Αυγουστίνος ΚαντιώτηςMHNYMATA ΠOY ΠAΡAΛABAME

date Μαρ 20th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΙΒΑΛΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

aimaΜόνο όσοι έχουν εκφράσει την αντίθεση τους, όσο είναι ζωντανοί, δεν θα μπορούν να γίνονται δότες οργάνων για μεταμόσχευση, μετά θάνατον όπως προβλέπει το προσχέδιο νόμου για τις μεταμοσχεύσεις που παρουσιάστηκε στο υπουργικό.
Για να μην είναι κάποιος, εν δυνάμει δότης, θα πρέπει όσο ζει να κάνει δήλωση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, που θα εκφράζει την αντίθεση του. Όπως αναφέρει το προσχέδιο νόμου «η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανών πρόσωπο, πραγματοποιείται εφόσον δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του (εικαζόμενη συναίνεση)». Η δήλωση θα γίνεται από ενήλικες και θα συνοδεύεται από γνήσιο της υπογραφής. Στο προσχέδιο νόμου περιλαμβάνεται ρύθμιση που ανοίγει παράθυρο για κατά περίπτωση μεταμοσχεύσεις και από ιδιωτικά νοσοκομεία.
Όσον αφορά στις μεταμοσχεύσεις από ζωντανούς δότες, θα επιτρέπονται μόνο σε συζύγους, σε όσους έχουν σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, σε συγγενή μέχρι και 4ο βαθμό εξ αίματος και 2ο βαθμό εξ αγχιστείας και σε πρόσωπο που υπάρχει άμεση προσωπική και συναισθηματική σχέση. Για την τελευταία περίπτωση θα απαιτείται ειδική δικαστική απόφαση.
Οι ποινές που προβλέπονται για όσους δίνουν όργανά τους προς μεταμόσχευση περιλαμβάνουν κάθειρξη δέκα ετών και πρόστιμο 290.000 ευρώ.

α) Που εδράζεται το κέντρο της ζωής, στην καρδιά ή στον εγκέφαλο;

β) που η ψυχή; και γ) πότε βγαίνει η ψυχή από τον άνθρωπο;

Αφ’ ότου επετεύχθη η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση -η οποία ούτε καν συνεζητείτο μέχρι το 1953- άρχισε να αμφισβη­τείται η καρδιά ως το «κέντρο της ζωής». Αφ’ ετέρου, λόγω των τότε αναπτυσσομένων μεταμοσχεύσεων, άρχισε να συζητείται εάν θα μπορούσαν να ληφθούν προς μεταμόσχευση όργανα από άτομα με βαρείες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νέα κατά την ηλικία και κατά τεκμήριον υγιή, τα οποία περιήρχοντο σε κα­τάσταση εγκεφαλικού κώματος χωρίς επι­στροφή. Το τέτοιο κώμα χαρακτηρίσθηκε ως Coma Depasse (κατάσταση πέρα από το κώμα). Τα κριτήρια όμως για τη διαπίστωση του τέτοιου κώματος ήσαν ανεπαρκή. Αργότε­ρα και σε εποχή κατά την οποία με «ανοσοκαταστολή» υπερνικήθηκαν οι κίνδυνοι απορρί­ψεως των μοσχευμάτων, συγκροτήθηκε η Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ στη Βοστώνη των Η.Π.Α. και το 1968 καθόρισε τα «κριτήρια του μη αναταξίμου εγκεφαλικού κώματος», γνω­στά έκτοτε ως «Κριτήρια Χάρβαρντ». Χαρα­κτηρίσθηκαν δε ως «κριτήρια του εγκεφαλι­κού θανάτου», ενώ επρόκειτο για κριτήρια διαγνώσεως «του θανάτου του εγκεφαλικού στελέχους». Έτσι όμως άρχισε να διαμορφώ­νεται και η αντίληψη ότι ο εγκέφαλος είναι το «κέντρο της ζωής».

Πότε ένας άνθρωπος είναι νεκρός;


«Ένα άτομο το οποίο υπέστη είτε 1) μη αναστρέψιμη παύση της κυκλοφορικής και αναπνευστικής λειτουργίας, ή 2) μη αναστρέ­ψιμη παύση όλων των λειτουργιών ολοκλήρου του εγκεφάλου συμπεριλαμβανομένου και του εγκεφαλικού στελέχους, είναι νεκρό. Ο ορι­σμός του θανάτου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους ιατρικούς κανόνες».

