Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΘΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ; ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣ

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Κοζάνη τη 4 Δεκεμβρίου 1943, αριθ. 2

«Χριστιανοί! Μελετάτε το Ιερόν Ευαγγέλιον. Έχει μέσα πολλά και διάφορα νοήματα τα οποία είναι όλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλούτος, χαρά, ευφροσύνη, ζωή αιώνιος» (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
Tο παρόν εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν πρός χριστιανικόν διαφωτισμόν του λαού

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης – Ιερικήρυξ


ΘΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ; ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣ

Θεία κοινωνία! Φυλακτήριον σώματος. Εφόδιον ζωής αιωνίου. Ουράνια ένεσις. Κορυφή των χαρίτων του Θεού. Τράπεζα θεϊκή. Σώμα και Αίμα Χριστού. Μέγα το μυστήριον του χριστιανισμού. Το ίδρυσεν ο Χριστός την Μεγάλην Πέμπτην. Το τελεί η Εκκλησία μας κάθε φορά που γίνεται η Θεία Λειτουργία, και ο ιερεύς, υψώνων το θείον Ποτήριον, προσκαλεί τους πιστούς λέγων: «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Μέγα το μυστήριον! Τρέμουν οι άγγελοι, το θαυμάζουν οι πιστοί. Ο Βολταίρος, ένας από τους φανατικούς εχθρούς της πίστεώς μας, εθαύμασε και αυτός ακόμη ο μεγάλος άθεος το μυστήριον τούτο και έγραψε: «Δεν υπάρχει άλλο μυστήριον που να συγκρατεί τους ανθρώπους εις τον δρόμον της αρετής τόσον, όσον το μυστήριον της Θείας Κοινωνίας».
Μέγα το μυστήριον! Οι παλαιοί χριστιανοί εκοινωνούσαν με δάκρυα, με μετάνοιαν, με κατάνυξιν, με φόβον Θεού. Ημείς, οι σημερινοί Χριστιανοί, τι κάμνομεν; Ποία είναι η στάσις μας εμπρός εις το φρικτό αυτό μυστήριο; Εάν εξετάσωμεν τους Χριστιανούς της σήμερον, θα τους κατατάξωμεν εις τρεις κατηγορίας.
Πρώτη κατηγορία. Είναι οι ακοινώνητοι. Οι δυστυχείς! Έχουν να κοινωνήσουν 5, 10, 15, 20 χρόνια. Μερικοί απ’ αυτούς έχουν να κοινωνήσουν από τότε που ήσαν μικρά παιδιά και μια χριστιανή μητέρα τους οδηγούσεν εις την εκκλησίαν. Τι αμαρτία! Τι φρίκη! Να έρχονται αι μεγάλαι εορταί και αυτοί να μένουν ασυγκίνητοι, ακοινώνητοι. Οι δυστυχείς! Ζουν χωρίς Χριστόν, χωρίς χαρά. Αυτοί δεν θα εορτάσουν Χριστούγεννα, έστω και εάν έχουν όλα του κόσμου τα αγαθά. Εφ’ όσον δεν έχουν τον Χριστόν, δεν έχουν την χαράν. Διότι γιορτάζει εκείνος μόνον που έχει τον Χριστόν εις την καρδίαν του.
Δευτέρα κατηγορία. Είναι εκείνοι που κοινωνούν, αλλά, αλλοίμονον, κοινωνούν αναξίως. Τους βλέπετε; Όταν έλθουν τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια και το Πάσχα, τρέχουν εις την εκκλησίαν και κοινωνούν. Κοινωνούν χωρίς καμίαν ψυχικήν προετοιμασίαν. Μερικοί από αυτούς έχουν διαπράξει μεγάλα αμαρτήματα, έχουν βλασφημήσει και ψευδορκήσει, έχουν κλέψει και απατήσει, έχουν υβρίσει και ατιμάσει, και τι δεν έχουν! Και όμως κοινωνούν. Κοινωνούν αυτοί που θα έπρεπε να μείνουν 2-3 χρόνια μακράν της Θείας Κοινωνίας. Αλλά κοντά εις αυτούς