Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΓΙΑΤΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ (Θαλλελαιος μαρτυς – 20 Μαΐου

ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

(Θαλλέλαιος μάρτυς – 20 Μαΐου)

ιατρ. αγΣτη Μεσόγειο, ἀγαπητοί μου, ἀπέναντι στήν ἀνατολική πλευρά τῆς Κύπρου βρίσκεται ἡ χῶρα Λίβανος. Στίς μέρες μας ἡ μικρή αὐτή χῶρα ἔγινε γνωστή σ’ ὅλο τόν κόσμο ἀπό τόν ἐμφύλιο πόλεμο τῶν κατοίκων της. Ἄλλοτε ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς μικρῆς αὐτῆς χώρας ἦταν χριστιανοί. Ἀλλά ἀργότερα ἦρθαν καί ἐγκαταστάθηκαν καί μωαμεθανοί, καί ἔτσι ἀλλοιώθηκε θρησκευτικά ἡ χῶρα. Στό χριστιανικό Λίβανο ἔζησαν καί μαρτύρησαν πολλοί χριστιανοί καί στά τελευταῖα χρόνια παρετηρεῖτο μιά ζωηρή χριστιανική κίνησις. Ἀλλά ὁ ἐμφύλιος πόλεμος, πού χρόνια τώρα συνεχίζεται, κοντεύει νά ἐρημώση τήν ὡραία αὐτή χῶρα.

Ἕνα λουλούδι ἀπό τόν χριστιανικό κῆπο τοῦ Λιβάνου εἶνε καί ὁ ἅγιος μάρτυς Θαλλέλαιος, πού ἡ μνήμη του γιορτάζεται στίς 20 Μαΐου.

