Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Φεβρουάριος, 2015

Ο ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ

Βασιλείου Χρ. Παπανικολάου
Θεολόγου – Ἱεροκήρυκος

Ο ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟY

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο π. Αυγουστ. Καντιωτησ στη ΛαρισαἩ πόλις μας, ἡ Λάρισα, ἐγνώρισε πολλὰ εὐλογημένα καὶ εὐκλεῆ περιστατικὰ ποὺ συνέθεσαν τὴν καθόλου ἱστορίαν της. Ἕνα ἐξ αὐτῶν, λίαν σημαντικόν, εἶναι καὶ ἡ κατ᾽ οἰκονομίαν Θεοῦ διέλευσις ἀπὸ τὴν πόλιν μας τοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμανδρίτου π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς στρατιωτικοῦ Ἱεροκήρυκος τοῦ Β΄ Σώματος Στρατοῦ. Ἡ διέλευσίς του, αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτήν, δὲν θὰ εἶχεν ἀσφαλῶς λόγον ἀναφορᾶς μας, ἀφοῦ καὶ ἄλλοι τινὲς διῆλθον διαχρονικῶς ἀπὸ τὴν Λάρισα καὶ περὶ αὐτῶν οὐδεὶς ἐγένετο λόγος. Ἡ ἀναφορά μας εἰς τὸ συγκεκριμένον πρόσωπον ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι ἦλθεν εἰς τὴν πόλιν μας εἰς μίαν κρίσιμον ἱστορικὴν περίοδον, ὅτε ἡ Λάρισα ἐδοκιμάσθη, τότε, δεινῶς ἀπὸ τὰς σκληρὰς συνεπείας τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἐκ τῶν καταστρεπτικῶν συμφορῶν ἀφ᾽ ἑνός, καὶ ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς σεισμοὺς ἀφ᾽ ἑτέρου.
Αὐτὰ τὰ δύο γεγονότα, ἠλλοίωσαν ἰσχυρῶς τὴν ὄψιν τῆς Λαρίσης καὶ ἐφυγάδευσαν τὸ χαμόγελον ἀπὸ τὰ χείλη τῶν πολιτῶν της. Ἀλλὰ καὶ ἕνα ἕτερον, θλιβερώτερον τῶν προηγουμένων, ἦλθε νὰ συμπληρώσῃ τὰ ἀπέλπιδα σημεῖα τῆς ἐποχῆς. Ἦτο ἡ ἀποίμαντος Ἱερὰ Μητρόπολίς μας! Ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης ἀπουσίαζε, διαμένων μονίμως ἐν Πειραιεῖ!
Κατὰ τὴν ἀποφράδα ἐκείνην περίοδον ἀνεπλήρωσεν ἀρκούντως τὸ κενὸν ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὁ ὁποῖος ἀπεδείχθη ἐν τοῖς πράγμασιν ὁ στοργικὸς πνευματικὸς πατήρ, ὁ ἐμψυχωτὴς τῶν χειμαζομένων, ὁ παρηγορητὴς τῶν ἀποκαμωμένων, ὁ ἰσχυρῶς διδάξας τὴν ἐν Χριστῶ πίστιν, «…ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. γ΄, 15), καὶ τὴν ἐλπίδα εἰς τὸν Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν, καθ᾽ ὅσον «ἡ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει» (Ρωμ. ε΄, 5).
Τὸ ἔργον, ἦτο ὄντως μέγιστον! Ἀλλὰ ποῖος θὰ δυνηθῇ νὰ ἀποτιμήσῃ ἀναλόγως τὸ ἔργον τοῦτο; Ἀσφαλῶς, μόνον ὁ τὰ πάντα γινώσκων ὁ Θεός. Τὸ ἔργον, πάντως, τοῦ π. Αὐγουστῖνου ἦτο ἐκτενὲς καὶ πολύπλευρον. Ἐκάλυπτεν ὄχι μόνον τὰς ἀνάγκας τῆς πόλεως, ἀλλὰ καὶ τῆς περιχώρου, καθ᾽ ὅσον αἱ δοκιμασίαι ἐκάλυπτον, δίκην μελαγχολικῆς νεφέλης, ὁλόκληρον τὴν περιοχήν μας.
Θὰ πρέπει κάποτε καὶ ἡ Δημοτικὴ Ἀρχὴ νὰ ὀνομάσῃ μίαν τῶν κεντρικῶν ὁδῶν εἰς ὁδὸν Ἀρχιμανδρίτου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου, διὰ νὰ βεβαιώσῃ ὅτι παρακολουθεῖ μετ᾽ ἀγρύπνου ἐνδιαφέροντος τὰ θετικὰ καὶ ὠφελείας ἐχόμενα δρώμενα, ἀλλὰ καὶ ὅτι γνωρίζει νὰ βραβεύῃ ἐπαξίως τοὺς προσφέροντας φιλοτίμως τὰς ὑπηρεσίας των.
Τό γε νῦν ἔχον· ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος ἔχει ἤδη καταγραφῆ, ἀνεξιτήλοις γράμμασιν, εἰς τὰς ἀπροσίτους καὶ ἀπροσβλήτους ἱερὰς δέλτους τῆς καρδίας ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐποτίσθησαν καὶ ἐτράφησαν ἐκ τῶν πνευματικῶν δωρεῶν τοῦ μεγάλου ἐμψυχωτοῦ τῶν δεινοπαθησάντων τότε θεοφιλῶν καρδιῶν.

Ἔγραφον ἐν Λαρίση τῇ 16ῃ Ἰουνίου 2013, ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν μνήμην τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς, ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας, Συνόδου.

Βασίλειος Χρ. Παπανικολάου
Θεολόγος Ἱεροκήρυξ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΛΟΙΜΟΝΟ Σ᾽ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΥΝ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΣΚΟΤΟΣ… ΤΑ ΟΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΤΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ!

author Posted by: admin on date Φεβ 17th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΣΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» , Φεβρουάριος 1958, αρ. φ. 202
Τοῦ Μητροολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ;

«Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλόν πονηρόν, οἱ τιθέντες τὸ σκότος
φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρόν»
(Ἡσαΐου 5, 20)

Σημεῖα των καιρῶν

Ψυχαγωγ. φ. 202 ιντΣὺν Θεῶ Πανοικτίρμονι εἰσερχόμεθα οἱ Ἕλληνες εἰς τὴν περίοδον τοῦ Τριωδίου τοῦ Σωτηρίου ἔτους 1958, περίοδον κατανύξεως, συντριβῆς, εἰλικρινοῦς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀνομιῶν μας ποὺ κάνουν νὰ φρικιᾶ ἡ θάλασσα καὶ νὰ σείεται ἡ γῆ μας, καὶ ἰδοὺ ὡς πρώτη ἀπόδειξις μετανοίας μας ἐμφανίζεται καὶ πάλιν… ὁ Καρνάβαλος, τετραυματισμένος μὲν ἐκ τῶν βλημάτων, ἀλλὰ διατηρῶν ἀκόμη ἀκμαίας τὰς δυνάμεις του διὰ νὰ συνεχίση τὸ Διονυσιακόν, τὸ Βακχικόν, τὸ εἰδωλολατρικὸν ὄργιόν του.

