Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιούνιος, 2015

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΟΒΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

author Posted by: admin on date Ιούν 15th, 2015 | filed Filed under: ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ για π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΟΒΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Του αρχιμ. ᾿Αρσένιου Κομπούγια»

Π. Αυγουστινος

«῾Εκατὸν χρόνων συμπληρώνει ὁ τελευταῖος θαρραλέος Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἄλλος, εἶναι ὁ ξακουστὸς πανελληνίως πρ. Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, ὁ νέος Χρυσόστομος, ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἱεροκῆρυξ εἰς πολλὰ μέρη τῆς ῾Ελλάδος, ἐν συνεχείᾳ ἱεροκῆρυξ ᾿Αθηνῶν, καὶ τέλος ὡς ἐκ θαύματος μητροπολίτης Φλωρίνης κ.λ..
῾Η γνωριμία μου μὲ αὐτὸν τὸν πρωτότυπον ἱεροκήρυκα ἔγινε ὅταν ἤμουν 21 ἐτῶν, τὸ ἔτος 1939-40, ποὺ ὑπηρετοῦσα στρατιώτης τσολιᾶς εἰς τὸ Εὐζωνικὸν Σύνταγμα Μεσολογγίου καὶ αὐτὸς ἦτο πρωτοσύγκελλος εἰς τὴν Μητρόπολιν εἰς Μεσολόγγιον. ῾Υπηρετοῦσα τότε μαζὶ μὲ τὸν ἐκ Ναυπάκτου ᾿Ηλίαν Νικολάου, μετέπειτα Μητροπολίτην ᾿Ελευθερουπόλεως ᾿Αμβρόσιον. Μὲ τὸν ᾿Ηλίαν παρακολουθούσαμε τὸν π. Αὐγουστῖνον τακτικῶς στὰ ἀπογευματινὰ πύρινα κηρύγματά του εἰς τὸν ῾Ι. Ναὸν τῆς ῾Αγ. Παρασκευῆς – Μεσολογγίου. Συχνὰ τὸν ἐπισκεπτόμεθα εἰς τὸ γραφεῖον του καὶ μᾶς ἐδέχετο μὲ πολλὴν χαράν. Τότε Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας ἦτο ὁ πρ. Παροναξίας ῾Ιερόθεος.

Κάποτε, εἰς μίαν μας ἐπίσκεψιν εἰς τὸ γραφεῖον του, ὁ π. Αὐγουστῖνος μᾶς εἶπε·
—Καλῶς τοὺς τσολιᾶδες τοὺς λεβέντες. Τὸν ᾿Ηλίαν (=᾿Αμβρόσιον) σὰ νὰ τὸν βλέπω Μητροπολίτην· τὸν ᾿Αντώνιον (=ἐμέ) σὰ νὰ τὸν βλέπω ἀσκητήν, νὰ προσεύχεται καὶ διὰ ἐμένα, ἀφοῦ ἦτο καὶ δόκιμος στὴν ἰδιαιτέραν πατρίδα μου τὴν Πάρον, στὴν Μονὴν Λογγοβάρδας μὲ τὸν ἅγιον γέροντα π. Φιλόθεον Ζερβάκον.
῞Οπως αὐτὸς τὰ εἶπε, ἔτσι ἐξελίχθησαν. ᾿Εμένα, ποὺ ὑπηρετοῦσα ὡς διάκονος εἰς τὴν ᾿Αρχιεπισκοπὴν ᾿Αθηνῶν, στὴν Μεταμόρφωσιν τοῦ Σωτῆρος Πλάκας, τὸ ἔτος 1946 μὲ πῆρε μαζί του —κατόπιν σχετικῶν δυσκολιῶν ἀπὸ τὴν πλευρὰν τῆς Μητροπόλεως Παροναξίας καὶ ἰδίως τοῦ Γέροντός μου π. Φιλοθέου— ὁ τότε πρωτοσύγκελλος ᾿Αθηνῶν [Χριστοφόρος,] ποὺ ἐν συνεχείᾳ ἔγινε Μητροπολίτης Ναυπακτίας, καὶ ἦλθον εἰς Ναύπακτον. Διωρίσθην δεύτερος ῾Ιεροκῆρυξ καὶ ἐγύρισα δύο ἔτη τὴν Ναυπακτίαν καὶ τὴν Εὐρυτανίαν, συγχρόνως μὲ τὸν ἄλλον, τὸν πρῶτον ῾Ιεροκήρυκα, τὸν π. Χαράλαμπον Δέδεν, ποὺ ἦτο καὶ αὐτὸς 52 ἐτῶν. Μὲ ὑποχρέωσαν τότε νὰ ὑπάγω εἰς Καρπενήσιον. ᾿Εγὼ δὲν ἐδέχθην, καὶ ὑπέστρεψα εἰς τὴν ᾿Αρχιεπισκοπὴν ᾿Αθηνῶν. ᾿Εκεῖ ὑπηρέτησα τρία χρόνια. Μετὰ ἐγύρισα πάλιν εἰς Ναύπακτον.
Τόσον στὴν ᾿Αρχιεπισκοπὴν ᾿Αθηνῶν ὅσον καὶ στὴν Ναύπακτον εἶχον μεγάλην φιλίαν καὶ συνεργασίαν μὲ τὸν π. Αὐγουστῖνον. ῎Ημουν παρὼν εἰς τὰς φλογεράς του ὁμιλίας μὲ ἀκροατὰς κόσμον ποὺ ἐγέμιζε καὶ ἔξω ὁ δρόμος. Μαζὶ σὲ διαφόρους ἀγῶνας ποὺ ἔκαμε, ὡς εἰς τὰ καλλιστεῖα. Μαζί του καὶ ἐγὼ εἰς ἐπιδρομὴν τὴν νύκτα στὸ Φάληρο, σὲ κέντρον ἐξοχικόν· ἀλλὰ μᾶς ἔπιασε ἡ φρουρὰ ἀστυνομικῶν καὶ μᾶς ἔκλεισαν μέσα στὸ τμῆμα· ξημερώνοντας Κυριακή, μᾶς ἄφησαν ἐλευθέρους…..

Μὲ πολὺν σεβασμὸν εἰς τὸ ἅγιον καὶ τίμιον πρόσωπόν του.
᾿Αρχιμ. ᾿Αρσένιος Κομπούγιας»

ΠΩΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΤΕΙΛΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ Ο πατηρ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ! ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

author Posted by: admin on date Ιούν 14th, 2015 | filed Filed under: ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ για π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

EKΛΟΓΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 Του αρχιμανδρίτου π. Αρενίου Κομπούγια, πνευματικού του Ιερού Ησυχαστηρίου
Παναγίας Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου

…῾Ο π. Αὐγουστῖνος εἶχε χιλιάδες χριστιανούς, ποὺ τρέχανε ὅπου πήγαινε, ἀλλὰ διὰ τοὺς ὑψηλὰ ἱσταμένους ἐθεωρεῖτο αὐστηρός, τρελλός, τῶν ἄκρων.

