Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Δεκέμβριος, 2013

Η ΕΛΛΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΦΑΤΝΗ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 13th, 2013 | filed Filed under: εορτολογιο

Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013

Η ΕΛΛΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΦΑΤΝΗ

«Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. 4,13)

ΕΛΛΑΣ ΠΡΟ ΦΑΤΝΗΣΠρὸ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, ἡ ἀνθρωπότης καὶ μαζί της ἡ πατρίδα μας ὑπέφερε. Ἂν ἔφθαναν στ᾽ αὐτιά μας οἱ φωνὲς ἀπ᾽ τὶς ψυχὲς μυριάδων ἀνθρώπων τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου, θ᾽ ἀκούγαμε ἀ­ναστε­ναγμοὺς καὶ κραυ­γὲς πόνου, ὅπως π.χ. ὁ πόνος ποὺ δοκίμαζαν ὁ Λαοκόων καὶ τὰ παιδιά του, στὸ γνωστὸ σύμ­­πλεγμα, καθὼς τοὺς ἔσφιγγαν οἱ δράκοντες.
Ὁ ἀρχαῖ­ος ὄφις – τὸ κακό, παρ᾿ ὅλη τὴν ἕλ­ξι καὶ γοητεία μὲ τὴν ὁποία ἐξαπάτησε τοὺς πρωτοπλά­στους καὶ παρασύρει ἔκτοτε τοὺς ἀν­θρώπους, κρύβει μέσα του φοβερὸ δηλη­τή­ριο ποὺ δὲν ἄφησε τίποτε ἀμόλυντο. Ὁ ἄν­θρω­πος φαρμακώθηκε ἀπ᾽ τὴ ῥίζα του, ψυ­χὴ καὶ σῶ­μα δι­εφθάρησαν. Τὸ δηλητήριο αὐ­τό, ποὺ ἡ ἁγία Γραφῆς τὸ ὀ­νομάζει ἁ­μαρτία, διαπότισε ὅλη τὴν ἀνθρώ­πινη ὑπόστασι· ὁ νοῦς σκοτίστηκε, ἡ καρδιὰ ψυ­χράν­θηκε, ἡ θέλησι ἀτόνη­σε. Ἡ ἀνθρω­πότης ψυχορ­ραγοῦσε ὅπως ὁ δια­βάτης τῆς πα­ραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου ποὺ ἔ­πεσε στοὺς λῃ­στὰς κι αὐτοὶ «ἐκδύσαντες αὐ­τὸν καὶ πλη­γὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡ­μιθανῆ τυγχάνοντα» (Λουκ. 10,30). Λίγο ἀκόμη καὶ θὰ πέθαινε.
Γι᾽ αὐτὸ ἀπ᾽ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς ὑφηλίου ἀ­κούγονταν κραυγὲς πόνου. Ἡ ἀνθρωπότης ἀ­π᾽ τὸ κεφάλι ὣς τὰ πόδια εἶχε γίνει ἕνα ἕλ­κος. Ὅπου κι ἂν τὴν ἄγγιζες πονοῦσε καὶ φώναζε. Καὶ ποιός δὲν πονοῦσε καὶ δὲν φώναζε; Φώναζαν τὰ παι­διά, ποὺ τά ᾽ρριχναν στὸν Καιάδα. Φώναζαν οἱ παρθένες, ποὺ ἀτιμάζονταν μέσα στοὺς ναοὺς τῆς εἰδωλολατρίας προσ­φέ­ρον­τας τὴν τιμή τους ὡς… λατρεία τῆς θε­ᾶς Ἀ­φρο­δίτης καὶ τῆς θεᾶς Ἀστάρτης. Φώναζαν τὰ ἑ­κατομμύρια δοῦλοι, ποὺ ἔσερναν τὶς ἁλυσίδες τῆς σκλαβιᾶς καὶ τοὺς κομμάτια­ζαν οἱ με­γιστᾶ­νες γιὰ νὰ τρέφουν μὲ τὶς σάρκες τους τὰ ἰχθυ­οτροφεῖα τους. Φώναζαν οἱ λαοί, ποὺ εἶ­χαν χά­σει τὴν ἐλευθερία τους κάτω ἀπ᾽ τὸ ζυγὸ τῆς Ῥώμης. Πρὸ παντὸς ὅμως φώναζαν οἱ ἁμαρτωλοί, οἱ ἔνοχοι γιὰ τὶς μύριες παραβάσεις τοῦ ἠθικοῦ νόμου· αὐτοί, ἀπὸ προσωπικὴ πεῖρα, εἶχαν πεισθῆ ὅτι τὸ ν᾽ ἀνατρέψουν ἕνα τυραννικὸ καθε­στώς, ὅσο δύσκολο κι ἂν εἶνε, εἶνε παι­χνίδι ἐν συγκρίσει μὲ τὸ ν᾽ ἀ­νατρέψῃ καν­εὶς τὴν τυραννία τῶν παθῶν, ποὺ ἔχει θρονια­στῆ στὴν καρδιὰ τοῦ ἐνόχου. Ἐ­κεῖ, στὰ σκοτεινὰ ὑ­ποσυνεί­δητα βάθη τῆς ψυχῆς, ζοῦν οἱ ἀόρατοι τύραν­νοι, τὰ πάθη, καὶ γιὰ νὰ λυτρωθῇ ἀπὸ τὴν τυραννία τους ἡ ψυχὴ φώναζε μαζὶ μὲ τὸν Παῦ­λο· «Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος! τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» (῾Ρωμ. 7,24).
Ὅλοι καὶ ὅλα ζητοῦσαν λύτρωσι, καὶ οἱ φω­νὲς ἔφταναν ὣς τὸν οὐρανό. Πόνος καὶ πόθος. Ἡ ἀνθρω­πότης πονοῦσε βλέποντας τὰ ἄ­πειρα θύματα σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς, σὲ κάθε ἐκ­δήλωσι τῆς ζωῆς· ἀλλὰ καὶ ποθοῦσε νὰ βγῇ ἀ­π᾽ τὸ λαβύρινθο, νὰ ζήσῃ λυτρωμένη ἀπὸ τοὺς φό­βους ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν τυραννιῶν.
Φωνὲς ἀκούγονταν ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς οἰ­κουμένης· Ἔρχεται! ἔρχεται ὁ Δυνατός, ὁ Σο­φός, ὁ Ἰατρός, ἔρχεται ὁ Λυτρωτής! Καὶ μυστη­ριωδῶς ὅλοι στρέφονταν πρὸς τὴν Ἀνατολή.

* * *

Ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη –ἐκτὸς τοῦ Ἰουδαϊκοῦ– ἐ­­κεῖνο ποὺ αἰσθανόταν περισσότερο τὴν ἀνάγ­κη μιᾶς ὑπερφυσικῆς ἐπεμβάσεως γιὰ νὰ σω­θῇ ὁ κόσμος, ἦταν ἡ Ἑλλάς. Ἡ πατρίδα μας, ποὺ εἶχε ἀναδείξει τοὺς μεγαλυτέρους φιλοσόφους καὶ ποιητὰς κι ἀνέβηκε στὸν κολοφῶ­­να τῆς πνευματικῆς ἀναπτύξεως, διαισθάνθη­κε ὅ­τι τὸ κακὸ ποὺ κατέτρωγε τὰ σπλάχνα τῆς ἀν­θρωπότητος ἦταν τέτοιο ποὺ δὲν μπο­ροῦ­σε νὰ θεραπευθῇ μὲ ἀνθρώπινα μόνο μέσα, μὲ ἁ­πλὲς φιλοσοφικὲς συμβουλές. Αὐτές, ὅ­σο ὡραῖες κι ἂν εἶνε, μοιάζουν μὲ ἔμπλαστρα ποὺ προσωρινὰ ἀνακουφίζουν τὸν ἄρρω­στο, ἐνῷ ἡ ῥίζα τοῦ κακοήθους ἀποστήματος μένει μέσα, κ᾽ ἐκεῖ δουλεύει καὶ ἀπειλεῖ νὰ μολύνῃ τὸ αἷμα καὶ νὰ ἐπιφέρῃ τὸ θάνατο.
Μὲ ἔμπλαστρα δὲν σῴζεται ὁ ἄρρωστος. Ὁ μεγάλος ἄρρωστος, ἡ ἀνθρωπότης, χρειαζόταν «φάρμακα ἡρωικά». Ποιός θὰ τὰ ἔδινε;
Ἡ Ἑλλὰς μὲ τὸ στόμα μεγάλων τέκνων της προφήτευσε, ὅτι θ᾽ ἀνατείλῃ μιὰ χαρμόσυνη ἡ­μέρα, ποὺ τὸ κακό, ὁ «Τυφών», θὰ συντριβῇ κάτω ἀπὸ τὴ δύναμι τοῦ Ἰσχυροῦ καὶ τότε θὰ σημειωθῇ νέα στροφὴ τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἂς ἀναφέρουμε μερικὲς ἐκλάμψεις τοῦ προ­φητικοῦ πνεύματος τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, ἡ ὁποία νωρίς χαιρέτισε τὴ γέννησι τοῦ Λυτρω­τοῦ· ἂς δοῦμε, σὲ δύο συνέχειες, ὡρισμένους προφῆ­τες τῆς Ἑλλάδος καὶ τὶς προφητεῖες τους

. ⃝ Ὁ Σωκράτης (469-399 π.Χ.).

