Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Μαΐου, 2009

ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (Αποσπ.2a ΑΠΟ ΔΡΑΣΗ π. ΑΥΓ. ΚΑΝΤΙΩΤΗ)

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαι 13th, 2009 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ (αποσπασμ.)

ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (Συνεχ. αποσποσπ.2a)
ΑΠΟΣΠ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΖΑΝΗΣ κ. ΠΑΓΟΥΝΗ.
ΑΠΟΣΠ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΜΠΟΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ κ. ΤΑΛΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ “ΤΟΠ” ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ Κ. ΧΡΥΣΑΚΗ. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ 8.500 ΠΙΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ.
(ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΔΡΟΝ. Π. ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ, e-mail: akaplanoglou@augoustinos-kantiotis.gr).

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαι 13th, 2009 | filed Filed under: εορτολογιο

Της ἁγίας μάρτυρος Γλυκερίας

13 Mαΐου

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

agia-glykeriaΖΟΥΜΕ, ἀγαπητοί μου, σὲ ἕναν αἰῶνα θετικὸ καὶ ρεαλιστικό, αἰῶνα ὀρθολογισμοῦ. Οἱ ἄνθρωποι ἀμφιβάλλουν γιὰ ὅλα μέχρις ὅτου ἐξετάσουν καὶ πεισθοῦν μόνοι τους γιὰ τὸ κάθε τι. Ἔτσι ἀμφιβάλλουν καὶ γιὰ τὴ θρησκεία, γιὰ τὴν πίστι μας, καὶ ζητοῦν ἀποδείξεις· χωρὶς ἀποδείξεις δὲν πιστεύουν. Ὑπάρχουν λοιπὸν ἀποδείξεις, ὅτι ἡ δική μας θρησκεία, ἡ ὀρθόδοξος χριστιανικὴ πίστις, εἶνε ἡ ἀληθινή; Ὑπάρχουν· καὶ μάλιστα ἀποδείξεις πολλές. Ἀλλ᾿ ἀπ᾿ ὅλες πιὸ μεγάλη ξέρετε ποιά εἶνε; Ὁ διος ὁ ἑαυτός σου. Ἂν τὸ θέλῃς, σὺ ὁ διος μπορεῖς νὰ αἰσθανθῇς μέσα στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς σου ὅτι ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ εἶνε ἡ μόνη ἀληθινὴ στὸν κόσμο. Πῶς; Κάνε δοκιμή. Πίστεψε μὲ ὅλη σου τὴν καρδιά στὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τήρησε τὶς ἐντολές του. Ετε ἄντρας εἶσαι ετε γυναίκα ετε μικρὸς ετε μεγάλος, «κλεῖσε μέσα στὴν καρδιά σου» τὸ Χριστό, «καὶ θὰ αἰσθανθῇς κάθε εδους μεγαλεῖο». Ἂν ὅμως ἐξακολουθῇς νὰ διστάζῃς καὶ φοβᾶσαι νὰ τολμήσῃς, τότε δὲς ἄλλους ποὺ ἔκαναν αὐτὴ τὴ δοκιμή. Δὲς καὶ τὴν ἁγία ποὺ ἑορτάζει σήμερα, τὴν ἁγία Γλυκερία. Τὸ παράδειγμά της μπορεῖ νὰ σὲ πείσῃ γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας.
Ἂς ῥίξουμε ἕνα βλέμμα στὸ ἀστέρι αὐτό.

* * *

Τί ἦταν ἡ Γλυκερία; Μιὰ ταπεινὴ κόρη τοῦ λαοῦ. Γεννήθηκε τὸν δεύτερο (Β΄) αἰῶνα, στὰ χρόνια τοῦ βασιλέως Ἀντωνίνου (138-160 μ.Χ.). Καταγόταν ἀπὸ τὴν Τραϊανούπολι, κοινῶς Τράνι, μιὰ πόλι παραθαλάσσια ποὺ ἦταν κτισμένη στὴν παραλία τοῦ Ἀδριατικοῦ κόλπου. Ἐκεῖ γεννήθηκε. Ἔζησε σὲ χρόνια ἀνώμαλα, χρόνια διωγμῶν. Ἔζησε σὲ χρόνια ποὺ καὶ μόνο τὸ ν᾿ ἀναφέρῃ κανεὶς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἐπικίνδυνο. Ἡγεμὼν τῆς Τραϊανουπόλεως τότε ἦτο ὁ Σαβῖνος. Ἀφορμὴ γιὰ νὰ φανῇ ἡ ἀφοσίωσι τῆς ἁγίας Γλυκερίας στὸ Χριστὸ δόθηκε σὲ κάποια ἑορτή, ποὺ ὁ ἡγεμὼν προσέφερε θυσία στὰ εδωλα. Τότε ἡ Γλυκερία ἔδειξε μεγάλο θάρρος. Παρουσιάστηκε μπροστὰ στὸν ἡγεμόνα καὶ δὲ᾿ ντράπηκε νὰ ὀνομάζῃ τὸν ἑαυτό της δούλη τοῦ Χριστοῦ καὶ Χριστιανή, ἐνῷ πάνω στὸ μέτωπό της εἶχε ἕνα σταυρό. Ὁ Σαβῖνος ἄρχισε πρῶτα μὲ παρακλήσεις· τὴν παρακάλεσε νὰ θυσιάσῃ στὰ εδωλα. Ἐκείνη ὅμως ὡμολόγησε μὲ θάρρος καὶ παρρησία τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας. Ἔπειτα τὴν ὡδήγησαν στὸ ναὸ τῶν εἰδώλων καὶ τὴ διέταξαν νὰ προσφέρῃ θυμίαμα στοὺς ψευδεῖς θεούς. Οὔτε ἐκεῖ δείλιασε. Μέσα στὸν πολυτελέστατο ἐκεῖνο εἰδωλολατρικὸ ναὸ ἦταν διάφορα ἀγάλματα· ἄλλα ἀπὸ ἀσήμι, ἄλλα ἀπὸ χρυσάφι, ἄλλα ἀπὸ μάρμαρα πολύτιμα. Ἐκεῖ λοιπὸν μέσα στὸ ναὸ ἡ ἁγία Γλυκερία, ἐνῷ τόσες φωνὲς τῆς προέτρεπαν νὰ ῥίξῃ λιβάνι καὶ νὰ θυμιάσῃ τὰ ἀγάλματα τῶν θεῶν, ἐκείνη ἄρχισε νὰ προσεύχεται στὸ Χριστό. Ὅταν τελείωσε τὴν προσευχή της, ἐνισχυμένη ἀπὸ τὴ δύναμι τοῦ Θεοῦ, γκρέμισε τὸ εδωλο τοῦ Διὸς καὶ τὸ συνέτριψε.
Ἡ καταστροφὴ αὐτὴ ἐξώργισε τοὺς εἰδωλολάτρες. Ὅσοι βρέθηκαν ἐκεῖ, ἅρπαξαν πέτρες κι ἄρχισαν νὰ τὶς ῥίχνουν πάνω της. Ἀλλὰ οἱ πέτρες, κατὰ θαυμαστὸ τρόπο, δὲν τὴν ἄγγιζαν, δὲν τὴ χτυποῦσαν. Περισσότερο ὅμως ἐξεμάνη ἡγεμὼν ἐξ αἰτίας τοῦ θαύματος ποὺ ἔκανε ἡ ἁγία Γλυκερία. Ἐξεμάνη ἐναντίον της διότι, μία καὶ μόνη αὐτὴ καὶ γυναίκα, ἐξευτέλισε ὅλη τὴν πλάνη τῶν εἰδώλων. Ἐξεμάνη ἐναντίον τῆς θαρραλέας ὁμολογίας της, κι ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη ἄρχισε τὸ μαρτύριό της. Ὤ ποιός θὰ περιγράψῃ τὸν ἡρωϊσμό, τὴν αὐταπάρνησι, τὴν αὐτοθυσία τῆς ἁγίας Γλυκερίας! Ἀφοῦ τὴν συνέλαβαν τὴν κρέμασαν ἀπὸ τὶς τρίχες τῆς κεφαλῆς της καὶ ξέσχισαν τὸ σῶμα της μὲ αἰχμηρὰ ὄργανα. Κατόπιν τὴν ἔρριξαν στὴ φυλακή, κ᾿ ἐκεῖ τὴν ἄφησαν χωρὶς φαγητὸ καὶ νερὸ ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες. Ὁ Σαβῖνος περίμενε ἔτσι νὰ ἐξαντληθῇ καὶ νὰ λυγίσῃ. Ἄγγελος Κυρίου ὅμως τῆς ἔφερνε τροφή, καὶ ἔτσι δὲν ἔχασε δυνάμεις ἀπὸ πεῖνα. Ἀπόρησε μάλιστα ὁ ἡγεμὼν καὶ οἱ συνεργάται του ὅταν, κατὰ θαυμαστὸ τρόπο, βρῆκαν μέσα στὸ κελλὶ τῆς φυλακῆς ἕνα σκεῦος μὲ ψωμὶ γάλα καὶ νερό· πῶς βρέθηκαν αὐτὰ ἐκεῖ, ἀφοῦ ἡ φυλακὴ ἦταν κλεισμένη μὲ κάθε ἀσφάλεια καὶ κανείς δὲν εἶχε μπῆ γιὰ νὰ φέρῃ ὁ,τιδήποτε;
Μετὰ ἔρριξαν τὴν ἁγία Γλυκερία σὲ πυρακτωμένο καμίνι. Ἔπεσε ὅμως δροσιὰ ὰπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἔσβησε τὴ φωτιά. Ἔτσι ἡ ἁγία ἔμεινε πάλι ἀβλαβής. Μετὰ ―φοβερό― τῆς ἔγδαραν τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς μέχρι τὸ μέτωπο! Τέλος τῆς ἔδεσαν τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια καὶ τὴν ἔρριξαν στὴ φυλακή, ἐνῷ κάτω στὸ δάπεδο τῆς ἔστρωσαν αἰχμηρὲς πέτρες. Τότε πάλι ἄγγελος Κυρίου κατέβηκε, τὴν ἔλυσε ἀπὸ τὰ δεσμὰ καὶ θεράπευσε τὸ κεφάλι της. Τὸ δὲ ἀκόμη θαυμαστότερο εἶνε, ὅτι μέσα στὴ φυλακή, μὲ τὴ διδασκαλία της, κατώρθωσε νὰ φέρῃ στὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ τὸ δεσμοφύλακα Λαοδίκιο. Βλέποντας ὁ Λαοδίκιος τὰ θαυμαστὰ γεγονότα ποὺ συνέβαιναν σ᾿ αὐτὴν καὶ ἀκούγοντας τὰ λόγια της ἐθαύμασε, ὡμολόγησε ὅτι πιστεύει κι αὐτὸς στὸ Χριστό, καὶ ἔτσι ἀπὸ δεσμοφύλαξ ἔγινε ἀμέσως κατάδικος γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου. Σύντομα τὸν ἀπεκεφάλισαν καὶ ἔτσι κατετάγη, πρὶν ἀπὸ αὐτήν, μαζὶ μὲ τοὺς μάρτυρας.
Ἡ δὲ ἁγία Γλυκερία ὡδηγήθηκε πάλι ἐμπρὸς στὸν ἡγεμόνα Σαβῖνο. Αὐτὸς διέταξε τώρα νὰ τὴ ῥίξουν στὰ θηρία, γιὰ νὰ τὴν κατασπαράξουν. Τότε πλέον, μόλις ἕνα θηρίο τὴ δάγκωσε λίγο, μὲ τὸ μικρὸ ἐκεῖνο πλῆγμα ὡλοκλήρωσε τὸν κύκλο τῆς ἀθλήσεώς της καὶ παρέδωσε τὴν ἁγία της ψυχὴ στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι μιὰ ἀδύνατη γυναίκα, κοντὰ στὸ Χριστὸ ἀπέκτησε δύναμι, ἔγινε προσωπικότης, ἔγινε ἡρωΐδα, ἔγινε ἄγγελος, ποὺ μὲ τὰ λευκὰ φτερά του πέταξε ψηλὰ στοὺς οὐρανοὺς καὶ μὲ τὶς πρεσβεῖες του προστατεύει τώρα καὶ ἐμπνέει τοὺς πιστούς.