Kατασκην. π. Αυγουστ...

Τὸ πῶς ἔγινε Μητροπολίτης ἦτο ἄνωθεν θαῦμα. ῎Εγινε ἐπὶ ῾Ιερωνύμου. ᾿Επειδὴ ἤμουν 25 μέρες τότε κοντά του, ἐνθυμοῦμαι ὅλα τὰ περιστατικά.

῾Ως Μητροπολίτη τὸν πρότεινε ὁ Τρίκκης καὶ Σταγῶν Διονύσιος.
Εἰς μίαν συνεδρίασι μὲ τὸν Ἱερώνυμον, προχείρως ἔγιναν προτάσεις, ποιοί νὰ προαχθοῦν εἰς κενὰς θέσεις. Καθένας εἶπε κάποιον. Ὁ Διονύσιος δὲν ὑπέδειξε κανένα. Τοῦ λέγει ὁ ῾Ιερώνυμος· ―Σύ, ἀδελφέ, δὲν ἔχεις νὰ ὑποδείξῃς κάποιον; ῾Ο Διονύσιος εἶπε· ―Καλοὶ εἶναι οἱ ὑποδειχθέντες, ἀλλὰ ἀφήνετε ἔξω λευκανθέντας στὸν ἀμπελῶνα τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι ἐφώναξαν· ―Ποῖον, ποῖον; Ὁ Διονύσιος εἶπε· ―Τὸν π. Αὐγουστῖνον. Τὸ τί ἔγινε τότε ἐκεῖ μέσα δὲν λέγεται. Ὅλοι ἐφώναζαν· ―Τὸν τρελλόν; Ποτέ! Στὸ διάλυμα τοῦ εἶπε ὁ ῾Ιερώνυμος· ―Ἀδελφέ, ἔβαλες φωτιά. Τοῦ λέγει ὁ Διονύσιος· ―Ἐὰν δὲν κάμῃς τὸν Αὐγουστῖνον, ἀποτύχατε Μακαριώτατε. Πρέπει νὰ γίνῃ διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους. Πρῶτον, διότι αὐτὸς μὲν σᾶς πολέμησε μὲ τὸ φυλλάδιον «Σπίθα», ἀλλ’ ἂν ἐσεῖς τὸν κάνετε θὰ φανῆτε ἀνώτερος. Δεύτερον, διότι θὰ τὸν ξεφορτωθῆτε ἀπὸ κοντά σας. Τρίτον, διότι ἔχει χιλάδες ὀπαδούς, τοὺς ὁποίους πλέον θὰ τοὺς ἔχετε στὸ πλευρό σας… Τὸ ἐπῆρε λοιπὸν ἀπόφασιν ὁ ῾Ιερώνυμος καὶ σὲ ἄλλην συνεδρίασιν τοὺς εἶπε· ―Ἐγὼ θὰ τὸν κάμω βοηθὸν ἐπίσκοπον καὶ πρωτοσύγκελλον ᾿Αθηνῶν. Τότε ἄρχισαν νὰ ὑποχωροῦν, καὶ τελικῶς ἐφήφισαν ὅλοι τὸν π. Αὐγουστῖνον. Εἴχαμε ὅμως ἄλλο ἐμπόδιο· τὴν ἐπίμονον ἄρνησιν τοῦ π. Αὐγουστίνου. Τὸν ἐπισκεφθήκαμε ἐγώ καὶ ὁ καθηγητὴς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν Βασίλειος Δεντάκης· κάναμε μεγάλην προσπάθειαν νὰ δεχθῆ, ὥστε νὰ σταματήσουν οἱ ἀγῶνες στοὺς δρόμους καὶ ν’ ἀκουσθῆ πλέον ἡ φωνή του στὴν ῾Ι. Σύνοδον. Τέλος ἐδέχθη.
Ἐφέτος γίνεται ἐκδήλωσις στὰ 100 ἔτη τοῦ μοναδικοῦ στὰ χρονικὰ ἱεροκήρυκος Μητροπολίτου Φλωρίνης κ.λ.. Εὐχόμεθα καὶ ἄλλοι νὰ βρεθοῦν σὰν καὶ αὐτόν. Καὶ ἐπειδὴ βρίσκεται στὴν δύσιν πλέον, ὅλοι εὐχόμεθα καλὴν ἀντάμωσιν μὲ τὸν ἅγιον, τὸν ἥρωα Μητροπολίτην Αὐγουστῖνον Φλωρίνης κ.λ. κοντὰ στὸν Κύριόν μας ᾿Ιησοῦν Χριστόν.

______________________
ΠΟΙΟΣ ΗΤΟ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΥΟΝΙΣΙΟΣ

  • ῾Ο Διονύσιος εἶχε κάμει αἰχμάλωτος στὸ Νταχάου τῆς Γερμανίας καὶ ἐκεῖ εἶχε πολλὴν δρᾶσιν· ἔγραφε δι’ αὐτὸν τὸ περιοδικὸ «Ζωή». Μὲ τὸν Διονύσιον κάναμε μαζὶ στὴν Ναύπακτο 1,5 χρόνο μὲ ἀρίστην συν­εργασίαν, ἦτο ἅγιος ἄνθρωπος. ῾Ο Διονύσιος ἤθελε νὰ πάει εἰς την Κύπρο και εἶχε ἐμπόδια. Πῆγε προσωπικὰ στὸν ᾿Αρχιεπίσκοπο ᾿Αθηνῶν Σπυρίδωνα Βλάχον, για να επέμβει. Ὅταν ἔμαθε ὁ Σπυρίδων ὅτι ἦτο αὐτός, τοῦ ἔδωσε ἄδεια διὰ νὰ φύγῃ. Πρὸ τῆς ἀρχιερατείας του ἦτο διευθυντὴς ᾿Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς καὶ ῾Ιεροκῆρυξ. Μετὰ δύο ἔτη, τὸ 1951, τὸν ἐπρότειναν Μητροπολίτην Λήμνου καὶ μετὰ μετετέθη εἰς Τρίκκαλα.
    Τον πρότειναν να γίνει Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν τὸ 1967, καὶ αὐτὸς αρνήθηκε και ὑπέδειξε τὸν ῾Ιερώνυμον.

