Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΔΩΚΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 15 Oκτωβρίου 1944 – αριθμός 18

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Ο έρανος της 9 και 10 Οκτωβρίου = 3.000 τρόφιμα

ΕΔΩΚΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ

ΕΠΗΡΑΝ ΑΡΙΣΤΑ, ΑΛΛΟΙ ΔΕ 0

Η πόλις μας απεκλείσθη. Ούτε με το Αμύνταιον ούτε με την Θεσσαλονίκην, όπου είνε αι αποθήκαι του Ερυθρού Σταυρού δυνάμεθα να επικοινωνήσωμεν. Τα τρόφιμα της αποθήκης μας εξαντλούντο συνεχώς και η Εστία μας εκινδύνευε να κλείσει δια παντός. Ο ιεροκήρυξ από του βήματος της Εστίας την παρελθούσαν Κυριακήν έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και εκάλεσε τον ευγενή λαόν της Κοζάνης, δια να συνεισφέρει εις τρόφιμα ό,τι δύναται. Την επομένην δε ημέραν, ως και την μεθεπομένην, συνεργεία εθελοντών νέων της Εστίας διενήργησαν έρανον εις όλην την πόλιν, εκτύπησαν τις πόρτες όλων. Ο έρανος υπήρξε ικανοποιητικός. 3.000 οκάδες περίπου τρόφιμα συνεκεντρώθησαν, υπό δε συνεργείου ευγενών νέων και δεσποινίδων συνελέγησαν 500 περίπου αυγά και αρκεταί οκάδες κυδώνια δια το συσσίτιον των καχεκτικών παιδιών.
Εύγε εις την κοινωνίαν της πόλεως, η οποία άλλην μίαν ακόμη φοράν απέδειξεν ότι το αίσθημα της αλληλεγγύης δεν εξέλιπεν από την ελληνικωτάτην ταύτην πόλιν. Εύγε εις τους νέους και τις νέες, αι οποίαι δύο ημέρας εκοπίασαν ανιδιοτελώς υπέρ της Εστίας: Αλλά Κ…Ο. (ας μη είπωμεν τας λέξεις δια να μη σκανδαλίσωμεν τους ταρτούφους μας)…εις εκείνους που δεν έδωσαν ούτε ένα σπυρί. Ηρνήθησαν. Δεν είχαν; Εάν δεν είχαν, κανένα παράπονον διότι παρά του μη έχοντος δεν δύναται να λάβει τις. Αλλ’ αυτοί που ηρνήθησαν είχον. Ημπορούσαν να δώσουν 100, 200, 500 οκάδες, και όμως δεν έδωσαν. Τα ονόματά των είναι σημειωμένα και εις άλλον φυλλάδιον μέσα εις μαύρον πλαίσιον, θα δημοσιευθούν και θα μείνει κατάπληκτη η κοινωνία της Κοζάνης, όταν μάθει τα ονόματά των.
Οποία αντίθεσις μεταξύ αυτών και μιας πτωχής πτωχοτάτης γυναικός της πόλεως, η οποία με την χριστιανικήν της προθυμίαν έκανε τα παιδιά του εράνου να συγκινηθούν. Τα εκάλεσε μέσα εις το σπίτι της και από τον ντενεκέ αλεύρι που είχε έδωκε το μισό.
Να διαμάντια Χριστού, που υπάρχουν κρυμμένα μέσα εις τους κοπρώνας της σημερινής κοινωνίας μας.
Οπωσδήποτε εις τας 9 και 10 Οκτωβρίου, ημέρας γενικού εράνου, η πόλις έδωκε εξετάσεις εις το μάθημα της φιλανθρωπίας, της χριστιανικής και εθνικής μας αλληλεγγύης, που είναι και το δυσκολώτερον εξ όλων. Άλλοι έλαβον άριστα. Αυτοί είναι οι μακάριοι. Άλλοι έλαβον 0. Αυτοί είναι οι δυστυχείς.
Εν καιρώ εις ειδικόν φυλλάδιον θα δημοσιεύσωμεν τον πίνακα των ευγενών τούτων δωρητών, οι οποίοι προσέφερον είδος υπέρ της Εστίας. Επί του παρόντος εκφράζομεν τας ευχαριστίας μας προς ολόκληρον τον λαόν της Κοζάνης, όστις είναι αποφασισμένος, ως απεδείχθη εκ του εράνου, να διατηρήσει μέχρι της ειρήνης την Εστίαν, έστω και με τας ιδικάς του μόνον δυνάμεις.

