Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Οκτώβριος, 2012

H ΑΓΙΟΤΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 21st, 2012 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Δημητρίου
26 Ὀκτωβρίου

 

 H ΑΓΙΟΤΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους ἁγίους τῆς Ἐκκλησί­ας μας, ποὺ λάμπει στὸν πνευματικὸ οὐρανό της σὰν ἄστρο πρώτου μεγέθους. Λάμπει μὲ τὴ ζωή του τὴν ἁγία, μὲ τὴ διδασκαλία του τὴ φωτεινή, μὲ τὰ θαύματά του τὰ μεγάλα, μὲ τὸ μαρτυρικό του τέλος. Εἶνε ὁ μεγαλομάρ­τυς ἅ­γιος Δημήτριος. Ἀλλὰ προτοῦ νὰ ποῦμε γιὰ τὸν βίο του, ἂς δοῦμε γενικῶς τί εἶνε ἅγιος.

* * *

Ἅγιος, στὴν ὡραία ἀρχαία ἑλληνική μας γλῶσσα, σημαίνει καθαρός.
Ὁ ἄνθρωπος ἀγαπάει τὴν καθαριότητα, δι­ότι πλάστηκε καθαρὸς καὶ γιὰ τὸ καθαρό. Γι᾽ αὐτὸ τὰ θέλει ὅλα καθαρά. Τὸ γάλα ἁ­γνό, παστε­ριωμένο. Τὸ κρασὶ ἄ­μεικτο, ὄ­χι νερωμέ­­­νο. Τὸ φαγητὸ ἀνέπαφο, ὑγιεινό. Τὸ σπίτι νὰ λάμ­πῃ. Τὰ ἔπιπλα νὰ ἀστράφτουν. Τὸ κορμί του πλυμέ­­νο, τὸ κεφάλι του λουσμένο, τὰ χέρια του σαπου­νισμένα. Γι᾽ αὐτὸ κάνει συχνὰ μπάνιο, κι ὅ­ταν βγαίνῃ ἀπ᾽ τὸ λουτρὸ αἰσθάνεται εὐφορία.
Ἐνῷ ὅμως ὅλα τὰ θέλει καθαρά, ἕνα, τὸ πιὸ σπουδαῖο μέρος τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, τὸ ἀφήνει ἀκάθαρτο. Ποιό εἶν᾽ αὐτό; Ἡ ψυχή του, αὐτὸ ποὺ μένει καὶ ἀθάνατο. Μποροῦμε νὰ ποῦμε καὶ γιὰ τὴν ψυχή· «ὄζει» (Ἰωάν. 11,39).
Στὶς διδαχὲς τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ ὑπάρχει τὸ ἑξῆς διήγημα. «Ἕνας ἀσκητὴς παρεκάλεσε τὸν Θεὸν νὰ τοῦ φανερώσῃ πολλὰ μυστήρια. Καὶ βγαίνοντας ἀπὸ τὸ κελλί του νὰ ὑπάγῃ εἰς μίαν χώραν, εἰς τὸν δρόμον ὁποὺ ἐπήγαινεν, σμίγει μὲ ἕνα ἄγγελον, μὰ δὲν τὸν ἐγνώρισεν ὁ ἀσκητής· ἐνόμισε πὼς ἦτο ἄνθρωπος. Εἰς τὸν δρόμον ἀπαντοῦν ἕνα ἄλογο ψόφιο· ἔπια­σεν ὁ ἀσκητὴς τὴν μύτην του, ὁ ἄγγελος τίποτε. Πηγαί­­νουν παρέκει, ἀπαντοῦν ἕνα βόδι ψόφιο, ὅπου ἐβρώμα· πάλιν πιάνει ὁ ἀσκητὴς τὴν μύτην του, ὁ ἄγγελος τίποτε. Πηγαίνουν παρέκει, ἀπαν­τοῦν ἕνα σκύλον ψόφιον· πιάνει ὁ ἀσκη­τὴς τὴν μύτην του ὁ ἄγγελος τίποτε. Κοντὰ ὁ­ποὺ ἤθελον νὰ φθάσουν εἰς τὴν χώραν, εὑρίσκουν μί­αν κόρην πολὺ ὡραίαν, μὲ στολίδια καὶ φορέματα πολύτιμα. Τότε ὁ ἄγ­γελος ἔπιασε τὴν μύτην του. Βλέποντας ὁ ἀ­σκητὴς τοῦ λέγει· Τί εἶσαι σύ, ἄγ­γελος, ἄν­θρω­πος ἢ διάβολος; Ἀπαντήσαμεν τὸ ψόφιο ἄλογο ὁποὺ ἐβρωμοῦ­σε, δὲν ἔπιασες τὴ μύτη· ὁ­μοίως καὶ τὸ βόδι καὶ τὸν σκύλον, καὶ δὲν εἶ­δα νὰ πιάσῃς τὴν μύτη σου· καὶ τώρα, ὁ­ποὺ ἀ­­παντήσαμε τέτοιαν ὡ­ραίαν κόρην, ἔπιασες τὴν μύτη σου; Τότε φανε­ρώνεται ὁ ἄγγελος καὶ τοῦ λέγει, πὼς κανένα πρᾶγμα δὲν βρω­­μᾷ τοῦ Θεοῦ περισσότερον ὡσὰν τὴν ὑπερηφάνειαν. Καὶ λέ­γοντας τὸν λόγον ἔγινεν ἄφαν­τος ὁ ἄγγελος. Εὐθὺς ἐγύρισεν ὁ ἀσκητὴς εἰς τὸ κελλίον του καὶ ἔκλαιε διὰ τὰς ἁμαρτίας του παρακαλῶν τὸν Θεὸν νὰ τὸν φυλάττῃ ἀπὸ τὰς παγίδας τοῦ δι­α­βόλου καὶ νὰ μὴ τὸν ῥίψῃ εἰς ὑ­περηφάνειαν καὶ κολασθῇ» (ἡμ. βιβλ. σ. 305-6). Καὶ σήμερα γιὰ καλλυν­­τικὰ ξοδεύονται τεράστια ποσά, γιὰ νὰ εὐ­ωδι­άζῃ τὸ σῶμα· ἀλλὰ ἡ ψυχὴ μένει ἀκάθαρτη.
Τί θὰ πῇ λοιπὸν ἅγιος; Ὅπως καθαρίζεις τὸ σῶμα, ἔτσι νὰ καθαρίζῃς καὶ τὴν ψυχή, νὰ κά­νῃς λουτρό, μπάνιο πνευματικό. «Ἐπὶ πλεῖ­ον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου», λέει ὁ Δαυ­ΐδ, «καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με» (Ψαλμ. 50,4). Τὸ πρῶτο στοιχεῖο τῆς ἁγιότητος εἶ­νε νὰ συναισθανθῇς ὅτι εἶσαι ἀκάθαρτος – ἁ­μαρτω­λὸς καὶ νὰ πῇς· Θέλω νὰ καθαριστῶ, θέ­λω νὰ γίνω ἅγιος, ὅ,τι κι ἂν μοῦ στοιχίσῃ. Οἱ θνητοὶ εἴμαστε ὅλοι ἀκάθαρτοι. «Κανείς δὲν εἶνε καθα­ρὸς ἀπὸ ῥύπο, ἔστω κι ζήσῃ μόνο μία μέρα ἐπά­νω στὴ γῆ» (Ἰὼβ 14,4-5). Ὁ μόνος καθαρός, ἀμόλυντος, ἀναμάρτητος, εἶνε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Γι᾽ αὐτὸ μόνο αὐτὸς διὰ τοῦ τιμίου του αἵματος μπορεῖ νὰ καθαρίσῃ καὶ ἐ­μᾶς. «Τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀ­πὸ πάσης ἁ­μαρτίας» (Α΄ Ἰωάν. 1,7). Ἔτσι ἁγιάζεται ὁ ἁμαρτωλός. Ἅγιος δηλαδὴ δὲν εἶνε ὁ ἀν­αμάρτητος· ἅ­γιος εἶνε αὐτὸς ποὺ μετανοεῖ καὶ κλαίει γιὰ τὶς ἁμαρτίες του καὶ μὲ πίστι στὸ Χριστὸ ἀγωνίζε­­ται νὰ νικήσῃ τὸ κακὸ ποὺ ὑ­πάρχει μέσα του.
Ἡ ἁγιότης δὲν περιορίζεται σὲ ὡρισμένο τό­πο, σὲ ἕνα μοναστήρι ἢ ἀσκητήριο· εὐδοκιμεῖ παντοῦ. Μπορεῖ νὰ πᾷς στὸ Ἅγιο Ὄρος, καὶ νὰ κολαστῇς· καὶ μπορεῖ νὰ μείνῃς μέσα στὴν πιὸ διεφθαρμένη κοινωνία, καὶ νὰ ἁγιά­σῃς. Δὲν εἶνε τόσο ὁ τόπος ποὺ σὲ ἁγιάζει· κυρίως εἶνε ὁ τρόπος καὶ ἡ πίστι στὸ Χριστό.
Οὔτε σὲ κάποιο ἐπάγγελμα περιορίζεται ἡ ἁ­­γιότης. Ἅγιος δὲν γίνεται μόνο ὁ καλόγερος, ὁ παπᾶς, ὁ δεσπότης· ἅγιοι ἀναδεικνύονται σὲ ὅλα τὰ τίμια ἐπαγγέλματα. Καὶ ἀπόδειξις αὐτοῦ εἶνε ὁ ἅγιος ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα.

* * *

Τί ἦταν ὁ ἅγιος Δημήτριος; καλόγερος, διᾶ­κος, παπᾶς, πατριάρχης; Ὄχι. Μέσα στὸν κόσμο ἔζησε καὶ κάτω ἀπὸ τὶς πλέον δυσμενεῖς συνθῆκες ἁγίασε. Ἁγίασε, διότι εἶχε ἀγάπη, πόθο μεγάλο καὶ πίστι στὸ Θεό.
Γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴ Θεσσαλονίκη στὰ χρόνια τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ. Ἦταν νέος, ἀθλητικὸς στὸ παράστημα καὶ γενναῖος. Κατετάγη στὸ ῥωμα­ϊκὸ στρα­τὸ καὶ ἀνέβηκε τὴν στρατιωτι­κὴ ἱεραρ­χία· ἔφθα­σε νὰ γίνῃ μέχρι στρατηγὸς καὶ δούξ. Ἦταν τὸ καύχημα ὅλων γιὰ τὴν ἀνδρεία του.
Τὸ μεγάλο ὅμως μυστικὸ ποὺ ἔκρυβε στὴν καρδιά του εἶνε ὅτι, σὲ ἐποχὴ εἰδωλολατρική, αὐτὸς ἦταν Χριστιανός. Κήρυττε μάλιστα τὴν πίστι του καὶ κατηχοῦσε παιδιὰ καὶ νέους στὸ Χριστό. Ὁ Μαξιμιανὸς τὸν ἐκ­τιμοῦσε καὶ τοῦ εἶχε δώσει παράσημα. Ἀλλὰ κάποιοι φθονεροὶ πῆ­γαν καὶ εἶπαν· Βασιλιᾶ, αὐτὸν τιμᾷς; αὐτὸς εἶνε Χριστιανός. Τὸ νὰ εἶνε τότε κάποιος Χριστιανὸς ἐθεωρεῖτο ὡς τὸ μεγαλύ­τερο ἔγκλημα. Τὸν καλεῖ λοιπὸν ὁ Μαξιμια­νὸς καὶ τοῦ λέει· ―Θέλω νὰ μοῦ πῇς, εἶσαι Χρι­στιανός; Ἀπαν­τᾷ ὁ ἅγιος Δημήτριος· ―Ναί, εἶμαι Χριστιανός.
Τώρα τὸ νὰ πῇς ὅτι εἶσαι Χριστιανὸς δὲν στοιχίζει τίποτα· ὅλοι εἶνε Χριστιανοὶ στὴν ταυτότητα. Τότε σοῦ στοίχιζε τὸ κεφάλι! Καὶ θά ᾽ρθῃ πάλι ὥρα, ποὺ ὁ σατανᾶς θὰ κοσκινί­σῃ τὸν κόσμο· καὶ θὰ εἶνε ζήτημα, ὅταν ἔρθῃ ἐ­­κείνη ἡ ὥρα, μέσα ἀπὸ 25 – 30 χιλιάδες ἂν μείνουν 5 πιστοί! Δὲν ὑπάρχει σήμερα τὸ φρό­νη­μα ἐκεῖνο τοῦ Μακρυγιάννη ποὺ ἔλεγε «Πε­θαίνω γιὰ τὴν πίστι!». Σκάρτοι εἴμαστε. Συχωρέστε με ποὺ ἐκφράζομαι ἔτσι. Μιλῶ μ᾽ αὐτὴ τὴ σκληρὴ γλῶσσα, γιατὶ ξέρω τὴν κοινωνία.
―Ναί, εἶμαι Χριστιανός, εἶπε ὁ ἅγιος Δημή­τριος. ―Θὰ σὲ καθαιρέσω, λέει ὁ αὐτοκράτωρ. ―Καθαίρεσέ με. Καὶ τοῦ ξηλώνουν τὰ γα­λόνια, τὸν κάνουν ἁπλὸ στρατιώτη, καὶ τὸν ῥίχνουν δεμένο στὴ φυλακή.
Ἀλλὰ ἐκεῖ ἔγινε τὸ θαῦμα. Τὸν ἐπισκέφθηκε ὁ νεαρὸς Χριστιανὸς Νέστωρ καὶ τοῦ ζήτη­σε τὴν εὐχή του, γιὰ νὰ μονομαχήσῃ μὲ τὸν εἰ­­δωλολάτρη γίγαντα Λυαῖο, ποὺ προκαλοῦσε ἐπὶ ἡμέρες στὸ στάδιο τοὺς Χριστιανούς. Ὁ ἅ­γιος Δημήτριος τὸν εὐλόγησε, τὸν εὐχήθηκε καὶ τοῦ εἶπε προφητικῶς· «Καὶ Λυαῖον νική­σεις καὶ ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρήσεις». Καὶ πρά­γματι στὸ στάδιο, μὲ τὴ δύναμι τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν εὐχὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, φωνάζει «Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοι!», ὁρμᾷ, ῥίχνει κάτω τὸν Λυαῖο καὶ τὸν φονεύει.
Αὐτὸ ἐξώργισε τὸν Μαξιμιανό. Δίνει διατα­γὴ καὶ θανατώνουν μαρτυρικῶς τὸν Νέστορα καὶ κατόπιν τὸν Δημήτριο. Ἔτσι σήμερα ἑορτάζει ὁ διδάσκαλος, ὁ ἅγιος Δημήτριος, καὶ αὔ­ριο ἑορτάζει ὁ μαθητής, ὁ ἅγιος Νέστωρ.