Περίεργον περιοδικόν! Περίεργος ἱεροκῆρυξ! Πάλιν κατὰ τοῦ Καρναβάλου; Ἀλλὰ καὶ σύ, ἀγαπητέ μου ἀναγνῶστα, ἐὰν εὑρεθῆς εἰς κοσμικὴν συγκέντρωσιν τῆς ἀνωτέρας λεγομένης κοινωνίας, ποὺ σχηματίζουν τὰ πλέον ἑτερόκλητα στοιχεῖα, καὶ ὡς πιστὸν τέκνον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐκφράσης ἐλευθέρως τὴν γνώμην σου περὶ τῶν ἀντιχριστιανικῶν ἐκδηλώσεων τῆς περιόδου ταύτης τῶν Ἀπόκρεω, ἐὰν τολμήσης καὶ ἐπʼ ἐλάχιστον νὰ θίξης τὸν Καρνάβαλον, τὸν θεὸν ποὺ λατρεύουν τὰς ἡμέρας αὐτάς, τότε θὰ ἴδης, ὅτι ἡ ἔκφρασις τῆς γνώμης σου θὰ προκαλέση θύελλαν διαμαρτυρίας. Ὅλαι καὶ ὅλοι θʼ ἀναλάβουν δωρεὰν τὴν ὑπεράσπισιν τοῦ ὑπὸ κατηγορίαν Καρναβάλου. Ὡς μάρτυρας ὑπερασπίσεως θὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν συμμετοχὴν ἐπισήμων προσώπων εἰς τὰς ἑορτάς, τὴν ὀρθογραφίαν τῶν ἐφημερίδων, τὰ ἄρθρα, τὰ εὐφυολογήματα Ἀθηναϊκῶν χρονογράφων καὶ θὰ εἰρωνευθοῦν καὶ σὲ καὶ θὰ εἴπουν: Τὶ λέγει αὐτὸς ὁ καθυστερημένος, ἡ ἠλίθιος ἄνθρωπος; Ἀκούει θρησκευτικὰ περιοδικά, παπάδες καὶ ἱεροκήρυκας; Ἀλλʼ ὁ Καρνάβαλος εἶνε κίνησις, εἶνε ἔνεσις τοῦ ἐμπορίου, εἶνε ἡ τόνωσις τῆς ὅλης οἰκονομικῆς ζωῆς τοῦ τόπου, εἶνε… καὶ τὶ δὲν εἶνε. (Τελείωνε ἐπὶ τέλους τοὺς ἐπαίνους, ὦ γενεά, ποὺ στεφανώνεις τὰς κεφαλὰς τῶν θηρίων τῆς Ἀποκαλύψεως). Ὁ Καρνάβαλος πρὸ παντὸς εἶνε ψυχαγωγία τοῦ λαοῦ μας!

Ψυχαγωγία τοῦ λαοῦ μας; Οἱ καϋμένοι! Βλέπετε πολὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν λαὸν οἱ κύριοι καὶ αἱ κυρίαι τῶν ἀριστοκρατικῶν κύκλων Πατρῶν καὶ Ἀθηνῶν καὶ ἀπὸ ὑπερβολικὴν ἀγάπην πρὸς τὸν λαὸν αὐτὸν ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὡραίων θεαμάτων ποὺ βλέπει καθημερινῶς ὁ λαὸς αὐτὸς καὶ χαίρει καὶ ἐνθουσιάζεται διὰ τὴν ἀπὸ πάσης ἀπόψεως λαμπρὰν μας κατάστασιν, θέλουν νὰ τoῦ προσφέρουν καὶ κάτι τὸ ἔκτακτον, τὸ φαντασμαγορικὸν θέαμα ἑνὸς Καρναβάλου.

Ἀλλʼ ἐκτὸς δύο ἤ τριῶν ἑκατοντάδων κυρίων καὶ κυριῶν ποὺ διωργανώνουν κατʼ ἔτος τὰς βακχικὰς ἑορτὰς καὶ πανηγύρεις καὶ κηρύσσουν τὸν Καρνάβαλον θεὸν τῆς χαρᾶς καὶ εὐδαιμονίας καὶ ἄξιον ποικίλων διευκολύνσεων τῶν Ὑπουργείων Read more »

ΑΡΑΓΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΙΑ ΓΙΑ Ν᾽ ΑΚΟΥΣΗ;

author Posted by: admin on date Φεβ 16th, 2015 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο π.Χαράλαμπος Μανώλης προς τον Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο για τον γιό του π.Νικόλαο [ΒΙΝΤΕΟ 2015]

Απλά ελπίζουμε με Πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, η ικεσία του πονεμένου πατρός Χαραλάμπους προς την εκκλησιαστική εξουσία για τον διωκόμενο γιό του, να μην έχει την ίδια κατάληξη των παρακλήσεων και ικεσιών προς τους τζιχαντιντές των γονιών των σφαγμένων αιχμαλώτων τους!
http://katihisis.blogspot.gr/2015/02/2015.html
https://www.youtube.com/watch?v=DzUVLGmajSM

2015-2-13, ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, 2η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ.Θ. [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

http://katihisis.blogspot.gr/2015/02/2015-2-13-2-2014.html
https://www.youtube.com/watch?v=sg-7U55nycE

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΓΙΟΣ (Θεοδωρος νεομαρτυς -17 Φεβρουαριου)

author Posted by: admin on date Φεβ 16th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΓΙΟΣ

(Θεόδωρος νεομάρτυς -17 Φεβρουαρίου)

Στή σειρά τῶν ὁμιλιῶν «Ἅγιοι ἀπ’ ὅλα τά επαγ­γέλμα-τα» θά δοῦμε τώρα ἕνα ζω-γράφο, πού ἁγίασε καί ἔγι-νε μάρτυρας. Λεγόταν Θεόδωρος. Καταγόταν ἀπό τό Νεοχώριο τοῦ Βυ­ζαντίου, τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Γεννήθηκε τό 1774 στά χρόνια του σουλτά­νου Μαχμούτ. Οἱ γονεῖς του ἦταν εὐσεβεῖς. Ἔμαθε γράμ­ματα ἑλληνικά, ὅσα μποροῦσε νά μάθη κανείς τήν ἐποχή τῆς σκλαβιᾶς. Διδάχτηκε δέ καί τή ζωγραφική τέχνη καί ἐργαζόταν στά βασιλικά παλάτια.
Στή νεότητά του ὁ Θεόδωρος ἔπεσε. Ζώντας ἀνάμεσα σέ Τούρκους ζήλεψε καί θέλησε κι αὐτός ν’ ἀπολαύση ὅσα ἀπολάμβαναν οἱ κατακτηταί. Ἀρνήθηκε τήν πίστι του, ἔγινε Τοῦρκος καί φόρεσε σαρίκι. Πῆρε δέ καί μεγάλη θέσι, ἀπόκτησε πλούτη καί θησαυρούς καί ἦταν ἀπ’ τούς τρανούς τοῦ παλατιοῦ.
Ἀλλ’ ὁ Θεός, πού θέλει τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώ­πων, δέν ἄφησε τό Θεόδωρο νά πεθάνη ἀποστάτης. Τά χρόνια ἐκεῖνα ἔπεσε πανούκλα, βαρειά ἐπιδημική ἀρρώ­στια, πού θέριζε μικρούς καί μεγάλους. Τό-τε ὁ Θεόδω­ρος, βλέποντας τή ματαιότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἄρχισε νά σκέπτεται καί νά συναισθάνε-ται το βαρύ ἁμάρ­τημα πού ἔκανε. – Κι ἄν πεθάνω, ἔλεγε, τώρα, τί θά γίνω; Ἀλλοίμονό μου! Πρέπει νά μετανοήσω τό γρηγορώτερο καί νά ἐπιστρέψω πάλι στήν ἀληθινή θρησκεία…
Ἀλλ’ ἦταν εὔκολο αὐτό; Ὁ Θεόδωρος δέν ἦταν Read more »

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: ΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, Τ’ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ

author Posted by: admin on date Φεβ 16th, 2015 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ»

ΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

Τ’ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ

ΣTON XOTZIA, ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΘΕΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΗ ΚΑΝΕΙΣ

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης από τα ουράνια δίνει πολύτιμες συμβουλές στους πιστούς και ελέγχει την προδοσία και ξεσκεπάζει τους προδότες της Ορθοδόξου Πίστεως

_

 

____________________________________________________

Hxητικό· Χρόνος ενός λεπτού

2802983

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!

