παρηγοριὰ γιὰ τὸν πόνο του βρῆκε στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἁγία ζωή του ἔκανε τὸν πιστὸ λαὸ καὶ τὸν βασιλέα Ἡράκλειο (610-641) νὰ τὸν ἀνεβάσουν στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Ἀλεξανδρείας. Ὡς ἐπίσκοπος ἐποίμανε τὴν ἐκκλησία μὲ φόβο Θεοῦ, διεκρίθη δὲ στὴ φιλανθρωπία καὶ ἐλεημοσύνη· γι᾿ αὐτὸ τοῦ ἔδωσαν τὸ ἐπίθετο ἐλεήμων. Τόσο ἀκτινοβολοῦσε ἡ πολιτεία του, ὥστε ἀκόμη καὶ ἑτερόδοξοι, αἱρετικοὶ μονοφυσῖτες, ἑλκύσθηκαν ἐξ αἰτίας του στὴν ὀρθόδοξο πίστι.
Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τὴ λέξι «αὐτάρκεια». Διότι ἡ «αὐτάρκεια» ἔχει σχέσι μὲ τὴν ἐλεημοσύνη. «Δυνατὸς δὲ ὁ Θεός», λέει, «πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν» (Β΄ Κορ. 9,8). Τί σημαίνει «αὐτάρκεια»;

* * *

Λένε μερικοί, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο μόνο γιὰ τὰ οὐράνια ἐνδιαφέρεται. Ἀλλ᾿ ἐμεῖς, λένε, εμαστε ἄνθρωποι μὲ ὑλικὲς ἀνάγκες, καὶ δὲ᾿ μποροῦμε νὰ ζήσουμε σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο. Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε μόνο γιὰ τοὺς καλογέρους, καὶ ὄχι γιὰ μᾶς ποὺ ζοῦμε στὸν κόσμο. Αὐτὰ λένε.
Ἀλλ᾿ αὐτὰ ποὺ λένε δὲν εἶνε σωστά. Γιατὶ ὁ Χριστὸς δὲν ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὴν οὐράνια ζωή· ὁ Χριστὸς ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τὴν ἐπίγεια ζωή. Δὲν ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὰ πνευματικά· ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τὶς ὑλικὲς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ κοντὰ στὶς ἄλλες ἀποδείξεις ποὺ ἔχουμε γι᾿ αὐτό, εἶνε καὶ ὁ σημερινὸς ἀπόστολος. Τί λέει ὁ ἀπόστολος; Read more »

ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΜΗΝΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 11th, 2016 | filed Filed under: εορτολογιο

ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΜΗΝΑΣ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

agios-minas

AN ANOIΞETE τα μηναία, τα βιβλία της Eκκλησίας, θα δείτε ότι σήμερα, 11 Nοεμβρίου, εορτάζει ο άγιος μεγαλομάρτυς Mηνάς.
O άγιος Mηνάς γεννήθηκε στην A­ίγυπτο, κοντά στο Nείλο, το μεγάλο ποταμό της Aφρικής. Γεννήθηκε στα χρόνια των Pωμαίων αυτοκρατόρων Διοκλητιανού (284-305 μ.X.) και Mαξιμιανού (3ος-4ος αι.), σε μια εποχή πολλών και μεγάλων διωγμών εναντίον των Xριστιανών. Γεννήθηκε μέσα σε χώρα ειδωλολατρική, όπου όλοι σχεδόν ήταν ειδωλολάτρες. Eιδωλολάτρες ήταν και οι γονείς του. Aλλ’ όταν μεγάλωσε άκουσε κήρυγμα, το φλογερό κήρυγμα ενός ασκητού, και αυτό τον είλκυσε. Πίστεψε στο Xριστό, μετανόησε για το ειδωλολατρικό του παρελθόν, βαπτίσθηκε και έγινε Xριστιανός.
Kατόπιν, όταν ήρθε η ώρα, στρατολογήθηκε στο ρωμαϊκό στρατό. Έτσι μετακινήθηκε από την πατρίδα του και έφθασε στο Kοτύαιο ή Kοτυάειο, εκεί που είναι σήμερα η Kιουτάχεια της Φρυγίας, στη Mικρά Aσία. Eκεί έζησε και έδρασε πλέον. Yπηρέτησε στα Pουταλικά νούμερα, δηλαδή στρατιωτικά τάγματα, υπό τας διαταγάς του ηγεμόνος Aργυρίσκου. Ως στρατιώτης έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες, και διεκρίνετο για την ανδρεία του. Γι’ αυτό τον έχουν προστάτη και οι στρατιωτικοί. Read more »

TO ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 2. O IΔΕΩΔΗΣ «ΠΛΗΣΙΟΝ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 11th, 2016 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Η΄ Λουκᾶ (Λουκ. 10,25-37)
Δύο ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου. Ἡ πρώτη εἶναι σέ. pdf

TO ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

4219881

O IΔΕΩΔΗΣ «ΠΛΗΣΙΟΝ»