* * *

Ἀδελφοί μου, αὐτὸ εἶνε τὸ ἀστέρι ποὺ λέγεται ἁγία Γλυκερία, αὐτὸς εἶνε ὁ βίος της. Διδακτικὸ εἶνε, ὅτι ἡ ἁγία Γλυκερία, ἐνῷ εὑρίσκετο φυλακισμένη καὶ σὲ τόση ταλαιπωρία καὶ ἀδυναμία, ἔφερε στὸν Κύριο καὶ ἄλλους.
Ἀλλὰ κάθε ἄνθρωπος, ὅταν ἑνωθῇ μὲ τὸ Χριστό, μπορεῖ νὰ γίνῃ ἕνας μικρὸς ἥλιος ποὺ φωτίζει καὶ ὁδηγεῖ τοὺς ἄλλους. Ἂν ἤμασταν γνήσιοι Χριστιανοί, αὐτὸ θὰ εἶχε ἀπήχησι καὶ στοὺς γύρω μας. Ἂν ἐμεῖς ποὺ φέρουμε τὸ ὄνομα τοῦ Χριστιανοῦ ζούσαμε ἐδῶ κατὰ τὸ εὐαγγέλιο, θὰ ἑλκύαμε στὸ Χριστὸ καὶ τοὺς ἄλλους καὶ θὰ γινόταν πάλι ἡ πατρίδα μας μιὰ χώρα χριστιανική. Διότι ―προσέξτε― βρισκόμαστε σὲ σημεῖο κρίσιμο. Τὸ ρολόϊ τοῦ κόσμου προχώρησε. Πέρασε πιὰ ἡ ὥρα. Δὲν εἶνε οὔτε 6 οὔτε 7 οὔτε 10. Ξέρετε πόσο εἶνε; 12 παρὰ 5! Ἂν στὰ 5 αὐτὰ λεπτὰ ὁ κόσμος μετανοήσῃ καὶ ἐπιστρέψουμε στὸ Χριστό, τότε χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις· ἐὰν ὅμως ἐξακολουθήσουμε νὰ παρανομοῦμε, νὰ ἐμπαίζουμε τὸ Θεό, νὰ βλαστημοῦμε, νὰ πράττουμε τὰ ὄργια τῶν ὀργίων, καὶ δὲν ὑπάρχῃ δάκρυ μετανοίας, ἔ τότε, ἀδελφοί μου ―ἀνοῖξτε τὴν Ἀποκάλυψι― μᾶς περιμένει τιμωρία καὶ καταστροφή. Τότε πλέον… γῆς Μαδιάμ! τὰ πάντα θὰ γίνουν μιὰ ἄβυσσος, καὶ πάνω στὴν ἄβυσσο αὐτή, πτῶμα ἐλεεινὸ καὶ τρισάθλιο, θὰ εἶνε ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος.
Γι᾿ αὐτὸ κάθε Χριστιανὸς νὰ μοιάσῃ στὴν ἁγία Γλυκερία. Οἱ ἀνάγκες τῶν καιρῶν μας εἶνε μεγάλες. Ὑπάρχουν λ.χ. ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν χρόνια νὰ πατήσουν στὴν ἐκκλησία, ὑπάρχουν ἀντρόγυνα ποὺ ζοῦν παρανόμως, ὑπάρχουν νέοι ποὺ ζητοῦν στήριγμα, ὑπάρχουν ἄθεοι καὶ ἄπιστοι ποὺ ταλαιπωροῦνται μὲ τὸν ὀρθολογισμὸ καὶ τὴν ὑπερηφάνειά τους, ὑπάρχουν τόσες ψυχὲς μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστό. Ποιός θὰ τοὺς βοηθήσῃ αὐτούς; Κοπιάζει ἡ ποιμαίνουσα ἐκκλησία. Ἀλλ᾿ ὅσο καὶ νὰ κοπιάσῃ, ἂς σεῖς τὸ λογικὸ ποίμνιο δὲν βοηθήσετε, μὴν περιμένετε νὰ γίνουν πολλὰ πράγματα. Προσπαθῆστε, λοιπόν, νὰ φέρουμε κοντὰ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀπομακρυνθῆ. Ἂς γίνῃ κάθε γυναίκα μιὰ Γλυκερία, κάθε ἄντρας ἕνας ἀπόστολος, ὅλοι μας μικρότερα ἢ μεγαλύτερα φῶτα, ποὺ μὲ τὴ λάμψι τους θὰ δείχνουν τὸ δρόμο πρὸς τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία του, γιὰ νὰ βροῦμε πάλι αὐτὸ ποὺ κάποτε εχαμε, νὰ γίνῃ πάλι ἡ πατρίδα μας τόπος εὐλογημένος.
Ἔχουμε αὐτὴ τὴν ὑποχρέωσι ὅλοι ὅσοι κατοικοῦμε στὰ βράχια αὐτά, ἀδελφοί μου. Ὅσο ὑπάρχει ἀκόμη καιρός, διὰ πρεσβειῶν τῆς ἁγίας Γλυκερίας ἂς μετανοήσουμε καὶ ἂς ἐπιστρέψουμε ὅλοι στὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
(Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στον ἱερό ναὸ της Ἁγίας Γλυκερίας Γαλατσίου – Ἀθηνῶν 15-5-1960)

ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (Αποσπ.1α ΑΠΟ ΔΡΑΣΗ π. ΑΥΓ. ΚΑΝΤΙΩΤΗ)

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαι 13th, 2009 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ (αποσπασμ.)

ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ DVD
Αποσπ.(1α) ΑΠΟ ΔΡΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓ. ΚΑΝΤΙΩΤΗ
ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ DVD ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ.
Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΟN ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ” ΕΓΙΝΕ ΛΙΓΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ.
(ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΔΡΟΝ. Π. ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ, e-mail: akaplanoglou@augoustinos-kantiotis.gr)

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΣΤΙΣ 10-5-2009

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαι 11th, 2009 | filed Filed under: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 103 ΕΤΩΝ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

******************************************************

**********************************************************************************************************

************************************************************************************************************

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 10-9-2009 Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ “ΣΩΤΗΡ”

YΠOΔEIΓMA YΠOMONHΣ ΣTIΣ ΘΛIΨEIΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαι 6th, 2009 | filed Filed under: ΟΜΙΛΙΕΣ (απομαγν.)

MHTPOΠOΛITOY ΦΛΩPINHΣ π. AYΓOYΣTINOY KANTIΩTH

YΠOΔEIΓMA YΠOMONHΣ ΣTIΣ ΘΛIΨEIΣ

«Tούτον ιδών ο Iησούς κατακείμενον, και γνούς ότι πολύν ήδη χρόνον έχει…» (Iωάν. 5,6)

Kυριακή του Παραλύτου (Iωάν. 5,1-15)

ΠΩΣ, αγαπητοί μου, πως αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τα διάφορα θλιβερά περιστατικά;
Tα βλέπουν απαισιόδοξα. O ένας γογγύζει. O άλλος κλαίει και χτυπιέται. O άλλος βλαστημάει. O άλλος καταριέται τη μάνα και τον πατέρα που τον γέννησαν· στο τέλος τα βάζει και με το Θεό. Φταίει, λέει, ο Θεός. Eνώ δεν φταίει ο Θεός. Oι αίτιοι της συμφοράς είμεθα εμείς οι ίδιοι, με τ’ αμαρτήματά μας.
Γεννάται το ερώτημα· δεν υπάρχει θεραπεία του κακού;
Yπάρχει. Mπορεί και πάλι ο άνθρωπος να ζήσει μια ζωή ευλογημένη και ευτυχισμένη, και να δοξάσει το Θεό.
Kαι ποιό είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο; Tί κάνει τον άνθρωπο να βλέπει τα εγκόσμια με αισιοδοξία;
Eίναι η πίστι στο Θεό. Αυτη τον κάνει να βλέπει, ότι πίσω απ’ όλα, ναι απ’ όλα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ατομικής, οικογενειακής, εθνικής και πανανθρώπινης ζωής, στέκει ο Θεός. Tο είπε ο Xριστός· Oύτε τρίχα δεν πέφτει από το κεφάλι μας, ούτε ένας σπουργίτης δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του Θεού (βλ. Λουκ. 21,18· Mατθ. 10,29-30).
Πίσω λοιπόν απ’ όλα στέκει η θεία πρόνοια, που κυβερνά τα σύμπαντα. Kι αυτα ακόμη τα πιό δυσάρεστα γνωρίζει αυ τη να τα κατευθύνει προς το συμφέρον μας. «Tοις αγαπώσι τον Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν» (Pωμ. 8,28).
^H πίστι είναι δέντρο, αλλά δέντρο που ξεράθηκε. Aν το καλλιεργήσουμε, θ’ ανθίσει πάλι. K’ έχει ωραίους καρπούς. Ένας δε από τους ωραιότερους καρπούς της πίστεως είναι η υπομονή. Mεγάλο πράγμα η υπομονή!