«Και διηγώντας τα να κλαις»!

Του Λυκούργου Νάνη
Από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει θρηνωδώντας την οσημέραι επιτεινόμενη ζόφωση του εκκλησιαστικού ορίζοντα όπως αυτή αποτυπώνεται εναργώς στη σχετική ειδησεογραφία;
Απ το θλιβερό γεγονός, επί τη βάσει του οποίου,  οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι μητροπολίτες Μεσσηνίας και Δημητριάδος ορίστηκαν από τη ΔΙΣ (ακόμη μία συνοδική απόφαση που ελήφθη κατά τρόπο παντελώς άκριτο και επιπόλαιο)να εκπροσωπήσουν, και πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να υλοποιηθεί η εν λόγω απόφαση, την Εκκλησία της Ελλάδος στις εργασίες της ειδικής διορθοδόξου προπαρασκευαστικής επιτροπής της «Αγίας και Μεγάλης  Συνόδου» (τη «βάφτισαν» από τώρα αγία!!!)με ό,τι συνεπάγεται, μία τέτοια απευκταία εκπροσώπηση, για την ποιότητα των αποφάσεων που θα ληφθούν αλλά και για το κύρος της κατ Ελλάδα Εκκλησίας;
Απ το γεγονός ότι ανατέθηκε, πάλι με συνοδική απόφαση και παρά την τεκμηριωμένη και έμπονη διαμαρτυρία του μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, στο γνωστό και μη εξαιρετέο καθηγητή του ΑΠΘ και κοσμήτορα της εκεί, μάλλον κατ όνομα και καθ υπόθεσιν και ουχί και πράγματι, θεολογικής σχολής κ.Μιλτιάδη Κωνσταντίνου να ομιλήσει κατά τον εορτασμό του αγίου Φωτίου στο Διορθόδοξο Κέντρο στη μονή Πεντέλης;
Απ την κλιμάκωση των διώξεων σε βάρος ομολογητών κληρικών όπως ο π.Νικόλαος Μανώλης επί τη βάσει επιεικώς φαιδρών και ανεπέρειστων κατηγορητηρίων;
Από την Read more »

HΘΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

author Posted by: admin on date Φεβ 15th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;

«ΧΡΙΣΤΙΣΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» , Φεβρουάριος 1957, αρ. φ. 192
Τοῦ Μητροολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Σημεῖα τῶν καιρῶν

Spiua  f. 192Μία εἴδησις ἐκ τοῦ Μετώπου, ἐκ τῆς πρωτευούσης τῆς Πελοπονήσου, ἐκ τῆς ἱστορικῆς, τῆς ἀποστολικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ἔνθα κατὰ τὴν περίοδον τῶν Ἀποκρέω ὁ Σατανᾶς, ὁ κοσμοκράτωρ τοῦ κόσμου τούτου, ἔχει στήσει τὸ Στρατηγεῖον του νικῶν καὶ θριαμβεύων. Ἡ εἴδησις χαρακτηρίζει τὴν ἠθικὴν ἐξαθλίωσιν τῆς συγχρόνου κοινωνίας. Ἡ εἴδησις λέγει, ὅτι ἡ Ἀστυνομία Πατρῶν ἔχουσα πληροφορίας, ὄτι εἰς τὰς διαφόρους χορευτικὰς συγκεντρώσεις τῆς περιόδου ταύτης συμβαίνουν ἀταξίαι τινές, διέταξεν ὅπως εἰς τοιούτου εἴδους συγκεντρώσεις παρίστανται ἀπαραιτήτως ἀστυφύλακες, ὡς φρουροὶ τῆς ἠθικῆς τάξεως. Ἀλλʼ ἡ διαταγὴ αὐτὴ τῆς Ἀστυνομίας ἐτάραξε τοὺς λάτρεις τῶν Βακχικῶν ἑορτῶν. Καὶ ἧτο ἐπόμενον νὰ ταραχθοῦν. Διότι – ἵνα ἐν παραβολικῶ λόγω ὁμιλήσωμεν – θέλουν οἱ ποντικοὶ κατὰ τὴν ὥραν τῆς ἡρωϊκῆς ἐξορμήσεώς των εἰς ἀποθήκην τροφίμων νὰ είδοποιῆται ἐγκαίρως καὶ νὰ παρευρίσκεται ἡ γάτα; Θέλουν οἱ λύκοι κατὰ τὴν ὥραν τῆς ἀγρίας ἐπιθέσεώς των κατὰ τοῦ ἀθώου ποιμνίου νὰ παρευρίσκωνται τὰ τσομπανόσκυλα; Ἐὰν οἱ ποντικοὶ θέλουν τὴν γάταν καὶ οἱ λύκοι τὰ τσομπανόσκυλα, τότε καὶ οἱ κύριοι αὐτοὶ θὰ θελήσουν τὴν παρουσίαν ἀστυνομικῶν ὀργάνων κατὰ τὰς ὥρα τῶν Καρναβαλικῶν διασκεδάσεών των. Αἴτημα τῶν λύκων; Νὰ φύγουν ἀπὸ ὄλας τὰς μάνδρας τὰ τσομπανόσκυλα. Αἴτημα τῶν ποντικῶν: Νὰ φύγουν ἀπὸ ὅλας τὰς ἀποθήκας αἱ γάται. Καὶ αἴτημα ὅλων τῶν ἀθλίων προσκυνητῶν τοῦ Καρναβάλου: Νὰ φύγουν ἀπὸ ὅλας τὰς χορευτικὰς συγκεντρώσεις οἱ ἀστυφύλακες ἤ ἐὰν ἔρχωνται νὰ ἔρχωνται ὄχι φέροντες τὴν τιμίαν στολὴν τοῦ Ἕλληνος ἀστυφύλακος, ἔχοντος εἰς τὸ πηλίκιόν του τὸν τίμιον Σταυρὸν ὡς σύμβολον τοῦ ἔθνους, ἀλλὰ νὰ ἔρχωνται μὲ πολιτικὴν ἐνδυμασίαν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὡς νέοι κομψοὶ λάβουν μέρος εἰς τὰς ὡραίας διασκεδάσεις!

Νὰ φύγουν οἱ Ἀστυνομικοί! Καὶ νὰ μείνουν μόνοι, τὰ καλά μας παιδιὰ οἱ νέοι μας, τὰ ἀγγελικά μας πλάσματα. Καὶ τὶ νὰ κάμουν; Νὰ χορεύουν. Καὶ τὶ χορούς, παρακαλῶ, νὰ χορεύσουν; Τοὺς ἑλληνικοὺς ἐκείνους χορούς, κατὰ τοὺς ὁποίους ὁ νέος καὶ ἡ νέα εὑρίσκονται εἰς κάποιαν ἀπόστασιν καὶ διατηρεῖται κάποιος ἐπὶ τέλους βαθμὸς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καὶ σεβασμοῦ; Ὄχι. Ἀλλὰ νὰ χορεύσουν ἀρσενικοὶ καὶ θηλυκοὶ φύρδην-μίγδην, νὰ χορεύσουν τοὺς πλεόν ζωηροὺς καὶ ἐξωφρενικοὺς χορούς, τοὺς χοροὺς τῶν ἀγρίων, τῶν πιθήκων καὶ τῶν καγκουρώ, τοὺς λεγομένους κατʼ εὐφημισμὸν Εὐρωπαϊκοὺς χοροὺς καὶ πρὸ παντὸς νὰ χορεύσουν τὸ «μπουρμποῦλι», ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κυριώτερον χαρακτηριστικὸν γνώρισμα τῶν Καρναβαλικῶν ἑορτῶν, τὸ «μπουρμποῦλι» ποὺ εἶνε τὸ ὀρεκτικώτερον ἔδεσμα, τὸ ὁποῖον προσφέρει εἰς τοὺς ἑορταστὰς τοῦ ὁ Διάβολος, τὸ «μπουρμποῦλι», ποὺ ἐὰν τὸ ἀφαιρέσης, ὅλη ἡ ὄρεξις διὰ τὰς ἑορτὰς τοῦ Καρναβάλου θέλει κοπῆ ὡς διὰ μαγείας.