Ὁ Σωκράτης ἐ­θεωρεῖτο ὡς ὁ πάντων ἀνδρῶν σοφώτατος. Στὸ τέλος τῆς ζωῆς του δικαζόταν στὴν Ἀθήνα. Ὅ­ταν ἦρθε ἡ ὥρα ν᾿ ἀπολογηθῇ, δὲν κολά­κευ­­σε τοὺς δικαστάς του, δὲν ζήτησε τὸ ἔλεός τους· μίλησε μὲ τὴν ὠμὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας. Ἀ­πευθύνθηκε στοὺς Ἀθηναίους, ἀνασκόπησε τὴ ζωή του ἀνάμεσά τους, τὴν ἀποστολὴ ποὺ εἶ­χε νὰ διδάσκῃ κάθε συμπολίτη του τὸ γνωστὸ «Γνῶθι σαυτόν», καὶ προβλέπον­τας τὸ σκληρὸ τέλος του, εἶπε περίπου τὰ ἑξῆς. Read more »

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 13th, 2013 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ προφήτου Δανιὴλ
17 Δεκεμβρίου

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ

«…Ὅτι ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν εἶ σύ» (Δαν. 9,23)

Προφητης Δανιήλ & oi 3 p. en k.ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ, ἀγαπητοί μου, τὸν προφήτη Δανιήλ. Νὰ τὸν ἐπαινέσουμε; Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς δικούς μας ἐπαίνους. Τὸν ἐγκωμιάζει ἡ Ἐκκλησία μὲ ὡραιότατα τροπάρια. Εἶνε, λέει, «ἀστὴρ φανότατος», «λαμπρότατος ἥλιος, προφητῶν ὁ περίδοξος», ὁ «πανάριστος στῦλος τῶν δογμάτων», «κρηπὶς τῆς οἰκουμένης», «ἡ διόπτρα τοῦ Πνεύματος», δηλαδὴ τὸ πνευματικὸ τηλεσκόπιο μὲ τὸ ὁποῖο εἶδε τί θὰ συμβῇ στὸ μέλλον (ἑσπ.). Εἶδε θρόνους καὶ βασιλεῖες νὰ πέφτουν, εἶδε τὶς περίφημες «ἑβδομήκοντα ἑβδομάδας» (Δαν. 9,24), καὶ τέλος εἶδε τὴν ἔνδοξο βασιλεία τοῦ «Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου» (ἔ.ἀ. 7,13-14), τῆς ὁποίας «οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. 1,33).
Τὸν Δανιὴλ ἐπαινοῦν ὄχι μόνο οἱ ὑμνογράφοι τῆς γῆς ἀλλὰ καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ οὐρανοῦ. Τὸν ἐπαινεῖ ―μοναδικὴ περίπτωσις― ὁ ίδιος ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ποὺ «οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ χαῖρε». Ὁ ίδιος ἔλαβε ἐντολὴ νὰ ἔρθῃ καὶ στὸν Δανιήλ. Καὶ ὅταν ἦρθε, τὸν βρῆκε νὰ κλαίῃ. Οἱ ἅγιοι δὲν γελοῦν· κλαῖνε, ἀλλὰ μέσ᾿ στὸ κλάμα τους εἶνε ἡ χαρὰ τοῦ παραδείσου. Κλαίει ὁ Δανιήλ. Γιατί κλαῖς, Δανιήλ; Κλαίω γιὰ κακοὺς ἱερεῖς, γιὰ ἀσεβεῖς ἄρχοντες, γιὰ τὶς ἁμαρτίες καὶ τὶς συμφορὲς τοῦ λαοῦ μου. Ἔκλαιγε, νήστευε, ἀγρυπνοῦσε, προσευχόταν ὁ Δανιήλ. Σ᾿ αὐτὴ τὴν κατάστασι τὸν βρῆκε ὁ Γαβριήλ, καὶ τοῦ λέει· Μὴν κλαῖς, Δανιήλ. Γιατὶ ἀπ᾿ ὅλους μόνο σ᾿ ἐσένα θ᾿ ἀνοίξῃ ὁ Θεὸς τὰ μυστικά του· σὺ θὰ δῇς τὰ μέλλοντα νὰ συμβοῦν. Καὶ σοῦ ἀξίζει, «διότι εἶσαι ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν» (ἔ.ἀ. 9, 23). Τί σημαίνουν ἆραγε οἱ δύο αὐτὲς λέξεις;
Ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἐγκώμια οἱ λέξεις αὐτὲς εἶνε τὸ λαμπρότερο στεφάνι. Θὰ προσπαθήσω ν᾿ ἀγγίξω τὸ πέλαγος τῶν νοημάτων, ποὺ κλείνουν. Τί σημαίνει, ὅτι ὁ Δανιὴλ εἶνε «ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν»;

* * *

Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, κάθε ἄνθρωπος, κλείνει μέσα του ἀμέτρητες ἐπιθυμίες. Τὶς ἐπιθυμίες κατατάσσω σὲ τρεῖς κατηγορίες.
1. Πρώτη κατηγορία εἶνε οἱ φυσικὲς ἐπιθυμίες. Ἐφ᾿ ὅσον ὁ ἄνθρωπος εἶνε κι αὐτὸς βιολογικὸ ὄν, ἔχει καὶ ἀνάγκες φυσικές. Πρώτη ἀνάγκη ἡ τροφή. Ἔπειτα ἡ ἀνάγκη τοῦ ποτοῦ, τοῦ νεροῦ· ἡ ἀνάγκη τῆς ἀναπαύσεως· ἡ ἀνάγκη τοῦ ὕπνου· ἡ ἀνάγκη τῆς ψυχαγωγίας κ.λπ.. Οἱ ἐπιθυμίες γι᾿ αὐτά, ποὺ ὁ Θεὸς τὶς φύτευσε μέσα μας, δὲν εἶνε ἀπόβλητες. Γι᾿ αὐτὸ ὁ ίδιος ἐνδιαφέρεται νὰ καλύπτωνται οἱ ἀνάγκες αὐτές. Διέταξε νὰ βλαστήσῃ ἡ γῆ χλόη καὶ δέντρα καρποφόρα, νὰ πλασθοῦν ζῷα ποὺ προσφέρουν γάλα καὶ κρέας. Ἔκανε τὶς πηγὲς καὶ τὰ ποτάμια. Ἔδωσε τὸν ὕπνο – μέγα δῶρο! Γέμισε τὰ δάση μελῳδικὰ πουλιά. Ὁ Θεὸς ἐξασφάλισε ὅλα αὐτά. Καὶ ὁ ἄνθρωπος, ἂν ἔχῃ λίγη εὐγνωμοσύνη, πρέπει νὰ λέῃ· «Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον…· τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου» (Ψαλμ. 102,2-5).
2. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ οἱ κακὲς ἐπιθυμίες. Αὐτὲς εἶνε ἢ φυσικὲς ποὺ ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ τὶς ἱκανοποιήσῃ παρανόμως, ὄχι Read more »

Γνωρισμα του αληθινου χριστιανου ειναι η ανδρεια.

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 13th, 2013 | filed Filed under: OMILIES π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, VIDEO p. AYGOYST.

MH ΦΟΒΑΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

H oμιλία είναι παλαιά (έγινε στην Αθήνα στις 1-5-1958), αλλά είναι πολύ επίκαιρη. Aξίζει κάθε χριστιανός να την ακούσει ολόκληρη από τον ίδιο τον γενναίο Μητροπολίτη

_________


___

Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Χριστό δεν φοβάται τα εμπόδια, δεν δειλιάζει στις δυσκολίες, αντιμετωπίζει τον εχθρό με θάρρος… «Εχουμε ανάγκη ανδρείας, διότι δυστυχώς ο διάβολος κατορθώνει να κάνει τους χριστιανούς προδότας…   Κάθε φορά που πρόκειται να κάνουμε το καθήκον μας, έρχεται και σκορπίζει μέσα μας τον φόβο. Θέλετε παραδείγματα;… (Ακούστε τα ηχητικά)
…Οταν λέμε ανδρεία, δεν ενοούμε την σωματικήν ανδρεία, αλλά την ψυχικήν ανδρείαν· ενοούμεν την χριστιανική ανδρεία, που νικάει κάθε εμπόδιο στον κόσμο αυτό. Μπορεί ένας να είναι ασθενικός και να μη μπορεί να κρατήσει το κουτάλι του, αλλά μέσα στην ψυχή αυτή να κατοικεί μια ουρανομήκης ψυχή…
Εάν φοβάσαι δεν είσαι χριστιανός. Χριστιανός και φόβος δεν συμβιβάζονται….  Τι φοβάσαι; Τους ανθρώπους;…, Τον κόσμο;…. Τον διάβολο;… Τον θάνατο;… Ο χριστιανός δεν φοβάται τίποτε…
Ψηλά τα λάβαρα… Τίποτε να μη φοβάσαι ούτε τους ανθρώπους ούτε τον διάβολο, μόνο το Θεό, μόνο τον Χριστό. Να είσαι πάντα σύντροφος των γενναίων μαχητών του κόσμου τούτου…

Εάν είστε δειλοί, να το θυμάστε· να το θυμάστε και γράψατέ το…, θα επικρατήσουν οι άθεοι. Εάν εμείς οι χριστιανοί δεν ξυπνήσουμε και δεν γίνουμε ήρωες, θα χάσουμε και την πατρίδα και τα σπίτια και τα πάντα. Ανδρείοι να είστε και να κοιτάτε ψηλά, προς τον ουρανό. Μόνον έτσι θα κατορθώσουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο, να καθαρίσουμε την Εκκλησία από τα ανάξια στελέχη της και να βαδίσουμε ψηλά προς έναν μεγάλο προορισμό που έχει η Εκκλησία και η φυλή μας.

ΑΝΑΚΙΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 12th, 2013 | filed Filed under: VIDEO p. AYGOYST., ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ, ΠΑΤΡΙΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΤHTA ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

_______

Aπο το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ.121

Ανακινουν το Μακεδονικο ζητημα

(Απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου στην συντονιστική επιτροπή αγώνος 21 χριστιανικών σωματείων της Θεσσαλονίκης 16-4-1989)

Πλην του θέματος της Βορείου Ηπείρου υπάρχει και άλλο μείζον θέμα. Συγκλονίζεται η Μακεδονία. Επειδή είστε πατριώτες σας το λέω, ότι δεν πάμε καλά. Ανακινείται το Μακεδονικό ζήτημα. Κάτω στην Αυστραλία εκγυμνάζεται ταξιαρχία τρομοκρατών, η οποία και θα δράση εδώ στην Ελλάδα. Θα έχομε ημέρες Μακεδονικού αγώνος. Κατόπιν αυτών, πήρα άδεια από τον αρχιεπίσκοπο, για να κάνουμε μία συνεδρίαση οι ιεράρχες της Μακεδονίας. Σείεται και θα τη χάσομε τη Μακεδονία. Καθώς έχω πληροφορίες, συνελήφθησαν τρεις τρομοκράτες στην Καστοριά, άλλοι τόσοι στη Φλώρινα, και τρεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Δεν πάει καθόλου καλά το εθνικό μας πρόβλημα. Εκ’ παραλλήλου με το Βορειοηπειρωτικό πρέπει να αγωνιστούμε ως Μακεδόνες και για το Μακεδονικό. Γίνεται διαφώτιση και θα γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα και δικαίως γίνεται. Αλλά τώρα δεν είναι η ώρα των Ιεραρχών τώρα είναι η ώρα – το είπα καθαρά στη Σύνοδο – τώρα είναι η ώρα του Παύλου του Μελά. Τον αποκήρυξαν τον Παύλο Μελά, του ξήλωσαν τα γαλόνια. Ένας Παύλος Μελάς χρειάζεται σήμερα.

Δε βλέπετε τι κάνουν οι Αλβανοί για τα δικαιώματα τους; Κλονίζουν το μωσαϊκό αυτό των Βαλκανίων.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΛΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΕΟΦΟΒΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 12th, 2013 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΛΛΙΑΡΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 • Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου
 • στα στελέχη των εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων Πρώτης Φλωρίνης στις· 27-6-1985

p. Augoyst..Είναι πολύ θλιβερά η κατάσταση. Αν θα μείνει κάτι παιδιά από την Ελληνική γλώσσα, θα το διασώση η Εκκλησία. Δυστυχώς όμως κάνουν προσπάθεια να βάλουν την μαλλιαρή γλώσσα και μέσα στη Θεία Λειτουργία. Παπάδες χωρίς γένια, χωρίς ράσα, με το τσιγάρο στο στόμα, με τα ντισκοτέκ, με τις διαβολοπαπαδιές τους ζητούν να φέρουν μια αλλοίωση μέσα στην Εκκλησία. Αντί να λέει ο παπάς· «Τας κεφαλάς ημών τω Κυρίω κλίνατε», να λέει· Σκύψτε τις κούτρες σας στον αφέντη.

Καλά λέει ο Κοζάνης (Διονύσιος) Πρέπει να μείνει η Εκκλησία ως μια όαση, να διατηρήσουμε και την Ελληνική γλώσσα. Να είναι η Εκκλησία μία γωνια που θα διατηρηθεί η λειτουργική γλώσσα που είναι ωραιοτάτη.

 Εδω έχουμε μια ιερά σύναξη· αν χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα τους, θα πούμε έχουμε ένα μάζεμα, μια μάζωξη. Τα μαζώματα δεν λέγονται επι των ανθρώπων αλλά επί των πραγμάτων. π. χ.  λέει ο λαός· Διαβολομαζώματα διαβολοσκορπίσματα. Αυτές τις λέξεις θέλουν να χρησιμοποιούν οι κουλτουριάρηδες! Κλάψτε; Ω, Θεέ μου!

 

Ο αθεος Ενβερ Χοτζα και οι συγχρονοι αθεοι που διεκδικουν την ψηφο των Ελληνων

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 12th, 2013 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ., ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

 

_

Ο αθεος Ενβερ Χοτζα και οι συγχρονοι χοτζαδες

 • ELLAS b.HP.+Kup int.Το αρθρο μας το έστειλε ένας Βορειοηπειρώτης, που βλέπει τα υπολείμματα των αθέων να βρίσκονται στην Ελλάδα και να διεκδικούν την ψήφο του Ελληνικού λαού και λέει· Ο άπιστος στον Θεό μόνο συντρίμμια μπορεί να φέρει.
 • Ας το ακούσουν αυτό οι κομμουνισταί πολιτικοί που θέλουν να φέρουν στην Ελλάδα την αθεϊα του Χότζα!!! Ας το ακούσει ο Τσίπρας και η παρέα του που κηρύττουν αθεϊα. Ας τ’ ακούσει ο Τσίπρας που ειναι αστεφάνωτος και έχει αβάπτιστα τα παιδιά του. Ας τ’ ακούσουν όλα τα μαμόθρεπτα που δεν δούλεψαν ούτε μια ημέρα στη ζωή τους και θέλουν να κυβερνήσουν τον Ελληνικό λαό!!!  Ας το ακούσουν και οι Σαμαράδες και οι Βενιζέλοι που δεν ξέρουν τι περιουσία έχουν και παραδίδουν την Ελλάδα και τους Έλληνες  στα χέρια των μασόνων και των διεθνών συμμοριών. Ας τ’ ακούσουν και οι νεοειδωλολάτρες, που θέλουν να φέρουν τους αρχαίους θεους στην Ελλάδα!!
 • Κύριε σώσε μας, απ’ αυτούς τους «σωτηρες».

Στην Κορυτσα ο Ενβερ Χοτζα

και ο Νικος Ζαχαριαδης

υπό συνθήκες ΑΚΡΑΣ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχουν ανοίξει φαίνεται τα Αλβανικά αρχεια…..με σπάνιο αρχειακό υλικό!

Υπό συνθήκες ΑΚΡΑΣ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΥΛΕΥΑΝ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ ΕΙΔΗΣΗ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΦΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, έχοντας την «ΕΥΛΟΓΙΑ» πάντοτε των Σοβιετικών… Αυτή ειναι η υπογραφή του Χότζα, των κομμουνιστών, του «κόμματος»…

Με βαρβαρότητα κατέστρεψαν την Εκκλησια και τη χώρα, κάνοντας ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ το λαό… με την διαστρέβλωση –  Οι σκοτεινές δυνάμεις την νύχτα πάντα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί – σταδιακά  και συστηματικά διεστρέβλωσαν την Αλήθεια! Και σήμερα έχουμε το αγκάθινο καρπό που λέγεται «Φανολισταί»…. Μεταξύ των άλλων αγκαθιων και δηλητηριώδη καρπών ή μανιταριών φοβερότερο…, απορώ, αν ποτέ θα το συνειδητοποιήσει ο κόσμος και αν θα μάθουν οι άνθρωποι την πλήρη αλήθεια και τα μαύρα βάσανα που τράβηξε ο ΒορειοΗπειρωτικός λαός… Τα μαύρα δάκρυα που έχυσε και χύνει, -οτι απέμεινε από τον λαό αυτό-, γιατί μαύρα φίδια τον δάγκωσαν, τον δηλητηρίασαν και τον έφαγαν… Οπως τοτε που με στεντορεία φωνή ο εκδιωκόμενος δεσπότης Κορυτσάς και πρώην πρύτανης της Αθωνικής Ακαδημίας (απο την Δέβολη Κορυτσάς) ο λόγιος Ευλόγιος Κουρίλλας (ενταφιάστηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών), και ο Αργυροκάστρου Παντελεήμων Κοτοκος (εκ Κορυτσάς, επισης ενταφιασμενος στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών) σήκωσαν στεντορεία φωνή διαμαρτυρίας στο Διεθνές Συνέδριο στο Παρίση (1947) και στην Γενική Συνέλευση του Ο. Η. Ε… και δεν τους άκουσε κανεις… Ποιος τώρα θα ενδιαφερόταν στα αλήθεια για αυτά τα θέματα, και για αυτόν το λαό αφημενο ως έρμαιο καταπατητών;!  Μου έρχεται στο μυαλό το εξώφυλλο του βιβλίου του Μητροπολίτη Σεβαστιανου: Πισω απο το μαύρο-σιδερένιο παράθυριο του βασανιστηρίου της φυλακής βρισκεται μια γυναίκα (εικονικά ως εκπρόσωπος του βορειοηπειρωτικού λαού) κουρασμένη, τσακισμένη, βιασμένη, βασανισμένη, χειροπόδαρα με σχοινιά δεμένη, πεινασμένη, διψασμένη,  με ρούχα σκισμένα και βαριά πληγωμένη, αιματοβαμμένη, ναρκωμένη και δηλητηριασμένη, παγωμένη, στο κρύο μαύρο δάπεδο πεσμένη και ξαπλωμένη, απίστευτα και δυνατά πιεσμένη, για να αλλάξει νου, συνείδηση, καρδιά, αίμα και ψυχή αλλιώς για πάντα βασανισμένη και χειροποδαρα με αλυσίδες δεμένη, στους δρόμους τραβηγμένη και ανελέητα συρόμενη…

 • «Αχ κόσμε – κόσμε! ντουνιά ψεύτη, θα έρθει η μέρα που θα πληρώσεις με τόκο και επιτόκιο τα εγκλήματά σου», ελεγε συχνά στα προφορικά του κηρύγματα ο ανεπανάληπτος Γέροντας επίσκοπος Φλωρινης π. Αυγουστίνος…
 • Και τόνιζε: «Πες μου τι κανεις στις 12 τα μεσάνυχτα, να σού πω ποιός είσαι»…. Οι σκοτεινες δυνάμεις δουλεύουν στο σκοτάδι. 