←←←

Ὁ Θαλλέλαιος ἔζησε καί μαρτύρησε τόν τρίτο αἰῶνα μετά Χριστόν, στή φοβερή δηλαδή ἐποχή τῶν διωγ-μῶν ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ. Γεννήθηκε στό Λίβανο καί καταγόταν ἀπό λαμπρή χριστιανική οἰκογένεια. Ἀνατράφηκε «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυ-ρίου». Ἔμαθε τά ἱερά γράμματα καί ὅταν ἦρθε σέ ἡλικία ἐπόθησε ἀπ’ ὅλες τίς τέχνες καί τίς ἐπιστῆμες νά σπουδάση τήν ἰατρική ἐπιστήμη, διότι εἶχε τή γνώμη ὅτι αὐτή εἶνε μιά ἀναγκαία ἐπιστήμη καί μ’ αὐτήν μπορεῖ κανένας νά προσφέρη μεγάλες ὑπηρεσίες στήν ἀνθρωπότητα πού πάσχει καί ὑποφέρει. Ἔτσι ἔβλεπε τήν ἐπιστήμη καί ὄχι σάν ἕνα μέσο πού νά βγάζη λεφτά καί νά θησαυρίζη. Λόγῳ τῆς εὐφυΐας του ἔμαθε καλά τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί ἄρχισε νά ἀσκῆ τό ἔργο τοῦ γιατροῦ. ‘Αλλά πολύ διαφορετικά ἀπ’ ὅ,τι τό ἀσκοῦσαν οἱ εἰδωλολάτρες γιατροί, πού ἀπέβλεπαν μόνο στά ὑλικά συμφέροντα. Ὁ Θαλλέλαιος, ἔχοντας μέσα στήν καρδιά του τή χριστιανική ἀγάπη, πού σάν ἥλιος θέρμαινε ὅλη τή ζωή του, δεχόταν στό σπίτι του ὅλους τούς ἀνθρώπους, ξένους καί ντόπιους, τούς περιποιόταν καί τούς πρόσφερε κάθε ἀνάπαυσι. Τό σπίτι του ἔγινε ὄχι μόνο ἰατρεῖο, ἀλλά καί ξενοδοχεῖο φτωχῶν, καί ὁ ἅγιος αἰσθανόταν ἰδιαίτερη χαρά ὅταν ἔβλεπε ὅτι οἱ ἀσθενεῖς του θεραπεύονταν. Τόση ἦταν ἡ ἀγάπη του στούς φτωχούς ἀρρώστους, ὥστε ὁ ἴδιος, χωρίς κανένας νά τόν καλέση, πήγαινε στίς καλύβες καί τούς ἔβλεπε. Κάποτε τόν εἶδαν νά σηκώνη στήν πλάτη του ἕναν ἄρρωστο καί νά τόν μεταφέρη στό ἰατρεῖο του.
Ἔτσι ἡ φήμη του σάν λαμπροῦ γιατροῦ ξαπλώθηκε. Ὁ ἅγιος ἔγινε πιό ξακουστός ὅταν ἀπέκτησε τό χάρισμα νά κάνη θαύματα, νά θεραπεύη χωρίς φάρμακα ἀλλά μόνο μέ τήν πίστι στό Χριστό. Ν’ ἀναφέρουμε ὅλα τά θαύματα πού ἔκανε ὁ ἅγιος Θαλλέλαιος; Εἶνε πολλά. Θ’ ἀναφέρουμε λίγα μόνο, τά ἑξῆς.
Πρῶτον. Ἕνα φαρμακερό φίδι δάγκασε ἕναν ἄνθρωπο στό στῆθος. Πολλοί γιατροί προσπάθησαν νά τόν θεραπεύσουν, ἀλλά δέν τό κατώρθωσαν. Ὁ ἄνθρωπος κινδύνευε νά πεθάνη. Ὁ Θαλλέλαιος ἀνέλαβε νά τόν θεραπεύση καί τό μόνο πού ζήτησε ἀπ’ αὐτόν ἦταν νά πιστέψη στό Χριστό. – Πίστεψε, τοῦ εἶπε, καί θά σωθῆς. – Πιστεύω, εἶπε ἐκεῖνος, στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ Θαλλέλαιος ἔβαλε το δεξί του χέρι στό στῆθος τοῦ ἀνθρώπου, τό σφράγισε μέ τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί τόν θεράπευσε τελείως.
Δεύτερο. Ἕνας εἰδωλολάτρης γιατρός ἀρρώστησε βαρειά καί ἔχασε τή φωνή του τελείως. Οἱ συνάδελφοί του εἰδωλολάτρες γιατροί μεταχειρίσθηκαν πολλά φάρμακα γιά νά τόν κάνουν καλά, ἀλλά ὁ ἀσθενής παρέμενε ἄφωνος. Τέλος οἱ συγγενεῖς του τόν ἔφεραν στόν ἅγιο Θαλλέλαιο. Καί ὁ ἅγιος Θαλλέλαιος τοῦ εἶπε: – Μόνο ἄν πιστέψης στό Χριστό θά γίνης καλά. Ὁ ἄρρωστος, πού δέν μποροῦσε νά μιλήση, μέ νεύματα τούς ἔδωσε νά καταλάβουν, ὅτι πιστεύει στό Χρι-στό. Τότε τό θαῦμα ἔγινε. Ἡ γλῶσσα του λύθηκε, ἄρχισε νά μιλάη, καί ἀπό εἰδωλολάτρης γιατρός πού ἦταν ἔγινε χριστιανός γιατρός, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου.
Τρίτο. Κάποιος ἄνθρωπος περπατοῦσε σέ ἕνα μέ-ρος πού ἦταν γεμάτο γκρεμούς. Γλίστρησε, ἔπεσε καί ἔσπασε τό πόδι του. Πονοῦσε τό πόδι του. Πονοῦσε πολύ καί δέν μποροῦσε νά περπατήση. Τόν εἶδε ὁ ἅγιος, τόν λυπήθηκε, τόν δίδαξε τήν ἀληθινή πίστι, κι ὅταν εἶδε ὅτι ὁ ἄνθρω¬πος πραγματικά πίστεψε στό Χριστό καί ζητοῦσε τό ἔλεός του, ὁ ἅγιος θεράπευσε καί τόν ἄνθρωπο αὐτό, πού δέν εὕρισκε λέξεις γιά νά εὐχαριστήση τόν Θεό.