Ἀλλὰ τὶ ἐστι μπουρμποῦλι; Read more »

«Εiναι αναρμοδιος ο πιστος λαος να διαμαρτυρεται, για τα σκανδαλα των κακων επισκοπων»; Σκληρη απαντηση απο το Μητροπολιτη Φλωρινης Αυγουστινο Καντιωτη

author Posted by: admin on date Φεβ 14th, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΛΑΔΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ 1965,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ

O Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστίνος Καντιώτης δίνει σκληρή ἀπάντηση, σε ἐκείνους ποὺ λένε ὅτι· «Εἶναι αναρμόδιος ο πιστός λαός να διαμαρτύρεται, για τα σκάνδαλα τῶν κακῶν ἐπισκόπων».

_

 

____________________

d47

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΩΤΗΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΟΥΣ ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ

1. Διαβάστε την ιστοσελίδα agonasax.blogspot.com

ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

 

και 2) Ο οικουμενισμός δείχνει τα δόντια του μέσα στην Ορθοδοξία. Πεντάλεπτο αποκαλυπτικό βίντεο που αξίζει να δείτε όλοι. Γιατί απειλείται με καθαίρεση ο π. Νικόλαος Μανώλης από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΩΝ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ»

author Posted by: admin on date Φεβ 13th, 2015 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω (Α΄ Κορ. 8,8 – 9,2)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

«Οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω» (Α΄ Κορ. 8,13)

κοπροςΣήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακὴ τῶν Ἀ­πόκρεων. Σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθο­δοξίας διαβάζεται ἡ περικοπὴ τῆς μελλούσης Κρίσεως. Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο εἶνε τρομερό. Ποιός ἁμαρτωλὸς δὲν τρομάζει; Ὅσο κι ἂν προσπαθῇ κανεὶς νὰ διώξῃ τὴν ἰδέα τοῦ θανά­του καὶ τῆς κρίσεως, ἡ ἡμέρα ἐκείνη ἔρχεται, εἶνε βέβαιο. Θὰ ἔρθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου νὰ κρίνῃ «τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ» (Ψαλμ. 9,9). Θὰ κρίνῃ εἰ­δωλολάτρες, Ἰουδαίους, Χριστιανούς. Τοὺς εἰδωλολάτρες μὲ τὴ φωνὴ τῆς συνειδή­σεως, τοὺς Ἰουδαίους μὲ τὸ Δεκάλογο. Ἡ δική μας ὅμως θέσι, τῶν Χριστι­ανῶν, τῶν βα­πτισμένων, ποὺ κοινωνοῦμε τὰ ἄχραντα μυστήρια καὶ «μπροστὰ στὰ μάτια μας ζωγραφίστηκε ὁ Χριστὸς ἐσταυρω­μένος» (Γαλ. 3,1), θὰ εἶνε τραγική. Γιατὶ θὰ κριθοῦμε καὶ μὲ τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεως, καὶ μὲ τὸ Δεκάλογο, ἀλλὰ πρὸ παντὸς μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ εἶνε ζυγαριὰ ἀ­κριβείας· θὰ ζυγιστῇ καὶ τὸ τελευταῖο δράμι ἀρετῆς καὶ τὸ τελευταῖο δράμι κακίας.
Δὲν τρέμετε, δὲ φοβᾶστε; Ἐγὼ εἶμαι ἁμαρτωλὸς καὶ τρέμω τὴν ἡμέρα ἐκείνη, ποὺ θὰ στηθῇ τὸ δικαστήριο, θ᾽ ἀνοιχθοῦν βιβλία, καὶ ἄγγελοι θὰ τρέχουν γιὰ νὰ συλλέξουν «τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν καὶ τὰ σκάνδαλα» (Ματθ. 13,41). Ναὶ «τὰ σκάνδαλα»! Καὶ γιὰ σκάνδαλα λέει σήμερα καὶ ὅλο τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα.

* * *

Ἀκοῦμε «σκάνδαλο». Τί εἶνε τὸ σκάνδαλο; Στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀγαπητοί μου, σκάνδα­λο στὴν κυριολεξία εἶνε μία πέτρα ποὺ ῥίχνει κάποιος στὸ δημόσιο δρόμο, καὶ καθὼς περνάει ὁ ἀνύποπτος διαβάτης σκοντάφτει πάνω της, πέφτει καὶ τσακίζεται. Σκάνδαλο λοιπὸν εἶνε τὸ πρόσκομμα στὸ δημόσιο δρόμο.
Ἀλλ᾽ ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δρόμους αὐτοὺς ὑ­πάρ­χει καὶ μία ἄλλη ὁδός, πνευματική, ἡ ὁδὸς πρὸς τὸν οὐρανό. Ἀρχίζει ἀπὸ τὴ γῆ καὶ φθάνει ἐκεῖ! Εἶνε ὡραία ὁδός, ἀλλὰ ὁ δι­άβολος προσπαθεῖ νὰ τὴν κάνῃ ἀδιάβατη. Ὁ Κύριος μᾶς λέει ὅτι δὲν εἶνε ἀδιάβατη, εἶνε ἁ­πλῶς «στενὴ καὶ τεθλιμμέ­νη» (Ματθ. 7,14). Ἡ ὁδὸς αὐ­τὴ ἦταν κλεισμένη· ἕνα τεράστιο ὁδόφραγμα ἀπέκλειε τὴν ὁδὸ πρὸς τοὺς οὐρανούς· ἦταν τὸ ἁμάρτημα τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας, τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα. Κλειστὸς λοιπὸν ὁ δρόμος. Δὲ μπόρεσαν νὰ τὸν ἀ­νοίξουν οὔτε προφῆτες, οὔτε πατριάρχες, οὔ­τε ἄγγελοι. Τὸν ἄνοιξε – ποιός; τὸ αἷμα τοῦ Ἰ­ησοῦ Χριστοῦ, ἡ θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου (πρβλ. Ἑβρ. 10,20)· ἀπὸ τότε πλέον ὁ δρόμος αὐτὸς εἶνε βατός (πρβλ. Read more »

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΡΙΣΕΩΣ

author Posted by: admin on date Φεβ 13th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω (Ματθ. 25,31-46)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΡΙΣΕΩΣ

«Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. 25,34)

