Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘εορτολογιο’ Category

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΝ ΑΓΡΙΟ & ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΑΓΙΟ! ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΥΠΗΡΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ & ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 9th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου

Τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου
Tου Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

04052012_18KAΘE MEPA ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει ἁγίους, ὁσίους καὶ μάρτυρας. Σήμερα ἑορτάζει ὁ ἅγιος μάρτυς Χριστοφόρος. Ἀλλὰ ποιός ἦτο ὁ ἅγιος Χριστοφόρος;

* * *

Ἔζησε τὴν ἐποχὴ τοῦ Δεκίου (249-251 μ.Χ.). Κατήγετο ἀπὸ μέρος βαρβαρικό. Οἱ γονεῖς καὶ οἱ πρόγονοί του ἦταν ἀνθρωποφάγοι, καὶ αὐτὸς ἦτο βάρβαρος κατὰ τοὺς τρόπους. Ἦταν, ὅπως τὸν περιγράφουν, γίγας στὸ σῶμα, μὲ δύναμι τεραστία, ἀλλὰ στὴ μορφὴ δύσμορφος, πάρα πολὺ ἄσχημος. Γι᾿ αὐτὸ σὲ εἰκόνες τὸν ζωγραφίζουν μὲ κεφάλι σκύλου, σὰ᾿ νὰ ἦταν σκύλος. Αὐτὸ δὲν εἶνε ὀρθό. Διότι δὲν εἶχε κεφάλι σκύλου· τὸ κάνανε οἱ ἁγιογράφοι, γιὰ νὰ δείξουν πόσο ἄσχημος ἦτο.
Γύρω ἀπὸ τὸν βίο του ὑπάρχουν δύο παραδόσεις, ἡ ἀνατολικὴ καὶ ἡ δυτική. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνατολικὴ παράδοσι, σὲ κάποιο πόλεμο ὁ ἅγιος Χριστοφόρος συνελήφθη αἰχμάλωτος, καὶ ὡμολόγησε ὅτι πιστεύει στὸ Χριστό. Τὸν ἔστειλαν τότε στὴν Ἀντιόχεια μὲ συνοδεία διακοσίων στρατιωτῶν. Ἐκεῖ ὅλοι αὐτοὶ βαπτίσθηκαν ἀπὸ τὸν ἅγιο ἱερομάρτυρα Βαβύλα. Ἔπειτα τὸν ἔφεραν ἐμπρὸς στὸ βασιλιᾶ. Ἐκεῖνος ἐξεπλάγη ἀπὸ τὴν ἀσχημία τοῦ προσώπου του καὶ σκεπτόταν, μὲ ποιό τρόπο νὰ τὸν πάρῃ στὴν εἰδωλολατρία. Ἔβαλε λοιπὸν δύο ἁμαρτωλὲς γυναῖκες, δύο πόρνες, τὴν Καλλινίκη καὶ τὴν Ἀκυλίνα, νὰ τὸν προσελκύσουν. Ἀλλ᾿ ἀντὶ νὰ παρασυρθῇ ἀπὸ αὐτές, προσείλκυσε αὐτὸς ἐκεῖνες μὲ τὴ διδασκαλία του στὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα οἱ δύο αὐτὲς γυναῖκες μαρτύρησαν, τὶς σούβλισαν γιὰ τὸν Κύριο, καὶ ἑορτάζουν μαζί του τὴν ίδια ἡμέρα. Μετὰ ἀπ᾿ αὐτὰ ὠργισμένος ὁ βασιλιᾶς διέταξε νὰ κλείσουν τὸν ἅγιο Χριστοφόρο μέσα σ᾿ ἕνα χάλκινο σκεῦος καὶ ν᾿ ἀνάψουν ἀπὸ κάτω φωτιά. Ἀλλ᾿ αὐτὸς ἔμεινε ἀβλαβής. Ἔπειτα τὸν ἔρριξαν μέσα σ᾿ ἕνα πηγάδι. Τέλος τὸν ἀπεκεφάλισαν, καὶ ἔτσι ἔλαβε τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Read more »

H AΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 5th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1884

Τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης
Τρίτη 5 Μαΐου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑ

μεγ. ΕιρηνηΣήμερα, ἀγαπητοί μου, 5 Μαΐου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴ μνήμη μιᾶς ἐνδόξου καὶ λαοφιλοῦς παρθενομάρτυρος, τῆς ἁ­γίας Εἰρήνης. Πολλοὶ ναοὶ τιμῶνται ἐπ᾽ ὀνόματί της καὶ πανηγυρίζουν σήμερα.
Δὲν θὰ διηγηθῶ λεπτομερῶς τὸν βίο της. Θὰ προσπαθήσω περισσότερο ν᾽ ἀντλήσουμε κάποιο δίδαγμα ἀπὸ τὴν ἱστορία της.

* * *

Ἡ ἁγία Εἰρήνη ἦταν μοναχοκόρη μὲ εὐγε­νῆ καταγωγή. Γεννήθηκε στὴν περσικὴ πόλι Μαγεδὼν μέσα σὲ ἀρχοντικὸ σπίτι κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πατέρας της ἦταν ὁ βασιλίσκος Λικίνιος καὶ μητέρα της ἡ Λικινία. Τὸ ἀρχικὸ ὄνομα τῆς κόρης ἦ­ταν Πηνελόπη. Ὅπως ἔδειξε μὲ τὴ ζωή της, δὲν τὴν θάμπωσαν οὔτε τὰ πλούτη τοῦ πατέ­ρα της οὔτε τὰ μεγαλεῖα τοῦ νῦν αἰῶνος καὶ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου.
Ὁ ἄπιστος πατέρας, φροντίζοντας γιὰ τὴν ἀνατροφή της ἀλλὰ καὶ φοβούμενος μήπως ἡ πίστι τῶν Χριστιανῶν ποὺ τότε διαδιδόταν τὴν ἐπηρεάσῃ, δαπάνησε πολλὰ χρήματα καὶ ἔ­­χτι­σε γιὰ τὴ μοναχοκόρη του ἕνα πύργο, ὅ­που τὴν ἔκλεισε ἀπὸ πολὺ μικρή, ὅταν ἦταν μό­λις ἕξι χρονῶν, γιὰ νὰ μὴ μπορῇ νὰ ἔχῃ καμμία ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Χριστιανούς. Τὴν παρέδωσε σὲ ἕνα σοφὸ γέροντα διδάσκαλο, τὸν Ἀπελλιανό, καὶ τοῦ ἀνέθεσε τὴν διαπαιδαγώγησί της. (Ὁ Ἀπελλιανὸς εἶνε αὐτὸς ποὺ στὸ τέλος ἔγραψε καὶ διέσωσε τὶς πληροφορίες γιὰ τὴν ἡρωικὴ ἄθλησί της).
Παρ᾽ ὅλα ὅμως τὰ μέτρα τοῦ πατέ­ρα ἡ κό­ρη ἄκουσε γιὰ τὴ χριστι­ανικὴ πίστι, ἑλκύσθηκε καὶ ἄρχισε νὰ μαθητεύῃ σ᾽ αὐτὴν μὲ ἐνδιαφέρον. Ὅλα τὰ κατηύ­θυνε ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ κατὰ θαυμαστὸ τρόπο· δημιουργήθηκαν δι­άφορες κατάλληλες συνθῆκες, ποὺ ὁ πατέρας δὲν μποροῦσε νὰ ἐλέγξῃ, καὶ τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου ἄρχισε νὰ φωτίζῃ τὴν ψυχή της. Read more »

