Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιούνιος, 2010

Ο ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΤΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 16th, 2010 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΣ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΚΩΦΕΥΕΙ

ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ

Ὁ ἐπί αἱρέσει καταγγελλόμενος καὶ ἐλεγχόμενος

Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος δὲν ἀποπτύει τὴν αἵρεση,

ἀλλὰ ἀπαντᾶ μὲ ὕβρεις καὶ ψευδολογίες

Ο ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΤΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ:

ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ,  Ή ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ἔστειλε ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διὰ τῆς ὁποίας τὴν πληροφορεῖ ὅτι μαθαίνοντας γιὰ τὶς αἱρετικὲς τοποθετήσεις τοῦ Μητροπολίτη Μεσσηνίας ἔχει μείνει «ἄναυδος καὶ ἐμβρόντητος ἐκ τῆς πελωρίας ἐκκλησιολογικῆς ἐκτροπῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου» κ. Χρυσοστόμου. Δηλώνει ὅτι: ἐσιώπησα «ἐπὶ 8μηνον προσευχόμενος καὶ ἀναμένων τὴν ἐπισήμανσιν τοῦ δεινοῦ αὐτοῦ ἐκκλησιολογικοῦ ἀτοπήματος ὑπὸ ἀρχαιοτέρων… συνεπισκοπῶν μου, ἵνα μὴ παραμένη ἐπισήμως ἐκπεφρασμένη ἡ ἄστοχος καὶ βλάσφημος αὕτη, …ἐκκλησιολογικὴ τοποθετησις» τοῦ κ. Χρυσοστόμου, ἡ ὁποία κατηγγέλθη ὑπὸ λαϊκῶν μελῶν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας (καὶ ἐννοεῖ τὴν Μηνυτήριο Ἀναφορὰ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδό ποὺ κατέθεσε ἡ «Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσμᾶς Φλαμιάτος”» (ἀλλὰ καὶ ἄλλοι φορεῖς), ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ 80 Μητροπολίτες δὲν εὐαισθητοποιήθηκαν νὰ τὴν ἐξετάσουν.
Νὰ θυμήσουμε, ὅτι αὐτὴ τὴν Μηνυτήριο Ἀναφορά, ἐπειδὴ κατετέθη ὑπὸ λαϊκῶν,  ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀρνήθηκε νὰ τὴν ἐξετάσει ―ὅπως ἔδειξαν τὰ πράγματα― καὶ δὲν ἀπάντησε (θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ) πρὸς τοὺς λαϊκοὺς ποὺ τὴν κατέθεσαν, παρουσιάζοντας ἄλλη μία φορὰ τὸ πρόσωπο ἑνὸς ἐξουσιαστικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος, ποὺ θεωρεῖ τὴν Ἐκκλησία «τσιφλίκι» τῶν Ἐπισκόπων, ὑποτιμώντας βάναυσα, ἀπαξιώνοντας καὶ περιθωριοποιώντας τὸ λαϊκὸ στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησίας καὶ πληγώνοντας τὴν Ὀρθοδόξη Συνοδικὴ Ἐκκλησιολογία. Μόλις, ὅμως, ἐτέθη τὸ θέμα ἀπὸ κάποιον Ἐπίσκοπο, ἄρχισε ἡ Ἱ. Σύνοδος νὰ ἐξετάζει τὸ θέμα· κάτι κινήθηκε· ἄρχισε μία διαδικασία ἀνταλλαγῆς Ἐπιστολῶν. Αὐτὸ ἀσφαλῶς μᾶς χαροποιεῖ καὶ μᾶς δίνει κάποιες ἐλπίδες, ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει μιὰ Συνοδικὴ ἀντίδραση ἐναντίον τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀρκεῖ νὰ συνεχιστεῖ, μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ, πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνση.
Βέβαια, τὸ μεγάλο πρόβλημα τὴ στιγμὴ αὐτὴ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀπάντηση ποὺ ἤδη ὁ θεολόγος καὶ φιλόλογος κ. Τελεβάντος χαρακτήρισε ὡς «ἀθεολόγητη, προπετῆ, κουτσομπολίστικη, γεμάτη ψεύδη, ἐμπαθῆ, κακοήθη, μικροπρεπῆ, ἀνάξια ὄχι μόνον ἐπισκόπου ἀλλὰ κάθε ἀνθρώπου ποὺ σέβεται στοιχειωδῶς τὸν ἑαυτὸ του», καὶ ἀπὸ ὅσα θὰ ἀναφέρουμε στὴ συνέχεια, ἀποδεικνύονται ἐξαιρετικὰ εὔστοχοι οἱ χαρακτηρισμοί του.
Α. Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος δηλώνει ὅτι μὲ τὴν Ἐπιστολή του αὐτὴ (ποὺ ἀπευθύνει πρὸς τὸν Προεδρο τῆς Ἱ. Συνόδου) θὰ δώσει διευκρινήσεις  «στὶς ἀμφιβολίες ποὺ ἐκφράζει ὁ Σεβ. Κυθήρων, σχετικὰ μὲ τὴν ὀρθοφροσύνη μου καὶ τὴν ὀρθοδοξία μου». Μὲ τὶς διευκρινήσεις, ὅμως, ποὺ δίδει ἐπιτείνει τὶς ἀμφιβολίες γιὰ τὴν «ὀρθοφροσύνη» καὶ τὴν «ὀρθοδοξία» του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀξιοπιστία του.
1) Δηλώνει ὅτι κατὰ τὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου 2009 «οὐδεμία ἐξεφράσθη ἀμφισβήτηση γιὰ τὶς θέσεις τὶς ὁποῖες διετύπωσα, οὔτε κάποια ἐπιφύλαξη ἐξεδηλώθη, γιὰ τὶς ἐκκλησιολογικές μου τοποθετήσεις, τὶς ὁποῖες μάλιστα ἀνέπτυξα, ἐξ ἀφορμῆς σχετικῆς ἐρωτήσεως τοῦ Σεβ. Πειραιῶς». Ὅμως, ἄλλη εἶναι ἡ ἀλήθεια. Πρίν, κατὰ καὶ μετὰ τὴν Ι.Σ.Ι. ἀμφισβητήθηκε ἔντονα ἡ καταλληλότητα τοῦ Μεσσηνίας ὡς ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸν Διάλογο μὲ τοὺς παπικοὺς στὴν Πάφο τῆς Κύπρου. Σγκεκριμένα:
(Ι) Ὁ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, γιὰ πρώτη φορὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ―ἀπὸ ὅσο γνωρίζουμε― καὶ ἐπειδὴ ἀνησυχοῦσε καὶ ἀμφέβαλε γιὰ τὶς θέσεις τῶν ἐκπροσώπων μας στὸν Διάλογο Μητροπολιτῶν Μεσσηνίας καὶ Ἀχαΐας, ἀπέστειλε ἐπιστολὴ ―πρὶν ἀπὸ τὴ σύγκληση τῆς Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας― πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, στὴν ὁποία παρακαλεῖ, ὅπως «γνωστοποιήσητε ἐὰν ἐδόθη εἰς τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὀρθὴ-ὀρθόδοξος κατευθυντήριος γραμμή, εἰς ἣν δέον νὰ παραμείνουν ἀμετακίνητα».
(ΙΙ) Ὡσαύτως, ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, μὲ εὔσχημο τρόπο ἐκφράζει τὴν ἴδια ἀνησυχία. Γράφει: «φρονῶ ὅτι, δέον ὅπως συζητηθῆ θεολογικῶς τὸ θέμα ὑπὸ τῆς Σεπτὴς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας καὶ τοποθετηθῆ καὶ ἐκφρασθῆ σαφῶς ἐπ’ αὐτοῦ τὸ Ἱερὸν Σῶμα, οὕτως ὥστε ὁ ἡμέτερος Σεβασμιώτατος Ἐκπρόσωπος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος, ὅστις διακρίνεται διὰ τὴν θεολογικήν του ἐπάρκειαν, εὐρυμάθειαν καὶ ὀρθοκρισίαν, ἐνισχυθῆ ἐν τῇ τελικῇ διαμορφώσει τοῦ κοινοῦ κειμένου τῆς ὡς εἴρηται Διεθνοῦς Συνελεύσεως».
(ΙΙΙ) Ἐπίσης, ἡ ἐφημ. «Στῦλος Ὀρθοδοξίας» (τ. 104, Σεπ. 2009), ἔχει τὶς ἴδιες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸν Μεσσηνίας. Γράφει: «Δὲν εἶναι μάλιστα τυχαῖο ὅτι τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ ἀντιπροσωπεύσουν ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ὁ ὁποῖος οὐδέποτε ἔκρυψε τὶς φιλοπαπικές του θέσεις».
(IV) Τὰ διάφορα ἰστολόγια (χωρὶς νὰ ὑπάρξει διάψευση ἀπὸ τὴν Ι.Σ.Ι.) μιλοῦσαν γιὰ διαφωνίες καὶ ἐπιφυλάξεις μέσα στὴν Ἱεραρχία γιὰ τὸν Μεσσηνίας καὶ τὸν Ἀχαΐας τόσο ἔντονες, ὥστε καὶ οἱ δύο τους νὰ ἀπειλήσουν πὼς θὰ παραιτηθοῦν! Τὸ ἰστολόγιο thriskeftika.blogspot.com μὲ τίτλο: «Ἀποστέλλει τελικὰ ἐκπροσώπους στὸ Διάλογο τῆς Κύπρου ἡ Ἱεραρχία» γράφει: «Καὶ παρὰ τὴ χθεσινὴ σαφῆ διαφωνία πολλῶν ἐξ αὐτῶν μὲ τὴ γραμμὴ τοῦ Πατριάρχη, μὲ πρῶτο τὸ Μητροπολίτη Πειραιῶς, τὸ τελικὸ Ἀνακοινωθὲν ποὺ ἐξέδωσε ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀπογοητεύει τὸν πιστὸ λαό. Καὶ τοῦτο γιατί: Ἀποστέλλονται τελικὰ στὴν Κύπρο ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» ὁ Μεσσηνίας καὶ ὁ Ἀχαΐας «γιὰ συμμετοχὴ στὸ Διαλογο μὲ τοὺς παπικούς…» (com/2009/10/blog-post_6845.html).
Μετὰ ἀπὸ αὐτά, ἐπιμένει ὁ Μεσσηνίας ὅτι δὲν ὑπῆρξε καμία «ἀμφισβήτηση γιὰ τὶς θέσεις» του;
2) Μετὰ τὴν Συνάντηση τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς στὴν Πάφο, γράφει στὴν ἐπιστολή του ὁ Μεσσηνίας πώς, ὡς μέλος τοῦ συγκεκριμένου Διαλόγου, κατέθε

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΗ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΛΟΓΙΑ» ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 16th, 2010 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΗ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΛΟΓΙΑ»

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου

________________________

Είχα ακούσει μεγάλο μέρος της εκπομπής του κ. Ποταμίτη στο ΡΙΚ 3 για τις διαφορές Ορθοδοξίας και Παπισμού. Φίλος από την Κύπρο μου έδωσε τη δυνατότητα να ακούσω αποσπάσματα της μαγνητοφωνημένης συνέντευξης από τηλεφώνου.
Διέκρινα αμέσως τον εμφανή προπαγανδιστικό χαρακτήρα της παρουσίασης των διαφορών Ορθοδοξίας και Παπισμού. Ετσι, σε σχόλια που ανάρτησα σε ιστοσελίδες, αναφέρθηκα σε ορισμένες αρνητικές εντυπώσεις που μου δημιούργησε η εκπομπή. Επιφυλάχθηκα, όμως, να επανέλθω πιο ολοκληρωμένα όταν θα αποκτούσα πρόσβαση στην κασέτα της συνέντευξης και θα είχα την ευκαιρία να τη μελετήσω πιο προσεκτικά.
Τελικά παρέλαβα την κασέτα και άκουσα ολόκληρη την εκπομπή. Ομολογώ ότι εθλίβην βαθύτατα επειδή επεσήμανα – ούτε λίγα ούτε πολλά – 49 προβληματικά σημεία στις θέσεις που εξέφρασε ο προσκεκλημένος της εκπομπής Καθηγητής της Πατρολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής θρησκευτικής Διαφωτίσεως των Μητροπόλεων Κύκκου και Ταμασού κ. Νίκος Νικολαίδης.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
___________

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η συνέντευξη του κ. Νικολαίδη αποσκοπούσε σε ένα και μόνο! Να δικαιολογήσει τη στάση της Συνόδου να υποδεχθεί τον Πάπα. Παρασιώπησε εντελώς τη διαφωνία πέντε συνοδικών και δεν ανέφερε ότι και άλλοι συνοδικοί δεν συνευδοκούσαν για την υποδοχή του Πάπα. Ως γνωστόν τρεις άλλοι – τουλάχιστον – συνοδικοί ελλείψει ομολογιακού σθένους παραβρέθηκαν στην υποδοχή, συμπροσευχήθηκαν και δέχτηκαν την ευλογία (γράφε αλογία) του Πάπα στο δείπνο που παρετέθη προς τιμή του στην Αρχιεπισκοπή.
Γιατί ο κ. Νικολαίδης αποσιώπησε την ανοιχτή διαφωνία πέντε συνοδικών και την παρασκηνιακή διαφωνία άλλων τριών τουλάχιστον μελών της Συνόδου, ενώ είναι άριστος γνώστης των παρασκηνίων; Απλούστατα επειδή η συνέντευξή του ήταν καθαρά προπαγανδιστική. Αποσκοπούσε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Οχι να πει την αλήθεια.

ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ;
___________

Αλλά δεν έμεινε μέχρις εδώ! Εκανε κάτι πολύ χειρότερο ο κ. Νικολαίδης! Προσεποιήθη ότι αγνοεί ότι ο κύριος όγκος της Πατερικής Γραμματείας και οι κυριότερες σύνοδοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας την τελεταία και βάλε χιλιετία συνεκλήθησαν για να καταδικάσουν τις παπικές αιρέσεις!!!
Πέραν της Συνόδου επί Μεγάλου Φωτίου που κατεδίκασε το Filioque ο κ. Νικολαίδης όφειλε να ενημερώσει τους ακροατές της εκπομπής ότι υπάρχουν πολλές άλλες σύνοδοι (για την ακρίβεια είκοσι τον αριθμό) που καταδίκασαν τον Παπισμό ως αίρεση όπως είναι λ.χ. οι σύνοδοι που δικαίωσαν τους Ησυχαστές. Ποιος αγνοεί ότι οι σύνοδοι του 879 στην Κωνσταντινούπολη, του 1170 στην Κωνσταντινούπολη, του 1450 στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, του 1722 στην Κωνσταντινούπολη, του 1838 στην Κωνσταντινούπολη, η Σύνοδος των Πατριαρχών στην Κωνσταντινούπολη το 1848 και η Σύνοδος του 1895 στην Κωνσταντινούπολη καταδίκασαν τον Παπισμό ως αίρεση; Ποιος ποτέ διαμφισβήτησε ή τολμά να διαμφισβητήσει το πανορθόδοξο κύρος αυτών των συνόδων;
Επομένως γιατί ο κ. Νικολαίδης παραπληροφόρησε τους πιστούς ότι δεν υπάρχει πανορθόδοξος Σύνοδος που καταδίκασε τους Παπικούς ως αιρετικούς;
Αλλωστε ποια Σύνοδος καταδίκασε τους Κουάκερους, τους Μορμόνους, τους Πεντηκοστιανούς ή τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως αιρετικούς; Ούτε και αυτοί άραγε είναι αιρετικοί;

ΟΜΟΦΩΝΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ
_______________

Ο κ. Νικολαίδης ισχυρίστηκε ότι η άποψη ότι οι Παπικοί είναι αιρετικοί υποστηρίζεται από “ορισμένους θεολόγους”. Ορισμένους θεολόγους; Ποιοι είναι αυτοί οι ορισμένοι θεολόγοι στους οποίους αναφέρεται; Μήπως έπρεπε να πει ΟΛΟΥΣ ανεξαίρετα τους Πατέρες και Διδάσκαλους της Εκκλησίας για περισσότερα από χίλια χρόνια; Γνωρίζει έστω και ένα Πατέρα της Εκκλησίας που δεν χαρακτηρίζει τους Παπικούς ως αιρετικούς;
Αναφέρουμε δειγματοληπτικά ότι οι Αγιοι Φώτιος, Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, Γρηγόριος Παλαμάς, Μάρκος Εφέσου Ευγενικός, Συμεών Θεσσαλονίκης, Νικόδημος Αγιορείτης, Κοσμάς ο Αιτωλός, Νεκτάριος Πενταπόλεως και Ιουστίνος Πόποβιτς χαρακτηρίζουν το Παπισμό ως αίρεση! Αυτοί είναι οι “ορισμένοι” θεολόγοι; Οι μεγαλύτεροι Πάτερες της Εκκλησίας τα τελευταία χίλια και βάλε χρόνια;
Γιατί αποσιώπησε την ιστορική αλήθεια ο κ. Καθηγητής; Απλούστατα επειδή δεν πήγε στην εκπομπή για να μιλήσει ως ορθόδοξος θεολόγος αλλά ως προπαγανδιστής!

“ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ”
_____________

Ολως παραδόξως ο κ. Νικολαίδης, όπως και άλλοι θεολόγοι που παρουσιάστηκαν σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, δεν ανέφεραν ως κακοδοξία την παπική ετεροδιδασκαλία για την κτιστή χάρη!!! Γιατί άραγε; Την αγνοούν ή μήπως υποτιμούν τον αιρετικό χαρακτήρα της; Η διδασκαλία αυτή, όπως και η αιρετική παπική τριαδολογία και η αιρετική παπική εκκλησιολογία αποτελούν τις κυριότερες (υπάρχουν και άλλες) δογματικές παρεκκλίσεις των Παπικών. Αντί αυτών έκανε κυρίως αναφορά για τις διαφορές στη λατρεία. Εντεχνα έτσι έδωσε την εντύπωση, στους ακροατές της εκπομπής, ότι υπάρχουν λίγες (του κ. Νικολαίδη ο όρος) διαφορές με τους Παπικούς.

«ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΑ»
___________________________
_
Επιπλέον! Ολοι οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι, ισχυρίστηκε παραπλανητικά, πηγαίνουν στις συναντήσεις των διαλόγων και εκπροσωπούν ορθόδοξες θέσεις!!!
“Ουαί, κ. Νικολαίδη, οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τιθέντες το σκότος φως και το φως σκότος, οι τιθέντες το πικρόν γλυκύ και το γλυκύ πικρόν…” (Ησ. ε’, 20).
Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος λ.χ. που διακήρυξε στη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι “η Εκκλησία είναι διαιρεμένη” ορθοτομεί το λόγο της αληθείας; Αλλά ο Μεσσηνίας δεν είναι συνάδελφος του κ. Νικολαίδη στη Θεολογική Σχολή Αθηνών;
Πώς είναι δυνατόν να αγνοεί τις κακοδοξίες που διατυπώνει; Και αφού δεν τις αγνοεί γιατί παραπληροφορεί τους πιστούς; Απλούστατα! Επειδή δεν πήγε στην εκπομπή ως θεολόγος και μάλιστα Καθηγητής της πατρολογίας για να ομολογήσει την αλήθεια της πίστης μας αλλά ως προπαγανδιστής για να παραπλανήσει τους πιστούς.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
____________

Παράλληλα ο κ. Καθηγητής δεν ανέφερε ούτε λέξη για τις συμπροσευχές στους διαλόγους, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, όπως λ.χ. κατά την επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο, οι οποίες καταστρατηγούν πληθώρα Ιερών Κανόνων Οικουμενικών Συνόδων. Πόσο ορθόδοξη άραγε είναι η στάση όσων συμπροσεύχονται με αιρετικούς και αλλόθρησκους;
Δεν έκανε επίσης την παραμικρή αναφορά στη “Βαπτισματική θεολογία” και στα αιρετικά εκκλησιολογικά κείμενα της Ραβέννας, της Ελούντας και του Πόρτο Αλέγκρε ούτε στην προδοτική για την Ορθοδοξία συμφωνία του Μπαλαμάντ που μιλά για τον Παπισμό και την Ορθοδοξία ως “αδελφές Εκκλησίες”.

Γιατί; Μήπως ενστερνίζεται τη “Βαπτισματική θεολογία”; Μήπως θεωρεί ορθόδοξα τα αιρετικά κοινά κείμενα της Ραβέννας; Να εικάσουμε ότι υιοθετεί την προδοτική για την Ορθοδοξία συμφωνία του Μπαλαμάντ; Ή μήπως μίλησε με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο επειδή στόχος του δεν ήταν να κατηχήσει το λαό του Θεού αλλά να τον παραπλανήσει για να δικαιολογήσει τις παρανομίες που έγιναν με τη υποδοχή του Πάπα;

ΣΥΝ ΘΕΩ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ…
______________

Αλλά μόλις καλύψαμε ορισμένες από τις άτυχες δηλώσεις του κ. Νικολαίδη στην εκπομπή. Είναι αναγκαίο να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε την ανασκευή των απαράδεκτων και προπαγανδιστικών δηλώσεων που έκανε με τις οποίες, ως μη όφειλε, παραπληροφόρησε το ποίμνιο της Εκκλησίας για ουσιώδη θέματα πίστεως.

“ΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΘΕΩΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ;”

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 16th, 2010 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

“ΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΘΕΩΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ;”

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
==================

Αναφερθήκαμε, σε πρόσφατο άρθρο, στις απαράδεκτες θεολογικά θέσεις που διατύπωσε στους ακροατές του ΡΙΚ 3, στην εκπομπή του κ. Ποταμίτη, ο κ. Νίκος Νικολαίδης, Καθηγητής της Πατρολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Γραφείου Διαφωτίσεως των Μητροπόλεων Κύκκου και Ταμασού.
Επανερχόμαστε για να θίξουμε ορισμένες άλλες απαράδεκτες θέσεις του κ. Καθηγητού που δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να επισημάνουμε στο προηγούμενο άρθρο.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΣΕ
___________

Στην ίδια εκπομπή ο κ. Νικολαίδης αναφέρθηκε στη “θεωρία των κλάδων” και είπε ότι δεν την ενστερνίζεται επειδή είναι προτεσταντική. Μέχρις εδώ του δίνουμε τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια!
Δικαιολόγησε, όμως, τη συμμετοχή των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο ΠΣΕ!!!
Διερωτώμαι! Αγνοεί ότι η ισότιμη συμμετοχή των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο ΠΣΕ αναιρεί στην πράξη την πίστη στην Μία, Αγία Εκκλησία όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της πίστεως;
Είναι δυνατόν να αγνοεί ότι ο Αγιος Ιουστίνος Πόποβιτς υπέδειξε, με σχετικό υπόμνημα στη Σερβική Εκκλησία, να μη συμμετέχει στο παγκόσμιο συμβούλιο των αιρέσεων γνωστό ως ΠΣΕ;

ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ;
________________

Δεν έκανε επίσης καμιά αναφορά στη λεγόμενη “Βαπτισματική θεολογία”. Δεν κατανοεί, άραγε, τη σχέση μεταξύ των κακοδοξιών της “Βαπτισματικής θεολογίας” και της Αγγλικανικής “θεωρίας των κλάδων” και της Βατικάνειας “Αντανακλαστικής πίστης”; Ή μήπως προσπάθησε, για μια ακόμη φορά, να παραπλανήσει τους πιστούς για να δικαιολογήσει την πρόσκληση στον Πάπα να επισκεφθεί την Κύπρο;

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΙ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

____________
Αλλά έκανε κάτι χειρότερο από την αποσιώπηση της απαράδεκτης “Βαπτισματικής θεολογίας” ο κ. Καθηγητής! Προσπάθησε έμμεσα να τη δικαιώσει κάνοντας αναφορά στο γεγονός ότι υπάρχει διαφορετική πρακτική στον τρόπο επιστροφής των Παπικών στην Ορθόδοξη Εκκλησία!
Ορθή διαπίστωση! Οντως! Ορισμένες Εκκλησίες ή και μεμονωμένοι κληρικοί βαπτίζουν τους Παπικούς όταν επιστρέφουν στην Ορθοδοξία! Ακολουθούν δηλαδή, την κανονική “ακρίβεια”. Αλλοι πάλιν τους δέχονται με αναμύρωση όπως η προβλέπει η “οικονομία”. Αλλοι πάλιν υιοθετούν μια πρακτική που είναι πολύ πέραν των πλαισίων των Ιερών κανόνων: Τους δέχονται με απλή ομολογία πίστεως. Και ορισμένοι άλλοι δεν ζητούν από τους προσερχομένους στην Ορθοδοξία αιρετικούς ούτε ομολογία!!!

«ΡΑΒΔΟΣ ΕΝ ΓΩΝΙΑ ΑΡΑ ΒΡΕΧΕΙ!»
____________
Αυτό, όμως, τι αποδεικνύει; Ο κ. Νικολαίδης εξάγει εντελώς αυθαίρετα το συμπέρασμα ότι η διαφορετική πρακτική εισδοχής των Παπικών στην Ορθόδοξη Εκκλησία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει πανορθόδοξη απόφαση για τον αιρετικό χαρακτήρα του Παπισμού!!!
Αραγε αυτό είναι το λογικό συμπέρασμα που εξάγεται, από αυτή Βαβυλωνία ή μήπως ότι επικρατεί μεγάλη ανομία και σύγχυση;!

Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΙΚΑΙΟ
________________
Αγνοεί ο κ. Καθηγητής ότι πλείστοι όσοι επίσκοποι δεν λαμβάνουν υπόψη τα κωλύματα της ιερωσύνης; Αγνοεί ότι κληρικοί όλων των βαθμίδων χειροτονούνται πολλές φορές παρά την προβλεπόμενη από τους Ιερούς Κανόνες ηλικία; Αγνοεί ότι το επάρατο μεταθετό έχει καθιερωθεί για μακρύ χρονικό διάστημα από πολλλές Ορθόδοξες Εκκλησίες; Αυτό σημαίνει ότι τα κωλύματα της ιερωσύνης δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη; Οτι η προβλεπόμενη από τους κανόνες ηλικία πρέπει να παραθεωρείται ή ότι το μεταθετόν πρέπει να γίνει νόμος ψηφισμένος της Εκκλησίας;
Από πότε έγινε η παρανομία να γίνεται νόμος επειδή υπάρχουν πολλοί παράνομοι; Τι είδους λογική ή θεολογική συνέπεια χαρακτηρίζει αυτή την προσέγγιση;
Αυτά, δυστυχώς, παθαίνει όποιος αναλαμβάνει το ρόλο του προπαγανδιστή και του συνήγορου της παρανομίας αντί να θεολογεί σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας.

ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΒΑΠΤΙΣΜΑ (“ΑΚΡΙΒΕΙΑ”)
ή ΜΕ ΧΡΙΣΜΑ (“ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”)

___________________
Γιατί συγχύζει τα ασύγχυτα, ο αγαπητός θεολόγος; Αγνοεί, ότι το βάπτισμα των αιρετικών στη δισχιλιετή ζωή και πράξη της Εκκλησίας ΟΥΔΕΠΟΤΕ θεωρήθηκε αφ’ εαυτού έγκυρο παρά μόνον κατ’ οικονομίαν, σε ορισμένες μόνον περιπτώσεις, και εφ’ όσον(επαναλαμβάνω εφ’ όσον) οι αιρετικοί επέστρεφαν στην Εκκλησία; Οι Κανόνες μιλούν για την ανάγκη ναβαπτίζονται οι αιρετικοί όταν επιστρέφουν στην Εκκλησία και ΜΟΝΟΝ κατ’ οικονομία να γίνονται δεκτοί με χρίσμα. Ολα τα άλλα είναι πρακτικές παρανομίαςπου δεν έχουν κανένα έρεισμα στις κανονικές διατάξεις και στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας.
Αλίμονον αν θεωρούσαμε τις παρανομίες ως νόμο της Εκκλησίας.

ΠΟΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ;
_____________________
Να το πούμε διαφορετικά: Πόσοι κανόνες υπάρχουν τους οποίους οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες δεν τους παραβιάζουν συστηματικά για δεκαετίες ή μερικές φορές για αιώνες; Πόσες αντικανονικές διατάξεις δεν έχουν ακόμη και οι καταστατικοί χάρτες των τοπικών Εκκλησιών; Αυτό σημαίνει ότι οι Κανόνες αχρηστεύθηκαν; Ή μήπως ότι οι αντικανονικές διατάξεις των καταστατικών χαρτών πρέπει να επαναδιατυπωθούν ώστε να είναι σύννομοι με τους Ιερούς Κανόνες;
Αναφέρω ένα παραδειγμα από το χώρο του Πολιτειακού Δικαίου για να γίνει το θέμα ακόμη πιο καθαρό. Πόσοι νόμοι σε όλες τις Πολιτείες δεν ψηφίζονται οι οποίοι είναι αντισυνταγματικοί! Αυτό σημαίνει ότι καταργούνται οι διατάξεις του Συντάγματος ή ότι πρέπει να ακυρωθούν οι νόμοι που αντιβαίνουν τις συνταγματικές διατάξεις;
Είναι δυνατόν να αγνοεί ο κ. Νικολαίδης ότι οι Ιεροί Κανόνες είναι το Σύνταγμα της Εκκλησίας;
Αλλά πέραν των Κανόνων πόσες διατάξεις του Ευαγγελίου ακόμη και αυτόλεκτες Δεσποτικές εντολές δεν καταπατούνται καθημερινά από τη συντριπτική πλειοψηφία ακόμη και των ευσεβών πιστών; Από αυτό εξάγεται το συμπέρασμα ότι το Ευαγγέλιο έπαψε να ισχύει; Οτι όσοι τις παραβαίνουν δεν είναι υπόλογοι στο Θεό; Τι είδους παραλογισμός είναι αυτός; Ποιο θεολογικό έρεισμα έχει αυτή η θέση;
Και όμως! Ο κ. Νικολαίδης εξάγει το συμπέρασμα ότι οι Παπικοί δεν καταδικάστηκαν ως αιρετικοί από τη διαφορετική πρακτική εισδοχής των Παπικών στην Εκκλησία!!!
Γιατί; Από άγνοια;
Ζωηρώς αμφιβάλλουμε! Φοβούμεθα ότι το έκανε για να δικαιολογήσει το πλήθος των παρανομιών που έγιναν κατά την Παπική επίσκεψη.

“ΛΙΓΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ”
________________
Ο κ. Νικολαίδης προσπάθησε συστηματικά και έντεχνα να παρουσιάσει ως λίγες τις διαφορές Παπισμού και Ορθοδοξίας και σε κάποια στιγμή μάλιστα ρώτησε: Ποιος είπε ότι δεν έχουμε διαφορές; Και όταν ακροατές της εκπομπής διαμαρτυρήθηκαν και ανέφεραν ότι ο γνωστός οικουμενιστής και νεωτεριστής θεολόγος κ. Πιτσιλλίδης γυρίζει τα κανάλια και παραπληροφεί τους πιστούς ότι δεν υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ Ορθοδοξίας και Παπισμού επενέβη ο υπεύθυνος της εκπομπής κ. Ποταμίτης για να πει να μη γίνεται ονομαστική αναφορά στο θέμα!!! Αλλά πώς να μη γίνει ονομαστική αναφορά αφού ο κ. Νικολαίδης ρώτησε: Ποιος λέγει ότι δεν υπάρχουν διαφορές;
Αλλωστε σε τελευταία ανάλυση τον κ. Πιτσιλλίδη σε τι τον χρειαζόμαστε όταν ο κ. Νικολαίδης πέρασε ακριβώς τα ίδια μηνύματα με πολύ πιο τορνευμένο τρόπο για να μην προκαλέσει αντιδράσεις;
Αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα που πρέπει να σχολιάσουμε αναφορικά με την απαράδεκτη συνέντευξη του κ. Νικολαίδη στο ΡΙΚ 3.

Τουρκοποιηση της εκπαιδευσης στη Θρακη

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 16th, 2010 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Τουρκοποιηση της εκπαιδευσης στη Θρακη

και υποβιβασμος της ελληνικης γλώσσας.