«Τίς ἐστί μου πλησίον;» (Λουκ. 10,29

KALOS SAMAREITHS istΣΗΜΕΡΑ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὥρισε νὰ διαβάζεται ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Εἶνε ἁπλῆ, ὅπως ὅλες οἱ παραβολὲς τοῦ Κυρίου. Ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἁπλῆ διήγησι κρύβονται οἱ θησαυροὶ τῆς θείας διδασκαλίας.
Κάποιος νομικός, κάποιος δηλαδὴ γνώστης τοῦ νόμου τοῦ Μωϋσέως, πλησίασε τὸ Χριστὸ καὶ τὸν ρώτησε· ―Τί νὰ κάνω γιὰ νὰ σωθῶ; Ὁ Κύριος τοῦ ἀπήντησε· ―Νομικὸς καὶ θεολόγος εἶσαι, διαβάζεις τὸ θεῖο νόμο· τί λένε λοιπὸν τὰ βιβλία; Ἐκεῖνος ἀπήντησε· ―Βλέπω ὡς πιὸ σημαντικὲς τὶς δύο ἐντολές· ν᾿ ἀγαπήσῃς τὸ Θεὸ πάνω ἀπ᾿ ὅλα, καὶ τὸν «πλησίον» σου (Λουκ. 10,29) σὰν τὸν ἑαυτό σου. ―Καλὰ ἀπήντησες, λέει ὁ Χριστός· αὐτὸ νὰ κάνῃς καὶ θὰ κληρονομήσῃς τὴν ἀληθινὴ ζωή. Αὐτὲς οἱ δύο ἐντολὲς περιέχουν τὴ μεγάλη ἀρετὴ τῆς ἀγάπης. Ὁ νομικὸς ὅμως, θέλοντας νὰ δικαιολογηθῇ, ρώτησε· ―Καὶ ποιός εἶνε ὁ «πλησίον» μου; Ὁ Χριστός, γιὰ νὰ τοῦ ἀπαντήσῃ, εἶπε τὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου.

Read more »

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ: ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ… ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕ ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΤΕ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 10th, 2016 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΜΕ ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΤΕ…

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου τοῦ 1963

Τὸ 1438 ἔφυγαν μὲ καράβια ἀπὸ τὴν Πόλι ἑκατό ἀτομα, μεταξύ αὐτῶν ὁ πατριάρχης Ἰωσήφ καὶ ὁ αὐτοκράτορας, γιὰ νὰ πᾶνε στὴν Ἰταλία. Πῆγαν στὴν  Φλωρεντία, τοὺς προσκαλοῦσε ὁ Πάπας γιὰ νὰ κάνουν τὴν ἑνωση τῶν ἐκκλησιῶν! Παλαιό παραμύθι τοῦ διαβόλου αὐτό! Ὑπάρχει ἑνωση τῶν Ἐκκλησιῶν μὲ τὸν Θεό καὶ ἑνωση τῶν ἐκκλησιῶν μὲ τὸν διάβολο. Ἐμεῖς εἴμεθα ἑνωση τῶν Ἐκκλησιῶν μὲ τὸν Θεό, μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Καὶ ὄχι ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν μὲ θυσία τῆς Ὀρθοδοξίας ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ…

_________________

_________________

Σε ποιες περιπτωσεις δεν υπακουμε

στοὺς πνευματικούς μας, στοὺς ἐπισκόπους στὸν πατριάρχη

Ἔχουμε πολλά ἄσxημα ἀδέλφια μας. Πετᾶνε ἐπάνω ἀπό τὰ κεφάλια μας ἀεροπλάνα. Μᾶς ἔρχεται ὁ τάδε ἀρχιεπίσκοπος, ὁ τάδε ἀρχιεπίσκοπος! Δυστυχῶς καὶ ὁ πατριάρχης δὲν ἐβάδισε τὴν ὀδόν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐμεῖς διαμαρτυρήθημεν ἐνώπιον λαοῦ, ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων καὶ ἐδημοσιεύσαμε ἀνοικτή ἐπιστολὴ καὶ ἐπισημάναμε τὸν τεράστιο κίνδυνο ποὺ διατρέχει ἡ Ὀρθοδοξία μας, ὑποχωροῦσα διαρκῶς εἰς τὰς ἀπαιτήσεις προτεσταντῶν καὶ ἄλλων αἰρετικῶν…

Read more »

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΕΝΟΣ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ!!! ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ π. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ΤΟΠΟΛΗ, ΠΟΥ ΠΛΕΚΕΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 9th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ π. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ΤΟΠΟΛΗ
ΠΟΥ ΠΛΕΚΕΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ!!!

