Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣΤΕΚΕΣΘΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ

ΣΤΕΚΕΣΘΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ

Κύμη τη 3 Μαρτίου 1951
Αγαπητέ μοι Γιώργο,
Έλαβα το γράμμα σου. Ευχαριστήθηκα πολύ με την πληροφορίαν, ότι ο αγαπητός εις όλους μας Ευθύμιος στέκετε εις το ύψος του. Δεν αγωνίζεσθε δια πρόσωπα, ώστε να κάνετε σχίσμα, ως σας κατηγορούν, αλλά δια μιαν ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΙΔΕΑΝ, να ίδετε την Εκκλησίαν ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ από δυο μεγάλα κακά 1) τον δεσποτισμόν των σημερινών αρχιερέων, οι οποίοι ελησμόνησαν ΤΙΝΟΣ είναι μαθηταί, και 2) από τον θανάσιμον εναγκαλισμόν της Εκκλησίας από το Κράτος, που κινδυνεύει να απορροφήση πάσαν ικμάδα αυτής. – Υψηλά λοιπόν τα λάβαρα. Είσθε το ξυπνητήρι και του ιδίου ακόμη αρχιερέως…
Αι περιστάσεις αποδεικνύουν τους ανθρώπους, όπως αι τρικυμίαι τους καλούς πλοιάρχους και αι μάχαι τους γενναίους μαχητάς…
Σεις μόνον φροντίσετε να είσθε ηνωμένοι εν Χριστώ, ταπεινοί, θαρραλέοι, φίλοι των καλών έργων και ιδίως της προσευχής και θα κάμετε θαύματα…
Έφθασε η νέα «Σπίθα»;… Να την ταχυδρομήσετε αμέσως.
Νέους πρόκειται να διεξάγωμεν ΑΓΩΝΑΣ, ο Κύριος είθε να είναι βοηθός…
-Τώρα τας Απόκρεω δεν ηδυνήθην να ανέβω εις Μακεδονίαν. Έχω πολλάς εργασίας καθημερινώς. Είμαι ΜΟΝΟΣ εις το έργον μου. Δέεσθε. Μετά το Πάσχα ελπίζω ο Κύριος να μας χαρίση την χαράν να ίδωμεν αλλήλους και χαρούν αι καρδίαι μας. Αμήν.
Ο αγαπητός Ευθύμιος να μου γράφη τακτικώς.
Να μου χαιρετάς όλους και ιδιαιτέρως την καν Σουλτάναν, η οποία θέλω να προσεύχεται υπέρ εμού, ίνα με ενισχύη ο Κύριος εν τω έργω.

Με πολλήν αγάπην
Αυγουστίνος

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 224-225, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.