* * *

Μερικοὶ λένε· Παραμύθια εἶν᾽ αὐτὰ γιὰ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ». Ἐμεῖς ὅμως λέμε, ὅτι οὔτε σή­μερα λείπουν τὰ θαύματα τοῦ ἁγίου. Καὶ στὶς μέρες μας ὁ ἅγιος Δημήτριος ἔκανε νέο θαῦμα.
Ἤμουν πέντε χρονῶν παιδὶ στὸ χωριό μου τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912 καὶ χτύπησαν οἱ καμ­πάνες. ―Μάνα, λέω, γιατί χτυπᾶνε σήμερα οἱ καμπάνες; Δακρυσμένη ἡ μητέρα μου λέει· ―Ὁ ἅγιος Δημήτριος ἔκανε τὸ θαῦμα του. ―Ποιό θαῦμα; ―Πήραμε τὴ Θεσσαλονίκη τὴν ἅγια αὐτὴ ἡμέρα τῆς μνήμης του!… Τί ἦταν ἡ Τουρκία μὲ τὴν Ἑλλάδα; Ἕνας Λυαῖος μὲ ἕνα Νέστορα. Καὶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ Λυαῖος νικήθηκε. Καὶ ὅταν μπήκανε μέσα στὴν πόλι τὰ στρατεύματά μας, ἐψάλη στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου δοξολογία καὶ τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια…». Νά τὸ θαῦμα.
Ὁ Χριστιανὸς ὅμως ἔχει πάντα ἕναν ἄλλο πόλεμο, πιὸ ἰσχυρό. Μέσα μας ὑπάρχει ἕνας ἄλλος «Λυαῖος», ποὺ πρέπει νὰ τὸν νικήσουμε. Εἶνε τὰ πάθη μας. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος νίκησε τοὺς Πέρσες, ἀλλὰ νικήθηκε ἀπὸ ἕνα πάθος. Καὶ ὁ καθένας μας κινδυνεύει ἀπὸ τὰ δικά του πάθη. Ἂν ἐξετάσετε θὰ βρῆτε αὐτὸν τὸν «Λυ­αῖο». Εἶνε ὁ θυμός, ἡ ὀργή, ἡ ἐκδίκησι, ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ἡ φιλαργυρία, ἡ φιλοδοξία, ὅλα τὰ κακά. Ἐμπρός λοιπόν! Ἂν νικηθοῦν τὰ πάθη, αὐτὸ θὰ εἶνε τὸ μεγαλύτερο θαῦμα, ἡ πραγματικὴ «ἀλλαγὴ» ποὺ ζητοῦν πολλοί.
Ἀληθινὴ ἀλλαγὴ ἕνας καὶ μόνο μπορεῖ νὰ φέρῃ· ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος. Πλησίασέ τον, ἀ­γάπησέ τον, πίστεψέ τον, πέσε στὰ πόδια του, προσκύνησέ τον. Κάτω ἀπὸ τὰ ἄστρα δὲν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα ποὺ ἀξίζει νὰ λατρεύεται παρὰ μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Ναζωραῖ­ος· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦ­τε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος


(Oμιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, στὸν ιερό ναὸ του  Ἁγίου Δημητρίου Καρυοχωρίου – Ἑορδαίας 26-10-1988)

MHNYMATA

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 21st, 2012 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

_____

_______

ΥΨΩΜΑ 731 : ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ( 9-3-1941 )

Tideon : Διαβάστε την εκπληκτική και άγνωστη ιστορία των νέων Θερμοπυλών. Με 100.000 βλήματα σε ένα τόσο μικρό ύψωμα λογικά δεν έπρεπε να ζήσει κανένας οργανισμός… Κι΄ όμως οι Έλληνες μαχητές οπλίστηκαν με υπερφυσική δύναμη και νίκησαν ….

http://www.tideon.org/index.php/2012-02-03-08-49-48/1940-2/3671-731-9-3-1941


ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΛΑΩΝ, ΑΛΛΑ «ΚΑΡΠΑΖΟΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΦΙΛΟΥΣ» = ΦΙΔΙΑ ΚΟΛΟΒΑ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΜΑΣ
 
ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΩΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΤΟΥ ΄40 ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ «ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΑΛΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ», ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΙΡΙΑΛ ΚΑΙ ΗΔΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ, ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΦΑΓΕΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Διαβάστε το άρθρο εδώ http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com
 

 

ΘΕΕ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΟΗΘΕΙ ΜΑΣ!

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 21st, 2012 | filed Filed under: εορτολογιο

ΘΕΕ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΟΗΘΕΙ ΜΑΣ!

«Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει» ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς.

Σήμερα εἶνε ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ χιλιάδες κόσμος ἑορτάζει. Ἑορτάζουν πολλὰ χωριὰ καὶ πόλεις, γιατὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Δημητρίου εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ προσφιλῆ καὶ ἀγαπητὰ ὀνόματα μέσα στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.
Ὄχι μόνο ἐδῶ στὴ Μακεδονία, ὅπου ἰδιαιτέρως τιμᾶται ὁ ἅγιος Δημήτριος, ἀλλὰ καὶ σ᾿ ὅλα τὰ μέρη ὅπου ὑπάρχουν ὀρθόδοξοι. Στὴ Σερβία, ἂν πᾶμε, θὰ συναντήσουμε τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Καὶ στὴ Βουλγαρία, πάλι τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Δημητρίου εἶνε πολὺ διαδεδομένο. Καὶ στὴ Ῥουμανία καὶ σ᾿ αὐτὴν ἀκόμα τὴ Ῥωσία, τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἀγαπᾶται, τιμᾶται καὶ λατρεύεται.
Σήμερα λοιπὸν εἶνε ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου· αὐτὸ πιστεύουμε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι γιὰ τὸν σημερινὸ ἅγιο.

* * *

Τί ἦταν ὁ ἅγιος Δημήτριος; Καλόγερος; Σηκώθηκε καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι του καὶ πῆγε μέσα στὰ βουνὰ καὶ τὰ λαγκάδια καὶ ἀσκήτευε; Ὄχι. Τί ἤτανε; Ἤτανε παπᾶς καὶ δεσπότης; Ὄχι. Λαϊκὸς ἦταν. Ἤτανε στρατιώτης. Καὶ ὅμως ἁγίασε. Αὐτὸ τί σημαίνει; Ὅτι κανένα ἐπάγγελμα δὲν ἐμποδίζει ὥστε νὰ γίνῃ κανεὶς Χριστιανὸς καὶ ν᾿ ἁγιάσῃ.
Καὶ ὁ γεωργὸς ποὺ σκάβει τὴ γῆ, καὶ ὁ τσομπάνος ποὺ βόσκει τὰ πρόβατα, καὶ ὁ τεχνίτης ποὺ μαστορεύει, καὶ ὁ δάσκαλος, καὶ ὁ καθηγητής, καὶ ὁ στρατιώτης, καὶ ὁ ἀξιωματικός, καὶ ὁ μικρὸς καὶ ὁ μεγάλος, ὅλοι μποροῦν νὰ γίνουν ἅγιοι. Βλέπουμε δηλαδή, ὅτι οἱ ἅγιοι εἶνε ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα.
Ἅγιος λοιπὸν ἤτανε ὁ Δημήτριος. Μὰ τί θὰ πῇ ἅγιος; Ἥρωας εἶνε ὁ ἅγιος, ὄχι στὴν μικρὰ καὶ ταπεινὴ ἔννοια ποὺ δίνει ὁ κόσμος. Ἥρωα λέει ὁ κόσμος ἕναν, ποὺ πῆρε τὰ ὅπλα, ἀνέβηκε στὰ βουνά, πολέμησε καὶ σκότωσε. Αὐτοὺς θεωρεῖ ἥρωες καὶ τιμᾷ ὁ κόσμος. Ἀλλὰ παραπάνω ἀπὸ τοὺς ἥρωες αὐτούς, ποὺ νικοῦν στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ὑπάρχουν ἄλλοι ἥρωες, ποὺ εἶνε σπάνιον εἶδος ἥρωος.
Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος λ.χ., ποὺ ἐνίκησε τὸν κόσμον ὅλο, παρεπονεῖτο καὶ ἔλεγε ὅτι· Ἐγώ, ποὺ νίκησα τὸν κόσμον ὅλον, νικήθηκα ἀπὸ τὰ πάθη μου. Γι᾿ αὐτὸ ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, ὅτι «τὸ νὰ νικήσῃ κανεὶς τὸν ἑαυτόν του, εἶνε ὑψίστη νίκη». Μπορεῖ κάποιος νὰ ὑποτάξῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ὅμως νὰ εἶνε δοῦλος τῶν παθῶν. Read more »

ΣYNENOXOI ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΑΚΟΥΝ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 21st, 2012 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το θέατρο «Χυτήριο» 25-10-2012

_____

____

ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ.

ΧΤΥΠΗΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ, ΕΣΠΡΩΧΝΕ ΜΕ ΒΙΑ ΙΕΡΕΙΣ,  ΜΟΝΑΧΟΥΣ, ΜΟΝΑΧΕΣ, ΨΕΚΑΣΕ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟYΣ , ΧΤΥΠΗΣΕ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΙΑΤΡΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ «…..

Aυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας, να φυλάει το θέατρο των ομοφυλοφίλων και ανωμάλων και βλασφήμων και να δέρνει τους χριστιανούς που διαμαρτύρονται για τις φρικτές βλασφήμιες!!! Aν αυτά τα καθάρματα βλασφημούσαν το πρόεδρο της κυβερνήσεως και τον παρουσίαζαν ως ομοφυλόφιλο θα φύλαγαν το θέατρο αυτό της αισχύνης ή θα συλλάμβαναν τους ηλιθίους ηθοποιούς, που σαν λυσασμένα σκυλιά δαγκώνουν τον ευεργέτη τους; Μεγάλος ο πρόεδρος της δημοκρατίας, που ξεπουλάει με τους δοσίλογους την χώρα, μικρός πολύ μικρός ο ΧΡΙΣΤΟΣ;


XPIΣTIANE, ΔIATI ΣIΩΠAΣ;

Mητροπολίτου Φλωρίνης  Aυγουστίνου Kαντιώτου

Ένοχοι! Οι βλάσφημοι. Αυτοί, οι οποίοι οπουδήποτε και αν σταθούν, ακονίζουν την γλώσσα των, ανοίγουν το στόμα των και    ωσάν φίδια φαρμακερά χύνουν το δηλητήριο των, υβρίζουν με το αισχρότερον λεξιλόγιον τα ιερά και τα όσια της Πίστεώς μας. Φρίκη! Όλοι οι λαοί και αυτοί ακόμα οι άγριοι, σέβονται τον θεόν τους και μόνο εμείς οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, υβρίζομεν τα ιερά και τα όσια της Θρησκείας μας.

Υβρίζομεν! Όλοι λοιπόν υβρίζομε; Όλοι είμεθα βλάσφημοι; Δεν αρνούμεθα, ότι υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι ποτέ εις την ζωή τους δεν βλασφήμησαν. Kαυχώνται μάλιστα δια τούτο και το παρουσιάζουν ως τίτλο αγιότητος. Aλλα και αυτοί έχουν μερίδα εις την ενοχή των βλασφήμων και θα δώσουν λόγο δια τας φρικτάς βλασφημίας οι οποίες ακούονται επάνω στη γη. Nαί, είναι συνένοχοι….

Θεωρούμεν το κακό της βλασφημίας μέγιστον. Στίγμα του πολιτισμού μας, κοινωνική πληγή, γάγγραινα που τείνει να εξαπλωθή παντού. Mία των κυριωτέρων αιτιών, ένεκα των οποίων η οργή του Θεού θα ξεσπάση εις τας κεφαλάς των βλασφήμων και των συνενόχων  των είναι η φρικτή αυτή αμαρτία, που ως σκύλοι λυσσασμένοι, αφρίζοντες, βλασφημούν και δαγκώνουν τον ευεργέτην Θεόν…..

__

Eκ της A΄ ομιλίας του ιερού Xρυσοστόμου εις  τους ανδριάντας

E. Π. Migne 49, 32)

<< ….Aλλ’ επειδή περί βλασφημίας ημίν ο λόγος εγένετο νυν, μίαν υμάς απαντας αίτησαι βούλομαι χάριν αντί της δημηγορίας ταύτης, και της διαλέξεως, ίνα μοι τους εν τη πόλει βλασφημούντας σωφρονίσητε. Kάν ακούσης τινός εν αμφοδω, ή εν αγορά μέση βλασφημούντος τον Θεόν, πρόσελθε, επιτίμησον, κάν πληγάς επιθείναι δέη, μη παραιτήση ράπισον αυτού την όψιν, σύντριψον τό στόμα, αγίασόν σου την χείρα δια της πληγής, κάν εγκαλώσί τινες, κάν εις δικαστήριον έλκωσιν, ακολούθησον κάν επί βήματος ευθύνας ο δικαστής απαντήση, ειπέ μετά παρρησίας, ότι τον βασιλέα των αγγέλων εβλασφήμησεν>>. O Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ

καταγγέλλει την Εισαγγελία Πρωτοδικών για βάναυση καταπάτηση των Νόμων και του Συντάγματος

_____

____

Σχόλιο από Ακτίνες

Ανώνυμος είπε…

Σχεδόν μόνος σου αγωνίζεσαι δεσπότη μου! Οι περισσότεροι των συνεπισκόπων σου τρέχουν στα συλλείτουργα! Και κάποιοι άλλοι γνωστοί και μη εξαιρετέοι πλειοδοτούν σε αντιχρυσαυγιτισμό που είναι και της μόδας σήμερα και κάνουν γαργάρα τα αίσχη της ΔΗΜΑΡ και του ΣΥΡΙΖΑ! Κάθε άλλο παρά συμφωνώ ιδεολογικά με τη Χρυσή Αυγή. Αλλά το να τοξεύουμε επιλεκτικά τα βέλη μας στους χρυσαυγίτες και να αφήνουμε στο απυρόβλητο τους συνηγόρους των χυδαίων βλασφήμων του χυτηρίου-αποχωρητηρίου είναι τουλάχιστον απαράδεκτο και ύποπτο!
Λ.Ν.

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

παρά τήν προκληθεῖσα δικαιολογημένη ταραχή τοῦ λαοῦ μας συνέχισις τῶν παραστάσεων τοῦ βορβωρώδους καί ἀθλιοτάτου Corpus Christi στό θέατρο «Χυτήριο» καί παρά τήν ὑποβληθεῖσα μήνυση μου στήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν μέ ὑποχρεώνει ὡς Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς πολίτη τῆς δημοκρατικῆς μας πατρίδος καί ὡς νομικό νά καταθέσω ἔμπονα καί μέ ἄφατη θλίψη τά κάτωθι: Read more »

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 20th, 2012 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

απαντά στην Χρυσή Αυγή και θριαμβολογεί για την «είδηση» που του έδωσαν και λέει·

  •     «Βέβαια προσφέρετε και μία σημαντική είδηση. Ότι στις εκδηλώσεις συμμετείχατε προσκεκλημένοι από τους διοργανωτές. Είναι πλέον ευθύνη δική τους να απαντήσουν, αν το επιχείρημά σας είναι αληθές ή ψευδές».

Από ποιους σεβασμιώτατε ζητάτε απάντηση, από τον πιστό λαό που πήγε αυθόρμητα να διαμαρτυρηθεί για την βλάσφημη ταινία; Αυτοί δεν ήταν οργανωμένοι για να έχουν εκπροσώπους. Εσείς τους αφήσατε μόνους και τώρα ζητάτε και τα ρέστα;

Την διαμαρτυρία την έκανε ο πιστός λαός και όχι η Χρυσή Αυγή. Το ίδιο έγινε και στην Σερβία, που δεν υπήρχε Χρυσή Αυγή. Μη κοιτάτε να ρίξετε λάσπη στον αγώνα. Τους Χρυσαυγίτες τους κουβαλίσατε εσείς, που δεν κατεβαίνετε στο πεζοδρόμιο όταν βλασφημείται ο Χριστός, αλλά μόνο για να μη μεταφερθεί το δημαρχείο από την Σιάτιστα στη Νεάπολη. Αυτό για σας είναι ανώτερο!

Ωραία είναι η διδασκαλία της αγάπης και είμεθα υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε όλοι, αλλά  και εσείς καταλαβαίνετε τους κινδύνους που διατρέχει η πατρίδα μας από τους λαθρομετανάστες, αφού και εσείς διαμαρτυρηθήκατε για να μη γίνει στρατόπεδο λαθρομεταναστών στην Νεάπολη. Μήπως μετανοιώσατε;

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ

Ο Μητροπολίτης Σιατίστης κατέβηκε όχι στο πεζοδρόμιο, αλλά στο δρόμο και αγωνίσθηκε για να μη μεταφερθεί το Δημαρχείο από τη Σιάτιστα στη Νεάπολη, που και η Νεάπολη είναι δική του επαρχεία και οι Νεαπολίτες είναι δικά του πνευματικά παιδιά και θα έπρεπε να είναι διακριτικός. Μήπως και τώρα την ίδια ανοησία κάνει, για να ακούσει το μπράβω των αθέων;

Κατηγορεί τους Χριστιανούς που αγωνίσθηκαν εναντίον του χυδαιοτάτου θεάτρου των ομοφυλοφίλων, που φόρτωσε με κτηνώδη πάθη τον Άσπυλο και Αναμάρτητο Κὐριο ημών Ιησού Χριστό και τους αποστόλους του!

Αντί να ευλογεί τους αγωνιζομένους χριστιανούς, με τα λόγια του χαϊδεύει τους αθέους! Αντί να τους συγχαίρει, όπως ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και  ο Μητροπολίτης Πειραιώς τους κατηγορεί!!!

Και κάτι ακόμα·

Σεβασμιώτατε, ετοιμάζεστε να υποδεχθείτε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, που τον είδαμε για μια ακόμη φορά να συμπροσεύχεται και να πανηγυρίζει με τον Πάπα. Γιατί τον φέρνετε; Ο κόσμος δεν έχει να φάει και εσείς ξοδεύετε χιλιάδες ευρώ για την υποδοχή του; Και αν αυτό δεν το σκέπτεστε σκεφτείτε κάτι άλλο χειρότερο· Από τον Πάπα ο Βαρθολομαίος δεν θα φέρει ευλογία στον λαό, αλλά οικουμενισμό, παγκοσμιοποίηση και κατάρα!  ΔΕΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟ ΘΕΟ;

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Β΄  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
(1222-1240), λέει:

«Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και μήτε σε εκκλησία να συγκεντρώνεστε μαζί τους, μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι, παρά να συγκεντρώνεστε στην εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες. Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς».

