Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ εωσφορικη τριας. Αρχιερεις των λεγομενων «Νεων Χωρων»: Εως ποτε θα εμπαιζετε τον φιλαγαθο Θεο κατα την Θεια Λειτουργια, ομολογουντες τον δυσεβεστατο Βαρθολομαιο, ως «Ορθοδοξον»; Αυτον που δεν αφησε τιποτε ορθιο μεσα στην Ἐκκλησια! – Υμνο στον Βαρθολομαιο «Λιαν ευφρανας τους κακοδοξους & κατησχυνας τους Ορθοδοξους Βαρθολομαιε προδοτα της πιστεως. Των γαρ αγιων τας ρησεις διεγραψας, των κακοδοξων τας υβρεις αντεγραψας. Διο, προ τελους αληθως μετανοησον, ινα ελεους τυχοις προ Κρισεως» (Αρχιμ. Μαξιμος Καραβας)

date Σεπ 7th, 2019 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ

ΕΩΣΦΟΡΙΚΗ ΤΡΙΑΣ 

Πατριαρχα Βαρθολομαιε ασεβεστερε και αυτου του αντιχριστου Παπα!

Ἀρχιμανδρίτη Μαξίμου Καραβᾶ

«Δόξα τῇ Ἁγίᾳ, καί ὁμοουσίῳ καί ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

αναξιοι.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, πρό τοῦ ληστρικοῦ συνεδρίου τῆς Κρήτης, ἦτο ὁ μεγαλύτερος αἰρετικός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μικρότερος τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα, τόν ὁποῖον ἀποκαλεῖ «Ἁγιώτατον ἀδελφόν», κρατώντας διά τόν ἑαυτόν του τό «Παναγιώτατος».
Μετά ὅμως ἀπό τήν Κρήτη, ἀσπαθεῖς τό βλάσφημο δόγμα τοῦ δαιμονοκρατούμενου Ζηζιούλα, ὅτι ὁ Θεός Πατήρ εἶναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων» μεταξύ τῶν τριῶν προσώπων τή Ἁγίας καί ἀδιαιρέτου Τριάδος, ἔγινε ἀσεβέστερος καί αὐτοῦ τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα!
Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Πατήρ, κατά τόν Ζηζιούλα, εἶναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων» κάτ΄ ἀντιστοιχίαν καί ὁ Βαρθολομαῖος, ὡς Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί «Νέας Ρώμης», «δικαιοῦται» νά γίνη «πρῶτος ἄνευ ἴσων» μεταξύ τῶν ἀρχιερέων ὅλης της Ὀρθοδοξίας!
«Ὡς πρῶτος», λοιπόν, «ἄνευ ἴσων» ἔχει τό δικαίωμα νά ἐπεμβαίνη εἰς ὁλόκληρον τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, χωρίς κανένα περιορισμόν, ὅπου θέλει, ὅποτε θέλει καί ὅπως θέλει!
Ἔπειτα λοιπόν, ἀπό τά ἐγκλήματα αὐτά κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, θά ὑπάρξουν ὀρθόδοξοι ἀρχιερεῖς ἤ καί λοιποί κληρικοί ἤ καί ἁπλοί πιστοί πού θά συμπράξουν ―εἴτε ἀπό δειλίαν, εἴτε ἀπό ἀδράνειαν, εἴτε ἀπό ἀδιαφορίαν― εἰς τή βδελυράν αὐτήν νόθευσιν τῆς φιλτάτης μας Ὀρθοδοξίας, χωρίς νά αἰσθάνονται τό μέγεθος τῆς ἐνοχῆς των; Ἀπευθύνομαι λοιπόν πρός ὅλους τους ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού εἶναι καί οἱ περισσότερον ὑπεύθυνοι.
Ἐάν ὑπάρχουν ―καί ἀσφαλῶς θά ὑπάρχουν―, ἔστω καί ὀλίγοι ἀρχιερεῖς μέ ὀρθόδοξον φρόνημα γιατί δέν συνέρχονται σέ Σύνοδον καί νά καθαιρέσουν καί νά ἀφορίσουν καί νά ἀναθεματίσουν τήν ἑωσφορικήν αὐτήν τριάδα: Τόν Βαρθολομαῖον, τόν Ἐλπιδοφόρον καί τόν Ζηζιούλαν, καθαρίζοντες τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό Κυλώνειον αὐτό ἄγος;
Ἐπίσης, ἀπευθύνομαι πρός τούς ἀρχιερεῖς τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν»:  Ἔως πότε θά ἐμπαίζετε τόν φιλάγαθον Θεόν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ὁμολογοῦντες τόν δυσεβέστατον Βαρθολομαῖον, ὡς «Ὀρθόδοξον»; Ποῖον; Αὐτόν πού δέν ἄφησε τίποτε ὄρθιο μέσα στήν Ἐκκλησία!  Ἕως πότε θά ἔχετε δύο «κεφαλές», μία τήν Σύνοδον τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί μία τήν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος;

Ἀντί Ἐπιλόγου

Ὕμνος εἰς τόν Βαρθολομαῖον

«Λίαν εὔφρανας τούς κακοδόξους
καί κατήσχυνας τούς Ὀρθοδόξους
Βαρθολομαῖε προδότα τῆς πίστεως.
Τῶν γάρ ἁγίων τάς ρήσεις διέγραψας,
τῶν κακοδόξων τάς ὕβρεις ἀντέγραψας.
Διό, πρό τέλους ἀληθῶς μετανόησον,
ἴνα ἐλέους τύχοις πρό Κρίσεως».
Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.