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ & ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ… ΑΥΤΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ, ΠΟΥ ΚΟΝΤΕΥΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ… ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑ ΑΛΛΑ ΛΕΙΠΕΙ Η ΑΓΙΟΤΗΣ… ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ… ΣΑΣ ΒΑΖΩ ΚΑΝΟΝΑ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΤΕ; ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ…(ΗΧΗΤΙΚΟ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 25th, 2020 | filed Filed under: ΔΙΩΓΜΟΙ, εορτολογιο

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ

———

———-

  • Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου. Ἔγινε στὶς 25.4.1968, στὸν Ἅγιο Μάρκο, τῆς Πρώτης Φλωρίνης
    (Ηταν ὁκτώ μηνῶν ἐπίσκοπος. Δυο μῆνες νωρίτερα, στις 17-2-1968, ἡ δικτατορική Κυβερνηση ἔστειλε στὴν Φλώρινα 3 ψυχιάτρους , μετά από απόρρητο έγγραφο, για να τον βγάλει τρελλό καὶ νὰ τὸν πετάξη ἀπό τὸν θρόνο, ἀλλὰ ὁ σεβάσμιος ιεράρχης, κτύπησε τῆς καμπάνες, τὸ ἀνακοίνωσε στὸ λαό καὶ τοὺς ἔδιωξε).

Ὁ ἁγιος Μαρκος ὁ εὐαγγελιστής και οἱ ἅγιοι ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα ἔχουν πτυχία ἀλλα λείπει ἡ ἁγιότης.
Ὁ ἅγιος Μάρκος εἶχε ζῆλο γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου. Ἐκήρυττε στὸ λαό. Χειροτόνησε ἐκλεκτοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς μετέδωσε τὴν ἱερὰ φλόγα τῆς πίστεως.
Πάντοτε ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ φλογεροὺς καὶ ζηλωτὰς ἱερεῖς. Χρειάζονται πα­πᾶ­δες ὅπως ἦταν τότε, στοὺς πρώτους αἰῶ­νες τοῦ Χριστιανισμοῦ. Νὰ εἶναι ἁγνοὶ ἄνθρωποι, ταπεινοί, οἰκογενειάρχες. Αὐτοί ἀξίζουν, καὶ ὄχι οἱ ἄλλοι ποὺ ἔχουν τὰ σβέρκα καὶ τὰ γένεια τους κουρεμένα καὶ γυρίζουν σὰν καραγκιόζηδες καὶ κοντεύουν νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ προσκυνήσουν τοὺς φράγκους καὶ τοὺς προτεστάντες. Χρειάζον­ται παπᾶδες ὅπως ἦταν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας.
Μαρτύριο τοῦ ἁγίου… Read more »

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ – θα σας δωσω ενα κανονα. Θα τον κανετε; Δεν θα σας πω να σηκωσετε το βου­νο & τα βραχια, δεν θα σας πω να σταματησετε τα ποταμια ή να κατεβασετε τα αστρα απο τον ουρανο· Θα σας βαλω ενα μικρο κανονα. Μεχρι της Ἀ­ναληψεως να διαβασετε ολο το· Κατα Μαρ­κο Ευαγγελιο

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 24th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΗ
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 778

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου
Σάββατο Διακαιν. 25 Ἀπριλίου 2020 (1968)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

Ὁ ευαγγελιστης Μαρκος

Ευαγ. Μαρκο

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος. Τί γνωρίζουμε γι᾿ αὐτόν; Ἂς ἀνοίξουμε τὰ συναξάρια, γιὰ νὰ μάθουμε τὰ σχετικὰ μὲ τὸ βίο του.

* * *

Διδάσκαλος καὶ πνευματικὸς πατὴρ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ἦταν ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Μὲ ὅσα ἄκουσε ἀπὸ τὸ στόμα του ἔ­γραψε τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ Κατὰ Μᾶρκον ἅγιον Εὐαγγέλιον.
Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιο ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος, ποὺ βασίλευσε ἀπὸ τὸ 14 ἕως τὸ 37 μ.Χ.. Κήρυξε σὲ ὅλη τὴν Αἴγυπτο, στὴ Λιβύη, τὴ Βαρβαρικὴ καὶ τὴν Πεντάπολι.
Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας τὰ ἔτη 42 ὣς 62 μ.Χ.. Ἐκεῖ ἔμεινε κ᾿ ἐκεῖ μαρτύρησε γιὰ τὴν ἀγάπη του στὸ Χριστό.
Εἶχε ζῆλο γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου. Ἐκήρυττε στὸ λαό. Χειροτόνησε ἐκλεκτοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς μετέδωσε τὴν ἱερὰ φλόγα τῆς πίστεως.
Πάντοτε ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ φλογεροὺς καὶ ζηλωτὰς ἱερεῖς. Χρειάζονται πα­πᾶ­δες ὅπως ἦταν τότε, στοὺς πρώτους αἰῶ­νες τοῦ Χριστιανισμοῦ. Νὰ εἶνε ἁγνοὶ ἄνθρωποι, ταπεινοί, οἰκογενειάρχες. Αὐτοί ἀξίζουν, καὶ ὄχι οἱ ἄλλοι ποὺ ἔχουν τὰ σβέρκα καὶ τὰ γένεια τους κουρεμένα καὶ γυρίζουν σὰν καραγκιόζηδες καὶ κοντεύουν νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ προσκυνήσουν τοὺς φράγκους καὶ τοὺς προτεστάντες. Χρειάζον­ται παπᾶδες ὅπως ἦταν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας. Read more »

ΤΟ ΦΡΑΓΓΕΛΙΟ – Αν αγαπητοι μου, ο Χριστος ερχοταν στην εκκλησια, θα μας εβγαζε εξω τους κληρικους, γιατι την καναμε μαγαζι. Κι αν πηγαινε στα σπιτια, θα πετουσε απ᾽ το παραθυρο ῥαδιοφωνα και τηλεορασεις που μερα – νυχτα μολυνουν· δεν θα μας εδινε την ευλογια του.