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bb%cf%85%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%ce%b6%ce%b7Ἐδημοσιευθη στὶς 6.11.2016

Ἄρθρα που τα χαρακτήρισε ως: «ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΕΝΟΣ», ὁ ὑμνητής τοῦ αἰρετικοῦ πατριάρχη, π. Σεβαστιανὸς Τοπάλης εἶναι τὰ παρακάτω:

Ἀντί νὰ ἀπαντήση στο παραπάνω δημοσίευμα, μὲ τὰ χονδροειδή ψέματα τοῦ φαξ, ποὺ ἔγραψε μὲ τὸ χέρι του καὶ τὸ ἔστειλε τὸ 2002 στὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αὐγουστίνο, βάζοντας φαρδιά πλατιά τὴν ὑπογραφή του, χρησιμοποιώντας μάλιστα καὶ τὸ τηλέφωνο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἀμυνταίου, κατηγορεῖ τὴν ἰστοσελίδα μας ἐπειδή τὰ δημοσίευσε καὶ μᾶς συμβουλεύει: «Δεν πρέπει μέσα από την διαδικτυακή αυτή σελίδα να μονοπωλείται ο τίτλος του γνήσιου τέκνου και εκφραστού του π. Αυγουστίνου. Είναι καλό η σελίδα αυτή να αλλάξει όνομα…»

Εὐχαριστοῦμε, μεγἀλε πνευματικέ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἀπὸ ὑμνητὰς τοῦ αἰρετικοῦ πατριάρχου, δὲν μᾶς χρειάζονται συμβουλές. Ἀπήντησε ἀν μπορεῖς στὰ στοιχεῖα ποὺ δώσαμε στὴν δημοσιότητα καὶ μη ἀλλάζης θέμα.

 • Ὅσο για τὰ γνήσια τέκνα τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου, εἶναι ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τῆς γῆς, ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πονοῦν γιὰ τὴν προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ εἶναι ἔτοιμοι νὰ θυσιάσουν τὰ πάντα γι᾽αὐτήν.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΝ

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΣΚΕΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ π. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΤΟΠΑΛΗ

1) http://trelogiannis.blogspot.gr/2016/11/blog-post_11.html

2) https://apotixisi.blogspot.gr/2016/11/blog-post_39.html#comment-form

3) Ο Θεός δεν εμπαίζεται!

 • Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου
 • Τὸ πρόσφατο κείμενο τοῦ ἀρχιμανδρίτη κ. Σεβαστιανοῦ Τοπάλη (ἐδῶ) ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἀθεολόγητα, ἀντι- καὶ μεταπατερικὰ κείμενα Ἐπισκόπων, ἱερέων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, τὰ ὁποῖα ἐμπαίζουν καὶ χαρακτηρίζουν, ὅσους ἀντιδροῦν στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὶς παρακαταθῆκες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὡς φανατικούς, μισαλλόδοξους, σχισματικούς, πλανεμένους, ἀνόητους, ἀγύρτες, τιποτένιους κλπ..
  Πρόκειται γιὰ ἕνα κουτσομπολίστικο κείμενο, ἕνα συκοφαντικὸ
  λίβελλο, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἀρχιμανδρίτης συγγραφέας του (καὶ ὁ προσυπογράψας Ἐπίσκοπος, ἀφοῦ ὁ ἀρχιμανδρίτης δὲν κάνει τίποτα χωρὶς τὴν γνώμη τοῦ Ἐπισκόπου!),…
 • Τὴν συνέχεια https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2016/11/blog-post_32.html

4) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ π. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ΤΟΠΟΛΗ

(Αρχιερατικό επίτροπο Αμυνταίου και νέου ηγουμένου της Ι.Μονής Αγ.Γρηγορίου Παλαμά μετα την αφαίρεση της ηγουμενίας από τον π.Παΐσιο Παπαδόπουλο).