Τι λένε γι’ αυτό οι επίσκοποί μας που υποδέχονται τον πατριάρχη Βαρθολομαίο μετά τις συμπροσευχές του με τον Πάπα; Ειναι των άκρων ο άγιος ή είναι προδόται της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ oι ίδιοι;

ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

CORPUS CHRISTI

 ΜΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 _________Με χαρά αναδημοσιεύουμε σήμερα την διαμαρτυρία του σεπτού και λογίου Ιεράρχου της Γορτυνίας, Σεβασμιω- τάτου Μητροπολίτου κ. Ιερεμία,  αγαπητού δε εν Χριστώ Αδελφού μας, η οποία σχετίζεται με την Υπόθεση της ασεβε-στάτης παραστάσεως Corpus Christi, για την οποία πολύς θόρυβος έγινε τώρα τελευταία.
_______Αν στην ταλαίπωρη Πατρίδα μας λειτουργούσαν οι Νόμοι και οι θεσμοί, τότε οι υπαίτιοι, δηλ. οι υβριστές του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, θα ήσαν ήδη στη φυλακή! Κάποτε η βλασφημία ήταν αδίκημα! «Βλασφήμισε τα θεία» ήταν η κατηγορία! Τα Δικαστήρια σε καταδίκαζαν! Τώρα όμως στο όνομα της Δημοκρατίας όλοι και όλα είναι ελεύθερα! Αλλά παρά ταύτα τον  Πρόεδρο της Δημοκρατίας ΔΕΝ μπορείς να τόν υβρίζεις δημοσίως! Σε συλλαμβάνουν! Αλλά τον Θεό καί Σωτήρα σου μπορείς! Εύγε στη Δικαιο- σύνη! Εύγε στην αρρωστημένη Δημοκρατία μας!
________Στις εφημερίδες και στα ΜΜΕ επίσης εν ονόματι της προστασίας του πολίτη και των προσωπικών δεδομένων ΔΕΝ δημοσιεύονται ούτε το όνομα ούτε και η φωτογραφία ενός συλληφθέντος κακοποιού! Αλλά το όνομα του Θεού ελεύθερα κακοποιείται και ανεμπόδιστα καθυβρίζεται! Μπράβο στην Ελληνική Δημοκρατία! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Γι αυτό η Ελλάδα μας κατακρημνίζεται!
Αίγιον 20 Οκτωβρίου 2012
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Δεύτερη επιστολή τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμία γιά τό Corpus Christi

1. Θέλω, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, πάλι νά γράψω γι᾽ αὐτό τό ἐπαίσχυντο καί βλάσφημο ἔργο, πού τό λένε Corpus Christi. Καί τό θεωρῶ ὡς ἀνάγκη νά γράψω, γιατί ὡς νά μοῦ φαίνεται ὅτι φύγαμε ἀπό τό θέμα καί τό πᾶμε ἀλλοῦ.
Τό θέμα μας εἶναι νά πονέσουμε καί νά κλάψουμε γι᾽ αὐτό τό μόλυσμα πού ἔγινε στήν Ὀρθόδοξη πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα, τήν χώρα τῶν ἁγίων καί τῶν ἡρώων.
Καί τό θέμα μας εἶναι πάλι νά παρακαλέσουμε μέ δάκρυα τήν Παναγία Δέσποινα γιά νά ἱκετεύσει τόν Κύριο μήν ἔλθει ἡ ὀργή Του κατεπάνω μας, γιατί ἀνεχθήκαμε ἀδιαμαρτύρητα νά συμβεῖ στίς ἡμέρες μας τέτοιο κακό, χειρότερο ἀπό τά προηγούμενα. Καί γιά νά μήν μέ παρεξηγήσουν οἱ «θεολογοῦντες» τῆς «νεοπατερικῆς θεολογίας», ὡς «ὀργή Θεοῦ» πού εἶπα, ἐννοῶ τήν ἄρση τῆς θείας Χάριτος, γιατί ὁ Θεός δέν παύει ποτέ νά εἶναι ἀγάπη. Ἡ λεγομένη «ὀργή Θεοῦ» εἶναι ἡ ἄλλη πλευρά τῆς ἀγάπης Του

2. Ἐμμένω σταθερά στήν πίστη, τήν ὁποία ἤδη διετύπωσα, ὅτι τό βλάσφημο αὐτό ἔργο, πού ἀποτελεῖ σημεῖο τῶν καιρῶν, ἔπρεπε νά δεχθεῖ τήν δυναμική ἀντίδραση καί τήν πολεμική κλήρου καί λαοῦ, τήν ὁποία ἐξέφρασαν ὀλίγοι μόνον εὐσεβεῖς χριστιανοί.
Ὡς ἀρχιερεύς Χριστοῦ εὔχομαι πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στίς οἰκογένειες αὐτῶν πού διαμαρτυρήθηκαν φανερά κατά τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ ἔργου καί ἄς καταλογίσει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός τήν ὁμολογία τους αὐτή τήν Ἡμέραν τῆς Κρίσεως πρός σωτηρίαν τους. Ὁ Κύριος ἐπαινεῖ τόν ἄγγελο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου γιά τήν ἀρετή του ὅτι «οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς» (Ἀποκ. 2,2). Καί ὡς «κακοί» στό χωρίο αὐτό τῆς Ἀποκαλύψεως ἐννοοῦνται οἱ αἱρετικοί καί οἱ βλάσφημοι…για τη συνέχεια εδώ Read more »

Άντε σηκωθείτε

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 20th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Άντε σηκωθείτε

http://iereasanatolikisekklisias.blogspot.com

 Για την 28η Οκτωβρίου έχει ειπωθεί πώς είμαστε ο μόνος λαός πού εορτάζει την ημέρα έναρξης του πολέμου και όχι την ημέρα λήξης του, όπως θα ήταν φυσιολογικό. Αυτό λέει πολλά για την κουλτούρα μας και πώς ο δίκαιος αμυντικός πόλεμος ειναι γιορτή για τους απογόνους των σπαρτιατών και του ακρίτα. Βέβαια, αναρωτιέμαι αν έχει μείνει αγωνιστικό ήθος και φιλότιμο μέσα μας ή παραφραγκέψαμε και εμείς και γίναμε λαός εντός λαών. Ή μήπως όχι; Η καρδιά του καθενός το γνωρίζει….

Αλλά μην τρέμετε Έλληνες και μη θαρρείτε πώς είμαστε ξεφτιλισμένοι και τελειωμένοι , επειδή μερικοί απάτριδες ξεπουλήσανε την υλική πατρίδα. Η μόνη προδοσία μας είναι πού τους ανεβάσαμε στις θωκούς με την συγκατάβαση ή την ψήφο μας, αλλά και εκεί ξεγελαστήκαμε. Έτσι είναι πλασμένος αυτός ο λαός, να πιστεύει τους φανταχτερούς. Η πνευματική πατρίδα όμως δεν ξεπουλιέται.Την φέρουμε μέσα μας και καιρός να την αναστήσουμε. Να υπερασπιζόμαστε την ελληνικότητα μας στο καθ’ημέραν. Αυτός ο λαός όταν ήταν φτωχός και κατατρεγμένος μεγαλούργησε.

Ο πόνος είναι η δεύτερη φύση μας. Λοιπόν θα αφήσετε μερικούς βρυκόλακες να χαίρονται με τις κλάψες μας;

Άντε σηκωθείτε.Και η Παναγιά μαζί μας.

ΜΑΣ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 20th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΜΑΣ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ

 Ο ΜΑΡΙΑΝΟ ΡΑΧΟΫ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΠΕΡΑΣΕ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ,

ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ  ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

1. Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ

2. ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ. ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ (ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ) ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΜΕΣΑ. Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΟΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ.

3. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ

4. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ.

5. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

6. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ.

7. ΤΟ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΥΟ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΡΟΥΝ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΦΗΝΩ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ley de Reforma del Congreso de 2011 (enmienda de la Constitución de España)

1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y no tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato.

2. El diputado contribuirá a la Seguridad Social. Todo el mundo (pasado, presente y futuro) actualmente el fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social inmediatamente. El diputado participará de los beneficios dentro del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad.

3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles.

4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.

5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles

6 El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles

7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas), después irse a casa y buscar empleo.

1. EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ <ΠΡΟΓΟΝΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ> 2. ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ EΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 18th, 2012 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ 100ΧΡΟΝΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 9,30 μ.μ. ΣΤΟ FLASH TV

Aμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

ΖΩΝΤΑΝΑ, ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Σ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Στο·  www.flash-tv.gr

 

____

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (21 ΟΚΤ. 2012)

Χιλιάδες λαού και αρκετού κλήρου παρευρέθηκαν στην συγκέντρωση για  να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα και στην ηλεκτρονική σκλαβιά της.  Ακολουθούν οι πρώτες φωτογραφίες από την συγκέντρωση στο Πεδίο του Άρεως, οι οκτώ ομιλητές και τέλος από την πορεία προς την πλατεία Συντάγματος. 
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι στο Σύνταγμα μας περίμενε η αστυνομία με διμοιρίες των ΜΑΤ για να σταματήσει η συγκέντρωση αλλά και να μας αρνηθούν να παραδώσουμε το ψήφισμα στην είσοδο της Βουλής ώστε να πάει στα χέρια του προέδρου της, φαινόμενο πρωτοφανές για τους διοργανωτές της συγκέντρωσης.

 