* * *

Παραδείγματα υπομονής έχει πολλά η Eκκλησία μας. Kαι ο παράλυτος, που θεράπευσε σήμερα ο Xριστός, είναι ένα μεγάλο υπόδειγμα υπομονής . Tί ήταν αυτός;
Στην εποχή του Xριστού , λέει το Eυαγγέλιο, ήταν ένας άνθρωπος γερός και υγιής, αλλά κάποτε μούδιασαν και παρέλυσαν τα πόδια και τα χέρια του, παρέλυσε το κορμί του όλο, κ’ έπεσε στο κρεβάτι σαν νεκρός. Πήγε σε γιατρούς, πήρε φάρμακα, τίποτε δεν έγινε. Tέλος οι γνωστοί τουτον σήκωσαν και τον έρριξαν σε μια στοά, που ήταν μέσα όλοι οι δυστυχισμένοι, τυφλοί χωλοί κωφοί και παράλυτοι. Γιατί τον έρριξαν εκει ; Eκει υπήρχε μια δεξαμενή, που τα νερά της ήταν θαυματουργικά, όχι όμως πάντοτε. Kάποιες στιγμές σπάνιες, σε ώρα α γνωστη, α γγελος Kυρίου κατέβαινε και τάραζε το νερό· κι όποιος προλάβαινε να πέσει πρώτος μέσα στο νερό, αυτός γινότανε καλά.
O παράλυτος έβλεπε και άκουγε τα νερά να ταράζωνται, αλλά με πόδια παράλυτα δεν προλάβαινε να μπει στη δεξαμενή, στην κολυμβήθρα. Έμενε έτσι ε κει 38 ολόκληρα χρόνια. Kαι τι έκανε; Γόγγυσε; βλαστήμησε; καταράστηκε; είπε κανένα κακό λόγο; Tίποτε απ’ αυτά. αντιθέτως, έλεγε «Δόξα σοι, ο Θεός».
Eμείς, ταλαίπωροι κι αμαρτωλοί, κάτι να μας συμβεί, γογγύζουμε α μέσως και βλαστημού με το Θεό. Aυτός εκει, νεκρός άταφος επί 38 χρόνια, που έβλεπε τους άλλους να θεραπεύωνται, δεν έλεγε κακό λόγο, αλλά περίμενε.
Hταν μόνος. Tον είχαν εγκαταλείψει όλοι. Ένας όμως δεν τον εγκατέλειψε. O Kύριος ημών Iησού ς Xριστός. Kι όταν έχεις το Xριστό μαζί σου, έχεις τη δύναμι να υπομένεις όλα τα δεινά στον κόσμο τούτο. Tο είπε ο ίδιος ο Xριστός· «εν τω κόσμω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκατον κόσμον» (Iωάν. 16,33).
O παράλυτος είχε το Xριστό. Kι ο Xριστός τον θεράπευσε. Έγινε τόσο καλά, ώστε μπορού σε να σηκώσει στη ®άχη το κρεβάτι του προκαλώντας την έκπληξι και το θαυμασμό όλων.
O παράλυτος είναι υπόδειγμα υπομονής . 38 χρόνια δεν ε γόγγυσε, δεν πικράθηκε, δεν είπε κανένα κακό λόγο ε ναντίον του Θεού .

Θέλετε άλλο παράδειγμα, όχι από την Kαινή Διαθήκη αλλά από την Παλαια Διαθήκη; Δέστετον Iώβ, που γιορτάζει στις 6 Mαΐου.
Tί ήταν ο Iώβ; Ήταν πλούσιος. Erχε 7 α γόρια και 3 κορίτσια. Eίχε χωράφια, είχε ζώα, είχε περιουσία μεγάλη. άλλα σε μια μέρα τά ‘χασε όλα. Έγινε σεισμός, έπεσε το σπίτι, και σκοτώθηκαν και τα 10 παιδιά του. δεν του έμεινε ούτε ένα παιδί. Kαι μόνο αυτό; Tην ίδια μέρα έχασε όλα του τα υπάρχοντα. Mόνο αυτό; Έχασε και την υγειά του. K’ εκείνος τι έκανε; Eίπε κακό λόγο; εγόγγυσε; Tίποτε. Kαι όταν, μέσα στα φοβερα δεινά,τον προέτρεπε και η γυναίκα του ακόμα να βλαστημήσει και ν’ αυτοκτονήσει, αυτός απήντησε· «Eίη το όνομα Kυρίου ευλογημένον» « από του νυν και έως του αιώνος» (Iωβ 1,21). Kαι μας δίνει το μεγάλο μάθημα, να έχουμε υπομονή. Nα υπομένουμε στα δεινά. Mακάριοι οι υπομένοντες.
Yπόδειγμα λοιπόν υπομονής είναι ο παράλυτος του Eυαγγελίου, υπόδειγμα και ο Iώβ.
Θέλετε και σύγχρονα παραδείγματα; Yπάρχει και σήμερα υπομονή.

Mια μέρα ήρθε στη μητρόπολι μια γυναίκα, που την κυνηγού σε ο άντρας της και μάλιστα με μαχαίρι. Tην είχε πληγώσει· ήταν ματωμένη. Tη λυπήθηκα. Kαι ήταν η μόνη φορα που είπα·
―Aφού θέλει να σε σκοτώσει, χώρισέ τον· να πάρεις διαζύγιο.
Aλλα τη νύχτα δεν ησύχαζα. Kαι έλεγα·
―Γιατί να της πω να πάρει διαζύγιο; Γιατί να της πω τέτοιο λόγο;…
Πέρασε ένας, δύο, τρεις μήνες, και νάτην έρχεται. Tο πρώτο που τη ρώτησα ήταν, αν έκανε αίτησι διαζυγίου. Kαι τι μου λέει·
―Oχι δεν έκανα, γιατί τον αγαπώ τον άντρα μου και τον υπομένω.
Aς τ’ ακούσουν αυτό κάτι άλλες γυναίκες· που αν τους πει κακό λόγο ο άντρας τους, αμέσως ζητούν διαζύγιο. που είναι η υπομονή, η υπομονή του α ντρός, της γυναίκας, των παιδιών; Aν αφαιρέσουμε την υπομονή, κόλασι θα γίνει ο κόσμος. Kαι έγινε πλέον κόλασι ο κόσμος, γιατί γίναμε γογγυσταί και α χάριστοι.

Άλλο παράδειγμα. Kάποια μέρα είδα ένα τυφλό. Ήταν νέος, 30 ετών, και είχε χάσει το φως του. Tον άκουσα να λέει «Δόξα σοι, ο Θεός». Eθαύμασα και του είπα·
―Eσύ λές «Δόξα σοι, ο Θεός»;
―Nαί, λέει. Έχασα το φώς το υλικό, αλλά μου έδωσε ο Θεός κάποιο άλλο φώς, φώς πνευματικό, για να βλέπω το Xριστό…
Aυτός πίστευε στο Xριστό. Tί να τα κάνεις τα μάτια, αν δεν πιστεύεις στο Xριστό. Kαι λέει μια προφητεία· θα έρθουν χρόνια, που οι άνθρωποι θα λένε· Mακάριοι όσοι δεν έχουν μάτια να βλέπουν τα αίσχη!

Aλλα τι λέω; Tα παραδείγματα που σας είπα δεν είναι τίποτε. Tο υπέρτατο παράδειγμα υπομονής είναι ένας. O Xριστός! Kανείς άλλος δεν υπέφερε στον κόσμο όπως ο Xριστός. Όλα τα υπέφερε πρός χάριν μας ο άναμάρτητος. Σήκωσε σταυρό βαρύ. Όλοι σηκώνουμε σταυρούς. H χήρα με τα ορφανά της, ο α ρρωστος, ο ε ργάτης, ο οικογενειάρχης, ο άνεργος, ο συκοφαντούμενος, όλοι σηκώνουμε σταυρό. Aλλα όλοι οι σταυροί μαζί δεν κάνουν το σταυρό του Xριστού μας. Eπάνω λοιπόν από το σταυρό του ο Xριστός απλώνει τα άγια χέρια του και μάς παρακαλεί να έχουμε υπομονή. Γι’ αυτό μας είπε τα αθάνατα εκείνα λόγια· «Eν τω κόσμω θλιψιν έξετε· αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον» (έ.α.).

Πόσο με συνεκίνησε το εξής. Oταν μια μέρα έφτανα στην εκκλησία, είδα μια γριά που το κεφάλι της από το σκύψιμο έγγιζε τη γη. Kατέβηκα από το αυτοκίνητο και τη ρώτησα·
―Γιαγιά, που πας;
―Στην εκκλησία, μου απήντησε. Eγώ δεν μπορώ ν’ αφήσω την εκκλησία.
―Πόσων χρονών είσαι; την ξαναρώτησα.
―Oγδονταπέντε, μου απήντησε.
Πόδια δεν ειχε η γερόντισσα, και πόδια έκανε για να πάει στην εκκλησία. Aλλοι έχουν πόδια, αλλά τα έχουν για το διάβολο, για τις ντισκοτέκς· πόδια για τα καφενεία, πόδια γιa τa πορνεία…. Πόδια για το Xριστό δεν έχουν. Aυτοί είναι οι παράλυτοι ψυχικώς, χειρότεροι àπe τe σημερινe παράλυτο.

* * *

Aπό μας, Xριστιανοί μου, εξαρτάται να κάνουμε τη γη ή παράδεισο ή κόλασι. Γι’ αυτό εύχομαι, να έχουμε υπομονή. Eύχομαι, όλοι να ξυπνήσουμε και να επιστρέψουμε στην πίστι των πατέρων μας. Kι όταν επιστρέψουμε εκεί, θα βλέπουμε τα πράγματα πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι τα βλέπουμε σήμερα.

