Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠρος νεους οριζοντας φιλανθρωπιας «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ»

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 13 Aυγούστου 1944 – αριθμός 12

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Προς νέους ορίζοντας φιλανθρωπίας

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΕΝ ΚΟΖΑΝΗ

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ»

(200 ασθενείς – νέοι και παιδιά)

«Ησθένησα και επεσκέψασθέ με» (Ιησούς Χριστός) Επισκεφθήκατε ποτέ τον ασθενή, τον πτωχό ασθενή; Σας συνιστώ να επισκεφθήτε το χαμηλό εκείνο σπίτι όπου είναι τώρα εβδομάδες άρρωστος ένας πτωχός νέος. Ο ιατρός συνιστά δίαιταν, αλλά που χρήματα; Οι καημένοι οι γονείς! Τίμιοι βιοπαλαισταί, που δεν ανήκουν εις τας τάξεις των μαυραγοριτών, μόλις και μετά βίας κατώρθωσαν να αγοράσουν το ψωμί της πολυμελούς οικογενείας των. Που τώρα χρήματα δια το ασθενικό παιδί των; Δεν έχουν δια να αγοράσουν τα φάρμακα, ένα αυγό, 10 δράμια βούτυρο, 100 δράμια κρέας, μισή οκά γάλα. Και οι γονείς κλαίουν, αναστενάζουν, γογγύζουν βλέποντες την αδιαφορίαν, την σκληρότητα της σημερινής κοινωνίας… Και οι νέοι αυτοί, των οποίων η υγεία λόγω του μακροχρονίου υποσιτισμού και της σκληράς βιοπάλης έχει κλονισθεί, είναι πολλοί, είναι τόσοι όσους δεν ημπορούν να φαντασθούν εκείνοι που ζουν μέσα εις την ευμάρειαν. Όσοι όμως έρχονται εις καθημερινήν επαφήν με τα παιδιά και τους νέους, αυτοί δύνανται να μαρτυρήσουν ποίος κίνδυνος μέγας επικρέμαται δια το μέλλον της φυλής μας, εάν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα δια την σωτηρίαν, δια την υγείαν της νεότητος. Εις την Βέρροιαν, π. χ., ιατρική εξέτασις των παιδιών που εγένετο κατά το παρελθόν έτος απέδειξε, ότι επί των 100 παιδιών τα 60 ευρίσκονται εις το στάδιον της προφυματιώσεως. Εάν δε και εν Κοζάνη διενεργείτο παρομοία ιατρική εξέτασις, το ποσοστόν των ασθενικών παιδιών και νέων της πόλεως μας, εάν δεν έφθανε το ποσοστόν της Βερροίας, πάντως δεν θα ήτο ασήμαντον. Είμεθα εις θέσιν να διαπιστώσωμεν, ότι σημαντικός αριθμός παιδιών και νέων παρουσιάζουν όλα τα πρόδρομα σημεία της επαράτου νόσου, της φθίσεως, ήτις μαστίζει την Ελληνικήν φυλήν. Υπέρ της νεότητος αυτής πρέπει πάντες να ενδιαφερθώμεν. Ευτυχώς ο Δ. Ε. Σταυρός ίδρυσε εν Θεσσαλονίκη ίδιον παράρτημα δια την προστασίαν της νεότητος. Η δε ιδική μας Εστία δια του ιδιαιτέρου υπομνήματος του ιεροκήρυκός της προς τον ευγενέστατον εντεταλμένον του Ερυθρού Σταυρού και μέγαν φιλέλληνα κ. Βέγκερ επέτυχε, ίνα και εν τη πόλει μας λειτουργήσει κέντρον προστασίας νεότητος υπό την προσωπικήν ευθύνην του ιεροκήρυκος. Με την βοήθειαν του Εσταυρωμένου θα προχωρήσωμεν και εις το έργον τούτο. Μοναδικός μας σκοπός: η σωτηρία των νέων. Ελπίζομεν ότι πάντες θα βοηθήσουν, διότι κινούμεθα με το χριστιανικόν λάβαρον, επάνω εις το οποίον είναι γραμμένη η μεγάλη ρήτρα του Ναζωραίου: «Ησθένησα και επεσκέψασθέ με!».Ναι. Θα επισκεφθώμεν εις τα σπίτια των τους αρρώστους πτωχούς νέους προσκομίζοντες εις αυτούς τα δώρα της αγάπης του Χριστού. Δηλούμεν δε εις το κοινόν της πόλεως, ότι μόνον αποδεδειγμένως ασθενείς πτωχοί νέοι και παιδιά, ηλικίας 7 ετών και άνω, θα τύχουν της περιθάλψεως της Νέας Εστίας μας. Επί του παρόντος 200 τοιαύτα άτομα θα περιθάλψωμεν. Ελπίζομεν δε ότι, εάν η ευγενής κοινωνία της Κοζάνης μας συνδράμει και εις τον νέον αυτόν φιλανθρωπικόν τομέα, τότε το έργον θα επεκταθεί, δια να περισώσει όσω το δυνατόν περισσοτέρους νέους. Είθε ο Κύριος να ευλογήσει και την νέαν προσπάθειάν μας, φωτίζων τους πλουσίους της πόλεώς μας δια να συνδράμουν με όλην των την δύναμιν την νεογέννητον Εστίαν μας.