Ὁ πατηρ Αυγουστινος Καντιωτης ο Ομολογητης, σαν κηρυκας του Ευαγγελιου ειναι ενα μεγαλο κεφαλαιο στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Του καθηγουμενου Γρηγοριου, της Ι. Μονης Δοχειαριου)

author Posted by: admin on date Ιούν 10th, 2015 | filed Filed under: ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ για π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΙΜΗΤΟΣ ΛΥΧΝΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

«Συγχωρέστε με· αὐτὸ τὸ σπάνιο πρᾶγμα, μοῦ φαίνεται, πὼς ἔχει ἐκλείψει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία…»

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ΦΛΩΡΙΝΑ 15-6-2007

τοῦ πανοσ. ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου
καθηγουμένου τῆς ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου

ο p. Aυg των 100ετων ιστ

ΟΙ κοσμικοὶ ἄνθρωποι καὶ τὰ πιὸ σοβαρὰ πράγματα, ποὺ ἔχουνε νὰ κάνουν, τὰ μεταβάλλουνε σὲ χωρατὸ μὲ τὸν δεισιδαίμονα ἐπενδύτη ποὺ τὰ περιβάλλουν. Ἔτσι, στὰ γενέθλια, σὲ μιὰ τούρτα τὰ ἀναμμένα κεράκια συμβολίζουν τὰ χρόνια τοῦ τιμωμένου προσώπου. Ἀλλά, ἂν ἤτανε σβηστά, γιὰ τοὺς περισσότερους ἀπὸ μᾶς θὰ ἦταν ἐκφραστικώτερα, γιατὶ ἡ ζωή μας δὲν ἔφεξε ποτέ. Καί, ἂν σβήσουν ὅλα μαζί, συντομεύει ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἂν ἕνα ἕνα, μακραίνει.
Ἐγὼ ὅμως σήμερα, αὐτὴν τὴν ὥρα, ὁ ἱερομόναχος Γρηγόριος ὁ Πάριος, ἅπτω αὐτὸν τὸν λύχνο πρὸς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Αὐγουστίνου, Ἐπισκόπου Φλωρίνης, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Read more »

ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (Μανουηλ, Σαβελ, Ἰσμαηλ -17 Ἰουνιου)

author Posted by: admin on date Ιούν 9th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

AΠΟ ΒΙΒΛΙΟ· ΑΓΙΟΙ «ΑΠ” ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

(Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ -17 Ἰουνίου)

Ἡ ἁγιότητα, ἀγαπητοί εἶνε λουλούδι τοῦ οὐρανοῦ, πού δέν φυτρώνει μόνο σ’ ἕνα μέρος ἤ μόνο σέ μιά ἐποχή. Εἶνε λουλούδι, πού φυτρώνει σ’ ἀνατολή καί δύσι, σέ βορρᾶ καί σέ νότο καί σέ κάθε ἐποχή.
γιοι μποροῦν νά γίνουν κι οἱ πιό ἄγριοι ἄνθρωποι, καί ἀνθρωποφάγοι ἀκόμα. Ὅπου πέση ὁ σπόρος τοῦ Εὐαγγελίου καί βρῆ καρδιά πού δέχεται τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ ὁ οὐράνιος σπόρος φυτρώνει, ἀνθίζει καί καρποφορεῖ. Ἔτσι ἔχουμε ἁγίους σ’ ὅλα τά μέρη καί σ’ ὅλες τίς ἐποχές.

←←←

Τώρα θά μιλήσουμε γιά τρεῖς ἁγίους, πού ἡ πατρίδα τους ἦταν ἡ Περσία. Ἔζησαν τόν 4ο αἰῶνα καί ἡ μνήμη τους γιορτάζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία στίς 17 Ἰουνίου. Read more »

«Στομα που κλεινει εμπρος στην αδικια, ειναι αναξιον ν᾿ ανοιγη εμπρος στη Θεια Κοινωνια (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ)

author Posted by: admin on date Ιούν 9th, 2015 | filed Filed under: ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ για π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

ΣΤΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

᾿Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Ἀγγέλ. Πολύζος

«… Όσες φορές πήγαινα στὴ Φλώρινα, γιὰ ὑπηρεσιακοὺς ἢ ἰδιωτικοὺς λόγους, συνήθιζα νὰ περνῶ ἀπὸ τὸ Γραφεῖο τοῦ Ἐπισκόπου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου καὶ νὰ παίρνω τὴν εὐχή του. Αὐτὸ τὸ ἐκτίμησε πολὺ καὶ σὲ κάθε μου ἐπίσκεψη μὲ κρατοῦσε ἀρκετὴ ὥρα καὶ μοῦ ἄνοιγε συζήτηση γιὰ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ θέματα. Σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις μου, συζήτησε γιὰ διάφορες διαφωνίες που είχε μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας «περὶ δικαίου καὶ ἀδίκου», ὅπου οἱ περισσότεροι ἐπίσκοποι συμφωνοῦσαν «ἀβασάνιστα», μολονότι ἐπρόκειτο γιὰ ἀδικία, μοῦ εἶπε, ὅτι ἦτο ὁ μόνος ποὺ ἀντιδροῦσε εὐθαρσῶς. Ἐγὼ μ᾿ ὅλο μου τὸν σεβασμὸ τοῦ εἶπα: «Γέροντά μου, ἕνας κοῦκος δὲν φέρνει τὴν ἄνοιξη» καὶ «στοῦ κωφοῦ τὴν πόρτα ὅσο θέλεις βρόντα».
Μοῦ ἀπήντησε μ᾿ ἕνα γνωμικό, ποὺ μᾶλλον θὰ ἦτο τῆς δικῆς του σοφίας, καὶ ποὺ δὲν τὸ εἶχα ξανακούσει ποτέ: «Στόμα ποὺ κλείνει ἐμπρὸς στὴν ἀδικία, εἶναι ἀνάξιον ν᾿ ἀνοίγῃ ἐμπρὸς στὴ Θεία Κοινωνία· γι᾽ αὐτὸ κι ἐγὼ θὰ βροντοφωνάζω καὶ θὰ ταρακουνάω τὴν πόρτα τῆς συνειδήσεως αὐτῶν τῶν Ἀρχιερέων ποὺ κωφεύουν…».

κ

Αν βλέπουμε να στεφανώνεται η διαφθορά και  η αδικία στην πατρίδα μας, είμεθα άναξοι να λεγόμαστε χριστιανοί και Ελληνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

1. http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/06/4-thessaloniki-gay-pride.html,
Δέστε την αυθόρμητη ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ πολιτών ενάντια στο 4ο Thessaloniki (Gay) Pri

  • 2. http://www.osotir.org/el/keimena/koinonika/item/34524-agonioume-diamartyromaste-antidroume
    ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ – ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ…. ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

3.orthodoxia-ellhnismos.gr και Pentapostagma.gr.
Ἀντιστάσου! Δήλωσε μὲ παρρησία τὴν ἀντίθεσή σου στά gay pride σέ Αθήνα καὶ Θεσ/νίκη καὶ ὑπερασπίσου τὸ θεσμὸ τῆς οἰκoγένειας!