Η ερώτηση ειναι: Τι κατάφεραν οι κομμουνισταί με την αθεϊα τους και την απιστία; «Διηλθομεν δια πυρός και ύδατος και εξήγαγες ημας εις αναψυχην», λέει ο προφηταναξ Δαβιδ. 

Θα σας γράψω κάτι που συχνά διηγόταν μια πνευματική μητέρα της Κορυτσας:

 • Όταν απόφασισαν να ανακηρύξουν την Αλβανία ως την πρώτη άθεη χώρα του κόσμου και να δώσουν την χαριστική βολή στην Εκκλησία, που ήταν το μεγάλο αγκάθι στα σχέδια τους, έμπαιναν αστυνόμικοι και άνθρωποι της ασφαλείας και του κόμματος στα σπίτια -Τους έβλεπες μέσα στο σπίτι σου και δεν ήξερες ποιός ήταν και τι κακό θα έκανε. Δεν μπορούσες να είχες εμπιστοσύνη σε κανέναν – Έμπαιναν λοιπόν στα σπίτια, για να δουν αν είχαν βγάλει τις εικόνες, οποίος αρνείτο να υπακούσει, τον άρπαζαν βιαίως και τον πετούσαν στη φυλακή. Αν οι εικόνες ήταν παλαιές και είχαν κάποια υλική αξία, τις έπαιρναν ως δήθεν «πολιτιστική κληρονομιά», αλλά όπως μάθαμε μετά, όλες οι ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ εικόνες, ανεπανάληπτα έργα αγιογραφίας χάθηκαν, τις πούλησαν στην Δύση (Ιταλία, Γαλλία κτλ,) Έτσι εξηγούνται οι βίλες των κομμουνιστών και τεράστιοι τραπεζικοι τους λογαριασμοί στην Ελβετία;!). Αν οι εικόνες δεν είχαν υλική αξία τις έριχναν στην φωτιά. Πολλοί όμως τις έκρυψαν στα μπουτρούμια πριν έρθουν οι κομμουνιστές για έλεγχο. Πήγαν λοιπόν και στο σπίτι των αδελφών και πνευματικών μητέρων Κορυτσάς και πήραν μερικές εικόνες που είχαν αφήσει ακομα έξω ως σημάδι διαμαρτυρίας και βαθιάς ΠΙΣΤΕΩΣ. Ω, της οδύνης που αισθάνθηκαν!!!! Με δακρυα στα ματια, η μυροφόρα νοικοκυρά του αρχοντικού της Κορυτσάς τους είδε από το μπαλκόνι να φεύγουν με τις εικόνες και φώναξε: Ξεχάσατε μια μεγάλη εικόνα, δεν το είδατε;! Που;, ρώτησαν οι άγριοι κομμουνιστές;! Να εδώ, και κάνοντας τον σταυρό της είπε: ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΠΟΤΕ, ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ!

Ακολουθεί το άρθρο ιστορικών γεγονότων: www.istorikathemata.com

Εξήντα τρία χρόνια μετά τη λήξη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου και τα αλβανικά αρχεία παρέχουν σπάνιο αρχειακό υλικό για τις εξελίξεις της περιόδου αυτής. Το καλοκαίρι του 1949 και ενώ η τύχη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου είχε εν πολλοίς κριθεί, η αλβανική κομμουνιστική ηγεσία επιχειρούσε με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί στις αιτήσεις των ελλήνων κομμουνιστών και να βοηθήσει τον αντάρτικο αγώνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Μόσχας και του Βελιγραδίου, αλλά χωρίς η βοήθεια αυτή να γίνει ευρύτερα αντιληπτή και να υπονομεύσει την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Και αυτό διότι από τις αρχές Απριλίου 1949 η ελληνική κυβέρνηση, με υπόμνημά της προς τις Δυτικές Δυνάμεις, διατύπωνε Read more »

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 9th, 2013 | filed Filed under: Σύμβολο Πίστεως π. Επιφ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ

ομιλία 3η

Αρχιμ. Επιφανίου Χατζηγιάγκου

__

 

_

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

ομιλία 4η
_


_

Φιοντορ Ντοστογιεφσκι «Αδελφοι Καραμαζοβ»

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 4th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Φιόντορ Ντοστογιέφσκι «Ἀδελφοὶ Καραμάζοβ»

 • eleftheriadis_cover_s«Αυτά που έγιναν στα Ιεροσόλυμα μεταξύ του Πάπα και του Πατριάρχη (Αθηναγόρα) είναι μια εκδήλωση διπλωματίας και τίποτε άλλο, ξένη και  απαράδεκτη από θεολογικής πλευράς. Αγαπητέ μου Αντώνιε, μείνετε εσείς οι Ορθόδοξοι εκεί που είστε. Μια μέρα εμείς η αμαρτωλή εκκλησία θα έρθουμε γονατιστοί και θα ζητήσουμε μετάνοια για όσα πράξαμε στην ιστορία».
 • Όταν ζητήθηκε να εξηγήσει τι σημαίνει «εμείς η αμαρτωλή εκκλησία» εκείνος απάντησε…όπως θα απαντούσε ο άγιος Καθηγούμενος π. Μεθόδιος της Ι. Μονής Εσφιγμένου. Διαβάστε στο βιβλίο με προσοχή τις θεολογικές και πατριωτικές θέσεις του θαρραλέου ρωμαιοκαθολικού καρδιναλίου (Γάλλου Ακαδημαϊκού Ευγένιου ΤΙΣΣΕΡΑΝ. σελ 9 του βιβλίου).

058837d2ea8c5l

Φιόντορ Ντοστογιέφσκι «Ἀδελφοὶ Καραμάζοβ»

Fyodor M Dostoevsky

THE GREAT INQUISITOR

aelef@acci.gr, http://www.eleftheriadis.edu.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:,ΤΗΛ. 210 3818 273, ΚΙΝ. 6997004407

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

O Mῦθος τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ εἶναι ἕνα εἶδος μυθιστορήματος μέσα στὸ ἀνεπανάληπτο ἀριστούργημα τοῦ Φιόντορ Ντοστογιέφσκι «ἈδελφοὶΚαραμάζοβ» (δημοσιευμένο στὰ 1879-80), τὸ τελευταῖο ἔργο καὶ σχεδὸν ἡ πνευματικὴ διαθήκη τοῦ μεγάλου ρώσου συγγραφέα (Βιβλίο V, Κεφάλαια IV καὶ V). Ὁ Ντοστογιέφσκι τόλμησε νὰ βάλει στὰ χείλη ἑνὸς ἀναρχικοῦ, ἐγκεφαλικὰ ἄθεου καὶ ἀρνητῆ, τοῦ Ἰβὰν Καραμάζοβ τὴν παραβολὴ τοῦ «Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ» στὴν ἐνδιαφέρουσα συζήτηση μὲ τὸν ἀδελφό του, θρησκευόμενο καὶ δόκιμο μοναχό, Ἀλιόσα. Μόνο αὐτὸς μποροῦσε μέσα ἀπὸ τὴν ἀμφισβήτησή του νὰ ἀποκαλύψει τὴν ἀπάτη τῆς ἱδρυματικῆς θρησκείας, ὅπως φαινόταν στὰ μάτια τοῦ Ντοστογιέφσκι ἡ Παπικὴ Ἐκκλησία. Στὸ μῦθο αὐτὸν ἀναδύεται ἡ φιλοσοφική, ψυχολογική, ἀνθρωπολογικὴ καὶ θεολογικὴ ὀπτικὴ τοῦ Ντοστογιέφσκι γιὰ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς.

The myth of the “Great Inquisitor” is a story in the unprecedented masterpiece of Fyodor Dostoyevsky,The Brothers Karamazov (published 1879-1880), the last work and spiritual testament of the great Russian writer (Book V, Chapters IV and V). Dostoyevsky dares to put on the lips of his hero Ivan Karamazov, anarchist, intellectual atheist and negativist, the parable of the “Great Inquisitor” during an interesting discussion he has with his brother Alyosha, a novice monk. Only the writer’s doubtful nature could disclose the fraud of the institutional religion of the Papal Church as Dostoyevsky saw it. The philosophical, psychological, anthropological and theological attitude of the author, regarding life and the world, are apparent in his choice of the myth.

Βρισκόμαστε στὸ Μεσαίωνα, ἐποχὴ ὅπου ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση εἶναι πιὸ ἰσχυρὴ ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε. Ἡ ἱστορία, ποὺ μεταφέρει ὁ Ἰβὰν στὸν ἀδελφό του Ἀλιόσα, διηγεῖται τὴν ἐπανεμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὴ Γῆ, καὶ συγκεκριμένα στὴ Σεβίλη τῆς Ἱσπανίας, τὸν 15ο αἰῶνα. Πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται τὸ ὄνομά Του, πάντοτε ὀνομάζεται «Ἐκεῖνος». Ὅλοι ὅμως Τὸν ἀναγνωρίζουν. Τὸν ὑποδέχονται παραληρῶντας ἀπὸ συγκίνηση. Εἶναι ΕΚΕΙΝΟΣ. Ὁ Ἰησοῦς. Βαδίζει μέσα στὸ πλῆθος. Διασχίζει σιωπηλός, μὲ τὸ ἤρεμο χαμόγελο μιᾶς ἄμετρης εὐσπλαχνίας, τοὺς διαγκωνιζόμενους καὶ συνωθούμενους στοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες πιστούς.

