Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΝΑΣ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ». – «Να αγωνιζεσαι υπερ της αληθειας κι’ ο Θεoς θα εiναι μαζi σου». (Παλαιο αρθρο του δημοσιογραφου κ. Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ για τον τοτε, ιεροκηρυκα των Αθηνων & μετεπειτα Μητροπολιτη Φλωρινης Αυγουστινο)

ΕΝΑΣ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ»

«Να αγωνίζεσαι υπέρ της αληθείας κι’ ο Θεός θα είναι μαζί σου»

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗ
Η μεγαλυτέρα αίθουσα διαλέξεων εις Αθήνας

www.augoustinos-kantiotis.grΤου συνεργάτου μας κ. Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Εις το κέντρον των Αθηνών και επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 44 ανηγέρθη η μεγαλυτέρα αίθουσα ομιλιών της πρωτευούσης η οποία δύναται να περιλάβη 2.200 καθημένους ακροατάς. Το έργον ολόκληρον εστοίχισε 2.500.000 δρχ. και το οικόπεδον προσεφέρθη υπό ανωνύμου δωρητρίας. Ιδρυτής του πνευματικού αυτού κέντρου, το οποίον ενεκαινιάσθη προ ημερών, είναι ο ιεροκήρυξ Αυγουστίνος Καντιώτης. Τα χρήματα προσεφέρθησαν από τα 50.000 μέλη των οργανώσεών του. Η προθυμία των έκαμε πραγματικότητα εντός δύο ετών την δημιουργίαν «Χριστιανικού Φάρου» ως τον αποκαλούν, εις Αθήνας.

«Να αγωνίζεσαι υπέρ της αληθείας και ο Θεός θα είναι μαζί σου» είναι το γραφικόν ρητόν, που έγινεν έμβλημα του Ιδρύματος. Εις τα εγκαίνια του Κέντρου, που παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίται, υπουργοί και χιλιάδες Λαού εντός και εκτός της αιθούσης, ο ιδρυτής ιεροκήρυξ είπε και τα εξής: «Το ίδρυμα εκτίσθη δια του Λόγου του Θεού και με σκοπόν τον Λόγον του Θεού. Εις τους ναούς δεν είναι εύκολον, λόγω των μυστηρίων, γάμων κ.τ.λ., τα απογεύματα, να πραγματοποιούνται θρησκευτικαί ομιλίαι, ενώ, εξ άλλου, δεν επιτρέπει ο χώρος να λέγωνται μερικαί αλήθειαι. Εις την αίθουσαν αυτήν ποτέ δε θα ακουσθή λόγος κολακείας ή ανθραπαρέσκειας, αλλά έλεγχος από της καλύβης μέχρι των ανακτόρων».

Ωμίλησαν, επίσης, διακεκριμέναι προσωπικότητες. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών πρώτος εξήρε το έργον του ιεροκήρυκος Καντιώτη και υπεγράμμισε τους αγώνας του εις τας απομεμακρυσμένας επαρχείας της Βορείου Ελλάδος και τους τελευταίους εντός των Αθηνών. Ετόνισεν ότι, όσα κατώρθωσεν μέχρι σήμερον, είναι προϊόν της αληθινής πίστεώς του και του ένθερμου ζήλου του εις τον Χριστόν. Ο καθηγητής πανεπιστημίου κ. Ιωαννίδης είπεν ότι «εις ακροατήρια και αίθουσας, όπως αυτή, διδάσκονται αι ηθικαί αρεταί και όχι εις τους «Παρνασσούς», όπου επικρατούν η κοσμικότης και η επίδειξις. Όλοι οι καθηγηταί δεν προσέφερον εις την Εκκλησίαν όσα μόνος του ο Καντιώτης«. Ωμίλησαν επίσης εκπρόσωποι οργανώσεων και χριστιανικών σωματείων και ο υπουργός Συγκοινωνιών κ. Βρανόπουλος, ο οποίος εδήλωσεν ότι παρακολουθεί και θαυμάζει το έργον του ιεροκήρυκος. «Εάν υπήρχον, προσέθεσε, μερικοί όμοιοί του, αλλοία θα ήτο η κοινωνία μας». Ο τέως υπουργός Παιδείας κ. Γ. Βογιατζής υπήρξεν ο πλέον θερμός και τολμηρός ομιλητής, χαρακτηρίσας του έργον του ιδρυτού του Κέντρου ως θαύμα.

– Θυμάμαι, είπε, κάποτε, ότε ο διευθυντής της Αστυνομίας (Σ. Σ. κ. Ρακιντζής) εκάλεσε τον π. Καντιώτην και του είπε: «Και εγώ είμαι Χριστιανός, αλλ’ αν κάνεις φασαρίες, θα σε κλείσω μέσα». Ο ιεροκήρυξ, με ολύμπιον ύφος, του απάντησε: «Κύριε διευθυντά, θα σας παρακαλέσω να έλθετε με τη λιμουζίνα σας να ιδήτε που μένω και πως ζω και τότε θα διαπιστώσετε πόσο καλύτερα θα είμαι στη φυλακή». Όταν προηγουμένως ο πατήρ Αυγουστίνος είπε λόγια σκληρά δια την Πολιτείαν, με εκύτταξαν μερικοί ακροαταί μήπως θυμώσω, διότι μετέχω και εγώ των ευθυνών. Αντιθέτως, είναι αλήθεια ότι πολλά μπορούσε ακόμη να πη. Πρέπει όλοι όσοι διοικούν την Ελλάδα να εννοήσουν ότι ένας είναι ο δρόμος δια να ευτυχήση και να μεγαλουργήση: ο δρόμος που μας έδειξε ο Χριστός. Επαινετή είναι η αύξησις του εθνικού εισοδήματος. Εάν δεν συνοδεύεται, όμως, από το Ευαγγέλιον, θα φέρη κακόν, αντί καλού, εις τον τόπον μας. Τέτοια ιδρύματα δεν πρέπει να κτίζωνται με την βοήθειαν των πιστών, αλλά να τα κτίζει το Κράτος εις όλας τας συνοικίας και εις όλα τα χωριά».

Ο παριστάμενος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως ενώπιον του ακροατηρίου συνεχάρη τον κ. Βογιατζήν, διότι, ως είπεν, «απο πολιτικούς άνδρας σπανίως λέγονται τοιάυται χριστιανικαί αλήθειαι».

ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.