Του Ιωάννου Ρίζου

Οι προσωπικές κατηγορίες που εκτοξεύετε π. Σεβαστιανέ στο πρόσφατο άρθρο σας δεν αποτελούν αντικείμενο της απαντήσεως μου γιατί αυτοί που κατηγορούνται «ηλικίαν έχουν» να απαντήσουν. Η εννέα σελίδων επιστολή σας απαιτεί για την «απολύμανση» της τουλάχιστον 50 σελίδες κειμένου. Κάτι που εγγυάται την απόρριψη της τόσο από τον διαχειριστή του eordaia.org, αλλά και από τους αναγνώστες. Αν όμως μου το ζητήσετε θα το γράψω με χαρά.
Άς απαντήσω όμως σε ένα-δύο από τα βοθρολύματα της δολιότητας σας που τα παρουσιάζετε ως γνήσια Ορθόδοξη πνευματική τροφή, μήπως τελικά ωφεληθεί και γλυτώσει κάποιος από την τροφική δηλητηρίαση.
Λέτε ότι ο παπισμός: «..είναι πλέον ένα ξεδοντιασμένο θηρίο και ένα παραπαίον ανήθικο παιδεραστικό σύστημα που όλος ο κόσμος το ‘’κράζει’’ ως την πόρνη της Αποκαλύψεως». Αμέσως όμως μετά, σα να μετανιώσατε και αναρωτιέστε «γιατί τόσο πολεμικό μένος και μια τέτοια ιδεολογική τυραννία και αντιπαράθεση; …Και άραγε τι εξυπηρετεί ένα τέτοιο πολεμικό μένος κατά του Πατριάρχη και των Επισκόπων; Γιατί άραγε πρέπει όλοι, ιερείς και λαϊκοί, πρέπει να ακολουθήσουν τους αποτειχισμένους  και αποτυχημένους για να είναι οι καλοί και πιστοί στον Θεό;»
Ευτυχώς που το ίνδαλμα σας, ο κ. Βαρθολομαίος, δεν ασχολείται με το Αμύνταιο και τα γραφόμενα σας αλλιώς θα νιώθατε από πρώτο χέρι τον ασφυκτικό, «αγαπητικό» και «ορθόδοξο» εναγκαλισμό του στα κακά λόγια που λέτε για τον παπισμό. Αλλά πιθανόν και … «να σας την χάριζε»… γιατί είναι φανερό ότι τους απαξιωτικούς σας χαρακτηρισμούς για τον παπισμό δεν τους πιστεύετε. Τους γράφετε με υπερχειλισμένη υποκρισία και πονηρία για να εξαπατάτε την αυλή των αφελών που δημιουργήσατε και να εξασφαλίζετε την παρουσία σας στον κατάλογο μισθοδοσίας. Γιατί αν τα πιστεύατε αυτά δεν θα προστατεύατε συγχρόνως τον κ. Βαρθολομαίο που την τάχα «πόρνη της Αποκαλύψεως» την ονομάζει «αδελφή εκκλησία».
Δεν θα απομακρύνω για πολύ την αγιότητα σας από την πολυτελή, αρωματισμένη και καλοπληρωμένη σουίτα της εικονικής ορθοδοξίας στην οποία εγκαταβιώνετε και θα σας πω μόνο δύο-τρείς ειδήσεις από το θυροτηλέφωνο της πνευματικής σας βίλλας και ο σώζων εαυτόν σωθήτω. Read more »

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 9th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ

Ὁλόκληρη ἡ ἀνοικτή ἐπιστολή πρὸς τὸν πατριάρχη Ἀθηναγόρα, τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, στὴν «Χριστιανικὴ Σπίθα», αριθμ. φυλ. 248-249, Μαϊος Ἰουνιος 1962

 • «Πᾶς ὁ λέγων παρὰ τὰ διατεταγμένα, κἄν ἀξιόπιστος ἦ, κἄν νηστεύη, κἄν παρθενεύη, κἄν σημεῖα ποιῆ, κἄν προφητεύη, λύκος σοι φαινέσθω ἐν προβάτου δορᾶ, προβάτων φθορὰν κατεργαζόμενος» (Θεοφόρος Ἰγνάτιος)

