Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΘΑ ΑΠΟΤΡΑΠΗ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ;

date Μαι 4th, 2022 | filed Filed under: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

ΘΑ ΑΠΟΤΡΑΠΗ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ;

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» τοῦ Νοέμβριος 1961, φυλ. 242 (Ἀπόσπ. 3)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

πυρρινος ιπποςἘὰν ἐκραγῆ ὁ λεγόμενος πυρηνικὸς πόλεμος καὶ πέσουν αἱ φιάλαι τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ καταστροφὴ θὰ εἶνε ἄνευ προηγουμένου. Ἐκ τῶν 100 ἀνθρώπων ὑπολογίζεται, ὅτι οἱ 4 μόνον θὰ ἐπιζήσουν. Καὶ αὐτοὶ οἱ 4 θὰ ζοῦν μὲ τὸν ἐφιάλτην μήπως εἰς τὸ αἷμά των ὑπεισῆλθον ἀδιόρατα μόρια τῆς ραδιενεργείας.
Θὰ γίνη ὁ πόλεμος αὐτός; Ὄχι, λέγουν οἱ αἰσιόδοξοι. Ἄνθρωποι, κοιμηθῆτε ἡσύχως. Μὴ σᾶς τυρρανοῦν ἐφιάλται. Μὴ σᾶς παρασύρουν φόβοι παγκοσμίου συρράξεως. Πόλεμος δὲν γίνεται. Εἰρήνη θὰ βασιλεύση. Διατί, ὦ αἰσιόδοξοι; Διότι, ἀπαντοῦν, ὑπάρχει ἡ ἰσορροπία τοῦ τρόμου. Ἀλλʼ εἶνε ἀνάγκη νὰ εἴπωμεν ὅτι ἡ ἰσορροπία τοῦ τρόμου δὲν ἀποτελεῖ ἀσφαλῆ ἐγγύησιν τῆς εἰρήνης; Ὅταν τὰ πάθη τῆς ἐκδικήσεως κυριαρχοῦν καὶ συσκοτίζουν τὰς διανοίας τῶν «μεγάλων», τότε ἡ σύνεσις ὑποχωρεῖ καὶ οὐδεὶς σώφρων λογισμὸς ὑπολείπεται διὰ νὰ συγκρατήση τὰ θηρία. Λέγουν, ὅτι λέων καὶ τίγρις εἶνε ἰσόπαλα καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀποφεύγουν τὴν σύγκρουσιν. Ἀλλʼ ἐάν ποτε συγκρουσθοῦν, ἡ σύγκρουσίς των εἶνε φοβερά. Εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης οὐχὶ σπανίως καὶ τὰ δύο αἱμοβόρα θηρία πίπτουν νεκρά. Τὰ θηρία, λέγει τὸ βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, θὰ συγκρουσθοῦν καὶ θʼ ἀλληλοσπαραχθοῦν. Θηρία ἐννοοῦνται τεράστια πολιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ συγκροτήματα ἐθνῶν καὶ λαῶν.

Γενικὸν ἀφοπλισμόν, προτείνουν ἄλλοι. Καὶ ἐπὶ μακρὰ ἔτη ἀδιάκοποι διεξάγονται συζητήσεις περὶ τοῦ τρόπου τοῦ ἀφοπλισμοῦ. Ἀλλʼ εἰς κανὲν θετικὸν συμπέρασμα δὲν κατέληξαν αἱ συζητήσεις. Διατί; Διότι λείπει ἡ εἰλικρίνεια μεταξὺ τῶν μεγάλων ἐθνῶν. Οἱ ἡγέται των ἄλλα ἔχουν εἰς τὰ χείλη καὶ ἄλλα κρύπτουν εἰς τὴν καρδίαν. Ἡ γλῶσσα τῆς ὑψηλῆς διπλωματίας εἶνε ὅλως ἀκατάλληλος διὰ τὴν συνεννόησιν καὶ τὴν εἰρήνην. Διότι εἶνε γλῶσσα ψεύδους, εἶνε γλῶσσα τοῦ Διαβόλου.
Ἀπογοητευμένοι ἄλλοι ἀπὸ τὴν ἀκαρπίαν τῶν περὶ ἀφοπλισμοῦ συζητήσεων καὶ βλέποντες ἐπερχόμενον τὸν πόλεμον φωνάζουν εἰς τὰς κυβερνήσεις των˙ «Τί κάθεσθε; Λάβετε τὰ μέτρα σας. Ἀπομακρύνατε τοὺς ἀνθρώπους ἐκ τῶν μεγαλουπόλεων. Ἀνοίξατε τὰ σπλάχνα τῆς γῆς. Κατασκευάσατε καταφύγια. Συστήσατε εἰς ἕκαστον οἰκογενειάρχην νὰ περικόψη τὸν ἄρτον του καὶ νὰ κατασκευάση οἰκογενειακὸν καταφύγιον. Διότι ὁ πόλεμος ἔρχεται». Καὶ ἰδού, τὰ πρῶτα καταφύγια τῶν ἰσχυρῶν, τῶν κυβερνητῶν τῶν δύο μεγάλων συνασπισμῶν, εἰς τοὺς ὁποίους ἐχωρίσθη ἡ ἀνθρωπότης, καθὼς ἔγραψαν αἱ ἐφημερίδες, ἔχουν κατασκευασθῆ. Σήραγγες ἀρκετῶν χιλιομέτρων ἐν Οὐασιγκτῶν καὶ Μόσχα καὶ ἀλλαχοῦ θὰ ἀσφαλίζουν τὴν ἡγεσίαν, ἵνα ἐκεῖθεν ἐκπέμπωνται αἱ διαταγαὶ πρὸς τοὺς ἀεροπόρους˙ Ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς φιάλας ἐπὶ τὰς πόλεις

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.