Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ

date Ιούλ 10th, 2019 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ K.Θ.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ
—- . —-

Τοῦ Συνεργάτου μας Κ.Θ.

Προφ. ΗΛΙΑΣ

Μόλις είχε γίνει 30 ετών. Ένας άντρας ψηλός λεπτός αθλητικός και ιδιαίτερα τριχωτός, δρομέας ταχύτητος πού κάποτε ξεπέρασε στο τρέξιμο άλογα. Και ήταν πολύ αγνός κι’ απόλυτα πιστός στο Θεό. Και είναι ό πρώτος πού έμεινε άγαμος παρθένος.
Ό Θεός πρό Χριστού σέ δύο μόνο ανθρώπους «ώφθη», στο Μωϋσή και σ’ αυτόν.
Τον έθλιβε πολύ το γεγονός ότι οί πατριώτες του είχαν εξοκείλει σέ τέτοια διαφθορά διαστροφή και δυσσέβεια, πού πόρνευαν όλοι τελεστικά με ιέρειες πόρνες και ιερείς κιναίδους, και έκαιγαν τελεστικά τά κάτω των δώδεκα ετών παιδιά τους ζωντανά στην πυρά τού Βάαλ Μολόχ. Τούς έπειθαν να το κάνουν αυτό οί κίναιδοι ιερείς τού κιναιδικού αυτού ψευτοθεού. Διότι οί κίναιδοι φθονούν θανάσιμα τά μικρά παιδιά, και τούς αρέσει να τά βλέπουν να καίγωνται ζωντανά. Οί ανθρωποθυσίες και οί καννιβαλισμοί τής αρχαιότητος οφείλονται στον κιναιδισμό των εξωθούντων. Αυτό φαίνεται και στις Βάκχες τού Ευριπίδου. Ή ανθρωποθυσία και ό καννιβαλισμός είναι προεκτάσεις τού κιναιδισμού.
Και το Παλληκάρι αποφάσισε να ρισκάρη τά νιάτα του, το κεφάλι του, και τούς προκάλεσε σέ κρίση εκείνους τούς κιναίδους «προφήτας τής αισχύνης» και δολοφόνους των νηπίων για το τίνος ό Θεός είναι αληθινός, με στοίχημα τά κεφάλια τους. Όποιου ό Θεός θα ρίξη φωτιά από τον ουρανό στο θυσιαστήριό του, αυτός θα κόψη το κεφάλι τού άλλου. Ή (διαζευκτικό) εκείνοι να τού κόψουν το κεφάλι, ή αυτός να τούς κόψη τά κεφάλια.
Ή κρίση να γίνη μπροστά στο λαό και στο βασιλιά Άχαάβ, ό οποίος ήταν με το μέρος των κιναίδων δολοφόνων. Και ή φοβερή αυτή κρίση έγινε. Κι’ έρριξε ό αληθινός Θεός φωτιά στο θυσιαστήριο τού παλληκαριού, παρ’ όλο πού είχε καταβρέξει τρείς φορές με άφθονο νερό και το θυσιαστήριό του και τά σφάγια. Ό δε θηλυπρεπής φανταστικός και ψεύτικος Θεός των κιναίδων Βάαλ δεν απάντησε, παρ’ όλο πού οί κίναιδοι ιερείς του χαράκωναν τά κορμιά τους με μαχαίρια κι’ αιμορραγούσαν υστερικά, για να πείσουν το Θεό τους (Ναί! Βλέπε Γ΄ Βασιλ.18,28). «Και ούκ ήν φωνή και ούκ ήν ακρόασις»! (Γ΄ Βασιλ.18,26). Και το παλληκάρι τούς ειρωνεύτηκε άγρια: «Έπιμείνετε κι’ άλλο στις ικεσίες σας, μέχρι να σάς ακούση, μήπως δεν σάς άκουσε, επειδή κοιμάται, μήπως κάνει το κιναιδικό του όργιο (αδολεσχία του), μήπως πήγε στ’ αποχωρητήριο να κοπρίση («χρηματίζει» … λέγει το κείμενο) (Γ΄ Βασιλ.18,27 : «Χρηματίζω», «σκυβαλίζω», «καθιζάνω», «αποχωρώ», μίαν και την αυτήν έννοιαν υπονοούν-υποδηλούν. Οί σεμνότυφοι αλλού να δείξουν την ευαισθησία τους!! Ή Βίβλος και ό Γιούνγκ είναι «καταπέλτης» έναντι αυτών «των λεπτεπιλέπτων τύπων! Δεν υπάρχει σώμα χωρίς «αφεδρώνα», και σπίτι χωρίς «χώρον αποχωρήσεως». Πονηρές λέξεις δεν υπάρχουν. Πονηροί και υποκριταί άνθρωποι υπάρχουν. Και αποδεικνύονται ώς οί πλέον ανακόλουθοι και επικίνδυνοι. Αυτοί, οί «τύποι Άργύρη Τσακαλία», καταντούν να χαρακτηρίζουν την Παλαιά Διαθήκη (και δή το Βιβλίον Άσμα Άσμάτων), κατάπτυστον και απόβλητον «πορνογράφημα»!!!. Άπαγε!).