Ξάνθη, 13 Μαΐου 2010
Προς
Την Υπουργό Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κ. Άννα Διαμαντοπούλου


Θέμα: Το νέο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» του Υπουργείου Παιδείας ανοίγει τους «ασκούς του Αιόλου» για την τουρκοποίηση της εκπαίδευσης στη Θράκη και τον υποβιβασμό της ελληνικής σε δεύτερη γλώσσα.
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,…
Προσωπικά, πάντοτε ήμουν υπέρμαχος της ελληνοτουρκικής φιλίας και της γόνιμης -σε κάθε επίπεδο- συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά όχι με όρους υποτέλειας.
Μελετώντας την νέα Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, της 23ης/3/2010 προς τα Α.Ε.Ι. της χώρας, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης: «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» για τα έτη 2010-2013, αισθανόμαστε ότι, ή εμείς έχουμε χάσει τα λογικά μας και παραλογιζόμεθα ή εδώ στη Θράκη συμβαίνουν παράλογα πράγματα.
Διότι, εάν είχαμε αντίστοιχες ενέργειες από πλευράς Τουρκίας για την εισαγωγή, παραδείγματος χάριν, της ελληνικής γλώσσας σε όλα τα τουρκικά δημόσια σχολεία της Κωνσταντινούπολης, θα ήταν τότε κάπως κατανοητή η λογική του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα όμως, η όλη μεθόδευση προκαλεί εύλογη έκπληξη και απορία, την στιγμή μάλιστα που ευρισκόμαστε ενώπιον μιας ενορχηστρωμένης προσπάθειας του τουρκικού επεκτατισμού να ποδηγετήσει τη Θράκη, αφού είναι γνωστό ότι το τουρκικό Προξενείο στην Κομοτηνή έχει υπερβεί τα όρια των διπλωματικών του ευθυνών και λειτουργεί ως άτυπο Υπουργείο Θράκης.
Πιο συγκεκριμένα, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, αντί να προάγει -όπως οφείλει- την δημόσια ελληνική εκπαίδευση στη Θράκη δίνοντας τη δυνατότητα -πέραν των χριστιανών- και σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας να μορφώνονται ισότιμα όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, μεθοδεύει βήμα προς βήμα την τουρκοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία της Θράκης.
Διερωτώμεθα, εάν τα χρήματα του ελληνικού λαού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν -εν μέσω της παρούσας οικονομικής κρίσης- να προορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας για να προετοιμάζεται το έδαφος, προκειμένου να εισαχθεί η τουρκική γλώσσα σε ολόκληρη την δημόσια εκπαίδευση της Θράκης και συγχρόνως να υποβιβάζεται η ελληνική σε δεύτερη γλώσσα. Διότι αυτό ακριβώς είναι κατ’ ουσίαν το περιεχόμενο και ο στόχος της ανωτέρω Πρόσκλησης.
Επιπλέον, αντί το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας να εστιάσει στην αξιοποίηση των προς διάθεση κονδυλίων για τη διεύρυνση και τη δημιουργία νέων δημόσιων σχολείων στη Θράκη, ιδιαίτερα στην ορεινή περιοχή της, δαπανά από το 1997 μέχρι σήμερα μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην κατεύθυνση υλοποίησης Προγραμμάτων, τα οποία δυστυχώς δεν δημιουργούν ουδεμία μόνιμη και βιώσιμη υποδομή στην εκπαίδευση. Ενώ, μόλις αυτού του είδους τα Προγράμματα περατωθούν και αφού έχουν δαπανηθεί μεγάλα ποσά, δεν απομένει καμία ουσιώδης υφιστάμενη δομή και επιστρέφουμε πάλι στην αρχή, όπως έχουμε δείξει και σε άλλες επιστολές μας.
Πιο συγκεκριμένα, στις Ενότητες της εν λόγω Πρόσκλησης, διαβάζουμε μεταξύ άλλων: «. Μελέτη με αντικείμενο την εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας . στα δημόσια σχολεία της Θράκης. υλοποίηση του μέτρου εισαγωγής της διδασκαλίας της τουρκικής στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Επεξεργασία αναλυτικού προγράμματος για την τουρκική γλώσσα. Διαμόρφωση Προτάσεων .για τα εκπαιδευτικά υλικά και βιβλία διδασκαλίας της τουρκικής στα δημόσια σχολεία.» (Σελίδες 6,7,8,9 της Πρόσκλησης).
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν νέες παραχωρήσεις προς τον τουρκικό επεκτατισμό που πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν διανοείτο να πράξει. Η εν λόγω δε μεθόδευση του Υπουργείου Παιδείας θεωρούμε ότι υποκαθιστά και επί της ουσίας ακυρώνει όλη την ελληνική διπλωματία και την μέχρι σήμερα ισορροπημένη πολιτική στην Θράκη, στην οποία έχει συμβάλει τα μέγιστα και ο νυν Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Παράλληλα, το ίδιο πρόγραμμα προωθεί τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία, έτσι ώστε η τουρκοποίηση όλων των Μουσουλμάνων της Θράκης, συμπεριλαμβανομένων των Πομάκων και των Τσιγγάνων (που αποτελούν περίπου τα 2/3 της μουσουλμανικής μειονότητας), να αρχίζει -με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων- από τη νηπιακή ακόμη ηλικία.
Τραγικότερο δε όλων είναι το ακόλουθο απόσπασμα από την ανωτέρω Πρόσκληση: «.Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα είναι: νέες παιδαγωγικές μέθοδοι, διαφοροποιημένη παιδαγωγική, . διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας» (σελ. 8 της Πρόσκλησης).
Στην Θράκη επομένως, του 2010, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, α) μελετά και σχεδιάζει επίσημα την εισαγωγή της τουρκικής σε όλα τα δημόσια σχολεία, β) δημιουργεί δίγλωσσα νηπιαγωγεία, για τα οποία δεν προνοεί κατά τον σχεδιασμό του την χρήση των άλλων μητρικών γλωσσών της μειονότητας (πομακική και τσιγγανική), γ) προάγει διαφοροποιημένη παιδαγωγική, δ) υποβιβάζει την ελληνική σε δεύτερη γλώσσα. Φοβούμαστε δε, ότι μετά από τη Θράκη σειρά έχει η υπόλοιπη Ελλάδα και τα υπόλοιπα δημόσια ελληνικά σχολεία να υποστούν τον διαπολιτισμό του Υπουργείου Παιδείας και τον υποβιβασμό της ελληνικής σε δεύτερη γλώσσα, αφού παντού πλέον υπάρχουν μουσουλμάνοι πολίτες.
Για τα ανωτέρω το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει για τους επόμενους 36 μήνες 10 εκατομμύρια ευρώ, εν μέσω περικοπών συντάξεων, μισθών και νέων φορολογικών αυξήσεων. Δεν μπορούμε παρά να καταγγείλουμε αυτήν την προσβλητική για τη Δημοκρατία και την επιστημονική δεοντολογία μεθόδευση.
Ζητούμε από εσάς, Κυρία Υπουργέ, αλλά και από τον Πρωθυπουργό, τους Βουλευτές της Θράκης και σύσσωμο το ελληνικό Κοινοβούλιο, να ανασταλούν άμεσα αυτές οι μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες οδηγούν απευθείας στη γκριζοποίηση και διχοτόμηση της Θράκης. Συγχρόνως, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή εγκλωβίζουν τον Πρωθυπουργό της χώρας και την Κυβέρνησή του αλλά και την ελληνική πολιτική σε μια μη αντιστρεπτή κατάσταση πραγμάτων.
Για αναλυτικότερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε σχετική επιστολή μας.
Τέλος, επισημαίνοντας το προφανές, ότι τέτοιες μεθοδεύσεις όχι μόνο δεν προάγουν μια ισότιμη φιλία και συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά αντίθετα, δυναμιτίζουν την φιλία των δύο λαών, αφού δημιουργούν όρους υποτέλειας του ενός στον άλλο, σας ζητούμε α) να ακυρώσετε άμεσα την εν λόγω Πρόσκληση, β) να την αναπροσαρμόσετε, αφού προηγηθεί διαβούλευση επιστημόνων από όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι., γ) να περιορίσετε την Πρόσκληση σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και λοιπής εκπαιδευτικής στήριξης και, δ) ο σχεδιασμός της νέας Πρόσκλησης να προβλέψει ισότιμη μεταχείριση όλων των μητρικών γλωσσών της μουσουλμανικής κοινωνίας.

Με ιδιαίτερη τιμή,
Γεώργιος Π. Παύλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Τι ετοιμαζουν οι Τουρκοι στον Έβρο;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 16th, 2010 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Τι ετοιμαζουν οι Τουρκοι στον Έβρο;

Πηγή: http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/2009-11-18-23-48-32-2009111816923/

42-16335853Το αργότερο σε 18 μήνες από σήμερα το περιβάλλον τακτικών επιχειρήσεων στον Έβρο αλλάζει δραματικά σε βάρος της ελληνικής αμυντικής διάταξης: Ο τουρκικός Στρατός για πρώτη φορά μετά το 1923, όταν το ποτάμι τέθηκε ως όριος γραμμή μεταξύ των δύο κρατών, θα έχει εντάξει στο δυναμικό του πορθμεία ικανά να μεταφέρουν δύο ίλες αρμάτων μέσα σε 6,5 λεπτά στην δυτική ακτή του Έβρου! Και μέσα σε 15’ μπορούν να ζεύξουν τις δύο όχθες!

Την απόκτηση των 52 πορθμείων-γεφυρών αυτών, την οποία οι Τούρκοι δεν είχαν δώσει στην δημοσιότητα την αποκάλυψε στο τ.178 η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, αλλά η είδηση σήμερα βρίσκεται στην εντολή επιτάχυνσης των παραδόσεων που ζητήθηκε από τουρκικής πλευράς!

Έτσι το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2011 θα έχουν ξεκινήσει οι παραδόσεις και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του ίδιους έτους 14 μήνες ενωρίτερα από ότι είχε αρχικά συμφωνηθεί.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του τουρκικού Στρατού και της εταιρείας το σύνολο των 52 οχημάτων-σχεδιών θα παραδιδόταν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2012, με το πρώτο σύστημα να παραδίδεται τα τέλη του 2011.

Η παραγγελία των 52 Επιθετικών Αμφιβίων Γεφυρών τύπου Samur, από τον τουρκικό Στρατός είχε γίνει στις αρχές του 2007. Kάθε αμφίβιο όχημα-σχεδία Samur έχει δυνατότητα γεφύρωσης 12,5 μέτρα, ενώ η κάθε συλλογή που αποτελείται από 12 οχήματα-σχεδίες τα 150 μέτρα

Το κάθε ζεύγος οχημάτων-σχεδίων όταν χρησιμοποιείται ως πορθμείο, μπορεί να μεταφέρει άρμα κλάσης 70 τόνων, ενώ για την επάνδρωση του κάθε οχήματος απαιτούνται μόλις 3 στρατιώτες οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν το όχημα-σχεδία και να διεκπεραιώσουν ένα στρατιωτικό όχημα στην απέναντι όχθη ενός ποταμού σαν τον Έβρο σε λιγότερο από 7 λεπτά.

Ο νικητής του διαγωνισμού ήταν η τουρκική εταιρεία FNSS, η οποία κέρδισε το εν λόγω συμβόλαιο συνολικής αξίας 130,8 εκ δολαρίων για την κατασκευή 4 συλλογών των 12 οχημάτων-σχεδίων και 4 εκπαιδευτικών. Η πρόταση της εταιρείας περιελάμβανε το σασί του τροχοφόρου οχήματος 8×8 Pars, που επίσης κατασκευάζει η εταιρεία FNSS, για το όχημα φορέα και το σχέδιο της γερμανικής επιθετικής αμφίβιας γέφυρας τύπου Μ3 της εταιρείας Santa Barbara Sistemas GmbH πρώην EWK.

Η γέφυρα Μ3 η οποία σε αντίθεση με την τουρκική πρόταση χρησιμοποιεί όχημα 4×4, έχει εξαχθεί σε τουλάχιστον 5 χώρες (μεταξύ αυτών Βρετανία και Γερμανία) ενώ μέχρι και σήμερα έχουν κατασκευαστεί 97 οχήματα. Κάθε. Το όχημα είναι πλήρως αμφίβιο, προωθείται από δύο υδροπροωθητές waterjet, με δυνατότητα πλεύσης ακόμα και σε ρηχά νερά βάθους μόλις 1,05 μέτρων.

Διαθέτει ικανότητα διεύθυνσης μέσα στο νερό και στους τέσσερις άξονες και λόγω αυτών των δυνατοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πορθμείο (Bay Ferry) ενώ διατηρεί αυτή τη δυνατότητα ακόμα και όταν δύο οχήματα-σχεδίες είναι συζευγμένα. Είναι εξοπλισμένο με κεντρικό σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, η μέγιστη ταχύτητα οδήγησης σε άσφαλτο φτάνει τα 80χλμ/ώρα, ενώ στο νερό κινείται με ταχύτητα μέχρι και 14 χλμ/ώρα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα καθαρά επιθετικό σύστημα καθότι η Τουρκία με αυτά τα μέσα θα μπορεί ανά πάσα στιγμή ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύκτας να αιφνιδιάσει τις ελληνικές δυνάμεις ακόμα και σε τέσσερα διαφορετικά σημεία στο ποτάμι του Έβρου.

Η απλότητα της χρήσης, η ταχύτητα ανάπτυξης του συστήματος, ο όγκος και το μέγεθος των οπλικών συστημάτων που μπορούν να μεταφερθούν συνιστούν μια νέα πρωτόγνωρη απειλή για την Ελλάδα.

Επιπρόσθετα η ήδη αναφερθείσα δυνατότητα του συστήματος να λειτουργήσει σαν πορθμείο επιτρέπει στις Τουρκικές Ένοπλες δυνάμεις να μεταφέρουν στο πρώτο κύμα της επίθεσης 24 άρματα μάχης ή άλλο συνδυασμό οπλικών συστημάτων (π.χ ΤΟΜΑ, ΤΟΜΠ, Αυτοκινούμενα Πυροβόλα, κλπ) την ίδια στιγμή σε διαφορετικά σημεία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν από 15 χρόνια η Τουρκία είχε αγοράσει και εγκαταστήσει στον Έβρο πολύ μικρότερων δυνατοτήτων γεφυρών Αμερικανικής προέλευσης.

Ο τότε Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας κύριος Γεράσιμος Αρσένης είχε ζητήσει από τον Αμερικανό ομόλογο του την ακύρωση οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής πώλησης επιπλέον γεφυρών στην Τουρκία από τις ΗΠΑ. Σήμερα όμως ειδήσεις σαν και αυτές παρά το γεγονός ότι αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τον επιθετικό προσανατολισμό των ΤΕΔ δεν προκαλούν καμία ελληνική επίσημη αντίδραση.

ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 16th, 2010 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ κατά των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και του ΔΝΤ!!!!

http://vickytoxotis.blogspot.com/2010/06/blog-post_15.html

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 16th, 2010 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ! ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΝΟΙΑ

ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ!

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
================


Με το σημερινό άρθρο ολοκληρώνουμε την ανασκευή των πιο βασικών ατοπημάτων της συνέντευξης του κ. Νίκου Νικολαίδη Καθηγητή της Πατρολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή της Θρησκευτικής Διαφωτίσεως των Μητροπόλεων Κύκκου και Ταμασού που έδωσε στην εκπομπή του κ. Ποταμίτη στο ΡΙΚ 3.
Απομένει να δούμε σε παράρτημα κάποιες απαράδεκτες θέσεις του κ. Νικολαίδη για την τεκνογονία και το γάμο, τις απόψεις του για την ανάγκη να καταστεί Αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Κύπρου καθώς και την υποτιθέμενη βοήθεια που πρόσφερε στο εθνικό μας θέμα η επίσκεψη του Πάπα.