κοινωνούν και άλλοι πολλοί και πολλές, που δεν έχουν κάνει βέβαια μεγάλα αμαρτήματα, αλλά πάντως είναι χρεώσται και ένοχοι ενώπιον του Θεού δια πλείστα όσα αμαρτήματα, που φαίνονται μεν μικρά, εάν τα ζυγίσωμεν με ανθρώπινες ζυγαριές, αλλά, εάν τα ζυγίσωμεν επάνω εις την πλάστιγγα του Ευαγγελίου, τότε θα δούμε ότι δεν είναι παρωνυχίδες αλλά είναι και αυτά αμαρτήματα, σοβαρά και μεγάλα που θα μας κλείσουν την πόρτα του Παραδείσου, εάν μείνουν έτσι μέσα εις την ψυχήν μας.
Άνθρωποι! Όσοι θέλετε να κοινωνήσετε, προσέξατε! Μη κοινωνήσητε, εάν πρωτύτερα δεν καθαρισθείτε από κάθε αμάρτημά σας. Μη ειπήτε ότι δεν έχετε αμαρτήματα! Όποιος θα πει αυτό, είναι ψεύτης. Διότι ένας υπήρξεν ο Άγιος, ο Χριστός. Η ψυχή όλων ημών των άλλων είναι ακάθαρτος. Μια τέτοια ψυχή πως θα πλησιάσει τα Άγια; Πρέπει πρωτύτερα να καθαρισθεί, να λουσθεί, να αρωματισθεί, να στολισθεί με την στολήν της χάριτος και να γίνει ωραία ως νύμφη Χριστού. Και που θα γίνει αυτός ο καθαρισμός και ο καλλωπισμός της ψυχής; Μέσα εις το μυστήριον της Μετανοίας και εξομολογήσεως, απαντά η Εκκλησία μας. Εκεί εις το μυστήριον αυτό ενώπιον του πνευματικού πατρός λύονται και καθαρίζονται αι ψυχαί. Εκεί και σύ, αγαπητέ μου αναγνώστα, πρέπει να καθαρισθείς. Άλλως, σε παρακαλώ ανεξομολόγητος μη ζυγώσεις την Θείαν Κοινωνίαν. Διότι είναι φωτιά που καίει. Πρόσεχε! Εάν κοινωνήσεις χωρίς εξομολόγησιν, περίμενε να πέσουν επάνω σου ως κεραυνοί αι τιμωρίαι του Θεού. Διότι πολλοί που κοινωνούν αναξίως, έπεσαν εις το κρεβάτι των άρρωστοι και απέθανον φρικτόν θάνατον, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος.
Τρίτη κατηγορία. Ώ, τους μακαρίζω! Είναι ευτυχείς, πανευτυχείς. Κανείς δεν ημπορεί να περιγράψει την χαράν των, χαράν εσωτερικήν, υπερφυσικήν, αγίαν. Είναι οι Χριστιανοί που ως ο Πέτρος και ο ληστής και η αιμορροούσα γυναίκα του Ευαγγελίου έκλαυσαν πικρά δια τα αμαρτήματά των, μετενόησαν ειλικρινώς, εξομολογήθησαν ενώπιον του πνευματικού, έλαβον την συγχώρησιν των αμαρτημάτων των και τώρα καθαροί, συμφιλιωμένοι με τον Θεόν και τον πλησίον των, με φόβον, με πίστιν και αγάπην κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια. Κοινωνούν όχι εις καταδίκην, όπως ο Ιούδας, αλλά κοινωνούν εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιωνίαν. Υπάρχουν άνθρωποι ευτυχέστεροι απ’ αυτούς;
Δεν τους ζηλεύετε, Χριστιανοί μου; Εμπρός, λοιπόν, ας τους μιμηθώμεν. Άς καθαρίσωμεν τας ψυχάς μας και ας κοινωνήσωμεν. Ο καλός μας Χριστός μας περιμένει όλους στο θεϊκό τραπέζι. Χριστιανοί της πόλεως Κοζάνης, κανείς ας μη ζυγώσει την Θείαν Κοινωνίαν χωρίς να εξομολογηθεί! Μη πείτε: «Που θα βρούμεν πνευματικόν πατέρα;». Ευτυχώς εφέτος εις την πόλιν μας ευρίσκεται ο άριστος πνευματικός πατέρας, ο αρχιμανδρίτης Κων/τίνος Πλατής, ιεροκήρυξ Θεσ/νίκης.
Ιδού ευκαιρία μοναδική!
Είθε κανείς ακοινώνητος, αλλά και κανείς ανεξομολόγητος να μη μείνει κατά τας αγίας αυτάς ημέρας.
Το ευχόμεθα και το ελπίζομεν.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Θείον κήρυγμα