Κι’ έτσι ό Ήλίας κέρδησε το θανάσιμο στοίχημα, και μαζί με το λαό έκοψε τά κεφάλια των 850 βδελυρών κιναίδων και παιδοκτόνων ιερέων. (Γ΄ Βασιλ.18,17-40. Στον στίχο 22, οί 450 ιερείς τού Βάαλ, και οί 400 ιερείς των αλσών, ήτοι σύνολον 850).
Αυτός είναι ό λόγος πού σήμερα όλοι οί κίναιδοι, οί αδιάντροποι φανεροί, και οί ύπουλοι κρυφοί, μισούν θανάσιμα τον προφήτη Ήλία. Τον μισούν, όσο δεν μισούν κανένα άλλο βιβλικό πρόσωπο. Και τον διαβάλλουν μ’ έναν τρόπο ιδιαζόντως κακεντρεχή, φαρμακερό και κιναιδικό.
Οί κίναιδοι και οί «φίλοι» τους, πού σήμερα παριστάνουν σά μαϊμούδες τούς εκλεπτυσμένους και ευαίσθητους, δεν ανέχονται ούτε ν΄ ακούσουν τ’ όνομά του. Και τον λένε «δολοφόνο». Το Παλληκάρι … τούς σφάζει!
Και, μη μάς διαφεύγει, ότι ό Προφήτης Ήλίας, εκτός αυτών των 850 κιναίδων-παιδοκτόνων ιερέων, κατέκαυσε με πύρ πού κατέβασε από τον ουρανό διά προσευχής, πεντηκόνταρχον σύν τούς 50 του άντρας (ήτοι 51) μία φορά, και πεντηκόνταρχον σύν τούς 50 του και δεύτερη φορά (ήτοι άλλους 51), σύνολον ανδρών στρατιωτών 102, αποσταλέντων παρά τού βασιλέως Άχαάβ και τής (μέγαιρας) συζύγου-βασιλίσσης Ίεζάβελ, μη πειθαρχήσας και μη υπακούσας είς την εντολήν των. Παρ’ ολίγον να κατακαύση και τρίτον πεντηκόνταρχον μετά των 50 ανδρών αυτού, αλλά γλίτωσαν επειδή γονάτισε ικετευτικά και παρακλητικά ό αρχηγός των πεντήκοντα, αιτήσας να τούς λυπηθή, και άγγελος τού ελάλησε να μη τριτώση την διά πυρός θανάτωσιν και αυτών (Δ΄ Βασιλ.1,9-16).
Και τώρα, άς εγκύψωμεν είς λεπτομερείας τού θέματος, για να αρθούν οί (τυχόν) παρεξηγήσεις, περί το πρόσωπον τού Προφήτου Ήλιού.
Καλείται Ήλίας ό Θεσβίτης, διότι κατήγετο έκ Θεσβών-Θισβέ τής Γαλαάδ (Γ΄ Βασιλ.17,1).
