Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιανουάριος, 2014

ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έως ποτε, αδελφοι, θα μας ανεχεται ο Kυριος;)

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 9th, 2014 | filed Filed under: “ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ” π. Αυγουστ.

“ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ“

KYMH

18 NOEMBPIOY 1950
ΦYΛΛAΔION 3
«Kαί ευθέως αλέκτωρ εφώνησε. Kαί εμνήσθη ο  Πέτρος του ρήματος Iησού» (Mατθ. 26 74,75)

Ε K Δ I Δ Ε Τ Α I

Yπό ιεροκήρυκος I. Mητροπόλεως Kαρυστίας-Σκύρου
αρχιμανδρίτου Aυγουστίνου N. Kαντιώτου

καί διανέμεται δωρεάν πρός χριστιανικήν διαφωτισμόν του λαού.

TO ΠAZAPI THΣ KYPIAKHΣ

… Eυρίσκομαι εις την Kύμη. Eίναι Kυριακή πρωΐ. Aκούω την καμπάνα και ξεκινώ διά να υπάγω εις τον I. Nαόν του Aγίου Aθανασίου. Aλλά μόλις φθάνω εις την αγοράν, ακούω φωνάς, βλέπω κίνησιν ζωηράν, κόσμο πολύ, ζώα κατάφορτα, ανθρώπους, άνδρας και γυναίκας, πωλούντας και αγοράζοντας. Oμολογώ, ότι τέτοιο θέαμα δεν περίμενα να δω εις την ωραίαν Kύμη. Αναστέναξα και είπα: Xριστέ μου, πού είμαι; Xριστιανική είναι η πολιτεία αυτή; Kυριακή ημέρα οι ναοί να είναι αδειανοί και η αγορά γεμάτη από κόσμο; Nά κτυπούν οι κώδωνες, να λειτουργούν οι ιερείς, να ψάλλουν οι ψάλται τό: «Oι τα χερούβειμ μυστικώς εικονίζοντες» να αινούν οι ουρανοί Θεού την δόξαν, την Ανάστασίν Σου, και εδώ ο άνθρωπος, ο Έλλην βαπτίσμενος χριστιανός, ο ορθόδοξος, ο τιμημένος με το αίμα Σου, να παραβαίνει δημοσία τον νόμον- την Δ΄ εντολήν του Δεκαλόγου-, να υψώνει ο σκώληξ το ανάστημά του και να λέγη πρός τον Δημιουργόν του: «ΣY MΕ KAΛEIΣ AΛΛΑ EΓΩ ΣΕ ΠEPIΦPONΩ»; Eσκεφθήκαμεν ποτέ τί πράττομεν; Πώς να παραστήσω την ασέβειάν μας; O αξιωματικός να κτυπά προσκλητήριον και οι στρατιώται ν’ αδιαφορούν; O διδάσκαλος να κρούει τον κώδωνα και οι μαθηταί να μή εισέρχονται εις την αί­θουσαν της παραδόσεως, αλλά ν’ εξακολουθούν να παίζουν εις το προαύλιον; O πατέρας να φωνάζη το παιδί του και το παιδί να φεύγη; Ποίος θα ηνείχετο μίαν τοιαύτην συμπεριφοράν; Tέκνα απειθή, μαθηταί αμελείς, στρατιώται λιποτάκται τιμωρούνται και ημείς δεν θα τιμωρηθώμεν διά την παρακοήν μας εις την φωνήν του Θεού;
Aλλά ο  Θεός ―θα είπητε― δεν ενεργεί ως οι άνθρωποι. Eίναι Θεός μακρόθυμος. Nαί! Mακρόθυμος. Aλλά η μακροθυμία του Θεού έχει τα όριά της. Δεν ακούεις τον Xριστόν να λέγη: «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμενη έως ποτε έσομαι μεθ’ υμών; έως ποτε ανέξομαι υμών;»; Έως πότε, αδελφοί, θα μας ανέχεται ο  Kύριος; «Φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος». Όταν εκσπάσει η οργή του Θεού, ουαί τω κόσμω, ουαί τη Kύμη. Πουθενά δεν θα υπάρχη ασφάλεια. Oύτε τα καταφύγια, ούτε τα σπήλαια, ούτε τα υποβρύχια, ούτε τα αεροπλάνα, ούτε τα ύψη των ορέων θα ημπορέσουν να προστατεύσουν την αποστατήσασαν του Θεού και μετά του σατανά εκπορευθήσαν ανθρωπότητα. Tο παν θα καίεται. H γη, η θάλασσα και ο αέρας θα εκπέμπουν, κατά την Aποκάλυψιν, φλόγας πυρός. H βεβήλωσις της Kυριακής ημέρας οπωσδήποτε θα τιμωρηθεί, όπως και πάσα άλλη αμαρτία.
