Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ«ΕΞΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ»

«ΕΞΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ»

Κύμη τη 17-12-1950
Αγαπητέ μοι Ευθύμιε,
Επέστρεψα εκ Μεσολογγίου. Αι προσευχαί σας ενίκησαν. Το όρος (ο Ακαρνανίας) εσείσθη και ορμήματι μεγάλο έπεσεν εις την θάλασσαν. Δεν ηδυνήθει να πράξει τίποτε εναντίον μου.
Διότι εξεγέρθει όλη η πόλις, η οποία με την αγάπην της με έκανε να συγκινηθώ ως παιδίον. Διαδήλωσις! Με έβλεπον και έκλαιον από χαράν(*)
Εξέρχομαι από την δοκιμασίαν αυτήν ισχυρότερος. Υψηλά τα λάβαρα!
-Τα εν Γρεβνενοίς με συγκλονίζουν. Οι αρχιερείς της Μακεδονίας επ’ ουδενί λόγω δέχονται να έχουν πλησίον αυτών τον Αυγουστίνον. Ανεστατώθησαν! Απειλούν παραίτησιν κλπ. Πάλη μεγάλη. Μόνον θαύμα ειμπορεί να λύσει το ζήτημα. Φαίνεται ότι το θέλημα του Θεού είναι να μείνω πρεσβύτερος. Αν μάθω, ότι εξελέγην, θα αρχίσω να κλαίω, διότι μόνον εγώ γνωρίζω τον ΣΤΑΥΡΟΝ που θα επωμισθώ. Οι εν Γρεβενοίς δεν με αφήνουν να δηλώσω παραίτησιν, που θα ήτο δι’ εμέ το καλύτερον. Η αγάπη των που εκδηλούται ζωηρά με κρατεί αιχμάλωτον. Μαζί με αυτούς υποφέρω και εγώ πολύ ψυχικώς. Είθε να λήξει σύμφωνα με το συμφέρον των ψυχών μας η υπόθεσις αυτή.
– Από τον αγαπητόν μας Σωτήριον Δρόσον θα μάθετε λεπτομέρειες πολλές.
– Σεις, οι πλησίον μου πολύ, δεν θα έπρεπε να υπογράψετε τηλεγράφημα προς την Σύνοδον…
– Αι περιπέτειαί μου δεν με αφήκαν να γράψω άλλην «ΣΠΙΘΑΝ». Ίσως αυτές τις ημέρες να γράψω δυο τρία άρθρα…
– Ως προς το ζήτημα των αυτόθι συναθροίσεων του Συλλόγου είμαι βέβαιος ότι θα ανταπεξέλθεις εις τας κατά του Συλλόγου επιθέσεις του Δεσπότη. Λόγια Χριστού λέγετε. Έργα αγάπης εκτελείτε. Νομικώς συνέρχεσθε. Εντολήν Χριστού εκτελείτε. Αυτό που κάνετε σεις, το κάνουν 50-60 σπίτια εις τας Αθήνας, που συγκεντρώνονται καθ’ ομάδες οι χριστιανοί των Αθηνών και διδάσκουν μη θεολόγοι – εργάται, υπάλληλοι, έμποροι, πας ο πιστεύων και επικαλούμενος τον Κύριον… Σεις τα φτωχαδάκια με τον φωτισμόν του Θεού θα κάνετε έργον μέγα, μηδένα μισούντες, αλλά τους πάντας αγαπώντες και προσευχόμενοι προς τον Κύριον, ίνα αυξηθεί η γνώσις ως τα κύματα της θαλάσσης.
– Ομίλει με την καρδίαν και όχι με τα χείλη. Λίγα και καλά, που σαν καρφιά θα μπαίνουν εις τας καρδίας. – Με μιαν βαθίαν ταπείνωσιν. Θα σε βοηθήσει πολύ και ο αγαπητός Σωκράτης.
– Λόγω της επικείμενης εκλογής του Γρεβενών δεν θα ανέβω τώρα εις την Κοζάνην, επιφυλάσσομαι κατά τέλη Φεβρουαρίου να σας επισκεφθώ και λάβω θάρρος από την πρόοδόν σας εν γένει εις το έργον του Κυρίου.
Με άπειρον αγάπην χαιρετώ
όλους τους αδελφούς…
Να μου γράφετε τακτικά δια να πληροφορούμε τα της κινήσεώς σας.

ΚΑΛΑΣ ΕΟΡΤΑΣ με ειρήνην Χριστού

Με αγάπην Χριστού
Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 215-218, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ, ιδίως ο π. Γεώργιος, ιερεύς, ο Γιώργος και η Σουλτάνα, ο π. Δημήτριος.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.