† επίσκοπος Aυγουστίνος
O επισκόπος π. Aυγουστίνος Kαντιώτης ομιλεί στον ιερό ναό του Aγίου Bασιλείου στο Φιλώτα – Aμυνταίου, 6-5-1990

Ανοδος και καθοδος του Χριστιανου

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαι 4th, 2009 | filed Filed under: ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

“ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ”
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Ανοδος και καθοδος του Χριστιανου

Ο Χριστιανός δεν είναι μόνον άνοδος, αλλά είναι και κάθοδος.
Άνοδος είναι να κλείνεσαι σε ένα δωμάτιο και να ανεβαίνεις να ανεβαίνεις, να ανεβαίνεις να προσεύχεσαι να βρίσκεσαι ψηλά ψηλά. Να πηγαίνεις σε ένα μοναστήρι, να ανοίγεις τους ψαλμούς, να προσεύχεσαι, να πολεμάς συνεχώς να σηκώνεσαι τη νύχτα, να κάνεις αγρυπνία, να αγιάζεις, να ζεις στο Θαβώρ. Ωραίο είναι το Θαβώρ, ωραία είναι η άνοδος. Όμως χρειάζεται και η κάθοδος.
Ο Χριστιανός είναι άνοδος και κάθοδος. Υπάρχει η άνοδος, επειδή υπάρχει η κάθοδος. Ποια είναι η κάθοδος. Να κατέρχεσαι, να κατέρχεσαι, να κατέρχεσαι όν τρόπον ο Χριστός κατήλθε μέχρι του άδου. Χρειάζεται και η κάθοδος.
Ποια είναι η κάθοδος; Η κατάβαση στον πόνο. Να πάμε εκεί που υπάρχει πόνος να πάμε στα νοσοκομεία, στα σπίτια των φτωχών, στις φυλακές, στα σπίτια των χήρων, των ορφανών, των αμαρτωλών. Να επισκεφθούμε τον κοινωνικόν άδη. Βέβαια ο άνθρωπος ανατριχιάζει μπροστά στη θέα του ανθρώπινου πόνου. Δεν πρέπει όμως να το λησμονούμε αυτό.
Ένας άγιος λέει εάν υποθέσουμε ότι ευρίσκεσαι στην άνοδο και προσεύχεσαι, ζεις στο Θαβώρ και ακούσεις μία κραυγή να καλεί σε βοήθεια, να αφήσεις το Θαβώρ, να διακόψεις την προσευχή και να τρέξεις να συναντήσεις τον πονεμένο άνθρωπο. Να μην πεις τώρα εγώ προσεύχομαι δε μπορώ. Όχι. Θα αφήσεις την προσευχή και θα τρέξεις. Δύο πόλους να έχουμε. Ο ένας είναι άνοδος και αλίμονο εάν δεν έχουμε άνοδο. Εάν δεν έχουμε άνοδο, θα αποτύχουμε στην κάθοδο.
Εάν έχουμε άνοδο εάν ζούμε στο Θαβώρ δια της προσευχής, τότε και εμείς θα μπορούμε να κάνουμε καθόδους, ασφαλείς καθόδους, μέσα στον κόσμο αυτό, στον κοινωνικό Άδη.

Οι αληθινοι Χριστιανοι της Θεσσαλονικης

Μέσα στη Θεσσαλονίκη έριξε τα δίχτυα ο απόστολος Παύλος. Η θάλασσα είναι γεμάτη ψάρια, αλλά δεν τα πιάνει όλα ο ψαράς. Μια μικρά ποσότητα πιάνει. Έτσι λοιπόν και ο απόστολος Παύλος έπιασε μια μικρά μειονότητα. Πόσοι να ήταν; Εκατό – διακόσοι, δεν ήταν παραπάνω. Μακάρι να ζούσαν σήμερα εκείνοι οι Χριστιανοί, και ας λείπανε αυτά τα 500 εκατομμύρια. Τσούρμο ολόκληρο, με όνομα χριστιανικό, αλλά άχρηστο. Προτιμότερο να έχεις ένα διαμάντι στο χέρι σου, παρά ένα βουνό από χαλίκια. Οι σημερινοί άνθρωποι πετούν τα διαμάντια, απορρίπτουν το Χριστό, και κρατούν τα χαλίκια, κρατούν τις αμαρτίες τους. Ανόητε άνθρωπε, τι κάνεις; Τα χαλίκια, που κρατάς, δεν έχουν αξία, το διαμάντι έχει. Αδάμαντες ήταν τότε οι Χριστιανοί, σήμερα είναι χαλίκια άχρηστα. Αναστενάζουν οι άγγελοι, και μόνο αυτοί οι ψευτοχριστιανοί δεν αναστενάζουν και νομίζουν, ότι είναι και οι καλύτεροι Χριστιανοί.
Κάποτε στο ναό σε επίσημη ημέρα αναγκάστηκα να πω σ’ αυτούς τους μεγάλους: «Θα κολαστήτε, κύριοι, θα κολαστήτε!…». Εμφανίζονται μόνο τις μεγάλες γιορτές. Σα να μας λένε: «Να μας ευχαριστείτε, γιατί σας τιμάμε». Λες και η Εκκλησία είναι κανένα σαλόνι, και πρέπει να τους ευχαριστούμε που ήρθαν. Μη νομίζουν, ότι με το να έρχονται προσφέρουν και δόξα στο Θεό. Οι μεγάλοι είναι συχνά αμαρτωλότεροι από τους μικρούς, γιατί κάνουν κακή χρήση της εξουσίας.
Όποιος έχει εξουσία, πολλές φορές αμαρτάνει περισσότερο. Αλλιώς θ’ αμάρτανα σαν καλόγερος εγώ, και αλλιώς τώρα σαν επίσκοπος. Αλλιώς αμαρτάνει ένας απλοϊκός χωρικός, και αλλιώς ένας δάσκαλος. Και όμως βλέπετε τους άρχοντες, με τι υπερηφάνεια έρχονται μέσα στο ναό και μάλιστα τελευταία στιγμή; Προχωρούν χωρίς να υπολογίζουν κανένα και καταλαμβάνουν τις θέσεις των επισήμων. Θα κολαστούν, αν δεν διορθωθούν. Τι να τους κάνουμε τέτοιους χριστιανούς που γέμισε ο κόσμος; Και η αιτία είναι ο νηπιοβαπτισμός. Αλλά θα έρθει διωγμός, όπως στη Ρωσία, και θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
«Εν πάσι τοις διωγμοίς υμών»

Κυριο γνωρισμα των χριστιανων ο διωγμος

Εκεί πάμε. Θα επανέλθουμε στους αποστολικούς χρόνους. Αυτό θα γίνει ή μέσα από την Εκκλησία ή απ’ έξω με εξωτερικό διωγμό. Όπως στη Ρωσία ήταν εκατομμύρια ψευτοχριστιανοί. Μετά ήρθε το μεγάλο κόσκινο και κοσκινίστηκαν οι Χριστιανοί. Τώρα υπάρχουν λίγοι, αλλά πραγματικοί Χριστιανοί. Ζήτημα μέσα στη Μόσχα, που είναι 8 εκατομμύρια, να υπάρχουν 100-200 Χριστιανοί. Αλλά αυτοί έχουν μέσα τους δύναμη. Ο βίος τους, το παράδειγμα τους, η αυτοθυσία τους το δείχνει. Εδώ εμείς είμαστε όλοι χριστιανοί του γλυκού νερού. Αν πιστεύαμε στο Θεό θα είχαμε εγκαταλείψει κάθε άλλη κοσμική ασχολία. Τι να τα κάνεις τα άλλα, το Ευαγγέλιο ποιος εφαρμόζει.
Στη Θεσσαλονίκη όμως τότε ήταν πραγματικοί χριστιανοί. Και απόδειξις ότι δεν λυγίζανε στους διωγμούς. Εκείνα τα φτωχαδάκια πάλευαν με όλες τις αρχές και τις εξουσίες, που ήταν εχθρικές. Αυτοί οι λίγοι Χριστιανοί εθεωρούντο αμελητέοι, δεν τους υπολόγιζαν και όμως αυτοί ήρθαν σε ρήξη με όλους τους ισχυρούς της Θεσσαλονίκης και υπέστησαν πολλούς διωγμούς.
Αλλά και πάντοτε τα φτωχαδάκια διώκονται και μένουν κοντά στο Χριστό. Οι άλλοι που έχουν αξιώματα, ως επί το πλείστον πολεμούν το Χριστό.
Θα γίνει διωγμός. Θα τα δείτε εσείς που θα ζήσετε, εγώ γέρος άνθρωπος είμαι. Θα γίνει διωγμός και θα δείτε όλους τους δασκαλάκους να προσκυνάνε το κόκκινο θηρίο. Τριάντα χιλιάδες είναι όλοι οι δάσκαλοι, ζήτημα να μείνουν εκατό που να πουν, προτιμούμε να γίνουμε λούστροι στην πλατεία της πόλης, παρά να κηρύττουμε αθεΐα. Όλοι οι άλλοι, με όση ευκολία χειροκροτούσαν τον Παπαδόπουλο, με όση ευκολία χειροκροτούσαν τον Καραμανλή, με την ίδια ευκολία θα χειροκροτούνε και τον αντίχριστο. Θα τα δείτε αυτά. Συμφέρον και μόνο συμφέρον είναι σήμερα οι άνθρωποι και τίποτα περισσότερο. Τέτοιοι είναι και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και οι αξιωματικοί, γιατί όχι και οι παπάδες και οι δεσποτάδες, δεν κάνω καμία διάκριση.
Δεν ήρθε ακόμη η ώρα του αντίχριστου όταν θα έρθει, θα το δούμε. Μιλάει παρακάτω ο απόστολος για την ώρα του αντίχριστου.
Διαμάντια άθραυστα είναι οι πραγματικοί Χριστιανοί. Στην Αμερική κόπιασαν πάρα πολύ για να κόψουν ένα διαμάντι να το χωρίσουν στα δύο. Δεν σπάει εύκολα το διαμάντι. Σπάει το σφυρί που το κτυπά αλλά το διαμάντι δεν σπάει. Έτσι είναι και ο αληθινός Χριστιανός. «Έν πάσι τοις διωγμοίς». Όχι ν’ αντέξουμε σε έναν μόνο διωγμό ή σε δύο αλλά σε όλους τους διωγμούς.
Υπέφεραν οι Χριστιανοί της Θεσσαλονίκης ήταν πραγματικοί ήρωες. Μακάρι να επανέλθουμε σ’ αυτούς τους Χριστιανούς. Να έχουμε λίγους Χριστιανούς, αλλά ζωντανούς. Γιατί να ασχολούμεθα με όλους; Δεν πάει ν’ ανάβει αυτός φωτιές και να αγαπά την πυρολατρία; Δεν πάει να’ νε μασόνος και ροταριανός; Δεν θ’ ασχολούμεθα μ’ αυτούς. Τώρα ασχολούμεθα αναγκαστικώς με όλους.
Εάν υποθέσουμε, ότι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και μένουν εδώ στην πόλη 200 με 300 Χριστιανοί, οι οποίοι θα πουν « Θέλουμε να ζήσουμε χριστιανικά», δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Οι άλλοι ότι θέλουν ας κάνουν. Και χαύρα και τζαμί να κτίσουν, δεν θα έχουμε καμία ευθύνη. Δε βλέπεις τις γιορτές που τις περνά ο πρωθυπουργός της χώρας αλλά και οι άλλοι; Στα ρεβεγιόν, όχι στην Εκκλησία!…
Λίγοι, λοιπόν ήταν οι Χριστιανοί της Θεσσαλονίκης, αλλά ζωντανοί. Έχει αξία όχι το πόσον αλλά το ποιόν. Πότε θ’ αποκτήσει η Εκκλησία μας τέτοιους ζωντανούς Χριστιανούς; Έτσι ήταν οι πρώτοι Χριστιανοί. Υπέφεραν από διωγμούς αλλά δεν λύγιζαν. Γι’ αυτό τους επαινεί ο απόστολος Παύλος.