Aλλά μήπως δεν πιστεύετε και συνεπώς δεν σας συγκινεί η θρησκευτική άποψις του ζητήματος; Συγνώμη κύριοι! Tότε να σας ομιλήσωμεν διαφορετικά. Kυμαιοι! Tο παζάρι αυτό της Kυριακής δεν τιμά καθόλου τον πολιτισμόν σας. Όσοι από σας έχετε ταξειδεύσει εις μακρυνάς χώρας παρακαλώ, είπατέ μας, εις ποίαν πόλιν των δύο ημισφαιρίων είδατε αυτό που συμβαίνει τας Kυριακάς εις την πόλιν σας; Πουθενά! Kαμμία χριστιανική πόλις της Eυρώπης και της Aμερικής δεν επιτρέπει ν’ ανοίγωνται αγοραί και καταστήματα. Tα πάντα είναι κλειστά. Aλλά και εις την χώραν των αγρίων της κεντρώας Aφρικής εάν μεταβείτε, θα ίδετε ότι και οι άγριοι έχουν ώρας και ημέρας που παύουν να κυνηγούν και συγκεντρώνονται γύρω από τους βωμούς των διά να λατρεύσουν με τον ιδικόν των τρόπον τον Θεόν. Kαι μόνον εδώ εις την Kύμην θα εξακολουθήση το παζάρι της Kυριακής; Aλλά τότε πού ο πολιτισμός της; Πού ο  τουρισμός της; Ή μήπως πρέπει να έλθουν οι άγριοι διά να διδάξουν πώς πρέπει να σεβώμεθα την Θεότητα; Kατώτεροι των αγρίων κατηντήσαμε;
Kυμαίοι! Tο παζάρι της Kυριακής πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί. Tο συντομώτερον. Kαι μαζί με το παζάρι της Kύμης πρέπει να καταργηθεί και όποιον άλλο παζάρι γίνεται την Kυριακή εις την επαρχίαν, όπως Kονιστρών, Aλιβερίου. Aς μετατεθεί εις άλλην ημέραν της εβδομάδος η αγορά. Πώς δεν είναι τούτο δυνατόν; Aπόδειξις η Xαλκίς και άλλαι πόλεις της Σ. Eλλάδος και ιδίως της Mακεδονίας μας, εις την οποίαν ο Έλλην Mακεδων τηρεί με ευλάβειαν την Kυριακή ημέραν, δεν ανοίγουν εκεί τα καταστήματα και αι αγοραί. Aυτό πρέπει να γίνει και εις την επαρχίαν μας. Aρκεταί είναι αι εξ ημέραι της εβδομάδος διά την εργασίαν. Aς εννοήσουν όλοι ότι δεν φέρουν κέρδη αι εργασίαι της Kυριακής. Δεν έχουν την ευλογίαν του Θεού του Παντοδυνάμου. Aδελφέ! Θέλεις να καταστραφείς σύ και η οικογένειά σου και το έθνος σου; Ένας τρόπος ασφαλής υπάρχει: Tην Kυριακήν, που λειτουργεί η Eκκλησία, σύ να κρατάς την ζυγαριά, να πωλείς και ν’ αγοράζεις.
Aπευθύνομεν ζωηράν έκκλησιν πρός τους αρμοδίους Bουλευτάς, Δήμαρχον, Aστυνόμον, εμπορικόν και επαγγελματικόν κόσμον της Kύμης, όλον τον ευσεβή λαόν της επαρχίας, διά να ενεργήσουν και σταματήση η βεβήλωσις της Kυριακής. Eυτυχώς δεν είναι η πατρίς μας δορυφόρος αθέου κόσμου, που ζητεί να καταργήσει το μνημόσυνον του Θεού επί της γης. Eίμεθα λαός ορθόδοξος χριστιανικός. Yπέρ του Σταυρού ηγωνίσθημεν. Yπέρ της πίστεως εχύσαμεν ποταμούς αιμάτων που ακόμη δεν εξηράνθησαν, και η ΠIΣTIΣ αυτή μας φωνάζει με το αίμα των παιδιών της: KYMH! «EΞ HMEPAΣ EPΓA, TH ΔΕ EBΔOMH, ΣABBATΑ KYPIΩ TΩ ΘEΩ ΣOY».