Ο όρος «κλινικός θάνατος»

Λόγω άγνοιας προφανώς του τι σημαίνει, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται, από πολλούς, χω­ρίς να γνωρίζουν ότι δεν είναι ταυτόσημος ούτε με την «φυτική κατάσταση», ούτε με τον «εγκεφαλικό θάνατο», ούτε με την «κωματώδη κατάσταση». Και επιχειρηματολογούν, πολ­λές δε φορές και με σφοδρότητα, υπέρ λανθα­σμένων θέσεών τους. Χρειάζεται επομένως ένα ξεκαθάρισμα.

Ως «κλινικός θάνατος» ορίζεται το στάδιο της πορείας προς τον οριστικό ή βιολογικό θά­νατο, κατά το οποίο είναι δυνατή η αντιστρο­φή της πορείας προς την ανάκτηση της ζωής. Τέτοιος είναι ο «καρδιακός κλινικός θάνα­τος», τα όρια του οποίου είναι από 4-5 λεπτά της ώρας τα οποία μπορούν τώρα πλέον να παρατείνονται και επί μακρόν, ώστε πολύ περισ­σότεροι άνθρωποι να επαναφέρονται στη ζωή, υστέρα από την παύση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας τους· κάτι που σήμερα γί­νεται με ρυθμούς «ρουτίνας» και πολλοί έτσι «νοσήσαντες» αποδίδονται στην κοινωνία διάγοντες φυσιολογική ζωή, όση η υπόλοιπη κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει.

ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ:

Είναι η «νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους» και εγκεφαλικός θάνατος;

Σε αδρές γραμμές, το εγκεφαλικό στέλεχος είναι μια ευρύτατη περιοχή στη βάση του εγκεφάλου, μεταξύ των ημισφαιρίων και της παρεγκεφαλίδας. Αποτελείται από σκέλη, την γέφυρα και τον προμήκη μυελό. Από αυτό εκφύονται τα περισσότερα εγκεφαλικά νεύρα, περνούν οι φυγόκεντρες και κεντρομόλες νευ­ρικές οδοί και σ’ αυτό ευρίσκονται οι «πυρήνες», δηλαδή σχηματισμοί οι οποίοι συμμετέχουν στη ρύθμιση των λειτουργιών των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και του φλοιού του εγκεφάλου, για τη διατήρηση της εν­συνειδήτου καταστάσεως, της γνωστικής και συναισθηματικής ζωής· ο δικτυωτός σχηματι­σμός επίσης, ο οποίος είναι το κέντρο για πολλές από τις ακούσιες ή αυτόματες λειτουργίες, μεταξύ των οποίων η αναπνευστική και η καρ­διακή. Απεδείχθη δε ότι η νέκρωση του στελέ­χους δεν είναι καθολική ή ολοσχερής πάντοτε, αλλά κατά εστίες ή περιοχές ώστε επί βλάβης του να διατηρούνται κάποιες λειτουργίες του, ακόμη και μετά τη διάγνωση… του «θανάτου» του. Μπορεί δηλαδή να σταματά η λειτουργία της αναπνοής και της κυκλοφορίας, αλλά δεν νεκρώνονται «πάραυτα», ή «άμεσα» (δηλαδή αμέσως) και όλες οι λειτουργίες του εγκεφά­λου, ούτε και συγχρόνως. Διότι μεσολα­βεί κάποιος χρόνος, τουλάχιστον όσος ύστερα από καρδιακή ανακοπή. Και αυτό έχει τερά­στια σημασία. Θα μπορούσε μάλιστα ο χρόνος αυτός να χαρακτηρισθεί και χρόνος του «εγκεφαλικού κλινικού θανάτου», αντίστοιχος εκεί­νου του «καρδιακού κλινικού θανάτου».

Είναι λανθασμένη επομένως, αν μη και ψευδεπίγραφη, η αντίληψη ότι η διάγνωση του θανάτου του εγκεφαλικού στελέχους «προσυπογράφει τον εγκεφαλικό θάνατο». Ή ότι ο «θάνατος του στελέχους του εγκεφά­λου είναι ταυτόσημος με τον εγκεφαλικό θάνα­το και σημαίνει θάνατο».