ΔΗΛΩΣΙΣ

Η Εστία μας είναι το τραπέζι του φτωχού. Δεν θέλει να τρέφει πλουσίους, μαυραγορίτας, κηφήνας, γύπας. Τα σπουργιτάκια μόνον περισυλλέγει. Πτωχά παιδάκια, γέροντες απροστάτευτοι, πυροπαθείς, πρόσφυγες, ξένοι διαβατικοί εκ της πόλεως, φυλακισμένοι, ασθενείς, να το βασίλειόν μας! Δι’ αυτό παρακαλούμεν θερμώς, όποιος γνωρίζει ότι κάποιος παίρνει συσσίτιον χωρίς ανάγκην, να πληροφορεί σχετικώς την Διεύθυνσιν της Εστίας δια την διαγραφήν. Θα μας προσφέρει μεγάλην υπηρεσίαν. Έξω οι γύπες και οι κηφήνες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Υπέρ της Εστίας προσέφερον: 1) Ανώνυμος 1 εκατομ. 2) Όμιλος μικρών κοριτσιών 1.850 χιλιάδ. 3) Θωμάς Στεργίου, Διευθυντής Ταμείου, 15 εκατομ. 400 χιλ. δωρεά εκ μέρους του αδελφού του Ιωάννου. 4) Όμιλος κοριτσιών 1.775 χιλ. εξ εισπράξεων παιδικού θεάτρου. 5) Λάζαρος Μπόκας 500 χιλιάδες. 6) Ανώνυμος 1.500 εκατομ. 7) Ευδοκία Τέρπου 1 εκατ. 8) Ηλίας Παναγιωτίδης 5 εκατ. 9) Παιδικόν θέατρον 5 εκατ. 10) Επιτροπή Σαμαριναίων 79 εκατ. Επί τη εορτή της Αγίας Παρασκευής. 11) Ανώνυμος 3 εκατ. και 12) Ο εν Θεσσαλονίκη χαρτέμπορος Στ. Αντωνιάδης χαρτί αξίας 103 εκατομ. Η Εστία ευχαριστεί θερμώς τους ανωτέρω και εύχεται όπως το παράδειγμά των μιμηθούν και άλλοι. Ομοίως ευχαριστεί την Κεντρικήν Επιτροπήν Περιθάλψεως Πυροπαθών Προσφύγων Δ. Μακεδονίας, ιδίως τον αξιότ. Πρόεδρον αυτής κ. Αλ. Λέτσαν ως και τον Γ. Γραμματέα κ. Αλ. Λαδάν δια την θερμήν υποστήριξιν της Εστίας μας. Ιδιαιτέρως δε ευχαριστεί τον ιδιαίτερον Γραμματέα του κ. Βέγκερ κ. Φαίδωνα Καϊναντάν δια το υπέρ της Εστίας ζωηρόν ενδιαφέρον αυτού.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Αύριον Κυριακήν (13 Αυγούστου), και ώραν 11.30 το πρωΐ, θα γίνει μικρά τελετή, οι μικροί θα ψάλουν και θα απαγγείλουν διάφορα ποιήματα, και θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης.     Το δε απόγευμα της Κυριακής, ώρα 5, θα γίνει η κλήρωσις της Γ΄Λαχειοφόρου Αγοράς. Θα κληρωθούν 150 αντικείμενα αξίας 2 δισεκατομμυρίων δραχμών, την δε επομένην εις τα Γραφεία της Εστίας θα τοιχοκολληθή ο πίναξ των αριθμών που εκέρδισαν.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 118-120, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.