  OYK AΡΝΗΣ. ΦΙΛΗ ΟΡΘ

Ζητήματα πίστεως
Παναγιώτατε Δέσποτα,

Ἐν πρώτοις ὀφείλω νὰ κάμω μίαν ἐξομολόγησιν. Νὰ γνωρίσω ὑμῖν, ὅτι ὁ ὑποφαινόμενος, πρὶν ἤ λάβω τὴν τολμηρὰν ἀπόφασιν νʼ ἀπευθύνω πρὸς Ὑμᾶς, τὴν κορυφὴν τῆς Iεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν, διῆλθον διά τινος ἐσωτερικῆς κρίσεως. Ἐπάλαισα πολὺ μὲ τὸν ἑαυτόν μου, προσπαθῶν νὰ ὑπερνικήσω τοὺς δισταγμούς, τοὺς ὁποίους ἐγέννα εἰς τὸ πνεῦμά μου ἡ σκέψις, ὅτι ἐλάχιστος ἐγὼ ἱερομόναχος ἀναγκάζομαι νὰ ἔλθω εἰς διαφωνίαν καὶ σύγκρουσιν μὲ τὴν Ὑμετέραν Παναγιότητα. Ναί! Ἐδίσταζον. Διότι Ὑμεῖς δὲν εἶσθε ἕνα κοσμικὸν πρόσωπον, δὲν εἶσθε ἄρχων πολιτείας, τὸν ὁποίον δημοσία παρεκτρεπόμενον καὶ σκανδαλίζοντα τὸν λαὸν δυνάμεθα εὐχερῶς νὰ ἐλέγξωμεν, ἐπαναλαμβάνοντες ἐν τῆ συγχρόνω ἐποχῆ τὸ «οὐκ ἔξεστί σοι» τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Μάρκ. 6, 18). Οὕτως ἐν τῆ δημοκρατικῆ μας πατρίδι διʼ ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς ἠλέγξαμεν τὸν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων, ὅταν εἴδομεν ὅτι ὡρισμένη ἐνέργεια, υπογραφὴ Β. Διατάγματος προστατεύοντος τὴν ἀντίχριστον Μασονίαν, ὑπενόμευε τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ἧς οὗτος ὡς βασιλεὺς Ὀρθοδόξου βασιλείου ἔχει ὁρκισθῆ νὰ εἶνε φρουρὸς (Ἴδε «Σπίθαν», φύλλον 179/1956). Τὸν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων ἠλέγξαμεν, ἀλλὰ πῶς νὰ παρατηρήσωμεν, πῶς νὰ ἐλέγξωμεν ἕνα ἀνώτατον ταγὸν τῆς Ἐκκλησίας, ἕνα Πατριάρχην, καὶ μάλιστα ὄταν ὁ Πατριάρχης αὐτὸς κατέχη τὸν ἐνδοξότερον Θρόνον τῆς Ὀρθοδοξίας; Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἐν τῆ συνειδήσει ὅλων τῶν ὀρθοδόξων, τῶν κατοικούντων εἰς τὴν μικρὰν αὐτὴν γωνίαν τῆς γῆς, ἡ ὁποία ὀνομάζεται Ἑλλάς, ἔχει θέσιν ἰδιάζουσαν, περιβάλλεται μὲ πνευματικὴν αἴγλην αἰώνων, ὑπενθυμίζει σκληροὺς καὶ αἱματηροὺς ἀγῶνας. Πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔστρεφον ἐναγωνίως τὰ βλέμματά των γενεαὶ γενεῶν Ἑλλήνων καὶ ἐκεῖθεν ἐλάμβανον πνευματικὴν καθοδήγησιν καὶ ἐνίσχυσιν ἐν δυσχειμέροις καιροῖς. Ὡς τηλαυγῆ φάρον μὲ παγκόσμιον ἀκτινοβολίαν θέλουν νὰ βλέπουν καὶ οἱ νεώτεροι Ἕλληνες τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως. Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῆ συνειδήσει τοῦ λαοῦ μας εἶνε ἔννοιαι ταὐτόσημοι. Ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης θεωρεῖται ὡς κανὼν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Διὰ τοῦτο ἡ συνείδησις τοῦ λαοῦ φρικιᾶ καὶ ἐπὶ τῆ σκέψει ἀκόμη, ὅτι ὁ Πατριάρχης δύναται καὶ ἐπʼ ἐλάχιστον νὰ παρεκκλίνη ἐκ τῶν γραμμῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Πατριάρχης ἐτάχθη νὰ εἶνε ὁ βράχος, ἐφʼ οὗ νὰ θραύωνται ὅλα τʼ ἀβυσσαλέα καὶ ἀφρίζοντα κύματα τῆς πλάνης. Read more »

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΠΕΡΑ ΦΩΝΑΖΕΙ: ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΙ ΣΑΣ, γιατι εντος ολιγου οι φραγκοπαπαδες θα κυκλωσουν το αγιο Θυσιαστηριο. 2. ΦΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ KEVIN ANNETT! ΠΡΩΗΝ ΠΑΣΤΟΡΑ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΛΕΕΙ: «ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΙ ΣΕ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΒΑΣΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ!!! ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 8th, 2016 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%cf%83Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΠΕΡΑ ΦΩΝΑΖΕΙ: ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΙ ΣΑΣ

Ἐντὸς ὁλίγου οἱ φραγκοπαπάδες θὰ κυκλώσουν τὸ ἅγιο Θυσιαστήριο

«Ὅσο καιρὸ εἶμαι ἐγὼ ἐπίσκοπος ἐδῶ, δὲν θὰ πατήσῃ πόδι φράγκου. Δὲν ξέρω τί θὰ γίνῃ σ’ ἄλλες μητροπόλεις, ἀλλὰ ἐδῶ τουλάχιστον θὰ σχηματίσουμε σύνταγμα ἡρωϊκό, ἕτοιμο πρὸς θάνατον. Ὅσοι πιστοί – ὅσοι πιστοί· Ἔχει μεγάλη σημασία αὐτό τὸ ὁποῖο σᾶς λέγω, διότι σήμερον, αὔριο, μεθαύριο, θὰ ρθοῦν ἀγκαλιασμένοι ὁ Πάπας μὲ τὸν Πατριάρχη, θὰ κοινωνήσουν μαζί, ὅ ἐστὶ μεθερμηνευόμενον· θὰ δύναται ὁ φράγκος νὰ μπαίνῃ μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ λειτουργάῃ. Πρᾶγμα τὸ ὁποῖο δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε· διότι χάσμα μέγα χωρίζει τὴν Δυτικὴ ἀπό τὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία».