Έθανάτωσεν (ώς προεγάφη) 51+51+450+400=952 ανθρώπους, ενισχυόμενος υπό τού Θεού (διά τον λόγον πού θα διευκρινίσω κατωτέρω), και βοηθούμενος υπό τού πιστού λαού (Γ΄ Βασιλ.18,39-40).
Τούς «κατέσφαξεν» τούς 850 (Γ΄ Βασιλ.18,40). «Έν μαχαίρα», διατεταγμένου τού τρόπου-μέσου-μεθόδου θανατώσεως παρά Θεού (πρβλ. Δευτερονόμιον 13,16 & 26,7-8). Και μάλιστα, με ρητήν εντολήν τού Θεού, να μη (τυχόν) «φεισθής» αυτών (μη τούς λυπηθής και δεν τούς φονεύσης;;), και μη παραβλέψης, και με ελαφράν συνείδησιν επιτρέψης-δεχθής «να μιγούν», ίσον να σμίξουν-να παντρευτούν οί κόρες σου (Ίσραήλ), με τ’ αγόρια των ειδωλολατρών, γιατί τά επίχειρα μιάς τέτοιας παρακοής σου (Ίσραήλ), θα είναι το να βρής εσύ ατιμωτικόν, εξοντωτικόν θάνατον, και μάλιστα «διά μαχαίρας», διότι στάθηκες -θα λέγαμε- «μπόσικος»(!), «αγαπησιάρης»(!), ελαστικός, και μη επακριβώς εισακούων και εκτελών τάς εντολάς μου (πρβλ. Ψαλμός 105,34-43). Διά τού λόγου το αληθές, παρακολουθείστε μερικά έκ των έν τοίς άνω χωρίοις εμπεριεχομένων έν τώ Ψαλμώ τούτω: «Έπειδή ούκ εξωλοθρεύσατε τά έθνη, ά εγώ ό Κύριος είπα σ’ εσάς (ω, Ίσραηλίται), και εμίγητε έν τοίς έθνεσι και εμάθατε τά έργα αυτών, και εδουλεύσατε τοίς γλυπτοίς αυτών, και δημιουργήσατε μεγάλο σκάνδαλο, και θυσιάσατε τ΄ αγόρια και τά κορίτσια σας στα δαιμόνια (Βάαλ, Μολόχ κ.λ.π.), παντρέψατε τίς θυγατέρες σας με τ’ αγόρια των ειδωλολατρών, χύσατε το αθώον αίμα των υιών και των θυγατέρων σας θυσιάζοντες αυτά στα γλυπτά τής Χαναάν, και έτσι εφονοκτονήθη ή γή, πλημμύρισε και βρόμισε απ’ τά αίματα αυτών τών παιδιών σας μ’ αυτές τίς πράξεις σας, και επορνεύσατε ποικιλοτρόπως συμμιγέντες με τούς ειδωλολάτρες εχθρούς σας, με αποτέλεσμα να οργισθώ εγώ ό Κύριος με πολύ θυμό εναντίον σας, πού σάς είχα για εκλεκτό μου λαό, να σάς σιχαθώ και να μη σάς βλέπω σάν κληρονομιά μου. Σάς παραδίδω λοιπόν για όλους αυτούς τούς λόγους, πού κλείνουν μέσα ανυπακοή προς το πρόσωπό μου, σάς παραδίδω (λέγω) στα χέρια των εχθρών (σας), για να σάς κυριεύσουν αυτοί πού σάς μισούν. Αυτό, για να σάς βρή μεγάλη θλίψη, να ταπεινωθήτε, και να έχετε εσείς ώς επίχειρα και αποτελέσματα αυτά πού θα σάς βρούν, για να μάθετε ν’ ακούτε και να πειθαρχήτε στους λόγους μου. Πόσες φορές δεν σάς γλίτωσα από τόσες συμφορές; Σείς όμως διαρκώς με πικραίνατε με τίς αντίθετες αποφάσεις και ενέργειές σας, γι’ αυτό, να! Έξ αιτίας των αμαρτιών σας, συνεχώς δέχεστε ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, θλίψεις, στενοχώριες, εξουδενώσεις, και παρ’ ολίγο να εξαφανιστήτε από προσώπου τής γής!»