ΑΓΝΟΙΑ ή ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ;

____________

Ο κ. Νικολαίδης μίλησε για τα παπικά δόγματα και τις πρακτικές των Λατίνων λες και δεν έγινε η Β΄ Βατικάνεια Σύνοδος. Γιατί το έκανε αυτό; Αγνοεί άραγε τι έγινε στη Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο; Μήπως συνειδητά διαστρέφει τα πράγματα για να δικαιολογήσει την προπαγανδιστική θέση ότι υπάρχουν μεν διαφορές αλλά ακόμη και στο Filioque δήθεν, όπως ισχυρίστηκε, οι Παπικοί έχουν την καλή διάθεση να κάνουν υποχωρήσεις; Τι είδους υποχωρήσεις; Να αποδεχθούν ότι πρόκειται για αίρεση ή θα το θεωρήσουν ως θεολογούμενο και θα μας αφήσουν να απαγγέλλουμε το Σύμβολο της πίστεως χωρίς την προσθήκη “και εκ του Υιού”, όπως τους εν Ελλάδι Παπικούς και άλλους;

ΟΥΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

_____________

Για τους Ουνίτες ο κ. Νικολαίδης ανέφερε ότι η μόνη διαφορά τους από τους Ορθόδοξους είναι ότι μνημονεύουν τον Πάπα! Δεν ανέφερε, όμως, ότι αυτό στην πράξη σημαίνει ότι δέχονται τα αιρετικά παπικά δόγματα περί πρωτείου και αλάθητου και επομένως, με το μνημόσυνο του Πάπα, υιοθετούν την παπική εκκλησιολογία. Γιατί το έκανε αυτό; Από άγνοια ή από εσκεμμένη πρόθεση να παραπληροφορήσει τους ακροατές της εκπομπής;

Σε κάθε περίπτωση έδωσε πολύ τορνευμένες απαντήσεις για το παπικό αλάθητο. Το παρουσίασε περίπου ως ανώδυνο. Η ερμηνεία του cum ex cathedra loquitur που έδωσε δείχνει παχυλή άγνοια της εκκλησιολογίας της Β΄ Βατικάνειας Συνόδου που κατοχύρωσε και επεξέτεινε την κακοδοξία περί του αλαθήτου του Πάπα της Α΄ Βατικάνειας Συνόδου. Αν πάλιν δεν πρόκειται για άγνοια τότε σίγουρα είναι σκόπιμη παραποίηση της αλήθειας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ;

_________

Και ενώ ήταν τόσο φειδωλός και προσεκτικός να χαρακτηρίσει (ή μάλλον να μη χαρακτηρίσει) τους Παπικούς αιρετικούς υποκρινόμενος άγνοια για την καταδίκη του Παπισμού από συνόδους και δεκάδες Πατέρες της Εκκλησίας ο κ. Νικολαίδης υπήρξε αφόρητα προκλητικός λέγοντας ότι “όποιος βάζει τον εαυτό του πάνω από την απόφαση της τοπικής Εκκλησίας είναι αιρετικός”!!!
Με άλλα λόγια: Οσοι διαφώνησαν με την πρόσκληση που απηύθυνε στον Πάπα η Εκκλησία της Κύπρου είναι αιρετικοί!!!
Οι Παπικοί κηρύσσουν ότι η χάρη του Θεού είναι κτιστή, πρεσβεύουν ότι το Αγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό, πιστεύουν ότι το πρωτείο του επισκόπου Ρώμης έχει Πέτρειο υποδομή, δέχονται το αλάθητο του Πάπα και όλες τις άλλες Παπικές αιρέσεις! Παρόλα αυτά δεν τολμά να αποφανθεί αν είναι αιρετικοί διατείνεται ο κ. Νικολαίδης. Οι μόνοι που γνωρίζει, όπως δήλωσε, ότι είναι αιρετικοί είναι όσοι αντιτίθενται στις αποφάσεις μιας τοπικής Εκκλησίας!
Οντως! Αξιοθαύμαστη εκκλησιολογία!!! Ορθόδοξη 100%. Κρίμα που δεν την είχε υπόψη του ο Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (για να περιοριστούμε σε ένα μόνον παράδειγμα) και εξαιτίας αυτής του της άγνοιας έχασε το χέρι και τη γλώσσα του!
Αυτά συμβαίνουν όταν κάποιος, όπως τον κ. Νικολαίδη, υπηρετεί την προπαγάνδα και όχι την αλήθεια της Εκκλησίας. Τελικά λέγει τόσο εξωφρενικά πράγματα ώστε εκτίθεται.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΑΠΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ


Επιπλέον! Δεν έχουν ευθύνη οι σημερινοί Πάπες για τη συμπεριφορά των παπικών ασχημιών στην Ιστορία απεφάνθη ο κ. Νικολαίδης.

Περίεργο! Μήπως ο κ. Νικολαίδης φρονεί ότι ο Παπισμός άλλαξε φρόνημα; Δεν πληροφορήθηκε ότι το Βατικανό αγιοποίησε πρόσφατα τον Στέπινατς το σφαγέα 800,000 ορθόδοξων Σέρβων; Δεν υπέπεσε στην αντίληψή του ότι ο σημερινός Πάπας προλειαίνει το έδαφος για την αγιοποίηση του Πάπα Πίου ΙΒ΄ που βαρύνεται για το κονκορδάτο με τους ναζί και τους φασίστες; Δεν άκουσε τίποτα για το κουκούλωμα της παιδεραστίας εκατοντάδων φραγκοπαπάδων που κακοποίησαν χιλιάδες αθώα παιδάκια πολλές φορές με σωματική αναπηρία, ένα έγκλημα στο οποίο ενέχεται και ο ίδιος ο Πάπας Βενέδικτος;
Πώς, λοιπόν, αποστασιοποιήθηκαν οι σημερινοί Πάπας από τα παπικά εγκλήματα αφού αγιοποιούν εγκληματίες που έπρεπε να δικαστούν στο δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα γενοκτονίας;
Αλλωστε ακούστηκε έστω και μια λέξη συγγνώμης από τον Πάπα, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο για το μαρτύριο των 13 οσιομαρτύρων της Καντάρας και όλα τα άλλα κακά που προξένησαν οι Λατίνοι εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τη Φραγκοκρατία; Οχι βέβαια. Γιατί άραγε;
Γιατί το Βατικανό ζήτησε συγγνώμη από τους Εβραίους για τις αδικίες σε βάρος τους και όχι και από τους Ορθόδοξους της Κύπρου; Αλλά βλέπετε οι Εβραίοι δεν ενστερνίζονται τη θεωρία των κ. Πιτσιλλίδη και Νικολαίδη ότι πρέπει να αφήσουμε την Ιστορία και να κυτάξουμε το μέλλον επειδή γνωρίζουν ότι το μέλλον δεν οικοδομείται ορθά αν δεν στηριχθεί στη σωστή αξιολόγηση και διαχείριση των γεγονότων της Ιστορίας.

Και οι μεν Εβραίοι ξέρουν πώς να υπηρετήσουν το συμφέρον της πατρίδας τους. Δεν θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε το ίδιο για το συμφέρον της δικής μας πατρίδας; Αλλά πώς υπηρετείται αυτό το συμφέρον όταν οι φύλακες – οι επίσκοποι – στην Κύπρο δεν αγρυπνούν και όταν οι διακεκριμένοι θεολόγοι της γυρίζουν τα κανάλια και προτρέπουν τον κόσμο να κυτάζει μπροστά και να ξεχάσει τα Ιστορικά γεγονότα;

ΣΥΝΟΨΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

_____________
Συνοψίζουμε και ερωτούμε: Ηταν ορθόδοξη η παρουσίαση των διαφορών Ορθοδοξίας και Παπισμού που επεχείρησε ο κ. Νικολαίδης ή μήπως προπαγανδιστική για να δικαιολογήσει όσους προσκάλεσαν τον Πάπα στην Κύπρο, συμπροσευχήθηκαν μαζί του και έλαβαν την “ευλογία” (γράφε αλογία) του στο γεύμα που παρετέθη προς τιμή του στην Αρχιεπισκοπή;
Ας βάλει το χέρι στην καρδία ο αγαπητός θεολόγος και όταν θα βρεθεί ενώπιος ενωπίω μπροστά στην εικόνα του Εσταυρωμένου ας ερωτήσει τη συνείδησή του αν έπραξε κατά Θεόν με όσα άστοχα είπε στην εκπομπή.
Τη δική μας πάντως συνείδηση δεν την ανέπαυσε, έστω και εκ του μακρόθεν, με αυτά που είπε.

Σάν σήμερα..Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 16th, 2010 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.


Σάν σήμερα..Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ


σφαγη ΨαρωνΣαν σήμερα, στις 20 Ιουνίου 1824, ο ενωμένος τουρκοαιγυπτιακός στόλος κατέλαβε τα Ψαρά και προχώρησε σε ολοκληρωτική σφαγή των κατοίκων τους. Διαβάστε το ιστορικό αφιέρωμα στην επέτειο αυτή.
Κατά το τέταρτο έτος της Εθνικής Παλιγγενεσίας, ο σουλτάνος Μαχμούτ βρισκόταν σε αδυναμία να καταστείλει την Επανάσταση και ζήτησε τη βοήθεια του υποτελούς του Μεχμέτ Αλή Πασά της Αιγύπτου. Το Μάρτιο του 1824 συνήφθη μεταξύ των δύο ανδρών συμφωνία, με την οποία ο Μεχμέτ Αλή δεχόταν να συμπράξει, υπό τον όρο να του παραχωρηθεί η Κρήτη, η Κύπρος και να διορισθεί ο θετός γιος του, Ιμπραήμ, διοικητής της Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα, οι ελληνικές δυνάμεις, ευρισκόμενες στη δίνη του Εμφυλίου Πολέμου, είχαν φθαρεί και αποσυντονισθεί.
Οι Τουρκοαιγύπτιοι έδιδαν πρωταρχική σημασία στις κατά θάλασσα επιχειρήσεις, γιατί αν δεν καταστρεφόταν ο ελληνικός στόλος και δεν εξουδετερώνονταν οι ναυτικές βάσεις των Ελλήνων, δεν θα ήταν δυνατό να ευδοκιμήσουν οι κατά ξηρά προσπάθειές τους. Αποφασίσθηκε, λοιπόν, ο αιγυπτιακός στόλος υπό τον περιβόητο Χουσεΐν να προσβάλλει την Κάσο και ο τουρκικός υπό τον Χοσρέφ Πασά τα Ψαρά.
Τα Ψαρά, ένα μικρό νησί στα βορειοδυτικά της Χίου, είχε σπουδαία θαλασσινή παράδοση και ήταν η τρίτη ναυτική δύναμη της Ελλάδας, μετά την Ύδρα και τις Σπέτσες, με ονομαστούς πυρπολητές, όπως ο Παπανικολής, ο Κανάρης και ο Πιπίνος. Ο Χοσρέφ είχε εντολή από τον σουλτάνο να εξαφανίσει από προσώπου γης τα Ψαρά, που τόσα προβλήματα δημιουργούσαν στον δυσκίνητο τουρκικό στόλο.
Το πρωί της 20ης Ιουνίου ο τουρκικός στόλος απέπλευσε από το Σίγρι Μυτιλήνης με προορισμό τα Ψαρά. Απετελείτο από 176 πλοία (πολεμικά και φορτηγά) και 12 χιλιάδες άνδρες (τούρκους και τουρκαλβανούς). Η τουρκική αρμάδα έφθασε στον αβαθή ορμίσκο Κάναλος, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, το απόγευμα της ίδιας μέρας. Τη στιγμή εκείνη, άρχισε μία εκ των πλέον δραματικών δοκιμασιών του Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Έπειτα από ισχυρό κανιοβολισμό, οι Τούρκοι πέτυχαν την απόβαση των αγημάτων τους.
Οι κάτοικοι του νησιού ανέρχονταν σε 30.000, οι 7.000 ντόπιοι και οι υπόλοιποι πρόσφυγες από τη Χίο και τις ακτές της Μικράς Ασίας. Το υπερασπίζονταν 1.300 Ψαριανοί, 700 πάροικοι και 1027 μισθοφόροι από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.
Οι μαχητές των Ψαρών υπέπεσαν σε ένα σοβαρό λάθος, καθώς αποφάσισαν να περιορισθεί ο αγώνας στην άμυνα της νήσου. Έτσι, έθεσαν σε απραξία τον στόλο και δεν χρησιμοποίησαν καθόλου τα πυρπολικά. Μάλιστα, αφαίρεσαν τα πηδάλια των πλοίων. Ακόμη, διασκόρπισαν τις δυνάμεις τους στην ξηρά και δεν έδιωξαν τα γυναικόπαιδα.
Οι αποβιβασθέντες Τούρκοι του Χοσρέφ κατέβαλαν με σχετική ευκολία τους αμυνομένους και μέσα σε δύο μέρες είχαν καταλάβει το νησί. Επακολούθησε η φοβερή καταστροφή. Το πλήθος έσπευσε να σωθεί στα λίγα πλοία, από τα οποία δεν είχαν αφαιρεθεί τα πηδάλια. Λίγοι τα κατέφεραν, καθώς ο στόλος του Χοσρέφ είχε περικυκλώσει το νησί.
Μόνη εστία αντίστασης παρέμεινε το Παλαιόκαστρο, η οχυρή θέση που δεσπόζει της Χώρας. Οι υπερασπιστές του, ανάμεσά τους και πολλά γυναικόπαιδα, αμύνθηκαν σθεναρά εναντίον 6.000 Τούρκων που τους πολιορκούσαν. Όταν η αμυντική γραμμή τους έσπασε και το φρούριο πλημμύρισε από Τούρκους, ο Αντώνιος Βρατσάνος έβαλε φωτιά στην πυριταδοποθήκη για να μην πέσουν στα χέρια των εισβολέων.
Η καταστροφή και η σφαγή που ακολούθησε υπήρξε τρομερή. Από τους 30.000 κατοίκους του νησιού, οι 18.000 θανατώθηκαν ή πωλήθηκαν ως σκλάβοι. Την εικόνα της καταστροφής δίνει με τον πιο παραστατικό τρόπο ο εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός στο περίφημο επίγραμμά του:
«Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
περπατώντας η Δόξα μονάχη
μελετά τα λαμπρά παλληκάρια
και στην κόμη στεφάνι φορεί
γινωμένο από λίγα χορτάρια
πούχαν μείνει στην έρημη γη»
Από τα περίπου 100 πλοία των Ψαριανών, μόνο 16 διασώθηκαν, καθώς και 7 πυρπολικά με τον Κανάρη. Όσοι από τους κατοίκους των Ψαρών γλίτωσαν από το γιαταγάνι των Οθωμανών εγκαταστάθηκαν στη Μονεμβασιά και μετά την απελευθέρωση στην Αρχαία Ερέτρια, που πήρε την ονομασία Νέα Ψαρά.
Η Καταστροφή των Ψαρών υπήρξε δεινό πλήγμα για την Επανάσταση. Χάθηκε μία από τις σημαντικές βάσεις του ελληνικού ναυτικού, ενώ διέτρεξαν άμεσο κίνδυνο οι υπόλοιποι. Η άμεση κινητοποίηση και η αντίδραση των υπόλοιπων δυνάμεων της μαχόμενης Ελλάδας έσωσε την κατάσταση.
Το ολοκαύτωμα των Ψαρών συγκλόνισε την επαναστατημένη Ελλάδα και ιδιαίτερα τα νησιά, που απειλούνταν πλέον άμεσα από τον οθωμανικό στόλο. Όμως, ο Χοσρέφ Πασάς, αντί να επιτεθεί στη Σάμο, όπως ήταν σχεδιασμένο, προτίμησε να επιστρέψει στη Λέσβο για να γιορτάσει το μπαϊράμι. Με πρωτοβουλία τότε του υδραίου Λάζαρου Κουντουριώτη συγκροτήθηκε στόλος υπό τους Σαχτούρη και Μιαούλη, προκειμένου να ανακαταλάβει το μαρτυρικό νησί και να εκδικηθεί τους Οθωμανούς για τη μεγάλη σφαγή.
Οι ναυτικές μοίρες των δύο ναυάρχων συναντήθηκαν στο ακρωτήρι Λιμνιονάρι των Ψαρών τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου 1824. Σε σύσκεψη, που ακολούθησε, αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί άμεση απόβαση στο νησί. Το ελληνικό αποβατικό σώμα αριθμούσε 1500 άνδρες, ενώ τα Ψαρά υπερασπίζονταν 600 Τουρκαλβανοί. Οι Έλληνες κατέβαλαν δια περιπάτου τους υπερασπιστές του νησιού, οι περισσότεροι από τους οποίους κατέφυγαν στα τουρκικά πλοία, που ναυλοχούσαν στο λιμάνι των Ψαρών. Γύρω στους 150 δεν μπόρεσαν να φθάσουν στα πλοία και ταμπουρώθηκαν στα σπίτια των Ψαρών, προσπαθώντας να αποκρούσουν τους επιτιθέμενους Έλληνες, που είχαν καταλάβει όλες τις οχυρωματικές θέσεις, μεταξύ αυτών και το Παλαιόκαστρο.
Τα πληρώματα των 25 εχθρικών πλοίων, προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά όταν πληροφορήθηκαν από τους πανικόβλητους τουρκαλβανούς, ότι οι έλληνες ήταν κύριοι σχεδόν όλου του νησιού, έλυσαν τους κάβους και προσπάθησαν να διαφύγουν στην Λέσβο. Ο Μιαούλης τους κατεδίωξε και στ’ ανοιχτά της Χίου συνήφθη ναυμαχία, που κράτησε σχεδόν 5 ώρες, με νικηφόρο αποτέλεσμα για τους έλληνες. Μόνο 5 από τα 20 τουρκικά σκάφη έφθασαν σώα στον προορισμό τους, ενώ σύμφωνα με τις αναφορές του Μιαούλη οι απώλειές τους ξεπέρασαν τους 1000 άνδρες. Οι έλληνες είχαν μόνο ένα νεκρό και έξι τραυματίες.
Μετά τη νικηφόρα ναυμαχία, ο Μιαούλης και τα πλοία του επέστρεψαν στα Ψαρά. Αντί, όμως, οι ελληνικές δυνάμεις να φροντίσουν να διώξουν τους λίγους τουρκαλβανούς που παρέμειναν οχυρωμένοι στα σπίτια και να γίνουν κύριοι του νησιού, άρχισαν το πλιάτσικο. Ναύτες και πλοίαρχοι επιδόθηκαν σε αρπαγή κανονιών, τροφίμων και εμπορευμάτων, όσων είχαν απομείνει στο νησί, για να τα μεταφέρουν ο καθένας στα πλοία του. Τα περισσότερα κανόνια ήταν λάφυρα των Οθωμανών από την καταστροφή του ψαριανού στόλου, ενώ τα τρόφιμα και τα εμπορεύματα τα είχαν αρπάξει οι τουρκαλβανοί από τα σπίτια πλουσίων Ψαριανών, μετά το Ολοκαύτωμα.
Η διαταγή του ναυάρχου Μιαούλη να θεωρηθούν τα κανόνια περιουσία του ελληνικού κράτους δεν εκτελέσθηκε ποτέ. Η διαμάχη για τη μοιρασιά της λείας παρέλυσε την πειθαρχία του στόλου. Με επιστολή του στους προκρίτους της Ύδρας, στις 6 Ιουλίου, ο Μιαούλης διεκτραγωδούσε την κατάσταση: «…Σας αφήνω να στοχασθήτε οποία ακαταστασία, ασυμφωνία και ιδιοτέλεια βασιλεύει εις τον στόλο μας και αν εις τοιαύτην κατάστασιν ευρισκομένου του στόλου εμπορούμεν να βάλωμεν βάσιν και να ελπίζομεν εις αυτόν…».
Προφητική διαπίστωση, που θα επαληθευθεί μια μέρα αργότερα. Στις 7 Ιουλίου, η γολέτα του Τομπάζη, που έπλεε μεταξύ Χίου και Ψαρών, ειδοποίησε ότι μοίρα του οθωμανικού στόλου κατευθυνόταν προς τα Ψαρά. Ο Μιαούλης διέταξε τον στόλο να τεθεί σε πολεμική ετοιμότητα. Από τα 51 ελληνικά πλοία μόνο τα 14 πειθάρχησαν. Ο τουρκικός στόλος κατόρθωσε να επιβιβάσει ενισχύσεις στο νησί, που ενώθηκαν με τους ολίγους πολιορκούμενους τουρκαλβανούς. Στις 10 Ιουλίου 1824 ο Μιαούλης βλέποντας την κακή κατάσταση του στόλου έλυσε την πολιορκία και εγκατέλειψε την περιοχή με τα πλοία του. Κατέφυγε στο Σούνιο, όπου περίμενε διαταγές από την Ύδρα, ενώ τα υπόλοιπα ελληνικά πλοία κατευθύνθηκαν προς το Κάβο-Ντόρο.
Έτσι, η εκστρατεία του ελληνικού στόλου για την ανακατάληψη των Ψαρών δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, εκτός από την καταστροφή της τουρκικής ναυτικής μοίρας. Το νησί θα παραμείνει υπό οθωμανική κυριαρχία ως το 1912, οπότε θα ενσωματωθεί στον εθνικό κορμό κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων.
Τμήμα ιστορίας defencenet.gr σε συνεργασία με το περιοδικό ΠΟΛΕΜΟΣ & ΙΣΤΟΡΙΑ