We are in the Middle Ages and the Holy Inquisition is more powerful than ever. The story Ivan relates to Alyosha tells of the reappearance on earthof Jesus, specifically in Seville, Spain, in the 15th century. Nowhere in the story is Jesus’ name mentioned. He is always the “One”. And yet the people recognize Him. They welcome him, delirious with joy. He is the ONE. He is Jesus. He now walks through the crowd. He silently traverses the huddling and swarming faithful in the square, the calm smile of an unmeasured compassion on his face. He affectionately touches the faithful and blesses them. He expresses his love, performs miracles and effects cure; he is full of kindness and compassion and he even resurrects a dead girl, daughter of one of the cityrulers.

Ἁπλώνει στοργικὰ ἐπάνω τους τὰ χέρια Του καὶ τοὺς εὐλογεῖ. Ἐκδηλώνει ὅλη τὴν ἀγάπη του, ἐπιτελεῖ θεραπεῖες καὶ θαύματα, ἀνιστᾶ ἀκόμα καὶ τὴν πεθαμένη παιδούλα, κόρη ἑνὸς ἄρχοντα τῆς πόλης, εἶναι γεμάτος καλοσύνη καὶ συμπόνια πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Μέχρις ἐδῶ ἔχουμε τὴ Χριστολογία τῆς θεϊκῆς ἐξουσίας ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ τὶς θαυματουργίες καὶ μὲ τὴ σωτηριώδη ἐπενέργεια τοῦ παναγίου Πνεύματος πάνω στοὺς πιστοὺς τῆς πόλης. Ἀμέσως ὕστερα ἀρχίζει ἡ δράση τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ. Σὲ μιὰ στιγμή, περνᾶ ἀπὸ ἐκεῖ ὁ Καρδινάλιος καὶ Μέγας Ἱεροεξεταστής, ἕνας γέρος ἐνενήντα χρόνων, ἀδύνατος καὶ ἀσκητικός, ὁ ὁποῖος, σοκαρισμένος ἀπὸ τὸ θέαμα, συλλαμβάνει τὸν Ἰησοῦ καὶ τὸν πετάει ἄγρια στὴ φυλακὴ μὲ τὴν προειλημμένη ἀπόφαση νὰ Τὸν κάψει στὴν πυρὰ τὴν ἑπόμενη μέρα. Τὴ νύχτα ἀποφασίζει καὶ πηγαίνει ἀνήσυχος νὰ Τὸν ἐπισκεφτεῖ στὸ κελλὶ τῆς φυλακῆς καὶ νὰ συνομιλήσει μαζί Του. Καὶ ἀφοῦ τοῦ ἀνακοίνωσε προκαταβολικὰ τὴ θανατική του καταδίκη, τὸν κατηγορεῖ ὅτι ἦρθε στὴ Γῆ γιὰ νὰ προκαλέσει σύγχυση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, γιατὶ θέλησε νὰ φέρει τὴν ἐλευθερία σὲ ἕνα λαὸ ποὺ εἶναι ἀνίκανος νὰ τὴν χρησιμοποιήσει, γιατὶ ἕνας λαὸς εὐτυχὴς δὲν Read more »

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 3rd, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Νέα Ἐποχή – Θεοῦ άποχή

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου Ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Ἑσπερινή ὁμιλία στήν Ἱερά Μονή Ἁγ. Νικολάου Δίβρης (1-12-2013).

Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού τά τελευταῖα ἔτη νά μήν ἔχη ἀκούσει περί τῆς «ΝέαςἘποχῆς», δηλ.  γιά  μία  νέα ἐποχή («Ν.Ε.»), τήν ὁποία, ὅσοι τήν προβάλλουν, ἐπαγγέλλονται ὡς τήν λύσι ὅλων δῆθεν τῶν προβλημάτων, πού ἔχουν συσσωρευθῆ στόν κόσμο.
Πρόκειται δηλ. γιά μία νέα κατάστασι πού οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς θέλουν νά ἐπιβάλλουν, πού γιά νά ἐπικρατήση καί γιά νά ἐπιφέρη τίς λύσεις καί τά νέα δεδομένα πού ἐπιθυμοῦν, καί μάλιστα σέ παγκόσμια κλίμακα, θά πρέπη ὁ,τιδήποτε παλαιό, ἀλλά καί ὁ,τιδήποτε ἀναδεικνύει τίς τοπικές παραδόσεις  τῶν λαῶν καί πηγάζει ἀπό αὐτές, νά καταργηθῆ.  Καί εἰδικά τήν Ἑλληνική Παράδοσι (γλῶσσα, ἱστορία, πολιτισμό κλπ.) καί κυρίως τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Παράδοσι.

τη συνέχεια εδώ

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΠΟ ΕΒΡΟ ΖΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ …ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Σε νέα πρωτοφανή πρόκληση προέβηκε ο Τούρκος πρωθυπουργός, Ταΐπ Ερντογάν και μάλιστα σε δημόσια ομιλία του στην πόλη της Κεσάνης κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα….

12/09/2013 08:24:00 μ.μ.|Περισσότερα >>

Φτάνει η υποκρισία για τη Συρία

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου Το νέο τρομοκρατικό κτύπημα στη Συρία, σε βάρος των εκεί Ορθοδόξων Χριστιανών μοναζουσών και των ορφανών κοριτσιών που προστατεύουν, προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. Οι συνεργαζόμενες…

12/09/2013 05:41:00 μ.μ.|Περισσότερα >>_090634b9b49e9b3e4c9bc943

Πειραιώς Σεραφείμ: «Η ασθένεια και ο θάνατος δεν είναι εκ του Θεού»

Στα πλαίσια των ποιμαντικών επισκέψεων στις Ενορίες της Μητροπολιτικής του περιφέρειας, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ ιερούργησε στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγγελίστρίας Πειραιώς
 και πραγματοποίησε το κυριακάτικο κήρυγμα.
Αναφερόμενος στην ευαγγελική περικοπή που αναγνώστηκε, μίλησε για τη θεραπεία από τον Χριστό της γυναίκας που βασανιζόταν 18 χρόνια από δαιμόνια, και τη στάση του αρχισυναγώγου σε αυτήν την κίνησή Του. «Η ασθένεια και ο θάνατος δεν είναι εκ του Θεού. Είναι αποτελέσματα της σχάσεως της κοινωνίας μας μαζί Του. Είναι αποτελέσματα της δικής μας επιλογής και προσωπικής ευθύνης. Αυτή η γυναίκα, που ο σατανάς βασάνιζε 18 χρόνια, την απελευθερώνει η αγάπη του Θεού, η αγάπη που δεν έχει όρια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος.
«Ο Κύριος με την παντογνωσία και τη θεϊκή του δύναμη κατέγραψε στον ευαγγελικό Του λόγο προσταγές αλλά και πρόσφορες συμβουλές για να προφυλαχθούμε από μια τέτοια καταδολίευση της αγάπης Του και από μία πλαστογράφηση του θείου λόγου Του», είπε σε ένα άλλο σημείο της ομιλίας του ο Σεβασμιώτατος. Εν συνεχεία, αναφερόμενος στη στάση του αρχισυναγώγου, τόνισε πως «ενώ θα έπρεπε ενώπιον αυτού του γεγονότος να αισθανθεί τη χάρη του Θεού και να δοξολογήσει την πληρότητα αυτής της αγάπης που δεν έχει διακρίσεις και αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο, εκείνος γέμισε με φθόνο και κακία γιατί η καρδιά του δεν επέτρεπε να διέλθει η χάρη του Θεού».
Μιλώντας για την απήχηση που έχει αυτό το περιστατικό στη σημερινή εποχή, ο Σεβασμιώτατος μίλησε για τη διακονία του Θεού αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η διακονία του Θεού είναι ένα μεγάλο άθλημα και χρειάζεται πολύς προσωπικός αγώνας για να συνταιριάζεται το κήρυγμα με την πράξη και το βίωμα. Είναι και δική μας ευθύνη και δική μας υποχρέωση να κρίνουμε τους εκκλησιαστικούς μας ηγέτες όχι με κακία, μίσος και εμπάθεια, αλλά πάντοτε «εν τω πνεύματι του ευαγγελίου»».
Προς το τέλος της ομιλίας του, ο Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμέκανε τη διαπίστωση ότι «το σημερινό ευαγγέλιο είναι μια κατάδειξη και υπόμνηση για το πως ο άνθρωπος ενώ παρουσιάζεται με το λόγο ότι είναι υπηρέτης του Θεού, αποδεικνύεται διάκονος του ψεύδους». Καταληκτική πρόταση και προτροπή για αυτούς που διακονούν στην εκκλησία, ήταν πως «χρειάζεται καθαρότητα του νου και της καρδιάς και πάντοτε τα έργα μας να νοηματοδοτούνται από το ευαγγελικό μήνυμα».