«Γλώσσα Ἐλληνική» Ἡ πολύτιμη κληρονομιά καί οἱ ἀποτυχημένοι κληρονόμοι

Διαβάζοντας κάποιο ἄρθρο σχετικά μέ τήν εἰκόνα πού ἔχουν τά σημερινά παιδιά γιά τήν γλώσσα μας, καθώς καί τίς ξενόφερτες ἰδέες πού ὑποστηρίζουν περί ἁπλοποίησης (λέει) τῆς … δύσκολης Ἑλληνικῆς, δέν μποροῦσα νά κρύψω τήν πικρία μου ἀλλά καί τόν θυμό μου. Δέν πίστευα ὅτι αὐτά τά εἶπαν Ἑλληνόπουλα. Μετά, ὅμως, ἀπό λίγη ψύχραιμη σκέψη καί ἀναλογιζόμενος τήν κατάντια τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος, σκέφτηκα πώς σαφῶς καί τά παιδιά πού ἀπάντησαν στό ἄρθρο τόσο ἀδιάφορα καί ἀπαξιωτικά γιά τήν Ἑλληνική γλώσσα, ἔχουν δίκιο νά λένε αὐτά πού λένε, ἀφοῦ δέν βρέθηκε κανένας νά τούς ἐξηγήσει τόν πλοῦτο, τόν θησαυρό καί τήν τεράστια γλωσσική κληρονομιά τῆς ὁποίας εἶναι οἱ συνεχιστές. Εἶναι ἕνας θησαυρός πού τόν ζηλεύουν ὅλοι οἱ λαοί, οἱ ὁποῖοι θά ἔκαναν καί θά ἔδιναν πολλά γιά νά ἦταν ἐκεῖνοι οἱ κληρονόμοι αὐτοῦ τοῦ πλούτο.
Πέρα ἀπό τά τετριμμένα καί συνηθισμένα ἐπιχειρήματα (πού ὅμως εἶναι καί ἀληθῆ καί σωστά) θά ἀναφέρω τό ἑξῆς: εἶναι τυχαῖο ἄραγε τό ὅτι ἡ γλώσσα πλέον τῶν ὑπολογιστῶν, πού υἱοθέτησαν οἱ Ἰάπωνες καί πού τήν χαρακτήρισαν ὡς τήν τέλεια γλώσσα συνεννόησης μεταξύ μηχανῶν ἀλλά καί ἀνθρώπων, εἶναι ἡ ἀρχαία Ἑλληνική; Εἶναι ἡ μόνη γλώσσα πού συνδέει μέ τέλειο καί μαθηματικό τρόπο (ἀφοῦ ὡς γνωστόν τά γράμματα τῆς ἀλφαβήτου εἶναι ταυτόχρονα καί ἀριθμοί) λέξεις καί ἔννοιες, ὅπου ἀλλάζοντας μόνο ἕνα ψηφίο ἤ προσθέτοντας μία συγκεκριμένη πρόθεση πηγαίνεις σέ ἄλλη λέξη καί ἔννοια καί ἀπό ἐκεῖ μέ τόν ἴδιο τρόπο σέ ἄλλη κ.ο.κ.
Π.χ. δέχομαι > ἀπο-δέχομαι > παρα-δέχομαι > κατα-δέχομαι > ὑπο- δέχομαι κ.λ.π.
Ἄλλο παράδειγμα: τροπή > ἀνα-τροπή > ὑπο-τροπή > ἐκ-τροπή > προ-τροπή κ.ἄ.
Νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ τίς ἀντίστοιχες τῆς Ἀγγλικῆς, τήν ὁποία διακαῶς θέλουν κάποιοι νά γίνει ἡ ἐπίσημη πλέον γλώσσα μας;
ΤΡΟΠΗ = CHANGE, ΑΝΑΤΡΟΠΗ = OVERTURNING, ΥΠΟΤΡΟΠΗ = RELAPSE
ΕΚΤΡΟΠΗ = DIVERSION , ΠΡΟΤΡΟΠΗ = EXHORTATION
Ὑπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους; Καμμία! Καί ὅμως, ὅλες ἀναφέρονται στήν τροπή πού πῆρε ἤ ἐπιθυμῶ νά πάρει κάτι. Γι’ αὐτό τόν λόγο ἄλλωστε, ἡ Ἑλληνική χαρακτηρίζεται ὡς ἡ γλώσσα πού ἐξασκεῖ καί γυμνάζει τόν ἐγκέφαλο μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκμηδενίζει δυσλεξίες, βραδυγλωσσίες καί ἄλλες τέτοιες παθήσεις, κάνοντάς τον ταυτόχρονα καί ποιό εὔστροφο. Διότι δέν μαθαίνει ἁπλᾶ ἀπ’ ἔξω λέξεις πού πρέπει μόνο νά θυμᾶται, ἀλλά συνδέει ἀριθμούς καί φτιάχνει ἔννοιες καί νέες λέξεις οἱ ὁποῖες ὅμως δέν ξεφεύγουν ἀπό τήν ἀρχική ρίζα, ἡ ὁποία μᾶς δείχνει κάθε φορά σέ τί ἀναφέρεται αὐτή ἡ ἔννοια. Αὐτό εἶναι μοναδικό.
Ἀλλά καί ἡ ὕπαρξη ὁμόηχων φωνηέντων π.χ. τοῦ ὄμικρον καί τοῦ ὠμέγα, ἔχει συγκεκριμένο σκοπό! Τό πρῶτο πῶς λέγεται; Ὀ-μικρόν! Ἐνῶ τό δεύτερο; Ὀ-μέγα (Ω). Δηλαδή τό πρῶτο προφέρεται μέ γρήγορη καί μικρή διάρκεια (μικρόν) ἐνῷ τό δεύτερο μέ μεγαλύτερη διάρκεια (μέγα). Ἔτσι, ὅταν μιλοῦμε εἶναι σά νά γράφουμε σέ ἕνα ἀόρατο χαρτί, εἶναι σά νά βλέπουμε γραμμένα αὐτά πού λέμε! Π.χ. τό ἄρθρο τοῦ ἑνικοῦ αἰτιατικῆς “τόν” ξεχωρίζει ἀκόμα καί ἀκουστικά ἀπό τό ἄρθρο πληθυντικοῦ γενικῆς “τῶν”, λόγῳ τῆς διαφορετικῆς διάρκειας τοῦ φωνήεντος! Ἑπομένως τά φωνήεντα εἶναι αὐστηρῶς ἑπτά καί ὄχι πέντε. Διότι ἄλλο τό μακρό «η» (ιιιιιιι) καί ἄλλο τό «υ» (ι) –γι’ αὐτό ἄλλωστε λέγεται καί ι-ψιλόν (μικρόν). Ἄλλο τό «ο» (ο) καί ἄλλο τό «ω» (oοοοο). Ἀκόμα καί σήμερα, ἐάν πεῖ κανείς τήν λέξη «μετεωρολόγος», ἀπό μόνος του τό «ω» θά τό τραβήξει. Τό ἴδιο θά συμβεῖ καί μέ τό «ὡρολόγιο» καί μέ τό «ὡριαῖος». Ἀντίθετα μέ τό «ὁριακός» πού γράφεται καί προφέρεται μέ «ο» καί δείχνει, ἀκόμα καί στήν προφορά, ὅτι δέν ἔχει σχέση μέ τήν «ὥρα» ἀλλά μέ τό «ὅριο». Ἀπό τήν ἄλλη τό «ὡραῖος» γράφεται μέ «ω» διότι προέρχεται ἀπό τήν «ὥρα» καί δηλώνει κάτι πού δέν εἶναι ἁπλά ὄμορφο, ἀλλά ὄμορφο στήν ὥρα του. Εἶναι ὁ «στήν ὥρα του» ὄμορφος (ὅπως τό ὥριμο στήν ὥρα του φροῦτο).
Σέ πάρα πολλά γραπτά κείμενα νέων ἀτόμων βλέπουμε ὅτι ἔχουν καταργήσει τόν τόνο σχεδόν ἀπό παντοῦ, εἰδικά ἀπό ὅλα τά ἄρθρα. Καί ρωτάω τό ἑξῆς: χωρίς τόν τόνο στά ἄρθρα, πῶς θά ἀντιλαμβανόμαστε ἐάν τό «τοῦ» εἶναι ἄρθρο ἤ κτητική ἀντωνυμία; Π.χ. «Ἡ μαμά τοῦ φώναξε» Ἐννοεῖ ὅτι ἡ μαμά φώναξε σέ αὐτόν ἤ ὅτι ἡ δική του μαμά ἔβγαλε μία φωνή;
Μετά ἀπό ὅλα τά παραπάνω, μπορεῖτε νά καταλάβετε τόν μηχανισμό καί τήν τέλεια εὐκολία πού παρέχει ἡ γλώσσα μας; Αὐτόν τόν πλοῦτο καί τή μοναδικότητα πού ὅλοι οἱ ἄλλοι καταλαβαίνουν καί ἐκμεταλλεύονται ἐκτός ἀπό ἐμᾶς τούς Ἕλληνες, ἀγαπητά παιδιά Ἑλληνόπουλα, σέ ποιούς θά τόν χαρίσουμε; Σέ ποιούς θά τόν δώσουμε παίρνοντας ἀντάλλαγμα μία γλώσσα πού οἱ πρόγονοί μας κορόιδευαν;
Ξέρετε γιατί ὀνόμασαν βαρβάρους τούς ἄλλους λαούς; Διότι ὅταν μιλοῦσαν οἱ ἄλλοι, οἱ πρόγονοί μας ἄκουγαν ἕνα «βαρ βαρ βαρ». Ἔτσι ἠχοῦσε στά αὐτιά τους ἡ γλώσσα τῶν ἄλλων ἀφοῦ εἶχαν συνηθίσει στό ἁρμονικό ἄκουσμα τῆς Ἑλληνικῆς.
Καί βεβαίως, μπορεῖτε νά φανταστεῖτε τό ποῦ ἀκούγεται καί ὁμιλεῖται ἡ γλώσσα μας μέ ὁλόκληρο τόν πλοῦτο της; Στήν Ἐκκλησία. Ναί, ὅσο ἀπίστευτο κι ἄν σᾶς φαίνεται, εἶναι ἀλήθεια. Ἡ βυζαντινή μουσική, πέραν τῆς ἀναγκαίας μουσικῆς τονικότητας, φτιάχτηκε γιά νά ἀποτυπώνει καί τίς διάρκειες τῶν σημείων καί τῶν φωνηέντων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς. Προσπαθῆστε νά πεῖτε τόν στίχο : «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια» ἀκολουθῶντας τούς κανόνες προφορᾶς τῶν μακρῶν ἤ μέ βαρεῖα προφορά φωνηέντων. Θά δεῖτε ὅτι (σέ γενικές γραμμές) θέλοντας καί μή θά τό ψάλλετε!
Παιδιά μας, σᾶς παρακαλῶ, μήν ἀφήνετε τόν ἑαυτό σας ἔρμαιο σέ βλέψεις καί συμφέροντα ἄλλων. Θά μπορούσατε, ἀντί νά  ἐφαρμόζετε τά ξένα τερτίπια (πού κατατρώγουν καί ντροπιάζουν τή γλώσσα μας), νά ἀγωνιστεῖτε γιά νά ἐφαρμόσετε τούς πραγματικούς κανόνες καί νά ἀναστήσετε τήν γλώσσα μας, δίνοντάς της τό μεγαλεῖο πού τῆς ἁρμόζει. Θά μπορούσατε νά υἱοθετήσετε καί νά ἀναβιώσετε τήν γλώσσα μας ὁπότε νά εἶστε καί ὑπερήφανοι γιά τό ἔργο πού προσφέρετε στό γένος μας. Μήν ἀφεθεῖτε καί γίνετε σάν τά μικρά παιδιά, πού στά χρόνια μας κάποιοι ἐπιτήδειοι τούς ἔπαιρναν τή σοκολάτα καί τούς ἔδιναν τό χρυσόχαρτο γιά νά φτιάχνουν ὡραία καραβάκια!
Παιδιά, δέν ξέρω τί σᾶς ἔχουν πεῖ ἤ πῶς σᾶς ἔχουν πείσει γι’ αὐτά πού λέτε (καί τό ξαναλέω ἔχετε δίκιο διότι δέν διδαχτήκατε τίποτε ἀπό αὐτά πού θά ἔπρεπε), ὅμως σάν ἀπόγονοι ἑνός τόσο ἔνδοξου, σοφοῦ, ἀλλά καί πολύπαθου λαοῦ, ἔχετε ὑποχρέωση πρίν δώσετε χάρισμα κάτι ἀπό τήν Ἐθνική μας κληρονομιά, νά τό ψάχνετε λιγάκι. Ἔχετε σκεφτεῖ ποτέ ὅτι αὐτά πού σᾶς ἔδωσαν καί τά ὑποστηρίζετε, ἐξυπηρετοῦν κάποιους ἄλλους; Μήπως –λέω, μήπως– κάποιοι περιμένουν πῶς καί τί νά ἁρπάξουν ἀπό αὐτά πού ἐσεῖς θά πετάξετε;
Καί βεβαίως, ἐάν τελικά τό κάνετε (πρᾶγμα πού εὔχομαι νά μήν γίνει ποτέ), ὅταν θά τούς δεῖτε νά χρησιμοποιοῦν αὐτά πού ἐσεῖς οἱ ἴδιοι πετάξατε, μήν πᾶτε νά τούς πεῖτε ὅτι σᾶς ἀνήκουν, ὅτι εἶναι δικά σας. Θά εἶναι πλέον πολύ ἀργά. Ἀπό ἀφέντες θά ἔχετε γίνει δοῦλοι καί ὑπηρέτες χωρίς νά τό καταλάβετε. Τό παράπονο καί τό δίκιο θά σᾶς πνίγουν, ὅμως κανένας δέ θά βρεθεῖ νά σᾶς ὑποστηρίξει. Γι’ αὐτό μή γυρνᾶτε τήν πλάτη σας τόσο εὔκολα στίς ρίζες σας. Ὅσο δυνατό κορμό κι ἄν φτιάξει τό δέντρο, οἱ ρίζες εἶναι αὐτές πού τό κρατοῦν στό χῶμα.
Μέ πολλή καί πραγματική ἀγάπη, γιατί ἔχω κι ἐγώ παιδιά κι ἀγωνιῶ.
Ἀναστάσιος Μυρίλλας
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ὀκτωβρίου 2012
Τεῦχος 122

http://www.agnikolaos.gr/index.php

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ 1947 (ΕΙΜΕΘΑ ΠΤΩΧΟΙ;)

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 18th, 2012 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

+ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ+

Αρθ. φυλλ. 78, Κοζάνη 1 Δεκεμβρίου 1947

_ Συντάκτης:Αρχιμ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ «Ιεροκήρυξ _

ΕΙΜΕΘΑ ΠΤΩΧΟΙ;

Τώρα, ὅτε ζυγώνουν αἱ ἅγιαι ἡμέραι τῆς Χριστιανοσύνης καὶ μερικοὶ ἀναίσθητοι μέσα εἰς τὴν χλιδὴν καὶ πολυτέλειαν προπολεμικῆς ζωῆς ἐτοιμάζονται νὰ ἑορτάσουν τὰ Χριστούγεννα, τὴν μεγάλην αὐτὴν ἑορτὴν τῆς ἀπεράντου πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἀγάπης τοῦ ἐνανθρωπίσαντος Θεοῦ, τώρα περισσότερον κτυπητή, ζωηρά, κράζουσα θὰ φανῆ ἡ κονωνικὴ δυστυχία.

Μία δυστυχία ἀπερίγραπτη. Ἱδοὺ μία καὶ μόνον πτυχή της: Χιλιάδες, ἑκατοντάδες χιλιάδων ποὺ πλησιάζουν τὸ μισὸ ἑκατομμύριο, θὰ ἑορτάσουν ἐφέτος μακρὰν τῶν ἑστιών των. Εἶναι τὸ νέον κῦμα τῶν προσφύγων μας. Δράμα ὁλόκληρον.

Εἰς τὰς αὐλὰς τῶν Ναῶν, εἰς κατερειπωμένα κτίρια, εἰς σταύλους, κάτω ἀπὸ σκηνὰς οἱ νέοι πρόσφυγες θʼ ἀκούσουν τὸ «Χριστὸς γεννᾶται…».

Ἡ ἐν Ἑλλάδι Κοινωνικὴ Πρόνοια, ἰδιωτικὴ καὶ δημοσία, κατᾶ τᾶς ἡμέρας αὐτὰς ὅλως ἰδιαιτέρως πρέπει νὰ κινηθῆ – διὰ νʼ ἀνακουφίση τὸν πόνον τῶν μυριάδων τούτων θυμάτων τῆς τρομερᾶς θυέλλης τοῦ τραγικοῦ διχασμοῦ μας ποὺ ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἑωσφόρου ποὺ μισεῖ τὴν ἔνδοξον πατρίδα μας ἐξέσπασεν εἰς τὴν αἱματόβρεκτην αὐτὴν γωνίαν τῶν Βαλκανίων. Ἀπέναντι τῶν προσφύγων τούτων ἀδελφῶν μας ἡ εύθύνη μας εἶναι τεραστία.

Δὲν θὰ εἴμεθα οὔτε Ἕλληνες οὔτε Χριαστιανοὶ ἐὰν τὰς ἁγίας αὐτὰς ἡμέρας ἀφήσωμεν τοῦς πάσχοντας ἀδελφοὺς μὲ τὴν πικρίαν τῆς ὰπομονώσεως, μὲ παράπονον ὅτι τὰ δεινά των δὲν προκαλοῦν πλέον τὴν κοινὴν συμπάθειαν.

Διʼ αὐτὸ οἱ δημόσιοι ἔρανοι, ποὺ διενεργοῦνται εἰς ὅλας τὰς πόλεις ὑπὲρ τοῦ ἁγίου τούτου σκοποῦ, εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑποστηριχθοῦν παρʼ ὅλων ἐκείνων ποὺ δὲν ἔπληξεν ἀκόμη ἡ τελευταία αὐτὴ συμφορὰ τοῦ ἔθνους μας.

Ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ πολλοὶ κωφεύουν. Εἰς τὴν δραματικὴν φωνὴν τῆς Μητέρας Ἑλλάδος: «Ἕ λ λ η ν ε ς!  Σ π ε ύ σ α τ ε π ρ ὸ ς  σ ω τ η ρ ί α ν  τ ῶ ν ἀ δ ε λ φ ῶ ν  σ α ς» οἱ πολλοὶ ἀδιαφοροῦν. Εἰς τὰς ἐπιτροπὰς ποὺ τοῦς ἐπισκέπτονται διὰ νὰ ζητήσουν τὴν συνδρομὴν ὑπὲρ τῶν πασχόντων δίδεται ἡ στερεότυπη ἀπάντησις: «Ἄς δώσουν οἱ πλούσιοι! Τὶ ἔδωκεν ὁ Α, ὁ Β, ὁ Γ…; Σὲ ʼμᾶς ἤλθατε; Ἡμεῖς εἴμεθα πτωχοί!».

«Ε ἴ μ ε θ α  π τ ω χ ο ί!». Νὰ τὸ πιστεύσωμεν; Ἀλλὰ ρίπτομεν ἕνα βλέμμα εἰς τὰς πόλεις, εἰς τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα ὅπου συνέρρευσαν αἱ χιλιάδες τῶν νέων μας προσφύγων καὶ βλέπομεν ἕνα θέαμα ποὺ προκαλεῖ τὴν λύπην, τὴν ὀργὴν, τὴν ἀγανάκτησιν παντὸς ἕλληνος πατριώτου. Κάθε βράδυ ἕως τὰ μεσάνυχτα εἰς τὰ οἰνοπωλεῖα, τὰ καμπαρέ, τὰ χοροδιδασκαλεῖα, τὰς χαρτοπαικτικᾶς λέσχας, τὰ θέατρα, τοὺς κινηματογράφους… συνοστίζονται χιλιάδες ἀνθρώπων. Ξέρετε ποῖοι εἶναι; Δὲν εἶναι μόνον οἱ μεγαλοκαρχαραίαι τῆς Ἑλλάδος. Εἶνε καὶ οἱ «π τ ω χ ο ὶ» ποὺ τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἡρνήθησαν νὰ δώσουν κάτι ὑπὲρ τῶν πασχόντων. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ δὲν δίδουν οὔτε μίαν δραχμὴν διὰ τὸν συνάνθρωπόν των, δίδουν ἀμύθητον πλοῦτον διὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ σαρκῖον των, τὰ ἁμαρτωλὰ καπρίτσια των.

Θέλετε νὰ ἀντιληφθῆτε τὸ μέγεθος τῆς σπατάλης; Θέλετε νὰ ἴδετε τὶ ἐξοδεύει μία καὶ μόνον ἐπαρχιακὴ πόλις; Ἀκούσατε λοιπόν. Φίλος μου ἄνθρωπος τῆς ἀγορᾶς γνωρίζων καλῶς τὴν κοσμικὴν κίνησιν τῆς πόλεως ΚΟΖΑΝΗΣ μοῦ ἔδωκε τὸν ἑξῆς κατάλογο τῶν περιττῶν ἐξόδων εἰς μίαν καὶ μόνον ἡμέραν:

1-  700 ὀκάδες κρασὶ Χ 3000 δρ. ἡ ὀκᾶ      = 2.100.000
2-  200 » οὖζο Χ 10000 δρ. »                           = 2.000.000
3-  500 καπνισταὶ καπνίζοντες ἕκαστος κατὰ μέσον ὅρον
τσιγάρα ἀξίας 1000 δρ. »                             = 5.000.000
4-  Εἴδη καλλυντικῶν γυναικῶν (ὅλαι ἐβάφησαν)
βάφονται καθημερινῶς »                              = 1.000.000
5_ 500 εἰσητήρια κινηματογράφου Χ 1.500  = 750.000
6- …………….. 1

                                                                          10.850.000

– 10 περίπου ἑκατομμ. ἡμερησίως ἐξοδεύει εἰς περιττὰ ἔξοδα ἡ Κοζάνη. Καὶ ἐὰν τὸ ποσὸν τοῦτο τῶν 10 ἑκατομμυρίων πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 30 θὰ εὔρωμεν ὅτι 300 ἑκατομμ. ἐξοδεύονται μηνιαίως, ἐὰν δὲ τὸ ποσὸν τῶν 300 ἐκατομμ. πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 12 θὰ φρίξωμεν: 3 δισεκατομμύρια 600 ἑκατομμύρια ἐξοδεύουν ἐτησίως οἱ καλοὶ μας Κοζανῖται εἰς κρασί, οὖζο, τσιγάρα κλπ! Καὶ ἔπειτα εἴμεθα πτωχοί!!!

Ἀλλὰ παρακαλώ! Θέλω νὰ προλάβω μίαν παρεξήγησιν εἰς βάρος τῆς προσφιλεστάτης μου πόλεως Κοζάνης. Μὴ νομίσετε ὅτι ἡ Κοζάνη ἔχει τὸ μονοπώλιον τῆς σπατάλης. Ὄχι! Αὐτὸ ποὺ γίνεται εἰς τὴν Κοζάνην, μίαν ἀπὸ τὰς πτωχοτέρας καὶ σημαντικωτέρας πόλεις τῆς Μακεδονίας μας, γίνεται πολὺ περισσότερον εἰς ἄλλας πόλεις. Εἰς Λάρισαν, εἰς Βόλον, εἰς Βέρροιαν, εἰς Ἀγρίνιον, εἰς Πάτρας, εἰς Θεσσαλονίκην, εἰς Πειραιᾶ καὶ πρὸ παντὸς εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος κ ά θ ε  β ρ ά δ υ  ἰ λ ι γ γ ι ώ δ η  π ο σ ὰ  κ α ί ο ν τ α ι  εἰς  τ ὸ ν  Δ ι ά β ο λ ο ν!

