Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 10 Δεκεμβρίου 1944 – αριθμός 20

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

1.    Θα έλθει ημέρα που ο κόσμος όλος θα ζωσθεί με ένα σύρμα και θα ομιλούν οι άνθρωποι ο ένας από την Ρωσσίαν και ο έτερος από την Αγγλίαν, ως να είναι εις δύο δωμάτια χωρισμένοι.
Η προφητεία του εξεπληρώθηκε. Διότι εφευρέθησαν τα τηλέφωνα και τα τηλέγραφα που εις την εποχήν του αγίου Κοσμά δεν υπήρχαν.
2. Θα έβγει ένα χαρτοβασίλειον, όπερ θα εμπορεύεται με χαρτονόμισμα, αλλά θα έχει μέγα μέλλον εις την Ανατολήν η Ελλάς.
3. Όταν θα ίδωσι πολλά πλοία πολεμικά εις τα παράλια της Ελληνικής Χερσονήσου, ήτοι το χιλιάρμενον, τότε τα γυναικόπαιδα, ιδίως από των Αγίων Σαράντα μέχρι Ιωαννίνων της Ηπείρου, να φύγουν επί τρεις ημέρας εις τα όρη μέχρις ου διέλθη ο στρατός εις Κωνσταντινούπολιν, ένθα γενήσεται ο γενικός πόλεμος, καθ’ ον θέλει επιπλεύσει μόσχος εις το αίμα, και μακάριος ο επιζήσων μετά ταύτα.
4. Προφήτευσε το τέλος του Αλή πασά, του θηρίου της Ηπείρου. Είπεν εις αυτόν, ότι γρήγορα θα γίνει σατράπης όλης της Ηπείρου. Θα νικήσει τον Κούρτ Πασάν και θα κυριεύσει την Σατραπείαν του, θα πολεμήσει και τον Σουλτάνον και θα υπάγει εις Κων/πολιν με κόκκινα γένεια.
(Και η προφητεία αυτή εξεπληρώθη. Διότι ο Αλή πασάς νικηθείς συνελήφθη, απεκεφαλίσθη, η δε κεφαλή του εστάλη εις τον Σουλτάνον).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

«Τον Χριστόν μας, αδελφοί μου, πιστεύω, δοξάζω και προσκυνώ. Τον Χριστόν μας παρακαλώ να με καθαρίσει από κάθε αμαρτίαν ψυχικήν και σωματικήν. Τον Χριστόν μου παρακαλώ να με δυναμώσει να νικήσω τους τρεις εχθρούς…τον κόσμον, την σάρκα και τον διάβολον. Τον Χριστόν μου παρακαλώ να με αξιώσει να χύσω και εγώ το αίμα μου δια την αγάπην του, καθώς το έχυσε και εκείνος δια την αγάπην μου.
Ανίσως, αδελφοί μου, και ήτο δυνατόν να ανεβώ εις τον ουρανόν, να φωνάξω μίαν φωνήν μεγάλην, να κηρύξω εις όλον τον Κόσμον, πως μόνος ο Χριστός μας είναι Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των πάντων, ήθελα να το κάμω, μα επειδή και δεν δύναμαι να πράξω εκείνο το μέγα, κάμνω τούτο το μικρόν και περιπατώ από τόπου εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το κατά δύναμιν, όχι ως διδάσκαλος, αλλά ως αδελφός, διδάσκαλος μόνος ο Χριστός μας είναι».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

«Ο άνθρωπος είναι κάλαμος, είναι ο ασθενέστερος κάλαμος της φύσεως, αλλ’ είναι κάλαμος νοών. Δεν απαιτείται όπως οπλισθεί ολόκληρον το σύμπαν, ίνα τον καταστρέψει. Μία πνοή, μία σταγών ύδατος αρκεί να τον φονεύσει.
Αλλά και εάν τον συνέτριβε το σύμπαν, ο άνθρωπος πάλιν θα ήτο έτι ευγενέστερος του φονεύοντος αυτόν, διότι αυτός μεν γινώσκει ότι αποθνήσκει, ενώ το σύμπαν δεν έχει συναίσθησιν ουδέ γνώσιν της υπεροχής, ην έχει επί του ανθρώπου» (Πασκάλ φιλόσοφος).

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Αύριον Κυριακήν (10 Δεκεμβρίου 1944) κατά την θείαν Λειτουργίαν εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Κων/τίνου θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης και θα ψάλει η παιδική χορωδία.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 144-145, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.