Ὁ χριστιανος μπορει να ζει και να αγωνιζεται κατω απ᾽ ολα τα πολιτευματα και να ειναι ελευθερος

author Posted by: admin on date Ιούν 9th, 2015 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Aπόσπασμα του βιβλίο· «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» , Νέα έκδοση Γ΄ επηυξημένη, του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

O χριστιανος μπορει να ζει

κατω απ᾽ ολα τα πολιτευματα και να ειναι ελευθερος

Ζητηται επισκ.1Ὁ Χριστιανὸς μπορεῖ νὰ ζῇ κάτω ἀπ᾿ ὅλα τὰ πολιτεύματα. Εἴτε δημοκρατικὰ εἴτε δικτατορικὰ εἴτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, καὶ νὰ εἶνε ἐλεύθερος. Καὶ μπορεῖ ὁ ἄλλος νὰ ζῇ στὴν πιὸ ἰδεώδη πολιτεία, στὴ δημοκρατία, καὶ ν᾿ αὐτοκτονήσῃ, γιατὶ μέσα του ὑπάρχει τὸ κακό. Τὰ μεγαλύτερα προβλήματα του ἀνθρώπου εἶνε ἐσωτερικὰ καὶ ὄχι ἐξωτερικά. Κακὸς ἦταν ὁ Νέρων, κακὸς ὁ Χίτλερ, κακὸς ὁ Στάλιν· ἀλλὰ δὲν θ᾿ ἀσχολούμεθα μ᾿ αὐτούς.

Κακὸ πρᾶγμα εἶνε ἡ ἐξουσία· ἀλλὰ πιὸ κακὸ εἶνε ἡ ἀναρχία.

Ὅσοι ἀπὸ σᾶς εἶστε δικηγόροι, ξέρετε πολὺ καλὰ ὅτι μέχρι σήμερα κυβερνούμεθα ὄχι μὲ τὸ χριστιανικὸ δίκαιο, ἀλλὰ μὲ τὸ ῥωμαϊκό. Ἐγὼ δὲν συμφωνῶ μ᾿ αὐτό. Δυστυχῶς στὰ δικαστήριά μας δὲν ἐπεβλήθη τὸ χριστιανικὸ δίκαιο, ποὺ εἶνε ἀσύγκριτα ἀνώτερω ἀπὸ τὸ ῥωμαϊκό. Γιατί; Read more »

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΟ 1950, ΝΑ ΕΝΩΣΕΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΩΝ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ

author Posted by: admin on date Ιούν 9th, 2015 | filed Filed under: ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ για π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ, ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΝ ΤΟ 1950 Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΝΑ ΕΝΩΣΗ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΩΝ ΕΠΕΤΥΧΑΙΝΕ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΛΑΧΟΥ

ΘΑ ΤΟΥΣ EΤΡΕΜΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΣHMΕΡA

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ π. Ιωάννου

«…Β΄. Τὴν ἄνοιξιν τοῦ 1950, μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ὁ ἀποστρατευθεὶς τό­τε π. Αὐγουστῖνος, ὡς ἱεροκῆρυξ πλέον Ἀθηνῶν, μία ἡμέρα πέρασε ἀπὸ τὸ νεοσύστατον οἰκοτροφεῖον τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας (στεγαζόμενον τότε εἰς τὰ ὑπόγεια δι­αμερίσματα τῆς ἱ. Μονῆς Πετράκη), ὅπου διέμενα μαζὶ μὲ ἄλλους φοιτητὰς καὶ ἐγώ, καὶ μὲ ἐπῆρε μαζί του γιὰ κάποια ἰδιαιτέρα ἀποστολή, τὴν ὁποίαν δὲν ἐγνώριζα μέχρι αὐ­τὴν τὴν στιγμήν. Μαζί του εἶχε τὸν Μητροπολίτην Χρυσόστομον πρώην Φλωρίνης (πα­λαιοημερολογίτην), τὸν τότε φοιτητὴν Ἐτεοκλῆν Θεοδωρόπουλον (τὸν μετέπειτα πασίγνωστον ἀρχιμανδρίτην π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλο), ὡς καὶ ἕνα ζηλωτὴν παλαιοημερολογίτην φοιτητήν, Read more »

ΚΑΦΕΠΩΛΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ (Γεωργιος νεομαρτυς – 25 Ἰουνιου)

author Posted by: admin on date Ιούν 9th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

AΠΟ ΒΙΒΛΙΟ· ΑΓΙΟΙ «ΑΠ” ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΚΑΦΕΠΩΛΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

(Γεώργιος νεομάρτυς – 25 Ἰουνίου)

Θά μιλήσουμε, ἀγαπητοί μου, γιά ἕνα νεομάρτυρα, πού ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη του στίς 25 Ἰουνίου.

←←←

KafeπωlisὉ νεομάρτυς ὀνομάζεται Γεώργιος. Πατρίδα του ἦταν ἡ Ἀττάλεια τῆς Μ. Ἀσίας. Ἡ γλῶσσα πού μιλοῦσαν τότε οἱ περισσότεροι κάτοικοι τῆς Ἀτταλείας ἦταν ἡ τουρκική. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι ἦταν καί Τοῦρκοι. Γιατί ἡ γλῶσσα δέν εἶνε πάντοτε γνώρισμα θρησκείας καί πατρίδος.
Στά μέρη τῆς Μ. ‘Ασίας, ὅπου κυριαρχοῦσαν οἱ Τοῦρκοι καί καταπίεζαν τόν ἑλληνικό πληθυσμό, λόγω τῆς πολυχρόνιας σκλαβιᾶς πολλοί εἶχαν ξεχάσει τήν ἑλληνική γλῶσσα καί μιλοῦσαν τήν τουρκική γλῶσσα. Ἡ γλῶσσα τους τουρκική, μά ἡ καρδιά τους χριστιανική καί ἑλληνική. Καί πόσο οἱ τουρκόφωνοι αὐτοί ἀγαποῦσαν τήν Ἑλλάδα καί λάτρευαν τό Χριστό, τό ἀπέδειξαν σέ τόσες τραγικές περιπτώσεις. Προτίμησαν τό θάνατο, παρά νά ἀρνηθοῦν τό Χριστό καί τήν Ἑλλάδα. Τί νά σέ κάνω νά μιλᾶς καί νά γράφης θαυμάσια τά ἑλληνικά, ἀλλά νά εἶσαι ἄθεος καί ἄπιστος καί μέ ὅσα λες καί κάνεις νά θέλης νά γκρεμίσης θρησκεία καί πατρίδα; Βέβαια καλό θά εἶνε, ὅλοι πού κατοικοῦν σ’ αὐτό τό μέρος πού λέγεται Ἑλλάς νά μιλᾶνε τήν ὡραία ἑλληνική γλῶσσα, σύμφωνα μέ τή συμβουλή τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, πού ἄνοιγε παντοῦ σχολεῖα γιά νά μάθουν ἑλληνικά.