Ὤ! ἐὰν ὑπῆρχε τρόπος ἕνας μαγνήτης νὰ σταθῆ ὑπεράνω τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ συγκεντρώση εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν τελευταίαν δραχμὴν ποὺ σπαταλοῦν οἱ Ἕλληνες εἰς περιττὰ ἔξοδα – ἀσφαλῶς ἄλλα ἔθνη ποὺ θέλουν νὰ μᾶς διδάξουν οἰκονομίαν σπαταλοῦν ἀπείρως περισσότερα ἀπὸ ἡμᾶς, ἀλλὰ τώρα ἡμεῖς δὲν ὁμιλοῦμεν περὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν, ὁμιλοῦμεν περὶ τῆς πατρίδος μας – ἐὰν τὸ χρῆμα αὐτὸ συγκεντρωθῆ εἰς τιμίας χείρας Ἀριστείδου, ὤ τότε! Παύσατε νὰ κλαίετε οἱ δυστυχεῖς! Εἰς τὴν θέσιν τῶν κοσμικῶν κέντρων τῆς σπατάλης θὰ κτισθοῦν ἑκατοντάδες Ὀρφανοτροφεῖα, Νοσοκομεῖα, Γηροκομεῖα, παιδοπόλεις…

Ἀλλὰ ἄς μὴ προχωρήσωμεν. Ἀκούονται σφοδραὶ ἀντιρρήσεις, εἰς ἡμέρας τραγικὰς ποὺ ὑπενθυμίζουν τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, εἰς ἡμέρας κατὰ τὰς ὁποίας ἡ Ἑλλὰς κολυμβᾶ εἰς λίμνην αἵματος καὶ δακρύων. Ἀπαγορεύονται ἀπολύτως. Καὶ ἡ μικροτέρα ἄνεσις ἐν μέσω λαοῦ δυστυχοῦντος ἀποτελεῖ δημοσίαν πρόκλησιν.

Ὅταν τὸ Μεσολόγγι κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ἐπολιορκεῖτο ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἔκλαιον. Ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς Σολωμὸς ποὺ εὑρίσκετο εἰς τὴν Ζάκυνθον καὶ ἤκουε τὰ κανόνια νὰ κτυποῦν τὸ Μεσολόγγι ἔκλαιεν ἀπὸ συγκίνησιν, ὕψωνε τὰ χέρια του εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ φώναζε δυνατά: «Βᾶστα καϋμένο Μεσολόγγι! Βάστα», εἰς δὲ τὸν ὑπηρέτην ποὺ τὴν ἡμέραν ἐκείνην τοῦ εἶχε μαγειρεύση ἐκλεκτὸ φαγητὸ τοῦ εἶπεν: «Ἐτούτη τὴ ὥρα Λάμπρο, πόσοι ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας εἰς τὸ Μεσολόγγι πεινᾶνε! Δὲν θέλω περιστέρια». Καὶ ἔμεινε νηστικὸς συμπάσχων μὲ τοὺς ἥρωας τοῦ Μεσολογγίου.

Ἰδοὺ παράδειγμα ἁγνοτάτου πατριωτισμοῦ, ποὺ πρέπει νὰ μιμηθοῦν ὅλοι οἱ Ἕλληνες.

Εὐτυχῶς καὶ σήμερον ὑπάρχουν καὶ στὴν πατρίδα μας παραδείγματα τοιοῦτα ἀξιομίμητα. Εἰς τὰς Ἀθήνας π.χ. ὅπου γίνονται αἱ τεράστιαι σπατάλαι ζοῦν χριστιανοὶ μὲ τὴν βαθεῖαν συναίσθησιν τῆς κρισιμότητος τῶν στιγμῶν ποὺ ζῆ ὁ ἑλληνισμός. Ἑπληροφορήθημεν, ὅτι ὁμὰς ζηλωτῶν χριστιανῶν, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν νηστεύουν ἐξ ὁλοκλήρου τὴν Παρασκευήν, τὸ δὲ ποσόν, ὅπερ θὰ διέθετον εἰς φαγητόν, τὸ διέθετον ὑπὲρ τῶν δυστυχούντων. Καὶ ἔτσι μὲ αὐτὸ ποὺ κάμνουν οἱ ὁλίγοι αὐτοὶ ἐκλεκτοὶ χριστιανοὶ τῶν Ἀθηνῶν ζωντανεύουν τὸ παράδειγμα τῶν χριστιανῶν τῶν πρώτων αἰώνων, οἱ ὁποῖοι ἐν καιρῶ διωγμῶν – μήπως καὶ τώρα δὲν εἶναι καιρὸς διωγμοῦ; – ἐνήστευον διὰ νὰ ἐλεήσουν.

Ὤ! Καὶ τὶ δὲν κάμνει ἡ ἀγάπη! Αὐτὴ ἡ ἁγία φλὸξ τῆς ἀγάπης ποὺ ἥλθεν νʼ ἀνάψη εἰς τὰ στήθη τῶν ὁπαδῶν του τὸ Θεῖον Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, αὐτὴ πρέπει καὶ τώρα νὰ φουντώση εἰς τὰς καρδίας ὅλων τῶν χριστιανῶν ἑλλήνων. Καὶ τότε ὁ πτωχότερος τῶν ἑλλήνων κάτι θὰ ἔχη νὰ προσφέρη διὰ νʼ ἀνοικοδομήσωμεν τὰ ἐρείπια ποὺ ἄφρονες υἱοὶ ἐδημιούργησαν εἰς τὴν μαρτυρικήν μας πατρίδα. Τότε θὰ αἰσθανθῶμεν ὅλο τὸ μεγαλεῖον τῆς Θεϊκῆς φράσεως: ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΔΙΔΟΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ Ἥ ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ. Τότε θὰ ἑορτάσωμεν ἀληθινὰ Χριστούγεννα.

Να μας λυπηθει ο Θεος

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 16th, 2012 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Να μας λυπηθεί ο Θεός από τα δεινά που έρχονται λέγει γέροντας ασκητής που ανοικτά μιλά για την άμεση επαλήθευση της προφητείας του Αγίου Κοσμά περί Γενικού Χαλασμού.

Του Διονύση Μακρή
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μετά παρρησίας δηλώνουμε πως είναι βλάσφημος έναντι του τριαδικού και μόνου αληθινού Θεού. Ναι, Χριστιανοί μου ο πρωθυπουργός της ευλογημένης αυτής χώρας, της Ελλάδας που κάποτε επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου μας για βοήθεια κάλλιστα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως βλάσφημος! Μα γιατί θα με ρωτήσετε; Ο Άρχων του τόπου που όχι μόνο επιτρέπει αλλά παρέχει προστασία στους υβριστές του Θεού, γράφοντας στα παλαιά υποδήματά του τους νόμους της χώρας που υποσχέθηκε πως πρώτος θα τηρεί πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί αν όχι βλάσφημος; Πώς θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί εκείνος ο άρχων που προπηλακίζει και χτυπά τους μάρτυρες και ομολογητές του Χριστού που συγκεντρώθηκαν έξω από το θέατρο «Χυτήριο» για να διαμαρτυρηθούν, να προσευχηθούν και να ομολογήσουν τον Χριστό μας ως τέλειο Θεό και Άνθρωπο, την ίδια στιγμή που κάποια αρρωστημένα παντελώς μυαλά τον παρουσίαζαν σε θεατρική παράσταση ως κίναιδο, στο όνομα δήθεν της ελευθερίας της έκφρασης και της τέχνης;
Δεν μπορεί λοιπόν ο πρωθυπουργός της ευλογημένης αυτής ορθόδοξης χώρας, που λέγεται Ελλάς να επικαλείται τον Χριστό ως Θεό και να ζητά βοήθεια για να εξέλθει από την κρίση που μαστίζει την χώρα του ενώ ταυτόχρονα τον λοιδωρεί. Σ’ Αυτόν τον τριαδικό και μόνο αληθινό Θεό, όπως λέγει σύγχρονος γέροντας ασκητής που ζει στα βουνά των Αγράφων δεν έχει πλέον καμιά παντελώς πρόσβαση μήτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός μήτε και η κυβέρνησή του! Είναι πιθανό όλοι αυτοί οι σύγχρονοι άρχοντες και εραστές κάθε μορφής υλισμού όταν αναφέρονται στο Θεό να εννοούν τον Σατανά που συνειδητά καλοί μου χριστιανοί υπηρετούν ως μέλη των μασωνικών στοών, των κατ’ εξοχήν τόπων του Σατανά, ως μέλη μυστικών λεσχών (βλ. λέσχη Μπίλντερμπεργκ) και ως πειθήνια όργανα του μυστηρίου της ανομίας! Ως εκ τούτου όλοι αυτοί έχουν στην κυριολεξία γυρίσει την πλάτη στον αληθινό Θεό! Και όχι μόνο γύρισαν την πλάτη τους προς τον Χριστό που είναι το ΦΩΣ και η ΖΩΗ επιλέγοντας το σκότος και τη δυσωδία του διαβόλου αλλά επιπλέον ως εκφραστές του σκοταδιού, δηλαδή στην πράξη κοινοί σκοταδιστές πολεμούν λυσσωδώς το ΦΩΣ.
Ποτέ όμως στο διάβα των αιώνων το σκότος δεν νίκησε το Φώς! Αρκεί μάλιστα μια μικρή σπίθα φωτός για να διαλύσει το σκοτάδι με το οποίο ενδύονται όλοι αυτοί οι ανόητοι άρχοντες! Τους αποκαλώ ανόητους γιατί κανείς νοήμων και λογικός άνθρωπος δεν επιλέγει το σκοτάδι αντί του φωτός.
Στην Δικαιοσύνη μάλιστα είθισται να αποκαλούν ως ηθικό αυτουργό εκείνον που σπρώχνει κάποιον στην τέλεση μιας εγκληματικής πράξης και τον δικάζουν ως συνένοχο. Τι λοιπόν νομίζετε, αυτό δεν ισχύει και στο πολίτευμα του ουρανού; Δεν είναι για παράδειγμα υπόλογος ο άνδρας εκείνος που παρασύρει τη γυναίκα του λ. χ. στο έγκλημα της έκτρωσης; Και κατ’ επέκταση δεν είναι υπόλογος εκείνος ο πολιτικός που ενώ ξέρει την αλήθεια παρασύρει τους συνεργάτες του στην απάτη και το ψεύδος κοροϊδεύοντας συνειδητά το λαό;
Κατά τον αυτό τρόπο ο πρωθυπουργός μας Αντώνης Σαμαράς όχι μόνο δεν δύναται να ζητά βοήθεια από τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό γιατί είναι υπόλογος για τον ουρανό για τη βαρύτατη εγκληματική πράξη της βλασφημίας που τελέσθηκε αλλά οφείλει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα πνευματικό νόμο σύντομα και ο ίδιος αλλά και η χώρα στην οποία άρχει και διοικεί θα γευθούν τα πύρινα βέλη της βλασφημίας! Πύρινα βέλη που κατασκεύασε η αδιαφορία τους έναντι της παρανομίας και εκτόξευσαν οι κάθε λογής αλητήριοι που αυτοπροσδιορίζονται ως «ηθο-ποιοί» αγνοώντας οι ανόητοι, την ουσία της λέξης… Αλλά Χριστιανοί μου, ο Θεός μας είναι πολύ ψηλά και δεν Τον φθάνουν τα βέλη της βλασφημίας.  Και όπως είναι φυσικό από το νόμο της βαρύτητας αυτά επιστρέφουν στα κεφάλια αυτών που τα έριξαν.
Λέτε όμως, να φταίει μόνο ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και οι αρμόδιοι υπουργοί Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας; Όχι καλοί μου Χριστιανοί δεν είναι οι μόνοι που ευθύνονται; Παρεμπιπτόντως μάλιστα και με την ευκαιρία να αναφέρουμε αυτό που μας μετέφερε γέροντας ασκητής του Παγγαίου Όρους για τον ένα εκ των ανωτέρω τριών αναφερομένων πολιτικών προσώπων πού άμεσα έγινε αποδέκτης -θαρρώ μία ημέρα μετά-την πρώτη θεατρική παράσταση, ενός πύρινου βέλους βλασφημίας που επέστρεψε στο κεφάλι του προκαλώντας του αιμάτωμα και οδηγώντας τον σε εντατική μονάδα νοσοκομείου. Βλέπετε και θα δείτε πώς ο πνευματικός νόμος άμεσα τηρείται και επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα;
Ευθύνη της Εισαγγελίας
Μεγάλη ευθύνη ακόμη φέρει και η εισαγγελέας Πρωτοδικών αλλά και ο εισαγγελέας που έχει χρεωθεί την υπόθεση. Μα γιατί θα με ρωτήσετε και πάλι; Μα γιατί κατά παράβαση του καθήκοντος τους δεν τήρησαν τα όσα προβλέπει ο νόμος και το σύνταγμα αλλά όπως από τα λεγόμενά τους και τις υπεκφυγές τους υποψιαζόμαστε υπέκυψαν στις πιέσεις που ασκήθηκαν πιθανόν από τους πολιτικούς κυρίως προϊσταμένους τους. Παραβίασαν λοιπόν την υπόσχεση που έδωσαν να τηρούν ως λειτουργοί της Δικαιοσύνης τους νόμους και με χίλιες δύο δικαιολογίες σπρώχνουν συνειδητά στο αρχείο τις μηνύσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, του γράφοντος αλλά και δεκάδων άλλων χριστιανών ορθοδόξων. Με την όλη στάση τους λοιπόν χριστιανοί μου δεν υποθάλπουν και ενισχύουν και προστατεύουν τους βλάσφημους και τη βλασφημία; Στην ουσία γυρίζουν κι αυτοί την πλάτη τους στον Θεό, επιλέγοντας πιθανόν την δήθεν εξασφαλισμένη καριέρα και τα απατηλά οφίκια που υπόσχονται οι εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας, που ήδη ενεργείται, όπως λέγει με παρρησία ο Απόστολος Παύλος στην Β’ προς Θεσσαλονικείς επιστολή του. Με τη στάση τους ουσιαστικά σηματοδοτούν απροκάλυπτα τη δουλική τους εξάρτηση τους από την εκτελεστική εξουσία. Εξάρτηση που κάνουν το θεσμό της δικαιοσύνης να παραπαίει και να κλυδωνίζεται μέσα από σειρά σκανδάλων και να νοσεί βαρύτατα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια…
Τα άβουλα παιδάρια των ΜΑΤ
Άφησα στο τέλος την βαρύτατη ευθύνη που φέρουν αυτά τα άβουλα-κατευθυνόμενα ταλαιπωρημένα και δυστυχισμένα παιδάρια, που κάθε φορά στήνονται κατ’ εντολήν των αξιωματικών τους έξω από το θέατρο για να προστατεύσουν τους βλάσφημους από τους ειρηνικά διαμαρτυρηθέντες ομολογητές Χριστιανούς. Εννοώ τις δυνάμεις των ΜΑΤ που τις τελευταίες ημέρες έχουν την τάση να δοκιμάζουν τα χημικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία όπλα τους και να εξασκούνται στα σώματα των χριστιανών γυναικών και ανδρών, νέων και ηλικιωμένων, λαϊκών και κληρικών που συγκεντρώνονται έξω από το θέατρο «Χυτήριο»! Κι γι’ αυτά τα ανόητα παιδάρια που από τη μια φέρουν πάνω τους το σταυρό για προστασία και από την άλλη μετατρέπονται σε αδίστακτους δημίους θα λειτουργήσει ο πνευματικός νόμος του Θεού, τόσο για τα ίδια, όσο και για τις οικογένειες τους. Είναι παντελώς παράλογο καλέ μου αστυνομικέ να ασπάζεσαι το χέρι του ομολογητή ιερέα με ευλάβεια και κατόπιν να τον προπηλακίζεις και να τον χτυπάς με τα γκλόπς! Βέβαια θα μου πεις στην χώρα του παραλόγου που ζούμε όλα είναι επιτρεπτά…
Θαρσείτε Χριστιανοί
Σε ότι αφορά τους Χριστιανούς που παρίστανται γέροντας ασκητής του Παγγαίου Όρους τους συνιστά να μην πτοούνται. Του μετέφερα πως είδα πολλούς χριστιανούς στην τελευταία ομολογιακή συγκέντρωση να δυσανασχετούν και να κλονίζονται γιατί δεν δύνανται να εμποδίσουν τους βλάσφημους. Μάλιστα κάποιοι εξ αυτών να μην ελέγχουν την οργή τους… Και ο γέροντας με παρακάλεσε να τους μεταφέρω τα εξής: «Χριστιανοί μου μην θορυβείστε! Ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός είναι χαρούμενος. Γι’ Αυτόν αρκούσε και αρκεί η ομολογία σας και η μαρτυρία σας και η αγάπη σας. Γιατί η παρουσία σας νοείται ως το πρώτο βήμα στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επούλωσης της πληγής που προκαλεί στο σώμα του ελληνικού λαού η βαρύτατη αυτή βλασφημία. Τα υπόλοιπα εννέα που απαιτούνται σύντομα θα τα κάνει ο ουρανός. Εύχομαι και προσεύχομαι Χριστιανοί μου να μην επαληθευτεί αυτό που μεταφέρουν τις τελευταίες εβδομάδες τα αγγελούδια του Θεού, ότι δηλαδή αυτή η βλασφημία του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού που εκτοξεύθηκε από την Αθήνα θα γίνει αιτία να επαληθευτεί η προφητεία του Ισαποστόλου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού περί του Γενικού Χαλασμού. Εύχομαι και προσεύχομαι να υπάρξει σύντομα μετάνοια, ανάλογη αυτής των κατοίκων της Νινευή για να μην βιώσουμε τους κλαυθμούς  της αβύσσου και της κολάσεως. Γιατί κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά λέγει η λαϊκή ρήση. Μη Γένοιτο γλυκύτατε Ιησού μου. Μείνετε Χριστιανοί μου ακλόνητοι στο πρώτο βήμα με τη διαρκή παρουσία σας έξω από το βλάσφημο χώρο του θεάτρου. Διαβάστε δυνατά το Ψαλτήριο για να εκδιώξετε τα δαιμόνια της βλασφημίας και αφήστε τα υπόλοιπα στον Πανάγαθο Θεό. Κλείστε ακόμη τα αυτιά σας στους εκκοσμικευμένους φιλόδοξους ρασοφόρους που επιχειρούν να εντυπωσιάσουν με παπικές μεθόδους και φανφαρονισμούς μειώνοντας τον καλό αγώνα σας. Γι’ αυτούς σύντομα θα ισχύσει το ρηθέν από το σοφό προφητάναξ Δαυίδ «και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Ζει Κύριος ο Θεός».