«Ο Χριστος παρατεινομενος εις τους αιωνας»

Εάν υποθέσουμε ότι ο Χριστός έμενε στον κόσμο και συνέχιζε τη διδασκαλία του, δεν θα εφέροντο οι άνθρωποι ευγενέστερα των Ιουδαίων. Ότι κάνανε οι Ιουδαίοι στο Χριστό, θα το κάνανε και οι άλλοι εις οιανδήποτε εποχή και εάν ζούσε. Αυτά λοιπόν, που θα υφίστατο ο Χριστός εάν εξακολουθούσε να βρίσκεται σωματικός στον κόσμο, τα υφίστανται οι Χριστιανοί. Γι’ αυτό λέει ο απόστολος Παύλος «αναπληρούμε τα παθήματα του Χριστού». Κάθε Χριστιανός ένας μικρός Χριστός είναι. Και ακριβώς επειδή είναι ένας μικρός Χριστός, δια τούτο διώκεται.
Για τους κεκοιμημένους αγίους δεν ενδιαφέρονται οι διώκται όπου όμως εμφανιστεί ένας ζωντανός Χριστιανός, αρχίζει ο πόλεμος. Γι’ αυτό είπε κάποιος άθεος των Παρισίων με την Εκκλησία τελειώσαμε αλλά τι κάνουμε τώρα με τους Χριστιανούς;… Ο άγιος είναι μια πραγματικότης επί της γης.
Τα μαρτύρια των πρώτων αιώνων και τα μαρτύρια επί τουρκοκρατίας ήταν τρομερά. Εν σχέση όμως με τους νεώτερους διωγμούς θα είναι μικρότερα. Σήμερα τα μέσα που μεταχειρίζονται οι διώκται, είναι επιστημονικά και η εποπτεία είναι φοβερά. Το δίκτυο της κατασκοπείας είναι τρομερό. Τα πάντα ερευνούν και εξετάζουν.

Από νέο βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας π. Αυγουστίνου Καντιώτου, Έκδοση Α΄2006 (σελ. 15-19), έκδοση Β΄2008

1) A FESTOJMË ASHTU SIÇ DUHET, 2) A FESTOJMË ASHTU SIÇ DUHET

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαι 1st, 2009 | filed Filed under: Albanian

A FESTOJMË ASHTU SIÇ DUHET

Kapitulli u shkëput nga libri “PASHKA-ΠΑΣΧΑ”
i ish-Mitropolitit të Follorinës +Avgustin Kantioti
(σελ.. 148-159)

“Dita e Ngjalljes le të ndriçohemi, Pashka e Zotit Pashka,
se ja prej  vdekjes në jetë dhe prej dheut në qiell
n’a shpuri Zoti Krisht me këngë mundëse”
(Kënga I e Kanonit të Pashkës)

Erdhi të dashur vëllezër Ngjallja.  Erdhi Pashka.  Le t’a falenderojmë Zotin, sepse akoma dhe një herë tjetër n’a vlerësoi të festojmë dhe të marrim pjesë në panairin e kësaj dite të lavdishme, që është mbretëresha e të gjitha festave dhe panairëve të Krishtërimit.  Qoftë kjo Pashkë, Pashka më e bukur e jetës sonë.  Dhe do të jetë Pashka më e bukur e jetës sonë nëse festojmë jo ashtu siç do bota, por ashtu siç do Zoti.  Dhe do të festojmë ashtu siç do Zoti nëse të gjithë ne, burra e gra, të gjithë sa mbajmë emrin e nderuar “i/e Krishterë” hapim veshët e zemrës sonë dhe dëgjojmë zërin e dhimbsur të Kishës sonë të Shenjtë Orthodhokse, e cila më thellë se të gjitha rrymat e tjera Kristiane zotëron kuptimin e vërtetë të kësaj feste madhështore dhespotike.  Himnet e Ngjalljes janë kryevepër.  Këto himne rrjedhin mjaltin e shpirtit, të cilin si bletë punëtore e mblodhën anembanë në lulet e Shkrimeve të Shënjta himnografë që nuk krahasohen me askënd.

Një vështrim mbi detyrat tona

Për të nxjerrë në pah këtë mësim mjaltë-rrjedhës të Ngjalljes së Zotit duhet t’iu referohemi me përpikmëri të gjitha Shkrimeve të Shënjta.  Fjalët e himnografëve dhe Etërve të Shënjtë të Kishës burojnë ëmbëlsi dhe janë tepër të kënaqëshme.  Janë më të kënaqëshme se mjalta dhe dylli.  Vetëm ata që kanë shqisat e shijimit shpirtëror për së mbrapshti nuk mund të shijojnë ëmbëlsinë e këtyre mësimeve, dhe me neveri hedhin sytë e tyre mbi ato që ka shtruar Kisha e Shënjtë në trapezën shpirtërore gjatë kësaj dite të lavdishme.
Nuk përsëritim të njëjtat gjëra.  Por duke shkuar në burimet e pashterrshme të Orthodhoksisë, me kupën tonë iu ofrojmë atyre që festojnë disa pika nga urtësia hyjnore.  Le të flasim më konkretisht.  Pyesim: cilat janë detyrat e të Krishterëve besëmirë gjatë kësaj dite të shënjtë?  Do t’i përmendim më poshtë.  Ata që kanë veshë do të dëgjojnë.  Ata që nuk kanë veshë nuk do të dëgjojnë.  Dhe jo vetëm që nuk do të dëgjojnë por edhe do të qeshin dhe do të tallen… Le t’i mëshirojë Zoti pra!

1) NË KISHË

Detyrën e PARË n’a i jep himnografi duke thënë:

“Le të ngrihemi që me natë dhe le t’i shpiem në vënd të miros himne Kryezotit, dhe t’a shohim Krishtin që si djelli i drejtësisë iu fal jetë të gjithëve”

A dëgjoni pra?  Detyra jonë është vajtja në Kishë që herët në mëngjes.  Ranë këmbanat? U dëgjuan tingujt e tyre të ëmbël? Përveç të sëmurëve, asnjëri dhe asnjëra të mos qëndrojë indiferent në shtëpi.  Të gjithë, “këmbë për këmbë” duhet të drejtohen drejt Kishave.  Ashtu si gratë mirofore të cilat gjatë natës së Ngjalljes nuk fjetën, por duke e patur zemrën plot ndjenja fisnikërie, dashurie, dhe adhurimi për Zotin, ndenjën zgjuar dhe “herët në mëngjes” shpejtuan për tek varri dhe u denjësuan të dëgjojnë ato të parat lajmin që “Krishti u Ngjall”, kështu pra dhe ne, të gjithë nëpër Kisha!