Την ομιλία μπορείτε να ακούσετε εδώ

http://synodoiporia.blogspot.gr/2013/12/8.html

Πληροφορίες: Τηλ. 2104125619  Fax: 2104178947  Email: evagelistria@yahoo.com

_090634b9b49e9b3e4c9bc943

 O «αλυσοδεμενος» Πατροκοσμας

παπα-Ηλίας                                                                                       http://papailiasyfantis.wordpress.com

Πάλεψε σαράντα ολόκληρα χρόνια, προκειμένου να συγκεντρώσει  κάπου 500 εκατομμύρια δραχμές. Όχι, βέβαια, για να «ενδύεται πορφύραν και βύσσον, ευφραινόμενος καθ’ ημέραν λαμπρώς», όπως ο πλούσιος της παραβολής. Ούτε υφαρπάζοντας τις οικονομίες των ενοριών και των προσκυνημάτων για να έχει «κάποια εκατομμύρια για τα γεράματά» του, όπως κάποιοι άπληστοι δεσποτάδες. Αφού δεν διαθέτει ούτε καν ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο…

Αλλά εργαζόμενος ως καθηγητής και παράλληλα επιτυγχάνοντας χορηγίες και προσφορές με εράνους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, προκειμένου να πραγματοποιήσει το όραμα της ζωής του: Να οικοδομήσει στα Παλιάμπελα της Βόνιτσας Αιτ/νίας το επιβλητικό και εντυπωσιακό κτιριακό συγκρότημα, με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ».

Και το θαυμάσιο αυτό δημιούργημα δεν το κράτησε για τον εαυτό του, αλλά το μεταβίβασε στο Δήμο Ανακτορίου-Βόνιτσας. Κρατώντας, μόνο το δικαίωμα  της σύγχρησης του, επ’ ονόματι του Αγίου Κοσμά, ενσωματωμένου στο οικοδομικό συγκρότημα, Ιερού Ναού.

Έτσι ώστε να υπάρχει στην ιδιαίτερη πατρίδα του μια πνευματική όαση και μια εστία πολιτισμικής ακτινοβολίας. Αντάξια του Μεγάλου Εθναποστόλου συμπατριώτη μας και λίαν απαραίτητη για την πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Read more »

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 3rd, 2013 | filed Filed under: Σύμβολο Πίστεως π. Επιφ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΜΑΘΗΜΑ 2η

π. ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 3rd, 2013 | filed Filed under: Σύμβολο Πίστεως π. Επιφ.

Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ & ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Ομιλία 1η
Αρχιμ. Επιφανίου Χατζηγιάγκου

_

Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 3rd, 2013 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Kυριακή Ι΄ Λουκᾶ (Λουκ. 13,10-17)

ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑ

Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι…» (Λουκ. 13,14)

EKKLHSIASMOS KYRIAKHSΤΟ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου, εἶνε μιὰ περικοπὴ ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο. Ἡ πέννα τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ζωγραφίζει μὲ τέτοια χάρι τὰ γεγονότα, ὥστε νομίζεις ὅτι τὰ βλέπεις μπροστά σου ζωντανά.
Βλέπουμε λοιπὸν σήμερα μιὰ γυναίκα νὰ περπατάῃ μὲ τὰ τέσσερα. Μὰ τί ἤτανε, ζῷο; Τὸ ἐξηγεῖ τὸ εὐαγγέλιο· τὴ χτύπησε ἀρρώστια. Ἡ ἀρρώστια της δὲν ἦταν φυσική. Ἦταν ἀποτέλεσμα ἐπηρείας πονηρῶν πνευμάτων, ἐπίδρασι σατανική. Ὅπως λυγίζεις μιὰ βέργα καὶ τὴν κάνης κρικέλλα, ἔτσι ὁ σατανᾶς λύγισε τὴ σπονδυλική της στήλη καὶ ἔκανε αὐτὴ τὴ γυναῖκα νὰ σκύψῃ καὶ νὰ περπατάῃ μὲ τὰ τέσσερα.
Ἔτσι πῆγε καὶ στὴ συναγωγή, ὅπου λάτρευαν τὸ Θεό. Ἐκεῖ τὴν εἶδε ὁ Χριστὸς καὶ τὴ σπλαχνίστηκε. Ἅπλωσε πάνω της τὰ ἄχραντά του χέρια, καὶ μόλις τὴν ἄγγιξε, ἔγινε τὸ θαῦμα· τὰ κόκκαλα ἔτριξαν, ἡ σπονδυλικὴ στήλη ἀνωρθώθηκε, τὸ κορμὶ ἀναστηλώθηκε· καὶ τὸ κεφάλι ἐκεῖνο, ποὺ ἄγγιζε τὴ γῆ, ἔβλεπε τώρα γιὰ πρώτη φορὰ τὸν οὐρανὸ καὶ τὰ ἄστρα.
Ὅλοι εἶδαν τὸ θαῦμα καὶ ὅλοι χάρηκαν. Ἕνας μόνο λυπήθηκε, ὁ ἀρχισυνάγωγος, γιατὶ ἦταν φθονερός. Ἀντὶ νὰ δοξάσῃ τὸ Θεό, βρῆκε λόγια πικρὰ γιὰ νὰ κατηγορήσῃ τὸν Κύριο. Εἶπε, ὅτι αὐτὸ δὲν ἔπρεπε νὰ γίνῃ Σάββατο, διότι τὴ μέρα αὐτὴ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐργαζώμεθα· πρέπει νὰ τὴν ἀφιερώνουμε στὸ Θεό.

* * *

Θέλω νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας σ᾿ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐντολή, ποὺ τόσο λανθασμένα τὴν ἐννοοῦσε ὁ ἀρχισυνάγωγος. Ἡ ἐντολὴ τοῦ Δεκαλόγου εἶνε σαφής. Ὅλη τὴν ἑβδομάδα, λέει, νὰ ἐργάζεσαι, τὴν δὲ ἑβδόμη ἡμέρα «σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἔξ. 20, 10· Δευτ. 5,14). Αὐτὸς ὁ λόγος μᾶς δίνει ἀφορμὴ νὰ θυμηθοῦμε, ὅτι ὅλοι ὅσοι βαπτισθήκαμε «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος» καὶ εμεθα Χριστιανοί, ἔχουμε μία ἱερὰ ὑποχρέωσι· τὸ καθῆκον τῆς δημοσίας λατρείας. Νὰ θυμώμαστε, ὅτι μιὰ μέρα τὴ βδομάδα πρέπει νὰ δίνουμε τὸ παρὼν στὸ ναό. Καὶ αὐτὴ ἡ μέρα εἶνε ἡ Κυριακή.
Γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἡμέρα ἀργίας εἶνε ἡ Παρασκευή· καὶ τὴν τηροῦν αὐστηρά· Γιὰ τοὺς Ἑβραίους ἡμέρα ἀργίας εἶνε τὸ Σάββατο· καὶ μέχρι σήμερα πολλοὶ Ἑβραῖοι, είτε σκορπισμένοι ἀνὰ τὸν κόσμο ετε στὸ Ἰσραήλ, Σάββατο δὲν ἐργάζονται. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ ὡς ἡμέρα ἀργίας καὶ λατρείας ἔχουμε τὴν Κυριακή.
Τί μεγάλη ἀξία ἔχει ἡ Κυριακή! Εἶνε ἡ «μία» (Ματθ. 28,1 κ.ἀ.) καὶ «ἁγία» καὶ «κλητὴ» ἡμέρα (Λευϊτ. 23,3). Εἶνε ἡ ἡμέρα ποὺ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κατέβηκε στὸν ᾅδη, νίκησε τὸ θάνατο καὶ θριάμβευσε. Εἶνε ἡ ἡμέρα ποὺ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο κατέβηκε ἐπάνω στοὺς μαθητάς. Εἶνε ἡ ἡμέρα ποὺ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εἶδε τὸ ὅραμα τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἀνοῖξτε καὶ θὰ διαβάσετε ἐκεῖ· «Ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ» (Ἀπ. 1,10)· τὸ ὅραμα δὲν ἐδόθη ἄλλη ἡμέρα, ἀλλὰ τὴν Κυριακή. Εἶνε λοιπὸν ἡμέρα ἱερά.
Γιατί, θὰ πῆτε, ἀσχολεῖσαι μὲ τὴν Κυριακή;
Γιατί ἀσχολοῦμαι; Διότι τώρα, κοντὰ στὰ ἄλλα «μανιτάρια», κοντὰ στὶς ἄλλες αἱρέσεις ποὺ ξεφυτρώσανε στὸν τόπο μας, παρουσιάστηκε καὶ μιὰ αἵρεσι ποὺ καταλύει καὶ σβήνει τὴν Κυριακὴ ἡμέρα· οἱ ὀπαδοί της λέγονται ἀντβεντισταί, σαββατισταί. Αὐτοί, ἐνῷ λένε πὼς εἶνε χριστιανοί, ἀντὶ νὰ ἔχουν τὴν Κυριακὴ ὡς ἡμέρα ἀργίας, ἔχουν τὸ Σάββατο. Σὰν τοὺς Ἑβραίους· εἶνε παραφυὰς ἑβραϊκή. Ἀλλ᾿ ὁ χριστιανικὸς κόσμος ἀνέκαθεν τιμᾷ τὴν Κυριακὴ ὡς ἀξία σεβασμοῦ.
Στὰ πρῶτα χρόνια οἱ Χριστιανοὶ τὴν Κυριακὴ λάτρευαν τὸ Θεὸ μέσα στὶς ὀπὲς τῆς γῆς. Κατόπιν κτίσθηκαν οἱ πρῶτες ἐκκλησίες. Χριστιανοὶ αὐτοκράτορες, ἀπὸ εὐλάβεια, ἔλαβαν μέτρα γιὰ τὴν Κυριακή. Κυριακὴ ἀπηγορεύοντο θέατρα, ἱπποδρόμια, λουτρά, ἀλλὰ καὶ ἐργασίες. Τὴν Κυριακὴ λ.χ. ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος δὲν ἐπέτρεπε νὰ πάῃ εἰσπράκτορας μὲ ἐντάλματα καὶ νὰ ἐνοχλῇ τὸν κόσμο.
Τὴν Κυριακὴ ἦταν ὅλοι στὴν ἐκκλησία. Ὡραῖο θέαμα, καὶ μάλιστα στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ἐκεῖ πήγαιναν γιὰ τὴ θεία λειτουργία ὁ αὐτοκράτωρ, ἡ αὐτοκράτειρα, οἱ πρίγκιπες, οἱ ἄρχοντες, οἱ στρατηγοί, ὁ πατριάρχης καὶ ὅλος ὁ λαός. Ἀλλὰ καὶ κατόπιν, στὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας. Τότε δὲν ἐπετρέπετο νὰ χτυπήσῃ καμπάνα· καὶ ὅμως, χωρὶς καμπάνα, ἔτρεχαν ὅλοι στὴν ἐκκλησία. Ὑπάρχει καὶ κανόνας στὸ Πηδάλιο, ὁ π΄ (80ός) τῆς Πενθέκτης Συνόδου, ποὺ λέει, ὅτι ὅποιος ἀπουσιάσῃ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τρεῖς συνεχεῖς Κυριακὲς χωρὶς σοβαρὸ λόγο, ἀφορίζεται.
Ἔτσι λοιπὸν ἐτηρεῖτο ἄλλοτε ἡ Κυριακή. Σήμερα πῶς πηγαίνει ὁ ἐκκλησιασμός; Ἂς ῥίξουμε μιὰ ματιὰ στὶς ἐνορίες μας. Ἔχουμε ὑπολογίσει, ὅτι ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ (100) Χριστιανοὺς ἐκκλησιάζονται – πόσοι; Δύο ἢ τρεῖς (2-3%), παραπάνω ὄχι. Τί ἀσέβεια! Φαντασθῆτε σ᾿ ἕνα λόχο νὰ χτυπάῃ τὸ πρωῒ ἐγερτήριο, κι ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ ἄνδρες νὰ παρουσιάζωνται μόνο δύο νὰ δώσουν τὸ παρών. Γίνεται ποτὲ αὐτὸ στὸ στρατό; Ἐδῶ κάθε Κυριακὴ κάνει προσκλητήριο μὲ τὴν καμπάνα ὁ Βασιλεὺς τῶν ὅλων, μὰ δὲ᾿ βαριέσαι! «στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα, ὅσο θέλεις βρόντα». Λὲς καὶ ὁ διάβολος βούλωσε τ᾿ αὐτιὰ μὲ βουλοκέρι, γιὰ νὰ μὴν ἀκοῦνε. Νὰ τὸ ξέρετε, αὐτὲς οἱ καμπάνες θὰ δικάσουν μιὰ μέρα τοὺς Χριστιανοὺς τοῦ αἰῶνος τούτου. Γιὰ κάθε ἀπουσία τὴν Κυριακὴ θὰ δώσουμε λόγο στὸ Θεὸ τί κάναμε, ποῦ ἤμαστε. Ἄλλοι Read more »