←←←

Στά μέρη τῆς Ἀτταλείας γεννήθηκε ὁ νεομάρτυς Γεώργιος. Οἱ γονεῖς του ἦταν πλούσιοι, πού διακρίνονταν γιά τήν εὐσέβεια τους. Ἔκτισαν μιά ὡραία Ἐκκλησία πρός τιμήν τῆς μεγαλομάρτυρος ἁγίας Αἰκατερίνης. Read more »

ΠΟΥ ΕΙΝΑI Η EYTYXIA; (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ)

author Posted by: admin on date Ιούν 9th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Ἁγίου Αὐγουστίνου

15 Ἰουνίου
Του Μητροπολίτου Φλωρινης π. Αυγουστίνου

ΠΟΥ Η ΕΥΤΥΧΙΑ;

(κατὰ τὸν ἅγιο Αὐγουστῖνο)

-π.A σημ.ist.

ΑΝΕΤΕΙΛΕ, ἀγαπητοί μου, ἀνέτειλε καὶ πάλι ἡ ἑορτὴ τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, τοῦ μεγάλου διδασκάλου καὶ πατρὸς τῆςἘκκλησίας. Νὰ μιλήσουμε γι᾿ αὐτόν; Δὲν θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸν βίο του. Θὰ παρουσιάσουμε μόνο μία πτυχὴ τῆς διδασκαλίας του.

Ἔζησε τὸν 5ον αἰῶνα. Ὑπῆρξε φωτεινὴ διάνοια, μεγαλοφυΐα, διαυγέστατο πνεῦμα, ἀπὸ τὰ σπάνια ἐκεῖνα πνεύματα ποὺ παρουσιάζονται κάθε 500 χρόνια. Τὰ χαλίκια εἶνε ἄφθονα, ἀλλὰ τὰ διαμάντια εἶνε λίγα· καὶ μέσα στὰ χαλίκια τῆς ἀνθρωπότητος ἀδάμας ἐκλεκτὸς ὑπῆρξε ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος.
Ὑπῆρξε διάνοια φιλοσοφική. Ὑπῆρξε ἀετός, χρυσάετος, ποὺ φτερούγισε στὸ νοητὸ κόσμο καὶ φιλοσόφησε ὅσο λίγοι.
Ἕνα ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ ἀπησχόλησαν τὴ διάνοιά του, ἦταν καὶ τὸ ζήτημα· Ποιό εἶνε τὸ ὕψιστο ἀγαθό. Τί, δηλαδή, ἱκανοποιεῖ ἀπολύτως τὸν ἄνθρωπο. Ἀκόμη πιὸ ἁπλᾶ· Ποῦ βρίσκεται ἡ εὐτυχία; Ποιό εἶνε τὸ ἀνώτερο ἀγαθό, ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο εὐτυχισμένο;
Σ᾿ αὐτὸ δίνει ἀπάντησι ὁ ἱερὸς πατὴρ στὸ περίφημο ἔργο του «Ἡ πολιτεία τοῦ Θεοῦ». Ἐκεῖ, στὸ 19ο κεφάλαιο, ὁμιλεῖ διεξοδικῶς γιὰ τὸ θέμα, ἐξετάζοντάς το φιλοσοφικῶς, ψυχολογικῶς, κοινωνικῶς καὶ ἠθικῶς.
Κάνει λόγο γιὰ κάποιο Ῥωμαῖο φιλόσοφο, τὸν Μᾶρκο Οὐάρωνα, ὁ ὁποῖος ἔγραψε σχετικὸ βιβλίο. Λέγει, ὅτι ὁ Οὐάρων ἐρεύνησε τὸν ἀρχαῖο κόσμο, τὰ βιβλία τῆς ἐποχῆς του, γιὰ τὸ ποῦ θὰ βρῇ ὁ ἄνθρωπος τὴν εὐτυχία. Καὶ διεπίστωσε, ὅτι οἱ φιλόσοφοι διαφωνοῦν. Γιὰ μετρῆστε· ἔχουμε 288 γνῶμες φιλοσόφων, ποὺ ἐκφράζουν διαφορετικὲς ἀπόψεις!
Μιλώντας ἁπλούστερα καὶ ἀναλύοντας τὴν σκέψι τοῦ ἱεροῦ πατρός, λέμε τὰ ἑξῆς ἐπάνω στὸ ἐρώτημα, Ποῦ βρίσκεται ἡ εὐτυχία; Read more »

Ή ΤΟΝ ΕΝΑ Ή ΤΟΝ ΑΛΛΟ

author Posted by: admin on date Ιούν 9th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου

Ἢ τον ενα ἢ τὸν ἄλλο

«Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ»
(Ματθ. 6,24)

ΕΙΝΕ, ἀγαπητοί μου, εἶνε τόσΚαλεσμα copyο καθαρὰ τὰ λόγια ποὺ λέει σήμερα ὁ Κύριος, ὥστε δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ τὰ ἑρμηνεύσῃ κανείς. Μᾶς καλεῖ νὰ κάνουμε μιὰ ἐκλογή. Νὰ διαλέξουμε ἢ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο.
Ποιός εἶνε ὁ ἕνας; Τὸ ἀκοῦμε κάθε φορὰ στὴ θεία λειτουργία· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν». Καὶ ὁ ἄλλος ποιός εἶνε; Ὤ τὸν βρωμερό, ὤ τὸν ἀκάθαρτο, ὤ τὸν ἀπαίσιο, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν μισοῦμε περισσότερο ἀπὸ ὁ,τιδήποτε στὸν κόσμο!
Εἴδατε πόσο ἀγανακτοῦμε, ὅταν μιὰ γυναίκα ἔχει ἄνδρα θαυμάσιο καὶ τὸν ἀφήνῃ καὶ σμίγῃ μὲ ἄλλον, βρωμερὸ καὶ τρισάθλιο; Ἀλλὰ τὸ ἁμάρτημα τῆς γυναικὸς αὐτῆς εἶνε μικρὸ μπροστὰ σ᾿ αὐτὸ ποὺ κάνουμε ἐμεῖς, ὅταν ἀφήνουμε τὸν ὡραῖο Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐκλέγουμε – ποιόν; Τὸν διάβολο, τὸ «μαμωνᾶ», τὸν χειρότερο δηλαδὴ διάβολο, ἐκεῖνον ποὺ ἔχει …χρυσᾶ κέρατα.
Καὶ ὅμως ὁ Κύριος μᾶς τὸ λέει καθαρά· Δὲν μπορεῖτε νὰ δουλεύετε στὸ Θεὸ καὶ στὸ μαμωνᾶ. Δὲν μπορεῖτε νὰ ἔχετε δυὸ ἀφεντικά. Δὲν μπορεῖτε νὰ ἔρχεστε ἐδῶ στὴν ἐκκλησιὰ καὶ νὰ φιλᾶτε ἀράδα ὅλες τὶς εἰκόνες καὶ ν᾿ ἀνάβετε κεριά, κι ὅταν βγῆτε ἔξω νὰ προσκυνᾶτε τὸ διάβολο. Δὲν μπορεῖτε νὰ εἶστε χριστιανοὶ ἐδῶ, καὶ ἔξω εἰδωλολάτρες. «Οὐδεὶς δύναται», λέει, «δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει» (Ματθ. 6,24).
―Τότε, ἀφοῦ Θεὸς καὶ κόσμος εἶνε ἀσυμβίβαστα κι ἀφοῦ δὲν μποροῦμε νὰ ζήσουμε μέσα στὶς πολιτεῖες μὲ τὸ Θεό, πρέπει νὰ πάρουμε τὰ βουνὰ καὶ νὰ γίνουμε μοναχοί, γιὰ νὰ σώσουμε τὴν ψυχή μας.
Δὲν λέει αὐτό, ἀδελφοί μου, τὸ Εὐαγγέλιο. Ἀπόδειξις οἱ ἀπόστολοι, ποὺ δὲν πῆγαν στὰ βουνά, ἀλλὰ καὶ τόσοι καὶ τόσοι ἄλλοι. Ὅλοι αὐτοὶ ἄκουσαν τὸ «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν».
―Μά, θὰ μοῦ πῆτε, γιατί εἶνε τόσο ἀσυμβίβαστα ὁ Θεὸς καὶ ὁ κόσμος;
Διότι δὲν ὑπάρχει τρίτος δρόμος. Ὁ ἕνας εἶνε ὁ δρόμος τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ δρόμος τοῦ Κυρίου, ποὺ ὁδηγεῖ στὸν οὐρανό. Καὶ ὁ ἄλλος εἶνε ὁ δρόμος τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἁμαρτίας, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κόλασι. Μπορεῖς μιὰ σταγόνα λάδι, ὅσο κι ἂν τὴν ἀνακατέψῃς, νὰ τὴ διαλύσῃς μέσα σ᾿ ἕνα ποτήρι νερό; Ἔτσι δὲν μπορεῖς ν᾿ ἀνακατέψῃς καὶ τὴ χριστιανικὴ ζωὴ μὲ τὴν κοσμική.
Προσπαθοῦν βέβαια οἱ μοντέρνοι χριστιανοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, οἱ χριστιανοὶ τῶν συμβιβασμῶν, ποὺ θέλουν νὰ τά ᾿χουν καλὰ καὶ μὲ τὸ Θεὸ καὶ μὲ τὸ διάβολο, προσπαθοῦν νὰ φτειάξουν ἕνα τρίτο δρόμο. Ἀλλὰ δὲν μποροῦν. Ἢ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο δρόμο θ᾿ ἀκολουθήσουν. Τὸ εἶπε καθαρὰ ὁ Κύριός μας.