Η παραδοχή του «θανάτου» του εγκεφα­λικού στελέχους ως του τέλους της ζωής

Υπάρχουν επιστήμονες με κύρος και γνώ­ση, οι οποίοι αρνούνται να δεχθούν τη διάγνω­ση του θανάτου του εγκεφαλικού στελέχους ως του τέρματος της ζωής. Επιστήμονες επίσης οι οποίοι, βάσει επιστημονικών δεδομένων, αρνούνται να δεχθούν ότι η παύση της αυτόματης αναπνοής και της κυκλοφορίας συ­νιστούν στοιχεία νεκρώσεως του στελέχους του εγκεφάλου, επειδή δεν υπάρχει πάντοτε και η «απαραίτητη» ιστολογική επιβεβαίωση. Γι’ αυτό άλλωστε και τα κριτήρια διαγνώσεώς του εκτιμώνται ως αυθαίρετα, αποδεικνύον­τας -βάσει δεδομένων- και ως εσφαλμένο τον όρο «νέκρωση του εγκεφαλικού στελέ­χους». Ο καθηγητής της Παιδιατρικής μά­λιστα R. Truog στο Πανεπιστήμιο Harvard και αυτός, όπως και ο αναισθησιολόγος Beecher των «Κριτηρίων Harvard» και Διευθυντής επί­σης της Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου Βοστώνης και καθηγητής της Ιατρικής Ηθικής, έγραψε ότι «είναι προτιμώτερο να εγκαταλειφθεί η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου».

Για την ιατρική πάντως, πολλά είναι τα ορθούμενα προβλήματα ηθικής τάξεως, ια­τρικής δεοντολογίας, εφαρμογής νόμων, ενστάσεων συνειδήσεως εκ θρησκευτικών πε­ποιθήσεων -που είναι ή πρέπει να θεω­ρούνται απαραβίαστες- όταν ένας διαγιγνωσκόμενος «θάνατος του στελέχους του εγκεφά­λου» κατατάσσει έναν άρρωστο στους εγκεφαλικώς νεκρούς. Οι ενστάσεις προκύπτουν και από σωρεία γεγονότων: Πώς, επί παραδείγματι, να κλείσει τον ανα­πνευστήρα ο γιατρός επί διαγνώσεως του «θα­νάτου του στελέχους του εγκεφάλου», όταν «εγκεφαλικώς νεκροί» σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) διατηρούν τη λειτουργία της κυκλοφορίας του αίματος και σε σημαντι­κό ποσοστό είναι αιμοδυναμικώς σταθεροί, ή μπορεί να αφομοιώνουν τροφές, να επουλώ­νουν τραύματα, να διατηρούν διούρηση, ή όταν έγκυες γυναίκες γεννούν -με καισαρική τομή- βιώσιμα νεογνά; Έστω κι αν πρόκειται για μεμονωμένες τέτοιες περιπτώσεις. Ήδη δε ο Κων. Καρακατσάνης ανέφερε… δε­κατρείς τέτοιες περιπτώσεις εγκύων γυναικών5. Από τέτοια όμως γεγονότα ο «εγκεφαλικός θάνατος» χαρακτηρίσθηκε και ως «χρησιμοθηρικό κατασκεύασμα»8. Δεν δι­καιούται δε, διότι και δεν μπορεί, να εξισώνε­ται, ούτε με τον θάνατο «ολοκλήρου του εγκε­φάλου», ούτε με τον εγκεφαλικώς νεκρό, ούτε πολύ περισσότερο με τον θάνατο του ανθρώπου ως προσώπου.

Τι λέγουν οι Πατέρες της Εκκλησίας

«Η καρδία ηγεμονεύει όλου του οργά­νου (του σώματος)… βασιλεύει όλων των λογι­σμών και των μελών εκεί γαρ εστίν ο νους και πάντες οι λογισμοί της ψυχής» (Μακάριος ο Αιγύπτιος). Ερμηνεύοντας δε ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, γράφει: «εκεί τοίνυν δει σκοπείν… και οι λογισμοί πάντες της ψυχής… εν τη καρδία ευρίσκονται».

τα παραπάνω είναι από κείμενο του κ. Αθανασίου Β. Αβραμίδη, καρδιολόγου, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα το βρείτε ΕΔΩ

Είναι σωστό και δίκαιο λοιπόν πριν να ανοίγεται το στόμα σας προς παραπληροφόρηση να έχετε ψάξει το θέμα πιο σφαιρικά και να μην εκφέρεται απλώς την γνώμη σας και όποιον πάρει ο χάρος!!!!!!!!!!!!!!