_______________

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 15th, 2010 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

Γιορτασε και φετος, στα 104 του χρονια,

την ονομαστικη του εορτη ο αγωνιστης ακριτας

ιεραρχης της Φλωρινας  π. Αυγουστινος Καντιωτης.

______________________________________________________________________

Γιορτη-CIMG4901p. A. CIMG4931


______________________________________________________________

 • Έγινε μέγας αρχιερατικός εσπερινός και λιτανεία.  Οι πιστοί που έφθασαν, στην Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου, από τη Φλώρινα και από διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος, πήραν την ευχή του Γέροντα και του φίλησαν το χέρι.

 • Στην συνέχεια έγινε κατανυκτική νυκτερινή Θεία Λειτουργία και στο τέλος στρώθηκε και νηστίσιμη τράπεζα.

______________________________

Η συζήτηση στην τράπεζα περιστράφηκε γύρω από τα παιδικά χρόνια του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου.

 • CIMG4941Movie Clipping 1

____________________________________________________________

ΕΝΑΣ ΑΣΤΟΧΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

_______________________________________________

p. Ayg. istCIMG4979 ιστ.

Στην φωτογραφία δεξιά ένας μικρός επισκέπτης, ο Αυγουστίνος.  Ηρθε με τους γονείς του και τα αδέλφια του για να πάρουν την ευχή του σεβάσμιου γέροντα επίσκοπου που εορτάζει. Φιλά με σεβασμό το χέρι του και παίρνει ως δώρο για την γιορτή του μια Καινή Διαθήκη της τσέπης.

_________________________________________________________

Πρώτος έφερε την συζήτηση για τα παιδικά χρόνια του π. Αυγουστίνου, ένας κατά σάρκα συγγενής του Γέροντος από την Αθήνα.

 • «Θα πω δύo λόγια, είπε, εξ’ αιτίας της ομιλίας που άκουσα στον εσπερινό. Με σκανδάλισε λιγάκι και με προβλημάτισε αυτό που είπε ο ομιλητής».

(oμιλητής ήτo ο πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης και ηγούμενος της Κλαδοράχης και ιεροκήρυκας της Ιεράς Συνόδου, και ιεροκήρυκας του Πατριαρχείου, και…, ο π. Ιουστίνος Μπαρδάκας).

 • «Ποιος ήταν ο σκανδαλισμός; Ο ομιλητής είπε, ότι τα νεανικά χρόνια του π. Αυγουστίνου έμοιαζαν πολύ με τα νεανικά χρόνια του σημερινού τιμωμένου αγίου. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εκείνο που ξέρω από την μητέρα του και από τις αδελφές του και από τους συμπατριώτες του είναι ότι· Από μικρό παιδάκι ο π. Αυγουστίνος ήτο κοντά στο Θεό. Ο πατέρας του 10 χρονών τον οδήγησε στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, στην Ιερά Μονή Λογομβάρδας, στον όσιο ηγούμενο π. Φιλόθεο Ζερβάκο, που είχε πνευματικό όλη η οικογένεια. Η ζωή του π. Αυγουστίνου  ακόμα και η παιδική ήταν πολύ αυστηρή, ήταν όπως την γνωρίζετε και τώρα. Ένα παράδειγμα θα αναφέρω. Οι κούκλες των αδελφών του (είχε 3 αδελφές), όσες κούκλες ήταν με κοντά μανίκια, τις χαλούσε τα χέρια.

 • Αλλά και η  νεανική ζωή του π. Αυγουστίνου ήταν τελείως αφιερωμένη στον Θεό. Τα γράμματα που επαίδευε, και πριν ακόμα σπουδάσει στην θεολογία, ήταν τα γράμματα της Θεολογίας. Αντέγραφε ολόκληρες ομιλίες του ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και άλλων Πατέρων της Εκκλησίας σε όποια βιβλία τις έβρισκε.  Ήτο επομένως άστοχος ο χαρακτηρισμός του ομιλητή».

Μετά τον κ. Καλυβίνο μίλησαν κι άλλοι ομιληταί, προς δόξα όχι του Γέροντος, αλλά προς δόξαν Θεού, που χαρίζει στην Εκκλησία του τέτοιους αληθινούς εργάτες του Ευαγγελίου.

Την συζήτηση κατηύθυνε ο πνευματικός πατέρας του Μοναστηριού π. Ιερόθεος Κοκονός, που είναι κοντά στον Γέροντα 60 χρόνια. Το λόγο πήρε ο νυν ηγούμενος της Λογγοβάρδας, και ο ηγούμενος του της Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου Πτολεμαϊδος. Μίλησαν και άλλοι ομιληταί.

____________________

ΣΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ

___________________

ONOMASTICA MITROPOLITULUI DE 104 ANI

Ziua bătrânului Mitropolit de Florina,
părintele Augustin
Şi anul acesta, părintele Augustin Kandiotis, marele luptător şi ierarh al Florinei, la cei 104 ani ai săi, şi-a sărbătorit onomastica.
normal_scroll17[1]

Ι. Μ. Αγ. Αυγ. ιστΙ. Μ. ΑΓ. ΑΥΓ..ιστ

S-a săvârşit Vecernia arhierească şi o procesiune. Credincioşii care au ajuns în Sfânta Mănăstire a Sfântului Augustin din Florina şi din alte părţi din Grecia, au primit binecuvântarea stareţului şi i-au sărutat mâna.
În continuare, a avut loc Dumnezeiasca Liturghie de noapte cu multă umilinţă duhovnicească, iar la sfârşit s-a aşternut şi o masă de post.
Discuţia din trapeză a gravitat în jurul anilor copilăriei Mitropolitului de Florina, părintele Augustin Kandiotis.

τραπ. Ι. Μ.Τραπζ.

O CARACTERIZARE NELALOCUL EI
În fotografia din dreapta un mic vizitator, Augustin. A venit împreună cu părinţii şi fraţii lui, ca să ia binecuvântarea respectabilului bătrân episcop care este sărbătorit. Sărută cu respect mâna Înaltpreasfinţiei Sale şi primeşte ca dar de ziua lui un Nou Testament de buzunar.
Cel dintâi a adus în discuţie anii copilăriei părintelui Augustin o rudă după trup a stareţului din Atena.

„Vă voi spune două cuvinte, a zis, plecând de la omilia pe care am auzit-o la vecernie. M-a smintit puţintel şi m-a neliniştit ceea ce a spus predicatorul”.
(Predicator a fost Protosinghelul Sfintei Mitropolii de Florina şi egumen de Kladorahi şi predicator al Sfântului Sinod şi al Patriarhiei, şi…, părintele Iustin Bardakas).
„Care a fost sminteala? Predicatorul a spus că anii tinereţii părintelui Augustin au semănat mult cu anii tinereţii sfântului cinstit astăzi. Acest lucru nu este adevărat. Ceea ce ştiu eu de la mama lui şi de la surorile lui, şi de la compatrioţii lui este că de mic copilaş părintele Augustin a fost aproape de Dumnezeu. Tatăl său l-a dus de la zece ani la Taina Sfintei Spovedanii, în Sfânta Mănăstire Longobarda, la Cuviosul ei Egumen – părintele Filotei Zervakos, pe care întreaga familie îl avea drept duhovnic. Viaţa părintelui Augustin încă din copilărie a fost foarte aspră; a fost cum o ştiţi şi acum. Voi menţiona un exemplu. Păpuşilor surorilor lui (a avut trei surori), care aveau mânecile scurte, le rupea mâinile.

Dar şi viaţa tinerească a părintelui Augustin a fost cu desăvârşire închinată lui Dumnezeu. Cărţile după care fusese educat, chiar înainte de a studia teologia, erau cărţi de teologie. Copiase toate omiliile Sfântului Ioan Gură-de-Aur, ale Marelui Vasile şi ale altor Părinţi ai Bisericii din toate cărţile pe care le găsea. Prin urmare, a fost nepotrivită caracterizarea predicatorului”.
După domnul Kalivino au luat cuvântul şi alţi vorbitori, spre slava nu a Stareţului, ci spre slava lui Dumnezeu, Care dăruieşte Bisericii Sale astfel de adevăraţi lucrători ai Evangheliei.
Dezbaterea a fost moderată de părintele duhovnicesc al mănăstirii, Ierotei Kokonos, care este lângă Stareţ de 60 de ani. A luat cuvântul şi actualul Egumen al Mănăstirii Longobarda, precum şi Egumenul Mănăstirii Sfânta Parascheva – Milohorios, Ptolemaida. Au luat cuvântul şi alţi vorbitori.
____________

ΣXOLIO

 • SYLLAL. ist“Η τραγική εξέλιξη των εκκλησιαστικών μας πραγμάτων, όπως τη βιώνουμε στις ημέρες μας, καθιστά επίκαιρη την ανάμνηση των αγώνων τους οποίους διεξήγαγε ο μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης με προμετωπίδα το αθάνατο σύνθημα «ζητούμεν ελευθέραν και ζώσαν εκκλησίαν»!
 • Ζητούμε μια Εκκλησία που να μην αποτελεί  ταπεινή θεραπαινίδα της άθεης πολιτείας που να καθοδηγείται και να ποδηγετείται απ αυτήν, αλλά να κατευθύνει πνευματικά αυτήν!
 • Ζητούμε μια Εκκλησία αγίων και όχι Εκκλησία που συνταράσσεται από σκάνδαλα Βοργιών!
 • Ζητούμε μια Εκκλησία όπου κλήρος και λαός θα εκλέγουν τους ποιμένες τους κι όχι οι κυνικές συναλλαγές και οι φατριαστικές δοσοληψίες του διευθυντηρίου της μονής Πετράκη!
 • Ζητούμε μια Εκκλησία της οποίας οι επίσκοποι ελέγχουν την πολιτική εξουσία και δεν χαιδεύουν τα αυτιά των βουλευτάδων και των νομαρχών και των δημάρχων!
 • Ζητούμε μια Εκκλησία της οποίας οι ταγοί εμπνέουν με όραμα το ποίμνιο κι δεν έχουν μετατραπεί σε διαχειριστές της επισκοπικής εξουσίας κατά τα κοσμικά πρότυπα!
 • Επί τη ευκαιρία λοιπόν της ονομαστικής εορτής του πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνου εκτός από τα χρόνια πολλά κι ευλογημένα προς τον ίδιο ευχόμαστε οι επίσκοποι της Εκκλησίας μας να συντονίσουν τον οραματισμό τους και προπαντός την πρακτική τους προς την ιερά παρακαταθήκη του π. Αυγουστίνου που συμπυκνώνεται στο σύνθημα «ζητούμεν ελευθέραν και ζώσαν Εκκλησίαν». Αμήν!”  (Λυκούργος Νάνης)

Συγχρονοι ειδωλολατρες

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 15th, 2010 | filed Filed under: ΟΜΙΛΙΕΣ (απομαγν.)

Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου (Ματθ. 8,5-13)

Συγχρονοι ειδωλολατρες

ομιλ.π.Aυγ.ist.Η Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί μου, τιμᾷ τοὺς ἁ­­γίους ἀποστόλους. Τοὺς τιμᾷ μὲ ξεχωριστὴ ἑορτὴ τὸν καθένα, ἀλλὰ τοὺς τιμᾷ καὶ ὅ­λους μαζὶ μὲ μία κοινὴ ἑορτὴ ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν τελεῖται στὶς 30 Ἰουνίου. Καὶ δικαίως τοὺς ἀποδίδεται αὐτὴ ἡ τιμή. Διότι οἱ ἅγιοι ἀ­πόστολοι εἶνε οἱ στῦλοι τῆς Ἐκ­κλησίας, εἶνε οἱ γίγαντες τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς, εἶνε οἱ μεγάλοι εὐεργέται τῆς ἀν­θρω­πότητος.