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣυναχθησΣΗΜΕΡΑ εἶνε Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. Καὶ λέγεται Ἀπόκρεω, διότι σημαίνει τὸ τέλος τῆς κρεοφαγίας. Ἀπὸ αὔριο εἶνε ἐλαφρὰ νηστεία· ὅλα ἐπιτρέπονται πλὴν τοῦ κρέατος.
Τὸ εὐαγγέλιο ποὺ ἀκούστηκε, ὁμιλεῖ γιὰ κάτι φοβερό, ποὺ ὅσο ἀπίστευτο κι ἂν φαίνεται, εἶνε ὅμως γεγονός. Διαβάζοντας ἢ ἀκούγοντας τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο νομίζεις ὅτι ὁ οὐρανὸς ἀστράφτει καὶ βροντᾷ.
Ὁμιλεῖ τὸ εὐαγγέλιο γιὰ μία δίκη. Ἐὰν εχατε ―σᾶς ἐρωτῶ― κάποιο δικαστήριο καὶ ἐπρόκειτο νὰ δικαστῆτε, θὰ μένατε ἀδιάφοροι; Ἀσφαλῶς ὄχι. Προτοῦ νὰ φτάσῃ ἡ ἡμέρα τῆς δίκης θὰ φροντίζατε νὰ βρῆτε δικηγόρο ἱκανό, μάρτυρες ὑπερασπίσεως, καὶ ἀπὸ νωρὶς θὰ σχεδιάζατε τί θὰ ἀπολογηθῆτε, ὥστε ν᾿ ἀπαλλαγῆτε ἀπὸ τὴν κατηγορία.
Ἀλλ᾿ ἐὰν ἔτσι σκεπτώμεθα γιὰ μιὰ δίκη ἐνώπιον ἀνθρωπίνου δικαστηρίου, πῶς πρέπει νὰ σκεπτώμεθα γιὰ τὴ δίκη μας ἐνώπιον τοῦ θείου δικαστηρίου, τὴν παγκόσμιο δίκη; Μηδέν, σκιὰ οἱ δίκες στὸν κόσμο αὐτὸν μπροστὰ σ᾿ ἐκείνη τὴ δίκη ποὺ μᾶς περιμένει. Ἐγὼ εἶμαι ἁμαρτωλὸς καὶ φοβοῦμαι τὴν ἡμέρα ἐκείνη· σεῖς δὲ᾿ φοβεῖσθε; εἶστε ἅγιοι;

* * *

Τί λέει τὸ εὐαγγέλιο; Ὅτι θὰ ἔρθῃ ἡ ἡμέρα τῆς δίκης. Ναί, νὰ εἶστε βέβαιοι. Ὅσο βέβαιο εἶνε ὅτι αὔριο ξημερώνει Δευτέρα, τόσο βέβαιο εἶνε καὶ ὅτι θὰ ἔρθῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη. Κι ὅπως εἶστε βέβαιοι ὅτι ἀνατέλλει καὶ δύει ὁ ἥλιος, ἔτσι νὰ εἶστε βέβαιοι καὶ ὅτι θὰ ἔρθῃ καὶ ἡ δύσις, ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου τούτου, καὶ θ᾿ ἀκολουθήσῃ ἡ παγκόσμιος δίκη.
Ἐκεῖ θὰ βρίσκωμαι κ᾿ ἐγὼ ὑπόδικος, κ᾿ ἐσεῖς ἀγαπητοί μου ὑπόδικοι· ἐκεῖ θὰ βρίσκωνται ὅλοι ἀνεξαιρέτως ὑπόδικοι, στὸ ἑδώλιο  τοῦ κατηγορουμένου. Ἐκεῖ θὰ εἶνε καὶ οἱ βασιλιᾶδες ποὺ εἶχαν στὸ κεφάλι κορῶνες καὶ στέμματα ποὺ ἄστραφταν ἀπὸ διαμάντια, ἀλλὰ καὶ οἱ φτωχοὶ καὶ οἱ ἄσημοι τοῦ κόσμου τούτου. Ἐκεῖ θὰ εἶνε οἱ μεγάλοι ἐπιστήμονες ἀλλὰ καὶ οἱ ἀγράμματοι ποὺ δὲν εἶνε εἰς θέσιν οὔτε τὴν ὑπογραφή τους νὰ βάλουν. Ἐκεῖ θὰ εἶνε οἱ ἄντρες, οἱ γυναῖκες, τὰ παιδιά, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἔθνη, τοὺς λαούς, τὶς φυλὲς καὶ τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου. Ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ θὰ ἵστανται καὶ θὰ περιμένουν τὴν ἀπόφασι τοῦ δικαστηρίου.
Καὶ ποιός θὰ εἶνε ὁ δικαστής; Ὄχι ἄνθρωπος. Δικαστὴς θὰ εἶνε Ἐκεῖνος ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ, ποὺ κατέβηκε στὴ γῆ καὶ γεννήθηκε στὸ σπήλαιο μέσα στὴ φάτνη τῶν ἀλόγων· ἐκεῖνος ποὺ βαπτίσθηκε στὸν Ἰορδάνη καὶ πολέμησε στὴν ἔρημο μὲ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου· ἐκεῖνος ποὺ δίδαξε τὰ ὡραιότερα λόγια, ποὺ ἂν τὰ ἐφαρμόζαμε ὁ κόσμος θὰ ἦταν παράδεισος· ἐκεῖνος ποὺ ἔκανε τὰ μεγαλύτερα θαύματα·  ἐκεῖνος ποὺ συνελήφθη καὶ ὡδηγήθη ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου, καὶ ἐδικάσθη καὶ κατεδικάσθη εἰς θάνατον, καὶ ἐσταυρώθη καὶ ἐκεντήθη μὲ τὴ λόγχη.
Ἀλλὰ τώρα, τὴν ὥρα τῆς παγκοσμίου δίκης, ὅπως λέει τὸ Εὐαγγέλιο, «ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν» (Ἰωάν. 19,37). Δηλαδή, τί θὰ πῇ «ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν»; Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ συνετέλεσαν νὰ σταυρωθῇ ὁ Χριστός, θὰ τὸν δοῦν τώρα σὲ ἄλλη κατάστασι, μέσα σὲ δόξα ἀπερίγραπτη, νὰ περικυκλώνεται ἀπὸ ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους. Ἡμέρα φοβερά, κατὰ τὴν ὁποία ὁ δίκαιος Κριτὴς θὰ δικάσῃ ὅλους μας.
«Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν»! Ὁ λόγος ὅμως αὐτὸς πιάνει κ᾿ ἐμᾶς, ἀγαπητοί. Διότι ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει, Read more »

Μaς κατηγορουν οι μασωνοι, γιατι τους βγαλαμε τη μασκα της δηθεν φιλανθρωπικης οργανωσης

author Posted by: admin on date Φεβ 12th, 2015 | filed Filed under: MASONIA - satanismos

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ

Πρόλογος ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου σε συλλαλητήριο της Αθήνας

_______

___________

ΔΙΩΞΗ ΕΥΛΑΒΟΥΣ ΙΕΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟ

author Posted by: admin on date Φεβ 11th, 2015 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΔΙΩΓΜΟΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ

Παρασκευή 13/2/2015, νέα Ειρηνική Διαμαρτυρία έξω από την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

ΚαγκελαΠοιός ο διώκτης; Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ανθιμος!
Έγινε Μητροπολίτης στην Αλεξανδρούπολη,  ζώντος του κανονικού επισκόπου Κωνστάντιου! Πήρε την θέση του όταν παράνομα και χωρίς απολογία εκδιώχθηκε από τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ.
Ὅταν εκοιμήθη ο κακονικός Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, επί αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, εγκατέλειψε τη πτωχή μητρόπολη της Αλεξανδρουπόλεως και δια του ΜΕΤΑΘΕΤΟΥ, ενυφεύθη νέα, πλούσια και ωραία, την νύμφη του Θερμαϊκου τη Θεσσαλονίκη!!! Πράγμα που απαγορεύουν οι Ιεροί Κανόνες.

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης έδωσε αγώνες και μπήκε σε μεγάλες περιπέτειες για να μη παρανομήσουν οι αρχιερείς, με το μεταθετό. Ομως ο Θεσσαλονίκης Ανθιμος τα κατάφερε!!! Έφυγε από τον Εβρο, για να δείξει τα πατριωτικά του αισθήματα στη Θεσσαλονίκη!!! Εφυγε και άφησε στην θέση του έναν δεσπότη φιλότουρκο και οικουμενιστή! Εφυγε για να εγκαινιάσει έναν καινούργιο τρόπο στην πανήγυρη του Αγίου Δημητρίου! Ο ευσεβής λαός έξω από τον ναό και οι άθεοι, οι μασόνοι και οι αιρετική μέσα στον ναό!!!