Θ Ε I O N  K H P Y Γ M A

Aυριον Kυριακήν (19 Nοεμβρίου 1950) το πρωΐ κατά την θείαν λειτουργίαν ο  ιεροκήρυξ θα ομιλήση εις τον I. Nαόν AΓIAΣ TPIAΔOΣ, το δε απόγευμα ώραν 5 εις τον Mητροπολιτικόν Nαόν AΓIOY AΘANAΣIOY.

OΛOI EIΣ THN EKKΛHΣIAN

ΤΥΠΟΙΣ-ΙΩΝ. ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ-ΚΥΜΗ

TA ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ KAI ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 7th, 2014 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

 ΠΕΡΙΠΑΙΖΟΥΝ

ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

αθεος συρΕνα κόμμα που διεκδικεί την ψήφο του καταπροδομένου Ελληνικού λαού ξεσκεπάζεται συνεχώς και αποδεικνύεται χειρότερο από τα στουρνάρια και τα σαμάρια που μας κυβερνούν.
Οι Συριζαίοι που καίγονται μόνο για τα δικαιώματα των παράνομων μεταναστών, των ομοφυλοφίλων, των κακοποιών και τα τζαμια των ισλαμιστών, δεν σέβονται τα όσια και τα ιερά του Ελληνικού λαού! Οι άθεϊοι στην Ελλάδα διεκδικούν την θέση του σωτήρα, για να τον βγάλουν από την κρίση!!! Ζητούν την ψήφο του Ελληνικού λαού για να τον αποτελειώσουν. Και υπάρχουν έλληνες που τους πιστεύουν!!!

Ο Γέροντας αγωνιστής Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης έλεγε·

Τον άθεο μη τον έχετε εμπιστοσύνη… και μη τον βάζετε στο σπίτι σας. Ο άνθρωπος που δεν σέβεται τον Θεό ούτε εσάς θα σας σεβαστεί. Συχνά μάλιστα ανέφερε ένα παράδειγμα με τον Μακρυγιάννη, που πέταξε από το σπίτι του έναν άθεο Ευρωπαίο, όταν ειρωνεύτηκε την προσευχή.

Αν θέλουμε να σωθεί η Ελλάδα και να ξεπεράσει την κρίση, η ιστορία μας διδάσκει ότι πρέπει να καταφύγουμε με μετάνοια στο Θεό και  να ζητήσουμε το έλεός του. Να απομακρύνουμε  από την πολιτική τους αθέους, τους βλασφήμους και όσους καταπατούν και γελοιοποιούν τα όσια και ιερά της Ορθοδοξίας και της Πατρίδος.
 
Ο βουλευτής του Σύριζα Διαμαντόπουλος, ενω είναι άθεος, πολεμά εκείνα που δεν πιστεύει!!! Αν αυτό δεν είναι ηλιθιότητα τότε ποιό είναι; Και υπάρχουν έλληνες αμετανόητοι που ενω βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού και κινδυνεύουν από στιγμή σε στιγμή ν’ αφανιστούν, διασκεδάζουν με το μυστήριο της Θείας κοινωνίας που περιπαίζει ο βλάσφημος και ηλίθιος βουλευτής!!!
Ο παληκαράς βουλευτής του Σύριζα και η ξύπνια βουλευτίνα της ΝΔ,  που απολαμβάνει και γελά με το θέαμα, έπρεπε να βρίσκονταν κάπου αλλού. Nα γελοιοποιούσαν τους μούφτηδες των ισλαμιστών και το Κοράνι τους, για να βλέπαμε αν προλάβαιναν να γελάσουν!