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 24th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄, Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2285

Παρασκευὴ τῆς Ζωοδ. Πηγῆς (Ἰω. 2,12-22)
24 Ἀπριλίου 2020
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Το φραγγελλιο (Ἰω. 2,15)

p. AugoustΣήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τῆς Ζω­οδόχου Πηγῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Θὰ μιλήσω ἐπάνω στὸ εὐαγγέλιο μὲ ἁπλᾶ λόγια, ὅσο μπορῶ. Δῶστε προσοχή· νὰ μὴν ἐρχώ­μα­στε ἁπλῶς στὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ νὰ καταλαβαίνουμε καὶ νὰ ξέρουμε τί πιστεύουμε.

* * *

Λέει τὸ εὐαγγέλιο σήμερα, ὅτι στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρχε στὰ Ἰεροσόλυμα ὁ ναὸς τοῦ Σολομῶντος, ποὺ τὸν ἔχτιζαν ἐπὶ 46 χρόνια οἱ Ἑβραῖοι μὲ ὑλικὰ πολύτιμα. Ἦταν πάνω σὲ λόφο, περίβλεπτος, καὶ ἡ στέγη του, σκεπα­σμέ­­νη μὲ χρυσό, λαμ­­ποκοποῦσε. Σήμερα δὲν ὑπάρ­χει. Προσπαθοῦν νὰ τὸν ξανα­χτί­σουν, καὶ ἂν γί­νῃ αὐτό, θά ᾽νε «σημεῖον τῶν καιρῶν» (Ματθ. 16,3). Read more »

Η ΑΓΙΟΤΗΣ, Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ… Μη περιμενετε λυτρωση απο ανθρωπινα συστηματα & κόμματα που εχουν ελειψεις. Εμπλαστρα & ασπιρινες μονο προσφερουν! Με αυτα δεν σωζεται η Πατριδα, δεν διορθωνεται ο ανθρωπινος οργανισμος. Φαρμακο δοκιμασμενο ειναι μονο η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. Εκει ειναι η ωραιοτητα. Αυτη διδει το μεγαλειο στην Πατριδα…

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 23rd, 2020 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ», εορτολογιο

Η ΑΓΙΟΤΗΣ, Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

———

———-

Ἡ ὁμιλία ἔγινε στον ἅγιο Γεωργίου Φλωρίνης τις 23.4.1988

Γιορτάζει ὁ ἅγιος. Τί σημαίνει ἁγιος;…
Σε ἁπόλυτη εννοια Ἕνας μόνον εἶναι Ἅγιος ὁ Χριστός
Ἅγιοι εἶναι ἀπό ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα και σέ ὅλες τὶς ἐποχές…
Μπορεῖς νὰ ζῆς καὶ στὴν πιο βρωμερώτερη κοινωνία και νὰ γίνης ἅγιος…
Και στις χῶρες που γινόταν διωγμός και οἱ ἐπίσκοποι προδώσαν την Πίστη, τὴν κράτησαν οἱ ἅγιες γιαγιάδες. Ἄν ὑπάρχει σήμερα ζωντανός χριστιανισμός στὴν Ρωσία, ὁφείλεται στὶς ἅγιες γιαγιάδες…Τώρα ἀρχίζουν λίγο να χαλαρωνουν τα μέτρα και ἐκεῖ…

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ

-Ἄλλοι λένε ἐγώ δὲν εἶμαι καλόγερος, δὲν μπορῶ να γίνω ἅγιος…
-Ἄλλοι λένε, δὲν εἶναι καιρός… εἶμαι νέος θὰ γλεντήσω, θὰ διασκεδάσω καὶ ὅμως ἡ ἁγιότης καλύπτει ὅλο τὸ φάσμα τῆς ἡλικίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τοῦ λίκνου μέχρι τὰ βαθια γηρατεια…
Εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ· «Ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγώ Ἁγιος εἰμί». Ἡ ἁγιότης εἶναι καθῆκον ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἁγιότης εἶναι ἡ μεγαλύτερη δύναμη στὸν κόσμο…..
Και σήμερα ὑπάρχουν ἅγιοι…
Μή περιμένετε λύτρωση ἀπό ἀνθρώπινα συστήματα, ποὺ ἔχουν τις ελείψεις τους… Δεν κατηγορῶ ὅσους ἀπό τοὺς πολιτικούς προσπαθοῦν νὰ διορθώσουν την Πατρίδα, ἀλλὰ εἶναι ἔμπλαστρα καὶ ἀσπιρίνες αὐτὰ ποὺ προσφέρουν καὶ μὲ ἀσπιρίνες δὲν θεραπεύεται ὁ ἀνθρώπινος ὁργανισμός. Τό φάρμακο τὸ δοκιμασμένο εἶναι ἡ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. Ἐκεῖ εἶναι ἡ ὡραιότητα. Αὐτὴ δίδει τὸ μεγαλεῖο στὴν Πατρίδα… Read more »

«Βοηθα μας, αι-Γιωργη!» «Θαυμαστος ο Θεος εν τοις αγιοις αυτου» (Ψαλμ. 67,36)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 22nd, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄, Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2284
Τοῦ ἁγ. Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου. Πέμπτη 23 Ἀπριλίου 2020
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

«Βοηθα μας, αι-Γιωργη!»