058837d2ea8c5l

ΦΡΙΚΗ! ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Ο κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

——–

————-

ΠOIOΣ EIΣΑΙ ΣΥ Ο ΨΕΥΤΟΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΨΕΥΤΟΠΑΠΑΣ ΚΑΙ Ο ΨΕΥΤΟΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΠΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΤΟ ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ; (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 8th, 2016 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ», ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΤΟ ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αύγουστίνου Καντιώτου

xeirofil-papaΤο χειροφίλημα του πάπα;
Μάλιστα· αυτό είναι χειρότερο απ’ όλα. Πρωτοφανές γεγονός για την Ελληνική πατρίδα.
Πού τα λές αυτά Αυγουστίνε; Στα βουνά, στα λαγκάδια, στα μνήματα; Λάθος. Πού μιλάω; Στα παιδιά της Ορθοδοξίας μιλάω;
– Ούχ ού! μας μάζεψε ο παπάς, για να μας μιλήσει για το χειροφίλημα του πάπα! Ψύλλος στ’ άχυρα! Καθυστερημένος ιεροκήρυκας. Πίσω αιώνες βρίσκεται.
Δεν είναι τίποτε το χειροφίλημα του πάπα;
Ποιος είσαι συ πού το λες; Αυτό μας έφαγε. «Δεν είναι τίποτε το ένα, δεν είναι τίποτε το άλλο». Στο τέλος τι μένει;
Ξέρετε με τι μοιάζει αυτό; Σαν να παίρνω το μαχαίρι και να σου κόβω το αυτί, και να λες· δεν είναι τίποτε. Να σου κόβω και τη μύτη, και να λες· δεν είναι τίποτε. Να σου αφαιρώ με τσιμπίδια τα κρέατα και τα νεύρα, και να λες· δεν είναι τίποτε. Να σου βγάζω τα μαλλιά και το δέρμα και ό,τι άλλο αποτελεί τον άνθρωπο, και να λες· δεν είναι τίποτε. Στο τέλος τι θα μείνη από το κορμάκι σας; Μόνο ο σκελετός· απαίσιο πράγμα και αηδές.
Έτσι λοιπόν; Δεν είναι τίποτε το ένα, δεν είναι τίποτε το άλλο. Θα μείνη επί τέλους ένας σκελετός και ένα ανεμώλιον (= ανεμώδες, κούφο, μάταιο) πράγμα η Ορθοδοξία.
Ποιος είσαι συ ο ψευτοθεολόγος και ο ψευτοπαπάς και ο ψευτοεπίσκοπος του 20ου αιώνος, πού μου λές ότι δεν είναι τίποτε το χειροφίλημα του πάπα; Έλα εδώ μπροστά, για να συζητήσουμε καθαρά και ξάστερα. Read more »

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ ΕΝΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ 2. Προσκληση συμπαραστασης προς τον διωκομενο απο τον επισκοπο Φλωρινης Αρχιμ/τη π. Παΐσιο Παπαδοπουλο

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 8th, 2016 | filed Filed under: ΑΠΑΝΤΗΣ. ΣΕ ΑΠΙΣΤΟΥΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ ΕΝΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

-π.A σημ.ist.Ἐδημοσιεύθη 13.10.2016

Ὁ Ἀνώνυμος σχολιαστής, γνωστός σὲ μας, στὸ ἄρθρο: «Η ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ TOY ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΓIA THN AΔIKH ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ π. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ», ποὺ ἀναδημοσίευσε τὸ ἱστολόγιο https://apotixisi.blogspot.gr, ἔγραφε:

Σχόλιο λιβελογράφημα: Ανώνυμος 11 Οκτωβρίου 2016 – 12:53 μ.μ.

 • Η επιστολή δεν είναι του π. Αυγουστίνου. Φέρει μεν την υπογραφή του, αλλά, όπως και πλειάδα άλλων ψευδοκαντιωτικών επιστολών, συνετάγησαν από άλλους, που επηρέαζαν τον υπέργηρο ιεράρχη. Τις καταγγελίες αυτές έκανε ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, αλλά και ο ίδιος ο Θεόκλητος είπε ότι ο Γέροντας Αυγουστίνος υπέγραφε μηχανικά ό,τι έγγραφο του έδιναν.

 Ὁ ἀνώνυμος σχολιαστής, εἶναι ἀπὸ τὰ ἑλάχιστα κακόβουλα πρόσωπα που διέδιδαν 5 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν παραίτηση τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου (1995), ὅτι ὁ Γέροντας δὲν ἔχει σώας τὰς φρένας, λόγω γήρατος και ἔστελνε ἐπιστολές, με μερικούς ἄλλους, στὸν γέροντα και σὲ διάφορα πρόσωπα, με ψεύτικα ὀνόματα και ψεύτικες διευθύνσεις, για νὰ ἐξαναγκάσουν τὸν Γέροντα ἐπίσκοπο να παραιτηθῆ. Το ὑφος του και το γράψιμο του, τον προδίδει.