Την αγάπη και την μακροθυμία του Θεού την θεωρούν αδυναμία και την περιπαίζουν!!!!!
Ο πιστός λαός της Καστοριάς αν δεν αντιδράσει γι’ αυτή την φρικτή βλασφήμια και δεν δώσει ένα γερό μάθημα στις εκλογές, σ’ αυτούς τους άθεους βουλευτάς, που έχουν την ίδια μούρη από το κακό στο χειρότερο θα πάει.

Και όλοι εμείς οι Έλληνες, αν μετά από όσα πάθαμε δεν βάλαμε μυαλό, και ψηφίζουμε αθέους και μασώνους για να μας κυβερνήσουν, άξια ων επράξαμε απολαμβάνουμε.

Ας ακούσουμε, τι έλεγε ο  π. Αυγουστίνος, όταν έπεφτε το κομμουνιστικό καθεστώς στη Ρωσία στις 16.4.1989·

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΘΕΪΑ

«Έχουμε στην Ελλάδα 300 αιρέσεις…Είναι η μόνη γωνία του πλανήτου που τοιαυτη ελευθερία εδόθη. Και ο κίνδυνος της αθεϊας δεν είναι μικρός… Καθ’ ην στιγμή στη Ρωσία κλονίζεται η αθεϊα και ο υλισμός, εδώ αντιθέτως -πάντοτε υμείς οπισθοδρομικοί- θα είμεθα οι τελευταίοι που θα απαλλαγούμε από την προπαγάνδα αυτή. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος και εκ της αθεϊας…».

56863256126937899214214

 Tρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! ΝΑ ΑΦΟΡΙΣΘΗ ΑΜΕΣΩΣ!!

Β. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ!

  ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΧΡΕΙΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ………ΔΙΑΒΟΛΟΥ!,

ΔΗΛΩΣΙΣ ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ! 

                    Εάν δεν ήμασταν ενσυνείδητος ΧΡΙΣΤΙΑΝΌΣ,  μάλιστα δέ και κληρικός, τότε χωρίς δισταγμό  θα χρησιμοποιούσαμε όλες τίς υβριστικές λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου, για να στηλιτεύσουμε την παντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά του Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ της περιφερείας Καστοριάς Βαγγέλη Διαμαντόπουλου, περί του οποίου εκτενέστερον θα ομιλήσουμε παρακάτω… Διαβάστε τη συνέχεια στο Ιστολόγιο· mkka.blogspot.com

56863256126937899214214

Σχόλιο επάνω στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, από·

«Μαχητή Θεσσαλονίκης»

Μα πόσο ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ είναι.
αυτός που σχολιάζει στο βίντεο στο 4:50, είναι ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου και λέει χαμογελαστός (κατά την παρέλαση Διαμαντόπουλου) «δεν νομίζω να υπήρχε καλύτερη σάτιρα από αυτήν». Τώρα (στην ανακοίνωση που προβάλετε) κάνουν ότι τάχα καταδικάζουν την προσβολή.

Τα ίδια και η βουλευτής Καστοριάς της ΝΔ Μαρία Αντωνίου.
Στο 2:46, ακούστε την να δικαιολογεί τα έκτροπα στο καρναβάλι και μετά να φωνάζει «γειά σου Διαμαντοπουλε!». Η ίδια «κυρία»,μόλις διαδόθηκε ότι επευφημούσε τον Διαμαντόπουλο, βγήκε και έκανε μια τελείως αντίθετη είδηση:

«…Ασφαλώς και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από το καρναβάλι – Διαμαντόπουλο, που προσπάθησε να την ευτελίσει. Από την μεριά μου το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τον συλλυπηθώ θερμά για το ήθος και τον πολιτισμό του».
Υ.Γ. Με έκπληξη βλέπω κάποιους να πέφτουν από τα σύννεφα. Μα αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.»
http://antonioumaria-ndkastoria.blogspot.gr/2014/01/blog-post.htm

56863256126937899214214

Δημητσάνα – Μεγαλόπολη 6 Ἰανουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ 

του Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΕΒΕΣΤΑΤΟ ΕΜΠΑΙΓΜΟ  ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
1. Μέ πολύ πόνο γράφω τό κήρυγμα αὐτό. Ὥστε λοιπόν ἔγινε καί αὐτή ἡ φρικτή ἀσέβεια στήν εὐλογημένη μας πατρίδα; Ποιά ἀσέβεια; Τό νά ἐμπαιχθεῖ τό Ἅγιο Ποτήριο, πού μέσα του ἔχει τόν σεσαρκωμένο Υἱό τοῦ Θεοῦ, καί νά ἐμπαιχθεῖ μάλιστα ἀπό πολιτικό πρόσωπο. Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀσέβεια ἀπό αὐτήν. Πῶς νά δοῦμε προκοπή σέ αὐτόν τόν τόπο, ὅταν βουλευτής τῆς χώρας μας διακωμωδεῖ παρρησίᾳ τό ἱερώτατο Μυστήριο, πού ἐκφράζει τήν πίστη μας, ὁ δέ «λαός εἱστήκει θεωρῶν» (Λουκ. 23,35), ὄχι μόνον, ἀλλά καγχάζων καί χειροκροτῶν; Δέν μᾶς φτάνουν τά τόσα κακά μέ τήν ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό, θέλουμε καί χειρότερα;
2. Ὅμως ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει νά μᾶς δώσει ἑρμηνεία στό ὅλο θέμα. Ἀπό τήν ἀρχή, ἀγαπητοί μου, παρατηροῦνται στήν Ἁγία Γραφή δυό γραμμές τῶν ἀνθρώπων: Ἡ καλή γενεά καί ἡ κακή γενεά. Ὅσο περνοῦν τά χρόνια καί διαβαίνουν οἱ καιροί βλέπουμε στήν Ἁγία Γραφή ἡ καλή γενεά νά γίνεται πιό καλή καί ἡ κακή γενεά νά γίνεται πιό κακή. Αὐτά πρό Χριστοῦ, πρίν ἀπό τήν πρώτη ἔλευσή Του. Ἀλλά μᾶς λέγει πάλι ἡ Ἁγία Γραφή ὅτι καί μετά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ θά παρατηρεῖται πάλι τό ἴδιο: Καιρό μέ τόν καιρό τά τέκνα τοῦ Θεοῦ θά γίνονται πιό ἅγια, ἀλλά καί οἱ ἀσεβεῖς θά θρασύνονται περισσότερο καί θά βλασφημοῦν τόν Θεό καί θά ἐμπαίζουν τά θεῖα καί τά ἱερά. Καί κατά τά χρόνια τά πρίν ἀπό τήν Δεύτερη τοῦ Χριστοῦ Παρουσία ἡ ἀντίθεση αὐτή θά εἶναι πιό ζωηρή. Ἔτσι μᾶς λέγει ἡ Ἀποκάλυψη, «ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι καί ὁ ρυπαρός ρυπαρευθήτω ἔτι», ἀλλά καί «ὁ δίκαιος δικαιοσύνη ποιησάτω ἔτι καί ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι» (22,11). Περιμένουμε λοιπόν, γιατί μᾶς τό λέει ἡ Ἁγία Γραφή, περιμένουμε, λέγω, ἐμπαικτικές ἐκδηλώσεις καί παντοειδεῖς βλασφημίες κατά τοῦ Ὑψίστου. Δέν τίς φοβούμαστε. Σᾶς παραπέμπω, ἀγαπητοί μου, στήν Παλαιά Διαθήκη, στόν β´ Ψαλμό τοῦ Ψαλτηρίου. Σ᾽ αὐτόν τόν Ψαλμό βλέπουμε ὄχι ἕναν ἐμπαίκτη βουλευτή Διαμαντόπουλο, ἀλλά ἔθνη πολλά, ὀργανωμένα μέ βασιλεῖς καί ἄρχοντες, νά κινοῦνται κατά τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ καί «κατά τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ» (στίχ. 2). Καί ὁ Ψαλμωδός λέει μέ ἀπορία: «Τί κάνουν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, μέ ποιόν τά βάζουν;» Νά τό πῶ ἐπί λέξει πῶς τό λέει: Read more »

ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ! ΟΛΟΙ ΕΧΟΜΕΝ ΑΝΑΓΚΗ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 6th, 2014 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΓΡΑΠΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟY ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΛΟΓΩ ΕΛΕΙΨΕΩΣ ΧΑΡΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΛΕΥΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜOY ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ!