«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ» (Ψαλμ. 67,36)

Αγιοσ Γεωργιος

Ὁ ἅγιος Γεώργιος, ἀγαπητοί μου, τοῦ ὁποί­ου τὴ μνήμη ἑορτάζει σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, εἶνε ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ δημοφιλεῖς ἁγίους. Ἀπόδειξις, ὅτι πολλοὶ ἄντρες ἀλλὰ καὶ γυναῖκες φέρουν τὸ ὄνομά του.
Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό, οὔτε καὶ τὸ ὅτι ἐκ­κλησι­αζόμαστε, ἀνάβουμε ἕνα κερὶ καὶ ἀ­σπα­ζό­μαστε τὴν εἰκόνα του. Ὁ ἅγιος Γεώργι­ος θέλει πρὸ παντὸς νὰ τὸν μιμηθοῦμε. Γι᾽ αὐ­τὸ ἂς προσπαθήσουμε νὰ σκιαγραφήσουμε τὸν βίο, τὰ θαύματα καὶ τὸ μαρτύριό του.

* * *

Ὁ ἅγιος Γεώργιος γεννήθηκε κατὰ τὸν τρίτο αἰῶνα, ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.). Πατρίδα του ἦταν ἡ Καππα­δοκία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Οἱ γονεῖς του ἦταν ἐ­πιφανεῖς, πλούσιοι, ἀλλὰ εὐσεβεῖς. Κι ὄχι ἁ­­πλῶς εὐ­σεβεῖς· ὁ πατέρας του μαρτύρησε γιὰ τὸ ὄ­νομα τοῦ Χριστοῦ, ἀφήνοντας ὀρφανὸ τὸν Γεώρ­γιο, μικρὸ παιδάκι στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάνας του. Αὐτὴ ἔμεινε χήρα σὲ νεαρὴ ἡλικία, πιστὴ στὴ μνήμη τοῦ μάρτυρος συζύγου της, μὲ σκο­πὸ νὰ ἐμφυτεύσῃ στὴν καρδιὰ τοῦ παιδιοῦ της τὴν πίστι γιὰ τὴν ὁποία θυσιάστηκε ὁ πατέρας του. Read more »

2) Ειμαστε παιδια του Θεου; 1) Δεκαπεντε μερες πριν απο την εισβολη του Αττιλα στην Κυπρο, Ο Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος, παρουσια του σεβασμιου Γεροντος επισκοπου Παφου Γεναδιου παρακαλεσε τους πιστους να προσευχηθουν για την Κυπρο: «ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΔΑΚΡΥΩΝ, ΤΟ ΜΑΥΡΟ, ΤΟ ΚΑΤΑΜΑΥΡΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΟΙ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ…»

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 20th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο, ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ π. ΑΥΓ.

«ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΤΕ ΜΕΤΑ ΔΑΚΡΥΩΝ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ, ΤΟ ΚΑΤΑΜΑΥΡΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ ΝΑ
ΤΟ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΟΙ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ…»

ΑΘΗΝΑ 5.5.1974 Δεκαπέντε ἡμέρες πριν ἀπό την εισβολή του Αττιλα στὴν Κύπρο, Παρουσία τοῦ Πάφου Γεναδίου, ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντίωτης, στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας στὴν αἴθουσα Ζωοδόχου Πηγῆς 44, μὲ θέμα τα: ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ, παρακαλεῖ τοὺς πιστούς, νὰ προσευχηθοῦν μετὰ δακρύων γιὰ τὴν Κύπρο, ἀκοῦστε τον:

——

———-

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΔ΄, Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2009
Κυριακὴ Πάσχα (Ἰω. 1,1-17)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ;

«Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ» (Ἰω. 1,12)

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία πρόσωπα τῆς Θεότητος, ὁ ἕνας τῆς ἁγίας Τριάδος, ὁ Βασιλεὺς οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁ Δημιουργὸς τῶν πάντων, ἀπὸ τὴν ἄπειρη ἀγάπη του γιὰ μᾶς, φόρεσε τὴν ἀνθρώπινη σάρκα –ντύθηκε δηλαδὴ τὰ κουρέλια τοῦ ζητιάνου ἀνθρώπου– καὶ κατέβηκε ἐδῶ στὴ Γῆ. Ἦλθε σὰν Φῶς, σὰν Ζωή, σὰν Εὐεργέτης, γιὰ νὰ φωτίσῃ, γιὰ νὰ ζωοποιήσῃ, γιὰ νὰ εὐεργετήσῃ τὸν ἄνθρωπο.
Τὸν μεγάλο αὐτὸν Ἐπισκέπτη θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ γενικὰ οἱ ἄνθρωποι μὲ τὸν μεγαλύτερο ἐνθουσιασμὸ καὶ μὲ τὶς μεγαλύτερες τιμές. Ἀλλοίμονο ὅμως! Οἱ ἄνθρωποι, ποὺ ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ ἱστορία καὶ τυράννους ἀκόμη ὑποδέχθηκαν καὶ ὑποδέχονται σὰν θεούς, τὸν Ἰησοῦ, τὸν μεγάλο Εὐεργέτη τῆς ἀνθρωπότητος, ὄχι μόνο τὸν ἀγνόησαν, ὄχι μόνο δὲν τὸν τίμησαν, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς πῆραν καὶ παίρνουν ἐχθρικὴ στάσι ἀπέναντί του. Ὤ τί ἀχαριστία καὶ τί μοχθηρότητα δείχνουν οἱ ψυχές τους! Γράφοντας γιὰ τὴν ἀχαρακτήριστη αὐτὴ συμπεριφορά τους στὴν ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου του ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης λέει· «Ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον»· ὁ κόσμος δὲν τὸν ἀναγνώρισε, ἦρθε στὸ σπίτι του καὶ οἱ δικοί του δὲν τὸν δέχτηκαν (Ἰω. 1,10-11).
Ὁ Χριστὸς ἦρθε, ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν πίστεψαν σ᾽ αὐτόν. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ὅμως, μὲ τὴν ἐλεεινὴ συμπεριφορὰ ποὺ ἔδειξαν, δὲν ἔβλαψαν τὸ Χριστό –δὲν ἔχει ὁ Χριστὸς ἀνάγκη ἀπὸ αὐτούς, αὐτοὶ ἔχουν ἀνάγκη τὸ Χριστό–, τὸν ἑαυτό τους ἔβλαψαν προξενώντας του μάλιστα βλάβη ἀφάνταστη. Γιατὶ ἔμειναν μακριὰ ἀπὸ τὴ χάρι του καὶ στέρησαν τοὺς ἑαυτούς των ἀπὸ τὰ ὕψιστα ἐκεῖνα δῶρα καὶ τὰ μοναδικὰ προνόμια, ποὺ ὁ Χριστὸς προσέφερε καὶ προσφέρει σὲ ὅλους ἀδιακρίτως ὅσους πιστεύουν σ᾽ αὐτόν.
Ποιά εἶνε αὐτὰ τὰ δῶρα καὶ προνόμια ποὺ χαρίζει ὁ Χριστός, τὸ λέει ἐν συνεχείᾳ ὁ εὐαγγελιστής· «Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν (=ὅσοι δέχτηκαν καὶ πίστεψαν στὸ Χριστό), ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι (=τοὺς ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ γίνουν παιδιὰ τοῦ Θεοῦ)» (ἔ.ἀ. 1,12). Ἀκοῦς, ἄνθρωπε, τί μεγάλο δῶρο, τί προνόμιο ἀνεκτίμητο; «Τέκνα Θεοῦ»! Αὐτὸ τὸ χάνουν οἱ ἄπιστοι, τὸ κερδίζουν οἱ πιστοί. Read more »

O XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – 12 μαρτυριες

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 20th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1065

Δευτέρα τοῦ Πάσχα
20 Ἀπριλίου 2020

Ο Χριστος ανεστη – 12 μαρτυριες

Anastas Kyrios

Ἡ πίστι μας, ἡ Ἐκκλησία μας, εἶνε, ἀγαπητοί μου, δεντρὶ ποὺ τὸ φύτευσε ἡ δεξιὰ τοῦ Ὑψίστου. Καὶ ὅπως τὸ δέντρο ἔχει ῥίζα, ἔτσι καὶ τὸ δέντρο αὐτὸ ποὺ λέγεται Ὀρθοδο­ξία ἔχει ῥίζα. Ποιά εἶνε ἡ ῥίζα; Οἱ δύο λέξεις· «Χριστὸς ἀνέστη». Ἢ ἀνέστη, ἢ δὲν ἀ­νέ­­στη. Λέμε λοιπὸν σὲ ὅλους, ὅτι ἡ ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ εἶνε γεγονὸς ἱστορικό, τὸ μεγαλύ­τερο ἀπὸ ὅσα συνέβησαν στὴν ἱστορία. Γεγονὸς μὲ παγκόσμια ἀκτινοβολία, γεγονὸς ποὺ ἔσεισε καὶ τὸν ᾅδη ἀκόμα, γεγονὸς κοσμογονικό.

Θὰ μοῦ πῇ ὅμως κάποιος· Αὐτὰ εἶνε λόγια, ἐμεῖς θέλουμε ἀποδείξεις. Ἀποδείξεις; Πολλές, ἀμέτρητες, ὅπως οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου.
Ἂς στήσουμε σήμερα ἕνα δικαστήριο. Καὶ στὴν ἕδρα νὰ βάλουμε ὡς κριτὴ τὴν Ἱστορία. Τὴν Ἱστορία, ποὺ δὲν πείθεται μὲ μύθους καὶ παραμύθια, ἀλλὰ θέλει γεγονότα, τεκμήρια, ἀ­ποδείξεις. Ἡ Ἱστορία, λοιπόν, ζητάει μάρτυρες γιὰ τὴν Ἀνάστασι. Ὑπάρχουν; Βεβαίως. Κανένα ἄλλο γεγονὸς δὲν ἔχει τόσους μάρτυρες ὅσους ἡ ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε ἡ ζωὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου δὲν εἶνε τόσο βεβαιωμένη· τέσσερις – πέντε ἱστορικοὶ μαρτυροῦν γι᾿ αὐτόν, καὶ μετὰ σιγή. Ἐνῷ ἡ Ἀνάστασι ἔχει πλῆθος μάρτυρες. Ἀπὸ ὅλους αὐ­τοὺς ἐκλέγουμε ἐνδεικτικῶς τέσσερις τριάδες, δηλαδὴ ἐν συνόλῳ 12 μαρτυρίες. Read more »

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 19th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

TΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Πασχαλινος χαιρετισμος

«Ηγερθη ο Kυριος οντως» (Λουκ. 24,34)Αγιος Ταφος

THN αγία αυτή η μέρα της Aναστάσεως ο γέρων επίσκοπος απευθύνω εγκάρδιο πασχαλινό χαιρετισμό προς όλους τους εγγύς και τους μακράν.
-Tο πρώτο «Xριστός ανέστη» πρέπει να το πούμε, αδέρφια μου, στα προσφιλή μας πρόσωπα που δεν υπάρχουν σήμερα στη ζωή· να το πούμε στους νεκρούς μας. Tους απέσπασε από κοντά μας ο χάρος, διέβησαν την γέφυρα της αιωνιότητος, και αναπαύονται στα ιερά κοιμητήριά μας. Oι προσφιλείς μας νεκροί όμως δεν εξέλιπαν. Πέθαναν μόνο κατά το σώμα, κατά το φαινόμενο, στην πραγματικότητα δεν έπαυσαν να ζουν. Bρίσκονται στο υπερπέραν. K’ εκεί, μαζί με αγίους αγγέλους και αρχαγγέλους, ψάλλουν το «Xριστός ανέστη». O θάνατος δεν είναι μηδενισμός, όχι. Aν θέλετε να μιλήσουμε με γλώσσα επιστημονική, ο θάνατος είναι ένας μετασχηματισμός. Kαι αν θέλετε να μιλήσουμε με γλώσσα εκκλησιαστική, με τη γλώσσα της σημερινής υμνολογίας, ο θάνατος είναι «διαβίβασις», πέρασμα, «εκ γης προς ουρανόν» (Kανών Πάσχα, α΄ ωδή, 1ο τροπάριο). Για το ότι θ’ αναστηθούν οι νεκροί, πρέπει να είμεθα βέβαιοι εκατό τοις εκατό. Όπως ανέστη ο Kύριος, έτσι θαναστηθούν και οι προσφιλείς μας νεκροί. προς τους νεκρούς λοιπόν, που αναπαύονται στα ιερά κοιμητήριά μας, απευθύνουμε τον πρώτο πασχάλιο χαιρετισμό. Read more »

Ζωη που υπερβαινει την λογικη!

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 1st, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2276

Τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας
Τετάρτη 1 Ἀπριλίου 2020 πρωὶ
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ζωη που υπερβαινει την λογικη!

ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤἙορτάζει σήμερα, ἀδελφοί μου, ἡ ὁσία Μα­ρία ἡ Αἰγυπτία, τῆς ὁποίας ὁ βίος εἶνε θαυμαστὸς καὶ πολὺ διδακτικός.
Μέχρι 17 ἐτῶν στὴν μεγαλούπολι τῆς Ἀλεξανδρείας ζοῦσε μέσα στὴν ἁμαρτία, τὴν τρυ­φὴ καὶ τὴ χλιδή. Καὶ ἐνῷ αὐτὴ ἦ­ταν ἡ ζωή της, ἔκανε ἕνα ταξίδι καὶ βρέθηκε στὰ Ἰεροσό­λυμα. Μα­ζὶ μὲ τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου –μὲ μία ἀ­τελῆ πίστι καὶ μὲ κοσμικὸ ἀκόμη φρόνημα– θέ­λησε νὰ μπῇ κι αὐ­τὴ στὸ ναὸ καὶ νὰ προσ­κυ­νήσῃ τὸν τίμιο σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Αἰ­σθάν­θηκε ὅμως κάποια ἀόρατη δύναμι νὰ τὴν ἐμ­ποδί­ζῃ καὶ εἶδε φανερὰ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἐ­κεῖ ζων­τανός. Αὐτὸ τὴν αἰφνιδίασε, τὴν συν­ε­κλόνισε βαθειὰ καὶ τὴν ἔφερε γιὰ πρώτη φο­ρὰ σὲ συν­­αίσθησι τοῦ ἑ­αυτοῦ της. Μετανόησε ἀ­μέσως καὶ ὑποσχέ­θηκε ἐπὶ τόπου, ν᾽ ἀλλάξῃ πλέον τρόπο ζωῆς. Ἔ­χοντας τὴν ἀπόφα­σι αὐ­τὴ καὶ χωρὶς ἀναβολὴ πέρασε ἐν συνεχείᾳ τὸν Ἰορδάνη πο­ταμὸ καὶ μπῆκε τὴν ἔρημο.
Ὁ τραχὺς ἐκεῖ­νος τόπος ἔμελλε νὰ γίνῃ γι᾽ αὐτήν, τὴν καλομαθημένη Ἀλεξαν­δρινή, τὸ ὁ­ριστικὸ ἐνδιαίτημά της. Ἔζησε ἐ­κεῖ μὲ τὰ θηρία 47 ὁλόκληρα χρόνια, καλοκαί­ρια καὶ χειμῶνες, κλαίοντας τ᾽ ἁμαρτήματά της. Ἡ ζωὴ ποὺ ἔκανε μετὰ τὴ μετά­νοια εἶ­νε ἕ­να θαῦμα ποὺ ξεπερνᾷ τὴν ἀνθρώπινη λογική, μοιάζει μὲ φαν­τασία. Εἶ­νε ὅμως ἀ­ληθινή, κ᾽ ἔχει τὴ δύναμι νὰ κινῇ καὶ ἄλλους σὲ μετάνοια καὶ νὰ παρηγορῇ τοὺς μετανοημένους ἁμαρτωλούς. Βλέπουμε σ᾽ αὐτὴν καθα­ρὰ τὸ θαῦμα τῆς μετανοίας. Read more »

Τελος στην τραγωδια! «Ευαγγελιζου, γη, χαραν μεγαλην· αινειτε, ουρανοι, Θεου την δοξαν» (θ΄ ωδη Ευαγγ.)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 24th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1487

Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Τελος στην τραγωδια!

«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν» (θ΄ ᾠδὴ Εὐαγγ.)

EYAGGELICMOS

ΕΟΡΤΗ, ἀγαπητοί μου, ἑορτὴ μεγάλη, λαμ­πρά, πανέκλαμπρος. Προκαλεῖ ῥίγη συγ­κι­νήσεως στὸν Ἕλληνα καὶ τὸν Χριστιανό. Ἑορτὴ δι­πλῆ, ἐθνικὴ καὶ θρησκευτική.
Θὰ μιλήσουμε ἐπὶ τῆς θρησκευτικῆς σημα­σίας τῆς ἑορτῆς, καὶ τὸ θέμα, ὡς μεταφυσι­κό, εἶνε δυσκολώτερο· χρειάζονται εἰδικὲς κεραῖ­ες γιὰ νὰ συλλάβῃ κανεὶς τὰ μηνύματα.
«Εὐαγγελισμός»! Εἶνε λέξι τῆς ὡραίας ἑλ­ληνικῆς γλώσσης, ποὺ μόνο αὐτὴ γνωρίζει νὰ ἐκ­φράζῃ καὶ τὶς πιὸ ὑψηλὲς καὶ λεπτὲς ἔννοι­ες. «Εὐαγγελισμὸς» θὰ πῇ «καλὴ εἴδησις». Τώρα ἀνάξια τέ­κνα τῆς πατρίδος, ἐκχυδαϊσταί, ποὺ μισοῦν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ―ἀλλοίμονο ἐάν ποτε ἐπικρατή­σουν―, ξέρετε πῶς θέλουν νὰ μεταφρά­σουν τὴ λέξι «εὐαγγελισμός»; Ἀκοῦ­στε καὶ φρίξτε· «καλὸ χαμπάρι» (τούρκικα δηλαδή) ἢ «καλὸ μαντάτο»! Καὶ τὸν ἀγγελιαφόρο ποὺ ἔφερε τὸ μήνυμα, τὸν ἀρχάγγελο Γαβριήλ, θέλουν νὰ τὸν μεταφράσουν «χαμπεροφόρο» ἢ «μαντα­τοφόρο»! Σὲ τέτοιο ἐκχυδαϊσμὸ θέλουν νὰ ῥίξουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ ὁποί­α σήμερα βρίσκει ἄσυλο στὴν Ἐκκλησία μας.
«Εὐαγγελισμὸς» ἴσον «καλὴ εἴδησις». Καὶ ποιά εἶνε αὐτὴ ἡ εἴδησις;