Ὡρισμένοι μάλιστα ἀπὸ αὐτοὺς εἶνε ἰδιαιτέρως εὐεργέται τοῦ εὐλογημένου ἔθνους μας, τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Σὲ καν­έναν ἄλ­λο δὲν ὀφείλει τόσα ἡ πατρίδα μας ὅ­σα στὸν ἀπόστολο Παῦλο καὶ στὸν ἀπόστολο Ἀνδρέα· σ᾽ αὐτοὺς τὸ χρωστᾶμε οἱ Ἕλληνες ὅτι εἴμεθα Χριστιανοί. Ἐὰν ὁ ἀπόστολος Παῦλος δὲν ἀ­νέ­βαινε στὸν Ἄρειο πάγο τῶν Ἀθηνῶν νὰ κη­ρύ­ξῃ τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ ἂν ὁ ἀπόστολος Ἀν­δρέας δὲν ἐσταυρώνετο στὴν Πάτρα, ἐμεῖς δὲν θὰ ἤμασταν Χριστιανοί. Μὲ τὸ κήρυγμα, μὲ τοὺς κόπους, μὲ τὰ δάκρυα καὶ τὸ αἷμα τῶν ἀποστόλων ἡ Ἑλλὰς ἔγινε χριστιανικὴ χώρα.

Ἀλλὰ τίθεται τὸ ἐρώτημα· εἴμεθα πράγματι Χρι­στιανοί; Μερικὰ πράγματα εἶνε σπάνια, καὶ γι᾽ αὐτὸ ἔχουν μεγάλη ἀξία. Σπάνιο εἶνε τὸ χρυσάφι, κι ἀκόμη πιὸ σπάνιο τὸ διαμάν­τι. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ χρυσάφι καὶ ἀπὸ τὸ διαμάντι πιὸ σπάνιο εἶδος στὴν ἐποχή μας ἔγινε ὁ Χριστιανός, ὁ ἀληθινὸς Χριστιανός. Δεῖξτε μου ἕναν ἀληθινὸ Χριστιανό, Χριστιανὸ εἰκοσι­τεσ­σάρων καρατίων, Χριστιανὸ ὅπως τὸν θέ­λει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ ἡ παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ νὰ πέσω νὰ τὸν προσκυνήσω.

Σπάνιο εἶδος ἔγινε ὁ Χριστιανὸς στὶς ἡμέρες μας. Καὶ θὰ μποροῦσα νὰ πῶ κάτι ἀκόμη πιὸ αὐστηρό, κάτι ποὺ θὰ φανῇ παράδοξο. Ποιό· πρὸ Χριστοῦ ὑπῆρχαν Χριστιανοί, καὶ μετὰ Χριστὸν ὑπάρχουν εἰδωλολάτρες! Μὰ πῶς, θὰ ρωτήσετε, ὑπάρχουν πρὸ Χριστοῦ Χριστι­ανοί; Δὲν λέει τὸ Εὐαγγέλιο ὅτι «ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται» (Μᾶρκ. 16,16); ὅτι ὅ­ποιος δὲν περάσῃ ἀπὸ τὴν κολυμβήθρα τοῦ ἁ­­γίου βαπτίσματος δὲν εἶνε Χριστιανός; Πῶς λοιπὸν ἐσὺ λές, ὅτι ὑπῆρχαν πρὸ Χριστοῦ Χρι­­στιανοὶ καὶ μετὰ Χριστὸν εἰδωλολάτρες;

* * *

Τὸ θέμα, ἀγαπητοί μου, εἶνε πολὺ μεγάλο. Ἀλλὰ νομίζω ὅτι ἀρκοῦν ἕνα – δύο παραδεί­γματα, καὶ θὰ δῆτε, ὅτι στὴν πρὸ Χριστοῦ ἐπο­χή, περίοδο πλάνης καὶ φαυλότητος, ὑπῆρ­ξαν καὶ ὡρισμένοι ἄνθρω­ποι ποὺ ἔ­ζησαν αὐ­στηρὴ ζωὴ καὶ εἶ­χαν ὄντως φρόνημα ἀνώτερο καὶ μπο­ροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τηροῦσαν τὶς ἐν­τολὲς τοῦ Κυρίου χωρὶς νὰ τὶς ἔχουν διδαχθῆ.

Τὸ ἕνα παράδειγμα. Λέει λ.χ. ὁ Κύριος ―ὄχι παπᾶς ἢ δεσπότης ἀλλὰ ὁ Κύριος τοῦ οὐ­ρανοῦ καὶ τῆς γῆς― «μὴ ὀμόσαι ὅλως», ἀπαγορεύεται δηλαδὴ τελείως ὁ ὅρκος. «Ἔστω ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ» (Ματθ. 5,34-37). Καὶ ὅ­μως τί κάνουμε; Σήμερα στὸν τόπο μας κάθε μέρα, ἀπὸ τὸ εἰρηνοδικεῖο μέχρι τὸν Ἄρειο Πάγο καὶ ἀπὸ τὰ πολιτικὰ δικαστήρια μέχρι τὰ στρατοδικεῖα καὶ ναυτοδικεῖα καὶ ἀεροδικεῖα, δὲν κάνουν τίποτ᾽ ἄλλο οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ ν᾽ ἁπλώνουν τὰ χέρια τους πάνω στὸ Εὐαγγέ­λιο καὶ νὰ ὁρκίζωνται συνεχῶς. Ὄχι μόνο γιὰ μεγάλες ὑποθέσεις ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς πιὸ μικρές. Ὅλη ἡ πατρίδα μας εἶνε βουτηγμένη σ᾽ αὐτὴ τὴν κόλασι. Καὶ ὅμως ὁ Κύριος λέει «μὴ ὀ­μόσαι ὅλως». Αὐτὴ λοιπὸν τὴν ἐντολή, ποὺ δὲν ἐφαρμόζουμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ στὸν αἰ­ῶνα μας, ἕξι αἰῶνες πρὸ Χριστοῦ τὴν ἐφήρμοσε – ποιός; Ἕνας φιλόσοφος ποὺ δὲν ἄ­κουσε τὸ Εὐαγγέλιο, ὁ Κλεινίας. Τὸν ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος. Ὁ Κλεινίας εἶχε μιὰ δικαστικὴ ὑπόθεσι μὲ ἕνα γείτονά του. Καὶ ἐ­πρόκειτο, ἂν δικαιωθῇ, νὰ κερδίσῃ ἕνα μεγάλο χρηματικὸ ποσό. Τοῦ λένε στὸ δικαστήριο· ―Βάλε τὸ χέρι σου στὸ ἄγαλμα τοῦ θεοῦ νὰ ὁρκιστῇς. ―Ὄχι, ἀπαντᾷ, δὲν ὁρκίζομαι. ―Μὰ θὰ χάσῃς τὴν ὑπόθεσι. ―Νὰ τὴ χάσω. Καὶ ἔχασε τὴν ὑπόθεσι, ἐπειδὴ δὲν δέχθηκε νὰ ὁρκιστῇ!

Σᾶς ἐρωτῶ· αὐτὸς δὲν εἶνε χριστιανός; καὶ εἴμαστε Χριστιανοὶ ἐμεῖς ποὺ πᾶμε καὶ παλαμίζουμε τὸ Εὐαγγέλιο; Πρὸ Χριστοῦ χριστια­νὸς αὐτός, μετὰ Χριστὸν εἰδωλολάτρες ἐμεῖς.

⃝ Θέλετε ἄλλο παράδειγμα; Τὸ ἀκούσαμε σήμερα· εἶνε ὁ ἑκατόνταρχος τοῦ εὐαγγελίου (βλ. Ματθ. 8,5-13). Οἱ Ἑβραῖοι, ποὺ ἤξεραν τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ τὶς ἐντολές του καὶ εἶδαν τόσα θαύματα, δὲν πίστεψαν στὸ Χριστό· καὶ αὐ­τός, ποὺ ἦταν ῾Ρω­μαῖος εἰδωλολάτρης, ἕνα θαῦμα εἶδε καὶ πίστεψε. Δὲν διάβασε τὸ νόμο τοῦ Κυρίου καὶ τοὺς προφήτας, ἐν τούτοις στὴ στάσι καὶ τὴ συμπεριφορά του βλέπουμε μερικὰ σπουδαῖα γνωρίσματα πίστεως στὸ Θεό.

Ἄκου λοιπὸν λόγια εἰδωλολάτρου. Τοῦ λέει ὁ Χριστός· ―Θὰ ἔλθω στὸ σπίτι νὰ θεραπεύσω τὸ δοῦλο σου. ―Ὄχι, λέει αὐτός, δὲν εἶνε ἀνάγ­κη· μπορεῖς κι ἀπὸ μακριὰ νὰ τὸν κάνῃς καλά… Σύγκρινε τώρα τὴν πίστι αὐτὴ μὲ τὴν πίστι ὡ­ρισμένων ἀπὸ μᾶς. Πολλοὶ Χριστιανοὶ σή­μερα ὑπολείπονται τοῦ ἑκατοντάρχου. Νομίζουν λ.χ., ὅτι ὁ Θεὸς θαυματουργεῖ μόνο σὲ ὡρισμένα μέρη. Παραδεχόμεθα ἀσφαλῶς κ᾽ ἐμεῖς, ὅτι ὑ­πάρ­χουν θαυματουργὲς εἰκόνες καὶ προσ­κυ­­νήματα· δὲν εἴμαστε προτεστάν­τες καὶ χιλιασταί. Ἀλλ᾽ ἅμα ἔχῃς καρδιὰ καθα­ρή, ἅμα πιστεύῃς, παντοῦ γίνον­ται θαύματα· «ἐν παν­τὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον» (Ψαλμ. 102,22)· ἂν ὅ­μως δὲν πιστεύῃς, καὶ στοὺς Ἁγίους Τόπους νὰ πᾷς τίποτα δὲν ὠφελεῖσαι. Εἶ­χε λοιπὸν ὁ ἑ­κατόνταρχος μιὰ πίστι καθαρὴ γιὰ τὸ Θεό.

Εἶχε ἀκόμη ταπείνωσι. ―Κύριε, λέει, δὲν εἶ­μαι ἄξιος νὰ ἔρθῃς στὸ σπίτι μου, εἶμαι ἁ­μαρτωλός. Αὐτὸς αἰσθάνεται τὴν ἀναξιότητά του· ἐ­μεῖς πῶς αἰ­σθανόμαστε; Πῶς ἐρχόμαστε στὸ ναό; Ἂν σὲ καλοῦσε ὁ βασιλιᾶς στὰ ἀ­νάκτορα, πῶς θὰ πή­γαινες καὶ πῶς θὰ στεκόσουν; Μὲ φόβο καὶ τρόμο. Καὶ τί εἶνε ἕνας ἐπίγειος βασιλιᾶς μπροστὰ στὸν Βασιλέα τῶν ὅλων; Γι᾽ αὐτὸ ὅταν ἐκκλησιαζώμαστε νὰ λέμε μὲ ταπείνωσι· Θεέ μου, ἐγὼ τὸ σκουλήκι ποὺ ἔκανα τοῦ κόσμου τὶς ἁμαρτίες, πῶς θὰ μπῶ στὸ ναό σου, ὅπου ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι σὲ ὑμνοῦν; Καὶ ὅταν κοινωνοῦ­με τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ἂς σκεφτοῦμε μὲ συναίσθησι· εἴ­μαστε ἄξιοι νὰ πάρουμε μέσα μας τὸ Χριστό;

Θαυμάζουμε τὸν ἑκατόνταρχο γιὰ τὴν πίστι του, τὸν θαυμάζουμε γιὰ τὴ βαθειά του ταπείνωσι. Ἀλλ᾽ ὑπάρχει κ᾽ ἕνα ἄλλο θαυμαστὸ στοιχεῖο στὴ ζωή του, κι αὐτὸ εἶνε ἡ ἀγάπη του. Τὸν ἀκοῦτε; Κοντὰ στὸ Χριστὸ ἦρθαν πολλοὶ ζητώντας νὰ θεραπεύσῃ τὸ παιδί τους ἢ κάποιον ἄλλο δικό τους· αὐτὸς παρακαλεῖ τὸ Χριστὸ ὄχι γιὰ κάποιον συγγενῆ του ἀλλὰ γιὰ ἕ­ναν ὑπηρέτη του, ἕνα σκλάβο, ποὺ τὴν ἐ­ποχὴ ἐκείνη δὲν εἶχε δικαιώματα, δὲν ἐθεωρεῖτο ἄν­θρωπος· τοὺς δούλους τότε τοὺς ἀ­γόραζαν, τοὺς πουλοῦσαν, τοὺς σκότωναν, τοὺς ἔκαναν ὅ,τι ἤθελαν. Γι᾽ αὐτὸν τὸν δοῦλο λοι­πὸν φρόντισε ὁ ἑκατόνταρχος. Ἦρθε στὸ Χρι­στὸ καὶ τὸν παρακαλοῦσε νὰ τὸν θεραπεύσῃ. Νά λοιπόν, πρὸ Χριστοῦ Χριστιανός· Ἐνῷ τώρα;… Σήμερα ἔρχονται στὴν Ἀθήνα κορίτσια ἀπὸ τὴν ἐπαρχία καὶ ὑπηρετοῦν σὲ μεγάλα σπίτια. Κοπιάζουν· πρῶτα ξυπνᾶνε, τελευταῖα κοιμῶνται. Καὶ πῶς τοὺς συμπεριφέρονται οἱ Χριστιανοὶ κύριοί τους; Γιὰ τὶς παρεκτροπὲς τῶν δικῶν τους παιδιῶν, τοῦ γυιοῦ ἢ τῆς θυγατέρας τους, εἶνε ἐπιεικεῖς· γιὰ μία παράλειψι ὅ­μως ποὺ θὰ κάνῃ ἡ ὑπηρέτρια, ἡ κυρία τὴ βασανίζει καὶ τὴν πετάει ἔ­ξω. Ὅταν ἔρθουν ὅ­μως Χριστούγεννα καὶ Πάσχα, ἡ κυρία αὐτὴ θὰ πάῃ στὴν ἐκκλησία καὶ θὰ κάνῃ μεγάλους σταυροὺς καὶ θ᾽ ἀνάβῃ κεριά. Σᾶς ἐρωτῶ· αὐτὴ ἡ κυρία δὲν εἶνε μετὰ Χριστὸν εἰδωλολάτρης, καὶ ὁ ἑκατόνταρχος δὲν εἶνε πρὸ Χριστοῦ Χριστιανός;

* * *

Νὰ προσέξουμε, ἀγαπητοί μου. Δὲν μᾶς σῴ­ζουν οἱ τύποι· τὰ ἀφιερώματα, τὰ εἰκονοστάσια, οἱ λαμπάδες, τὰ χρυσοποίκιλτα ἄμφια κ.τ.λ.. Κα­λὰ εἶνε αὐτά, ἀλλὰ ὑπὸ ἕνα ὅρον· νὰ συν­ο­δεύ­ων­ται ἀπὸ τὴν οὐσία. Καὶ ἡ οὐσία εἶνε νὰ ὑπάρχουν οἱ τρεῖς μεγάλες ἀρετές· ἡ πίστις, ἡ ἐλ­πίδα, ἡ ἀγάπη. Δὲν μᾶς σῴζουν τὰ «Κύριε Κύριε»· ἕνα σῴζει, «ὁ ποιῶν τὸ θέλημα» τοῦ Κυρί­ου (Ματθ. 7,21). Διαφορετικά, ὑπάρχει φόβος νὰ κολαστοῦμε.