2)    DERI NË FUND

Por kjo nuk është e vetmja detyrë.  Nuk mjafton vetëm ardhja në Kishë gjatë natës së Ngjalljes.  Erdhëm në Kishë?  Kemi për detyrë të qëndrojmë në Kishë deri në fund.  Kjo pra është detyra jonë e dytë.  Dhe ndërsa detyra e parë zbatohet me ardhjen në Kishë kur dëgjojmë të bien këmbanata, e dyta a zbatohet  vetëm me qëndrimin në Kishë?
Oh fatkeqësisht!  Vihet re një fenomen që është vërtet për të vajtuar.  Çfarë ndodh?  E dini shumë mirë ju se çfarë ndodh.  Shumë veta, burra e gra, të cilët gjatë gjithë vitit nuk shkelin këmbë as tek pragu i Kishës, por paraqiten në Kishë vetëm natën e Pashkës, këta komitë pra të tërësisë kishëtare, mërziten nga qëndrimi i zgjatur në Kishë.  Ambjenti i Kishës nuk është për ta i këndshëm apo i kënaqshëm.  Por në vende të tjera, atje ku kënaqen, qëndrojnë deri në mëngjes.  Kurse këtu në Kishë?  Mezi presin orën që të ikin nga Kisha.  Prandaj në momentin që dëgjojnë “Krishti u Ngjall” fillojnë dhe ikin.  Largohen turma-turma, ashtu siç erdhën turma-turma.  Por të dashur zonja dhe zotërinj dëgjomëni:
Thirrja “Krishti u Ngjall” që dëgjuat nuk është fundi i shërbesës së shënjtë të natës së Pashkës.  Është vetëm fillimi.  Është krisma përshëndetëse me të cilën Kisha përshëndet ditën e re, ditën e ndritëshme, ditën e lavdishme gjatë së cilës ndodhi ngjarja më e madhe e historisë së këtij planeti.  Menjëherë pas “Krishti u Ngjall” vazhdojnë festimet në panairin e Kishës.  Vazhdon kanoni ligjvënës i Ngjalljes.  Më pas kryhet Liturgjia Hyjnore e cila mbaron me predikimin festiv me rastin e Pashkës e shkruajtur nga Shën Joan Gojëarti, një predikim që nuk mund të krahasohet me asnjë predikim tjetër përsa i përket mënyrës si tingëllon dhe kuptimeve që përçon.  Dhe duhet, zonja dhe zotërinj, të qëndroni deri në fund të Liturgjisë.  Por ju në vënd që të qëndroni deri në fund ktheni kurrzin dhe largoheni…
Si t’a quajmë këtë sjelljen tuaj?  N’a lejoni t’ju pyesim:  në qoftë se supozojmë që një prej të fortëve të dheut, apo një mik i juaji ju fton personalisht në një mbrëmje festimi çfarë do të bënit?  Sapo të vinit në mbrëmje do të iknit?  Nuk do të prisnit derisa të mbaronte mbrëmja dhe të përshëndoshnit të zotin e shëtpisë?  Po, kështu do të vepronit sepse kështu ju thonë rregullat e mirësjelljes.  Jini të sjellshëm dhe tregoni shumë kujdes për këto gjëra.  Nuk doni t’ju quajnë të pasjellshëm, të egër dhe barbarë.  Doni të dukeni me edukatë përpara zotërve të kësaj bote, të cilët ju ftojnë personalisht në mbrëmjet e tyre.  Por ndaj Zotit Krisht si silleni?  Ai që ju fton natën e shënjtë të Ngjalljes është personi më i lavdishëm i qiellit dhe dheut bashkë.  Është Mbret i mbretërve dhe Zoti i zotërinjve.  Është Mbreti i Ëngjëjve dhe Shënjtorëve.  Ai ju fton në mbrëmje të festoni.  A e besoni këtë gjë?  Përgjigjuni sinqerisht.  Në qoftë se nuk e besoni atëhere përse vini në Kishë?  Vetëm për të bërë adetin?  Asnjë dobi dhe përfitim nuk kini nëse vini në Kishë vetëm për një formalitet.  Por nëse e besoni si Zot, si triumfues i gjithë shekujve dhe Mbret i të gjithëve dhe të gjithave, atëhere “ejani t’i falemi dhe t’i biem ndër këmbë vetë Krishtit Perëndisë dhe Mbretit tonë”.  Atëhere duhet të qëndroni në Pallatin Hyjnor, në Kishën e Shënjtë pra, deri në fund, derisa Zoti nëpërmjet organeve të Tij, priftërinjve meshëtarë, të n’a lajmërojë që mbaroi mbrëmja mbretërore.

3)    Afrohuni tek Kupa Jetëdhënëse

Vetëm mbrëmje festive është?  Shërbesa e shënjtë nuk është thjesht një mbrëmje.  Është pafund, më tepër se një mbrëmje.  Është ftesë për të marrë pjesë në misterin e shkëlqyer dhe të mrekullueshëm të Eukaristit Hyjnor.  Pa shikoni se si n’a fton himnologu:

“Ejani të kungohemi me verën e hardhisë së vreshtës së bekuar të Perëndisë sonë, se Jisui sot u ngrit dhe u hapi qiellin gjithë besnikëve, pra e himnojmë Jisuin Perëndi në jetë të jetëve”.

Ejani n’a thotë të pijmë nga prodhimet e vreshtit, të pijmë nga vera që në mënyrë çudibërëse u shndërrua në gjakun e Krishtit.  Ejani të kungohemi me misteret e qashtra, dhe të ngazëllohemi me këtë bashkim të hyjshëm me Zotin.  Ejani të shijojmë të mirat e shumta të mbretërisë së Tij, duke e himnuar atë si Perëndi në jetë të jetëve.
Shën Joan Gojëarti në fjalën e tij festive të Ngjalljes n’a fton të marrim pjesë duke n’a thënë:

Trapeza është plot, merrni të gjithë.  Mishi i viçit është me bollëk, asnjë të mos ikë i urrtuar.

Kush është viçi?  Mos vallë bën fjalë për trapezën materiale në të cilën shtrohen gjellë të zgjedhura?  Edhe trapeza e të mirave materiale nuk ndalohet.  Përkundrazi edhe rekomandohet, për shkak të atmosferës festive të ditës.  Por Shën Gojëarti kur thotë “viçi” dhe i fton të gjithë në këtë trapezë të madhe gjatë natës së Ngjalljes nënkupton kungimin me misteret e shënjta.  E tha vetë Zoti kategorimatikisht: “Ai që ha mishin tim dhe pi gjakun tim, mbetet tek unë dhe unë tek ai” (Joan 6:56).
O të Krishterë, feston Pashkë ai që denjësisht kungohet me misteret e shënjta.  Të tjerët, të cilët nuk besojnë dhe përbuzin këtë mister, nuk festojnë Pashkë.  Për të tjerët që nuk besojnë dhe qëndrojnë indiferentë Pashka katandis në një festë të të ngrënit me llupësi dhe pangopje, në një festë pa asnjë kuptim të thellë.
Kungata e shënjtë pra, kjo është detyra e tretë që duhet të kryejë i Krishteri gjatë natës së shënjtë të Ngjalljes.

4)    MBAHENI DITËN TË SHËNJTË

Përveç tre detyrave të mësipërme, duhet të kryejmë edhe një të katërt.  Cila është detyra e katërt?  N’a i rekomandon përsëri himnologu i shënjtë.  Thotë:

“Dita më e shkëlqyer dhe më e shënjtë është Pashka e Madhe, e para ditë e javës, që mbretëron mbi të gjitha, e kremte e të kremteve dhe panair i panairëve, le t’a bekojmë Krishtin për jetë të jetëve”

A dëgjuat?  E shënjtë është dita e Pashkës.  Por jo vetëm me fjalët dhe himnet e Ngjalljes duhet të jetë e shënjtë dita e Pashkës, por edhe me vepra.  E shënjtë duhet mbajtur përgjatë periudhës ditë-natë.  Ditë e shënjtë!  Si mbahet e shënjtë kjo ditë?  Mëndja të çohet tek Zoti i Ngjallur.  Gjuha të flasë për Të.  Le të psallë himnet e Tij.  Le të predikojë madhështimet e Tij.  Zemra le të digjet nga dashuria për Dhëndrin, për Diellin e drejtësisë që lindi duke u ngritur nga varri.  Dëshira jonë le të drejtohet drejt punëve të mira të cilat do të vërtetojnë që me të vërtet u Ngjall Krishti dhe një jetë e re po lind në botë.  Ka të sëmurë?  Le t’i vizitojmë.  Ka fatkeqë?  Le t’i ndihmojmë.  Ka armiq?  Le t’i falim.  Ka të pafe’ dhe vlasfimtarë të Zotit?  Le të biem ndër gjunjë dhe le të lutemi për ta, që drita e paperënduar e Ngjalljes të ndriçojë zemrat e tyre.  Le t’a zgjerojmë zemrën tonë që të përfshijmë në të gjithë botën.  Dhe kurrë të mos harrojmë që ato sa thamë, ato sa bëmë, ato sa shpenzuam për të ndihmuar të afërmin tonë (të afërmin sipas kuptimit të Ungjillit) janë shumë të vogla, shumë të pakta, pothuajse zero në krahasim me gjithë ato që n’a ofroi, që n’a dhuroi me sakrificën mbi Kryq Zoti i Ngjallur.  Jo para, jo pozita të larta dhe të mëdha, jo frone të bukur, por edhe sikur jetën tonë, dhe jo vetëm një jetë por edhe me mijëra jetë të kishim dhe t’i sakrifikonim të gjitha për Të, nuk do të mund t’ia kundërshpërblenim lartësisë dhe madhështisë të mirëbërjeve të pafund të Krishtit.  Me të vërtetë:

“Si do t’ia shpërblejmë Zotit për gjithë ato të mira që n’a bëri?  Për ne Perëndia u bë njeri, për natyrën e prishjes Fjala u mishërua dhe jetoi me ne, u bë mirëbërës për mosmirënjohësit, çlirimtar për rrobërit, për ata që rronin në errësirë lindi dielli i drejtësisë, Kryq duroi Ai që nuk mund të pësojë asgjë, në ferr u bë dritë, në vdekje u bë jetë, dhe për të rënët u ngjall.  Le t’i thërresim Atij, o Perëndia jonë lavdi më Ty.”

5)    Të mbajmë të pastër Javën e Ndritur

Në vazhdim të detyrave të mësipërme duhet të kryejmë dhe një detyrë të pestë.  Kjo është:

Jo vetëm dita e parë e Ngjalljes të mbahet e pastër nga çdo lloj mëkati, por edhe gjithë java që vijon, ajo javë që quhet Java e Ndritur, e cila konsiderohet si një ditë e vetme, vazhdim i ditës së parë dhe të madhe të Ngjalljes së Zotit, e gjithë java pra duhet mbajtur e pastër.  Jo të ndjekim filma të turpshëm dhe shfaqje teatrale, jo vallëzime të shfrenuara, jo të luajmë me letra, jo ndeshje sportive tifozësh të tërbuar, jo dehje dhe shthurrje, apo rrugaçëri të tjera të ndryshme, por lexim i shpeshtë i Shkrimeve të Shënjta, ushqim shpirtëror, vajtje e përditëshme në Kishë, kungim i shpeshtë, punë njeridashëse dhe mëshiruese, ngjallje të shpirteve, këto pra janë ato punë që duhet të kenë synim të Krishterët gjatë ditëve të Javës së Ndritur.  Këto n’a porosit Kisha jonë e Shënjtë.  Hapni Pidalin – Librin e Kanoneve dhe lexoni kanonin e 66-të të Sinodhit të 6-të Ekumenik.

Vallë do të n’a dëgjoni?