Δεν σκέπτεται ότι είναι γέροντας και το τέλος του είναι εγγύς; Ο π. Αυγουστίνος, που είχε αγιότητα, έλεγε· Μ’ αφήνει ο Θεός στη ζωή για να μετανοήσω. Αυτός, τί νομίζει; επειδή φέρει τον τίτλο του παναγιώτατου, έχει και την ουσία και δεν έχει ανάγκη από μετάνοια!!! «Ἐπελθὼν γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα πάντα εξηφάνισται».

Ξεκινησε η πρωτη επισημη διωξη του

αντιοικουμενιστη ιερεα π. Νικόλαο Μανώλη

Σχολιο Λ. Ν.
Περιφρονώντας τις εκκλήσεις του πιστού λαού, άνευ πραγματικού λόγου και αιτίας, η μητρόπολη Θεσσαλονίκης αποφάσισε την κλιμάκωση της διώξεως του π.Νικολάου, Προς τούτο προέβη στην απαγόρευση του λειτουργείν και κηρύττειν από την πλευρά του ειρημένου κληρικού στερώντας από τους πιστούς της ενορίας στην οποία θεοφιλώς και επί σειράν ετών δραστηριοποιείται ποιμαντικά το θείο κήρυγμα.
Ποίο το έγκλημα του πατρός Νικολάου; Μήπως είναι ανήθικος, κλέπτης και καταχραστής του ιερού χρήματος;
Μήπως διδάσκει «έτερον ευαγγέλιον» παρασύροντας στην απώλεια ψυχές υπέρ ων Χριστός απέθανε;
Μήπως το ποίμνιό του αιτήθηκε απ την προισταμένη του αρχή την απομάκρυνσή του;
Τίποτε απ όλα αυτά!
Απλώς, επειδή, κατά ποιμαντικό χρέος ενεργών και εμφορούμενος από αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης, καυτηρίασε τον παναιρετικό οικουμενισμό που λυμαίνεται τον εκκλησιατικό βίο και τους θεράποντες του τελευταίου εκκλησιαστικούς αξιωματούχους!΄
Κάτι τέτοιο, καθώς φαίνεται, στη γέμουσα συγχύσεως εποχή μας θεωρείται έγκλημα! Αν είναι δυνατόν!
Και επί τη βάσει επιεικέστατα γελοίων, ανεπέρειστων, κατασκευασμένων, εμπαθών και οζουσών μεσαιωνισμού και δεσποτισμού κατηγοριών διώκεται!
Στο πρόσωπό του ποινικοποιείται διώκεται, και φιμώνεται ο αντιοικουμενιστικός λόγος! Επιπροσθέτως με τη δίωξη του θριαμβεύει ο δεσποτισμός και η παπίζουσα εξουσιαστική νοοτροπία από Read more »

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ (Ζηνων οσιος – 10 Φεβρουαρίου)

author Posted by: admin on date Φεβ 10th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ», εορτολογιο

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ

(Ζήνων σιος 10 Φεβρουαρίου)

Στήν ὁμιλία τούτη, ἀγαπητοί μου, θα μιλήσουμε γιά τόν ἅγιο πού εἶνε ὁ προστάτης τῶν τα­χυδρομικών υπαλλήλων. Εἶνε ὁ ἅγιος Ζήνων, τοῦ ὁποίου τήν ἱερά μνήμη γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία στίς 10 Φεβρουαρίου. Ἀλλά πρίν μιλήσουμε γιά τόν ἅγιο Ζήνωνα θά ποῦμε λίγες λέξεις γιά τό ἐπάγγελμα τῶν ταχυδρομικῶν.

Τό ταχυδρομικό ἐπάγγελμα εἶνε ἀρχαῖο. Δέν ἦταν βέ­βαια ὠργανωμένο καί ἀνεπτυγμένο, ὅπως εἶνε σήμερα. Τότε τό ταχύτερο μέσο μεταφορᾶς γιά τά γράμματα ἦταν τό ἄλογο. Ἀλλ’ οὔτε ὑπῆρχε τότε καί ἀφθονία γραφικῆς ὕλης, ὅπως ὑπάρχει σήμερα. Πρίν ἀνακαλυφθῆ τό χαρτί οἱ ἄνθρωποι ἔγραφαν τίς ἐπιστολές τους πάνω σέ φύλλο ἀπό περγαμηνή ἤ πάπυρο, τό τύλιγαν γύρω ἀπό ἕνα κοντό στρογγυλό ξύλο, τό ἔδεναν καί τό σφράγιζαν, κι αὐτός ὁ κύλινδρος – ἐπιστολή ἦταν ἕτοιμος γιά νά σταλῆ.

‘Αλλά πῶς νά σταλῆ; Ἔπρεπε νά βρεθῆ ἔμπιστος ἄνθρω­πος καί ν’ ἀναλάβη νά τήν μεταφέρη.

Πολλές ἐπιστολές τοῦ ἀρχαίου κόσμου ἀνακαλύφθη­καν σέ ἀνασκαφές. Ἄλλες δέ, λόγῳ τῆς σπουδαιότητάς τους ἀντιγράφτηκαν καί σάν πιστά ἀντίγραφα διασώθη­καν μέχρι σήμερα.

Ἀπ’ ὅλες τίς ἐπιστολές ξεχωρίζουμε τίς ἐπιστολές πού ἔγραψαν οἱ Ἀπόστολοι καί πού ἀπευθύνονταν σέ ἄτομα ἤ σέ ἐκκλησίες. Ἀπό αὐτές οἱ 14 εἶνε τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου, 2 τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, 3 τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ιωάννου, 1 τοῦ Ἰακώβου καί 1 τοῦ Ἰούδα. Εἶνε ὅλες 21. Ἀλλά καί ὅλη ἡ Καινή Διαθήκη μπορεῖ νά ὀνο­μαστῆ ἐπιστολή, ἐπιστολή πού στέλνει ὁ Θεός πατέ­ρας στά παιδιά του. Καί μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, συνι­στοῦμε σέ ὅλους τούς ἀγαπητούς μας ἀναγνώστας, συνι­στοῦμε θερμά, νά προμηθευτοῦν τήν Καινή Διαθήκη καί νά τήν διαβάζουν. Μιά ἐπιστολή μᾶς στέλνει ἕνα ἀγαπη­μένο μας πρόσωπο, ἕνας συγγενής μας ἀπό τό ἐξωτερικό, καί μέ τί λαχτάρα βιαζόμαστε νά τήν ἀνοίξουμε γιά νά τή διαβάσουμε. Φαντασθῆτε κάποιον νά παίρνη ἐπιστολή «κατεπείγουσα», καί νά μή τήν ἀνοίγη, ἀλλά νά τήν κρατᾶ χρόνια ὁλόκληρα κλειστή! Αὐτό δυστυχῶς κάνουν οἱ πιό πολλοί χριστιανοί. Ὄχι συγγενής τους, ἀλλ’ ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔχει στείλει ἐπιστολή «κατεπείγουσα», πού ὅποιος δέν τήν διαβάση ἀμέσως καί δέν κάνη αὐτά πού λέει, θά χαθῆ καί Read more »

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: admin on date Φεβ 10th, 2015 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Ανοιχτή ενημερωτική επιστολή προς όλους τους ενορίτες του Ι.Ν.Προφήτη Ηλία Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης  ΚΑΛΕΣΜΑ

Νέες φωτογραφίες+ψήφισμα+2 video από την ειρηνική διαμαρτυρία έξω από την μητρόπολη Θεσσαλονίκης για την κλήση σε απολογία του π.Νικολάου Μανώλη

Παρασκευή 6/2/2015 ώρα 13:00. Ο πιστός λαός διαμαρτύρεται στον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης.