Κάτι σκέπτομαι κι ἀνατριχιάζω· μοῦ ᾽ρχεται νὰ πάω σὲ μιὰ ἐρημιά, καὶ μακάρι ἡ ἱ. σύνοδος νὰ μὲ τιμωρήσῃ νὰ μὲ στείλῃ σὲ μοναστήρι, νὰ ἡσυχάσω ὕστερα ἀπὸ τοὺς κόπους τόσων ἐτῶν. Τί σκέπτομαι; Ὅταν ἦρθε ὁ Παῦλος στὴν Ἀθήνα, γύρισε σὰν ξένος ὅλη τὴν πόλι. Εἰδωλολάτρες ἦταν καὶ παντοῦ εἶδε εἴδωλα. Ὡσ­τό­σο δὲν ἄ­κουσε Ἀθηναῖο νὰ βλαστημήσῃ τοὺς θεούς. Ἂν ὅμως ἐρχόταν πάλι σήμερα, ὅπου καὶ νὰ πήγαινε, θὰ βούιζαν τ᾽ αὐτιά του ἀπὸ φρικτὲς βλασφημίες τῶν θείων. Δηλαδή· πρὸ Χριστοῦ Χριστιανοὶ καὶ μετὰ Χριστὸν εἰ­δωλολάτρες! Νά γιατί φοβᾶμαι, μήπως καμμιὰ νύχτα μὲ κανένα σεισμὸ ἔρθῃ τὸ τέλος. Γι᾽ αὐτὸ ἂς ποῦμε μὲ μετάνοια· «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42).

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(Ομιλία του ΜητροπολίτουΦλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στον ιερό ναό του Αγίου Ἀνδρέου Πατησίων – Ἀθῆναι 3-7-1960)

___________________________

ΣΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ

______________________________

Predica Mitropolitului Augustin de Florina
la Duminica a IV-a după Rusalii
(Matei 8, 5-13)

Idolatrii contemporani

Biserica noastră, iubiţii mei, îi cinsteşte pe Sfinţii Apostoli. Îi cinsteşte cu o sărbătoare aparte pe fiecare, dar îi cinsteşte şi pe toţi laolaltă printr-o sărbătoare comună, care, după cum ştiţi, are loc pe 30 iunie. Şi pe drept le acordă această cinste. Pentru că Sfinţii Apostoli sunt stâlpii Bisericii, sunt giganţii credinţei şi ai virtuţii, sunt marii binefăcători ai omenirii.
Desigur, unii dintre ei sunt în mod deosebit binefăcătorii binecuvântatului nostru popor, ai poporului elin. Nimănui altuia nu-i datorează atât de mult patria noastră cât îi datorează Apostolului Pavel şi Apostolului Andrei. Acestora, noi, elinii. le datorăm faptul că suntem creştini. Dacă Apostolul Pavel nu ar fi urcat în Areopagul atenienilor să propovăduiască pe adevăratul Dumnezeu şi dacă Apostolul Andrei nu s-ar fi răstignit în Patra, noi n-am fi fost creştini. Prin predica, prin ostenelile, prin lacrimile şi sângele apostolilor Elada a devenit o ţară creştină.
Dar se pune întrebarea: Suntem într-adevăr creştini? Unele lucruri sunt o raritate şi de aceea au o valoare mare. Rar este aurul şi chiar mai rar este diamantul. Dar şi decât aurul şi decât diamantul mai rar în vremea noastră a devenit creştinul, adevăratul creştin. Arătaţi-mi un creştin adevărat – un creştin de 24 de carate, creştin însă cum îl vrea Evanghelia lui Hristos şi Apostolii şi Predania Bisericii noastre – ca să cad înaintea lui şi să mă închin.
O specie rară a devenit creştinul în zilele noastre. Şi aş putea să spun ceva chiar mai aspru, ceva care va părea ciudat. Ce? Înainte de Hristos au existat creştini, iar după Hristos există idolatrii! Dar cum – veţi întreba – există înainte de Hristos creştini? Nu spune Evanghelia “Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui” (Marcu 16, 16)? Că acela care nu va trece prin cristelniţa Sfântului Botez nu este creştin? Cum deci zici că au existat înainte de Hristos creştini şi după Hristos idolatrii?

***

Tema, iubiţii mei, este foarte mare. Dar cred că ajung unu, două exemple, şi să vedeţi că în epoca dinainte de Hristos, o perioadă de rătăcire şi de pervertire, au existat şi anumiţi oameni care au trăit  o viaţă aspră şi au avut cu adevărat un cuget superior şi putem să spunem că respectau poruncile Domnului fără a le fi învăţat de la cineva.
Primul exemplu. Spune, de pildă, Domnul – nu un preot sau un episcop, ci Domnul cerului şi al pământului – “Să nu te juri nicidecum”, adică este interzis cu desăvârşire jurământul. “Să fie cuvântul vostru da da şi nu nu” (Matei 5, 34-37). Şi totuşi, ce facem? Astăzi, în ţara noastră, în fiecare zi de la tribunalul regional până la Aeropag (Curtea Supremă de Justiţie) şi de la instanţele civile până la tribunalele militare, navale şi aeriene, oamenii nu fac nimic altceva decât să-şi întindă mâinile pe Evanghelie şi să se jure continuu. Nu doar în probleme mari, ci şi pentru cele mai mici. Toată patria noastră este afundată în acest iad. Şi totuşi Domnul spune: “Să nu te juri nicidecum!”. Aşadar, această poruncă pe care noi creştinii nu o împlinim în veacul nostru, cu şase veacuri înainte de Hristos a împlinit-o – cine? Un filozof care nu auzise de Evanghelie, Clinias. Reaminteşte Vasilie cel Mare. Clinias avea o răfuială în justiţie cu un vecin al său. Şi trebuia, dacă i se făcea dreptate, să câştige o mare sumă de bani. Îi zic la tribunal: – Pune-ţi mâna pe statuia zeului, ca să juri. – Nu, răspunde, nu mă jur. –Dar vei pierde procesul. –Să-l pierd. Şi a pierdut procesul, pentru că nu a acceptat să se jure!
Vă întreb: Acesta nu este creştin, iar noi suntem creştini? Noi care mergem şi ne punem palma pe Evanghelie? Înainte de Hristos a fost creştin acesta, iar după Hristos idolatrii suntem noi.
Vreţi alt exemplu? L-am auzit astăzi: Este sutaşul din Evanghelie (vezi Matei 8, 5-13). Evreii, care au ştiut de adevăratul Dumnezeu şi de poruncile Lui şi au văzut atâtea minuni, nu au crezut în Hristos; dar acesta, care era un roman idolatru, o minune a văzut şi a crezut. Nu a citit Legea Domnului şi pe profeţi, şi cu toate acestea în poziţia şi în comportamentul său observăm câteva semne importante ale credinţei lui în Dumnezeu.
Auzi deci cuvintele idolatrului. Îi spune Hristos: -Voi veni în casă să-ţi tămăduiesc robul. –Nu, îi zice el, nu e nevoie; poţi şi de departe să-l faci bine… Compară acum această credinţă cu credinţa unora dintre noi. Mulţi creştini astăzi sunt inferiori sutaşului. Cred, de pildă, că Dumnezeu face minuni doar în anumite locuri. În mod sigur, acceptăm şi noi că există icoane făcătoare de minuni şi locuri de închinare; nu suntem protestanţi şi iehovişti. Dar, dacă ai inimă curată, dacă crezi, pretutindeni au loc minuni. “În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul” (Psalmul 102, 22); dacă însă nu crezi, chiar dacă mergi la Sfintele Locuri, nu te vei folosi cu nimic. Aşadar sutaşul a avut o credinţă curată în Dumnezeu.
A avut chiar şi smerenie. –Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea, sunt păcătos. El îşi simţea nevrednicia; noi cum ne simţim? Cum intrăm în biserică? Dacă te-ar chema împăratul la palat, cum te-ai duce şi cum ai sta? Cu frică şi cu cutremur. Şi ce este un împărat pământesc în faţa Împăratului tuturor? De aceea, atunci când mergem la biserică, să spunem cu smerenie: Dumnezeul meu, eu, viermele, care am săvârşit atâtea păcate, cum să intru în biserica Ta, unde îngerii şi arhanghelii Te laudă în cântări? Şi atunci când ne împărtăşim cu Preacuratele Taine să ne întrebăm conştiinţa: Suntem vrednici să-L primim în noi pe Hristos?
Ne minunăm de sutaş pentru credinţa lui, ne minunăm de el pentru adânca lui smerenie. Dar există şi un alt element minunat în viaţa lui, şi acesta este dragostea lui. Îl auziţi? La Hristos au venit mulţi cerând să fie tămăduit copilul lor sau vreun altul de-al lor. Acesta Îl roagă pe Hristos nu pentru vreo rudă de-a lui, ci pentru un slujitor al său, un sclav, care în epoca aceea nu avea drepturi, nu era considerat om; pe atunci, pe sclavi îi cumpărai, îi vindeai, îi omorai, făceai cu ei ce voiai. Aşadar, pentru acest sclav s-a îngrijit sutaşul. A venit la Hristos şi L-a rugat să-l tămăduiască. Iată deci creştin înainte de Hristos. În schimb, acum?!… În ziua de azi, vin în Atena fete din eparhie şi slujesc în casele mari. Se ostenesc; primele se trezesc,  ultimele se culcă. Şi cum se comportă faţă de ele domnii lor creştini? Pentru abaterile copiilor lor, a fiului sau a fiicei lor, sunt îngăduitori; însă pentru un eşec pe care-l va face servitoarea, doamna o chinuieşte şi o aruncă afară. Când însă vin Crăciunul şi Paştele, această doamnă se va duce în biserică şi va face cruci mari şi va aprinde lumânări. Vă întreb: Această doamnă nu este idolatră după Hristos? Iar sutaşul nu este creştin înainte de Hristos?

***

Să luăm aminte, iubiţii mei, nu ne mântuiesc formele: milosteniile sau afierosirile, iconostasele, făcliile, veşmintele ţesute cu aur ş.a… Bune sunt acestea, dar cu o condiţie: să fie însoţite de fond, de esenţă. Şi esenţa este existenţa celor trei mari virtuţi: credinţa, nădejdea, dragostea. Nu ne mântuiesc cuvintele “Doamne, Doamne”; un singur lucru mântuieşte: “cel ce face voia” Domnului (Matei 7, 21). Altfel, există teama de a fi trimişi la chinuri.
Mă gândesc la ceva şi mă cuprind fiorii. Îmi vine să plec într-un pustiu şi ar fi bine ca Sfântul Sinod să mă pedepsească şi să mă trimită într-o mănăstire, să mă liniştesc după ostenelile atâtor ani. La ce mă gândesc? Când a venit Pavel în Atena, a cutreierat ca un străin întreaga cetate. Idolatrii erau şi pretutindeni a văzut idoli. Cu toate acestea nu a auzit vreun atenian să-i înjure pe zei. Dacă însă ar veni din nou astăzi, oriunde s-ar duce, îi vor bubui urechile de groaznicele înjurături de cele dumnezeieşti. Adică: Înainte de Hristos, creştini, iar după Hristos, idolatrii! Iată de ce mă tem, ca nu cumva într-o noapte fără niciun cutremur să vină sfârşitul. De aceea, să spunem întru pocăinţă: “Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru Împărăţia Ta” (Luca 23, 42).

† Episcopul Augustin
(Omilia Mitropolitului de Florina, părintele Augustin Kandiotis, în sfânta biserică a Sfântului Andrei, Patision – Atena 03.07.1960)

(trad.: M.L., sursa: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=13174)

Επιστολη ασκητου

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 14th, 2010 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Επιστολη Ερημιτου

προς τον επισκοπον Αθανασιον Γιεφτιτς

Karatom.2

Τό λάθος, ἄν τό κάνεις μέ ἀγάπη, εἶναι σωστό·
τό σωστό, ἄν τό κάνεις μέ μίσος, εἶναι λάθος.
Ἔτσι τά μετράει ὁ Θεός.


 • Σεβαστέ μου π. Ἀθανάσιε,
 • Κάποιοι μοῦ ἔφεραν τήν συνέντευξή σου ἤ, καλύτερα ἐγώ θά πῶ, ἀπολογία σου γιά τήν σφαγή τοῦ ἀδελφοῦ σου Ἀρτεμίου, τοῦ πρό πολλοῦ μεταξύ τῶν ἁγίων συγκαταριθμηθέντα.
 • Τόν πουλήσατε ὅπως πούλησαν τόν Ἰωσήφ τά ἀδέλφια του.
 • Τόν στερήσατε ἀπό τά πνευματικά του παιδιά.
 • Τόν ἐξορίσατε σάν τόν ἐξόριστο ἅγιο Ἰουστῖνο, ἐσεῖς π.Ἀθανάσιε, τά ἀδέλφια του.
 • Ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα.
 • Ἡ ζωή δέν εἶναι φιλοσοφία μέ μίσος, ἀλλά ἁπλότης μέ ἀγάπη.
 • Δέν ἔφτασαν ὅλα αὐτά;
 • Δέν σᾶς συγκινεῖ ὅτι ἕνα παιδί σας βρίσκεται στά κρατητήρια;
 • Τό καθαιρέσατε, τό ἀποσχηματίσατε, τό ἀφορίσατε καί συνεχίζει ἡ κακία νά πρυτανεύει στή ζωή σας.
 • Ἤρθατε τώρα καί συνεχίζετε τήν συκοφαντία.
 • Ντροπή στόν Ἐπίσκοπο!
 • Ντροπή στόν πατέρα!
 • Ντροπή σ᾿ ὅλους σας!
 • Δέν θά ἤθελα νά πλατύνω τό λόγο μου περισσότερο.
 • Ἡ συνείδησή σας ποτέ δέν πρόκειται νά σᾶς ἀφήσει ἥσυχο –ἐάν ὑπάρχει ἔστω καί ἐλάχιστη.
 • Ὁ πουλημένος Ἰωσήφ θά γίνει πιό πλούσιος καί ὅταν φθάσετε καί νοιώσετε τήν πεῖνα, τήν φτώχεια τήν πνευματική, θά ἀνοίξει τά ἀμπάρια του γιά νά σᾶς χορτάσει…
 • Καλό Παράδεισο, π. Ἀθανάσιε.
 • Καλή λευτεριά ἀπό τήν χώρα τοῦ μίσους καί τῆς κακίας σέ σᾶς καί τούς ἐμπόρους πού ἔκαμαν ἐμπόριο τόν ἀδελφό τους, τόν ἅγιο Ἀρτέμιο καί τόν φυλακισμένο Συμεών.
 • Καλό Παράδεισο, π. Ἀθανάσιε, π. Ἀμφιλόχιε, π. Εἰρηναῖε, π. Θεοδόσιε…
 • Καλό Παράδεισο!

CREZI? „Şi a zis Iisus sutaşului: Mergi şi după credinţa ta fie ţie” (Matei 8, 13)

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 14th, 2010 | filed Filed under: Român (ROYMANIKA)

Predica Mitropolitului de Florina, părintele Augustin Kandiotis la
Duminica a IV – a după Rusalii

(Matei 8, 5-13)

CREZI?

„Şi a zis Iisus sutaşului: Mergi şi după credinţa ta fie ţie” (Matei 8, 13)

-1Iubiţii mei, în vremurile de demult, înainte de venirea lui Hristos, existau sclavi. Ce erau sclavii? Din punct de vedere fizic şi aceştia erau oameni, dar nu erau consideraţi oameni. Nu aveau drepturi de om. Nu-i ocrotea nicio lege. Stăpânii lor făceau cu ei ce voiau. Îi puneau la cele mai grele munci. Săpau ogoarele, cărau pietre şi noroi ca să construiască palatele stăpânilor lor, lucrau cu lanţuri la picioare în mine, în ocne, trăgeau de vâsle la corăbii, se luptau cu fiarele sălbatice ca să privească şi să se distreze stăpânii lor. Nicio plată nu luau pentru slujbele pe care le făceau. Hrana lor era săracă. Case proprii nu aveau. Era vai, dacă stăpânul lor nu era mulţumit de ei. Îi pedepsea cu severitate. Îi lovea fără milă. Putea chiar să-i şi omoare fără să răspundă în faţa nimănui. Oricând dorea stăpânul, îl lua pe sclav şi-l ducea în piaţa de sclavi, adică acolo unde se vindeau şi se cumpărau sclavii, cum astăzi se vând şi se cumpără animale.