* * *

Θὰ σᾶς ἀναφέρω μόνο δύο – τρία παραδείγματα, γιὰ νὰ δῆτε πόσο μεγάλη διαφορὰ ὑπάρχει μεταξὺ Θεοῦ καὶ κόσμου. Read more »

ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ· «ΔΕΥΤΕ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ…» (Ματθ. 4,19)

author Posted by: admin on date Ιούν 9th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου (Ματθ. 4,18-23)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

ΘEIA KΛΗΣΙΣ

«Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων» (Ματθ. 4,19)

ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ἐδῶ μΟ ΚΥΡΙΟΣ Συναχθησὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀ­­γαπητοί μου, καὶ ὡς ἐπίσκοπος εἶμαι ὑ­ποχρεωμένος νὰ σᾶς διδάξω. Θὰ μιλήσω μὲ γλῶσσα ἁπλῆ· θέλω νὰ μὲ καταλάβετε ὅλοι. Παίρνω ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ ἅγιο εὐαγγέλιο.
Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν πρέπει νὰ τ᾽ ἀκοῦμε μόνο στὴν ἐκκλησία· πρέπει νὰ εἶνε σὲ ὅλα τὰ σπίτια, νὰ μὴν ὑπάρχῃ σπίτι χωρὶς Εὐαγγέλιο. Ὅπου Εὐαγγέλιο, ἐκεῖ διάβολος δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ (ἱ. Χρυσ.). Κι ὄχι ἁπλῶς νὰ τό ᾿χουμε στὸ σπίτι, ἀλλὰ ὁ πατέρας νὰ τὸ ἐξηγῇ στὰ παιδιά. Ὅπως δὲν περνάει μέρα χωρὶς φαγητό, ἔτσι νὰ μὴν περνάῃ καὶ χωρὶς Εὐαγγέλιο. Εὐαγγέλιο στὴν ἐκκλησία, στὸ σπίτι, παντοῦ. Εἶνε τὸ ὡραιότερο βιβλίο. Τὰ ἄλλα βιβλία εἶνε χαλίκια, αὐτὸ εἶνε διαμάντι. Εὐτυχὴς ὅποιος τὸ ἀ­νοίγει καὶ τὸ διαβάζει, καὶ πιὸ εὐτυχὴς ὅποιος τὸ ἐφαρμόζει. Τὸ Εὐαγγέλιο πρέπει νὰ εἶνε ὁ ἀ­χώριστος σύντροφος τοῦ Χριστιανοῦ.
Τί λέει λοιπὸν σήμερα τὸ εὐαγγέλιο; Read more »

Η ANΩΜΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝΕΤΑΙ!!!

author Posted by: admin on date Ιούν 9th, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

orthodoxia-ellhnismos.gr_

Ἀντιστάσου! Δήλωσε μὲ παρρησία τὴν ἀντίθεσή σου στά gay pride σέ Αθήνα καὶ Θεσ/νίκη καὶ ὑπερασπίσου τὸ θεσμὸ τῆς οἰκoγένειας!

Συνέντευξη Ἰατροῦ Καθηγητοῦ κ. Ἀπόστολου Ἰ. Χατζητόλιου
γιά τίς ὁμοφυλοφιλικές «παρελάσεις ὑπερηφανείας»
Ἐρώτηση:
-Κύριε Καθηγητά, τί ἔχετε να πεῖτε για τίς παρελάσεις «ὁμοφυλοφιλικῆς ὑπερηφανείας» πού θα διεξαχθοῦν καί φέτος σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη;
Ἀπάντηση:
-Νομίζω ὅτι καί οἱ διοργανωτές καί ὁ λαός θά πρέπει, ὄχι νά ὑπερηφανεύονται, ἀλλά νά ντρέπονται γιά τήν κατάντια αὐτή, ὅπου ἄτομα τά ὁποῖα ἔχουν παρεκκλίσεις τῆς σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς τους, παρά φύσιν συμπεριφορές, ἐμφανίζονται στούς δρόμους τῆς πόλης… (Διαβάστε απο την ιστοσελίδα orthodoxia-ellhnismos.gr το αρθρο)

_058837d2ea8c5l

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΘΝΩΝ

Απόσπαμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
___

______

Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΥΣ
_________

__________

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ – ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ

——–

 
Watch ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ – ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ in News | View More Free Videos Online at Veoh.com