Και τώρα, ή εξήγησις και ή αιτιολόγησις: Γιατί και πώς ό Προφήτης Ήλίας ό Θεσβίτης, -πού ηρπάγη (μέν) έν άρματι είς τον ουρανόν, δεν έχει γευθεί θάνατον, μέλλει έρχεσθαι ώς Δεύτερος Πρόδρομος έν τη Δευτέρα τού Κυρίου Παρουσία, και (ό οποίος δεν ηξεύρομεν πού, (μά πού;) ευρίσκεται τόσους αιώνες, πώς επιζεί, και τόσα άλλα-. Αυτός λέγω, πώς δεν χαρακτηρίζεται από την Άγία μας Όρδόδοξον Έκκλησίαν ώς ένας (έστω) από τούς μεγαλύτερους «φονιάδες»(!!), γιατί υπάρχουν και μέγιστοι φονείς ανά τούς αιώνες, πού εφόνευσαν εκατοντάδες χιλιάδες, π.χ., δεν πρέπει να μάς διαφεύγει, ότι ό Ήρώδης μόνον, «έσφαξε 14.000 νήπια, από διετούς και κατωτέρω …» , διά να συμπεριλάβη μέσα σ’ αυτά και τον «αντίδικον-αντίζηλον» Βασιλέα Χριστόν!!! ό Ήρώδης), αλλ’ είναι (ό Προφήτης Ήλίας) είς έκ των μεγαλυτέρων ΑΓΙΩΝ τής Έκκλησίας μας; Πώς;; / Ίδού το πώς.
Στο Δεκάλογο τού ΄Ορους Σινά, συμπεριλαμβάνεται και το «ού φονεύσεις». Στην «ερμηνευτική εγκύκλιο τού νόμου» όμως, πού είναι το «Δευτερονόμιο», διευκρινίζεται ότι, «ιδιωτικά» δεν θα φονεύσης. Δεν θα φονεύσης το γείτονα π.χ., επειδή πήδηξε ή κατσίκα του το φράχτη και σούφαγε τ’ αμπέλι. Προσοχή, όμως! Διερμηνεύει ό λόγος τού Θεού και ορίζει ότι: Έάν άτομον, ή ομάς ατόμων, σηκωθή και οδηγήση τον περιούσιον λαόν (Ίσραήλ) είς λατρείαν ειδώλων, τότε δεν θα φεισθής, δεν θα λυπηθής αυτούς, αλλά θα τούς κατασφάξης «διά μαχαίρας» (συγκεκριμμένος τρόπος) (Δευτερονόμιον 13,16), ώς (επίσης) ορίζεται -διά Πνεύματος Άγίου-, καί έν Δευτερονομίω Κεφάλαιον 26 στίχοι 7 και οκτώ, Γ΄ Βασιλέων 18,40 και έν πλείστοις άλλοις σημείοις, με την ρητήν προειδοποίησιν έν τώ 105ω Ψαλμώ στίχοι 33 έως και 43 ότι, έάν δεν εκτελέσης (Ίσραήλ) τούς λόγους μου-την εντολήν μου αυτήν, τά επίχειρα των εχθρών θα τά υποστής εσύ, ένεκα της παρακοής-ανυπακοής σου.