KAI KATI ΦΟΒΕΡΟ

Read more »

ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΑΓΡΙΑΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ. Ν᾽ ΑΚΟΥΣΩΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΤΟ ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 7th, 2016 | filed Filed under: εορτολογιο

Τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
8 Νοεμβρίου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ν᾿ αφυπνισθουμε ως εθνος

«Στῶμεν καλῶς…»

arx-mixarx-gabrΣΗΜΕΡΑ, 8 Νοεμβρίου, τὸ βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας ποὺ λέγεται Ὡρολόγιον λέει, ὅτι εἶνε ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Ταξιαρχῶν, τῶν ἁγίων ἀγγέλων. Νὰ μιλήσουμε ἐμεῖς οἱ ὑλικοὶ ἄνθρωποι περὶ αὐτῶν τῶν οὐρανίων ὄντων; Ἡ διάνοιά μας δὲν φτάνει στὸ ὕψος τους. Ἐν τούτοις θὰ προσπαθήσουμε νὰ ποῦμε λίγα λόγια.

* * *

Τὸ σύμπαν, ποὺ δημιούργησε ὁ Θεός, εἶνε ἄπειρο· ἀμέτρητα τὰ δημιουργήματα ποὺ περιλαμβάνει, ἀπὸ τὰ μικρότερα ἕως τὰ μεγαλύτερα. Ὅπως εἶπε ὁ ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, τοῦ ὁποίου φέρω ἀναξίως τὸ ὄνομα, τὸ σύνολο τῶν ὄντων διακρίνεται στὶς ἑξῆς κατηγορίες.
  Μία κατηγορία ἀποτελοῦν τὰ ὄντα ποὺ ἔχουν μόνο τὴν ὕπαρξι, τὸ ὑπάρχειν. Ἁπλῶς ὑπάρχουν· ὅπως εἶνε λόγου χάριν οἱ πέτρες, τὰ βράχια, τὰ βουνά, τὰ ποτάμια, οἱ θάλασσες…· αὐτὰ εἶνε ὕλη, μόνο ὕλη· αὐτὰ ὑπάρχουν, ἔχουν τὸ ὑπαρκτόν.
  Ἄλλη κατηγορία ἀποτελοῦν τὰ ὄντα ποὺ ἐκτὸς τῆς ὑπάρξεως ἔχουν καὶ τὸ αὐξάνειν. Γιὰ παράδειγμα· φυτεύεις στὴ γῆ ἕνα σπόρο, καὶ βγαίνει ἕνας βλαστὸς ποὺ μεγαλώνει καὶ γίνεται δέντρο· ὁ μικρὸς ἐκεῖνος κόκκος ἔχει τὸ αὐξάνειν, μία μυστηριώδη δύναμι.
  Τὰ ὄντα τῆς τρίτης κατηγορίας δὲν ἔχουν μόνο τὴν ὕπαρξι ὅπως τὰ βουνὰ καὶ τὴν αὔξησι ὅπως τὰ δέντρα· ἔχουν καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι. Ἐδῶ ὑπάγονται τὰ ζῷα, ποὺ αἰσθάνονται, πονοῦν. Γι᾿ αὐτὸ ἅμα χτυπήσῃς τὸ ζῷο φωνάζει.
  Ὑπάρχει ἄλλη μία κατηγορία, ποὺ εἶνε ἀκόμη ἀνωτέρα μέσα στὴ δημιουργία. Τὰ ὄντα αὐτῆς τῆς κατηγορίας ἔχουν ὄχι μόνο τὸ ὑπάρχειν, ὄχι μόνο τὸ αὐξάνειν, ὄχι μόνο τὸ αἰσθάνεσθαι, ἀλλὰ ―ἐδῶ βρίσκεται ἡ ὑπεροχή τους― ἔχουν καὶ τὸ νοεῖν, ἔχουν νοῦ. Στὴν κατηγορία αὐτὴ ὑπάγεται ὁ ἄνθρωπος, ποὺ τὸν προίκισε ὁ Θεὸς μὲ μυαλό. Read more »

ΔΕΣΤΕ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΩΣ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ, ΤΟ 2012! ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΟΧΙ ΜΕ ΨΑΛΜΩΔΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ!!! ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΓΕΤΗ; Ή ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ, ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΙΚΗ, ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΘΕΟΤΗΤΑ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 7th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΠΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

ΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΤΟ 2012.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΓΕΤΗ; Ή ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ, ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΙΚΗ, ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΘΕΟΤΗΤΑ;

Πατῆστε ἀν θέλετε στὸν παρακάτω σύνδεσμο, γιὰ νὰ μάθετε περισσότερα

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=27812

————

————————-

Ἡθικη αποστασια και προδοσια της πιστεως

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

«…Κοντά στὰ σημεῖα τῆς ἠθικῆς αποσυνθέσεως ἔρχονται καὶ τὰ σημεῖα τῆς προδοσίας. Ὅταν σκέπτομαι ὅτι ἱεράρχαι φεύγουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ μεταβαίνουν στὸ ἐξωτερικό, γιὰ νὰ λάβουν μέρος σὲ παγκόσμια συνέδρια ἐκκλησιῶν, γιὰ νὰ ἑορτάσουν μὲ τοὺς αἰρετικούς! Ὅταν, ὅταν, ὅταν…
Μὲ την βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὰ παρακολουθῶ ὅλα καὶ βλέπω ὅτι εἶνε ἡ ἐποχὴ ποὺ εἶπε ὁ Χριστός: Ἂν ἔρθω στὸν κόσμο θὰ βρῶ τὴν Πίστι;….