_______

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Ἰουνίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἡ δημοσιοποίηση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Νομοσχεδίου γιά τό Σύμφωνο Συμβίωσης πού ἐπεκτείνει τήν ἰσχύουσα ρύθμιση καί στά λεγόμενα «ὁμόφυλα ζευγάρια» μᾶς ὑποχρεώνει νά ἀναφέρουμε:
1. Ὅτι ὁ ἱερός θεσμός τοῦ Γάμου πού κατά τόν ἐκπληκτικό ὁρισμό τοῦ Ρωμαίου νομομαθοῦς Μοδεστίνου εἶναι «ἀνδρός καί γυναικός συνάφεια καί συγκλήρωσις τοῦ βίου παντός, θείου τε καί ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία», ἀντιμετωπίζεται θεσμικά καί πάλι σάν δικαιοπρακτική ἐνέργεια καί ἀποϊεροποιεῖται πλήρως.
2. Εἶναι ἐμφανέστατη ἡ προσπάθεια τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου νά ὑποκαταστήσει τόν ἱερό θεσμό τοῦ γάμου μέ νομικές προβλέψεις πού ἀντιμετωπίζουν τήν κακοδαιμονία τοῦ ἰσχύοντος νομικοῦ πλαισίου γιά τό σύμφωνο συμβίωσης ἑτεροφύλων πού ἔχει μεταβάλει τό τιμιώτατο ἀνθρώπινο πρόσωπο σέ χρηστικό ἀντικείμενο πού μετά τή χρήση μπορεῖς εὔκολα νά πετάξεις στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων. Read more »

ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, ΜΗ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΑΙ

author Posted by: admin on date Ιούν 9th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου (Ματθ. 6,22-33)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αγουστίνου Καντιώτου

ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχῃ κάτι γιὰ τὸ ὁ­ποῖο μποροῦμε νὰ καυχώμεθα, αὐτὸ εἶ­νε ἡ πίστις μας. Δὲν ὑπάρχει ὡραιότερο πρᾶ­γμα στὸν κόσμο ἀπὸ τὴ θρησκεία μας. Εἶνε τὸ δια­μάντι τῆς ζωῆς. Ἡ θρησκεία μας ἔχει περι­εχό­μενο, ἔχει βάθος ὅπως ὁ ὠκεανός, ἔχει πλάτος ὅπως ὁ οὐρανός.
Θὰ χρειάζονταν πολλὰ κηρύγματα γιὰ νὰ παρουσιάσουμε ὅλο τὸ μεγαλεῖο τῆς πίστεώς μας. Ἐδῶ θὰ δοῦμε ἕνα μόνο θέμα, ποὺ εἶνε ἡ ῥίζα. Ὅπως τὸ δέντρο ἔχει ῥίζα, ἔ­τσι καὶ ἡ θρησκεία μας, καὶ δὲ μπορεῖ κανένας διάβολος νὰ τὴν ξερριζώσῃ. Ποιά εἶνε ἡ ῥίζα, ἡ ἀρχή, τὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς μας; Τὸ ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς πίστεως· «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀορά­των» (ἄρθρ. 1).

* * *Μη απελπιζεσαι

Ζοῦμε δυστυχῶς, ἀγαπητοί μου, σὲ ἐ­ποχὴ πολὺ ἄσχημη, μιὰ ἐποχὴ ἀντιχρίστου. Ποτέ ἄλ­λοτε ὁ κόσμος δὲν ἔζησε μιὰ τέτοια ἐποχὴ ὅ­πως ἡ δική μας, ποὺ βγῆκαν ὅλα τὰ δαιμόνια ἀ­πὸ τὴν κόλασι καὶ προσπαθοῦν νὰ ξερριζώσουν ἀπ᾽ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀν­θρώπου τὸ ὡραιό­τερο ἀπ᾽ ὅλα, τὸ Θεό, γιὰ νὰ γίνῃ ὁ ἄνθρωπος ἄθεος. Καὶ δυσ­τυχῶς ὄχι μόνο στὶς μεγάλες πολιτεῖες ἀλλὰ καὶ στὰ μικρὰ χωριὰ ἔφτασαν οἱ κράχτες τῆς ἀπιστί­ας καὶ φωνάζουν ἡ­μέρα καὶ νύχτα, ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός. Εἶνε μεγάλο τὸ ζήτημα· ὁ Θεὸς ὑπάρχει, ἢ δὲν ὑ­πάρχει; Ἐ­ὰν δὲν ὑ­πάρ­χῃ, τότε «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔ­ριον γὰρ ἀ­πο­θνῄσκομεν» (᾿Ησ. 22,13. Α´ Κορ. 15,32)· ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ κάνῃ τὴν πιὸ μεγάλη ἀτιμία, τὸ πιὸ μεγάλο ἔγ­κλημα, χωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπον­ται. Ἀλλ᾽ ἂν ὑπάρχῃ ―καὶ ὑπάρχει εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων―, τότε ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ῥυ­θμίσῃ τὴ ζωή του σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ἐμεῖς λέμε ὅτι ὑπάρχει.
Θὰ μᾶς ρωτήσουν οἱ ἀντίθετοι· Ἔχετε ἀ­πο­δεί­ξεις; μπορεῖτε νὰ μᾶς πείσετε ὅτι ὑ­πάρχει Θεός; Μάλιστα. Πόσες ἀποδείξεις θέλετε; μία, δύο, τρεῖς, πέντε, δέκα; Ἐὰν μπορῆτε νὰ μετρή­σε­τε τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, θὰ μπορέσετε νὰ μετρήσετε καὶ τὶς ἀποδείξεις ὅτι ὑπάρχει Θεός. Καμμιά ἄλλη ἀλήθεια δὲν ἔχει τόσες ἀποδείξεις ὅσες ἔχει αὐτή. Read more »

«ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ»

author Posted by: admin on date Ιούν 9th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ .pdf

