Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Φεβρουάριος, 2016

1. Τινος Συμφεροντα Διακονει το Πατριαρχειο Κωνσταντινουπολεως; 2. H ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ, ΜΟΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗ 3. ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 19th, 2016 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

 Τινος τελικα τα Συμφεροντα Διακονει το Πατριαρχειο Κωνσταντινουπολεως;

Του Μιχαήλ Στυλιανού

Αποκαλυπτικό άρθρο Βορειοελλαδίτη Μητροπολίτη στο «Παρόν» της περασμένης Κυριακής, περί την μανιώδη δράση του Πατριάρχη για τον διαμελισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και η δήλωση του κ. Βαρθολομαίου για την συνάντηση του Κυρίλλου Μόσχας με τον Πάπα, στην Κούβα, την οποία πανηγύρισε ο τουρκικός Τύπος, επισύρουν αναγκαστικά την προσοχή στις φροντίδες και ενασχολήσεις του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας, επειδή: (Τὴ συνέχεια στὴν ιστοσελίδα)

http://www.pentapostagma.gr/2016/02.html

058837d2ea8c5lἘν Πειραιεῖ τῆ 17/2/2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑΚΛΩΤΣΙΟΠΑΤΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ

Ἡ Ἱερά Σύναξις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πού συνῆλθε στό Σαμπεζύ τῆς Ἑλβετίας ἀπό 21 ἕως 28 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἔκρινε σκόπιμον ὅτι ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό ἡμερολογιακό ζήτημα «ἑκάστη Ἐκκλησία νά ἀφεθῆ ἐλευθέρα ἵνα τηρῆ τό ὑπ’ αὐτῆς θεωρούμενον ὡς λυσιτελές διά τήν πνευματικήν οἰκοδομήν τοῦ ποιμνίου αὐτῆς ἡμερολόγιον, χωρίς τοῦτο νά ἐπηρεάζει τόν ὑπό πάντων τῶν Ὀρθοδόξων κοινόν ἑορτασμόν τοῦ Πάσχα».
Ἡ Β΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις εἶχε ἐξετάσει τό θέμα μέ γνώμονα: ὅτι εἶναι πολύ πέραν τῆς ἐπιστημονικῆς ἀκριβείας, εἶναι θέμα ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας τῆς μιᾶς καί ἀδιαιρέτου Ὀρθοδοξίας τῆς ὁποίας ἡ ἑνότης κατ’ οὐδένα λόγον ἤ τρόπον ἔπρεπε νά διασαλευθῆ ἐν τῇ πεποιθήσει ὅμως ὅτι «τό Σάββατον διά τόν ἄνθρωπον ἐγένετο καί οὐχ ὁ ἄνθρωπος διά τό Σάββατον» (Μαρκ. 2, 27).
Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ Ἁγία Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος μέ ὅρον Της πού διασώζεται στόν πρῶτο Κανόνα τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ τοπικῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος ἐπεκυρώθη ἀπό τόν Β΄ Κανόνα τῆς Ἁγίας ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὡρισμένως, καθώρισε ὅτι τό Ἅγιον Πάσχα θά ἑορτάζεται πάντοτε τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν πανσέληνον, μετά τήν Ἐαρινήν ἰσημερίαν, ὥστε νά μή συμπίπτει ποτέ μέ τό Νομικόν Φάσκα τῶν Ἰουδαίων, διότι κατά τόν Ζ΄ Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων «εἴ τις Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διακόνος τήν Ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν πρό τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας μετά Ἰουδαίων ἐπιτελέσοι, καθαιρείσθω». Ὁ ὅρος τῆς Ἁγίας Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου περιλαμβάνεται εἰς τόν Α΄ Κανόνα τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, ὁ ὁποῖος διά τῆς ἐπικυρώσεως ὑπό τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἔχει Οἰκουμενικήν καταξίωσι: «Πάντας τοὺς τολμῶντας παραλύειν τὸν ὅρον τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης συνόδου τῆς ἐν Νικαίᾳ συγκροτηθείσης, ἐπὶ παρουσίᾳ τῆς εὐσεβείας τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου, περὶ τῆς ἁγίας ἑορτῆς τοῦ σωτηριώδους Πάσχα, ἀκοινωνήτους καὶ ἀποβλήτους εἶναι τῆς Ἐκκλησίας, εἰ ἐπιμένοιεν φιλονεικότερον ἐνιστάμενοι πρὸς τὰ καλῶς δεδογμένα, καὶ ταῦτα εἰρήσθω περὶ τῶν λαϊκῶν. Εἰ δέ τις τῶν προεστώτων τῆς Ἐκκλησίας, ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος, μετὰ τὸν ὅρον τοῦτον τολμήσειεν ἐπὶ διαστροφῇ τῶν λαῶν καὶ ταραχῇ τῶν ἐκκλησιῶν ἰδιάζειν καὶ μετὰ τῶν Ἰουδαίων ἐπιτελεῖν τὸ Πάσχα˙ τοῦτον ἡ ἁγία σύνοδος ἐντεῦθεν ἤδη ἀλλότριον ἔκρινε τῆς Ἐκκλησίας, ὡς οὐ μόνον ἑαυτῷ ἁμαρτίας ἐπισωρεύοντα, ἀλλὰ πολλοῖς διαφθορᾶς καὶ διαστροφῆς γινόμενον αἴτιον· καὶ οὐ μόνον τοὺς τοιούτους καθαιρεῖ τῆς λειτουργίας, ἀλλὰ καὶ τοὺς τολμῶντας τούτοις κοινωνεῖν μετὰ τὴν καθαίρεσιν. Τοὺς δὲ καθαιρεθέντας ἀποστερεῖσθαι καὶ τῆς ἔξωθεν τιμῆς, ἧς ὁ ἅγιος κανὼν καὶ τό τοῦ Θεοῦ ἱερατεῖον μετείληφεν». Read more »

ΑΝ ΠΕΡΙΕΡΓΑΖΩΜΕΘΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ & ΜΙΛΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ & ΛΙΓΟΤΕΡΟ Ή ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΘΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΣΤΗΝ ΔΑΙΜΟΝΟΛΑΤΡΙΑ & ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ & ΑΓΧΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 19th, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Aπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 44-45

ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΙΕΡΓΑΖΩΜΕΘΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
ΓΙΑΤΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΑΙΜΟΝΟΛΑΤΡΙΑ
-ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΘΑ-

Ἄς μὴ τρομοΕξ. Χριστ.κρατούμεθα, ἀγαπητοί μου, καὶ ἄς μὴ καταλήγωμεν εἰς ἄγχος, λίαν επικίνδυνον διὰ τὴν πνευματικήν μας ὑπόστασιν. Ὡς εἰς τὴν εποχὴν τοῦ Ἀποστόλου Παῦλου οἱ χριστιανοὶ τῆς Θεσσαλονίκης, ἐξ ἀφορμῆς διαδόσεως ὅτι ἐπίκειται ἡ ἔλευσις τοῦ Χριστοῦ, εἶχον περιέλθει εἰς τελείαν ἀδράνειαν, μὴ θέλοντες οὐδὲ νὰ ἐργασθοῦν, καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἠναγκάσθη νὰ ἐπιτημήσῃ αὐτοὺς διὰ τὴν ἄσκοπον ἀγωνίαν των (Ἴδε Β΄ Θεσ. κεφ. 2ον), οὕτω καὶ τώρα, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἀριθμοῦ 666, μέγας θόρυβος ἠγέρθη καὶ αἱ καρδίαι πολλῶν ἔχουν ταραχθῆ σφόδρα. Ἔτσι κατώρθωσεν ὁ πολυμήχανος σατανᾶς, καθὼς λέγει ἅγιος ἀσκητὴς τοῦ ἁγίου Ὄρους, νὰ ἐπιφέρῃ τοιαύτην σύγχυσιν πνευμάτων, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νὰ ὁμιλοῦν διαρκῶς περὶ τοῦ σατανᾶ καὶ ὀλίγον ἤ οὐδέποτε περὶ τοῦ Χριστοῦ, τοῦ νικητοῦ τῶν δαιμόνων Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁμιλοῦντες τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας των, καὶ διαρκῶς περιεργαζόμενοι τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν. Κινδυνεύομεν νὰ περιπέσωμεν ἀσυνειδήτως εἰς δαιμονολατρίαν. Φοβούμεθα τὸ 666, καὶ δὲν φοβούμεθα τὴν ἁμαρτίαν, πηγὴν πάσης κακίας καὶ ἀθλιότητος, ποὺ προκαλεῖ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ. Ἄς προσέξωμεν, ἀγαπητοί μου πολύ. Χωρὶς νὰ καταλήγωμεν εἰς πανικόν, ὅπως κάποτε οἱ χριστιανοὶ τῆς Θεσσαλονίκης, πρὸς τοὺς ὁποίους ἀπηύθυνεν ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὴν προτροπὴν «Μὴ θροεῖσθε», ἄς διατελῶμεν εἰς ἱερὰν ἐπιφυλακήν, ἀγρυπνοῦντες καὶ προσευχόμενοι κατʼ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Λουκ.. 21, 36)....

1. ΚΡΑΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΑΥΤΟ (ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ) 2. ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΩΜΕΘΑ (ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 19th, 2016 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Τελώνου & Φαρισαίου 1. (B Tιμ. 3, 10-15) καὶ 2. (Λουκ. 18,10-14)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

1. ΚΡΑΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΑΥΤΟ

(Πατῆστε καὶ διαβᾶστε τὸ κήρυγμα (1) στὸν Ἀπόστολο σὲ pdf)

2. ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΩΜΕΘΑ

«Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερόν…» (Λουκ. 18,10)

Καλεσμα copyΕΑΝ, ἀγαπητοί μου, μετρηθοῦμε, θὰ δοῦμε ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἐκκλησιάζονται εἶνε λίγοι ἐν συγκρίσει μὲ τὸ σύνολο. Οἱ πολλοὶ ἀπουσιάζουν. Ἀλλ᾿ ἐγὼ δὲν θέλω νὰ μιλήσω τώρα γιὰ ᾿κείνους ποὺ ἀπουσιάζουν· θὰ μιλήσω ὄχι γιὰ τοὺς ἀπόντας ἀλλὰ γιὰ τοὺς παρόντας στὸν ἐκκλησιασμό. Ἀσφαλῶς τὸ κρῖμα ἐκείνων ποὺ λείπουν εἶνε μεγάλο· φοβοῦμαι ὅμως, μήπως καὶ τὸ κρῖμα αὐτῶν ποὺ ἔρχονται στὸ ναὸ δὲν εἶνε μικρό. Διότι συχνὰ εμεθα παρόντες τῷ σώματι, ἀπόντες τῷ πνεύματι. Δὲν ἀρκεῖ νὰ ἐρχώμεθα στὴν ἐκκλησία· πρέπει νὰ ἐξετάσουμε καὶ ἐὰν ἐκκλησιαζώμεθα σωστά.
Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα βοᾷ καὶ λέγει, ὅτι ἀπὸ τοὺς δύο ποὺ ἀνέβηκαν στὸ ναὸ νὰ προσευχηθοῦν ὁ ἕνας ὠφελήθηκε, ὁ ἄλλος δὲν ὠφελήθηκε. Μήπως λοιπὸν εμεθα κ᾿ ἐμεῖς μεταξὺ ἐκείνων ποὺ δὲν ὠφελοῦνται;
Μπορεῖ, ἀδελφοί μου, νὰ πηγαίνῃ κανεὶς στὸ ναὸ πρωῒ – πρωΐ, νὰ κάθεται ἀπ᾿ τὸν ὄρθρο ὣς τὸ «Δι᾿ εὐχῶν», νὰ προσκυνᾷ καὶ ν᾿ ἀνάβῃ κερὶ σὲ κάθε εἰκόνα, νὰ προσεύχεται διὰ μακρῶν, κι ὅμως ἡ προσευχή του νὰ μὴ γίνεται δεκτή. Ἀντιθέτως ἕνας ἄλλος μπορεῖ νὰ σταθῇ γιὰ λίγο, ἡ καρδιὰ μέσα του ν᾿ ἀναστενάξῃ κι ὁ στεναγμός του νὰ πάρῃ φτερὰ καὶ σὰν πύραυλος νὰ περάσῃ τὰ ἄστρα, νὰ φθάσῃ στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἑλκύσῃ τὸ θεῖο ἔλεος.
Ὑπάρχει, λοιπόν, προσευχὴ ἀπαράδεκτος καὶ προσευχὴ δεκτή. Ἀπαράδεκτος ἦταν ἡ προσευχὴ τοῦ φαρισαίου, δεκτὴ ὡς εὐωδία ἦταν ἡ προσευχὴ τοῦ τελώνου.

* * *

Γιὰ νὰ γίνῃ δεκτὴ ἡ προσευχή μας καὶ νὰ φέρῃ ἀποτελέσματα ὁ ἐκκλησιασμός, πρέπει τὴν Κυριακὴ τὸ πρωῒ ὅταν χτυπᾷ ἡ καμπάνα νὰ προετοιμαζώμεθα καὶ νὰ ἐρχώμεθα στὴν ἐκκλησία μὲ ἱερὲς σκέψεις καὶ αἰσθήματα.
Πρῶτα – πρῶτα νὰ ἐρχώμεθα μὲ πίστι. Ἐὰν δὲν πιστεύουμε, ὁ ἐκκλησιασμὸς εἶνε μάταιος. Τί νὰ πιστεύουμε; Read more »

ΟΙ AΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 18th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» φυλ. 235, Μαρτιος 1961
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ;

«Βάδιζε, ἀρίθμησον τὸν Ἰσραὴλ καὶ τὸν Ἰούδαν…
καὶ γνώσομαι τὸν ἀριθμὸν τοῦ λαοῦ»
(Β΄ Βασιλ. 24, 2-3)