Σας αποστέλλω λοιπόν συγκεκριμένα άρθρα προς μελέτη

ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ; (Κ. Καρακατσάνη, αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Επιστημονική Θεώρηση του εγκεφαλικού θανάτου (Σεραφείμ Νανά, Επίκ. Καθηγητού Ενταντικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

Ο ‘εγκεφαλικός θάνατος’ δεν είναι θάνατος (Διακήρυξη Επιστημόνων)

Εκκλησία και μεταμοσχεύσεις. Κύριος της ζωής και του θανάτου ο Θεός (Εκτενές απόσπασμα άρθρου του πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Καθηγ. Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

The Nasty Side of Organ Transplanting (Norm Barber)

Δωρεά Οργάνων. Μύθοι και Πραγματικότητα (π. Κων/νος Στρατηγόπουλος)

Δωρεά οργάνων από «εγκεφαλικά νεκρούς»: θεάρεστη πράξη αγάπης ή πλάνη της «Νέας Εποχής»; (Ελένη Ανδρουλάκη

Μεταμοσχεύσεις – «Εγκεφαλικά Νεκροί» δότες. Οι θέσεις των συγχρόνων αγίων γερόντων: Παϊσίου – Πορφυρίου – Σωφρονίου (Αγιορείτη Μοναχού Ησαΐα)


4995781

Αντισταση στο ολοκληρωτικο σχεδιο

υποταγης και ελεγχου του χρηματος!

Ειδικά όταν  θα κλείσουν οι περισσότερες Τράπεζες και θα συγχωνευθούν σε λίγες ξένων κυρίως συμφερόντων στην Ελλάδα, θα θέλουν να ελέγχουν όλο το χρήμα της Ελληνικής αγοράς, και θα πιέσουν να ψηφισθούν οι σχετικοί νόμοι, χωρίς να έχουν καμμία τέτοια άδεια από το Σύνταγμα !

(Ήδη αυτό επιτυχγάνεται σε ένα βαθμό από την απαγόρευση της συναλλαγής σε μετρητά πέρα από 1500 Ε).

Σας το στέλνω όπως μου το έστειλαν, γιατί τρόμαξα!!!

Το πρωί βρέθηκα στην εμπορική τράπεζα για την κατάθεση των μισθών δύο υπαλλήλων μου και αφού τελείωσα και πήγα να φύγω, με φωνάζει ο υπεύθυνος καταθέσεων και παρουσία άλλων δύο άρχισε να μου λέει…για μια ενημέρωση που πρέπει να μου γίνει όσον αφορά τους νέους όρους που θα διέπουν την διαχείριση των καταθέσεων των πελατών όλων των τραπεζών. Όταν είπα ότι θα ήθελα να τους διαβάσω και εάν έχω χρόνο να υπογράψω, μου είπε ότι είτε τους αποδεχθώ είτε όχι θα μπουν σε ισχύ από την αρχή του χρόνου. Πριν προλάβω να συνέλθω από αυτά που άκουσα, άρχισε να μου λέει τα εξής:

 • – Ξέρετε, θα πρέπει η πληρωμή μισθοδοσίας να γίνεται πλέον μέσω τράπεζας.
 • – Ναι, το ξέρω. Οι δύο υπάλληλοί μου έχουν λογαριασμούς και πηγαίνω και τους τα καταθέτω στο λογαριασμό τους. Τον άλλο τον πληρώνω με μετρητά.
 • – Όχι. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει τα χρήματα που αφορούν πληρωμή μισθοδοσίας, να βρίσκονται σε μία τράπεζα και από εκεί με εντολή δική σας να πληρώνονται οι υπάλληλοί σας.
 • – Μα σπάνια χρησιμοποιώ το λογαριασμό μου. Τα έσοδά μου είναι σχεδόν μία η άλλη με τα έξοδά μου, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τρέχω συνεχώς στις τράπεζες. Είμαι μικρή επιχείρηση με τρεις υπαλλήλους και τον έναν μάλιστα τον πληρώνω κατευθείαν.
 • – Δεν έχει σημασία. Πρέπει τα λεφτά που του δίνετε να τα καταθέτετε στην τράπεζά μας σε λογαριασμό σας, να εκδίδετε μία εντολή με το ποσό που πληρώνεται ο υπάλληλος, να την στέλνεται σε εμάς και κατόπιν να βάζουμε το ποσόν στο λογαριασμό του υπαλλήλου που θα μας έχετε δώσει.
 • – Μα τι μου λέτε; Τι είναι αυτά τα πράγματα; Για να πληρώσω δηλαδή τον υπάλληλό μου πρέπει να βάλω εσάς μεσάζοντα;
 • – Πρέπει όλα να ελέγχονται. Πρέπει πλέον να σταματήσει το μαύρο χρήμα.
 • – Ποιο μαύρο χρήμα ρε παιδιά; Μαύρο χρήμα είναι ο μισθός του υπαλλήλου μου που του έχω κάνει τις κρατήσεις για το ΙΚΑ, την παρακράτηση και απόδοση του ΦΜΥ και κάθε χρόνο δηλώνονται τα πάντα στην εφορία;
 • – Εσείς μπορεί να το κάνετε έτσι, οι άλλοι όμως;
 • – Δηλαδή για να καταλάβω, όλοι οι Έλληνες ξαφνικά απόκτησαν μία στάμπα που λέει «ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ»; Όλοι μας καλούμαστε να αποδείξουμε στις τράπεζες ότι δεν είμαστε απατεώνες καταθέτοντας τα χρήματα των υπαλλήλων μας σε εσάς; Γιατί δηλαδή να παίρνετε εσείς χρήματα που δεν θα βλέπατε ποτέ;
 • – Είπαμε, για να είναι όλα τακτοποιημένα πρέπει όλα να περνούν από την τράπεζα. Εάν δεν το κάνετε θα έχετε πρόστιμο!
 • – Γιατί; Ποιος ο λόγος; Δηλαδή η τράπεζα ανέλαβε καθήκοντα ελεγκτού του υπουργείου οικονομικών; Και γιατί τα χρήματά μου θα πρέπει να έρχονται σε σας;
 • – Εσείς γιατί δεν το θέλετε; (Ήταν βρε παιδιά σα να μου έλεγε ότι δεν το θέλω γιατί είμαι απατεώνας και θέλω να κρύψω κάτι)
 • – Γιατί μου μιλάτε με αυτό τον τόνο; Δηλαδή ξαφνικά για εσάς έγινα απατεώνας;
 • – Όχι, όχι. Απλά εφόσον είστε νομοταγής τι έχετε να φοβηθείτε;
 • – Από εσάς και το σκεπτικό σας πολλά! Δηλαδή τα χρήματα των εργοδοτών προς τους μισθωτούς, θα πρέπει να βρίσκονται όλα σε εσάς, σωστά; Και για να τα πάρει ο μισθωτός θα πρέπει να έχει και την κάρτα του πολίτη, σωστά;
 • – Ε βέβαια. Αυτό θα μπει σύντομα σε ισχύ.
 • – Και εάν ο μισθωτός δεν θέλει να πάρει την κάρτα;
 • – Γιατί να μην θέλει να την πάρει; Τι είναι φακελωμένος στην αστυνομία ή καταζητούμενος;
 • – Δηλαδή εάν κάποιος αρνηθεί να πάρει την κάρτα, κατευθείαν εντάσσεται στα ύποπτα στοιχεία;;!!
 • – Μα γιατί άλλο να μην τη θέλει; Με την κάρτα του πολίτη όλα μπαίνουν σε τάξη. Θα μπορεί να έχει αφορολόγητο αφού όλες οι αποδείξεις θα καταγράφονται αυτόματα στην εφορία και δεν θα έχει ο φορολογούμενος όλο εκείνο το φόρτο καταγραφής τους. Για σκεφτείτε τους μεγάλους ανθρώπους πόσο θα διευκολυνθούν!
 • – Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι γίνεται επειδή σκέφτηκαν και πόνεσαν τους ηλικιωμένους !!!
 • – Και όχι μόνον αυτό. Σκέφτεστε ότι μέσα σε μία οικογένεια χωρίς την ατομική κάρτα, θα ανταλλάζουν αποδείξεις μέχρι να τακτοποιηθεί το αφορολόγητο όλων των μελών;
 • – Δηλαδή;
 • – Είδατε που δεν τα έχετε σκεφτεί όλα; Δηλαδή, εάν ο σύζυγος είχε μαζέψει τις απαιτούμενες αποδείξεις, το πλεόνασμα θα το έδινε στην σύζυγο. Οπότε άδικα η σύζυγος θα αποκτούσε αφορολόγητο. Ενώ με την κάρτα η απόδειξη από την εκάστοτε αγορά αφορά τον κάτοχο και μόνο!
 • – Και το βρίσκεται αυτό άδικο; Μία οικογένεια είναι. Οικογενειακό εισόδημα δηλώνουν. Οι αγορές γίνονται για το σπιτικό τους, για τα παιδιά τους . Μα τι μου λέτε τώρα, τι είναι αυτά που μου λέτε; Και τα θεωρείται και δίκαια; Όσο περνάει από το χέρι μου δεν θα βγάλω ούτε κάρτα, ούτε και θα πληρώνω μέσω τράπεζας τον υπάλληλό μου.
 • – Να δούμε τότε πως θα δικαιολογεί τα χρήματά του !! Διότι όταν θα ισχύσουν οι νόμοι αυτοί, δεν θα μπορεί να εμφανίσει κάποιος χρήματα που δεν έχουν περάσει από τράπεζα. Θα χτυπάει σε κάθε αγορά που θα ξεπερνάει το ποσόν που έκανε ανάληψη  !!!
 • Ξαφνικά αισθάνθηκα ένα πνίξιμο. Κατάλαβα ότι θα πάθαινα εγκεφαλικό. Σηκώθηκα βιαστικά κι έφυγα μην αντέχοντας να ακούω άλλο. Ήθελα αέρα, πνιγόμουν. Βγήκα έξω και όλοι μου φαινόντουσαν εχθροί. Ήθελα να βάλω τα κλάματα. Με έπνιγε ένα αόρατο χέρι. Αισθανόμουν τόσο δούλος και τόσο υποταγής όσο δεν είχα αισθανθεί έτσι σε όλα μου τα χρόνια. Καταλάβαινα ότι ο έλεγχος επάνω μου σε λίγο καιρό θα είναι καθολικός. Θα είναι δουλικός. Δεν θα έχω αξιοπρέπεια σαν άνθρωπος, σαν οικογενειάρχης, σαν αυτοδύναμος μικροεπιχειρηματίας. Και παρεμπιπτόντως όταν τα συζήτησα με έναν γνωστό στην ALPHA μου είπε ότι όλα τα δάνεια θα πληρώνονται αυτόματα από τους λογαριασμούς, χωρίς να ερωτηθούμε και ότι θα μένει μέσα το ποσόν των 600,00? το οποίο έχουν κρίνει οτι με αυτό καλύπτουμε τις απαιτούμενες ανάγκες διαβίωσης του μήνα. Εάν νομίζετε ότι λέω ψέματα πηγαίνετε και ρωτήστε σε μία τράπεζα.