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το σελιδοποιημένο σε pdf

H EΡΓAZOMENH EΛΛHNIΔA Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

To Λαζαρου Αραβανη

α)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τό παρών πόνημα δημιουργήθηκε εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν μας, πού οἱ «διαφωτιστές» τῆς ???? ??? ???????? ??? ??Εὐρώπης ἐπιζητοῦν νά μᾶς «διδάξουν» τήν δῆθεν ἀρετή(;) τῆς ἐργασίας. ΕΕ! λοιπόν μάθετε ἀντίχριστοι τῆς Εὐρώπης, ἐσεῖς πού ἐπιζητῆται νά φθάσετε τό ὅριο ἡλικίας στά 70 χρόνια ἀνδρῶν καί γυναικῶν τάχατες γιά τήν ἰσότητα» τῶν δύο φύλλων, παγιδεύοντας τήν ματαιοδοξίαν τῶν φεμινιστριῶν σας, ἀλλά καί γιά τάχατες τήν «προκοπή» πού σᾶς ἔπιασε γιά ἐργασίαν, ὅτι ἐσεῖς ὅλοι εἶστε τά βδελύγματα τῆς ἐργασίας. Ὅτι ἐσεῖς ὅλοι εἶστε ὑποκριτές καί φαρισαῖοι, καί τό μόνο πού θέλει ἡ λιγδιασμένη ψυχή σας ἐκ τῆς ὕλης πού προσκυνᾶτε ὡς εἴδωλο-θεό σας, εἶναι νά ἔχετε σκλάβους εἰς τήν δούλεψιν σας. Τό μόνο πού ἐπιθυμῆτε εἶναι νά φτωχύνει ἡ χώρα μας γιά νά ἔρθετε καί νά τά ἀγοράσετε ὅλα μέ ψίχουλα. Μάθετε ἐπίσης, ὅτι μόλις ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν βρωμερή ἐκβιαστική παρουσία σας, καί ἔρθουν κυβερνήσεις κατά τό πρότυπο τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ μας, κατά τό πρότυπο κυβερνητῶν ὅπως τοῦ ἁγίου Βατάντζη αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, ὄχι μόνον δέν θά πάρετε σπιθαμῆς γῆς ἀπό τήν χώρα μας, ἀλλά ὁ πλοῦτος μας, πάντα μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι εἰς θέσιν νά ἀπελευθερώσει ἀπό τό δουλοπάροικο ζυγόν σας καί τήν ἐργαζόμενη Ἑλληνίδα. Ναί! νά τήν ἀπελευθερώση!! ἀπό τά δεσμά τῆς σκλαβιᾶς σας, μεταβάλλοντας τήν ὀχτάωρη ἐργασία της σέ τετράωρη, καί μέ τίς ἴδιες ἀποδοχές τῶν ἀνδρῶν, γιά νά τιμήσουμε τήν γυναίκα μάνα, τήν μητέρα σύζυγο, καί τήν γυναίκα ἐν Θεῶ ἀδερφή μας, προσφέροντας τό ὑπόλοιπο ½ τοῦ ἐργασιακοῦ χρόνου της σέ ἕνα κόσμο πού θά προστατεύει καί θά διδάσκει τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογενείας, ἐκτοξεύοντας τήν ἀληθινή ἀνάπτυξη β) καί πρόοδο στά ὕψη της. Προστατεύοντας, δημιουργώντας, καί βοηθώντας ἀληθινά τήν κοινωνίαν, καί ὄχι ἔχοντας τά παραδείγματα τῆς ἀρρωστημένης φύσης σας, πού γιά ἕναν σχεδόν αἰώνα τώρα καταστρέψατε τίς κοινωνίες ὅλων σχεδόν τῶν χωρῶν τῆς ὑφηλίου, κατασκευάζοντας «κόσμιες» δοῦλες, ἀλλά καί παιδάκια μικρά σκλαβάκια στίς καταναλωτικές βδελυρές ἐπιχειρήσεις τῆς Δύσεως ἐπεκτεινόμενοι στήν Ἀσίαν. Ἐσεῖς πού ἀνεβάσατε (πρόσφατα μάλιστα ) Εὐρωπαϊστές πρωθυπουργούς ἀπογόνους-φαντάσματα τῶν Σοδόμων καί Γομόρων, καί πού νομοθετῆτε νόμους συμβίωσης ἀνδρείκελων, πού ὑποστηρίζεστε ἀπό ὀχιές φαρμακερές (μεταλλαγμένα γύναια τῆς κλήσης σας) κατά τά ἀντίγραφα σας καί δημιουργήματα σας, καί πού καταποντί-ζετε γενικώτερα κάθε ὑγιεῖ ἀρχή καί ἱερό θεσμό τῆς οἰκογενείας. Ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας, πού αὐτός κρατᾶ ἀκόμα στά πόδια της τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ, καί πού θά τήν ἐγκαταλείψει κάποτε δικαίως, ὅπως καί ἀφεθεῖ στήν κακουργία τῶν δαιμόνων σας. Δαίμονες σας πού λατρεύετε μέσα ἀπό τίς ὑπερμασονικές στοές σας.- Read more »

H ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΩΣΗ

author Posted by: admin on date Ιούν 8th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Η ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΩΣΗ

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το σε pdf

Η ΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ & Η ΑΚΟΣΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ»

ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΒΑΝΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Η ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΩΣΗ.

Εἶναι συνηθισμένο τό φαινόμενο ὅλοι ἐκεῖνοι πού κυβερνοῦν μία χώρα νά εἶναι ἀπόφοιτοι πανεπιστημιακῆς μορφώσεως, καί συγκεκριμένα ἀπόφοιτοι μία ἐκ τῶν δυό ἐπιστημῶν: Α) τήν πολιτική ἐπιστήμη, καί β) τήν νομική ἐπιστήμη. Ἀκολουθοῦν καί ἄλλες βεβαίως, μέ τήν ἑπόμενη τρίτη κατά σειρά προτεραιότητας νά εἶναι ἡ οἰκονομική ἐπιστήμη. Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ γενική ἄποψη ἀπό ὅλους σχεδόν τούς ἀνθρώπους ὅτι ἕνας πρωθυπουργός, ἤ ἕνας ὑπουργός πρέπει νά ἔχει πανεπιστημιακή μόρφωση. Οἱ παλαιοί Ἕλληνες ἐπίσης τῶν παλαιότερων ἐποχῶν θεωροῦσαν τήν πανεπιστημιακή μόρφωση ταυτόσημη μέ τά ὑψηλά πολιτικά καί κυβερνητικά πόστα. Ὁ ἀγράμματος ἄνθρωπος θεωροῦνταν ἀκατάλληλος γιά ὑψηλά κυβερνητικά ἀξιώματα, καί δέν εἶχε πολύ ἄδικο ὁ κόσμος, καθώς ἐάν δέν γνώριζε ἀνάγνωση ὁ πολιτικός ἦταν πράγματι μιά ἐπικίνδυνη καί θλιβερή κατάσταση, θά εὑρίσκονταν ἀδύναμος πολλές φορές νά διαχειρισθεῖ μέ σιγουριά τήν κυβερνητική ἐξουσία. Ἡ ἀδυναμία του αὐτή ἦταν συγκεκριμένη, καί ἦταν τό νά μήν μπορεῖ νά διαβάσει ἔγγραφα σημαντικά καί νά λάβει ὁ ἴδιος πρωτοβουλία κυβερνητική. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἐξετάζοντας τήν σημερινή πανεπιστημιακή μόρφωση διαπιστώνουμε ὅτι εἶναι μέν φαινομενικῶς κόσμιο πλεονέκτημα γιά τόν πολιτικό πού θέλει νά καταλάβει μία θέση κυβερνητικῆς ἐξουσίας στήν χώρα του˙ κόσμιο θεωρῆται καί γιά τόν κόσμο, ἄλλα ἀπό τήν ἄλλη πλευρά εἶναι κολάσιμο ἐπικίνδυνο ρίσκο ἡ σημερινή ἐπικρατοῦσα πανεπιστημιακή μόρφωση του. ‘’ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΘΑΡΘΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ’’ ἔλεγε προφητικά ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
Γιατί; Read more »