Εσπεριδα του συλλογου «Στρατηγος Μακρυγιαννης» στο Πνευματικο Κεντρο Δημου Εορδαιας Πτολεμαΐδα: Η θεση και ρολος των λαϊκων μεσα στην Εκκλησια πριν και μετα την εν Κολυμπαριω Συναξη 2) ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 3) «Δενμεμεληδες Ελληνες και Ελληνιδες, διατι κοιμασθε»;

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 6th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Θεση και ρολος των λαϊκων μεσα στην Εκκλησια πριν και μετα την εν Κολυμπαριω Συναξη

Εισήγηση Απόστολου Σαραντίδη, Δασκάλου στην Καβάλα και Πολιτικού Επιστήμονα, σε εσπερίδα του συλλόγου «Στρατηγός Μακρυγιάννης»

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Εορδαίας
Πτολεμαΐδα, Παρασκευή 4/11/2016, ώρα 6μμ
———————–

———————-

Σεβαστοί πατέρες,
Κυρία Πρόεδρε και μέλη του συλλόγου «Στρατηγός Μακρυγιάνννης»,
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Ο όρος «λαϊκός» προέρχεται από τη λέξη λαός. Λαϊκοί είναι εκείνοι που ανήκουν στον λαό, εκείνοι που τον σχηματίζουν. Οι όροι «λαϊκός» και «λαός» συμπίπτουν, έτσι ώστε εάν χρειαστεί να καθορίσουμε το νόημα τής λέξης «λαϊκός» στην Εκκλησία, θα πρέπει να μιλήσουμε για τον χριστιανό και να εξαγάγουμε το νόημα των δύο μυστηρίων τής χριστιανικής μύησης, του βαπτίσματος και του χρίσματος. Λαϊκός είναι κάθε χριστιανός, κάθε βαπτισμένος, κάθε μέλος τής Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική κοινότητα, ο Λαός του Θεού, αποτελεί τη θεμελιώδη πραγματικότητα. Το μυστήριο του βαπτίσματος αποτελεί για τον άνθρωπο μία καινούργια γέννηση. Δημιουργεί καινούργια αισθητήρια, τον κάνει μέλος μιας καινούργιας Πολιτείας. Το μυστήριο της ιεροσύνης δεν αλλάζει τον άνθρωπο στην ουσία του. Του δίνει την «εξουσία» να υπηρετεί τους άλλους πιστούς και ταυτόχρονα τη δυνατότητα να τούς μεταβιβάζει διά των μυστηρίων και διά του λόγου τη Θεία Χάρη. Η χάρις που λαμβάνεται δεν αποτελεί τόσο ένα προνόμιο, όσο μία ευθύνη. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για ένα λειτούργημα.
Στον πολύ κόσμο υπάρχει η άποψη ότι στον πιστό λαό επιφυλάσσεται ο ρόλος του θεατή ή ακροατή, ο οποίος προσεγγίζει τις λειτουργικές ακολουθίες περισσότερο ως ευκαιρία περισυλλογής και παρά ως συμμετοχή στην κοινή προσευχή της Εκκλησίας, ότι σήμερα παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό μία έκπτωση από την έννοια της ενεργητικής συμμετοχής του λαού στη Θεία Λατρεία σε μία στάση παθητικής παρακολουθήσεώς της. Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να κάνουμε την εξής διευκρίνιση: Read more »

Ο ΜΟΛΥΣΜΟΣ 2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3. ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ 4. ΒΙΝΤΕΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 6th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ., ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Ο  ΜΟΛΥΣΜΟΣ

(Ἀλλοιμονο σε ἐκείνους ποὺ μολύνουν τὴν Ἁγία Πίστη μὲ αἰρέσεις ἤ συγκατάβαίνουν στοὺς αἱρετικούς)

Ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου (σὲ pdf) «ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ», μέρος β´, τοῦ Ἰωάννη Ρίζου  kapsala@yahoo.com

 *  *  *

TO ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Τοῦ Λάζαρου Ἀραβανη, σὲ pdf.

Γι᾽αὐτοὺς ποὺ ἀγαποῦν πραγματικὰ τὴν Πατρίδα)

 *   *   *

ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

TΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

http://neataksi.blogspot.gr/2016/11/666.html

 *  *  *

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΑΚΙ

ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ (4/11/2016)

Στὴν εκδήλωση με θέμα «Ο ρόλος των λαϊκών στην Εκκλησία μετά την Πανορθόδοξη Σύνοδο», όπου και προβλήθηκε (σε γιγαντοοθόνη με βιντεοπροτζέκτορα) ένα μικρής διάρκειας βιντεάκι για την αίρεση του Οικουμενισμού. Είναι διάρκειας μόλις 25 λεπτών, αλλά πολύ δυνατό και περιεκτικό.
———-

——–