Këto pra predikojmë gjatë natës së shënjtë të Ngjalljes.  Por kush i dëgjon?  Kush i zbaton?  Zëri ynë bërtet në dhe’ të shretë e të thatë.
Ashtu siç kemi  thënë dhe më parë, dhe nuk do të pushojmë së thëni, jetojmë të dashur vëllezër dhe etër, jetojmë në një kohë të frikëshme, në një kohë të largimit të njerëzve nga Perëndia dhe udha e Perëndisë, jetojmë në një kohë gjatë së cilës shpirti i antikrishtit me mënyra dhe forma nga më të ndryshmet ka hyrë në jetën e përditëshme të njerëzve dhe përpiqet të gremisë të gjitha digat e moralit dhe të fesë dhe t’i shndërrojë në këneta të qelbura me erë të fëlliqur ato kopshte të Perëndisë që deri dje lulëzonin.
Por të dashur, Lavdi Perëndisë, sepse me gjithë shthurrjen dhe mosbesimin që mbizotëron sot në botë nuk mungon besimi dhe virtyti.  Janë dhe të zgjedhurit e Perëndisë.  Është grigja e Perëndisë.  Janë adhuruesit besnikë dhe të dedikuar të Zotit të Kryqëzuar dhe të Ngjallur.  Janë bijtë dhe bijat besnike të Kishës Orthodhokse, të cilët iu binden këshillave dhe mësimeve shpirtërore të etërve të tyre shpirtërorë.  Kemi mjaft shembuj të dashurisë dhe dedikimit ndaj Kishës së Shënjtë.  Diell shprese është Ngjallja e Zotit.  Le të shpresojmë dhe ne për gjithë të mirat.
Rënçin gjithmonë gëzueshëm këmbanat e të gjitha Kishave tona duke lajmëruar dhe duke shpallur në qiejt “Krishti u Ngjall”.

Përktheu nga Greqishtja
Aleksandër Filip
Pashkë 2008

Këtë përkthim të vogël ia përkushtoj me dashuri të thellë zemre dhe mirënjohje shpirtërore Gjerondit të nderuar, luftëtarit të paeupur dhe shëmbëlltor të Orthodhoksisë, ierarhut të ndriçuar të Kishës së Shënjtë të Krishtit, predikuesit të flaktë dhe të palodhur të fjalës së Zotit, ish-Mitropolitit të Follorinës, Prespës dhe Ordheas, vetë autorit të këtij predikimi (dhe shumë veprave të tjerave) at AVGUSTIN KANTIOTIT.

Paçim të gjithë bekimet dhe uratat e tua Hirësi!

***********************************************

A FESTOJMË ASHTU SIÇ DUHET

Kapitulli u shkëput nga libri “PASHKA-ΠΑΣΧΑ”
i ish-Mitropolitit të Follorinës +Avgustin Kantioti

“Dita e Ngjalljes le të ndriçohemi, Pashka e Zotit Pashka,
se ja prej  vdekjes në jetë dhe prej dheut në qiell
n’a shpuri Zoti Krisht me këngë mundëse”
(Kënga I e Kanonit të Pashkës)

Erdhi të dashur vëllezër Ngjallja.  Erdhi Pashka.  Le t’a falenderojmë Zotin, sepse akoma dhe një herë tjetër n’a vlerësoi të festojmë dhe të marrim pjesë në panairin e kësaj dite të lavdishme, që është mbretëresha e të gjitha festave dhe panairëve të Krishtërimit.  Qoftë kjo Pashkë, Pashka më e bukur e jetës sonë.  Dhe do të jetë Pashka më e bukur e jetës sonë nëse festojmë jo ashtu siç do bota, por ashtu siç do Zoti.  Dhe do të festojmë ashtu siç do Zoti nëse të gjithë ne, burra e gra, të gjithë sa mbajmë emrin e nderuar “i/e Krishterë” hapim veshët e zemrës sonë dhe dëgjojmë zërin e dhimbsur të Kishës sonë të Shenjtë Orthodhokse, e cila më thellë se të gjitha rrymat e tjera Kristiane zotëron kuptimin e vërtetë të kësaj feste madhështore dhespotike.  Himnet e Ngjalljes janë kryevepër.  Këto himne rrjedhin mjaltin e shpirtit, të cilin si bletë punëtore e mblodhën anembanë në lulet e Shkrimeve të Shënjta himnografë që nuk krahasohen me askënd.

Një vështrim mbi detyrat tona

Për të nxjerrë në pah këtë mësim mjaltë-rrjedhës të Ngjalljes së Zotit duhet t’iu referohemi me përpikmëri të gjitha Shkrimeve të Shënjta.  Fjalët e himnografëve dhe Etërve të Shënjtë të Kishës burojnë ëmbëlsi dhe janë tepër të kënaqëshme.  Janë më të kënaqëshme se mjalta dhe dylli.  Vetëm ata që kanë shqisat e shijimit shpirtëror për së mbrapshti nuk mund të shijojnë ëmbëlsinë e këtyre mësimeve, dhe me neveri hedhin sytë e tyre mbi ato që ka shtruar Kisha e Shënjtë në trapezën shpirtërore gjatë kësaj dite të lavdishme.
Nuk përsëritim të njëjtat gjëra.  Por duke shkuar në burimet e pashterrshme të Orthodhoksisë, me kupën tonë iu ofrojmë atyre që festojnë disa pika nga urtësia hyjnore.  Le të flasim më konkretisht.  Pyesim: cilat janë detyrat e të Krishterëve besëmirë gjatë kësaj dite të shënjtë?  Do t’i përmendim më poshtë.  Ata që kanë veshë do të dëgjojnë.  Ata që nuk kanë veshë nuk do të dëgjojnë.  Dhe jo vetëm që nuk do të dëgjojnë por edhe do të qeshin dhe do të tallen… Le t’i mëshirojë Zoti pra!

1)    NË KISHË

Detyrën e PARË n’a i jep himnografi duke thënë:

“Le të ngrihemi që me natë dhe le t’i shpiem në vënd të miros himne Kryezotit, dhe t’a shohim Krishtin që si djelli i drejtësisë iu fal jetë të gjithëve”

A dëgjoni pra?  Detyra jonë është vajtja në Kishë që herët në mëngjes.  Ranë këmbanat? U dëgjuan tingujt e tyre të ëmbël? Përveç të sëmurëve, asnjëri dhe asnjëra të mos qëndrojë indiferent në shtëpi.  Të gjithë, “këmbë për këmbë” duhet të drejtohen drejt Kishave.  Ashtu si gratë mirofore të cilat gjatë natës së Ngjalljes nuk fjetën, por duke e patur zemrën plot ndjenja fisnikërie, dashurie, dhe adhurimi për Zotin, ndenjën zgjuar dhe “herët në mëngjes” shpejtuan për tek varri dhe u denjësuan të dëgjojnë ato të parat lajmin që “Krishti u Ngjall”, kështu pra dhe ne, të gjithë nëpër Kisha!

2)    DERI NË FUND

Por kjo nuk është e vetmja detyrë.  Nuk mjafton vetëm ardhja në Kishë gjatë natës së Ngjalljes.  Erdhëm në Kishë?  Kemi për detyrë të qëndrojmë në Kishë deri në fund.  Kjo pra është detyra jonë e dytë.  Dhe ndërsa detyra e parë zbatohet me ardhjen në Kishë kur dëgjojmë të bien këmbanata, e dyta a zbatohet  vetëm me qëndrimin në Kishë?
Oh fatkeqësisht!  Vihet re një fenomen që është vërtet për të vajtuar.  Çfarë ndodh?  E dini shumë mirë ju se çfarë ndodh.  Shumë veta, burra e gra, të cilët gjatë gjithë vitit nuk shkelin këmbë as tek pragu i Kishës, por paraqiten në Kishë vetëm natën e Pashkës, këta komitë pra të tërësisë kishëtare, mërziten nga qëndrimi i zgjatur në Kishë.  Ambjenti i Kishës nuk është për ta i këndshëm apo i kënaqshëm.  Por në vende të tjera, atje ku kënaqen, qëndrojnë deri në mëngjes.  Kurse këtu në Kishë?  Mezi presin orën që të ikin nga Kisha.  Prandaj në momentin që dëgjojnë “Krishti u Ngjall” fillojnë dhe ikin.  Largohen turma-turma, ashtu siç erdhën turma-turma.  Por të dashur zonja dhe zotërinj dëgjomëni:
Thirrja “Krishti u Ngjall” që dëgjuat nuk është fundi i shërbesës së shënjtë të natës së Pashkës.  Është vetëm fillimi.  Është krisma përshëndetëse me të cilën Kisha përshëndet ditën e re, ditën e ndritëshme, ditën e lavdishme gjatë së cilës ndodhi ngjarja më e madhe e historisë së këtij planeti.  Menjëherë pas “Krishti u Ngjall” vazhdojnë festimet në panairin e Kishës.  Vazhdon kanoni ligjvënës i Ngjalljes.  Më pas kryhet Liturgjia Hyjnore e cila mbaron me predikimin festiv me rastin e Pashkës e shkruajtur nga Shën Joan Gojëarti, një predikim që nuk mund të krahasohet me asnjë predikim tjetër përsa i përket mënyrës si tingëllon dhe kuptimeve që përçon.  Dhe duhet, zonja dhe zotërinj, të qëndroni deri në fund të Liturgjisë.  Por ju në vënd që të qëndroni deri në fund ktheni kurrzin dhe largoheni…
Si t’a quajmë këtë sjelljen tuaj?  N’a lejoni t’ju pyesim:  në qoftë se supozojmë që një prej të fortëve të dheut, apo një mik i juaji ju fton personalisht në një mbrëmje festimi çfarë do të bënit?  Sapo të vinit në mbrëmje do të iknit?  Nuk do të prisnit derisa të mbaronte mbrëmja dhe të përshëndoshnit të zotin e shëtpisë?  Po, kështu do të vepronit sepse kështu ju thonë rregullat e mirësjelljes.  Jini të sjellshëm dhe tregoni shumë kujdes për këto gjëra.  Nuk doni t’ju quajnë të pasjellshëm, të egër dhe barbarë.  Doni të dukeni me edukatë përpara zotërve të kësaj bote, të cilët ju ftojnë personalisht në mbrëmjet e tyre.  Por ndaj Zotit Krisht si silleni?  Ai që ju fton natën e shënjtë të Ngjalljes është personi më i lavdishëm i qiellit dhe dheut bashkë.  Është Mbret i mbretërve dhe Zoti i zotërinjve.  Është Mbreti i Ëngjëjve dhe Shënjtorëve.  Ai ju fton në mbrëmje të festoni.  A e besoni këtë gjë?  Përgjigjuni sinqerisht.  Në qoftë se nuk e besoni atëhere përse vini në Kishë?  Vetëm për të bërë adetin?  Asnjë dobi dhe përfitim nuk kini nëse vini në Kishë vetëm për një formalitet.  Por nëse e besoni si Zot, si triumfues i gjithë shekujve dhe Mbret i të gjithëve dhe të gjithave, atëhere “ejani t’i falemi dhe t’i biem ndër këmbë vetë Krishtit Perëndisë dhe Mbretit tonë”.  Atëhere duhet të qëndroni në Pallatin Hyjnor, në Kishën e Shënjtë pra, deri në fund, derisa Zoti nëpërmjet organeve të Tij, priftërinjve meshëtarë, të n’a lajmërojë që mbaroi mbrëmja mbretërore.

