Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

date Οκτ 10th, 2012 | filed Filed under: “ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ” π. Αυγουστ.

ΚΥΜΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1950                                                                        ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 2

Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

Αὔριο Κυριακὴ θὰ κτυπήσουν οἱ καμπάνες καὶ τῶν τεσσάρων ῾Ι. Ναῶν τῆς ὡραίας σας κωμοπόλεως. Κάθε κτύπημα καμπάνας καὶ ἕνα ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ. Οἱ ἄγγελοι σᾶς προσκαλοῦν· «ΓΕΥΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΙΔΕΤΕ, ΟΤΙ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ». Ο ΚΥΡΙΟΣ σᾶς ἑτοιμάζει τραπέζι· «ΛΑΒΕΤΕ ΦΑΓΕΤΕ ΠΙΕΤΕ…». ῾Η ψυχή σας πεινᾶ καὶ σεῖς θὰ τὴν ἀφήσετε νηστικήν; ῾Ο Κύριος σᾶς προσκαλεῖ καὶ σεῖς θὰ στρέψετε τὰ νῶτα πρὸς αὐτόν; ῎Ετσι τιμᾶτε τὸν ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΩΝ ΟΛΩΝ;

Δὲν εὑρίσκω λόγους διὰ νὰ περιγράψω τὴν περιφρόνησιν. Οἱ νεκροί σας διαμαρτύρονται διὰ τὴν ἀπουσίαν σας, ὁ ῎Αγιος ᾿Αθανάσιος ἀγανακτεῖ, ἡ Παναγία ἱκετεύει, οἱ ᾿Αρχιστράτηγοι Γαβριὴλ καὶ Μιχαήλ κλαίουν, διότι μίαν καὶ μόνον φορὰν τὸ ἔτος τοὺς ἐνθυμεῖσθε, ὁ οὐρανὸς… ᾿Αλλ’ ἂς σιωπήσωμεν. Κύριε! Δός μας δάκρυα διὰ νὰ θρηνήσωμεν τὴν ἀδιαφορίαν τοῦ λαοῦ μας. ᾿Απὸ τὰς 4.000 περίπου ψυχάς, ποὺ ἔχει ἡ ἱστορικὴ αὐτὴ κωμόπολις τῆς Κύμης, οὔτε 100 ἄνδρες ἐκκλησιάζονται τακτικῶς τὰς Κυριακάς. Οἱ ἄλλοι ποῦ; ῾Αγία Τριάς, ἐλέησον τὸν κόσμον! ᾿Αρχαία Κύμη ποῦ εἶσαι; Δὲν ἔλειπε τότε οὔτε ἕνας ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμόν.

Κυμαῖοι ᾿Αγαπήσατε καὶ πάλιν τὸν ἐκκλησιασμὸν τῆς Κυριακῆς.

Θ Ε Ι Ο Ν Κ Η Ρ Υ Γ Μ Α

Αὔριον Κυριακὴν (12 Νοεμβρίου) τὸ πρωΐ κατὰ τὴν θείαν λειτουργίαν ὁ ἱεροκήρυξ θὰ ὁμιλήση εἰς τὸν ῾Ι. Ναὸν Ταξιαρχῶν, τὸ δὲ ἀπόγευμα ὥραν 5 εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν ῾Αγίου ᾿Αθανασίου.

Ο Λ Ο Ι   Ε Ι Σ  Τ Η Ν   Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Ν

Ε Κ Δ Ι Δ Ε Τ Α Ι

῾Υπὸ ἱεροκήρυκος ᾿Ι. Μητροπόλεως Καρυστίας-Σκύρου ἀρχιμανδρίτου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου καὶ διανέμεται δωρεὰν πρὸς χριστιανικὸν  διαφωτισμὸν τοῦ λαοῦ.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.