Προς απώθεσιν (απέκδυσιν), προς απώθησιν και απομάκρυνσιν υμών από αρνητικές σκέψεις και λογισμούς, γύρω από τά ερωτηματικά πού δημιουργούνται-αναφύονται ώς προς τό αντικρουόμενον τούτο θέμα (φονευτού και Άγίου), παροτρύνω πάντα αμφιβάλλοντα ν’ ανατρέξη στα έν συνεχεία εκτιθέμενα προς διερεύνησιν αγιογραφικά χωρία, ίνα εύρη ανάπαυσιν και απαλλαγήν έκ των τοιούτων αρνητικών-ανασχετικών σκέψεων. Παράβαλε: Έξοδος 17,14 (αρχική εντολή τού Θεού). Ίερεμίας 39,35-42. Ίησούς τού Ναυή 11,11-15. Α΄ Βασιλειών 15:3,9,18. Δευτερονόμιον 23,6-7 & 7:1,2,3,4. Ματθαίος 5,43. Δευτερονόμιον όλο το 13ον Κεφάλαιον, ίδιαιτέρως τον στίχον 16. Παρακολουθείστε με έν μεταφράσει για να γίνω πιο κατανοητός: Στίχος «13Όταν θα ‘χετε πιά εγκατασταθεί στις πόλεις πού σάς δίνει ό Κύριος, ό Θεός σας, μπορεί ν’ ακούσετε κάποτε να λένε ότι σέ κάποια απ’ αυτές 14βγήκαν από το λαό άνθρωποι κακοί και παραπλάνησαν τούς κατοίκους τής πόλης τους, παρακινώντας τους να πάνε να λατρεύσουν άλλους θεούς, πού εσείς δεν τούς γνωρίζετε. 15Τότε να εξετάσετε καλά την υπόθεση και να τη διερεηυνήσετε σέ βάθος ζητώντας από παντού πληροφορίες. Κι’ αν πραγματικά συνέβηκε ανάμεσά σας τέτοια βδελυρή πράξη, και το πράγμα είναι βέβαιον, 16τότε πρέπει να σφάξετε αλύπητα τούς κατοίκους εκείνης τής πόλης φονεύοντάς τους με «μάχαιρα», καθώς και τά ζώα της. Θα καταστρέψετε την πόλη μαζί με ό,τι βρίσκετε μέσα σ’ αυτήν. 17Θά μαζέψετε όλα τά υπάρχοντα των κατοίκων της στη μέση τής πλατείας της, θα τούς βάλετε φωτιά και μαζί τους θα κάψετε όλη την πόλη, ολοκαύτωμα στον Κύριο, το Θεό σας. Ή πόλη εκείνη θα μείνη για πάντα ερείπια. Δε θα ξαναχτιστή ποτέ πιά. 18…Έτσι ό Κύριος θα σταματήση το φοβερό θυμό του και θα σάς δείξη ευσπλαγχνία και αγάπη. Θα σάς δώση πολλούς απογόνους …» κ.λ.π.,κ.λ.π.
Ύποσημείωσις: «Βάαλ» σημαίνει-ερμηνεύεται «ιδιοκτήτης» ή «κύριος», και είναι το όνομα τού Χανανίτη θεού των καταιγίδων και τού καιρού-καιρικών φαινομένων. Έπιπλέον, επειδή ό Βάαλ εθεωρείτο «ιδιοκτήτης τής γής», ή λατρεία του ήταν ισχυροτάτη.
Στον Προφήτη Μαλαχία 3:23-24 ό Κύριος λέγει: «Έγώ θα σάς στείλω τον Ήλία τον Προφήτη, προτού έρθη ή μεγάλη και φοβερή ημέρα, πού εγώ ό Κύριος θα επιφέρω την τιμωρία μου. Ό Ήλίας θα κάνη να συμφιλιωθούν πάλι οί γονείς με τά παιδιά και τά παιδιά με τούς γονείς, κι’ έτσι δε θα έρθω να χτυπήσω τη χώρα σας με αφανισμό».
Διαβάστε ακόμη Μάρκο 9,12. Ματθαίο 11,14 & 17,10-13. Ή επιστροφή τού Ήλία συνδέθηκε με τον Ίωάννη τον Βαπτιστή: «Πραγματικά, πρέπει να έρθη πρώτα ό Ήλίας και να τά αποκαταστήση όλα».
Στην Καινή Διαθήκη (επίσης) ό Ήλίας αναφέρεται με τον Ίησού στη Μεταμόρφωση: «Τότε εμφανίστηκε σ’ αυτούς ό Μωυσής και ό Ήλίας, και συνομιλούσαν με τον Ίησούν» (Ματθ. 17,3. Πρβλ. Μάρκ 2,2-10. Λουκά 9,28-36).

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.