κ

ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΥΡΚΟ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΤΗΣΑΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ

ΝΕΑ ΠΟΤΑΠΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

Μαζί το μεγαλοαλεξανδρινό ντελίριο που έχει πιάσει τα γειτονικά Σκόπια, τώρα έχουμε και μια εντυπωσιακή τουρκική κίνηση προβολής του πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη, αλλά με…τουρκική ταυτότητα. Μάλιστα! Έτσι πριν από λίγο καιρό στην πόλη της Μούγλας, που βρίσκετε απέναντι από την Ρόδο, στην νοτιοδυτική Τουρκία, έγιναν παρουσία όλων των τοπικών αρχών με μια μεγαλοπρεπή τελετή τα αποκαλυπτήρια του … «Τούρκου» φιλοσόφου και επιστήμονα, Ιπποκράτη… ο οποίος, σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, ήταν «άνθρωπος του Αιγαίου», δηλαδή τουρκικής καταγωγής.

τουρκος και ο ιπποκρατης

Η τουρκική προπαγάνδα διαστρεβλώνει την ιστορική …

κ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΩΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ KAI
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Α. ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΠΟ 4.2.15

Διαβάστε

ΕΔΩ://www.fotgrammi.gr

 κ

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΕΓΕΜΙΣΕ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ!

ΔΟΞΑ ΣΟΙ, Ο ΘΕΟΣ!

_______________Με τον νέο Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Αλέξη Τσίπρα έχουμε το παράπονο, ότι δεν ορκίσθηκε κατά τα καθιερωμένα! Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να εκφράσουμε ελεύθερα τη γνώμη μας πάνω στα αυτά προβλήματα της καθημερινής μας ζωής και στον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζει ο νέος Πρωθυπουργός. Καθὠς μάλιστα αύριο ορκίζεται η νέα Βουλή των Ελλήνων δραττόμεθα της ευκαιρίας να διατυπώσουμε ανοικτά και δημόσια την προσωπική μας γνώμη για τον τρόπο με τον οποίο άρχισε να χειρίζεται τα προβλήματα αυτά η νέα  Κυβέρνηση.

κ

κ

Στροφη στην υγιεινη διατροφη για τους Έλληνες

79377EE92649269C27BDFF88DD53F24C.jpg

Ενδιαφέρον στην αγορά προϊόντων υγιεινής διατροφής δείχνουν όλο και περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές, ενώ προτιμούν συσκευασίες που αναγράφουν τον τόπο προέλευσης του προϊόντος και είναι φιλικές προς το περιβάλλον… Συνέχεια 

–  κ

ΤΙ ΘΑ  ΤΑΪΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Μετά τα μεταλαγμένα

Σκουλήκια, η… τροφή του μέλλοντος

by on Φεβ 5th, 2015

Τo οiκονομικο δεν εινε το πρωτο προβλημα της Εκκλησιας. Δεν ειμεθα εμεις παιδια του Μαρξ, αλλα του Κυριου ημων Ιησου Χριστου

author Posted by: admin on date Φεβ 9th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΓΑΖΟΦΥΛΑΚΙΟΝ

«Καὶ καθίσας ὁ Ἰησοῦς κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς
ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον»
(Μάρκ. 12, 41)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ  Οκτώβριου-Νοέμβριου 1958,
φ. 209-210, ε) Γαζοφυλάκιο

Ἐκκλησιαστικὰ

Ὁσάκις μεταξὺ τῶν ἐκκλησιαστικῶν κύκλων γίνεται συζήτησις περὶ τῶν προβλημάτων ἐπειγούσης φύσεως ποὺ πρέπει νʼ ἀπασχολήσουν τὴν Ἐπίσημον Ἐκκλησίαν, οἱ ὁμιληταὶ θέτουν εἰς τὴν κορυφὴν ὅλων τῶν προβλημάτων τὸ οἰκονομικόν. «Δεῖ δὴ χρημάτων καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων» σοῦ λέγουν ἐπαναλαμβάνοντες τὸ ρητὸν τοῦ προχριστιανικοῦ ρήτορος Δημοσθένους. Ἀλλʼ ἡμεῖς χωρὶς νὰ ὑποτιμῶμεν τὴν σημασίαν τοῦ οἰκονομικοῦ παράγοντος φρονοῦμεν ὅτι τὸ οἰκονομικὸν δὲν εἶνε τὸ πρῶτον πρόβλημα ἐν τῆ Ἐκκλησία. Δὲν εἴμεθα ἡμεῖς παιδιὰ τοῦ Μάρξ, ἀλλὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Μὰρξ εἶπεν˙ ἐκ τοῦ οἰκονομικοῦ παράγοντος ἐξαρτῶνται ὅλα. Ὁ Κύριος ἐκήρυξεν˙ «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. 6, 32). Δίδαγμα ἐκείνων˙ ἐκ τῆς ὕλης τὸ πνεῦμα. Δίδαγμα ἡμῶν˙ ἐκ τοῦ Πνεύματος, κατʼ ἐπιταγὴν τοῦ Πνεύματος ἡ ὕλη. Συνεπῶς πρωτίστως ἔχομεν ἀνάγκην τῆ ἄνωθεν ροπῆς, πνευματικῆς, ἁγίας ζωῆς, πόθων ἰσχυρῶν καὶ ἀκοιμήτων διὰ τὴν ἐπέκτασιν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν ταῖς ἡμετέραις καρδίαις καὶ ἐν ταῖς καρδίαις τοῦ ποιμνίου. Καὶ ὅταν ὁ λαὸς ἴδη καὶ πεισθῆ ὅτι ἐν τῶ προσώπω ἑκάστου κληρικοῦ ὑπάρχει ζῶσα ἡ εἰκὼν τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ, τότε καὶ καρδίαι καὶ βαλάντια προθύμως θʼ ἀνοιχθοῦν διὰ νὰ ὑποστηρίξουν καὶ ὑλικῶς τὸ ἔργον εἰς τὸ ὁποῖον ἐξ ὁλοκλήρου εἶνε ἀφοσιωμένος ὁ ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ὅστις κατὰ Ἱ. Χρυσόστομον τὸν ὑλικὸν πλοῦτον εἰς πνευματικὸν πλοῦτον γνωρίζει νὰ μεταβάλλη.

Εἰς τὸν τομέα τοῦτον τῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν πρέπει ἡ Ἐπίσημος Ἐκκλησία νὰ μιμηθῆ τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου, ὅστις διὰ τὰς οἰκονομικὰς ἀνάγκας τῆς μικρῆς ὁμάδος τῶν μαθητῶν ἐπέτρεπε νὰ ὑπάρχη τὸ «γλωσσόκομον», κοινὸν δηλαδὴ ταμεῖον, ὅπερ ἐκράτει ὡρισμένος μαθητής. Τὸ κοινὸν τοῦτο ταμεῖον ἐδέχετο προσφορὰς εὐλαβῶν ψυχῶν, αἱ ὁποῖαι ἠκολούθουν τὸν Κύριον καὶ ἐθεώρουν καθῆκον ἵνα ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶν διακονοῦν Αὐτῶ καὶ τοῖς σὺν αὐτοῖς (Ματθ. 27, 55). Ἐξ αὐτοῦ ἠγοράζοντο αἱ τροφαὶ καὶ ὅ,τι ἄλλο ἐχρειάζοντο διὰ τὴν λιτὴν συντήρησιν τῆς ὁμάδος, ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐδίδοντο βοηθήματα εἰς τοὺς πτωχούς (Ἰωάν. 12, 5 καὶ 13, 29). Τοιοῦτον κοινὸν ταμεῖον διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς χριστιανικῆς κοινότητος εἶχον καὶ αἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίαι τῶν πρώτων αἰώνων, καὶ τὸ ἱερὸν χρῆμα μετὰ μεγάλης προσοχῆς ὑπὸ τιμίων ἀνδρῶν, «τῶν οἰκονόμων» καλουμένων, διεχειρίζετο καὶ ἐπήρκει ὄχι μόνον διὰ τὴν λιτὴν συντήρησιν τῶν στελεχῶν τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ διʼ ἄλλας ἀνάγκας, ὡς ἧτο ἡ βοήθεια ὀρφανῶν, χηρῶν καὶ ἡ φιλοξενία διερχομένων ἀδελφῶν. Διὰ τοιοῦτου ἱεροῦ χρήματος ἐκτίσθησαν οἱ ξενῶνες, τὰ ἄσυλα ἀνιάτων, οἱ περίφημοι Βασιλειάδες, ποὺ κατέπληξαν τὸν κόσμον. Ἡ Ἐκκλησία τῶν πρώτων αἰώνων καὶ ἀπὸ τῆς οἰκονομικῆς πλευρᾶς ἧτο αὐτοδύναμος ὀργανισμός, ὅστις οὐχὶ διʼ ἀναγκαστικῆς φορολογίας, ὡς πράττει τὸ Κράτος, ἀλλὰ διʼ ἐκουσίων εἰσφορῶν τῶν πιστῶν κατώρθωνε νὰ συγκεντρώνη τεράστια ποσὰ. Ἐν τῆ ἀκμῆ ἐκείνη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς ἕκαστος Read more »

» ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ » ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.

author Posted by: admin on date Φεβ 9th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

 

 ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ

(Πατῆστε στον τίτλο και κατεβάστε το σε pdf)

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Gefura mono me ton TheoΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟ ΟΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ‘’ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (στούς γνες μας) ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ’’.

Στό παρόν ἔντυπο θά πρέπει νά ἐπικεντρωθεῖ ὁ ἀναγνώστης στό συσχετισμό μεταξύ τοῦ ἐπίκαιρου γεγονότος ὅπου κόπηκε ἡ γέφυρα τῆς πλάκας στό νομό Ἄρτας , μέ τίς διάφορες ἄλλες πολιτικές καί λαϊκές «γέφυρες» ὅπου ἐπιχειρῆται ἀπό τη νέα κυβέρνηση ΧΩΡΙΣ (το ὑπογραμμίζω), δυστυχῶς, τήν συμμαχίαν τοῦ μεγαλοδύναμου Θεοῦ μας. Θά πρέπει νά γνωρίζουν οἱ κυβερνῶντες ὅτι ΧΩΡΙΣ την βοήθεια τοῦ Θεοῦ ΔΕΝ θά μπορέσει ἡ νέα κυβέρνηση νά ἐπιτύχει τίποτε το καλό καί οὐσιαστικό γιά την πατρίδα μας. Δέν εἶναι λοιπόν ὅτι ὁ Θεός τιμωρεῖ (πως πολύ λανθασμένα πεξηγται π διάφορους) ἀλλά ὅτι: Ἀφοῦ δέ θέλουνε κάποιοι τον Θεό στή ζωή μας (ἔμμεσα ἤ ἄμεσα) ὁ Θεός μᾶς ἐγκαταλείπη γιά παιδαγωγικούς σκοπούς. Ἐγκαταλείποντας μας ὁ Θεός ἐπέρχονται οἱ καταστροφές, ὅπως οἱ πρόσφατες πλημμύρες, ὅπου θαρρῶ εἶναι ἐκ ἄλλων καταστρεπτικῶν καί σκοτεινῶν δυνάμεων ὅπου παρεμβαίνουν στή φύση μέ κακουργία (πονηρά πνεματα). Διότι , τί δουλειά ἔχει ἐπί παραδείγματι νά γκρεμίζεται καί ὁ τοῖχος ὅπου χτίστηκε ἐκεῖ στά σύνορα μας; γιά την ἀποτροπή τῆς λαθρομετανάστευσης ; Ἐδῶ το ἑλληνικό κράτος προσπαθεῖ ἐπίσης νά μαζέψει χρήματα γιά νά καταπολεμήσει την ἀνεργία, κλπ, πώς λοιπόν ἀνοίγουν τρύπες στήν «βάρκα» (κυβέρνηση μας) ; μᾶς περισσεύουν χρήματα; Κάτι ὅπου φυσικά δέν θά πρέπει νά προέρχονται ὅλα ἐκεῖνα τα θλιβερά καί καταστροφικά ἀπό ἀγαθές δυνάμεις, ἀλλά ἀπό δυνάμεις ὅπου ἐπιζητοῦν νά μᾶς πνίξουν στήν ἀπόγνωση. Φαίνεται λοιπόν τι πγνωση φνεται π τόν Θεό ν συμβ, πως μετανοήσουμε κα κρατηθομε π την οσιαστικ καληθιν σωτηρία που εναι Θεός μας.Καί ὅταν λέμε ὅτι δέν ἐπιζητοῦμε τον Θεό γιά βοήθεια, ἴσως, πολλοί νά περηφανευτῆκαν (π το λαό) ὅτι μία νέα κυβέρνηση ὅπου δέν ἔχει πολλά-πολλά μέ την Ἐκκλησία καί τα μυστήρια της θά μᾶς φέρει καί την . . . σωτηρίαν. Ὅλα λοιπόν ξεκίνησαν πρίν ἀπό ἕνα περίπου χρόνο, ἄς το θυμηθοῦμε το περιστατικό μέσα ἀπό την ἐπικαιρότητα (παρακάτω ντιγραφ π την πικαιρτητα) : Στς 18.10.2014 τοπική ργνωση του ΣΥΡΙΖΑ στ Λαμία κάλεσε το λαό ν μ συμμετάσχει στ Δοξολογία κα στ Λιτάνευση της εκνος του γου Λουκ μ το σκεπτικό τι τη Λαμία δν την πελευθρωσε π τους Γερμανούς Θεός, λλ ΕΛΑΣ. σο κι ν προσπαθε ΣΥΡΙΖΑ ατ δν λησμονονται. λλωστε συγκεκριμένη νακονωση προκάλεσε τη διαμαρτυρία του Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου.

Στό παρόν λοιπόν ἔντυπο ὑπάρχουν μόνον δημοσιευμένα κείμενα ἀπό το διαδίκτυο ὡς ἐπίκαιρα. Το συμπέρασμα εἶναι ὅτι τόσο ὁ λαός μας ὅσο καί ἐξουσία μας θά πρέπει νά συνέλθει καί νά ἐπιστρέψει στήν πατροπαράδοτη πίστη μας κάτω ἀπό τά φιλόστοργα φτερά τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γίνονται ΕΔΩ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ λοιπόν συσχετισμοί περί κατάρρευση παλαιῶν καί ἱστορικῶν γεφυριῶν, δρόμων , κλπ, μέ τη γέφυρα ὅπου ἐπιχειρεῖ ἡ κυβέρνηση νά προσεγγίσει την ἁμαρτωλή Εὐρώπη. Ἡ ἐπικαιρότητα λοιπόν μᾶς διδάσκει καί μᾶς προμηνύει τα δύσκολα ὅπου ἕπονται.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ : ΛΑΟΣ & ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ ΣΤΟ ΘΕΟ. ΕΙΝΑΙ ΜΑΧΕΣ (ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΝΟΧΥΡΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (νοχρωτης διότι δν προσεγγζει τόν Θεό, γι βοήθεια) ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Ν. Δ.) ΕΙΧΕ ΑΠΛΑ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΔΟΥΛΟ ΤΩΝ ΤΙΡΑΝΩΝ(τροϊκανν, κλπ).

ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ : α) ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ κα β) Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ: «ΕΛΑΣ» (λληνικς Λαϊκός. πελευθερωτικς Στρατός). Τυχαο; Read more »