ΟΛΟΙ ΕΧΟΜΕΝ ΑΝΑΓΚΗ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αύριον είναι τα Φώτα. Γιορτάζει σύμπας ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Κόσμος. Θα εορτάσωμεν και ημείς έστω υπό πένθιμον Ελληνικόν ουρανόν, τον οποίον δημιουργεί η σημερινή χαώδης κατάστασις της φυλής μας. Θα μεταβώμεν εις την εκκλησίαν.
Θ᾽ ακούσωμεν το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε…». Θα λάβωμεν τον αγιασμόν. Θα ραντίσωμεν τα σπίτια μας, τα ζώα, τα δένδρα και τα χωράφια μας.

Αλλά δεν είναι αρκετά αυτά δια να πιστοποιήσουν τον χριστιανισμόν μας. Πέρα απ᾽ αυτά χρειάζεται κάτι το βαθύτερον και ριζικότερον. Και αυτό είναι: Ν᾽ ΑΛΛΑΞΩΜΕΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ, να κάμωμεν επί τέλους μίαν αγίαν επανάστασιν    κατά του διεφθαρμένου και εκφύλου ανθρώπου που ζει μέσα εις το υποσυνείδητόν μας, να φονεύσωμεν την Λερναίαν Ύδραν των παθών μας, και να στήσωμεν εν θριάμβω την σημαίαν του Σταυρού επάνω εις την ακρόπολιν της ψυχής μας. Ο Ιορδάνης ποταμός, εις τὸν οποίον εβαπτίσθει ο Χριστός, ας γίνει το σύμβολον μιας αναγεννήσεως του έθνους μας επάνω εις τα αιώνια θεμέλια της χριστιανικής θρησκείας.

Η ρίζα, από την οποίαν προέρχονται όλα τα κακά της ανθρωπότητος, είναι μέσα εις την καρδίαν μας. Είναι το πολυκέφαλον θηρίον της κακίας. Αυτό ας κτυπήσωμεν όλοι. Και ας ξαναβαπτισθώμεν όλοι μέσα εις τον αθάνατον Ιορδάνην της χριστιανικής ιδεολογίας μας. Απηλλαγμένοι τότε από τα πάθη μας θα είμεθα πραγματικώς ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ και θα δημιουργήσωμεν μίαν Ελλάδα ωραίαν, χριστιανικήν, έναν νέον κόσμον αληθινά «αγγελικά πλασμένον» κατά τον εθνικόν μας ποιητήν.

«ΕΣΤΙΑ» ΚΟΖΑΝΗΣ, φυλ. 4

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος β΄, σελ. 151, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)ΠΟΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 1st, 2014 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΤΟΥ, ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΜΕ ΦΑΓΩΠΟΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

μεθυστεΣυνεστίαση της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροιας, για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 στις 8.30 μμ η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας διοργανώνει Συνεστίαση στο «Αλεξάνδρειο Μέλαθρο» Αλεξάνδρειας προκειμένου να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό της έργο.

Προσκλήσεις διατίθενται από το Βιβλιοπωλείο «Παύλειος Λογος», τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως καθώς από τα γραφεία των κεντρικών Ενοριών. Κάθε πρόσκληση είναι ατομική, κοστίζει 15 ευρώ και περιλαμβάνει φαγητό, απεριόριστο ποτό, μουσικό πρόγραμμα, βασιλόπιττα και. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει και η κοπή βασιλόπιτας των μελών των εκκησιαστικών συμβουλίων. Επίσης θα διοργανωθεί λαχειοφόρος με πλούσια δώρα.

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται για να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή. Με το σκεπτικό αυτό η Ιερά Μητρόπολις καλεί τους πιστούς να λάβουν μέρος στη συνεστίαση αυτή βοηθώντας και με αυτό τον τρόπο τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Η ομελέτα του γέροντα Εφραίμ του Βατοπαιδινού

(η συμπροσευχή με τους αιρετικούς)

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης· απόσπασμα μαθήματος, στις 3-1-2014
Δείτε το βίντεο και στο κανάλι -katanixis.blogspot.gr στο:
https://www.youtube.com/watch?v=-sx9GI6oBvk

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΜΑΘΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ  π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΣΥΣΣΙΤΙΑΤην περίοδο της Γερμανικής Κατοχής έκανε συσσίτια που έφταναν όχι 50 & 100 πιάτα, που καυχώνται κάποιοι, αλλά 8150 πιάτα ημερησίως!