* * *

Ὁ ἄνθρωπος, ἀδελφοί μου, δὲν εἶνε ἕνα τυ­χαῖο δημιούρ­γημα, μία συμπαιγνία τῆς τύχης, μία χημι­κὴ ἕνωσις ἀπὸ τὴν σύνθεσι διαφόρων στοιχείων· εἶ­νε ἕνα καλλιτέχνημα, ἕνα μεγαλούργη­μα. Εἶ­νε εἰκό­να τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ πλάστη­κε «κατ᾽ εἰ­κό­να καὶ καθ᾽ ὁμοίωσίν» του (Γέν. 1,26).
Πλάστηκε νὰ ζῇ εὐτυχισμένος. Ἀλλὰ δυσ­τυ­­χῶς συνέβη σ᾽ αὐτὸν κάτι τραγικό. Ἕνας σεισμὸς ἀόρατος συνέσεισε τὴν ὕπαρξί του. Ἐνῷ ζοῦ­σε στὴν Ἐδέμ, παρέβη τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἁ­­μάρτησε, καὶ ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὸν πα­ράδεισο. Ἔκ­το­τε ζῇ στὴ γῆ αὐτὴ μιὰ ζωὴ ἀθλία.
Νοσταλγεῖ τώρα. Σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς ὑ­πάρχει ὡς παράδοσι «ὁ ἀπολεσθεὶς παράδει­σος», ποὺ ἔγραψε ὁ Δάντης. Ὅ­λοι οἱ λαοὶ τῆς ὑφηλίου νοσταλγοῦν τὴν ὡ­ραία ἐκείνη ζωή, τὸν χρυσὸν αἰῶνα, τότε ποὺ οἱ ἄνθρωποι ζοῦ­σαν μὲ ἀγάπη καὶ εἰρήνη καὶ δικαιοσύνη. Read more »

2) Θαρραλεα ομολογια των 40 Μαρτυρων 1) ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΘΗΚΑΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΜΩΣ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 9th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο, ΣΥΛΛΟΓΟΣ «40 MAΡΤΥΡΕΣ» ΚΟΖΑΝΗΣ

H EKKΛHΣIA ZEI ΚΑΙ AΣ ΩΡΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Η παρακάτω ὁμιλία τοῦ π. Αυγουστινου, έγινε στὴν αἴθουσα τοῦ ἑορτάζοντος συλλόγου «40 Μάρτυρες» Κοζάνης (ὁδ. τότε Πέλλης τώρα Πλακοπίττη 11), έργο τοῦ ιεροκήρυκα τῆς Κατοχῆς, π. Αυγουστίνου Καντιωτου. Ήταν συνέχεια των συσσιτιων Κατοχῆς, των 8.500 πιάτων ημηρεσίως, που έκανε, με την βοήθεια του Θεοῦ στήν Κοζάνη, την περίοδο 1943-1945.
Ἡ αιθουσα των 40 Μαρτύρων, αλλά και το Οικοτροφεῖο, που στεγαζε φτωχούς μαθητας ὰπό 1959-1976, kαι μαθήτριες από 1977-2003 κατελήφθη  απο τον Δῆμο Κοζάνης με δήμαρχο τὸν Κουκουλόπουλο και ἀντιδήμαρχο τὸν Μαλούτα, πριν 17 χρόνια, με κάποιο μαϊμου Δ.Σ. του Συλλόγου και τη βοήθεια παραδικαστικοῦ κυκλώματος. Όλες οι απάτες έγιναν για να πάρουν λεφτά από την ευρωπαίκή ένωση και να εξαφανίσουν το έργο και το όνομα του π. Αυγουστίνου. ΚΑΙ ΟΜΩΣ Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΥΠΕΡ  ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΟΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

——————————–


—————————–

Περίοδος Δ΄- Ἔτος ΙΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 7602

Θαρραλεα ομολογια

(Οι αγιοι 40 Μαρτυρες)

Γιὰ τοὺς ἁγίους 40 Μαρτύρες, ἀγαπητοί μου, ποὺ ἑορτάζουν, θὰ μιλήσουμε σήμερα. Θὰ προσπαθήσω νὰ προσφέρω λίγα ἄνθη στὴ μνήμη τους.

* * *

Ποιοί ἦταν αὐτοὶ οἱ ἅγιοι; Ἦταν στρατιωτικοί. Ἦταν στὸ ἄνθος τῆς ἡλικίας τους. Ἦταν ἐπίλεκτο σῶμα τοῦ ῥωμαϊκοῦ στρατεύματος. Εἶχαν ἀνάστημα, εἶχαν ἐμφάνισι, ἦταν ἐμπειροπόλεμοι. Εἶχαν καὶ ἀνδρεία. Εἶχαν ἀκόμη πειθαρχία, ἀπόλυτη ὑπακοὴ στοὺς ἀνωτέρους. Ἦταν ὑποδείγματα στρατιωτικά.
Μία φορὰ ὅμως οἱ 40 Μάρτυρες ἐπαναστά­τησαν. Γιατί ἐπαναστάτησαν; Ἐπαναστάτησαν ἐναντίον τοῦ αὐτοκράτορος Λικινίου, ὁ ὁ­ποῖος ἐδίωκε ἀπεινῶς τοὺς Χριστιανούς. Ἡ διαταγὴ ἔλεγε· Ὅποιος πιαστῇ νὰ μιλάῃ γιὰ τὸ Χριστό, θὰ συλλαμβάνεται καὶ θὰ ὑφίσταται τιμωρίες μεγάλες, μέχρι καὶ θάνατο.
Οἱ 40 Μάρτυρες δὲν φοβήθηκαν, δὲν ἔ­κλεισαν τὸ στόμα· ὅταν ἀγαπᾷς τὸ Χριστό, δὲν μπορεῖς νὰ κλείσῃς τὸ στόμα σου. Τοὺς συνέλαβαν ἀμέσως καὶ τοὺς ὡδήγησαν μπρο­στὰ στὸ διοικητὴ τῆς πόλεως, στὸν Ἀγρικόλαο. Κι αὐτὸς τοὺς λέει·
–Δὲν ἀκούσατε τὴ διαταγὴ ποὺ ἀπαγορεύει νὰ μιλᾶνε γιὰ τὸ Χριστό; Read more »

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ – Καθε προσευχη κανει θαυματα; Οχι βεβαια. Γιατι;

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 9th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 8482

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου
9 Φεβρουαρίου 2020 ἑσπέρας
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Βιβλιο προσευχης