∗∗∗

Dar de ce vorbim aici despre sclavi? Pentru că Evanghelia, pe care aţi auzit-o astăzi, vorbeşte şi ea despre un sclav, sclav care slujea unui stăpân oarecare. Acest sclav s-a îmbolnăvit şi a căzut la pat. Boala lui era gravă. Trupul îi paralizase. Suferea mult. Era de acum un sclav nefolositor, chiar dacă era tânăr. Deci cu acest sclav inutil ce s-ar fi aşteptat cineva să facă stăpânul său? Să arate interes, să-l ducă la medici, să-i cumpere medicamente? Altceva. Aşa cum am zis, un astfel de interes nu arătau stăpânii faţă de sclavi. Erau cu desăvârşire indiferenţi şi-i lăsau să moară.
Dar stăpânul din Evanghelia de astăzi era foarte diferit de ceilalţi stăpâni. Era un om deosebit. Nu era iudeu; era idolatru (închinător la idoli). Nu era preot, ci era ofiţer, cu gradul de sutaş, adică gradul pe care, în armată, îl deţine astăzi căpitanul. Era un căpitan, care aparţinea nu unei puteri mici, ci celei mai mari puteri, aşa cum era atunci Imperiul roman. Cu armele se îndeletnicea. Probabil luase parte la bătălii şi războaie sălbatice. Oricine s-ar fi aşteptat ca sutaşul să aibă o inimă aspră. Şi, totuşi, nici funcţia, nici originea, nici ticălosul mediu idolatru, în care trăia, nu a reuşit să-l influenţeze pe acest om deosebit. În inima acestui om exista o scânteie, o scânteie dumnezeiască. Sutaşul îşi iubea sclavul. Îşi privea sclavul ca pe o făptură a lui Dumnezeu. Conştiinţa nu-i îngăduia să fie indiferent faţă de sclavul bolnav. Aşadar, a arătat interes, ca şi cum ar fi fost copilul său. Şi medicamente a cumpărat, şi la medici l-a dus; tot ce-i stătuse în putere făcuse. Dar ce  ţi-e şi cu răul? Sclavul nu se făcea bine. Continua să fie paralizat, să sufere. Şi durerile sclavului erau durerile sutaşului. Ce nobil, ce om deosebit era acest sutaş! O bucată de aur într-un munte de necurăţie. O stea în groaznicul întuneric al nemilostivirii. Când a aflat că Hristos e în cetatea, în care slujea şi el ca şi comandant de piaţă, n-a pierdut ocazia. A alergat să-L întâlnească pe Hristos şi să-L roage pentru sclavul său. Pentru că auzise că Hristos face minuni. Şi iată-l deci pe sutaş înaintea lui Hristos.
Minunaţi-vă de el. Cu câtă smerenie stă înaintea Domnului! Cu câtă credinţă îşi expune rugămintea ca Hristos să-l facă bine pe sclavul său!
– Voi veni în casa ta să-l vindec, zice Hristos.
– Nu, Doamne, nu sunt vrednic de o astfel de vizită. Tu, Doamne, chiar de departe poţi să-l faci bine. Aşa cum eu poruncesc soldaţilor mei şi ei fac tot ce le spun, aşa şi Tu, Doamne, poţi să porunceşti bolilor şi să plece departe. Şi autoritatea mea este mică. A Ta este foarte mare. Ajunge şi un cuvânt al Tău, Doamne, ca să-l vindece.
Hristos s-a minunat ascultând cuvintele sutaşului. A văzut că acest sutaş roman avea o credinţă mare. O credinţă, pe care nu o aveau milioanele de iudei. Iudeii vedeau minunile pe care le săvârşea Hristos, şi totuşi nu credeau, iar căpeteniile lor Îl urau şi voiau să-L dea la moarte. Şi sutaşul, care nu făcea parte din poporul ales al lui Dumnezeu, să aibă o astfel de credinţă?
Hristos, după ce l-a lăudat pe sutaş pentru credinţa lui mare, l-a vindecat pe sclav. L-a vindecat fără a merge în casa sutaşului. L-a vindecat de departe. L-a vindecat doar cu un cuvânt al Său: „Mergi, şi după cum ai crezut, fie ţie” (Matei 8, 13).

∗∗∗

Ah, dacă am fi avut şi noi această credinţă a sutaşului! „Doamne”, a zis, „ajunge un cuvânt al Tău ca să-l facă bine pe slujitorul meu”. Deoarece cuvântul lui Hristos nu este precum cuvintele oamenilor. Oamenii nu pot să facă prin cuvântul lor ce făcea Hristos. Este imposibil. Mii de porunci să dea focului, focul nu se va stinge. Mii de porunci să dea mării sălbăticite, marea nu se va linişti. Mii de porunci să dea materiei neînsufleţite, materia nu poate să scoată viaţă şi să iasă din ea nu om, nu animal, nu pasăre, dar nici măcar un fluture, nici o furnică. Cine a făcut toate acestea? Hristos. Cum? Numai şi numai cu cuvântul Său. „El a zis şi s-au făcut” (Psalm 148, 5). Şi cuvântul lui Hristos are o atât de mare putere, pentru că nu este cuvânt al omului, ci este cuvânt al lui Dumnezeu, care a creat universul şi a venit aici pe pământ în trup omenesc şi continuă să fie prezent în Biserica Lui, care este Trupul Lui. Hristos este Capul, suprema căpetenie şi autoritate. Dar, înaintea lui Hristos, ca soldaţii care aşteaptă porunci, stau toate stihiile naturii, toate făpturile, soarele, luna, stelele, marea, râurile, oamenii, îngerii şi arhanghelii. Toţi şi toate ascultă de El şi El stăpâneşte universul cu legile naturale şi supranaturale. Şi face minuni în cer şi pe pământ. Şi dacă există oameni, care nu cred în El şi care nu vor să facă voia Lui, cu aceştia se va împlini ceea ce s-a spus: ”Îl vor vedea pe Cel pe Care L-au împuns” (Zaharia 12, 10; Ioan 19, 37).
Hristos, iubitul meu, Hristos este Domnul, Atotputernicul, Atotînţeleptul şi Atotbunul Dumnezeu. Asta a crezut sutaşul din Evanghelia de astăzi. Asta au crezut mii şi milioane de credincioşi, bărbaţi şi femei, care cu ajutorul lui Hristos au făcut minuni. Şi întreb: Tu crezi ca sutaşul? Dacă crezi, arată-ţi şi tu credinţa ta prin smerenie şi prin iubirea faţă de aproapele, cum a arătat-o sutaşul. Arată cu faptele credinţa ta. Şi atunci vei vedea şi tu în viaţa ta, în mii de situaţii, puterea lui Hristos şi vei auzi glasul Lui atotputernic: „Mergi, şi după cum ai crezut fie ţie” (Matei 8, 13).

(traducere din elină: M.L., sursa: „Kyriaki”)

ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Νο2

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 14th, 2010 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ., ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 14th, 2010 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

____________________

Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΚΑΙ Ο ΚΑΘΑΙΡΕΤΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
________________

Θερμές οι προσευχές μας προς τον Κύριο να φωτίζει τον Αγιο Κυθήρων στον ομολογιακό του αγώνα.
Και τον Οικουμενισμό ελέγχει και για την κανονική τάξη μεριμνά.
Την ευχή σου να έχουμε Δέσποτα!
Μακάρι όλοι οι επίσκοποι να είχαν την παρρησία του Αγίου Κυθήρων και του Αγίου Πειραιώς και να έπαιρναν θέση για όλα τα θέματα που απασχολούν την Εκκλησία.
Οσο για την απάντηση του Μεσσηνίας ήταν αυτή ακριβώς που όλοι ανέμεναν από την πένα του.
Αθεολόγητη, προπετής, κουτσομπολίστικη, γεμάτη ψεύδη, εμπαθής, κακοήθης, μικροπρεπής, ανάξια όχι μόνον επισκόπου αλλά κάθε ανθρώπου που σέβεται στοιχειωδώς τον εαυτό του.

Η ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
______________
Αλγεινεστάτη εντύπωση κάνει η απαξιωτική αναφορά του Μεσσηνίας όχι μόνον για τον ομολογητή Μητροπολίτη Κυθήρων, που δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το χρέος του προς το Χριστό και την Εκκλησία με κόσμιο τρόπο και χριστιανικό ήθος αλλά και η προπέτεια με την οποία μιλά για τον πολιό και μαρτυρικό Μητροπολίτη Αττικής κ. Νικόδημο, ο οποίος για 36 χρόνια πίνει το ποτήρι του διωγμού και των θλίψεων την ώρα που οι κάθε Σαββάτοι διατηρούν όχι μόνον το θρόνο τους αλλά και εκπροσωπούν την Εκκλησία της Ελλάδος στο διάλογο με τους Παπικούς.

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
________________
Να το πούμε απλά και σύντομα.
Η ορθόδοξη συνείδηση δεν θα ησυχάσει πριν το όνομα του Μεσσηνίας Χρυσόστομου Σαββάτου προστεθεί στα αναθέματα του Συνοδικού της Ορθοδοξίας.
Ας όψεται ο Χριστόδουλος που κάρφωσε αυτό το φαρμακερό στιλέτο στο στήθος της Εκκλησίας της Ελλάδας πριν πάει να συναντήσει τον Κριτή του. Ως να μην έφταναν οι υπόλοιπες ανομίες του έπρεπε να μας κληροδοτήσει και τον κ. Σαββάτο να πάρει η ευχή!

ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ;
________________________
Αλλά και ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος γιατί τον ανέχεται; Γιατί τον καλύπτει; Γιατί παίζει μαζί του παιγνίδια για να εμπεδώσει την παρανομία;
Γιατί έσπευσε να εκφράσει την υποστήριξή του προς τον αλλοτριοεπίσκοπο κ. Σαββάτο όταν χολωμένος εξεδήλωσε προθυμία να παραιτηθεί από εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος επειδή η ιεραρχία ήθελε να του δώσει κατευθυντήριες γραμμές στο διάλογο με τους Παπικούς;
Γιατί παρέσυρε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος την Ιεραρχία να κρατήσει τον Μεσσηνίας κ. Σαββάτο στο νευραλγικό αυτό πόστο; Για να του ανταποδώσει την ευεργεσία που του έκανε στις Αρχιεπισκοπικές εκλογές ή μήπως για επιβεβαιώσει τις φήμες που παρουσιάζουν τον Αρχιεπίσκοπο εφαλτήριο των Οικουμενιστικών σχεδίων του Φαναρίου στην Εκκλησία της Ελλάδος;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΞΕΔΙΩΧΘΗ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ;
_______________
Τι δουλειά έχει ο κ. Σαββάτος να εκπροσωπεί την πίστη μας σε οποιοδήποτε διάλογο αφού πιστεύει ότι η Εκκλησία είναι διηρημένη; Η Ορθοδοξία δεν ταυτίζεται με την Una Sancta. Aνήκει, είπε το βλάσφημο στόμα του, στη Μία Εκκλησία. Λες και η Μία Εκκλησία και η Ορθοδοξία δεν ταυτίζονται!!! Και τι κάνουμε τότε όταν ομολογούμε πίστη στη Μία Εκκλησία στο Σύμβολο της πίστεως; Κοροιδεύουμε το Θεό;
Γιατί δεν άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία ο Μακαριότατος και να τον εκδιώξει κλωτσηδόν από την εκπροσώπηση της Εκκλησίας της Ελλάδος στο διάλογο με τους Παπικούς μετά την ασεβέστατη και κακόδοξη αυτή ομολογία στη Σύνοδο της Ιεραρχίας;

ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Η ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
_________________
Και αργότερα γιατί σκηνοθέτησε τη «διένεξη» με το Πατριαρχείο με τη βοήθεια του Μεσσηνίας προσποιούμενος ότι χάλασαν οι σχέσεις τους για να επιβάλουν την ανομία στη Μητρόπολη Αττικής;
Και πόσο πολύ, άραγε, χάλασαν οι σχέσεις τους όταν λίγες μέρες μετά που διέρρευσαν τις πληροφορίες στον τύπο για δήθεν διατάραξη των σχέσεων τους ο Μεσσηνίας ήταν προσκεκλημένος σε τσιμπούσι στα Οινόφυτα με το Μακαριότατο;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙ;
________________
Ποια λογική υπάρχει ένας επίσκοπος που κάνει δημόσια ομολογία κακοδοξίας στη Σύνοδο της Ιεραρχίας να μην παραπέμπεται αμέσως σε συνοδικό δικαστήριο για να καθαιρεθεί;
Αναμένουμε εναγώνια να δούμε ποια στάση θα τηρήσουν οι υπόλοιποι Ιεράρχες μας.
Αλλά και οι υπόλοιποι ας βοηθήσουμε τη Σύνοδο να πάρει τις ορθές αποφάσεις καταθέτοντας μαζικές μηνύσεις για να εκδηλώσουμε την παλλαική απαίτηση άμεσης καθαίρεσης του αλλοτριοεπίσκοπου της Μεσσηνίας.
Κανείς πια δεν μπορεί να ανέχεται το βδέλυγμα της ερημώσεως να ίσταται εν τόπω Αγίω.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOY ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούν 14th, 2010 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

«Όπου ακούεται ορθόδοξο κήρυγμα, όπου υπάρχουν αγωνισταί οι οποίοι διώκονται, σας το τονίζω. Όποιος δεν διώκεται δεν είναι γνήσιος, είναι κάλπικος παράς.
Όπου διώκεται επίσκοπος, αρχιμανδρίτης, ηγούμενος, κήρυκας του Ευαγγελίου κοντά του να είστε, από τους άλλους μακριά. Δεν είναι γνήσια τέκνα της Ορθοδοξίας ή υστερούνται της παρρησίας η οποία είναι το πρώτο προσόν εις τας τοιαύτας κρισίμους στιγμάς».

preosveceni

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Ο σεμνός και άγιος – κυριολεκτικά ΣΦΑΓΙΑΣΜΕΝΟΣ – μητροπολίτης Ράσκας και Πριζρένης Αρτέμιος, μετά την προσφορά τριάντα χρόνων στο θρυλικό Κόσσοβο – το Αγιον Ορος της Σερβίας – κατασυγκινημένος αποχαιρετάει τους αγαπημένους του πιστούς και αναχωρεί γιά τον τόπο της εξορίας του. Μέχρι και τον τόπο που θα μένει, δεν τον άφησαν να τον επιλέξη ο ίδιος!!!

_

Ο επίσκοπος Αρτέμιος τελειώνοντας τον αποχαιρετιστήριό του λόγο, στο Μοναστήρι Γκρατσάνιτσα, είπε τα εξής:
Ο Χριστός μας είπε· «Μη φοβού το μικρό ποίμνιο· ότι ευδόκησεν ο Πατήρ υμών δούναι υμίν την βασιλείαν» (Λουκά ιβ΄ 32)
Κάθε πιστός που αγωνίζεται για να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, θα διωχθεί.
«Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσι…». Και αλλού πάλι ο Χριστός λέει·
«Eπί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθήσεσθε ένεκεν εμού εις μαρτύριον αυτοίς και  τοις έθνεσιν», αλλά να μη φοβηθήτε· «ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται» ((Ματθ. ι΄ 18, 22).
Έχουμε στην ιστορία του Κοσσυφοπεδίου διωγμούς. Διωγμούς από τους Τούρκους κατακτητές, διωγμούς…
Οι διωγμοί των χριστιανών δεν έπαυσαν. Να αγαπάμε τον Χριστό και να μην φοβόμαστε τους διωγμούς…
Εγώ πίστευα, ότι μια μέρα θα συγκεντρωνόσασταν εδώ στο μοναστήρι, για να με αποχαιρετίσετε στο αιώνιο μου ταξίδι και να με θάψετε στην αυλή αυτή του Μοναστηριού. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έφευγα κατ’ αυτό τον τρόπο.
Δεν γνωρίζω γιατί ο Θεός το επιτρέπει, αλλά και απ’ αυτό το κακό, μπορεί να βγάλει καλό.
Σας ευχαριστώ που ήρθατε για να με αποχαιρετίσετε. Ευχαριστώ τους κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου που βρίσκονται εδώ, ευχαριστώ και όλους εσάς που ήρθατε από τα χωριά και τις πόλεις. Ευχαριστώ και εκείνους που θα ήθελαν την στιγμή αυτή να βρίσκονται εδώ, αλλά δεν μπόρεσαν.


_____________________________________