Ἐθνικὰ προβλήματα

Ἀπογραφσημαια -Αγg

Τὴν 19ην Μαρτίου ἐ.ἔ. εἰς ὅλην τὴν Πατρίδαν μας ἔγινεν ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ. Τὴν διενήργησεν ὄχι ἰδιωτική τις ἐπιχείρησις, ἀλλʼ ἐπίσημος ὀργανισμός, κρατικὴ ὑπηρεσία, ἡ ὁποῖα τιτλοφορεῖται Ἐθνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἑλλάδος, ἔχουσα ὑπεράνω τοῦ τίτλου τὸ έθνικὸν σῆμα, τὸν βασιλικὸν θυρεὸν μὲ τὸν τίμιον σταυρόν.
Ἡ ἀπογραφὴ αὕτη ἦλθε, κατὰ τρόπον ἀνέλπιστον, νʼ ἀποκαλύψη δημοσία τὴν νοοτροπίαν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι διέταξαν ταύτην.
«Ἀλλὰ διατὶ γράφετε ἔτσι; Εἶσθε κατὰ τῆς ἀπογραφῆς;» θὰ μᾶς εἴπουν ἐν θυμῶ οἱ θιασῶται τῶν ἀριθμῶν. «Δὲν γνωρίζετε, ὅτι ἡ ἀπογραφὴ εἶνε καθῆκον ἐπιβεβλημένον εἰς ἔθνος ποὺ θέλει νὰ ὀνομάζεται πολιτισμένον; Δὲν γνωρίζετε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἀνήκει εἰς τὴν μεγάλην οἰκογένειαν τῶν Ἐθνῶν, ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται Ὀργανισμὸς Ἠνωμένων Ἐθνῶν (ΟΗΕ), καὶ ἔχει ἀναλάβει ὡρισμένας ὑποχρεώσεις; Δὲν γνωρίζετε ὅτι ὁ ΟΗΕ θέλει νὰ ἔχη εἰς τὰ ἀρχεῖά του ἐνημερωμένους πίνακας τῆς ζωῆς καὶ τῆς κινήσεως τῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ὑπὸ τὴν αἰγίδα του; Ὅ,τι δὲ διατάσσει ὁ μέγας οὗτος Ὀργανισμός, δὲν εἶνε δυνατὸν παρὰ νὰ ἐκτελῆται παρʼ ὅλων; Ὁ δὲ ΟΗΕ παραπονεῖται διὰ τὴν καθυστέρησίν μας εἰς τὸν τομέα τῆς στατιστικῆς. Δὲν δίδομεν, λέγουν, ἐγκαίρως τὰ ζητούμενα στοιχεῖα. Ἐκτὸς ὅμως τούτου καὶ ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες θέλωμεν νὰ γνωρίζωμεν τὴν κατάστασιν τοῦ Ἔθνους μας, οἱ δὲ διάφοροι ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι θὰ προέλθουν ἐκ τῆς ἀπογραφῆς, θὰ εἶνει δεῖκται τοῦ πολιτισμοῦ μας, θὰ εἶνε λίαν χρήσιμοι διʼ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν εὐθύνην τῆς διακυβερνήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Πρέπει δὲ νὰ γνωρίζητε, ὅτι ἡ πρὸ ἡμερῶν διενεργηθεῖσα καθʼ ἅπασαν τὴν Ἑλλάδα ἀπογραφὴ δὲν εἶνε ἡ πρώτη. Ταύτης προηγήθησαν 22 ἄλλαι ἀπογραφαί».
Ἡμεῖς, κύριοι, δὲν εἴμεθα κατὰ τῆς ἀπογραφῆς, κατὰ τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας, ἡ ὁποία καλῶς λειτουργοῦσα ἔχει προορισμὸν νὰ διαφωτίζη τὸ Κράτος ἐπὶ τῶν διαφόρων στοιχείων, ποὺ συνθέτουν τὴν ζωὴν τοῦ Ἔθνους. Διότι ποῖος βοσκὸς δὲν ἀριθμεῖ τὰ πρόβατά του; Ποῖος γεωργὸς δὲν ὑπολογίζει τὸν καρπὸν ποὺ παράγουν τὰ κτήματά του; Ποῖος ἔμπορος δὲν κάμνει κατὰ περιόδους ἀπογραφὴν τοῦ ἐμπορεύματός του καὶ κατὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους ἀπολογισμὸν ἐσόδων καὶ ἐξόδων; Καὶ ποῖος στρατηγὸς δὲν πρέπει νὰ γνωρίζη τὰς δυνάμεις, τὰς ὁποίας διαθέτει, καὶ νὰ ἐξακριβώνη τὰς ἐλλείψεις της;
Ἀλλὰ τότε ποῦ εἶνε ἡ διαφωνία σας; θὰ μᾶς ἐρωτήσουν οἱ θιασῶται τῶν ἀριθμῶν. Περιμένετε ὀλίγον, κύριοι. Read more »

ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ & ΛΗΣΤΩΝ – Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ _ ΑΘΛΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΣ

ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΔΥΟΜΙΣΙ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΙ ΕΘΝΗ!
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΤΙΠΟΤΕ ΠΙΑ!

 http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/02/blog-post_4368.html

ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΗΛΙΘΙΟΣ!!!

(ΑΥΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!!!)

Άρθρο του Διεθνολόγου Αντώνη Γρυπαίου – (ΒΙΝΤΕΟ) ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΡΌΤΣΙΛΝΤ !!!ΑΥΤΟΙ ΕΚΛΕΓΟΥΝ 34 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ….!!!

http://elladapoyantisteketai.blogspot.gr/2016/02/34.html

058837d2ea8c5l Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

ΑΘΛΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ TOY ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/07/blog-post_5285.html..

Ἡσαΐας Κωνσταντινίδης

-Προδοτες της Πιστεως

Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Ο πρώην Έφεδρος αξιωματικός του τουρκικού στρατού και φανατικότερος υποστηρικτής της Πανθρησκείας
Ο Βαρθολομαίος ανέβηκε στον πατριαρχικό θώκο της Κωνσταντινουπόλεως το φθινόπωρο του 1991, μετά τον θάνατο του πατριάρχη Δημητρίου.
-Ευθύς αμέσως, με το που πήρε το σημαντικότατο αυτό αξίωμα, πραγματοποίησε πλήρη επίθεση κατά του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας! -Έκανε τότε την απαράδεκτη για Έλληνα Χριστιανό Ορθόδοξο δήλωση: «Την επανάσταση του 1821 την έκαναν μερικοί ξεβράκωτοι, διακόπτοντας έτσι την αρμονική συμβίωση Ελλήνων και Τούρκων στην Οθωμανική αυτοκρατορία»!…
-Αποκάλεσε «ξεβράκωτους» τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τη Μπουμπουλίνα, τον Ανδρούτσο, τον Παπαφλέσσα και τόσους άλλους ήρωες του σύγχρονου ελληνισμού…https://www.blogger.com/nullΈκτοτε ο Βαρθολομαίος αποτελεί τον καλύτερο προπαγανδιστή των τουρκικών θέσεων. Ξεχνάει άραγε κανείς ότι υπήρξε έφεδρος αξιωματικός του τουρκικού στρατού, σε μία χώρα όπου ΔΕΝ λαμβάνεις τέτοια θέση αν δεν είσαι καθαρός Τούρκος; (!) Ή την προπαγάνδα που εξαπέλυσε κάποτε ο Βαρθολομαίος με φανατικό τουρκισμό μέσα του, προκειμένου η Κωνσταντινούπολη να πάρει τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2008; Όλα αυτά, θα συμφωνήσουν σίγουρα άπαντες μαζί μας, κάθε άλλο παρά Ελληνορθόδοξο πατριάρχη φανερώνουν. Αντιθέτως, φανερώνουν ύπουλο μυστικό πράκτορα της τουρκικής ΜΙΤ…
Όμως ο Βαρθολομαίος δεν αρκέστηκε στα ως άνω. Ήταν και είναι ο φανατικότερος υποστηρικτής της θρησκείας της Νέας Εποχής, δηλ. της λατρείας της «θεάς Γαίας»! Τον θυμόμαστε να συμπροσεύχεται με άλλα δόγματα (που η Ορθοδοξία θεωρεί διαφορετικά θρησκεύματα ή αιρέσεις) μπροστά σε μία… γυάλινη μπλε μπάλα (!), η οποία συμβολίζει τον πλανήτη Γη!… Είναι γεγονός ότι, μέσω του οικουμενισμού και της «ένωσης» των Εκκλησιών που προωθεί ο Βαρθολομαίος, οι διαφορετικές θρησκείες απαλείφονται και στη θέση τους έρχεται η ΜΙΑ (ψευδο)θρησκεία με ΜΙΑ παγκόσμια διακυβέρνηση: η Νέα Εποχή με «Μεσσία» τον ίδιο τον Αντίχριστο…
Ώστε τον Αντίχριστο προβάλλει και επιθυμεί ο Βαρθολομαίος; Θέλοντας μάλιστα να μαγαρίσει την άλλοτε Βασιλεύουσα του ελληνισμού, την Κωνσταντινούπολη, εφόσον το σχέδιο των αντιχρίστων δυνάμεων είναι να εγκαθιδρύσουν εκεί το κέντρο της παγκόσμιας εξουσίας-τυραννίας τους… Ο άθλιος ρόλος του Βαρθολομαίου είναι πλέον φανερός. Εμείς δεν «μασάμε» τα λόγια μας, όπως κάνουν μερικά σαμαρόσκυλα που παριστάνουν τους «πατριώτες»! Το λέμε ευθέως και ξεκάθαρα: ο Βαρθολομαίος είναι επικίνδυνος αιρετικός! Δεν ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού… Να αφοριστεί, δεν τον θέλουμε στη ζωή μας, δεν τον χρειαζόμαστε!