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΨΕΥΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 16th, 2012 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ (αποσπασμ.)

OMIΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

__


_____

Η Νεα Ταξη Πραγματων προετοιμαζει διωγμο κατα της Ορθοδοξιας

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 15th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.
http://blogs.sch.gr/savvop-nik

Μακαριώτατε, η Εκκλησία είναι έτοιμη για το μεγάλο διωγμό της από τη Νέα τάξη Πραγμάτων;

Προς
Την  Ιερά  Σύνοδο
Της Ιεραρχίας της Εκκλησίας
Της  Ελλάδος.

Αθήνα
22-10-12

ΑΝΟΙΧΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Μακαριώτατε & Σεβασμιώτατοι,

Θέμα: Η  Νέα Τάξη Πραγμάτων προετοιμάζει  διωγμό κατά της Ορθοδοξίας.

Σε στιγμές τόσο κρίσιμες για το Έθνος, τη πατρίδα, και το Λαό μας, είναι πραγματικά ντροπή για τη διοικούσα εκκλησία της Ελλάδος, αφελώς και επιπολαίως, να σιωπά, και να συνεργάζεται από άγνοια, με τους δοσίλογους και εφιάλτες ανθέλληνες πολιτικούς, οι οποίοι για τη κάθε επόμενη δόση δανείων, ξεπουλάνε όλη την Ελλάδα!!! Αποδυνάμωσαν τις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, το καμάρι του Ελληνικού Λαού.
Έστειλαν τη νεολαία μας στην αλλοδαπή σαν μετανάστες, ενώ εδώ εγκαταστάθηκαν Ισλαμιστές λαθρομετανάστες!!!!
Η Ελλάδα κυριολεκτικώς κάθεται επάνω στα πετρέλαια, στο χρυσό, και στο φυσικό αέριο, και οι ανίκανοι και ανάξιοι πολιτικοί έχουν κρεμαστεί από τα δάνεια των Σιωνιστικών διεθνών τραπεζών!!! Ενώ κόβουν τους μισθούς και συντάξεις Κλήρου και Λαού για να επιβιώσουν σαν κυβέρνηση!!!
Οι Ισλαμιστές λαθρομετανάστες, με τον UCK, ήδη έφθασαν τα 3 εκατομμύρια, και κατά άλλους τα 6,5 εκατομμύρια στη χώρα μας, κατέκλυσαν όλη την Ελλάδα, και είναι οπλισμένοι.
Σύντομα θα εξαναγκαστείτε με τη βία των όπλων, να παραδώσετε την Αρχιεπισκοπή Αθηνών & Πάσης Ελλάδος,
Την Ιερά Σύνοδο, και όλες τις κατά τόπους Μητροπόλεις καθάπασαν την επικράτειαν, σε Μουφτήδες, Ιμάμηδες, Ραβίνους, και Αρχιραβίνους.
Ο Εξισλαμισμός της Ελλάδος προχωρά γρήγορα, κάτω από το άγρυπνο μάτι της Σιωνιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων, και της Σιωνιστικής Παγκοσμιοποίησης.
Σεβασμιώτατοι,
Αφυπνιστείτε και συνέλθετε όσο ακόμη είναι νωρίς.
Η παγκόσμια Σιωνιστική Διακυβέρνηση-Δικτατορία, προωθεί τα σχέδια Μουσουλμανοποίησης- Ισλαμοποίησης της Χριστιανικής Ελλάδος, με τη συνεργασία «Ελλήνων» δοσίλογων πολιτικών.
Τούρκοι, Αιγύπτιοι, Πακιστανοί, συνδικαλιστές και Ιμάμηδες ήδη ελέγχουν όλες αυτές τις μάζες των λαθρομεταναστών, και έχουν κάνει κατάληψη του κέντρου των Αθηνών, και όχι μόνο…
Επαναλαμβάνω, θα σας πάρουν με τη βία όλες τις Μητροπόλεις,
Τα Μοναστήρια, και όλη τη περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα παραδώσετε εκόντες- άκοντες σε Ιμάμηδες, όλο το πλούτο πνευματικό-υλικό της Ορθοδοξίας.
Το μέλλον της Ορθοδοξίας υπό την ηγεσία Σας, είναι σκοτεινό, προδιαγεγραμμένο, από τη παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία!!!
Ο Παγκόσμιος διωγμός κατά του Χριστιανισμού είναι σε εξέλιξη, ήδη ο Γερμανός Πάπας, χαιρετά δημοσίως με τα δύο χέρια, κάνοντας το σύμβολο των ILLUMINATI, όπως δημοσιεύθηκε σε πολλά ΜΜΕ.
Σεβασμιώτατοι,
Σας καλούμε να βγείτε από τη Μακαριότητά Σας, και να ενδιαφερθείτε για τη τύχη της Ορθοδοξίας, και του Ελληνισμού, αφού οι πολιτικοί συνεργάτες του μεγάλου εχθρού, δεν ενδιαφέρονται, αλλά και συνεργάζονται.
Τα γεγονότα που θα ζήσουμε ωχριούν μπροστά στη Τουρκοκρατία. Λάβετε τα μέτρα Σας.
Σας κρούομεν το κώδωνα του κινδύνου………..

Ασπαζόμενος την δεξιάν Υμών.
Επί  τούτοις  διατελώ, Μετά  Σεβασμού

Αντώνης  Γρυπαίος, Διεθνολόγος
E-mail: ant.grypaios@gmail.com

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/10/blog-post_5417.html#ixzz2APviFfO7

H ΑΜΕΛΕΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 14th, 2012 | filed Filed under: ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ

 H ΑΜΕΛΕΙΑ

  «Πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας;» (Εβρ. 2,3)

Η αμέλεια είναι το τελευταίο από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Τελευταίο το ονομάζουν οι Πατέρες, αλλά είναι το πιο ύπουλο απ’ όλα τ΄άλλα. Αν δεν προσέξουμε και πέσουμε στην αμέλεια, εύκολα πέφτουμε σ’ όλα τ’ άλλα αμαρτήματα. Τις στιγμές της απροσεξίας και τεμπελιάς μπορεί να τις πληρώσουμε με την καταστροφή μας.

Αμέλεια ονομάζεται η τεμπελιά, η οκνηρία, η αποστροφή στην σωματική ή την πνευματική εργασία.

Σωματική εργασία

Μερικοί λένε, όπως στην εποχή του αποστόλου Παύλου, ότι δεν χρειάζεται η εργασία. Γιατί από ώρα σε ώρα έρχεται ο Χριστός και η Δευτέρα Παρουσία και πρέπει να ασχολούνται με το ζήτημα της σωτηρίας των ψυχών των. Δεν δούλευαν καθόλου, το είχαν ρίξει τελείως στην τεμπελιά και έκαναν σαν έναν τεμπέλη, που, επειδή βαριόταν να κόψει σύκα, κάθισε κάτω από μια συκιά και άνοιξε το στόμα του και περίμενε να πέσει το σύκο, για να το φάει.

Αυτή την τεμπελιά δεν την εγκρίνει ο Χριστός. Η Εκκλησία μας μάς θέλει εργατικούς. Ο απόστολος Παύλος λέει «Ὅστις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω». Ο χριστιανός πρέπει να διακρίνεται από την επιμέλεια, την οποία δείχνει στο έργο της εργασίας του. Όποια εργασία και διακονία και αν κάνει, να την κάνει τέλεια. Να είστε υποδείγματα εργατικότητας. Τέτοιοι ήταν οι πρώτοι χριστιανοί, φίλεργοι, και έτσι νικήσανε τον κόσμο.

Ο χριστιανός πρέπει να είναι τίμιος και εργατικός. Να διαπρέπει στο είδος της εργασίας του. Να μην μοιάσουμε εκείνον που, όταν πήγε σε κάποιο μοναστήρι και είδε τους καλογέρους να εργάζονται, άλλον να μαζεύει ξύλα, άλλον ν’ ανάβει φωτιά, άλλον να μαγειρεύει, άλλον να πλένει, άλλον να ζυμώνει, είπε «μὴ ἐργάζεσθε τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην». Είδατε πώς είναι αυτοί που θέλουν να γλιστρήσουν από το πνεύμα του Ευαγγελίου; Σαν τους αγγειοπλάστες, όπου θέλουν κολλούν τα χερούλια. Έτσι και αυτοί όπου θέλουν κολλούν τα ρητά.

Το έμαθε αυτό ο ηγούμενος, γι’ αυτό έδωσε εντολή να τον βάλλουν στη βιβλιοθήκη με τα πολλά βιβλία και να μην τον ειδοποιήσουν το μεσημέρι για φαγητό. Όταν μπήκε σ’ αυτό το χώρο είπε με ευχαρίστηση «α, εδώ είναι παράδεισος» κι άρχισε να διαβάζει με ικανοποίηση. Αλλά η ώρα περνούσε και άρχισε να πεινά. Άνθρωπος ήταν και είχε στομάχι και είχε ανάγκες υλικές. Πεινούν και οι Άγιοι. Και μέγας Αντώνιος να γίνεις, θα πεινάσεις και θα έχεις ανάγκη από ένα κομμάτι ψωμί και λίγο νερό.

Ο επισκέπτης του μοναστηριού όσο περνούσε η ώρα τόσο περισσότερο η πείνα τον θέριζε. Άρχισε να ζαλίζεται, δεν μπορούσε να διαβάσει. Έβλεπε τα γράμματα ανάποδα. Κοιτούσε μια το παράθυρο, μια την πόρτα, μήπως δει κανέναν μοναχό και τον φωνάξει για φαγητό. Βγήκε σιγά σιγά έξω και κοιτούσε δεξιά και αριστερά. Κάποια στιγμή είδε ένα μοναχό και τον ρώτησε «Δεν τρώτε εσείς εδώ μέσα;». «Πως» είπε ο μοναχός «φάγαμε και είχαμε καλό φαγητό. Ήπιαμε κι ένα ποτήρι κρασί». «Εμένα γιατί δε με φωνάξατε;» είπε στενοχωρημένος ο επισκέπτης. «Εσένα δε σε φωνάξαμε γιατί μας είπε ο ηγούμενος ότι είσαι άγγελος και δεν έχεις ανάγκη από υλική τροφή». Τότε, κατάλαβε και συναισθάνθηκε το αμάρτημά του.

Δεν επιτρέπεται να είμεθα αμελείς στα καθημερινά μας καθήκοντα. Εκεί, όμως, που προπαντός δεικνύουμε μεγάλη αμέλεια δεν είναι στα υλικά πράγματα, αλλά στην πνευματική εργασία, την οποία πρέπει να κάνουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σ’ αυτό το έιδος της εργασίας πολλοί λίγοι είναι επιμελείς. Γι’ αυτό η Αγία Γραφή, το Πνεύμα το Άγιο, δίνει ζωηρά προτροπή στους οκνηρούς και κηφήνας και τους παρουσιάζει σαν υπόδειγμα εργατικότητας το μυρμήγκι. Και λέει «ἴθι πρὸς τὸν μύρμηγκα, ὀκνηρέ». «Συ» λέει «που είσαι τεμπέλης και δεν αγαπάς την εργασία να πας να δεις το μυρμήγκι, πόσο εργάζεται και τα μεσάνυχτα ακόμα».

Αξιοθαύμαστη είναι η ζωή των μυρμηγκιών. Μπορεί κανείς να γράψει βιβλίο ολόκληρο. Ένα μικρό πράγμα, ένα ελάχιστο σωματίδιο, πόσο εργάζεται και κουράζεται. Ένας περιηγητής περιγράφει το μυρμήγκι και λέει. Παρατηρούσε ένα μυρμήγκι, που προσπαθούσε να σηκώσει βάρος δεκαπλάσιο και εικοσαπλάσιο απ’ αυτό. Αγκομαχούσε και προσπαθούσε να το τραβήξει αλλά του έφευγε. Μέτρησε ότι 50 με 60 φορές του έπεσε και ύστερα από 60 φορές το ανέβασε εκεί που ήθελε. Τέτοια υπομονή, τέτοια εργατικότητα έχει το μυρμήγκι. Αυτά είναι υποδείγματα εργατικότητας σε μας. Άλλο υπόδειγμα εργατικότητας είναι η μέλισσα.

Ένας λαός που έχει ελαττώματα, αλλά είναι μυρμήγκι πραγματικό και κατόρθωσε να φτάσει στην κορυφή όλων των εθνών, είναι οι Αμερικάνοι. Εκεί πλέον η εργασία έγινε θεός. Τρέχουν, για να μαζέψουν δολλάρια και εργάζονται από το πρωί ως το βράδυ. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ροπή προς την οκνηρία σωματικώς αλλά προπαντός πνευματικώς.

ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΜΕΛΕΙΑ

ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

1.     Στον εκκλησιασμό. Τώρα τελευταία δεν πάνε πολλοί χριστιανοί στην εκκλησία και δικαιολογούνται ότι ακούνε από το ραδιόφωνο. Αυτό κατά βάθος είναι μια οκνηρία. Γιατί για να πάει ο άλλος στην εκκλησία χρειάζεται κάποιος κόπος, να σηκωθεί, να πλυθεί, να ντυθεί, να χτενιστεί, να σταθεί μια δυο ώρες στη Θεία Λειτουργία. Ένας κόπος είναι και η οκνηρία του η πνευματική, μολονότι δεν είναι άπιστος, τον κάνει να μην αγαπά τον εκκλησιασμό.

2.     Στην προσευχή. Ξέρουμε όλοι ότι η προσευχή είναι μια συνομιλία με το Θεό, όμως δεν την αγαπούμε. Όταν κάποιο εξέχον πρόσωπο μας ορίσει κάποια συνάντηση, προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς. Αν σ’ εκεινες τις συναντήσεις έχουμε συνέπεια, πόσο μάλλον πρέπει να είμεθα συνεπείς στη συνάντησή μας και στη συνομιλία μας με το Θεό. Η ψυχή που αγαπά τον Θεό είναι επίμελής στην προσευχή.

3.     Αμέλεια δείχνουμε και στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Είδατε τι λέει ο απόστολος Πέτρος; «Ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν». Να αγαπήσουμε, λέει, την Αγία Γραφή και να έχουμε επιθυμία να τη μελετάμε, όπως το βρέφος επιθυμεί να πιεί το γάλα της μάνας του.