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἀρχίζει τὸ ΤριῴΟ ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥδιο. Μὰ τί εἶνε τὸ Τριῴδιο; θὰ ρωτήσῃ κάποιος. Σ᾿ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα θὰ προσπαθήσω νὰ δώσω μία σύντομη ἀπάν­τησι.
Ὁ καλὸς δάσκαλος δὲν ἀρχίζει ἀπὸ τὰ δύσ­κολα μαθήματα, ἀπὸ τὴν ἄλγεβρα καὶ τὸν Ὅ­μηρο· ἀρχίζει ἀπὸ τὰ εὐκολώτερα, ἀπὸ τὸ ἀλ­φάβητο. Αὐτὸ κάνει καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, ποὺ εἶνε διδάσκαλος καὶ παιδαγωγὸς ἄριστος ὁλο­κλήρου τῆς ἀνθρωπότητος· αὐτὴ τὴν ὁδὸ βαδίζει, ἀπὸ τὰ εὐκολώτερα στὰ δυσκολώτερα.
Καὶ ποιό εἶνε τὸ δυσκολώτερο; Τὸ δυσκολώ­τερο εἶνε ἡ νηστεία τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ποὺ θὰ μποῦμε σὲ λίγο. Γι᾿ αὐτὸ λοιπὸν σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἀρχίζει νὰ μᾶς προετοιμάζῃ γιὰ τὸν δύσκολο αὐτὸν δρόμο τῶν σαράντα ἡμερῶν, ποὺ μετὰ τὸ τέλος τους, στὸ ἀποκορύφωμα, βρίσκεται ὁ τίμιος Σταυρὸς καὶ ἡ Ἀνάστασις.
Ἡ προετοιμασία αὐτή, ἡ πρὸ τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, δι­αρκεῖ τρεῖς ἑβδομάδες, ἔχει δηλαδὴ τέσσερις Κυριακές. Ἡ πρώτη Κυρι­α­κὴ εἶνε ἡ σημερινή, τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαί­ου. Ἡ δεύτερη Κυριακὴ εἶνε τοῦ Ἀσώτου. Ἡ τρίτη ἀστράφτει καὶ βροντᾷ, εἶνε τῆς δευτέρας παρουσίας ἢ τῆς Ἀπόκρεω. Καὶ ἡ τελευ­ταία εἶνε ἡ Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς.
Μᾶς φωνάζει ἡ Ἐκκλησία, νὰ προετοιμαστοῦμε. Κ᾿ ἐμεῖς τί κάνουμε; προετοιμαζόμαστε; 

Ἀντιθέτως. Διότι προετοιμασία δὲν εἶνε οἱ χοροί, οἱ καρνάβαλοι, τὰ γλέντια. Προετοιμασία –ἀκούσατε;– εἶνε αὐτὰ ποὺ λένε τὰ ἱ­ε­ρὰ βιβλία. Αὐτὰ τὰ βιβλία, ἂν τὰ πατᾶτε ἐ­σεῖς, ἐγὼ δὲν τὰ πατῶ. Πέφτω ἀπὸ τὸ θρόνο, κομμάτια γίνομαι, ἀλλὰ δὲν τὰ πατῶ. Δὲν σᾶς διδάσκω τίποτε λιγώτερο τίποτε περισσότερο. Σαράντα χρόνια ποὺ φορῶ τὸ ῥάσο, ποτέ μου δὲν δίδαξα δικά μου πράγματα. Δίδαξα ὅ,τι περιέχουν τὰ ἅγια βιβλία, ποὺ εἶνε γραμμένα ὄχι μὲ μελάνι ἀλλὰ μὲ τὸ αἷμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ τῶν μαρτύρων. Read more »

Και σημερα η Ορθοδοξια πολεμειται· περισσοτερο απ᾽ ο,τι επι μεγαλου Αθανασιου & μεγαλου Φωτιου. Οι σκο­τεινες δυναμεις εχουν στο προγραμμα τους να εξαλειψουν την Ορ­θ­οδοξια μας. Και αν εμεις δεν αντισταθουμε υστερα απο μερικα χρονια στην Ελλαδα θα υπαρχουν ξενοδοχεια, σχολεια, γεφυρια, τουρισμος…, αλλα η πιστις η αγια δεν θα υπαρχη. Θα ειναι αλλοι φραγκοι, αλλοι προτεσταντες, αλλοι χιλιασται, αλλοι μασονοι, αλλοι μαρξισται, αλλα ορθοδοξος δεν θα υπαρχη.

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 7th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2259

Τοῦ Μεγάλου Φωτίου
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

«Πεθαινω για την πιστι!»

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΜικρή, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ πατρίδα μας. Ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο; Ἡ ἀξία ἑνὸς ἔθνους δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐδαφικὴ ἔκτασι· μὲ ἄλ­λο τρόπο ἐκτιμᾶται, ὅπως λέει ὁ ποιητής·
«Ἡ μεγαλωσύνη στοὺς λαοὺς
δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέμμα·
μὲ τῆς καρδιᾶς τὸ πύρωμα μετριέται
καὶ μὲ τὸ αἷμα» (Κωστῆς Παλαμᾶς).
Μικρὴ ἡ πατρίδα μας, ἀλλὰ ἔχει μεγαλεῖα καὶ χάρες καὶ κάλλη φυσικά, ποὺ δὲν ἔχουν ἄλλα κράτη μεγάλα καὶ ἰσχυρά. Ἔχει ἀκρογιάλια, πλῆθος νησάκια ποὺ ἀπ᾽ τὸ ἀεροπλάνο φαίνον­­ται σὰν κύ­κνοι ποὺ κολυμποῦν στὸ πέλαγος· ἔχει μικρὲς πεδιάδες, μικρὰ βουνά, εὔ­κρατο κλίμα, ἔναστρο οὐρανό, ἕνα μεγαλεῖο φυσικό. Γι᾽ αὐτὸ γίνεται μαγνήτης γιὰ πλῆθος του­ρῖστες ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς γῆς.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὰ φυσικά της κάλλη ἡ πα­τρίδα μας ἔχει καὶ κάλλη πνευματικά· ἔχει μία ἔνδοξη ἱστορία, ποὺ δὲν ἔχει ἄλλος λαός· ἔ­χει ἀρχαῖα μνημεῖα ἀ­θάνατα, ἔχει συγγραφεῖς πρωτοπόρους καὶ κλασσικούς· ἔχει ἀ­κόμα τὴν ὡραιότερη γλῶσσα τοῦ κόσμου.
Τελείωσα; Ὄχι. Παραπάνω ἀπ᾽ αὐτὰ ἔ­χει κάτι ἄλλο, ποὺ πρέπει νὰ τὸ ἐκτιμήσουμε περισσότερο καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο ἀξίζει νὰ καυχώμε­­θα ὅσοι κατοικοῦμε στὴ μικρὴ αὐτὴ γωνία τῆς γῆς· καὶ αὐτὸ εἶνε ἡ Ὀρθοδοξία μας. Τί θὰ πῇ Ὀρθοδοξία; Θὰ πῇ· ἡ ὀρθὴ – σωστὴ πίστις. Read more »