Πως το πέτυχε; Είναι το θαύμα του αγιου Νικολάου, όπως έλεγε με πολύ ταπείνωση ο ίδιος. Αλλά το θαύμα αυτό επιτελείτο με τον φλογερό λόγο του Θεού, που έβγαινε από μια καρδιά που πίστευε στο Θεό. Με την αγιότητα και τη θυσία του ιεροκήρυκα. Με το άγιο παράδειγμά του. (Δεν έφαγε ποτέ από τα συσσίτια της ΕΣΤΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ, που έκανε ο ίδιος στην Κοζάνη ούτε ένα σπυρί ρυζι).

Ο Ελληνικός λαός θέλει να δει αγιότητα και όχι δελεαστηκές ανακοινώσεις και φαγοπότια και συλλείτουργα και χλιδή στους αντιπροσώπους της Εκκλησίας, για να δώσει από το υστέρημά του και να βοηθήσει το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας.

  • Αποδεικτικό υλικό, τα φυλλάδια της Κατοχής στο βιβλίο· («ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος N. Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1, μέρος β, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1944)

Κάτω από το λάβαρον του Χριστού
«Αγαπάτε αλλήλους»

Ένα έτος συνεπληρώθη, αφ’ ότου εν μέσω μιας απεριγράπτου δυστυχίας του τόπου τούτου ιδρύθει η Εστία. Ιδρύθη, παρ’ όλας τας αντιδράσεις, με μόνον όπλον την χριστιανικήν πίστιν. Εξεπήδησεν ως φλόγα αγάπης μέσα από τα σπλάχνα του ευσεβούς και πατριωτικού λαού της Κοζάνης. Υπεστηρίχθη από τον Διεθνή Ερυθρόν Σταυρόν. Ήρχισε από 50 πιάτα, δια να φθάσει τα 200, 500, 1.000, 1.500, 2.500, 5.500.
Θεμέλιον δε της Εστίας μας είναι η ανιδιοτελής και ακομμάτιστος εξυπηρέτησις του συνανθρώπου. Η Εστίαν ως ένας μικρός ήλιος αγάπης του Χριστού έρριπτε και ρίπτει τας ακτίνας της φιλανθρωπίας εις πάσαν δυστυχίαν. Άρρωστα παιδιά, γέροντες, πρόσφυγες, φυλακισμένοι, κόκκινοι, πράσινοι, κίτρινοι, αιχμάλωτοι πολέμου, όλοι εξυπηρετήθησαν ως δυστυχείς από την Εστίαν μας.
Εισερχόμενοι εις το δεύτερον έτος ολοψύχως ευχόμεθα, όπως ειρηνεύσει η πολυβασανισμένη πατρίς μας, εκλείψη η κοινωνική δυστυχία, εις ημάς δε χαρίσει ο Θεός την χαράν όπως το συντομώτερον κηδεύσωμεν τα καζάνια της Εστία… (Από το φυλάδιο ΕΣΤΙΑ, φ.4,  ΕΣΤΙΑ)

Περιθάλπει 5.000 άτομα, 7 καζάνια βράζουν καθημερινώς. Όλοι έχομεν καθήκον να βοηθήσωμεν την μοναδικήν αυτήν Εστίαν του λαού.

Μια Μεραρχία δυστυχούντων!

__________________________________________________________

8.150 ΠΙΑΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ

Συσσιτια Κατοχησ

                         _____________________________

Εις τας 2 Φεβρουαρίου 1944 η Εστία ήρχισε με 50 πιάτα. Σήμερον έφθασε τα 8.150 πιάτα – μερίδες. Έχει διοργανώσει τα εξής συσσίτια.