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ. Εάν όμως είναι έτσι και δεν γίνει κάτι να αλλάξουν αυτά που έχουν δρομολογηθεί, πέστε αντίο στην αξιοπρέπεια του Έλληνα. Πέστε αντίο στην ευμάρεια της οικογένειάς σας και κλείστε καλά πίσω σας την πόρτα που γράφει «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Θα είναι μία λέξη που θα την διαβάζουμε στα παιδιά μας και θα λέμε ότι κάποτε κάποιοι παππούδες μας την είχαν γιατί θα ντρεπόμαστε να τους πούμε ότι την είχαμε εμείς και τη χάσαμε.

8d074ba8587b

IΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα
Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

Ἐπιστολὴ 270/1.4.2011

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΟΠΤΟΥΝ ΚΕΦΑΛΙΑ ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΥΔΡΑΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥ, ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ «ΙΟΛΑΟΙ» ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΟΥΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩΝΤΑΙ.

Δὲν εἶναι πρωταπριλιάτινο ψέμα (καλὸ μῆνα), ἀλλὰ δυστυχῶς τραγικὴ πραγματικότητα.

Μόνον ἔτσι, ἴσως, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς κατήντησαν διεφθαρμένοι πολιτικοί, ψευδοδιανοούμενοι καὶ ἀδρανεῖς ἡγέτες τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας.

Ἀναρτίουμε εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr τὸ νέο τεῦχος τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ὑπ᾿ ἀριθμ. 46, ποὺ μόλις ἐκυκλοφορήσαμε ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 46.doc.

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν διάδοσιν.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.