Τέταρτο. Μιά γυναῖκα, πού τήν εἶχε καταλάβει τό δαιμόνιο καί δημιουργοῦσε μεγάλη ταραχή, ὁ ἅγιος τήν σπλαχνίστηκε καί τήν θεράπευσε στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Πέμπτο. Ἕνας τυφλός ἀπό τό κήρυγμα τῆς γυναί-κας πού ἀναφέραμε πιό πάνω, ἦρθε στήν πίστι καί πῆγε στόν Θαλλέλαιο καί ζητοῦσε τή θεραπεία του. Ὁ ἅγιος Θαλλέλαιος, πού εἶδε τή θερμή πίστι τοῦ τυφλοῦ, πίστι πού τόν ἔκανε ὅμοιο μέ τόν γνωστό τυφλό τοῦ Εὐαγγελίου, τόν θεράπευσε. Ὁ τυφλός ἄνοιξε τά μάτια του καί εἶδε καί πάλι τόν ὡραῖο κόσμο πού ἔπλασε ὁ Θεός, καί ὑμνοῦσε καί δοξολογοῦσε τόν Δημιουργό μέ ὅλη τήν καρδιά του.
Ὕστερα ἀπό τά θαύματα αὐτά πού ἔκανε ὁ Θαλλέλαιος ἡ φήμη του διαδόθηκε σέ πολλές πόλεις καί χωριά. Ὅταν πῆγε σέ μιά μεγάλη πόλι, στήν Ἔδεσσα (ὄχι τῆς Μακεδονίας ἀλλά τῆς Ἀνατολῆς), ἔκανε κι ἐκεῖ πολλά θαύματα. Ἀλλά κακοί ἄνθρωποι τόν διέβαλαν στά ὄργανα τοῦ εἰδωλολάτρου αὐτοκράτορα Νουμεριανοῦ κι ὁ ἅγιος πιάστηκε καί ὡδηγήθηκε μπροστά στόν ἔπαρχο. Ὁ ἔπαρχος, ἀφοῦ διέταξε νά τόν δείρουν σκληρά, τόν ἄφησε ἐλεύθερο, γιατί νόμι-σε ὅτι ὁ ἅγιος ἦταν παράφρων.
Ὁ ἅγιος Θαλλέλαιος, ἐφαρμόζοντας τό λόγο τοῦ Χριστοῦ πού εἶπε «ὅταν διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτη, φεύγετε εἰς τήν ἄλλην», ἔφυγε ἀπό τά μέρη ἐκεῖνα καί πῆγε στήν περιφέρεια τῆς Κιλικίας, τήν πατρίδα τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Καί στά μέρη αὐτά συνέχισε τό κηρυκτικό καί φιλανθρωπικό του ἔργο. Κήρυττε μέ μεγάλη δύναμι τό Χριστό καί θεράπευε τούς ἀρρώστους μέ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά οἱ εἰδω-λολάτρες γιατροί τῆς περιοχῆς ἀπό φθόνο κατήγγειλαν τόν Θαλλέλαιο στόν ἄρχοντα τοῦ τόπου, ὅτι εἶνε ἐπικίνδυνος γιά τή θρησκεία τους καί ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νά συλληφθῆ. – Ποιά εἶνε ἡ πατρίδα σου; τόν ρώτησε ὁ τύραννος. – Ἡ πατρίδα μου εἶνε ὁ Λίβανος. Εἶμαι παιδί ἐλευθέρων γονέων. Ὀνομάζομαι Θαλλέλαιος. Ἡ τέχνη μου γιατρός καί εἶμαι δοῦλος τοῦ Ἰη-σοῦ Χριστοῦ. – Πῶς ἦρθες στή χῶρα μας; τόν ρώτησε πάλι ὁ τύραννος. – Περπατῶ ἀπό τόπο σέ τόπο γιά νά κηρύξω τόν Χριστό καί νά ἐξαλείψω τήν πλάνη τῶν εἰδώλων, γιατί τίποτε δέν εἶνε τόσο εὐάρεστο στόν Θεό ὅσο τό ἔργο αὐτό. Ἡ θαρραλέα αὐτή ἀπάντησις ἐξώργισε τόν τύραννο, ὁ ὁποῖος διέταξε νά τόν κρεμάσουν γυμνό ἀπό τό ξύλο καί νά τόν χτυποῦν γιά νά ἀρνηθῆ τήν πίστι του. Μά ὁ Θαλλέλαιος ἔμεινε ἀνίκητος. Ὁ τύραννος, βλέποντας πώς μέ τίς τιμωρίες δέν πετύχαινε τίποτε, προσπάθησε μέ δόλιο τρόπο νά τόν παρασύρη στήν πλάνη. Τόν ρώτησε: – Μέ ποιό τρόπο θεραπεύεις τούς ἀσθενεῖς, ἀγαπητέ μου; Ἐάν τούς θε-ραπεύης μέ μαγεῖες, νά μοῦ τό πῆς, γιά νά μάθω κι ἐγώ. – Ἐγώ οὔτε μάγος εἶμαι, εἶπε ὁ μάρτυς, οὔτε μέ μάγια θεραπεύω, ἀλλά μέ τήν πίστι στό Χριστό. Ὕστερα ἀπ’ τήν ἀπάντησι αὐτή ὁ τύραννος ἔχασε κάθε ἐλπίδα. Τόν ὑπέβαλε σέ πολλά νέα μαρτύρια. Σ’ ὅλα ἀναδείχθηκε νικητής. Τέλος μέ διαταγή τοῦ τυράννου ἀποκεφαλίσθηκε.

←←←

Ἔτσι, ἀγαπητοί μου, μαρτύρησε ὁ ἅγιος Θαλλέλαιος.
Λαϊκός αὐτός, γιατρός στό ἐπάγγελμα, ἀναδείχθηκε νικητής. Ὑπόδειγμα χριστιανοῦ ἐπιστήμονος. Ἡ ἀληθινή ἐπιστήμη δέν ἀντίκειται στό Θεό. Ἀντίθετα ὑπηρετεῖ τό Θεό καί τό λαό τοῦ Θεοῦ. Τέτοιους θέλει τούς ἐπιστήμονας ὁ λαός. Ὑπηρέτας, ὄχι ἐκμεταλλευτάς.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.