4.     Αμέλεια στην εξομολόγηση. Αναβάλλουμε συνεχώς.

5.     Αμέλεια στη Θεία Κοινωνία. Δεν κοινωνούμε με τόσο προθυμία και ζήλο, όσο έπρεπε να έχουμε.

6.     Αμέλεια στην ιεραποστολή. Δεν προσπαθούμε να κερδίσουμε και άλλες ψυχές στο Χριστό. Όχι τόσο δια του λόγου, αλλά δια του παραδείγματός μας.

Σε μια εποχή δραστηριότητος έχουμε στα πνευματικά αμέλεια συνεχή, οκνηρία και ύπνο, λες και μας τσίμπησε όλους η μύγα τσετσέ της Αφρικής. Τα όμορφα τροπάρια της Εκκλησίας μας προσπαθούν να εκτινάξουν αυτήν την αμέλεια. Ένα απ’ αυτά λέει «Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; Τὸ τέλος ἐγγίζει καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι».

Την αμέλεια, που έρχεται σ’ όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, πρέπει να καταπολεμήσουμε. Μεγάλα πνεύματα κινδύνεψαν να πέσουν σ’ αυτήν. Ακόμα και ο προφήτης Ηλίας. «Πάρε με» είπε στο Θεό «δεν θέλω να ζω. Δεν υπάρχουν αφτιά για ν’ ακούσουν. Έμεινα μόνος». Και ο Θεός του απάντησε «Τι είναι αυτά που λες, Ηλία; Σε τι ακηδία και πένθος έφτασες; Ρίξε μια ματιά γύρω σου και θα δεις 6 χιλιάδες ψυχές είναι που δεν προσκύνησαν τον Βάαλ».

Ο δαίμων της αμελείας πολεμεί πολύ τον άνθρωπο. Θέλει να βρίσκεται σε κατάσταση οκνηρίας, για να μην σωθεί. Αυτή η αμέλεια τιμωρείται από το Θεό. Και η τιμωρία αυτή εικονίζεται στην παραβολή των πέντε μωρών παρθένων. Αυτές δεν κάνανε σε κανέναν άνθρωπο κακό. Μόνο που ήταν αμελείς. Όταν είδαν ότι το λάδι τους τελείωνε, δεν πήγαν εγκαίρως στον έμπορο για ν’ αγοράσουν. Αδιαφόρησαν, αμέλησαν, δεν κουράστηκαν. «Ε» θα είπαν «όταν τελειώσει, θα ψάξουμε και θα βρούμε». Ξέρετε πώς έκαναν αυτές. Σαν τον οδηγό που είναι αμελής. Όταν κάνει μακρινό ταξίδι δεν φροντίζει να ανεφοδιαστεί με βενζίνη και μένει στου δρόμου τα μισά. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Ενώ έχουμε να κάνουμε μακρινό ταξίδι και να διανύσουμε δρόμο μακρύ, δεν ανεφοδιαζόμαστε με πνευματικά αγαθά, με τα Μυστήρια της Εκκλησίας και με την προσευχή, για να συνεχίσουμε το δρόμο.

Η αμέλεια είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου. Δημιουργεί πολλά θύματα, γι’ αυτό πρέπει να την πολεμήσουμε εγκαίρως. Να είμαστε δραστήριοι όχι μόνο στον υλικό τομέα αλλά και στον πνευματικό. Γιατί, τι το όφελος να είμαστε εργατικοί στα υλικά και οκνηροί στα πνευματικά; Ο σατανάς με την αμέλεια προσπαθεί να κερδίσει έδαφος. Δημιουργεί μιαν υποτονία στον άνθρωπο. Τον κάνει να αδιαφορεί για όλα τα πνευματικά και τον οδηγεί σε μια νέκρωση πνευματική. Τον κάνει νεκρό άταφο και άχρηστο για κάθε πνευματικό αγώνα. Γι’ αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή, προσευχή και αγώνα….την συνέχεια εδώ Read more »

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 13th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos@hotmail.com

 

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 18ῃ Ὀκτωβρίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΓΙΑ ΤΟ ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΕΡΓΟ

Μέ ἀφορμή τίς ἀντιδημοκρατικές καί φασίζουσες ἀναρτήσεις τόσο στόν ἱστοχῶρο τοῦ διαδικτύου, ὅσον καί στόν ἔντυπο τύπο, μέ τίς ὁποῖες ἐπικρίνεται μία ἀπόλυτα προβλεπομένη ἀπό τό δικαιϊκό μας σύστημα ἐνέργειά μου, νά ζητήσω δηλαδή τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου γιά βάναυση καί αἴσχιστη προσβολή τοῦ προσώπου μου, πού στοιχειοθετεῖται καί θεμελιοῦται μέ τήν κακόβουλη βλασφημία τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως ἀπό τό χυδαῖο θεατρικό ἔργο Corpus Christi τοῦ Ἀμερικανοῦ συγγραφέα Τέρενς Μάκ Νάλι, ὁ ὁποῖος σέ ἡλικία 73 ἐτῶν στήν Οὐάσινγκτον «τέλεσε» ὁμοφυλοφιλικό «γάμο» μέ νεαρό «ζιγκολό» καί ἀπό τήν ἀφόρητη ψυχοπαθολογία του κινούμενος προέβαλε τόν νοσηρό ψυχισμό του στό πανάσπιλο καί ὑπερύμνητο πρόσωπο τοῦ αἰωνίου καί παναχράντου Θεοῦ ἐπάγομαι τά κάτωθι:

1.    Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τό θέμα τῆς ἡμερίδας πού διοργανώθηκε ἀπό τήν «Ἑλληνική Ἕνωση γιά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου» στό ἀμφιθέατρο Δρακοπούλου στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν: «Ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη εἰσαγγελέα», διότι πράγματι ὁ ἀληθής Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη ὑπερασπίσεως καί εἶναι ἀφέλεια ὁ μεγαλοϊδεατισμός τοῦ αὐτοκλήτου σωτῆρος τῆς πίστεως. Ἀνάγκη ὅμως ὑπερασπίσεως ἔχει ὁ πιστός καί ἡ ἀξιοπρέπειά του, ὁ ὁποῖος συνάπτεται ἀρρήκτως καί ἀναποδράστως μέ τόν λοιδορούμενο καί βλασφημούμενο Θεό. Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο πού δυστυχῶς ὡς ἐκ τῶν δημοσιευμάτων (Καθημερινή 16 καί 17/10) ἡ ἡμερίδα ἀπεσιώπησε τίθενται στόν ποινικό μας Κώδικα τά ἄρθρα 198 καί 199 ὑπό τόν τίτλο «Προστασία τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης» καί ὄχι προστασίας τοῦ Θεοῦ διότι τά ἔννομα ἀγαθά εἶναι ἡ κοινωνική συνοχή καί ἡ θρησκευτική εἰρήνη πού προσβάλλονται βάναυσα ἀπό τήν δημοσίᾳ γενομένη κακόβουλη βλασφημία τοῦ Θεοῦ κάθε ἀνεκτῆς κατά τό Σύνταγμα θρησκείας στή χώρα, δηλαδή θρησκείας πού δέν ἔχει κρύφια δόγματα καί ἡ λατρεία της δέν ἀντίκειται στά χρηστά ἤθη καί τήν δημόσια τάξη (Ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος). Εἶναι ἐξόχως ἀποκαλυπτικό τό γεγονός ὅτι κατά τήν συγκεκριμένη ἡμερίδα οὔτε νύξη αὐτῶν τῶν προϋποτιθεμένων καί αὐτονοήτων νομικῶν ἐννοιῶν ἔγινε γιά τήν διερεύνηση τοῦ θέματος, οὔτε ὑπεβλήθη αἴτημα γιά τήν κατάργηση τῶν αὐτονοήτων ποινικῶν ἀδικημάτων τῆς συκοφαντικῆς δυσφήμισης καί τῆς ἁπλῆς δυσφήμισης καί ἐξύβρισης τῶν πολιτῶν, ὥστε νά ὑπάρχει τουλάχιστον ἕνα ἰσοδύναμο πρόσχημα γιατί δέν νομίζω νά ἀποδέχονται οἱ μετέχοντες τήν προσωπική τους ἀποδόμηση καί ἀπομείωση μέ ἄλλοθι τήν δῆθεν ἐλευθερία ἐκφράσεως, ἐφ’ ὅσον στήν δημοκρατία ἡ ἐλευθερία τοῦ ἑνός τελειοῦται ἐκεῖ πού ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία τοῦ ἄλλου.

2.    Ἔχοντας πλήρη γνώση τοῦ θεατρικοῦ «δρωμένου» πού παρουσιάστηκε στό θέατρο «Χυτήριο» ἀπό δύο αὐτόπτες μάρτυρες πού τό παρηκολούθησαν, διεπίστωσα ὅτι τό χυδαῖο αὐτό δρώμενο εἶναι κακόβουλο διότι ὁ σκηνοθέτης του Λαέρτης Βασίλι πού μεγάλωσε σάν γιός τοῦ πρώην ἀξιωματικοῦ τοῦ στρατοῦ τοῦ Χότζα Ἠλία Βασίλι, μετέπειτα νεωκόρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πειραιῶς καί πού τό χριστιανικό του ὄνομα εἶναι Φώτιος γνωρίζει πολύ καλά ὅτι γιά τήν χριστιανική εὐαγγελική ἠθική ἡ ἀρσενοκοιτία ἤ ὁμοφυλοφιλία ἀποτελεῖ θανάσιμο ἁμάρτημα πού ἀποκόπτει καί ἀποστερεῖ τόν ἐμμένοντα ἀμεταμελήτως σέ αὐτό ἀπό τήν κοινωνία τοῦ αἰωνίου Θεοῦ (Α΄Κορ. Στ΄9). Ἑπομένως ἡ ἀπόδοση στόν Πανάγιο Θεό αὐτοῦ τοῦ πάθους ἐκφράζει τήν δολία βούληση ἀπομειώσεώς του στίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι βλάσφημο διότι διαστρέφει πλήρως καί χυδαίως τήν εὐαγγελική ἀλήθεια, τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας καί τήν Χριστιανική ἠθική ἐμφανίζοντας ὡς μέθυσο τόν δίκαιο Ἰωσήφ, ὡς ὑποψήφιο θῦμα βιασμοῦ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὡς ὁμοφυλοφίλους τούς δώδεκα Ἀποστόλους καί τελικῶς ὡς ἐμφορούμενο ἀπό αὐτό τό φρικῶδες πάθος τόν Πανάσπιλο καί Πανάγιο Λόγο καί Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν σταυρωθέντα καί ἀναστάντα Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Εἶναι δημοσίᾳ γενόμενο διότι διαδραματίζεται σέ χῶρο πού τό κοινό ἔχει πρόσβαση ἀσχέτως ἄν ὑπάρχει ἤ ὄχι εἰσιτήριο, δέν γίνεται ἰδιωτικῶς δηλαδή καί διαφημίζεται διά τοῦ διαδικτύου. Ἡ φαιδρά, ἀνεπέρειστος καί ἀτυχής ἀπόπειρα τῶν συντελεστῶν τῆς παραστάσεως νά ἀποσείσουν τήν ποινική τους εὐθύνη προβάλοντας ὅτι τό ἔργο δῆθεν δέν ἀφορᾶ στόν ἱστορικό Χριστό καταρρίπτεται ἀπό τό σενάριο τοῦ ἔργου, ὅπου ταυτοποιοῦνται πλήρως τά πρόσωπα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί ἡ δράση τους, μέ τούς χαρακτῆρες τοῦ ἔργου καί εἰδικώτερα ὁ πρωταγωνιστής Joshua «βαπτίζεται» Ἰησοῦς. Μάλιστα στήν ἑλληνική ἐκδοχή ψάλλεται τό «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε», ἀπαγγέλεται ἡ Κυριακή προσευχή «Πάτερ ἡμῶν» καί περιφέρονται τά σύμβολα τοῦ πάθους. Γι’ αὐτούς ἀκριβῶς τούς λόγους ὑπῆρξε διεθνής κατακραυγή σέ κάθε πρεμιέρα τοῦ ἔργου καί μάλιστα μετά τίς ἀπειλές πού δέχθηκε ὁ Μάκ Νάλι ἡ πρεμιέρα στήν Ν. Ὑόρκη ἀναβλήθηκε ἀπό τό 1997 γιά τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1998. Τό 1999 στό Λονδίνο ἡ Μουσουλμανική Ὀργάνωση Shari’ ah Court ἐξέδωσε «Φάτουα» γιά τήν θανάτωση τοῦ ὁμοφυλόφιλου συγγραφέα διότι στό Ἰσλάμ ὁ Κύριος θεωρεῖται «προφήτης». Τό ἴδιο συνέβη στό Σίδνευ τῆς Αὐστραλίας καθώς καί σέ ἄλλες χῶρες.

3.    Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐνεργώντας ὄχι ὡς Μητροπολίτης ἀλλά ὡς πολίτης ὅπως εἶχα κάθε ἔννομο δικαίωμα στήν δημοκρατική χώρα πού θέλω νά πιστεύω ὅτι ζοῦμε μετέβην στό ἁρμόδιο Ἀστυνομικό Τμῆμα Ὁμονοίας, στήν περιοχή εὐθύνης τοῦ ὁποίου διαπράττεται τά ἀνωτέρω ἀδίκημα τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 11 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καί κατέθεσα μήνυση γιά τήν αὐτεπαγγέλτως διωκομένη ἐγκληματική ἐνέργεια τῆς κακόβουλης βλασφημίας τῶν θείων. Ὑπό τῆς εἰσαγγελικῆς Ἀρχῆς μοῦ ἐζητήθησαν συμπληρωματικά στοιχεῖα καί τό ἀπόγευμα τῆς ἑπομένης προσῆλθα γιά νά καταθέσω τά συγκεκριμένα στοιχεῖα. Μάρτυρες ἐπρότεινα τόν ἐλλογιμώτατο κ. Κωνσταντῖνο Χολέβα, Πολιτικό Ἐπιστήμονα καί τόν Ραδιοφωνικό παραγωγό κ. Λυκοῦργο Μαρκούδη, αὐτήκοο καί αὐτόπτη μάρτυρα τοῦ θεατρικοῦ ἔργου. Κατά τή διαδικασία τῆς καταθέσεως ὁμάδα βουλευτῶν προσῆλθε αὐθορμήτως καί μοῦ ἐδήλωσε συμπαράσταση. Τούς συνεχάρην καί τούς εὐχαρίστησα ὅπως θά εὐχαριστοῦσα οἱονδήποτε ἐπώνυμο ἤ ἀνώνυμο ἔσπευδε νά ἐκφράση τήν συμπαράστασή του. Μέ ποῖα λογική θά ἔπρεπε νά ἀποπέμψω τούς συγκεκριμμένους βουλευτές. Μήπως λάμβανε χώρα στό ἀστυνομικό τμῆμα κομματική ἐκδήλωση ἤ μετεῖχα σέ προεκλογική ἐκστρατεία ὑπέρ κόμματος; Δυστυχῶς γιά τό πολιτικό μας σύστημα καί τούς κομματικούς του σχηματισμούς ἡ βάναυση καταπάτηση τοῦ ποινικοῦ νόμου πού ἐξωραΐζεται ὡς δῆθεν ἐλευθερία ἐκφράσεως ἤ ἐλευθερία τῆς τέχνης οὐδόλως τούς ἀφύπνισε καί τούς διέγειρε μέ ἀποτέλεσμα ἤ νά ἀερολογοῦν στά τηλεπαράθυρα ἤ νά τυρβάζουν περί ἄλλα ἀπομειώνοντας τήν ἐγκληματική καί κακόβουλη βλασφημία εἰς βάρος τοῦ Παναγίου Θεοῦ, τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τοῦ εὐσεβοῦς Γένους πού θρησκεύεται καί λατρεύει τόν ὑβριζόμενο Θεό. Θά ἤμουν ἀναπολόγητος ἐάν συνέπραττα μέ ὁποιαδήποτε κομματική σημαία ἤ ἐάν δέν ἐδεχόμην τήν συμπαράσταση ὁποιουδήποτε προστρέχοντος. Δέν ἔδειξαν ἐνδιαφέρον βουλευτές ἄλλων κομμάτων οὔτε ὁ χῶρος ὑποβολῆς μηνύσεως ἦταν ἰδιωτικός. Ἔχει δέ ἀπόλυτη ἐφαρμογή ὁ λόγος τοῦ ἀειμνήστου Γέρου τῆς Δημοκρατίας: «Ἐμεῖς λειτουργοῦμε καί ὅποιος θέλει προσέρχεται».