Αύριον Κυριακήν (5 Δεκεμβρίου 1943)
1)    Εν τω Ι. Ναώ του αγίου Δημητρίου θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Ιωακείμ, Συνοδικός Σύνεδρος παρά τη Ι. Μητροπόλει Σερβίων και Κοζάνης.
2)    Εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Κωνσταντίνου θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει ο αρχιμ. Κων. Πλατής, ιεροκήρυξ. Κατά την λειτουργίαν θα ψάλλει η χορωδία των Κατηχητικών Σχολείων.
3)    Εν τω Ι. Ναώ του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης.

4)    Εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Γεωργίου ο καθηγητής κ. Ι. Βασιλείου.

ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Την μεν πρωΐαν θα τελεσθεί αρχιερατική Λειτουργία εν τω Μητροπ. Ναώ, καθ’ ήν θα ομιλήσει ο αρχιμ. Κ. Πλατής.
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ώραν 3.30 μ. μ. θα ομιλήσει ο αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ λειτουργούν τα εξής Κατηχητικά Σχολεία.
1)    Κάθε Τρίτην και ώραν 2.30 – 3.30. Κατηχητικόν Σχολείον Αρρένων.
2)    Κάθε Τετάρτην και ώραν 2.30 – 3.30. Κατώτερον Κατηχ. Σχολείον Θηλέων.
3)    Κάθε Πέμπτην και ώραν 2.30 – 3.30. Κατώτερον Κατηχ. Σχολείον Αρρένων.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Προτρέπετε τα παιδιά σας να φοιτούν ανελλιπώς εις τα Κατηχητικά Σχολεία. Χωρίς χριστιανικήν μόρφωσιν το παιδί σας, και επιστήμων εάν γίνει, θα καταστραφεί. Μόνον η θρησκεία του Χριστού μας στηρίζει τον νέον εις τον δρόμον της αρετής. Όπως απέδειξαν παρατηρήσεις και πειράματα διασήμων ψυχολόγων της Ευρώπης, «η θρησκεία δεν θεωρείται πλέον το καταφύγιον των ασθενών πνευμάτων, αλλά το όπλον εκείνων που θέλουν να γίνουν ισχυροί, είναι ο ενεργητικός τρόπος ζωής, δια του οποίοι το άτομον καθίσταται κύριος του περιβάλλοντός του και όχι το ευχαριστημένον θύμα. Είναι το μέσον της ειρηνεύσεως του εσωτερικού ανθρώπου παλαίοντος υποσυνειδήτως προς εαυτόν».

Tο παρόν φυλλάδιον δι’ έλλειψιν χάρτου εκδίδεται εις ολίγα αντίτυπα. Δι’ αυτό παρακαλείται ο αναγνώστης όπως, αφού το μελετήση, το δώση και εις άλλους. Kαθήκον όλων μας είναι η σπορά της αλήθειας εις όσον το δυνατόν περισσοτέρας ψυχάς.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 67-71, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.