3)    Afrohuni tek Kupa Jetëdhënëse

Vetëm mbrëmje festive është?  Shërbesa e shënjtë nuk është thjesht një mbrëmje.  Është pafund, më tepër se një mbrëmje.  Është ftesë për të marrë pjesë në misterin e shkëlqyer dhe të mrekullueshëm të Eukaristit Hyjnor.  Pa shikoni se si n’a fton himnologu:

“Ejani të kungohemi me verën e hardhisë së vreshtës së bekuar të Perëndisë sonë, se Jisui sot u ngrit dhe u hapi qiellin gjithë besnikëve, pra e himnojmë Jisuin Perëndi në jetë të jetëve”.

Ejani n’a thotë të pijmë nga prodhimet e vreshtit, të pijmë nga vera që në mënyrë çudibërëse u shndërrua në gjakun e Krishtit.  Ejani të kungohemi me misteret e qashtra, dhe të ngazëllohemi me këtë bashkim të hyjshëm me Zotin.  Ejani të shijojmë të mirat e shumta të mbretërisë së Tij, duke e himnuar atë si Perëndi në jetë të jetëve.
Shën Joan Gojëarti në fjalën e tij festive të Ngjalljes n’a fton të marrim pjesë duke n’a thënë:

Trapeza është plot, merrni të gjithë.  Mishi i viçit është me bollëk, asnjë të mos ikë i urrtuar.

Kush është viçi?  Mos vallë bën fjalë për trapezën materiale në të cilën shtrohen gjellë të zgjedhura?  Edhe trapeza e të mirave materiale nuk ndalohet.  Përkundrazi edhe rekomandohet, për shkak të atmosferës festive të ditës.  Por Shën Gojëarti kur thotë “viçi” dhe i fton të gjithë në këtë trapezë të madhe gjatë natës së Ngjalljes nënkupton kungimin me misteret e shënjta.  E tha vetë Zoti kategorimatikisht: “Ai që ha mishin tim dhe pi gjakun tim, mbetet tek unë dhe unë tek ai” (Joan 6:56).
O të Krishterë, feston Pashkë ai që denjësisht kungohet me misteret e shënjta.  Të tjerët, të cilët nuk besojnë dhe përbuzin këtë mister, nuk festojnë Pashkë.  Për të tjerët që nuk besojnë dhe qëndrojnë indiferentë Pashka katandis në një festë të të ngrënit me llupësi dhe pangopje, në një festë pa asnjë kuptim të thellë.
Kungata e shënjtë pra, kjo është detyra e tretë që duhet të kryejë i Krishteri gjatë natës së shënjtë të Ngjalljes.

4)    MBAHENI DITËN TË SHËNJTË

Përveç tre detyrave të mësipërme, duhet të kryejmë edhe një të katërt.  Cila është detyra e katërt?  N’a i rekomandon përsëri himnologu i shënjtë.  Thotë:

“Dita më e shkëlqyer dhe më e shënjtë është Pashka e Madhe, e para ditë e javës, që mbretëron mbi të gjitha, e kremte e të kremteve dhe panair i panairëve, le t’a bekojmë Krishtin për jetë të jetëve”

A dëgjuat?  E shënjtë është dita e Pashkës.  Por jo vetëm me fjalët dhe himnet e Ngjalljes duhet të jetë e shënjtë dita e Pashkës, por edhe me vepra.  E shënjtë duhet mbajtur përgjatë periudhës ditë-natë.  Ditë e shënjtë!  Si mbahet e shënjtë kjo ditë?  Mëndja të çohet tek Zoti i Ngjallur.  Gjuha të flasë për Të.  Le të psallë himnet e Tij.  Le të predikojë madhështimet e Tij.  Zemra le të digjet nga dashuria për Dhëndrin, për Diellin e drejtësisë që lindi duke u ngritur nga varri.  Dëshira jonë le të drejtohet drejt punëve të mira të cilat do të vërtetojnë që me të vërtet u Ngjall Krishti dhe një jetë e re po lind në botë.  Ka të sëmurë?  Le t’i vizitojmë.  Ka fatkeqë?  Le t’i ndihmojmë.  Ka armiq?  Le t’i falim.  Ka të pafe’ dhe vlasfimtarë të Zotit?  Le të biem ndër gjunjë dhe le të lutemi për ta, që drita e paperënduar e Ngjalljes të ndriçojë zemrat e tyre.  Le t’a zgjerojmë zemrën tonë që të përfshijmë në të gjithë botën.  Dhe kurrë të mos harrojmë që ato sa thamë, ato sa bëmë, ato sa shpenzuam për të ndihmuar të afërmin tonë (të afërmin sipas kuptimit të Ungjillit) janë shumë të vogla, shumë të pakta, pothuajse zero në krahasim me gjithë ato që n’a ofroi, që n’a dhuroi me sakrificën mbi Kryq Zoti i Ngjallur.  Jo para, jo pozita të larta dhe të mëdha, jo frone të bukur, por edhe sikur jetën tonë, dhe jo vetëm një jetë por edhe me mijëra jetë të kishim dhe t’i sakrifikonim të gjitha për Të, nuk do të mund t’ia kundërshpërblenim lartësisë dhe madhështisë të mirëbërjeve të pafund të Krishtit.  Me të vërtetë:

“Si do t’ia shpërblejmë Zotit për gjithë ato të mira që n’a bëri?  Për ne Perëndia u bë njeri, për natyrën e prishjes Fjala u mishërua dhe jetoi me ne, u bë mirëbërës për mosmirënjohësit, çlirimtar për rrobërit, për ata që rronin në errësirë lindi dielli i drejtësisë, Kryq duroi Ai që nuk mund të pësojë asgjë, në ferr u bë dritë, në vdekje u bë jetë, dhe për të rënët u ngjall.  Le t’i thërresim Atij, o Perëndia jonë lavdi më Ty.”

5)    Të mbajmë të pastër Javën e Ndritur

Në vazhdim të detyrave të mësipërme duhet të kryejmë dhe një detyrë të pestë.  Kjo është:

Jo vetëm dita e parë e Ngjalljes të mbahet e pastër nga çdo lloj mëkati, por edhe gjithë java që vijon, ajo javë që quhet Java e Ndritur, e cila konsiderohet si një ditë e vetme, vazhdim i ditës së parë dhe të madhe të Ngjalljes së Zotit, e gjithë java pra duhet mbajtur e pastër.  Jo të ndjekim filma të turpshëm dhe shfaqje teatrale, jo vallëzime të shfrenuara, jo të luajmë me letra, jo ndeshje sportive tifozësh të tërbuar, jo dehje dhe shthurrje, apo rrugaçëri të tjera të ndryshme, por lexim i shpeshtë i Shkrimeve të Shënjta, ushqim shpirtëror, vajtje e përditëshme në Kishë, kungim i shpeshtë, punë njeridashëse dhe mëshiruese, ngjallje të shpirteve, këto pra janë ato punë që duhet të kenë synim të Krishterët gjatë ditëve të Javës së Ndritur.  Këto n’a porosit Kisha jonë e Shënjtë.  Hapni Pidalin – Librin e Kanoneve dhe lexoni kanonin e 66-të të Sinodhit të 6-të Ekumenik.

Vallë do të n’a dëgjoni?

Këto pra predikojmë gjatë natës së shënjtë të Ngjalljes.  Por kush i dëgjon?  Kush i zbaton?  Zëri ynë bërtet në dhe’ të shretë e të thatë.
Ashtu siç kemi  thënë dhe më parë, dhe nuk do të pushojmë së thëni, jetojmë të dashur vëllezër dhe etër, jetojmë në një kohë të frikëshme, në një kohë të largimit të njerëzve nga Perëndia dhe udha e Perëndisë, jetojmë në një kohë gjatë së cilës shpirti i antikrishtit me mënyra dhe forma nga më të ndryshmet ka hyrë në jetën e përditëshme të njerëzve dhe përpiqet të gremisë të gjitha digat e moralit dhe të fesë dhe t’i shndërrojë në këneta të qelbura me erë të fëlliqur ato kopshte të Perëndisë që deri dje lulëzonin.
Por të dashur, Lavdi Perëndisë, sepse me gjithë shthurrjen dhe mosbesimin që mbizotëron sot në botë nuk mungon besimi dhe virtyti.  Janë dhe të zgjedhurit e Perëndisë.  Është grigja e Perëndisë.  Janë adhuruesit besnikë dhe të dedikuar të Zotit të Kryqëzuar dhe të Ngjallur.  Janë bijtë dhe bijat besnike të Kishës Orthodhokse, të cilët iu binden këshillave dhe mësimeve shpirtërore të etërve të tyre shpirtërorë.  Kemi mjaft shembuj të dashurisë dhe dedikimit ndaj Kishës së Shënjtë.  Diell shprese është Ngjallja e Zotit.  Le të shpresojmë dhe ne për gjithë të mirat.
Rënçin gjithmonë gëzueshëm këmbanat e të gjitha Kishave tona duke lajmëruar dhe duke shpallur në qiejt “Krishti u Ngjall”.

Përktheu nga Greqishtja
Aleksandër Filip
Pashkë 2008

Këtë përkthim të vogël ia përkushtoj me dashuri të thellë zemre dhe mirënjohje shpirtërore Gjerondit të nderuar, luftëtarit të paeupur dhe shëmbëlltor të Orthodhoksisë, ierarhut të ndriçuar të Kishës së Shënjtë të Krishtit, predikuesit të flaktë dhe të palodhur të fjalës së Zotit, ish-Mitropolitit të Follorinës, Prespës dhe Ordheas, vetë autorit të këtij predikimi (dhe shumë veprave të tjerave) at AVGUSTIN KANTIOTIT.

Paçim të gjithë bekimet dhe uratat e tua Hirësi!

***********************************************