  • 1. Συσσίτιον ασθενικών παιδιών ώρα 7,30 π. μ. αριθ. συσσιτούντων 70
  • 2. Συσσίτιον μεσημβρινόν ώραν 11,30 π. μ. Παιδικόν αριθ. συσσιτ. 1.330
  • 3. Συσσίτιον μεσημβρινόν ώραν 11,30 π. μ. Γερόντων – ασθενών  750
  • 4. Συσσίτιον μεσημβρινόν ώραν 1 μ. μ. Προσφύγων συσσιτούντων  2.700
  • 5. Συσσίτιον απογευματινόν ώραν 4,30 μ. μ. παιδικόν συσσιτούντων  500
  • 6. Συσσίτιον απογευματ. ώραν 4,30 μ. μ. Προσφύγων συσσιτούντων  2.700
  • 7. Φυλακισμένων (μεσημβρινόν και απογευματινόν) 100
  • Σύνολον συσσιτούντων 8.150
  • ……

(Από το φυλλάδιο  ΕΣΤΙΑ, φ. 16, του Aρχιμ. Aυγουστίνου N. Kαντιώτου ιεροκήρυκος Κοζάνης)

___

ΤΟ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ

Απ’ έξω από την Εστίαν εστέκετο χλωμό ένα παιδάκι. Ήτο 7 το πρωΐ. Ο ουρανός ήτο συννεφιασμένος, εφυσούσε ψυχρός αέρας, έπιπτεν η πρώτη φθινοπωρινή βροχή, και το παιδάκι σαν σπουργιτάκι εζάρωνε κοντά στην πόρτα. Το καημένο ήτο ορφανό. Ο πατέρας του – πάνε τώρα λίγες μήνες – σκοτώθηκε και έμεινεν έρημο, απροστάτευτο, ως ένα από τα αναρίθμητα θύματα της Εθνικής μας συμφοράς.

Του είπαν, ότι η Εστία το πρωΐ δίδει ρόφημα, ψωμί, βούτυρο και μέλι, και ήλθε. Το είδε κάποια νέα της Εστίας, το επλησίασε, το εχάιδευσε, και εκείνο μόλις ανεθάρρησε, ήνοιξε το στοματάκι του και είπε μίαν λέξιν, που θα γίνει τρομερόν κατηγορητήριον δια την άσπλαχνον κοινωνίαν, είπε την λέξιν: «ΠΕΙΝΩ». Το πήραμε μέσα εις την Εστίαν, εκάθησε εις το τραπεζάκι των μικρών και ήτο τόσον πεινασμένο, ώστε, ενώ μια ευγενική κοπέλα της πόλεως ητοίμαζε το ρόφημά του, αυτό έβαλε σάλιο εις το δάκτυλό του και εμάζευεν ένα προς ένα τα ψίχουλα, που ήσαν επάνω στο τραπέζι. Γονείς, που έχετε όλα τα μέσα και τα παιδιά σας δεν στερούνται τίποτε και ροδοκόκκινα γυρίζουν προκλητικά μέσα εις την πόλιν, ρίψατε, παρακαλώ, ένα βλέμμα εις τα ορφανά, τα άρρωστα, τα πεινασμένα παιδιά. Δεν είναι ολίγα. 95 τέτοια παιδάκια έχει μαζέψει μέχρι τώρα η Εστία. Δι’ αυτά τώρα επί μήνα ό,τι ημπόρεσεν έκαμεν η Εστία. Ρόφημα, κρέας, βούτυρον, μέλι, αυγά, σταφύλια προσέφερε εις τα παιδιά αυτά. Δόξα να’ χει ο Θεός! Ήσαν χλωμά και τώρα αρχίζουν να φυτρώνουν παπαρούνες εις τα μάγουλά των.

Δια τα παιδάκια αυτά, που ο αριθμός των πρέπει να αυξηθεί, ζητούμεν την συνδρομήν όλης της κοινωνίας. Οι κρεοπώλαι ας δίδουν κάθε Σάββατον ένα τεμάχιον κρέατος υπέρ του συσσιτίου. Οι εύποροι ας δώσουν από την αποθήκην των λίγο μέλι, βούτυρο, τυρί. Όλοι δε ας προσφέρωμεν κάθε μήνα ένα αυγό, δια να τονώσωμεν τα παιδιά, που είναι η αυριανή ελπίς της φυλής. Δεν αγαπά την Ελλάδα μας όποιος δεν φροντίζει δια τα παιδιά της…(Από το φυλλάδιο  ΕΣΤΙΑ, φ. 17, του 1945,  αρχιμ. Aυγουστίνου N. Kαντιώτου ιεροκήρυκος Κοζάνης)