Δια να διαφωτισθεί ο λαός

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Λέγουν μερικοί: «Δεν δίδομεν εις την Εστίαν, δεν πρέπει να δώσωμεν, διότι εκείνοι που παίρνουν συσσίτιον έχουν του κόσμου τ’ αγαθά». Αλλ’ όταν τους ερωτήσητε, ποιοι είναι αυτοί που δεν πρέπει να παίρνουν συσσίτιον, παύει η ρητορεία των, κλείεται το στόμα των, και δεν έχουν να υποδείξουν κανένα προς διαγραφήν.
Αλλ’ η Εστία, εις αυτούς που παρουσιάζονται ως όψιμοι υποστηρικταί του λαού, θεωρεί καθήκον της να δώσει την εξής απάντησιν.
Λοιπόν, απαντώμεν. Από τα 4.000 περίπου παιδιά, που έχει η Κοζάνη, από τα καζάνια της Εστίας παίρνουν συσσίτιον μόνον τα 1.300. Κατά κανόνα είναι τα πτωχότερα παιδιά των οικογενειών της Κοζάνης. Από δε τας 15 χιλιάδας άνδρας και γυναίκας, που έχει η πόλις, μόλις 800 ενήλικες, προ παντός γέροντες και χήραι και ανάπηροι, παίρνουν συσσίτιον. Κατά κανόνα είναι οι πτωχότεροι.
Τέλος, από τας 5.000 πρόσφυγας, που έχουν συρρεύσει εξ όλων των μερών του Νομού, μόνον τα 2.700 παίρνουν συσσίτιον. Κατά κανόνα είναι οι απορώτεροι.
Γράφομεν κατά κανόνα, διότι πουθενά δεν ημπορούν να ελλείψουν οι άνθρωποι που παρουσιάζονται εις τα φιλανθρωπικά ιδρύματα ως πτωχοί ενώ δεν είναι. Τοιούτο είναι ενδεχόμενον, παρ’ όλην την αυστηράν παρακολούθησιν και τον έλεγχον της Εστίας, να έχουν παρεισδύσει.
Αλλά το είπομεν και το επαναλαμβάνομεν: Θα είμεθα ευγνώμονες προς εκείνον, ο οποίος θα μας υποδείξει με πραγματικά στοιχεία ότι ο α΄ή ο β΄συσσιτούμενος πρέπει να διαγραφεί, διότι έχει.
Σύ λοιπόν, κύριε, που κάθεσαι εις το καφενείον και κρίνεις με τόσην κακίαν και επιπολαιότητα πρόσωπα και πράγματα, πέρασε από τα Γραφεία της Εστίας, άνοιξε τον κατάλογόν της και υπόδειξε επί τέλους ένα τουλάχιστον προς διαγραφήν. Εάν όμως δεν έχεις κανένα να υποδείξεις, τότε εξ ονόματος του πτωχοκόσμου διαμαρτυρόμεθα, διότι όχι μόνον δεν βοηθείς, αλλά και κατασυκοφαντείς τον πτωχόν λαόν, και με την κακίαν σου ταύτην ή επιπολαιότητά σου εγκληματείς κατά του πενομένου λαού μας, διότι από τοιαύτας αδεσπότους φήμας δημιουργείται η αντίληψις εις τους ξένους, ότι εις την Κοζάνην κανένας δεν πεινά, αλλ’ ότι είναι όλοι χορτάτοι – όπως αυτοί που κρίνουν – και τότε ανόητος είναι ο Ερυθρός Σταυρός που στέλλει τρόφιμα εις την Κοζάνην, περιττή είναι η Εστία, περιττά είναι τα συσσίτια… Ιδού το έγκλημα, το μεγαλύτερον έγκλημα κατά της δυστυχίας του λαού μας.

ΔΩΡΕΑΙ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Υπέρ της Εστίας προσέφερον: 1) Ανώνυμος δις μίαν Γαλλικήν λίραν (10φραγκο) 2) Ευτ. Γκλούμπου – Αγγ. Βαχτσεβάνου εξ εισπράξεων παιδικού θεάτρου 400 εκατ. 3) Ανώνυμος 300 εκατ. 4) Ανώνυμος 20 εκατ. 5) Αριστομ. Τσοπουρίδης 35 εκατ. 6) Θεόδ. Βουδιόνης 50 εκατ. 7) Διάφας Κωνστ. 100 εκ. 8) Σκαρκαλάς Παναγιώτης 1 δισεκ. 9) Ανώνυμος 400 εκ. 10) Άννα Σουλιώτου 3 δισεκατ. 11) Ανώνυμος 10 οκάδ. σιτάρι 12) Ανώνυμος 6 οκ. σιτάρι. 13) Ανώνυμος 10 οκ. σιτάρι και 10 οκ. φακές. 14) παπα-Πασχάλης επί τη 32α Επετείω της απελευθερώσεως της πόλεως Κοζάνης από των Τούρκων 200 εκατ.
Υπέρ του Κέντρου Προστασίας Νεότητος. 1) Κων. Φραντζέζου 100 εκ. 2) Χρ. Βουχάρας 100 εκ. 3) Άννα Σουλιώτη 3 δισεκατ. 4) Ανώνυμος 100 εκατ. Και 5) εξ εισπράξεων χρημάτων κατά την ημέραν του εράνου 3 δισεκατομμύρια.
Η δε Οργάνωσις Ε. Ε. Σ. προσέφερε δια τα καχεκτικά παιδιά 5 αρνιά.
Η Εστία ευχαριστεί θερμώς όλους τους ανωτέρω δωρητάς.
Επίσης, η Εστία ευχαριστεί τον πρόεδρον Πρωτοδικείου κ. Πέτρον Δομπόγιαν, όστις ως πρόεδρος της Επιτροπής του Ερ. Σταυρού Κοζάνης με ευρύτητα σκέψεως και πνεύμα δικαιοσύνης εξυπηρετεί τον λαόν και τας Εστίας του λαού.
Ομοίως τον Διευθυντήν της Αγροτικής Τραπέζης κ. Ξ. Ασβεστάν, όστις χάριν του πτωχού λαού ώρισε δια την Εστίαν χαμηλάς τιμάς αγοράς τροφίμων.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 137-140, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.