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ! ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ (ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ ΚΕΦ. 10, ΣΤΙΧ.19)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 17th, 2016 | filed Filed under: ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ

Ἐπίλογος τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ» φυλ. 235, Μάρτιος 1961
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

nea epxi

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται! Ἐκ τῶν ἀπογραφῶν ποὺ διενεργοῦνται ἐξάγεται, ὅτι ὁ πληθυσμὸς ὄχι μόνον τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν τῆς ὑφηλίου αὐξάνεται. Αὐξάνεται ποσοτικῶς, ἀλλὰ ποιοτικῶς, πῶς εἶνε τὰ δισεκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων; Μήπως σπανίζουν οἱ ἔντιμοι χαρακτῆρες; Μήπως τὰ ζωτικὰ στοιχεῖα τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, ὡς εἶνε ἡ πίστις, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐλπίς, ἀρχίζουν νὰ ἐκλείπουν, καὶ μόνον σάρκες ἄνευ ψυχῆς, ἄνευ ἐνθέου φρονήματος ἔχουν καταντήσει οἱ ἄνθρωποι; Μήπως ἐφθάσαμεν εἰς ἐποχὴν παροιμοίαν πρὸς τὴν ἐποχὴν τοῦ Νῶε («ὥσπερ αἱ ἡμέραι Νῶε»), κατὰ τὴν ὁποίαν μόνον ὀκτώ, ὡς εἴδομεν, ἐκρίθησαν ἄξιοι σωτηρίας; Μήπως ἡ ἐποχή μας εἶνε ἡ ἐποχὴ ἐκείνη, περὶ τῆς ὁποίας προφητικῶς ὡμίλησεν ὁ Κύριος λέγων˙ «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθῶν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς»; (Λουκ. 18, 8).
Ὁ Κύριος ὅστις ἐξ ὕψους κατοικητηρίου του ἐποπτεύει τὰ ἀνθρώπινα, βλέπει τὴν καταπληκτικὴν πρόοδον τοῦ κακοῦ καὶ δὲν ἀδιαφορεῖ. Μακροθυμεῖ καὶ ἀναμένει τὴν μετάνοιαν ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Δὲν ἐμακροθύμησε, καὶ ἐπὶ 120 ἔτη δὲν ἀνέμενε τὴν μετάνοιαν τῶν ἀνθρώπων τῆς γενεᾶς τοῦ Νῶε; Οὕτω καὶ σήμερον μακροθυμεῖ, δίδει συνεχῶς προθεσμίας πρὸς μετάνοιαν καὶ ἐπιστροφήν˙ Ἀλλὰ δὲν μετανοεῖ ἡ ἀνθρωπότης; Δὲν μετανοοῦν οἱ ἄρχοντες αὐτῆς, οἱ τὰς μεγαλυτέρας εὐθύνας ὑπέχοντες; Δὲν μετανοοῦν οἱ ἀρχόμενοι, οἱ ὁποῖοι καὶ αὐτοὶ κατὰ διαφόρους τρόπους συνευδοκοῦν εἰς τὰς πράξεις τῶν ἀρχόντων των; Δὲν μετανοεῖ Ἀνατολὴ καὶ Δύσις; Ἀλλʼ ἐξακολουθοῦν τὰ τεράστια πολιτικά, στρατιωτικὰ καὶ οἰκονομικὰ συγκροτήματα νὰ σκέπτωνται ὅπως καὶ χθές; Κωφεύουν πρὸς τὰς ἀρχαγγελικὰς σάλπιγγας τῆς Ἀποκαλύψεως; Τυφλώττουν πρὸς τὰ φωτεινὰ σήματα ποὺ εἰδοποιοῦν «κίνδυνος – θάνατος»; Ἐπῆλθε γενικὴ πώρωσις συνειδήσεων; Αἴ τότε! Εὑρισκόμεθα ἐγγὺς μαχαίρας. Τὰ δισεκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων μὴ μετανοοῦντα δὲν ἔχουν λόγον ὑπάρξεως. Πρὸς τί νὰ ζοῦν; Θὰ παραχωρήση ὁ Θεὸς νὰ ἔλθη ἡ μεγάλη συμφορά. Ποία θὰ εἶνε αὕτη;
Read more »

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ 1951, ΠΟΥ ΤΡΟΜΑΞΕ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ. ΣΕ 7.632.801 ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΤΑ 7.472.559 ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ 121 ΑΤΟΜΑ ΔΗΛΩΣΑΝ ΑΘΕΟΙ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ» ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 17th, 2016 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1951 ΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΚΑΨΕ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ

ΤΑ 98% ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Μικρό ἀπόσπασμα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ» φυλ. 235, Μάρτιος 1961
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Αγιογραφικος χαρτης ιστ

«…Γιὰ νὰ ποῦμε ὅτι μία ἀπογραφή πέτυχε, πρέπει οἱ ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι θὰ προέλθουν ἐκ τῶν δελτίων, νὰ εἶνε οἱ δεῖκτες τῆς ζωῆς τοῦ Ἔθνους, ὅπως τὴν συνθέτουν τὰ οὐσιώδη γνωρίσματα της. Διεθνὲς συνέδριον στατιστικῆς, εἰς τὸ ὁποῖον εἶχαν λάβει μέρος οἱ σπουδαιότερες χῶρες τοῦ κόσμου καὶ ἐγένετο σοβαρὰ συζήτησις ἐπὶ τοῦ τρόπου τῆς συντάξεως τοῦ ἐρωτηματολογίου τοῦ δελτίου τῆς ἀπογραφῆς, ἀπεφάνθη, ὅτι μεταξὺ τῶν ἐρωτημάτων, ποὺ πρέπει νὰ περιέχει τὸ δελτίον, πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ εἶνε καὶ τὸ τῆς Θρησκείας. Δικός μας δὲ ἐπιστήμων ἀρθρογραφῶν ἐπὶ τοῦ θέματος παρετήρει ὀρθῶς ὅτι «ἡ ἐξακρίβωσης τῆς θρησκείας καὶ τῆς ὁμιλουμένης γλώσσης ἀποτελοῦσι τὴν βάσιν τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως ἑνὸς λαοῦ». Συνεπὴς πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτὴν τῆς καταρτίσεως τῶν ἀπογραφικῶν δελτίων καὶ ἡ Ἑλλάς, ὁσάκις διενήργει ἀπογραφήν, ἐκ τῶν πρώτων ἔθετε τὸ ἐρώτημα: Εἰς ποίαν θρησκείαν ἀνήκετε; Καὶ ἡ Ἑλλὰς ἐκ τῆς ἀπογραφῆς ἐγνώριζε ποία δύναμι ἐκπροσωποῦσε στὸ Κράτος κάθε δόγμα. Ἔτσι κατὰ τὴν τελευταία ἀπογραφὴν τοῦ 1951 ἐξ ἐπόψεως θρησκείας οἱ κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος κατανέμονται ὡς ἐξῆς: Ὀρθόδοξοι 7.472.559, Καθολικοὶ 28.430, Διαμαρτυρόμενοι 7.034, Μονοφυσῖται 120, ἄλλοι χριστιανοὶ 4.438, Μουσουλμᾶνοι 112.565, Ἰσραηλῖται 6.325, Ἄλλων Θρησκειῶν 24 (*) καὶ Ἄθεοι 121

Εἰς τὴν τελευταίαν ὅμως ἀπογραφὴν, (ποὺ ἔγινε τῆς 19.3.1961), οὐδὲν στοιχεῖον περὶ Θρησκείας θὰ ἔχωμεν. Διότι τὸ σχετικὸν ἐρώτημα, ποὺ ἦτο πρῶτο εἰς τὰ δελτία τῶν προηγουμένων ἀπογραφῶν, ἤδη παρελείφθη. Ἄλλα ἐρωτήματα ἐτέθησαν, σπουδαιοτάτης σημασίας!! Ὑπὸ τῶν σοφῶν ἐγκεφάλων τῆς στατιστικῆς ὑπηρεσίας ἐλήφθη πρόνοια, ἵνα καταγραφοῦν τὰ πουλερικά, τὰ γίδια, τὰ βόδια, τὰ ἄλογα, τὰ βουβάλια, τὰ γαϊδούρια, τὰ μουλάρια, τὰ γουρούνια, ἀκόμη δὲ καὶ τὰ ἀποχωρητήρια μὲ εἰδικὸν ἐρώτημα, πόσα ἐκ τῶν ἀποχωρητηρίων ἔχουν καζανάκια καὶ πόσοι τὰ μεταχειρίζονται…» Read more »

ΟΤΑΝ ΚΗΡΥΧΘΗ ΔΙΩΓΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΠΟΣΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 16th, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Aπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 29-30

ΟΤΑΝ ΚΗΡΥΧΘΗ ΔΙΩΓΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ,

ΠΟΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ;

Εξ. Χριστ.