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 3rd, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

_

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ύποπτη λογοκρισία της 4Ε στον αντιοικουμενιστικό Λόγο του μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ιερεμία

http://katanixis.blogspot.gr/2013/12/4.html

d454142812c7

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
α. α. 106/2013                                          Αίγιο, 14η Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΛΟΣ , ΑΛΛΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΣ»!

Δεν είχα πρόθεση να ασχοληθώ με τις Δηλώσεις του κ. Νικ. Μιχαλολιάκου!  Ένας κατηγορούμενος, και μάλιστα προφυλακι-σμένος,  μπορεί να λέγει ό,τι θέλει! Έχει το ακαταλόγιστο!

ΚΟΥΡΑΓΙΟ, ΑΓΙΕ ΓΕΡΟΝΤΑ, ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΙΩΒΕΙΟ ΥΠΟΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ

ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ ……..

_________Από καιρό τώρα ηθέλαμε να αναφερθούμε στον Μάρτυρα Πατριάρχη των Ιεροσολύμων και πανσεβάσμιο εκκλησιαστικό Άνδρα κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟ, Τον Οποίον αφ ενός μεν η κακία μερικών εκκλησιαστικών παραγόντων και αφ΄ετέρου η αδιαφορία των κατά τόπους Προκαθημενων της Ορθοδοξίας κρατάει σιδεροδέσμιο μέσα στο κελλί Του εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα!

ΑΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΟΤΕ ΑΝΑΡΧΙΑ!

Ομιλία του π. Βασιλείου Βολουδάκη

https://www.youtube.com/watch?v=-yS3T2DLeZ4

d454142812c7

ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;

(Όχι οι ορθόδοξοι χριστιανοί, που κρατούν ανόθευτη την πίστη, αλλά οι παρανοϊκοί της δύσης, οι παπικοί. Αυτοι που αλλοίωσαν και έφυγαν από την ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, αυτοί οι παπικοί που έκαιγαν στην πυρά τους ανθρώπους, αυτοί που έδιναν συγχωροχάρτια για να μαζέψουν τα αργύρια του Ιούδα, αυτοί  που είναι και σήμερα πίσω από τα διεθνή κυκλώματα, αυτοί κατέστρεψαν τα αρχαία μνημεία της Ελλάδος! Ας τους χαίρεται· ο πατριάρχης Βαρθολομαίος και όλοι οι αλλήθωροι οικουμενισταί που τρέχουν από πίσω του!!!! Ας το διαβάσουν και οι σύγχρονοι νεοειδωλολάτρες, που κατηγορούν τους χριστιανούς. Οι άγιοι Πατέρες και οι μοναχοί της Εκκλησίας μας διαφύλαξαν και αντέγραφαν για να μη χαθούν τα συγγράμματα των αρχαίων προγόνων μας)

OI ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Πως εξαφανίστηκε η Αρχαία Σπάρτη;

Θησαυροί της αρχαίας ελληνικής τέχνης καταστραφήκαν και λεηλατηθήκαν, όπως είναι γνωστό, από ρωμαίους, φράγκους σταυροφόρους, από τον ενετό στρατηγό Μοροζινι και από τον Άγγλο (Σκωτο για την ακρίβεια) Έλγιν.

Ακόμη μεγάλη καταστροφή επήλθε από περιηγητές και απεσταλμένους μουσείων, πανεπιστημίων και βασιλιάδων της Ευρώπης, που ηλθαν στην Ελλάδα στους χρόνους της τουρκοκρατίας, για να αποθησαυρίσουν νομίσματα, χειρόγραφα, επιγραφές και έργα τέχνης.

Όλους αυτούς υπέρβαλε σε απληστία και σε καταστροφές που προκάλεσε στους προγονικούς θησαυρούς της Ελλάδας ο αββας Michel Fourmont (1690/1746), απεσταλμένος του βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου IE’. Ο αββάς Fourmont ξεπερνάει και τον Έλγιν όσο αφορά στο βάναυσο τρόπο της καταστροφής των μνημείων, που κυριολεκτικά αφάνισε, αλλά και στον απίστευτο αριθμό των αρχαιοτήτων που κατάστρεψε.
Στην προσπάθειά του να φανεί αρεστός στο βασιλιά του και να εξασφαλίσει αποκλειστικά για εκείνον μονό το δικαίωμα της μελέτης και της ερευνάς επιγραφών και μνημείων, μετά την καταγραφή τους επιδιδόταν με, παρανοϊκή στην κυριολεξία, μανία στην καταστροφή τους επιχαίροντας μάλιστα γι’ αυτήν. Ο Fourmont αναζήτησε επιγραφές στην Αθηνά, στη Σαλαμίνα, στα Μέγαρα και στην Πελοπόννησο, οπού διείσδυσε ακόμη και στα αγριότερα μέρη της Μάνης.
Ο ίδιος ομολογεί σε χειρόγραφο του, που σώζεται μαζί με το ημερολόγιο του, ότι συγκέντρωσε πάνω από 1.500 επιγραφές στην περιήγηση του το 1729 στην Ελλάδα. Σε επιστολή του προς τον κόμη Maurepas, o Fourmont καυχιέται ότι κατέστρεψε(!) τις Read more »

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 3rd, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Ψυχη και Χριστος μας χρειαζονται

  Αγιος-Κοσμας«Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω, καν ο ουρανός να κατεβή κάτω, καν η γη να ανεβή επάνω, καν όλος ο κόσμος να χαλάση, καθώς μέλλει να χαλάση, σήμερον, αύριον, να μη σας μέλλη τι έχει να κάμη ο Θεός. Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν, τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν, μη σας μέλλει, δώσατέ τα δεν είνε ιδικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέση, δεν ημπορεί να σας τα πάρη, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μη τα χάσετε…» AΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ (από βιβλιο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου)

56863256126937899214214

                                                            Ε   Κ   Δ   Η   Λ   Ω   Σ   Η

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ‘’ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ’’

ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΟ, ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 11-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00,

ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

www.enromiosini.gr   contact@enromiosini.gr

2310552207 – 6985085012
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

56863256126937899214214

2 Δεκεμβρίου 1945: Μια αλησμόνητη ηρωική αντίσταση στη Χιμάρα

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Στις 2 Δεκεμβρίου 1945, 68 χρόνια πριν, μια ξεχασμένη στους παλιούς και σχεδόν εντελώς άγνωστη στους νεότερους εποποιία εκτυλίχθηκε στην Χιμάρα. Μια σφριγηλή ένδειξη Ελληνικότητας και Εθνικής Συνείδησης στην ανατολή της στυγνής κομμουνιστικής δικτατορίας που μόλις είχε εγκαθιδρύσει ο αιμοσταγής δικτάτορας Ενβέρ Χότζα.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Στις 29 Νοεμβρίου 1944, με την αποχώρηση και του τελευταίου Γερμανού στρατιώτη από την Αλβανία, μια νέα ακόμη πιο σκληρή σκλαβιά άρχιζε για τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Οι προσπάθειες ενσωμάτωσης της Βορείου Ηπείρου που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια του πολέμου μέσω του ΜΑ.Β.Η. (Μέτωπο Απελευθέρωσης Βορείου Ηπείρου) απέτυχαν, ενώ ο ηγέτης του ΜΑΒΗ Βασίλης Σαχίνης θα δολοφονηθεί από τους αλβανούς. Την ίδια τύχη θα έχουν και άλλοι Έλληνες Πατριώτες (όπως ο Θεοδόσης Λαζάκης), οι οποίοι μάλιστα ανακρίθηκαν και βασανίστηκαν από προδότες βορειοηπειρώτες κομμουνιστικών πεποιθήσεων, που ανεδείχθησαν στα πιο πειθήνια όργανα του χοτζικού καθεστώτος.

Μια νέα σκλαβιά ανέτειλε από τον Χότζα και τους ελληνόφωνους λακέδες του στο όνομα της «δικτατορίας του προλεταριάτου». Διαδεχόμενος το επίσης ανθελληνικό καθεστώς του πρώην Βασιλιά Ζώγκου, ο Χότζα και οι συνεργάτες του εξελίχθηκαν στα επόμενα 45 χρόνια στους μεγαλύτερους εγκληματίες για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Για να επιβάλει την απάνθρωπη κομμουνιστική ιδεολογία άρχισε να σπέρνει παντού τον φόβο και τον τρόμο. Ο Read more »

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΗ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 3rd, 2013 | filed Filed under: ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ για π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

Προς: Περιοδικόν «Χριστιανική Σπίθα»         
e-mail xrspitha@otenet.gr

κοινοποίηση: ιστολόγιο:augoustinos-kantiotis.gr.
e-mail: akaplanoglou@augoustinos-kantiotis.gr

From: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ <orion3@windowslive.com>

«Εν τη προαιρέσει η μοχθηρία και το αδικείν» (Αριστοτέλης)

Ο π. Αυγ στην Ι.Μ. Αγ. Αυγ.   Με αφορμή τελευταία δημοσιεύματα σε γνωστό ιστολόγιο στο internet που θέλει σκοπίμως να υποστηρίζει με ιδιαίτερη εμμονή ότι: «Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος επίσκοπος Φλωρίνης μετά το 1998 διατελούσε σε κατάσταση παροπλισμού, δεν βάδιζε, δεν γνώριζε, δεν θυμόταν κτλ», θα ήθελα να αναφέρω μια προσωπική μου μαρτυρία. Είχα λοιπόν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, να επισκεφτώ τον γέροντα και όταν τελικά το έπραξα, τον Οκτώβριο του 2002, προκειμένου να πάρω την ευχή του επ’ ευκαιρία της τελέσεως του μυστηρίου των γάμων μου, απεκόμισα πολλά και δυνατά συναισθήματα., τα οποία και θα μοιραστώ μαζί σας.

Σας διαβεβαιώνω ότι κατά την συνάντηση αυτή, μετά τις απαραίτητες συστάσεις του π. Λαυρεντίου, ο οποίος ήταν παρόν, με θυμήθηκε και με ρώτησε πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων -θυμάμαι- το πόσο αγαπώ την μελλοντική σύζυγό μου, ποιά είναι η δουλειά μου, η ηλικία η δική μου και η δική της και διάφορες άλλες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μου στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ι. Μητροπόλεως, κατά τα φοιτητικά μου χρόνια. Συγχρόνως δε, μου έδινε πατρικές συμβουλές και ευλογίες. Κάναμε διάλογο. Ο γέροντας ρωτούσε κι εγώ απαντούσα. Στο τέλος αφού μου έδωσε την ευχή του, φωτογραφηθήκαμε και η συνάντηση αυτή, στην αφετηρία της νέας μου ζωής θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη μου. Βεβαίως ήταν υπέργηρος, «Τίμα το γήρας, ου γαρ έρχεται μόνον» (Mένανδρος 4ος αιών π.Χ.), αλλά σε καμία στιγμή του διαλόγου μας, δεν μου έδωσε την εντύπωση πως δεν είχε επαφή με τα όσα διαδραματίζονταν στον χώρο. Έβλεπε, άκουγε, μιλούσε και φυσικά με συμβούλευε πατρικά για το μεγάλο γεγονός της δημιουργίας οικογένειας. Μαρτυρώ για την ακρίβεια των παραπάνω γεγονότων «Αδύνατον τ’ αληθές λαθείν» (Μένανδρος). Δεν καταλαβαίνω τον λόγο όμως, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να δεχθούμε κατά κανόνα, ότι η βιολογική ηλικία ενός ανθρώπου έχει να κάνει απαραίτητα και με την πνευματική του διαύγεια. Ή για να το θέσω αλλιώς, γιατί η νοημοσύνη ενός ανθρώπου και ο βαθμός αυτής, να εξαρτάται πάντοτε και να επηρεάζεται αρνητικά από το μήκος της βιολογικής του πορείας; Μάλλον το αντίθετο θεωρείται, πως είναι γνώρισμα σοφίας. Τότε ακριβώς γίνεται σύμμαχος ο χρόνος και η ωριμότητα, όταν αυτός μάλιστα ξεπερνά και αυτήν την εκατονταετηρίδα. Ένας λόγος παραπάνω για όλους εμάς τους Χριστιανούς (όσοι θέλουμε να λεγόμαστε αλλά κυρίως να είμαστε), αφού πιστεύουμε στην αγιότητα της ζωής και των λόγων μεγάλων πνευματικών αναστημάτων, όπως του μακαριστού γέροντός μας, π Αυγουστίνου. Δεν καταλαβαίνω όμως τον λόγο που θα έπρεπε να αμφισβητήσουμε την αξία των ρήσεών του από κάποια χρονική στιγμή κι έπειτα. Αναρωτιέμαι αν τελικά έχει για κάποιους, ημερομηνία λήξεως η νοημοσύνη, η σοφία, η αρετή και η αγιότητα…

Ο Μέγας Βασίλειος στην ομιλία του «εις την εξαήμερον», συμβουλεύει τους νέους να σέβονται τους γεροντότερους χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα από την φύση πολύ διδακτικό και συγκεκριμένα από την ζωή των πελαργών. Λέει λοιπόν: «Όταν ο γέρος πελαργός χάσει τα φτερά του, τον περιτριγυρίζουν οι νεώτεροι πελαργοί και τον θάλπουν με τα δικά τους φτερά και όχι μόνο τον τρέφουν άφθονα και πλούσια, αλλά κι όταν ακόμη θελήσει να πετάξει, τον βοηθούν όσο είναι δυνατόν, πετώντας δίπλα του με μια καταπληκτική στοργή και αγάπη».

Αυτό – συνεχίζει ο Μ. Βασίλειος – προξενεί σε όλους μεγάλη εντύπωση και γι’ αυτό την ανταπόδοση των ευεργεσιών, όπως συμβαίνει στους πελαργούς την ονομάζουν μερικοί «αντιπελάργωση», και καταλήγει ο άγιος: «Ἡ δὲ περὶ τοὺς γηράσαντας τῶν πελαργῶν πρόνοια ἐξήρκει τοὺς παῖδας ἡμῶν, εἰ προσέχειν ἐβούλοντο, φιλοπάτορας καταστῆσαι». Δηλαδή, η φροντίδα για τους πελαργούς που γέρασαν, θα ήταν αρκετή ως παράδειγμα για τους νεότερους, για να τους καταστήσει ικανούς να σέβονται τους γονείς τους, μα και τους γεροντότερους γενικότερα.

   Βασίλειος Γ. Τρύφων

     Φλώρινα 06-12-2013

___________________

www.augoustinos-kantiotis.gr

 • Το ιστολόγιο αυτό που έχει όνομα γνωστού θεολόγου και φιλοξενεί κηρύγματα δικά του, έγινε εν αγνοία του θεολόγου. Από εμάς ενημερώθηκε για πρώτη φορά ο θεολόγος την ύπαρξη του ιστολογίου και τα γραφόμενά του, εις βάρος των τιμίων γηρατειών του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου.
 • Απαντήσαμε επανειλημμένως στις προκλήσεις του διαχειριστή, που βρίσκεται στην Αθήνα και εμφανίζεται να ξέρει πως ήταν ο αείμνηστος Μητροπολίτης πριν και μετά την παραίτησήν του, χωρίς να τον δεί! Ξεπέρασε τους σκοπιανούς στην κακία!!!
 • Δώσαμε προς χάριν του στην δημοσιότητα τόσο οπτικοακουστικό υλικό, που και ένας τυφλός θα έβλεπε και ένας κουφός θα άκουγε, αλλά ο «χριστιανός» του ιστολογίου δεν βλέπει και δεν ακούει τίποτα.