4.    Ἡ μνημειώδης καί θεολογικά ἀρτία τοποθέτηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἱερεμίου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἔδωσε ἠχηρό ράπισμα σέ ἀδολεσχοῦντες ἐκκλησιαστικούς πού ρίχνουν ἀφρόνως νερό στό νεοεποχίτικο μῦλο προσφέροντας ἄλλοθι σέ ἐξωνημένους τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος νά ἐπαναλάβουν τό στρατήγημα τοῦ Ἰμπραήμ Πασᾶ γιά τήν δημογραφική ἀλλοίωση τοῦ λαοῦ καί τήν καταστροφή τοῦ Γένους καί ἀσυνέτως στρεβλώνουν τά πράγματα ἠθελημένως «λησμονοῦντες» καί τήν γεωστρατηγική θέση τῆς χώρας καί τήν φρικώδη ρήση, τό δόγμα, τοῦ ἀλήστου μνήμης Τουργκούτ Ὀζάλ: «Δέν χρειάζεται νά κάνουμε πόλεμο μέ τούς Ἕλληνες, ἀρκεῖ νά τούς στείλουμε μερικά ἑκατομμύρια ἀπό ΄δῶ μεριά καί νά τελειώνουμε μ΄ αὐτούς»!

5.    Ὁ Ἑλληνικός λαός ὅπως ἀποδεικνύεται διϊστορικῶς ὑπερασπίζεται τήν ἀνεξιθρησκεία καί τήν ἐλευθερία θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Τήν στιγμή αὐτή στό Λεκανοπέδιο ἐλεύθερα ἀσκοῦν τήν λατρεία τους ἀντιτριαδικές θρησκευτικές παραδοχές, πού ἀρνοῦνται τό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ὅπως τό Ἰσλάμ καί ἡ φυλλαδική ἑταιρεία τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ καί οἱ ἀμερικανοκίνητοι Μορμόνοι, παρ’ ὅλον πού στόν Ἑλλαδικό χῶρο δέν ὑπάρχουν τεμένη πού νά εἶναι στάβλοι ἤ δημόσιοι χώροι ὑγιεινῆς ὅπως σέ Μουσουλμανικά Κράτη συμβαίνει μέ τούς χριστιανικούς ναούς (Β. Κύπρος, Τουρκία). Ἡ λοιδορία ὅμως καί ἡ χυδαιότητα σέ βάρος τοῦ παναγίου καί παναχράντου Κυρίου τῆς πίστεώς μας μᾶς κινεῖ νά ἐνεργήσουμε εἰρηνικῶς καί νομίμως μή φειδόμενοι οὔτε τῆς ἰδίας μας τῆς ζωῆς καί ἐδῶ ἀνιδρύεται τό παράδοξο γιά ἐκείνους τούς συνέλληνες πού δικαίως συμπαρατάσσονται μέ τούς διαμαρτυρομένους μουσουλμάνους γιά τήν ἀπομείωση τῆς θρησκευτικῆς των παραδοχῆς ἀλλά ἀντιθέτως δέν πράττουν τό ἴδιο μέ τούς συνέλληνες καί κατά τεκμήριο ὁμοπίστους των συντασσόμενοι μέ τούς βιαστές τῆς ἀλήθειας.

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μιμηται του Ιουλιανου του Παραβατη Σαμαρα και Δενδια

Πρώτοι διωγμοί Ορθοδόξων Χριστιανών! Πάνω από 50 χριστιανοί Ορθόδοξοι προσήχθησαν στη φυλακή επειδή «ομολόγησαν δημοσίως τον Χριστό»!
(15/10/2012 16:56)

«…Και με τις βλάσφημες ταινίες πού παρουσιάζουν, θέλουν να γελοιοποιήσουν τον Χριστό… Η Διαμαρτυρία για την βλάσφημη εκείνη ταινία ήταν ομολογία πίστεως.
Το κάνουν, για να πουν «αυτός ήταν ο Χριστός, τώρα θα έρθει ό Μεσσίας», και να παρουσιάσουν μετά τον «Μεσσία» τους. Εκεί το πάνε». (Γέροντας Παΐσιος για τη βλάσφημη ταινία «Ο τελευταίος πειρασμός» που βασίζονταν στο ομώνυμο βιβλίο του Ν. Καζαντζάκη)
Το πόσο επίκαιρα είναι σήμερα τα λόγια αυτά του γέροντα Παϊσίου το κατανοούν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ζούμε και βιώνουμε άλλωστε καταστάσεις πρωτόγνωρες για την ευλογημένη αυτή χώρα. Καταστάσεις ευτελισμού των πάντων που κάλλιστα θα μπορούσαμε να περιγράψουμε με τη γνωστή αγιογραφική λαϊκή ρήση «Σόδομα και Γόμορρα»! Καταστάσεις που αμιγώς ευθύνονται για την πνευματική και οικονομική κρίση και εν γένει για την όλη κατάντια της Ελλάδος. Καταστάσεις που μετέτρεψαν την Ελλάδα από λίκνο του πολιτισμού και των αξιών που
ήταν σε δακτυλοδεικτούμενη χώρα και παράδειγμα προς αποφυγήν! Καταστάσεις που ενέπνευσαν ένα αμιγώς τυραννικό και φασιστικό καθεστώς όπου οι λίγοι (βλ. λίστα Λαγκάρντ, σκάνδαλα) που ζουν σε βάρος των πολλών επαινούνται και οι πολλοί καταπιέζονται ακόμη περαιτέρω στο όνομα της δήθεν … ανάπτυξης!
Αυτή ακριβώς η δαιμονική νοοτροπία οδηγεί τις θεσμοθετημένες από το Δημιουργό Θεό αξίες όπως η ελευθερία και η δημοκρατία να παρερμηνεύονται, να ποδοπατούνται, να διαστρεβλώνονται μπροστά στη δαιμονική επέλαση της ασυδοσίας και του μυστηρίου της ανομίας. Στην θέση τους τοποθετούνται με περίτεχνο τρόπο η ιδιοτέλεια, η υποκρισία, ο άκρατος εγωϊσμός που προκαλούν τα κάθε λογής πάθη και το συμφέρον! Με λίγα λόγια επικρατεί η φιλοσοφία του Σάτρ που θέλει τον πλησίον ως αντίπαλο και εχθρό. Επικρατεί ακόμη η φαρισαϊκή νοοτροπία
και αντίληψη περί του κόσμου που μεταβάλλει πολλούς σε «λύκους βαρείς μη φειδόμενους του ποιμνίου»…
Όποιος μάλιστα τολμήσει να σηκώσει ανάστημα και να αντιδράσει στο ισχυρό αυτό ρεύμα τούτο της ασέβειας, στο ρεύμα της προσπελάζουσας ανηθικότητας αμέσως ενοχοποιείται! Τότε το σύστημα αυτό της ανομίας, ως νέος Γολιάθ αναλαμβάνει να εκδιώξει, να περιθωριοποιήσει και δια του τρόπου αυτού να αντιμετωπίσει την εφιστάμενη απειλή που συνιστά η διαφωνία… Τότε ξεσηκώνονται και επιστρατεύονται οι αυτο-ανακηρυσσόμενοι ως υπερασπιστές της Δημοκρατίας, οι αυτο-αποκαλούμενοι ειρηνιστές, οι αυτο-χαρακτηριζόμενοι ως προοδευτικοί,
οι γνήσιοι εκφραστές της ανηθικότητας και του νέου ειδωλολατρικού μοντέλου για να στοχοποιήσουν την αντίδραση. Να την εντάξουν μέσα σε καλούπια και όρια ώστε να μπορούν να την καταπολεμήσουν. Να την στολίσουν και να την ντύσουν στις σχολές του μεσαιωνικού διαφωτισμού-σκοταδισμού. Να την κεντήσουν με τις γνωστές ψεύτικες πλέον ετικέτες του «ακροδεξιού», του «φασίστα», του μέλους μιας μίας μη κοινωνικά αποδεκτής -περιθωριακής οργάνωσης όπως λ. χ. παραθρησκευτικής κ.ο.κ.
Διά του τρόπου αυτού η δημόσια ειρηνική διαφωνία, η εν Χριστώ ομολογία εντάσσεται στο δαιμονικό εκείνο πλαίσιο που μεταβάλλει τον πραγματικό θύτη σε θύμα και αντίστοιχα μετατρέπει το θύμα σε θύτη. Μέσα σ’ αυτό τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής είναι φυσικό η βλασφημία και οι κάθε λογής βλάσφημοι και εν γένει οι ασεβείς έναντι της ηθικής και των αξιών να προστατεύονται. Είναι φυσικό τα κάθε λογής όργανα και υποστηρικτές μιαρών στοών και δαιμονικών λεσχών, ασήμαντα ανθρωπάκια να αναδεικνύονται σε πολιτικούς άρχοντες και
να καταλαμβάνουν υπουργικές ακόμη και πρωθυπουργικές θέσεις. Είναι ακόμη φυσικό στο όνομα αυτού που υπηρετούν μέσα ως μέλη των στοών και των λεσχών αυτών να ζηλεύουν τη δόξα μεγάλων διωκτών της Χριστιανοσύνης όπως λ. χ. του Ιουλιανού του παραβάτη και να συλλαμβάνουν νέους και γέροντες και γερόντισσες. Είναι φυσικό για τέτοιες κυβερνήσεις της ανηθικότητας να οδηγούν Ορθοδόξους Χριστιανούς ως κοινούς «εγκληματίες» στα κρατητήρια και στις φυλακές.
Αφύσικο στην προκειμένη περίπτωση είναι οι έμμεσοι διώκτες του Χριστού να παρουσιάζονται ως δήθεν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αφύσικο είναι αν και δεδηλωμένα με τις πράξεις και αποφάσεις τους μέλη και οπαδοί του μιαρού Σατανά να επικαλούνται το Θεό να τους βοηθήσει να βγάλουν λ.χ. την Ελλάδα από το τέλμα της οικονομικής κρίσης.
Γιατί γι’ όλους αυτούς τους ανωτέρω σφετεριστές της αλήθειας που τύποις και όχι ουσία είναι χριστιανοί η ομολογία των Ορθοδόξων Χριστιανών από άφησαν την χαλαρότητα του καναπέ και την κατευθυνόμενη πλύση εγκεφάλου των τηλεοπτικών ΜΜΕ εκλαμβάνεται ως «έγκλημα»! Μέσα στο πλαίσιο τούτο ήταν πλήρης δικαιολογημένο το πολίτευμα της Δημοκρατίας να αποστείλει τις δυνάμεις καταστολής προκειμένου να τους προπηλακίσουν, να τους απωθήσουν στο όνομα μιας εικονικής ελευθερίας για να εκτοξευθούν χωρίς πρόβλημα προς τον ουρανό τα
πύρινα βέλη της βλασφημίας.
Φθηνή δικαιολογία άλλωστε αποτελεί γι’ αυτούς που κινούν τα νήματα της εξουσίας είτε μέσω του θεσμού της δικαιοσύνης είτε μέσω της πολιτειακής αρχής η αποδοχή του ψεύδους ασυζητητί της παραγωγού και παρουσιαζόμενης ως «ηθο-ποιού» Βάσιας Παναγοπούλου, η οποία αναιδώς υποστήριζε η χυδαία θεατρική παράσταση δεν σχετίζεται με τον Χριστό και τους Αποστόλους! Αντιθέτως ο εβραϊκής καταγωγής βραβευμένος από τον γνωστό Σιωνιστή Ροκφέλερ ομοφυλόφιλος συγγραφέας Τέρενς Μάκ Νάλι, ισχυρίζεται ότι το έργο του αφορά τη ζωή του
Χριστού και την αποκατάσταση της αληθείας!!!
Αποδεχόμενοι το ψεύδος τούτο διακόσιοι περίπου υπερασπιστές της Δημοκρατίας και του παράλογου αυτού πολιτισμού συγκεντρώθηκαν έξω από το θέατρο της για να αντιταχθούν στην «λογοκρισία» και την «πυρά» που δήθεν επέβαλλαν όσοι διαμαρτυρήθηκαν. Βέβαια μέσω της στάσης αυτής επιχειρούν ασυνειδήτως να εξαλείψουν προσωπικές ενοχές που προκαλεί ο εναγκαλισμός τους με το παράλογο, το παράνομο και την ασυδοσία… Καθίστανται υπερασπιστές της κατ’ εξοχήν ψυχασθένειας της ανωμαλίας (κιναιδισμού) την οποία παρουσιάζουν ως
«διαφορετικότητα» και την αναδεικνύουν ως υπέρτατο ανθρώπινο δικαίωμα. Επιστρατεύουν το παράλογο προκειμένου να ταυτίσουν τον ψυχασθενή ανώμαλο με την ψυχασθένεια και μέσω της σύγχυσης αυτής να καθιερώσουν επισήμως στο όνομα της ψευτο-δημοκρατίας και της φασιστικής τους ιδεολογίας την ανωμαλία ως θεσμό! Αντιπολιτεύονται κάθε τι που τους ενοχλεί και συνειδησιακά τους ελέγχει στην ψυχοσωματική παραβατικότητά τους. Φθάνουν στο σημείο έτσι να ενοχλούνται ως δημοκράτες από τον ήχο της καμπάνας, από τις ιερές εικόνες, από
τον σταυρό, και να αναπτύσσουν με αποφάσεις και πράξεις μια συντονισμένη πολεμική σε βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εκλαμβάνουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ως μια ιδέα «αναχρονιστική» και την ταυτίζουν με τις απαράδεκτες και καταδικαστέες μεθόδους της εκκοσμικευμένης παπικής κοινότητας. Επιθυμούν διακαώς μέσα από μια αμιγώς φασιστική νοοτροπία να παρουσιάσουν τους χριστιανούς και την εκκλησιαστική ζωή ως αντίθετους σε όσα αυτοί εκλαμβάνουν ως πρόοδο. Χρησιμοποιούν τις ίδιες μεσαιωνικές παπικές τακτικές και μεθόδους για να
στιγματίσουν, να ειρωνευτούν αυτούς που συνειδητά αντιστέκονται σ’ αυτήν την κατρακύλα μη ανεχόμενοι τη σήψη, τη διαφθορά και τη δυσωδία που εξ αυτής αναδύεται.
Σχολιάζοντας την κατάσταση αυτή γέροντας ασκητής του Παγγαίου Όρους μας προέτρεψε να αναγνώσουμε τους συγκεκριμένους στίχους: «παρά πάντας τους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος, καί τοις γείτοσί μου σφόδρα, και φόβος τοις γνωστοίς μου… Κύριε, μη καταισχυνθείην, ότι επεκαλεσάμην σε’ αισχυνθείησαν ασεβείς, καί καταχθείησαν εις άδου. Μη παραζήλου εν πονηρευομένοις, μηδέ ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι ωσεί χόρτος ταχύ αποξηρανθήσονται, και ωσεί λάχαν χλόης ταχύ αποπεσούνται…»! Και πρόσθεσε: Είμαστε εν μέσω
συνταρακτικών γεγονότων. Έχει αρχίσει η διαδικασία του καθαρισμού της ήρας από το σιτάρι. Από τις πόλεις που εκτοξεύθηκαν πύρινα βέλη βλασφημίας δεν διασώθηκε καμία. Καταστράφηκαν ολοσχερώς. Προσεύχομαι να λυπηθεί ο Θεός την Αθήνα για να μην υποστεί τα ίδια δεινά… Ζει Κύριος ο Θεός»!

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=1714&obcatid=1

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 13th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

OΛΟΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

ΚΛΗΡΟΣ  ΚΑΙ ΛΑΟΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 3 μ.μ.

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ

ΟΧΙ σκλάβοι, δούλοι και γκαρσόνια των συμμάχων της Ευρώπης.

ΟΧΙ στη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα- Καρτα του Πολίτη.

ΟΧΙ στην ενοχοποίηση και την πτωχοποίηση των λαών. Φταίνε οι κυβερνώντες και όχι οι λαοί.

ΟΧΙ στην Δικτατορία των Αγορών που με όργανό τους την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση απειλούν τη Ζωή, την Ελευθερία και την περιουσία του πολίτη.

ΟΧΙ στην αριθμοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου.

ΟΧΙ στη Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Δε θελω μεγάλο αφεντικό, γιατί έμαθα ελεύθερος να ζώ και στους δρόμους θα το πω· Κράτησε την πίστη σφικτά στα μεγάλα ιδανικά.

Η Πατρίδα δεν πουλιέται, η Εκκλησία δεν πεθαίνει και η Ιστορία δεν ξεχνιέται.

  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΟΣ
  • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • ΙΕΡΕΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΤΑ ΜΕΛΗ