Γεννᾶται λοιπὸν τὸ ἐρώτημα· ἐμεῖς εἴ­μεθα προετοιμασμένοι γιὰ Ἐκκλησία κατακομβῶν; Ὅταν πέσῃ τὸ κόσκινο τοῦ διωγμοῦ, ὅπως στὴν Ἀλβανία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, πόσοι θὰ μείνουμε;
Mιὰ κορυφὴ τοῦ Θαβὼρ εἶνε ἐδῶ πέρα· ἀλλὰ θὰ λείψῃ αὐτὴ ἡ κορυφή. Tώρα εἶστε πολλές. Ὅταν ἀρχίσῃ ὁ διωγμός, ἀπὸ τὶς ὀγδόντα – ἑκατὸ ποὺ εἶστε ἐδῶ, ―νὰ μὴ σᾶς φανῇ παράξενο― ζήτημα ἄν μείνετε δέκα· πέντε ἂν μείνετε. Θὰ φύγουν, θὰ φύγουν, θὰ φύγουν. Θὰ τὰ δῆτε αὐτά. Ἐγὼ δὲ θὰ ζῶ πλέον γιὰ νὰ δῶ αὐτὰ τὰ τραγικὰ γεγονότα. Τὰ ἔζησα αὐτὰ τὰ γεγονότα, καὶ τὰ ξέρουν ἐδῶ πέρα ὅσοι εἶνε. Θὰ βγῇ ἕνα βιβλίο, τὸ ὁποῖο θὰ περιγράφῃ τὰ πρὸ σαράντα ἐτῶν συμβάντα· ὄχι γιὰ τὴ δόξα τὴ δική μου, ἀλλὰ γιὰ νὰ τιμήσουμε τὰς περιστάσεις ἐκείνας. Ἦρθε ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία, ἐνῷ εἶχα σαράντα – πενήντα κον-τά μου, ὅλοι μὲ ἐγκατέλειψαν – πλὴν ἑνὸς προσώπου, τοῦ Γεωργίου Παφίλη. Mόνο αὐτὸς δὲν μὲ ἐγκατέλειψε· ἔμεινε σταθερὸς καὶ ἀκλόνητος. Ὅλοι μὲ ἐγκατέλειψαν.
Λοιπόν, μὴ νομίζετε ὅτι στὸ Θαβὼρ θὰ περάσετε ὅλη σας τὴ ζωή. Θά ᾿ρθῃ ἡ ἐγκατάλειψις καὶ ὁ διωγμός. Kαὶ θὰ πεινάσωμε καὶ θὰ γυμνητεύσωμε, τὰ πάντα θὰ ὑποστοῦμε γιὰ τὸ Χριστό. Θὰ ἔχωμε ἐμεῖς τὸν ἡρωϊσμὸν τῶν μαρτύρων αὐτῶν; Τότε θὰ παρουσιασθοῦν καὶ νέοι νεομάρτυρες. Τοιοῦτοι νεομάρτυρες παρουσιάζονται στὴ Ῥωσία καὶ στὴν Ἀλβανία. Τὸ τί συμβαίνει στὶς χῶρες αὐτὲς εἶνε ἄγνωστον.
Tώρα ἐμεῖς πήγαμε στὴν ἐκκλησία, λειτουργηθήκαμε, ἀκούσαμε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ κήρυγμα, καὶ ἐπιστρέψαμε στὰ σπίτια μας ὑπὸ ἐλεύθερον ἥλιον τέλος πάντων, μολονότι ἔμμεσος εἶνε ὁ διωγμὸς ἐναντίον τῶν ἰδεῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Μετὰ θ᾿ ἀρχίσῃ καὶ ὁ ἄμεσος διωγμός. Πᾶς Χριστιανὸς θὰ καταδιώκεται, ἀκόμα καὶ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ ἂν θὰ κάνῃ.
Δὲν τὰ λέγω αὐτὰ διὰ νὰ σᾶς σκορπίσω τὴν ἀπογοήτευσι. Σᾶς τὰ λέω, γιατὶ εἶνε καθρέφτης αὐτός, εἰς τὸν ὁποῖο καθρεφτιζόμεθα, γιὰ νὰ φθάσωμε καὶ ἐμεῖς στὰ ὕψη τῶν ἁγίων· ἀλλὰ καὶ γιατὶ πρέπει νὰ ξέρετε τὴν ἀλήθεια.
Πολλὰ λόγια ἔχομε πεῖ, πάρα πολλὰ λόγια, καὶ ὀλίγη οὐσία ὑπάρχει. Δὲν μιλοῦσαν γιὰ τὸ Xριστὸ ἐκεῖνοι· καὶ ὅμως ἡ συναναστροφή των ἤτανε καθαρῶς χριστιανική. «Ἄνευ λόγου κερδηθήσονται». Aὐτὸ εἶνε. Ἐπῆλθε μία κρυάδα στοὺς Χριστιανούς, ψυγεῖο ἔγινε ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τους. Τίς οἶδε τὰς βουλὰς τοῦ Θεοῦ; Tίς οἶδε ἀπ᾿ αὐτὴ τὴ νέκρα ποὺ ὑπάρχει σήμερα στὴν Ἑλλάδα τί θὰ βγάλῃ ὁ Θεός;

1. Ιστοσελιδα πρωην μουσουλμανων που γνωρισαν τον Αληθινο Θεο 2. Η ΙΣΛΑΜΟΠΟΙHΣΗ … ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ! 3. «Τροχονομοι» της θειας Χαριτος 4. «Μενουμε Ελληνες και Ορθοδοξοι»

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 15th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Ιστοσελιδα πρωην μουσουλμανων που γνωρισαν τον Αληθινο Θεο

https://greekmurtadeen.wordpress.com

090634b9b49e9b3e4c9bc943Η ΑΡΧΗ ΕΓΙΝΕ! ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΙΔΟΥ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ

http://mkka.blogspot.gr/2016/02/blog-post_17.html

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΙΣΛΑΜΟΠΟΙHΣΗ … ΑΡΧΙΣΕ!  ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

Ισλαμοοιηση ΑΠΘ

Ναι, αγαπητοί μου Αδελφοί, η Ισλαμοποίηση της Ελλάδας άρχισε! Δηλαδή η κοιτίδα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, η Ελλάδα μας, μεταλλάσσεται σε μια Χώρα πολυθρησκευτικότητος και πολυπολιτισμικότητος.
____Η Ορθοδοξία παραγκωνίζεται! Ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία, τα κύρια χαρακτηριστικά της χώρας μας αρχίζουν να μπαίνουν στο χρονοντούλαπο! (Διαβᾶστε τη συνέχεια)

http://mkka.blogspot.gr/2016/02/blog-post_15.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943«Τροχονομοι» της θειας Χαριτος. Η απαντηση

http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/02/blog-post_46.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943 «Μενουμε Ελληνες και Ορθοδοξοι»:

