Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ

+EΣTIA+

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤ.  ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 3 Σεπτεμβρίου1944 αριθμός 14

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Η ΕΣΤΙΑ

Διανέμεται ημερησίως δωρεάν 3.500 μερίδες φαγητού εις δυστυχισμένους αδελφούς μας. Παρασκευάζει 5 συσσίτια. Πρωΐ – Μεσημέρι – Βράδυ βράζουν τα καζάνια και δέχονται τους ναυαγούς της ζωής, απ’ όλα τα μέρη του Νομού. Καθήκον όλων και ιδιαιτέρως των ευπόρων είναι να βοηθήσουν την Εστίαν είτε εις είδος είτε εις χρήμα.

Δια το μέλλον της φυλής μας

ΠΡΩΪΝΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΡΟΦΗΜΑ (OVALTINE) ΔΙΑ 100 ΑΣΘΕΝΙΚΑ ΠΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-21 ΕΤΩΝ

Ας το ακούσουν οι πλούσιοι. Άς το ακούσουν οι μαυρογορίται. Άς το ακούσωμεν όλοι μας, και ας θρηνήσωμεν, εάν μέσα εις τα στήθη μας υπάρχει κόκκος ελληνικής φιλοτιμίας και φιλοπατρίας. Το θλιβερόν άγγελμα είναι: Το 70% των παιδιών της Θεσσαλονίκης, εις την οποίαν συνωστίζονται κατά εκατοντάδας χιλιάδων οι δυστυχείς πρόσφυγες αδελφοί μας, το 60% των παιδιών της Βεροίας και τα … των παιδιών της Κοζάνης είναι προφυματικά! Δεν σημειώνομεν το ποσοστόν των προφυματικών παιδιών της Κοζάνης, διότι η έρευνα των καχεκτικών παιδιών της πόλεώς μας συνεχίζεται εις την Εστίαν μας από επιτροπήν ιατρών, οι οποίοι, χριστιανικώς φερόμενοι, ως άλλοι Ανάργυροι ιατροί, ανέλαβαν δωρεάν να εξετάσουν την πάσχουσαν νεότητα της Κοζάνης. Αλλά ποίος θα φροντίσει δια τα παιδιά αυτά; Δια τα ασθενικά παιδιά της Βερροίας ενδιαφέρθηκε η ευγενεστάτη κ. Σούλα, η οποία περισυνέλεξε εκατοντάδα περίπου δυστυχισμένων παιδιών, τα μετέφερεν εις το δάσος της Καστανιάς, εδημιούργησε εκεί παιδικήν κατασκήνωσιν, και τα παιδιά αναπνέουν καθαρόν αέρα, τρέφονται τετράκις της ημέρας, ακούουν χριστιανικάς διδασκαλίας, και ψάλλουν και ευχαριστούν τον Θεόν και τον άγγελόν του, την καν Σούλα, η οποία, μολονότι Οθωμανίς το θρήσκευμα, έδειξε για τα παιδιά της Βερροίας μητρικόν ενδιαφέρον που δεν δεικνύουν χιλιάδες Ελληνίδων κυριών και δεσποινίδων της αριστοκρατίας μας, που δεν έχουν καμμίαν άλλην ευγενή απασχόλησιν παρά μόνον να κάμουν λουτρά εις την θάλασσαν, λεμβοδρομία και να σύρουν με χρυσές αλυσίδες σκυλιά εις τους δρόμους της Θεσσαλονίκης… Δια τα παιδιά της Βερροίας η κα Σούλα. Δια δε χιλιάδες των πτωχών παιδιών της Θεσσαλονίκης έδειξε το ενδιαφέρον του ο Δ. Ε. Σταυρός. Ίδρυσεν εις τας συνοικίας της πόλεως κέντρα προστασίας της νεότητος, ήνοιξε τας αποθήκας και μοιράζει τονωτικάς τροφάς δια τα παιδιά, που είναι θύματα ιδικά μας. Διότι δια το κάθε παιδί, που εξ αιτίας του υποσιτισμού πίπτει φθισικόν εις το κρεββάτι, ευθύνονται άλλοι. Ευθύνεται ολόκληρος η κοινωνία, ευθυνόμεθα, δια να είμεθα ειλικρινείς, όλοι ανεξαιρέτως. Τας θύρας του Ερυθρού Σταυρού έκρουσε και η ιδική μας Εστία. Περιέγραψε την τραγικήν κατάστασιν ορισμένων παιδιών της Κοζάνης. Και ο ευγενέστατος κ. ΒΕΓΚΕΡ, ο μεγάλος της Εστίας μας φίλος, συνεκινήθη, απεφάσισε να μας συνδράμει. Μας έδωκε 100 κυτία OVALTINE, είναι η πρώτη αποστολή προς επαρχίαν.  Έτσι, με την υποστήριξιν του Δ. Ε. Σταυρού, το Κέντρον Προστασίας Νεότητος Κοζάνης, το οποίον λειτουργεί παρά τη Εστία μας, από της ερχομένης Δευτέρας (4 Σεπτεμβρίου) θα παρέχει ρόφημα πρωϊνόν OVALTINE με μια φέτα ψωμί, που θα συνοδεύεται ή με γλυκό ή με αυγό ή με βούτυρο ή με μέλι, εάν έχωμεν την τύχην κανένας φιλάνθρωπος πλούσιος να μας στείλει ένα δοχείον απ’ εκείνα που έχει δια τα παιδάκια του εις το σπίτι του… Τα 100 κύπελλα βέβαια είναι ολίγα. Αλλά ελπίζομεν εις τον Θεόν ότι, όπως η Εστία ξεκίνησε από 50 πιάτα και έφθασε τα 3.500, έτσι και το Κέντρο Προστασίας Νεότητος, με την βοήθειαν του Εσταυρωμένου, ο οποίος είναι ο πρώτος φίλος των πτωχών παιδιών, θα αυξήσει τα κύπελλα τουλάχιστο εις 300. Είμεθα βέβαιοι, ότι ο Βέγκερ δεν θα αρνηθεί και την χάριν αυτήν.

ΔΩΡΕΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Υπέρ της Εστίας προσέφερον: 1) Ο κ. Γεωργουλάκης, Γυμνασιάρχης Σιατίστης 9 εκ. 2) κ. Νεραντζούλας Μιχ. 2 εκ. 3) Ανώνυμος 3 εκ. 4) Ανώνυμος 10 εκ. 5) Μία ομάς κοριτσιών 20 εκ. εξ εισπράξεως παιδικού θεάτρου. 6) κ. Γεώργ. Νικολίτσας 10 εκ. 7) κ. Ελενίτσα Τέρπου 4.500 εκ. 8) Ανώνυμος 30 εκ. 9) Ομάς κοριτσιών 9 εκ. 10) Ανώνυμος 5 εκ. 11) Ανώνυμος 15 εκ. 12) κ. Κ. Καλαϊζίδης έμπορος Θες/νίκης 10 εκ. 13) Εξ Αθηνών ο κ. Ηλίας Τόλιος 500 εκ.

ΔΩΡΕΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Υπέρ του σκοπού του Κ. Ν. Κ. προσφέρουν 1) Ο Εκπολιτιστικός όμιλος «Αισθητικές Χαρές» 300 εκ. 2) Ανώνυμος δις 200 εκατομ. Επίσης η Οργάνωσις του Ε. Θ. Σ. Κοζάνης προσέφερεν 1.000 αυγά. Η Εστία μας ευχαριστεί θερμώς όλους τους ανωτέρω και εύχεται, όπως και οι δωρηταί και τα ποσά των δωρητών πολλαπλασιασθούν προς ανακούφισιν των πασχόντων.

ΔΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Οι δηλώσαντες, ότι άπαξ της εβδομάδος θα προσφέρουν γάλα υπέρ των ασθενών της πόλεως, είναι: Σκρέκας Θεόδωρος, Κράλιας Αθανάσιος, Πατιός Κων/τίνος, Βαχτσεβάνος Γεώργιος, Γκοβεδάρος Χαρίσιος, Ταρτάρας Ιωάννης, Μάστορας Νικόλαος, Βαχτσεβάνος Περικλής, Δρίζης Θεόδωρος, Παγούνης Δημήτριος, Ρούσσης Ιωάννης, Γκουντιός Ιωάννης, Μήλιος Γεώργιος, Γκατζαβέλας Νικόλαος, Δραγατσίκας Αθανάσιος, Ρεπανάς Γεώργιος, Παγούνης Λάζαρος, Κακάς Αστέριος, Στεφάνου Χρυσούλα, Πλόσκας Αθανάσιος, Λιάνας Βασίλειος, Τσιόπτσιας Ζήσης, Βαλταδώρος Κων/τίνος, Αδελφοί Καλπάκη, Αραμπατζής Νικόλαος, Διάφας Βασίλειος, Τζάλιας Δημήτριος, Κόκκας Βασίλειος, Βερούλης Μιχαήλ, Ρεπανάς Παναγιώτης, Φασνάκη Ελένη, Αγραφιώτης Ηλίας, Βάμβας Νικόλαος, Ταρτάρας Μιχαήλ, Κατσέλας Παναγιώτης, Διάφας Παναγιώτης, Ασβεστάς Ζήνων, Χαρσός Χαρίσιος, Γεωργάκας Κων/τίνος, Κυράνος Κύρος. Τα υπόλοιπα ονόματα των δωρητών θα δημοσιευθούν εις το επόμενον φυλλάδιον.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Αύριον Κυριακήν 3 Σεπτεμ. Και ώρα 11 π. μ. θα τελεσθεί τελετή υπέρ των πτωχών. Θα ψάλουν και θα απαγγείλουν οι μικροί, και θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης.

Είσοδος Ελευθέρα

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 124-126, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.