Μεγαλειώδης εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Βελλίδειο

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε ασφυκτικά το Βελλίδειο το απόγευμα της Κυριακής 14 Φεβρουαρίου για να εκδηλώσει την πρόθεσή του να υπερασπιστεί… Read more »

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΡΞΙΣΤΑΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΟΥΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 15th, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΕ ΕΙΣΤΕ ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΟΙ 

ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΕΝΑΝ – ΕΝΑΝ

Aπο το βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 30

 

ΑΓΩΝΙΣΘ

Ἐσεῖς ποὺ ἀγωνίζεσθε εἶστε σεσημασμένοι, εἶστε σημαδεμένοι, ἔχετε τὴν σφραγῖδα τοῦ ἀρνίου. Ὅπου βρίσκονται ζωντανοὶ Χριστιανοί, τοὺς γνωρίζουν ἕναν – ἕνα. Μπορεῖ αὐτοὶ σὲ μιὰ νύχτα νὰ τοὺς πιάσουν ὅλους αὐτούς.
Δὲν λένε ἐδῶ πέρα στὴν πόλι οἱ οἰκουμενισταὶ καὶ οἱ μαρξισταί;· «Tί νὰ κάνουμε; Ἐμεῖς ξέρουμε πολὺ καλὰ τοὺς Χριστιανούς, μὴ μᾶς μιλᾶτε γι’ αὐτούς. Ψόφιοι εἶνε. Ἂν μπορέσουμε νὰ διώξουμε τὸν Καντιώτη, τελείωσε ἡ ὑπόθεσι. Ὅλη ἡ Φλώρινα δική μας εἶνε». Ἔτσι θὰ κάνουν· θὰ χτυπήσουν κατακέφαλα.
Tέτοια διάθεσι ἔχουν. Σφοδρῶς πολεμοῦν τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα, τὰς κινήσεις, τοὺς ἱεράρχας ποὺ ἀκόμα στέκονται καὶ ἔχουν ἐπὶ κεφαλῆς ἕναν ἀρχιεπίσκοπο ὁ ὁποῖος εἶνε πειθήνιον ὄργανον τῶν θελήσεών τους.
Ὕστερα ὁ καθένας τὸ σπιτάκι του, τὴν οἰκογένειά του, καὶ τίποτε περισσότερο. Δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν καθόλου τὰ ἄλλα. Εἶνε ἰδιοτελεῖς πλέον οἱ ἄνθρωποι. Τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῦ Ἰούδα κυριαρχοῦν, ἡ ἰδιοτέλεια καὶ τὸ συμφέρον βασιλεύουν.
Tὸ πρωΐ ἦρθαν νὰ μοῦ παραπονεθοῦν γιὰ κάποιον ἱερέα. Θύμωσα καὶ ὠργίστηκα. Κλοπή, κλοπή, κλοπή! Δίνουν οἱ ἄνθρωποι χρήματα γιὰ τὴν ἐκκλησία, καὶ τὰ ἁρπάζει ὁ παπᾶς ὅλα καὶ δὲν ἀφήνει τίποτα στὴν ἐκκλησία. Νέοι Ἰοῦδαι. Πέρα ἀπὸ τὴν παπαδιά τους καὶ τὰ παιδιά τους τίποτε ἄλλο ἱερὸ καὶ ὅσιο δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει. Σπάνιο πρᾶγμα εἶνε οἱ εὐλαβεῖς ἱερεῖς ποὺ εἶνε ἕτοιμοι γιὰ θυσίες.

NA ETOIMAZΩΜΕΘΑ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 14th, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Aπο το βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 27

NA ETOIMAZΩΜΕΘΑ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝΕπισκ. Αυγ.

Ἔ, φεύγουμε κ᾿ ἐμεῖς ἀπὸ τὸ σχῆμα αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀπελαμβάναμε ὡρισμένα προνόμια σὲ ὡρισμένας ἐποχὰς καὶ εἶχε μερικὴ ἐλευθερία. Φεύγουμε πλέον ἀπὸ τὸ σχῆμα αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μπαίνομε στὸ σχῆμα τῶν κατακομβῶν.
Tότε πλέον, ὄχι μόνο τροπικῶς, ἀλλὰ καὶ τοπικῶς θὰ χωριστοῦμε. Καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ διωχθῇ· καὶ οἱ ναοὶ θὰ κλείσουν, ὃν τρόπον ἔχουν κλείσει στὴν Ἀλβανία καὶ σὲ ἄλλα μέρη.
Διωγμός. Φαίνονται αὐτὰ ἀπίστευτα· ἀλλὰ ὅλες οἱ ἐνδείξεις φανερώνουν, ὅτι ἐκεῖ βαίνομε. Λοιπόν, πρέπει κ᾿ ἐμεῖς νὰ προετοιμάσωμε τὸν ἑαυτό μας γιὰ Ἐκκλησία κατακομβῶν.
Ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα. Ἔχομε ἐμεῖς τὴν διάθεσιν αὐτήν; Τί λέτε; Μήπως συμβῇ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον εἶπε ὁ Χριστὸς στὸν Πέτρο· «Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον» (ὁ σατανᾶς, λέει, ζητάει νὰ σᾶς κοσκινίσῃ)· «ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου» (Λουκ. 22,31). Ὁ Κύριος ἐγνώριζε τὴν ἀδυναμία τοῦ Πέτρου καὶ ὅτι, ναὶ μὲν εἶχε πόθο εἰλικρινῆ νὰ μείνῃ κοντὰ στὸ Χριστό, ἀλλὰ ἦταν τὸ πνεῦμα του ἀσθενές.
Ὁ Πέτρος ἀπήντησε· «Ἐγώ, Κύριε, μαζί σου θὰ εἶμαι». Κ᾿ ἐσεῖς τώρα εἶστε ἐδῶ πέρα, μαζί μου. Ἀλλὰ θὰ εἶστε πάντα;
Θὰ περάσετε κόσκινο. Δὲν θέλω νὰ σᾶς ἀπογοητεύσω. Ὡραῖα εἶστε τώρα ὅλες ἐδῶ. Δὲν σᾶς πειράζει κανείς, δὲν σᾶς καταδιώκει κανείς. Ἐλεύθερο κατηχητικὸ σχολεῖο ἔχετε, ἐλεύθερες συγκεντρώσεις κάνετε, ἐλεύθερα εἶνε ὅλα. Ζῆτε πάνω σ᾿ ἕνα ὄρος Θαβώρ. «Kαλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι» (Mατθ. 17,4). Ἔχετε τὴ συντροφιά σας, τὸ φαγητό σας, τὸν ὕπνο σας, τὰ κέντρο σας, τὰς εὐκολίας σας. Ὅλα αὐτὰ εἶνε καλὰ καὶ εὐχάριστα. Ἀλλὰ μετὰ ὁ Θεὸς θὰ μᾶς δώσῃ μιὰ κλωτσιά, ὅπως λέει καὶ ὁ Χότζνερ, καὶ θὰ μᾶς πετάξῃ ἀπὸ τὸ ὄρος Θαβώρ· θὰ μᾶς ῥίξῃ κάτω, στὴν σκληρὰν πεδιάδα, στὸ σχῆμα αὐτό.
Γεννᾶται λοιπὸν τὸ ἐρώτημα· ἐμεῖς εἴ­μεθα προετοιμασμένοι γιὰ ἕνα τέτοιο διωγμό; Ἔχομε ἐμεῖς τὸ θάρρος καὶ τὴν αὐταπάρνησιν τοῦ μάρτυρος ἐκείνου, ποὺ ἄκουε νὰ πλησιάζῃ τὸ μούγκρισμα τῶν λεόντων καὶ ἔλεγε· «Nά, ἀκούεται ἡ σάλπιγξ, ἀκούεται ἡ σάλπιγγα ποὺ μὲ καλεῖ»; Ἔχομε ἐμεῖς τέτοια αὐταπάρνησι καὶ θυσία; Ἐμεῖς οἱ ὑλικοί, οἱ γήινοι ἄνθρωποι, μποροῦμε νὰ φτάσουμε σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ποὺ ἔφτασαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἥρωες; Ἔχουμε τὴν αὐταπάρνησιν αὐτὴ τῆς Μαριάμ, μιᾶς ταπεινῆς ὑπηρετρίας, ἡ ὁποία κατώρθωσε νὰ κερδίσῃ τὴν Φαβιόλα;

ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ; ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ, ΠΑΡ’ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 14th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«Χριστιανικὴ Σπίθα» φυλ 234, Φεβρουάριος 1961 (Χωρὶς περικοπές)
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ;

«Καὶ τῶ ἀγγέλω τῆς ἐν Σάρδεσιν Ἐκκλησίας γράψον˙ τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας˙ οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς καὶ νεκρὸς εἶ… Μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει καὶ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΝ» (Ἀποκ. 3, 1-3)

Ἐπίκαιρα θέματα

Ἡ ἁμαρτωλότης τοῦ ἀνθρώπου

Μετανοια πουἘάν, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ἐὰν ὑπάρχη ἕν κήρυγμα, τὸ ὁποῖον εἰς οἱανδήποτε ἐποχὴν καὶ ἐὰν ζῆ ὁ ἄνθρωπος εἶνε ἐπίκαιρον, αὐτὸ εἶνε τὸ κήρυγμα τῆς μετανοίας. Διότι πότε ὁ ἄνθρωπος ἔπαυσε νὰ ὑποπίπτη εἰς ἠθικὰ σφάλματα, νὰ παραβαίνη τὰς μεγάλας ἤ τὰς μικρὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ; Καὶ τὶς τῶν ἀνθρώπων εἶνε δυνατὸν νὰ καυχηθῆ ὅτι εἶνε ἐντελῶς ἀμόλυντος ἐκ τῆς ἁμαρτίας; Ὤ! ἡ ἁμαρτία. Ὁπόσον ἐκτεταμένον εἶνε τὸ κράτος της ἐπὶ τῆς γῆς! Ἡ ἁμαρτία εἶνε ὡς ἡ λεπτὴ ἄμμος τῆς ἀφρικανικῆς ἐρήμου, ἡ ὁποία κατορθώνει νὰ διεισδύη καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων ἀκόμη σχισμῶν τῶν παραθύρων τῶν σιδηροδρομικῶν συρμῶν, ποὺ διέρχωνται διὰ τῆς ἐρήμου. Ἡ ἁμαρτία, ἵνα ἀναφέρωμεν εἰκόνα ἀσκητικοῦ πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας, εἶνε ὡς ὁ ἄνεμος ὅστις φυσᾶ ἐντὸς τοὺ δάσους καὶ σείει ὅλα τὰ φύλλα τῶν δένδρων. Ἡ ἁμαρτία, κοινὸν γνώρισμαὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ὑπὸ τὸ κράτος αὐτῆς ἀναστενάζει ὁλόκληρον τὸ ἀνθρώπινον γένος καὶ συστενάζει καὶ συνωδίνει ὁλόκληρος ἡ ὁρατὴ δημιουργία. Ὁ ἄνθρωπος, καὶ εἰς τὸ μεγαλύτερον ἀκόμη ὕψος ἁγιότητος καὶ ἄν ἀνέλθη, ρίπτων ἕν βλέμμα εἰς τὸ εσωτερικὸν τῆς καρδίας του ἀνακαλύπτει σκιάς, μελανὰ σημεῖα, ἀδυναμίας, ἐλαττώματα, «ψεγάδια», ὡς ἀποκαλεῖ ταῦτα ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης, διὰ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ταπεινώνεται καὶ νὰ θρηνῆ. Ὁ Ἰὼβ διακηρύττει ὅτι καὶ μία ἀκόμη ἡμέρα ἐὰν εἶνε ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς, δὲν θὰ εἶνε καθαρὰ ἐκ τοῦ ρύπου τῆς ἁμαρτίας. Ὁ δὲ Μ. Ἀντώνιος, ὅστις ἐπὶ 80 καὶ πλέον ἔτη ἠγωνίσθη ἐν τῆ ἐρήμω διὰ νʼ ἀποκτήση τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, βαθέως συνησθάνετο τὴν ἁμαρτωλότητά του καὶ ὀλίγον πρὶν παραδώση τὴν ψυχήν του εἰς τὸν Πλάστην, παρεκάλει τοὺς μαθητάς του, ἵνα προσεύχωνται πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα τῶ δώση μετάνοιαν. Ὄχι διότι διετέλει ἐκτὸς μετανοίας αὐτός, τοῦ ὁποίου ὁλόκληρος ἡ ζωὴ ἦτο κήρυγμα μετανοίας, ἀλλὰ διότι ἐπόθει νʼ ἀποκτήση μεγαλύτερον βαθμὸν μετανοίας˙ μεγαλύτερος δὲ βαθμὸς μετανοίας ἀντιστοιχεῖ καὶ εἰς μεγαλύτερον βαθμὸν τελειότητος. Καὶ ἀληθώς˙ ὅσον τις καθαρίζει τὴν πνευματικήν του ὅρασιν διὰ τῶν δακρύων τῆς μετανοίας, τόσον εὐκρινέστερον διακρίνει τὴν ἄβυσσον τῆς ἀνθρωπίνης ἀθλιότητος καὶ βλέπει ὁποία ἀπόστασις χωρίζει αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ. Read more »

Σ’ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΟΠΛΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 13th, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΟΠΛΟ

Aπο το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Γ΄, 2015, σελ. 102

ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ.

Τί πρέπει νὰ κάνουμε, εὑρισκόμενοι σ᾿ αὐτὸ τὸν αἰῶνα – σ᾿ αὐτὴ τὴ γῆ, γιὰ νὰ μείνουμε μὲ τὸ Χριστό; Ἰδοὺ τί μᾶς συμβουλεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἕνα ὅπλο πανίσχυρο, ποὺ πρέπει πάντοτε νὰ ἔ­xουμε μαζί μας οἱ Xριστιανοί, εἶνε ἡ προσευχή. Nὰ μὴν εἴμαστε ἄοπλοι σ᾿ αὐτὴ τὴν σκληρὰ μάχη.

«Tὸ λοιπὸν προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν» (Β΄ Θεσ. 3, 1).
Σ᾿ αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ ζοῦμε, σᾶς παρακαλῶ πολύ, λέει ὁ ἀπόστολος, προσεύχεσθε γιὰ μένα. Ἕνας Παῦλος παρα­καλοῦσε τοὺς Xριστιανοὺς τῆς Θεσσαλονίκης, νὰ προσεύχωνται γι᾿ αὐ­τόν! Tὸ σκεφτήκατε αὐτό; Ἂν ὁ Παῦλος εἶχε ἀνάγ­κη ἀπὸ τὶς προσευχὲς τῶν Xριστιανῶν, πόσῳ μᾶλ­λον ἐμεῖς;
Ἀλλ᾿ ἐμεῖς αὐτὴ τὴν προσευχή, ποὺ εἶνε ὅπλο ἰσχυρὸ – πανίσχυρο γιὰ ὅλες μας τὶς ἀνάγκες, ὑλικὲς καὶ πνευματικές, τὴν ἀμελοῦμε.
Ἔχουμε μεγάλο καὶ σκληρὸ ἀγῶνα. Πρέπει νὰ νι­κηθοῦν οἱ δαίμονες. Kαὶ πρέπει νὰ νικήσῃ ὁ Χριστιανισμός. Bοη­θῆ­στε κ᾿ ἐσεῖς, οἱ Xριστιανοί. Καὶ σήμερα, ἂν δὲν ἔχουμε ἐπιτυχία οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱεροκήρυκες, αἰτία εἶνε ὅτι δὲν προσεύχονται γι᾿ αὐτοὺς οἱ Χριστιανοί. Ἂν πίσω ἀπὸ κάθε ἐπίσκοπο, πίσω ἀπὸ κάθε κήρυκα τοῦ εὐαγγελίου, ὑπῆρχαν δέκα ἄνθρωποι νὰ προσεύχωνται, γιὰ νὰ τοὺς δυναμώνῃ ὁ Θεὸς καὶ νὰ τοὺς φωτίζῃ, θαύματα θὰ γίνονταν. Τώρα ἐμεῖς εἴμαστε θεομπαῖκτες. Βλέπεις τὸν κήρυκα τοῦ εὐαγγελίου ν᾿ ἀνεβαίνῃ στὸν ἄμβωνα; Παρακάλεσε τὸ Θεὸ νὰ τὸν φωτίσῃ, γιὰ νὰ πῇ πέντε λόγια σωστά. Βλέπεις τὸν ἱερέα; Παρακάλεσε τὸ Θεὸ νὰ τὸν δυναμώσῃ στὸν σκληρὸ αὐτὸ ἀγῶνα ποὺ ἔχουμε.

1. ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 2. Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ «ΚΥΡΙΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 12th, 2016 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
στόν ‘Απόστολο(1), σὲ pdf και Εὐαγγελικό(2)

1. ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Κυριακὴ τῆς Χαναναίας (Ματθ. 15,21-28)

2. Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ «ΚΥΡΙΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ»

αμελεια

«Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον», εἶνε ἡ προτροπὴ τοῦ προφήτου Δαυΐδ (Ψαλμ. 102,1· 103,1). Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ εἶνε εὐ­γνώ­μων στὸ Θεὸ γιὰ τὶς εὐεργεσίες του. Καὶ μία ἀπὸ αὐ­τές, ἀ­δελφοί μου, εἶνε ὁ ἐκκλησι­ασμός. Μι­κρὸ θεωρεῖτε τὸ ὅτι ἐπιτρέπει σ᾽ ἐμᾶς τοὺς βρωμεροὺς καὶ ἀκαθάρτους νὰ μπαίνουμε στὸ ναό του; Γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν αὐτιὰ ν᾽ ἀ­κοῦ­νε, μάτια νὰ βλέπουν, καὶ πρὸ παντὸς καρδιὰ νὰ αἰσθάνωνται δὲν ὑπάρχει ἱερώτερος τόπος, τόπος μεγαλυτέρων συγ­κινήσεων. «Εὐφράνθην», λέει ὁ Δαυΐδ, αἰσθάν­θηκα χαρὰ καὶ ἀγαλ­λίασι, ὅταν μοῦ εἶπαν· Ἔλα νὰ πᾶμε στὸν οἶκο τοῦ Κυρίου (ἔ.ἀ. 121,1). Κι ἀλλοῦ λέει· Προτιμῶ νά ᾽μαι ἕνα χαλικάκι στὸ οἶκο τοῦ Θεοῦ μου, πα­ρὰ νὰ εἶμαι πρίγ­κιπας στὰ ἀνάκτορα (βλ. ἔ.ἀ. 83,11).

Εἶνε εὐλογία Θεοῦ νὰ βρισκώμαστε μέσα στὸ ναό. Στὸ ναὸ ἀκούγονται φωνὲς ἀπὸ τὰ οὐράνια, ἀπὸ τὰ ὑπερκόσμια· φωνὲς ἁγίων ἀγ­γέλων καὶ ἀρχαγγέλων, φωνὲς μαρτύρων καὶ ἡρώων, φωνὲς προφητῶν καὶ πατριαρχῶν, φω­νὲς εὐαγγελιστῶν. «Σοφία. Πρόσχωμεν» (θ. Λειτ.).
Ἀπ᾽ ὅλες τὶς φωνὲς ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, σᾶς παρακαλῶ νὰ προσέξουμε μία. Εἶνε ἡ φω­νὴ μιᾶς δυστυχισμένης γυναίκας, ποὺ λέει· «Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ…» (Ματθ. 15,22). Read more »

1. Eκδηλωση: Μενουμε Ελληνες και Ορθοδοξοι (Θεσσαλονικη, 14/2/2016) -2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 12th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μασονια copy Στόν κ. Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου ἀφιερώνουμε μέ πόνο ψυχῆς καί μέ τεράστια ἀπορία γιά τό κατάντημα πολλῶν «Θεολόγων» (;)…,
τό ἑξῆς φωτισμένο ρηθέν τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, μέ στόχο καί ἐλπίδα ἀνάνηψης, καί ἀποκατάστασης τῆς ὀρθόδοξης τάξης:

«Ὅταν μπαίνω σέ αἴθουσα δίχως εἰκόνα, μοῦ μοιάζει τυφλή, ἀπρόσωπη,
δίχως παράθυρο στόν οὐρανό»! Τη συνέχεια:
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2016/02/blog-post_47.html

  • www.augoustinos-kantiotis.gr: Αν οἱ καθηγηταί, που θέλουν τὸ ισλάμ στὴν Α.Π.Θ. εἶναι μασόνοι, ἐντολὲς παίρνουν ἀπὸ τὴν σατανικὴ στοά τους. Δὲν ἔχουν δική τους γνώμη. Εἶναι δοῦλοι τῶν στοῶν, ποὺ τοὺς προώθησαν στὰ μεγάλα ἀξιώματα. Δὲν ἔχουν Πατρίδα. Ἔχουν ἀρνηθῆ τον Χριστό καὶ τὴν Ορθόδοξη Ἐκκλησία. Τὸν Ματσ λατρεύουν και τὰ μασονικὰ σύμβολα ἔχουν για εικόνες!  Ἀπομακρύνουν τώρα μιὰ-μιὰ τὶς εἰκόνες ἀπὸ τη Θεολογικὴ Σχολή, καλοῦν τοὺς ἰσλαμιστὰς στὴ θεολογική και ὅταν πάρουν ἐντολή, μὴν ἀμφιβάλετε, θὰ ἀνεβάσουν καὶ μασονικὰ σύμβολα στὴν θέση τῶν εἰκόνων!!!
    ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΣ ΚΑΗΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ!!! ΝΑ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΜΑΣΟΝΟΙ ΚΑΙ ΑΘΕΟΙ, ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ!!!

4219881  Ἐκδηλωση: Μενουμε Ελληνες και Ορθόδοξοι

[Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2016]

Ὅταν τά κύματα τῶν μεταναστῶν ἀπειλοῦν νά μετατρέψουν τήν Εὐρώπη σέ μιά ἀπέραντη κόλαση ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας,
Ὅταν στήν Θεολογική Σχολή τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἱδρύεται τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπου­δῶν γιά νά γίνει ἡ Θεσσαλονίκη κέντρο ἰσλαμικῆς ἐκπαι­δεύ­σεως,
Ὅταν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Πατρίδας μας χάνει τόν ὁμολογιακό του χαρακτῆρα καί τείνει νά καταντήσει συγκρητιστικός πολτός,
Μήπως κάποιοι πρέπει νά ἀντισταθοῦμε καί νά βρονοφωνάξουμε:
«Μένουμε Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι».
Σᾶς περιμένουμε λοιπόν στή μεγάλη Ἐκδήλωση στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο
τήν Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, 6 μ.μ. (Διαβάστε περισσοτερα: www.tideon.org

4219881ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΑ

Ἐν Πειραιεῖ τῆ 11/2/2016

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Γλυφάδας, Κυθήρων, Πειραιῶς καί ἡ Σύναξις Κληρικῶν καί Μοναχῶν μέ τό ἐξόχως ἐπίκαιρο θέμα:
«Α Γ Ι Α  Κ Α Ι  Μ Ε Γ Α Λ Η  Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ – Μ Ε Γ Α Λ Η  Π Ρ Ο Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α Χ Ω Ρ Ι Σ  Π Ρ Ο Σ Δ Ο Κ Ι Ε Σ»
διοργανώνουν τήν Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 καί ὥρα 9 π.μ. στήν αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» τοῦ Σταδίου Εἰρήνης καί Φιλίας Θεολογική Ἡμερίδα μέ τό κατωτέρω πρόγραμμα: Read more »